MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 637         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 4 septembrie 2008

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

100. - Ordonantă de urgentă pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

753. - Hotărâre pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investitiilor

 

898. - Hotărâre privind recunoasterea Statutului Bisericii Evanghelice CA. din România

 

993. - Hotărâre privind includerea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Prahova, pentru Unitatea-Pilot de Combatere a Căderilor de Grindină

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

176. - Decizie privind promovarea temporară a domnului Pandelea Pelmus în functia publică de secretar general al Ministerului Internelor si Reformei Administrative

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

568. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea art. 9 din anexa nr. 12 „Norme metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, prin subventionarea pretului motorinei utilizate pentru lucrările de înfiintare a culturilor agricole” a anexei F la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitătile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate

 

570. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 762/2007 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Natională „Îmbunătătiri Funciare” - S.A. Bucuresti

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii

si alte drepturi de asigurări sociale

 

Având în vedere că printre obiectivele prioritare stabilite în cadrul Programului de guvernare pentru perioada 2005-2008 se evidentiază si reducerea sărăciei si îmbunătătirea standardului de viată al populatiei,

tinând cont că între persoanele care au desfăsurat activitate în fostele grupe I sau/si II de muncă au apărut o serie de inechităti în ceea ce priveste cuantumul pensiilor, situatie care, în mod evident, creează nemultumiri, deoarece la determinarea punctajului mediu anual acestea sunt dezavantajate, întrucât bonusul acordat la stagiul de cotizare, recunoscut de legislatia în vigoare până la data de 1 aprilie 2001, nu reprezintă o perioadă contributivă,

desi operatiunea de recalculare a pensiilor a avut drept scop aplicarea acelorasi principii sub aspectul modalitătii de calcul al punctajului mediu anual, respectiv cele din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, pentru înlăturarea acestor inechităti în favoarea categoriilor de persoane prejudiciate se impune completarea corespunzătoare a prevederilor actuale ale Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Având în vedere categoria deosebită de persoane care face obiectul nemultumirilor, constituită în principal din fosti lucrători în domeniul siderurgiei, în zone de radiatii si în minerit, precum si presiunea socială care se exercită în prezent pe acest subiect,

luând în considerare că situatiile expuse mai sus constituie situatii extraordinare care vizează elemente de interes public, se impune promovarea prezentei ordonante de urgentă,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - După articolul 781 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 782, cu următorul cuprins:

„Art. 782. - (1) Asiguratii care au desfăsurat activităti în locuri de muncă încadrate în grupa I si/sau grupa II de muncă, potrivit legislatiei anterioare datei de i aprilie 2001, beneficiază de un număr suplimentar de puncte, după cum urmează:

a) 0,50 puncte pentru fiecare an de spor, respectiv 0,04166 puncte pentru fiecare lună de spor, acordat pentru vechimea realizată în activitatea desfăsurată în grupa I de muncă;

b) 0,25 puncte pentru fiecare an de spor, respectiv 0,02083 puncte pentru fiecare lună de spor, acordat pentru vechimea realizată în activitatea desfăsurată în grupa II de muncă.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică numai în situatiile în care, potrivit legii, la determinarea punctajului mediii anual se utilizează stagiile complete de cotizare, prevăzute în anexa nr. 3, în functie de data nasterii, respectiv stagiile complete de cotizare în functie de data deschiderii dreptului la pensie, conform prevederilor art. 1671.”

Art. II. - Prevederile art. 782 din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, se aplică si persoanelor:

a) ale căror drepturi de pensie au fost recalculate conform dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, cu completările ulterioare, cu exceptia acelora în cazul cărora pentru determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat vechimea în muncă necesară deschiderii dreptului la pensie prevăzută de acte normative cu caracter special;

b) ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 aprilie 2001-30 septembrie 2008.

Art. III. - (1) în situatia persoanelor prevăzute la art. II, plata sumelor rezultate în urma aplicării prevederilor prezentei ordonante de urgentă se face esalonat, în etape, astfel:

a) octombrie 2008, în cazul persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis până în anul 1990 inclusiv;

b) februarie 2009, în cazul persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1991-1996 inclusiv;

c) iunie 2009, în cazul persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1997-31 martie 2001;

d) octombrie 2009, în cazul persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 aprilie 2001-30 septembrie 2008.

(2) Punctajul mediu anual corespunzător sporului la vechimea în muncă acordat, în baza legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, pentru activităti desfăsurate în grupele I si/sau II de muncă se adaugă la punctajul mediu anual cuvenit sau aflat în plată în luna anterioară etapei de plată prevăzute la alin. (1).

(3) În situatia în care cuantumul pensiei aferent punctajului mediu anual majorat conform prevederilor alin. (2) este mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată, se mentine cuantumul cuvenit sau aflat în plată până la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevăzute de lege, se va obtine un cuantum al pensiei mai mare decât acesta.

Art. IV. - (1) Operatiunea prevăzută la art. 782 din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, se efectuează inclusiv cu personal de la Institutul National de Cercetare Stiintifică în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. Bucuresti.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), se completează obiectul contractului, încheiat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, cu modificările si completările ulterioare, între Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale si Institutul National de Cercetare Stiintifică în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. Bucuresti, în mod corespunzător termenul urmând a fi prelungit până la data de 31 decembrie 2009.

Art. V - Prevederile prezentei ordonante de urgentă intră în vigoare la data de 1 octombrie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru,

Ministrul economiei si finantelor

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 27 august 2008.

Nr. 100.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regională

prin stimularea investitiilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 85/2008 privind stimularea investitiilor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Scopul prezentei hotărâri îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională prin stimularea realizării de investitii.

(2) În sensul prezentei hotărâri, schema de ajutor de stat este un act în baza căruia pot fi acordate alocări specifice individuale întreprinderilor definite în mod general si abstract, conform principiului stabilit în Regulamentul Consiliului (CE) nr. 659/1999 de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 al Tratatului CE, cu modificările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE), seria L, nr. 83 din 27 martie 1999.

(3) Prezenta hotărâre aplică prevederile referitoare la proiectele mari de investitii prevăzute în Liniile directoare privind ajutorul de stat regional 2007—2013, adoptate de Comisia Europeană si publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria C, nr. 54 din 4 martie 2006, în vigoare începând cu 1 ianuarie 2007 (denumite în continuare Noile linii directoare).

(4) Autoritatea responsabilă de administrarea schemei de ajutor de stat este Ministerul Economiei si Finantelor.

 

CAPITOLUL II

Reguli procedurale

 

Art. 2. - (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică întreprinderilor mari (denumite în continuare întreprinderi) care sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, care fac investitii în România si care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) realizează o investitie initială cu o valoare care depăseste echivalentul în lei a 100 de milioane euro, iar valoarea costurilor eligibile depăseste echivalentul în lei a 50 de milioane euro;

b) creează cel putin 500 de noi locuri de muncă, ca urmare a realizării investitiei initiale.

(2) Prin întreprindere mare se întelege orice întreprindere care nu se încadrează în definitia întreprinderilor mici si mijlocii, în sensul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii si Regulamentului (CE) nr. 364/2004 al Comisiei Europene de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001 privind extinderea sferei de aplicare a acestuia la ajutoarele de stat pentru cercetare-dezvoltare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 63 din 28 februarie 2004.

Art. 3. - (1) Sunt exceptate de la prevederile prezentei hotărâri ajutoarele de stat acordate în următoarele sectoare de activitate: producerea initială a produselor agricole cuprinse în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunitătilor Europene, pescuit, industria carboniferă, siderurgie, transport, constructii de nave maritime, fibre sintetice.

(2) Sunt interzise ajutoarele legate de activitătile de export, mai precis ajutoarele legate de cantitatea exportată, de înfiintarea si functionarea unei retele de distributie sau destinate acoperirii altor cheltuieli legate de activitătile de export, precum si ajutoarele de stat care favorizează utilizarea produselor nationale în detrimentul produselor din import.

Art. 4. - Prezenta hotărâre nu se aplică întreprinderilor care se află în una dintre următoarele situatii:

a) sunt considerate firme în dificultate, în sensul Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor aflate în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004;

b) sunt firme împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 5. -Ajutorul de stat instituit prin prezenta hotărâre se acordă întreprinderilor pentru realizarea unei investitii initiale.

Art. 6. - (1) Ajutorul de stat instituit prin prezenta hotărâre, care se acordă întreprinderilor, se poate cumula cu ajutorul acordat din fonduri comunitare.

(2) În cazul cumulului de ajutor prevăzut la alin. (1), plafonul intensitătii maxim admisibile, calculată conform anexei nr. 1 „Criteriile de acordare a ajutorului de stat conform schemei de ajutor de stat”, se aplică ajutorului total.

(3) Ministerul Economiei si Finantelor va aplica un program permanent de schimburi de informatii cu institutiile care administrează fonduri comunitare.

Art. 7. - Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor, în limita intensitătii maxim admisibile, calculată conform anexei nr. 1, si constă în acordarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei si Finantelor - Actiuni generale, a unor sume nerambursabile.

Art. 8. - Ministerul Economiei si Finantelor, în calitate de furnizor, va verifica respectarea îndeplinirii conditiilor impuse de reglementările comunitare si de prevederile prezentei hotărâri.

Art. 9. - (1) Schemă de ajutor de stat, notificată Comisiei Europene la data de 25 februarie 2008 cu nr. N 983/2008, este autorizată prin Decizia Comisiei Europene C (2008) 3.158 final din data de 2 iulie 2008, pentru ajutorul de stat N 103/2008.

(2) Ajutoarele de stat care depăsesc echivalentul în lei a 30 de milioane euro, ce intentionează a se acorda în regiunea Bucuresti-Ilfov, si, respectiv, 37,5 milioane euro în celelalte regiuni se notifică individual Comisiei Europene.

(3) Plafoanele pentru notificarea individuală prevăzute la alin. (2) au fost calculate pentru un proiect de investitii cu costuri eligibile de 100 de milioane euro.

Art. 10. - (1) Ajutorul de stat se acordă dacă beneficiarul a prezentat o cerere în acest scop, denumită Cerere de acord de principiu pentru finantare, si autoritatea responsabilă de administrarea schemei de ajutor de stat a confirmat ulterior, în scris, că, sub rezerva unor verificări mai detaliate, proiectul îndeplineste în principiu conditiile de eligibilitate stabilite în schemă înaintea începerii lucrărilor1). Confirmarea scrisă a autoritătii responsabile cu administrarea schemei de ajutor de stat poartă denumirea de Acord de principiu pentru finantare. Procedura este prevăzută în cap. III al anexei nr. 2.

(2) În cazul unui ajutor care face obiectul unei notificări individuale către Comisia Europeană si care este supus autorizării acesteia, confirmarea eligibilitătii este conditionată de decizia de aprobare a Comisiei Europene. Ajutorul de stat nu se acordă până la emiterea deciziei de aprobare de către Comisia Europeană.

(3) Dacă lucrările încep înaintea emiterii Acordului de principiu pentru finantare, întregul proiect nu va fi eligibil pentru finantare.

(4) Proiectele pentru care s-au efectuat cheltuieli înainte de data publicării schemei de ajutor de stat nu vor fi eligibile pentru ajutoare regionale.

Art. 11. - (1) Durata schemei de ajutor de stat este de 5 ani, respectiv perioada 2008-2012, cu posibilitatea prelungirii până în anul 2013. Prelungirea schemei de ajutor de stat se va face numai după notificarea la Comisia Europeană si obtinerea aprobării acesteia, înainte de expirarea duratei initiale a schemei de ajutor de stat.

(2) Bugetul total maxim al schemei de ajutor de stat este echivalentul în lei a 575 de milioane euro, iar bugetul mediu anual este de 115 milioane euro, în limita plafoanelor bugetare anuale stabilite pe perioada celor 5 ani.

(3) Numărul maxim estimat de beneficiari de ajutor de stat acordat în temeiul prezentei hotărâri este de 20 de întreprinderi, numărul mediu anual fiind de 4 întreprinderi.

Art. 12. - Pentru alocările specifice individuale acordate în cadrul schemei de ajutor de stat ce nu ating plafoanele prevăzute la art. 9 alin. (2) se va furniza Comisiei Europene, în termen de 20 de zile lucrătoare de la acordarea ajutorului de către autoritatea competentă, informatiile cerute în formularul prevăzut la anexa III din Noile linii directoare.

Art. 13. - Ministerul Economiei si Finantelor, în calitate de autoritate de implementare a schemei de ajutor de stat, trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la ajutoarele acordate pentru toate proiectele de investitii, în cadrul schemei de ajutor de stat. Aceste înregistrări, care contin toate informatiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate plafonul intensitătii ajutorului si celelalte criterii din Noile linii directoare, trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ajutorului.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 14. - Nerespectarea de către beneficiari a conditiilor prevăzute prin prezenta hotărâre, precum si a oricăror obligatii asumate în vederea obtinerii finantării determină aplicarea de către Ministerul Economiei si Finantelor a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat.

Art. 15. - Procedura de emitere a Acordului de principiu pentru finantare si de acordare a alocărilor specifice individuale în cadrul schemei de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investitiilor este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 16. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 16 iulie 2008.

Nr. 753.


1) Începerea lucrărilor înseamnă fie începerea lucrărilor de constructie, fie prima comandă fermă de echipamente, excluzând studiile de fezabilitate preliminare.

 

ANEXA Nr. 1

 

CRITERIILE

de acordare a ajutorului de stat conform schemei de ajutor de stat

 

CAPITOLUL I

Acordarea ajutorului de stat regional pentru investitia initială

 

1. Ajutorul de stat prevăzut în hotărâre se acordă numai întreprinderilor care realizează proiecte mari de investitii care pot fi considerate investitii initiale în sensul Noilor linii directoare.

2. Investitia initială reprezintă o investitie în active fixe, corporale si necorporale referitoare la: crearea unei unităti noi, extinderea unei unităti existente, diversificarea productiei unei unităti prin realizarea de produse noi, suplimentare, sau schimbarea fundamentală a procesului de productie al unei unităti existente. Poate fi considerată investitie initială si o investitie în capital fix realizată sub forma achizitionării unei unităti care a fost închisă sau ar fi fost închisă dacă nu ar fi fost cumpărată, cu exceptia cazului în care unitatea în cauză apartine unei întreprinderi în dificultate.

2.1. Prin active corporale se întelege activele constând în terenuri, constructii si echipamente. în cazul achizitionării unei noi unităti, trebuie luate în considerare numai costurile de cumpărare a activelor de la terti, cu conditia ca operatiunea să se facă în conditii de piată.

2.2. Prin active necorporale se întelege activele constând în transfer de tehnologie prin achizitionarea de drepturi referitoare la brevete, licente, know-how sau cunostinte tehnice nebrevetate.

2.3. Activele necorporale trebuie să satisfacă următoarele conditii:

a) să fie exploatate exclusiv în întreprinderea beneficiară de ajutor regional;

b) să reprezinte elemente de activ amortizabile, conform legislatiei în vigoare;

c) să fie achizitionate de la un tert în conditiile pietei;

d) să figureze în activele firmei si să rămână în patrimoniul întreprinderii beneficiare de ajutor regional pe o perioadă de cel putin 5 ani.

2.4. O investitie pentru înlocuire care nu îndeplineste conditiile prevăzute la pct. 2.1, 2.2 si 2.3 nu va fi considerată investitie initială.

Simpla achizitie de actiuni de la un operator economic nu constituie investitie initială.

3. Prin proiect mare de investitii se întelege o investitie initială asa cum este definită la pct. 2, ale cărei costuri eligibile depăsesc 50 de milioane euro.

Echivalentul în lei a 50 de milioane euro se calculează la preturile si cursul de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României, în vigoare la data acordării ajutorului, sau, în cazul proiectelor mari de investitii care necesită notificare individuală, la preturile si cursul de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României, în vigoare la data notificării.

Pentru a evita ca un proiect mare de investitii să fie fractionat artificial în mai multe subproiecte în scopul de a se sustrage aplicării dispozitiilor Noilor linii directoare, un proiect mare de investitii se consideră a fi un proiect unic de investitii atunci când investitia initială este realizată într-o perioadă de 3 ani, de către una sau mai multe întreprinderi, si constă în active imobilizate combinate într-un mod indivizibil din punct de vedere economic.

Pentru a stabili dacă o investitie este indivizibilă din punct de vedere economic se va tine seama de legăturile tehnice, functionale si strategice si de proximitatea geografică. Indivizibilitatea economică este evaluată independent de proprietate. Aceasta înseamnă că pentru a stabili dacă un proiect mare de investitii reprezintă un proiect unic evaluarea trebuie să fie aceeasi, indiferent dacă proiectul este realizat de o întreprindere, de mai multe întreprinderi care împart costurile investitiei sau de mai multe întreprinderi care suportă costurile unor investitii distincte din cadrul aceluiasi proiect de investitii (de exemplu, în cazul unei societăti în comun).

Costurile eligibile sunt costurile legate de investitia initială, respectiv costurile cu active corporale si active necorporale, sau costurile salariale pentru locurile de muncă create prin proiectul de investitie.

4. Ajutorul regional pentru investitii este calculat prin referire fie la costurile cu investitiile în active corporale si necorporale rezultate din proiectul de investitie initială, fie la costurile salariale estimate pentru locurile de muncă direct create prin proiectul de investitie, fiind retinută valoarea mai mare.

5. În cazul în care ajutorul de stat este calculat pe baza costurilor cu investitiile, cheltuielile eligibile sunt cele prevăzute în continuare.

5.1. Cheltuielile aferente investitiilor în imobilizări corporale cuprind acele cheltuieli legate de achizitionarea de terenuri, clădiri si echipamente.

Costurile corelate cu achizitionarea unor active corporale, altele decât terenuri si clădiri, prin intermediul unei operatiuni de leasing, pot fi considerate eligibile doar în situatia în care îmbracă forma leasingului financiar, care contine mentionată expres obligatia beneficiarului de a achizitiona activele la expirarea termenului contractului de leasing. în cazul achizitionării în sistem leasing a terenurilor sau clădirilor, contractul de leasing trebuie să îsi continue valabilitatea pentru cel putin 5 ani după momentul prevăzut pentru finalizarea proiectului de investitii.

Cu exceptia preluărilor, activele achizitionate trebuie să fie noi. în cazul preluărilor, se vor deduce activele pentru achizitionarea cărora a fost acordat deja un ajutor înainte de cumpărare.

5.2. Cheltuielile aferente investitiilor în imobilizări necorporale cuprind acele cheltuieli legate de transferul de tehnologie sub forma achizitionării de brevete, licente sau cunostinte brevetate si cunostinte tehnice nebrevetate. Aceste cheltuieli nu pot să depăsească 50% din costurile totale eligibile ale proiectului de investitie.

