MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 638         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 4 septembrie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

897. - Hotărâre privind recunoasterea Statutului pentru organizarea si functionarea Bisericii Crestine după Evanghelie din România - Uniunea Bisericilor Crestine după Evanghelie din România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

581. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative pentru aprobarea Componentei de programare bugetară a Planului strategic al Ministerului Internelor si Reformei Administrative

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Statutului pentru organizarea si functionarea Bisericii Crestine după Evanghelie din România - Uniunea Bisericilor Crestine după Evanghelie din România

 

În temeiul art. 29 alin. (3) si al art.108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 49 alin. (2) si (3) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă si regimul general al cultelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Crestine după Evanghelie din România - Uniunea Bisericilor Crestine după Evanghelie din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian lorgulescu

 

Bucuresti, 20 august 2008.

Nr. 897.

 

ANEXĂ

 

STATUTUL

pentru organizarea si functionarea Bisericii Crestine după Evanghelie din România - Uniunea Bisericilor Crestine după Evanghelie din România

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Biserica Crestină după Evanghelie din România - Uniunea Bisericilor Crestine după Evanghelie din România, denumită în continuare BCER-UBCE, recunoaste Biblia - Cuvântul lui Dumnezeu - ca autoritate supremă de viată.

(2) În activitatea sa, BCER-UBCE respectă Constitutia si celelalte legi ale statului român.

Art. 2. - (1) Crestinii după Evanghelie se unesc în Numele Domnului Isus Cristos în biserici, „adunări" locale, pe baza Mărturisirii de Credintă si a prevederilor prezentului statut. Ei se supun autoritătii Bisericii locale, exercitată prin Comitetul de presbiteri.

(2) Mărturisirea de Credintă reprezintă convingerile esentiale ale crestinilor după Evanghelie, pe baza cărora se realizează unitatea de învătătură si practică a bisericilor în cadrul BCER-UBCE.

Art. 3. - (1) BCER-UBCE este formată din totalitatea bisericilor locale care, în mod liber, au adoptat Mărturisirea de Credintă si functionează conform prezentului statut, având drept scop sprijinirea reciprocă în îndeplinirea misiunii Bisericii si pentru apărarea drepturilor si libertătilor religioase.

(2) BCER-UBCE este persoană juridică.

Art. 4. - Structura organizatorică a BCER-UBCE este următoarea: Biserica locală, Comunitatea zonală si Uniunea Crestină după Evanghelie din România, care sunt persoane juridice si se organizează si functionează conform prevederilor prezentului statut.

Art. 5. - În cadrul BCER-UBCE se pot înfiinta si pot functiona institutii de învătământ de toate gradele, de educatie religioasă, fundatii, asociatii, societăti misionare, asezăminte de caritate si filantropice si altele asemenea, cu respectarea Mărturisirii de Credintă, a prezentului statut si a prevederilor legale în vigoare.

Art. 6. - (1) BCER-UBCE se organizează, se administrează si functionează în mod liber si autonom fată de stat si orice altă persoană fizică ori juridică, de drept public sau privat.

(2) BCER-UBCE nu este si nici nu poate fi angajată politic.

(3) Conducerea BCER-UBCE si presbiterii nu pot fi membri ai partidelor politice.

Art. 7. - BCER-UBCE poate solicita sprijinul institutiilor de stat sau private pentru realizarea scopurilor ei. Ajutorul se acordă potrivit prevederilor legale în vigoare si nu poate fi conditionat.

Art. 8. - Crestinii după Evanghelie, în baza principiului de preotie universală, au dreptul si responsabilitatea de a sluji si de a mărturisi Evanghelia.

Art. 9. - Biserica locală este autonomă, în conditiile Mărturisirii de Credintă si ale prezentului statut. Ea se află în raporturi de egalitate cu celelalte biserici locale si se poate asocia pentru proiecte comune cu acestea.

 

CAPITOLUL II

Biserica locală

 

SECTIUNEA 1

Definire si constituire

 

Art. 10. - (1) Biserica locală are personalitate juridică.

(2) Biserica locală cu personalitate juridică se înfiintează prin unirea de bunăvoie a minimum 15 credinciosi născuti din nou, care au primit botezul Nou-Testamental si care acceptă din proprie convingere Mărturisirea de Credintă. Biserica locală se organizează si functionează conform prezentului statut.

Art. 11. - (1) Biserica locală se înfiintează prin hotărârea adunării generale de constituire. Constituirea Bisericii locale se consemnează într-un proces-verbal, întocmit în 3 exemplare, semnat de către fiecare credincios. După constituire, Biserica locală are datoria de a comunica înfiintarea ei Comitetului zonal si UBCE, trimitând acestora câte un exemplar din procesul-verbal. UBCE comunică Ministerului Culturii si Cultelor înfiintarea noii Biserici locale.

(2) Comitetul executiv eliberează autorizatie de functionare, cu avizul favorabil al Comunitătii zonale, după care Biserica locală dobândeste personalitate juridică.

Art. 12. - (1) Grupul de credinciosi care nu îndeplineste conditiile înfiintării unei Biserici locale cu personalitate juridică se poate constitui ca Biserică filială a unei Biserici locale cu personalitate juridică din aceeasi Comunitate zonală.

(2) Biserica filială se înfiintează si functionează sub autoritatea unei biserici locale, care întreprinde demersurile necesare pentru eliberarea autorizatiei de functionare.

Art. 13. - În activitatea sa, Biserica locală are următoarele obiective principale:

1. glorificarea lui Dumnezeu prin închinare;

2. cresterea spirituală a credinciosilor;

3. vestirea Evangheliei si misiune;

4. educarea în spirit crestin a tinerilor, adolescentilor si copiilor;

5. ajutorarea celor în nevoie.

Art. 14. - (1) Biserica locală, prin slujitorii ei, practică în conformitate cu Mărturisirea de Credintă acte de cult, activităti religioase si activităti sociale si caritabile.

(2) Actele de cult practicate sunt următoarele:

a) botezul Nou-Testamental;

b) masa Domnului.

(3) Activitătile religioase practicate sunt următoarele:

a) căsătoria;

b) binecuvântarea;

c) recunoasterea lucrătorilor;

d) înmormântarea;

e) conferinte, tabere, seminarii crestine;

f) alte activităti cu caracter crestin evanghelic.

(4) Activitătile prevăzute la alin. (1) se desfăsoară în lăcasul de cult al Bisericii, în locuri publice, private sau, după caz, în case particulare - cu acordul proprietarului -, conform specificului BCER-UBCE.

Art. 15. - În îndeplinirea obiectivelor ei, conform specificului BCER-UBCE, Biserica locală organizează, în mod unilateral sau în colaborare cu alte biserici, adunări religioase obisnuite si speciale pentru mărturisirea învătăturii crestine evanghelice, predicarea Evangheliei, precum si alte activităti.

Art. 16. - Refuzul Comunitătii zonale de a aviza eliberarea autorizatiei de functionare se solutionează de către Comitetul executiv. Comunitatea zonală poate contesta hotărârea Comitetului executiv la Consiliul national.

 

SECTIUNEA a 2-a

Membri si apartinători

 

Art. 17. - (1) Calitatea de membru al unei Biserici locale se primeste în mod individual si voluntar, în urma pocăintei, credintei si a botezului Nou-Testamental, acceptând Mărturisirea de Credintă a BCER-UBCE si prezentul statut.

(2) Înscrierea în Registrul de evidentă a membrilor Bisericii se face pe baza solicitării scrise.

(3) Calitatea de membru nu poate fi exercitată în acelasi timp decât într-o singură Biserică locală.

Art. 18. - (1) Un membru al Bisericii locale se poate transfera dintr-o Biserică locală în alta, printr-o solicitare scrisă aprobată de către Comitetul de presbiteri al Bisericii unde se transferă.

(2) Biserica locală de unde se transferă are obligatia ca, în termen de 30 de zile calendaristice, să elibereze o adeverintă, în care vor fi mentionate datele de identificare ale solicitantului, data botezului, data de la care este membru în Biserica locală respectivă si specificarea dacă se află sau nu sub sanctiune disciplinară.

(3) Un membru sanctionat disciplinar nu se poate transfera decât după ridicarea sanctiunii de către Biserica locală care i-a aplicat-o.

Art. 19. - (1) Fiecare membru si slujitor al Bisericii locale recunoaste si se supune autoritătii acesteia, exercitată prin Comitetul de presbiteri.

(2) Membrii si slujitorii Bisericii nu pot fi în acelasi timp si membri ai organizatiilor cu ideologie, învătătură si practică contrare Sfintelor Scripturi.

Art. 20. - Membrii Bisericii locale au următoarele drepturi:

a) să participe activ la toate serviciile si adunările Bisericii locale, dacă nu au intrat sub incidenta unei sanctiuni disciplinare;

b) să beneficieze de comuniune frătească, de sprijin moral si asistentă spirituală;

c) să îsi manifeste credinta crestină si s-o promoveze prin activităti religioase si sociale;

d) să participe la activitătile Bisericii organizate în familii, lăcasuri de cult, locuri publice;

e) să slujească si să mărturisească Evanghelia în conformitate cu darurile spirituale primite si recunoscute de Biserică, prin evanghelizare personală si publică, prin predicarea Cuvântului lui Dumnezeu în lăcasuri de cult si în locuri publice si private, prin conducerea grupurilor mici, precum si prin alte activităti religioase.

Art. 21. - Membrii Bisericii au datoria:

a) să respecte principiile de credintă si să trăiască în acord cu învătăturile Bibliei;

b) să recunoască si să se supună autoritătii Bisericii locale;

c) să sustină Biserica locală prin mijloace financiare si/sau materiale;

d) să respecte Mărturisirea de Credintă si prezentul statut. Art. 22. - (1) Comitetul de presbiteri aplică sanctiuni disciplinare gradual, după caz, oricărui membru al Bisericii care s-a făcut vinovat de trăire în păcat, abatere de la Mărturisirea de Credintă, de la prezentul statut, absentă îndelungată, dezbinare sau alte abateri de la conduita crestină. Sanctiunile disciplinare privesc interzicerea participării la Masa Domnului, a rugăciunii în public si a oricărei altei activităti în cadrul Bisericii. Ridicarea sanctiunilor disciplinare se face de către Comitetul de presbiteri care a decis respectivele sanctiuni, în urma constatării unei pocăinte reale a celui pus sub sanctiune. Comitetul de presbiteri aduce la cunostinta Bisericii sanctiunile disciplinare aplicate sau ridicate unui membru al Bisericii.

(2) Sanctiunile disciplinare sunt:

a) mustrarea în fata Comitetului de presbiteri;

b) mustrarea în fata Bisericii;

c) retragerea temporară a unor drepturi;

d) excluderea.

(3) În desfăsurarea activitătii sale, Biserica poate decide, în cazuri riguros determinate, interzicerea pe proprietatea Bisericii a accesului unor persoane care tulbură serviciile divine.

Art. 23. - (1) Calitatea de membru al Bisericii încetează prin transfer, retragere, excludere, absentă îndelungată nejustificată, deces.

(2) Retragerea se face prin declaratie scrisă. Excluderea se transmite persoanei excluse si se comunică Adunării generale a membrilor, în urma cercetării si hotărârii Comitetului de presbiteri. Excluderea se face pentru trăire în păcat, nerespectarea Mărturisirii de Credintă, a prezentului statut, producerea de dezbinare, împărtăsirea sau promovarea unor învătături străine Evangheliei sau alte acte care compromit grav mărturia de credincios.

(3) Membrii transferati, retrasi sau exclusi nu au niciun drept asupra bunurilor si valorilor aduse sub orice formă în patrimoniul Bisericii. Dacă membrii retrasi sau exclusi au statut de angajat al Bisericii locale sau al BCER-UBCE, contractul lor de muncă încetează.

Art. 24. - În urma dovezilor de pocăintă ale persoanei excluse si a solicitării scrise a acesteia, Comitetul de presbiteri hotărăste reprimirea celui exclus si comunică Adunării generale această decizie. Atât excluderea, cât si reprimirea se operează în evidentele Bisericii locale.

Art. 25. - Sunt considerate apartinătoare ale Bisericii locale următoarele persoane:

a) copiii nebotezati ai membrilor Bisericii;

b) cele care au acceptat în scris Mărturisirea de Credintă, dar nu sunt încă botezate.

Art. 26. - (1) Apartinătorii nu beneficiază de drepturile membrilor Bisericii, dar se supun autoritătii acesteia.

(2) Comitetul de presbiteri poate acorda asistentă religioasă apartinătorilor, la cerere, respectând Mărturisirea de Credintă si mărturia crestină.

Art. 27. - Copiii membrilor BCER-UBCE studiază religia în învătământul public cu profesori ce apartin din punct de vedere confesional Aliantei Evanghelice din România. în cazul în care acest lucru nu este posibil, copiii vor studia religia în bisericile locale, cu profesori recunoscuti de Uniunea Crestină după Evanghelie, denumită în continuare UCDE, si conform programei Aliantei Evanghelice din România, aprobată de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului. De asemenea, părintele sau tutorele legal poate solicita, în scris, conducerii scolii ca elevul să nu frecventeze ora de religie.

 

SECTIUNEA a 3-a

Slujitori în Biserică

 

Art. 28. - Fiecare membru al Bisericii locale, pe baza principiului preotiei universale, are dreptul să slujească lui Dumnezeu si semenilor în conformitate cu darurile spirituale primite si recunoscute de Biserica locală.

Art. 29. - (1) Fratii credinciosi, cu o viată spirituală matură, pot sluji, sub autoritatea Bisericii locale, ca: presbiteri, învătători, evanghelisti, misionari, diaconi etc.

(2) Credinciosii recunoscuti de Biserica locală pot lucra în domeniile:

a) conducere si administrare;

b) păstorire;

c) edificare spirituală si echipare;

d) proclamarea Evangheliei;

e) întemeiere de noi biserici;

f) tineret, adolescenti si copii;

g) promovarea valorilor crestine în spitale, centre de plasament, grădinite, scoli, penitenciare, unităti militare, scoli de reeducare, aziluri si alte organizatii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

h) alte slujiri, conform cu Mărturisirea de Credintă.

(3) Surorile credincioase, cu o viată spirituală matură, pot sluji, conform darurilor spirituale primite si recunoscute, sub autoritatea Bisericii locale, în:

a) lucrarea cu femeile, cu adolescentii si cu copiii;

b) domeniul muzical;

c) activităti sociale si de caritate;

d) promovarea valorilor crestine în spitale, centre de plasament, grădinite, scoli, penitenciare, unităti militare, scoli de reeducare, aziluri si alte organizatii, cu respectarea prevederilor legale;

e) alte slujiri, conform cu Mărturisirea de Credintă.

(4) Autoritatea fiecărui slujitor al Bisericii este recunoscută prin exemplul personal de viată si slujire.

Art. 30. - (1) Biserica locală, prin Comitetul de presbiteri, poate angaja personal pentru lucrări spirituale si/sau administrative.

(2) Comitetul de presbiteri poate desface contractul de muncă al personalului angajat care nu îsi îndeplineste îndatoririle sau care se face vinovat de abateri morale, abateri de la Mărturisirea de Credintă sau de la prezentul statut.

 

SECTIUNEA a 4-a

Organizarea si functionarea Bisericii locale

 

Art. 31. -Adunarea generală constă în întrunirea membrilor Bisericii locale. Ea este convocată anual si, în mod exceptional, poate fi convocată ori de câte ori este nevoie. Adunarea generală este convocată de către Comitetul de presbiteri cu cel putin 30 de zile calendaristice înainte, anuntându-se ordinea de zi. Ea functionează regulamentar dacă este întrunit cvorumul stabilit de Biserica locală.

Art. 32. - (1) Adunarea generală confirmă deciziile Comitetului de presbiteri în domeniul spiritual si le validează pe cele din domeniile organizatoric si administrativ.

(2) În domeniul spiritual, Adunarea generală confirmă numirea slujitorilor în Biserică, numirea slujitorilor din Biserică care lucrează ca misionari în tară si în străinătate, excluderea si reprimirea membrilor.

(3) În domeniul organizatoric, Adunarea generală aprobă afilierea sau retragerea din asociatii religioase, desemnarea delegatiilor Bisericii la Adunarea generală a Comunitătii zonale, înfiintarea de unităti scolare si prescolare, de educatie religioasă, fundatii, asociatii, societăti misionare, asezăminte de caritate si filantropice si altele asemenea, cu respectarea Mărturisirii de Credintă, a prezentului statut si a prevederilor legale în vigoare.

(4) În domeniul administrativ, Adunarea generală aprobă situatia financiară a Bisericii, angajarea si desfacerea contractului de muncă al personalului, achizitionarea si înstrăinarea de bunuri mobile sau imobile.

 

SECTIUNEA a 5-a

Comitetul de presbiteri al Bisericii locale

 

Art. 33. - Comitetul de presbiteri este organul de conducere al Bisericii locale. El se întruneste lunar si ori de câte ori este nevoie, iar trimestrial îsi evaluează activitatea. Cu ocazia desfăsurării lucrărilor Adunării generale, Comitetul de presbiteri îsi prezintă raportul de activitate.

