MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 732         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 29 octombrie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

                1.339. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restrictiei de circulatie pe unele sectoare de autostrăzi si de drumuri nationale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică si de sărbătoare legală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

                2.748/C. - Ordin al ministrului justitiei privind acordarea cetăteniei române unor persoane

 

                2.846. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru actualizarea listelor contribuabililor mijlocii administrati conform prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 266/2007 privind organizarea activitătii de administrare a contribuabililor mijlocii la administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restrictiei de circulatie pe unele sectoare de autostrăzi si de drumuri nationale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică si de sărbătoare legală

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restrictiei de circulatie pe unele sectoare de autostrăzi si de drumuri nationale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică si de sărbătoare legală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.029 din 8 noiembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după liniuta a treia se introduce o nouă liniută, cu următorul cuprins:

„- riveran - orice persoană fizică ori juridică ce are domiciliul/resedinta/sediul social sau punctul de lucru declarat la registrul comertului pe unul dintre sectoarele restrictionate prevăzute în anexa nr. 1 sau în localitătile pentru care singura cale de acces la un drum national se află pe unul dintre sectoarele restrictionate prevăzute în anexa nr. 1.”

2. La articolului 4, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Transporturile prevăzute în anexa nr. 2 lit. A pct. I se pot efectua:

a) dacă încărcătura se încadrează în una dintre categoriile prevăzute si este justificată prin documente de însotire a mărfii, în cazul persoanelor juridice; sau

b) dacă încărcătura se încadrează în una dintre categoriile prevăzute si este justificată prin certificat de producător, în cazul persoanelor fizice; sau

c) dacă la bordul vehiculului există ordinul de interventie, semnat de conducătorul unitătii sau de persoana desemnată, dacă este cazul; sau

d) fără încărcătură, de la locul descărcării sau până la locul încărcării, în cazul în care locul descărcării ori locul încărcării se află pe unul dintre sectoarele restrictionate, până la prima intersectie cu un drum national.”

3. La articolului 4, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:

„(3) Transporturile prevăzute în anexa nr. 2 lit. J se pot efectua pe unul dintre sectoarele restrictionate numai dacă au punctul de origine/destinatie sau efectuează controlul vamal pe acel sector, făcând dovada astfel:

a) pentru circulatia fără încărcătură, pentru încărcare - în baza comenzii de transport în original sau vizată în original de operatorul de transport;

b) pentru circulatia fără încărcătură, după descărcare - cu contractul de transport international de mărfuri pe sosele (CMR), în original;

c) pentru circulatia cu încărcătură, pentru descărcare - în baza CMR, în original.

(4) Transporturile prevăzute în anexa nr. 2 lit. K se pot efectua de către riverani numai pe sectorul de drum restrictionat pe care acestia îsi au domiciliul/sediul social sau punctul de lucru declarat la registrul comertului.

(5) Dovada îndeplinirii conditiilor stabilite la alin. (4) se face la solicitarea organelor de control, în traseu, cu cartea de identitate a detinătorului, în cazul persoanelor fizice, sau cu certificatul constatator emis de registrul comertului, din care să reiasă sediul social ori punctul de lucru, în copie stampilată si semnată în original de către conducătorul unitătii, cu înscrisul «Conform cu originalul», în cazul persoanelor juridice.”

4. Anexele nr. 1 si 2 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Barna Tánczos,

secretar de stat Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 22 octombrie 2008.

Nr. 1.339.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.777/2004)

 

SECTOARELE

de autostrăzi si de drumuri nationale europene (E) restrictionate din punct de vedere al circulatiei vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transporturilor de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică si de sărbătoare legală, precum si perioadele si intervalele orare supuse restrictiei

 

Nr. crt.

Indicativul

autostrăzii/ drumului

national

Indicativul drumului european

Traseul

Perioada din an

Intervalul orar vineri

Intervalul

orar sâmbătă

Intervalul

orar duminică

1

DN 1*)

E60

Centura Bucuresti-Otopeni -Ploiesti (intrare municipiu)

1 ianuarie- 31 decembrie

-

6,00- 22,00

6,00- 22,00

2

DN 1

E60

Ploiesti (iesire municipiu) - Brasov (intrare municipiu)

1 ianuarie- 31 decembrie

-

6,00- 22,00

6,00- 22,00

3

DN 1

E60

Cluj-Napoca (iesire municipiu) - Oradea (intrare municipiu)

15 iunie- 15 septembrie

-

6,00- 22,00

6,00- 22,00

4

DN 2

E85

Săbăoani (int. cu DN 28) - Suceava - Siret (intrare oras)

15 iunie- 15 septembrie

-

6,00- 22,00

6,00- 22,00

5

A2

E81

Bucuresti (iesire municipiu) - Fundulea - Lehliu - Drajna - Fetesti - Cernavodă (int. cu DN 22 C)

15 iunie- 15 septembrie

15,00- 24,00

6,00- 14,00

6,00- 22,00

6

DN 22 C

E81

Cernavodă - Medgidia - Basarabi (int. cu DN3)

15 iunie- 15 septembrie

15,00- 24,00

6,00- 14,00

6,00- 22,00

7

DN 3

E81

Basarabi - Constanta

15 iunie- 15 septembrie

15,00- 24,00

6,00- 14,00

6,00- 22,00

8

DN 39

E87

Agigea (int. cu DN 38) - Mangalia (intrare municipiu)

15 iunie- 15 septembrie

-

6,00- 22,00

6,00- 22,00

9

DN 7

E81

Pitesti (iesire municipiu) - Râmnicu Vâlcea - Vestem (int. cu DN 1)

15 iunie- 15 septembrie

-

6,00- 22,00

6,00- 22,00

10

DN 7

E68

Ilia (int. cu DN 68A) - Arad (intrare municipiu)

15 iunie- 15 septembrie

-

6,00- 22,00

6,00- 22,00

 

*) Se aplică vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 t.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.777/2004)

 

LISTA

transporturilor care nu se supun restrictiei de circulatie, conform art. 4 din hotărâre

 

A. Transporturi de animale vii si de produse perisabile de origine animală si vegetală:

I. Animale vii din toate speciile:

1. bovine;

2. porcine;

3. ovine;

4. cabaline, măgari;

5. iepuri;

6. vânat;

7. animale de menajerie;

8. păsări, inclusiv pui de o zi;

9. păsări exotice;

10. colonii de albine;

11. broaste, melci vii;

12. faună acvatică;

13. animale de companie (câini, pisici, maimute).

II. Carne si preparate din carne:

1. carne, indiferent de specie, inclusiv vânat, refrigerată si congelată;

2. preparate din carne, cu termen de valabilitate de maximum o săptămână.

III. Lapte si produse lactate:

1. lapte lichid;

2. produse lactate proaspete (iaurt, chefir, friscă, smântână si altele);

3. brânzeturi;

4. unt, margarină;

5. înghetată.

IV. Ouă si produse din ouă:

1. ouă de consum;

2. ouă pentru incubatie;

3. produse din ouă (melanj, maioneză).

V. Peste si produse din peste: 1. peste refrigerat si congelat;

2. icre de peste;

3. ouă embrionate de peste;

4. preparate din peste, cu termen de valabilitate de maximum o săptămână;

5. fructe de mare în stare proaspătă.

VI. Pulpe de broască, raci, melci, midii, stridii, scoici si altele în stare proaspătă

VII. Subproduse de abator pentru industria farmaceutică

VIII. Pâine si produse de panificatie proaspete

IX. Produse biologice si medicamente de uz veterinar

X. Material seminal

XI. Produse vegetale perisabile:

1. fructe si legume proaspete;

2. material săditor destinat plantării (răsaduri, puieti de pomi, bulbi, rizomi, stoloni, drajoni, cepe, butasi si altele asemenea);

3. flori tăiate;

4. plante ornamentale în ghivece.