6. În cazul în care ajutorul este calculat pe baza costurilor rezultate din crearea de locuri de muncă în urma realizării proiectului de investitie initială, costurile eligibile sunt considerate a fi costurile salariale cu personalul nou-angajat, calculate pe o perioadă de 2 ani.

Costurile salariale includ salariul brut si contributiile la asigurările sociale obligatorii.

Prin crearea de locuri de muncă se întelege cresterea netă a numărului de salariati angajati direct de unitatea beneficiară de ajutor de stat, în raport cu media celor 12 luni precedente. Locurile de muncă pierdute în cursul acestei perioade de 12 luni trebuie deduse din numărul aparent al locurilor de muncă create în cursul aceleiasi perioade.

7. Acordarea ajutorului de stat pentru investitia initială este conditionată de mentinerea acesteia în regiunea în cauză pentru o perioadă minimă de 5 ani de la data finalizării proiectului de investitii. Investitia de înlocuire poate fi acceptată dacă aceasta are în vedere active care s-au uzat moral în decursul perioadei de 5 ani de la data finalizării investitiei, ca urmare a schimbării tehnologice rapide produse în domeniul în care a fost realizată investitia, cu respectarea conditiei ca activitatea economică să se desfăsoare în continuare în regiunea în cauză pentru o durată egală cu perioada minimă prevăzută.

În cazul în care ajutorul de stat este calculat pe baza costurilor salariale, trebuie îndeplinite următoarele conditii:

a) locurile de muncă sunt create direct de proiectul de investitii1);

b) locurile de muncă trebuie să fie ocupate în termen de 3 ani de la finalizarea lucrărilor si trebuie mentinute pe o perioadă de minimum 5 ani de la data la care au fost ocupate pentru prima dată.

8. În vederea garantării unui nivel viabil si eficient al investitiilor care beneficiază de ajutor, aportul beneficiarului destinat finantării lor trebuie să fie de cel putin 25% din costurile eligibile, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.


1) Se consideră că un loc de muncă este creat direct de către un proiect de investitii în cazul în care acesta se referă la activitatea de care este legată investitia si este creat în termen de 3 ani de la finalizarea investitiei, inclusiv locurile de muncă înfiintate ca urmare a cresterii nivelului de utilizare a capacitătii create de investitie.

 

CAPITOLUL II

Intensitatea ajutorului de stat

 

1. Intensitatea brută se calculează ajustându-se plafonul regional în functie de valoarea costurilor eligibile, stabilit conform Hărtii regionale aprobate prin Decizia CE privind ajutorul de stat N2/2007 - România, Harta ajutorului regional 2007-2013 din 24 ianuarie 2007, si prin Hotărârea Guvernului nr. 946/2006 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional pentru investitii initiale. Costurile eligibile sunt actualizate la valoarea lor la data acordării ajutorului. Ajutoarele plătibile în mai multe transe sunt actualizate la valoarea de la data acordării lor.

Rata de referintă folosită pentru actualizare este rata de referintă aplicabilă la momentul acordării ajutorului.

Intensitatea brută se calculează ajustându-se plafonul regional în functie de valoarea costurilor eligibile.

Astfel, suma admisibilă ca ajutor de stat pentru un proiect se calculează conform formulei:

A = Rx(50+0,50B+0,34C), unde:

- A reprezintă suma maximă a ajutorului de stat;

- R reprezintă plafonul regional neajustat stabilit conform Hărtii regionale aprobate prin Decizia CE privind ajutorul de stat N2/2007 - România, Harta ajutorului regional 2007-2013 din 24 ianuarie 2007, si prin Hotărârea Guvernului nr. 946/2006, care este de 50% pentru toate regiunile de dezvoltare, mai putin regiunea de dezvoltare 8 Bucuresti - Ilfov, si de 40% pentru regiunea de dezvoltare 8 Bucuresti - Ilfov;

- B reprezintă cheltuielile eligibile între echivalentul în lei a 50 de milioane euro si echivalentul în lei a 100 de milioane euro;

- C reprezintă cheltuielile eligibile peste echivalentul în lei a 100 de milioane euro.

Intensitatea ajutorului de stat se calculează în echivalentul subventiei brute.

Intensitatea ajutorului în echivalentul subventiei brute este valoarea actualizată a ajutorului exprimată în procent din valoarea actualizată a costurilor eligibile ale investitiei.

Pentru ajutoarele notificate individual la Comisia Europeană, echivalentul subventiei brute este calculat la data notificării. În alte cazuri, costurile eligibile ale investitiei sunt actualizate la valoarea lor la data acordării ajutorului.

Ajutoarele plătibile în mai multe transe sunt actualizate la valoarea de la data notificării sau acordării lor, după caz.

2. Intensitatea ajutorului de stat prezentată la pct. 1 se aplică ajutorului total în cazul în care:

a) asistenta se acordă concomitent în temeiul mai multor scheme regionale sau în combinatie cu ajutorul ad-hoc;

b) ajutorul provine din surse locale, regionale, nationale sau comunitare.

Respectarea conditiilor prevăzute la lit. a) si b) se asigură prin verificările efectuate la sediul întreprinderii, conform pct. 4 al cap. V din anexa nr. 2 la hotărâre.

Orice ajutor ad-hoc acordat unui proiect mare de investitii se va notifica individual Comisiei Europene.

În cazul în care costurile eligibile pentru ajutoare regionale sunt total sau partial eligibile pentru ajutoare în alte scopuri, partea comună trebuie să respecte plafonul cel mai favorabil care rezultă din regulile aplicabile.

Ajutoarele regionale pentru investitii nu se pot cumula cu ajutoare de minimis privind aceleasi costuri eligibile pentru a se sustrage intensitătilor maxime ale ajutorului stabilite prin prezenta schemă de ajutor de stat.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROCEDURĂ

de emitere a Acordului de principiu pentru finantare si de acordare a alocărilor specifice individuale

în cadrul schemei de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investitiilor

 

CAPITOLUL I

Definitii

 

În sensul prezentei proceduri, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) întreprindere este orice persoană juridică înregistrată conform Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, indiferent de forma de organizare, autorizată potrivit legilor în vigoare să facă acte si fapte de comert, în scopul obtinerii de profit, în conditii de concurentă. Conform art. 2, hotărârea se aplică întreprinderilor mari definite în sensul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, si Regulamentului (CE) nr. 364/2004 al Comisiei Europene de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001 privind extinderea sferei de aplicare a acestuia la ajutoarele de stat pentru cercetare-dezvoltare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 63 din 28 februarie 2004;

b) alocare specifică individuală reprezintă valoarea totală a sumei nerambursabile care poate fi acordată unei întreprinderi, în cadrul schemei de ajutor de stat, în una sau mai multe transe.

 

CAPITOLUL II

Criterii de eligibilitate

 

Pot beneficia de alocări specifice individuale în baza schemei de ajutor de stat întreprinderile mari definite în sensul Legii nr. 346/2004, cu modificările si completările ulterioare, si Regulamentului (CE) nr. 364/2004, care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările si completările ulterioare, si fac investitii în România;

b) intentionează să realizeze o investitie initială cu o valoare care depăseste echivalentul în lei a 100 milioane de euro, iar valoarea costurilor eligibile depăseste echivalentul în lei a

50 de milioane euro si creează cel putin 500 de noi locuri de muncă, ca urmare a realizării investitiei initiale;

c) nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;

d) nu se află în procedură de executare silită, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operatională, lichidare sau alte situatii reglementate de lege;

e) nu intră în categoria întreprinderilor în dificultate, potrivit sectiunii 2.1 a cap. 2 din Comunicarea Comisiei Europene - Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor în dificultate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. C244 din 1 octombrie 2004;

f) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, beneficiarul a plătit atât valoarea totală a ajutorului ilegal si incompatibil, cât si dobânda de recuperare aferentă;

g) la momentul solicitării ajutorului de stat prezintă un plan de investitii;

h) nu realizează investitii si nu creează locuri de muncă, pentru care solicită ajutor de stat în temeiul prezentei scheme de ajutor de stat, în următoarele sectoare: pescuit, acvacultura, industria carboniferă, siderurgie, transport, constructii de nave maritime, fibre sintetice, productia primară a produselor agricole, cuprinse în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunitătii Europene.

 

CAPITOLUL II

Procedură de emitere a acordului de principiu

pentru finantare

 

1. Înainte de începerea lucrărilor orice solicitant trebuie să obtină un Acord de principiu pentru finantare din partea Ministerului Economiei si Finantelor. Ministerul Economiei si Finantelor emite Acordul de principiu pentru finantare înainte de începerea lucrărilor, confirmând în scris că, sub rezerva rezultatelor verificării în detaliu, proiectul îndeplineste, în

principiu, conditiile de eligibilitate stabilite prin schemă de ajutor de stat. Dacă lucrările încep înaintea obtinerii Acordului de principiu pentru finantare, întregul proiect nu va fi eligibil pentru finantare.

2. În vederea obtinerii Acordului de principiu pentru finantare, solicitantul transmite la Ministerul Economiei si Finantelor, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucuresti, o cerere de acord de principiu pentru finantare conform formularului nr. 1 la prezenta procedură, însotită de următoarele documente justificative:

a) certificat constatator, în original, emis de oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul unde este înregistrată societatea solicitantă, în care să se mentioneze următoarele informatii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociatii si reprezentantii legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal si toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii, data ultimei mentiuni înscrise în registru si obiectul acesteia;

b) situatii financiare aprobate, corespunzătoare ultimului exercitiu financiar, în copie, purtând mentiunea „conform cu originalul”, semnătura reprezentantului legal al întreprinderii si stampila întreprinderii;

c) planul de investitii pentru care se solicită finantarea;

d) studiu tehnico-economic, întocmit de o firmă de specialitate, din care să rezulte viabilitatea proiectului pentru care se solicită finantarea;

e) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligatiilor de plată către bugetul general consolidat, în original sau în copie legalizată, eliberat în conditiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru;

f) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligatiilor de plată către bugetul local, în original sau în copie legalizată, eliberat în conditiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru;

g) declaratie pe propria răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii că aceasta nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operatională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, că societatea nu are activitătile suspendate sau alte situatii similare reglementate de lege;

h) declaratie pe propria răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii că nu au fost emise împotriva acesteia decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, că beneficiarul a plătit atât valoarea totală a ajutorului ilegal si incompatibil, cât si dobânda de recuperare aferentă;

i) declaratie pe propria răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii privind ajutoarele de minimissi alte fonduri publice de care a beneficiat pentru acelasi proiect de investitii pentru care a solicitat ajutor de stat în temeiul schemei de ajutor de stat;

j) declaratie pe propria răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii că întreprinderea asigură din surse proprii, pe perioada derulării planului de investitii, finantarea a cel putin 25% din costurile eligibile ale investitiei;

k) împuternicire semnată si stampilată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât aceasta semnează cererea-tip de acord de principiu pentru finantare;

l) o copie a buletinului de identitate/cărtii de identitate a persoanei împuternicite să semneze cererea-tip de acord de principiu pentru finantare;

m) opisul cu documentele depuse pentru obtinerea Acordului de principiu pentru finantare;

n) declaratie pe propria răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii că nu au început lucrările1) la proiectul de investitii pentru care solicită finantare în cadrul schemei de ajutor de stat.

3. Cererea de acord de principiu pentru finantare se completează în limba română prin tehnoredactare si poartă stampila si semnătura în original a reprezentantului legal al întreprinderii.

4. În cazul unui ajutor care face obiectul unei notificări individuale către Comisia Europeană si care este supus autorizării acesteia, confirmarea eligibilitătii este conditionată de decizia de aprobare a Comisiei Europene. Ajutorul individual se notifică în termen de 60 de zile lucrătoare de la data emiterii Acordului de principiu pentru finantare.

 

CAPITOLUL IV

Înregistrarea, evaluarea si selectia beneficiarilor

 

1. Prin ordin al ministrului economiei si finantelor, emis în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii, se desemnează directia cu atributii în domeniul ajutorului de stat ca Unitate de implementare a schemei de ajutor de stat, pe perioada de valabilitate a acesteia, precum si secretarul de stat coordonator.

2. În aplicarea prevederilor hotărârii, Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat coordonează metodologic compartimentele specializate pe probleme de ajutor de stat din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si din cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili.

3. Directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si Directia generală de administrare a marilor contribuabili, prin compartimentele specializate pe probleme de ajutor de stat, acordă asistentă întreprinderilor solicitante pentru întocmirea si completarea Cererii de acord de principiu pentru finantare.

4. Cererea de acord de principiu pentru finantare completată, însotită de documentele justificative, se depune la registratura generală a Ministerului Economiei si Finantelor, mentionându-se pe plic „Schema de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investitiilor”.

5. Cererea de acord de principiu pentru finantare va fi înregistrată în Registrul special al schemei de ajutor de stat, la cabinetul secretarului de stat coordonator, mentionându-se data si numărul de înregistrare a cererii.

6. înregistrarea cererilor de acord de principiu pentru finantare va începe după intrarea în vigoare a ordinului ministrului economiei si finantelor prevăzut la pct. 1.

7. Cererile vor fi analizate si selectate, în limita bugetului anual alocat schemei de ajutor de stat, în functie de data si numărul înregistrării documentelor prevăzute la pct. 2 din cap. III, urmărindu-se conformitatea cu prevederile hotărârii.

8. Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat va finaliza procesul de evaluare a cererii de acord de principiu pentru finantare în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de ia data înregistrării acesteia.

9. Ministerul Economiei si Finantelor, prin Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat, are obligatia de a face publice pe site-ul său epuizarea bugetului anual alocat pentru această schemă si data de la care nu se mai înregistrează cereri de acord de principiu pentru finantare.

10. în urma procesului de evaluare a Cererii de acord de principiu pentru finantare, Ministerul Economiei si Finantelor transmite întreprinderilor solicitante, după caz:

a) Acordul de principiu pentru finantarea proiectului de investitii, conform formularului nr. 2 la prezenta procedură, în cazul întreprinderilor solicitante selectate pentru finantare;

1) începerea lucrărilor înseamnă fie începerea lucrărilor de constructie, fie prima comandă fermă de echipamente, excluzând studiile de fezabilitate preliminare.

b) o înstiintare prin care se precizează că Cererea de acord de principiu pentru finantare este incompletă, nu contine informatii corecte, nu este însotită de toată documentatia necesară sau există neconcordante între informatiile furnizate, în acest caz, termenul de evaluare de acord de principiu pentru finantare, prevăzut la pct. 8, curge de la data la care cererea este considerată completă în sensul prevederilor hotărârii, întreprinderea solicitantă transmite completarea documentatiei în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea înstiintării;

c) o scrisoare de respingere a Cererii de acord de principiu pentru finantare, în cazul în care: nu se îndeplinesc criteriile prevăzute în hotărâre sau cererile de acord de principiu pentru finantare au fost depuse după data la care bugetul anual alocat schemei de ajutor de stat a fost epuizat ori nu se respectă termenul prevăzut la lit. b).

 

CAPITOLUL V

Acordarea alocărilor specifice individuale

 

1. Alocările specifice individuale se acordă solicitantilor selectati după efectuarea partială sau totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investitii pentru care a fost emis Acordul de principiu pentru finantare.

2. Acordarea alocării specifice individuale se face pe baza unei cereri de eliberare a sumei nerambursabile, prevăzută în formularul nr. 3 la prezenta procedură, transmisă de către solicitant la Ministerul Economiei si Finantelor prin reprezentant sau prin postă, cu confirmare de primire.

3. Cererea de eliberare a sumei nerambursabile prevăzute la pct. 2 este însotită de următoarele documente:

a) formularul de decont prevăzut în formularul nr. 4 la prezenta procedură, însotit de documentele justificative prevăzute în formularul nr. 5 la prezenta procedură, în copie, în ordinea activitătilor si documentelor justificative completate în formularul de decont. Copiile contin mentiunea „conform cu originalul”, stampila si semnătura reprezentantului legal al întreprinderii.

b) opis cu toate documentele depuse în vederea eliberării sumei nerambursabile.

4. Eliberarea de către Ministerul Economiei si Finantelor a transei din suma nerambursabilă se va face după verificarea la fata locului, acolo unde investitia este în curs de realizare, si la sediul social al întreprinderii, de către reprezentantii Unitătii de implementare a schemei de ajutor de stat si de cei ai compartimentelor specializate pe probleme de ajutor de stat din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti sau din cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili. Verificarea are ca obiect:

a) realitatea, legalitatea si regularitatea operatiunilor economico-financiare referitoare la elementele investitiei pentru care se solicită finantare;

b) ajutoarele de stat primite de întreprindere în temeiul mai multor scheme regionale sau în combinatie cu ajutorul ad-hoc, din surse locale, regionale, nationale ori comunitare.

Pe durata efectuării controlului la fata locului si la sediul social echipa de control trebuie să aibă acces la documentele contabile în original ale întreprinderii, care să ateste îndeplinirea conditiilor din schema de ajutor de stat.

5. Plata sumelor reprezentând ajutor de stat se realizează în limita intensitătii maxim admisibile, cu respectarea conditiilor prevăzute la lit. a) si b) ale pct. 2 din cap. II al anexei nr. 1 la hotărâre.

6. Cererea de eliberare a primei transe, însotită de documentele mentionate la pct. 3, se va depune după o perioadă de minimum 3 luni de la demararea proiectului de investitii.

7. Plata pentru cheltuielile eligibile aferente proiectului nu poate face obiectul unor plăti compensatorii.

8. Virarea efectivă a transelor din suma nerambursabilă se face de către Ministerul Economiei si Finantelor, în termen de maximum 60 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de eliberare a sumei nerambursabile, în contul 50.70 „Disponibil din subventii si transferuri” deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază îsi are domiciliul fiscal, pe baza analizei setului de documente prevăzute la pct. 3.

 

CAPITOLUL VI

Controlul si raportarea alocărilor specifice individuale

 

1. Ministerul Economiei si Finantelor, prin Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat si compartimentele specializate pe probleme de ajutor de stat din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti sau din cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, verifică la sediul beneficiarilor schemei de ajutor de stat:

a) veridicitatea si conformitatea declaratiilor si cheltuielilor efectuate de întreprinderi în cadrul schemei de ajutor de stat;

b) contributiile beneficiarilor la realizarea proiectelor de investitii conform pct. 9 al cap. I din anexa nr. 1 la hotărâre;

c) încadrarea în limita maximă a intensitătii ajutorului de stat.

2. în cazul în care, în urma controalelor efectuate la întreprinderile beneficiare, se constată:

a) declaratii incomplete si/sau neconforme cu realitatea pentru a obtine suma nerambursabilă;

b) nerealizarea de către întreprinderea beneficiară de ajutor de stat a contributiei proprii la realizarea proiectului de investitii;

c) schimbarea destinatiei sumei nerambursabile;

d) orice altă nerespectare a prevederilor hotărârii, Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat va propune ministrului economiei si finantelor recuperarea totală sau partială, după caz, a ajutorului de stat acordat.