Art. 34. - Comitetul de presbiteri este alcătuit dintre presbiterii Bisericii locale.

Art. 35. - Membrii Comitetului de presbiteri sunt recunoscuti în Biserică pe baza:

a) caracterului si calitătilor lor de slujire, descrise în Uimotei 3:1-7 si Tit 1:5-9;

b) darului primit din partea Duhului Sfânt, practicat si recunoscut în Biserică;

c) chemării si responsabilitătii pe care si le asumă în conducere si administrare.

Art. 36. - (1) Comitetul de presbiteri conduce, supraveghează si răspunde pentru toate activitătile spirituale si administrative desfăsurate în Biserica locală.

(2) Comitetul de presbiteri îndeplineste următoarele atributii:

a) stabilirea, motivarea si implementarea viziunii si strategiei Bisericii locale;

b) păstorirea si consilierea spirituală, cu obligativitatea păstrării confidentialitătii;

c) consolidarea spirituală a credinciosilor si aplicarea învătăturilor Bibliei;

d) păstrarea învătăturii Bibliei;

e) pregătirea si echiparea celorlalti slujitori;

f) cooptarea de slujitori în vederea recunoasterii lor ca presbiteri;

g) sprijinirea si promovarea membrilor în lucrare;

h) recomandarea studentilor pentru institutii crestine de învătământ;

i) coordonarea lucrătorilor din Biserică care îsi desfăsoară activitatea ca misionari în tară si în străinătate;

j) colaborarea cu misionarii străini care activează sub autoritatea Bisericii locale;

k) angajarea si desfacerea contractului de muncă al personalului spiritual si/sau administrativ;

l) asigurarea disciplinei în Biserica locală.

Art. 37. - Eliberarea din slujba de presbiter a unui membru al Comitetului de presbiteri survine în următoarele situatii:

a) trăirea în păcat;

b) abaterea de la caracterul presbiterului, definit de Uimotei 3:1-7 si Tit 1:5-9;

c) abateri de la Mărturisirea de Credintă si de la prezentul statut;

d) incapacitate fizică sau intelectuală;

e) inactivitate în cadrul Comitetul de presbiteri.

Art. 38. - Sanctionarea disciplinară a unui presbiter se realizează de către Comitetul de presbiteri, cu aducerea cazului la cunostinta Bisericii locale.

Art. 39. - (1) Suspendarea Comitetului de presbiteri se face la solicitarea scrisă a majoritătii simple a membrilor Bisericii locale sau a majoritătii absolute a membrilor Comitetului de presbiteri.

(2) Comitetul zonal poate hotărî măsuri disciplinare, mergând până la suspendarea Comitetului de presbiteri, cu avizul Comitetului executiv, pentru abateri de la Mărturisirea de Credintă si de la prezentul statut, abuzuri, răzvrătire, incapacitate de a conduce Biserica locală.

(3) Interimatul se realizează prin delegare de către Comunitatea zonală.

Art. 40. - Reprezentarea intereselor Bisericii locale se face prin delegare de către Comitetul de presbiteri.

 

SECTIUNEA a 6-a

Patrimoniul Bisericii locale

 

Art. 41. - (1) Biserica locală poate avea în proprietate bunuri mobile si imobile după cum urmează:

a) case de rugăciune ale Bisericii, cu anexele lor si terenurile aferente;

b) alte clădiri cu dotările lor;

c) terenuri agricole;

d) bibliotecă;

e) cimitir;

f) mijloace auto;

g) unităti de învătământ, de caritate, centre de plasament, aziluri, cu bunurile mobile specifice acestora, si altele.

(2) Bunurile sacre ale Bisericii sunt: casele de rugăciune, lăcasurile de cult, cu terenurile si anexele aferente, cimitirele confesionale, alte bunuri destinate actelor de cult si activitătilor religioase. Ele sunt imprescriptibile si insesizabile, conform prevederilor legale în vigoare.

(3) Înstrăinarea caselor de rugăciune si a terenurilor aferente se face de către Biserica locală, cu avizul Comitetului zonal si al Comitetului executiv.

Art. 42. - Biserica locală gestionează patrimoniul propriu, prin Comitetul de presbiteri, cu respectarea legislatiei în vigoare si a prezentului statut.

Art. 43. - (1) Biserica locală se întretine prin contributia membrilor ei.

(2) Biserica locală, potrivit legii si cu respectarea moralitătii crestine, poate primi daruri, contributii, donatii, sponsorizări, succesiuni din partea membrilor si apartinătorilor ei, ale unor persoane fizice sau ale unor organizatii din tară ori din străinătate. Acestea se contabilizează conform legii.

(3) Niciunul dintre bunurile intrate în patrimoniul Bisericii nu poate face obiectul revendicărilor ulterioare.

Art. 44. - Biserica locală are îndatorirea să contribuie la sustinerea financiară a BCER-UBCE la nivel local, zonal si national, conform hotărârilor organelor statutare.

Art. 45. - Stampila Bisericii locale este rotundă, cu diametrul de 35 mm, constituită din două cercuri concentrice aflate la distantă de 5 mm unul de altul, între care se înscriu initialele BCER-UBCE. în interiorul cercului mic se află înscrise sediul Bisericii si, după caz, sigla si numele Bisericii.

Art. 46. - (1) Biserica locală încetează să mai existe în momentul în care nu îsi mai îndeplineste scopul.

(2) În cazul în care Biserica locală se va abate de la Mărturisirea de Credintă si de la prezentul statut, acesteia i se va retrage autorizatia de functionare de către Comitetul executiv, la propunerea Comunitătii zonale.

(3) În aceste cazuri, patrimoniul Bisericii locale va fi preluat de deplin drept de către BCER-UBCE, în prezenta unui delegat din partea Comitetului executiv, pe bază de proces-verbal; repartizarea se face de către Consiliul national, la propunerea Comitetului zonal.

Art. 47. - (1) Bisericile locale crestine după Evanghelie si asociatiile de biserici crestine după Evanghelie din străinătate, care au la bază Mărturisirea de Credintă si recunosc prezentul statut, se pot afilia la BCER-UBCE, pe bază de protocol.

(2) Bisericile locale crestine după Evanghelie din străinătate care s-au afiliat la BCER-UBCE îsi vor desemna reprezentanti în organele de coordonare, conducere si reprezentare ale UCDE, în conformitate cu prevederile prezentului statut.

 

CAPITOLULUI

Comunitatea zonală

 

SECTIUNEA 1

Definire si constituire

 

Art. 48. - (1) Comunitatea zonală este o asociere a bisericilor locale de pe raza unuia sau a mai multor judete limitrofe, realizată în scopul de a colabora la proclamarea Evangheliei, de a se sprijini reciproc în activitătile lor si de a avea un mijloc de reprezentare în fata autoritătilor si în relatiile cu UCDE, în limitele competentei sale.

(2) Fiecare Biserică locală trebuie să facă parte dintr-o zonă. Participarea la proiectele zonei este optională.

(3) Comunitatea zonală se organizează si functionează cu respectarea prezentului statut si a Mărturisirii de Credintă.

(4) Un grup de minimum 10 biserici locale cu personalitate juridică din acelasi judet sau din judete limitrofe poate solicita înfiintarea unei comunităti zonale. Comunitatea ia fiintă după obtinerea acordului Consiliului national, în urma avizului Comitetului executiv.

(5) Fiecare comunitate zonală trebuie să facă parte din BCER-UBCE.

(6) În aceeasi localitate nu pot functiona două comunităti zonale.

Art. 49. - (1) Pentru obtinerea personalitătii juridice, Comunitatea zonală va adresa UCDE o cerere scrisă, care va fi însotită de următoarele documente:

a) procesul-verbal al Adunării generale, din care să rezulte că minimum trei pătrimi din numărul reprezentantilor împuterniciti de bisericile locale pentru Adunarea generală respectivă solicită Consiliului national dobândirea personalitătii juridice;

b) solicitarea scrisă a bisericilor din Comunitatea zonală, care doresc acordarea personalitătii juridice, semnată de membrii comitetelor locale de presbiteri.

(2) Procesul-verbal va fi semnat si de către membrul Comitetului executiv care a participat la Adunarea generală.

(3) Eliberarea si retragerea autorizatiei de functionare a Comunitătii zonale ca persoană juridică se fac de către Comitetul executiv, ca urmare a hotărârii Consiliului national.

Art. 50. - Bisericile apartinând unei nationalităti conlocuitoare se pot constitui în comunităti etnice, similare celor zonale, cu obligatia mentinerii unitătii BCER - UBCE. în acest caz, comunitatea poartă numele nationalitătii respective.

 

SECTIUNEA a 2-a

Adunarea generală a Comunitătii zonale

 

Art. 51. - (1) Adunarea generală a Comunitătii zonale este organul de conducere al Comunitătii zonale.

(2) Adunarea generală a Comunitătii zonale este alcătuită din delegati ai bisericilor locale din zonă, în proportie de 1 la 30 de membri.

(3) Bisericile locale cu mai putin de 30 de membri au dreptul la un delegat.

Art. 52. - (1) Adunarea generală a Comunitătii zonale se întruneste cel putin o dată pe an. Convocarea o face Comitetul zonal cu 30 de zile înainte de întâlnire. Adunarea generală a Comunitătii zonale este valabil constituită dacă sunt prezente două treimi din numărul delegatilor.

(2) Dacă nu se întruneste numărul de delegati potrivit alin. (1), sedinta se suspendă două ore si se reia în acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi, cu delegatii prezenti, iar hotărârile se vor lua cu majoritatea de trei pătrimi din numărul celor prezenti.

Art. 53. - Adunarea generală a Comunitătii zonale îndeplineste următoarele atributii:

a) aprobă schema de personal întocmită de Comitetul zonal;

b) stabileste contributia anuală pentru sustinerea Comunitătii zonale, la propunerea Comitetului zonal;

c) decide achizitionarea si înstrăinarea de bunuri mobile si imobile;

d) decide asupra modului de administrare a patrimoniului Comunitătii zonale;

e) aprobă si descarcă bugetul anual al Comitetului zonal;

f) propune Comitetului executiv suspendarea autorizatiei de functionare a unei Biserici locale aflate în situatie de criză.

Art. 54. - (1) Adunarea generală are caracter electiv, de regulă o dată la 4 ani, când alege:

a) Comitetul zonal dintre presbiterii desemnati de către bisericile locale;

b) presedintele, vicepresedintele si secretarul Comunitătii zonale, după caz;

c) coordonatorii de comisii;

d) reprezentantii comitetelor zonale în Consiliul national, în proportie de 1 la 600 de membri ai Comunitătii zonale, si delegatii pentru Conferinta natională a BCER-UBCE, dintre membrii Comitetului zonal, în proportie de 1 la 200 de membri;

e) 2 sau 3 cenzori cu atributia de a controla gestiunea Comunitătii zonale si de a întocmi rapoarte către Adunarea generală anuală.

(2) La Adunarea generală electivă participă cu statut de invitat un membru al Comitetului executiv.

 

SECTIUNEA a 3-a

Comitetul zonal al Comunitătii zonale

 

Art. 55. - (1) Comitetul zonal este organul permanent de îndrumare si asistentă al Comunitătii zonale, fiind compus din 5 până la 17 membri.

(2) Comitetul zonal se întruneste cel putin o dată la 3 luni.

(3) Comitetul zonal este valabil constituit dacă sunt prezente cel putin două treimi din numărul membrilor.

(4) Deciziile Comitetului zonal se iau cu majoritatea absolută.

Art. 56. - În cazul în care un membru al Comitetului zonal a

fost revocat, a demisionat sau a decedat, se va coopta un membru al Adunării generale al Comunitătii zonale, urmând ca prima Adunare generală a Comunitătii zonale să aprobe cooptarea sau să aleagă altă persoană.

Art. 57. - Comitetul zonal îndeplineste următoarele atributii:

a) coordonează activitatea Comunitătii zonale între adunările generale;

b) mentine legătura cu comitetele bisericilor locale;

c) urmăreste aplicarea Mărturisirii de Credintă si a prezentului statut în activitatea bisericilor;

d) sprijină bisericile locale în probleme de reprezentare, organizare, functionare si disciplină, la cerere;

e) încurajează si sprijină material si spiritual înfiintarea de noi biserici;

f) avizează înfiintarea de noi biserici;

g) organizează programe de învătământ si cursuri biblice; h) acordă ajutor material bisericilor si persoanelor aflate în nevoie;

i) sprijină si organizează tabere pentru tineret, adolescenti si copii;

j) sprijină material si spiritual activitatea în case de odihnă, aziluri de bătrâni, centre de plasament, edituri, tipografii, scoli, studiouri de radio si televiziune si alte activităti organizate în cadrul Comunitătii zonale;

k) întocmeste schema de personal a Comunitătii zonale, angajează, desface contractul de muncă si coordonează activitatea personalului;

l) solicită Comitetului executiv avizarea suspendării unui comitet de presbiteri al unei biserici locale aflate în situatie de criză;

m) propune Adunării generale suspendarea autorizatiei de functionare a unei biserici locale aflate în situatie de criză;

n) duce la îndeplinire hotărârile si sarcinile încredintate de Adunarea generală, precum si pe cele încredintate de BCER- UBCE;

o) transmite către Comitetul executiv procesul-verbal întocmit cu ocazia Adunării generale elective a Comunitătii zonale;

p) aprobă membrii comisiilor de lucru propusi de coordonatorii acestora;

r) propune spre aprobare Adunării generale cuantumul contributiei anuale de sustinere a zonei;

s) propune dezvoltarea de strategii zonale;

s) hotărăste asupra cheltuielilor necesare sustinerii activitătii Comunitătii zonale.

Art. 58. - Întrunirile Comitetului zonal sunt conduse de către presedinte, vicepresedinte si secretar, după caz, si de un prezidiu ales.

Art. 59. - Comitetul zonal emite hotărâri care sunt semnate de către persoanele desemnate. Reprezentarea intereselor Comunitătii zonale pe plan oficial se va face prin delegări de către Comitetul zonal.

Art. 60. - Presedintele duce la îndeplinire hotărârile Comitetului zonal. El îndrumă si coordonează activitatea personalului angajat.

Art. 61. - Secretarul Comunitătii zonale îndeplineste următoarele atributii:

a) asigură corespondenta Comunitătii zonale;

b) întocmeste procesele-verbale ale Adunării generale zonale si ale sedintelor Comitetului zonal;

c) asigură orice alte evidente necesare activitătii Comunitătii zonale;

d) transmite în scris bisericilor locale hotărârile luate de Comitetul zonal.

Art. 62. - (1) În cadrul Comunitătii zonale functionează următoarele comisii:

a) învătământ - mass-media;

b) tineret - adolescenti - copii;

c) păstorire - disciplină;

d) evanghelizare - misiune;

e) financiar - juridic;

f) constructii - ajutorări.

(2) Comunitatea zonală poate înfiinta si alte comisii.

(3) În fiecare comisie, compusă din 2 până la 8 membri, va activa un coordonator. Coordonatorii acestor comisii sunt de drept membri în Comitetul zonal.

(4) Fiecare membru al Comitetului zonal face parte dintr-o comisie.

(5) Membrii Comitetului executiv ai UCDE nu pot avea responsabilităti de coordonare în comunitătile zonale

 

SECTIUNEA a 4-a

Patrimoniul Comunitătii zonale

 

Art. 63. - (1) Comunitatea zonală are patrimoniu propriu. Acesta poate fi compus din:

a) clădiri si terenuri;

b) edituri, tipografii, case de odihnă, tabere, studiouri pentru radio si televiziune;

c) echipamente tehnice;

d) mijloace auto;

e) alte bunuri mobile si imobile.

(2) Înstrăinarea bunurilor din patrimoniu se face numai cu hotărârea Adunării generale a Comunitătii zonale, iar înstrăinarea clădirilor si a terenurilor din patrimoniu se face si cu avizul Comitetului executiv.

(3) Bunurile sacre sunt: casele de rugăciune, lăcasurile de cult, cu terenurile si anexele aferente, cimitirele confesionale, alte bunuri destinate actelor de cult si activitătilor religioase. Aceste bunuri sunt imprescriptibile si insesizabile, conform dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 64. - Patrimoniul Comunitătii zonale provine si se întretine din contributia bisericilor componente, prin donatii si/sau sponsorizări din tară si din străinătate.

Art. 65. - Stampila Comunitătii zonale este rotundă, cu diametrul de 35 mm, constituită din două cercuri concentrice aflate la distanta de 5 mm unul de altul, între care se înscriu initialele „BCER-UBCE". în interiorul cercului mic se înscriu cuvintele „Comunitatea zonală", urmate de numele zonei.

Art. 66. - (1) Desfiintarea unei comunităti zonale sau etnice a bisericilor crestine după Evanghelie se poate face de către Adunarea generală a Comunitătii zonale sau etnice, cu votul a cel putin două treimi din numărul membrilor ei. Convocarea se face de către Comitetul zonal, cu cel putin 30 de zile înainte. Hotărârea desfiintării Comunitătii zonale se aprobă cu cel putin trei pătrimi din numărul voturilor celor prezenti. De asemenea, Adunarea generală a Comunitătii zonale va decide repartizarea patrimoniului, cu avizul Consiliului national.

