MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 738         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 31 octombrie 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

223. - Lege privind sustinerea învătământului prescolar

 

1.003. - Decret pentru promulgarea Legii privind sustinerea învătământului prescolar

 

225. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 457/2004 privind publicitatea si sponsorizarea pentru produsele din tutun

 

1.005. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 457/2004 privind publicitatea si sponsorizarea pentru produsele din tutun

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 994 din 7 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 si art. 30 alin. 1, 2 si 4 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 999 din 7 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

 

Decizia nr. 1.014 din 7 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) lit. c), d) si e), art. 54, art. 59, art. 107, art. 131 si art. 143 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

136. - Ordonantă de urgentă privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învătământ în anul 2008

 

1.308. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Mures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Mures

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.313. - Ordin al ministrului transporturilor privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.627/2006 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire si perfectionare a personalului navigant maritim român si a sistemului de recunoastere a certificatelor de competentă

 

1.679/756. - Ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 522/236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2008

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

759. - Ordin privind aprobarea regulamentelor de organizare si functionare a comisiilor de experti care functionează pe lângă Casa Natională de Asigurări de Sănătate pentru implementarea unor programe/ subprograme nationale de sănătate din cadrul Programului national de sănătate cu scop curativ

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind sustinerea învătământului prescolar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Prezenta lege reglementează măsurile privind sustinerea învătământului prescolar.

Art. 2. - Societătile comerciale cu un număr minim de 200 de angajati pot înfiinta în cadrul lor grădinite de copii.

Art. 3. - Societătile comerciale care înfiintează în cadrul lor grădinite de copii dispun de autonomie organizatorică si functională în ceea ce priveste managementul acestora, în conditiile legii.

Art. 4. - (1) Societătile comerciale care înfiintează în cadrul lor grădinite de copii sunt scutite de la plata impozitului pe profitul reinvestit în domeniul învătământului prescolar.

(2) Pentru investitiile realizate se întocmeste anual un raport, care se prezintă Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului.

Art. 5. - Grădinitele înfiintate se supun evaluării si controlului, în conditiile legii.

Art. 6. - Metodologia de aplicare a măsurilor stabilite prin prezenta lege se elaborează de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului si de Ministerul Economiei si Finantelor si se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 7. - Prezenta lege se aplică începând cu anul scolar 2009-2010.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 octombrie 2008.

Nr. 223.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind sustinerea învătământului

prescolar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind sustinerea învătământului prescolar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 octombrie 2008.

Nr. 1.003.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2008 pentru modificarea si completarea

Legii nr. 457/2004 privind publicitatea si sponsorizarea pentru produsele din tutun

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 6 din 30 ianuarie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 457/2004 privind publicitatea si sponsorizarea pentru produsele din tutun, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.2 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2008, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 1, literele b) si c) ale articolului 2 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„b) publicitate pentru produsele din tutun - orice formă de comunicare comercială care are ca scop sau ca efect direct ori indirect promovarea unui produs din tutun;

c) sponsorizare pentru produsele din tutun - orice formă de contributie publică sau privată pentru orice eveniment, activitate ori persoană, cu scopul sau având ca efect direct ori indirect promovarea unui produs din tutun;”.

2. La articolul I punctul 2, litera e) a articolului 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„e) profesionisti în comertul cu produse din tutun - orice persoană fizică sau juridică ce desfăsoară o activitate în domeniul productiei ori comercializării produselor din tutun sau al consultantei profesionale care priveste produsele din tutun.”

3. La articolul I punctul 3, literele a), d) si f) ale alineatului (1) al articolului 3 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„a) în presa scrisă si în orice alte publicatii tipărite, cu exceptia anunturilor prevăzute expres de lege;

...................................................................................

d) pe panouri publicitare, pe copertine sau orice alte structuri de afisaj, indiferent de locul amplasării acestora ori de taxele datorate, cu exceptia celor situate în spatiile de vânzare a produselor din tutun din incinta unitătilor economice si a spatiilor special amenajate pentru fumat;

....................................................................................

f) prin folosirea mărcilor de produse din tutun pe alte produse decât cele din tutun sau pe servicii care nu au legătură cu comertul cu produse din tutun, cu exceptia acelor produse necesare fumatului, precum scrumiere, brichete, chibrituri si altele asemenea;”.

4. La articolul I punctul 8, alineatul (3) al articolului 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Începând cu a doua abatere, încălcarea prevederilor art. 4 alin. (1) se sanctionează cu amenda contraventională prevăzută la alin. (1) si cu suspendarea temporară a activitătii de către institutiile competente.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 octombrie 2008.

Nr. 225.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2008 pentru modificarea si completarea

Legii nr. 457/2004 privind publicitatea si sponsorizarea pentru produsele din tutun

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 457/2004 privind publicitatea si sponsorizarea pentru produsele din tutun si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 octombrie 2008.

Nr. 1.005.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 994

din 7 octombrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 si art. 30 alin. 1, 2 si 4

din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Mihaela Ionescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 si art. 30 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Ilie Gheorghe Vasile Cornel în Dosarul nr. 3.805/3/2006 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 24 ianuarie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 3.805/3/2006, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 si art. 30 din Codul de procedură civilă.

Exceptia a fost ridicată de Ilie Gheorghe Vasile Cornel într-o cauză privind solutionarea unei cereri de recuzare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că instanta de judecată a încălcat prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie, întrucât nu i-a dat posibilitatea să-si sustină cererea de recuzare a judecătorilor, pe care a formulat-o în cauză.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal opinează că prevederile criticate sunt constitutionale.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile art. 28 si art. 30 din Codul de procedură civilă sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Prin încheierea de sesizare, instanta de judecată a sesizat Curtea Constitutională cu prevederile art. 28 si art. 30 din Codul de procedură civilă.

Curtea observă însă că dispozitiile art. 30 alin. 3 din Codul de procedură civilă au fost abrogate în mod expres prin art. I pct. 7 din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă.

În aceste conditii, prin prezenta decizie Curtea se va pronunta asupra dispozitiilor art. 28 si art. 30 alin.1, 2 si 4 din Codul de procedură civilă, care au următorul continut:

- Art. 28: „1. Nu se pot recuza judecătorii, rude sau afini ai acelora care stau în judecată ca tutore, curator sau director al unei institutii publice sau societăti comerciale, când acestia nu au interes personal în judecarea pricinii.

2. Nu se pot recuza toti judecătorii unei instante sau ai unei sectii a acesteia.

21. Cererile de recuzare a instantelor ierarhic superioare formulate la instanta care solutionează litigiul sunt inadmisibile.

3. Pentru aceleasi motive de recuzare nu se poate formula o nouă cerere împotriva aceluiasi judecător”;

- Art. 30: „1. Recuzarea judecătorului se hotărăste de instanta respectivă, în alcătuirea căreia nu poate să intre cel recuzat.

2. În cazul când din pricina recuzării nu se poate alcătui completul de judecată, cererea de recuzare se judecă de instanta ierarhic superioară.

[...]

4. Cererile de recuzare inadmisibile potrivit art. 28 se solutionează de instanta în fata căreia au fost formulate.”

Autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 16 privind egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor.

Examinând exceptia, Curtea constată că prin Decizia nr. 265 din 6 martie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 din 19 mai 2008, s-a mai pronuntat asupra prevederilor legale criticate, exceptia fiind ridicată de acelasi autor, cu o motivare similară.

Cu acel prilej, Curtea a retinut, în esentă, că textele de lege criticate reprezintă norme procedurale care tin de optiunea legiuitorului, exercitată în conformitate cu art. 126 alin. (2) din Constitutie, potrivit căruia competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege.

Cu privire la critica referitoare la dispozitiile art. 28 din Codul de procedură civilă, Curtea a retinut că institutia recuzării în procesele judiciare se justifică prin imperativul asigurării unei judecăti impartiale, în care părtile să fie protejate de eventuala părtinire a judecătorului. Recuzarea nu poate fi, în consecintă, decât individuală, si nu colectivă, si nici nu poate conduce, în sistemul nostru juridic, la împiedicarea tuturor judecătorilor unei instante de a judeca procesele cu care au fost învestiti în conditiile legii.

Totodată, Curtea a statuat că prin textele de lege criticate legiuitorul nu a înteles să restrângă accesul liber la justitie sau dreptul la apărare, ci să asigure un climat de ordine, indispensabil exercitării în conditii optime a acestor drepturi constitutionale.

De asemenea, Curtea a retinut că, în măsura în care normele legale criticate nu operează nicio distinctie între subiectele de drept supuse incidentei lor, sustinerea pretinsului său caracter discriminatoriu este lipsită de temei si nu poate fi primită. Aceste reguli de procedură se justifică prin intentia legiuitorului de a împiedica tergiversarea înfăptuirii actului de justitie, ceea ce contribuie la respectarea dreptului părtilor la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil, tinându-se seama si de interesele legitime ale celorlalte părti, nu numai de cele ale părtii care a formulat cererea de recuzare.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, atât considerentele, cât si solutia deciziilor mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 si art. 30 alin. 1, 2 si 4 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Ilie Gheorghe Vasile Cornel în Dosarul nr. 3.805/3/2006 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 octombrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Ionescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 999

din 7 octombrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 din Legea nr. 85/2006

privind procedura insolventei

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Prescon” - S.A. din Brasov în Dosarul nr. 2.442/62/2006 al Curtii de Apel Brasov - Sectia comercială.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 22 aprilie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 2.442/62/2006, Curtea de Apel Brasov - Sectia comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolven ei. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „Prescon - S.A. din Brasov cu prilejul solutionării recursului declarat împotriva Sentintei civile nr. 764/Sind din 25 octombrie 2007, pronuntată de judecătorul-sindic în Dosarul nr. 2.442/62/F/2006 al Tribunalului Brasov.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că textul de lege criticat restrânge în mod nejustificat dreptul de a dispune de averea si bunurile aflate în proprietatea unei persoane de drept privat.

Curtea de Apel Brasov - Sectia comercială si-a exprimat opinia în sensul că textul de lege criticat este constitutional, acesta oferind protectie creditorilor împotriva actelor frauduloase încheiate de un debitor supus procedurii insolventei.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că textul de lege criticat este constitutional. În acest sens, arată că debitorul aflat în insolventă este supus unor restrictii care sunt determinate de constatarea administrării nechibzuite a patrimoniului, a conducerii necorespunzătoare a afacerii sau chiar a unor acte frauduloase, care au dus la starea de insolventă. Scopul acestei restrângeri constă în prevenirea producerii unor noi pierderi, prin conducerea si administrarea afacerii mai eficient de către administratori sau lichidatori calificati, care să asigure protejarea si reîntregirea activelor debitorului, în vederea îndestulării creantelor.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat Curtii Constitutionale punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere - al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 46 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, dispozitii potrivit cărora:

„(1) În afară de cazurile prevăzute la art. 49 sau de cele autorizate de judecătorul-sindic, toate actele, operatiunile si plătile efectuate de debitor ulterior deschiderii procedurii sunt nule.

(2) Debitorul si/sau, după caz, administratorul judiciar sunt obligati să întocmească si să păstreze o listă cuprinzând toate încasările, plătile si compensările efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii si valorii acestora si a datelor de identificare a cocontractantilor.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate consideră că acest text de lege este contrar prevederilor constitutionale ale art. 44 alin. (2) referitoare la ocrotirea si garantarea dreptului de proprietate privată si ale art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau libertăti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

Procedura insolventei este o procedură specială, care are drept scop protejarea patrimoniului debitorului si reîntregirea acestuia, în cazurile în care a fost diminuat prin acte juridice frauduloase, urmărind în acelasi timp valorificarea cu eficientă sporită a activelor debitorului, în vederea satisfacerii într-o măsură cât mai mare a creantelor creditorilor.

În vederea realizării acestui scop, legiuitorul a instituit unele restrângeri ale exercitiului dreptului de proprietate al debitorului aflat în insolventă, asa cum este si cea reglementată de textul de lege criticat. Această restrângere se întemeiază, în parte, pe constatarea administrării nechibzuite a patrimoniului si a conducerii necorespunzătoare a afacerii de către debitor, fapt ce a condus la starea de insolventă, dar si pe necesitatea prevenirii unor eventuale acte frauduloase în dauna drepturilor creditorilor.

În consecintă, restrângerea dreptului de proprietate este nu doar justificată, dar si necesară pentru protejarea patrimoniului debitorului, în vederea îndeplinirii scopului insolventei care urmăreste protejarea drepturilor creditorilor.

În legătură cu acestea, Curtea observă că dreptul de proprietate nu este un drept absolut. Astfel, asa cum reiese din prevederile art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitutie, legiuitorul ordinar este competent să stabilească cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate, în acceptiunea principială conferită de Constitutie, în asa fel încât să nu vină în coliziune cu interesele generale sau cu interesele particulare legitime ale altor subiecte de drept, instituind astfel niste limitări rezonabile în valorificarea acestuia ca drept subiectiv garantat.