3. Recuperarea ajutorului de stat se realizează conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007.

4. Întreprinderile beneficiare au obligatia să transmită Ministerului Economiei si Finantelor anual, timp de 5 ani de la finalizarea investitiei, o raportare privind efectele finantării prin completarea formularului nr. 6 la prezenta procedură. Transmiterea formularului se efectuează până la data de 1 iunie a anului în curs pentru anul precedent.

 

CAPITOLUL VII

Revocarea acordului de principiu pentru finantare

 

1. Întreprinderile solicitante sunt obligate să demareze proiectul de investitii pentru care au solicitat finantare în termenul prevăzut în planul de investitii care a stat la baza emiterii Acordului de principiu pentru finantare. în cazul în care întreprinderile solicitante nu au demarat proiectul în termenul stabilit, acordul de principiu se revocă.

2. În cazul în care proiectul de investitii înregistrează unele modificări, întreprinderea are obligatia de a informa Ministerul Economiei si Finantelor, în termen de 10 zile lucrătoare, în legătură cu aceste modificări, anexând o fundamentare tehnico-economică.

3. Ministerul Economiei si Finantelor analizează documentatia primită si verifică la fata locului situatia existentă în fapt, procedând astfel:

a) în situatia în care se constată că investitia îndeplineste în continuare toate conditiile prevăzute de hotărâre si nivelul intensitătii ajutorului de stat nu se modifică, se consideră că acordul de principiu îsi mentine valabilitatea.

b) în situatia în care se constată că investitia nu mai îndeplineste conditiile prevăzute de hotărâre, acordul de principiu se revocă. În situatia în care au fost deja decontate o parte din cheltuielile eligibile, aceste sume se recuperează.

4. În situatia în care întreprinderea procedează la schimbarea proiectului de investitii, acordul se revocă.

5. În situatia în care ajutorul de stat a făcut obiectul unei notificări individuale către Comisia Europeană, atunci este necesară elaborarea si transmiterea unei noi notificări privind modificarea planului de investitii.

 

CAPITOLUL VIII

Confidentialitate

 

Informatiile având caracter de secret de afaceri cu privire la beneficiarii de ajutor de stat reprezintă secret profesional si urmează regimul juridic prevăzut de reglementările în materie.

 

FORMULARUL Nr. 1 la procedură

 

Data înregistrării.............................

Numărul înregistrării.......................

 

CERERE DE ACORD DE PRINCIPIU PENTRU FINANTARE

(Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare.)

 

Subscrisa,..............................................., având datele de identificare mentionate la sectiunea A, reprezentată legal prin dl/dna........................................, având calitatea de......................................, solicit finantarea în conditiile prevederilor schemei de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investitiilor.

 

SECTIUNEA A

Prezentarea solicitantului

 

Denumirea întreprinderii:.......................................................................................................................................................

Adresa:.................................................................., cod postal:.......................

Telefon:.....................Fax:.......................E-mail:.................................

Data înregistrării întreprinderii:..............................................................................................................................................

Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comertului:..............................................................................................................

Codul de identificare fiscală:.......................

Codul IBAN în care se solicită transferarea alocatiei specifice individuale: RON.........................................., deschis la

Trezoreria..................................................................

Forma juridică:.................................................................................................................................................................

Capitalul social:............................lei, detinut de:

- persoane fizice: ............%;

- societăti comerciale mari1): ...........%.

Obiectul principal de activitate:..........................................................................................................................................

Codul CAEN:..........................................

Obiectul secundar de activitate2):......................................................................................................................................

Codul CAEN:..................................................

Numărul mediu scriptic anual de personal, în anul fiscal anterior:...................................................................................

Cifra de afaceri, conform ultimului bilant contabil anual aprobat:..................................................................................lei

Valoarea activelor totale, conform ultimei situatii financiare aprobate3):........................................................................lei

Numele:...........................................................................

Functia:...........................................................................

Semnătura autorizată si stampila solicitantului4)

 

Data semnării:..............................

 

SECTIUNEA B

Prezentarea proiectului pentru care se solicită finantare în cadrul schemei de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investitiilor

 

SECTIUNEA B1

Descrierea succintă a proiectului pentru care se solicită finantarea

 

SECTIUNEA B2

Prezentarea cheltuielilor eligibile pentru care se solicită finantarea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumirea activitătii

Tipul de cheltuială eligibilă pentru care se solicită finantare

Valoarea cheltuielilor eligibile*) - lei —

Valoarea finantării solicitate - lei —

 

An I

An II

An III

An IV

AnV

An I

An II

An III

An IV

AnV

a) Cheltuieli eligibile pentru realizarea de investitii în imobilizări corporale5):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terenuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constructii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalatii tehnice si masini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte instalatii, utilaje si mobilier industrial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Cheltuieli eligibile pentru realizarea de investitii în imobilizări necorporale6):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli cu transfer de tehnologie prin dobândirea drepturilor de proprietate intelectuală: brevet de inventie, licente, a know-how-ului sau a cunostintelor tehnice nebrevetate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crearea de noi locuri de muncă

c) Cheltuieli salariale cu personalul nou-angajat în urma realizării proiectului de investitii pe o perioada de 2 ani:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli cu salariul brut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli cu asigurările sociale obligatorii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Valoarea cheltuielilor eligibile fără TVA.

 

SECTIUNEA C

Declaratie pe propria răspundere

 

Subsemnatul(a),................................., identificat(ă) cu B.l./C.l. seria.................nr............., eliberat(ă)de..................... la data de.................., cu domiciliul în localitatea...................................., str.................nr............, bl........., se.........., ap.........., sectorul/judetul..............................., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii..............................., declar pe propria răspundere că toate informatiile furnizate si consemnate în prezenta cerere sunt corecte si complete.

Înteleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informatiilor în scopul de a obtine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

Declar pe propria răspundere că pentru proiectul pentru care solicit finantarea prin prezenta schemă:

□ nu am beneficiat de fonduri publice

□ am beneficiat de următoarele fonduri publice:

 

Nr. crt.

Anul acordării

Forma

Tipul ajutorului

Furnizorul

Actul normativ

în baza căruia

am beneficiat

de finantare

Cuantum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele:.................................................................

Functia:..................................................................

Semnătura autorizată si stampila solicitantului7)

Data semnării:.........................

 

NOTĂ IMPORTANTĂ!

Solicitantul nu este obligat să suporte nicio taxă din partea niciunei persoane sau institutii care îl ajută în completarea acestei cereri. Reprezentantii Ministerului Economiei si Finantelor pot discuta cu solicitantii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora.

 


1) Societatea mare este acea societate comercială cu numărul mediu scriptic de personal mai mare de 250 (inclusiv) sau o cifră de afaceri anuală netă de peste 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau care detine active totale ce depăsesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro, conform ultimei situatii financiare aprobate.

2) Se completează dacă finantarea se solicită pentru obiectul secundar de activitate.

3) Prin active totale se întelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.

4) Toate cererile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeasi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

5) Reprezintă orice investitii în active corporale ce se referă la crearea unei noi unităti, extinderea unei unităti existente sau angajarea într-o activitate ce implică o schimbare fundamentală a produsului sau procesului de productie al unei unităti existente, mai ales prin rationalizare, diversificare sau modernizare. O investitie în active fixe, realizată sub forma achizitionării unei unităti care s-a închis sau care s-ar fi închis dacă nu ar fi fost cumpărată, trebuie să fie considerată ca o investitie în imobilizări corporale.

6) Reprezintă orice investitii în transfer de tehnologie prin dobândirea drepturilor de brevet de inventie, a licentelor, a know-how-ului sau a cunostintelor tehnice nebrevetate.

7) Toate cererile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeasi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

 

FORMULARUL Nr. 2 la procedură

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

UNITATEA DE IMPLEMENTARE........................................

Data........................................

Numărul..................................

 

ACORDUL DE PRINCIPIU PENTRU FINANTAREA1) PROIECTULUI DE INVESTITII

 

Destinatar

Denumirea întreprinderii:.......................................................................................................................................................

Data înregistrării întreprinderii:................................................................................................................................................

Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comertului:.................................................................................................................

Codul de identificare fiscală:.................................................................................................................................................

Adresa:.......................................................................................................................................................................................

Telefon:..................................................................................................................................................................................

Fax:..........................................................................................................................................................................................

E-mail:...................................................................................................................................................................................

Ca urmare a cererii dumneavoastră nr......din data de ..... vă comunicăm prin prezenta acordul de principiu pentru finantarea următoarelor cheltuieli eligibile aferente proiectului:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumirea activitătii

Tipul de cheltuială eligibilă pentru care se solicită

Valoarea cheltuielilor eligibile*)

- lei -

Valoarea finantării aprobate

- lei -

An 1

An II

An III

An IV

AnV

An 1

An II

An III

An IV

AnV

a) Cheltuieli eligibile pentru realizarea de investitii în imobilizări corporale2):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terenuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constructii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalatii tehnice si masini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte instalatii, utilaje si mobilier industrial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Cheltuieli eligibile pentru realizarea de investitii în imobilizări necorporale3):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli cu transfer de tehnologie prin dobândirea drepturilor de proprietate intelectuală: brevet de inventie, licente, a know-how-ului sau a cunostintelor tehnice nebrevetate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crearea de noi locuri de muncă

c) Cheltuieli salariale cu personalul nou-angajat în urma realizării proiectului de investitii pe o perioadă de 2 ani:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli cu salariul brut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli cu asigurările sociale obligatorii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Valoarea cheltuielilor eligibile fără TVA.

Prin prezentul acord de principiu pentru finantarea proiectului de investitii se confirmă că proiectul îndeplineste în principiu conditiile de eligibilitate stabilite în schema instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investitiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 637 din 4 septembrie 2008, înaintea începerii lucrărilor.

Prezentul acord de principiu pentru finantare se revocă de drept si fără nicio altă formalitate dacă proiectul de investitii nu a fost demarat în termenul stabilit, investitia nu mai îndeplineste conditiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 753/2008 sau în situatia în care întreprinderea procedează la schimbarea proiectului de investitii.

Ministrul economiei si finantelor,

1) Se completează de Unitatea de implementare.

2) Reprezintă orice investitii în active fixe corporale ce se referă la crearea unei noi unităti, extinderea unei unităti existente sau angajarea într-o activitate ce implică o schimbare fundamentală a produsului sau procesului de productie al unei unităti existente, mai ales prin rationalizare, diversificare sau modernizare. O investitie în active fixe, realizată sub forma achizitionării unei unităti care s-a închis sau care s-ar fi închis dacă nu ar fi fost cumpărată, trebuie să fie de asemenea considerată ca fiind o investitie în imobilizări corporale.

3) Reprezintă orice investitii în transfer de tehnologie prin dobândirea drepturilor de brevet de inventie, a licentelor, a know-how-ului sau a cunostintelor tehnice nebrevetate.

 

FORMULARUL Nr. 3 la procedură

 

Data înregistrării..............................

Numărul înregistrării........................

 

CERERE DE ELIBERARE A SUMEI NERAMBURSABILE

(Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.)

 

Subscrisa, ......................................................., având datele de identificare mentionate la lit. A, reprezentată legal prin dl/dna..........................................., având calitatea de ..................................., identificată cu B.l./ CI. seria..........nr......., eliberată de...............la data de............., cu domiciliul în localitatea.........................., str.......................nr........., bl........, se........, ap........., sectorul/judetul......................, cod postal................, solicit eliberarea alocatiei specifice individuale, în sumă de.............................., în baza Acordului de principiu pentru finantare nr...............din data de..........................si în conditiile prevederilor schemei de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investitiilor

A. Datele de identificare a întreprinderii:

Denumirea întreprinderii:.......................................................................................................................................................

Data înregistrării întreprinderii:..............................................................................................................................................

Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comertului:..............................................................................................................

Codul de identificare fiscală:....................................................................................................................................................

Adresa:...................................................................................................................................................................................

Telefon:.............................................Fax:..............................................E-mail:................................................................

Cod IBAN..........................................................., deschis la Trezoreria.............................................................................

Anexez la prezenta formularul de decont, conform formularului nr. 4 la procedură, precum si documentele justificative prevăzute în formularul nr. 5 la procedură, în original si în copie, în ordinea activitătilor completate în formularul de decont.

NOTĂ IMPORTANTĂ!

Solicitantul nu este obligat să suporte nicio taxă din partea niciunei persoane sau institutii care îl ajută în completarea acestei cereri. Reprezentantii Ministerului Economiei si Finantelor pot discuta cu solicitantii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora.

 

Numele:.............................................................

Semnătura autorizată si stampila solicitantului*)

Functia:.............................................

Data semnării:...................................

 


*) Toate cererile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeasi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

 

FORMULARUL Nr. 4 la procedură

 

FORMULAR DE DECONTA

Întreprinderea:.............................. Data:.............................

 

- lei -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea

Obiectul facturii

Nr. facturii

Data facturii

Valoarea facturii

Document de plată

Felul documentului

Nr.

Data

Valoarea

Cu TVA

Fără TVA

Cu TVA

Fără TVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele:..................................

Semnătura autorizată si stampila solicitantului2)

 


1) La prezentul decont se vor anexa lista documentelor justificative în ordinea serviciilor efectuate prezentate în decont, precum si documentele justificative în original si în copie.

2) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeasi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

 

FORMULARUL Nr. 5 la procedură

 

CHELTUIELI ELIGIBILE SI DOCUMENTE JUSTIFICATIVE AFERENTE FINANTĂRII

 

Nr. crt.

Activităti eligibile

Cheltuieli eligibile

Documente justificative

1.

Realizarea de investitii în imobilizări corporale si necorporale

a) Cheltuieli eligibile pentru realizarea de investitii în imobilizări corporale:

- terenuri

- constructii

- instalatii tehnice si masini

- alte instalatii, utilaje si mobilier industrial

b) Cheltuieli eligibile pentru realizarea de investitii în imobilizări necorporale:

- cheltuieli cu transfer de tehnologie prin dobândirea drepturilor de proprietate intelectuală: brevet de inventie, licente, a know-how-ului sau a cunostintelor tehnice nebrevetate

a) Contract de prestări de servicii, factură/chitantă, ordine de plată, copie de pe extrasul de cont, documente din care să rezulte achizitionarea în conditii de piată

Copie de pe materialele elaborate în cadrul contractelor încheiate

b) Contract de vânzare-cumpărare, contract de leasing financiar care este eligibil doar în cazul în care există obligatia beneficiarului de a achizitiona activele la sfârsitul perioadei de leasing, factură/chitantă, ordine de plată, copie de pe extrasul de cont, documente din care să rezulte achizitionarea în conditii de piată

c) Contract de licentă, contract de leasing financiar, factură/chitantă, ordine de plată, copie de pe extrasul de cont, documente din care să rezulte achizitionarea în conditii de piată

2.

Crearea de noi locuri de muncă

c) Cheltuieli salariale cu personalul nou-angajat în urma realizării proiectului de investitii pe o perioadă de 2 ani:

- cheltuieli cu salariul brut

- cheltuieli cu asigurările sociale obligatorii

Situatii nominale referitoare la personalul nou-angajat în urma realizării proiectului de investitii cuprinzând salariile brute si cheltuielile cu asigurările sociale obligatorii

 

FORMULARUL Nr. 6 la procedură

 

Data înregistrării......................

Numărul înregistrării.................

 

FORMULAR DE RAPORTARE A EFECTELOR FINANTĂRIM) acordată în cadrul schemei de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investitiilor

(Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.)

 

Perioada pentru raportare: anul.............

Datele de identificare a întreprinderii:

Denumirea întreprinderii:.......................................................................................................................................

Adresa:................................................................................................................................................................

Telefon:.......................................................Fax:...........................................E-mail............................................

Data înregistrării întreprinderii:................................................................................................................................

Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comertului:...........................................................................................

Codul de identificare fiscală:.....................................................................................................................................

Am obtinut Acordul de principiu pentru finantare nr................../................, iar eliberarea alocatiei specifice individuale s-a efectuat în perioada .........................................................

Date de raportare:

Cifra de afaceri netă:.................................................lei

Profitul/pierderea brut(ă):...........................................lei

Valoarea investitiei efectiv realizate pentru care a solicitat finantare:.................................lei

Rentabilitatea capitalului angajat2)........................................................................................................................................

Marja brută din vânzări3).......................................................................................................................................................

Numărul de locuri de muncă nou-create aferente investitiei pentru care a solicitat finantarea.............................................

Subsemnatul/Subsemnata,....................................................., identificat/identificată cu actul de identitate seria............ nr. ................., eliberat de.........................la data de.............................., cu domiciliul în localitatea......................................, str..................................................nr............bl........., se.........., ap.........., sectorul/judetul..............................., în calitate de reprezentant legal al Societătii ..............................., declar pe propria răspundere că toate informatiile furnizate si consemnate în prezentul formular sunt corecte si complete.

 

Semnătura autorizată si stampila solicitantului4)

Functia:.......................

Data semnării:...................


1) Pe baza datelor din situatiile financiare anuale aprobate.

2) Rentabilitatea capitalului angajat = profitul înaintea plătii dobânzii si a impozitului pe profit/capitalul angajat.

3) Marja brută din vânzări = (profitul brut din vânzări/cifra de afaceri) *100.

4) Toate cererile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeasi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Statutului Bisericii Evanghelice C. A.

din România

 

În temeiul art. 29 alin. (3) si al art.108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 49 alin. (2) si (3) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă si regimul general al cultelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se recunoaste Statutul Bisericii Evanghelice C. A. din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Decretul nr. 627/1949 pentru aprobarea Statutului Bisericii Evanghelice CA. din Republica Populară Română, nepublicat.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

 

Bucuresti, 20 august 2008.

Nr. 898.

 

ANEXĂ

 

STATUTUL BISERICII EVANGHELICE CA. DIN ROMÂNIA

Preambul

 

Biserica Evanghelică CA. din România trăieste din cuvântul Domnului si al Sacramentelor, în comunitatea bisericii unice, sfinte, universale si apostolice.

Ea se conduce în învătătură si faptă după mărturisirea de credintă evangelică-luterană, cum este mărturisită în special în Confesiunea augustană din 1530, si este constientă de unitatea ei cu bisericile crestine din România si din întreaga lume.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

SECTIUNEA 1

Membri, teritoriu, apartenentă

 

Art. 1. - (1) Biserica Evanghelică CA. din România este comunitatea tuturor crestinilor de confesiune evanghelică, care îsi declară această apartenentă si care au domiciliul în România.

(2) Biserica Evanghelică CA. din România poate înfiinta comunităti bisericesti în străinătate, pe baza hotărârii Congresului Bisericii Generale.

(3) În activitatea sa, Biserica Evanghelică CA. din România respectă Constitutia si celelalte legi ale statului român.