B. Deplasarea vehiculelor care participă la interventii în caz de fortă majoră, în caz de fenomene naturale care afectează căile de comunicatii si telecomunicatii, zone locuite si obiective de interes national

C. Transporturi funerare

D. Transportul de echipamente de prim ajutor si ajutoare umanitare în cazul unor calamităti sau dezastre naturale

E. Transporturi postale

F. Transporturi pentru distribuirea de carburanti

G. Transporturi de mărfuri sub temperatură controlată

H. Transporturi cu vehicule destinate prin constructie tractării vehiculelor avariate

I. Transporturi cu vehicule specializate destinate prin constructie salubrizării

J. Transporturile efectuate în trafic international

K. Transporturile efectuate cu vehicule detinute de către riverani în proprietate sau în baza unui contract de leasing

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind acordarea cetăteniei române unor persoane

 

Având în vedere rapoartele depuse în temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege,

constatând îndeplinite conditiile prevăzute de Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererile de acordare a cetăteniei române ale persoanelor care au solicitat acordarea ei si care sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei,

Sorin Stănescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 octombrie 2008.

Nr. 2.748/C.

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor care au solicitat acordarea cetăteniei române în temeiul art. 8 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

1. Al Omar Mohamad, fiul lui Amin si Zahidah Al Buzan, născut la data de 24 martie 1967 în localitatea Jern Aswad, Siria, cetătean sirian, cu domiciliul actual în Baia Mare, str. Petru Rares nr. 12, ap. 3, judetul Maramures. (2.782A/2007)

2. Ali A.A. Dhuha, fiica lui Abbas Abed Ali si Rasmiah Abd Al-Amir, născută la data de 8 martie 1972 în localitatea Bagdad, Irak, cetătean irakian, cu domiciliul actual în Bucuresti, drumul Valea Largă nr. 24A, sectorul 6. (220A/2008)

3. Alp Bayram, fiul lui Hasan si Kudret, născut la data de 24 mai 1977 în localitatea Siverek, Turcia, cetătean turc, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Radovanu nr. 12, bl. 38, ap. 60, sectorul 2. (1.380A/2008)

4. Antohi Irina, fiica lui Esaian Eugen Tatulovici si Madlena Mihailovna, născută la data de 22 aprilie 1964 în localitatea Batumi, Republica Sovietică Socialistă Autonomă Gruzină, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Bucuresti, sos. Stefan cel Mare nr. 36, bl. 30B, sc. 2, ap. 73, sectorul 2. (65A/2008)

5. Awwad Riad, fiul lui Suliman si Nahida, născut la data de 10 iunie 1960 în localitatea Damasc, Siria, cetătean sirian, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Constantin Exarcu nr. 3, ap. 6, sectorul 1. (612A/2008)

6. Badyine Nadia, fiica lui Hammou si Fatima, născută la data de 20 august 1965 în localitatea Rabat, Maroc, cetătean marocan, cu domiciliul actual în Craiova, Calea Unirii nr. 74, judetul Dolj. (163A/2008)

7. Damircheli Abbas, fiul lui Janali si Khanomjan, născut la data de 5 ianuarie 1957 în localitatea Teheran, Iran, cetătean iranian, cu domiciliul actual în Drobeta-Turnu Severin, str. Orly nr. 43, bl. G-3, ap. 34, judetul Mehedinti. (3.030A/2007)

8. Dastider Saha Shanta, fiica lui Late Sujit si Subhra, născută la data de 24 decembrie 1967 în localitatea Shamshi Colony, Lalkhan Bazar Chittagong, Bangladesh, cetătean bangladeshian, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Maica Domnului nr. 18, bl. T50, sc. 2, ap. 31, sectorul 2. (137A/2008)

9. Dreoni Giacomo, fiul lui Antonio si Marina, născut la data de 15 ianuarie 1959 în localitatea Borgo San Lorenzo, Italia, cetătean italian, cu domiciliul actual în satul Luna de Sus, Str. Principală nr. 195, judetul Cluj. (2.242A/2008)

10. El Tarchichi Issam, fiul lui Ahmad si Nayfe, născut la data de 1 februarie 1971 în localitatea Taalbaya, Liban, cetătean libanez, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Făinari nr. 20, bl. 53, sc. B, ap. 84, sectorul 2. (238A/2008) Copii minori: El Tarchichi Dalal, născută la data de 20 ianuarie 2005, si El Tarchichi Mohamed, născut la data de 21 februarie 2007.

11. Enkar Wadah, fiul lui Sief Eldin si Seham, născut la data de 28 noiembrie 1971 în localitatea Alep, Siria, cetătean sirian, cu domiciliul actual în Timisoara, bd. Dâmbovita nr. 94-96, ap. 3, judetul Timis. (271A/2008)

12. Fneiche Ali, fiul lui Yehia si Mountaha, născut la data de 24 ianuarie 1975 în localitatea Maaroub, Liban, cetătean libanez, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Emil Gârleanu nr. 12, bl. A1, sc. 2, et. 8, ap. 63, sectorul 3. (842A/2008)

13. Gheorghe Salah, fiul lui Fadel Majed Sultan si Fatima Jalley, născut la data de 10 octombrie 1964 în localitatea Al-Morkab, Kuweit, cetătean irakian, cu domiciliul actual în Bucuresti, sos. Pantelimon nr. 350, bl. 4, sc. 2, et. 9, ap. 74, sectorul 2. (280A/2008)

14. Haghgou Seyed Houman, fiul lui Seyed Jalal si Esmat, născut la data de 8 noiembrie 1965 în localitatea Teheran, Iran, cetătean iranian, cu domiciliul actual în Oradea, Str. Rosiorilor nr. 18, bl. PB-14, judetul Bihor. (2.566A/2007)

15. Hamchou Sair, fiul lui Samer si Randa, născut la data de 27 august 1989 în localitatea Hama, Siria, cetătean sirian, cu domiciliul actual în Timisoara, str. Lidia nr. 78, sc. C1, ap. 5, judetul Timis. (249A/2008)

16. Hamdan Abdulkader, fiul lui Mustafa si Zakieh, născut la data de 28 aprilie 1967 în localitatea Alep, Siria, cetătean sirian, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Brasov nr. 13, bl. E10, et. 6, ap. 34, sectorul 6. (157A/2007)

17. Hanifi M Kheir, fiul lui Oso si Khadija, născut la data de 20 noiembrie 1965 în localitatea Monboj, Siria, cetătean sirian, cu domiciliul actual în Bucuresti, Str. Cumpenei nr. 2, sectorul 2. (327A/2008) Copii minori: Hanifi Jouma J., născut la data de 1 ianuarie 1991, Hanifi Zakaria, născut la data de 1 ianuarie 1994, si Hanifi Abdulrahman, născut la data de 15 august 2001.

18. Ivanov Andrei, fiul lui Alexei si Valentina, născut la data de 3 ianuarie 1976 în localitatea Step-Soci, raionul Orhei, Republica Moldova, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Lăptari Tei nr. 3, bl. 25, sc. A, et. 9, ap. 59, sectorul 2. (3.052A/2007)

19. Kashfi Seyed Nader, fiul lui Seyed Mohammad si Ajideh, născut la data de 1 iunie 1966 în localitatea Khorramabad, Iran, cetătean iranian, cu domiciliul actual în Timisoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 48, ap. 31, judetul Timis. (2.978A/2007)

20. Kattan Rahmani Wadah, fiul lui Mhd Adnan si Mona, născut la data de 17 august 1964 în localitatea Alep, Siria, cetătean sirian, cu domiciliul actual în Timisoara, str. Martir C. Varcus nr. 1, ap. 15, judetul Timis. (266A/2008)

21. Linte Margareta, fiica lui Buduluta Ion si Nina, născută la data de 17 noiembrie 1961 în localitatea Vadul lui Vodă, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Moinesti nr. 16, bl. 206, sc. A, ap. 50, sectorul 6. (277A/2008)

22. Maghreb Keywan, fiul lui Manouchehr si Sedigheh, născut la data de 21 iulie 1968 în localitatea Teheran, Iran, cetătean iranian, cu domiciliul actual în Bucuresti, Str. Transilvaniei nr. 52, corp C, subsol, ap. 1, sectorul 1. (149A/2008)

