MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 738         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 31 octombrie 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

218. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

1.008. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

227. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2008 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte, precum si pentru aprobarea plătii cotizatiei anuale de participare a Consiliului Superior al Magistraturii la Reteaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ) si pentru îndeplinirea obligatiilor care decurg din calitatea de membru a Institutului National al Magistraturii la Reteaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN)

 

1.007. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2008 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte, precum si pentru aprobarea plătii cotizatiei anuale de participare a Consiliului Superior al Magistraturii la Reteaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ) si pentru îndeplinirea obligatiilor care decurg din calitatea de membru a Institutului National al Magistraturii la Reteaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN)

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 980 din 30 septembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 73 alin. (8) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului

 

Decizia nr. 981 din 30 septembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 44 si ale art. 45 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului si ale întregului act normativ

 

Decizia nr. 995 din 7 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile si alte drepturi de asigurări sociale ale avocatilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.361. - Hotărâre privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural

 

1.364. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

 

1.365. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei si Finantelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

 

1.369. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1/1 la Hotărârea Guvernului nr. 121/2008 pentru aprobarea subventiilor pe produse si a subventiilor privind protectia socială, acordate companiilor, societătilor nationale si societătilor comerciale din sectorul minier

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            212. - Decizie privind exercitarea atributiilor presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

            214. - Decizie privind numirea domnului Niculae Aurel în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.208. - Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism si amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucuresti

 

1.338. - Ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile privind procedura de emitere a avizului Natura 2000

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat provin din:

a) contributii de asigurări sociale, dobânzi, majorări pentru plata cu întârziere a contributiilor, precum si din alte venituri, potrivit legii;

b) transferuri nerambursabile de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetului asigurărilor sociale de stat, care se aprobă prin legile bugetare anuale.”

2. După articolul 781 se introduce un nou articol, articolul 782, cu următorul cuprins:

„Art. 782. - (1) Asiguratii care au desfăsurat activităti în locuri încadrate în grupe superioare de muncă, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, precum si cei care au desfăsurat activităti în locuri de muncă încadrate în conditii speciale sau deosebite, potrivit legislatiei în vigoare după această dată, beneficiază de majorarea punctajelor realizate în perioadele respective, după cum urmează:

a) cu 50% pentru perioadele în care au desfăsurat activităti în locuri încadrate în grupa I de muncă, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri încadrate în conditii speciale, potrivit legislatiei în vigoare după această dată;

b) cu 25% pentru perioadele în care au desfăsurat activităti în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri încadrate în conditii deosebite, potrivit legislatiei în vigoare după această dată.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică numai în situatiile în care, potrivit legii, la determinarea punctajului mediu anual se utilizează stagiile complete de cotizare prevăzute în anexa nr. 3.”

3. După articolul 165 se introduce un nou articol, articolul 1651, cu următorul cuprins:

„Art. 1651. - (1) Pensionarii sistemului public ale căror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, care au desfăsurat activităti în locuri încadrate în grupe superioare de muncă, precum si cei care au desfăsurat activităti în locuri de muncă încadrate în conditii speciale sau deosebite si ale căror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislatiei în vigoare după această dată beneficiază de o crestere a punctajelor realizate în aceste perioade, după cum urmează:

a) cu 50% pentru perioadele în care au desfăsurat activităti în locuri încadrate în grupa I de muncă, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri încadrate în conditii speciale, potrivit legislatiei în vigoare după această dată;

b) cu 25% pentru perioadele în care au desfăsurat activităti în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri încadrate în conditii deosebite, potrivit legislatiei în vigoare după această dată.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situatia în care, la recalcularea pensiilor în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, cu completările ulterioare, pentru determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat un alt stagiu complet de cotizare decât cel prevăzut de legislatia pensiilor în vigoare la data înscrierii la pensie.

Art. II. - Recalcularea pensiilor stabilite anterior intrării în vigoare a prezentei legi se efectuează, din oficiu, de către Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale si se acordă beneficiarilor începând cu data de 1 ianuarie 2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 27 octombrie 2008.

Nr. 218.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 octombrie 2008.

Nr. 1.008.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2008 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte, precum si pentru aprobarea plătii cotizatiei anuale de participare a Consiliului Superior al Magistraturii la Reteaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ) si pentru îndeplinirea obligatiilor care decurg din calitatea de membru a Institutului National

al Magistraturii la Reteaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN)

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63 din 21 mai 2008 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte, precum si pentru aprobarea plătii cotizatiei anuale de participare a Consiliului Superior al Magistraturii la Reteaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ) si pentru îndeplinirea obligatiilor care decurg din calitatea de membru a Institutului National al Magistraturii la Reteaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 23 mai 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

PRESEDINTELE SENATULUI,

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 octombrie 2008.

Nr. 227.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2008 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte, precum si pentru aprobarea plătii cotizatiei anuale de participare a Consiliului Superior al Magistraturii la Reteaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ) si pentru îndeplinirea obligatiilor care decurg din calitatea de membru a Institutului National al Magistraturii la Reteaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN)

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2008 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte, precum si pentru aprobarea plătii cotizatiei anuale de participare a Consiliului Superior al Magistraturii la Reteaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ) si pentru îndeplinirea obligatiilor care decurg din calitatea de membru a Institutului National al Magistraturii la Reteaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN) si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 octombrie 2008.

Nr. 1.007.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 980

din 30 septembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 73 alin. (8) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu – procuror

Claudia Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 73 alin. (8) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, exceptie ridicată de Adrian Victor Cioară în Dosarul nr. 2/59/2008 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal răspunde personal autorul exceptiei, lipsind partea Ministerul Internelor si Reformei Administrative, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul autorului exceptiei de neconstitutionalitate. În esentă, acesta arată că prevederile art. 73 alin. (8) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului afectează în mod

retroactiv drepturile anterior câstigate, în conditiile în care, pentru mentinerea statutului dobândit, acestea impun definitivarea studiilor universitare pe parcursul a 5 ani de la intrarea în vigoare a legii. Autorul exceptiei precizează că a absolvit o facultate abia după 6 ani, deoarece, fiind angajat în muncă, nu ar fi reusit decât urmând cursurile fără frecventă de învătământ universitar.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 23 aprilie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 2/59/2008, Curtea de Apel Timisoara - Sectia contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 73 alin. (8) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 73 alin. (8) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului contravin prevederilor art. 73 alin. (1) si art. 72 alin. (1) din aceeasi lege, dar si principiului constitutional al neretroactivitătii legii civile, statuat la art. 15 alin. (2). Potrivit textelor legale pretins încălcate, gradele militare ale politistilor vor fi echivalate cu gradele profesionale, conform pregătirii si studiilor fiecăruia, cu mentinerea drepturilor câstigate, politistilor în functie nefiindu-le aplicabile dispozitiile privind conditiile de studii si stagiu în grad, cu exceptia cazurilor în care acestia fac obiectul unor avansări sau promovări. cu toate aceste garantii legale, autorul exceptiei sustine că degradarea sa după 17 ani în care a ocupat functia de ofiter de politie este în contradictie cu dispozitiile constitutionale ale art. 15 alin. (2).

Curtea de Apel Timisoara - Sectia contencios administrativ si fiscal apreciază că textul de lege criticat nu încalcă principiul neretroactivitătii legii, garantat de art. 15 alin. (2) din Constitutie.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 73 alin. (8) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solu t ioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul excepiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 73 alin. (8) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, astfel cum au fost modificate de art. I pct. 43 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 89/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 14 octombrie 2003, aprobată prin Legea nr. 101/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 20 aprilie 2004. Textul legal criticat prevede următoarele:

„Perioada acordată politistilor pentru definitivarea studiilor necesare echivalării în gradele corespunzătoare functiei pe care o detin, conform prevederilor alin. (1), este de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Dacă după expirarea perioadei de 5 ani politistii nu si-au definitivat studiile necesare echivalării în gradele profesionale pe care le au, ofiterii de politie vor fi încadrati în categorii si grade profesionale corespunzătoare pregătirii, iar agentilor de politie le vor înceta raporturile de serviciu.”

Autorul apreciază că textul de lege indicat contravine prevederilor art. 15 alin. (2) din Constitutie, referitor la principiul neretroactivitătii legii, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile.

Examinând criticile de neconstitutionalitate formulate, Curtea Constitutională constată că acestea nu sunt întemeiate.

Analizând continutul juridic al prevederilor art. 73 alin. (8) din Legea nr. 360/2002, Curtea observă că acestea prevăd o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, acordată politistilor pentru definitivarea studiilor necesare echivalării în gradele profesionale corespunzătoare functiei pe care o detin; în caz contrar si după expirarea acestei perioade, ofiterii de politie vor fi încadrati în categorii si grade profesionale corespunzătoare pregătirii, iar agentilor de politie le vor înceta raporturile de serviciu.

Curtea constată că aceste dispozitii nu au caracter retroactiv, ci dau expresie principiului aplicării legii noi referitoare la schimbarea unei situatii juridice pentru viitor. Textul de lege criticat se aplică de la data intrării sale în vigoare, legiuitorul instituind termenul de 5 ani înăuntrul căruia persoanele care intră sub incidenta reglementării să poată să îsi definitiveze studiile necesare echivalării în gradele corespunzătoare functiei pe care o detin.

De altfel, prin Decizia nr. 294 din 6 iulie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004, Curtea Constitutională a statuat că „o lege nu este retroactivă atunci când modifică pentru viitor o stare de drept născută anterior si nici atunci când suprimă producerea în viitor a efectelor unei situatii juridice constituite sub imperiul legii vechi, pentru că în aceste cazuri legea nouă nu face altceva decât să reglementeze modul de actiune în timpul următor intrării ei în vigoare, adică în domeniul propriu de reglementare”.

Cât priveste raportarea criticilor de neconstitutionalitate formulate de autorul exceptiei la prevederile art. 72 alin. (1) s i ale art. 73 alin. (1) din Legea nr. 360/2002, Curtea reamintete că eventualele neconcordante între texte din aceeasi reglementare nu pot forma obiect al controlului de constitutionalitate si nici nu pot fi invocate drept argument în sprijinul sustinerii neconstitutionalitătii unei prevederi legale.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 73 alin. (8) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, exceptie ridicată de Adrian Victor Cioară în Dosarul nr. 2/59/2008 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 30 septembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Claudia Margareta Krupenschi

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 981

din 30 septembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 44 si ale art. 45 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului si ale întregului act normativ

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu – procuror

Claudia Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 44 si 45 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului si ale întregului act normativ, exceptie ridicată de Grigore si Elena Abuhnoaie în Dosarul nr. 2.888/2/2007 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra faptului că autorii exceptiei au trimis la dosarul cauzei note scrise prin care solicită, în esentă, admiterea exceptiei de neconstitutionalitate. Sustin în acest sens că în litigiul dedus judecătii pe fond acestia au calitatea de reclamanti, si nu de debitori, creditori sau garanti, iar obiectul cauzei nu priveste o creantă neperformantă, ci o actiune în constatare a nulitătii absolute, astfel încât aceasta trebuie solutionată potrivit normelor dreptului comun, si nu a celor prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 14 aprilie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 2.888/2/2007, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor „art. 44 si ale art. 45 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului si ale întregului act normativ”.

