MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 734         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 30 octombrie 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

204. - Lege privind protejarea exploatatiilor agricole

 

985. - Decret pentru promulgarea Legii privind protejarea exploatatiilor agricole

 

206. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale

 

987. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale

 

216. - Lege privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 1.369.125 de actiuni detinute de stat la Compania Natională „Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta, reprezentând 20% din capitalul social, către Consiliul Local al Municipiului Constanta

 

997. - Decret pentru promulgarea Legii privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 1.369.125 de actiuni detinute de stat la Compania Natională „Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta, reprezentând 20% din capitalul social, către Consiliul Local al Municipiului Constanta

 

219. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/1999 privind salarizarea personalului Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

1.009. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/1999 privind salarizarea personalului Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

998. - Decret pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2007/436/CE Euratom privind sistemul de resurse proprii al Comunitătii Europene

 

999. - Decret privind trecerea în rezervă a unui contraamiral din Ministerul Apărării

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 961 din 25 septembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a dispozitiilor art. 15-20, art. 28 alin. (2), art. 29, art. 31-34 si art. 39 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

Decizia nr. 962 din 25 septembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 281 din Codul penal, ale art. 171 alin. 2, art. 183 alin. 1 si 2, art. 262 pct. 1 lit. a) si art. 332 alin. 4 din Codul de procedură penală, precum si ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

 

Decizia nr. 964 din 25 septembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 328 din Codul penal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.341. - Hotărâre privind durata si conditiile de păstrare a buletinelor de vot întrebuintate, a celor contestate, precum si a celor neîntrebuintate, a stampilelor si a celorlalte materiale utilizate în procesul electoral la alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2008

 

1.347. - Hotărâre privind transmiterea unor terenuri în suprafată totală de 24.298 m2 din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de interes national „Varianta de ocolire a municipiului Sibiu”

 

1.348. - Hotărâre privind transmiterea unor suprafete de teren aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A, a obiectivului de interes national „Varianta de ocolire a municipiului Drobeta-Turnu Severin km 334+635 – km 344+254”

 

1.358. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Maramures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Maramures

 

1.360. - Hotărâre privind aprobarea Tezelor prealabile ale proiectului Codului de procedură administrativă

 

1.362. - Hotărâre privind suplimentarea bugetelor Ministerului Culturii si Cultelor si Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2008, pentru finantarea cheltuielilor aferente actiunilor de diplomatie culturală, care se vor desfăsura cu ocazia Zilei Nationale a României în anul 2008

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

653. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea alin. (4) al art. 10 din Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti directe si plăti nationale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu si zone defavorizate

 

1.023. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Comunicatii privind realizarea comunicatiilor către Sistemul national unic pentru apeluri de urgentă

 

2.757/C. - Ordin al ministrului justitiei privind acordarea cetăteniei române unor persoane

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

912. - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

33. - Circulară privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 80 de ani de la înfiintarea Societătii Române de Radiodifuziune

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

328. - Hotărâre pentru modificarea Normelor privind operatiunile în numele si în contul statului de compensare partială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 73/2007

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind protejarea exploatatiilor agricole

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Prezenta lege stabileste păstrarea amplasamentelor exploatatiilor agricole care au fost înfiintate si functionează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 2. - Beneficiază de prevederile prezentei legi următoarele categorii de unitătii agricole:

a) fermele de cabaline;

b) fermele de ovine si caprine;

c) fermele de taurine la îngrăsat;

d) fermele de vaci cu lapte;

e) fermele de păsări;

f) complexele avicole industriale;

g) fermele de porci;

h) complexele de porci industriale;

i) centrele pentru colectarea si păstrarea produselor de origine animală;

j) abatoarele si bazele de receptie a animalelor;

k) fermele zootehnice mixte sau pentru alte specii de animale;

l) constructiile si amenajările anexe ale exploatatiilor agricole;

m) fermele de pomi, de vită de vie si de cercetare.

Art. 3. - (1) În zona de protectie sanitară a exploatatiilor agricole existente si care functionează conform prevederilor legale se interzic eliberarea autoriza t iilor de constructie si construirea clădirilor destinate locuinelor si altor obiective socioeconomice.

(2) Zonele de protectie sanitară si distantele minime de protectie sunt definite si stabilite la art. 13 din Normele de igienă si recomandările privind mediul de viată al populatiei, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 536/1997.

Art. 4. - În perimetrele limitrofe constructiilor reprezentând exploatatii agricole sau anexe gospodăresti ale acestora delimitate prin planuri urbanistice cu respectarea distantelor de protectie în care s-a instituit un regim de restrictii privind amplasarea de locuinte sau obiective socioeconomice, solicitantul va obtine avizul conform al directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 5. - Detinătorii de exploatatii agricole care au fost înfiintate si functionează cu respectarea prevederilor legale si în perimetrul cărora s-au construit locuinte sau alte obiective socioeconomice cu nerespectarea restrictiilor impuse de Ordinul ministrului sănătătii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă si a recomandărilor privind mediul de viată al populatiei, cu modificările si completările ulterioare, pot initia proceduri judiciare în vederea demolării acelor constructii neautorizate sau a celor autorizate fără respectarea prevederilor legale în vigoare, cu scopul exclusiv de a preveni si limita disconfortul si riscurile sanitare.

Art. 6. - Detinătorii exploatatiilor agricole comerciale sau familiale amplasate în intravilanul localitătilor sau în afara acestora, care au fost înfiintate si functionează legal, cât si ai celor organizate si dimensionate în conformitate cu Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 166/2002, cu modificările si completările ulterioare, pot accesa fonduri structurale în vederea modernizării si restructurării fermelor agricole prin Programul National de Dezvoltare Rurală.

Art. 7. - La intrarea în vigoare a prezentei legi orice dispozitie contrară se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 24 octombrie 2008.

Nr. 204.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind protejarea exploatatiilor

Agricole

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind protejarea exploatatiilor agricole si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 23 octombrie 2008.

Nr. 985.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2008 pentru modificarea si completarea Legii

nr. 273/2006 privind finantele publice locale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28 din 19 martie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 21 martie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 24 octombrie 2008.

Nr. 206.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanteide urgentă a Guvernului nr. 28/2008 pentru modificarea

si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 23 octombrie 2008.

Nr. 987.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 1.369.125 de actiuni detinute de stat

la Compania Natională „Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta, reprezentând 20%

din capitalul social, către Consiliul Local al Municipiului Constanta

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 1.369.125 de actiuni detinute de stat la Compania Natională „Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta către Consiliul Local al Municipiului Constanta.

Art. 2. - Transmiterea actiunilor se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Transporturilor si Consiliul Local al Municipiului Constanta.

Art. 3. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Adunarea generală a actionarilor a Companiei Nationale „Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta va proceda la înscrierea mentiunilor necesare la oficiul registrului comertului, în conditiile legii.

Art. 4. - (1) Consiliul Local al Municipiului Constanta exercită toate drepturile si execută toate obligatiile ce decurg din calitatea de actionar minoritar la Compania Natională „Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta.

(2) Reprezentantii Consiliului Local al Municipiului Constanta în Adunarea generală a actionarilor a Companiei Nationale „Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta sunt numiti si revocati prin hotărâre a consiliului local, iar membrii consiliului de administratie sunt numiti proportional cu participarea la capitalul social si sunt revocati prin hotărâre a Adunării generale a actionarilor a Companiei Nationale „Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 24 octombrie 2008.

Nr. 216.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 1.369.125 de actiuni detinute de stat

la Compania Natională „Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta, reprezentând 20% din capitalul social,

către Consiliul Local al Municipiului Constanta

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 1.369.125 de actiuni detinute de stat la Compania Natională „Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta, reprezentând 20% din capitalul social, către Consiliul Local al Municipiului Constanta si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 23 octombrie 2008.

Nr. 997.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea anexei

la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/1999 privind salarizarea personalului

Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 7 din 30 ianuarie 2008 pentru modificarea anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/1999 privind salarizarea personalului Agentiei Nationale pentru Locuinte, adoptată întemeiul art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 27 octombrie 2008.

Nr. 219.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea anexei

la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/1999 privind salarizarea personalului Agentiei Nationale

pentru Locuinte

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/1999 privind salarizarea personalului Agentiei Nationale pentru Locuinte si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 octombrie 2008.

Nr. 1.009.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2007/436/CE

Euratom privind sistemul de resurse proprii al Comunitătii Europene

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 217 din 24 septembrie 2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre adoptare Parlamentului Decizia Consiliului Uniunii Europene 2007/436/CE Euratom privind sistemul de resurse proprii al Comunitătii Europene si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 24 octombrie 2008.

Nr. 998.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui contraamiral

din Ministerul Apărării

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 noiembrie 2008 domnul contraamiral Mihai Marin Cornel trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 24 octombrie 2008.

Nr. 999.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 961

din 25 septembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a dispozitiilor art. 15-20, art. 28 alin. (2), art. 29, art. 31-34 si art. 39 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a dispozitiilor art. 15-20, art. 28 alin. (2), art. 29, art. 31-34 si art. 39 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Mabis” - S.R.L. în Dosarul nr. 1.287/289/2007 al Judecătoriei Reghin.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, arătând că normele criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 10 aprilie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 1.287/289/2007, Judecătoria Reghin a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a dispozitiilor art. 15-20, art. 28 alin. (2), art. 29, art. 31-34 si art. 39 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Mabis” - S.R.L.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că textele de lege criticate contravin normelor constitutionale care consacră statul român de drept, universalitatea drepturilor si a libertătilor fundamentale, garantarea dreptului de proprietate si interzicerea confiscării averii dobândite licit, precum si celor referitoare la inviolabilitatea proprietătii private, deoarece pentru una si aceeasi faptă contraventională (primirea la muncă a persoanelor fără contracte de muncă încheiate) se aplică mai multe sanctiuni contraventionale cumulate, „sub pretextul irelevant si abuziv al numărului persoanelor”. Se mai arată că art. 276 alin .(1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 contravine art.1 alin. (3) si (5), art. 15 alin. (1), art. 29 alin. (1), art. 30 alin. (1), art. 45 si art.135 alin. (1) si (2) din Constitutie, deoarece, desi angajatorul nu are niciun mijloc legal pentru a constrânge angajatul să semneze contractul de muncă, si, prin urmare, culpa pentru neîncheierea contractului îi revine acestuia din urmă, totusi cel sanctionat este angajatorul. Cu privire la art. 28 alin. (2) si art. 29 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 se sustine că sunt neconstitutionale, deoarece creează o discriminare între contravenienti. În opinia autorului exceptiei, art. 15-20 si art. 31-34 din acelasi act normativ încalcă dreptul la un proces echitabil, dreptul la apărare si prezumtia de nevinovătie, „împrejurări deja sanctionate de CEDO în Cauza Anghel contra României.” În sfârsit, art. 39 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 încalcă art. 1 alin. (3) si (5), art. 15 alin. (1), art. 44 alin. (1) si (8), art. 56 si art. 136 alin. (5) din Constitutie, deoarece, desi sanctiunea contraventională a amenzii are caracter pur administrativ, care antrenează doar o răspundere patrimonială administrativă, contravenientul este supus executării silite fiscale.

Judecătoria Reghin apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, „întrucât dispozitiile constitutionale invocate de petentă vizează institutii fundamentale de drept în România, iar dispozitiile legale atacate cu exceptia de neconstitutionalitate privesc sanctiuni de natură contraventională”.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece prevederile legale criticate nu încalcă niciuna dintre prevederile constitutionale invocate de autoarea exceptiei. Se face referire si la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îi constituie dispozitiile art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul

muncii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, precum si dispozitiile art.15-20, art. 28 alin. (2), art. 29, art. 31-34 si art. 39 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, cu modificările si completările ulterioare. Textele de lege criticate au următorul cuprins:

- Art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003: „Constituie contraventie si se sanctionează astfel următoarele fapte: [...]

e) primirea la muncă a persoanelor fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1), cu amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei pentru fiecare persoană identificată, fără a depăsi valoarea cumulată de 100.000 lei;”

- Art. 15-20 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 fac parte din cap. II al ordonantei, intitulat „Constatarea contraventiei”, si reglementează aspecte procedurale referitoare la stabilirea contraventiei, continutul procesului-verbal de contraventie si conditiile de întocmire a acestuia;

- Art. 28 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001: „Amenzile care se cuvin bugetului de stat pot fi achitate la Casa de Economii si Consemnatiuni - CE.C. - S.A sau la unitătile Trezoreriei Statului, iar amenzile cuvenite bugetelor locale se achită la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A. sau la casieriile autoritătilor administratiei publice locale ori ale altor institutii publice abilitate să administreze veniturile bugetelor locale, indiferent de localitatea pe a cărei rază acestea functionează, de cetătenia, domiciliul sau de resedinta contravenientului ori de locul săvârsirii contraventiei, precum si la ghiseul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României. O copie de pe chitantă se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin postă organului din care acesta face parte, potrivit dispozitiilor alin. (1).”;

- Art. 29 din acelasi act normativ: „Dispozitiile art. 28 se aplică si în cazurile prevăzute la art. 10 alin. (2), dacă contravenientul achită jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ pentru fiecare dintre contraventiile constatate, fără ca prin totalizare să se depăsească maximul prevăzut pentru contraventia cea mai gravă.”;

- Art. 31-34 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 se referă la procedura de contestare a procesului-verbal de contraventie, iar art. 39 alin. (3) din acelasi act normativ prevede că executarea sanctiunii contraventionale se face în conditiile prevăzute de dispozitiile legale privind executarea silită a creantelor fiscale.

Dispozitiile constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 1 alin. (3) si (5) privind statul român de drept, ale 15 alin. (1) privind universalitatea drepturilor si a libertătilor fundamentale, ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, ale art. 29 alin. (1) referitoare la libertatea constiintei, ale art. 30 alin. (1) privind libertatea de exprimare, ale art. 44 alin. (1) si (8) privind garantarea dreptului de proprietate si interzicerea confiscării averii dobândite licit, ale art. 45 privind libertatea economică, ale art. 135 alin. (1) si (2) privind economia României si ale art. 136 alin. (5) care consacră inviolabilitatea proprietătii private.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată următoarele:

I. În ceea ce priveste art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, acesta a mai fost examinat de Curte din perspectiva unor critici similare. Astfel, prin Decizia nr. 448 din 15 septembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 28 septembrie 2005, si Decizia nr. 655 din 5 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 907 din 8 noiembrie 2006, Curtea a statuat că „răspunderea pentru încheierea contractului individual de muncă revine, în mod firesc, angajatorului. Existenta contractului previne comportamentul abuziv al angajatorului, dar si atitudinea incorectă a salariatului în îndeplinirea sarcinilor pentru care s-a angajat. Încadrarea în muncă doar cu forme legale, pe baza unor contracte individuale de muncă, asigură si cunoasterea si exercitarea obligatiilor legale ce le revin celor care folosesc fortă de muncă salariată. Prevederea obligatiei încheierii contractului individual de muncă în formă scrisă, precum si sanctionarea neîndeplinirii acestei obligatii legale nu îngrădesc în niciun fel exercitiul dreptului la muncă si, cu atât mai putin, libertatea comertului”.