Art. 2. - (1) Apartenenta la Biserica Evanghelică CA. din România se întemeiază pe botez.

(2) Calitatea de membru al Bisericii Evanghelice CA. din România este determinată de apartenenta la o comunitate bisericească.

(3) De regulă, fiecare membru al Bisericii Evanghelice CA. din România apartine comunitătii bisericesti din localitatea de domiciliu.

(4) Membrii altor biserici evanghelice pot deveni si membri cu statut special în Biserica Evanghelică CA. din România. Acest statut special va fi reglementat printr-o dispozitie a Consistoriului superior.

Art. 3. - (1) Membrii comunitătilor bisericesti beneficiază în egală măsură de drepturile si sunt tinuti de obligatiile reglementate în cadrul Bisericii Evanghelice CA. din România, potrivit statutului în vigoare.

(2) Membrii comunitătilor bisericesti beneficiază de propovăduirea organizată a Evangheliei, de împărtăsirea Sacramentelor si de asistentă spirituală si diaconică.

(3) Membrii Bisericii sunt chemati să ducă o viată crestinească si să se implice activ în viata acesteia prin actiuni personale, îndeplinirea unor functii, realizarea de sarcini, precum si prin contributii si donatii.

 

SECTIUNEA a 2-a

Proceduri juridice

 

Art. 4. - Conform prevederilor bisericesti în vigoare, membrii comunitătilor bisericesti pot depune plângeri, formula contestatii si folosi calea de atac a apelului, atât împotriva hotărârilor si dispozitiilor prin care sunt reglementate problemele interne ale Bisericii, cât si cu privire la alegerile din interiorul acesteia.

Art. 5. - Pentru luarea hotărârilor în cadrul sedintelor tuturor organelor corporatiste, cu exceptia celor de competenta

Congresului Bisericii Generale, prevăzute la art. 91 alin. (1), art. 94, 95 si 97, se aplică următoarele dispozitii:

a) toate întrebările trebuie astfel formulate, încât răspunsul să poată fi dat doar prin „Da” sau „Nu”;

b) hotărârile se adoptă cu votul a cel putin jumătate plus unu din numărul total de voturi exprimate;

c) votarea nominală are loc dacă este solicitată în scris de cel putin 3 membri, dacă presedintele consideră acest lucru necesar pentru stabilirea exactă a majoritătii voturilor si dacă averea Bisericii sau a fundatiilor este înstrăinată ori grevată cu sarcini;

d) cu exceptia presedintelui, toti cei prezenti cu drept de vot sunt obligati să îsi exprime votul;

e) presedintele este îndreptătit să îsi exprime votul la fiecare scrutin. în caz de votare nominală si în cazul egalitătii de voturi, este obligat să îsi exprime votul;

f) la dezbaterea propunerii de abrogare sau modificare a unei hotărâri, trebuie să fie prezente cel putin două treimi din numărul membrilor. Propunerea se consideră aprobată numai atunci când cel putin două treimi din numărul celor prezenti au votat în favoarea ei.

 

SECTIUNEA a 3-a

Statutul juridic si structurile Bisericii

 

Art. 6. - (1) Biserica Evanghelică CA. din România se organizează, administrează si functionează în mod autonom.

(2) Conducerea Bisericii Evanghelice CA. din România are caracter spiritual si juridic deopotrivă.

(3) Limba oficială în cadrul Bisericii Evanghelice CA. din România este limba germană. în relatiile cu statul român si cu autoritătile sale, limba oficială este limba română.

Art. 7. - (1) Biserica are următoarea structură:

a) comunitatea bisericească locală;

b) comunitatea bisericească districtuală;

c) comunitatea bisericească generală.

(2) Comunitătile bisericesti locale, respectiv parohiile, comunitătile bisericesti districtuale, respectiv consistoriile districtuale, si comunitatea bisericească generală, respectiv Consistoriul superior, sunt persoane juridice de utilitate publică. De asemenea, sunt persoane juridice toate institutiile si organizatiile aprobate de Congresul Bisericii Generale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 8. - (1) Unitătile bisericesti cu personalitate juridică au proprietate mobiliară si imobiliară. Această proprietate face parte din patrimoniul Bisericii Evanghelice CA. din România.

(2) Exploatarea si valorificarea patrimoniului bisericesc se realizează prin:

a) administrarea clădirilor si terenurilor aferente, a terenurilor agricole, pădurilor, cimitirelor, precum si a obiectelor sacre si de arhivă;

b) organizarea de cămine de bătrâni si de elevi, de case de odihnă, case de oaspeti si alte asemenea institutii;

c) organizarea unor institutii scolare, culturale, turistice, precum si alte institutii asemănătoare;

d) efectuarea de transporturi de persoane si marfă în interes propriu.

(3) în vederea realizării activitătilor prevăzute la alin. (2), comunitătile bisericesti pot înfiinta asociatii, fundatii sau societăti.

Art. 9. - Biserica formează împreună cu comunitătile bisericesti, organizatiile si serviciile ei o entitate care si îsi

exercită atributiile în răspundere proprie, conform prezentului statut.

Art. 10. - (1) Biserica Evanghelică CA. din România se poate asocia cu alte comunităti si uniuni bisericesti si ecumenice din tară si din străinătate, cu conditia păstrării mărturisirii de credintă si a respectării prezentului statut.

(2) Conventiile cu alte biserici, asociatii si institutii nu pot contraveni prevederilor prezentului statut si nu pot afecta îndeplinirea misiunii Bisericii.

 

SECTIUNEA a 4-a

Organe

 

Art. 11. - (1) Colaboratorii Bisericii sunt angajati cu contract individual de muncă, acestia putând îndeplini activităti extracontractuale sau onorifice. în toate activitătile lor sunt sprijiniti si sustinuti de Biserică.

(2) Colaboratorii Bisericii vor fi calificati si specializati pentru munca lor.

Art. 12. - (1) Toate denumirile pentru colaboratorii Bisericii, conform prezentului statut, sunt valabile în egală măsură pentru femei si bărbati.

(2) în practică, denumirea functiei se utilizează în mod diferentiat pentru femei si pentru bărbati.

Art. 13. - (1) Preoti, în sensul prezentului statut, sunt toate persoanele, respectiv, bărbati, femei, hirotonite pentru a sluji în Biserică.

(2) Preotii dobândesc dreptul de a fi alesi potrivit prevederilor Regulamentului pentru preotii Bisericii Evanghelice CA. din România (Dienstvorschrift fur Pfarrer und Pfarrerinnen der Evangelischen Kirche A.B. in Rumănien), aprobat la cel de-al 71-lea Congres al Bisericii Generale din data de 19 noiembrie 2004.

(3) Preotii care sunt în serviciul clerical si pot fi alesi ca preoti parohi sunt egali între ei, indiferent dacă chemarea sau însărcinarea lor a avut loc în urma unei numiri ori alegeri si indiferent dacă preotul este încadrat cu normă întreagă sau cu fractiune de normă.

Art. 14. - (1) Conform legii, ocuparea functiei de preot se realizează prin alegere sau numire.

(2) Preotul este ales de toti membrii cu drept de vot ai comunitătii bisericesti.

(3) Numirea se dispune de către Consistoriul superior.

(4) Conditiile pentru alegerea sau numirea unui preot sunt reglementate prin Regulamentul pentru preotii Bisericii Evanghelice CA. din România, respectiv Dienstvorschrift fur Pfarrer und Pfarrerinnen der Evangelischen Kirche A.B. in Rumănien.

Art. 15. - (1) Hirotonirea ca preot al Bisericii Evanghelice CA. din România se oficiază de către episcop sau de reprezentantul său, în baza numirii candidatului în functia de preot în primul său post.

(2) Preotul este legat de jurământul depus la hirotonire. El este supus supravegherii canonice si tutelare a Bisericii.

Art. 16. - (1) Clericii hirotoniti, care nu mai sunt angajati ca preoti ai Bisericii, îsi păstrează drepturile dobândite prin hirotonire, dacă nu s-a luat o altă hotărâre.

(2) Preotii hirotoniti care au fost pensionati au dreptul să slujească sau să îndeplinească activităti pastorale, cu acordul preotului paroh competent, dacă la iesirea la pensie sau ulterior nu Ie-a fost limitat ori interzis dreptul de exercitare a acestor activităti.

Art. 17. - Asigurarea protectiei sociale a preotilor pensionati, cât si a urmasilor acestora constituie o obligatie a comunitătii bisericesti generale.

Art. 18. - Diaconii sunt colaboratori ai bisericii, pregătiti pentru îndeplinirea unor servicii speciale. Pozitia lor, domeniul de activitate, precum si drepturile si obligatiile lor sunt reglementate prin Regulamentul pentru diaconi din Biserica Evanghelică CA. din România.

Art. 19. - În acceptiunea prezentului statut, lectorii sunt membri ai comunitătilor bisericesti, împuterniciti de către episcop sau decanul districtual competent ca predicant.

Art. 20. - Cursurile de religie sub auspiciile Bisericii Evanghelice CA. din România sunt tinute de preoti, profesori de religie si de alti colaboratori, în baza împuternicirii acordate de episcop.

Art. 21. - (1) în afara răspunderii penale sau civile personale, angajatii Bisericii, precum si membrii organelor bisericesti sau colaboratorii cu functii onorifice au totodată răspunderea disciplinară în cadrul Bisericii.

(2) Organizarea si functionarea comisiilor disciplinare interne ale Bisericii sunt reglementate prin Regulamentul disciplinar de ordine interioară al Bisericii Evanghelice CA. din România.

 

CAPITOLUL II

Comunitatea bisericească locală

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Art. 22. - (1) Comunitatea bisericească evanghelică CA. este acea comunitate locală sau regională de membri ai Bisericii, care se întrunesc cu regularitate în numele Domnului lisus Hristos, pentru a-l asculta cuvântul si a-l celebra Sacramentele.

(2) Comunitătile bisericesti evanghelice CA. sunt persoane juridice de utilitate publică.

(3) Limitele lor teritoriale sunt stabilite prin traditiile istorice locale.

(4) Reprezentarea lor legală se realizează prin organe alese.

(5) Comunitătile bisericesti evanghelice CA. au dreptul la administrare autonomă, conform prevederilor prezentului statut.

Art. 23. - Comunitătile bisericesti evanghelice CA. sunt:

a) comunităti bisericesti de sine stătătoare;

b) comunităti în diasporă.

Art. 24. - (1) Comunitătile bisericesti evanghelice CA. de sine stătătoare constau într-o singură comunitate bisericească evanghelică CA. locală.

(2) Comunitătile bisericesti evanghelice CA. prevăzute la alin. (1) au dreptul de a alege preotul dacă au peste 300 de enoriasi si se administrează autonom. Exceptiile trebuie aprobate de către Congresul Bisericii Generale.

(3) Organele alese sunt:

a) presbiteriul, potrivit art. 50 si următoarele;

b) adunarea generală a reprezentantilor comunitătii bisericesti, potrivit art. 41 si următoarele.

Art. 25. - (1) Comunitătile bisericesti evanghelice CA. din diasporă sunt păstorite prin grija unui oficiu parohial în diasporă sau prin delegarea specială a unui preot.

(2) Administrarea si reprezentarea juridică revin Consistoriului districtual competent.

(3) Comunitătile bisericesti evanghelice CA. din diasporă au un consiliu bisericesc sau împuternicit special (curator).

Persoana împuternicită (curatorul) este desemnată de către Consistoriul districtual competent.

Art. 26. - (1) O asociere sau federatie de comunităti bisericesti evanghelice CA., cu sau fără personalitate juridică, este formată din mai multe comunităti bisericesti.

(2) În baza hotărârii comunitătilor bisericesti asociate se stabileste un consiliu de conducere comun, în care fiecare comunitate bisericească va avea cel putin un reprezentant. Componenta consiliului de conducere este stabilită de către Consistoriul districtual competent, după consultarea prealabilă a comunitătilor bisericesti asociate.

(3) Consiliul de conducere trebuie să se întrunească în sedinte cel putin o dată pe an.

Art. 27. - (1) înfiintarea unei comunităti bisericesti se aprobă de către Consistoriul superior si este validată de Congresul Bisericii Generale.

(2) înfiintarea unei comunităti bisericesti evanghelice CA. prin dezmembrarea din una deja existentă poate avea loc doar după consultarea comunitătii bisericesti respective si a Consistoriului districtual competent.

Art. 28. - (1) Reorganizarea unor comunităti bisericesti existente sau noua lor repartizare, precum si integrarea sau desprinderea din asocieri de comunităti se hotărăsc de către Consistoriul superior, după consultarea comunitătilor bisericesti implicate si a Consistoriului districtual competent.

(2) Hotărârea Consistoriului superior este validată de Congresul Bisericii Generale.

Art. 29. - Dizolvarea unei comunităti bisericesti evanghelice CA. trebuie validată prin hotărârea Congresului Bisericii Generale. Responsabilitatea pentru patrimoniul comunitătii bisericesti desfiintate revine Consistoriului superior, care este succesorul de drept al acesteia.

Art. 30. - Consistoriul superior se îngrijeste de salarizarea tuturor angajatilor clerici si laici. Salarizarea se realizează din mijloacele proprii ale comunitătilor bisericesti, precum si din subventii si contributii.

 

SECTIUNEA a 2-a

Preotul

 

Art. 31. - Preotul îndeplineste următoarele îndatoriri:

a) asigură conducerea spirituală a comunitătii;

b) slujeste sau conduce propovăduirea cuvântului Domnului si administrează Sacramentele, respectiv Sfintele taine;

c) răspunde de îndrumarea religioasă si se îngrijeste de predarea cursurilor de religie;

d) asigură asistenta duhovnicească;

e) urmăreste bunăstarea spirituală si materială a membrilor comunitătii care îi sunt încredintati si poartă răspunderea pentru activitatea diaconică în comunitate;

f) îsi aduce contributia pentru o viată crestinească în cadrul comunitătii;

g) conduce organele bisericesti din comunitatea sa. în comunităti bisericesti, respectiv în parohii cu mai multi preoti, această sarcină revine preotului paroh, respectiv prim-preotului;

h) instalează în functie membrii organelor bisericesti, conform agendei liturgice a Bisericii Evanghelice CA. din România;

i) conduce si coordonează activitatea colaboratorilor si îi instalează pe acestia în functie;

j) ia decizii în toate problemele importante, care nu necesită hotărâri ale presbiteriului, în întelegere cu curatorul, respectiv cu persoana împuternicită special;

k) se îngrijeste cu responsabilitate de administrarea patrimoniului comunitătii bisericesti si de gestionarea bunurilor acesteia;

I) este obligat să se comporte în toate împrejurările corespunzător unui slujitor al Evangheliei.

Art. 32. - (1) Preotul care a candidat legal pentru un post este obligat ca în cazul alegerii sale să accepte acel post. Alegerea, conform prevederilor art. 14, se face pe durată nelimitată, până la vârsta pensionării.

(2) După numire, preotul este obligat să slujească în postul respectiv timp de 3 ani.

Art. 33. - (1) Preotul trebuie să locuiască, de regulă, în una dintre comunitătile bisericesti pe care le păstoreste.

(2) Un preot cu normă întreagă trebuie să păstorească cel putin 300 de enoriasi. Dacă numărul enoriasilor scade sub 300, preotul trebuie să preia si alte sarcini bisericesti recunoscute. Reglementările speciale în acest caz sunt stabilite de Consistoriul superior, după consultarea comunitătilor bisericesti respective, precum si a Consistoriului districtual competent.

(3) Unui preot îi pot fi atribuite si sarcini pastorale, care depăsesc limitele teritoriale ale postului său. Atribuirea acestor sarcini se face pe termen limitat.

(4) Preotul este obligat să preia, în functie de necesităti, si sarcini în cadrul comunitătii bisericesti generale.

(5) Un preot cu fractiune de normă, precum si orice preot care încheie un raport de muncă suplimentar în afara Bisericii au nevoie pentru aceasta de aprobarea Consistoriului superior.

(6) Când un post de preot este reorganizat potrivit prevederilor art. 28, statutul juridic al preotului va fi reglementat din nou.

Art. 34. - (1) înainte de instalarea preotului în postul său, decanul districtual este obligat să stipuleze drepturile si obligatiile preotului printr-o conventie.

(2) Instalarea preotului în functie se realizează de către decanul districtual, cel târziu la 6 săptămâni de la data la care a fost validată alegerea sau numirea sa.

 

SECTIUNEA a 3-a

Adunarea generală a membrilor comunitătii bisericesti

 

Art. 35. - Adunarea generală a membrilor comunitătii bisericesti este adunarea tuturor membrilor cu drept de vot ai comunitătii bisericesti.

Art. 36. - (1) Membrii comunitătii bisericesti care au împlinit vârsta de 18 ani au drept de vot, în conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)lit. g).

(2) Toti membrii comunitătii bisericesti care au împlinit vârsta de 21 de ani pot fi alesi în orice organ corporativ sau functie din cadrul Bisericii.

Art. 37. - (1) Presedintele Adunării generale a membrilor comunitătii bisericesti este preotul competent, respectiv, în parohiile cu mai multi preoti, prim-preotul.

(2) Când nu sunt îndeplinite prevederile alin. (1), presedintia revine curatorului.

Art. 38. - (1) Adunarea generală a membrilor comunitătii bisericesti este convocată de presedinte, în baza hotărârii presbiteriului sau al consiliului comunitătii bisericesti.

(2) Convocarea are loc cel târziu cu o săptămână înaintea sedintei, cu comunicarea ordinii de zi a adunării.

(3) Adunarea generală a membrilor comunitătii bisericesti are loc, de regulă, după slujba religioasă si poate lua hotărâri indiferent de numărul participantilor.

Art. 39. - (1) Responsabilitătile si competentele Adunării generale a membrilor comunitătilor bisericesti sunt:

a) în comunitătile bisericesti de sine stătătoare, Adunarea generală a membrilor comunitătii bisericesti este forul electiv pentru alegerea Adunării reprezentantilor comunitătii bisericesti si pentru alegerea deputatilor în Congresul bisericii districtuale;

b) în comunităti bisericesti din diaspora, Adunarea generală a membrilor comunitătii bisericesti este forul electiv pentru alegerea consiliului bisericesc si pentru alegerea curatorului.

(2) Consiliul bisericesc răspunde în fata Adunării generale a membrilor comunitătii bisericesti în legătură cu activitatea sa si administrarea patrimoniului comunitătii bisericesti.

(3) Adunarea generală a membrilor comunitătii bisericesti descarcă de răspundere consiliul bisericesc.

Art. 40. - Alegerea preotului într-o asociere de comunităti bisericesti este reglementată de Regulamentul privind alegerile în Biserica Evanghelică CA. din România.

 

SECTIUNEA a 4-a

Adunarea reprezentantilor comunitătii bisericesti

 

Art. 41. - (1) Comunitătile bisericesti de sine stătătoare au propria adunare a reprezentantilor comunitătii bisericesti.