Exceptia a fost invocată de reclamantii Grigore si Elena Abuhnoaie în dosarul mentionat, având ca obiect solutionarea unei actiuni în constatare, formulată în contradictoriu cu Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si Raiffeisen Bank România - Sucursala Iasi.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că dispozitiile de lege criticate instituie o procedură specială de judecată, inechitabilă si discriminatorie deoarece Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului nu este o institutie prevăzută de Constitutie si dispune de propria instantă de judecată, respectiv Curtea de Apel Bucuresti. Autorii exceptiei apreciază că în speta dedusă judecătii ei nu au calitatea de debitori, astfel încât cererea lor de constatare a nulitătii absolute a unui contract de credit este de competenta Tribunalului Iasi, conform art. 2 din Codul de procedură civilă.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a comercială apreciază că dispozitiile art. 44 si 45 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 si actuf normativ în întregul său sunt în concordantă cu prevederile constitutionale invocate.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile art. 44 s i ale art. 45 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 i ale întregului act normativ sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie în realitate doar prevederile art. 44 si 45 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 24 decembrie 2002, deoarece autorii exceptiei nu formulează niciun fel de alte critici de neconstitutionalitate cu privire la celelalte dispozitii de lege cuprinse în acelasi act normativ. Textele legale criticate au următoarea redactare:

- Art. 44: „Litigiile în legătură cu creantele neperformante preluate la datoria publică, în care AVAB este parte, se solutionează cu respectarea prevederilor prezentului capitol, completate în mod corespunzător cu dispozitiile Codului de procedură civilă”;

- Art. 45: „Cererile de orice natură privind drepturile si obligatiile în legătură cu activele bancare preluate de AVAB, inclusiv cele formulate pentru angajarea răspunderii civile a persoanelor fizice si juridice, altele decât debitorii definiti la art. 38, sunt de competenta Curtii de apel în a cărei rază teritorială se află sediul sau, după caz, domiciliul pârâtului si se judecă de urgentă si cu precădere.”

Autorul apreciază că textul de lege indicat contravine prevederilor constitutionale ale art. 15 alin. (1) privind universalitatea legii, art. 16 alin. (1) si (2) referitoare la egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări, art. 21 alin. (3) privind dreptul părtilor la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil, art. 44 alin. (2) privind garantarea si ocrotirea proprietătii private în mod egal de lege, indiferent de titular, si ale art. 126 alin. (2) potrivit cărora competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege. de asemenea, sunt invocate si prevederile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptului la un proces echitabil.

Examinând criticile de neconstitutionalitate formulate, Curtea Constitutională constată că acestea nu sunt întemeiate.

Dispozitiile art. 44 si 45 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului stabilesc competenta teritorială de judecată a litigiilor în legătură cu creantele neperformante în care Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului este parte, instanta de judecată competentă fiind Curtea de apel în a cărei rază teritorială se află sediul sau, după caz, domiciliul pârâtului. În opinia autorului exceptiei, aceasta echivalează cu instituirea unei instante de judecată proprii Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, ceea ce deturnează sensul unui proces echitabil si al principiului nediscriminării.

Or, Curtea Constitutională constată că textele de lege criticate contin norme de procedură si apartin totodată unui act normativ cu caracter special, ale cărui reglementări se completează în mod corespunzător cu dispozitiile Codului de procedură civilă. Potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, invocat, de altfel, de autorii exceptiei, competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege, iar legiuitorul are astfel posibilitatea ca pentru situatii deosebite să instituie reguli de judecată si de procedură deosebite. Deoarece recuperarea creantelor neperformante preluate la datoria publică constituie un interes deosebit pentru bugetul statului, este pe deplin justificată reglementarea unei proceduri speciale care să faciliteze solutionarea cu celeritate a unor asemenea litigii.

Prin urmare, dispozitiile art. 44 si 45 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 nu contin norme contrare prevederilor art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (1) si (2), art. 21 alin. (3) din Constitutie sau art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, de vreme ce instituirea unei norme speciale de procedură nu poate urmări eludarea legilor în vigoare sau încălcarea principiului egalitătii în drepturi ori a dreptului la un proces echitabil. În plus, Curtea observă că art. 44 alin. (2) din Legea fundamentală, invocat de autorii exceptiei, nu are inciden t ă în cauză.

În ceea ce priveste susinerile autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, potrivit cărora textele de lege atacate au caracter neconstitutional deoarece, în speta în care acestia au calitatea de reclamanti, legislatia aplicabilă referitoare la competenta materială de judecată, ce derivă din obiectul litigiului dedus judecătii si calitatea părtilor, este diferită decât cea stabilită de instanta de judecată învestită cu solutionarea cauzei, Curtea arată că acestea nu sunt consideratii de natură să atragă neconstitutionalitatea unui text de lege, ci reprezintă aspecte asupra cărora instanta de judecată are competentă exclusivă de solutionare.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 44 si ale art. 45 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului si ale întregului act normativ, exceptie ridicată de Grigore si Elena Abuhnoaie în Dosarul nr. 2.888/2/2007 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 30 septembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Claudia Margareta Krupenschi

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 995

din 7 octombrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile si alte drepturi de asigurări sociale ale avocatilor

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile si alte drepturi de asigurări sociale ale avocatilor, exceptie ridicată de Constantin Diaconu în Dosarul nr. 1.539/105/2006 al Curtii de Apel Ploiesti - Sectia conflicte de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal, pentru autorul exceptiei, Constantin Diaconu, răspunde Ion Opris, procurator fără studii juridice. Lipsesc celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Procuratorul autorului exceptiei solicită un termen de judecată în vederea angajării unui apărător.

Reprezentantul Ministerului Public nu este de acord cu amânarea deoarece autorul exceptiei de neconstitutionalitate a avut suficient timp pentru angajarea unui apărător, decizia de sesizare a Curtii Constitutionale fiind din data de 17 martie 2008.

Curtea, deliberând, în temeiul dispozitiilor art. 156 alin. 1 din Codul de procedură civilă, coroborate cu cele ale art. 14 din Legea nr. 47/1992, respinge cererea de amânare.

Având cuvântul asupra fondului exceptiei de neconstitutionalitate, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a acesteia ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Decizia nr. 1.773 din 17 martie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 1.539/105/2006, Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civilă si de proprietate intelectuală, admitând recursul împotriva Încheierii din 1 octombrie 2007 a Curtii de Apel Ploiesti - Sectia conflicte de muncă si asigurări sociale, a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile si alte drepturi de asigurări sociale ale avocatilor. Exceptia a fost ridicată de Constantin Diaconu în Dosarul nr. 1.539/105/2006 al Curtii de Apel Ploiesti - Sectia conflicte de muncă si asigurări sociale având ca obiect un litig|u de asigurări sociale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia arată, în esentă, că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2000 nu motivează urgenta sa si nici nu respectă drepturile fundamentale constitutionale, asa cum sunt dreptul la pensie si dreptul la un proces echitabil. Totodată, arată că la Congresul Avocatilor (UAR) din iunie 2005 s-a schimbat radical baza legală de calcul al punctului de pensie, în detrimentul avocatilor cu venituri modeste si în favoarea avocatilor cu venituri mari, si că la sedinta Consiliului UAR din 14-15 decembrie 2002 s-au modificat articole ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 221/2000, dar si texte din Constitutie. În plus, dispozitiile introduse cu acest prilej în Statutul Casei de Asigurări a Avocatilor au avut un caracter retroactiv. În aceeasi ordine de idei, aminteste si că la Congresul Avocatilor din iunie 2005 reglementările cu caracter discriminatoriu ale acestui organ au fost introduse în Regulamentul Casei de Asigurări a Avocatilor.

Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civilă si de proprietate intelectuală consideră că actele normative criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale. În ceea ce priveste Statutul Casei de Asigurări a Avocatilor, arată că acesta nu poate forma obiect al controlului de constitutionalitate conform art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile Legii nr. 51/1995 si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 221/2000 sunt constitutionale. În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Statutului Casei de Asigurări a Avocatilor, arată că aceasta este inadmisibilă, potrivit art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat Curtii Constitutionale punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum reiese din Decizia de sesizare a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, îl constituie dispozitiile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 6 martie 2001, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile si alte drepturi de asigurări sociale ale avocatilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 28 noiembrie 2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 452/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 25 iulie 2001.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate consideră că aceste texte de lege sunt contrare prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (2) potrivit cărora „Nimeni nu este mai presus de lege”, ale art. 47 alin. (2) referitoare la nivelul de trai, ale art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, ale art. 63 alin. (1) potrivit cărora Parlamentul este unica autoritate legiuitoare a tării si ale art. 115 alin. (6) prin care se prevede că ordonantele de urgentă nu pot afecta drepturile, libertătile si îndatoririle prevăzute de Constitutie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine următoarele:

Din modul în care este formulată motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, se observă că autorul acesteia porneste de la critica Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 221/2000, arătând în primul rând că aceasta nu justifică situatia urgentă care a impus emiterea ei, fiind astfel contrară prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitutie, iar în al doilea rând, că acest act normativ afectează drepturi fundamentale, contravenind prevederilor constitutionale cuprinse în art. 115 alin. (6).

În ceea ce priveste prima critică, Curtea retine că, într-adevăr, ordonanta de urgentă a Guvernului nu motivează în cuprinsul său situatia urgentă care a justificat emiterea sa, însă Curtea observă că obligatia justificării urgentei în cuprinsul ordonantei de urgentă nu era prevăzută în textul Constitutiei la data emiterii Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 221/2000, fiind introdusă în textul art. 115 din Constitutie doar în urma revizuirii Legii fundamentale, în anul 2003.

Referitor la cea de-a doua critică, privind afectarea unor drepturi fundamentale prin textul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 221/2000, Curtea observă că autorul exceptiei invocă mai multe texte constitutionale care se referă, între altele, la dreptul de acces liber la justitie ori dreptul la pensie. Motivarea acestor critici însă are în vedere modificările operate în Statutul Casei de Asigurări a Avocatilor în urma unor sedinte succesive ale Consiliului Uniunii Avocatilor din România, modificări care sunt considerate a fi în contradictie atât cu prevederile Legii nr. 51/1995, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 221/2000, dar si cu cele ale Constitutiei. Autorul exceptiei nu indică niciun text anume din Legea nr. 51/1995 ori din Ordonanta de urgen t ă a Guvernului nr. 221/2000 considerat a fi neconstituional si nici modul în care aceste acte normative afectează concret drepturile si libertătile fundamentale la care face trimitere, ci este nemultumit doar de interpretarea dată acestor texte de Consiliul Uniunii Avocatilor din România, precum si de reglementările care au cuprins aceste interpretări, ceea ce nu constituie veritabile critici de neconstitutionalitate.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile si alte drepturi de asigurări ale avocatilor, exceptie ridicată de Constantin Diaconu în Dosarul nr. 1.539/105/2006 al Curtii de Apel Ploieti - Sectia conflicte de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 octombrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 71/2007,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă repartizarea sumei de 173.502 mii lei pe proiecte din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural pe anul 2008, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează pentru finantarea cheltuielilor necesare executiei lucrărilor de investitii prevăzute în cererile de finantare declarate eligibile, selectate în conditiile legii, în baza criteriilor stabilite în Ghidul de eligibilitate.

Art. 2. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Unitătilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexă li se asigură finantarea proiectelor respective din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate bugetelor locale, până la nivelul sumei rezultate în urma îndeplinirii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publică, dar nu mai mult decât suma prevăzută în cererea de finantare aprobată, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 71/2007.

Art. 4. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Secretarul general al Guvernului,

Gabriel Berca,

secretar de stat Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 22 octombrie 2008.

Nr. 1.361.

 

ANEXĂ

 

REPARTIZAREA

pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural

 

Total general pe judete (mii lei): 173.502

 

Nr.