Cu privire la prevederile art. 53 din Legea fundamentală, Curtea, având în vedere că nu s-a retinut restrângerea exercitiului vreunui drept sau al vreunei libertăti fundamentale, constată că nu ne aflăm în ipoteza prevăzută de norma constitutională pretins a fi încălcată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Prescon” - S.A. din Brasov în Dosarul nr. 2.442/62/2006 al Curtii de Apel Brasov - Sectia comercială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 octombrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.014

din 7 octombrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) lit. c), d) si e), art. 54, art. 59, art. 107, art. 131 si art. 143 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Mihaela Ionescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) lit. c), d) si e), art. 54, art. 59, art. 107, art. 131 si art. 143 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicată de Societatea Comercială „MTS” - S.A. din Târgu Secuiesc, prin administrator special Asociatia pentru salvarea patrimoniului Societătii Comerciale „MTS” S.A., în Dosarul nr. 9.728/118/2007 al Tribunalului Constanta - Sectia comercială - Judecătorul-sindic.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra cauzei, arătând că la dosar au fost depuse concluzii scrise prin care autorul solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

            Prin Încheierea din 8 februarie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 9.728/118/2007, Tribunalul Constanta - Sectia comercială - Judecătorul sindic a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (2) lit. c), d) si e), art. 54, art. 59, art. 107, art. 131 si art. 143 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „MTS” S.A. din Târgu Secuiesc, prin administrator special Asociatia pentru salvarea patrimoniului Societătii Comerciale „MTS” - SA., în cadrul procedurii insolventei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că textele de lege criticate sunt contrare art. 44 si art. 56 din Constitutie. În acest sens, arată că aceste texte de lege nu fac distinctie între situatii în care patrimoniul unei societăti este delapidat si situatia în care societatea îsi pierde din patrimoniu prin acte de comert efectuate cu pierderi. Astfel, servesc asigurării pe numele si în favoarea infractorilor a folosului si produsului infractiunilor săvârsite contra patrimoniului social, contra intereselor furnizorilor creditori si contra intereselor bugetelor public si al asigurărilor sociale si de sănătate, declarând în faliment, lichidând si dizolvând societăti al căror patrimoniu nu a fost pierdut, ci a fost delapidat.

Tribunalul Constanta - Sectia comercială - Judecătorul-sindic consideră că textele de lege criticate nu contravin dispozitiilor din Constitutie invocate de autorul exceptiei. În acest sens, arată că nu este posibilă o distinctie ab initio între starea de insolventă cauzată prin săvârsirea unei infractiuni si cea cauzată de pierderi economice înregistrate în activitatea de comert, de un management defectuos sau de alte împrejurări. Cauzele care au dus la aparitia stării de insolventă urmează a fi stabilite în cursul procedurii de către administratorul judiciar sau, după caz, de lichidatorul judiciar, în baza documentelor contabile privind activitatea debitoarei. Protejarea intereselor creditorilor si implicit a statului atunci când acesta se află în postura de creditor este garantată de legiuitor tocmai prin instituirea răspunderii patrimoniale prevăzute de art. 138 din Legea nr. 85/2006 si care nu exclude aplicarea legii penale pentru faptele care constituie infractiuni.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au transmis punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 1 alin. (2) lit. c), d) si e), art. 54, art. 59, art. 107, art. 131 si art. 143 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, dispozitii potrivit cărora:

- Art. 1 alin. (2), lit. c), d) si e): „(2) Procedura simplificată prevăzută de prezenta lege se aplică debitorilor aflati în stare de insolventă, care se încadrează în una dintre următoarele categorii:[...]

c) comercianti care fac parte din categoriile prevăzute la alin. (1) si îndeplinesc una dintre următoarele conditii:

1. nu detin niciun bun în patrimoniul lor;

2. actele constitutive sau documentele contabile nu pot fi găsite;

3. administratorul nu poate fi găsit;

4. sediul nu mai există sau nu corespunde adresei din registrul comertului;

d) debitori care fac parte din categoriile prevăzute la alin. (1), care nu au prezentat documentele prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. b), c), e) si h) în termenul prevăzut de lege;

e) societăti comerciale dizolvate anterior formulării cererii introductive;”;

- Art. 54: „(1) Administratorul judiciar va întocmi si va supune judecătorului-sindic, în termenul stabilit de acesta, care nu va putea depăsi 30 de zile de la desemnarea sa, un raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observatie din procedura generală.

(2) Raportul va indica dacă debitorul se încadrează în criteriile prevăzute la art. 1 alin. (2) si, în consecintă, trebuie supus procedurii simplificate prevăzute de prezenta lege, caz în care va cuprinde documentele doveditoare si propunerea de intrare în faliment în procedura simplificată. Administratorul judiciar va notifica propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată creditorilor care au depus cerere introductivă si debitorului, prin administratorul special, depunând la instantă, odată cu cererea, dovada îndeplinirii procedurii de notificare.

(3) Judecătorul-sindic va supune propunerea prevăzută la alin. (2), privind intrarea în faliment a debitorului, în procedura simplificată, dezbaterii părtilor într-o sedintă publică care va avea loc în maximum 20 de zile de la primirea raportului administratorului judiciar.

(4) În cadrul sedintei de judecată prevăzute la alin. (3), judecătorul-sindic, după ascultarea părtilor interesate, va da o sentintă prin care va aproba sau va respinge, după caz, concluziile raportului supus dezbaterii.

(5) În cazul aprobării raportului prevăzut la alin. (4), judecătorul-sindic va decide, prin aceeasi sentintă, intrarea în faliment a debitorului, în conditiile art. 107 alin. (1) lit. D.”;

- Art. 59: „(1) Administratorul judiciar sau, după caz, lichidatorul, în cazul procedurii simplificate, va întocmi si va supune judecătorului-sindic, în termenul stabilit de judecătorul-sindic, dar care nu va putea depăsi 60 de zile de la desemnarea sa, un raport asupra cauzelor si împrejurărilor care au dus la aparitia insolventei debitorului, cu mentionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă.

(2) În cazul în care debitorul nu se încadrează în criteriile prevăzute la art. 1 alin. (2), raportul va indica dacă există o posibilitate reală de reorganizare efectivă a activitătii debitorului ori, după caz, motivele care nu permit reorganizarea si, în acest caz, va propune intrarea în faliment.

(3) În cazul în care, prin raportul său, administratorul judiciar arată că activitatea debitorului poate fi redresată pe baza unui plan de reorganizare judiciară, acesta va trebui să precizeze dacă recomandă ca planul de reorganizare să fie cel propus de debitor, dacă, la cererea debitorului, colaborează la întocmirea acelui plan ori dacă intentionează să propună un alt plan singur sau împreună cu unul ori mai multi creditori.

(4) Propunerea privind intrarea în faliment a debitorului, în procedura generală prevăzută la alin. (2), va fi supusă aprobării adunării generale a creditorilor la prima sedintă a acesteia.

(5) În cazul în care raportul administratorului judiciar va face propunerea de intrare în faliment, judecătorul-sindic va dispune, în termen de 3 zile de la primirea raportului, publicarea unui anunt referitor la raport în Buletinul procedurilor de insolventă, cu indicarea datei adunării creditorilor, într-un termen de maximum 10 zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (1) lit. e), la care va supune votului adunării creditorilor propunerea administratorului judiciar si punctul de vedere al comitetului creditorilor asupra acesteia.

(6) Administratorul judiciar va asigura posibilitatea consultării raportului prevăzut la alin. (1) la sediul său, pe cheltuiala solicitantului. O copie de pe raport va fi depusă la grefa tribunalului si la registrul comertului sau, după caz, la registrul în care este înmatriculat debitorul si va fi comunicată debitorului.”;

- Art.107: „(1) Judecătorul-sindic va decide, prin sentintă sau, după caz, prin încheiere, în conditiile art. 32, intrarea în faliment în următoarele cazuri:

A. a) debitorul si-a declarat intentia de a intra în procedura simplificată;

b) debitorul nu si-a declarat intentia de reorganizare sau, la cererea creditorului de deschidere a procedurii, a contestat că ar fi în stare de insolventă, iar contestatia a fost respinsă de judecătorul-sindic;

c) niciunul dintre celelalte subiecte de drept îndreptătite nu a propus un plan de reorganizare, în conditiile prevăzute la art. 94, sau niciunul dintre planurile propuse nu a fost acceptat si confirmat;

B. debitorul si-a declarat intentia de reorganizare, dar nu a propus un plan de reorganizare ori planul propus de acesta nu a fost acceptat si confirmat;

C. obligatiile de plată si celelalte sarcini asumate nu sunt îndeplinite în conditiile stipulate prin planul confirmat sau desfăsurarea activitătii debitorului în decursul reorganizării sale aduce pierderi averii sale;

D. a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care se propune, după caz, intrarea debitorului în faliment, potrivit art. 54 alin. (5) sau art. 60 alin. (3).

(2) Prin hotărârea prin care se decide intrarea în faliment, judecătorul-sindic va pronunta dizolvarea societătii debitoare si va dispune:

a) ridicarea dreptului de administrare al debitorului;

b) în cazul procedurii generale, desemnarea unui lichidator provizoriu, precum si stabilirea atributiilor si a remuneratiei acestuia, în conformitate cu criteriile aprobate prin hotărâre a Guvernului;

c) în cazul procedurii simplificate, confirmarea, în calitate de lichidator al administratorului judiciar, desemnat conform art. 19 alin. (2) sau art. 34, după caz;

d) termenul maxim de la intrarea în faliment în cadrul procedurii generale, de predare a gestiunii averii de la debitor/administratorul judiciar către lichidator, împreună cu lista actelor si operatiunilor efectuate după deschiderea procedurii mentionate la art. 46 alin. (2);

e) întocmirea de către administratorul judiciar si predarea către lichidator, în termen de maximum 10 zile de la intrarea în faliment, în cadrul procedurii generale, a unei liste cuprinzând numele si adresele creditorilor si toate creantele acestora la data intrării în faliment, cu indicarea celor născute după deschiderea procedurii;

f) notificarea intrării în faliment.

(3) În cazul intrării în faliment, încheierea sau, după caz, sentinta va indica si termenele prevăzute la art. 108 alin. (2) sau, după caz, la art. 109 alin. (2).

(4) După intrarea în faliment în procedura generală, dispozitiile art. 62-76 vor fi aplicate, dacă este necesar, în mod corespunzător, în ceea ce priveste creantele născute între data

deschiderii procedurii si data intrării în faliment, precum si procedura de admitere a acestora.

(5) Debitorii intrati în procedura falimentului îsi acoperă pierderile anuale, stabilite prin declaratia de impozit pe profit, din profiturile impozabile obtinute în toată perioada, până la închiderea procedurii falimentului.”;

- Art.131: „În orice stadiu al procedurii prevăzute de prezenta lege, dacă se constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative si niciun creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare, judecătorul-sindic va putea da o sentintă de închidere a procedurii, prin care se dispune si radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat.”;

- Art. 143 alin. (2): „Constituie infractiunea de bancrută frauduloasă si se sanctionează cu închisoare de la 6 luni la 5 ani fapta persoanei care:

a) falsifică, sustrage sau distruge evidentele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia;

b) înfătisează datorii inexistente sau prezintă în registrele debitorului, în alt act sau în situatia financiară sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind săvârsite în frauda creditorilor;

c) înstrăinează, în frauda creditorilor, în caz de insolventă a debitorului, o parte din active.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate consideră că aceste texte de lege sunt contrare prevederilor constitutionale cuprinse în art. 44 privind dreptul de proprietate privată si art. 56 privind contributiile financiare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că, în esentă, critica autorului are în vedere faptul că textele de lege criticate nu fac o distinctie între cauzele care au dus la starea de insolventă, astfel că persoanele care au provocat această situatie, prin infractiunile săvârsite, îsi însusesc produsul infractiunii, afectând pe de altă parte dreptul de proprietate al creditorilor, patrimoniul societătilor comerciale, precum si interesele publice, prin imposibilitatea de plată a obligatiilor fiscale.

Curtea constată că, potrivit art.2 din Legea nr. 85/2006, scopul Legii nr. 85/2006 este acela de a institui o procedură colectivă pentru acoperirea pasivului debitorului aflat în insolventă. În acest sens, a fost concepută o procedură specială, procedura insolventei, caracterizată de celeritate si care are drept scop protejarea patrimoniului debitorului si reîntregirea acestuia, în cazurile în care a fost diminuat prin acte juridice frauduloase, urmărind în acelasi timp valorificarea cu eficientă sporită a activelor debitorului, în vederea satisfacerii într-o măsură cât mai mare a creantelor creditorilor. Din ansamblul reglementării Legii nr. 85/2006 Curtea observă că scopul acestei legi nu este acela de a duce la încetarea existentei unor societăti comerciale, asa cum sustine autorul exceptiei, ci mai degrabă la o reîntregire a patrimoniului lor si la o restabilire a situatiei economice firesti, prin acoperirea pasivului, dându-se astfel expresie obligatiei statului prevăzute în art. 135 alin. (2) lit. a) de asigurare a libertătii comertului, protectiei concurentei loiale si creării cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie.