23. Motadel Amir, fiul lui Ali Akbar si Cobra, născut la data de 5 octombrie 1968 în localitatea Babol, Iran, cetătean iranian, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. C. Brâncusi nr. 9, bl. D15, sc. B, ap. 52, sectorul 3. (136A/2008)

24. Mousavi Hanjani Seyed Mahmoud, fiul lui Seyed Hossein si Fatemeh, născut la data de 21 mai 1971 în localitatea Teheran, Iran, cetătean iranian, cu domiciliul actual în Bucuresti, intrarea Poiana nr. 5-7, sectorul 1. (2.560A/2007)

25. Nehir Umit, fiul lui Alaettin si Feride, născut la data de 12 iunie 1974 în localitatea Samandag, Turcia, cetătean turc, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Teiul Doamnei nr. 6, bl. 22, ap. 3, sectorul 2. (831A/2008)

26. Omar Samer, fiul lui Hasan si Hayat, născut la data de 15 decembrie 1975 în localitatea Yarmouk, Siria, cetătean palestinian, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Răscoala din 1907 nr. 15, bl. 31, ap. 89, sectorul 2. (10A/2008)

27. Ozarslan Ferda, fiul lui Mustafa si Ulviye, născut la data de 4 iulie 1966 în localitatea Corlu, Turcia, cu domiciliul actual în Voluntari, str. Floarea Soarelui nr. 45, bl. 16, judetul Ilfov. (2.972A/2007)

28. Salimi Namini Siamak, fiul lui Aliasgar si Mahrooyeh, născut la data de 14 ianuarie 1969 în localitatea Teheran, Iran, cetătean iranian, cu domiciliul actual în Bucuresti, calea Serban Vodă nr. 286, bl. 3A, sc. B, parter, ap. 34, sectorul 4. (151A/2008)

29. Skaf Fouad, fiul lui Elias si Therese Maroun, născut la data de 30 mai 1960 în localitatea Saghbine, Liban, cetătean libanez, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. W. A. Mozart nr. 7, sc. A, ap. 8, sectorul 2. (85A/2008)

30. Toomeh Bdour, fiica lui Ghaleb si Rajaa, născută la data de 12 februarie 1963 în localitatea Kaboun, Siria, cetătean sirian, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Aron Cotrus nr. 59, sc. A, ap. 5-1, sectorul 1. (59A/2008)

31. Yassin Wael, fiul lui Fahed si Hourieh, născut la data de 4 martie 1977 în localitatea Cairo, Egipt, cetătean sirian, cu domiciliul actual în comuna Valera Iernii, Str. Principală nr. 73, judetul Cluj. (610A/2008)

32. Yedek Umut Cem, fiul lui Ahmet si Fatma Binnur, născut la data de 16 iunie 1975 în localitatea Istanbul, Turcia, cetătean turc, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Baba Novac nr. 23, bl. G10, sc. 1, ap. 37, sectorul 3. (154A/2008)

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

pentru actualizarea listelor contribuabililor mijlocii administrati conform prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 266/2007 privind organizarea activitătii de administrare a contribuabililor mijlocii la administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare, si al prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 266/2007 privind organizarea activitătii de administrare a contribuabililor mijlocii la administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă lista contribuabililor mijlocii care urmează a fi administrati de administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene începând cu data de 1 ianuarie 2009, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă lista contribuabililor mijlocii care nu vor mai fi administrati de administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene începând cu data de 1 ianuarie 2009, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă lista contribuabililor mijlocii rezultati în urma divizării unor contribuabili mijlocii, precum si lista contribuabililor mijlocii rezultati în urma absorbtiei prin fuziune a unor contribuabili administrati de administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Directia generală de reglementare a colectării creantelor bugetare, Directia generală de planificare strategică si monitorizare a realizării creantelor bugetare, Directia generală de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, precum si organele fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 30 septembrie 2008.

Nr. 2.846.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

contribuabililor mijlocii care urmează a fi administrati de administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene începând cu data de 1 ianuarie 2009

 

Nr. crt.

Judet

Cod fiscal

Denumire contribuabil

1

ALBA

16711697

„IFN” ROTLINES LEASING INTERNATIONAL S.A.

2

ALBA

16188165

3 FAN CONSTRUCT SRL

3

ALBA

1753775

A.P.S. S.R.L.

4

ALBA

1755709

ACTIV DUPLO COMERCIAL S.R.L.

5

ALBA

5771782

ADI & MARIUS TOP S.R.L.

6

ALBA

10677146

ADRIAN COMSERVICE S.R.L.

7

ALBA

14635593

AGRA CONSULT SRL

8

ALBA

12602980

AGRA’S S.A.

9

ALBA

17223279

AGRO HELAU RECOLTA TRANSILVANIA SRL

10

ALBA

17817379

AGROMAXMAN SRL

11

ALBA

1771500

AGROMEC SEBES S.A.

12

ALBA

1757467

AGROSERVICE SA

13

ALBA

14657419

AGRO-SILVA SRL

14

ALBA

1761050

AGROTRANSPORT ALBA S.A.

15

ALBA

12401154

ALBA ALUMINIU S.R.L.

16

ALBA

6165857

ALBA CENTER SRL

17

ALBA

4330575

ALBA CHIM COLOR S.R.L.

18

ALBA

10116461

ALBA CONS S.A.

19

ALBA

11359248

ALBA INSTALATII S.R.L.

20

ALBA

17578891

ALBA IULIMED SRL

21

ALBA

9552254

ALBA MOTOR S.R.L.

22

ALBA

8873604

ALBACO EXIM S.R.L.

23

ALBA

13587390

ALBANI FOREX S.R.L.

24

ALBA

15172365

ALBANIC SERVICE S.R.L.

25

ALBA

1761654

ALBAPAM SA

26

ALBA

12471036

ALBA-TEXTIL S.R.L.

27

ALBA

3277821

ALBENA TRADE TUR S.A.

28

ALBA

3499100

ALEXIDA SRL

29

ALBA

1757521

ALFARCO SRL

30

ALBA

12987100

ALGEROCO SRL

31

ALBA

7476070

ALINA COMPANY S.R.L.

32

ALBA

14936839

ALL-ACT S.R.L.

33

ALBA

1754568

ALMEC S.A.

34

ALBA

14099142

ALOREF S.R.L.

35

ALBA

5900631

ALPIN 57 LUX S.R.L.

36

ALBA

3707104

ALSECON S.R.L.

37

ALBA

1757904

ALSTING S.A.

38

ALBA

1758640

ALTIP SA

39

ALBA

1800699

AMA IMPEX S.R.L.

40

ALBA

7504218

AMIGO COM S.R.L.

41

ALBA

1772840

AMPELUM SA

42

ALBA

14629354

ANA CONSTRUCT SRL

43

ALBA

15727075

ANCAS GO S.R.L.

44

ALBA

3706478

ANCAU COMPANY S.R.L.

45

ALBA

6344534

ANDREEAS COMPANY S.R.L.

46

ALBA

13080591

ANDREEAS TRADING S.R.L.

47

ALBA

6917666

ANVERSA EST TEXTIL S.R.L.

48

ALBA

1755482

APA-CTTA S.A.

49

ALBA

2763904

APIDAVA SRL

50

ALBA

13619816

APOLLO PROBALAST S.R.L.

51

ALBA

1759654

APRO-HOREA S.A.

52

ALBA

1758381

APULUM S.A.

53

ALBA

1772459

AQUA VISION S.R.L.

54

ALBA

17064297

AQUA VITA BLAJ SRL

55

ALBA

6938227

ARCADIA VIT SRL

56

ALBA

7983420

ARCO STARCOMP SRL

57

ALBA

4958759

ARCOM S.R.L.