(2) Divizarea sau comasarea unei comunităti zonale sau etnice existente se face prin hotărâre a Consiliului national, la initiativa Comunitătii zonale respective.

 

CAPITOLUL IV

Uniunea Crestină după Evanghelie

 

SECTIUNEA 1

Definire

 

Art. 67. - (1) Uniunea Crestină după Evanghelie este organul national de reprezentare a intereselor BCER-UBCE si un mijloc de slujire si asistentă acordată bisericilor crestine după Evanghelie locale si celorlalte părti componente ale BCER- UBCE.

(2) UCDE nu este ierarhie ecleziastică.

(3) Organele de coordonare, conducere si reprezentare ale UCDE sunt: Conferinta natională, Consiliul national, Comitetul executiv.

 

SECTIUNEA a 2-a

Conferinta natională a BCER-UBCE

 

Art. 68. - (1) Conferinta natională a BCER-UBCE este structura natională de coordonare si îndrumare a BCER- UBCE.

(2) Conferinta natională se întruneste în mod ordinar o dată la 4 ani si are caracter electiv si, în mod extraordinar, la cererea scrisă a două treimi din numărul membrilor Consiliului national.

(3) Conferinta natională a BCER-UBCE este compusă din delegatii comunitătilor zonale, alesi în proportie de un delegat la 200 de membri.

Art. 69. - (1) Convocarea Conferintei nationale se face de către Comitetul executiv, ca urmare a deciziei Consiliului national al BCER-UBCE, cu cel putin 30 de zile calendaristice înainte, comunicându-seîn scris comunitătilor zonale locul, data si ordinea de zi. Conferinta natională este valabil întrunită dacă participă cel putin trei pătrimi din numărul delegatilor.

(2) Dacă nu se întruneste numărul de delegati potrivit alin.(1), sedinta se suspendă două ore si se reia în acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi, cu delegatii prezenti, iar hotărârile se vor lua cu majoritate de trei pătrimi din numărul celor prezenti.

Art. 70. - Conferinta natională este condusă de presedintele UCDE si de un prezidiu desemnat de Consiliul national. Conferinta natională electivă este condusă, după raportul de activitate, de către un prezidiu ales.

Art. 71. - (1) Conferinta natională îndeplineste următoarele atributii:

a) alege prin vot secret membrii Comitetului executiv dintre membrii Consiliului national;

b) hotărăste asupra problemelor doctrinare, de viziune si strategie, propuse de Comitetul executiv si aprobate de Consiliul national;

c) aprobă modificările la prezentul statut cu majoritate de două treimi din numărul delegatilor prezenti;

d) aprobă prin vot Mărturisirea de Credintă, precum si modificările continutului acesteia, la propunerea Consiliului national, cu o majoritate de trei pătrimi din numărul delegatilor prezenti.

(2) Hotărârile Conferintei nationale sunt obligatorii pentru toate părtile componente ale BCER-UBCE.

 

SECTIUNEA a 3-a

Consiliul national

 

Art. 72. - (1) Consiliul national este structura de conducere, coordonare si control al BCER-UBCE, între sesiunile Conferintei nationale.

(2) Consiliul national este alcătuit din reprezentantii comunitătilor zonale, alesi în proportie de 1 la 600 din numărul membrilor. în cazul în care nu au demisionat sau nu au fost demisi, membrii Comitetului executiv care si-au încheiat mandatul sunt de drept membri ai Consiliului national pentru următorul mandat, fără să afecteze norma de reprezentare a Comunitătii zonale din care fac parte.

(3) Consiliul national se întruneste de două ori pe an si ori de câte ori este nevoie.

(4) Convocarea Consiliului national se face de către Comitetul executiv cu cel putin 30 de zile calendaristice înainte, comunicându-se în scris locul, data si ordinea de zi.

(5) Consiliul national este valabil întrunit dacă participă cel putin trei pătrimi din numărul membrilor acestuia.

(6) Dacă nu se întruneste numărul de delegati potrivit alin. (5), sedinta se suspendă două ore si se reia în acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi, cu delegatii prezenti, iar hotărârile se vor lua cu o majoritate de trei pătrimi din numărul celor prezenti.

Art. 73. - (1) Consiliul national îndeplineste următoarele atributii:

a) îndrumă si controlează activitatea Comitetului executiv si a comisiilor de specialitate;

b) urmăreste respectarea Mărturisirii de Credintă si a prezentului statut;

c) îndrumă si controlează activitatea financiară a Comitetului executiv prin comisia financiară;

d) propune Conferintei nationale modificări ale prezentului statut sau ale Mărturisirii de Credintă;

e) confirmă rectorul Institutului Teologic Crestin după Evanghelie „Timotheus", ales de Senatul institutului;

f) revocă rectorul Institutului Teologic Crestin după Evanghelie „Timotheus", ales de Senatul institutului, în caz de abateri de la Mărturisirea de Credintă sau trăire în păcat;

g) aprobă prin vot excluderea din BCER-UBCE a unei Biserici locale, la propunerea Adunării generale a Comunitătii zonale respective, cu o majoritate de trei pătrimi din numărul membrilor prezenti, pentru abateri de la Mărturisirea de Credintă si/sau de la prezentul statut. Patrimoniul Bisericii va rămâne în proprietatea Comunitătii zonale sau, după caz, a BCER- UBCE;

h) aprobă motiuni privitoare la morală, libertate religioasă, precum si alte probleme de interes major, la propunerea Comitetului executiv;

i) aprobă afilierea BCER-UBCE la organizatii religioase din tară sau din străinătate ori retragerea din acestea;

j) aprobă afilierea la BCER-UBCE a bisericilor locale crestine după Evanghelie din străinătate, la propunerea Comitetului executiv;

k) convoacă Conferinta natională extraordinară, prin Comitetul executiv, la solicitarea scrisă a cel putin două treimi din numărul membrilor Consiliului national;

I) aprobă organigrama de functionare a Comitetului executiv;

m) stabileste nivelul contributiei anuale pentru sustinerea activitătii generale a BCER-UBCE;

n) aprobă înfiintarea unor comisii, departamente de lucru, când este nevoie;

o) duce la îndeplinire orice alte atributii încredintate de Conferinta natională.

(2) În luarea hotărârilor, votul presedintelui decide în caz de paritate.

Art. 74. - (1) În cadrul BCER-UBCE functionează următoarele comisii nationale:

1. învătământ - mass-media;

2. tineret - adolescenti - copii;

3. păstorire - disciplină;

4. misiune - evanghelizare;

5. financiar - juridic.

(2) La nivel national se pot înfiinta si alte departamente de lucru.

(3) Fiecare comisie este condusă de 3 consilieri alesi de Consiliul national.

(4) Coordonatorii comisiilor comunitătilor zonale sunt membri în comisiile nationale similare.

(5) Fiecare membru al Consiliului national are datoria să sprijine activitatea unei comisii nationale.

Art. 75. - Comisiile nationale îndeplinesc următoarele atributii:

a) sprijină prin recomandări activitatea Comitetului executiv;

b) fac recomandări pentru programa de învătământ propusă de conducerea unitătilor de învătământ cu pregătire teologică si pregătire generală ce fiintează în cadrul BCER-UBCE;

c) propun Comitetului executiv linii directoare cu privire la problemele doctrinare de viziune si strategie;

d) propun solutii Comitetului executiv pentru rezolvarea problemelor majore ale BCER-UBCE între întrunirile Consiliului national pe probleme specifice;

e) propun Comitetului executiv subiecte pentru ordinea de zi a Consiliului national.

 

SECTIUNEA a 4-a

Comitetul executiv

 

Art. 76. - (1) Comitetul executiv este organul de reprezentare si conducere al BCER-UBCE si este ales de Conferinta natională dintre membrii Consiliului national, pentru o perioadă de 4 ani.

(2) Comitetul executiv este compus din presedinte, vicepresedinte si secretar general.

Art. 77. - Comitetul executiv îndeplineste următoarele atributii:

a) coordonează activitatea BCER-UBCE între întâlnirile Consiliului national;

b) duce la îndeplinire hotărârile Conferintei nationale si ale Consiliului national;

c) informează Consiliul national asupra activitătilor desfăsurate între sesiunile acestuia;

d) reprezintă interesele BCER-UBCE în fata statului;

e) reprezintă interesele BCER-UBCE în relatiile interconfesionale nationale si internationale;

f) hotărăste data convocării Consiliului national;

g) angajează si desface contractul de muncă al personalului, conform organigramei de functionare aprobate de Consiliul national;

h) prezintă raport de activitate în fata Conferintei nationale;

i) convoacă, în termen de 45 de zile, Conferinta natională extraordinară, la solicitarea scrisă a două treimi din numărul membrilor Consiliului national;

j) emite decizii interne sau hotărâri în cadrul activitătii sale curente;

k) mediază, la cerere, între structurile componente ale BCER-UBCE;

I) aprobă suspendarea Comitetului de presbiteri, la propunerea Comitetului zonal;

m) propune Consiliului national anularea autorizatiei de functionare a unei Biserici locale aflate în situatie de criză;

n) coordonează editarea publicatiei centrale a BCER- UBCE;

o) emite deciziile referitoare la personalul angajat;

p) îndeplineste orice alte atributii date în competenta sa de Consiliul national.

Art. 78. - Presedintele îndeplineste următoarele atributii:

a) reprezintă BCER-UBCE atât pe plan intern, cât si extern;

b) coordonează activitatea Comitetului executiv;

c) coordonează activitatea unor comisii stabilite de Consiliul national;

d) participă la întâlnirile comitetelor zonale sau ale adunărilor generale zonale si vizitează bisericile locale;

e) semnează împreună cu secretarul general documentele financiare ale BCER-UBCE.

Art. 79. - Vicepresedintele îndeplineste următoarele atributii:

a) coordonează activitatea unor comisii stabilite de Consiliul national;

b) participă la întâlnirile comitetelor zonale sau ale adunărilor generale zonale si vizitează bisericile locale;

c) înlocuieste presedintele în lipsa acestuia, cu delegare. Art. 80. - Secretarul general îndeplineste următoarele

atributii:

a) coordonează activitatea unor comisii stabilite de Consiliul national;

b) înlocuieste presedintele în lipsa acestuia si a vicepresedintelui, cu delegare;

c) participă la întâlnirile comitetelor zonale sau ale adunărilor generale zonale si vizitează bisericile locale;

d) coordonează activitatea angajatilor UCDE;

e) transmite convocările pentru întrunirile Consiliului national si ale Conferintei nationale;

f) semnează împreună cu presedintele documentele financiare ale UCDE.

 

SECTIUNEA a 5-a

Consilieri nationali

 

Art. 81. - (1) Consilierii comisiilor nationale îndeplinesc următoarele atributii:

a) coordonează activitatea comisiei pe care o conduc, împreună cu reprezentantul Comitetului executiv;

b) prezintă raport de activitate în fata Consiliului national o dată pe an;

c) creează si implementează o viziune si strategie în domeniul lor de activitate.

(2) Comisiile nationale se întâlnesc cel putin o dată pe an, iar convocarea o fac membrii Comitetului executiv cu cel putin 30 de zile calendaristice înainte, comunicându-se în scris locul, data si ordinea de zi.

 

SECTIUNEA a 6-a

Institutii de învătământ

 

Art. 82. - În cadrul BCER-UBCE pot functiona institutii de învătământ de grad universitar si preuniversitar. Relatiile dintre BCER-UBCE si institutiile de învătământ se stabilesc pe bază de protocol. Scolile biblice existente pot încheia parteneriate cu BCER-UBCE, conform prezentului statut.

Art. 83. - (1) Fiecare institutie de învătământ care a încheiat protocol va avea în bordul de coordonare reprezentanti numiti de conducerea părtilor componente ale BCER-UBCE de care apartin, cu acordul conducerii scolii biblice respective.

(2) Denuntarea protocolului sau retragerea autorizatiei de functionare eliberate de UCDE duce la încetarea activitătii de învătământ a institutiei respective în cadrul BCER-UBCE.

(3) Odată cu denuntarea protocolului sau cu retragerea autorizatiei de functionare eliberate de UCDE, avizul dat la înfiintare se retrage.

(4) UCDE poate înfiinta scoli biblice cu personalitate juridică.

Art. 84. - În cadrul BCER-UBCE functionează Institutul

Teologic Crestin după Evanghelie „Timotheus", cu personalitate juridică. Institutul Teologic Crestin după Evanghelie „Timotheus" functionează în conformitate cu legislatia în vigoare si sub autoritatea Consiliului national, pe bază de autorizatie eliberată de UCDE. Institutul Teologic Crestin după Evanghelie „Timotheus" se supune controlului financiar al comisiei financiare.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 85. - Biserica locală, Comunitatea zonală si toate părtile componente ale BCER-UBCE sunt obligate să transmită date cu caracter general solicitate de UCDE.

Art. 86. - (1) Bugetul UCDE se realizează din cotizatia fiecărei Biserici locale, în functie de numărul de membri.

(2) Se pot realiza venituri si din alte surse financiare.

Art. 87. - Controlul financiar intern se efectuează prin personal specializat, conform dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 88. - (1) BCER-UBCE si/sau UCDE detin în proprietate bunuri mobile si imobile necesare desfăsurării în bune conditii a activitătii acestora.

(2) Bunurile sacre sunt: casele de rugăciune, lăcasurile de cult, cu terenurile si anexele aferente, cimitirele confesionale, alte bunuri destinate actelor de cult si activitătilor religioase. Aceste bunuri sunt imprescriptibile si insesizabile, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 89. - BCER-UBCE are două categorii de personal:

a) personal specific activitătii spirituale;

b) personal tehnico-administrativ de specialitate.

Art. 90. - UCDE îsi alege, numeste si angajează personalul necesar din cadrul membrilor BCER-UBCE.

Art. 91. - (1) Comitetul executiv poate desface contractul de muncă al angajatilor UCDE în cazul în care acestia s-au făcut vinovati de încălcarea Mărturisirii de Credintă si a prezentului statut, precum si pentru neîndeplinirea sarcinilor de serviciu.

(2) Pentru personalul prevăzut la art. 89 lit. a) este necesar avizul Comitetului zonal.

Art. 92. - Hotărârile luate si actele încheiate în cadrul BCER- UBCE cu încălcarea prevederilor prezentului statut sunt nule.

Art. 93. - Stampila BCER-UBCE va fi rotundă, cu diamentrul de 35 mm, constituită din două cercuri concentrice la o distantă de 5 mm, între care se înscrie: BCER-UBCE. Periferia cercului este simplă. în interiorul cercului mic se află sigla.

Art. 94. - Folosirea denumirii „Cultul Crestin după Evanghelie din Republica Populară Română", recunoscut pe baza Decretului nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase, cu modificările si completările ulterioare, si Decretului nr. 1.203/1950 pentru aprobarea Statutului de organizare si functionare a Cultului Crestin după Evanghelie din Republica Populară Română, nepublicat, cu modificările ulterioare, sub care au functionat Bisericile Crestine după Evanghelie din România, încetează odată cu aprobarea prezentului statut si se va folosi numai denumirea „Biserica Crestină după Evanghelie din România - Uniunea Bisericilor Crestine după Evanghelie".

Art. 95. - Sediul UCDE este în Bucuresti.

Art. 96. - (1) Prezentul statut a fost aprobat de Conferinta natională a BCER-UBCE din data de 13 octombrie 2007.

(2) Modificările si completările la prevederile prezentului statut se vor face prin hotărâre a Conferintei nationale a BCER - UBCE.

(3) Pentru viata internă a BCER-UBCE modificările si completările făcute de Conferinta natională îsi produc efectul din momentul aprobării.

(4) Acestea vor urma procedura aplicată la aprobarea prezentului statut.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INTERNELOR Sl REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

ORDIN

pentru aprobarea Componentei de programare bugetară a Planului strategic al Ministerului Internelor si Reformei Administrative

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 158/2008 pentru aprobarea Componentei de programare bugetară din cadrul Metodologiei privind sistemul de planificare strategică pe termen mediu al institutiilor administratiei publice de la nivel central,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

ministrul internelor si reformei administrative emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Componenta de programare bugetară a Planului strategic al Ministerului Internelor si Reformei Administrative, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 11 august 2008.

Nr. 581.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA DE PROGRAMARE BUGETARĂ

a Planului strategic al Ministerului Internelor si Reformei Administrative

 

INTRODUCERE

Etapa actuală reprezintă un salt calitativ în domeniul programelor bugetare, proces care a început în anul 1999.

Având în vedere întărirea legăturii dintre politicile publice, planificarea strategică si elaborarea bugetului, precum si cresterea eficientei cheltuielilor publice, se impune cu necesitate corelarea prioritătilor identificate în cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, denumit în continuare M.I.R.A., prin Componenta de management, cu procesul de elaborare a bugetului.

în acest sens s-a elaborat materialul de fată, care contine detalii privind programele bugetare, obiectivele, indicatorii de performantă, mecanismele de implementare si urmărire, precum si modalitătile de finantare a programelor.