În cadrul acestei proceduri, administratorul judiciar sau lichidatorul va examina si va întocmi un raport ce va cuprinde inclusiv cauzele si persoanele care au generat starea de insolventă, acestea din urmă putând fi obligate, potrivit art. 138 din Legea nr. 85/2006, să suporte o parte din pasivul debitorului aflat în insolventă în cazul săvârsirii faptelor enumerate la alin. (1) din acelasi articol. Mai mult, alin. (2) din acelasi text de lege prevede că această sanctiune nu înlătură răspunderea penală a celor vinovati, în cazul în care faptele săvârsite constituie infractiuni.

Asa fiind, Curtea apreciază că sustinerile autorului exceptiei privind încălcarea dreptului de proprietate nu pot fi retinute întrucât, pe de o parte, diversele motive care au stat la baza provocării stării de insolventă nu pot bloca declansarea procedurii insolventei care urmăreste restabilirea mersului firesc în activitatea economică atât pentru debitor, cât si pentru creditori, iar, pe de altă parte, în ultimă instantă, cei vinovati de provocarea acestei stări prin săvârsirea unor fapte ilicite pot fi trasi la răspundere atât patrimonial, cât si penal.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate raportată la art. 56 din Constitutie, Curtea constată că aceasta este mai degrabă legată de cauzele care au generat, în situatia concretă, starea de insolventă, anume de faptul că societatea comercială nu a putut să-si mai achite obligatiile sale fiscale ca urmare a unor acte de delapidare. Continutul textelor de lege criticate, care reglementează diferite etape din procedura insolventei, nu are însă nicio legătură cu articolul din Constitutie amintit.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) lit. c), d) si e), art. 54, art. 59, art. 107, art. 131 si art. 143 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicată de Societatea Comercială „MTS” - S.A. din Târgu Secuiesc, prin administrator special Asociatia pentru salvarea patrimoniului Societătii Comerciale „MTS” - S.A., în Dosarul nr. 9.728/118/2007 al Tribunalului Constanta - Sectia comercială - Judecătorul-sindic. Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 octombrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Ionescu

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învătământ în anul 2008

 

Potrivit Legii nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ, cadrele didactice din învătământul preuniversitar si universitar de stat vor beneficia de următoarele cresteri salariale:

• 55% profesorii universitari;

• 37% personalul didactic din învătământul universitar (conferentiari, lectori, preparatori etc.) si din învătământul preuniversitar.

Cheltuielile de personal suplimentare generate de mărirea salariilor cadrelor didactice sunt de:

• 711 milioane lei pentru perioada rămasă din anul 2008, ceea ce reprezintă 0,14% din PIB;

• 4.265 milioane lei pentru întregul an 2009, respectiv 0,74% din PIB.

În actualul context economic mondial extrem de dificil, care se reflectă si asupra României, efortul financiar al măririi salariilor cadrelor didactice nu poate fi sustinut. O astfel de măsură ar obliga la majorarea deficitului bugetar sau la reducerea drastică a cheltuielilor cu investitiile.

Această din urmă variantă are consecinte extrem de negative, dintre care mentionăm:

• presiuni, sub diferite forme, ale celorlalte categorii de personal bugetar si ale celui din sectorul privat, pentru alinierea nivelului salariului la cel aprobat pentru personalul din învătământ;

• cresterea inevitabilă a salariilor din sectorul bugetar cu 50%;

• deteriorarea raportului dintre salariul obtinut în sectorul privat si cel din sectorul bugetar (în prezent câstigul mediu brut din sectorul public este cu 30% mai mare decât cel din sectorul privat), astfel încât se va ajunge ca veniturile salariale medii din sectorul bugetar să fie aproape duble fată de cele din sectorul privat;

• cresterea importurilor ca urmare a schimbării structurii cererii de consum a populatiei;

• deteriorarea raportului dintre consum si investitii, cu influente nefavorabile asupra produsului intern brut;

• cresterea suplimentară a pensiilor ca urmare a majorării salariului mediu brut care stă la baza stabilirii punctului de pensie;

• cresterea câstigului salarial mediu brut lunar din sectorul bugetar în anul 2009 fată de media din anul 2008 cu circa 61%;

• cresterea câstigului salarial mediu brut din sectorul concurential cu circa 48%;

• cresterea câstigului salarial mediu brut lunar în anul 2009 la 2.568 lei fată de 1.865 lei în scenariul de bază (fără aplicarea legii).

Majorarea cu 50% a salariilor tuturor categoriilor de personal care se finantează din fonduri publice determină cheltuieli bugetare suplimentare în anul 2009 de circa 21 miliarde lei, respectiv aproape 4% din PIB, la care dacă s-ar adăuga si influentele ce decurg din cresterea punctului de pensie ar rezulta un efort bugetar total de 36 miliarde lei, respectiv 6,2% din PIB.

În această situatie, stabilitatea economică a României nu va mai putea fi asigurată, ducând la irosirea câstigurilor macroeconomice obtinute în ultimii ani. Riscul de a ne reîntoarce în perioada de stagflatie, caracteristică deceniului trecut, trebuie, în aceste conditii, luat în mod serios în calcul, având urmări dramatice asupra nivelului de trai al românilor, pe termen lung.

Aceste majorări salariale vor avea un puternic impact asupra economiei românesti. Astfel:

• importante resurse financiare vor fi transferate de la investitii către consum;

• masa salarială netă suplimentară fată de scenariul de bază va fi de 44 miliarde lei;

• transferul sumei de 44 miliarde lei, reprezentând cresterile neprogramate de venituri medii, de la investitii către consum are următoarele consecinte:

- formarea brută de capital fix scade cu aproape 18 puncte procentuale fată de scenariul de bază (de la +13% la -5%);

- cresterea economică se reduce cu 4 puncte procentuale (de la 6% la 2%);

- importurile cresc cu circa 5 miliarde euro, ceea ce conduce la cresterea ponderii deficitului comercial si de cont curent în PIB cu aproape 4 puncte procentuale fată de scenariul de bază;

• punctul de pensie ar urma să crească la 1 ianuarie 2009 cu încă 37,7% fată de proiectia bugetară pe anul 2009, scenariul de bază, ceea ce ar însemna cheltuieli suplimentare pentru bugetul asigurărilor sociale de stat de circa 15 miliarde lei, respectiv 2,6% din PIB;

• rata inflatiei se va deteriora cu circa 5 puncte procentuale ca urmare a cresterii salariilor si a pensiilor, în conditiile unei elasticităti între preturile de consum si veniturile populatiei de circa 0,1, ceea ce ar conduce ca rata inflatiei să atingă un nivel de două cifre;

• companiile vor fi obligate să recurgă la disponibilizări de personal; estimăm că impactul ar putea ajunge la circa 300.000 de salariati.

Dezechilibrarea bugetului va duce la o crestere a deficitului public. Art. 104 din Tratatul de la Maastricht instituind Uniunea Europeană reglementează o anumită disciplină bugetară, impunându-se statelor membre o obligatie generală: aceea de a evita deficitele publice excesive.

Respectarea acestei cerinte este supravegheată de Comisia Europeană, care verifică periodic, pe de o parte, raportul dintre deficitul bugetar si produsul intern brut, iar pe de altă parte, raportul dintre datoria publică si produsul intern brut (PIB). Aceste raporturi nu trebuie să depăsească „valorile de referintă” stabilite printr-un protocol (care este anexă la Tratat) privind procedura aplicabilă în caz de deficit excesiv (3% din PIB).

Rezultă că asemenea cheltuieli bugetare excesive pun în pericol pe termen scurt echilibrul bugetar al României, iar pe termen lung obiectivele României de aderare la zona euro. De asemenea, România va fi pusă în fata faptului împlinit de a nu îsi putea respecta obligatiile asumate prin aderarea la Uniunea Europeană si de a încălca Tratatul de instituire a Uniunii Europene. Reamintim că îndeplinirea angajamentelor stabilite prin actul de aderare reprezintă o obligatie prevăzută de art. 148 din Constitutia României, republicată.

Aliniindu-ne la recomandările Comisiei Europene, dar si ale agentiilor de rating, efectuate cu ocazia evaluărilor periodice, referitoare la reducerea cheltuielilor bugetare, rezultă că, pentru evitarea riscurilor semnalate si, implicit, a riscului declansării procedurii de deficit excesiv, este necesară adoptarea unei politici de restrângere a cheltuielilor bugetare si de abordare prudentă a deficitului bugetar.

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public si constituie situatii de urgentă si extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru reglementarea acestei situatii.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - În perioada octombrie-decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 a salariilor personalului didactic din învătământ se stabileste după cum urmează:

a) 266,026 lei pentru functia prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008;

b) 299,933 lei pentru functiile didactice prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008.

Art. 2. - Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 a salariilor personalului didactic din învătământ, stabilită prin Legea nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ, se va aplica începând cu plata drepturilor salariale aferente lunii aprilie 2009, în conditiile prevăzute de legea unitară de salarizare a personalului din sectorul bugetar si tinând seama de gradul de îndeplinire a criteriilor de performantă, de cresterea competitivitătii si calitătii actului de învătământ.

Art. 3. - Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 a salariilor personalului didactic din învătământ, aplicabilă în perioada ianuarie—martie 2009 inclusiv, se va stabili prin actele normative care vor reglementa cresterile salariale ce se acordă în anul 2009 personalului din sectorul bugetar.

Art. 4. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă următoarele prevederi din Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008:

- liniuta a 3-a de la art. 1 alin. (1) lit. a);

- liniuta a 3-a de la art. 1 alin. (1) lit. c);

- referirile la „valoarea coeficientului de multiplicare 1,000” pentru perioada „octombrie-decembrie 2008” din cadrul anexelor nr. 1.1, 1.2, 2 si 3.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Anton Anton

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Mariana Câmpeanu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 octombrie 2008.

Nr. 136.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 964/2002

privind atestarea domeniului public al judetului Mures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Mures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Mures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Mures, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686 si 686 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si secompletează după cum urmează:

1. Anexa nr. 33 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cristesti” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I „Bunuri imobile” se modifică pozitia nr. 190coloana 3, care va avea următorul cuprins: „5.900 mp, Str. Principală, între parcul public, spatiul verde si curtea Primăriei”, si coloana 5, care va avea următorul cuprins: „14.750”;

b) la sectiunea I „Bunuri imobile”, după pozitia nr. 217 seintroduc două noi pozitii, pozitiile nr. 218 si 219, conform anexei nr. 1.

2. Anexa nr. 39 „Inventarul bunurilor care apartindomeniului public al comunei Ernei” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I „Bunuri imobile” se abrogă pozitia nr. 2 sipozitiile nr. 5-10;

b) la sectiunea I „Bunuri imobile”, după pozitia nr. 83 se introduc 69 de pozitii noi, pozitiile nr. 84-152, conform anexeinr. 2.

3. Anexa nr. 58 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Măgherani” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I „Bunuri imobile” se abrogă pozitia nr. 12;

b) la sectiunea I „Bunuri imobile”, după pozitia nr. 165 se introduc patru noi pozitii, pozitiile nr. 166-169, conform anexeinr. 3.

4. La anexa nr. 71 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Râciu” la sectiunea I „Bunuri imobile”, după pozitia nr. 156 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 157, conform anexei nr. 4.

5. La anexa nr. 72 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Rusii Munti” sectiunea I „Bunuri imobile”, după pozitia nr. 75 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 76, conform anexei nr. 5.

6. Anexa nr. 83 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Stânceni” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I „Bunuri imobile” se abrogă pozitia nr. 1;

b) la sectiunea I „Bunuri imobile”, după pozitia nr. 18 se introduc nouă noi pozitii, pozitiile nr. 19-27, conform anexei nr. 6.

7. Anexa nr. 94 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Viisoara” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I „Bunuri imobile” se abrogă pozitia nr. 2;

b) la sectiunea I „Bunuri imobile”, după pozitia nr. 19 seintroduc 28 de noi pozitii, pozitiile nr. 20-47, conform anexei nr. 7.

Art. II. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentahotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 14 octombrie 2008.

Nr. 1.308.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cristesti

 

SECTIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Cod

de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau dării

în folosintă

Valoarea de inventar

Situatia juridică actuală

218

1.3.7.1

Teren intravilan

cu destinatia de bază

sportivă si de agrement

Teren în suprafată

de 71.517 mp, între balastiera

Cristesti si râul Mures

2001

572.136

Domeniul public al

comunei Cristesti,

potrivit HCL

nr. 46/2008

219

1.3.7.1

Drum DE 10 Cristesti

Cristesti, suprafată 3.985 mp,

în continuarea Str. Scolii

până la malul râului Mures

(lătime medie 6,7 m - inclusiv

acostamentele, lungime 595 m)

2001

31.880

Domeniul public al

comunei Cristesti,

potrivit HCL

nr. 46/2008

 

ANEXA Nr. 2

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ernei

 

SECTIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Codul

de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau dării

în folosintă

Valoarea de inventar

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

84

1.3.7.1.

Stradă localitatea Ernei

Stradă pietruită 200 ml, între nr. 568 - spre vest, Ernei

1968

962,44

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

85

1.3.7.1.

Stradă localitatea Ernei

Stradă pietruită 400 ml, între nr. 530--541,Ernei

1968

1.924,88

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

86

1.3.7.1.