58

ALBA

1764162

ARDEALUL SA

59

ALBA

1755920

ARDELEANA SA

60

ALBA

4371150

ARG CHEMISYSTEMS S.A.

61

ALBA

13871332

ARH-CONS SRL

62

ALBA

2824238

ARIESUL CONF SA

63

ALBA

1767649

ARIESUL S.A.

64

ALBA

15641380

ARROWELD S.R.L.

65

ALBA

8887812

ARTEFERRO ROMANIA S.R.L.

66

ALBA

1758390

ASSALPO S.A.

67

ALBA

14127552

ATERO S.R.L.

68

ALBA

17915369

AURA CONSTRUCTII SRL

69

ALBA

11690410

AUROCAR 2002 S.R.L.

70

ALBA

18219110

AUTO DRIVE CENTER S.R.L.

71

ALBA

16651196

AUTO TRUKS SERV S.R.L.

72

ALBA

6994375

AUTOCOMPANY MONTANA SRL

73

ALBA

13587374

AUTOGYP TRANS S.R.L.

74

ALBA

1760861

AUTOTRANS SA

75

ALBA

11709440

AVIA ALBA IULIA S.R.L.

76

ALBA

1762110

AXA PORCELAINE S.R.L.

77

ALBA

6731786

AXEL COMPANY S.R.L.

78

ALBA

1762510

B & B TEAM S.R.L.

79

ALBA

14755042

BALDO S.R.L.

80

ALBA

10651464

BATSON CONSTRUCT S.R.L.

81

ALBA

3500388

BEN ONI LOGHIN SRL

82

ALBA

1768962

BETACON S.R.L.

83

ALBA

14259197

BETOR CONSTRUCT SRL

84

ALBA

10898961

BIG STORE SRL

85

ALBA

6909701

BINAL MOB S.R.L.

86

ALBA

9127483

BIOMILK S.R.L.

87

ALBA

10995972

BIOTERRA SRL

88

ALBA

1756640

BIROUL DE PROIECTARE STRAJAN S.R.L.

89

ALBA

14908731

BLUETEX INTERNATIONAL S.R.L.

90

ALBA

1771275

BOSS IMPEX SRL

91

ALBA

1751502

BRADET IMPORT EXPORT B.M. S.R.L.

92

ALBA

18847939

BRAIN SRL

93

ALBA

10981810

BRAVO CONSTRUCT SRL

94

ALBA

14670477

BRAVO INSTAL SRL

95

ALBA

3757528

BRESCIA SRL

96

ALBA

1764715

BRUCLA SA

97

ALBA

6344429

C.D.C. COMPANY S.R.L.

98

ALBA

7967301

CADISOLA SRL

99

ALBA

14880932

CAMELIA MARKET SRL

100

ALBA

17064220

CAPA INSTAL SRL

 

Nr. crt.

Judet

Cod fiscal

Denumire contribuabil

101

ALBA

13655185

CARIS STIL SRL

102

ALBA

15051614

CASCADE EMPIRE SRL

103

ALBA

8154595

CASSIA COM S.R.L.

104

ALBA

17333743

CATA OIL S.R.L.

105

ALBA

7688331

CETATEA APUSENI S.A.

106

ALBA

13609073

CETATEA DE BALTA S.R.L.

107

ALBA

16700167

CEZIANA STAR S.R.L.

108

ALBA

15886984

CIATTI HT SEBES SRL

109

ALBA

8628354

CIBALI SRL

11 0

ALBA

3499062

CIMPUL PIINII SRL

111

ALBA

4560795

CINDRELUL S.R.L.

11 2

ALBA

1772076

CISEROM S.A.

11 3

ALBA

1763612

COCOSUL DE AUR SRL

11 4

ALBA

13731797

COMARNIC S.R.L.

11 5

ALBA

1754770

COMAT-ALBA S.A.

11 6

ALBA

8195536

COMCEREAL S.A.

11 7

ALBA

13813781

COMINCO TRANSILVANIA S.A.

11 8

ALBA

1773080

COMP. NAT. A CUPRULUI AURULUI SI FIERULUI MINVEST DEVA FILIALA ZLATMIN ZLATNA SA

11 9

ALBA

1756720

COMPACT CONSTRUCT S.R.L.

120

ALBA

4330737

COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI, AURULUI SI FIERULUI „MINVEST” DEVA FILIALA „ARIESMIN” BAIA DE ARIES SA

121

ALBA

4330648

COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI, AURULUI SI FIERULUI „MINVEST” DEVA FILIALA „ROSIAMIN” ROSIA MONTANA S.A.

122

ALBA

16368506

COMPANIA NATIONALA ROMARM S.A. BUCURESTI FILIALA SOCIETATEA COMERCIALA „FABRICA DE ARME CUGIR” S.A.

123

ALBA

1769224

COMPANIA NATIONALA ROMARM S.A. BUCURESTI FILIALA SOCIETATEA COMERCIALA UZINA MECANICA CUGIR S.A.

124

ALBA

4973384

CONINVEST S.R.L.

125

ALBA

11431670

CONSTRUCT INVEST S.R.L.

126

ALBA

16380801

CONSTRUCTII SI SERVICII SRL

127

ALBA

17978758

CONSULT TRADING S.R.L.

128

ALBA

1756372

CONSUMCOOP ALBA IULIA SOCIETATE COOPERATIVA

129

ALBA

1771429

CONSUMCOOP SEBES SOCIETATE COOPERATIVA

130

ALBA

5636794

CONTACT IMPEX S.R.L.

131

ALBA

4032722

CONTI IMPEX S.R.L.

132

ALBA

1765605

COOPERATIVA DE CONSUM AIUD SOCIETATE COOPERATIVA

133

ALBA

1766805

COOPERATIVA DE CONSUM BLAJ SOCIETATE COOPERATIVA

134

ALBA

1752532

COOPERATIVA DE CONSUM SUGAG SOCIETATE COOPERATIVA

135

ALBA

18182100

CORA TRADE CENTER S.R.L.

136

ALBA

9315746

COROANA DE AUR SRL

137

ALBA

15159889

COSTEL FOREST SRL

138

ALBA

13706025

CRIMBO GAS S.R.L.

139

ALBA

12314910

CRIMBO PROD CARN S.R.L.

140

ALBA

7504129

CRINUL ARIES S.R.L.

141

ALBA

6371229

CRIOS S.R.L.

142

ALBA

11974595

CRIS TRANS S.R.L.

143

ALBA

1756674

CRISTALSOFT SRL

144

ALBA

6881481

CRISTIAN PRODIMPEX SA

145

ALBA

7387789

CRITERIUM P.G. S.R.L.

146

ALBA

13871324

CUTEAN COMPANY S.R.L.

147

ALBA

6844947

D.I.C. GROUP SRL

148

ALBA

7026210

DACIA FABER SRL

149

ALBA

15018146

DACIA PLANT S.R.L.

150

ALBA

1760047

DACIA S.A.

151

ALBA

2441607

DALIA COMP SRL

152

ALBA

1767436

DALIA S.R.L.

153

ALBA

6615870

DANE TRANSCOM SRL

154

ALBA

6493927

DANEROM IMPEX INTERNATIONAL S.R.L.

155

ALBA

14220626

DARIMEX ALBA S.R.L.

156

ALBA

14536255

DARIUS TRANS S.R.L.

157

ALBA

16607697

DEASER INVEST SRL

158

ALBA

22198708

DECAR DISTRIBUTION MOLDOVA S.R.L.

159

ALBA

18253855

DECAR S.R.L.

160

ALBA

12866478

DECAR TRADING S.R.L.

161

ALBA

16766269

DELTA CARN S.R.L.

162

ALBA

6576194

DELTACO S.R.L.

163

ALBA

11775398

DENIZ-TEH S.R.L.

164

ALBA

9776561

DERBY TRANS SRL

165

ALBA

9306020

DIA GOTA S.R.L.

166

ALBA

15508784

DISKONT ROMTRADE S.R.L.

167

ALBA

11918480

DM ENTERPRISE S.R.L.