Reorientarea către un management de performantă a presupus evaluarea în functie de performantă a politicilor publice. în acest scop au fost stabilite obiective, tinte, rezultate ale actiunii, rezultate ale politicii, precum si indicatorii care să permită o evaluare coerentă a cheltuirii banilor publici.

Introducerea planificării bugetare bazate pe performantă si orientate spre rezultate presupune existenta unor sisteme eficiente de management bazat pe performantă, sisteme solide si eficiente de responsabilizare si raportare, astfel încât să se obtină rezultatele scontate.

Obiectivul general care a fost urmărit în elaborarea programelor bugetare a fost acela de a asigura transmiterea de informatii coerente si cât mai transparente către Guvern si societate asupra obiectivelor politicilor si asupra performantelor reale în functie de resursele alocate.

S-au elaborat 3 programe bugetare care acoperă întregul buget al M.I.R.A. si bineînteles întregul spectru de activităti pentru care acesta este abilitat conform legilor în vigoare.

Programele si subprogramele componente sunt prezentate în paginile următoare.

 

I. PROGRAMUL REFORMA ADMINISTRATIEI PUBLICE Sl SUPORT

 

Importanta programului

Programul este aferent primei directii de activitate din cadrul Planului strategic al M.I.R.A., denumit în continuare PSI, pentru perioada 2007-2009.

Acest program cuprinde o paletă largă de activităti, care poate fi subsumată atât conceptului de coordonare a reformei administratiei publice în România, cât si asigurării suportului si a managementului tuturor activitătilor desfăsurate de către M.I.R.A.

Prezentarea programului

Este un program de politici, fiind si un program sectorial.

Cadrul normativ al programului este reprezentat în documentele de politici publice prezentate în cadrul Componentei de management a PSI.

Conform Programului de guvernare pentru perioada 2005-2008, valorile pe care Guvernul României si Ie-a asumat si le promovează sunt „democratia, capitalismul si valorile europene în scopul dezvoltării economice durabile a României, cresterii bunăstării cetătenilor si redobândirii demnitătii nationale". Totodată, angajamentul a vizat realizarea actului de guvernare cu respectarea a 5 principii fundamentale - principiul comunicării si transparentei, principiul participării, principiul responsabilitătii, principiul eficientei, principiul coerentei - a căror aplicare se va face cu respectarea a două „axe institutionale":

a) proportionalitatea dintre puterea detinută de administratia publică centrală cu privire la competentele de reglementare si implementare a politicilor si cea detinută de autoritătile locale, societatea civilă ori sectorul privat;

b) subsidiaritatea, respectiv recunoasterea competentei de interventie a administratiei publice centrale numai în situatiile în care obiectivele de dezvoltare pe plan local nu pot fi realizate în mod eficient si suficient de administratia publică si comunitatea locală.

în ceea ce priveste obiectivele stabilite în domeniul reformei administratiei publice, functia publică se regăseste abordată în mod distinct în cadrul măsurilor privind întărirea capacitătii institutionale. Desi în timp s-a dovedit necesară adaptarea obiectivelor predefinite, ideea centrală de reformare a sistemului de management al resurselor umane din administratia publică, în general, si a sistemului functiei publice, în particular, a rămas aceeasi, ca linii directoare urmărindu-se:

a) actualizarea si adaptarea la noile realităti socioeconomice si administrative a cadrului normativ privind functia publică si functionarii publici, în ceea ce priveste recrutarea, cariera, evaluarea performantelor, formare profesională, salarizarea, regimul disciplinar si, nu în ultimul rând, dialogul social în relatia angajat-angajator;

b) demonopolizarea sistemului de formare profesională a functionarilor publici si întărirea capacitătii acestuia de a răspunde obiectivului de profesionalizare a corpului functionarilor publici;

c) întărirea capacitătii autoritătilor si institutiilor publice de a răspunde cerintelor de etică si integritate în functia publică, atât prin actualizarea cadrului normativ privind conduita si a celui privind regimul disciplinar, respectiv adoptarea de măsuri administrative corespunzătoare implementării, cât si, în egală măsură, prin asigurarea premiselor necesare unei cresteri a gradului de asumare a responsabilitătii în ceea ce priveste comportamentul în exercitarea functiilor detinute de către functionarii publici;

d) instruirea functionarilor publici în domenii corespunzătoare asumării de către România a statutului de stat membru al Uniunii Europene, respectiv în domenii în care au fost introduse măsuri de reformă;

e) depolitizarea functiei publice prin adoptarea de măsuri care să aibă ca rezultat o mai bună delimitare a palierului politic de palierul administrativ, respectarea principiilor bunei guvernări prin fundamentarea administrativă a deciziei politice si, nu în ultimul rând, reformarea sistemului de management al functiilor publice din categoria înaltilor functionari publici.

În contextul celor mentionate, activitatea în domeniul managementului functiei publice si functionarilor publici a urmărit atingerea obiectivelor guvernamentale, conform evolutiilor preconizate pentru perioadele de referintă si anuntate în rapoartele anuale, respectiv:

- Dezvoltarea sistemului functiei publice:

a) completarea cadrului normativ privind functia publică si functionarii publici si adoptarea unei strategii de dezvoltare a functiei publice;

b) dezvoltarea capacitătii institutionale a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici (A.N.F.P.), în vederea asigurării premiselor ameliorării procesului de management al functiei publice si functionarilor publici;

c) crearea unui sistem informational integrat pentru managementul resurselor umane;

d) continuarea transpunerii acquis-ului comunitar în legislatia românească în domenii cu incidentă inclusiv asupra domeniului functiei publice si functionarilor publici din România, în vederea armonizării legislatiei nationale cu cea europeană în domenii precum libera circulatie a persoanelor sau aplicarea principiilor egalitătii de sanse;

e) dezvoltarea de parteneriate si colaborări cu diferite institutii publice similare din statele membre ale Uniunii Europene, precum si alte colaborări internationale de natură a sprijini îmbunătătirea managementului functiilor publice si functionarilor publici.

- Dezvoltarea potentialului de atragere de fonduri si implementarea de programe cu finantare externă, inclusiv prin proiecte în parteneriat cu societatea civilă, vizând în special procesul de participare a cetătenilor la actul de guvernare si actiunile de ameliorare a imaginii administratiei si functiei publice

În acest context, întărirea capacitătii administrative si institutionale a devenit una dintre prioritătile Fondului Social European pentru perioada de programare 2007-2013. Conform acestei cerinte specifice, Programul operational „Dezvoltarea capacitătii administrative" a fost elaborat pentru a contribui esential la realizarea prioritătii tematice „Construirea unei capacităti administrative eficiente" din Cadrul national strategic de referintă si pentru a urmări prioritătile din orientările strategice comunitare privind coeziunea, în cadrul cărora se impune dezvoltarea capacitătii administrative si în acest context si modernizarea/reforma functiei publice. Acestor instrumente de finantare a initiativelor nationale destinate alinierii la standardele si cerintele Uniunii Europene li se adaugă alte fonduri externe, special constituite si destinate diferitelor arii de interventie.

- De asemenea, activitatea a fost circumscrisă si necesitătii de finalizare a măsurilor restante în domeniul asigurării capacitătii de asumare a statutului de stat membru al Uniunii Europene, începând cu 1 ianuarie 2007.

În ceea ce priveste identificarea responsabilitătilor în implementarea măsurilor prezentate, conform art. 21 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, A.N.F.P a fost înfiintată, în subordinea M.I.R.A., „pentru crearea si dezvoltarea unui corp de functionari publici profesionist, stabil si impartial".

Conform actului normativ de organizare si functionare, M.I.R.A. „asigură aplicarea strategiei si a Programului de guvernare în domeniul managementului functiei publice si al functionarilor publici", îndeplinind atributii în domenii strict si limitativ prevăzute de actul normativ.

 

Analiza situatiei actuale

Programul este nou, unele dintre subprogramele componente au demarat însă din anii 2000-2005.

Totodată, programul este destinat functionării la parametrii normali a activitătii M.I.R.A., realizării unui feedbacksi analizei activitătilor, functionării structurilor de sprijin si logistice, asigurării din punct de vedere organizatoric, legislativ, de reprezentare, comandă centralizată, control, uniformizare a activitătii si a metodelor, precum si pentru o dotare materială uniformă la nivelul întregii tări, pentru eliminarea paralelismelor si functionarea fără sincope a tuturor activitătilor M.I.R.A. Totodată, este destinat creării unei administratii eficiente, îmbunătătirii si uniformizării serviciilor publice, eficientizării acordării ajutoarelor prin:

a) asigurarea dotării depozitării si distributiei materialelor de resortul armament, geniu, chimic la nivel centralizat;

b) asigurarea de reparatii si piese de schimb pentru tehnica din dotare;

c) asigurarea suportului aerian pentru misiuni;

d) asigurarea pregătirii de specialitate în institutiile proprii de învătământ;

e) prevenirea si combaterea coruptiei în rândul personalului propriu;

f) asigurarea infrastructurii de comunicatii si informatică proprie;

g) asistenta medicală acordată personalului; h) asigurarea asistentei juridice;

i) asigurarea functionării celor 42 de institutii ale prefectului;

j) planificarea, implementarea si monitorizarea Programului operational „Dezvoltarea capacitătii administrative";

k) elaborarea, adoptarea si monitorizarea documentelor strategice privind reforma administratiei publice;

l) dezvoltarea unui sistem de monitorizare a actiunilor de reformă a administratiei publice;

m) îmbunătătirea modului de functionare a institutiilor ca urmare a implementării Cadrului de autoevaluare si formare profesională - punerea în practică a solutiilor identificate prin acesta;

n) elaborarea de proiecte de acte normative în vederea sustinerii procesului de simplificare administrativă;

o) îmbunătătirea raporturilor dintre administratia publică si cetătean prin reducerea numărului de demersuri si/sau formulare administrative solicitate cetătenilor, precum si a frecventei solicitării acestora;

p) asigurarea diseminării prin consultantă si suport logistic a aplicării corecte a formulei privind echilibrarea bugetelor locale ale autoritătilor administratiei publice locale;

q) asigurarea functionării unui învătământ superior de administratie;

r) asigurarea la nivel central a reformei în administratie;

s) coordonarea sprijinului acordat zonelor defavorizate;

t) asigurarea cadastrului general;

u) coordonarea reformei în administratia publică.

în cadrul acestui program, prin subprogramele componente se asigură atât functionarea în bune conditii a tuturor structurilor M.I.R.A., cât si suportul acordat celorlalte ministere în domeniul reformei administrative.

în ceea ce priveste functionarea optimă a structurilor interne, în cadrul programului se realizează:

a) asigurarea functionării din punct de vedere financiar a tuturor structurilor componente ale M.I.R.A.;

b) extinderea retelei de comunicatii integrate voce-date a M.I.R.A. la nivel national;

c) sprijin aerian al misiunilor structurilor operative si transport;

d) asigurarea cu armament, echipament, autovehicule, carburanti si lubrifianti pentru toate structurile M.I.R.A. în vederea executării misiunilor operative, deplasărilor personalului aparatului central si reparatiilor la autovehicule, armament, aparatură foto criminalistică, radar, dozimetrică si cu raze X;

e) aprovizionarea tuturor unitătilor M.I.R.A. cu armamentul, munitia si piesele de schimb necesare, cu mijloacele de marcare a focului si de initiere, cu explozivii si mijloacele chimice periculoase si totodată casarea materialelor de resortul armament, geniu, chimic;

f) tipăriturile specifice fiecărui inspectorat general, precum si tipăriturile comune structurilor M.I.R.A.;

g) monitorizarea permanentă a efectelor produse de misiunile si actiunile întreprinse de cadrele M.I.R.A.;

h) întretinerea si reparatiile curente la imobilele din administrare si realizarea lucrărilor de investitii planificate;

i) asigurarea prin formare initială si pregătire continuă, în institutiile de învătământ proprii, a personalului necesar pentru nevoile M.I.R.A.;

j) asigurarea asistentei medicale primare si de specialitate în proportie de 50%, în unitătile M.I.R.A., prin reteaua sanitară proprie pentru consolidarea optimă a stării de sănătate si refacerea capacitătii de muncă;

k) asigurarea suportului juridic al structurilor M.I.R.A.;

I) asigurarea managementului organizational si coordonarea misiunilor M.I.R.A.;

m) prevenirea si combaterea coruptiei în rândul personalului.

în ceea ce priveste suportul oferit în vederea realizării reformei administratiei publice, în cadrul programului se realizează:

a) coordonarea implementării la nivelul administratiilor publice locale a programelor cu finantare din Programul operational „Dezvoltarea capacitătii administrative";

b) completarea cadrului normativ privind functia publică si functionarii publici si stabilirea cadrului strategic pentru perioadele următoare;

c) asigurarea premiselor ameliorării procesului de management al functiei publice si functionarilor publici, inclusiv prin întărirea capacitătii institutiei responsabile cu acest domeniu si întărirea relatiilor de colaborare dintre aceasta si parteneri nationali si internationali;

d) informatizarea proceselor si evidentelor în domeniul functiei publice si functionarilor publici;

e) includerea în legislatia natională a unor reguli si principii comunitare, respectiv asigurarea premiselor pentru atingerea unui minim de standarde europene;

f) pregătirea si perfectionarea functionarilor publici în cadrul Institutului National de Administratie (I.N.A.);

g) coordonarea activitătii institutiei prefectului;

h) efectuarea planului de monitorizare anuală a actiunilor de reformă a administratiei publice; metodologii de control; liste de verificare; rapoarte de monitorizare;

i) îmbunătătirea cu 10% a calitătii serviciilor publice;

j) coordonarea proceselor de descentralizare si deconcentrare în teritoriu, precum si implementarea cadrului de autoevaluare si formare profesională la nivelul institutiilor publice.

Datele si statisticile referitoare la domeniul finantat în cadrul programului, situatia functionarilor publici (privind numărul acestora, functiile libere, sanctiunile aplicate), implementarea instrumentelor de modernizare, stadiul descentralizării, documentele strategice privind reforma administratiei publice se regăsesc în Componenta de management a PSI.

Domeniile identificate de strategia actualizată au fost: functia publică, descentralizarea si deconcentrarea serviciilor publice si procesul de formulare a politicilor publice.

Probleme întâmpinate în derularea programului:

a) gradul scăzut de stabilitate politică si institutională la nivel national;

b) instabilitatea legislativă;

c) gradul scăzut de cunoastere si întelegere a limitelor de competentă a M.I.R.A. în raport cu autoritătile si institutiile publice si terti;

d) rezistenta la schimbare a actorilor implicati si a cetătenilor;

e) lipsa culturii participării civice la nivelul comunitătilor locale, privind schimbările în viata socială a acestora;

f) posibilitatea manifestării unor factori de blocaj, cum ar fi complexitatea decizională, birocratia sau limitarea resurselor de toate tipurile;

g) volumul mare de informatie care nu poate fi prelucrată; h) primirea unor date statistice eronate;

i) restrângeri si limitări bugetare;

j) inexistenta unor mecanisme fiabile privind recrutarea de personal si mentinerea acestuia în sistem - de exemplu: carieră, pregătire profesională, motivare financiară etc;

k) lipsa legislatiei privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici;

l) conditii salariale superioare pe piata muncii fată de cele asigurate în M.I.R.A. pentru anumite specializări, de regulă, deficitare;

m) oferta motivatională atractivă destinată tinerilor cu potential, venită din partea sectorului privat;

n) capacitatea redusă de a depune proiecte pentru accesarea de fonduri la nivel local;

o) profesionalism deficitar si receptivitate scăzută la nivelul autoritătilor locale;

p) suprapuneri de competente între diferite institutii/structuri cu atributii în domeniul reformei administratiei publice si în domeniul coordonării, la nivel national, a afacerilor europene;

q) nu toate autoritătile si institutiile publice transmit la termen si în forma solicitată informatiile necesare unei evidente nationale a functiilor si functionarilor publici, probleme majore fiind provocate de raportările administratiei publice locale. Această concluzie va trebui interpretată si prin raportare la capacitatea A.N.F.P. de a actiona în vederea ameliorării acestor deficiente direct la sursă, respectiv la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale.