Judet

Unitatea administrativ-teritorială

Denumirea lucrării

Suma acordată

(mii lei)

1

Alba

din care:

 

5.828

1.1

 

Abrud

Modernizare sisteme de alimentare cu apă oras Abrud

10

1.2

 

Albac

Canalizare menajeră si statie de epurare comuna Albac

10

1.3

 

Bistra

Alimentare cu apă Bistra

455

1.4

 

Ciugud

Colector canalizare si statie epurare comuna Ciugud

10

1.5

 

Cricău

Retea canalizare menajeră si statie epurare comuna Cricău (Localitătile Cricău si Craiva, Judeul Alba)

610

1.6

 

Cugir

extinderea retelei de canalizare în zona periurbană a orasului Cugir

492

1.7

 

Daia Română

Retele de canalizare si statie de epurare a apelor menajere comuna Daia Română

10

1.8

 

Galda de Jos

Canalizarea apelor uzate menajere si statii de epurare din localitătile Mesentea, Gâlda de Jos, Oiejdea - comuna Gâlda de Jos, Judeul Alba

511

1.9

 

Gârda de Sus

Alimentare cu apă potabilă în satele Ghetar, Ocoale, Dealul Frumos, Hănăsesti, Mununa, comuna Gârda de Sus, Judetul Alba

10

1.10

 

Jidvei

Retea de canalizare menajeră si statie de epurare a apelor uzate, comuna Jidvei, Judetul Alba (Satele Jidvei si Feisa)

566

1.11

 

Lopadea Nouă

Alimentare cu apă a localitătilor Lopadea Nouă si Băgău

10

1.12

 

Lunca Muresului

Retea de canalizare menajeră si statie epurare

700

1.13

 

Mogos

Modernizare si extindere retea apă potabilă în comuna Mogos, Judetul Alba

254

1.14

 

Posaga

Alimentare cu Apa - Loc. Posaga + Lunca, Judetul Alba

10

1.15

 

Sântimbru

Construire canal Colector si statie de epurare pentru localitătile Sântimbru si Galtiu

10

1.16

 

Sălistea

Retele de canalizare si statie de epurare în localitătile Sălistea si Tărtăria, comuna Sălistea, Judetul Alba

10

1.17

 

Săsciori

Alimentare cu apă potabilă a localitătilor: Săsciori, Sebesel si Loman

179

1.18

 

Scărisoara

Canalizarea apelor uzate menajere si statie de epurare

700

1.19

 

Sohodol

Construire Platformă pentru Deseuri cu Depozitare Temporară, comuna Sohodol, Judetul Alba

262

1.20

 

Sona

Alimentare cu apă în Sistem Centralizat a Satelor Sona si Sânmiclăus

10

1.21

 

Spring

Retea canalizare menajeră si statie de epurare a Comunei Spring (Satele Spring si Cunta)

10

1.22

 

Sugag

Canalizare menajeră si statie de epurare comuna Sugag

649

1.23

 

Unirea

Retea de canalizare menajeră si statie de epurare, Unirea

340

 

2

Arad

din care:

 

2.783

2.1

 

Almas

Retele canalizare menajeră în localitătile Almas, Cil, Rădesti

651

2.2

 

Conop

Punte Pietonală peste râul Mures, comuna Conop, Judetul Arad

10

2.3

 

Gurahont

Constructie si extindere sisteme de canalizare a apei comuna Gurahont, Judetul Arad

10

2.4

 

Hălmăgel

Alimentare cu apă în sistem centralizat a Satelor Hălmagel, Târnăvita, Tohesti, comuna Hălmăgel, Judetul Arad

44

2.5

 

Lipova

Extindere retea de apă si canal menajer zona periurbană Radna, oras Lipova

700

2.6

 

Macea

Extindere retea apă potabilă în comuna Macea

89

2.7

 

Moneasa

Pod legătura Moneasa Dj 792 B

16

2.8

 

Păulis

Alimentare cu apă în Localitatea Sâmbăteni

160

2.9

 

Săvârsin

Canalizare ape uzate menajere cu epurare mcano-biologică

545

2.10

 

Seleus

Dezvoltare alimentare cu apă în comuna Seleus, localitătile Seleus, Moronda si Iermata

10

2.11

 

Sagu

Sistem de canalizare si statie de epurare pentru localitătile Sagu si Cruceni

10

2.12

 

Siria

Alimentare cu apă satele Galsa si Mâsca

189

2.13

 

Târnova

Proiect de dezvoltare a infrastructurii comunei Târnova, Judetul Arad - Etapa I alimentarea cu apă a localitătii Târnova

329

2.14

 

Vinga

Canalizare si statie de epurare în comuna Vinga

10

2.15

 

Zerind

Dezvoltare alimentare cu apă si Înfiintare retea canalizare în localitătile Zerind si Iermata Neagră

10

 

3

Arges

din care:

 

4.905

3.1

 

Albestii de Arges

Canalizare menajeră si statie de epurare, satele Albestii Pamânteni si Albestii Ungureni, comuna Albestii de Arges, Judetul Arges

262

3.2

 

Arefu

Alimentare cu apă a Satelor Căpătâneni Ungureni si Căpătâneni Pământeni

41

3.3

 

Bârla

Constructie pod Tablier Metalic cu O Singură Bandă de Circulatie Pe Dc 138 în satul Malu

700

3.4

 

Bascov

Extindere canalizare satele Bascov, Scheau, Valea Ursului, comuna Bascov, Judetul Arges

10

3.5

 

Băbana

Canalizarea si epurarea apelor uzate Menajere, comuna Băbana, Judetul Arges

10

3.6

 

Băiculesti

Alimentare cu apă satele Zigoneni, Băiculesti, Argesani, Valea Lui Enache, Anghinesti, Valea Brazilor si Tutana, comuna Băiculesti, Judetul Arges

700

3.7

 

Boteni

Canalizare menajeră în sistem Centralizat, comuna Boteni, Judetul Arges

10

3.8

 

Budeasa

Canalizarea si epurarea apelor uzate menajere, comuna Budeasa, Judeul Arges

144

3.9

 

Câmpulung

Extindere retele apă pe străzile Richard, Fd. Richard si Gruiului din municipiul Câmpulung

10

3.10

 

Căteasca

Alimentarea cu apă a comunei Căteasca, Judetul Arges

10

3.11

 

Corbi

Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apă si canalizare pentru localitătile Corbsori, Stănesti si poduri, comuna Corbi

700

3.12

 

Cuca

Alimentarea cu apă a comunei Cuca, Judetul Arges

320

3.13

 

Curtea de Arges

Modernizare străzi cartier Marina

10

3.14

 

Davidesti

Canalizare menajeră în sistem centralizat, comuna Davidesti, Judetul Arges

10

3.15

 

Domnesti

Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apă si canalizare pentru localitătile Nucsoara, Corbi, Domnesti si Pietrosani, comuna Domnesti

700

3.16

 

Dragoslavele

Modernizare si extindere sistem de alimentare cu apă

10

3.17

 

Hârtiesti

Canalizare menajeră în sistem centralizat, comuna Hârtiesti, Judetul Arges

10

3.18

 

Lunca Corbului

Alimentare cu apă potabilă satele Pădureti, Catane, Ciesti, Mârghia de Jos si Mârghia de Sus, comuna Lunca Corbului, Judetul Arges

153

3.19

 

Mălureni

Alimentare cu apă satele Mălureni I, Mălureni II, Bunesti si Zărnesti

10

3.20

 

Musătesti

Pod din B.A. peste râul Vâlsan pe Dc 218 Stroesti ( Dj 703 I ) - Valea Muscelului - Vâlsănesti Km 5 + 050, în comuna Musătesti, Judetul Arges

10

3.21

 

Negrasi

Alimentarea cu apă a satelor Negrasi, Bîrlogu, Buta, comuna Negrasi, Judetul Arges

10

3.22

 

Nucsoara

Sistem centralizat de canalizare în comuna Nucsoara

558

3.23

 

Rătesti

Alimentare cu apă a comunei Rătesti

10

3.24

 

Rociu

Alimentarea cu apă în satele Serbănesti, Gliganu de Sus, Gliganu de Jos, comuna Rociu, Judetul Arge

10

3.25

 

Slobozia

Canalizare în sistem centralizat si statie de epurare în comuna Slobozia, Judetul Arges

10

3.26

 

Stolnici

Alimentarea cu apă a satelor Stolnici si Izbăsesti, canalizarea si epurarea apelor menajere uzate, zona Centrală a Satului Stolnici, comuna Stolnici, Judetul Arges

10

3.27

 

Suseni

Pod din B.A. pe Dc115 - Cersani (Dj 659) - Burdesti - Oraja (Dj503), Km 2+200 peste râul Dâmbovnic, în comuna Suseni, Judetul Arges

10

3.28

 

Suici

Alimentare cu apă în satul Rudeni, comuna Suici, Judetul Arges

10

3.29

 

Teiu

Alimentarea cu apă a comunei Teiu

10

3.30

 

Tigveni

Alimentare cu apă a Satului Bârsestii de Jos, comuna Tigveni, Judetul Arges

10

3.31

 

Topoloveni

Pod Mixt (Beton + Metal) în satul Crintesti (Sat Apartinător orasului Topoloveni) peste râul Cârcinov

10

3.32

 

Uda

Alimentarea cu apă a comunei Uda, Judetul Arges

10

3.33

 

Valea Iasului

Canalizarea si epurarea apelor uzate menajere în satele Cerbureni, Mustătesti, Valea Uleului, Valea Iasului, comuna Valea Iasului, Judetul Arges

407

 

4

Bacău

din care:

 

3.696

4.1

 

Beresti-Tazlău

Amenajare pod de beton armat, podete tubulare, punte pietonală, comuna Beresti-Tazlău, judetul Bacău

566

4.2

 

Comănesti

Constructie sistem de canalizare a apei menajere în cartierul Vermesti

10

4.3

 

Damienesti

Construire poduri si podete pe drumuri locale, comuna Damienesti, judetul Bacău

10

4.4

 

Filipeni

Reconstruire poduri si podete, comuna filipeni, judetul Bacău

82

4.5

 

Găiceana

Reabilitare si extindere alimentare cu apă, comuna Găiceana, judetul Bacău

700

4.6

 

Ghimes-Făget

Poduri din B.A. în comuna Ghimes-Făget, judetul Bacău

10

4.7

 

Glăvănesti

Pod peste pârâul Pereschiv 41 în localitatea putredeni, comuna Glăvănesti, judetul Bacău

22

4.8

 

Helegiu

Poduri din beton armat, comuna Helegiu

446

4.9

 

Izvoru Berheciului

Poduri si podete în localitătile Otelesti, Pădureni, Făghieni, Băimac si Obârsia, comuna Izvoru Berheciului, judetul Bacău

10

4.10

 

Lipova

Poduri din B.A. în comuna Lipova, judetul Bacău

10

4.11

 

Livezi

Alimentare cu apă a localitătilor apartinătoare comunei Livezi

10

4.12

 

Mănăstirea Casin

Alimentare cu apă a localitătilor apartinătoare comunei Mănăstirea Casin, judetul Bacău

10

4.13

 

Măgiresti

Canalizare si statie de epurare sisteme Valea Arinilor - Prăjesti si Magiresti, Stănesti si Sesuri, comuna Măgiresti, judetul Bacău

10

4.14

 

Măgura

Canalizare si statie de pompare, localitatea măgura, comuna Măgura, judetul Bacău

10

4.15

 

Motoseni

Constructii de poduri si punti pietonale în localitătile Sendresti, Fundătura si Fântânele

645

4.16

 