(2) Din Adunarea reprezentantilor comunitătii bisericesti fac parte în calitate de membri ai comunitătilor de sine stătătoare: preotul, respectiv preotii, curatorul, membrii alesi ai presbiteriului si alti membri alesi de Adunarea generală a membrilor comunitătii bisericesti.

(3) Alegerea membrilor alesi de Adunarea generală a membrilor comunitătii bisericesti se face astfel:

a) 10 membri pentru comunitătile bisericesti care au sub 300 de enoriasi;

b) 20 de membri pentru comunitătile bisericesti care au între 301 si 1.000 de enoriasi;

c) 30 de membri pentru comunitătile bisericesti care au peste 1.000 de enoriasi.

(4) Numărul membrilor supleanti reprezintă jumătate din numărul membrilor alesi pentru un mandat de 2 ani.

Art. 42. - (1) Membrii Adunării reprezentantilor comunitătii bisericesti sunt alesi pentru un mandat de 4 ani. Realegerea este posibilă. Membrii supleanti sunt alesi pentru un mandat de 2 ani.

(2) La fiecare 2 ani, jumătate din numărul membrilor Adunării reprezentantilor comunitătii bisericesti îsi încheie mandatul. Cei care îsi încheie mandatul sunt stabiliti prima dată prin tragere la sorti.

(3) Dacă locul unui membru al Adunării reprezentantilor comunitătii bisericesti rămâne vacant înainte de expirarea mandatului, el va fi ocupat de supleantul cu cel mai mare număr de voturi.

Art. 43. - (1) Numele celor alesi în Adunarea reprezentantilor comunitătii bisericesti sunt aduse la cunostinta publică cel târziu duminica următoare după alegeri.

(2) Contestatiile împotriva rezultatului alegerilor se pot formula în termen de 14 zile de la data desfăsurării alegerilor.

(3) Contestatiile vor fi solutionate de Consistoriul districtual.

Art. 44. - (1) Presedintele Adunării reprezentantilor comunitătii bisericesti este preotul competent, respectiv prim-preotul.

(2) În lipsa preotului, curatorul îi tine locul si preia presedintia adunării.

(3) Presedintele asigură respectarea bunei-cuviinte, ordinii si demnitătii.

Art. 45. - (1) Adunarea reprezentantilor comunitătii bisericesti este convocată, de regulă, în scris de presedinte, cu comunicarea ordinii de zi, cu o săptămână înaintea sedintei. Convocarea are loc în baza hotărârii presbiteriului.

(2) Adunarea reprezentantilor comunitătii bisericesti trebuie convocată, dacă acest lucru este solicitat în scris, cu prezentarea scopului, de cel putin o treime din numărul membrilor.

(3) Adunarea reprezentantilor comunitătii bisericesti trebuie să se întrunească cel putin o dată pe an.

Art. 46. - (1) Adunarea reprezentantilor comunitătii bisericesti poate lua hotărâri dacă este prezentă mai mult de o treime din numărul membrilor.

(2) în situatia în care nu răspunde convocării mai mult de o treime din numărul membrilor alesi, se va convoca o nouă sedintă a Adunării reprezentantilor comunitătii bisericesti cu aceeasi ordine de zi, care va putea lua hotărâri fără să se tină seama de numărul celor prezenti.

(3) Sedintele nu sunt publice.

(4) Adunarea reprezentantilor comunitătii bisericesti poate invita la sedinte specialisti cu vot consultativ.

(5) Cu privire la fiecare sedintă se întocmeste câte un proces-verbal, care va fi semnat de presedinte, de către curator, dacă a participat la sedintă, si de către secretar. Procesul-verbal va fi autentificat de 2 membri prezenti la Adunarea reprezentantilor comunitătii bisericesti. Procesul-verbal de sedintă este prezentat spre luare la cunostintă Consistoriului districtual competent, în termen de 20 de zile.

(6) Procesul-verbal de sedintă cuprinde în mod corespunzător si datele prevăzute la art. 56 alin. (9).

Art. 47. - (1) Proiectele de hotărâri pentru sedintele Adunării reprezentantilor comunitătii bisericesti se depun în scris de către presbiteriu.

(2) Adunarea reprezentantilor comunitătii bisericesti poate delibera cu privire la orice propunere venită din plenul său. Cu privire la asemenea propuneri poate hotărî doar dacă mai mult de două treimi din numărul celor prezenti votează în acest sens.

Art. 48. - Adunarea reprezentantilor comunitătii bisericesti îndeplineste următoarele atributii:

a) asigură respectarea obiceiurilor liturgice si hotărăste cu privire la modificarea rânduielilor legate de viata liturgică, conform dispozitiilor art. 57 alin. (1) lit. c);

b) organizează alegerile în comunitătile bisericesti de sine stătătoare pentru preot, curator si presbiteriu;

c) aprobă darea de seamă anuală a presbiteriului;

d) hotărăste cu privire la proiectele de hotărâri prezentate de presbiteriu, precum si cu privire la solicitările din plen, cu respectarea conditiilor prevăzute de art. 45 alin. (2);

e) hotărăste cu privire la administrarea patrimoniului comunitătii bisericesti, inclusiv asupra investitiilor, constructiilor noi si reparatiilor;

f) hotărăste cu privire la bugetul si bilantul anual al comunitătii bisericesti;

g) stabileste contributiile enoriasilor;

h) asigură reprezentarea juridică si administrativă a comunitătii bisericesti;

i) deliberează si hotărăste asupra altor probleme care îi sunt date spre solutionare.

Art. 49. - (1) Hotărârile Adunării reprezentantilor comunitătii bisericesti sunt duse la îndeplinire de către presbiteriu.

(2) Dacă în dispozitiile bisericesti nu se prevede altfel, hotărârile Adunării reprezentantilor comunitătii bisericesti, înainte de punerea în executare, trebuie aprobate de

Consistoriul districtual competent, dacă privesc următoarele domenii:

a) denumirile pentru comunitătile bisericesti, institutii bisericesti si clădiri;

b) angajarea de colaboratori, dacă acestia beneficiază de o contributie salarială din partea statului;

c) înstrăinarea, cedarea, grevarea cu sarcini pentru terenuri, clădiri sau părti de clădiri, precum si pentru bunuri mobile, care au o valoare istorică, arhivistică, stiintifică, artistică, culturală sau de monument;

d) constructii noi, modificări ale unor constructii, demolări sau reparatii ale unor clădiri, dacă acestea necesită autorizatii ale unei autorităti a statului sau ajutor din partea comunitătii bisericesti generale;

e) înfiintarea, desfiintarea sau reorganizarea de institutii proprii;

f) folosirea patrimoniului bisericesc sau a unor fonduri cu destinatie specială în alte scopuri decât cele prevăzute initial;

g) formularea unor actiuni în justitie, precum si solutionarea unui litigiu pe cale extrajudecătorească.

(3) Hotărârile privind atributiile din domeniile indicate la lit. a)—d) necesită în plus aprobarea prealabilă a Consistoriului superior.

 

SECTIUNEA a 5-a

Presbiteriul

 

Art. 50. - (1) Comunitătile bisericesti de sine stătătoare au un presbiteriu.

(2) Din presbiteriu fac parte:

a) preotul, în calitate de presedinte;

b) curatorul, ca loctiitor al presedintelui;

c) alti membri clerici si laici, alesi de Adunarea reprezentantilor comunitătii bisericesti.

(3) Reprezentarea în presbiteriu a clericilor si laicilor alesi de către Adunarea reprezentantilor comunitătii bisericesti este următoarea:

a) comunitătile bisericesti cu până la 300 de enoriasi sunt reprezentate de 5 membri;

b) comunitătile bisericesti care au între 301 si 1.000 de enoriasi sunt reprezentate de 7 membri;

c) comunităti bisericesti cu peste 1.000 de enoriasi sunt reprezentate de 9 membri.

Art. 51. - (1) Curatorul si ceilalti membri ai presbiteriului sunt alesi pentru 4 ani. Realegerea este posibilă.

(2) La fiecare 2 ani, jumătate din numărul membrilor alesi sunt schimbati din functie, potrivit art. 50 alin. (2) lit. c). La prima modificare a componentei presbiterului, membrii care urmează să fie schimbati sunt alesi prin tragere la sorti.

(3) Alegerile au loc la interval de 2 ani în toate comunitătile bisericesti, la o dată stabilită de Consistoriul superior.

(4) Dacă functia de curator devine vacantă sau numărul membrilor alesi ai presbiteriului scade sub jumătate, se vor tine alegeri complementare pentru perioada rămasă, până la împlinirea mandatului initial.

(5) Curatorul si membrii alesi ai presbiteriului nu pot fi angajati ai propriei comunităti bisericesti.

(6) Nu pot face parte din presbiteriu, în acelasi mandat, sotii sau rudele de gradul 1 si 2.

Art. 52. - (1) Numele celor alesi în presbiteriu vor fi date publicitătii cel târziu în duminica de după alegeri.

(2) Contestatiile la alegeri pot fi formulate în termen de 14 zile de la data alegerilor. Contestatiile vor fi solutionate de Consistoriul districtual.

Art. 53. - (1) Dacă atât presedintele, respectiv preotul, cât si loctiitorul, respectiv curatorul, nu pot prezida sedinta, presbiteriul alege din rândurile sale un presedinte de sedintă.

(2) Fiecare presbiteriu îsi alege un secretar. Acesta are drept de vot dacă este membru ales al presbiteriului.

Art. 54. - (1) Presbiteriul va fi convocat de către presedinte în scris, cu comunicarea ordinii de zi, de regulă cu o săptămână înainte de data sedintei. în cazuri motivate, termenul poate fi scurtat.

(2) Presedintele este obligat să convoace o sedintă dacă cel putin o treime din numărul membrilor solicită acest lucru, cu prezentarea motivelor.

Art. 55. - (1) Presbiteriul poate lua hotărâri dacă mai mult de jumătate din numărul membrilor săi este prezentă.

(2) Dacă cvorumul legal nu este întrunit, va fi convocată o nouă sedintă cu aceeasi ordine de zi, iar presbiteriul poate lua hotărâri indiferent de numărul celor prezenti.

Art. 56. - (1) Presedintele deschide si închide sedinta. El conduce dezbaterile, votarea si alegerile.

(2) Presedintele asigură păstrarea bunei-cuviinte, a ordinii si demnitătii.

(3) Sedintele nu sunt publice.

(4) Pot participa la dezbateri specialisti consultanti, fără drept de vot.

(5) La dezbaterea unui subiect care îl priveste personal pe un membru al presbiteriului, sotul acestuia sau o rudă de gradul 1 ori 2, membrul în cauză nu poate fi prezent, în caz contrar hotărârea adoptată este lovită de nulitate.

(6) Fiecare membru al presbiteriului este îndreptătit să pună întrebări si să formuleze proiecte de hotărâri.

(7) Cu privire la problemele care nu sunt cuprinse pe ordinea de zi, se pot adopta hotărâri dacă cel putin două treimi din numărul celor prezenti votează în acest sens.

(8) Despre fiecare sedintă se va întocmi un proces-verbal, care va fi semnat de presedinte, de către curator, dacă a participat la sedintă, si de către secretar. Procesul-verbal va fi autentificat de 2 membri.

(9) Procesul-verbal cuprinde:

a) locul si data sedintei;

b) numele presedintelui si al secretarului;

c ) nominalizarea membrilor prezenti si absenti;

d) ordinea de zi a sedintei;

e) proiectele de hotărâri formulate;

f) hotărârile adoptate;

g) la votările nominale, indicarea nominală a votantilor, precizându-se dacă au votat cu „Da” sau „Nu”;

h) alte date privind desfăsurarea sedintei.

Art. 57. - (1) Presbiteriul îndeplineste următoarele atributii:

a) asigură o viată crestinească în comunitatea bisericească, în conformitate cu cerintele Evangheliei;

b) asigură ca planul de slujbe si de păstorire să corespundă nevoilor comunitătii si să fie respectat;

c) asigură respectarea traditiei slujbelor religioase si elaborează propuneri de inovare a acesteia, potrivit prevederilor art. 48 lit. a);

d) hotărăste asupra cererilor de admitere în comunitatea bisericească;

e) participă la examinarea confirmanzilorsi la confirmare;

f) supraveghează activitatea diaconică din comunitate;

g) întocmeste listele de alegători si pregăteste alegerile;

h) alege angajatii comunitătii si poartă răspunderea pentru ca acestia să îsi primească drepturile salariale;

i) se îngrijeste de tinerea contabilitătii în conformitate cu dispozitiile legale în materie;

j) poartă răspunderea pentru administrarea patrimoniului comunitătii;

k) hotărăste convocarea Adunării reprezentantilor comunitătii bisericesti si a Adunării generale a membrilor comunitătii bisericesti si pregăteste propunerile adresate acestora;

l) duce la îndeplinire hotărârile Adunării reprezentantilor comunitătii bisericesti;

m) prezintă Adunării reprezentantilor comunitătii bisericesti bilantul anual;

n) rezolvă toate celelalte sarcini care îi sunt atribuite prin regulamente sau dispozitii.

(2) Prevederile alin. (1) sunt citite în prima sedintă după fiecare alegere a presbiteriului.

Art. 58. - (1) Presbiteriul numeste 2 dintre membri săi în functia de epitrop. Epitropii se îngrijesc cu fidelitate pentru promovarea credintei si lucrării crestine în cadrul comunitătii bisericesti si pentru păstrarea traditiilor bisericesti. Ei preiau sarcinile ce le revin, conform ordinii si obiceiului în cadrul serviciului divin si al altor manifestări bisericesti, dar si în cadrul comunitătii bisericesti, si preiau atributiile diaconice proprii.

(2) Epitropii veghează asupra întregului patrimoniu mobil si imobil al comunitătii bisericesti, precum si asupra administrării lichiditătilor de care dispune aceasta si prezintă presbiteriului un raport în acest sens.

 

SECTIUNEA a 6-a

Curatorul si consiliul bisericesc

 

Art. 59. - (1) Curatorul comunitătii bisericesti, în calitate de prim-demnitar laic, este loctiitorul preotului si îl sprijină pe acesta în îndeplinirea atributiilor sale.

(2) Curatorul reprezintă comunitatea când preotul este în imposibilitate de a o face sau când postul acestuia este vacant.

Art. 60. - (1) Comunitătile bisericesti din diaspora au un consiliu bisericesc sau un împuternicit special, curator.

(2) în comunitătile cu peste 21 de enoriasi din consiliul bisericesc fac parte, în calitate de membri:

a) preotul competent;

b) curatorul;

c) si altii, de la unul până la 5 membri.

(3) în comunităti cu până la 20 de enoriasi din consiliul bisericesc fac parte, în calitate de membri:

a) preotul competent;

b) împuternicitul special;

c) unul sau 2 membri, după posibilităti.

(4) Alegerile în consiliul bisericesc au loc în acelasi timp si în aceleasi conditii ca si alegerile presbiteriului. Presedintia în consiliul bisericesc este stabilită de Consistoriul districtual competent.

(5) Consiliul bisericesc răspunde în fata Adunării generale a enoriasilor si este descărcat de răspundere de aceasta.

Art. 61. - Consiliul bisericesc îndeplineste următoarele atributii:

a) se îngrijeste pentru asigurarea unei vieti crestinesti, după cerintele Evangheliei, în comunitatea bisericească;

b) asigură ca planul de slujbe si de păstorire să corespundă nevoilor comunitătii si să fie respectat;

c) se îngrijeste de respectarea traditiei slujbelor religioase si elaborează propuneri de modificare a rânduielilor bisericesti;

d) hotărăste asupra cererilor de admitere în comunitatea bisericească;

e) participă la examinarea confirmanzilorsi la confirmare;

f) supraveghează activitatea diaconică din comunitate;

g) pregăteste propunerile scrise către Consistoriul districtual; h) duce la îndeplinire hotărârile Consistoriului districtual;

i) depune la Adunarea generală a membrilor comunitătii bisericesti bilantul anual spre aprobare;

j) rezolvă toate celelalte sarcini care îi sunt atribuite prin regulamente sau dispozitii.

Art. 62. - (1) Când un presbiteriu sau consiliu bisericesc îsi neglijează în mod repetat si constant obligatiile, Consistoriul superior poate dizolva presbiteriul sau consiliul bisericesc respectiv, după o cercetare prealabilă minutioasă si după audierea atât a Consistoriului districtual competent, cât si a presbiteriului sau consiliului bisericesc si poate dispune organizarea de alegeri ale unui nou presbiteriu, respectiv consiliu bisericesc.

(2) Membrii vinovati din cadrul presbiteriului, respectiv consiliului bisericesc, sunt exclusi de la realegere, cu exceptia situatiei când Consistoriul superior, prin procedură specială, reabilitează membrii destituiti. La următoarele alegeri, stabilite de Consistoriul superior, acestia pot fi alesi din nou.

(3) În perioada interimară, respectiv până la alegerile unui nou presbiteriu sau consiliu bisericesc, administrarea comunitătii bisericesti este preluată de către Consistoriul districtual.

 

CAPITOLULUI

Comunitatea bisericească districtuală

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Art. 63. - Comunitatea bisericească districtuală cuprinde comunitătile bisericesti de sine stătătoare si comunitătile din diasporă, care apartin districtului bisericesc respectiv.

Art. 64. - Comunitatea bisericescă districtuală este persoană juridică de utilitate publică.

Art. 65. - (1) Limitele teritoriale ale unui district bisericesc sunt stabilite prin datină.

(2) Restructurarea districtelor bisericesti si stabilirea centrului administrativ ale acestora sunt de competenta Congresului Bisericii Generale, după ascultarea comunitătilor bisericesti respective, precum si a Consistoriului districtual competent.

Art. 66. - Conlucrarea regională a comunitătilor bisericesti se realizează în cadrul comunitătii bisericesti districtuale. Comunitatea bisericescă districtuală îsi îndeplineste sarcinile prin propriile organe alese.

Art. 67. - Conducerea comunitătii bisericesti districtuale se realizează prin:

a) Congresul bisericii districtuale;

b) Consistoriul districtual;

c) decanul districtual.

 

SECTIUNEA a 2-a

Congresul bisericii districtuale

 

Art. 68. - (1) Problemele comunitătii bisericesti districtuale sunt dezbătute si hotărâte în adunările Congresului bisericii districtuale.

(2) Din Congresul bisericii districtuale fac parte, în calitate de membri:

a) decanul districtual, ca presedinte;

b) curatorul districtual, ca loctiitor al presedintelui;

c) membrii Consistoriului districtual;

d) toti preotii angajati în cadrul comunitătii bisericesti districtuale;

e) curatorii comunitătilor bisericesti;

f) membrii delegati în Congresul bisericii districtuale, al căror număr este reglementat în functie de mărimea comunitătii bisericesti reprezentate;

g) câte un reprezentant al comunitătilor bisericesti din diasporă, de regulă cu mai mult de 20 de enoriasi.