 

Obiectivele programului

Asigurarea functionării neîntrerupte si omogene din punct de vedere financiar si logistic a tuturor structurilor M.I.R.A., reforma administratiei publice prin descentralizarea administrativă, modernizarea administratiei publice, absorbtia fondurilor structurale, profesionalizarea functiei publice si cresterea calitătii serviciilor publice din România

 

Indicatorii programului sunt următorii

 

Rezultatul politicii nr. 1

Titlu: Dezvoltarea unui corp de functionari publici profesionist, stabil si impartial

Modalitatea de calcul

Indicatori de performantă

 

 

2008

2009

2010

2011

Grad de ocupare în functia publică = Functii publice ocupate/Total functii publice

min. +2% min. 86,7%

min. +2% min. 88,4%

min. +2% min. 90,2%

min. +2% min. 92%

Nivel de profesionalizare a functiei publice = Nr. functii pentru care sunt necesare studii superioare/Total functii publice

min. +2,5% min. 55,9%

min. +2,5% min. 57,3%

min. +2% min. 58,4%

min. +2% min. 59,6%

Nivel de interes pentru perfectionarea profesională a functionarilor publici = Fonduri cheltuite pentru perfectionarea profesională a functionarilor publici/Fonduri alocate pentru perfectionarea profesională a functionarilor publici

min. 75%

min. +5% min. 78,8%

min. +7% min. 84,3%

min. +9% min. 91,8%

Grad de înnoire a corpului functionarilor publici = Nr. functionari publici debutanti/Nr. total functionari publici

min. +1% min. 2,07%

min. +1,5% min. 2,10%

min. +2% min. 2,14%

min. +2,5% min. 2,20%

Deficiente procedurale la nivelul administratiei publice locale = Nr. concursuri anulate sau suspendate/Total concursuri de recrutare organizate de autorităti sau institutii publice locale

max. 2%

min. -5% max. 1,9%

min. -5% max. 1,8%

min. -5% max. 1,7%

Gradul de asistare pentru aplicarea corectă a măsurilor în domeniul functiei publice si functionarilor publici = Solicitări de acordare de asistentă si coordonare metodologică/Total solicitări

max. +8% max. 89,6%

max. +10% max. 98,6%

min. -10% max. 88,7%

min. -10% max. 79,9%

Perceptia publică asupra domeniului functiei publice = Interpretări în sens negativ/Total interpretări privind măsuri în domeniul functiei publice

max. +10% max. 19,3%

max. +10% max. 21,2%

min. -20% max. 16,9%

min. -15% max. 14,4%

 

Informatii despre indicator

Titlul indicatorului

Grad de ocupare în functia publică

Frecventa măsurării (într-o perioadă de timp dată)

anual

Sursa informatiilor

A.N.F.P. - Raportul privind managementul functiei publice si functionarilor publici

Mecanismul de colectare a datelor

HRMIS*)

Ultimul rezultat cunoscut

An: 2007

Valoare: 85%

Tendinta prognozată a evolutiei (crescătoare/descrescătoare)

crescătoare

crescătoare

crescătoare

crescătoare

 

Titlul indicatorului

Nivel de profesionalizare a functiei publice

Frecventa măsurării (într-o perioadă de timp dată)

anual

Sursa informatiilor

A.N.F.R - Raportul privind managementul functiei publice si functionarilor publici

Mecanismul de colectare a datelor

HRMIS

Ultimul rezultat cunoscut

An: 2007

Valoare: 54,5%

Tendinta prognozată a evolutiei (crescătoare/descrescătoare)

crescătoare

crescătoare

crescătoare

crescătoare

 

Titlul indicatorului

Nivel de interes pentru perfectionarea profesională a functionarilor publici

Frecventa măsurării (într-o perioadă de timp dată)

anual

Sursa informatiilor

A.N.F.R - Raportul privind managementul functiei publice si functionarilor publici

Mecanismul de colectare a datelor

HRMIS

Ultimul rezultat cunoscut

An: 2008

Valoare: indicator nou-definit

Tendinta prognozată a evolutiei (crescătoare/descrescătoare)

-

crescătoare

crescătoare

crescătoare

 

Titlul indicatorului

Grad de înnoire a corpului functionarilor publici

Frecventa măsurării (într-o perioadă de timp dată)

anual

Sursa informatiilor

A.N.F.R - Raportul privind managementul functiei publice si functionarilor publici

Mecanismul de colectare a datelor

HRMIS

Ultimul rezultat cunoscut

An: 2007

Valoare 2,05%

Tendinta prognozată a evolutiei (crescătoare/descrescătoare)

crescătoare

crescătoare

crescătoare

crescătoare

 

Titlul indicatorului

Deficiente procedurale la nivelul administratiei publice locale

Frecventa măsurării (într-o perioadă de timp dată)

anual

Sursa informatiilor

A.N.F.R - Raportul privind managementul functiei publice si functionarilor publici

Mecanismul de colectare a datelor

HRMIS

 

Informatii despre indicator

Titlul indicatorului

Grad de ocupare în functia publică

Frecventa măsurării (într-o perioadă de timp dată)

anual

Sursa informatiilor

A.N.F.P. - Raportul privind managementul functiei publice si functionarilor publici

Mecanismul de colectare a datelor

HRMIS*)

Ultimul rezultat cunoscut

An: 2007

Valoare: 85%

Tendinta prognozată a evolutiei (crescătoare/descrescătoare)

crescătoare

crescătoare

crescătoare

crescătoare

 

Titlul indicatorului

Nivel de profesionalizare a functiei publice

Frecventa măsurării (într-o perioadă de timp dată)

anual

Sursa informatiilor

A.N.F.R - Raportul privind managementul functiei publice si functionarilor publici

Mecanismul de colectare a datelor

HRMIS

Ultimul rezultat cunoscut

An: 2007

Valoare: 54,5%

Tendinta prognozată a evolutiei (crescătoare/descrescătoare)

crescătoare

crescătoare

crescătoare

crescătoare

 

Titlul indicatorului

Nivel de interes pentru perfectionarea profesională a functionarilor publici

Frecventa măsurării (într-o perioadă de timp dată)

anual

Sursa informatiilor

A.N.F.R - Raportul privind managementul functiei publice si functionarilor publici

Mecanismul de colectare a datelor

HRMIS

Ultimul rezultat cunoscut

An: 2008

Valoare: indicator nou-definit

Tendinta prognozată a evolutiei (crescătoare/descrescătoare)

-

crescătoare

crescătoare

crescătoare

 

Titlul indicatorului

Grad de înnoire a corpului functionarilor publici

Frecventa măsurării (într-o perioadă de timp dată)

anual

Sursa informatiilor

A.N.F.R - Raportul privind managementul functiei publice si functionarilor publici

Mecanismul de colectare a datelor

HRMIS

Ultimul rezultat cunoscut

An: 2007

Valoare 2,05%

Tendinta prognozată a evolutiei (crescătoare/descrescătoare)

crescătoare

crescătoare

crescătoare

crescătoare

 

Titlul indicatorului

Deficiente procedurale la nivelul administratiei publice locale

Frecventa măsurării (într-o perioadă de timp dată)

anual

Sursa informatiilor

A.N.F.R - Raportul privind managementul functiei publice si functionarilor publici

Mecanismul de colectare a datelor

HRMIS

 

*) HRMIS - Sistemul informatic de management al resurselor umane.

 

Ultimul rezultat cunoscut

An: 2008

Valoare: indicator nou-definit

Tendinta prognozată a evolutiei (crescătoare/descrescătoare)

-

descrescătoare

descrescătoare

descrescătoare

 

Titlul indicatorului

Gradul de asistare pentru aplicarea corectă a măsurilor în domeniul functiei publice si functionarilor publici

Frecventa măsurării (într-o perioadă de timp dată)

anual

Sursa informatiilor

A.N.F.P. - Raportul privind managementul functiei publice si functionarilor publici

Mecanismul de colectare a datelor

HRMIS

Ultimul rezultat cunoscut

An: 2007

Valoare: 83%

Tendinta prognozată a evolutiei (crescătoare/descrescătoare)

crescătoare

crescătoare

descrescătoare

descrescătoare

 

Titlul indicatorului

Perceptia publică asupra domeniului functiei publice

Frecventa măsurării (într-o perioadă de timp dată)

anual

Sursa informatiilor

A.N.F.P. - Raportul privind managementul functiei publice si functionarilor publici

Mecanismul de colectare a datelor

HRMIS

Ultimul rezultat cunoscut

An: 2007

Valoare: 17,2%

Tendinta prognozată a evolutiei (crescătoare/descrescătoare)

descrescătoare

descrescătoare

descrescătoare

descrescătoare

 

 

 

Rezultatul actiunii nr. 1.1

Titlu: Asigurarea parcurgerii etapelor corespunzătoare realizării managementului functiei publice si functionarilor publici - planificare, implementare, monitorizare, evaluare si control, actualizare

Modalitatea de calcul

Indicatori de performantă

2008

2009

2010

2011

Grad de conformitate cu prevederile legale = Nr. subiecte ale actiunilor de monitorizare/Nr. subiecte ale activitătilor de control

min. 65%

min. +5% min. 68,3%

min. +6% min. 72,3%

min. +7% min. 77,4%

Grad de interes pentru îmbunătătirea managementului resurselor umane = Nr. de instrumente de bune practici implementate/Nr. de bune practici diseminate

min. 30%

min. +10% min. 33%

min. +10% min. 36,3%

min. +10% min. 39,9%

Grad de inovare = Initiative noi/Total initiative în domeniul functiei publice

min. +8% min. 60%

min. +6% min. 63,7%

min. +7% min. 68,1%

min. +8% min. 73,6%

Necesar efectiv de asistare pentru aplicarea corectă a măsurilor în domeniul functiei publice si functionarilor publici = Solicitări de acordare de asistentă si coordonare metodologică/Total solicitări în competenta institutiei

max. +4% max. 80,1%

max. +6% max. 84,9%

min. -4% max. 81,5%

min. -6% max. 76,6%

Modalitatea de calcul

Indicatori de performantă

2008

2009

2010

2011

Necesar de actualizare a initiativelor în domeniul functiei publice = Initiative de modificare a cadrului normativ si strategic în vigoare/Total initiative în domeniul functiei publice

max. +5% max. 65,6%

max. +20% max. 78,8%

min.-10% max. 70,9%

min. -5% max. 67,3%

Necesar de armonizare cu prevederile comunitare = Nr. initiative fundamentate prin necesitatea armonizării cu cadrul normativ comunitar/Nr. total initiative în domeniul functiei publice

max. +5% max. 17,5%

max. +2% max. 17,9%

min. -2% max. 17,5%

min. -5% max. 16,7%

Capacitatea de planificare în domeniul functiei publice = Nivel rezultate măsuri planificate/Nivel rezultate măsuri implementate

min. +10% min. 69,1%

min. +2,5% min. 70,8%

min. +4% min. 73,6%

min. +5% min. 77,3%

Capacitatea de implicare în domeniul perfectionării profesionale a functionarilor publici = Solicitări de implicare la care s-a răspuns/Total solicitări de implicare în domeniu

min. +8% min. 71,9%

min. +6% min. 76,2%

min. +5% min. 80,1%

min. +4% min. 83,3%

Informatii despre indicator

Titlul indicatorului

Grad de conformitate cu prevederile legale

Frecventa măsurării (într-o perioadă de timp dată)

trimestrial

Sursa informatiilor

A.N.F.P. - Rapoarte de monitorizare; rapoarte de control

Mecanismul de colectare a datelor

HRMIS

Ultimul rezultat cunoscut

An: 2008

Valoare: indicator nou-definit

Tendinta prognozată a evolutiei (crescătoare/descrescătoare)

-

crescătoare

crescătoare

crescătoare

 

Titlul indicatorului

Grad de interes pentru îmbunătătirea managementului resurselor umane

Frecventa măsurării (într-o perioadă de timp dată)

anual

Sursa informatiilor

A.N.F.R - Raportul privind managementul functiei publice si functionarilor publici

Mecanismul de colectare a datelor

HRMIS

Ultimul rezultat cunoscut

An: 2008

Valoare: indicator nou-definit

Tendinta prognozată a evolutiei (crescătoare/descrescătoare)

-

crescătoare

crescătoare

crescătoare

 

Titlul indicatorului

Grad de inovare

Frecventa măsurării (într-o perioadă de timp dată)

anual

Sursa informatiilor

A.N.F.R - Raportul privind managementul functiei publice si functionarilor publici

Mecanismul de colectare a datelor

HRMIS

Ultimul rezultat cunoscut

An: 2007

Valoare: 55,6%

Tendinta prognozată a evolutiei (crescătoare/descrescătoare)

crescătoare

crescătoare

crescătoare

crescătoare

 

Titlul indicatorului

Necesar efectiv de asistare pentru aplicarea corectă a măsurilor în domeniul functiei publice si functionarilor publici

Frecventa măsurării (într-o perioadă de timp dată)

trimestrial

Sursa informatiilor

A.N.F.P. - Rapoarte de monitorizare

Mecanismul de colectare a datelor

HRMIS

Ultimul rezultat cunoscut

An: 2007

Valoare: 77%

Tendinta prognozată a evolutiei (crescătoare/descrescătoare)

crescătoare

crescătoare

descrescătoare

descrescătoare

 

Titlul indicatorului

Necesar de actualizare a initiativelor în domeniul functiei publice

Frecventa măsurării (într-o perioadă de timp dată)

anual

Sursa informatiilor

A.N.F.R - Raportul privind managementul functiei publice si functionarilor publici

Mecanismul de colectare a datelor

HRMIS

Ultimul rezultat cunoscut

An: 2007

Valoare: 62,5%

Tendinta prognozată a evolutiei (crescătoare/descrescătoare)

crescătoare

crescătoare

descrescătoare

descrescătoare

 

Titlul indicatorului

Necesar de armonizare cu prevederile comunitare

Frecventa măsurării (într-o perioadă de timp dată)

anual

Sursa informatiilor

A.N.F.R - Raportul privind managementul functiei publice si functionarilor publici

Mecanismul de colectare a datelor

HRMIS

Ultimul rezultat cunoscut

An: 2007

Valoare: 16,7%

Tendinta prognozată a evolutiei (crescătoare/descrescătoare)

crescătoare

crescătoare

descrescătoare

descrescătoare

 

Titlul indicatorului

Capacitatea de planificare în domeniul functiei publice

Frecventa măsurării (într-o perioadă de timp dată)

anual

Sursa informatiilor

A.N.F.R - Raportul privind managementul functiei publice si functionarilor publici

Mecanismul de colectare a datelor

HRMIS

Ultimul rezultat cunoscut

An: 2007

Valoare: 62,8%

Tendinta prognozată a evolutiei (crescătoare/descrescătoare)

crescătoare

crescătoare

crescătoare

crescătoare

 

Titlul indicatorului

Capacitatea de implicare în domeniul perfectionării profesionale a functionarilor publici

Frecventa măsurării (într-o perioadă de timp dată)

anual

Sursa informatiilor

A.N.F.R - Raportul privind managementul functiei publice si functionarilor publici

Mecanismul de colectare a datelor

HRMIS

Ultimul rezultat cunoscut

An: 2007

Valoare: 66,6%

Tendinta prognozată a evolutiei (crescătoare/descrescătoare)

crescătoare

crescătoare

crescătoare

crescătoare

 

 

Rezultatul actiunii nr. 1.2

Titlu: Gestiunea procedurilor administrative, avizarea si evidenta functiilor publice si a functionarilor publici

Modalitatea de calcul

Indicatori de performantă

2008

2009

2010

2011

Nivel de descentralizare a competentelor în organizarea si desfăsurarea concursurilor = Nr. concursuri organizate de autorităti si institutii publice prin delegare de competentă sau aviz implicit/Total concursuri

max. +1,5% max. 54,1%

max. +2,5% max. 55,5%

max. +2% max. 56,6%

max. +2% max. 57,7%

Capacitatea de gestionare a stabilirii de functii publice = Avize favorabile pentru stabilirea functiilor publice/Solicitări de avize pentru stabilirea de functii publice

max. 80%

max. +1,5% max. 81,2%

max. +3% max. 83,6%

max. +4% max. 86,9%

Capacitatea de recrutare a functionarilor publici = Nr. concursuri de recrutare/Total activităti pentru ocuparea functiilor publice

min.-50% min. 49,5%

min.-15% min. 42,8%

max. +5% max. 44,2%

max. +3% max. 45,5%

Capacitatea de dezvoltare a carierei functionarilor publici = Nr. concursuri de promovare/Total activităti pentru ocuparea functiilor publice

150 max. 45%

max. +10% max. 49,5%

max. +7% max. 52,9%

max. +3% max. 54,5%

Capacitatea de delegare de competente de reprezentare = Nr. concursuri la care au participat reprezentanti din cadrul A.N.F.P./Total concursuri organizate pentru ocuparea functiilor publice

max. +10% max. 25,3%

max. +10% max. 27,8%

max. +10% max. 30,6%

max. +10% max. 33,7%

Gradul de utilizare a tehnologiei informatice în activitatea de evidentă a functiilor publice si a functionarilor publici = Nr. autorităti si institutii publice care transmit datele privind functiile publice si functionarii publici prin intermediul HRMIS/Total autorităti si institutii publice

max. 25%

max. +10% max. 27,5%

max. +7% max. 30,3%

max. +3% max. 33,2%

Gradul de utilizare a redistribuirii functionarilor publici în ocuparea functiilor publice vacante = Nr. functii publice ocupate prin redistribuire/Total functii publice vacante

max. +15% max. 0,81%

max. -5% max. 0,76%

max. -10% max. 0,69%

max.-10% max. 0,62%

 

Informatii despre indicator

Titlul indicatorului

Nivel de descentralizare a competentelor în organizarea si desfăsurarea concursurilor

Frecventa măsurării (perioadă de timp dată)

anual

Sursa informatiilor

A.N.F.P. - Raportul privind managementul functiei publice si functionarilor publici