Întrucât nu s-au evidentiat elemente sau motive noi care ar putea determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii, solutia si considerentele deciziei citate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză. În ceea ce priveste dispozitiile constitutionale ale art. 29 alin. (1) referitoare la libertatea constiintei si ale art. 30 alin. (1) privind libertatea de exprimare, invocate, de asemenea, în motivarea criticii de neconstitutionalitate a art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, se constată că nu sunt incidente în cauză.

II. De asemenea, criticile potrivit cărora art. 15-20 si art. 31-34 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 încalcă dreptul la un proces echitabil, dreptul la apărare si prezumtia de nevinovătie, „împrejurări deja sanctionate de CEDO în Cauza Anghel contra României”, au mai fost examinate de Curte. Prin numeroase decizii (de exemplu, Decizia nr. 259 din 20 martie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 26 aprilie 2007, Decizia nr. 216 din 28 februarie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 28 martie 2008, si Decizia nr. 490 din 6 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 28 mai 2008) Curtea a respins exceptiile de neconstitutionalitate invocate. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea acestei jurisprudente, considerentele care o fundamentează sunt valabile si în prezenta cauză.

III. Sustinerile potrivit cărora art. 28 alin. (2) si art. 29 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 creează o discriminare între contravenienti nu pot fi retinute, întrucât normele criticate sunt aplicabile în mod nediferentiat, în raport de criteriile egalitătii în drepturi, tuturor persoanelor aflate în aceeasi situatie juridică. De altfel, autoarea exceptiei nici nu precizează în ce constă pretinsa discriminare la care face referire.

IV. În sfârsit, nu pot fi retinute nici criticile art. 39 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, întrucât stabilirea de către legiuitor a regulii potrivit căreia executarea sanctiunii contraventionale se face în conditiile prevăzute de dispozitiile legale privind executarea silită a creantelor fiscale este în deplină concordantă cu regula potrivit căreia continutul si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege. De altfel, si în acest caz, autoarea exceptiei nu precizează concret în ce constă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (3) si (5) privind statul român de drept, ale art. 15 alin. (1) privind universalitatea drepturilor si a libertătilor fundamentale, ale art. 44 alin. (1) si (8), ale art. 56 referitoare la contributiile financiare si ale art. 136 alin. (5) din Constitutie care consacră inviolabilitatea proprietătii private, invocată în sustinerea neconstitutionalitătii textului de lege criticat.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a dispozitiilor art. 15-20, art. 28 alin. (2), art. 29, art. 31-34 si art. 39 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Mabis” - S.R.L. în Dosarul nr. 1.287/289/2007 al Judecătoriei Reghin.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 septembrie 2008.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 962

din 25 septembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 281 din Codul penal, ale art. 171

alin. 2, art. 183 alin. 1 si 2, art. 262 pct. 1 lit. a) si ale art. 332 alin. 4 din Codul de procedură penală,

precum si ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea

Curtii Constitutionale

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 281 din Codul penal,ale art. 171 alin. 2, art. 183 alin. 1 si 2, art. 262 pct.1 lit. a) si ale art. 332 alin. 4 din Codul de procedură penală,precum si ale art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, exceptie invocată de Pompiliu Bota în Dosarul nr. 4.863/212/2007 al Judecătoriei Suceava.

La apelul nominal răspunde, pentru partea Baroul de Avocati Galati,domnul avocat Alexandru Petre din cadrul Baroului Bucuresti, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent învederează că părtile Violeta Valerica Cirimbei si Baroul de Avocati Galati au depus la dosar concluzii scrise.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul părtii prezente.

Reprezentantul Baroului de Avocati Galati solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată, pentru considerentele expuse pe larg în concluziile scrise depuse la dosarul cauzei.

Având cuvântul, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că normele criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 27 februarie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 4.863/212/2007, Judecătoria Suceava a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.281 din Codul penal, ale art. 171 alin. 2, art. 183 alin. 1 si 2, art. 262 pct. 1 lit. a) si ale art. 332 alin. 4 din Codul de procedură penală, precum si ale art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, exceptie invocată de Pompiliu Bota.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că art. 281 din Codul penal este neconstitutional, deoarece sintagma „lege specială” din cuprinsul acestuia încalcă prevederile art. 73 alin. (1) din Legea fundamentală. Se arată că nu rezultă la ce lege face trimitere textul criticat, câtă vreme Parlamentul nu adoptă „nicio lege specială cu referire la exercitarea fără drept a profesiei”, precum si faptul că este absolut necesar ca instanta de contencios constitutional să pronunte o decizie care „să clarifice aceste neconcordante între Codul penal si Constitutie.” De asemenea, „art. 115 alin. (1) din Legea fundamentală consfinteste împrejurarea în care Parlamentul nu poate adopta decât o singură lege specială - legea prin care Guvernul este abilitat pentru a emite ordonante în domenii care nu fac obiectul legilor organice. Prin urmare, legea specială invocată de art. 281 din Codul penal nu poate fi Legea nr. 51/1995, modificată prin Legea nr. 255/2004, pentru că legea avocaturii este o lege organică, nu specială”.

Art. 171 alin. 2 din Codul de procedură penală contravine dreptului constitutional la apărare, deoarece, în situatia în care învinuitul sau inculpatul nu si-ar putea face singur apărarea, instanta de judecată desemnează un avocat din oficiu, care, fiind membru al Uniunii Nationale a Barourilor din România, nu va pune concluzii împotriva uniunii căreia îi apartine. Art. 183 alin. 1 si 2 din Codul de procedură penală încalcă prevederile constitutionale referitoare la libertatea individuală, întrucât, atâta timp cât se execută mandatul, partea este privată de libertate. Art. 262 pct. 1 lit. a) din Codul de procedură penală contravine, de asemenea, dreptului la apărare. Art. 332 alin. 4 din Codul de procedură penală încalcă principiul simetriei (fiind inadmisibil ca o încheiere de sedintă să poată fi atacată dacă se admite o exceptie si să nu poată fi recurată dacă se respinge exceptia), precum si dispozitiile art. 6 paragraful 1 si art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil si dreptul la un recurs efectiv.

În sfârsit, art. 29 din Legea nr. 47/1992este neconstitutional, deoarece permite instantei să respingă exceptia de neconstitutionalitate ca inadmisibilă.

Judecătoria Suceava apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât textele de lege criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitu ­tionalitate este neîntemeiată. Astfel, în ce priveste dispozitiile din Codul de procedură penală atacate, se arată că acestea nu încalcă prevederile constitutionale invocate. Mai arată că reglementarea infractiunii de exercitare fără drept a unei profesii în art. 281 din Codul penal nu aduce atingere regulii constitutionale care reglementează categoriile de legi adoptate de Parlament. Cât priveste critica art. 29 din Legea nr. 47/1992,se arată, mai întâi, că nu a fost motivată, în sensul că nu au fost indicate normele constitutionale pretins încălcate. Totodată, se exprimă opinia în sensul că acest text de lege nu aduce atingere niciunei prevederi constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, asa cum rezultă din încheierea de sesizare a Curtii, îi constituie dispozitiile art. 281 din Codul penal,ale art. 171 alin. 2, art. 183 alin. 1 si 2, art. 262 pct.1 lit. a) si art. 332 alin. 4 din Codul de procedură penală, precum si ale art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004.

În ceea ce priveste dispozitiile din Legea nr. 47/1992 atacate, Curtea constată că,desi a fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate a art. 29 din Legea nr. 47/1992, în integralitatea acestuia, criticile de neconstitutionalitate vizează, în realitate, numai prevederile alin. (6) al art. 29 din actul normativ mentionat. Asa fiind, Curtea urmează să se pronunte asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 281 din Codul penal, ale art. 171 alin. 2, art. 183 alin. 1 si 2, art. 262 pct. 1 lit.a) si art. 332 alin. 4 din Codul de procedură penală, precum si ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale.

Art. 281din Codul penal are următorul continut: „Exercitarea fără drept a unei profesii sau a oricărei alte activităti pentru care legea cere autorizatie, ori exercitarea acestora în alte conditii decât cele legale, dacă legea specială prevede că săvârsirea unor astfel de fapte se sanctionează potrivit legii penale, se pedepseste cu închisoare de la o lună la 1 an sau cu amendă”.

Textele din Codul de procedură penală criticate au următorul cuprins:

- Art. 171 alin. 2: „Asistenta juridică este obligatorie când învinuitul sau inculpatul este minor, internat într-un centru de reeducare sau într-un institut medical educativ, când este retinut sau arestat chiar în altă cauză, când fată de acesta a fost dispusă măsura de sigurantă a internării medicale sau obligarea la tratament medical chiar în altă cauză ori când organul de urmărire penală sau instanta de judecată apreciază că învinuitul ori inculpatul nu si-ar putea face singur apărarea, precum si în alte cazuri prevăzute de lege.”;

- Art. 183 alin.1 si 2: „O persoană poate fi adusă în fata organului de urmărire penală sau a instantei de judecată pe baza unui mandat de aducere, întocmit potrivit dispozitiilor art. 176, dacă fiind anterior citată nu s-a prezentat, iar ascultarea ori prezenta ei este necesară.

Învinuitul sau inculpatul poate fi adus cu mandat chiar înainte de a fi fost chemat prin citatie, dacă organul de urmărire penală sau instanta constată motivat că în interesul rezolvării cauzei se impune această măsură.;”

- Art. 262 pct. 1 lit. a): „Dacă procurorul constată că au fost respectate dispozitiile legale care garantează aflarea adevărului, că urmărirea penală este completă, existând probele necesare si legal administrate, procedează, după caz, astfel:

1. când din materialul de urmărire penală rezultă că fapta există, că a fost săvârsită de învinuit sau inculpat si că acesta răspunde penal:

a) dacă actiunea penală nu a fost pusă în miscare în cursul urmăririi penale, dă rechizitoriu prin care pune în miscare actiunea penală si dispune trimiterea în judecată;”

- Art. 332 alin.4: „Împotriva hotărârii de desesizare se poate face recurs de către procuror si de orice persoană ale cărei interese au fost vătămate prin hotărâre, în 3 zile de la pronuntare, pentru cei prezenti, si de la comunicare, pentru cei lipsă.”

Art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 are următorul cuprins: „Dacă exceptia este inadmisibilă, fiind contrară prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instan t a respinge printr-o încheiere motivată cererea de sesizare a Curii Constituţionale, încheierea poate fi atacată numai cu recurs la instanta imediat superioară, în termen de 48 de ore de la pronuntare. Recursul se judecă în termen de 3 zile.”

În opinia autorului exceptiei, prevederile art. 281 din Codul penal contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 73 alin. (1), potrivit cărora „Parlamentul adoptă legi constitutionale, legi organice si legi ordinare” si ale art. 115 alin. (1), potrivit cărora „Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonante în domenii care nu fac obiectul legilor organice. ”În ceea ce priveste textele din Codul de procedură penale criticate, se sustine că încalcă prevederile art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, pe cele ale art. 23 privind Libertatea individuală, pe cele ale art. 24 din Constitutie, privind Dreptul la apărare, precum si dispozitiile art. 5, art. 6 paragraful 1 si art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul la libertate si la sigurantă,dreptul la un proces echitabil si dreptul la un recurs efectiv. Se mai invocă si prevederile art. 9 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, potrivit căruia „nimeni nu poate fi arestat, detinut sau exilat în mod arbitrar”, si ale art. 9 si art. 14 paragraful 3 lit. g) din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice, care consacră dreptul oricărui om la libertate si la securitatea persoanei sale, respectiv dreptul oricărei persoane acuzate de comiterea unei infractiuni de a nu fi silită să mărturisească împotriva sa însăsi sau să se recunoască vinovată. Art. 29 din Legea nr. 47/1992 încalcă prevederile art. 146 lit. b) din Constitutie privind atributiile Curtii Constitutionale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că s-a mai pronuntat în jurisprudenta sa asupra constitutionalitătii textelor din Codul penal si Codul de procedură penală criticate în prezenta cauză, prin raportare la aceleasi prevederi din Legea fundamentală si fată de critici similare. Astfel,de exemplu, prin Decizia nr. 365 din 5 iulie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 12 august 2005, Decizia nr. 646 din 29 noiembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 23 ianuarie 2006, Decizia nr. 49 din 13 februarie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 16 mai 2001, si Decizia nr. 317 din 13 martie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 8 aprilie 2008, Curtea Constitutională a respins ca neîntemeiate exceptiile de neconstitutionalitate aledispozitiilor art. 171 alin. 2 din Codul de procedură penală, art. 262 din Codul de procedură penală si art. 281 din Codul penal, pentru considerentele acolo arătate.

Tot astfel, prin Decizia nr. 885 din 16 octombrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 5 noiembrie 2007, si prin Decizia nr. 587 din 20 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 19 iunie 2008, Curtea a respins ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 183 alin. 1 si 2 din Codul de procedură penală, statuând că acestea nu încalcă normele constitutionale referitoare la libertatea individuală .

De asemenea, prin deciziile nr. 854 din 8 iulie 2008 si nr. 285 din 11 martie 2008, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 31 iulie 2008, respectiv nr. 271 din 7 aprilie 2008, Curtea a statuat, referindu-se si la jurisprudenta sa anterioară, că dispozitiile art. 332 alin. 4 din Codul de procedură penală nu încalcă prevederile constitutionale ale art. 21 si nici pe cele ale art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi care să justifice schimbarea acestei jurisprudente, considerentele care au fundamentat deciziile mai sus mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză, inclusivîn privinta criticilor formulate în raport de dispozitiile din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, respectiv din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice invocate, care vizează, în esentă, garantarea libertătii individuale.

În ceea ce priveste problema de neconstitutionalitate care se referă la dispozitiile art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992, despre care autorul exceptiei sustine că îngrădesc accesul liber la justitie, întrucât permit instantei să respingă exceptia de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, se constată că instanta de judecată a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate fără a invoca incidenta în cauză a dispozitiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 sub aspectul existentei unor motive de inadmisibilitate a exceptiei. Asa fiind, în acord cu dispozitiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora Curtea Constitutională se pronuntă cu privire la constitutionalitatea prevederilor dintr-o lege sau ordonantă „care au legătură cu solutionarea cauzei”, se constată că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 este inadmisibilă.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, exceptie invocată de Pompiliu Bota în Dosarul nr. 4.863/212/2007 al Judecătoriei Suceava.

2. Respinge, ca fiind neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 281 din Codul penal, ale art. 171 alin. 2, art. 183 alin. 1 si 2, art. 262 pct. 1 lit. a) si art. 332 alin. 4 din Codul de procedură penală, exceptie invocată de acelasi autor în acelasi dosar.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 septembrie2008.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 964

din 25 septembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 328 din Codul penal

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 328 din Codul penal, exceptie ridicată de Ema Luiza Curea în Dosarul nr. 9.605/233/2006 al Judecătoriei Galati.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, arătând că normele criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 15 februarie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 9.605/233/2006, Judecătoria Galati a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 328 din Codul penal, exceptie ridicată de Ema Luiza Curea.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că textul de lege criticat încalcă dreptul la libera exprimare si dreptul persoanei de a beneficia de propriul trup.

Judecătoria Galati apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Retine că, „desi inculpata prin apărător ales nu a mentionat niciunul din articolele din Constitutie încălcate de dispozitiile art. 328 din Codul penal, instanta apreciază că actuala Constitutie oferă suficiente garantii pentru ca procesul penal să se desfăsoare cu respectarea tuturor drepturilor si libertătilor conferite de Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, în special art. 6 din Conventie.”

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că textul de lege criticat nu contravine niciunei dispozitii constitutionale, exceptia de neconstitutionalitate fiind neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solu t ioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul excepiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 328 din Codul penal, potrivit cărora „Fapta persoanei care îsi procură mijloacele de existentă sau principalele mijloace de existentă, practicând în acest scop raporturi sexuale cu diferite persoane, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 3 ani.”

Nu se precizează în mod expres care sunt textele constitutionale încălcate prin aceste prevederi legale, însă din motivarea exceptiei rezultă că se face referire la dispozitiile art. 30 din Legea fundamentală - Libertatea de exprimare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că, în jurisprudenta sa, s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii art. 328 din Codul penal, în raport de critici similare celor formulate în prezenta cauză. În acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 74 din 11 iunie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 27 august 1996, Decizia nr. 106 din 2 octombrie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 16 ianuarie 1997, si Decizia nr. 21 din 24 ianuarie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 25 februarie 2002, prin care Curtea, pentru considerentele acolo retinute, a statuat că prevederile art. 328 din Codul penal nu aduc nicio atingere dispozitiilor Legii fundamentale.

Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, considerentele deciziilor mai sus mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 328 din Codul penal, exceptie ridicată de Ema Luiza Curea în Dosarul nr. 9.605/233/2006 al Judecătoriei Galati. Definitivă si general obligatorie. Pronuntată în sedinta publică din data de 25 septembrie 2008.

 

PRESEDINTE,

Magistrat-asistent,

ACSINTE GASPAR

Marieta Safta

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind durata si conditiile de păstrare a buletinelor de vot întrebuintate, a celor contestate,

precum si a celor neîntrebuintate, a stampilelor si a celorlalte materiale utilizate

în procesul electoral la alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 69 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Buletinele de vot întrebuintate, cele necontestate, precum si cele neîntrebuintate, stampilele si celelalte materiale utilizate în procesul electoral la alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2008, primite de instantele judecătoresti de la birourile electorale ale sectiilor de votare, sunt păstrate în arhivă, separat de celelalte documente ale instantei, timp de 3 luni de la data publicării rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) După împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), instantele, cu sprijinul prefectilor, predau, pe bază de proces-verbal, în vederea topirii, operatorilor economici specializati buletinele de vot si celelalte materiale utilizate în procesul electoral.

Art. 2. - (1) Buletinele de vot nule si cele contestate, listele electorale utilizate în cadrul sectiilor de votare, precum si celelalte materiale detinute de birourile electorale de circumscriptie ale judetelor, respectiv de biroul electoral de circumscriptie al municipiului Bucuresti si biroul electoral de circumscriptie pentru românii cu domiciliul sau resedinta în străinătate se predau, pe bază de proces-verbal, tribunalelor judetene, respectiv Tribunalului Municipiului Bucuresti, care le vor păstra în arhivă, separat de celelalte documente ale instantei, o perioadă de 3 luni de la data publicării rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În cazul în care biroul electoral de circumscriptie pentru românii cu domiciliul sau resedinta în străinătate si-a încetat activitatea, birourile electorale ale sectiilor de votare din străinătate predau Tribunalului Municipiului Bucuresti, pe bază de proces-verbal, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, procesele-verbale, contestatiile privitoare la operatiunile electorale ale biroului electoral al sectiei de votare, buletinele de vot nule si cele contestate, formularele tipizate care au fost folosite la calculul rezultatelor, precum si listele electorale utilizate în cadrul sectiilor de votare, îndosariate pe tipuri de liste.

(3) Documentele si celelalte materiale detinute de oficiile electorale care nu sunt predate biroului electoral de circumscriptie al municipiului Bucuresti se predau, pe bază de proces-verbal, Tribunalului Municipiului Bucuresti.

(4) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), tribunalele, cu sprijinul prefectilor, predau, pe bază de proces-verbal, în vederea topirii, operatorilor economici specializati documentele si celelalte materiale primite de la birourile electorale de circumscriptie si oficiile electorale.

Art. 3. - Procesele-verbale predate la Biroul Electoral Central, registrele acestuia, precum si toate documentele si materialele de la Biroul Electoral Central, rezultate ca urmare a procesului electoral pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senatului din anul 2008, se predau, pe bază de proces-verbal, Autoritătii Electorale Permanente, care le păstrează în arhivă, în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Presedintele Autoritătii Electorale Permanente,

Octavian Opris

 

Bucuresti, 22 octombrie 2008.

Nr. 1.341.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor terenuri în suprafată totală de 24.298 m2 din domeniul privat al statului

si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului

în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor,

în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale

din România - S.A. a obiectivului de interes national „Varianta de ocolire a municipiului Sibiu”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 7 lit. e), art. 8 alin. (1) si art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unor terenuri în suprafată totală de 24.298 m2, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A. a obiectivului de interes national „Varianta de ocolire a municipiului Sibiu”, în conditiile legii.

(2) Terenurile transmise potrivit alin. (1) nu pot primi altă destinatie.

Art. 2. - Predarea-preluarea suprafetei de teren prevăzute la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează: p. Ministrul transporturilor,

Barna Tánczos,

secretar de stat

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 22 octombrie 2008.

Nr. 1.347.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafetelor de teren care se transmit din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii

si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului în domeniul public al statului

si în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi

si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de interes national „Varianta de ocolire a municipiului Sibiu”

 

Nr. crt.

Locul unde este situat terenul care se transmite si categoria de folosintă

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului si nr. cadastral

0

1

2

3

4

1

Municipiul Sibiu,

judetul Sibiu

Teren arabil situat în

extravilan

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale -

Agentia Domeniilor Statului

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata (m2) =

2.280,00

Nr. plan:

 

Nr. cadastral:

73/2

2

Municipiul Sibiu,

judetul Sibiu

Teren păsune situat

în extravilan

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale —

Agentia Domeniilor

Statului

Ministerul Transporturilor -

Compania Natională de

Autostrăzi si Drumuri Nationale

din România - S.A.

Suprafata (m2) =

9.706,00

Nr. plan:

580

Nr. cadastrl:

60/1/2

3

Municipiul Sibiu,

judetul Sibiu

Teren păsune situat

în extravilan

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale -

Agentia Domeniilor Statului

Ministerul Transporturilor -

Compania Natională de

Autostrăzi si Drumuri Nationale

din România - S.A.

Suprafata (m2) =

8.559,00

Nr. plan:

580

Nr. cadastral:

60/1/4

4

 

Municipiul Sibiu,

judetul Sibiu

Teren păsune situat

în extravilan

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului

Ministerul Transporturilor -

Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata (m2) =

3.753,00

Nr. plan:

581

Nr. cadastral:

60/2/2

TOTAL SUPRAFATĂ:

 

 

m2

24.298,00

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor suprafete de teren aflate în proprietatea publică a statului

din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului

în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională

de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A, a obiectivului de interes national

„Varianta de ocolire a municipiului Drobeta-Turnu Severin km 334+635 - km 344+254”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unor terenuri în suprafată totală de 1.318 m2, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în proprietatea publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de interes national „Varianta de ocolire a municipiului Drobeta-Turnu Severin km 334+635 – km 344+254”.

(2) Terenurile transmise potrivit alin. (1) nu pot primi altă destinatie.

Art. 2. - Predarea-preluarea suprafetelor de teren prevăzute la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează: p. Ministrul transporturilor,

Barna Tánczos,

secretar de stat

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 22 octombrie 2008.

Nr. 1.348.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unor suprafete de teren aflate în proprietatea publică a statului care se transmit din administrarea

Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului în administrarea

Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi

si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de interes national „Varianta de ocolire

a municipiului Drobeta-Turnu Severin km 334+635 – km 344+254”

 

Nr. crt.

Locul unde este situat terenul care se transmite si categoria de folosintă

Persoana juridică

de la care se transmite

suprafata de teren

Persoana juridică la care se transmite suprafata de teren

Nr. de

identificare

M.F.

Caracteristicile tehnice ale suprafetei de teren

1.

Comuna Breznita-Ocol,

judetul Mehedinti,

extravilan, drum de

exploatare

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale —

Agentia Domeniilor

Statului

Ministerul Transporturilor - Compania

Natională de Autostrăzi si Drumuri

Nationale din România - S.A.

108.386

partial

Suprafata: 800 m2

Tarla 44

Parcelă 5890

2.

Comuna Breznita-Ocol,

judetul Mehedinti,

extravilan, drum de

exploatare

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale —

Agentia Domeniilor

Statului

Ministerul Transporturilor - Compania

Natională de Autostrăzi si Drumuri

Nationale din România - S.A.

108.386

partial

Suprafata: 43 m2

Tarla 44

Parcelă 5892

3.

Comuna Breznita-Ocol,

judetul Mehedinti,

extravilan, drum de

exploatare

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale —

Agentia Domeniilor

Statului

Ministerul Transporturilor - Compania

Natională de Autostrăzi si Drumuri

Nationale din România - S.A.

108.386

partial

Suprafata: 48 m2

Tarla 44

Parcelă 5894

4.

Comuna Breznita-Ocol,

judetul Mehedinti,

extravilan, drum de

exploatare

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale —

Agentia Domeniilor

Statului

Ministerul Transporturilor - Compania

Natională de Autostrăzi si Drumuri

Nationale din România - S.A.

108.386

partial

Suprafata: 45 m2

Tarla 44

Parcelă 5904

5.

Comuna Breznita-Ocol,

judetul Mehedinti,

extravilan, drum de

exploatare

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale —

Agentia Domeniilor

Statului

Ministerul Transporturilor - Compania

Natională de Autostrăzi si Drumuri

Nationale din România - S.A.

108.386

partial

Suprafata: 47 m2

Tarla 44

Parcelă 5906

6.

Comuna Breznita-Ocol,

judetul Mehedinti,

extravilan, drum de

exploatare

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale —

Agentia Domeniilor

Statului

Ministerul Transporturilor - Compania

Natională de Autostrăzi si Drumuri

Nationale din România - S.A.

108.386

partial

Suprafata: 300 m2

Tarla 44

Parcelă 5909

7.

Comuna Breznita-Ocol,

judetul Mehedinti,

extravilan, drum de

exploatare

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale —

Agentia Domeniilor

Statului

Ministerul Transporturilor - Compania

Natională de Autostrăzi si Drumuri

Nationale din România - S.A.

108.386

partial

Suprafata: 35 m2

Tarla 44

Parcelă 5910

TOTAL: = 1.318 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public

al judetului Maramures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Maramures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - În anexa nr. 41 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Moisei” la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Maramures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Maramures, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 si 665 bis din 9 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, după pozitia nr. 62 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 63, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor

si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Bucuresti, 22 octombrie 2008.

Nr. 1.358.

 

 

ANEXĂ

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Moisei

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

Valoarea de inventar

Situatia juridică

0

1

2

3

4

5

6

63

1.6.2.

Teren arabil în Odiste (Rădeasa)

Suprafată - 1.400 m2

CF 5792/N

Vecini: DN 18, râul Viseu,

Coman Vasile, Ivascu Gheorghe

2007

80.000

Domeniul public al comunei Moisei,

potrivit H.C.L. nr. 22/2008

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Tezelor prealabile

ale proiectului Codului de procedură administrativă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 26 si 27 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Tezele prealabile ale proiectului Codului de procedură administrativă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor

si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 22 octombrie 2008.

Nr. 1.360.

 

ANEXĂ

 

TEZELE PREALABILE

ale proiectului Codului de procedură administrativă

 

I. Doctrina si practica juridică din România au fost preocupate în mod constant de sistematizarea si simplificarea legislatiei administrative, în contextul unei inflatii normative caracterizate de abundenta textelor normative si instabilitatea regulilor. Demersurile de codificare urmăresc asigurarea unei mai mari securităti juridice si a unei mai bune accesibilităti a dreptului, în acord cu exigentele constitutionale legate de garantarea drepturilor substantiale.

Dreptul administrativ modern este un domeniu evolutiv, iar influentele exercitate de dreptul european asupra sistemelor de drept nationale, precum si procesul invers de influentare sunt în prezent o evidentă. La nivel european există deja initiative de codificare a regulilor juridice (spre exemplu, initiativa Comisiei Europene „Actualizarea si simplificarea acquis-ului comunitar”), prin urmare este normal ca acest demers să fie promovat si în plan intern, în cadrul sistemelor juridice nationale.

Prin cod se întelege un corp coerent de texte înglobând, conform unui plan sistematic, ansamblul regulilor referitoare la o materie. Imperativul coerentei legislatiei presupune ca un domeniu de activitate să fie reglementat în ansamblul său de un singur act normativ. De asemenea, claritatea legislatiei, un alt aspect indispensabil unei administratii moderne, nu poate fi asigurată doar prin calitatea redactională a actelor normative, ci presupune si accesibilitatea acestor acte, în pofida modificărilor ce le sunt aduse. Pe de altă parte, principiul legalitătii - un adevărat postulat constitutional - presupune la rândul său reguli sistematizate, clare si coerente care să guverneze activitatea autoritătilor administratiei publice, în asa fel încât sistemul normativ să fie înteles de toti si, prin urmare, în mod facil controlabil. Destinatarii legii trebuie să poată cunoaste fără ambiguitate drepturile si obligatiile care le sunt conferite, respectiv impuse prin lege, iar legea trebuie să fie previzibilă.

Nu poate fi negată dificultatea acestui demers legislativ datorată anvergurii sale covârsitoare. În acest context, limitele practice ale procesului de codificare sunt date de faptul că nu pot fi codificate absolut toate dispozitiile legale sau reglementare dintr-un anumit domeniu de activitate. Exceptiile se justifică prin aceea că specificitatea unor reguli nu fundamentează solutia codificării lor. Cu toate acestea, codificarea este un aspect indispensabil al îmbunătătirii cunoasterii directe a materiilor si textelor administrative, fiind asadar o „necesitate tehnică” pentru utilizatorii dreptului administrativ.

Din perspectiva reformei administrative, codificarea are o importantă deosebită. Aceasta furnizează autorilor proiectelor de reformă o bază clară si ordonată de texte aflate în vigoare („dreptul constant”), pregătind astfel reforma si simplificarea ulterioară a actelor normative. Mai mult, codificarea poate fi folosită ca o oportunitate de îmbunătătire a reglementărilor dintr-un domeniu.

Trebuie arătat faptul că adoptarea Codului de procedură administrativă va facilita folosirea unei terminologii unitare pentru aceleasi realităti juridice, institutii, principii si concepte juridice, reducându-se astfel riscul interpretării lor diferentiate.

În fine, nu trebuie omis faptul că adoptarea unor coduri stabile în timp, cu toate piedicile inerente acestei perioade de asezare a institutiilor statale, ar spori încrederea cetătenilor în continuitatea si durabilitatea reglementărilor legale.

II. În prezent, legislatia din România abundă în reglementări cu privire la aspecte ce vizează definirea si modul de functionare a institutiilor si autoritătilor administratiei publice, definirea si modul de organizare si functionare a serviciilor publice, emiterea de acte administrative de către autoritătile publice, mecanismele de rezolvare a petitiilor adresate autorităţilor de către cetăteni, mecanismele de asigurare a transparentei administratiei în fata societătii civile. Această multitudine de reglementări prevede o serie de proceduri speciale si derogări de la dreptul în comun în materie, continând deseori s i contradictii între prevederi, fapt ce duce la o aplicare greoaie s i neunitară a lor de către beneficiari - atât autorităti publice i instante judecătoresti, cât si cetăteni.

Din practica existentă, din cercetările realizate de diferite centre universitare din România, precum si din doctrina dedicată materiei dreptului administrativ în ultimii ani rezultă cu pregnantă următoarele probleme:

- lipsa coerentei legislative în domeniu, determinată de multitudinea actelor normative existente;

- lipsa claritătii actelor normative în domeniu si limitarea accesibilitătii, determinată de modificările succesive ale legislatiei specifice;

- lipsa sistematizării regulilor, care să guverneze activitatea autorită t ilor administratiei publice, în asa fel încât sistemul normativ să fie îneles de toti si, prin urmare, să fie în mod facil controlabil;

- lipsa unei terminologii unitare;

- inexistenta unor institutii indispensabile dreptului administrativ modern, cum ar fi audierea celor interesati în cazul deciziilor defavorabile, motivarea completă a actelor administrative, revocarea actelor administrative etc.

Enumerăm în continuare câteva acte normative principale ale căror prevederi necesită corelare si armonizare într-un cadru legal unitar:

a) Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitătii de solutionare a petitiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 1 februarie 2002. aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 233/2002;

b) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 25 aprilie 2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 486/2003;

c) Ordonanta Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor si adeverintelor de către autoritătile publice centrale si locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 2 februarie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 223/2002.

III. Prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 289/2007 s-a constituit colectivul special pentru definitivarea proiectului Codului de procedură administrativă al României. Din acest colectiv fac parte, pe lângă specialisti din cadrul ministerului, conferentiar dr. Dacian Cosmin Dragos, consilier în cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, Norbert Wimmer, expert PHARE RO-2004/IB/OT/01, si Mariusz Swora, expert PHARE RO-2004/IB/OT/01.

În cadrul colectivului sunt invitati să participe, în calitate de experti: Gabriela Victoria Birsan, presedinte, Sectia de contencios administrativ a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, Bogdan Silviu Georgescu, magistrat-asistent, Înalta Curte de Casatie si Justitie, Mircea Preda, consilier - sef sector - Sectia drept public, Consiliul Legislativ, Radu Carp, conferentiar universitar, Universitatea Bucuresti, Iosif Cerbuneanu, presedintele Asociatiei Secretarilor de Municipii din România si reprezentant al Asociatiei Municipiilor din România, Philip Langbroek, cercetător, Institutul de Drept Public, Universitatea din Utrecht, Rodica Narcisa Petrescu, profesor universitar, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, Anton Trăilescu, profesor universitar, Universitatea de Vest din Timisoara, si Ioan Santai, profesor universitar, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu.

IV Initiativa codificării apartine doctrinei si practicii administrative, care au semnalat în diferite ocazii necesitatea unui corp coerent de reguli în ceea ce priveste procedura administrativă derulată de autoritătile publice.

Astfel, actualul proiect de cod a pornit de la proiectul Codului de procedură administrativă elaborat de un colectiv de speciali s ti din domeniul dreptului administrativ la Sibiu, în anii 2000-2003, si apoi sub egida Institutului de Stiinte Administrative, si publicat în Revista de drept public, proiect căruia nu i-a fost acordată până în prezent, din păcate, atentia cuvenită. De asemenea, au fost avute în vedere observatiile specialistilor făcute cu privire la proiect.

Unul dintre obiectivele prioritare identificate în Programul de guvernare pentru perioada 2005-2008 se referă la „reforma administratiei publice”. Pentru realizarea obiectivelor specifice acestei priorităti, respectiv: (1) reforma serviciilor publice de bază si a utilitătilor publice de interes local, (2) consolidarea procesului de descentralizare administrativă si fiscală si (3) întărirea capacitătii institutionale a structurilor din administratia publică centrală si locală, se impun în primul rând simplificarea procedurilor si reglementarea unitară a regulilor care privesc functionarea administratiei publice.

În acest sens, reasezarea legislatiei specifice reprezintă un domeniu prioritar în care trebuie aplicate aceste principii. Prezentul proiect de cod de procedură administrativă îsi propune să reglementeze într-o formă unitară si sistematică procedura administrativă, astfel încât să fie înlăturate carentele generate de fragmentare, lipsa de claritate, lipsa de accesabilitate a legislatiei actuale. De asemenea, sistemul propus are în vedere pe cât posibil înlăturarea incompatibilitătilor sau conflictelor generate de diferite prevederi normative aplicabile aceleiasi materii.

Prezentul proiect are în vedere îndeplinirea următoarelor obiective:

- uniformizarea solutiilor legale disparate existente în legislatia actuală, precum si reglementarea pentru prima dată a unor situatii juridice semnalate de practica administrativă;

- simplificarea mijloacelor de actiune a administratiei publice prin coerenta si predictibilitatea procedurilor;

- asigurarea stabilitătii procedurilor administrative si indirect predictibilitatea actului de administratie publică.

Codul de procedură administrativă are menirea de a clarifica principiile, conceptele, etapele procedurii administrative, căile de atac si regimul juridic al actelor, operatiunilor si contractelor administrative.

În acest sens, elementele de noutate si solutiile legislative pe care le consacră pot fi sintetizate astfel:

a) reglementarea coerentă a principiilor care guvernează procedura administrativă: legalitatea; eficienta; interesul public; buna-credintă; egalitatea de tratament; motivarea activitătii administrative; recursul administrativ si accesul la justitie; transparenta; colaborare si cooperare; responsabilitate si răspundere;

b) clarificarea unei serii de concepte, termeni si institutii în cadrul procedurii administrative: activitate administrativă, autorităti publice, serviciu public, regim de putere publică, act administrativ, contract administrativ, operatiuni administrative si fapte administrative, drept de apreciere, drept vătămat, interes legitim, interes public;

c) clarificarea regimului juridic al competentei - reglementarea si clarificarea aspectelor privind limitele competentei, stabilirea competentei, solutionarea conflictelor de competentă, delegarea acesteia; aceste solutii legislative sunt elemente fundamentale în desfăsurarea procedurii administrative, care până în prezent nu au prins un contur institutional juridic unitar;

d) clarificarea aspectelor incidente procedurii administrative de la initierea procedurii si până la finalizarea acesteia: părtile procedurii administrative, mijloacele de petitionare si înregistrarea petitiilor, incidente si drepturi procedurale, tipurile de probe admise în cadrul acestei proceduri si modalitătile de administrare si prezentare a acestora în fata autoritătilor publice (investigatii, procedura de citare, martorii, expertii, declaratia părtii, audierea, cercetarea la fata locului), comunicarea în cadrul procedurii administrative, costurile procedurii, modalităti de finalizare a procedurii administrative (acordul de mediere, minute, solutionarea petitiei, refuzul în cadrul procedurii administrative), răspunderea autoritătilor publice;

e) rationalizarea regimului juridic aplicabil actelor administrative - reglementarea formalitătilor procedurale necesare emiterii/adoptării actelor administrative (tipuri de avize si majorităti), regulilor privind adoptarea/emiterea actelor administrative; efectele juridice ale actelor administrative; executarea actelor administrative, modificarea si încetarea efectelor juridice ale actelor administrative;

f) rationalizarea regimului juridic aplicabil operatiunilor administrative - reglementarea categoriilor de operatiuni administrative, a actelor/înscrisurilor constatatoare ale acestora, forma operatiunilor administrative;

g) clarificarea regimului juridic aplicabil contractelor administrative - precizarea criteriilor de calificare a unui contract ca fiind administrativ si efectelor juridice ale acesteia;

h) reglementarea controlului administrativ în corelatie cu dreptul de apreciere si a căilor de atac pe cale administrativă prin consacrarea regulilor si procedurii aplicabile recursului administrativ gratios si ierarhic si recursului administrativ în cazul contractelor administrative;

V. Structura Codului de procedură administrativă va fi concepută astfel încât să răspundă nevoii de reglementare unitară a unor aspecte esentiale în functionarea administratiei publice în corelatie cu elementele de noutate si cu solutiile legislative identificate anterior:

Partea I va cuprinde dispozitii generale, cum ar fi obiectul de reglementare, întelesul unor termeni.

Partea a II-a urmează să detalieze procedura administrativă prin reglementarea mijloacelor alternative de solutionare a disputelor administrative, aceste proceduri prealabile sesizării instantei de judecată având un rol important atât în ceea ce priveste responsabilizarea autoritătilor publice pentru apărarea drepturilor si intereselor persoanelor si a interesului public, cât si în evitarea litigiilor de contencios administrativ.

Primul titlu al acestei părti va trata principiile generale, părtile procedurii, regimul juridic al competentei, termenele, iar titlul II va fi dedicat etapelor necesar a fi parcurse în cadrul procedurii administrative. Următoarele titluri vor fi dedicate actului administrativ (institutie juridică centrală a dreptului administrativ), operatiunilor administrative (categorie discutată până în prezent doar de doctrină, dar cu importante implicatii practice mai ales în sfera contenciosului administrativ), regimului general aplicabil contractelor administrative, controlului administrativ (formele si principiile după care se exercită), căilor de atac pe cale administrativă a actelor administrative (recursul administrativ si jurisdic Î iile administrative speciale).

VI. În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică, proiectul actului normativ va fi afisat pe pagina de internet a Ministerului Internelor si Reformei Administrative, în vederea acordării posibilitătii cetătenilor si reprezentantilor societătii civile de a formula propuneri si observatii.

Consultările în vederea definitivării tezelor si a proiectiei Codului de procedură administrativă s-au derulat în perioada 2006—2007 si au implicat mediul academic (Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Bucuresti, Universitatea Timisoara, Universitatea Sibiu, SNSPA etc), practicienii dreptului (judecători de contencios administrativ, functionari publici din diferite autorităti publice), alte autorităti publice (Consiliul Legislativ), structurile asociative ale autoritătilor publice locale (Asociatia Comunelor din România, Asociatia Oraselor din România, Asociatia Municipiilor din România, Uniunea Natională a Consiliilor Judetene din România), organizatii neguvernamentale (APADOR CH, TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMANIA, Institutul de Politici Publice, Centrul de Resurse Juridice, Agentia pentru Strategii Guvernamentale, Asociatia Pro Democratia, Centrul de Resurse pentru Participare Publică, Asociatia pentru Implementarea Democratiei, Fundatia SOROS etc), precum si experti europeni cu experientă în elaborarea de coduri administrative si de procedură administrativă din Austria, Germania, Croatia, Polonia, Olanda (prin intermediul proiectului PHARE RO-2004/IB/OT/01 - „Coordonarea procesului de descentralizare si deconcentrare de către administratia centrală”). De asemenea, în decursul lunii martie 2008, au fost consultate: Ministerul Justitiei, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, Ministerul Economiei si Finantelor, Ministerul Apărării, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile, Ministerul Transporturilor, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, Ministerul Culturii si Cultelor, Ministerul Sănătătii Publice, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informaiei si Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale cu privire la continutul si forma tezelor prealabile.

Informarea va fi realizată prin publicarea pe pagina de internet a Ministerului Internelor si Reformei Administrative

VII. Conceptia Codului de procedură administrativă are în vedere dreptul comparat si experienta altor state cu sisteme administrative destul de diverse (Portugalia, Austria, SUA, Spania, Polonia, Germania, Grecia etc). În acest sens, expertii europeni care au contribuit la acest demers au avut un rol deosebit de important în asigurarea unei conceptii moderne, europene, proiectului.

Cea mai importantă influentă au avut-o însă doctrina si practica administrativă si judiciară românească, precum si demersurile de codificare existente, de mentionat fiind initiativa colectivului alcătuit din: I. Santai, I. Alexandru, V Vedinas, I. Flesariu, I. Nicola, M. Baltador, V Tabără, C. Oprean, E. Bălan, C. Călinoiu, D. Tofan,

C. Butiuc etc. Desi promovat sub egida Institutului de Stiinte Administrative de către prof. A. Iorgovan si de către ceilalti membri ai institutului, si publicat în Revista de drept public, proiectului nu i-a fost acordată până în prezent, din păcate, atentia cuvenită.

VIII. Codul de procedură administrativă are ca scopuri fundamentale:

a) reglementarea modului în care deciziile sunt luate în administratia publică, în conditiile respectării drepturilor persoanelor fizice sau juridice, precum s i a interesului public;

b) asigurarea informării i participării tuturor părtilor interesate la luarea deciziilor administrative;

c) stabilirea unor reguli minimale pentru controlul organizării si functionării administratiei publice;

d) reducerea birocratiei, simplificarea mijloacelor de actiune a administratiei publice si apropierea administratiei de cetătean.

IX. Necesitatea codificării, precum si structura proiectată a Codului de procedură administrativă sunt sustinute de o bogată literatură si practică juridică, care le fundamentează din punct de vedere stiintific.

Amintim aici numai câteva dintre lucrările de referintă avute în vedere la redactarea tezelor: L. Visan, Necesitatea codificării normelor de procedură administrativă, RDP 2/2005, si Principiul motivării în materia procedurii administrative, aspecte de drept comparat, RDP 4/2005; I. Santai, Codificarea administrativă - cerintă a statului de drept si a integrării europene a României, RDP 1/2003; A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, All Beck, 2005;

D. Apostol Tofan, Drept administrativ I, All Beck 2004, Necesitatea codificării procedurii administrative, RDP 1/2002, respectiv Reflectii pe marginea proiectului Codului de procedură administrativă, RDP 4/2005; R.A. Lazăr, Legalitatea actului administrativ. Drept românesc si comparat, All Beck 2004; V Vedinas, Drept administrativ si institutii politico-administrative, Lumina Lex 2004;

E. Bălan, Procedura administrativă, Ed. Universitară, 2005; R.N. Petrescu, Drept administrativ, Accent 2004; A. Trăilescu, Drept administrativ, All Beck 2005; Vocabulaire juridique, PUF, 1987; A. Van Lang, G. Gondouin, V Inserguet-Brisset, Dictionnaire de droit administratif 2e edition, Editions Dalloz, Armand Collin, Paris, 1999; S. Brondel, La simplification de droit communautaire et sa codification sont en bonne voie, LADJ 24/2004, Dalloz; Al. Negoită, Consideratii privind elaborarea Codului administrativ, Analele Universitătii Bucuresti, 1977; D.C. Dragos, Drept administrativ, Accent, 2004, respectiv Legea contenciosului administrativ, comentarii si explicatii, All Beck 2005.

X. Referitor la măsurile de implementare propuse, Unitatea Centrală pentru Reforma Administratiei Publice este structura abilitată să monitorizeze modul de implementare a Codului de procedură administrativă. În acest sens, în termen de 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Codului de procedură administrativă, Unitatea Centrală pentru Reforma Administratiei Publice va elabora ghiduri de bune practici în implementarea Codului de procedură administrativă, va organiza seminarii de analiză, prezentare si dezbatere a prevederilor noului act normativ si va redacta un raport de monitorizare a implementării acestuia. De asemenea, Institutul National de Administratie, direct sau prin centrele teritoriale, va organiza cursuri de scurtă durată pentru prezentarea Codului de procedură administrativă în vederea aplicării sale uniforme. Codul de procedură administrativă va intra în vigoare la 6 luni de la publicare, pentru a putea fi popularizat si înteles de cei interesati.

O obligatie permanentă a Unitătii Centrale pentru Reforma Administratiei Publice este inventarierea reglementărilor speciale, care prevăd proceduri administrative derogatorii de la Codul de procedură administrativă, si initierea unor propuneri de uniformizare a acestor reglementări.

XI. Concluzii. Prezentele teze preliminare elaborate în baza art. 26 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare, reflectă conceptia generală, principiile, noile orientări si principalele solutii ale reglementărilor preconizate în materia procedurii administrative.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetelor Ministerului Culturii si Cultelor si Ministerului Afacerilor Externe

din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2008, pentru finantarea

cheltuielilor aferente actiunilor de diplomatie culturală, care se vor desfăsura

cu ocazia Zilei Nationale a României în anul 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă desfăsurarea actiunilor de diplomatie culturală care vor fi organizate de Ministerul Afacerilor Externe si de Ministerul Culturii si Cultelor cu ocazia Zilei Nationale a României în anul 2008.

(2) Actiunile de diplomatie culturală prevăzute la alin. (1) constau în oferirea, către parlamentari, oficialităţi guvernamentale, formatori de opinie, precum si alte personalităti politice si publice din tările-tintă, în preajma Zilei Nationale, prin intermediul misiunilor diplomatice ale României din spatiul Uniunii Europene, din vecinătatea tării noastre, precum si din alte spatii semnificative pentru politica externă românească, a 12.000 de pachete continând: un album de prezentare a istoriei României, un album dedicat împlinirii a 90 de ani de la Marea Unire, 5 (cinci) cd-uri cu muzică populară instrumentală caracteristică pentru cele 5 regiuni istorice ale României, un DVD cu filme de scurt metraj, reprezentative pentru creatia cinematografică românească actuală, si/sau alte materiale de promovare a imaginii României prin valorile sale culturale.

Art. 2. - Finantarea actiunilor de diplomatie culturală se suportă astfel:

a) achizitia si ambalarea materialelor prevăzute la art. 1 de către Ministerul Culturii si Cultelor;

b) transportul si distribuirea pachetelor prevăzute la art. 1 de către Ministerul Afacerilor Externe.

Art. 3. - Pentru realizarea actiunilor de diplomatie culturală prevăzute la art. 1 se aprobă suplimentarea din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, a bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2008, cu suma de 4.560 mii lei la capitolul 67.01 „Cultură, recreere si religie”, titlul 20 „Bunuri si servicii” si a bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2008, cu suma de 355 mii lei, la capitolul 51.01 „Autorităti publice si actiuni externe”, titlul 20 „Bunuri si servicii”.

Art. 4. - Se autorizează Ministerul Economiei si Finantelor să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetelor Ministerului Afacerilor Externe si Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2008.

Art. 5. - Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Culturii si Cultelor răspund pentru modul de utilizare a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează: Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 octombrie 2008.

Nr. 1.362.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea alin. (4) al art. 10 din Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale

nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor

de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti directe si plăti nationale directe complementare

în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu

si zone defavorizate

 

Având în vedere prevederile art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăti directe si plăti nationale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 139/2007,

în conformitate cu prevederile art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul National de Dezvoltare Rurală 2007—2013,

în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.782/2003 privind stabilirea normelor comune pentru regimurile de sustinere directă în cadrul politicii agricole comune si stabilirea altor regimuri de sustinere în favoarea agricultorilor, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.973/2004 privind schemele de ajutor prevăzute la titlurile IV si IVa din respectivul regulament si utilizarea terenurilor retrase din circuitul agricol pentru productia de materii prime,

văzând Referatul de aprobare nr. 125.395 din 22 octombrie 2008 al Directiei politici de piată în sectorul culturi horticole,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Alineatul (4) al articolului 10 din Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti directe si plăti nationale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu si zone defavorizate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 25 aprilie 2008, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Pentru cultura de hamei se acordă o plată natională directă complementară în sectorul vegetal, cu îndeplinirea următoarelor conditii:

a) directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti desemnează un reprezentant care, în urma deplasării pe teren la fiecare solicitant, certifică printr-un proces-verbal că suprafata cultivată cu hamei pentru care se solicită sprijin financiar a fost recoltată. Acest proces-verbal va fi întocmit în două exemplare si înregistrat la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti;

b) în vederea obtinerii sprijinului financiar, solicitantul trebuie să respecte următoarele conditii de eligibilitate:

(i) suprafetele pentru care se solicită sprijin financiar sunt cultivate cu hamei si pe acestea s-au respectat conditiile normale de cultivare conform art. 2 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.973/2004 privind schemele de ajutor prevăzute la titlurile IV si IVa din respectivul regulament si utilizarea terenurilor retrase din circuitul agricol pentru productia de materii prime, iar parcela agricolă eligibilă este de minimum 0,1 ha;

(ii) sprijinul se acordă plantatiilor de hamei situate în zonele de cultură stabilite conform Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 623/2002 privind stabilirea zonelor de cultură a hameiului, recunoscute pentru certificarea denumirii de origine;

(iii) solicitantul trebuie să înregistreze contractul de vânzare-cumpărare pentru productia de hamei la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti. O copie a acestui contract se depune ulterior de către solicitant la centrul local/judetean sau al municipiului Bucuresti al A.P.I.A. Începând cu anul 2009, copia contractului mentionat anterior se depune până la data de 15 octombrie a anului în care solicitantul depune cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafată. Contractele de vânzare-cumpărare trebuie să respecte prevederile art. 14 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.952/2005 privind organizarea comună a pietei în sectorul hameiului;

(iv) solicitantul trebuie să prezinte la centrul local/judetean sau al municipiului Bucuresti al A.P.I.A., până la data de 1 decembrie a anului în care depune cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafată, procesul-verbal întocmit de reprezentantul directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală mentionat la lit. a);

(v) plata se va face în cuantum fix pe hectar la suprafata determinată de A.P.I.A. în urma controalelor.” Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 octombrie 2008.

Nr. 653.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU COMUNICATII

 

DECIZIE

privind realizarea comunicatiilor către Sistemul national unic pentru apeluri de urgentă

 

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (1), (3) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Comunicatii, precum si ale art. 13, art. 18 alin. (1) si art. 20 alin. (1) si (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 160/2008,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Comunicatii emite prezenta decizie.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta decizie stabileste conditiile tehnice si economice de realizare a comunicatiilor către Sistemul national unic pentru apeluri de urgentă, denumit în continuare SNUAU, inclusiv cu privire la furnizarea informatiilor de identificare si de localizare a apelantului, precum si unele măsuri pentru reducerea apelării abuzive a serviciului de urgentă 112.

Art. 2. - (1) În sensul prezentei decizii, următorii termeni se definesc astfel:

a) punct de acces- interfata fizică, repartitorul principal ori elementul tehnic echivalent al SNUAU sau al unei retele publice de comunicatii electronice, la nivelul căreia poate fi realizată interconectarea;

b) Operator- Societatea Comercială „Romtelecom” - SA;

c) punct de interconectare - punctul fizic localizat pe legătura de interconectare, unde reteaua Operatorului se interconectează cu SNUAU sau cu o altă retea publică de comunicatii electronice;

d) legătură de interconectare - legătura fizică dintre punctul de acces al SNUAU sau al unei retele publice de comunicatii electronice si punctul de acces al Operatorului;

e) serviciu de tranzit comutat - serviciul ce constă în transportul traficului preluat de la un punct de interconectare cu o retea publică de comunicatii electronice si transferul acestuia către un punct de interconectare cu SNUAU;

f) interconectare la nivel regional- interconectarea SNUAU sau a unei alte retele publice de comunicatii electronice la orice comutator de tranzit din reteaua Operatorului;

g) capacitatea legăturii de interconectare - capacitatea definită pentru legătura de interconectare si pentru punctul de acces corespunzător la care administratorul SNUAU doreste să se conecteze, exprimată de regulă ca multiplu de 2 Mbit/s;

h) datele de identificare a liniei care apelează (CLI) - numărul abonatului care apelează, transportat prin reteaua Operatorului si a administratorului SNUAU la fiecare apel;

i) clădirea Operatorului - constructia în care se află comutatorul Operatorului la care se realizează interconectarea si repartitorul principal al Operatorului;

j) spatiul Operatorului- imobilul detinut de Operator, în care se includ: clădirea Operatorului, alte constructii, precum si terenul neconstruit;

k) echipamentele active ale Operatorului, respectiv spatiul ocupat de echipamentele active ale Operatorului- echipamentele a căror functionare asigură furnizarea retelei sau a serviciilor de comunicatii electronice de către Operator, respectiv spatiul ocupat de acestea;

l) spatiul utilitar al Operatorului - spatiul ocupat de facilitătile care sunt strict necesare bunei functionări a echipamentelor active ale Operatorului si desfăsurării activitătii personalului

Operatorului, precum si spatiul minim necesar pentru accesul la aceste facilităti sau la echipamentele active;

m) spatiu colocabil - spatiul Operatorului, din care s-au scăzut spatiul ocupat de echipamentele active ale Operatorului si spatiul utilitar al Operatorului;

n) spatiu colocat - spatiul colocabil care a fost alocat administratorului SNUAU pentru colocare;

o) colocare fizică - modalitatea de colocare ce presupune accesul direct al administratorului SNUAU la echipamentul colocat;

p) colocare virtuală - modalitatea de colocare ce nu presupune accesul direct al administratorului SNUAU la echipamentul colocat, operarea acestuia fiind realizată de Operator;

q) serviciu independent de locatie - un serviciu de telefonie destinat publicului, furnizat în principal la puncte fixe, pentru care localizarea echipamentului terminal al abonatului căruia i s-a asignat numărul de către furnizorul serviciului nu este în mod necesar asociată permanent cu un anumit punct terminal al retelei.

(2) În cuprinsul prezentei decizii sunt, de asemenea, aplicabile definitiile relevante prevăzute la art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 160/2008, si la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice, republicată.

 

CAPITOLUL II

Conditiile tehnice si economice pentru realizarea comunicatiilor către SNUAU

SECTIUNEA 1

Conectarea SNUAU la reteaua Operatorului

 

Art. 3. - (1) Conectarea SNUAU cu retelele publice de telefonie din România, în vederea preluării apelurilor către serviciul de urgentă 112, se realizează prin intermediul retelei publice de telefonie a Operatorului.

(2) Interconectarea între SNUAU si reteaua Operatorului se realizează utilizându-se sistemul de semnalizare pe canal comun nr. 7, la nivelul următoarelor comutatoare de tranzit din reteaua acestuia:

1. comutatorul centrului zonal Bacău;

2. comutatorul centrului zonal Brasov;

3. comutatorul centrului zonal Cluj;

4. comutatorul centrului zonal Craiova;

5. comutatorul centrului zonal Galati;

6. comutatorul centrului zonal Timisoara;

7. comutatorul Bucuresti, prin care se întelege: comutatorul centrului zonal Bucuresti, comutatorul Dacia, comutatorul Sud-Est sau comutatorul Sud-Vest. Interconectarea la comutatorul Bucuresti se realizează prin interconectarea la unul sau mai multe dintre aceste 4 comutatoare.

(3) Operatorul va oferi, la solicitarea administratorului SNUAU, serviciile necesare realizării interconectării la nivel regional în conditiile prevăzute în prezenta decizie.

(4) În vederea identificării punctelor de semnalizare din reteaua SNUAU si pentru transmiterea mesajelor de semnalizare, se alocă administratorului SNUAU blocurile de coduri ale punctelor de semnalizare nationale prevăzute în anexă.

(5) Blocurile de coduri ale punctelor de semnalizare prevăzute la alin. (4) se utilizează doar pentru realizarea interconectării între SNUAU si reteaua Operatorului.

Art. 4. - (1) Operatorul va pune la dispozitia administratorului SNUAU următoarele optiuni de interconectare:

a) interconectare directă, care se realizează prin intermediul unei legături de interconectare între punctul de acces al administratorului SNUAU si punctul de acces al Operatorului;

b) interconectare cu circuit extins, care se realizează prin intermediul unei legături suplimentare între punctul de acces al Operatorului la care s-a realizat deja interconectarea si un alt punct de acces al Operatorului la care se doreste interconectarea. În acest caz, legătura de interconectare va fi delimitată de punctul de acces al administratorului SNUAU si acel punct de acces al Operatorului la care se doreste interconectarea.

(2) Atât interconectarea directă, cât si interconectarea cu circuit extins vor fi oferite în următoarele forme:

a) în spatiul administratorului SNUAU, caz în care punctul de interconectare va fi situat pe repartitorul Operatorului, aflat în spatiul administratorului SNUAU;

b) la un punct intermediar, caz în care punctul de interconectare, stabilit de comun acord, va fi situat atât în afara spatiului administratorului SNUAU, cât si în afara spatiului Operatorului;

c) în spatiul Operatorului, caz în care punctul de interconectare va fi situat pe repartitorul administratorului SNUAU, aflat în spatiul Operatorului, respectiv, pentru optiunea de interconectare cu circuit extins, într-un alt spatiu al Operatorului, caz în care punctul de interconectare va fi situat pe repartitorul administratorului SNUAU, în imobilul Operatorului în care se află comutatorul la care s-a realizat deja interconectarea si de la care se oferă legătura suplimentară.

(3) Administratorul SNUAU poate opta pentru oricare dintre formele de interconectare prevăzute la alin. (1) si (2), Operatorul fiind obligat să îi pună la dispozitie cel putin una dintre acestea, potrivit ordinii de prioritate specificate de administratorul SNUAU.

(4) În măsura în care există echipamente ale administratorului SNUAU disponibile pentru interconectare colocate deja în spatiul Operatorului, Operatorul va oferi interconectarea, la cererea administratorului SNUAU, utilizând echipamentele existente.

Art. 5. - (1) În măsura în care există o legătură fizică între spatiul Operatorului si spatiul administratorului SNUAU, la cererea administratorului SNUAU, Operatorul va oferi interconectarea prin utilizarea legăturii fizice respective.

(2) În măsura în care există o legătură fizică între spatiul Operatorului si un punct intermediar unde realizarea interconectării este tehnic fezabilă, Operatorul va oferi, la cererea administratorului SNUAU, interconectarea la acel punct.

Art. 6. - (1) Operatorul va furniza legăturile de interconectare la capacitatea si caracteristicile tehnice solicitate de administratorul SNUAU, în măsura posibilitătilor tehnice.

(2) Numărul de legături de interconectare ce urmează a fi instalate si dispunerea geografică a acestora vor fi stabilite de către administratorul SNUAU, pe baza previziunilor de trafic existente si a altor elemente de previzionare a potentialelor situatii de urgentă, astfel încât să se asigure în conditii optime preluarea si rutarea apelurilor de urgentă.

(3) În cazul modificării arhitecturii interne a retelei Operatorului, în sensul stabilirii unor noi comutatoare de tranzit sau eliminării unora dintre cele prevăzute la art. 3 alin. (2), numărul si dispunerea geografică a legăturilor de interconectare se vor modifica în mod corespunzător. Termenii si conditiile în care se pot efectua modificări ale arhitecturii de interconectare vor fi stabilite prin contractul încheiat între administratorul SNUAU si Operator.

Art. 7. - (1) Administratorul SNUAU si Operatorul instalează si operează segmentele legăturii de interconectare determinate de punctele proprii de acces si punctul de interconectare.

(2) În cazul colocării virtuale, Operatorul va instala si va opera segmentul legăturii de interconectare cuprins între punctul de acces al Operatorului si punctul până la care administratorul SNUAU are acces la legătura de interconectare.

(3) La cererea administratorului SNUAU, Operatorul va suplimenta capacitatea legăturii de interconectare cu o capacitate suficient de mică, fezabilă din punct de vedere tehnic, pentru ca administratorul SNUAU să nu fie obligat să plătească pentru capacităti suplimentare care nu îi sunt necesare sau care nu au fost solicitate.

(4) Termenul pentru livrarea unei capacităti suplimentare a legăturii de interconectare este de cel mult o lună de la data primirii de către Operator a unei cereri în acest sens.

Art. 8. - (1) Atunci când se oferă interconectarea în spatiul Operatorului, acesta va pune la dispozitie administratorului SNUAU următoarele optiuni de colocare:

a) colocarea fizică sau virtuală în clădirea Operatorului;

b) colocarea fizică sau virtuală în alte constructii din spatiul Operatorului;

c) colocarea fizică sau virtuală pe terenul neconstruit din spatiul Operatorului.

(2) Administratorul SNUAU poate opta pentru oricare dintre formele de colocare prevăzute la alin. (1), Operatorul fiind obligat să îi pună la dispozitie cel putin una dintre acestea, potrivit ordinii de prioritate specificate de administratorul SNUAU.

Art. 9. - (1) Colocarea fizică se va realiza, de regulă, în acelasi spatiu în care functionează echipamentele Operatorului, fără construirea unei structuri cu rol de protectie. În cazul în care administratorul SNUAU apreciază că din motive de sigurantă a echipamentelor este necesară construirea unei camere, împrejmuiri sau a unei alte structuri similare cu rol de protectie, aceasta se va realiza de către administratorul SNUAU sau pe cheltuiala acestuia.

(2) Colocarea virtuală se va realiza în acelasi spatiu în care functionează echipamentele Operatorului, fără construirea unei structuri cu rol de protectie, dacă părtile nu se înteleg altfel.

Art. 10. - (1) Colocarea nu poate fi refuzată de Operator.

(2) Spatiul colocabil alocat administratorului SNUAU, pe baza fiecărei cereri initiale de colocare, nu va depăsi 2 m2.

(3) În cazul solicitărilor ulterioare de colocare, Operatorul va transmite cererea Autoritătii Nationale pentru Comunicatii (ANC), în cel mult două zile lucrătoare de la data primirii acesteia, în vederea obtinerii acordului pentru alocarea spatiului suplimentar.

Art. 11. - În cazul colocării fizice, Operatorul trebuie să permită administratorului SNUAU timp de 24 de ore pe zi, în toate zilele săptămânii, lucrătoare si nelucrătoare, pe durata întregului an calendaristic, accesul la spatiul alocat, precum si la toate celelalte resurse tehnice necesare instalării, conectării, functionării si întretinerii corespunzătoare a echipamentelor relevante pentru functionarea SNUAU, inclusiv la spatiile amenajate pentru parcarea autovehiculelor sau pentru repaus si odihnă.

Art. 12. - (1) Operatorul va oferi administratorului SNUAU acces neînsotit la spatiul colocat, dacă acesta nu solicită altfel.

(2) Operatorul va furniza administratorului SNUAU orice alte facilităti necesare pentru colocare, cum ar fi electricitate, aer conditionat, căldură si facilităti de mutare a echipamentelor.

Art. 13. - (1) Tarifele lunare maxime pe care Operatorul le poate percepe administratorului SNUAU pentru folosinta spatiilor alocate pentru colocare sunt următoarele:

a) 10 euro/m2, pentru spatiile colocabile situate în orase cu cel putin 150.000 de locuitori;

b) 5 euro/m2, pentru spatiile colocabile situate în orase cu mai putin de 150.000 de locuitori.

(2) Tarifele prevăzute la alin. (1) nu includ tarifele pentru pregătirea spatiului colocabil si pentru asigurarea tuturor celorlalte resurse tehnice necesare instalării, conectării, functionării si întretinerii corespunzătoare a echipamentelor relevante apartinând administratorului SNUAU, care vor fi stabilite în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (3) si (4).

Art. 14. - (1) Orice modificare adusă de Operator retelei sale sau spatiilor în care se realizează interconectarea, care ar putea afecta serviciile furnizate administratorului SNUAU, va fi notificată administratorului SNUAU în avans, cu cel putin 3 luni înainte de efectuarea modificării în cauză. Termenul de notificare poate fi prelungit sau redus numai cu acordul ANC, în functie de împrejurările concrete ale cazului, la solicitarea temeinic motivată a administratorului SNUAU sau a Operatorului. În situatia prelungirii termenului, Operatorul nu va putea efectua modificarea retelei sale sau a spatiilor în care se realizează interconectarea înainte de împlinirea noului termen de notificare. În toate cazurile, termenul de notificare nu poate fi mai scurt de 30 de zile si nu poate depăsi 6 luni.

(2) Desfiintarea unui comutator de tranzit va fi notificată administratorului SNUAU în avans, într-un termen ce nu poate fi mai scurt de 12 luni înainte de desfiintare.

(3) În cazul unor operatiuni de reamenajare sau modernizare a retelei sale, inclusiv în cazul prevăzut la alin. (2), Operatorul este obligat să ia toate măsurile pentru ca administratorul SNUAU să beneficieze în continuare de interconectare, în conditii echivalente celor initiale.

Art. 15. - În cazul în care Operatorul intentionează să realizeze o reconfigurare a retelei sale, pe baza planurilor sale de dezvoltare tehnologică sau de afaceri, echipamentul instalat în spatiul alocat administratorului SNUAU poate fi reinstalat într-un alt spatiu prin relocare numai în următoarele conditii:

a) relocarea să permită interconectarea în conditii echivalente celor asigurate de colocarea în spatiul initial;

b) operatiunile de relocare să se efectueze pe cheltuiala Operatorului;

c) relocarea să se realizeze numai după notificarea acestei intentii, în scris, administratorului SNUAU, cu cel putin 12 luni înainte ca Operatorul să procedeze la relocare.

Art.16. - (1) În cazul defectării oricărei utilităti furnizate de Operator, inclusiv a segmentului legăturii de interconectare instalate de Operator, în maximum o oră de la notificarea defectiunii de către administratorul SNUAU sau de la momentul la care defectiunea a ajuns la cunostinta Operatorului pe orice altă cale, Operatorul va demara activitătile necesare pentru localizarea si remedierea, chiar provizorie, a defectiunii, precum si pentru înlăturarea sau limitarea eventualelor pagube.

(2) Cheltuielile aferente remedierii defectiunilor vor fi suportate în întregime de Operator, cu exceptia cazului în care se dovedeste că administratorul SNUAU este răspunzător de defectiunea produsă.

(3) În cazul nerespectării de către Operator a termenului prevăzut la alin. (1), administratorul SNUAU poate remedia defectiunile pe cheltuiala sa, cheltuielile aferente acestora urmând a fi recuperate de la Operator.

Art. 17. - (1) În termen de 5 zile de la data transmiterii configuratiei initiale a legăturilor de interconectare, potrivit art. 6 alin. (2), si a programului de migrare la noua solutie de realizare a comunicatiilor către SNUAU, Operatorul este obligat să pună la dispozitia administratorului SNUAU o ofertă privind serviciile de interconectare cu reteaua publică de telefonie pe care o operează în vederea asigurării comunicatiilor către SNUAU, denumită în continuare ofertă, care va cuprinde cel putin setul minim de servicii stabilit prin prezenta decizie, împreună cu conditiile în care aceste servicii vor fi oferite administratorului SNUAU.

(2) Oferta trebuie să fie suficient de detaliată pentru a asigura că administratorul SNUAU nu va trebui să plătească pentru resurse care nu sunt necesare serviciului pe care l-a solicitat.

(3) Operatorul va furniza în ofertă informatii detaliate privind setul de parametri relevanti pentru calitatea serviciilor oferite administratorului SNUAU.

(4) Oferta va cuprinde o descriere detaliată a specificatiilor tehnice ale punctelor de acces ale Operatorului, prin referire, acolo unde este cazul, la standardele relevante, în ceea ce priveste: interfata electrică si fizică, interfata de transmisie, interfata de semnalizare, acolo unde este necesar, informatii despre capacitătile functionale oferite prin interfete.

(5) Operatorul va preciza în ofertă următoarele elemente referitoare la legăturile de interconectare oferite: tipurile de legături de interconectare, tehnologia de transport pe care se bazează legăturile de interconectare oferite, conditiile de furnizare a legăturilor de interconectare, care să includă cel putin termenele, tarifele si nivelurile de calitate oferite.

(6) Operatorul va prevedea în ofertă termenele de remediere a defectiunilor.

(7) Tarifele pentru serviciile incluse în ofertă se stabilesc cu respectarea dispozitiilor art. 18 alin. (3) si (4).

Art. 18. - (1) Operatorul are obligatia de a furniza administratorului SNUAU, conform solicitării acestuia, accesul la toate serviciile necesare pentru realizarea, modificarea si exploatarea interconectării între reteaua Operatorului si SNUAU, astfel încât să fie posibilă realizarea comunicatiilor către SNUAU în conformitate cu dispozitiile prezentei decizii.

(2) Operatorul are obligatia de a practica pentru serviciile prevăzute la alin. (1) tarife fundamentate în functie de costuri.

(3) În vederea asigurării respectării dispozitiilor alin. (2), Operatorul are obligatia de a transmite ANC, în vederea aprobării, toate tarifele practicate pentru serviciile necesare pentru realizarea, modificarea si exploatarea interconectării între reteaua Operatorului si SNUAU, în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, împreună cu descrierea detaliată a serviciilor respective, precum si a metodelor utilizate pentru stabilirea acestor tarife.

(4) Orice modificare a tarifelor stabilite în conformitate cu dispozitiile alin. (3) se poate realiza doar cu aprobarea prealabilă a ANC.

Art. 19. - (1) Termenul maxim de negociere în vederea încheierii contractului între administratorul SNUAU si Operator pe baza ofertei este de 10 zile de la data punerii la dispozitie a ofertei. În termen de două zile lucrătoare de la data semnării contractului, Operatorul va transmite ANC o copie a contractului.

(2) Operatorul are obligatia de a asigura implementarea contractului prevăzut la alin. (1) cu respectarea dispozitiilor art. 38 alin. (2). Termenul prevăzut la art. 38 alin. (2) include si durata necesară pentru efectuarea de către Operator a tuturor lucrărilor necesare pentru pregătirea spatiului alocat, precum si pentru punerea la dispozitia administratorului SNUAU a acestui spatiu.

(3) Operatorul are obligatia de a transmite ANC o copie de pe fiecare dintre cererile noi de interconectare si, respectiv, de pe fiecare dintre cererile de modificare, completare sau retragere a cererii initiale, în termen de două zile lucrătoare de la data primirii acestora.

(4) Operatorul are obligatia de a analiza optiunile de interconectare cuprinse în cererile ulterioare încheierii contractului prevăzut la alin. (1) transmise de administratorul SNUAU si de a elabora solutiile tehnice pentru implementarea interconectării, pe care le va comunica administratorului SNUAU, în cel mult 20 de zile de la data primirii cererii de interconectare.

(5) Operatorul va asigura implementarea modificărilor contractului încheiat potrivit alin. (1) în termen de cel mult 30 de zile de la data modificării prevederilor acestuia, pe baza unei cereri de interconectare la noi puncte de acces.

(6) În cazul modificării sau completării prevederilor contractului, termenul de negociere este de cel mult 30 de zile de la data primirii cererii.

(7) În cazul în care pentru furnizarea serviciilor de interconectare prevăzute în modificările aduse contractului prevăzut la alin. (1) este necesară colocarea, termenul prevăzut la alin. (5) include si durata necesară pentru efectuarea de către Operator a tuturor lucrărilor necesare pentru pregătirea spatiului alocat, precum si pentru punerea la dispozitia administratorului SNUAU a acestui spatiu.

 

SECTIUNEA a 2-a

Conectarea altor retele publice de telefonie cu reteaua Operatorului în vederea realizării comunicatiilor către SNUAU

 

Art. 20. - (1) În vederea aplicării dispozitiilor art. 3 alin. (1), Operatorul are obligatia de a oferi altor furnizori de retele publice de telefonie, în mod neîntrerupt, serviciul de interconectare în vederea tranzitului comutat al apelurilor către serviciul de urgentă 112, în conditiile prevăzute în prezenta decizie.

(2) Prin serviciul de interconectare în vederea tranzitului comutat Operatorul va asigura transportul prin reteaua sa a traficului către serviciul de urgentă 112 preluat din reteaua unui furnizor de retele publice de telefonie sau a unui tert, de la punctul de interconectare corespunzător si transferul acestuia către SNUAU la punctul de interconectare cel mai apropiat.

(3) Serviciul de interconectare în vederea tranzitului comutat va fi oferit în următoarele forme:

a) simplu tranzit, atunci când un apel către serviciul de urgentă 112 este transmis din reteaua unui furnizor de retele publice de telefonie către SNUAU prin intermediul unui comutator de tranzit al Operatorului;

b) dublu tranzit, atunci când un apel către serviciul de urgentă 112 este transmis din reteaua unui furnizor de retele publice de telefonie către SNUAU prin intermediul a cel putin două comutatoare de tranzit ale Operatorului.

(4) Pentru toate serviciile de interconectare în vederea tranzitului comutat, va fi facturat numai timpul de conversatie pentru apelurile care au fost stabilite cu succes si la care s-a răspuns.

(5) Timpul de conversatie începe cu semnalul de răspuns si se încheie cu primul semnal de eliberare a liniei generat fie de partea care a initiat apelul, fie de SNUAU.

(6) Operatorul va asigura preluarea cu prioritate de la punctele de interconectare cu furnizorii de retele publice de telefonie a apelurilor către serviciul de urgentă 112 si transferul cu prioritate al acestora către cel mai apropiat punct de interconectare cu SNUAU. La transportul apelurilor prin reteaua sa, Operatorul va acorda aceeasi prioritate apelurilor către serviciul de urgentă 112 preluate din retelele altor furnizori de retele publice de telefonie ca cea acordată apelurilor către serviciul de urgentă 112 originate de propriii abonati.

Art. 21. - (1) Furnizorii de retele publice de telefonie au obligatia de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura în mod neîntrerupt transmiterea către SNUAU a apelurilor initiate din propriile retele către serviciul de urgentă 112 prin utilizarea serviciilor de tranzit comutat furnizate de Operator.

(2) Furnizorii de retele publice de telefonie asigură, cu prioritate, primirea si retransmiterea apelurilor către serviciul de urgentă 112, indiferent dacă aceste apeluri sunt initiate în reteaua proprie sau în alte retele publice de telefonie.

(3) Pentru asigurarea rutării apelurilor la serviciul de urgentă 112, furnizorii de retele publice de telefonie au obligatia de a introduce indicativul de arie geografică corespunzător ariei geografice, în conformitate cu Planul national de numerotatie, adoptat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 2.895/2007, din care a fost initiat apelul, de forma „2AB”, în câmpul „Called number address” din mesajul IAM al sistemului de semnalizare pe canal comun nr. 7, componenta ISUP, pentru toate apelurile initiate în propria retea.

(4) Operatorul are obligatia de a prelua si de a transmite către SNUAU, în mod transparent, indicativul de arie geografică introdus de furnizorii de retele publice de telefonie, în conformitate cu dispozitiile alin. (3).

Art. 22. - Furnizorii de retele publice de telefonie au obligatia de a suporta propriile costuri determinate de originarea si transmiterea apelurilor către serviciul de urgentă 112, în conditiile prezentei decizii.

Art. 23. - (1) Tarifele care pot fi percepute pentru serviciul de interconectare în vederea tranzitului comutat al apelurilor către serviciul de urgentă 112 furnizat de Operator nu vor putea depăsi:

a) 0,05 eurocen t i/minut pentru simplu tranzit;

b) 0,16 euroceni/minut pentru dublu tranzit.

(2) Tarifele pentru serviciul de interconectare în vederea tranzitului comutat al apelurilor către serviciul de urgentă 112 furnizat de Operator altor furnizori de retele publice de telefonie se facturează de acesta, împreună cu toate tarifele pentru serviciile necesare pentru realizarea, modificarea si exploatarea interconectării între reteaua Operatorului si SNUAU, administratorului SNUAU.

Art. 24. - Furnizorii de retele publice de telefonie nu datorează administratorului SNUAU un tarif pentru serviciul de interconectare în vederea terminării apelurilor la serviciul de urgentă 112.

 

CAPITOLUL III

Conditiile tehnice pentru furnizarea informatiilor de localizare si identificare a apelantului

 

Art. 25. - (1) Furnizorii de retele publice de telefonie au obligatia de a pune la dispozitia SNUAU informatii de localizare primară a apelantului, indiferent de tipul retelei sau de echipamentul terminal utilizat de acesta, pentru toate categoriile de apeluri către serviciul de urgentă 112, în conditiile prezentei decizii.

(2) Furnizorii de retele publice de telefonie transmit apelurile către serviciul de urgentă 112, continând inclusiv informatia de localizare primară a apelantului în momentul initierii apelului, către reteaua Operatorului, care le transmite în mod transparent către SNUAU, fără a modifica informatiile de localizare.

Art. 26. - (1) Administratorul SNUAU va asigura receptionarea si prelucrarea corespunzătoare a informatiei de localizare primară asociate apelului primit, în vederea obtinerii informatiei de localizare.

(2) Bazele de date puse la dispozitie de furnizorii de retele publice de telefonie în vederea obtinerii informatiilor de localizare si de identificare a apelantilor sunt centralizate si exploatate unitar de administratorul SNUAU.

(3) Administratorul SNUAU are obligatia de a respecta în toate cazurile confidentialitatea informatiilor incluse în bazele de date transmise de furnizorii de retele publice de telefonie în conformitate cu dispozitiile art. 28 si 31.

 

SECTIUNEA 1

Informatia de localizare a apelantului în retelele publice mobile de telefonie

 

Art. 27. - (1) Furnizorii de retele publice mobile de telefonie au obligatia de a transmite informatia de localizare primară a apelantului, prevăzută la art. 25 alin. (1), la initierea fiecărui apel, sub forma unui identificator de celulă si, acolo unde este disponibil acest parametru, sub forma unui identificator de sector de celulă (cell-id/sector-id) pe reteaua de semnalizare, la initierea apelului, utilizând sistemul de semnalizare pe canal comun nr. 7.

(2) Pentru transmiterea informatiei se va utiliza parametrul „Location number” din mesajul IAM al sistemului de semnalizare pe canal comun nr. 7, componenta ISUP.

(3) În cazul în care reteaua unui furnizor de retele publice mobile de telefonie nu permite utilizarea adresei prevăzute la alin. (2), furnizorul poate utiliza, în vederea transmiterii informatiei de localizare, parametrul „Called number address” al mesajului IAM. Furnizorul de retele publice mobile de telefonie va solicita ANC acordul pentru utilizarea acestei metode, pe baza unei justificări temeinice din punct de vedere tehnic, si va notifica administratorul SNUAU cu privire la utilizarea acesteia, cu cel putin 20 de zile lucrătoare înaintea implementării.

(4) Informatia de localizare primară transmisă va fi de forma unui sir de digiti si va identifica în mod unic o celulă sau un sector de celulă din reteaua publică mobilă de telefonie din care a fost initiat apelul către serviciul de urgentă 112.

(5) Pe baza sirului de digiti aferent informa t iei de localizare primară transmise de furnizor la momentul iniierii apelului de urgentă, administratorul SNUAU efectuează o interogare a bazei de date prevăzute la art. 28, obtinând astfel informatiile geografice de localizare a celulei sau a sectorului de celulă din care s-a initiat apelul de urgentă, împreună cu toate caracteristicile suplimentare existente în baza de date.

(6) Furnizorii de retele publice mobile de telefonie au obligatia de a oferi informatiile de localizare primară a apelantului pentru toate apelurile initiate în propria retea către serviciul de urgentă 112 de la numerele asignate propriilor abonati, indiferent de modalitatea de plată a serviciilor, precum si de la numerele active în reteaua proprie pe baza unor acorduri de roaming.

Art. 28. - (1) Furnizorii de re t ele publice mobile de telefonie au obligatia de a pune la dispoziia administratorului SNUAU o bază de date ce va contine informatii de localizare geografică aferente celulelor si sectoarelor de celulă din retea. Baza de date va contine cel putin următoarele câmpuri:

a) identificatorul celulei sau al sectorului de celulă;

b) latitudinea amplasamentului antenei;

c) longitudinea amplasamentului antenei;

d) azimutul antenei;

e) deschiderea antenei;

f) raza estimativă de acoperire;

g) frecventa de transmitere a celulei.

(2) Furnizorii de retele publice mobile de telefonie realizează si administrează bazele de date prevăzute la alin. (1) în format TXT, utilizând ca separator de câmpuri simbolul „#”.

(3) Alte informatii necesare pentru determinarea localizării apelantului, precum si caracteristicile câmpurilor incluse în baza de date prevăzută la alin. (1) vor fi stabilite de către administratorul SNUAU împreună cu furnizorii de retele publice mobile de telefonie.

(4) Administratorul SNUAU va transmite ANC o descriere a formatului complet al bazelor de date, precum si a oricăror modificări ale acestuia, în termen de 10 zile de la stabilirea acestora.

Art. 29. - (1) Furnizorii de retele publice mobile de telefonie au obligatia de a pune la dispozitia administratorului SNUAU bazele de date în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, în conformitate cu dispozitiile art. 28.

(2) Bazele de date vor fi actualizate la un interval de două luni de fiecare furnizor de retele publice mobile de telefonie până la data de 25 a lunii respective sau ori de câte ori apar modificări majore ale informatiilor continute, prin retransmiterea integrală a bazei de date.

 

SECTIUNEA a 2-a

Informatia de localizare a apelantului în retelele publice fixe de telefonie

 

Art. 30. - (1) Furnizorii de retele publice fixe de telefonie transmit informatia de localizare primară a apelantului sub forma parametrului „Identitatea liniei apelante” (CLI) din mesajul IAM al sistemului de semnalizare pe canal comun nr. 7, componenta ISUP

(2) Pe baza sirului de digiti aferent identitătii liniei apelante transmise de furnizor în momentul initierii apelului către serviciul de urgentă 112, administratorul SNUAU efectuează o interogare a bazei de date prevăzute la art. 31, obtinând informatiile de localizare a apelantului.

(3) Furnizorii de retele publice fixe de telefonie au obligatia de a oferi informatiile de localizare primară a apelantului pentru toate apelurile initiate în propria retea către serviciul de urgentă 112, indiferent dacă acestea sunt initiate de la numerele asignate unor abonati sau de la telefoanele publice cu plată, indiferent de mijloacele de plată utilizate de apelant.

Art. 31. - (1) Furnizorii de retele publice fixe de telefonie au obligatia de a pune la dispozitia administratorului SNUAU bazele de date care vor contine adresele tuturor punctelor terminale ale retelei unde este furnizat serviciul de telefonie destinat publicului.

(2) Informatiile prevăzute la alin. (1) vor fi structurate pe câmpuri, în ordinea următoare:

a) indicativul de arie geografică, în conformitate cu Planul national de numerotatie, aferent ariei geografice din care este initiat apelul;

b) numărul de telefon asignat punctului terminal al retelei de la care este initiat apelul;

c) categoria străzii (bulevard, sosea, alee, stradă etc);

d) strada;

e) numărul străzii;

f) blocul;

g) scara; h) etajul;

i) apartamentul;

j) sectorul;

k) localitatea: satul, orasul sau municipiul;

l) unitatea administrativ-teritorială de bază: comuna sau orasul;

m) judetul;

n) codul postal;

o) denumirea sau numele furnizorului de retele publice fixe de telefonie.

(3) Alte informatii necesare pentru determinarea localizării apelantului, precum si caracteristicile câmpurilor ce contin informatiile prevăzute la alin. (1) vor fi stabilite de către administratorul SNUAU împreună cu furnizorii de retele publice fixe de telefonie.

(4) Administratorul SNUAU va transmite ANC o descriere a formatului complet al bazelor de date, precum si a oricăror modificări ale acestuia, în termen de 10 zile de la stabilirea acestora.

(5) Bazele de date prevăzute la alin. (1) se administrează de către furnizorii de retele publice fixe de telefonie, în format TXT, utilizând ca separator de câmpuri simbolul „#”, în formatul stabilit potrivit alin. (2) si (3).

Art. 32. - (1) Furnizorii de retele publice fixe de telefonie au obligatia de a pune la dispozitia administratorului SNUAU bazele de date în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, în conformitate cu dispozitiile art. 31.

(2) Bazele de date vor fi actualizate la un interval de două luni de fiecare furnizor de retele publice fixe de telefonie până la data de 25 a lunii respective sau ori de câte ori apar modificări majore ale informatiilor continute, prin retransmiterea integrală a bazei de date.

 

SECTIUNEA a 3-a

Informatia de identificare a apelantului

 

Art. 33. - (1) Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului au obligatia de a pune la dispozitia administratorului SNUAU, în mod gratuit, bazele de date care să contină datele de identificare ale propriilor abonati, cu respectarea dispozitiilor alin. (2)-(4), în termen de două luni de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

(2) Bazele de date transmise de furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului vor fi structurate în câmpuri, în ordinea următoare:

a) numărul de telefon al abonatului, în formatul national prevăzut în Planul national de numerotatie;

b) numele abonatului persoană fizică, respectiv denumirea abonatului persoană juridică, după caz;

c) prenumele abonatului persoană fizică;

d) domiciliul abonatului persoană fizică, respectiv sediul social al abonatului persoană juridică, după caz, cu respectarea alin. (3);

e) codul numeric personal al abonatului persoană fizică;

f) în cazul serviciilor de telefonie mobilă, codul IMEI al terminalului utilizat;

g) informatii cu privire la serviciul furnizat, în functie de modalitatea de plată anterioară sau ulterioară furnizării serviciilor;

h) informatii cu privire la mobilitatea apelantului, în cazul utilizării unui serviciu independent de locatie;

i) numele sau denumirea furnizorului de servicii de telefonie destinate publicului.

(3) Informatiile prevăzute la alin. (2) lit. d) vor cuprinde următoarele câmpuri:

a) categoria străzii (bulevard, sosea, alee, stradă etc);

b) strada;

c) numărul străzii;

d) blocul;

e) scara;

f) etajul;

g) apartamentul;

h) sectorul;

i) localitatea: satul, orasul sau municipiul;

j) unitatea administrativ-teritorială de bază: comuna sau orasul;

k) judetul;

l) codul postal.

(4) Alte informatii necesare pentru determinarea identitătii apelantului, precum si caracteristicile câmpurilor ce contin informatiile prevăzute la alin. (2) si (3) vor fi stabilite de către administratorul SNUAU împreună cu furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului.

(5) Administratorul SNUAU va transmite ANC o descriere a formatului complet al bazelor de date, precum si a oricăror modificări ale acestuia, în termen de 10 zile de la stabilirea acestora.

(6) Bazele de date prevăzute la alin. (1) se administrează de către furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului, în format TXT, utilizând ca separator de câmpuri simbolul „#”, cu respectarea dispozitiilor alin. (2)-(4).

(7) Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului au obligatia de a actualiza bazele de date prevăzute la alin. (1) până la data de 25 a fiecărei luni sau ori de câte ori apar modificări majore ale informatiilor continute, prin retransmiterea integrală a bazei de date.

(8) Bazele de date prevăzute la alin. (1) si la art. 31 alin. (1) pot fi concatenate si transmise sub forma unei baze de date unice.

Art. 34. - (1) În situatia utilizării unor servicii independente de locatie, localizarea apelantului se va realiza pe baza informatiilor furnizate verbal de către abonati în momentul primirii apelului de urgentă de către SNUAU, coroborate cu informatiile de localizare detinute de SNUAU si informatiile de identificare transmise de furnizori.

(2) În vederea asigurării implementării prevederilor alin. (1), furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului îsi vor informa abonatii care utilizează servicii independente de locatie, atât la încheierea contractului de furnizare a serviciilor, cât si periodic, dar cel putin de două ori pe an, cu privire la limitările transmiterii informatiilor de localizare primară către SNUAU în cazul apelurilor de urgentă, precum si cu privire la necesitatea informării furnizorului în cel mai scurt timp cu privire la modificarea localizării echipamentului terminal al retelei căruia i-a fost asignat numărul.

(3) Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului au obligatia de a transmite ANC o descriere detaliată a procedurii de informare a abonatilor care utilizează servicii independente de locatie, precum si a procedurii prin care se oferă acestora posibilitatea de a informa furnizorul cu privire la modificarea localizării echipamentului terminal, cu respectarea dispozitiilor alin. (2), în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, precum si orice modificare a acestor proceduri, în termen de 10 zile de la data realizării modificării.

 

CAPITOLUL IV

Măsuri privind limitarea apelării abuzive a serviciului de urgentă 112

 

Art. 35. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, furnizorii de retele publice mobile de telefonie au obligatia de a pune la dispozitia administratorului SNUAU posibilitatea de a transmite către abonatii care au efectuat apeluri abuzive către serviciul de urgentă 112 următorul mesaj scurt în format text: „Ati apelat abuziv serviciul de urgentă 112. Veti suporta rigorile legii.”

(2) Administratorul SNUAU elaborează zilnic, pe baza statisticilor zilei anterioare, lista numerelor de la care s-a înregistrat un număr semnificativ de apeluri abuzive către serviciul de urgentă 112. Lista continând numerele de la care au fost originate apeluri abuzive către serviciul de urgentă 112 din propriile retele va fi transmisă spre informare si furnizorilor de retele publice mobile de telefonie.

(3) Pe baza listei prevăzute la alin. (2), administratorul SNUAU transmite mesaje scurte de atentionare a abonatilor care au apelat abuziv serviciul de urgentă 112, astfel:

a) în cazul abonatilor care au apelat abuziv de 5 până la 10 ori, în cursul aceleiasi zile, serviciul de urgentă 112, vor fi transmise până la 20 de mesaje scurte;

b) în cazul abonatilor care au apelat abuziv de mai mult de 10 ori, în cursul aceleiasi zile, serviciul de urgentă 112, vor fi transmise până la 50 de mesaje scurte.

(4) Modalitătile tehnice de transmitere a mesajelor scurte către abonati si data începerii transmiterii efective a acestora vor fi stabilite de administratorul SNUAU si furnizorii de retele publice mobile de telefonie si vor fi comunicate de îndată ANC de către administratorul SNUAU.

(5) Furnizorii de retele publice mobile de telefonie vor suporta costurile aferente transmiterii acestor mesaje pentru o perioadă de 3 luni de la data începerii transmiterii efective a mesajelor scurte.

Art. 36. - Măsurile privind limitarea apelării abuzive a serviciului de urgentă 112 se vor aplica pentru o perioadă de 3 luni de la data punerii la dispozitia administratorului SNUAU de către furnizorii de retele publice mobile a posibilitătii de a transmite către abonatii care au efectuat apeluri abuzive către serviciul de urgentă 112 mesaje scurte, cu respectarea dispozitiilor art. 35.

Art. 37. - Administratorul SNUAU transmite lunar ANC statisticile zilnice privind numărul de apeluri abuzive către serviciul de urgentă 112, numărul mesajelor transmise în fiecare caz, precum si lista numerelor de la care au fost efectuate aceste apeluri.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 38. - (1) Administratorul SNUAU transmite Operatorului si ANC configuratia initială a legăturilor de interconectare, potrivit art. 6 alin. (2), si programul de migrare la noua solutie de realizare a comunicatiilor către SNUAU, în termen de două zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

(2) Până la data de 24 noiembrie 2008, Operatorul are obligatia de a lua măsurile necesare pentru a asigura implementarea în propria retea a configuratiei legăturilor de interconectare solicitată de administratorul SNUAU, conform programului de migrare stabilit de acesta, precum si a tuturor serviciilor necesare în vederea asigurării functionării comunicatiilor către SNUAU în conformitate cu dispozitiile prezentei decizii.

Art. 39. - (1) Până la data de 24 noiembrie 2008, Operatorul oferă altor furnizori de retele publice de telefonie accesul la serviciul de urgentă 112 prin intermediul serviciului de interconectare în vederea terminării apelurilor către serviciul de urgentă 112.

(2) Tarifele maxime care pot fi percepute de către Operator pentru serviciul de interconectare în vederea terminării apelurilor către serviciul de urgentă 112 oferit altor furnizori de retele publice de telefonie sunt:

a) 0,84 eurocenti/minut, în cazul interconectării la nivel local în vederea terminării apelurilor la puncte fixe;

b) 0,97 eurocenti/minut, în cazul interconectării la nivel regional în vederea terminării apelurilor la puncte fixe;

c) 1,06 eurocenti/minut, în cazul interconectării la nivel national în vederea terminării apelurilor la puncte fixe.

(3) Până la data prevăzută la alin. (1), tarifele pentru serviciul interconectare în vederea terminării apelurilor către serviciul de urgentă 112 furnizat de Operator se facturează de acesta, împreună cu toate tarifele pentru serviciile necesare pentru realizarea accesului la serviciul de urgentă 112, furnizorilor de retele publice de telefonie din reteaua cărora sunt originate apelurile către serviciul de urgentă 112.

Art. 40. - (1) Administratorul SNUAU implementează un sistem-pilot si coordonează procedurile de testare în vederea remedierii eventualelor disfunctionalităti identificate cu privire la transmiterea informatiilor de localizare a apelantului, potrivit dispozitiilor prezentei decizii.

(2) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, administratorul SNUAU transmite furnizorilor de retele publice de telefonie calendarul implementării sistemului-pilot si al efectuării procedurilor de testare.

(3) Furnizorii de retele publice de telefonie au obligatia de a participa la efectuarea testelor, în conditiile stabilite de administratorul SNUAU, si de a colabora la solutionarea operativă a disfunctionalitătilor si incompatibilitătilor identificate cu privire la transmiterea informatiilor de localizare a apelantului.

(4) Extinderea la nivel national a furnizării informatiilor de localizare a apelantului în conformitate cu dispozitiile prezentei decizii se realizează după finalizarea testelor prevăzute la alin. (3).

Art. 41. - Anexa face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 42. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Comunicatii,

Dorin Liviu Nistoran

 

Bucuresti, 24 octombrie 2008.

Nr. 1.023.

 

ANEXĂ

 

CODURI

ale punctelor de semnalizare nationale alocate administratorului SNUAU

 

TIPUL SPC

NSPC

Coduri ale punctelor de semnalizare

1-254-0, 1-254-1, 1-254-2, 1-254-3, 1-254-4, 1-254-5, 1-254-6, 1-254-7 1-255-0, 1-255-1, 1-255-2, 1-255-3, 1-255-4, 1-255-5, 1-255-6, 1-255-7

Număr total de coduri

16

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind acordarea cetăteniei române unor persoane

 

Având în vedere rapoartele depuse în temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege,

constatând îndeplinite conditiile prevăzute de Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 18 alin. (1) din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererile de acordare a cetăteniei române ale persoanelor care au solicitat acordarea ei si care sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei,

Sorin Stănescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 octombrie 2008.

Nr. 2.757/C.

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor care au solicitat acordarea cetăteniei române în temeiul art. 8 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991,

republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

1. Benforado Elizabeth Suzanne, fiica lui Joseph s Kight Mattie Lou, născută la data de 6 mai 1957 în localitatea Lyons, SUA, cetătean american, cu domiciliul actual în Cluj-Napoca, str. Teleorman nr. 65, ap. 17, judetul Cluj. (1.548A/2007)

2. Hosseini Sarkesh Nasser, fiul lui Mirbagher si Mahbagim, născut la data de 21 septembrie 1970 în localitatea Tabriz, Iran, cetătean iranian, cu domiciliul actual în satul Voluntari, sos. Sefănesti nr. 132A, judetul Ilfov. (4.006A/2006)

3. Kourdi Mohamed, fiul lui Jemo si Amira, născut la data de 28 martie 1969 în localitatea Skelbie, Siria, cetătean sirian, cu domiciliul actual în Bucuresti, str.Turnul Eiffel nr. 8, sectorul 2 (1.326A/2007). Copii minori: Kourdi Jilan, născută la data de 5 august 2004, Kourdi Fiarda, născută la data de 30 iunie 2002.

4. Tomah A Kahled, fiul lui Ahmed Tomah si Mahdia S. Aliwi, născut la data de 15 ianuarie 1962 în localitatea Samara, Irak, cetătean irakian, cu domiciliul actual în Bucuresti, sos. Gheorghe Ionescu-Sisesti nr. 199, sector 1 (611A/2008). Copii minori: Tomah Ahmed-Kahled-Ahmed, născut la data de 31 octombrie 1996, Tomah Saja, născută la data de 2 septembrie 1997, Tomah Ghid, născută la data de 25 noiembrie 1998, Tomah Wael, născut la data de 17 noiembrie 2001, Tomah Sofyan, născut la data de 14 septembrie 2004, Tomah Reem, născută la data de 10 octombrie 2008.

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Regulamentului Institutului National

al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului

Superior al Magistraturii nr. 127/2007

 

Având în vedere dispozitiile art. 106 lit. b) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia României, republicată, si ale art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăste:

Art. I. - Articolul 19 din Regulamentul Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 21 martie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Lidia Bărbulescu

 

Bucuresti, 25 septembrie 2008.

Nr. 912.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate

aniversării a 80 de ani de la înfiintarea Societătii Române de Radiodifuziune

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, Banca Natională a României va pune în circulatie, în scop numismatic, începând cu data de 27 octombrie 2008, o monedă din argint dedicată aniversării a 80 de ani de la înfiintarea Societătii Române de Radiodifuziune.

Art. 2. - Caracteristicile monedei din argint sunt următoarele:

• valoare nominală: 10 lei

• material: argint 999‰;

• greutate: 31,103 g;

• formă: rotundă;

• diametru: 37 mm;

• calitate: proof;

• margine: zimtată.

Aversul prezintă, în partea superioară, inscriptia „ROMANIA”, sediul actual al Radio România, dedesubt, de la stânga la dreapta, pe două rânduri, anii „1928 2008”, stema României si valoarea nominală a monedei - 10 LEI, în partea inferioară, de la stânga la dreapta, sediul din 1928 al Societătii

de Difuziune Radiotelefonică si o crainică din anii ’30 vorbind la microfon.

Reversul prezintă, în partea superioară, textul pe 3 rânduri „80 ANI DE LA INFIINTARE”, dedesubt, de la stânga la dreapta, un aparat de radio din anii ’30 si sigla nouă a Radio România, în partea inferioară, o pereche de căsti.

Art. 3. - Monedele, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însotite de brosuri de prezentare a tematicii emisiunii, redactate în limbile română, engleză si franceză. Brosurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Nationale a României si casierului central. Monedele vor fi prezentate în cutii adecvate, pe al căror capac este inscriptionată sigla BNR.

Art. 4. - Monedele din argint dedicate aniversării a 80 de ani de la înfiintarea Societătii Române de Radiodifuziune au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulatie, în scop numismatic, a monedelor din argint din emisiunea dedicată aniversării a 80 de ani de la înfiintarea Societătii Române de Radiodifuziune se realizează prin sucursalele Bucuresti, Cluj, Iasi si Timis ale Băncii Nationale a României.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 21 octombrie 2008.

Nr. 33.

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Normelor privind operatiunile în numele si în contul statului de compensare

partială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0), aprobate prin

Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 73/2007

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele si în contul statului, cu modificările si completările ulterioare,

luând în analiză propunerea privind modificarea Normelor privind operatiunile în numele si în contul statului de compensare partială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 73/2007, si tinând seama de:

- Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată;

- Nota nr. 672 din 3 octombrie 2008 nr. 1.517 din 2 octombrie 2008, întocmită de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.;

- discutiile si propunerile formulate în sedinta din data de 9 octombrie 2008 de către membrii Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări,

Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, întrunit în plenul sedintei din ziua de 9 octombrie 2008, h o t ă r ă s t e:

Articol unic. - Se aprobă modificarea Normelor privind operatiunile în numele si în contul statului de compensare partială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului

Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 73/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 septembrie 2007, cu modificările si completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

p. Presedintele Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări,

Carmen Radu

 

Bucuresti, 9 octombrie 2008.

Nr. 328.

 

ANEXĂ

 

MODIFICAREA

Normelor privind operatiunile în numele si în contul statului de compensare partială a dobânzii plătite

de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial

de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 73/2007

 

Articol unic. - Art. 5 din Normele privind operatiunile în numele si în contul statului de compensare partială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 73/2007, publicate în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 septembrie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

„Art. 5. - Bugetul total al schemei pe perioada de implementare 2007—2010, defalcat pe ani, este următorul:

 

- milioane lei -

 

2007

2008

2009

2010

Fond pentru compensatii de dobândă

12,0

25,0

10,0

10,0

Număr estimat de beneficiari

1.200

1.300

1.000

1.000”