Stradă localitatea Ernei

Stradă pietruită 800 ml, între nr. 472-493, Ernei

1968

3.847,96

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

87

1.3.7.1.

Stradă localitatea Ernei

Stradă pietruită 300 ml, între nr. 418-423, Ernei

1968

1.443,66

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

88

1.3.7.1.

Stradă localitatea Ernei

Stradă pietruită 2.200 ml,

între nr. 110-115; 134-117;

187-Statia de gaz metan,

Ernei

1968

10.586,84

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

89

1.3.7.1.

Stradă localitatea Ernei

Stradă pietruită 1.150 ml, între nr. 193-210, Ernei

1968

5.534,03

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

90

1.3.7.1.

Stradă localitatea Ernei

Stradă pietruită 380 ml, între nr. 16-26, Ernei

1968

1.828,34

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

91

1.3.7.1.

Stradă localitatea Ernei

Stradă pietruită 190 ml, între nr. 37-37/D, Ernei

1968

914,32

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

 

0

1

2

3

4

5

6

92

1.3.7.1.

Stradă localitatea Ernei

Stradă pietruită 280 ml, între nr. 39-51, Ernei

1968

1.347,42

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

93

1.3.7.1.

Stradă localitatea Ernei

Stradă pietruită 210 ml, între nr. 66-74, Ernei

1968

1.010,56

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

94

1.3.7.1.

Stradă localitatea Ernei

Stradă pietruită 130 ml, între nr. 61-66, Ernei

1968

625,59

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

95

1.3.7.1.

Stradă localitatea Ernei

Stradă pietruită 230 ml, între nr. 85-97, Ernei

1968

1.106,81

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

96

1.3.7.1.

Stradă localitatea Ernei

Stradă pietruită 210 ml, între nr. 74-144, Ernei

1968

1.010,56

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

97

1.3.7.1.

Stradă localitatea Ernei

Stradă pietruită 270 ml, între nr. 115-120, Ernei

1968

1.299,29

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

98

1.3.7.1.

Stradă localitatea Ernei

Stradă pietruită 150 ml, între nr. 124-138, Ernei

1968

721,83

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

99

1.3.7.1.

Stradă localitatea Ernei

Stradă pietruită 700 ml, între nr. 337-345, Ernei

1968

3.368,54

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

100

1.3.7.1.

Stradă localitatea Ernei

Stradă pietruită 300 ml, de la imobilul cu nr. 262 până la terenul de sport, Ernei

1968

1.443,66

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

101

1.3.7.1.

Stradă localitatea Ernei

Stradă pietruită 200 ml, între nr. 592-600, Ernei

1968

962,44

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

102

1.3.7.1.

Stradă localitatea Ernei

Stradă pietruită 200 ml, de la imobilul cu nr. 592 până la drumul de exploatare, Ernei

1968

962,44

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

103

1.3.7.1.

Stradă localitatea Dumbrăvioara

Stradă pietruită 362 ml, între nr. 182-201, Dumbrăvioara

1968

1.743,70

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

104

1.3.7.1.

Stradă localitatea Dumbrăvioara

Stradă pietruită 259 ml, între nr. 221-251, Dumbrăvioara

1968

1.247,57

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

105

1.3.7.1.

Stradă localitatea Dumbrăvioara

Stradă pietruită 236 ml, între nr. 240-246, Dumbrăvioara

1968

1.136,78

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

106

1.3.7.1.

Stradă localitatea Dumbrăvioara

Stradă pietruită 332 ml,

între nr. 246—249/B,

Dumbrăvioara

1968

1.599,20

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

107

1.3.7.1.

Stradă localitatea Dumbrăvioara

Stradă pietruită 368 ml,

între nr. 366—381,

Dumbrăvioara

1968

1.772,60

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

108

1.3.7.1.

Stradă localitatea Dumbrăvioara

Stradă pietruită 392 ml,

între nr. 357—382,

Dumbrăvioara

1968

188,21

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

109

1.3.7.1.

Stradă localitatea Dumbrăvioara

Stradă pietruită 550 ml,

între nr. 258—265,

Dumbrăvioara

1968

2.649,27

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

 

0

1

2

3

4

5

6

11 0

1.3.7.1.

Stradă localitatea Dumbrăvioara

Stradă pietruită 418 ml, între nr. 53-56, Dumbrăvioara

1968

2.013,45

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

111

1.3.7.1.

Stradă localitatea Dumbrăvioara

Stradă pietruită 306 ml, între nr. 67-77, Dumbrăvioara

1968

1.473,96

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

11 2

1.3.7.1.

Stradă localitatea Dumbrăvioara

Stradă pietruită 495 ml, între nr. 64-67; 95-124,Dumbrăvioara

1968

2.384,35

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

11 3

1.3.7.1.

Stradă localitatea Dumbrăvioara

Stradă pietruită 267 ml, între nr. 89-121, Dumbrăvioara

1968

1.286,10

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

11 4

1.3.7.1.

Stradă localitatea Dumbrăvioara

Stradă pietruită 540 ml, între nr. 439-457, Dumbrăvioara

1968

2.601,10

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

11 5

1.3.7.1.

Stradă localitatea Dumbrăvioara

Stradă pietruită 358 ml,între nr. 458-485, Dumbrăvioara

1968

1.724,44

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

11 6

1.3.7.1.

Stradă localitatea Dumbrăvioara

Stradă pietruită 300 ml,între nr. 497-499, Dumbrăvioara

1968

1.445,06

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

11 7

1.3.7.1.

Stradă localitatea Săcăreni

Stradă pietruită 646 ml, între nr. 128-146, Săcăreni

1968

3.108,68

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

11 8

1.3.7.1.

Stradă localitatea Săcăreni

Stradă pietruită 745 ml, între nr. 83-103, Săcăreni

1968

3.585,09

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

11 9

1.3.7.1.

Stradă localitatea Săcăreni

Stradă pietruită 822 ml, între nr. 21-42, Săcăreni

1968

3.955,63

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

120

1.3.7.1.

Stradă localitatea Săcăreni

Stradă pietruită 136 ml, între nr. 17-19, Săcăreni

1968

654,46

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

121

1.3.7.1.

Stradă localitatea Săcăreni

Stradă pietruită 573 ml, între nr. 146-164, Săcăreni

1968

2.757,39

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

122

1.3.7.1.

Stradă localitatea Săcăreni

Stradă pietruită 473 ml, între nr. 164-172, Săcăreni

1968

2.276,17

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

123

1.3.7.1.

Stradă localitatea Săcăreni

Stradă pietruită 1.374 ml,între nr. DJ153A - intrareSăcăreni (DC 21), Săcăreni

1968

659,27

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

124

1.3.7.1.

Stradă localitatea Sângeru de Pădure

Stradă pietruită 788 ml, între nr. 35-56,

Sângeru de Pădure

1968

3.792,01

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

125

1.3.7.1.

Stradă localitatea Sângeru de Pădure

Stradă pietruită 490 ml, între nr. 21-26; 29-33, Sângeru de Pădure

1968

2.357,98

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

126

1.3.7.1.

Stradă localitatea Sângeru de Pădure

Stradă pietruită 145 ml, între nr. 26-27,

Sângeru de Pădure

1968

697,77

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

127

1.3.7.1.

Stradă localitatea Sângeru de Pădure

Stradă pietruită 146 ml,

între nr. 9-15,

Sângeru de Pădure

1968

702,58

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

 

0

1

2

3

4

5

6

128

1.3.7.1.

Stradă localitatea Sângeru de Pădure

Stradă pietruită 207 ml, între nr. 129-132, Sângeru de Pădure

1968

996,13

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

129

1.3.7.1.

Stradă localitatea Sângeru de Pădure

Stradă pietruită 247 ml, între nr. 114-118, Sângeru de Pădure

1968

1.188,61

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

130

1.3.7.1.

Stradă localitatea Sângeru de Pădure

Stradă pietruită 690 ml, între nr. 85-88; 92-95/A, Sângeru de Pădure

1968

3.320,42

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

131

1.3.7.1.

Stradă localitatea Sângeru de Pădure

Stradă pietruită 142 ml, între nr. 89-92, Sângeru de Pădure

1968

683,33

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

132

1.3.7.1.

Stradă localitatea Sângeru de Pădure

Stradă pietruită 150 ml,

între nr. 8; 6; 39, Sângeru de

Pădure

1968

721,83

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

133

1.3.7.1.

Stradă localitatea Sângeru de Pădure

Stradă pietruită 100 ml,

între nr. 33-34, Sângeru de

Pădure

1968

481,22

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

134

1.3.7.1.

Drum comunal DC 18

Drum asfaltat 2.800 ml,

de la DN 15 până la imobilul

cu nr. 1 din Sângeru de Pădure

1998

13.474,16

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

135

1.3.7.1.

Stradă localitatea Icland

Stradă pietruită 321 ml între nr. 17-25, Icland

1968

1.544,72

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

136

1.3.7.1.

Stradă localitatea Icland

Stradă pietruită 60 ml, între nr. 25-28, Icland

1968

288,73

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

137

1.3.7.1.

Stradă localitatea Icland

Stradă pietruită 700 ml, între nr. 35-41; 46-61; 66-84, Icland

1968

3.368,54

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

138

1.3.7.1.

Stradă localitatea Icland

Stradă pietruită 150 ml, între nr. 41-44, Icland

1968

721,83

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

139

1.3.7.1.

Stradă localitatea Icland

Stradă pietruită 70 ml, între nr. 61-65, Icland

1968

336,85

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

140

1.3.7.1.

Stradă localitatea Icland

Stradă pietruită 70 ml, între nr. 87-88, Icland

1968

336,85

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

141

1.3.7.1.

Stradă localitatea Icland

Stradă pietruită 162 ml, de la nr. 121 până la podul peste pârâul Căluseri, de la nr. 130-137, Icland

1968

779,58

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

142

1.3.7.1.

Stradă localitatea Icland

Stradă pietruită 65 ml, între nr. 103-104, Icland

1968

312,79

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

143

1.3.7.1.

Stradă localitatea Căluseri

Stradă pietruită 1.337 ml,

între nr. 15-31; 125-133;

212-230, Căluseri

1968

6.610,33

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

144

1.3.7.1.

Stradă localitatea Căluseri

Stradă pietruită 793 ml, între nr. 31-32; 42; 85-89; 100; 150; 202; 212, Căluseri

1968

3.920,71

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

145

1.3.7.1.

Stradă localitatea Căluseri

Stradă pietruită 322 ml, între nr. 101-136, Căluseri

1968

1.592,02

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

 

0

1

2

3

4

5

6

146

1.3.7.1.

Stradă localitatea Căluseri

Stradă pietruită 180 ml, între nr. 32-39, Căluseri

1968

889,95

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

147

1.3.7.1.

Stradă localitatea Căluseri

Stradă pietruită 373 ml,

între nr. 42-44; 56-64,

Căluseri

1968

1.844,17

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

148

1.3.7.1.

Stradă localitatea Căluseri

Stradă pietruită 583 ml, între nr. 45-50, Căluseri

1968

2.882,44

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

149

1.3.7.1.

Stradă localitatea Căluseri

Stradă pietruită 528 ml,

între nr. 89-96; 79; 158-161;

173; 191; 197-202; Căluseri

1968

2.610,51

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

150

1.3.7.1.

Stradă localitatea Căluseri

Stradă pietruită 112 ml, între nr. 191-194, Căluseri

1968

553,74

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

151

1.3.7.1.

Stradă localitatea Căluseri

Stradă pietruită 380 ml, între nr. 161-165, Căluseri

1968

1.878,78

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

152

1.3.7.1.

Stradă localitatea Căluseri

Stradă pietruită 325 ml, între nr. 173-181, Căluseri

1968

1.606,85

Domeniul public al

comunei Ernei, potrivit

HCL nr. 30/2008

 

ANEXA Nr. 3

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Măgherani

 

SECTIUNEA I. BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Cod

de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau dării

în folosintă

Valoarea de inventar

Situatia juridică actuală

166.

1.3.7.1.

Strada „Kulso utca”

Comuna Măgherani, satul Torba, stradă pietruită dela nr. 15 la nr. 30 si de la nr. 33la nr. 42, lungime 490 ml

1968

2.432,00

Domeniul public al

comunei Măgherani,

potrivit HCL

nr. 14/2008

167.

1.3.7.1.

Strada „Nagy utca”

Comuna Măgherani, satul Torba, stradă pietruită de la nr. 61 la nr. 65 si de la nr. 71 la nr. 73, lungime 350 ml

1968

1.737,00

Domeniul public al

comunei Măgherani,

potrivit HCL

nr. 14/2008

168.

1.3.7.1.

Strada „Templom utca”

Comuna Măgherani,satul Torba, stradă pietruită de la nr. 66 la nr. 70, lungime 65 ml

1968

323,00

Domeniul public al

comunei Măgherani,

potrivit HCL

nr. 14/2008

169.

1.3.7.1.

Strada „Kenyszerut”

Comuna Măgherani, satul Torba, stradă pietruită de la nr. 124 la nr. 131, lungime 395 ml

1968

1.960,00

Domeniul public al

comunei Măgherani,

potrivit HCL

nr. 14/2008

 

ANEXA Nr. 4

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Râciu

 

SECTIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Cod

de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau dării

în folosintă

Valoarea de inventar

Situatia juridică actuală

157

1.8.8.

Teren intravilan

Teren în suprafată de 0,25 ha, situat în satul Sânmărtinulde Câmpie, Comuna Râciu, judetul Mures, tarlaua 34,

parcela 726/1/58/1

1999

10.000

Domeniul public al comunei Râciu,potrivit HCL

nr. 2332008

 

ANEXA Nr. 5

 

COMPLETARE

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Rusii Munti, judetul Mures

 

SECTIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Cod

de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul

dobândirii sau dării

în folosintă

Valoarea de inventar

Situatia juridică actuală

76

1.8.8.

Teren extravilan

Teren extravilan în suprafată

de 0,50 ha, situat în localitatea

Rusii Munti, vecinătăti:

Est - teren sport al comunei,

Vest - râul Mures, Nord - teren

proprietar Frent Rafila,

Sud - teren proprietar

Branea Felician

2007

20.000

Domeniul public al

comunei Rusii Munti,

potrivit HCL

nr. 21/2008

(CF 3.017/N/Rusii

Munti, nr. cad. 180;

CF 3.018/N/Rusii

Munti, nr. cad. 181)

 

ANEXA Nr. 6

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Stânceni

 

SECTIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Cod

de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau dării

în folosintă

Valoarea de inventar

Situatia juridică actuală

19.

1.3.7.1.

Drum comunal 164 A

4,5 km de la km 0+000-4+500,

drum vicinal Mestera - Stânceni - Ciobotani, pietruit

2005

47.000.000

Domeniul public al comunei Stânceni,

potrivit HCL nr. 4/2008, în baza HG nr. 1.472/2005

20.

1.3.7.1.

Stradă satul Stânceni

pietruit 3,9 km de la nr. 14 la nr. 87

 

128.041,095

Domeniul public al

comunei Stânceni,

potrivit HCL

nr. 4/2008

21.

1.3.7.1.

Stradă satul Stânceni

pietruit 6,5 km de la nr. 139 la nr. 264

 

213.401,825

Domeniul public al

comunei Stânceni,

potrivit HCL

nr. 4/2008

22.

1.3.7.1.

Stradă satul Ciobotani

pietruit 2,3 km de la nr. 1 la nr. 57

 

75.511,415

Domeniul public al

comunei Stânceni,

potrivit HCL

nr. 4/2008

23.

1.3.7.1.

Stradă satul Ciobotani

pietruit 1,9 km de la nr. 63 la nr. 102

 

62.378,995

Domeniul public al

comunei Stânceni,

potrivit HCL

nr. 4/2008

24.

1.3.7.1.

Stradă satul Mestera

pietruit 5,2 km de la nr. 1 la nr. 80

 

170.717,19

Domeniul public al

comunei Stânceni,

potrivit HCL

nr. 4/2008

25.

1.3.7.1.

Stradă satul Mestera

pietruit 2.1 km de la nr. 88 la nr. 128

 

68.943,48

Domeniul public al

comunei Stânceni,

potrivit HCL

nr. 4/2008

26.

1.8.13.

Teren zonă de sigurantă captare alimentare cu apă

teren în suprafată de 1.000 mp,

identificat prin CF 1990/N

Stânceni

2007

6.000

Domeniul public al

comunei Stânceni,

potrivit HCL

nr. 4/2008

27.

1.8.13.

Teren zonă de sigurantă captare alimentare cu apă

teren în suprafată de 600 mp,

identificat prin CF 1991/N

Stânceni

2007

3.600

Domeniul public al

comunei Stânceni,

potrivit HCL

nr. 4/2008

 

ANEXA Nr. 7

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Viisoara

 

SECTIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Cod

de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau dării

în folosintă

Valoarea de inventar

Situatia juridică actuală

20.

1.3.7.1.

Strada nr. 1

Comuna Viisoara, satul Viisoara, de la nr. 544 la nr. 540, L-0,07 km

1968

253,05

Domeniul public al

comunei Viisoara,

potrivit HCL

nr. 35/2007

21.

1.3.7.1.

Strada nr. 2

Comuna Viisoara, satul Viisoara, de la nr. 41 la nr. 87, L-0,55 km

1968

1.623,00

Domeniul public al

comunei Viisoara,

potrivit HCL

nr. 35/2007

22.

1.3.7.1.

Strada nr. 3

Comuna Viisoara, satul Viisoara, de la nr. 126 la nr. 138, L-0,18 km

1968

510,02

Domeniul public al

comunei Viisoara,

potrivit HCL

nr. 35/2007

23.

1.3.7.1.

Strada nr. 4

Comuna Viisoara, satul Viisoara, de la nr. 450 la nr. 482, L-0,155 km

1968

462,03

Domeniul public al

comunei Viisoara,

potrivit HCL

nr. 35/2007

24.

1.3.7.1.

Strada nr. 5

Comuna Viisoara, satul Viisoara, de la nr. 440 la nr. 460, L-0,4 km

1968

1.199,51

Domeniul public al

comunei Viisoara,

potrivit HCL

nr. 35/2007

25.

1.3.7.1.

Strada nr. 6

Comuna Viisoara,

satul Viisoara, de la nr. 402

la nr. 417, L-0,35 km

1968

1.072,00

Domeniul public al

comunei Viisoara,

potrivit HCL

nr. 35/2007

26.

1.3.7.1.

Strada nr. 7

Comuna Viisoara,

satul Viisoara, de la nr. 199

la nr. 207, L-0,31 km

1968

1.012,03

Domeniul public al

comunei Viisoara,

potrivit HCL

nr. 35/2007

27.

1.3.7.1.

Strada nr. 8

Comuna Viisoara,

satul Viisoara, de la nr. 402

la nr. 417, L-0,355 km

1968

1.093,01

Domeniul public al

comunei Viisoara,

potrivit HCL

nr. 35/2007

28.

1.3.7.1.

Strada nr. 9

Comuna Viisoara, satul Viisoara, de la nr. 389 la nr. 367, L-0,3 km

1968

998,09

Domeniul public al

comunei Viisoara,

potrivit HCL

nr. 35/2007

29.

1.3.7.1.

Strada nr. 10

Comuna Viisoara, satul Viisoara, de la nr. 240 la nr. 214, L-0,23 km

1968

854,03

Domeniul public al

comunei Viisoara,

potrivit HCL

nr. 35/2007

30.

1.3.7.1.

Strada nr. 11

Comuna Viisoara, satul Viisoara, de la nr. 366 la nr. 357, L-0,15 km

1968

449,81

Domeniul public al

comunei Viisoara,

potrivit HCL

nr. 35/2007

31.

1.3.7.1.

Strada nr. 12

Comuna Viisoara, satul Viisoara, de la nr. 240 la nr. 280, L-0,26 km

1968

794,62

Domeniul public al

comunei Viisoara,

potrivit HCL

nr. 35/2007

32.

1.3.7.1.

Strada nr. 13

Comuna Viisoara, satul Viisoara, de la nr. 228 la nr. 232, L-0,15 km

1968

449,82

Domeniul public al

comunei Viisoara,

potrivit HCL

nr. 35/2007

33.

1.3.7.1.

Strada nr. 1

Comuna Viisoara, satul Sântioana, de la nr. 7 la nr. 9, L-0,5 km

1968

1.582,37

Domeniul public al

comunei Viisoara,

potrivit HCL

nr. 35/2007

34.

1.3.7.1.

Strada nr. 2

Comuna Viisoara,

satul Sântioana, de la nr. 260

la nr. 261, L-0,04 km

1968

140,04

Domeniul public al

comunei Viisoara,

potrivit HCL

nr. 35/2007

 

Nr. crt.

Cod

de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau dării

în folosintă

Valoarea de inventar

Situatia juridică actuală

35.

1.3.7.1.

Strada nr. 3

Comuna Viisoara,

satul Sântioana, de la nr. 255

la nr. 231, L-0,75 km

1968

2.423,98

Domeniul public al

comunei Viisoara,

potrivit HCL

nr. 35/2007

36.

1.3.7.1.

Strada nr. 4

Comuna Viisoara,

satul Sântioana, de la nr. 29

la nr. 34, L-0,055 km

1968

162,35

Domeniul public al

comunei Viisoara,

potrivit HCL

nr. 35/2007

37.

1.3.7.1.

Strada nr. 5

Comuna Viisoara,

satul Sântioana, de la nr. 88

la nr. 54, L-0,065 km

1968

193,00

Domeniul public al

comunei Viisoara,

potrivit HCL

nr. 35/2007

38.

1.3.7.1.

Strada nr. 6

Comuna Viisoara,

satul Sântioana, de la nr. 189

la nr. 218, L-0,45 km

1968

1.398,75

Domeniul public al

comunei Viisoara,

potrivit HCL

nr. 35/2007

39.

1.3.7.1.

Strada nr. 7

Comuna Viisoara,

satul Sântioana, de la nr. 127

la nr. 125, L-0,2 km

1968

730,00

Domeniul public al

comunei Viisoara,

potrivit HCL

nr. 35/2007

40.

1.3.7.1.

Strada nr. 1

Comuna Viisoara,

satul Ormenis, de la nr. 224

la nr. 183, L-0,15 km

1968

449,81

Domeniul public al

comunei Viisoara,

potrivit HCL

nr. 35/2007

41.

1.3.7.1.

Strada nr. 2

Comuna Viisoara,

satul Ormenis, de la nr. 207

la vale, L-0,05 km

1968

149,9

Domeniul public al

comunei Viisoara,

potrivit HCL

nr. 35/2007

42.

1.3.7.1.

Strada nr. 3

Comuna Viisoara,

satul Ormenis, de la nr. 210

la pod vale, L-0,08 km

1968

197,02

Domeniul public al

comunei Viisoara,

potrivit HCL

nr. 35/2007

43.

1.3.7.1.

Strada nr. 4

Comuna Viisoara,

satul Ormenis, de la nr. 43

la nr. 52, L-0,12 km

1968

359,8

Domeniul public al

comunei Viisoara,

potrivit HCL

nr. 35/2007

44.

1.3.7.1.

Strada nr. 5

Comuna Viisoara,

satul Ormenis, de la nr. 56

la nr. 54, L-0,38 km

1968

1.283,05

Domeniul public al

comunei Viisoara,

potrivit HCL

nr. 35/2007

45.

1.3.7.1.

Strada nr. 6

Comuna Viisoara,

satul Ormenis, de la nr. 93

la nr. 99, L-0,1 km

1968

299,87

Domeniul public al

comunei Viisoara,

potrivit HCL

nr. 35/2007

46.

1.3.7.1.

Strada nr. 7

Comuna Viisoara,

satul Ormenis, de la nr. 67

la nr. 69, L-0,05 km

1968

149,93

Domeniul public al

comunei Viisoara,

potrivit HCL

nr. 35/2007

47.

1.3.7.1.

Strada nr. 8

Comuna Viisoara,

satul Ormenis, de la nr. 70

la nr. 87, L-0,35 km

1968

1.072,00

Domeniul public al

comunei Viisoara,

potrivit HCL

nr. 35/2007

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.627/2006 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire si perfectionarea personalului navigant maritim român si a sistemului de recunoastere

a certificatelor de competentă

 

În temeiul prevederilor art. 12 lit.f) si ale art. 13 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.627/2006 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire si perfectionare a personalului navigant maritim român si a sistemului de recunoastere a certificatelor de competentă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 917 din 10 noiembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 6 alineatul (9), litera a) va avea următorul cuprins:

„a) certificat, certificat de operator GMDSS (în caz că este document separat) si atestatele acestora, emise de autoritatea competentă, valabile;”.

2. La articolul 12, alineatul (6) va avea următorul cuprins: „(6) În termen de 60 de zile de la data primirii rapoartelor, ANR va comunica aceste rapoarte ministerului, Comisiei Europene si Secretarului general al Organizatiei Maritime Internationale.”

3. La articolul 18, alineatul (4) va avea următorul cuprins: „(4) ANR poate acorda o dispensă în conditiile prevăzute la alin. (1) numai unei persoane certificate corespunzător pentru postul imediat inferior si care are efectuat un serviciu la bordul navelor de cel putin 24 de luni pe functia pentru care este certificată.”

4. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

„Art. 33. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.”

5. La anexa nr. 1, capitolul VI, Regula VI/5 va avea următorul cuprins:

„1. Comandantul si ofiterul însărcinat cu securitatea navei trebuie să îsi demonstreze competenta în îndeplinirea sarcinilor, îndatoririlor si a responsabilitătilor prevăzute în coloana 1 din tabelul A-VI/5 din Codul STCW si să aibă cunostinte si să fie pregătit în conformitate cu prevederile 13.2 din părtile A si B ale Codului ISPS.

2. Nivelul de cunoastere a tematicii cuprinse în coloana 2 din tabelul A-VI/5 a Codului STCW va fi suficient pentru a permite candidatilor să actioneze în calitate de persoană desemnată cu securitatea navei.

3. Comandantul si ofiterul însărcinat cu securitatea navei trebuie să fi urmat un curs de pregătire «Ofiter cu securitatea navei». Fiecare candidat la certificare trebuie să facă dovada că a atins standardul de competentă în conformitate cu metodele de demonstrare si criteriile de evaluare a competentei prevăzute în coloanele 3 si 4 din tabelul A-VI/5 a Codului STCW.

4. Fiecărei persoane care a fost recunoscută drept competentă pe baza sectiunii A-VI/5, paragraful 5, a Codului STCW i se va elibera un certificat de capacitate profesională, în calitate de persoană desemnată cu securitatea navei, modelul acestui certificat fiind prevăzut în anexa nr. 5.”

6. După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 octombrie 2008.

Nr. 1.313.

 

ANEXĂ (Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 1.627/2006)

 

CERTIFICAT

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 1.679 din 3 octombrie 2008

Nr. 756 din 3 octombrie 2008

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale

de Asigurări de Sănătate nr. 522/236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare

a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului

de asigurări sociale de sănătate pe anul 2008

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. E.N. 10.355 din 3 octombrie 2008 al Ministerului Sănătătii Publice si nr. D.G. 2.523 din 3 octombrie 2008 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, în temeiul prevederilor:

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 324/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 522/236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 si 257 bis din 1 aprilie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În anexa nr. 30, articolul 10 va avea următorul cuprins: „Art. 10. - (1) Farmaciile întocmesc un borderou centralizator cu evidente distincte pentru fiecare sublistă. În borderou, fiecare prescriptie medicală poartă un număr curent care trebuie să fie acelasi cu numărul de ordine pe care îl poartă prescriptia medicală. Borderoul va contine si codul de parafă al medicului, precum si codul numeric personal al asiguratului, respectiv al titularului de card european de asigurări sociale de sănătate. În borderouri vor fi evidentiate distinct prescriptiile întocmite de medicii de familie pe baza scrisorii medicale de la medicii de medicina muncii. Farmaciile întocmesc câte un borderou centralizator distinct pentru medicamentele antidiabetice orale, medicamentele antidiabetice de tipul insulinelor si testele de automonitorizare pentru bolnavii diabetici, medicamentele antidiabetice orale si de tipul insulinelor si testele de automonitorizare pentru tratamentul mixt al bolnavilor diabetici, medicamentele pentru tratamentul stării posttransplant, medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al persoanelor cu infectie HIV/SIDA, materialele sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate, medicamentele corespunzătoare DCI-urilor aferente bolilor rare - mucoviscidoză, epidermoliză buloasă si scleroză laterală amiotrofică - din cadrul Programului national de hemofilie, talasemie si alte boli rare, acordate în tratamentul bolnavilor cuprinsi în Programul national cu scop curativ, si pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor aferente grupei/grupelor de boli cronice pentru care aprobarea se dă de către comisia/comisiile constituită/constituite în acest sens la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, conform Hotărârii Guvernului nr. 720/2008. Casele de asigurări de sănătate au obligatia să tină evidente distincte pentru sumele decontate reprezentând contravaloarea medicamentelor antidiabetice orale, a medicamentelor antidiabetice de tipul insulinelor si a testelor de automonitorizare pentru bolnavii diabetici, a medicamentelor antidiabetice orale si de tipul insulinelor si a testelor de automonitorizare pentru tratamentul mixt al bolnavilor diabetici, a medicamentelor pentru tratamentul stării posttransplant, a medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, a medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al persoanelor cu infectie HIV/SIDA, a materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate, a medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor aferente bolilor rare - mucoviscidoză, epidermoliză buloasă si scleroză laterală amiotrofică - din cadrul Programului national de hemofilie, talasemie si alte boli rare, acordate în tratamentul bolnavilor cuprinsi în Programul national cu scop curativ. Casele de asigurări de sănătate au obligatia să tină evidente distincte pentru sumele decontate reprezentând contravaloarea medicamentelor din prescriptiile eliberate de medicii de familie pe baza scrisorii medicale de la medicii de medicina muncii.

(2) Borderourile se întocmesc în două exemplare, specificându-se suma ce urmează să fie încasată de la casele de asigurări de sănătate. Pe baza borderourilor centralizatoare, farmaciile vor întocmi facturi cu sumele totale ce urmează să fie decontate de către casele de asigurări de sănătate, evidentiate distinct pentru medicamente si pentru materiale sanitare.”

2. În anexa nr. 30, articolul 11 va avea următorul cuprins: „Art. 11. - (1) Casele de asigurări de sănătate decontează contravaloarea medicamentelor cu si fără contributie personală eliberate de farmaciile cu care se află în relatie contractuală, la nivelul realizat, în limita fondurilor aprobate cu această destinatie.

(2) Eliberarea medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor aferente următoarelor grupe de boli cronice: bolile psihice - G15*), demente - G16*), bolnavi cu proceduri interventionale percutane numai după implantarea unei proteze endovasculare - stent - G3*), leucemii, limfoame, aplazie medulară, gamapatii monoclonale maligne, mieloproliferări cronice si tumori maligne, sindroame mielodisplazice - G10*) se face prin acele farmacii selectionate ca urmare a negocierii adaosului comercial. Adaosul comercial acceptat de casele de asigurări de sănătate în negocierea cu farmaciile este egal cu adaosul comercial cel mai mic ofertat si este egal pentru toate grupele de boli cronice, distinct pe mediul urban si rural. Casele de asigurări de sănătate încheie acte aditionale cu farmaciile selectionate cu care au negociat adaosul comercial cel mai mic si egal pentru toate grupele de boli cronice, distinct pe mediul urban si rural.

(3) Eliberarea medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor pentru care aprobarea se dă de către comisiile constituite în acest sens la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, prescrise în cadrul tratamentului următoarelor grupe de boli cronice: hepatită cronică de etiologie virală B, C si D - G4*), ciroză hepatică - G7*), boala cronică inflamatorie intestinală - G 31 a*), poliartrită reumatoidă - G 31 b*), artropatie psoriazică - G31 c*), spondilită ankilozantă - G 31 d*), artrită juvenilă - G31 e*), psoriazis cronic sever (plăci) - G31 f*), tumori hipofizare cu expansiune supraselară si tumori neuroendocrine - G22*), boala Gaucher - G29*), DCI-uri nominalizate în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, se face prin acele farmacii aflate în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate si selectionate ca urmare a negocierii adaosului comercial pentru medicamentele necesare în tratamentul acestor boli. Casele de asigurări de sănătate încheie acte aditionale cu farmaciile selectionate cu care au negociat adaosul comercial cel mai mic si distinct pentru fiecare grupă de boli cronice, precum si pentru mediul urban si rural.

(4) Pentru eliberarea medicamentelor prevăzute la alin. (2) si (3), asiguratii se vor adresa la una dintre farmaciile selectionate ca urmare a negocierii adaosului comercial. Lista farmaciilor selectionate va fi făcută publică de casa de asigurări de sănătate.

(5) Eliberarea medicamentelor pentru tratamentul bolilor cronice prevăzute la alin. (2) si (3) se va face prin farmaciile selectionate, după caz, de către casele de asigurări de sănătate judetene si a municipiului Bucuresti, Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si de Casa de Asigurări de Sănătate a Ministerului Transporturilor, ca urmare a negocierii adaosului comercial. Negocierea adaosului comercial se face în sedintă deschisă, la care participă toti reprezentantii legali ai farmaciilor care doresc să elibereze medicamente gratuite pentru bolile cronice prevăzute la alin. (2) si (3). La nivelul Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si al Casei de Asigurări de Sănătate a Ministerului Transporturilor, eliberarea medicamentelor pentru tratamentul bolilor cronice prevăzute mai sus se va face prin farmaciile selectionate în urma depunerii la sediul acestor case de asigurări de sănătate a ofertelor scrise privind nivelul adaosului comercial. Deschiderea ofertelor se face în prezenta reprezentantilor legali ai furnizorilor de medicamente sau în prezenta reprezentantilor Colegiului Farmacistilor din România, pentru Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa de Asigurări de Sănătate a Ministerului Transporturilor.

(6) Eliberarea medicamentelor antidiabetice orale, a medicamentelor antidiabetice de tipul insulinelor pentru bolnavii diabetici, a medicamentelor pentru tratamentul stării posttransplant, a medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, a medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al persoanelor cu infectie HIV/SIDA, a medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor aferente bolilor rare - mucoviscidoză, epidermoliză buloasă si scleroză laterală amiotrofică - din cadrul Programului national de hemofilie, talasemie si alte boli rare, a materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate, acordate în tratamentul bolnavilor cuprinsi în Programul national cu scop curativ, se face prin farmaciile care intră în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate si încheie în acest sens acte aditionale distincte la contractul de furnizare de medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. Farmaciile încheie acte aditionale pentru eliberarea medicamentelor antidiabetice orale si/sau a medicamentelor antidiabetice de tipul insulinelor si a materialelor sanitare pentru bolnavii diabetici si/sau a medicamentelor pentru tratamentul stării posttransplant si/sau a medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice si/sau a medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al persoanelor cu infectie HIV/SIDA si/sau a medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor aferente bolilor rare - mucoviscidoză, epidermoliză buloasă si scleroză laterală amiotrofică - din cadrul Programului national de hemofilie, talasemie si alte boli rare si/sau a materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate, acordate în tratamentul bolnavilor cuprinsi în Programul national cu scop curativ. Sumele aprobate la nivelul casei de asigurări de sănătate cu această destinatie se repartizează în mod egal la farmacii, stabilindu-se în acest sens o valoare orientativă a actelor aditionale, defalcată pe trimestre si luni. Actele aditionale se adaptează după modelul de contract de furnizare de medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, precum si de materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.”

3. În anexa nr. 30, articolul 12 se abrogă.

4. În anexa nr. 30 la articolul 13, alineatul (2) se abrogă.

5. În anexa nr. 30 la articolul 13, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Pentru farmaciile care intră în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pe parcursul anului, pentru eliberarea medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice prevăzute la art. 11 alin. (2) si (3) se încheie acte aditionale conform prevederilor art. 11 alin. (2) si (3), cu conditia acceptării adaosului comercial negociat initial de casele de asigurări de sănătate cu farmaciile selectionate.”

6. În anexa nr. 30 la articolul 14, alineatul (2) se abrogă.

7. În anexa nr. 30 la articolul 15, alineatul (2) se abrogă.

8. În anexa nr. 31 la articolul 6, literele a) si c) vor avea următorul cuprins:

„a) să încheie contracte de furnizare de medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, precum si de materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ numai cu furnizorii de medicamente autorizati si evaluati conform reglementărilor legale în vigoare si să facă publică, pentru informarea asiguratilor, lista acestora;

...............................................................................................

c) să deconteze furnizorilor de medicamente cu care au încheiat contracte, la nivelul realizat, contravaloarea medicamentelor eliberate cu si fără contributie personală, precum si contravaloarea medicamentelor si materialelor sanitare care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ, în conditiile si la termenele prevăzute în normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008;”.

9. În anexa nr. 31 la articolul 6, litera e) se abrogă.

10. În anexa nr. 31 la articolul 7, literele m), q) si s) vor avea următorul cuprins:

„m) să elibereze medicamentele din prescriptiile medicale asiguratilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidentă asiguratul, în conditiile în care furnizorul de medicamente are contract cu casa de asigurări de sănătate cu care medicul care a eliberat prescriptia medicală a încheiat contract sau conventie în vederea recunoasterii prescriptiilor medicale eliberate în situatiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008;

................................................................................................

q) să păstreze la loc vizibil în farmacie condica de sugestii si reclamatii; condica va fi numerotată de farmacie si stampilată de casa/casele de asigurări de sănătate cu care furnizorul se află în relatie contractuală; să afiseze la loc vizibil în farmacie, pentru informarea asiguratilor, numărul de telefon Tel-Verde al casei de asigurări de sănătate cu care aceasta se află în relatie contractuală;

..............................................................................................

s) să depună, în primele 15 zile calendaristice ale lunii următoare celei pentru care s-au eliberat medicamentele cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, precum si materialele sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bonavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ, documentele necesare, în vederea decontării pentru luna respectivă;”.

11. În anexa nr. 31, articolul 8 va avea următorul cuprins: „Art. 8. - Decontarea medicamentelor cu si fără contributie personală eliberate se face pe baza următoarelor acte în original: factură, borderouri centralizatoare, prescriptii medicale, cu înscrierea numărului de ordine al bonului fiscal si a datei de emitere a acestora. În situatia în care în acelasi formular de prescriptie se înscriu medicamente din mai multe subliste, farmaciile întocmesc borderou centralizator cu evidentă distinctă pentru fiecare sublistă. În borderouri vor fi evidentiate distinct prescriptiile întocmite de medicii de familie pe baza scrisorii medicale de la medicii de medicina muncii. Pentru medicamentele antidiabetice orale, pentru medicamentele antidiabetice de tipul insulinelor si testele de automonitorizare pentru bolnavii diabetici, pentru medicamentele antidiabetice orale si de tipul insulinelor si testele de automonitorizare pentru tratamentul mixt al bolnavilor diabetici, pentru medicamentele pentru tratamentul stării posttransplant, pentru medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, pentru medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al persoanelor cu infectie HIV/SIDA, acordate în tratamentul bolnavilor cuprinsi în Programul national cu scop curativ, pentru materialele sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ, pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor aferente bolilor rare - mucoviscidoză, epidermoliză buloasă si scleroză laterală amiotrofică - din cadrul Programului national de hemofilie, talasemie si alte boli rare, farmaciile întocmesc câte un borderou centralizator distinct. Farmaciile vor întocmi un borderou distinct si pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor pentru care aprobarea se dă de către comisia/comisiile constituită/constituite în acest sens la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, prescrise în cadrul tratamentului următoarelor grupe de boli cronice: hepatită cronică de etiologie virală B, C si D - G4*), ciroză hepatică - G7*), boala cronică inflamatorie intestinală - G 31 a*), poliartrită reumatoidă - G 31 b*), artropatie psoriazică - G31 c*), spondilită ankilozantă - G 31 d*), artrită juvenilă - G31 e*), psoriazis cronic sever (plăci) - G31 f*), tumori hipofizare cu expansiune supraselară si tumori neuroendocrine - G22*), boala Gaucher - G29*), DCI-uri nominalizate în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate.”

12. În anexa nr. 31, articolul 11 se abrogă.

13. În anexa nr. 31, articolul 17 se abrogă.

14. În anexa nr. 31 la articolul 25, alineatul (2) se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I .

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurche

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind aprobarea regulamentelor de organizare si functionare a comisiilor de experti

care functionează pe lângă Casa Natională de Asigurări de Sănătate pentru implementarea

unor programe/subprograme nationale de sănătate din cadrul Programului national de sănătate

cu scop curativ

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. DPN/834 din 6 octombrie 2008 al Directiei programe nationale, aprobat de presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate;

- prevederile art. 268 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (5)

din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă regulamentele de organizare si functionare a comisiilor de experti care functionează pe lângă Casa Natională de Asigurări de Sănătate (CNAS) pentru implementarea unor programe/subprograme nationale de sănătate din cadrul Programului national de sănătate cu scop curativ, prevăzute în anexele nr. 1-7, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Regulamentele pot fi modificate la propunerea justificată a membrilor comisiei de experti cu aprobarea presedintelui CNAS.

Art. 2. - (1) Comisiile de experti de pe lângă CNAS sunt coordonate de pre s edintele CNAS.

(2) Numirea si revocarea persoanelor din componenta comisiilor de experti se fac prin ordin al presedintelui CNAS.

(3) Activitatea comisiei de experti este coordonată de către presedintele acesteia, nominalizat prin ordin al presedintelui CNAS.

(4) Comisiile de experti îsi desfăsoară activitatea în sedinte organizate periodic, potrivit prevederilor din regulamentele comisiilor de experti si, ori de câte ori este necesar, la solicitarea presedintelui fiecărei comisii de experti si a presedintelui CNAS.

(5) Comisiile de experti întocmesc pentru fiecare sedintă câte un proces-verbal semnat de membrii prezenti, în care se consemnează deciziile luate si care sunt aduse la cunostinta presedintelui CNAS. La nivelul fiecărei comisii de experti se va întocmi un registru de procese-verbale.

(6) Sedintele se desfăsoară numai în prezenta presedintelui comisiei de experti si a cel putin jumătate plus unu din numărul membrilor săi.

(7) În situatia în care, din motive obiective, presedintele nu poate participa la lucrările comisiei de experti, deleagă această competentă unuia dintre membrii acesteia si îl informează despre aceasta pe presedintele CNAS.

(8) Comisia de experti poate invita la lucrările sale si alti specialisti din domeniul său de activitate sau din alte domenii, în functie de problematica abordată.

Art. 3. - (1) Comisiile de experti se întrunesc la sediul CNAS sau într-o altă locatie, la propunerea membrilor comisiei, cu acordul presedintelui CNAS.

(2) Persoanele din componenta comisiilor de experti beneficiază de o indemnizatie lunară de 10% din indemnizatia presedintelui CNAS, care se acordă proportional cu numărul de participări efective la sedinte.

(3) În cazul în care un membru se retrage în timpul sedintei, acesta nu beneficiază de indemnizatie.

(4) Cheltuielile reprezentând plata indemnizatiei lunare de 10% din indemnizatia presedintelui CNAS se suportă de la titlul „Cheltuieli de personal” din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, pe baza situatiei privind prezenta nominală a membrilor comisiei de experti la sedintele desfăsurate în fiecare lună. Membrii comisiilor de experti vor depune la Directia financiar-contabilitate si salarizare, până la data de 5 a lunii următoare numirii, codul IBAN al contului în care se va achita indemnizatia, denumirea băncii la care este deschis contul si codul numeric personal.

(5) Situatia prezentei membrilor comisiei de experti, certificată prin semnătura presedintelui acesteia si cu avizul presedintelui CNAS, este depusă la Direc t ia financiar-contabilitate si salarizare din cadrul Direciei generale economice a CNAS, lunar, până la data de 5 a lunii curente pentru luna precedentă.

(6) Cheltuielile de deplasare din si în alte localităti, ocazionate de participarea în comisiile de experti, sunt suportate de CNAS, potrivit legisla t iei în vigoare.

(7) Specialistii invitai la lucrările comisiilor de experti nu beneficiază de indemnizatie si de decontarea cheltuielilor de deplasare.

Art. 4. - Membrii comisiilor de experti si directiile de specialitate din cadrul CNAS vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 76/2008 privind aprobarea regulamentelor de organizare si functionare a comisiilor de experti care functionează pe lângă Casa Natională de Asigurări de Sănătate pentru implementarea unor subprograme nationale de sănătate, din cadrul Programului national de sănătate cu scop curativ, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 26 februarie 2008.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

Bucuresti, 7 octombrie 2008.

Nr. 759.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Comisiei de experti a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea

subprogramului de tratament si monitorizare a persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere

din cadrul Programului national de boli transmisibile

 

1. Comisia de experti a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate (CNAS) pentru implementarea subprogramului de tratament si monitorizare a persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere, denumită în continuare Comisie, are următoarele atributii:

a) elaborează împreună cu Comisia natională de luptă anti-SIDA (CNLAS) criteriile de eligibilitate, de excludere si de prioritizare a pacientilor eligibili în vederea includerii în tratament, criteriile de schimbare a tratamentului, precum si planul de monitorizare;

b) evaluează semestrial corelarea dintre modificarea schemelor terapeutice pentru medicamentele specifice si bugetul aprobat pentru asigurarea derulării subprogramului în conditii de eficientă economică;

c) evaluează necesitătile si posibilitătile de crestere a alocatiei bugetare destinate subprogramului pe baza cererii fundamentate a CNLAS;

d) evaluează împreună cu CNLAS necesitatea implementării în cadrul subprogramului a procedeelor diagnostice si terapeutice noi, a noilor medicamente si a tehnologiilor costisitoare, în vederea optimizării actului medical în conditii de eficientă economică (încadrarea în bugetul alocat); evaluează impactul bugetar al introducerii unor medicamente noi si/sau a unor indicatii terapeutice noi;

e) evaluează necesarul si costurile terapeutice la nivel national si pentru fiecare jude t pe baza informatiilor furnizate de CNLAS (număr de pacieni aflati în tratament, scheme terapeutice, pacienti eligibili aflati în asteptare etc);

f) fundamentează decizii în vederea asigurării finantării corespunzătoare, cu încadrarea în bugetul alocat, pe care le înaintează presedintelui CNAS spre aprobare. Transmite deciziile aprobate de presedintele CNAS directiilor de specialitate din cadrul CNAS, caselor de asigurări de sănătate si CNLAS;

g) analizează noile scheme de tratament aprobate de CNLAS, verifică încadrarea acestora în bugetul alocat subprogramului si informează presedintele CNAS asupra acestor modificări, inclusiv asupra celor ce implică cresteri bugetare;

h) analizează impactul asupra bugetului subprogramului în urma introducerii în lista de medicamente ce se eliberează în cadrul subprogramului a unor medicamente noi;

i) analizează stocurile raportate la nivelul CNAS;

j) face propuneri pentru procedurile de raportare lunară în vederea monitorizării cantitativ-valorice a medicamentelor eliberate;

k) analizează lunar, trimestrial si anual indicatorii raportati la nivelul CNAS;

l) colaborează cu CNLAS la fundamentarea solicitării de finantare anuală a subprogramului pentru fiecare unitate sanitară, pe care o înaintează presedintelui CNAS;

m) elaborează circuitul documentelor care să asigure functionarea adecvată a Comisiei.

2. În vederea îndeplinirii atributiilor sale, Comisia va avea întâlniri lunare si, după caz, întâlniri extraordinare, la convocarea presedintelui Comisiei sau a presedintelui CNAS.

3. Circuitul informatiei si al documentelor va fi asigurat de secretarul Comisiei.

 

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Comisiei de experti a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

pentru implementarea subprogramului de tratament al bolnavilor de tuberculoză

din cadrul Programului national de boli transmisibile

 

1. Comisia de experti a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea subprogramului de tratament al bolnavilor de tuberculoză, denumită în continuare CTB, are următoarele atributii:

A. Atributii tehnico-medicale:

a) stabileste protocoalele de terapie ca bază de decontare a medicamentelor specifice tuberculozei (TB), practicate actualmente în tară la TB cu germeni sensibili (conform Programului national de control al tuberculozei);

b) stabileste principiile de scheme individualizate pentru bolnavii cu TB rezistentă si multidrogrezistentă (MDR);

c) evaluează, la solicitare sau prin sondaje, colaborând cu managerii de judete ai Programului national de control al tuberculozei, pertinenta schemelor terapeutice folosite în MDR-TB;

d) analizează schemele terapeutice care includ medicamente costisitoare, în vederea asigurării unui raport optim cost/eficientă.

B. Atributii de evaluare a costurilor actuale si a bugetelor viitoare:

a) evaluează necesarul de medicamente si costurile terapeutice la nivel national si pe fiecare judet;

b) elaborează propuneri de bugete anuale pentru fiecare judet si unitate sanitară. Metodologia de stabilire a bugetelor va avea la bază criterii istorice (valoarea medie a comenzilor pe ultimul semestru, valoarea medie a medicamentelor efectiv consumate pe ultimul semestru, valoarea stocurilor la data evaluării, date privind raportările de bolnavi, date privind raportările de bolnavi din modulul de supraveghere centralizată a Institutului de Pneumoftiziologie „Prof. dr. Marius Nasta” Bucuresti).

2. Circuitul informatiei si al documentelor va fi asigurat de secretarul CTB.

3. În vederea îndeplinirii atributiilor sale, CTB va avea întâlniri lunare si, după caz, întâlniri extraordinare, la convocarea presedintelui CTB sau a presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

 

ANEXA Nr. 3

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Comisiei de experti a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

pentru implementarea Programului national de oncologie

 

1. Comisia de experti a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea Programului national de oncologie, denumită în continuare Comisie, are următoarele atributii:

a) aprobă initierea si/sau continuarea tratamentelor cu medicamente care se eliberează cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate (CNAS), cu respectarea protocoalelor nationale, adaptate la cele europene. Comisia nu emite aprobări de terapie retroactive;

b) întocmeste dosar pentru fiecare bolnav pentru care a primit prin fax sau postă referat de necesitate în vederea aprobării initierii sau continuării tratamentului;

c) elaborează criterii de eligibilitate, de excludere si de prioritizare a pacientilor eligibili în vederea includerii în tratament, precum si a planului de monitorizare;

d) elaborează, pe bază de dovezi protocoale terapeutice si scheme terapeutice, care vor fi utilizate în vederea decontării. Protocoalele vor avea la baza Ghidurile Societătii Europene de Oncologie Medicala - ESMO;

e) aprobă si modifică schemele terapeutice pentru medicamentele specifice în conditii de eficientă economică (buget aprobat);

f) evaluează sistematic tehnologiile medicale în vederea sustinerii deciziilor privind proceduri diagnostice si terapeutice, medicamente;

g) evaluează necesarul si costurile terapeutice la nivel national, pentru fiecare judet;

h) elaborează un raport semestrial care contine: numărul pacientilor intrati în tratament, numărul pacientilor aflati în tratament, numărul estimat al pacientilor care termină tratamentul în următorul semestru, pe scheme terapeutice si diagnostic;

i) informează casele de asigurări de sănătate si directiile CNAS implicate în derularea programului asupra deciziilor emise în vederea asigurării finantării;

j) elaborează circuitul documentelor care să asigure functionarea adecvată a Comisiei;

k) face propuneri pentru procedurile de raportare lunară, în vederea monitorizării cantitativ-valorice a medicamentelor prescrise;

l) analizează impactul asupra bugetului alocat programului în urma introducerii unor medicamente noi si/sau a unor indicatii terapeutice noi.

2. În vederea îndeplinirii atributiilor sale, Comisia va avea întâlniri lunare la sediul CNAS si, după caz, întâlniri extraordinare la convocarea presedintelui Comisiei sau a presedintelui CNAS.

3. Actele oficiale ale Comisiei sunt semnate numai de membrii acesteia.

4. Comisia elaborează formularul-tip al deciziilor de aprobare pentru tratament.

5. Fiecare membru al Comisiei are drept de vot, dar nu si de veto.

6. Circuitul documentelor:

a) casele de asigurări de sănătate au obligatia si responsabilitatea să transmită la CNAS referatele completate ale pacientilor în vederea aprobării initierii si/sau continuării tratamentului solicitat;

b) referatele vor fi transmise de casele de asigurări de sănătate la CNAS prin postă sau prin fax, în timp util, având număr de înregistrare si antetul casei de asigurări de sănătate respective, astfel încât toti pacientii să fie luati în evidentă atât în teritoriu, cât si la CNAS;

c) dosarele pacientilor, întocmite la nivelul Comisiei, pentru initierea tratamentului trebuie să contină: referatul de justificare, parafat si semnat de medicul curant, validat de medicul coordonator, investigatiile care sustin diagnosticul si evolutia bolii;

d) pentru dosarele incomplete întreaga responsabilitate pentru lipsa de acoperire a retetei revine în exclusivitate medicului curant si caselor de asigurări de sănătate în evidenta cărora se află pacientii.

 

ANEXA Nr. 4

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Comisiei de experti a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

pentru implementarea Programului national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică

 

1. Comisia de experti a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea Programului national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică, denumită în continuare Comisie, are următoarele atributii:

a) stabileste schemele terapeutice pentru modalitătile de supleere renală;

b) elaborează criteriile de eligibilitate pentru terapia de supleere renală;

c) stabileste criteriile de excludere din program a bolnavilor dializati;

d) analizează lunar, trimestrial si anual indicatorii realizati raportati, la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate (CNAS);

e) solicită lunar Directiei programe nationale din cadrul CNAS situatia bolnavilor hemodializati si a celor dializati peritoneal;

f) stabileste metodologia de derulare a programului;

g) evaluează si fundamentează solicitarea de finantare a programului în vederea elaborării proiectului de ordin;

2. În vederea îndeplinirii atributiilor sale, Comisia va avea întâlniri lunare la sediul CNAS si, după caz, întâlniri extraordinare, la convocarea presedintelui Comisiei sau a presedintelui CNAS.

3. Comisia se va întâlni semestrial cu sefii centrelor de dializă si cu responsabilii judeteni la sediul CNAS, în vederea analizei derulării programului.

4. Circuitul informatiei si al documentelor va fi asigurat de secretarul Comisiei.

 

ANEXA Nr. 5

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Comisiei de experti a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

pentru implementarea Programului national de diabet zaharat

 

1. Comisia de experti a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea Programului national de diabet zaharat, denumită în continuare Comisie, are următoarele atributii:

a) elaborează criterii de eligibilitate, de excludere si de prioritizare a pacientilor eligibili în vederea includerii în tratament, precum si planul de monitorizare;

b) verifică prin sondaj concordanta dintre prescriptia medicală si diagnosticul pacientului, utilizând protocoale si scheme terapeutice elaborate de comisia de specialitate a Ministerului Sănătătii Publice si comisia de specialitate a Colegiului Medicilor din România;

c) evaluează necesarul si costurile terapeutice pe fiecare tip de tratament (insulină, ADO si mixt) pentru fiecare judet;

d) elaborează circuitul documentelor care să asigure functionarea adecvată a Comisiei;

e) face propuneri pentru procedurile de raportare lunară în vederea monitorizării cantitativ-valorice a medicamentelor prescrise;

f) analizează impactul asupra bugetului alocat programului în urma introducerii unor medicamente noi si/sau a unor indicatii terapeutice noi;

g) evaluează si fundamentează solicitarea de finantare a programului în vederea elaborării proiectului de ordin.

2. În vederea îndeplinirii atributiilor sale, Comisia va avea întâlniri lunare la sediul CNAS si, după caz, întâlniri extraordinare, la convocarea presedintelui Comisiei sau a presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

3. Circuitul informatiei si al documentelor va fi asigurat de secretarul Comisiei.

 

ANEXA Nr. 6

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Comisiei de experti a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

pentru implementarea subprogramului de tratament al bolnavilor cu scleroză multiplă

din cadrul Programului national de boli neurologice

 

1. Comisia de experti a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea subprogramului de tratament al bolnavilor cu scleroză multiplă, denumită în continuare Comisie, are următoarele atributii:

a) stabileste schemele terapeutice pentru preventia secundară a pacientilor cu scleroză multiplă;

b) elaborează criteriile de eligibilitate pentru terapia imunomodulatoare;

c) stabileste criteriile de excludere din program a bolnavilor cu scleroză multiplă;

d) stabileste criterii de schimbare a tratamentului cu un alt imunomodulator;

e) stabileste arondarea judetelor la unitătile sanitare prin care se derulează subprogramul, specializate în terapia imunomodulatoare a sclerozei multiple;

f) analizează lunar, trimestrial si anual indicatorii realizati, raportati la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate (CNAS);

g) analizează stocurile raportate la nivelul CNAS;

h) solicită coordonatorilor teritoriali situatia bolnavilor cu scleroză multiplă;

i) realizează baza de date (Registrul bolnavilor cu scleroză multiplă în format electronic) utilizând softul pus la dispozitie de CNAS;

j) analizează situatia bolnavilor cu scleroză multiplă introdusi în baza de date a Comisiei de coordonatorii teritoriali (bolnavi în tratament, bolnavi în asteptare pentru tratament, bolnavi aflati în studiu);

k) stabileste metodologia de derulare a subprogramului „Tratamentul bolnavilor cu boli neurologice: scleroză multiplă”;

l) evaluează si fundamentează în raport cu numărul de bolnavi propunerea de fonduri pentru anul următor;

m) analizează dosarele bolnavilor cu scleroză multiplă transmise de coordonatorii teritoriali în vederea aprobării tratamentului;

n) aprobă în conditii de eficientă economică (buget aprobat) referatele de justificare pentru initierea tratamentului cu medicamentele care se eliberează cu aprobarea comisiilor de la nivelul CNAS, cuprinse la subprogramul de tratament al sclerozei multiple, transmise de coordonatorii teritoriali ai subprogramului împreună cu documentele necesare justificării propunerii de tratament. Dosarele bolnavilor cu scleroză multiplă transmise Comisiei pentru initierea tratamentului trebuie să cuprindă: referatul de justificare, parafat si semnat de medicul coordonator teritorial, copii de pe analizele medicale care sustin diagnosticul, respectiv examen RMN recent (craniu+/-coloană), potentiale evocate, analiza LCR, copii de pe analizele biologice recente (hemoleucogramă, probe hepatice, hormoni tiroidieni), precum si consimtământul informat semnat (specimen de semnătură) si datat al bolnavului. Referatul de justificare va fi conform modelului din anexa nr. 3C la Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor de sănătate în anul 2008, cu modificările si completările ulterioare, si se va completa cu următoarele informatii: date de identitate ale bolnavului (adresă, telefon), informatii privind evolutia bolii (debut, număr pusee), boli asociate, rezultatul examenului neurologic recent si scorul EDSS. Dosarele complete vor fi transmise la CNAS în timp util, iar referatele de justificare vor avea număr de înregistrare cu antetul casei de asigurări de sănătate respective, astfel încât toti pacientii să fie luati în evidentă atât la casele de asigurări judetene, cât si la CNAS. Bolnavii cu scleroză multiplă ale căror dosare sunt transmise Comisiei pentru initierea tratamentului sunt bolnavii aflati în baza de date a Comisiei pe liste de asteptare. Pentru dosarele incomplete întreaga responsabilitate pentru disfunctionalităti în asigurarea tratamentului revine în exclusivitate medicului curant si medicului coordonator în evidenta cărora se află bolnavii cu scleroză multiplă. Orice modificare în conduita terapeutică a bolnavilor beneficiari de program, respectiv întrerupere sau schimbare de tratament, va fi comunicată în scris Comisiei în maximum 10 zile de la modificarea acesteia de către coordonatorul teritorial;

o) poate solicita completarea dosarului unui bolnav cu documente justificative privind evolutia bolii si terapia administrată, boli asociate, examen psihiatric;

p) elaborează formularul-tip al deciziilor de aprobare pentru tratament;

q) transmite, prin fax, deciziile de aprobare pentru tratament caselor de asigurări de sănătate, respectiv medicului coordonator de subprogram, în termen de două zile lucrătoare de la aprobare.

2. În vederea îndeplinirii atributiilor sale, Comisia va avea întâlniri lunare si, după caz, întâlniri extraordinare, la convocarea presedintelui Comisiei sau a presedintelui CNAS.

3. Circuitul informatiei si al documentelor va fi asigurat de secretarul Comisiei.

4. Comisia se va întâlni trimestrial cu coordonatorii teritoriali la sediul CNAS, în vederea analizei derulării subprogramului.

 

ANEXA Nr. 7

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Comisiei de experti a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

pentru implementarea Programului national de hemofilie, talasemie si alte boli rare

 

I.1. Comisia de experti a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea Programului national de hemofilie, talasemie si alte boli rare - Subcomisia de experti pentru tratamentul specific talasemiei si hemofiliei, denumită în continuare Comisie, are următoarele atributii:

a) elaborează criteriile de eligibilitate, de excludere si de prioritizare a pacientilor cu hemofilie si talasemie beneficiari de tratament în cadrul programului, criteriile de schimbare a tratamentului, precum si planul de monitorizare;

b) analizează trimestrial si anual indicatorii realizati, raportati la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate (CNAS);

c) analizează stocurile medicamentelor specifice tratamentului hemofiliei si talasemiei, raportate la nivelul CNAS;

d) evaluează si fundamentează solicitarea de finantare a programului (componenta corespunzătoare tratamentului bolnavilor cu hemofilie si talasemie) în vederea elaborării proiectului de ordin pentru anul următor;

e) aprobă în conditii de eficientă economică (buget aprobat) referatele de justificare pentru initierea si continuarea tratamentului cu medicamentele care se eliberează cu aprobarea comisiilor de la nivelul CNAS, cuprinse în Programul national de hemofilie, talasemie si alte boli rare, transmise de coordonatorii teritoriali ai programului împreună cu documentele necesare justificării propunerii de tratament. Dosarele bolnavilor cu talasemie transmise Comisiei pentru initierea si continuarea tratamentului trebuie să cuprindă: referatul de justificare, parafat si semnat de medicul coordonator teritorial, datele de identitate ale bolnavului (inclusiv adresă si telefon), informatii privind evolutia bolii, investigatiile care sustin diagnosticul, respectiv analize biologice recente. Dosarele complete vor fi transmise la CNAS, în timp util, iar referatele de justificare vor avea număr de înregistrare cu antetul casei de asigurări de sănătate respective, astfel încât toti pacientii să fie luati în evidentă atât în teritoriu, cât si la CNAS. Pentru dosarele incomplete întreaga responsabilitate pentru disfunctionalităti în asigurarea tratamentului revine în exclusivitate medicului curant si medicului coordonator în evidenta cărora se află bolnavii cu talasemie. Comisia nu emite aprobări de terapie retroactive;

f) Comisia poate solicita coordonatorilor teritoriali ai programului completarea dosarului unui bolnav cu documente justificative privind evolutia bolii si terapia administrată, boli asociate etc.;

g) transmite, prin fax, referatele aprobate caselor de asigurări de sănătate, respectiv medicului coordonator de program, în termen de două zile lucrătoare de la aprobare.

2. În vederea îndeplinirii atributiilor sale, Comisia va avea întâlniri lunare si, după caz, întâlniri extraordinare, la convocarea presedintelui Comisiei sau a presedintelui CNAS.

3. Circuitul informatiei si al documentelor va fi asigurat de secretarul Comisiei.

II.1. Comisia de experti a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea Programului national de hemofilie, talasemie si alte boli rare - Subcomisia de experti pentru tratamentul bolnavilor cu mucoviscidoză (fibroză chistică) denumită în continuare Comisie are următoarele atributii:

a) stabileste schemele terapeutice pentru bolnavii cu mucoviscidoză beneficiari de program conform normelor europene cuprinse în Ghidul de management în mucoviscidoză (fibroză chistică);

b) elaborează criteriile de eligibilitate, de excludere si de prioritizare a pacientilor cu mucoviscidoză, beneficiari de tratament în cadrul programului, criteriile de schimbare a tratamentului, precum si planul de monitorizare;

c) propune repartitia numărului de bolnavi cu mucoviscidoză pe centrele regionale de mucoviscidoză si judetele arondate acestora, prin care se derulează programul;

d) analizează semestrial si anual indicatorii realizati, raportati la nivel CNAS;

e) stabileste metodologia de derulare a programului pentru bolnavii cu mucoviscidoză;

f) evaluează si fundamentează solicitarea de finantare a programului (componenta corespunzătoare tratamentului bolnavilor cu mucoviscidoză) în vederea elaborării proiectului de ordin pentru anul următor.

2. În vederea îndeplinirii atributiilor sale, Comisia va avea întâlniri lunare si, după caz, întâlniri extraordinare, la convocarea presedintelui Comisiei sau a presedintelui CNAS.

3. Circuitul informatiei si al documentelor va fi asigurat de secretarul Comisiei.