Mecanismul de colectare a datelor

HRMIS

Ultimul rezultat cunoscut

An: 2007

Valoare: 53,3%

Tendinta prognozată a evolutiei (crescătoare/descrescătoare)

crescătoare

crescătoare

crescătoare

crescătoare

 

Titlul indicatorului

Capacitatea de gestionare a stabilirii de functii publice

Frecventa măsurării (într-o perioadă de timp dată)

anual

Sursa informatiilor

A.N.F.R - Raportul privind managementul functiei publice si functionarilor publici

Mecanismul de colectare a datelor

HRMIS

Ultimul rezultat cunoscut

An: 2008

Valoare: indicator nou-definit

Tendinta prognozată a evolutiei (crescătoare/descrescătoare)

-

crescătoare

crescătoare

crescătoare

 

Titlul indicatorului

Capacitatea de recrutare a functionarilor publici

Frecventa măsurării (într-o perioadă de timp dată)

anual

Sursa informatiilor

A.N.F.R - Raportul privind managementul functiei publice si functionarilor publici

Mecanismul de colectare a datelor

HRMIS

Ultimul rezultat cunoscut

An: 2007

Valoare: 99%

Tendinta prognozată a evolutiei (crescătoare/descrescătoare)

descrescătoare

descrescătoare

crescătoare

crescătoare

 

Titlul indicatorului

Capacitatea de dezvoltare a carierei functionarilor publici

Frecventa măsurării (într-o perioadă de timp dată)

anual

Sursa informatiilor

A.N.F.R - Raportul privind managementul functiei publice si functionarilor publici

Mecanismul de colectare a datelor

HRMIS

Ultimul rezultat cunoscut

An: 2007

Valoare: 0,3%

(Observatie: pentru anul 2007 promovarea functionarilor publici a fost afectată de lipsa normelor de aplicare pentru modificările aduse Legii nr. 188/1999, republicată)

Tendinta prognozată a evolutiei (crescătoare/descrescătoare)

crescătoare

crescătoare

crescătoare

crescătoare

 

Titlul indicatorului

Capacitatea de delegare de competente de reprezentare

Frecventa măsurării (într-o perioadă de timp dată)

anual

Sursa informatiilor

A.N.F.R - Raportul privind managementul functiei publice si functionarilor publici

Mecanismul de colectare a datelor

HRMIS

Ultimul rezultat cunoscut

An: 2007

Valoare: 23%

Tendinta prognozată a evolutiei (crescătoare/descrescătoare)

crescătoare

crescătoare

crescătoare

crescătoare

 

Titlul indicatorului

Gradul de utilizare a tehnologiei informatice în activitatea de evidentă a functiilor publice si a functionarilor publici

Frecventa măsurării (într-o perioadă de timp dată)

anual

Sursa informatiilor

A.N.F.P. - Raportul privind managementul functiei publice si functionarilor publici

Mecanismul de colectare a datelor

HRMIS

Ultimul rezultat cunoscut

An: 2008

Valoare: indicator nou-definit

Tendinta prognozată a evolutiei (crescătoare/descrescătoare)

-

crescătoare

crescătoare

crescătoare

 

Titlul indicatorului

Gradul de utilizare a redistribuirii functionarilor publici în ocuparea functiilor publice vacante

Frecventa măsurării (într-o perioadă de timp dată)

anual

Sursa informatiilor

A.N.F.R - Raportul privind managementul functiei publice si functionarilor publici

Mecanismul de colectare a datelor

HRMIS

Ultimul rezultat cunoscut

An: 2007

Valoare: 0,7%

Tendinta prognozată a evolutiei (crescătoare/descrescătoare)

crescătoare

descrescătoare

descrescătoare

descrescătoare

 

 

 

Rezultatul politicii nr. 2

Îndeplinirea sarcinilor ce revin M.I.R.A. din Programul de guvernare

Modalitatea de calcul

 

 

 

2007

2008

2009

2010

Calculul procentual de realizare a sarcinilor din totalul sarcinilor prevăzute în PSI

-

-

NA*)

NA*)

Informatii despre indicator

 

 

Titlul indicatorului

Gradul de realizare a sarcinilor

 

 

Frecventa măsurării (într-o perioadă de timp dată)

anuală

 

 

Sursa informatiilor

Unitatea de Politici Publice

 

 

Mecanismul de colectare a datelor

Rapoartele structurilor M.I.R.A.

 

 

Ultimul rezultat cunoscut

An:

Valoare:

 

Tendinta prognozată a evolutiei

crescătoare

 

 

Rezultatul actiunii nr. 2.1

Cresterea gradului de profesionalizare a personalului din structurile operative

Modalitatea de calcul

 

2007

2008

2009

2010

Calculul procentual al personalului perfectionat în decursul anului fată de totalul personalului încadrat în structurile operative ale M.I.R.A.

-

-

NA*)

NA*)

 

*) Datele vor fi colectate si introduse începând cu anul 2009.

 

 

 

Informatii despre indicator

Titlul indicatorului

Personal perfectionat/personal încadrat (%)

Frecventa măsurării (într-o perioadă de timp dată)

anuală

Sursa informatiilor

Directia generală management resurse umane (D.G.M.R.U.)

Mecanismul de colectare a datelor

Rapoartele structurilor componente ale M.I.R.A.

Ultimul rezultat cunoscut

An:

Valoare:

Tendinta prognozată a evolutiei

crescătoare

Rezultatul actiunii nr. 2.2

Cresterea gradului de profesionalizare a personalului din administratia publică

Modalitatea de calcul

 

2007

2008

2009

2010

Tinerea evidentei numărului de functionari care au urmat cursuri de perfectionare

-

-

NA*)

NA*)

Informatii despre indicator

 

Titlul indicatorului

Personal perfectionat (nr.)

 

Frecventa măsurării (într-o perioadă de timp dată)

anuală

 

Sursa informatiilor

I.N.A.+A.N.FP

 

Mecanismul de colectare a datelor

Rapoartele I.N.A. + A.N.F.P.

 

Ultimul rezultat cunoscut

An:

Valoare:

 

Tendinta prognozată a evolutiei

crescătoare

 

Rezultatul actiunii nr. 2.3

Îmbunătătirea raporturilor dintre administratie si cetătean prin reducerea numărului de demersuri si/sau formulare administrative solicitate cetătenilor, precum si a frecventei solicitării acestora

Modalitatea de calcul

 

2007

2008

2009

2010

Gradul de satisfactie a cetăteanului în relatia cu administratia publică

-

-

NA*)

NA*)

Informatii despre indicator

Titlul indicatorului

Îmbunătătirea calitătii serviciilor publice

Frecventa măsurării (într-o perioadă de timp dată)

anuală

Sursa informatiilor

Unitatea Centrală pentru Reforma Administratiei Publice (U.C.R.A.P)

Mecanismul de colectare a datelor

Sondaj de opinie

Ultimul rezultat cunoscut

An:

Valoare:

Tendinta prognozată a evolutiei

crescătoare

 

*) Datele vor fi colectate si introduse începând cu anul 2009.

 

Institutiile care asigură implementarea programului Agentia Natională a Functionarilor Publici

 

Subprogram:

Crearea si dezvoltarea unui corp de functionari publicii profesionist, stabil si impartial

 

 

Scop:

Aplicarea strategiei si a Programului de guvernare în domeniul managementului functiei publice si al functionarilor publici

 

 

Descrierea succintă a subprogramului:

Programul asigură premisele pentru ameliorarea procesului de management al functiei publice si functionarilor publici, inclusiv prin întărirea capacitătii institutiei responsabile cu acest domeniu si întărirea relatiilor de colaborare dintre aceasta si parteneri nationali si internationali

 

 

Rezultate asteptate:

Realizarea unui corp de functionari publici profesionist, stabil si impartial

 

 

Obiective:

a) Asigurarea parcurgerii etapelor corespunzătoare realizării managementului functiei publice si functionarilor publici - planificare, implementare, monitorizare, evaluare si control, actualizare

b) Gestiunea procedurilor administrative, avizarea si evidenta functiilor publice si a functionarilor publici

c) Colaborarea cu parteneri nationali si internationali (include functia de reprezentare în relatia cu tertii, indiferentele natura acesteia, dialogul social si participarea la activităti externe de nivel

rnmi initar^

Indicatori de rezultate

Subprogram 2008

Grad de ocupare în functia publică (%)

85

Nivel de profesionalizare a functiei publice (%)

54,5

Grad de înnoire a corpului functionarilor publici (%)

2,05

Indicatori de eficientă

Perceptia publică asupra domeniului functiei publice (%)

17,2

Necesar de armonizare cu prevederile comunitare (%)

16,7

Nivel de descentralizare a competentelor în organizarea si desfăsurarea concursurilor (%)

53,3

 

Pentru perioada 2009-2012 valorile vor fi stabilite după aprobarea bugetului.

 

Inspectoratul de Aviatie al M.I.R.A.

 

Subprogram:

Aviatie

 

 

Scop:

Asigurarea suportului aerian al misiunilor M.I.R.A.

 

 

Descrierea succintă a subprogramului:

Constituirea si mentinerea în stare de functionare a parcului de aparate de zbor, în vederea executării unor misiuni urgente în sprijinul unitătilor centrale sau teritoriale de politie, jandarmi, politie de frontieră, servicii de situatii de urgentă si altele

 

 

Rezultate asteptate:

Cresterea operativitătii misiunilor si scăderea timpilor de interventie

 

 

Obiective:

a) Executarea tuturor misiunilor, ordonate sau de sprijin, în deplină sigurantă a zborului

b) Perfectionarea continuă a deprinderilor personalului navigant, pentru a fi în măsură să execute misiuni, ziua si noaptea, în orice conditii atmosferice sau de relief

c) Optimizarea si eficientizarea activitătii prin operationalizarea Inspectoratului de Aviatie al M.I.R.A.

Indicatori de rezultate

Subprogram 2008

Elicoptere (nr.)

12

Autospeciale pentru deservirea zborului (nr.)

11

Ore de zbor executate în misiuni (nr.)

2.670

Indicatori de eficientă

Gradul de operativitate al elicopterelor (%)

94

Gradul de operativitate al mijloacelor autospeciale de deservire a zborului (%)

100

Cheltuieli medii pentru o oră de zbor (lei)

9.463

 

Pentru perioada 2009-2012 valorile vor fi stabilite după aprobarea bugetului.

 

Baza Centrală de Asigurare Tehnică a Misiunilor

 

Subprogram:

Reparatii mijloace tehnice si auto

 

 

Scop:

Asigurarea stării optime de functionare a mijloacelor auto si a tehnicii din dotare

 

 

Descrierea succintă a subprogramului:

Asigurarea cu autovehicule a conducerii M.I.R.A. si a unitătilor aparatului central, efectuarea de revizii, reparatii si verificări la toate categoriile de mijloace tehnice din dotarea unitătilor

 

 

Rezultate asteptate:

Cresterea operativitătii misiunilor si scăderea timpilor de interventie

 

 

Obiective:

a) Asigurarea cu autovehicule a conducerii M.I.R.A. si a unitătilor aparatului central al M.I.R.A.

b) Executarea reparatiilor la autovehicule, armament, mijloace specifice de ordine publică, aparatură artileristică, foto criminalistică, radar, dozimetrică si cu raze X

Indicatori de rezultate

Subprogram 2008

Autovehicule (nr.)

1.024

Utilaje (nr.)

362

Misiuni executate (nr.)

5.000

Rulaj total efectuat de autovehiculele din dotare (km)

9.000.000

Reparatii efectuate la mijloacele auto (nr.)

9.500

Reparatii efectuate la celelalte mijloace tehnice (nr.)

15.000

Indicatori de eficientă

Cheltuieli pentru 1 oră manoperă (lei)

29

Cheltuieli pentru 1 km rulat (lei)

22

Gradul de utilizare a parcului auto (%)

95,5

 

Pentru perioada 2009-2012 valorile vor fi stabilite după aprobarea bugetului.

 

Baza Centrală de Aprovizionare si Depozitare Armament, Geniu, Chimic Codlea

 

Subprogram:

Aprovizionare si depozitare de armament, geniu, chimic

 

 

Scop:

Asigurarea cu armament si materiale specifice a structurilor operative

 

 

Descrierea succintă a subprogramului:

Achizitionarea, depozitarea si distribuirea mijloacelor tehnice de resortul armament, geniu, chimic

Rezultate asteptate:

Cresterea operativitătii misiunilor si scăderea timpilor de interventie

 

 

Obiective:

a) Derularea contractelor de achizitii centralizat pentru aprovizionarea tuturor unitătilor M.I.R.A. cu armament, munitie, piese de schimb pentru armament, mijloace de marcare a focului si de initiere, explozivi si mijloace chimice, păstrarea si distribuirea acestora

b) Depozitarea armamentului, munitiei, mijloacelor de marcare a focului si de initiere, de la rezerva operativă si stocul de mobilizare a M.I.R.A., precum si a rezervei de munitii de ia uzul curent ce se păstrează în depozitul central

c) întretinerea si conservarea armamentului si munitiei din depozite si repararea armamentului primit de la unităti

d) Efectuarea analizelor fizico-chimice de laborator si a încercărilor prin trageri la poligon, necesare pentru determinarea stabilitătii în depozitare a probelor de munitii prelevate de la toate unitătile M.I.R.A.

e) Casarea centralizată a materialelor de resortul armament, geniu, chimic

Indicatori de rezultate

Subprogram 2008

Suprafata spatiilor de depozitare (m2)

7.568

Guri de foc reparate (nr.)

150

Cantitatea materialelor de resortul armament, geniu, chimic casate (tone)

10

Guri de foc din depozitare la care s-au efectuat operatiuni de întretinere si conservare (nr.)

2.000

Indicatori de eficientă

 

Cheltuieli de întretinere/m2 spatiu de depozitare (lei)

0,95

 

Pentru perioada 2009-2012 valorile vor fi stabilite după aprobarea bugetului.

 

Directia Generală Anticoruptie

 

Subprogram:

Anticoruptie

 

 

Scop:

Prevenirea si combaterea coruptiei în rândul personalului M.I.R.A.

 

 

Descrierea succintă a subprogramului:

Efectuarea de campanii de instruire si de prevenire a personalului referitoare la pericolul generat de fenomenul coruptiei

 

 

Rezultate asteptate:

Scăderea cazurilor de coruptie în rândul personalului M.I.R.A.

 

 

Obiective:

a) Derularea de activităti de instruire a personalului M.I.R.A.

b) Activităti preventive derulate în colaborare cu organizatii neguvernamentale

c) Realizarea de analize si studii privind fenomenul coruptiei

Indicatori de rezultate

Subprogram 2008

Studii de caz realizate (nr.)

116

Colaborări cu societatea civilă (nr.)

51

Campanii de prevenire a personalului (nr.)

900

Activităti de instruire a personalului nou-încadrat (nr.)

1.140

Sondaje de opinie (nr.)

2

Activităti de promovare a mesajelor preventive (nr.)

1.366

Indicatori de eficientă

Cheltuieli/lucrător/zi pentru studii de caz realizate (lei)

83

Cheltuieli/lucrător/zi pentru colaborări cu societatea civilă (lei)

42

Cheltuieli/lucrător/zi pentru campanii de prevenire a personalului (lei)

21

Cheltuieli/lucrător/zi pentru activităti de instruire a personalului nou-încadrat (lei)

125

Cheltuieli/lucrător/zi pentru activităti desfăsurate pentru realizarea sondajului de opinie (lei)

167

Cheltuieli/lucrător/zi pentru activităti în cadrul campaniei de informare (lei)

10

 

Pentru perioada 2009-2012 valorile vor fi stabilite după aprobarea bugetului.

 

Directiile centrale ale M.I.R.A.

 

Subprogram:

Aparat central

 

 

Scop:

Asigurarea managementului la nivelul central al M.I.R.A.

 

 

Descrierea succintă a subprogramului:

Functionarea optimă a tuturor structurilor M.I.R.A., precum si coordonarea aplicării programelor de finantare

Rezultate asteptate:

Eliminarea sincopelor în functionarea M.I.R.A.

 

 

Obiective:

a) Reorganizarea unor servicii din aparatul central al M.I.R.A. si aparatele centrale ale inspectoratelor generale si comandamentelor de armă, în functie de modificările legislative

 

b) Perfectionarea sistemului de promovare a personalului exclusiv pe criteriile profesionalismului, competentei, abilitătii manageriale si eficientei

 

c) Elaborarea si aplicarea barometrului anual de opinie (chestionar) referitor la starea moralului personalului M.I.R.A. si la aspectele activitătii manageriale si de resurse umane

 

d) Dezvoltarea, modernizarea si realizarea elementelor de infrastructură pentru asigurarea legăturilor sigure, rapide si precise în Sistemul de comunicatii integrate al M.I.R.A.

 

e) Realizarea de sisteme informatice interconectate în scopul transmiterii informatiilor de interes reciproc

 

f) Monitorizarea permanentă a efectelor produse de misiunile si actiunile întreprinse de personalul M.I.R.A.