Oituz

Sistem de alimentare cu apă al localitătii Ferăstrău Oituz, Călcîi, Oituz si Marginea, comuna Oituz, judetul Bacău

10

4.17

 

Oncesti

Poduri din B.A. în comuna Oncesti, judetul Bacău

10

4.18

 

Palanca

Pod din B.A. peste râul Trotus, în comuna Palanca, judetul Bacău

10

4.19

 

Pâncesti

Alimentare cu apă comuna Pâncesti, judetul Bacău

10

4.20

 

Parincea

Poduri de beton armat, podete tubulare, punti pietonale, comuna Parincea, judetul Bacău

240

4.21

 

Poduri

Pod din B.A. peste râul Tazlăul Sărat, comuna poduri, judetul Bacău

10

4.22

 

Sascut

Reabilitare si extindere sistem canalizare si statie epurare, localitătile Sascut si Schineni, comuna Sascut, judetul Bacău

10

4.23

 

Sărata

Canalizare si statie de epurare comuna Sărata, judetul Bacău

10

4.24

 

Slănic Moldova

Amenajare poduri de beton armat, punti pietonale, localitatea Slănic Moldova

10

4.25

 

Stefan cel Mare

Poduri din B.A. în comuna Stefan cel Mare, judetul Bacău

85

4.26

 

Tamasi

Canalizare comuna Tamasi, judetul Bacău

700

4.27

 

Târgu Trotus

Sistem canalizare si epurare ape uzate Târgu Trotus

10

4.28

 

Ungureni

Alimentare cu apă, localitătile Bibiresti, Tociloasa, Gârla Anei, Botesti si Viforeni, si extindere retea distributie, localitatea Ungureni, comuna Ungureni, judetul Bacău

10

4.29

 

Vultureni

Pod pe dc 66, km 16+200, peste pârâul Arinoasa în localitatea Ghilăvesti

10

4.30

 

Zemes

Reabilitare, înmagazinare, alimentare cu apă si distributie la blocurile de locuinte, localitatea Zemes, comuna Zemes, judetul Bacău

10

 

5

Bihor

din care:

 

8.601

5.1

 

Abram

Reabilitare, modernizare si alimentare cu apă a localitătilor: Abram, Margine, Satu-Barbă, Cohani, Iteu, Iteul Nou, Suiug si Dijir, comuna Abram, Judetul Bihor

456

5.2

 

Beius

Canalizare menajeră sat Delani

170

5.3

 

Bors

Canalizare în sistem centralizat

10

5.4

 

Buntesti

Pod B.A în localitatea Poienii de Sus peste Crisul Pietros

10

5.5

 

Câmpani

Pod peste Crisul Băita în localitatea Câmpani

10

5.6

 

Ceica

Modernizare pod B.A. în localitatea Corbesti peste Valea Topa

10

5.7

 

Cherechiu

Constructia de podete noi în comuna Cherechiu si localitătile Chesereu si Târgusor

10

5.8

 

Ciuhoi

Extindere retea alimentare cu apă, comuna Ciuhoi, în localitătile Sfârnas si Cenalos

278

5.9

 

Ciumeghiu

Alimentarea cu apă a localitătii Ghiorac

394

5.10

 

Cociuba Mare

Alimentarea cu apă a comunei Cociuba Mare, localitătile Cociuba Mare, Chesa, Cărăsău si extindere în localitatea Petid

344

5.11

 

Cristioru de Jos

Alimentare cu apă potabilă a localitătilor: Poiana, Săliste de Vascău si Cristioru de Jos, comuna Cristioru de Jos, Judetul Bihor

700

5.12

 

Diosig

Alimentare cu apă a localitătii Ianca, Judetul Bihor

10

5.13

 

Drăgănesti

Construire alimentare cu apă a localitătilor Belejeni, Sebis, Tigănestii de Beius si Drăgănesti, comuna Drăgănesti, Judetul Bihor

103

5.14

 

Holod

Alimentare cu apă a localitătilor Holod, Hodis si Forosig

10

5.15

 

Lazuri de Beius

Pod din B.A. peste Valea-Mare

30

5.16

 

Lăzăreni

Alimentare cu apă zonală pentru Localităti Ale comunei Lăzăreni

10

5.17

 

Lugasu de Jos

Canalizare menajeră si statie de epurare, Lugasu de Jos si Urvind, comuna Lugasu de Jos

648

5.18

 

Lunca

Modernizarea si extinderea Alimentării cu apă în comuna Lunca

615

5.19

 

Mădăras

Reabilitare si Extindere, alimentare cu apă Mădăras si Ianosda, si alimentare cu apă a localitătii Martihaz

211

5.20

 

Măgesti

Alimentare cu apă a localitătilor: Măgesti, Butan, Dobricionesti, Josani, Ortiteag

395

5.21

 

Nojorid

Reabilitare sistem de alimentare cu apă a localitătii Nojorid

10

5.22

 

Nucet

Canalizarea menajeră a localitătii Băita

21

5.23

 

Olcea

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă Olcea - Călacea

10

5.24

 

Osorhei

Alimentare cu apă satul Fughiu, Cheriu, extindere alimentare cu apă satul Osorhei, si canalizare menajeră zona Podgoria, apartinătoare Satului Fughiu, comuna Osorhei - Judetul Bihor

10

5.25

 

Popesti

Statie de epurare si canalizare în comuna Pope a Ti, Satele: Popesti, Budoi, Voivozi, Cuzap, Varviz si Bistra. Etap S I: Popesti, Voivozi si Bistra

700

5.26

 

Răbăgani

Extinderea Alimentării cu apă a localitătilor Răbăgani- Brătesti, Săucani, Albesti-Vărăseni

59

5.27

 

Remetea

Poduri noi în comuna Remetea, localitatea Meziad, Apartinând comunei Remetea

10

5.28

 

Rosiori

Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apă a comunei Roiori, Satele: Rosiori, Vaida si Mihai Bravu, Judetul Bihor

97

5.29

 

Sârbi

construire sisteme de alimentare cu apă a localitătilor Fegernic si Burzuc si reabilitare si extindere alimentare cu apă Sârbi, comuna Sârbi, Judetul Bihor

700

5.30

 

Săcueni

Canalizare si statie de epurare Săcueni

700

5.31

 

Sălard

Canalizare zonală si statie de epurare comuna Sălard, satele Sălard, Sântimreu, Hodos, Judetul Bihor

503

5.32

 

Soimi

Alimentare cu apă a localitătii Dumbrăvita de Codru-Comuna Soimi

10

5.33

 

Suncuius

Retehnologizare statie de epurare, localitatea Suncuius, Judetul Bihor

290

5.34

 

Tarcea

extinderea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apă a comunei Tarcea, Satele: Tarcea, Adoni, Galospetreu, Judetul Bihor

10

5.35

 

Tărcaia

Pod din B.A. peste Crisul Negru, localitatea Tărcaia, Judetul Bihor

10

5.36

 

Tăuteu

Extindere retele de alimentare cu apă localitătile: Tăuteu, Bogei, Chiribis, Poiana

10

5.37

 

Tileagd

Alimentarea cu apă comuna Tileagd, Judetul Bihor

465

5.38

 

Tulca

Pod B.A în localitatea Tulca, peste Valea din Ses, pe de 736 + de 756, Tulca-Ianosda si pod B.A în localitatea Tulca peste Canalul Culiser, pe de 475 + de 306, Tulca-Batăr

10

5.39

 

Vârciorog

construire sistem de alimentare cu apă pentru localitătile Fâsca, Serghis, Vârciorog apartinătoare comunei Vârciorog, Judetul Bihor

542

5.40

 

Vascău

Alimentare cu apă potabilă a localitătilor: Câmp, Câmp-Moti, Colesti

10

 

6

Bistrita-Năsăud

din care:

 

1.090

6.1

 

Budacu de Jos

Alimentarea cu apă a localitătilor Budacu de Jos si Budus din comuna Budacu de Jos, Judetul Bistrita-Năsăud

10

6.2

 

Dumitra

Poduri în comuna Dumitra cu localitătile Dumitra Cepari si Tărpiu

10

6.3

 

Lechinta

Canalizare si statie de epurare Lechinta

10

6.4

 

Năsăud

Poduri B.A. peste Valea Caselor, în zona periurbană a orasului Năsăud, Judetul Bistrita-Năsăud

314

6.5

 

Nuseni

construire poduri în comuna Nuseni, Judetul Bistrita-Năsăud

10

6.6

 

Parva

Reabilitare sistem alimentare cu apă localitatea Parva, Judetul Bistrita-Năsăud

96

6.7

 

Prundu Bârgăului

Reparatii Capitale si Consolidări maluri a Două poduri de pe Bistrita Ardeleană I Un pod peste râul Secu

10

6.8

 

Rebra

Canalizare comuna Rebra, Judetul Bistrita-Năsăud

10

6.9

 

Rebrisoara

Canalizare menajeră în comuna Rebrisoara

500

6.10

 

Sintereag

Alimentare cu apă si canalizare în localitătile Blăjenii de Sus, Blăjenii de Jos si Caila, comuna Sintereag, Judetul Bistrita-Năsăud

10

6.11

 

Sieut

Pod din B.A. peste Valea Sieu în localitatea Sieut

10

6.12

 

Uriu

Extindere retele apă în comuna Uriu, localitătile Uriu, Cristestii-Ciceului, Ilisua, Judetul Bistrita-Năsăud

100

 

7

Botosani

din care:

 

1.113

7.1

 

Avrămeni

Refacere poduri si podete în satul Aurel Vlaicu, satul Timus, comuna Avrămeni, Judetul Botosani

10

7.2

 

Băluseni

Pod din B.A. peste râul Sitna, localitatea Bălusenii Noi -Draxini -Băluseni-Dn.28 B, comuna Băluseni

35

7.3

 

Călărasi

Extindere sistem de alimentare cu apă pentru localitătile Călărasi, Libertatea si Plesani, comuna Călărasi, Judeul Botosani

10

7.4

 

Cristesti

Constructie pod si podete în satele Cristesti, Oneaga si Schit Orăseni, comuna Cristesti, Judetul Botosani

10

7.5

 

Frumusica

Pod din B.A. L=9 m peste Gârla Surugiu în localitatea Vlădeni Deal comuna Frumusica, Judetul Botosani

10

7.6

 

Havârna

Pod din B.A. peste pârâul Baseu si podete Transversale si în Intersec T Ii pe Drumurile Comunale si Sătesti comuna Havârna, Judeul Botosani

10

7.7

 

Mihălăseni

Constructie podete în satele Mihălăseni, Sărata, Caraiman, Slobizia-Siliscani, Negresti, Păun si Năstase comuna Mihălăseni, Judetul Botosani

10

7.8

 

Mitoc

Podete de sosea tip din prefabricate cu lungime de 4 metri peste pârâul Ghireni, comuna Mitoc, Judetul Botosani

10

7.9

 

Păltinis

Constructie podete pentru Drumurile Comunale si Sătesti, sat Ivancăuti, Bordei, Grivita, comuna Păltinis, Judetul Botoani

17

7.10

 

Pomârla

Constructie podete în satele Pomârla, Hulubesti si Racovăt comuna Pomârla, Judetul Botosani

10

7.11

 

Rădăuti-Prut

Pod din B.A. peste Părăul Isnovăt sat Rediu, comuna Rădăuti-Prut, Judetul Botosani

70

7.12

 

Răuseni

Pod B.A. în localitatea Răuseni, Judetul Botosani

77

7.13

 

Suharău

Constructie podete în satele Suharău, Lisna, Izvoare si Smârdan, comuna Suharău, Judetul Botosani

114

7.14

 

Stiubieni

Reabilitare podete pe Drumuri Comunale (Dc15, Dc16) în comuna Stiubieni, Judetul Botosani

10

7.15

 

Unteni

Amenajare poduri si podete, din Beton Armat, pe raza comunei Unteni, Judetul Botosani

700

7.16

 

Viisoara

Pod din B.A. peste râul Volovăt în comuna Viisoara, Judetul Botosani

10

 

8

Brasov

din care:

 

2.367

8.1

 

Apata

Canalizarea apelor uzate menajere si statie de epurare în comuna Apata, Judetul Brasov

700

8.2

 

Beclean

Retele canalizare menajeră si statie epurare în comuna Beclean, satul Hurez

10

8.3

 

Bod

Canalizare si epurare ape uzate în comuna Bod, Judetul Brasov

286

8.4

 

Bran

Canalizarea si epurarea apelor uzate menajere în Statiunea Turistică Bran, Judetul Brasov

10

8.5

 

Bunesti

Alimentare cu apă sate Mesendorf si Viscri, comuna Bunesti, Judetul Brasov

700

8.6

 

Făgăras

Extindere si modernizare sistem canalizare în Spatiul Periurban, zona Galati

10

8.7

 

Mândra

Poduri peste râul Sebes în localitătile Ileni si Râusor

87

8.8

 

Moieciu

Poduri punti pietonale si podete în comuna Moieciu, Judetul Brasov

10

8.9

 

Părău

Retele de canalizare si statie de epurare comuna Părău, Judetul Brasov

10

8.10

 

Sercaia

Podete dalate si tubulare pe Dj 131c Crihalma - Hălmeag

10

8.11

 

Sinca

Înfiintare retea de canalizare ape menajere si statie epurare în comuna Sinca

514

8.12

 

Soars

Alimentare cu apă comuna Soars

10

8.13

 

Voila

Alimentare cu apă si canalizare pentru satul Dridif, canalizare pentru satul Voila, comuna Voila

10

 

9

Brăila

din care:

 

4.206

9.1

 

Bărăganul

Gospodărie de ape comuna Bărăganul

414

9.2

 

Bertestii de Jos

Modernizare lucrări podete, poduri în localitatea Spiru Haret, comuna Bertestii de Jos, Judetul Brăila

10

9.3

 

Bordei Verde

Aductiune apă potabilă Bordei Verde - Gabrielescu si Bordei Verde - Liscoteanca - retea distributie

10

9.4

 

Însurătei

Constructie pod localitatea Însurătei, Judetul Brăila

214

9.5

 

Jirlău

Extindere si modernizare lucrări existente de alimentare cu apă a localitătii Jirlău, comuna Jirlău

10

9.6

 

Măxineni

Constructia unui sistem centralizat de canalizare a apei si a unei statii de epurare si tratare a apelor uzate în localitatea Măxineni, Judetul Brăila

450

9.7

 

Râmnicelu

Consolidarea malurilor râului Buzău în zona Podului Boarca

700

9.8

 

Rosiori

Pod peste canal de irigatii în comuna Rosiori, Judetul Brăila

10

9.9

 

Silistea

Alimentare cu apă în sistem centralizat a localitătilor Silistea si Mărtăcesti

10

9.10

 

Surdila Greci

Alimentare cu apă a comunei Surdila Greci, satele Surdila Greci, Bratesu Vechi, Făurei sat si Horia

10

9.11

 

Sutesti

Alimentare cu apă a localitătilor Sutesti si Mihail Kogălniceanu, comuna Sutesti, Judeul Brăila

19

9.12

 

Tudor Vladimirescu

Alimentare cu apă localitătile Tudor Vladimirescu, Scortaru Vechi si Comăneasca, Judetul Brăila

700

9.13

 

Ulmu

Pod peste canal de irigatii în comuna Ulmu si pod peste râul Călmătui în localitatea Jugureanu, comuna Ulmu, Judetul Brăila

10

9.14

 

Unirea

Înfiintare alimentare cu apă în localitatea Unirea si sat Valea Cânepii, comuna Unirea

557

9.15

 

Visani

Pod peste râul Buzău, comuna Visani, Judetul Brăila

601

9.16

 

Viziru

Înfiintare alimentare cu apă în localitatea Viziru si sat Lanurile, comuna Viziru

481

 

10

Buzău

din care:

 

3.584

10.1

 

Cătina

construire punte pietonală Cătina, podete Valea Cătinei si Corbu

18

10.2

 

Chiojdu

Sistem de canalizare, comuna Chiojdu, Judetul Buzău

10

10.3

 

Cochirleanca

Reabilitare sistem de alimentare cu apă, comuna Cochirleanca, Judetul Buzău

567

10.4

 

Colti

Realizare sistem alimentare cu apă comuna Colti, Judetul Buzău

203

10.5

 

Cozieni

Constructie sistem alimentare cu apă în satele Cozieni, Bălănesti, Trestia si Bercesti, comuna Cozieni, Judetul Buzău

10

10.6

 

Gălbinasi

construire sistem alimentare cu apă a satelor Gălbinasi si Tăbărăsti

211

10.7

 

Gherăseni

Alimentare cu apă în sistem centralizat comuna Gherăseni, Judetul Buzău

10

10.8

 

Ghergheasa

Construire sistem alimentare cu apă a satelor Ghergheasa si Sălcioara, comuna Ghergheasa, Judetul Buzău

10

10.9

 

Mărgăritesti

Construire podete în comuna Mărgăritesti, Judetul Buzău

100

10.10

 

Merei

Reabilitare si extindere a sistemului de alimentare cu apă, comuna Merei, din Sursa Ciuhoiu, Judetul Buzău

337

10.11

 

Pătârlagele

Consolidare Pod Dc 69 peste pârâul Sibiciu din satul Valea Sibiciului

10

10.12

 

Pietroasele

Construire si modernizare sistem de alimentare cu apă în satele Dara, Pietroasa Mică si Pietroasele, comuna Pietroasele, Judetul Buzău

10

10.13

 

Podgoria

Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apă a satelor Podgoria, Oratia si Cotatcu, comuna Podgoria, Judetul Buzău

500

10.14

 

Posta Câlnău

construire poduri din B.A. în comuna Posta Câlnău, Judetul Buzău

10

10.15

 

Siriu

Modernizare si extindere sistem alimentare cu apă comuna Siriu, Judetul Buzău

629

10.16

 

Tisău

Alimentare cu apă în comuna Tisău

10

10.17

 

Ulmeni

construire sistem de alimentare cu apă satele Clondiru, Sărata, Băltăreti si extindere sistem de alimentare cu apă a satelor Ulmeni si Vâlcele, comuna Ulmeni, Judetul Buzău

284

10.18

 

Vâlcelele

Alimentare cu apă în comuna Vâlcelele, Judetul Buzău

582

10.19

 

Valea Râmnicului

Alimentare cu apă în sistem centralizat Valea Râmnicului Oreavu si Rubla

10

10.20

 

Viperesti

construire sistem de alimentare cu apă în satele Viperesti si Tornari, comuna Viperesti, Judetul Buzău

63

 

11

Caras-Severin

din care:

 

4.097

11.1

 

Anina

Canalizare si epurare Steierdorf, Anina

700

11.2

 

Bănia

Reparatii alimentare cu apă Bănia

264

11.3

 

Băutar

Pod Gura Stărnii peste râul Bistra, pod Tarina peste râul Bistra, comuna Băutar

10

11.4

 

Berzasca

Canalizare si epurare Berzasca - Reactualizare Solutii

10

11.5

 

Bozovici

Alimentare cu apă a localitătilor Bozovici si Prilipet

10

11.6

 

Bucosnita

Canalizare menajeră si statie de epurare localitătile Petrosnita si Bucosnita, comuna Bucosnita, Judetul Caras-Severin

10

11.7

 

Caransebes

Alimentare cu apă, canalizare menajeră si statie de epurare - sat Apartinător Jupa

463

11.8

 

Carasova

Alimentare cu apă localitătile Carasova si Iabalcea

583

11.9

 

Ciclova Română

Alimentare cu apă localitatea Ciclova Română, comuna Ciclova Română, Judetul Caras-Severin

10

11.10

 

Cornea

Canalizare menajeră a localitătilor Cornea, Macoviste, Crusovăt

10

11.11

 

Coronini

Canalizare menajeră si statie de epurare localitatea Coronini

10

11.12

 

Doclin

Alimentare cu apă - Tirol, comuna Doclin, Judetul Caras-Severin

10

11.13

 

Ezeris

Alimentare cu apă localitătile Ezeris si Soceni, comuna Ezeris

334

11.14

 

Iablanita

Alimentare cu apă în satele Iablanita, Petnic si Globu Craiovei

403

11.15

 

Moldova Nouă

Extindere alimentare cu apă Măcesti, oras Moldova Nouă, Judetul Caras-Severin

240

11.16

 

Resita

Pod peste râul Bârzava La Intrarea în Moniom, La Intersectia cu Dn 58 B, Resita

10

11.17

 

Rusca Montană

Alimentare cu apă a localitătii Rusca Montană

10

11.18

 

Sasca Montană

Alimentare cu apă a localitătilor Sasca Montană si Sasca Română, comuna Sasca Montană, Judetul Caras-Severin

10

11.19

 

Sichevita

Canalizare si statie de epurare Sichevita

590

11.20

 

Târnova

Alimentare cu apă localitatea Târnova, comuna Târnova, Judetul Caras-Severin

400

11.21

 

Văliug

Canalizarea menajeră Văliug

10

 

12

Călărasi

din care:

 

482

12.1

 

Curcani

Extindere alimentare cu apă potabilă

10

12.2

 

Gurbănesti

Alimentare cu apă potabilă în comuna Gurbănesti, Judetul Călărasi

10

12.3

 

Ileana

Extindere si reabilitare sistem alimentare cu apă în satele Artari, Vlăiculesti, Stefănesti si Satu Nou, Judetul Călărasi

10

12.4

 

Lehliu-Gară

Înfiintare alimentare cu apă potabilă în satul Răzvani din sursa existentă si extindere retea alimentare cu apă în zona periurbană a orasului Lehliu-Gară Adiacentă Aductiunii

10

12.5

 

Stefan cel Mare

Sistem de canalizare si statie de epurare în satul Stefan Cel Mare, comuna Stefan Cel Mare, Judetul Călărasi

10

12.6

 

Valea Argovei

Extindere alimentare cu apă în comuna Valea Argovei

10

12.7

 

Vlad Tepes

Sistem de canalizare cu statie de epurare în satele Vlad Tepes si Mihai Viteazu, comuna Vlad Tepes, Judetul Călărasi

422

 

13

Cluj

din care:

 

5.741

13.1

 

Aiton

Podete în localitatea Aiton

214

13.2

 

Alunis

Podet în localitatea Ghirolt, comuna Alunis

30

13.3

 

Apahida

Alimentare cu apă potabilă în satele Dezmir, Pata si Bodrog, Judetul Cluj

10

13.4

 

Baciu

Lucrări edilitare de infrastructură în comuna Baciu, Judetul Cluj

10

13.5

 

Belis

Captare apă, înmagazinare-aductiune apă I sat Bălcesti, înlocuire si extindere retea apă în localitatea Belis

700

13.6

 

Bontida

Pasarelă pietonală peste Somes, localitatea Răscruci, comuna Bontida, Judetul Cluj

10

13.7

 

Buza

Construire si amenajare 60 podete în localitătile Buza si Rotunda

10

13.8

 

Câtcău

Podete în localitatea Câtcău

26

13.9

 

Căpusu Mare

Alimentare cu apă potabilă a comunei Căpusu Mare, satele Căpusu Mare, Căpusu Mic, Dângău Mare, Dângău Mic, Agârbiciu si Bălceti, Judetul Cluj

700

13.10

 

Chiuiesti

Pasarelă din beton suspendată peste Valea Sălătrucului, Chiuiesti - Popeni

250

13.11

 

Cornesti

Dezvoltarea infrastructurii rurale prin constructia de poduri peste V. Lujerdiu si P. Pustii în satele Stoiana, Cornesti, Morau, Tiocu de Sus, aparinătoare comunei Cornesti, Judeul Cluj

700

13.12

 

Feleacu

Podet în localitatea Vâlcele

10

13.13

 

Floresti

Alimentare cu apă potabilă a localitătii Tăuti, comuna Floresti, Judetul Cluj, si extinderea retelei de canalizare în satul Luna de Sus, comuna Floresti, Judeul Cluj

10

13.14

 

Frata

Podete în comuna Frata

10

13.15

 

Geaca

Îmbunătătirea infrastructurii rurale prin constructia de poduri peste Văile Fizesului, Legii, Lacu, Puinilor si P. Satului în satele Lacu, Legii, Sucutard si Geaca, apartinătoare comunei Geaca, Judetul Cluj

500

13.16

 

Izvoru Crisului

Realizare sistem de alimentare cu apă si canalizarea apelor menajere si pluviale cu statie de epurare, comuna Izvoru Crisului

205

13.17

 

Măguri-Răcătău

Lucrări edilitare în comuna Măguri-Răcătău, Judetul Cluj pod peste Valea Răcătăului la locul numit Dobrus. alimentare cu apă si canalizare în satul Măguri- Răcătău, Judetul Cluj

407

13.18

 

Recea-Cristur

Pod în localitatea Recea-Cristur

27

13.19

 

Sânpaul

Retea de canalizare si statie de epurare pentru satele Sânpaul si Sardu, Judetul Cluj

400

13.20

 

Săndulesti

Alimentare cu apă comuna Săndulesti

422

13.21

 

Săvădisla

extinderea retelei de canalizare în localitătile Săvădisla, Vlaha, Finitel si Stolna, alimentare cu apă prin cismele stradale a localităilor Finisel si Stolna

655

13.22

 

Tritenii de Jos

Canalizarea localitătilor comunei Tritenii de Jos

10

13.23

 

Turda

Extindere alimentare cu apă si canalizare, statii de tratare ape uzate si construire podete si punti pietonale în Cătunurile Sf. Ioan si Hărcana, Strada Petru Maior din municipiul Turda

325

13.24

 

Va d

Alimentare cu apă comuna Vad

100

 

14

Constanta

din care:

 

1.235

14.1

 

Hârsova

Reabilitare, modernizare si extindere sistem de alimentare cu apă în Spatiul Rural Apartinând orasului Hârsova

10

14.2

 

Ion Corvin

Poduri, podete si punti pietonale pe Valea Negurenilor, Tronson Dn3 - Lac Dunăreni, comuna Ion Corvin, Judetul Constanta

10

14.3

 

Istria

construire pod Rutier peste pârâul Istria, Strada Salciei, localitatea Istria, Judetul Constanta

10

14.4

 

Limanu

Conducte Magistrale si retele de distributie cu apă în Zonele Lotizari, Limanu, 2 Mai, Vama Veche

700

14.5

 

Lumina

Poduri, podete, punti pietonale în comuna Lumina, Judetul Constanta

10

14.6

 

Mihai Viteazu

Podet peste Derea în localitatea Mihai Viteazu

194

14.7

 

Seimeni

Reabilitare si extindere alimentare cu apă în comuna Seimeni (Satele Seimenii Mari si Dunărea)

291

14.8

 

Tuzla

Extindere retea distributie apă potabilă în Zonele Lotizate „Castel de Apa”, O.J.R.S.A. si retea canalizare în localitatea Tuzla, Judetul Constanta

10

 

15

Covasna

din care:

 

8.563

15.1

 

Aita Mare

Alimentare cu apă a localitătii Aita Medie, comuna Aita Mare

700

15.2

 

Barcani

Pod peste pârâul Barcani pe Drum Comunal Dc 22 în localitatea Barcani

24

15.3

 

Bătani

Alimentare cu apă a localitătilor Aita Seacă si Herculian, comuna Bătani, Judetul Covasna

450

15.4

 

Belin

Dezvoltarea Infrastructurală rurală din comuna Belin, Judetul Covasna

686

15.5

 

Bixad

Dezvoltarea infrastructurii rurale în comuna Bixad - canalizare Menajeră

10

15.6

 

Bodoc

Dezvoltarea infrastructurii rurale în comuna Bodoc, Judetul Covasna. canalizare centralizată si statie de epurare Bodoc. podet Nou peste pârâul Tărgovet în localitatea Bodoc. podet Nou peste pârâul Talomir în localitatea Bodoc

383

15.7

 

Bretcu

Reabilitare statie de epurare si extindere canalizare

677

15.8

 

Cernat

Extinderea retelei de alimentare cu apă potabilă si reabilitarea Celei existente în comuna Cernat, Judetul Covasna

10

15.9

 

Dobârlău

Refacere pod peste Ptarlung pe Dc 27 A, în localitatea Lunca Mărcusului, comuna Dobârlău, Judetul Covasna

10

15.10

 

Estelnic

Dezvoltarea infrastructurii rurale în comuna Estelnic - construirea a Două poduri si Sase punti pietonale din Beton Armat

10

15.11

 

Ghidfalău

Reconstruire pod peste râul Olt La Zoltan

550

15.12

 

Hăghig

Canalizare si statie de epurare în comuna Hăghig

100

15.13

 

Ilieni

extinderea retelei de apă potabilă în comuna Ilieni, Judetul Covasna

100

15.14

 

Malnas

Canalizarea apelor uzate menajere si statie de epurare în localitătile Malnas Băi si Malnas, comuna Malnas, Judetul Covasna

586

15.15

 

Mereni

Dezvoltarea infrastructurii rurale în comuna Mereni, Îmbunătătirea sistemului de apă, canalizare Menajeră

400

15.16

 

Micfalău

Dezvoltarea infrastructurii rurale în comuna Micfalău, canalizare Menajeră

500

15.17

 

Moacsa

Dezvoltarea infrastructurii rurale în comuna Moacsa - canalizare Menajeră

700

15.18

 

Ozun

Sistem de canalizare în comuna Ozun, sat Ozun, Judetul Covasna

425

15.19

 

Reci

Dezvoltarea infrastructurii rurale în comuna Reci

482

15.20

 

Sânzieni

Pod Rutier din Beton Armat, Monolit, peste râul Casin

124

15.21

 

Sfântu Gheorghe

Alimentarea cu apă potabilă a localitătilor Chilieni si Coseni, sate apartinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe

26

15.22

 

Sita Buzăului

Dezvoltarea infrastructurii în comuna Sita Buzăului: înfiintare retea canalizare ape uzate si statie de epurare în satul Crasna si extindere retea apă-Canal în satul Sita Buzăului

10

15.23

 

Turia

Alimentare cu apă în satul Turia, comuna Turia, Judetul Covasna

342

15.24

 

Vârghis

Constructia si modernizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă a localitătii Vârghis

658

15.25

 

Zagon

Sisteme de canalizare a apei si statii de epurare a apelor uzate

600

 

16

Dâmbovita

din care:

 

4.150

16.1

 

Aninoasa

Dezvoltarea infrastructurii rurale a comunei Aninoasa, Judetul Dâmbovita

94

16.2

 

Bărbuletu

Pod peste pârâul Bărbuletu La Ghemeleu, Punte peste pârâul Bărbuletu La Gogi, Punte peste pârâul Bărbuletu La Udroi

10

16.3

 

Bezdead

Punti pietonale în comuna Bezdead - punte pietonală peste pârâul Bizdidel în satul Bezdead, punte pietonală peste pârâul Bizdidel în satul Măgura

10

16.4

 

Brănesti

Pod si apărări de Mal pe râul Ialomita, în comuna Brănesti, Judeul Dâmbovita

491

16.5

 

Comisani

Retele canalizare si statie epurare în comuna Comisani, Judetul Dâmbovita

10

16.6

 

Cornesti

Alimentare cu apă în comuna Cornesti, Judetul Dâmbovita

671

16.7

 

Costestii din Vale

Pod peste pârâul Sabar, sat Măruntisu, comuna Costestii din Vale

10

16.8

 

Doicesti

Extindere retele canalizare, Etapa a Ii-A, comuna Doicesti, Judetul Dâmbovita

10

16.9

 

Dragodana

Construire poduri si podete

146

16.10

 

Glodeni

Pod peste pârâul Slănic La Fântâna Rece, La Ciocănica, La Murga, La Livezi, La Malul Mierii, pod peste Valea Lăculete La Mădărănesti 1, Mădărănesti 2

10

16.11

 

Lunguletu

Alimentare cu apă în comuna Lunguletu

10

16.12

 

Malu cu Flori

Pod peste râul Dâmbovita Între satele Capu Coastei - Malu cu Flori

634

16.13

 

Mătăsaru

Alimentare cu apă în comuna Mătăsaru, Judetul Dâmbovita

510

16.14

 

Răscăeti

Pod peste pârâul Jirnov, sat Răscăeti, si pod peste pârâul Holboca, sat Vultureanca

494

16.15

 

Răzvad

Retele de canalizare menajeră comuna Răzvad, sat Valea Voievozilor

300

16.16

 

Tărtăsesti

Retea de canalizare si statie de epurare în sat Gulia

10

16.17

 

Vârfuri

Alimentare cu apă în comuna Vârfuri, Judetul Dâmbovita

10

16.18

 

Visina

Alimentare cu apă în comuna Visina, Judetul Dâmbovita

10

16.19

 

Visinesti

Pod peste Cricovul Dulce La Ursei, pod peste Cricovul Dulce La Dospinesti si pod peste pârâul Sultanu La Sultanu, comuna Visinesti, Judetul Dâmbovita

700

16.20

 

Vulcana-Pandele

Retele de canalizare si statie de epurare, comuna Vulcana-Pandele

10

 

17

Dolj

din care:

 

9.673

17.1

 

Argetoaia

Alimentare cu apă localitatea Argetoaia, comuna Argetoaia, Judetul Dolj

428

17.2

 

Bralostita

Alimentarea cu apă a comunei Bralostita, Judetul Dolj

700

17.3

 

Bratovoesti

Alimentare cu apă în sistem centralizat a comunei Bratovoesti, Judetul Dolj

700

17.4

 

Brădesti

Constructie pod peste Valea Morii, sat Tatomiresti, pentru a Asigura Accesul La Dn 6

700

17.5

 

Bucovăt

Alimentare cu apă potabilă în satele Bucovăt, Leamna de Jos, Leamna de Sus si Palilula, comuna Bucovăt, Judetul Dolj

700

17.6

 

Celaru

Extindere retea alimentare cu apă în satele Celaru, Ghizdăvesti, Soreni, Marotinu de Jos si alimentare cu apă în satul Marotinu de Sus, comuna Celaru, Judetul Dolj

535

17.7

 

Diosti

Alimentare cu apă potabilă si de Incendiu, comuna Diosti, Judetul Dolj

342

17.8

 

Giurgita

Alimentare cu apă în comuna Giurgita, Judetul Dolj

545

17.9

 

Gogosu

Construire poduri peste pârâul Recea si pârâul Urdinita, comuna Gogosu, Judetul Dolj

700

17.10

 

Leu

Extindere alimentare cu apă în sistem centralizat a comunei Leu

150

17.11

 

Lipovu

Construire pod peste pârâul Desnătui, sat Lipovu, comuna Lipovu, Judetul Dolj

100

17.12

 

Mischii

Alimentare cu apă comuna Mischii, Judetul Dolj

500

17.13

 

Negoi

Constructie poduri în comuna Negoi, Judetul Dolj

100

17.14

 

Perisor

Sisteme de alimentare cu apă potabilă în comuna Perisor, Judetul Dolj

606

17.15

 

Plenita

Modernizare si extindere sistem centralizat de alimentare cu apă comuna Plenita, Judetul Dolj

544

17.16

 

Podari

Alimentare cu apă potabilă a localitătilor comunei Podari, Judetul Dolj

400

17.17

 

Sălcuta

Poduri în comuna Sălcuta, sat Sălcuta si sat Plopsor, Judetul Dolj, pentru a Facilita legătura cu Dj 552 si Dj 552a

198

17.18

 

Seaca de Câmp

Alimentare cu apă comuna Seaca de Câmp, Judetul Dolj

500

17.19

 

Simnicu de Sus

Constructie pod peste râul Amaradia, comuna Simnicu de Sus, Judetul Dolj

193

17.20

 

Urzicuta

Sistem de alimentare cu apă potabilă în comuna Urzicuta, satul Urzicuta, Judetul Dolj

700

17.21

 

Vârtop

Alimentare cu apă a localitătii Vârtop, Judetul Dolj

332

 

18

Galati

din care:

 

4.326

18.1

 

Brăhăsesti

Alimentare cu apă sat Brăhăsesti, sat Toflea

10

18.2

 

Branistea

Modernizare, alimentare cu apă în sistem centralizat sat Branistea, comuna Branistea

270

18.3

 

Buciumeni

Construire sistem Public de alimentare cu apă, comuna Buciumeni, Judetul Galati

10

18.4

 

Cavadinesti

Alimentare cu apă comuna Cavadinesti, satele Cavadinesti, Gănesti si Comănesti

10

18.5

 

Corod

construire sistem Public de canalizare si epurare a apei uzate în comuna Corod, Judetul Galati

10

18.6

 

Cuca

Pod din B.A. peste pârâul Lozovita, comuna Cuca, Judetul Galati

10

18.7

 

Drăguseni

Alimentare cu apă în comuna Drăguseni

575

18.8

 

Fundeni

Alimentare cu apă comuna Fundeni, Judetul Galati

344

18.9

 

Ghidigeni

Extindere retea alimentare cu apă, comuna Ghidigeni, Satele: Gefu, Gefu Vechi, Ghidigeni, Tăplău, Tălpigi, Slobozia Corni, Judetul Galati

174

18.10

 

Gohor

Alimentare cu apă în comuna Gohor, Judetul Galati

455

18.11

 

Grivita

extinderea sistemului de alimentare cu apă a comunei Grivita, Judetul Galati

10

18.12

 

Ivesti

Retea canalizare comuna Ivesti, Judetul Galati

10

18.13

 

Munteni

Extindere alimentare cu apă în comuna Munteni

10

18.14

 

Negrilesti

Alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat în comuna Negrilesti, Judetul Galati

250

18.15

 

Nicoresti

Alimentare cu apă în satele Piscu Corbului, Coasta Lupei, Mălureni, Fântâni si Grozăvesti, comuna Nicoresti, Judetul Galati

69

18.16

 

Oancea

construire sistem Public de alimentare cu apă, comuna Oancea, Judetul Galati

200

18.17

 

Priponesti

Alimentare cu apă în sistem centralizat comuna Priponesti, Judetul Galati

400

18.18

 

Smârdan

Alimentare cu apă în sistem centralizat comuna Smârdan, satele Smârdan, M. Kogălniceanu, cismele, Judetul Galati

583

18.19

 

Sendreni

Construire, extindere si modernizare sistem de alimentare cu apă în satele Tendreni, Serbestii Vechi si Movileni, comuna Sendreni, Judeul Galati

264

18.20

 

Târgu Bujor

Alimentare cu apă sat Moscu si sat Umbrăresti, Orasul Târgu Bujor, Judetul Galati

10

18.21

 

Tepu

Pod din B.A. pe Dc 64 peste pârâul Berheci si punte pietonală în zona Râpa Morii, comuna Tepu, Judetul Galai

163

18.22

 

Valea Mărului

Alimentare cu apă în comuna Valea Mărului, Judetul Galati

10

18.23

 

Vlădesti

construire alimentare cu apă comuna Vlădesti

479

 

19

Giurgiu

din care:

 

4.318

19.1

 

Bolintin-Deal

Alimentare cu apă a localitătilor Bolintin-Deal si Mihai Vodă

352

19.2

 

Bucsani

Pod peste râul Neajlov în satul Vadu Lat, comuna Bucsani

43

19.3

 

Crevedia Mare

Pod peste râul Neajlov, sat Dealu, comuna Crevedia Mare, Judetul Giurgiu

224

19.4

 

Daia

Alimentare cu apă a localitătilor Daia si Plopsoru

700

19.5

 

Grădinari

Statie de epurare în comuna Grădinari, Judetul Giurgiu

622

19.6

 

Mihai Bravu

Alimentare cu apă a localitătii Mihai Bravu, comuna Mihai Bravu, Judetul Giurgiu

700

19.7

 

Mihăilesti

Alimentare cu apă a satelor Popesti si Novaci, Judetul Giurgiu

100

19.8

 

Roata de Jos

Îmbunătătirea infrastructurii rurale prin constructia sistemului de canalizare si a Statiei de epurare a apelor uzate, pentru zona Centrală a localitătii Roata de Jos, Judetul Giurgiu

700

19.9

 

Toporu

Alimentare cu apă a localitătilor Toporu si Tomulesti

177

19.10

 

Vărăsti

Alimentare cu apă a localitătilor Vărăsti si Dobreni, Judetul Giurgiu

700

 

20

Gorj

din care:

 

3.651

20.1

 

Albeni

Alimentarea cu apă potabilă a comunei Albeni, Judetul Gorj

36

20.2

 

Alimpesti

Canalizare menajeră a satelor Ciupercenii de Oltet, Sârbesti, Alimpesti si Nistoresti, comuna Alimpesti, Judetul Gorj

10

20.3

 

Baia de Fier

Alimentare cu apă comuna Baia de Fier, zona Turistică Corneul Mare - Rânca si satul Cernădia , Judetul Gorj

10

20.4

 

Bâlteni

Construire Punte peste râul Jiu, sat Cocoreni, comuna Bâlteni, Judetul Gorj

10

20.5

 

Bengesti-Ciocadia

Alimentare cu apă comuna Bengesti-Ciocadia, satele Bengesti, Bălcesti, Bircii, Ciocadia

10

20.6

 

Bolbosi

Alimentare cu apă comuna Bolbosi, satele Bolbosi, Bolboasa, Bălăcesti

700

20.7

 

Borăscu

construire pod peste râul Jilt, comuna Borăscu, Judetul Gorj

500

20.8

 

Bumbesti-Jiu

Alimentare cu apă potabilă sat Plesa si Suplimentare Debit satele Tetila si Curtisoara, Bumbesti-Jiu, Judetul Gorj

10

20.9

 

Căpreni

construire si modernizare poduri si podete pe Drumuri de Interes Local, sat Bulbuceni, comuna Căpreni, Judetul Gorj

10

20.10

 

Ciuperceni

Extindere alimentare cu apă în comuna Ciuperceni, satele Ciuperceni, Zorzila, Vârtopu, Pesteana-Vulcan, Boboiesti

11 8

20.11

 

Cruset

Alimentare cu apă potabilă si de Incendiu comuna Crutet, Judetul Gorj (Satele Văluta, Bojinu, Miere, Mărinesti, Slăvua si Urda de Jos)

511

20.12

 

Dănciulesti

Construire poduri în comuna Dănciulesti

10

20.13

 

Drăgutesti

Consolidare pod si construire Punti, comuna Drăgutesti, Judetul Gorj

100

20.14

 

Jupânesti

Poduri Traversare Râu Gilort în satele Vidin si Viersani, comuna Jupânesti, Judetul Gorj

10

20.15

 

Licurici

construire poduri comuna Licurici, Judetul Gorj

10

20.16

 

Musetesti

Sistem Colectare, epurare si Evacuare a apelor uzate din localitătile - Aglomerările Umane din comuna Musetesti

10

20.17

 

Negomir

Reabilitare poduri si podete comuna Negomir, Judetul Gorj

369

20.18

 

Novaci

Dezvoltarea infrastructurii rurale prin constructia de poduri peste R. Gilortel si V. Scărita în localitatea Novaci, Judetul Gorj

22

20.19

 

Pestisani

Modernizare si extindere retele de distributie apă potabilă în comuna Pestiani

10

20.20

 

Polovragi

Canalizare în sistem centralizat si epurarea apelor uzate din localitătile comunei Polovragi

11 7

20.21

 

Prigoria

Reabilitare si modernizare poduri apă Câlnic, comuna Prigoria, Judetul Gorj

10

20.22

 

Runcu

Modernizare si extindere alimentare cu apă potabilă, comuna Runcu, Judetul Gorj

57

20.23

 

Săcelu

Podete si punti pietonale localitatea Săcelu, Judetul Gorj

10

20.24

 

Schela

Modernizare si extindere alimentare cu apă potabilă, satele Arsuri, Pajistele si Schela

10

20.25

 

Scoarta

Alimentare cu apă potabilă pentru comuna Scoarta, satele Mogosani, Bobu, Lazuri, Colibasi

10

20.26

 

Slivilesti

construire poduri comuna Slivilesti, Judetul Gorj

10

20.27

 

Stejari

Alimentare cu apă potabilă a comunei Stejari

700

20.28

 

Târgu Jiu

Extindere Front Captare apă si distributie apă potabilă în Zonele Periurbane Preajba si Polata

10

20.29

 

Vladimir

Constructie poduri si podete în Punctele Larga, Lunca, Leurdeasa

251

 

21

Harghita

din care:

 

11.297

21.1

 

Avrămesti

Canalizare menajeră în comuna Avrămesti, Judetul Harghita

10

21.2

 

Bălan

Reabilitare si modernizare sistem de apă si canalizare în zona periurbană Delimitată de Strada Florilor

10

21.3

 

Cârta

Sistem de canalizare în comuna Cârta, satele Cârta si Ineu

350

21.4

 

Corund

Poduri, punti pietonale si podete în localitatea Corund, Judetul Harghita

10

21.5

 

Cozmeni

construire pod peste pârâul Tusnad în satul Lăzăresti si a Cinci podete în satul Cozmeni, comuna Cozmeni, Judeul Harghita

10

21.6

 

Cristuru Secuiesc

Canalizare menajeră în localitatea Cristuru Secuiesc, zona Industrială Est-Betesti, Judetul Harghita

530

21.7

 

Dănesti

Sistem de canalizare în comuna Dănesti, sat Dănesti, Judetul Harghita

687

21.8

 

Dealu

Canalizare menajeră în comuna Dealu, Judetul Harghita

350

21.9

 

Ditrău

Realizarea retelei de canalizare Menajeră

647

21.10

 

Feliceni

Retea de canalizare menajeră în comuna Feliceni, Judetul Harghita

350

21.11

 

Gălăutas

Canalizare menajeră în comuna Gălăutas, Judetul Harghita

700

21.12

 

Gheorgheni

Dezvoltarea Spatiului Rural prin Refacere de poduri pe Teritoriul Administrativ Al Municipiului Gheorgheni

20

21.13

 

Joseni

Extindere retea de canalizare menajeră pentru localitatea Joseni, Judetul Harghita

171

21.14

 

Lăzarea

Realizarea retelei de canalizare Menajeră, localitatea Lăzarea, Judetul Harghita

700

21.15

 

Mărtinis

Canalizare menajeră si statie de epurare în comuna Mărtinis, Judetul Harghita

650

21.16

 

Meresti

Alimentare cu apă în comuna Meresti, Judetul Harghita

205

21.17

 

Mihăileni

Alimentarea cu apă a localitătilor Nădejdea, Mihăileni si Văcăresti din Judetul Harghita

300

21.18

 

Ocland

Alimenatre cu apă comuna Ocland

616

21.19

 

Păuleni-Ciuc

Canalizare menajeră a localitătilor comunei Păuleni-Ciuc

10

21.20

 

Plăiesii de Jos

Sistem de canalizare în comuna Plăiesii de Jos, satele Casinu-Nou si Iacobeni, Judetul Harghita

450

21.21

 

Porumbeni

Canalizare menajeră în comuna Porumbeni, Judetul Harghita

683

21.22

 

Praid

Reabilitare si modernizare Uzină apă, retea de alimentare în localitatea Praid, Judetul Harghita

10

21.23

 

Remetea

Realizarea retelei de canalizare Menajeră, localitatea Remetea, Judetul Harghita

397

21.24

 

Sâncrăieni

Canalizare menajeră si statie de epurare în comuna Sâncrăieni

450

21.25

 

Sândominic

Retea de canalizare menajeră în comuna Sândominic, Judetul Harghita

10

21.26

 

Sânmartin

Canalizarea menajeră a localitătilor comunei Sânmartin, Judetul Harghita

228

21.27

 

Sânsimion

Alimentare cu apă în comuna Sânsimion-Ciuc, Judetul Harghita

500

21.28

 

Sântimbru

Sistem de canalizare în comuna Sântimbru

450

21.29

 

Secuieni

Retea de canalizare menajeră în comuna Secuieni, Judetul Harghita

10

21.30

 

Subcetate

Constructie podet pârâul Pietros pe Dc 65 si Constructie podete pe Drumuri Laterale, legătura cu Dc 68

100

21.31

 

Tomesti

Canalizare menajeră în comuna Tomesti

550

21.32

 

Toplita

Extindere retea de apă si canalizare în Spatiul Rural din municipiul Toplita

10

21.33

 

Tulghes

Extinderea sistemului de canalizare menajeră a comunei Tulghes

10

21.34

 

Vârsag

Canalizare menajeră în comuna Vârsag, Judetul Harghita

654

21.35

 

Vlăhita

Realizarea Canalizării menajere în zona „Nagyfalu” si extinderea Statiei de epurare în zona Delo

459

 

22

Hunedoara

din care:

 

1.935

22.1

 

Bănita

Alimentare cu apă a Satului Bănita, comuna Bănita, Judetul Hunedoara

10

22.2

 

Brănisca

Pod peste Valea Bozului, sat Boz, comuna Brănisca, Judetul Hunedoara

10

22.3

 

Bretea Română

Construire poduri si podete Dalate pe Cursul Râurilor Valea Bună si Valea Rea

217

22.4

 

Buces

Alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat a satelor comunei Buces, Judetul Hunedoara

10

22.5

 

Bulzestii de Sus

construire si modernizare poduri si podete în comuna Bulzestii de Sus

10

22.6

 

Certeju de Sus

Canalizare menajeră în localitatea Certeju de Sus, comuna Certeju de Sus, Judetul Hunedoara

10

22.7

 

Densus

Canalizarea apelor menajere si epurarea Acestora pentru satele Densus, Pesteana, Pestenita, Hătăgel, comuna Densus, Judetul Hunedoara

10

22.8

 

General Berthelot

Alimentarea cu apă în sistem centralizat a satelor General Berthelot, Fărcădin si Tustea, comuna General Berthelot, Judetul Hunedoara

10

22.9

 

Geoagiu

Constructia sistemului de alimentare cu apă si canalizare, statie de epurare în satul Gelmar si a sistemului de canalizare, Staie de epurare în satul Aurel Vlaicu, oras Geoagiu, Judetul Hunedoara

605

22.10

 

Gurasada

Alimentarea cu apă a localitătilor Gurasada, Gothatea, Câmpuri-Surduc, comuna Gurasada, Judetul Hunedoara

10

22.11

 

Ilia

Sistem de alimentare cu apă, Colectarea si epurarea apelor uzate, Precum si podete si punti pietonale în comuna Ilia

10

22.12

 

Orăstioara de Sus

Alimentarea cu apă a localitătilor Oră stioara de Sus, Bucium, Ludestii de Jos si Costesti, comuna Orătioara de Sus, Judetul Hunedoara

453

22.13

 

Petrila

Canalizarea apelor menajere Câmpa

10

22.14

 

Petrosani

Reabilitare si modernizare poduri, podete si punti pietonale

10

22.15

 

Pui

Alimentare cu apă în sistem centralizat a satelor Serel, Rusor, Băiesti, comuna Pui, Judetul Hunedoara

10

22.16

 

Ribita

Dezvoltarea infrastructurii rurale prin constructia de poduri peste Râurile Junc, Ribita si Uibăresti în satele Crisan, Dumbrava de Jos, Uibăresti, Ribia, Aparinătoare comunei Ribita, Judetul Hunedoara

10

22.17

 

Simeria

Alimentarea cu apă potabilă a satelor Uroi si Cărpinis, oras Simeria, Judetul Hunedoara

10

22.18

 

Soimus

Alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat - comuna Soimus, Judetul Hunedoara, Satele: Soimus, Chiscădaga, Păulis, Balata, Bejan si Boholt

500

22.19

 

Teliucu Inferior

Extindere si modernizare retea de canalizare ape uzate menajere în localitătile Teliucu Inferior, Cincis-Cerna si Teliucu Superior, comuna Teliucu Inferior

10

22.20

 

Toplita

Lucrări de Reconstructie poduri Afectate Partial si Total de Calamitătile Naturale: Drum Comunal Dc 109b Dăbâca-Hăsdău si Drum Comunal Dc 103a Toplita-Vălari

10

 

23

Ialomita

din care:

 

2.748

23.1

 

Axintele

Reabilitare si extindere sistem de alimentare cu apă si sistem de canalizare în comuna Axintele, Judetul Ialomita

10

23.2

 

Făcăeni

Modernizare sistem alimentare cu apă comuna Făcăeni, Judetul Ialomita

700

23.3

 

Fetesti

Reabilitare alimentare cu apă Fetesti oras si Buliga

392

23.4

 

Grivita

Modernizare sistem de alimentare cu apă, comuna Grivita cu satele Componente, Judetul Ialomita

700

23.5

 

Mihail Kogălniceanu

Reabilitare sistem de alimentare cu apă în comuna Mihail Kogălniceanu, Judetul Ialomita

50

23.6

 

Sălcioara

Constructie alimentare cu apă, comuna Sălcioara, Judetul Ialomita

10

23.7

 

Sfântu Gheorghe

Alimentare cu apă si canalizare în satele Sfântu Gheorghe, Butoiu si Malu

700

23.8

 

Sinesti

Sistem centralizat de canalizare în comuna Sinesti, Judetul Ialomita

10

23.9

 

Suditi

Modernizare sistem de Alimenatre cu apă, comuna Suduti cu satele Componente, Judetul Ialomita

166

23.10

 

Valea Ciorii

Reabilitare sistem alimentare cu apă a comunei Valea Ciorii cu satele Componente

10

 

24

Iasi

din care:

 

5.117

24.1

 

Aroneanu

Alimentare cu apă în sistem centralizat din Sursa Rajac Iasi, a satelor Dorobant si Sorogari, comuna Aroneanu-Judetul Iasi

700

24.2

 

Bivolari

Canalizare si statie de epurare în Localitatile Bivolari si Solonet, Judetul Iasi

700

24.3

 

Brăesti

Alimentare cu apă din Sursa R.A.J.A.C. a localitătilor Brăesti si Cristesti, Judetul Iasi

10

24.4

 

Ceplenita

Constructie de punti pietonale si podete în comuna Ceplenita si modernizare Suprastructură pod Provizoriu în sat Ceplenita, comuna Ceplenita, Judetul Iasi

10

24.5

 

Cotnari

Înfiintarea sistemului de alimentare cu apă si canalizare pentru satele Cârjoaia, Horodistea si Cotnari din comuna Cotnari, Judetul Iasi

449

24.6

 

Cozmesti

Reabilitare pod în localitatea Podolenii de Sus. Constructie podet peste pârâul Mosna, sat Podolenii de Jos

21

24.7

 

Dumesti

Pod peste pârâul Mascu pe D.C.36 si podet pe Drum Sătesc La Dumitrascu în satul Păusesti comuna Dumesti Judetul Iasi

11

24.8

 

Hărmănesti

Retea de canalizare si statie de epurare a apelor uzate în comuna Hărmănesti

10

24.9

 

Helăsteni

Pod din B.A. si podete Prefabricate

10

24.10

 

Ion Neculce

Înfiintare sistem de canalizare centralizat în comuna Ion Neculce în Satele: Războieni, Prigoreni si Ion Neculce

10

24.11

 

Lespezi

Podet peste pârâul Trestioara - Amonte sat Heci. podet peste pârâul Trestioara Aval - sat Heci. podet peste Canalul Colector sat Lespezi

11 6

24.12

 

Movileni

Reabilitare poduri si podete comuna Movileni, Judetul Iasi

10

24.13

 

Popricani

Amenajare poduri si podete pe raza comunei Popricani, Judetul Iasi

10

24.14

 

Răducăneni

Sistem Ecologic de Gestionare Economică a Deseurilor Menajare în comuna Răducăneni, Judetul Iasi

10

24.15

 

Scobinti

Creare sistem centralizat de canalizare pentru localitătile Scobinti, Fetesi, Zagavia, Bădeni, Sticlăria, comuna Scobinti, Judetul Iasi

547

24.16

 

Siretel

Pod si podete pe Drumurile Comunale Dc149 si Ds259 în comuna Sireel, Judetul Iasi

29

24.17

 

Strunga

Retea de canalizare si statie de epurare în satul Strunga

10

24.18

 

Todiresti

Poduri si podete în comuna Todiresti

700

24.19

 

Tomesti

Înfiintare retea de alimentare cu apă în sistem centralizat în satele comunei Tomesti, Judetul Iasi

530

24.20

 

Tibana

Alimentare cu apă a localitătilor Tibana, Gârbesti, Poiana Mănăstirii, Alexeni si Moara Ciornei, comuna Tibana, Judetul Iasi

700

24.21

 

Ungheni

Refacerea podurilor si podetelor în satele Bosia, Mânzătesti, Ungheni si Coada Stâncii, comuna Ungheni, Judetul Iasi

10

24.22

 

Valea Seacă

construire podete si punti pietonale în comuna Valea Seacă

10

24.23

 

Vânători

Pod din B.A. peste pârâul Stolniceni

504

 

25

Ilfov

din care:

 

1.881

25.1

 

Balotesti

Modernizarea Statiei de epurare comuna Balotesti

700

25.2

 

Chiajna

Extindere retea canalizare în comuna Chiajna, Judetul Ilfov

201

25.3

 

Chitila

Extinderea retelei de canalizare pentru Colectarea si Evacuarea apelor uzate menajere si Industriale din zona de Vest a localitătii Chitila