(3) Pentru o reprezentare regională corespunzătoare a comunitătilor bisericesti cu un număr mai mic de 20 de enoriasi se îngrijeste Consistoriul districtual.

Art. 69. - (1) Membrii delegati în Congresul bisericii districtuale sunt alesi pentru un mandat de 4 ani. Alegerea în comunitătile bisericesti de sine stătătoare se realizează prin Adunarea generală a membrilor comunitătii bisericesti.

(2) Realegerea este posibilă.

(3) Vor fi alesi:

a) un membru delegat pentru comunitătile bisericesti care au între 100 si 300 de enoriasi;

b) 3 membri delegati pentru comunitătile bisericesti care au între 301 si 500 de enoriasi;

c) 5 membri delegati pentru comunitătile bisericesti care au între 501 si 1.000 de enoriasi;

d) 7 membri delegati pentru comunitătile bisericesti care au peste 1.000 de enoriasi.

(4) În afara membrilor delegati va fi ales un număr egal de supleanti.

(5) În cazul în care unul dintre delegati se retrage înainte de expirarea mandatului, locul vacant va fi ocupat de delegatul supleant care a întrunit cele mai multe voturi.

(6) Înainte de noile alegeri, Consistoriul districtual stabileste numărul delegatilor propusi conform ultimei evidente a numărului de enoriasi în districtul bisericesc respectiv.

Art. 70. - (1) Presedintele Congresului bisericii districtuale este decanul districtual. în lipsa acestuia conducerea este asigurată de curatorul bisericii districtuale.

(2) Sedintele Congresului bisericii districtuale sunt publice.

Art. 71. - (1) Congresul bisericii districtuale se întruneste la invitatia presedintelui.

(2) Convocarea Congresului bisericii districtuale are loc în temeiul hotărârii Consistoriului districtual sau dacă este solicitată în scris de o treime din nunărul membrilor săi.

(3) Invitatia se comunică, de regulă, cu cel putin 8 zile înainte de sedintă, în scris, împreună cu ordinea de zi.

(4) Congresul bisericii districtuale se întruneste cel putin o dată pe an pentru a lua cunostintă despre darea de seamă a Consistoriului districtual.

Art. 72. - (1) Presedintele deschide si închide sedinta, prezintă proiectele de hotărâri cu privire la obiectele ce urmează a fi dezbătute, pe care Consistoriul districtual Ie-a hotărât, si conduce dezbaterile, votarea si alegerile.

(2) Pot fi adoptate hotărâri doar cu privire la obiectele cuprinse pe ordinea de zi.

(3) Fiecare membru poate formula întrebări si cereri cu privire la alte obiecte. Răspunsurile la întrebările formulate vor fi date, în măsura posibilitătilor, în aceeasi sedintă.

(4) Pot fi adoptate hotărâri cu privire la alte cereri decât obiectele cuprinse pe ordinea de zi, dacă cel putin o treime din numărul celor prezenti decide în acest sens.

Art. 73. - (1) Congresul bisericii districtuale are următoarele atributii:

a) alege decanul districtual, curatorul districtual, membrii Consistoriului districtual si membrii delegati, precum si supleantii acestora în Congresul Bisericii Generale;

b) aprobă darea de seamă a Consistoriului districtual;

c) se pronuntă cu privire la propunerile care sunt transmise de Consistoriul superior districtelor bisericesti si comunitătilor acestora si care urmează să fie prezentate Adunării Bisericii Generale;

d) hotărăste cu privire la solicitări adresate Congresului Bisericii Generale. Solicitările vor fi prezentate Consistoriului superior cu cel putin 8 zile înaintea Congresului Bisericii Generale;

e) aprobă bilantul contabil si bugetul anual al comunitătii bisericesti districtuale;

f) aprobă raportul cu privire la activitatea diaconică în districtul bisericesc si adoptă hotărâri în materie;

g) dezbate si decide cu privire la toate celelalte probleme care cad în competenta Congresului bisericii districtuale.

(2) Realegerea decanului districtual, a curatorului districtual, a membrilor Consistoriului districtual si a membrilor delegati, precum si a supleantilor acestora în Congresul Bisericii Generale este posibilă.

Art. 74. - (1) Congresul bisericii districtuale poate lua hotărâri dacă cel putin o treime din numărul membrilor săi este prezentă.

(2) Hotărârile adoptate trebuie comunicate tuturor presbiteriilor, consiliilor bisericesti si oficiilor parohiale din districtul bisericesc.

(3) Cu privire la fiecare sedintă se va încheia un proces-verbal al dezbaterilor, care va fi semnat de presedinte, curatorul districtual, dacă este prezent, si de secretar. Procesul-verbal este validat de către 2 membri, urmând a fi prezentat în termen de 30 de zile Consistoriului superior spre luare la cunostintă.

(4) Referitor la procesul-verbal, sunt aplicabile prevederile art. 56 alin. (9).

 

SECTIUNEA a 3-a

Consistoriul districtual

 

Art. 75. - (1) Consistoriul districtual îndeplineste atributiile curente în cadrul districtului bisericesc. Consistoriul districtual deliberează si hotărăste în conformitate cu dispozitiile legale asupra problemelor comunitătii bisericesti districtuale. Consitoriul districtual prezintă darea de seamă Congresului bisericii districtuale.

(2) Consistoriul districtual are o cancelarie proprie.

Art. 76. - (1) Din Consistoriul districtual fac parte, în calitate de membri:

a) decanul districtual;

b) curatorul districtual;

c) 7 membri cu un mandat de 4 ani, respectiv 2 preoti si 5 membri laici.

(2) Membrii laici ai Consistoriului districtual nu pot fi angajati ai Bisericii.

Art. 77. - (1) Decanul districtual este ales din rândul preotilor în serviciul pastoral pe o durată de 4 ani.

(2) Decanul districtual reprezintă districtul bisericesc pe plan intern, precum si fată de terti.

(3) În chestiuni importante, care nu necesită aprobarea de către Congresul bisericii districtuale sau de către Consistoriul districtual, decanul districtual hotărăste în consens cu curatorul bisericii districtuale. In caz de divergentă, problema va fi prezentată spre solutionare Consistoriului districtual.

(4) Decanul districtual are, în special, următoarele atributii:

a) asigură asistenta duhovnicească a preotilor în districtul bisericesc;

b) se îngrijeste de realizarea alegerilor preotesti;

c) instalează preotii în functie;

d) convoacă adunările preotilor;

e) îndeplineste în timpul mandatului său vizitele pastorale în comunitătile din districtul lui;

f) asigură supravegherea activitătilor organelor bisericesti pe teritoriul districtului;

g) supraveghează activitatea angajatilor comunitătii bisericesti districtuale;

h) se îngrijeste de îndeplinirea dispozitiilor bisericesti si prezintă episcopului si Consistoriului superior rapoartele solicitate;

i) îndeplineste toate sarcinile care îi sunt repartizate potrivit regulamentelor si dispozitilor.

(5) Decanul districtual este îndreptătit să participe la sedintele organelor comunitătilor bisericesti din întregul district bisericesc.

Art. 78. - (1) Curatorul bisericii districtuale, ca primul demnitar laic al comunitătii bisericesti districtuale, este ales pentru un mandat de 4 ani. El realizează împreună cu decanul districtual conducerea comunitătii bisericesti districtuale.

(2) Curatorul bisericii districtuale îl înlocuieste pe decan când acesta este absent, cu exceptia acelor situatii, care cad în competenta loctiitorului pentru probleme clericale.

(3) Curatorul bisericii districtuale participă, după posibilităti, la vizitele pastorale ale decanului.

Art. 79. - (1) După alegeri, Consistoriul districtual numeste în prima sa sedintă:

a) loctiitorul pentru probleme clericale al decanului;

b) loctiitorul curatorului bisericii districtuale;

c) administratorul comunitătii bisericesti districtuale, care răspunde mai ales de problemele privind patrimoniul comunitătii bisericesti districtuale.

(2) Loctiitorul pentru probleme clericale al decanului este ales din rândul preotilor si are următoarele atributii:

a) rezolvă în lipsa decanului toate problemele clericale ale bisericii districtuale;

b) preia presedintia organelor bisericesti în situatiile în care atât decanul, cât si curatorul bisericii districtuale lipsesc.

(3) Prevederile art. 58 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

Art. 80. - (1) Consistoriul districtual se întruneste la invitatia presedintelui. Invitatia se comunică în scris, împreună cu ordinea de zi, cu cel târziu 8 zile înainte de data sedintei.

(2) Consistoriul districtual trebuie convocat când cel putin o treime din numărul membrilor săi solicită aceasta, cu prezentarea scopului.

(3) Consistoriul districtual poate lua hotărâri dacă în afara presedintelui sunt prezenti cel putin 4 membri.

(4) Pot fi invitati la sedinte specialisti cu vot consultativ.

(5) Secretarul Consistoriului districtual este secretarul de sedintă, potrivit art. 83 alin. (2).

(6) Sedintele Consistoriului districtual nu sunt publice.

(7) Cu privire la fiecare sedintă se întocmeste un proces-verbal al dezbaterilor, pentru întocmirea căruia sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile art. 56 alin. (9).

Art. 81. - (1) Comunitătile bisericesti cu peste 300 de enoriasi pot, cu acordul Consistoriului districtual, derula schimbul de corespondentă direct cu Consistoriul superior în anumite probleme, dacă Consitoriul superior aprobă o asemenea reglementare. Acestea se referă la:

a) administrarea patrimoniului;

b) angajări si statul de personal si salarii;

c) probleme juridice si actiuni în justitie.

(2) Consistoriul districtual trebuie informat cu privire la problemele în discutie.

Art. 82. - Consistoriul districtual îndeplineste, în special, următoarele atributii:

a) se îngrijeste de asigurarea asistentei duhovnicesti corespunzătoare în comunitătile bisericesti ale districtului si verifică planurile de păstorire ale comunitătilor bisericesti;

b) supraveghează activitatea diaconică în comunitatea bisericească districtuală;

c) se îngrijeste de predarea învătământului religios si de catehizare;

d) se îngrijeste de respectarea prezentului statut, a dispozitiilor si ordinelor bisericesti, precum si de mentinerea unitătii în interiorul comunitătii bisericesti districtuale;

e) răspunde de administrarea patrimoniului comunitătii bisericesti districtuale;

f) pregăteste Congresul bisericii districtuale si hotărăste convocarea acestuia;

g) pregăteste hotărârile pentru Congresul bisericii destrictuale;

h) pregăteste darea de seamă pentru fiecare an calendaristic si o prezintă Congresului bisericii districtuale;

i) realizează administrarea si reprezentarea în justitie a comunitătilor bisericesti prevăzute la art. 25;

j) hotărăste cu privire la solicitările consiliilor bisericesti;

k) ia cunostintă despre hotărârile Adunării reprezentantilor comunitătii bisericesti, aprobă hotărârile în domeniile prevăzute de art. 49 alin. (2), pe care le transmite, după caz, Consistoriului superior;

l) verifică buna administrare a patrimoniului comunitătilor bisericesti din district si organizează vizitele pastorale;

m) hotărăste asupra obiectiilor, plângerilor sau actiunilor privind hotărârile si demersurile presbiteriilor si ale adunărilor reprezentantilor comunitătilor bisericesti în cadrul districtului;

n) se îngrijeste de efectuarea alegerilor preotilor în comunitătile bisericesti si contribuie la instalarea preotului;

o) supraveghează activitatea cancelariei Consistoriului districtual;

p) hotărăste cu privire la angajarea si concedierea salariatilor cancelariei, cu respectarea prevederilor art. 107 pct. 20;

r) verifică depozitarea în sigurantă a obiectelor de artă, cultură si arhivă din comunitătile bisericesti si răspunde de depozitarea în sigurantă a unor asemenea bunuri, care au fost predate Consistoriului districtual din comunitătile existente sau dizolvate;

s) rezolvă toate celelalte probleme care îi sunt repartizate potrivit prevederilor si dispozitiilor bisericesti.

 

SECTIUNEA a 4-a

Cancelaria Consistoriului districtual

 

Art. 83. - (1) Pentru îndeplinirea sarcinilor sale, Consistoriul districtual are o cancelarie proprie. Aceasta poate avea mai multe posturi.

(2) Conducerea cancelariei revine, pe lângă decanul districtual, secretarului districtual, care, în sedintele Consistoriului districtual si ale Congresului bisericii districtuale,

îndeplineste functia de secretar si poate, de asemenea, primi si sarcina de raportor.

(3) Toate documentele Consistoriului districtual trebuie semnate de presedinte si de secretar, iar când acest lucru nu este posibil, de loctiitorii acestora.

 

CAPITOLUL IV

Comunitatea bisericească generală

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Art. 84. - Comunitatea bisericească generală cuprinde toate comunitătile bisericesti locale si comunitătile bisericesti districtuale ale Bisericii Evanghelice CA. din România, precum si institutiile, organizatiile si unitătile, care, în baza prezentului statut, sunt părti ale Bisericii.

Art. 85. - (1) Comunitatea bisericească generală este persoană juridică de utilitate publică.

(2) Comunitatea bisericească generală are patrimoniu propriu.

Art. 86. - Conducerea, reprezentarea în interior si în afară, precum si toate celelalte interese ale comunitătii bisericesti generale sunt realizate, în conformitate cu prevederile prezentului statut, de către:

a) Congresul Bisericii Generale;

b) Consistoriul superior;

c) episcopul.

 

SECTIUNEA a 2-a

Congresul Bisericii Generale

 

Art. 87. - Din Congresul Bisericii Generale fac parte, în calitate de membri:

a) episcopul;

b) curatorul bisericii generale:

c) episcopul vicar;

d) ceilalti membri ai Consistoriului superior;

e) decanii districtuali;

f) curatorii districtuali;

g) până la 12 membri delegati clerici, alesi de către congresele bisericilor districtuale, potrivit art. 73 si 88;

h) până la 24 de membri delegati laici, alesi de congresele bisericilor districtuale si care nu pot fi angajati ai bisericii;

i) directorul Departamentului pentru teologie protestantă al Universitătii „Lucian Blaga” din Sibiu;

j) presedintele „Asociatiei Diakonisches Werk” a credinciosilor Bisericii Evanghelice CA. din România;

k) câte un reprezentant al organizatiilor si institutiilor bisericesti, dacă statutul propriu al acestora, aprobat de Congresul Bisericii Generale, prevede o asemenea reprezentare.

Art. 88. - (1) Durata mandatului membrilor delegati în Congresul Bisericii Generale este de 4 ani.

(2) Numărul membrilor delegati în Congresul Bisericii Generale din partea fiecărui district, precum si al supleantilor, va fi stabilit de Consistoriul superior în functie de numărul enoriasilor din respectivul district bisericesc, astfel încât fiecare district să fie reprezentat de cel putin un delegat cleric si 3 delegati laici.

Art. 89. - (1) Presedintele Congresului Bisericii Generale este episcopul.

(2) în cazul în care episcopul nu poate participa la sedintă sau postul de episcop este vacant, presedintia sedintei este preluată de curatorul Bisericii Generale.

(3) Dacă si curatorul Bisericii Generale nu poate participa la sedintă, presedintia este preluată de episcopul vicar.

(4) Dacă si episcopul vicar este în imposibilitatea de a participa la sedintă, presedintia trece la loctiitorul Bisericii Generale si, în sfârsit, la loctiitorul episcopului vicar.

Art. 90. - (1) Congresul Bisericii Generale este convocat de presedintele său, în temeiul hotărârii Consistoriului superior. Convocarea are loc cu cel putin 30 de zile înainte de data sedintei, cu comunicarea scrisă a ordinii de zi si a proiectelor de hotărâri motivate.

(2) Congresul Bisericii Generale se întruneste cel putin o dată pe an într-o sedintă ordinară.

(3) Când cel putin o treime din numărul membrilor solicită în scris sau majoritatea congreselor bisericilor districtuale hotărăsc acest lucru, Congresul Bisericii Generale trebuie convocat în termen de 6 săptămâni într-o sedintă extraordinară.

Art. 91. - (1) Congresul Bisericii Generale poate lua hotărâri, dacă mai mult de jumătate din numărul membrilor săi este prezentă. Fac exceptie cazurile de votare a proiectelor de hotărâre prevăzute la art. 96, când este necesară prezenta a cel putin două treimi din numărul membrilor.

(2) În cadrul slujbei religioase de deschidere a primei sedinte pentru fiecare congres nou-constituit, membrii congresului sunt instalati în functia lor de către episcop potrivit agendei liturgice a Bisericii Evanghelice CA. din România.

(3) Pentru membrii alesi mai târziu, instalarea lor are loc la începutul următoarei sedinte a Congresului Bisericii Generale.

Art. 92. - (1) Sedintele Congresului Bisericii Generale sunt publice. Sedintele nu sunt publice atunci când există o solicitare scrisă în acest sens din partea a cel putin 10 membri ai Congresului Bisericii Generale, care este aprobată de majoritatea membrilor prezenti.

(2) La dezbaterile Congresului Bisericii Generale pot fi invitati specialisti cu rol consultativ.

(3) Cu privire la fiecare sedintă se întocmeste un proces-verbal al dezbaterilor, care va fi semnat de presedinte, de curatorul general, dacă a participat la sedintă, si de către secretarul de sedintă. Procesul-verbal este validat de 2 membri.

(4) Continutului procesului-verbal al dezbaterilor îi sunt aplicabile prevederile art. 56 alin. (9).

Art. 93. - (1) Hotărârile si dispozitiile emise de Congresul Bisericii Generale au putere de lege pentru Biserica Evanghelică CA. din România.

(2) Congresul Bisericii Generale hotărăste, în baza unor propuneri din partea Consistoriului superior, a unui congres bisericesc districtual sau a plenului Congresului Bisericii Generale, dacă propunerile au fost semnate de 15 membri.

(3) Propunerile adresate Congresului Bisericii Generale sunt prezentate cu întregul text si motivate. Ele se prezintă prin intermediul Consistoriul superior sau în plenul Congresului Bisericii Generale.

(4) Consistoriul superior prezintă Congresului Bisericii Generale toate propunerile care nu îi apartin, însotite de o luare de pozitie.

Art. 94. - Congresul Bisericii Generale îndeplineste, în special, următoarele atributii:

a) luarea de hotărâri cu privire la adoptarea unor cărti simbolice, ca si a agendei liturgice, a cărtii de cântece si a catehismului;

b) luarea deciziilor privind orânduirea vietii bisericesti si a problemelor legate de aceasta;

c) luarea deciziilor privind Statutul, precum si problemele si dispozitiile cu caracter general ale Bisericii;

d) luarea deciziilor pentru înfiintarea, organizarea si dizolvarea de comunităti si districte bisericesti;

e) luarea deciziilor cu privire la înfiintarea, reorganizarea sau dizolvarea de organizatii, institutii, unităti, fundatii, asociatii si societăti ale Bisericii Evanghelice CA. din România, cum ar fi

case de odihnă, cămine de bătrâni, cămine de elevi si altele, precum si asupra statutelor acestora, potrivit art. 116 lit. b) si c);

f) luarea deciziilor cu privire la conventiile Bisericii Evanghelice CA. din România cu alte biserici din tară sau din străinătate, precum si cu uniuni sau institutii religioase ori laice din tară si din străinătate;

g) luarea deciziilor cu privire la conventii ale Bisericii Evanghelice CA. din România cu statul român.

Art. 95. - Alte atributii ale Congresului Bisericii Generale sunt:

a) asigurarea păstrării crezului Bisericii si a dreptei învătături;

b) asigurarea îndeplinirii misiunii diaconice a Bisericii;

c) preocuparea pentru îndeplinirea rolului misionar al Bisericii;

d) alegerea episcopului, a curatorului Bisericii Generale, a episcopului vicar, a membrilor Consistoriului superior si a secretarului general;

e) alegerea membrilor Comisiei disciplinare superioare a Bisericii Evanghelice CA. din România;

f) alegerea membrilor Consiliului pentru probleme juridice al Bisericii Evanghelice CA. din România;

g) dezbaterea si hotărârea cu privire la rapoartele episcopului si ale Consistoriului superior, care sunt prezentate Congresului Bisericii Generale;

h) asigurarea reprezentării Bisericii Evanghelice CA. din România în relatiile cu alte biserici, în relatiile cu statul si în public;

i) aprobarea înfiintării, potrivit art. 107 pct. 5, a posturilor de preoti pentru comunităti, precum si a posturilor de preoti cu atributii în cadrul comunitătii bisericesti generale sau în institutiile acesteia;

j) asigurarea formării preotilor, diaconilor, lectorilor, organistilor, profesorilor de religie, asistentilor sociali si a altor colaboratori ai Bisericii, precum si a asociatilor, organizatiilor si institutiilor acesteia;

k) aprobarea bugetului si bilantului anual ale comunitătii bisericesti generale, precum si descărcarea de răspundere a Consistoriului superior;

l) grija pentru averea si proprietătile Bisericii, precum si pentru bunurile Bisericii cu valoare artistică, culturală sau istorică;

m) aprobarea dobândirii, construirii, modificării sau demolării, precum si înstrăinarea sau cedarea de clădiri importante ale comunitătii bisericesti generale;

n) realizarea tuturor celorlaltor dispozitii si ordine cuprinse în prezentul statut, precum si orice alte atributii ce îi revin si care nu cad în competenta altor organe bisericesti.

Art. 96. - (1) Toate proiectele de hotărâre ale Consistoriului superior, care au ca obiect adoptarea de norme generale ale Bisericii sau modificări ale acestora, vor fi prezentate, în vederea consultării, tuturor presbiteriilor comunitătilor bisericesti de sine stătătoare si congreselor bisericilor districtuale, înainte ca Congresul Bisericii Generale să delibereze si să hotărască asupra lor.

(2) Toate proiectele de hotărâre importante ale Consistoriului superior sunt prezentate, în vederea avizării, comisiilor înainte de a fi dezbătute si de a se hotăra asupra lor. După deschiderea sedintei Congresului Bisericii Generale si prezentarea proiectelor de hotărâre, comisiile sunt alese de Congresul Bisericii Generale. Cu privire la importanta proiectelor de hotărâre decide Congresul Bisericii Generale.

(3) Sedintele comisiilor nu sunt publice, însă pot fi invitati si specialisti cu rol consultativ.

Art. 97. - (1) Cu privire la atributiile prevăzute la art. 94, Congresul Bisericii Generale decide cu majoritatea de două treimi din numărul voturilor celor prezenti.

(2) Cu privire la atributiile prevăzute la art. 95, Congresul Bisericii Generale decide cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenti.

(3) La votul final, când Congresul Bisericii Generale decide cu privire la adoptarea unui proiect de hotărâre în ansamblu, votul este nominal.

(4) în caz de paritate de voturi în deliberarea privind chestiuni singulare, proiectul de hotărâre se consideră respins. în cazul paritătii de voturi la votarea finală, dezbaterea acestui proiect va avea loc la următoarea sedintă a Congresului Bisericii Generale.

 

SECTIUNEA a 3-a

Consistoriul superior

 

Art. 98. - (1) Consistoriul superior îndeplineste sarcinile curente ale Bisericii. El deliberează si hotărăste în cadrul legislatiei în vigoare cu privire la chestiuni ale comunitătii bisericesti generale, precum si ale asociatiilor, organizatiilor si institutiilor acesteia.

(2) El răspunde pentru activitatea sa în fata Congresului Bisericii Generale.

Art. 99. - Din Consistoriul superior fac parte în calitate de membri:

a) episcopul;

b) curatorul Bisericii Generale;

c) episcopul vicar;

d) 3 preoti, dintre care cel putin 2 preoti parohi;

e) 6 membri laici.

Art. 100. - (1) Cu exceptia episcopului, toti membri Consistoriului superior sunt alesi de Congresul Bisericii Generale pentru un mandat de 4 ani.

(2) La plecarea unuia din membrii Consistoriului superior înainte de expirarea mandatului său, locul rămas vacant va fi ocupat din nou prin alegere de către Congresul Bisericii Generale pentru restul mandatului.

(3) Curatorul comunitătii bisericesti generale, precum si ceilalti 6 membri laici ai Consistoriului superior nu pot fi angajati ai Bisericii Evanghelice CA. din România.

Art. 101. - (1) Curatorul comunitătii bisericesti generale, ca prim demnitar laic al acesteia, sprijină episcopul în îndeplinirea atributiilor sale. El tine locul episcopului, când acesta nu este disponibil sau locui său este vacant, în toate problemele, cu exceptia atributiilor clericale. El participă, după posibilităti, la vizitele pastorale ale episcopului.

(2) Consistoriul superior stabileste în prima sa sedintă care dintre membri săi laici este loctiitorul curatorului comunitătii bisericesti generale.

Art. 102. - (1) Episcopul vicar este ales din rândul preotilor. El sprijină episcopul în îndeplinirea atributiilor sale. El tine locul episcopului, când acesta nu este disponibil sau locul său este vacant, în toate atributiile clericale. Când curatorul comunitătii bisericesti generale nu este disponibil sau locul său este vacant, episcopul vicar tine locul episcopului si în toate celelalte chestiuni.

(2) Consistoriul superior stabileste în prima sa sedintă care din membrii clerici este loctiitorul episcopului vicar.

Art. 103. - (1) Episcopul este presedintele Consistoriului superior. Dacă acesta nu este disponibil sau locul său este vacant, presedintia sedintei este asigurată de curatorul comunitătii bisericesti generale.

(2) Dacă nici acesta nu este disponibil sau locul său este vacant, presedintia sedintei este asigurată de episcopul vicar, în caz de alte indisponibilităti, în prima sedintă a Consistoriului superior presedintia este preluată de cel mai în vârstă membru cleric.

(3) În toate celelalte sedinte, presedintia este asigurată de loctiitorul curatorului comunitătii bisericesti generale si, în sfârsit, de loctiitorul episcopului vicar.

Art. 104. - (1) Consistoriul Superior este convocat în scris pentru sedintă de către presedintele său, cu cel putin o săptămână înainte de data acesteia, cu comunicarea ordinii de zi si a proiectelor de hotărâri motivate.

(2) În caz de urgentă, termenul de convocare poate fi mai scurt.

(3) Consistoriul superior trebuie convocat dacă cel putin o treime din numărul membrilor săi solicită aceasta, cu indicarea scopului.

Art. 105. - (1) Consistoriul superior poate adopta hotărâri, dacă în afara presedintelui sunt prezenti încă 6 dintre membrii săi.

(2) Sedintele nu sunt publice.

(3) Pot fi invitati să participe la dezbateri specialisti cu rol consultativ.

(4) Cu privire la fiecare sedintă a Consistoriului superior se încheie un proces-verbal al dezbaterilor, care va fi semnat de presedinte, curatorul comunitătii bisericesti generale, dacă a participat la sedintă, si de secretarul general. Procesul-verbal va fi validat în următoarea sedintă a Consistoriului superior. Cu privire la continutul procesului-verbal al Consistoriului superior se aplică în mod corespunzător prevederile art. 56 alin. (9).

(5) Procesele-verbale ale Consistoriului superior pot fi consultate de toti membrii Congresului Bisericii Generale.

Art. 106. - (1) Proiectele de hotărâri pot fi prezentate Consistoriului superior de Comisia pentru chestiuni clericale, de Comisia pentru probleme economice si juridice sau de plenul sedintei Consistoriului superior. Mai pot fi înaintate propuneri de hotărâri din partea consistoriilor districtuale, din partea organelor de conducere ale asociatiilor, organizatiilor si institutiilor bisericesti, precum si de către 10 membri ai Congresului Bisericii Generale. în toate cazurile, propunerile trebuie motivate si prezentate integral.

(2) Propunerile care nu provin de la o comisie a Consistoriului superior trebuie înaintate comisiilor competente spre pronuntare si formularea eventuală a unui proiect de hotărâre.

(3) Consistoriul superior poate să dezbată fiecare propunere venită din plenul său, dar poate să decidă doar dacă majoritatea membrilor prezenti ai Consistoriului superior votează pentru aprobarea propunerii.

Art. 107. - Consistoriul superior are îndeosebi următoarele atributii:

1. îndeplinirea hotărârilor Congresului Bisericii Generale;

2. supravegherea vietii bisericesti si activitătii comunitătii bisericesti generale, precum si în toate structurile, asociatiile, organizatiile si institutiile acesteia;

3. grija pentru serviciul divin în comunitătile bisericesti, precum si în institutiile bisericesti;

4. hotărăste cu privire la apel, plângere si recurs la hotărârile si procedurile administrative ale consistoriilor districtuale si ale congreselor bisericilor districtuale;

5. decide cu privire la înfiintarea, conform art. 94 lit. d), de posturi de preoti pentru parohii, ca si de posturi de preoti cu atributii în cadrul comunitătii bisericesti generale sau în institutii bisericesti, conform art. 95 lit. i);

6. înfiintarea si ocuparea de posturi ale comunitătii bisericesti generale, precum si în asociatiile, organizatiile si institutiile integrate Bisericii;

7. însărcinarea colaboratorilor clerici si laici ai bisericii, care au atributii în cadrul comunitătii bisericesti generale;

8. supravegherea Departamentului pentru teologie protestantă din cadrul Universitătii „Lucian Blaga” Sibiu si contribuirea la numirea personalului didactic;

9. răspunderea pentru formarea vicarilor, lectorilor, organistilor, profesorilor de religie, asistentilor sociali si a tuturor

celorlalti colaboratori în cadrul Bisericii, precum si ai asociatiilor, organizatiilor si institutiilor acesteia;

10. se îngrijeste pentru organizarea examenului de capacitate al preotilor, precum si a examenului de atestare a capacitătii pentru functiile de diacon, lector, profesor de religie, asistent social si a oricărui alt serviciu al Bisericii. Aceeasi îndatorire îi revine Consistoriului superior si în legătură cu functiile si posturile din cadrul asociatiilor, organizatiilor si institutiilor Bisericii.

11. promovarea si perfectionarea preotilor, precum si a tuturor colaboratorilor Bisericii;

12. se îngrijeste de întretinerea dialogului ecumenic;

13. se îngrijeste de colaborarea Bisericii Evanghelice CA. din România cu alte biserici din tară sau din străinătate, precum si cu organizatii internationale;

14. hotărăste cu privire la deciziile adunărilor reprezentantilor comunitătii bisericesti si ale consistoriilor districtuale, care, potrivit ari. 49 alin. (2) lit. a—d, art. 81 alin. (1) si art. 82 lit. n) necesită aprobarea prealabilă a Consistoriului superior, înainte de punerea lor în executare;

15. ia cunostintă despre rapoartele prezentate de episcop si de secretarul general;

16. aprobă bilantul anual si bugetul comunitătii bisericesti generale, precum si proiectul de hotărâre privind bugetul, înaintat spre aprobare Congresului Bisericii Generale;

17. administrarea mijloacelor financiare ale comunitătii bisericesti generale, precum si a patrimoniului ei mobil si imobil;

18. dispune cu privire la patrimoniul unitătilor bisericesti cu personalitate juridică în cazul dizolvării acestora. Cu privire la aceasta trebuie să prezinte o dare de seamă în fata Congresului Bisericii Generale. Aceleasi prevederi sunt valabile si în cazul partajării patrimoniului;

19. mijloceste sprijin financiar pentru Biserică si organizatiile sale;

20. se îngrijeste pentru asigurarea salariilor tuturor angajatilor Bisericii, precum si pentru asigurarea materială a urmasilor acestora;

21. asigură pensiile fostilor angajati ai Bisericii si a urmasilor acestora;

22. acordarea de burse si ajutoare umanitare personale;

23. supravegherea asociatiilor, organizatiilor si institutiilor comunitătii bisericesti generale, precum si îndeplinirea tuturor obligatiilor transmise Consistoriului superior prin prevederile regulamentelor acestor organizatii bisericesti;

24. hotărăste asupra bilantului anual si bugetului asociatilor, organizatiilor si institutiilor comunitătii bisericesti generale, care au personalitate juridică proprie si sunt integrate în Biserică. De asemenea, pregăteste proiectele de hotărâri în vederea aprobării de către Congresul Bisericii Generale, precum si descărcarea de gestiune a consiliilor de administratie;

25. pregătirea sedintelor si a proiectelor de hotărâri pentru Congresul Bisericii Generale;

26. efectuarea de rapoarte pentru Congresul Bisericii Generale cu privire la activitatea Consistoriului superior si cu privire la situatia si activitatea comunitătii bisericesti generale, precum si a unitătilor, asociatiilor, organizatiilor si institutiilor integrate comunitătii bisericii generale;

27. reprezentarea juridică si administrativă a Bisericii Evanghelice CA. din România;

28. realizarea tuturor celorlalte atributii stabilite potrivit prezentului statut si celorlalte regulamente si prevederi bisericesti.

Art. 108. - (1) În cazurile care nu suportă amânare, Consistoriul superior poate emite dispozitii privind probleme care cad în competenta Congresului Bisericii Generale si au valabilitate până la următoarea sedintă a Congresului Bisericii Generale.

(2) în asemenea cazuri care nu suportă amânare, episcopul poate să convoace în termen de 8 zile o sedintă extraordinară a Congresului Bisericii Generale, care poate lua hotărâri cu prezenta a cel putin o treime din numărul membrilor săi.

Art. 109. - (1) Consistoriul superior numeste din rândul membrilor săi, pentru mandatul său de 4 ani, o comisie pentru probleme clericale si liturgice si o comisie pentru probleme economice si juridice.

(2) Dacă unul dintre membrii comisiei devine indisponibil înainte de expirarea mandatului său, locul rămas vacant va fi ocupat prin alegere de către Consistoriul superior.

(3) Episcopul, curatorul Bisericii Generale si episcopul vicar pot participa cu drept de vot la fiecare sedintă a comisiilor.

(4) Comisiilor le revine sarcina să pregătească dezbaterile si luările de decizii pentru sedintele Consistoriului superior si să îndeplinească sarcinile repartizate de acesta.

(5) Sedintele comisiilor nu sunt publice.

(6) Comisiile pot coopta la dezbaterea tuturor problemelor si alti membri ai Consistoriului superior sau specialisti, cu rol consultativ.

Art. 110. - (1) Consistoriul superior poate constitui în timpul mandatului său comisii de lucru pentru anumite atributii, delimitate la un obiect specific sau delimitate teritorial. Pot fi membri ai acestor comisii si specialisti care nu fac parte din Consistoriul superior.

(2) Aceste comisii de lucru au atributii cu privire la pregătirea de hotărâri pentru sedintele Consistoriului superior, pentru sedintele Comisiei pentru probleme clericale si liturgice sau ale Comisiei pentru probleme economice si juridice. în acest sens fac propuneri, întocmesc proiecte sau elaborează avize consultative

(3) Aceste comisii de lucru au o functie ajutătoare si consultativă.

 

SECTIUNEA a 4-a

Episcopul

 

Art. 111. - (1) Episcopul este ales din rândul preotilor si este chemat să conducă Biserica Evanghelică CA. din România.

(2) Episcopul este ales de Congresul Bisericii Generale în conformitate cu Regulamentul privind alegerile în Biserica Evanghelică CA. din România. Chemarea sa este pe durată nelimitată, până la împlinirea vârstei de 70 de ani.

(3) Sfintirea si instalarea episcopului au loc în cadrul unei slujbe religioase, potrivit agendei liturgice a Bisericii Evanghelice CA. din România. Ea constituie în acelasi timp intrarea în functie si începutul raportului de muncă.

(4) Sediul oficial al episcopului este municipiul Sibiu, unde, în baza conventiei cu Comunitatea bisericească evanghelică CA. Sibiu, episcopul detine drepturile unui preot superior.

Art. 112. - (1) Episcopul îndeplineste în principal următoarele atributii:

a) se îngrijeste ca în cadrul Bisericii Evanghelice CA. din România să fie propovăduită Curata Evanghelie a lui lisus Hristos asa cum este dată în Sfânta Scriptură si mărturisită în Confesiunea Augustană, iar Sacramentele să fie administrate asa cum ne-au fost date;

b) veghează asupra comunitătii bisericesti generale si a tuturor enoriasilor acesteia, în special prin vizitele pastorale pe care le întreprinde. în aceste vizite pastorale este însotit, după posibilităti, de curatorul Bisericii Generale sau de loctiitorul acestuia.

c) realizează asistenta duhovnicească, îndeosebi pentru preotii si colaboratorii Bisericii;

d) se adresează cu circulare, scrisori pastorale si în predici credinciosilor si institutiilor Bisericii;

e) hirotoneste clerici pentru slujirea în cadrul Bisericii, potrivit agendei liturgice a Bisericii Evanghelice CA. din România;

f) invită preotii si vicarii la cursuri de perfectionare si la adunările generale ale preotilor;

g) invită colaboratorii clerici si laici la cursuri de perfectionare, la adunări comune si la consfătuiri;

h) instalează în functie decanii districtuali, curatorii districtuali, secretarul general, precum si membrii Congresului Bisericii Generale si ai Consistoriului superior, după rânduielile prevăzute de agenda liturgică a Bisericii Evanghelice CA. din România;

i) reprezintă Biserica Evanghelică CA. din România pe plan intern si extern, în conformitate cu dispozitiile prezentului statut;

j) convoacă sedintele Congresului Bisericii Generale, Consistoriului superior si ale comisiilor Consistoriului superior;

k) prezintă Congresului Bisericii Generale un raport asupra activitătilor sale;

I) detine presedintia în comisiile teologice de examinare;

m) îndeplineste toate celelalte atributii prevăzute de regulamentele si dispozitiile bisericesti.

(2) Episcopul este îndreptătit să slujească si să îndeplinească alte servicii clericale în toate comunitătile bisericesti din cadrul Bisericii Evanghelice CA. din România.

(3) Episcopul are dreptul să participe la adunările preotilor, la sedintele organelor tuturor comunitătilor bisericesti locale si districtuale, precum si ale asociatiilor, organizatiilor, si institutiilor bisericii în cadrul Bisericii Evanghelice CA. din România.

 

SECTIUNEA a 5-a

Cancelaria Consistoriului superior

 

Art. 113. - (1) în îndeplinirea atributiilor sale, Consistoriul superior are o cancelarie proprie. Aceasta îndeplineste toate lucrările administrative curente ale comunitătii bisericii generale.

(2) Conducerea cancelariei Consistoriului superior revine, pe lângă episcop, secretarului general.

(3) Secretarul general este angajat în functie în baza alegerii sale de către Congresul Bisericii Generale.

(4) Loctiitorul secretarului general este prim-secretarul.

(5) Secretarul general, iar, în caz de indisponibilitate, loctiitorul său este secretar de sedintă a Congresului Bisericii Generale si a Consistoriului superior.

(6) Toate documentele cancelariei Consistoriului superior vor fi semnate de episcopul si secretarul general sau de loctiitorii acestora.

(7) Toti colaboratorii Consistoriului superior pot fi cooptati ca raportori în sedintele Congresului Bisericii Generale, precum si în sedintele Consistoriului superior si comisiilor acestuia.

Art. 114. - (1) Directia economică a Consistoriului superior conduce contabilitatea comunitătii bisericesti generale, a asociatiilor, organizatiilor si instituitiilor proprii, fără personalitate juridică, precum si a acelor asociatii, organizatii si institutii bisericesti cu personalitate juridică distinctă, dacă Consistoriul superior a adoptat o hotărâre în acest sens.

(2) Din domeniul său de activitate fac parte supravegherea si controlul contabilitătii si a activitătii financiare ale tuturor unitătilor bisericesti.

 

SECTIUNEA a 6-a

Organizatii ale comunitătii bisericesti generale

 

Art. 115. - (1) în realizarea misiunii si activitătii sale, Biserica Evanghelică CA. din România înfiintează si administrează organizatii, institutii si servicii, precum si fundatii, asociatii si societăti.

(2) Comunitatea bisericescă generală, comunitatea bisericească districtuală si, respectiv, comunitatea bisericească locală sunt succesoarele de drept ale fundatiilor, asociatiilor si organizatiilor, cu sau fără personalitate juridică, care au fost înfiintate în cadrul unitătilor de cult sus-mentionate si care au fost dizolvate sau desfiintate în mod abuziv de către statul comunist.

(3) Comunitatea bisericescă generală, comunitatea bisericească districtuală si, respectiv, comunitatea bisericească locală sunt succesoarele de drept ale fundatiilor, asociatiilor si organizatiilor, cu sau fără personalitate juridică, care au fost înfiintate în cadrul unitătiilor de cult sus-mentionate după data de 1 ianuarie 1990 si care sunt dizolvate, dacă statutul acestora nu prevede altfel.

Art. 116. - Asociatiile si institutiile comunitătii bisericesti generale sunt:

a) persoane juridice, care se reprezintă singure în toate problemele juridice si ale căror regulamente de organizare sunt luate la cunostintă de Congresul Bisericii Generale;

b) persoane juridice, care sunt reprezentate în toate problemele juridice de către Consistoriul superior. Regulamentele lor vor fi aprobate de Congresul Bisericii Generale;

c) fără personalitate juridică, care în toate problemele juridice sunt reprezentate de Consistoriul superior si ale căror regulamente vor fi hotărâte de Congresul Bisericii Generale.

Art. 117. - Serviciile si oficiile necesare activitătii comunitătii bisericesti generale vor fi înfiintate si ocupate de către Consistoriul superior. Colaboratorii din aceste servicii si oficii organizează activitatea lor împreună cu Consistoriul superior si răspund fată de acesta.

 

SECTIUNEA a 7-a

Consiliul pentru probleme juridice

 

Art. 118. - (1) Biserica Evanghelică CA. din România are un consiliu pentru probleme juridice.

(2) Ca urmare a înregistrării unor reclamatii scrise, Consiliul pentru probleme juridice verifică hotărârile, alegerile si procedurile administrative ale Congresului Bisericii Generale si ale Consistoriului superior.

(3) Consiliul pentru probleme juridice are acces la documentatia completă, care a stat la baza hotărârii, a procedurii administrative sau a alegerilor în cauză.

Art. 119. - (1) Consiliul pentru probleme juridice este ales de Congresul Bisericii Generale. El este alcătuit din 3 membri. Acestia nu pot fi angajati ai Bisericii Evanghelice CA. Din România si nici membri ai organelor comunitătilor bisericilor locale sau districtuale.

(2) Durata mandatului Consiliului pentru probleme juridice este aceeasi ca si a Congresului Bisericii Generale. Realegerea este posibilă. Dacă un loc devine disponibil înainte de expirarea mandatului, locul rămas vacant se va ocupa prin alegere.

(3) Mandatul membrilor începe, respectiv se încheie cu validarea noilor alegeri.

Art. 120. - (1) Reclamatiile adresate Consiliului pentru probleme juridice trebuie solutionate în termen de 30 de zile si vor fi prezentate împreună cu concluziile Consistoriului superior în cadrul acestui termen de 30 de zile.

(2) Consistoriul superior va delibera asupra celor prezentate în următoarea sa sedintă, după caz, extraordinară. Respectiva hotărâre va fi prezentată Congresului Bisericii Generale în următoarea sa sedintă.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 121. - Prezentul statut al Bisericii Evanghelice CA. din România poate fi modificat sau abrogat numai prin hotărâre a Congresului Bisericii Generale, în prezenta a cel putin două treimi din numărul membrilor Congresului Bisericii Generale si cu votul a două treimi din numărul membrilor prezenti, potrivit procedurilor prevăzute la art. 94 lit. c).

Art. 122. - (1) Prezentul statut a fost adoptat la cel de al 62-lea Congres al Bisericii Evanghelice CA din România, în sedinta sa din 14 iulie 1997.

(2) Prezentul statut este în vigoare cu toate modificările care au fost adoptate, inclusiv de cel de-al 74-lea Congres al Bisericii Evanghelice CA. din România din 24 noiembrie 2007, dată de la care sunt abrogate toate prevederile contrare prezentului statut.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind includerea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

a unor imobile aflate în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia

pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Prahova, pentru Unitatea-Pilot de Combatere

a Căderilor de Grindină

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă includerea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilelor aflate în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Prahova, pentru Unitatea-Pilot de Combatere a Căderilor de Grindină, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 27 august 2008.

Nr. 993.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor care se includ în inventarul bunurilor din domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Prahova, pentru Unitatea-Pilot de Combatere a Căderilor de Grindină

 

 

 

 

 

 

 

Nr. MF

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii/

dării in

folosintă

Valoarea

de inventar

(în lei)

Situatia juridică

Tip bun

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăti (după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

în administrare/ concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

08.29.06

Statie

meteorologică specială - Punct de comandă

D+P+1

Suprafata construită = 288 m2; Suprafata desfăsurată = 821,26 m2; structură din cadre metalice, plansee din beton; închiderile exterioare din tâmplărie metalică, panouri tip termoizolant

SE - Fabrica de pâine; V - proprietate particulară; NV - Strada Laboratorului; NE - S.C. DOMUSsi proprietate particulară;

Judetul Prahova, Ploiesti, Strada Laboratorului nr. 3A

2005

2.154.256

Autorizatie construire nr. 1.202/2001; PVRF nr. 10.034/2006

în administrare

imobil

 

08.29.06

Magazie

Parter;

Suprafata construită =

887 m2;

Suprafata desfăsurată =

887 m2

structură din metal, cu

închidere si acoperis din

panouri de tablă cu

termoizolatie

SE - Fabrica de pâine; V - proprietate particulară; NV - Strada Laboratorului; NE - S.C. DOMUSsi proprietate particulară;

Judetul Prahova, Ploiesti, Strada Laboratorului nr. 3A

2005

334.645

Autorizatie construire nr. 1.202/2001; PVR nr. 10.032/2006

în administrare

imobil

 

08.29.06

Sistematizare si împrejmuire

sistem acces auto direct, parcaj pentru 6 autoturisme, platforma de întoarcere si parcare ocazională; gard împrejmuire din stâlpi metalici si plasă metalică sudată

SE - Fabrica de pâine; V - proprietate particulară; NV - Strada Laboratorului; NE - S.C. DOMUSsi proprietate particulară;

Judetul Prahova, Ploiesti, Strada Laboratorului nr. 3A

2005

516.233

Autorizatie construire nr. 1.202/2001; PVR nr. 10.033/2006

în administrare

imobil

 

08.29.06

Punct de lansare

Valea

Călugărească

Platformă betonată cu instalatie de împământare; infrastructură de ancorare si sustinere

N,S, E si V - teren agricol Consiliul Local Valea Călugărească;

Judetul Prahova, comuna Valea Călugărească, sat Vârfurile, T 6, F 398

2005

134.901

Autorizatie construire nr. 30/2002; PVR nr. 10.037/2006

în administrare

imobil

 

08.29.06

Punct de lansare Boldesti

Platformă betonată cu instalatie de împământare; infrastructură de ancorare si sustinere

N,S, E si V - teren agricol Consiliul Local Boldesti-Scăeni;

Judetul Prahova, orasul Boldesti-Scăeni, cod2085, Stfada Poienilor, T 5, R.51

2005

87.894

Autorizatie construire nr. 96/2003; PVR nr. 10.036/2006

în administrare

imobil

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

08.29.06

Punct de lansare Mehedinta

Platformă betonată cu instalatie de împământare; infrastructură de ancorare si sustinere

N,S, E si V - teren agricol

S.C.AGROVET - S.A.

Judetul Prahova, comuna Podenii Noi, sat Mehedinta, T 39, L702/1; 702/2

2005

118.249

Autorizatie construire nr. 7.275/2004; PVR nr. 10.038/2006

în administrare

imobil

 

08.29.06

Punct de lansare Ceptura

Platformă betonată cu instalatie de împământare; infrastructură de ancorare si sustinere

N,S, E si V - teren

agricol

S.C. DYONYSOS - S.A.

Judetul Prahova, comuna Ceptura, T 79, Ps 2387

2005

118.461

Autorizatie construire nr. 40/2004; PVR nr. 10.039/2006

în administrare

imobil

 

08.29.06

Punct de lansare Tătaru

Platformă betonată cu instalatie de împământare; infrastructură de ancorare si sustinere

N,S, E si V - teren agricol Consiliul Local Tătaru

Judetul Prahova, comuna Tătaru, sat Tătaru, T 30; Ps 2026

2005

118.487

Autorizatie construire nr. 39/2004; PVR nr. 10.035/2006

în administrare

imobil

 

08.29.06

Punct de lansare Tohani

Platformă betonată cu instalatie de împământare; infrastructură de ancorare si sustinere

N,S, E si V - teren

agricol

S.C. TOHANI -SA;

Judetul Prahova, comuna Gura Vadului, sat Tohani, T27

2005

132.370

Autorizatie construire nr. 61/2004; PVR nr. 9.978/2006

în administrare

imobil

 

08.29.06

Punct de lansare Băicoi

Platformă betonată cu instalatie de împământare; infrastructură de ancorare si sustinere

N,S, E si V - teren agricol Consiliul Local al Orasului Băicoi;

Judetul Prahova, orasul Băicoi, cod 105200, T 57, P 1271

2005

155.941

Autorizatie construire nr. 100/2004; PVR nr. 9.975/2006

în administrare

imobil

 

08.29.06

Punct de lansare Vărbilău

Platformă betonată cu instalatie de împământare; infrastructură de ancorare si sustinere

N - teren agricol Consiliul Local Vărbilău; S - DJ 102B (corn. Vărbilău - com. Gura Vitioare); E si V - teren agricol Consiliul Local Vărbilău;

Judetul Prahova, comuna Vărbilău, T8, P 3487

2005

155.841

Autorizatie construire nr. 68/2004; PVR nr. 9.976/2006

în administrare

imobil

 

08.29.06

Punct de lansare Câmpina

Platformă betonată cu instalatie de împământare; infrastructură de ancorare si sustinere

N si E - teren agricol Consiliul Local Câmpina; S si V - UM ROMARM;

Judetul Prahova, orasul Câmpina, zona Dealul Muscelului

2005

132.766

Autorizatie construire nr. 309/2003; PVR nr. 9.977/2006

în administrare

imobil

 

08.29.06

Punct de lansare Pietroasele

Platformă betonată cu instalatie de împământare; infrastructură de ancorare si sustinere

N,S, E si V – teren

agricol

SCDW Pietroasa

Judetul Buzău, comuna Pietroasele, sat Pietroasele, cod 127470, T 25

2005

191.215

Autorizatie construire nr. 60/2004; PVR nr. 10.052/2006

în administrare

imobil

 

08.29.06

Punct de lansare Viperesti

Platformă betonată cu instalatie de împământare; infrastructură de ancorare si sustinere

N,S, E si V - teren agricol Viperesti

Judetul Prahova, comuna Viperesti, cod 127705, T65

2005

182.270

Autorizatie construire nr. 59/2004; PVR nr. 10.053/2006

în administrare

imobil

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind promovarea temporară a domnului Pandelea Pelmus în functia publică de secretar general

al Ministerului Internelor si Reformei Administrative

 

Având în vedere:

- propunerea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, formulată prin Adresa înregistrată sub nr. 5/4.729 din 2 septembrie 2008,

- Avizul favorabil nr. 1.452.477 din 2 septembrie 2008 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru exercitarea de către domnul Pandelea Pelmus, cu caracter temporar, pentru maximum 6 luni, a functiei publice de secretar general din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 92 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Pandelea Pelmus se promovează temporar în functia publică de secretar general al Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 3 septembrie 2008.

Nr. 176.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea art. 9 din anexa nr. 12 „Norme metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, prin subventionarea pretului motorinei utilizate pentru lucrările de înfiintare a culturilor agricole” a anexei F la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitătile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare

si al organizării si sistematizării teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate

 

În baza Referatului de aprobare nr. 117.941/2008 al Directiei generale implementare politici agricole, având în vedere prevederile anexei nr. 1 lit. f) pct. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetali zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2007, cu completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 9 din anexa nr. 12 „Norme metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, prin subventionarea pretului motorinei utilizate pentru lucrările de înfiintare a culturilor agricole” a anexei F la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitătile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.054 si 1.054 bis din 30 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Acordarea sprijinului financiar prin subventionarea costului motorinei utilizate pentru înfiintarea culturilor agricole se derulează în două etape, astfel:

a) pentru culturile de primăvară, data-limită de depunere a cererilor este 16 mai inclusiv, cea de utilizare a adeverintelor pentru achizitionarea motorinei de la furnizori este 16 iunie inclusiv, iar data-limită de depunere a deconturilor justificative de către furnizori la directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, este 30 iunie inclusiv;

b) pentru culturile de toamnă, data-limită de depunere a cererilor este 30 septembrie inclusiv, cea de utilizare a adeverintelor pentru achizitionarea motorinei de la furnizori este 15 noiembrie inclusiv, iar data-limită de depunere a deconturilor justificative de către furnizori la directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, este 28 noiembrie inclusiv.

(2) Adeverintele neutilizate până la datele prevăzute la alin. (1J îsi pierd valabilitatea, devenind nule de drept.

(3) În cazul în care beneficiarii nu utilizează, în totalitate sau partial, adeverintele emise pentru achizitia de motorină cu pret redus, acestia au obligatia restituirii adeverintelor nefolosite directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care le-au emis, astfel:

a) pentru culturile de primăvara, până la data de 31 mai inclusiv;

b) pentru culturile de toamnă, până la data de 15 octombrie inclusiv.

(4) Nerespectarea prevederilor alin. (3) atrage înregistrarea beneficiarilor în cauză ca debitori cu sumele aferente adeverintelor pentru motorină neutilizate si nereturnate emitentului.

(5) În termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au obligatia să comunice în scris fiecărui beneficiar care a intrat în posesia adeverintelor pentru motorină, prin scrisoare recomandată, instructiuni clare si precise privind obligativitatea utilizării adeverintelor strict pentru înfiintarea culturilor agricole sau, după caz, obligativitatea restituirii adeverintelor nefolosite, precum si consecintele care decurg în cazul nerespectării prevederilor prezentului ordin. Aceleasi instructiuni scrise vor însoti si adeverintele pentru motorina care se acordă de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(6) Beneficiarii adeverintelor pentru motorină si furnizorii care primesc adeverinte pentru decontare au obligatia de a le păstra în bună stare, adeverintele deteriorate sau a căror autenticitate nu poate fi dovedită nefiind valabile si neacceptându-se la decontare.

(7) Beneficiarii adeverintelor pentru motorină si furnizorii care primesc adeverinte, prin preluarea acestora, devin responsabili de păstrarea lor, asumându-si toate riscurile din culpa proprie.

(8) Beneficiarii sprijinului financiar prin adeverinte pentru motorină au obligatia să justifice cantitătile de motorină achizitionate cu pret redus, precum si să participe împreună cu reprezentantii directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, la receptia suprafetelor înfiintate cu culturi de primăvară, respectiv culturi de toamnă, pentru care s-a acordat sprijin financiar.

(9) În cazul în care se constată că nu au fost realizate suprafetele mentionate în cererea de acordare a sprijinului financiar, beneficiarii restituie sumele aferente, reprezentând sprijin financiar nejustificat.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

 

Bucuresti, 2 septembrie 2008.

Nr. 568.

 

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 762/2007

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Natională

„Îmbunătătiri Funciare” - S.A. Bucuresti

 

Având în vedere dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

pentru finalizarea procesului de privatizare la Societatea Natională „îmbunătătiri Funciare” - S.A. Bucuresti,

în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 180 si următoarele din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 762/2007 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Natională „Îmbunătătiri Funciare” - S.A. Bucuresti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 5 septembrie 2007, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, a doua liniută va avea următorul cuprins:

„- urmărirea suspendării oricăror termene de prescriptie a actiunilor judiciare si extrajudiciare pornite împotriva S.N.I.F, pe perioada cuprinsă între data instituirii supravegherii financiare si până la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2008.”

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Procedura de administrare specială în perioada privatizării încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2008.”

Art. II.- Agentia Domeniilor Statului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

 

Bucuresti, 3 septembrie 2008.

Nr. 570.