 

g) Diversificarea căilor si modalitătilor de difuzare a informatiilor prin canalele de informare străine, în vederea îmbunătătirii imaginii M.I.R.A. în plan international

 

h) Asigurarea functionării din punct de vedere financiar a tuturor structurilor componente ale M.I.R.A.

 

i) Coordonarea elaborării propunerilor de politici publice ale M.I.R.A.

 

j) Coordonarea implementării la nivelul administratiilor publice locale a programelor cu finantare din Programul operational „Dezvoltarea capacitătii administrative"

 

k) Coordonarea proceselor de descentralizare si deconcentrare în teritoriu, precum si implementarea cadrului de autoevaluare si formare profesională la nivelul institutiilor publice

 

I) Dezvoltarea unei baze de date bugetare privind indicatorii economico-financiari ai autoritătilor administratiei publice locale în vederea fundamentării deciziilor manageriale la nivelul conducerii M.I.R.A.

Indicatori de rezultate

Subprogram 2008

Gradul de asigurare a drepturilor bănesti ale personalului (%)

100

Gradul de îndeplinire a sarcinilor ce revin M.I.R.A. din Programul de guvernare (%)

100

Gradul de utilizare a resurselor alocate de la buget pentru îndeplinirea atributiilor specifice M.I.R.A. (%)

100

 

Pentru perioada 2009-2012 valorile vor fi stabilite după aprobarea bugetului.

 

Institutiile de învătământ ale M.I.R.A.

 

Subprogram:

Învătământ, pregătire si perfectionare a personalului din M.I.R.A.

 

 

Scop:

Asigurarea prin formare initială si pregătire continuă, în institutiile de învătământ proprii, a personalului necesar pentru nevoile M.I.R.A.

 

 

Descrierea succintă a subprogramului:

Subprogramul reflectă activitătile si măsurile întreprinse în scopul formării, pregătirii continue si specializării personalului M.I.R.A în vederea creării unui corp de lucrători pregătit să asigure ordinea si siguranta publică

 

 

Rezultate asteptate:

Asigurarea a 40% din necesarul de personal calificat prin institutiile proprii de învătământ

 

 

Obiective:

a) Implementarea sistemului unic de testare a cunostintelor de limbi străine

b) Echiparea unitătilor de învătământ ale M.I.R.A., componente ale programului, cu tehnica necesară pentru laboratoarele de informatică, limbi străine si cu alte elemente de dotare didactico-materială necesare desfăsurării normale a activitătilor de sprijin al procesului de învătământ

Indicatori

Program 2007

Program 2008

Estimări 2009

Estimări 2010

Estimări 2011

Indicatori de rezultate

Elevi scolarizati în liceele militare ale M.I.R.A. (nr.)

600

397

198

 

 

Elevi scolarizati în scolile proprii de pregătire a personalului cu studii medii (nr.)

4.250

1.490

2.517

2.600

2.600

Studenti formati în Academia de Politie „Alexandru loan Cuza", la cursuri de zi (nr.)

1.908

1.990

2.017

2.107

1.717

Cursanti în Centrul de Studii Postuniversitare (Postacademice) Bucuresti

2.300

5.500

5.500

5.500

5.500

Gradul de asigurare a necesarului de cadre din institutiile proprii de învătământ (%)

40

40

40

40

40

Indicatori de eficientă

Costul mediu anual pentru pregătirea unui elev în liceele militare (mii lei)

19,12

10,62

10,62

 

 

Costul mediu anual pentru un elev din scolile de pregătire a personalului cu studii medii (mii lei)

11,85

10,97

12,07

12,07

12,07

Costul mediu anual pentru pregătirea unui student (mii lei)

19,65

14,64

16,1

16,1

16,1

Costul mediu anual pentru pregătirea unui cursant în Centrul de Studii Postuniversitare (Postacademice) Bucuresti (mii lei)

3,14

2,66

2,93

2,93

2,93

Subprogram:

Sistemul national de formare, pregătire si perfectionare a functionarilor publici

 

 

Scop:

Cresterea eficientei administratiei publice

 

 

Descrierea succintă a subprogramului:

Formarea si perfectionarea unui corp de functionari publici eficient

 

 

Rezultate asteptate:

Formarea de înalti functionari publici si perfectionarea functionarilor publici de executie si conducere

 

 

Obiective:

Cresterea numărului de functionari perfectionati

Indicatori

Program 2007

Program 2008

Estimări 2009

Estimări 2010

Estimări 2011

Indicatori de eficientă:

 

 

 

 

 

Număr de diplome eliberate

3.700

3.800

3.900

4.000

4.100

Costuri administrative per functionar perfectionat (lei)

608

368

560

551

538

 

Finantarea programului

 

În anul 2008, procentul din bugetul M.I.R.A. alocat programului este 34%.

 

 

Sursa de finantare

 

Executie

Aprobat

Propunere

Estimare pe termen mediu

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total program

2.831.613

2.924.902

5.561.406

5.921.695

5.858.453

5.374.825

 

 

 

 

 

 

 

1. Buget de stat

 

 

 

 

 

 

Total cheltuieli

2.671.295

2.652.736

5.409.743

5.768.367

5.680.639

5.195.767

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul 51

233.506

216.659

424.662

441.147

500.270

487.364

Titlul I

154.271

141.311

172.096

184.137

190.029

195.348

Titlul II

48.505

48.549

40.509

43.332

44.713

45.965

Titlul III

4.501

3.664

6.000

6.000

6.000

6.000

Titlul VII

6.360

10.730

175.507

171.628

223.178

203.501

Titlul IX

500

200

50

50

50

50

Titlul X

12.866

8.700

23.500

28.500

28.500

28.500

Titlul XIV

6.503

3.505

7.000

7.500

7.800

8.000

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul 61

554.515

714.894

1.543.724

1.753.389

1.567.014

1.463.363

Titlul I

335.266

415.697

729.047

765.028

785.229

811.924

Titlul II

62.182

103.988

286.266

290.868

224.449

233.430

Titlul III

7.501

10.465

4.135

2.876

843

0

Titlul VI

48.331

40.953

85.178

93.158

96.619

74.049

Titlul VII

1.048

24.882

2.315

0

0

0

Titlul IX

1.021

1.197

5.050

5.050

5.050

5.050

Titlul X

56.698

79.344

419.938

586.766

454.824

338.910

Titlul XIV

42.468

38.368

11.795

9.643

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul 65

61.927

55.607

108.937

100.253

103.038

110.676

Titlul I

42.827

33.553

57.394

50.807

52.485

54.071

Titlul II

13.513

15.950

27.260

25.853

26.954

27.925

Titlul VI

2.396

2.800

10.796

11.788

12.624

13.755

Titlul VII

810

1.079

3.145

0

0

0

Titlul VIII

0

21

200

200

200

200

Titlul IX

353

162

658

680

700

700

Titlul X

2.028

2.042

9.484

10.925

10.075

14.025

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul 66

 

 

6.861

13.722

20.583

20.584

Titlul X

 

 

6.861

13.722

20.583

20.584

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul 67

42.164

39.473

81.616

68.122

71.162

74.696

Titlul VI

42.164

39.473

81.616

68.122

71.162

74.696

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul 68

1.152.754

1.098.690

1.491.755

1.505.078

1.577.623

1.685.475

Titlul II

13.359

12.044

15.120

15.625

16.130

16.031

Titlul VI

64

61

140

168

165

166

Titlul VIII

1.139.301

1.086.556

1.476.468

1.489.257

1.561.299

1.669.249

Titlul IX

30

29

27

28

29

29

 

Sursa de finantare

Executie

Aprobat

Propunere

Estimare pe termen mediu

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Capitolul 80

57.429

241.678

1.027.388

1.220.378

1.221.532

774.193

Titlul 1

 

 

41.408

42.900

44.271

45.508

Titlul II

15

11

89.346

92.550

95.505

98.176

Titlul III

3.638

4.341

3.786

3.091

2.700

2.366

Titlul VI

53.564

237.326

465.168

365.000

350.000

350.000

Titlul VII

212

 

37.155

37.074

37.000

37.000

Titlul X

 

 

379.950

672.226

687.544

236.347

Titlul XIV

 

 

10.575

7.537

4.512

4.796

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul 81

569.000

285.735

724.800

680.000

640.000

600.000

Titlul VI

569.000

285.735

724.800

680.000

640.000

600.000

 

 

 

 

 

 

 

2. Credite externe

 

 

 

 

 

 

Total cheltuieli

63.045

89.467

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul 51

25.650

 

 

 

 

 

Titlul VII

25.650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul 61

37.395

76.496

0

0

0

0

Titlul II

6.000

1.600

 

 

 

 

Titlul X

31.395

74.896

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul 66

0

12.971

0

0

0

0

Titlul II

 

2.624

 

 

 

 

Titlul X

 

10.347

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Fonduri

nerambursabile

 

 

 

 

 

 

Total cheltuieli

79.490

159.176

106.688

106.323

129.711

129.711

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul 51

54.605

54.205

91.188

106.323

129.711

129.711

Titlul II

36.814

882

 

 

 

 

Titlul VI

 

21.310

 

 

 

 

Titlul VII

17.791

32.013

91.188

106.323

129.711

129.711

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul 61

5.126

104.971

0

0

0

0

Titlul II

0

7.000

 

 

 

 

Titlul VII

5.126

97.971

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul 80

19.759

 

15.500

 

 

 

Titlul VI

19.759

 

15.500

 

 

 

Total cheltuieli

17.783

23.523

44.975

47.005

48.103

49.374

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul 51

 

 

18.360

19.064

19.719

20.312

Titlul I

 

 

14.302

14.815

15.289

15.716

Titlul II

 

 

3.900

4.041

4.172

4.288

Titlul VII

 

 

8

8

8

8

Titlul X

 

 

150

200

250

300

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul 61

14.852

18.345

20.938

21.841

22.184

22.735

Titlul I

3.373

8.878

6.403

6.634

6.847

7.038

Titlul II

10.461

8.107

9.009

9.608

9.735

10.091

Titlul IX

3

0

0

0

0

0

Titlul X

1.015

1.360

5.526

5.599

5.602

5.606

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul 65

2.931

5.178

5.677

6.100

6.200

6.300

Titlul I

1.356

2.296

2.366

2.713

2.695

2.758

Titlul II

1.101

2.401

3.050

3.125

3.211

3.239

Titlul VIII

 

 

10

10

10

10

Titlul IX

350

150

0

0

0

0

Titlul X

114

231

251

252

284

293

 

II. PROGRAMUL ORDINE PUBLICĂ Sl SIGURANTA CETĂTEANULUI

 

Importanta programului

Programul este aferent directiei a doua de activitate din cadrul PSI, fiind cel care detine ponderea cea mai importantă din activitatea, dar si din resursele M.I.R.A., reprezentând aproximativ jumătate din resursele financiare alocate.

Acest program cuprinde o paletă foarte largă de activităti, care pot fi subsumate conceptului de ordine si sigurantă publică a cetăteanului, având un impact major asupra vietii sociale si economice.

Activitătile desfăsurate în acest program sunt, alături de sănătate si educatie, permanent în vizorul opiniei publice.

Prezentarea programului

Este un program de politici.

Este un program sectorial acoperind problematica ordinii publice si sigurantei cetăteanului.

Cadrul normativ al programului este reprezentat în documentele de politici publice prezentate în cadrul Componentei de management a PSI.

Analiza situatiei actuale

Programul este nou, unele dintre subprogramele componente au demarat însă din anii 2000-2005.

Programul este destinat mentinerii si îmbunătătirii sigurantei cetăteanului, creării unui mediu propice dezvoltării economice si de normalitate a vietii sociale, prin:

a) asigurarea ordinii publice si a sigurantei cetăteanului;

b) prevenirea si combaterea criminalitătii organizate si a violentei;

c) protejarea patrimoniului public si privat;

d) restabilirea ordinii publice;

e) protejarea mediului de afaceri;

f) securizarea frontierei de stat;

g) asigurarea protectiei martorilor; h) gestionarea fondului arhivistic;

i) controlul informativ al situatiilor care determină fenomene negative în domeniul vietii economico-sociale;

j) gestionarea bazelor de date privind evidenta persoanelor;

k) gestionarea admisiei si sederii pe teritoriul national a străinilor.

Securitatea cetătenilor reprezintă una dintre prioritătile oricărui guvern. Linistea si siguranta cetăteanului reprezintă fundamentul întregii vieti sociale si garantarea în democratie a tuturor drepturilor si libertătilor cetătenesti.

Programul are ca tintă lupta contra tuturor formelor de delincventă, îmbunătătirea sigurantei persoanei si a bunurilor.

În ultimii ani, starea de infractionalitate a atins niveluri ridicate pentru România. Astfel, volumul actual al criminalitătii în functie de numărul infractiunilor sesizate, calculat la 100.000 de locuitori, la nivelul tării, este de 2.718.

Numai în ultimul an infractiunile incriminate în Codul penal au crescut cu 12%. Infractiunile contra persoanei au crescut cu 53%. Infractiunile contra vietii, integritătii corporale si sănătătii au crescut cu 54%, remarcându-se o crestere majoră cu 118% la infractiunile de loviri sau alte violente. Infractiunile contra libertătii persoanei au crescut cu 57%. Dintre acestea, se evidentiază cele de amenintare care au crescut cu 142%.

Se remarcă în ultima vreme si o crestere a violentei la competitiile sportive, precum si actiuni de blocare a circulatiei la mitingurile si protestele sindicatelor si organizatiilor neguvernamentale.

În urma integrării României în Uniunea Europeană si aderării la NATO, România devine locul de desfăsurare a multor conferinte, simpozioane si întruniri internationale care atrag multi protestatari din întreaga lume si, de asemenea, potentiali teroristi, sarcina desfăsurării în bune conditii a acestor evenimente devenind foarte dificilă. De asemenea, România a devenit o poartă de intrare în Uniunea Europeană, fiind a doua frontieră terestră ca mărime a Uniunii Europene. Din această perspectivă, obiectivul principal al României de politică externă este dobândirea calitătii de stat membru Schengen cu drepturi depline. în acest sens, România si-a asumat anul 2011 ca fiind anul în care va dobândi această calitate.

În ultimii ani a crescut nu numai tranzitul de droguri, ci si consumul. Cresterea puterii de cumpărare a românilor a făcut posibilă aparitia retelelor autohtone ilegale de distributie a substantelor psihotrope.

Infrastructura drumurilor în România nu a tinut pasul cu modificarea numărului de autovehicule aflat în circulatie si nici cu puterea motoarelor acestora, drept care numărul accidentelor de circulatie a crescut foarte mult.

Sunt necesare atât mărirea numerică a fortelor de ordine si sigurantă publică, cât si eficientizarea actiunilor printr-un management performant, implementarea unui feedback al activitătilor, diversificarea metodelor de actiune, modificări legislative.

Probleme întâmpinate în derularea programului:

a) lipsa unei baze centrale de date operative la nivelul M.I.R.A.;

b) lipsa de sustinere din partea populatiei si neîncrederea acesteia în eficacitatea structurilor cu atributii în prevenirea si combaterea fenomenului infractional;

c) transformarea României din tară de origine si tranzit în tară de destinatie, ca urmare a intrării în Uniunea Europeană, pentru imigratia ilegală;

d) capacitate insuficientă de aplicare a cadrului legal si a noilor metodologii;

e) slabă utilizare a managementului informatiilor în procesul de luare a deciziilor;

f) dificultăti în implementarea instrumentelor de eficientizare organizatională;

g) întârzierea măsurilor concrete si imediate ori lipsa unei prioritizări a aplicării acestora;

h) rezistenta la schimbare manifestată uneori de personalul angajat;

i) modificările organizatorice frecvente produse în structurile/institutiile din subordinea M.I.R.A.;

j) deficiente în delimitarea atributiilor departamentale;

k) lipsa unor proceduri privind circuitul electronic al documentelor si al informatiilor între structurile M.I.R.A.;

I) insuficienta acoperire cu resurse umane, financiare si materiale a directiilor de actiune si a obiectivelor asumate la nivel national si european prin documentele programatice de politici publice mentionate;

m) sincope în comunicarea pe orizontală, în special între membrii diferitelor compartimente;

n) structurile de specialitate nu functionează la capacitate maximă din cauza neocupării tuturor functiilor;

o) insuficienta numărului de functii necesare pentru realizarea, în bune conditii, a atributiilor stabilite de lege si a obiectivelor strategice pe termen scurt si mediu;

p) neadaptarea atributiilor prevăzute în fisa postului la volumul si specificul activitătii;

q) lipsa profesionalizării corespunzătoare a personalului pe anumite domenii specifice de activitate;

r) sistemul standardelor ocupationale se află în fază incipientă sub aspectul elaborării acestora si sub cel al implementării în procesul de învătământ;

s) sistemul de pregătire managerială a personalului nu este dezvoltat corespunzător;

t) aparitia în rândul personalului a unor probleme sociale si/sau umanitare care, necunoscute si nerezolvate, pot influenta eficienta activitătilor, cum ar fi: numărul insuficient de locuinte de serviciu, suma insuficientă decontată pentru închirierea locuintelor - datorită cresterii preturilor etc.