168

ALBA

10186653

DOLFY STAR S.R.L.

169

ALBA

1765320

DOMAR-SERVICE SRL

170

ALBA

2442769

DORA S.R.L.

171

ALBA

7555211

DORIDO S.R.L.

172

ALBA

4331392

DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA S.A.

173

ALBA

16440601

DUE FOREST SRL

174

ALBA

6030000

DUNA REX S.R.L.

175

ALBA

1770555

DUPEX SRL

176

ALBA

6047509

EAST SERVICE SEBES SRL

177

ALBA

16210181

EAST TRADING S.R.L.

178

ALBA

14492906

ECOSTAR GROUP S.A.

179

ALBA

8325598

ELECTRA EXIM S.R.L.

180

ALBA

3276087

ELECTROCONSTRUCTIA ELCO ALBA IULIA S.A.

181

ALBA

11563816

ELECTRO-IMPULS S.R.L.

182

ALBA

1771593

ELIS PAVAJE S.R.L.

183

ALBA

15316452

EMICOM INSTAL S.R.L.

184

ALBA

12931967

ENER ROM S.R.L.

185

ALBA

9205077

ENERGO IMPEX S.R.L.

186

ALBA

17633821

ENSOL S.R.L.

187

ALBA

16698474

ERIKA STAR S.R.L.

188

ALBA

7776930

ESCURIAL S.R.L.

189

ALBA

15420096

ETY DESIGN S.R.L.

190

ALBA

7124022

EURO EST SRL

191

ALBA

15977977

EURO STAR GROUP S.R.L.

192

ALBA

17640454

EURO TRANSILVANIA S.R.L.

193

ALBA

12214962

EUROPEXPRES S.R.L.

194

ALBA

11415763

EURO-STEFAN S.R.L.

195

ALBA

6480935

EXINTO S.R.L.

196

ALBA

11377651

EXOTIC FRUIT S.R.L.

197

ALBA

19151098

EXPERT IMOBILIARE S.R.L.

198

ALBA

4904589

FAIR PLAY IMPEX S.R.L.

199

ALBA

6424145

FANTASTIC SRL

200

ALBA

14229820

FANTEL MOBIL S.R.L.

 

Nr. Crt.

Judet

Cod fiscal

Denumire contribuabil

201

ALBA

4032668

FARMACIA SIC VOLO S.R.L.

202

ALBA

5531020

FARMACIA VITAL IMPEX SRL

203

ALBA

1751588

FAST-GALLERY SRL

204

ALBA

10995964

FEPO & AIDO S.R.L.

205

ALBA

17633830

FERMA PLUS S.R.L.

206

ALBA

1766244

FERMIC S.R.L.

207

ALBA

4329872

FERO METAL MATEI SRL

208

ALBA

1769607

FERO METAL SRL

209

ALBA

11500192

FIDATI S.R.L.

210

ALBA

8104210

FIDAX IMPEX S.R.L.

211

ALBA

1763221

FILATURA DE BUMBAC ABRUD S.A.

212

ALBA

14395288

FINNO CONS S.R.L.

213

ALBA

16199504

FINNOSTYLE S.R.L.

214

ALBA

13698860

FINNOTEX S.R.L.

215

ALBA

1762420

FLIPS SRL

216

ALBA

8273278

FLOREA GRUP S.R.L.

217

ALBA

16181957

FLORIDA CONSTRUCT SRL

218

ALBA

7076650

FLORIDA IMPEX SRL

219

ALBA

1764634

FOLEX S.R.L.

220

ALBA

21409610

FRESH FOOD LOGISTIC S.R.L.

221

ALBA

14187015

FRUCT IMPORT EXPORT S.R.L.

222

ALBA

18123588

FRUHWALD KONNEX PREFABRICATE SRL

223

ALBA

15009873

FSR RAILSERVICE S.R.L.

224

ALBA

15044510

FULL SERVICE S.R.L.

225

ALBA

15694717

G&D PREFABBRICATI SRL

226

ALBA

13880179

GABI INTERNATIONAL TRANSPORT S.R.L.

227

ALBA

8958247

GABITEX

228

ALBA

15193813

GALANTHUS FARM SRL

229

ALBA

1751634

GALENICA MURY SRL

230

ALBA

18030659

GALLAXY DEPEFE S.R.L.

231

ALBA

13889593

GALWAY SPORT S.R.L.

232

ALBA

15236302

GARDIAM S.R.L.

233

ALBA

12086375

GELAFARM S.R.L.

234

ALBA

15305259

GEMENII IOANA SRL

235

ALBA

7026237

GEOBI SRL

236

ALBA

6698604

GIRO S.R.L.

237

ALBA

15116861

GLG TECNOSPARK SRL

238

ALBA

18369834

GRADINA VERDE SRL

239

ALBA

16316396

GRANDE ARREDO RO S.R.L.

240

ALBA

1753139

GRUP CORINT S.A.

241

ALBA

10116453

GRUP TICO ROMANIA IMPEX S.R.L.

242

ALBA

1770385

H.C.S. PHOENIX SRL

243

ALBA

13854617

H.P.T. HUMBEL PRODUCTIONSTECHNIK S.R.L.

244

ALBA

14406204

HELIA EPSILON S.R.L.

245

ALBA

14973268

HOBBIT INTEGRAL RO S.R.L.

246

ALBA

1766317

HOREA C.H. S.R.L.

247

ALBA

16133623

HWI HOLZTECHNIK SRL

248

ALBA

1766830

I.A.M.U. S.A.

249

ALBA

13838530

I.B.L. ROM 2000 S.R.L.

250

ALBA

14936812

IMOCON S.R.L.

251

ALBA

5823954

IMPEX D.R.M. SRL

252

ALBA

12772209

IMPULS OIL S.R.L.

253

ALBA

15789205

IMROGLASS S.R.L.

254

ALBA

2768995

IMSAT-ALBA S.A.

255

ALBA

1758233

INCOV S.A.

256

ALBA

12002501

INDUSTRIAL SERVICE SRL

257

ALBA

8266084

INFOGRUP S.R.L.

258

ALBA

1755202

INSTALATORUL S.A.

259

ALBA

13317265

INTAS INDUSTRIE SRL

260

ALBA

15820629

INTEGRAL GROUP MEDIA S.R.L.

261

ALBA

13629003

INTER TRANS MARIA S.R.L.

262

ALBA

18776935

INTERPLAST ROM S.R.L.

263

ALBA

1759956

INTERTRANS S.A.

264

ALBA

4904112

IOEL BUCUR S.R.L.

265

ALBA

6698299

IPEC S.A.

266

ALBA

1756801

IPRODCOOP S.R.L.

267

ALBA

3275553

ISABELA SRL

268

ALBA

11748318

ITUL DISTRIBUTION COMPANY S.R.L.

269

ALBA

1755970

ITUL S.R.L.

270

ALBA

10009937

IULIANA PLUS S.R.L.

271

ALBA

7620883

IULY CUGIR S.R.L.

272

ALBA

1768385

IVET S.R.L.

273

ALBA

9402664

JACK SHOW S.R.L.

274

ALBA

13439394

KELLINGER SRL

275

ALBA

4983280

KIME SRL

276

ALBA

5928284

KING ALEX S.R.L.

277

ALBA

13964024

KOSMOS TRE S.R.L.

278

ALBA

18811528

KOTAU CONSTRUCTION S.R.L.

279

ALBA

7732763

KOZARA SRL

280

ALBA

1772734

LALEAUA S.R.L.

281

ALBA

5606238

LAM TRANS S.R.L.

282

ALBA

7476002

LANCRAJAN SRL

283

ALBA

1764782

LASZLO-GYL S.R.L.

284

ALBA

1756054

LIBRIS ALBA SA

285

ALBA

6995133

LIDER PRODCARN S.R.L.

286

ALBA

13313735

LIN & EMA S.R.L.

287

ALBA

15229526

LINCOLN PLUS S.R.L.

288

ALBA

11070834

LIVIO-DARIO S.R.L.

289

ALBA

4612665

LIVIUS SRL

290

ALBA

1765176

LOGOS S.R.L.

291

ALBA

6424404

LORELEI TRANS S.R.L.

292

ALBA

8087593

LUIZA IMPEX S.R.L.

293

ALBA

8064875

LUTSCH TRANS SRL

294

ALBA

13231961

M.M. INDUSTRY S.R.L.

295

ALBA

1774336

MADO S.R.L.

296

ALBA

1764642

MAGIC AGROJET SA

297

ALBA

4032730

MAGIC GRUP S.R.L.

298

ALBA

6480986

MAGNETIC CAMAPO S.R.L.

299

ALBA

7088574

MARANATHA S.R.L.

300

ALBA

4904627

MARBIS SRL

 

Nr. crt.

Judet

Cod fiscal

Denumire contribuabil

301

ALBA

2762895

MARCO POLO S.R.L.

302

ALBA

5396926

MARCONST SRL

303

ALBA

13448295

MARIA PRODUCTION S.R.L.

304

ALBA

3276214

MARINEX S.R.L.

305

ALBA

10643364

MARION TRADE S.R.L.

306

ALBA

14956771

MARKET ACHIM S.R.L.

307

ALBA

1769267

MATERIALE DE CONSTRUCTII MOBILA SI SERVICE BOTA S.R.L.

308

ALBA

1755776

MATIN-MAIER SRL

309

ALBA

16994453

MECATRONICS S.A.

310

ALBA

6731883

MECONOM SA

311

ALBA

11974579

MEDISANA SRL

312

ALBA

16199423

MEGA CONSTRUCT IND S.R.L.

313

ALBA

3703650

MEGAVOX CONFORT SRL

314

ALBA

15932436

MERCUR LEASING „IFN” S.A.

315

ALBA

1758420

MERCUR S.R.L.

316

ALBA

15890845

MERIDIAN CONSTRUCT S.R.L.

317

ALBA

15724397

MERIDO HARA S.R.L.

318

ALBA

10530586

METAL STAR S.R.L.

319

ALBA

8992052

METAL-CONSTRUCT S.R.L.

320

ALBA

1765044

METALURGICA SA

321

ALBA

4801346

METRORUS S.R.L.

322

ALBA

7468450

MIA CARN S.R.L.

323

ALBA

4973031

MIAMI S.R.L.

324

ALBA

1752443

MICA ROMA SRL

325

ALBA

5182302

MIDAS COMP S.R.L.

326

ALBA

7198143

MIQROTECH COM S.R.L.

327

ALBA

11319596

MIRA ROM SRL

328

ALBA

8298973

MIVA CONSTRUCT S.R.L.

329

ALBA

13676064

MOBI STAR S.R.L.

330

ALBA

3756670

MOBILAIUD SRL

331

ALBA

14341776

MOBITALIA PROD S.R.L.

332

ALBA

10684917

MOLENT SEBES S.R.L.

333

ALBA

7053932

MONOLIT PROD S.R.L.

334

ALBA

1767665

MONTANA S.A.

335

ALBA

4983272

MONTANA-POPA S.R.L.

336

ALBA

15831121

MORO TRANS S.R.L.

337

ALBA

18684947

MOTOBOOM S.R.L.

338

ALBA

1755121

MOVA S.R.L.

339

ALBA

1764537

MRANCA SRL

340

ALBA

15426480

NASIROM S.R.L.

341

ALBA

12278982

NEW DIMENSIONE S.R.L.

342

ALBA

17006873

NEWAMPORT COMPANI S.R.L.

343

ALBA

10890941

NICHI ARDEAL S.R.L.

344

ALBA

2765972

NICK S.R.L.

345

ALBA

8021700

NICKFLOR PROD S.R.L.

346

ALBA

17242610

NICOMAR DENI S.R.L.

347

ALBA

16513894

NIK BAU S.R.L.

348

ALBA

18951815

NINO GOLD S.R.L.

349

ALBA

15992667

NORDAB TRADE SRL

350

ALBA

13958090

NOVA GRUP S.R.L.

351

ALBA

7016160

NOVA MODUL S.R.L.

352

ALBA

12222493

NYDAWA OIL S.R.L.

353

ALBA

13802790

OANCEA GRUP S.R.L.

354

ALBA

1755571

OANCEA S.R.L.

355

ALBA

19024060

OCOLUL SILVIC HOREA-APUSENI RA

356

ALBA

6698884

OLIVER INVEST S.A.

357

ALBA

14997585

OMIG S.R.L.

358

ALBA

4613040

ONIX-INTERNATIONAL S.R.L.

359

ALBA

4997340

OPREAN S.R.L.

360

ALBA

7123647

OPSIMUS SRL

361

ALBA

7387010

ORMIS S.R.L.

362

ALBA

16414939

OVINEX GLIGOR SRL

363

ALBA

15702224

PANORAMA PLUS S.R.L.

364

ALBA

1762340

PARC S.A.

365

ALBA

8886159

PAROM IMPEX S.R.L.

366

ALBA

1771046

PARPANGHEL S.R.L.

367

ALBA

1770423

PEHART S.A.

368

ALBA

17565441

PEHART TEC S.A.

369

ALBA

1752729

PERLA TIRNAVEI JIDVEI SA

370

ALBA

16557122

PIKOLINOS S.R.L.

371

ALBA

14004975

PINOCHIO S.R.L.

372

ALBA

1766686

PLANTISAN SRL

373

ALBA

3687910

POMAROM S.R.L.

374

ALBA

3500000

PORA SRL

375

ALBA

9479471

PORTEROM S.R.L.

376

ALBA

1763841

PREBET AIUD S.A.

377

ALBA

11746317

PREMIUM PLUS S.R.L.

378

ALBA

4973074

PREMIUM S.R.L.

379

ALBA

6698361

PRENIS SRL

380

ALBA

6344496

PRESIDENT SRL

381

ALBA

17064289

PREST SERV AIUD SRL

382

ALBA

12929045

PRIMA CONSTRUCT S.R.L.

383

ALBA

13602580

PROFESSIONAL GLASS COMPANY S.R.L.

384

ALBA

15091368

PROFI-TERM S.R.L.

385

ALBA

1761069

PROGRESUL SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA

386

ALBA

1761808

PROIECT-ALBA SA

387

ALBA

11685538

PROMOTION S.R.L. FILIALA BLAJ

388

ALBA

2824009

PROTOS SRL

389

ALBA

2823879

RAMADA SRL

390

ALBA

5665609

RAPEL SA

391

ALBA

18214384

RAPID AGREGATE SRL

392

ALBA

9582590

RAPID TRANSPORT SRL

393

ALBA

18901337

RAVCAR S.R.L.

394

ALBA

9611350

REBOC SRL

395

ALBA

1755172

REMAT ALBA S.A.

396

ALBA

7486073

REMAT CIMPENI SEBES S.A.

397

ALBA

1756330

RESIAL SA

398

ALBA

17296050

RICHTER TEHNOLOGII VITICOLE S.R.L.

399

ALBA

1767380

RIVALY C.H. S.R.L.

400

ALBA

13335725

RO. DE.X FASHION S.R.L.

401

ALBA

13624456

ROBI-VLADUT TRANS S.R.L.

 

Nr. crt.

Judet

Cod fiscal

Denumire contribuabil

402

ALBA

13880160

ROEMI GROUP S.R.L.

403

ALBA

12231548

ROLEM S.R.L.

404

ALBA

17540382

ROM ANALIZE SRL

405

ALBA

8697320

ROM LEMN 2000 PRODIMPEX S.R.L.

406

ALBA

2824165

ROMEO LOGHIN S.R.L.

407

ALBA

5103651

ROMWEST EURO SRL

408

ALBA

16171821

S.T.G. SWITCH TECHNOLOGY GUNTHER S.R.L.

409

ALBA

1758004

SALPREST S.R.L.

410

ALBA

1754800

SATEX S.R.L.

411

ALBA

1750957

SATURN S.A.

412

ALBA

15567276

SAVINI DUE S.R.L.

413

ALBA

1770938

SCHOSSWENDER MOBEL SRL

414

ALBA

13122247

SCOLARO PROMO SRL

415

ALBA

9532516

SEDIROM SRL

416

ALBA

6892707

SELIM SRL

417

ALBA

8238289

SERVICE AUTOMOBILE SA

418

ALBA

4330362

SERVUS SRL

419

ALBA

15034893

SEVCO INSTALATII S.R.L.

420

ALBA

1770458

SIBARIS S.R.L.

421

ALBA

9668837

SILVADOR FOREST S.R.L.

422

ALBA

3910132

SIMCRIS S.R.L.

423

ALBA

1768296

SIMI SRL

424

ALBA

10459400

SIMODOR IMPEX SRL

425

ALBA

18169879

SIMPE S.R.L.

426

ALBA

15001659

SIPATUB S.A.

427

ALBA

9362497

SITINDUSTRIE ROMANIA SA

428

ALBA

16094141

SIWDEM CONSULT S.R.L.

429

ALBA

18874860

SMLM DANERO SRL

430

ALBA

14951782

SOCIETATEA COMERCIALA FILIALA PENTRU REPARATII SI SERVICII „HIDROSERV” SEBES S.A.

431

ALBA

1758080

SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ALBA IULIA

432

ALBA

11106253

SOLARIS IMPEX S.R.L.

433

ALBA

17025786

SORIN & PAULA S.R.L.

434

ALBA

3704230

SPERANTA E.L. S.R.L.

435

ALBA

14179039

STAR TRANSMISSION CUGIR SRL

436

ALBA

3500230

START CONSTRUCT S.R.L.

437

ALBA

13165060

START TRADING S.R.L.

438

ALBA

7386945

STIREC S.R.L.

439

ALBA

1766643

STRATUSMOB S.A.

440

ALBA

11106512

SUNRISE COMPANY S.R.L.

441

ALBA

13384434

SUPER TERMO S.R.L.

442

ALBA

5066472

SUPREMIA GRUP S.R.L.

443

ALBA

1769011

T E A S.R.L.

444

ALBA

6698787

TAAS GROUP S.A.

445

ALBA

15665495

TEAM BAU S.R.L.

446

ALBA

6263928

TERMOTECNICA S.R.L.

447

ALBA

9185158

TERRA ASTER SRL

448

ALBA

5182183

TIPO-REX S.R.L.

449

ALBA

10890984

TITANIC TRANS SRL

450

ALBA

17419985

TOBIMAR CONSTRUCT S.R.L.

451

ALBA

11319570

TOBIMAR S.R.L.

452

ALBA

16041406

TORNADO LEASING S.R.L.

453

ALBA

12924048

TRANS AVRAM S.R.L.

454

ALBA

5851237

TRANS IVINIS & CO S.R.L.

455

ALBA

1753287

TRANSEURO S.R.L.

456

ALBA

1771100

TRANSILVANA SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA

457

ALBA

5617660

TRANSILVANIA CONSTRUCT S.A.

458

ALBA

1767681

TRANSILVANIA PRODUCTION S.R.L.

459

ALBA

13114937

TRANSLIGNUM SRL

460

ALBA

3704264

TRANSMONT TALIDA S.R.L.

461

ALBA

5531011

TRANS-PRIMA SRL

462

ALBA

10602020

TREI I. INVEST SRL

463

ALBA

9127513

TREND S.R.L.

464

ALBA

18142229

TRITICUM SEBES S.R.L.

465

ALBA

13296120

TROPICAL FRUIT S.R.L.

466

ALBA

15013823

TRUSTUL DE CONSTRUCTII INDUSTRIALE SRL

467

ALBA

9029310

TUE S.R.L.

468

ALBA

17700491

ULPIA CONSTRUCT S.R.L.

469

ALBA

14627310

ULPIA TRAIANA LEASING „IFN” S.A.

470

ALBA

10944367

ULPIA TRAIANA S.R.L.

471

ALBA

16899516

ULTRA LEASING „INSTITUTIE FINANCIARA NEBANCARA” S.A.

472

ALBA

4169313

UNICAL GAZ S.R.L.

473

ALBA

6698256

UNICHIM S.R.L.

474

ALBA

1756666

UNIREA PRES S.R.L.

475

ALBA

1759328

UNITATEA SRL

476

ALBA

1763299

UNIVERSAL U SRL

477

ALBA

17064319

URBAN CUGIR SRL

478

ALBA

16307002

USITECH SRL

479

ALBA

1758365

UTEPS SA

480

ALBA

1760390

UTILAJ-TRANSPORT SA

481

ALBA

2441828

UZINA ARDEALUL

482

ALBA

7468662

VALAHIA S.R.L.

483

ALBA

8619208

VALGER SRL

484

ALBA

10496360

VALMAR AUTO S.R.L.

485

ALBA

6264010

VARGAS S.R.L.

486

ALBA

8501040

VASINCA S.R.L.

487

ALBA

9211877

VIA COM S.R.L.

488

ALBA

8014753

VICHI-FARM SRL

489

ALBA

6892804

VIMED COM S.R.L.

490

ALBA

7706985

VIMED GRUP S.R.L.

491

ALBA

3909359

VINERSAR S.R.L.

492

ALBA

21497922

VIVA METAL S.R.L.

493

ALBA

1772254

VIVA S.R.L.

494

ALBA

1772416

VOLTRANS-SEBES SA

495

ALBA

14421298

WELD ENGINEERING S.R.L.

496

ALBA

11471925

WEST INDUSTRY INVEST S.R.L.

497

ALBA

14983776

WOODLAND SRL

498

ALBA

17013110

ZLATOS GRUP S.R.L.

499

ALBA

10671313

ZUO & CO INVEST SRL

 

Nr. crt.

Judet

Cod fiscal

Denumire contribuabil

500

ALBA

1751987

ZUO RO WEST EST COMPANY SRL

501

ARAD

12766886

„ARBU”- TOY SRL

502

ARAD

14822567

.A.S.A. SERVICII ECOLOGICE S.R.L.

503

ARAD

12877108

A.V.A.TOUR S.R.L.

504

ARAD

14870386

AB INCLUSIVE S.R.L.

505

ARAD

6785581

AC ME COMPANY S.R.L.

506

ARAD

20959861

AC ME ENGINEERING S.R.L.

507

ARAD

16694189

ACTIV COLOR SRL

508

ARAD

14524935

ACTIV CONSTRUCT S.R.L.

509

ARAD

16647802

ADA OIL GRUP S.R.L.

510

ARAD

17733421

ADESERV TRADE COMPANY S.R.L.

511

ARAD

12409581

ADINVEST S.R.L.

512

ARAD

17488128

ADIOR FURNIRE SRL

513

ARAD

7443412

ADIOR SRL

514

ARAD

8273847

ADIVA IMPEX S.R.L.

515

ARAD

1714580

ADRIAN COMPACT S.R.L.

516

ARAD

1687140

ADRIANA SRL

517

ARAD

5752187

AEROPORTUL ARAD S.A.

518

ARAD

12635295

AGRI TRANSPORT SRL

519

ARAD

18508525

AGRICOLA ARAD SRL

520

ARAD

18908599

AGROAR MARKET S.R.L.

521

ARAD

2758894

AGROINDIMPEX S.R.L.

522

ARAD

11400347

AGROSAMARA SRL

523

ARAD

11251555

AGROSAN TRADE S.R.L.

524

ARAD

1742393

AGROZOOINDUSTRIALA S.R.L.

525

ARAD

18316970

AL AUTO HOUSE S.R.L.

526

ARAD

16415160

ALEXAS DISTRIBUTION S.R.L.

527

ARAD

6693267

ALGLASS S.R.L.

528

ARAD

15440638

ALL TRANS ROMANIA SRL

529

ARAD

6648339

AMAHOUSE SRL

530

ARAD

5530059

AMATEX S.R.L.

531

ARAD

14452634

AMBRA SERVICE S.R.L.

532

ARAD

1689354

AMET SA

533

ARAD

14075305

ANDAGRA S.R.L.

534

ARAD

13729932

AND-GRUP COM S.R.L.

535

ARAD

1679130

ANDROMEDA SERVICE SRL

536

ARAD

2759628

ANIDORA SRL

537

ARAD

15003668

ANIZ TRANS SRL

538

ARAD

13255138

ANTON INDUSTRIES S.R.L.

539

ARAD

8799630

APA PLUS ‘97 SRL

540

ARAD

17365583

AQUA CONSTRUCT SRL

541

ARAD

17365591

AQUA SERVINSTAL S.R.L.

542

ARAD

14496312

AQUA VEST S.R.L.

543

ARAD

13383889

AQUATERM S.R.L.

544

ARAD

14490700

ARAD LEASING - IFN S.A.

545

ARAD

6429126

ARAD TRADING COMPANY S.R.L.

546

ARAD

9541964

ARAL ENERGY SRL

547

ARAD

6510041

ARCHIMINA S.R.L.

548

ARAD

6648630

ARCOMMAT GRUP S.R.L.

549

ARAD

17713866

ARCOMMAT NIROM S.R.L.

550

ARAD

4143810

ARCONS S.A.

551

ARAD

7251409

ARGENA S.R.L.

552

ARAD

3779852

ARGO IMPEX S.R.L.

553

ARAD

11759902

ARIES TEXTILE S.R.L.

554

ARAD

1683645

ARIS S.A.

555

ARAD

6306042

ARMIN MAYER REISEN S.R.L.

556

ARAD

1695070

ARMIS S.A.

557

ARAD

1703831

ARMOPAN ARAD SA

558

ARAD

10437836

ART LEMN S.R.L.

559

ARAD

11831650

ARTE - ARAD TEXTILA S.R.L.

560

ARAD

7352276

ASENSI S.R.L.

561

ARAD

13841617

AUTO GROUP C.M.B. S.R.L.

562

ARAD

11039430

AUTO PYRAMIS S.R.L.

563

ARAD

6336590

AUTO SCHUNN S.R.L.

564

ARAD

15156521

AUTO SML S.R.L.

565

ARAD

14362060

AUTO TECHNIC S.R.L.

566

ARAD

16302838

AUTOGRUPM RO S.R.L.

567

ARAD

6649091

AVA 3 COMPANY S.R.L.

568

ARAD

10784177

AVIS AUTOMOBILE SRL

569

ARAD

16875584

AXA EXIM SRL

570

ARAD

14113891

AXUM COMP SRL

571

ARAD

13819873

AYRTON TRANS SRL

572

ARAD

1709656

AZOMA S.A.

573

ARAD

18031603

B & B ACCESORIES S.R.L.

574

ARAD

10392122

B&D COMPANY SRL

575

ARAD

8115340

B.A.P.D. SA

576

ARAD

1691150

B.A.T. S.A.

577

ARAD

10933694

B.N.BUSINESS SRL

578

ARAD

16199628

BAMAG GMBH-BUTZBACH/GERMANIA SUCURSALA ARAD

579

ARAD

1697110

BB COMPUTER SRL

580

ARAD

5835851

BEN`S STAR S.R.L.

581

ARAD

5595805

BENDEA S.R.L.

582

ARAD

16971662

BERMO GROUP S.A.

583

ARAD

14840806

BEST AUTO VEST S.R.L.

584

ARAD

4819343

BINALIA SRL

585

ARAD

16694200

BIT HOUSE SRL

586

ARAD

18462363

BLOC 01 UTA S.R.L.

587

ARAD

7661034

BODIMAR IMPEX SRL

588

ARAD

7439764

BOGDY S.R.L.

589

ARAD

14867941

BUFFA LOGISTIQUE INTERNATIONAL ROMANIA SRL

590

ARAD

15468922

BUSINESS B.V. IMPORT EXPORT S.R.L.

591

ARAD

11447056

CALZATURIFICIO FULVIA S.R.L.

592

ARAD

12670802

CALZATURIFICIO VIGOR SRL

593

ARAD

15262107

CAME-IT SRL

594

ARAD

13849068

CAMICO EXIM S.R.L.

595

ARAD

4010031

CARA S.R.L.

596

ARAD

10411968

CENTROSOJA SRL

597

ARAD

1689087

CERNA SRL

598

ARAD

14872905

CHAMPIGNONS PROD SRL

599

ARAD

18178532

CHEMICALS DISTRIBUTION S.R.L.

600

ARAD

1681253

CHIBAX S.R.L.

  

Nr. crt.

Judet

Cod fiscal

Denumire contribuabil

601

ARAD

16701111

CILDRO MOBILA S.R.L.

602

ARAD

1686498

CIMVEST S.A.

603

ARAD

5595791

CISCOM TRADING SRL

604

ARAD

1688146

COANDI SRL

605

ARAD

12979582

CODLEA ARCTIC INTERNATIONAL S.R.L.

606

ARAD

12724473

CODLEA ARCTIC S.A.

607

ARAD

16541010

CODLEA VIAL INTERNATIONAL SRL

608

ARAD

16853918

COINDU ROMANIA S.R.L.

609

ARAD

2760169

COLOR PLUS S.R.L.

610

ARAD

7987023

COM ABM S.R.L.

611

ARAD

9879176

COMAGRO VEST S.R.L.

612

ARAD

8326542

COMBI SPEDITION S.A.

613

ARAD

1714890

COMBINATUL AGROINDUSTRIAL CURTICI

614

ARAD

3028642

COMESO COLOR S.A.

615

ARAD

1683483

COMPANIA DE APA ARAD S.A.

616

ARAD

1708600

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A.

617

ARAD

14943488

COMPANY RAMONA S.R.L.

618

ARAD

5595902

COMPAS GROUP S.R.L.

619

ARAD

1703548

CONAR S.A.

620

ARAD

18462371

CONFORT DESIGN S.R.L.

621

ARAD

11241756

CONOR INTERNATIONAL SRL

622

ARAD

6857181

CONSTRUCTII RUTIERE S.A.

623

ARAD

15550487

CONSVEST GRUP S.R.L.

624

ARAD

10114681

CONTINENTAL TOBACCO ROMANIA S.A.

625

ARAD

18140449

CONTITECH THERMOPOL ROMANIA SRL

626

ARAD

6308493

CONTOR GROUP S.A.

627

ARAD

1689362

CORAURA SRL

628

ARAD

16457476

COREMANS ZOOTEHNIA S.R.L.

629

ARAD

16962095

COST. E.L.PRODUZIONE S.R.L.

630

ARAD

9297518

COSTE SHOES S.R.L.

631

ARAD

8214794

COTTON S.A.

632

ARAD

11251547

COVEXIM 2000 S.R.L.

633

ARAD

14408787

CRENGUTA S.R.L.

634

ARAD

21833330

CRION DF S.R.L.

635

ARAD

4470501

D & P LONGTRANS S.R.L.

636

ARAD

14396461

D.A.F.TRADING S.R.L.

637

ARAD

15094488

DANLUCO DISTRIBUTION SRL

638

ARAD

11039383

DAPIX S.R.L.

639

ARAD

1686943

DARIMEX INTERNATIONAL S.R.L.

640

ARAD

14596915

DAVILA TRADING SRL

641

ARAD

13621506

DECOSTONE S.R.L.

642

ARAD

17981940

DELFINGEN RO - TRANSILVANIA S.R.L.

643

ARAD

11039561

DERYYFARM 2000 SRL

644

ARAD

6648541

DEZNA CONSULTING S.R.L.

645

ARAD

15195610

DGTECH INTERNATIONAL S.R.L.

646

ARAD

1678240

DIALMA S.R.L.

647

ARAD

15609304

DIAL-TON SRL

648

ARAD

1690537

DIMED S.R.L.

649

ARAD

9042077

DISTINCT MOB SRL

650

ARAD