 

Obiectivele programului

 

Asigurarea ordinii publice si a unui climat normal al vietii economice si sociale

 

 

 

Rezultatul politicii

Scăderea infractionalitătii

Modalitatea de calcul

 

2007

2008

2009

2010

Măsurarea indicelui mediu de crestere/descrestere (nr. de infractiuni la 100.000 de locuitori)

3.250

3.500

3.750

4.000

Informatii despre indicator

Titlul indicatorului

Volumul criminalitătii în functie de numărul infractiunilor sesizate, calculat la 100.000 de locuitori, la nivelul tării

Frecventa măsurării (într-o perioadă de timp dată)

anuală

Sursa informatiilor

Departamentul de ordine si sigurantă publică al M.I.R.A.

Mecanismul de colectare a datelor

Rapoartele structurilor componente ale D.O.S.R

Ultimul rezultat cunoscut

An: 2006

Valoare: 1.077

Tendinta prognozată a evolutiei

crescătoare

Rezultatul actiunii nr. 1

Realizarea unui flux informational optim în vederea reducerii timpilor de reactie, precum si pentru monitorizarea misiunilor de ordine si sigurantă publică

 

Modalitatea de calcul

 

 

2007

2008

2009

2010

 

Măsurarea gradului de realizare a sistemului centralizat de comandă si control

 

 

NA*)

NA*)

 

Informatii despre indicator

 

Titlul indicatorului

Gradul de realizare a sistemului centralizat de comandă si control (%)

 

Frecventa măsurării (într-o perioadă de timp dată)

anuală

 

Sursa informatiilor

D.O.S.P. al M.I.R.A.

 

 

 

 

Mecanismul de colectare a datelor

Rapoartele structurilor componente ale D.O.S.R

 

Ultimul rezultat cunoscut

An:

Valoare:

 

Tendinta prognozată a evolutiei

crescătoare

 

 

*) Datele vor fi colectate si introduse începând cu anul 2009.

 

Institutiile care asigură implementarea programului Inspectoratul General al Politiei Române

 

Subprogram:

Siguranta cetăteanului, a institutiilor statului, apărarea avutului privat si public, respectarea ordinii si linistii publice

 

 

Scop:

Apărarea sigurantei cetăteanului si a ordinii publice

 

 

Descrierea succintă a subprogramului:

Subprogramul este destinat cresterii gradului de sigurantă a cetăteanului si întăririi capacitătii de apărare a ordinii publice prin: cresterea capacitătii operative si institutionale în domeniul prevenirii si combaterii criminalitătii organizate; combaterea traficului si a consumului de droguri; combaterea violentei; protejarea patrimoniului, precum si a bunurilor publice si private etc.

 

 

Rezultate asteptate:

Cresterea gradului de satisfactie a populatiei în raport cu activitatea politiei. Scăderea ratei criminalitătii prin actiunile de prevenire, cresterea prezentei politiei în locurile si mediile cunoscute cu o rată crescută a infractionalitătii

 

 

Obiective:

a) Realizarea unui flux informational optim în vederea reducerii timpilor de reactie, precum si monitorizarea misiunilor structurilor de politie în gestionarea unor evenimente deosebite

 

b) Întărirea capacitătii de colectare a informatiilor si de protejare a datelor

 

c) Cresterea capacitătii operative si institutionale în domeniul combaterii criminalitătii organizate

 

d) Îmbunătătirea capacitătii de reactie a institutiilor specializate fată de traficul si consumul ilicit de droguri

 

e) Protejarea mediului de afaceri

 

f) Mentinerea ordinii publice si a sigurantei cetăteanului

 

g) Îmbunătătirea sistemului de relationare cu societatea civilă

Indicatori

Program 2007

Program 2008

Estimări 2009

Estimări 2010

Estimări 2011

Indicatori de rezultate

Personal încadrat - total structuri (nr.)

50.191

51.717

52.696

53.694

57.244

Autovehicule operative (nr.)

13.736

13.068

12.568

12.068

11.668

Indicatori

Program 2007

Program 2008

Estimări 2009

Estimări 2010

Estimări 2011

Rulaj mediu anual/autovehicul operativ (km)

32.852

32.852

32.852

32.852

32.852

Grad de satisfactie a populatiei în raport cu activitatea politiei (%)

56

58

60

62

64

Personal politie (nr.)

49.694

51.205

52.175

53.163

54.244

Volumul criminalitătii (infractiuni sesizate)

3.250

3.500

3.750

4.000

4.250

Indicatori de eficientă

 

 

 

 

 

Lucrători politie la 100.000 de locuitori (nr.)

229

237

242

246

251

Cheltuieli anuale pentru un lucrător încadrat (mii lei)

31,7

38,2

36,7

37,2

35,6

 

Inspectoratul General al Jandarmeriei Române

 

Subprogram:

Paza unor obiective si bunuri, mentinerea si restabilirea ordinii publice

 

 

Scop:

Apărarea drepturilor si libertătilor fundamentale ale persoanei, a proprietătii publice si private,

 

prevenirea si descoperirea infractiunilor, participarea la mentinerea ordinii si linistii publice si

 

restabilirea acesteia când a fost grav tulburată

 

 

Descrierea succintă a

Subprogramul vizează sporirea contributiei la apărarea ordinii constitutionale, a avutului public

subprogramului:

si privat, paza obiectivelor, bunurilor si valorilor, precum si restabilirea ordinii publice în cazuri

 

de tulburare gravă a acesteia.

 

 

Rezultate asteptate:

Cresterea gradului de satisfactie a populatiei în raport cu activitatea Jandarmeriei Române.

 

 

Obiective:

a) Operationalizarea structurilor specializate, pentru cresterea capacitătii de răspuns în situatia

 

interventiei antiteroriste

 

b) Realizarea unui sistem integrat de ordine si sigurantă publică care să includă si dispozitivele

 

de pază/protectie ale obiectivelor din competenta Jandarmeriei Române

 

c) Cresterea gradului de sigurantă a cetăteanului prin îmbunătătirea eficientă a structurilor de

 

ordine publică în zonele de competentă, inclusiv în mediul rural

 

Indicatori

Program 2007

Program 2008

Estimări 2009

Estimări 2010

Estimări 2011

Indicatori de rezultate

Obiective aflate zilnic în pază (nr.)

1.179

1.930

1.930

1.930

1.930

Obiective aflate zilnic în pază cu plată (nr.)

236

301

27

27

27

Personal aflat zilnic în misiuni de ordine publică (nr.)

4.576

5.000

5.000

5.000

5.000

Personal aflat zilnic în misiuni de pază (nr.)

7.581

7.419

7.419

7.419

7.419

Personal aflat zilnic în misiuni de pază cu plată (nr.)

1.764

2.120

469

469

469

Personal militar încadrat (nr.)

30.420

30.639

31.365

31.929

32.153

Gradul de profesionalizare a efectivelor care îndeplinesc misiuni de pază (%)

100

100

100

100

100

Gradul de satisfactie a populatiei în raport cu activitatea Jandarmeriei Române (sondaj de opinie) (%)

82

62

64

66

68

Venituri realizate la bugetul de stat prin prestarea serviciilor de pază, cu plată, a obiectivelor, bunurilor si valorilor (mii lei)

300,29

26.644

11.805

11.805

11.805

Indicatori de eficientă

Cost anual pentru întretinerea tehnicii militare (mii lei)

1.003

50.212

50.212

50.212

50.212

 

Inspectoratul General al Politiei de Frontieră Române

 

Subprogram:

Securitatea si supravegherea frontierei de stat

 

 

Scop:

Supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea si combaterea migratiei ilegale si a faptelor specifice criminalitătii transfrontaliere săvârsite în zona de competentă, respectarea regimului juridic al frontierei de stat, pasapoartelor si străinilor, asigurarea intereselor statului român pe Dunărea interioară si canalul Sulina situate în afara zonei de frontieră, în zona contiguă si în zona economică exclusivă, respectarea ordinii si linistii publice în zona de competentă

 

 

Descrierea succintă a subprogramului:

Subprogramul include activităti ce vizează: implementarea Planului de actiune Schengen, actualizat în concordantă cu acquis-ul Schengen; completarea deficitului de personal pentru ocuparea posturilor la frontierele cu Ucraina, Republica Moldova si litoralul Mării Negre; modernizarea si reabilitarea infrastructurii din punctele de trecere a frontierei externe, luând în considerare standardele Schengen în domeniu; implementarea strategiei multianuale împotriva criminalitătii, în special a celei transfrontaliere, cu actiuni concrete care să limiteze statutul României de tară de origine, tranzit si destinatie a victimelor traficului de fiinte umane

 

 

Rezultate asteptate:

Întărirea securitătii frontierei de stat a României; scăderea procentuală a actelor si faptelor pedepsite de lege, săvârsite în zona de frontieră; colaborarea eficientă cu statele vecine si occidentale pe linia combaterii criminalitătii transfrontaliere; dobândirea calitătii de stat Schengen cu drepturi depline

 

 

Obiective:

a) Implementarea procedurilor de control al traficului în vederea asigurării fluiditătii traficului la frontiera internă si a eliminării obstacolelor care restrictionează traficul rutier în punctele de trecere la frontiera internă a Uniunii Europene

b) Realizarea Sistemului integrat de observare, supraveghere si control la Marea Neagră prin asigurarea unui nivel ridicat al controlului si supravegherii la frontierele externe ale Uniunii Europene,  modernizarea echipamentului si infrastructurii la frontiera verde, albastră si la punctele de trecere a frontierei

c) Realizarea Sistemului integrat de securitate a frontierei de stat a României (S.I.S.F.) prin demararea implementării subsistemelor în locatiile Politiei de Frontieră Române (P.F.R.), acceptarea tuturor

proiectelor tehnice în conformitate cu toate cerintele tehnice si operative ale Uniunii Europene si Schengen

d) Dezvoltarea parteneriatului strategic între România si FRONTEX pentru consolidarea securitătii si a unui înalt nivel de control al frontierelor externe ale Uniunii Europene, prin participarea la operatiuni comune si la cele din cadrul unitătilor rapide de interventie, acordarea de sprijin logistic în cadrul rezervei de echipament si asigurarea implementării unui program comun de pregătire

 

Indicatori

Program 2007

Program 2008

Estimări 2009

Estimări 2010

Estimări 2011

Indicatori de rezultate

Nave fluviale si maritime operative (nr.)

55

55

55

55

55

Autovehicule operative (nr.)

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Ambarcatiuni si salupe operative (nr.)

250

250

250

250

250

Personal pregătit în diverse forme de perfectionare (nr.)

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Persoane în trafic (nr.)

27.204.188

28.564.397

29.992.617

31.492.248

34.641.473

Mijloace de transport în trafic (nr.)

6.945.750

7.293.038

7.657.689

8.040.574

8.844.631

Mijloace de supraveghere si detectie (nr.)

580

580

580

580

580

Indicatori de eficientă

Cheltuieli anuale de personal pentru un lucrător al politiei de frontieră (mii lei )

84

94

106

119

127

Lucrători operativi/km de frontieră (nr.)

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

Indicatori

Program 2007

Program 2008

Estimări 2009

Estimări 2010

Estimări 2011

Cheltuieli anuale de procesare/mijloc de transport care traversează frontiera (mii lei)

79

87

96

105

111

Cheltuieli anuale/persoană în trafic procesată (mii lei)

20

22

24

26

28

Mijloace de transport în trafic procesate/lucrător operativ (nr.)

608

638

670

704

746

Persoane în trafic procesate/lucrător operativ (nr.)

2.281

2.395

2.514

2.640

2.798

 

Directia generală informatii si protectie internă

 

Subprogram:

Informatii si protectie internă

 

 

Scop:

Asigurarea suportului informativ al misiunilor structurilor de ordine si sigurantă publică prin organizarea si desfăsurarea de actiuni informativ-operative

 

 

Descrierea succintă a subprogramului:

Subprogramul include activitătile legate de obtinerea, verificarea, prelucrarea, stocarea, protectia si valorificarea informatiilor necesare realizării atributiilor M.I.R.A.

 

 

Rezultate asteptate:

Realizarea în bune conditii a misiunilor M.I.R.A.

 

 

Obiective:

a) Cresterea operativitătii în actiune, prevenirea si stăpânirea fenomenului infractional, precum si coordonarea eforturilor la toate nivelurile pentru gestionarea situatiilor de criză

b) Dezvoltarea de metode si mijloace de investigare a tuturor factorilor de risc ce se manifestă în sectoare vulnerabile, controlul informativ al economiei si identificarea situatiilor care determină sau favorizează fenomene negative în domeniul vietii economico-sociale

c) Constituirea, înzestrarea si dispunerea structurilor proprii si efectuarea achizitiilor de echipamente tehnice specifice

Indicatori de rezultate

Subprogram 2008

Gradul de îndeplinire a obiectivelor din Planul unic cu principalele activităti (%)

100

Gradul de utilizare a resurselor alocate de la buget pentru îndeplinirea atributiilor specifice (%)

100

 

Pentru perioada 2009-2012 valorile vor fi stabilite după aprobarea bugetului.

 

Agentia Natională împotriva Traficului de Persoane

 

Subprogram:

Prevenirea traficului de persoane

 

 

Scop:

Coordonarea si evaluarea activitătilor de prevenire a traficului de persoane si monitorizarea asistentei acordate victimelor acestuia

 

 

Descrierea succintă a subprogramului:

Subprogramul include activitătile legate de coordonarea si evaluarea activitătilor de prevenire a traficului de persoane si monitorizarea asistentei acordate victimelor acestuia

 

 

Rezultate asteptate:

Informarea populatiei asupra pericolului generat de traficul de persoane

 

 

Obiective:

a) Efectuarea de campanii de prevenire a traficului de persoane

b) Perfectionarea sistemului informatic de evidentă a victimelor traficului de persoane

c) Îmbunătătirea coordonării în domeniul asistentei victimelor

Indicatori de rezultate Subprogram

2008

Campanii desfăsurate (nr.)

21

Rapoarte statistice privind evolutia fenomenului traficului de persoane (nr.)

12

Indicatori de eficientă

Victime asistate si reintegrate/victime identificate (%)

50

 

Pentru perioada 2009-2012 valorile vor fi stabilite după aprobarea bugetului.

 

Oficiul Român pentru Imigrări

 

 

Subprogram:

Imigrări

 

 

Scop:

Exercitarea atributiilor cu privire la regimul străinilor în România

Descrierea succintă a subprogramului:

Procesarea cererilor de recunoastere a unei forme de protectie din partea statului român si integrarea în societate a refugiatilor. Combaterea sederii ilegale, precum si gestionarea evidentei străinilor cărora li s-a acordat drept de sedere în România

Rezultate asteptate:

Gestionarea în bune conditii a problematicii străinilor în România

Obiective:

a) Asigurarea accesului neîngrădit la procedura de azil si a protectiei împotriva returnării

b) Procesarea tuturor cererilor de azil conform standardelor comunitare si internationale în materie

c) Verificarea identitătii si tinerea evidentei solicitantilor de azil si a persoanelor care au dobândit o formă de protectie

d) Derularea procedurii Dublin de stabilire a statului membru celui mai mult responsabil de

procesarea cererii de azil

e) Gestionarea admisiei si a sederii în România a acelor categorii de străini care servesc intereselor statului român, luând în considerare contributia economică, socială si culturală pe care ar putea-o aduce la dezvoltarea României

f) Prevenirea admisiei pe teritoriul României a acelor categorii de străini care pot pune în pericol ordinea publică si siguranta natională

q) Luarea tuturor măsurilor necesare pentru combaterea eficientă a miqratiei ilegale

 

 

Indicatori de rezultate

Subprogram 2008

Procent cereri procesate (%)

90

Total cereri de azil depuse (nr.)

1.500

Cereri de acces la o nouă procedură (nr.)

250

Solicitări Dublin primite de la statele membre (nr.)

550

Solicitări Dublin solutionate (%)

95

Solicitări Dublin adresate altor state membre (nr.)

50

Permise de sedere temporară eliberate străinilor (nr.)

35.000

Străini depistati cu sedere ilegală (nr.)

3.500

Străini în centrele de cazare (nr.)

300

Străini îndepărtati sub escortă de pe teritoriul României (nr.)

500

Indicatori de eficientă

Cereri solutionate în faza administrativă în termen de 30 de zile din totalul cererilor solutionate (%)

85

Cheltuieli pentru un străin aflat în centrele de cazare (lei/zi)

25

Cheltuieli pentru un străin îndepărtat din România prin expulzare sau returnare (lei)

3.800

 

Pentru perioada 2009-2012 valorile vor fi stabilite după aprobarea bugetului.

 

Agentia Natională Antidrog

 

Subprogram:

Antidrog

 

 

Scop:

Eficientizarea luptei împotriva traficului si consumului de droguri

 

 

Descrierea succintă a subprogramului:

Stabilirea conceptiei de ansamblu si coordonarea unitară, pe baza unei strategii nationale, a luptei împotriva traficului si consumului ilicit de droguri, desfăsurată de autoritătile competente, de alte institutii ale statului si de organizatii guvernamentale

 

 

Rezultate asteptate: