MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 641         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 8 septembrie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

44. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

103. - Ordonantă de urgentă privind înfiintarea organizatiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare

 

912. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României, Consiliul de Ministri al Serbiei si Muntenegrului si Guvernul Republicii Ungare privind punctul de intersectie a frontierelor de stat ale României, Serbiei si Muntenegrului si Republicii Ungare, marcat prin semnul de frontieră Triplex Confinium, precum si întretinerea acestuia, semnat la Novi Sad la 19 aprilie 2006

 

Acord între Guvernul României, Consiliul de Ministri al Serbiei si Muntenegrului si Guvernul Republicii Ungare privind punctul de intersectie a frontierelor de stat ale României, Serbiei si Muntenegrului si Republicii Ungare, marcat prin semnul de frontieră Triplex Confinium, precum si întretinerea acestuia

 

997. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2008 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, în vederea desfăsurării în Italia, în perioada septembrie-octombrie 2008, a campaniei de diplomatie publică „Piazza di România” (Piata României)

 

998. - Hotărâre pentru desemnarea polilor nationali de crestere în care se realizează cu prioritate investitii din programele cu finantare comunitară si natională

 

1.004. - Hotărâre privind organizarea si desfăsurarea în România, în perioada 21-24 octombrie 2008, a Summitului Asociatiei Fortelor Europene si Mediteraneene de Politie si Jandarmerie cu Statut Militar

 

1.005. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului national de protectie socială „Bani de liceu”

 

1.007. - Hotărâre pentru modificarea denumirii Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanică Fină - I.N.C.D.M.F. Bucuresti, înfiintat prin Hotărârea Guvernului nr 1.303/1996

 

1.008. - Hotărâre pentru trecerea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei în domeniul public al judetului Timis si în administrarea Consiliului Judetean Timis

 

1.009. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii „Reabilitare si amenajare sediu Tribunal Ialomita”, „Reabilitare si amenajare sediu Curtea de Apel Pitesti” si „Sediu Tribunal Arges”

 

1.012. - Hotărâre privind transmiterea unor suprafete de teren din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale, respectiv „Varianta de ocolire a municipiului Sibiu”

 

1.013. - Hotărâre privind preluarea unor terenuri din domeniul public al comunei Bascov, judetul Arges, si din administrarea Consiliului Local al Comunei Bascov în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de interes national „Varianta de ocolire a municipiului Pitesti”

 

1.015. - Hotărâre privind organizarea în România a Punctului de contact ESPON pentru sprijinirea implementării Programului ESPON 2013 - Reteaua europeană de observare a dezvoltării si coeziunii teritoriale

 

1.016. - Hotărâre privind cuantumul taxelor de licentiere si autorizare în pescuit si acvacultura

 

1.021. - Hotărâre privind preluarea unor terenuri din domeniul public al comunei Stefan cel Mare, judetul Călărasi, si din administrarea Consiliului Local al Comunei Stefan cel Mare în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. a obiectivului de interes national „Reabilitarea sectiunilor Băneasa-Fetesti de pe linia de cale ferată Bucuresti-Constanta, România”

 

1.031. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în judetele Bacău, Botosani, lasi, Maramures, Neamt si Suceava

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

572. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor de aplicare a schemei de defrisare a plantatiilor viticole

 

2.599. - Ordin al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând diferente de accize pentru motorina livrată cu acciză redusă

 

2.607. - Ordin al ministrului economiei si finantelor privind modificarea criteriilor de selectie a contribuabililor mijlocii administrati de administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice

si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul art. 46 din Regulamentul Senatului,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.254 din 27 decembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. II „Componenta Comisiei economice, industrii si servicii”:

- domnul senator Antonie Stefan Mihail - Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal - se include în componenta comisiei în locul domnului senator Vraciu Jan - Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal;

- domnul senator Moldoveanu Viorel Aurelian - Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal - se include în componenta comisiei pe locul rămas vacant ca urmare a demisiei domnului Tâbuleac Mihai;

- domnul senator Cutas George Sabin - Grupul parlamentar al Partidului Conservator - se retrage din componenta comisiei.

2. La anexa nr. IV „Componenta Comisiei pentru buget, finante, activitate bancară si piată de capital”:

- domnul senator Visan Gelu - Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal - se include în componenta comisiei pe locul rămas vacant ca urmare a demisiei domnului lotcu Petru Nicolae;

- domnul senator Alexandru Viorel - Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal - se include în componenta comisiei în locul domnului senator Neagu Nicolae.

3. La anexa nr. VIII „Componenta Comisiei pentru drepturile omului, culte si minorităti”, domnul senator Matei Mircea Leontin - Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal - se include în componenta comisiei pe locul rămas vacant ca urmare a demisiei domnului Flutur Gheorghe.

4. La anexa nr. XI „Componenta Comisiei pentru cultură, artă si mijloace de informare în masă”, domnul senator Mihetiu loan Gheorghe - Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal - se include în componenta comisiei în locul domnului senator Gheorghe Constantin - Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal.

5. La anexa nr. XV „Componenta Comisiei pentru egalitatea de sanse”, domnul senator Stragea Cristian Dimitrie - Grupul parlamentar al Partidului National Liberal - se include în componenta comisiei pe locul rămas vacant ca urmare a demisiei domnului Tîrle Radu.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 2 septembrie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 2 septembrie 2008.

Nr. 44.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind înfiintarea organizatiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare

 

Având în vedere:

- obligatiile ce revin României ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, este necesară luarea tuturor măsurilor privind facilitarea accesării fondurilor comunitare destinate sectorului agricol;

- necesitatea transpunerii prevederilor comunitare în scopul implementării politicii agricole comune si, în special, a prevederilor referitoare la constituirea si recunoasterea organizatiilor interprofesionale, care au un rol important în ceea ce priveste furnizarea de servicii de consultantă si instruire pentru cresterea capacitătii de absorbtie a fondurilor comunitare specifice printre ai căror beneficiari sunt si organizatiile interprofesionale;

- că lansarea măsurii 1.1.1. „Formare profesională, informare si difuzare de cunostinte” si a măsurii 1.4.3. „Furnizarea de servicii de consiliere si consultantă pentru agricultori” este programată în trimestrul al treilea, este necesară urgentarea creării cadrului legislativ pentru recunoasterea organizatiilor interprofesionale beneficiare ale acestor măsuri;

- că riscul de a pierde fonduri comunitare prin Programul National de Dezvoltare Rurală (PNDR) si prin Fondul European Agricol pentru Garantarea în Agricultură (FEGA) trebuie redus, aprobarea în regim de urgentă a prezentei ordonante va crea premisele necesare continuării procesului de reformă a sectoarelor agricultură si dezvoltare rurală prin asigurarea unui grad ridicat de absorbtie financiară.

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Prezenta ordonantă de urgentă reglementează înfiintarea organizatiilor interprofesionale pentru un produs sau un grup de produse agroalimentare, la nivel national sau regional, denumite în continuare OIPA, principalele obiective, activităti, drepturi si obligatii ale acestora.

Art. 2. - În sensul prezentei ordonante de urgentă, expresiile de mai jos au următoarea semnificatie:

a) produse agroalimentare - produse naturale, de origine vegetală sau animală, inclusiv bioproduse si produse semiprelucrate, procesate si/sau conservate, derivate din cele naturale si destinate consumului uman;

b) filiera produsului agroalimentar - sistemul de relatii functionale care leagă producătorii, procesatorii, transportatorii, depozitarii, distribuitorii, comerciantii si/sau bursele de mărfuri care tranzactionează acelasi produs sau grup de produse, în vederea utilizării si/sau a consumului acestuia sau acestora;

c) organizatii profesionale - forme asociative cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, constituite la initiativa reprezentantilor activitătilor economice din cadrul filierei pe produs agroalimentar;

d) acord interprofesional - ansamblu de reguli elaborate în cadrul unei organizatii interprofesionale si asumate în unanimitate de organizatiile profesionale membre, în scopul armonizării cererii si ofertei de produse, si având ca obiectiv cresterea calitătii pe filiera de produs agroalimentar;

e) organizatia comună a pietelor agricole - sistem de reguli si mecanisme obligatorii la nivelul statelor membre care reglementează productia, comertul si procesarea produselor agricole.

Art. 3. - (1) OIPA trebuie să reprezinte o parte semnificativă a productiei si/sau a comercializării si/sau a procesării produselor agroalimentare în regiunea ori în regiunile în cauză si, în cazul în care este vorba de mai multe regiuni, acestea trebuie să poată demonstra un nivel minim de reprezentativitate în fiecare regiune, pentru fiecare domeniu pe care îl acoperă.

(2) Criteriile de reprezentare, procedura de acordare sau de retragere a recunoasterii, de control si monitorizare a OIPA, organizarea si functionarea OIPA, precum si delegarea de atributii se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 4. - (1) OIPA este persoană juridică română de drept privat, de interes public, cu caracter profesional, fără scop lucrativ si este recunoscută de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

(2) OIPA se înfiintează la initiativa tuturor organizatiilor sau a unei părti a organizatiilor profesionale de pe filiera produsului care urmăresc îndeplinirea a cel putin două dintre următoarele obiective:

a) contributia la buna functionare a pietelor, prin promovarea unor produse adaptate cerintelor pietei din punct de vedere cantitativ si calitativ;

b) asigurarea transparentei necesare în functionarea corectă a organizării comune a pietelor agricole;

c) realizarea contractelor standard compatibile cu reglementările comunitare;

d) contributia la aplicarea, în sistem descentralizat, a politicilor agricole nationale si comunitare;

e) întărirea sigurantei alimentare, în special prin asigurarea trasabilitătii produselor, actionând în interesul utilizatorilor si al consumatorilor;

f) îmbunătătirea sistemului informational privind cererea si oferta, concentrarea si coordonarea ofertei si comercializarea produselor membrilor producători;

g) realizarea unei mai bune valorificări a produselor, în special prin actiuni de marketing si cercetare de piată, urmărind promovarea acestora pe piata internă si externă;

h) participarea organizatiilor profesionale membre la elaborarea strategiilor si programelor de dezvoltare din sectorul pe care îl reprezintă;

i) realizarea de proiecte de cercetare si studii cu privire la metodele noi de productie, procesare, distributie si la evolutia pietei;

j) dezvoltarea metodelor si a instrumentelor necesare îmbunătătirii calitătii produselor pe parcursul etapelor de productie si procesare;

k) promovarea unor practici si tehnologii de productie integrate si ecologice, care să asigure protectia mediului înconjurător;

l) punerea în valoare si protejarea agriculturii biologice si a denumirilor de origine, a etichetelor de calitate si a indicatiilor geografice;

m) furnizarea de servicii de consultantă si instruire destinate organizatiilor profesionale membre si apărarea intereselor acestora în relatiile acestora cu organisme guvernamentale si ale administratiei de stat, precum si solutionarea pe cale amiabilă a neîntelegerilor dintre organizatiile profesionale membre;

n) legătura si conlucrarea cu organismele finantatoare din tară sau din străinătate pentru contractarea de credite si implementarea unor programe care să asigure dezvoltarea unor unităti de productie viabile si competitive.

Art. 5. - (1) Înfiintarea OIPA are la bază încheierea de acorduri interprofesionale între organizatiile profesionale din cadrul aceleiasi filiere de produs agroalimentar, în scopul creării unui mediu de afaceri stabil si predictibil, prin dezvoltarea unui sector agroalimentar competitiv si în concordantă cu asteptările consumatorilor.

(2) OIPA au ca misiune promovarea intereselor comune si complementare ale organizatiilor profesionale de pe filiera unui produs agroalimentar.

(3) Pentru a crea un mediu de afaceri stabil si predictibil, OIPA actionează în sensul consolidării capacitătii membrilor organizatiilor profesionale de a se organiza si a participa activ în procesul decizional, local si central, asigurând valorificarea produselor proprii si facilitarea accesului pe pietele locale, nationale, comunitare si internationale.

(4) OIPA recunoscute sunt consultate în privinta definirii, orientării si reglementării politicilor de filieră.

(5) OIPA contribuie, împreună cu autoritatea administrativă competentă, la implementarea politicilor agroalimentare nationale si comunitare si poate prelua, prin delegare, atributii ale acesteia.

Art. 6. - Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale poate promova pe o durată determinată, în totalitate sau partial, acordurile interprofesionale încheiate prin contracte-standard, conventii si/sau actiuni comune în cadrul unei OIPA recunoscute, care sunt conforme interesului general, sunt compatibile cu regulile politicii agricole comune si favorizează:

a) reglementarea ofertei si cererii;

b) adaptarea si regularizarea ofertei;

c) punerea în aplicare a mecanismelor de introducere pe piată a produselor agroalimentare si, dacă este cazul, a mecanismelor de gestionare a ajutoarelor nationale si europene;

d) cresterea calitătii produselor, scop în care acordurile pot să prevadă mai ales elaborarea si aplicarea regulilor privind calitatea si a regulilor de definire, conditionare, transport si prezentare, dacă este necesar până la stadiul de vânzare en detail a produselor. Pentru produsele cu denumire de origine controlată sau indicatie geografică, aceste acorduri pot să prevadă în special punerea în aplicare a procedurilor privind controlul calitătii;

e) stabilirea de relatii interprofesionale în cadrul sectorului interesat, mai ales pentru stabilirea normelor tehnice si a programelor de cercetare aplicată si dezvoltare;

f) promovarea produsului agroalimentar pe piata internă si externă;

g) demersurile colective ale organizatiilor profesionale membre, în scopul combaterii riscurilor economice, de mediu, climatice.

Art. 7. - (1) O OIPA ce functionează în una sau în mai multe regiuni, reprezentativă pentru productia si/sau comercializarea si/sau prelucrarea unui produs agroalimentar dat, poate solicita Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale să recunoască, prin ordin, drept obligatorii unele dintre acordurile, deciziile sau practicile concertate, convenite în cadrul OIPA respective, pe o perioadă limitată, pentru toti operatorii ce activează în regiunea sau în regiunile respective, indiferent dacă acestia sunt persoane fizice ori juridice, care nu apartin OIPA respective, în măsura în care aceste acorduri, decizii sau practici sunt în interesul public.

(2) Normele pentru care poate fi solicitată extinderea obligativitătii respectării acordurilor, deciziilor sau practicilor concertate de către toti operatorii trebuie:

a) să vizeze unul dintre următoarele obiective:

- raportări referitoare la productie si la piată;

- reguli de productie mai stricte decât cele stabilite prin reglementările comunitare sau nationale;

- întocmirea de contracte-standard compatibile cu reglementările comunitare;

- reguli de comercializare;

- reguli de protectie a mediului;

- măsuri de promovare si exploatare a potentialului produselor;

- măsuri de protectie a agriculturii organice, precum si a denumirii de origine, a etichetelor de calitate si a indicatiilor geografice;

b) să fi fost în vigoare timp de cel putin un an de comercializare;

c) să fie obligatorii pentru o perioadă de timp determinată;

d) să nu afecteze în mod negativ alti operatori din România sau din restul Comunitătii Europene.

Art. 8. - Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale trebuie să sesizeze Consiliul Concurentei cu privire la acordurile, deciziile sau practicile concertate convenite în cadrul OIPA, ori de câte ori acestea sunt considerate incompatibile cu normele Comunitătii Europene si ale Legii concurentei nr. 21/1996, republicată, si care:

a) pot duce la împărtirea sub orice formă a pietelor în cadrul Comunitătii Europene;

b) pot afecta buna functionare a organizării pietei;

c) pot crea distorsionări ale concurentei care nu sunt esentiale în îndeplinirea obiectivelor politicii agricole comune urmărite prin măsura adoptată de OIPA;

d) pot crea discriminări sau pot elimina concurenta pentru o parte semnificativă a produselor vizate;

e) pot conduce la fixarea preturilor, fără a aduce atingere activitătilor desfăsurate de OIPA în aplicarea normelor specifice ale Comunitătii Europene.

Art. 9. - (1) Organizatiile interprofesionale constituite în baza Legii nr. 778/2001 privind organizatiile interprofesionale pe produse agroalimentare, cu modificările ulterioare, functionează în continuare, având obligatia de a se adapta la noile reglementări în termen de 8 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(2) Organizatiile interprofesionale constituite potrivit prevederilor Legii nr. 778/2001, cu modificările ulterioare, pot fi recunoscute ca organizatii interprofesionale pentru un produs sau pentru un grup de produse agroalimentare, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 10. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă Legea nr. 778/2001 privind organizatiile interprofesionale pe produse agroalimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 14 ianuarie 2002, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Aurel Ciobanu-Dordea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 3 septembrie 2008.

Nr. 103.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României, Consiliul de Ministri al Serbiei si Muntenegrului si Guvernul Republicii Ungare privind punctul de intersectie a frontierelor de stat ale României, Serbiei si Muntenegrului si Republicii Ungare, marcat prin semnul de frontieră Triplex Confinium, precum si întretinerea acestuia, semnat la Novi Sad la 19 aprilie 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României, Consiliul de Ministri al Serbiei si Muntenegrului si Guvernul Republicii Ungare privind punctul de intersectie a frontierelor de stat ale României, Serbiei si Muntenegrului si Republicii Ungare, marcat prin semnul de frontieră Triplex Confinium, precum si întretinerea acestuia, semnat la Novi Sad la 19 aprilie 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 20 august 2008.

Nr. 912.

 

ACORD

între Guvernul României, Consiliul de Ministri al Serbiei si Muntenegrului si Guvernul Republicii Ungare

privind punctul de intersectie a frontierelor de stat ale României, Serbiei si Muntenegrului si Republicii Ungare,

marcat prin semnul de frontieră Triplex Confinium, precum si întretinerea acestuia

 

Guvernul României, Consiliul de Ministri al Serbiei si Muntenegrului si Guvernul Republicii Ungare, denumite în continuare părti,

luând în considerare faptul că până în prezent între părti nu există un acord trilateral care să reglementeze pozitia si marcarea punctului de intersectie a frontierelor de stat dintre România, Serbia si Muntenegru si Republica Ungară, precum si întretinerea semnului de frontieră respectiv,

în scopul de a reglementa problemele referitoare la punctul de intersectie a celor 3 frontiere, în conformitate cu acordurile internationale în vigoare dintre părti referitoare la reconstituirea, marcarea si întretinerea liniei de frontieră si a semnelor de frontieră,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Locul de intersectie a frontierelor de stat dintre România, Serbia si Muntenegru si Republica Ungară este stabilit prin documentele de frontieră bilaterale în vigoare, încheiate în baza următoarelor acorduri internationale:

1. Tratatul de pace dintre Puterile aliate si asociate si Ungaria, semnat la Trianon la 4 iunie 1920;

2. Tratatul dintre principalele Puteri aliate si asociate si Polonia, România, Statul Sârb, Croat si SIoven si Statul Ceho­slovac privitor la anumite fruntarii ale acestor state, semnat la Sevresla 10 august 1920;

3. Protocolul privind delimitarea finală a frontierei între Regatul României si Regatul Sârb, Croat si SIoven, semnat la Belgrad la 24 noiembrie 1923;

4. Protocol între guvernele Regatului României, de o parte, si Regatul Sârb, Croat si SIoven privind triplexul, semnat la Bucuresti la 4 iunie 1927.

Punctul de intersectie a celor 3 frontiere este situat la întâlnirea limitelor teritorial-administrative ale următoarelor localităti: Beba Veche (România), Rabe (Serbia si Muntenegru) si Kubekhaza (Republica Ungară).

 

ARTICOLUL 2

 

Punctul de intersectie a celor 3 frontiere este marcat printr-un semn de frontieră unic (denumit în continuare Triplex Confinium), din beton, care are formă de piramidă cu 3 fete, acestea fiind orientate spre teritoriul fiecărui stat si continând stema statului respectiv, precum si data de 4.VI.1920.

Schita cu forma si dimensiunile Triplexului Confinium, precum si fotografiile celor 3 fete sunt prezentate în anexa nr. 1 la prezentul acord.

 

ARTICOLUL 3

 

Coordonatele Triplexului Confinium sunt următoarele:

 

ETRS89

geografice

2004

cp = 46°-07-34”.8713

A=20°-15-51”.3792

H(elipsoid) - 125.66 m

ETRS89

geocentrice

2004

X = 4 154 204.86 m

Y= 1 533 742.82 m

Z = 4 575 083.09 m

Proiectia

UTM-34

2004

X = 4 443 160.75 m

Y = 5 108.349.43 m

H(elipsoid) - 125.66 m

Proiectia stereografică

Budapesta

1920

Y = -94 047.17 m

X= 150 532.08 m

H(Baitică) = 82.46 m

Proiectia de frontieră  HDR 1983

Y =-94 041.61 m

X = -61 667.84 m

H(Baitică) = 82.46 m

Proiectia GK

România

2000

X = 5 110 519.04 m

Y = 4 443 261.77 m

H(Baitică) = 82.46 m

Proiectia GK

Serbia si Muntenegru

2004

Y = 7443 571.74 m

X = 5 109 372.73 m

H(Adriatică) = 83.27 m

Proiectia EOV

Republica Ungară

2004

Y = 744 047.37 m

X = 87 593.04 m

H(Baitică) = 82.46 m

 

Anul înscris sub sistemul de proiectie reprezintă anul semnării documentatiei din care au fost preluate datele.

Pozitia Triplexului Confinium este prezentată pe planul ortofoto, care constituie anexa nr. 2 la prezentul acord.

 

ARTICOLUL 4

 

De la Triplex Confinium frontierele de stat urmează traseele de mai jos:

- între România si Serbia si Muntenegru urmează o linie dreaptă în directia sud-est, spre semnul de frontieră A1;

- între România si Republica Ungară urmează o linie dreaptă în directia nord-est, spre semnul de frontieră N1;

- între Serbia si Muntenegru si Republica Ungară urmează o linie dreaptă în directia sud-est, spre semnul de frontieră F169.

 

ARTICOLUL 5

 

Verificarea si întretinerea Triplexului Confinium se vor efectua astfel:

1. verificarea si întretinerea Triplexului Confinium vor fi asigurate de organele în drept să marcheze linia frontierei de stat si să întretină semnele de frontieră (denumite în continuare organe competente), alternativ, cel putin din 5 în 5 ani sau ori de câte ori este necesar;

2. organele competente au dreptul să efectueze, fără restrictii, verificarea Triplexului Confinium;

3. întretinerea Triplexului Confinium se poate face doar în baza întelegerii dintre organele competente ale celor 3 părti.

 

ARTICOLUL 6

 

Prezentul acord se încheie pentru o perioadă nedeterminată.

Prezentul acord intră în vigoare în a 30-a (treizecea) zi de la primirea ultimei notificări prin care cele 3 părti se informează reciproc, pe cale diplomatică, că au fost îndeplinite conditiile necesare, în conformitate cu legislatia lor internă, pentru intrarea sa în vigoare.

Prezentul acord poate fi modificat sau completat prin acordul scris al celor 3 părti.

Semnat la Novi Sad la 19 aprilie 2006, în 3 exemplare originale, fiecare în limbile română, sârbă si maghiară, cele 3 texte fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

Pentru Consiliul de Ministri al Serbiei si

Pentru Guvernul Republicii Ungare

Mihai Răzvan Ungureanu,

Muntenegrului,

Ferenc Somogyi,

ministrul afacerilor externe

Vuk Draskovic,

ministrul afacerilor externe

ministrul afacerilor externe

 

ANEXA Nr. 1*)

 

SCHITĂ

cu forma si dimensiunile semnului de frontieră Triplex Confinium

dintre România, Serbia si Muntenegru si Republica Ungară

 

VEDERE DIN FATĂ

 

 

 

VEDERE IN PLAN

 

Fotografia de pe teritoriul României

 

Serbiei si Muntenegrului

 

Republicii Ungare

 

 

ANEXA Nr. 2*)

 

ORTOFOTOPLAN

cu pozitia Triplexului Confinium dintre România, Serbia si Muntenegru si Republica Ungară

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2008

din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, în vederea desfăsurării în Italia,

în perioada septembrie-octombrie 2008, a campaniei de diplomatie publică

„Piazza di România” (Piata României)

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă desfăsurarea de către Ministerul Afacerilor Externe, în cooperare cu Ministerul Culturii si Cultelor si cu Ministerul pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, a campaniei de diplomatie publică „Piazza di România” (Piata României) la Roma, Milano si Torino, Italia, în perioada septembrie-octombrie 2008.

(2) Această campanie va include spectacole, expozitii, simpozioane, seminarii, dezbateri cu participarea unor reprezentanti de marcă din mediul academic, universitar, cultural, precum si din rândul asociatiilor profesionale si al oamenilor de afaceri.

Art. 2. - (1) Cheltuielile aferente pregătirii si realizării manifestărilor, în cuantum de 1.400 mii lei, se asigură din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prin suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe, la capitolul „Autorităti publice si actiuni externe”, titlul „Bunuri si servicii”.

(2) În completarea finantării cheltuielilor aferente manifestărilor „Piazza di România” se pot atrage fonduri provenite din donatii si sponsorizări, precum si alte surse atrase în conditiile legii.

(3) În suma prevăzută la alin. (1) sunt incluse si cheltuielile pentru organizarea si desfăsurarea evenimentelor prevăzute la art. 1 alin. (2), cheltuielile cu amenajarea spatiului expozitional, achizitia si distribuirea de materiale promotionale si de artizanat, a unor actiuni de protocol si reprezentare, cheltuieli cu transportul si cu asigurarea exponatelor, instrumentelor etc, diurnele legale sau onorariile, cazarea si transportul personalului si membrilor colectivelor artistice si altele asemenea, care vor participa la această manifestare, precum si închirierea, în Italia, de spatii, autovehicule si echipamente necesare pentru realizarea manifestării si efectuarea cheltuielilor legate de utilizarea acestora, în limita bugetului aprobat.

(4) Sumele rămase neutilizate se restituie la Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2008, până la data de 10 noiembrie 2008.

Art. 3. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2008.

Art. 4. - Ministerul Afacerilor Externe răspunde de modul de utilizare a sumelor alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Ministrul culturii si cultelor, Adrian Iorgulescu

Ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert,

turism si profesii liberale,

Ovidiu loan Silaghi

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 27 august 2008.

Nr. 997.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru desemnarea polilor nationali de crestere în care se realizează cu prioritate investitii din

programele cu finantare comunitară si natională

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 3 lit. a) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se desemnează municipiile Brasov, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, lasi, Ploiesti si Timisoara ca poli nationali de crestere în care se realizează cu prioritate investitii din programele cu finantare comunitară si natională.

Art. 2. - (1) Se aprobă desemnarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor ca autoritate natională responsabilă cu elaborarea si implementarea politicii în domeniul polilor de crestere, inclusiv identificarea si desemnarea polilor regionali de crestere.

(2) Pentru finantarea polilor nationali de crestere se alocă un procent de până la 50% din sursele financiare aferente axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraselor - poli urbani de crestere” a Programului operational regional 2007-2013, astfel cum este definită prin Decizia Comisiei Europene nr. 3.470 din 12 iulie 2007.

(3) Ministerul Economiei si Finantelor participă alături de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor la coordonarea politicii în domeniul polilor de crestere.

Art. 3. - Elaborarea si implementarea planurilor integrate de dezvoltare pentru polii nationali de crestere prevăzuti la art. 1 se realizează sub coordonarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor si a Ministerului Economiei si Finantelor, prin implicarea tuturor autoritătilor administratiei publice centrale relevante în procesul de implementare a politicii în domeniul polilor de crestere, în special a ministerelor în cadrul cărora functionează autorităti de management pentru programele cu finantare comunitară.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

Lâszlo Borbely

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 27 august 2008.

Nr. 998.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si desfăsurarea în România, în perioada 21-24 octombrie 2008,

a Summitului Asociatiei Fortelor Europene si Mediteraneene de Politie si Jandarmerie

cu Statut Militar

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea si desfăsurarea în România, în perioada 21-24 octombrie 2008, a Summitului Asociatiei Fortelor Europene si Mediteraneene de Politie si Jandarmerie cu Statut Militar.

Art. 2. - în scopul participării la activitatea prevăzută la art. 1, se aprobă invitarea în tară a unui număr de 36 de personalităti străine, care vor fi cazate în hoteluri de categoria 4 sau 5 stele, cu închirierea de apartamente doar pentru sefii delegatiilor, prin derogare de la prevederile cap. II pct. 2 si pct. 5 lit. B din Normele privind organizarea în tară a actiunilor de protocol si a unor manifestări cu caracter cultural-stiintific, precum si cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către institutiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Cheltuielile de protocol necesare organizării si desfăsurării activitătii prevăzute la art. 1 se stabilesc prin normative proprii, potrivit art. 1 alin (3) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Fondurile necesare organizării si desfăsurării activitătii prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul aprobat Ministerului Internelor si Reformei Administrative pe anul 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 3 septembrie 2008.

Nr. 1.004.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor

si a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului national

de protectie socială „Bani de liceu”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului national de protectie socială „Bani de liceu”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 860 din 21 septembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (3) va avea următorul cuprins: „(3) Cuantumul sprijinului financiar este de 180 lei si poate fi modificat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului.”

2. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Sprijinul financiar se acordă pe bază de cerere, formulată de elev cu autorizarea reprezentantului legal, înregistrată în perioada 15 septembrie - 1 octombrie, începând cu anul scolar 2008/2009, la unitatea de învătământ la care elevul este înscris.”

3. La articolul 6 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:

,,c) analizarea si afisarea la loc vizibil a listei cu beneficiari în data de 29 octombrie;”.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Remus Pricopie,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 3 septembrie 2008.

Nr. 1.005.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea denumirii Institutului National de Cercetare-Dezvoltare

pentru Mecanică Fină - I.N.C.D.M.F. Bucuresti, înfiintat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.303/1996

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Denumirea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanică Fină - I.N.C.D.M.F. Bucuresti, înfiintat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.303/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 11 decembrie 1996, cu modificările si completările ulterioare, se înlocuieste cu denumirea „Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică si Tehnica Măsurării - I.N.C.D.M.TM. Bucuresti”.

Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Remus Pricopie,

secretar de stat

 

Bucuresti, 3 septembrie 2008.

Nr. 1.007.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru trecerea unor imobile din domeniul public al statului

si din administrarea Ministerului Justitiei în domeniul public al judetului Timis

si în administrarea Consiliului Judetean Timis

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei în domeniul public al judetului Timis si în administrarea Consiliului Judetean Timis a două imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Theodor Cătălin Nicolescu,

secretar de stat

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 3 septembrie 2008.

Nr. 1.008.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor transmise din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei

în domeniul public al judetului Timis si în administrarea Consiliului Judetean Timis

 

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumire

Adresa

Valoarea de inventar

Persoana juridică

de la care se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se transmite imobilul

141.573

8.29.07

Apartament de serviciu (1 buc.)

România, judetul Timis, municipiul Lugoj, Str. Timisorii nr. 27-33

19.089

Statul român - Ministerul Justitiei

Judetul Timis - Consiliul Judetean Timis

141.574

8.29.07

Apartament de serviciu (1 buc.)

România, judetul Timis, municipiul Lugoj, Str. Timisorii nr. 27-33

19.907

Statul român - Ministerul Justitiei

Judetul Timis - Consiliul Judetean Timis

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii

„Reabilitare si amenajare sediu Tribunal Ialomita”, „Reabilitare si amenajare

sediu Curtea de Apel Pitesti” si „Sediu Tribunal Arges”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii „Reabilitare si amenajare sediu Tribunal Ialomita”, „Reabilitare si amenajare sediu Curtea de Apel Pitesti” si „Sediu Tribunal Arges”, prevăzuti în anexele nr. 1-3*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivelor de investitii ai căror indicatori tehnico-economici sunt prevăzuti în anexele nr. 1-3 va fi realizată din fondurile alocate proiectului „Reforma sistemului judiciar” finantat prin Acordul de împrumut nr. 4.811-RO încheiat între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, asigurate conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, si de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justitiei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii, precum si din alte surse legal constituite.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Theodor Cătălin Nicolescu,

secretar de stat

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

Lâszlo Borbely

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 3 septembrie 2008.

Nr. 1.009.


*) Anexele nr. 1-3 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor suprafete de teren din domeniul privat al statului

si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului

în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării

de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale,

respectiv „Varianta de ocolire a municipiului Sibiu”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 7 lit. e), art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unor suprafete de teren, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale, respectiv „Varianta de ocolire a municipiului Sibiu”.

(2) Terenurile transmise potrivit alin. (1) nu pot primi altă destinatie.

Art. 2. - Predarea-preluarea suprafetelor de teren prevăzute la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 3 septembrie 2008.

Nr. 1.012.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale suprafetelor de teren care se transmit din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii

si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale, respectiv „Varianta de ocolire a municipiului Sibiu”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Locul unde este situat terenul

care se transmite

si categoria de folosintă

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului si nr. cadastral

0

1

2

3

4

1.

Municipiul Sibiu, judetul Sibiu Teren arabil situat în extravilan

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata m2 =

1.100,00

Nr. plan:

 

Nr. cadastral:

64/1/1

2.

Municipiul Sibiu, judetul Sibiu Teren arabil situat în extravilan

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata m2 =

8.771,00

Nr. plan:

490

Nr. cadastral:

2526/2

3.

Municipiul Sibiu, judetul Sibiu Teren arabil situat în extravilan

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata m2

3.345,00

Nr. plan:

491

Nr. cadastral:

2855/2

4.

Municipiul Sibiu, judetul Sibiu Teren arabil situat în extravilan

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata m2 =

17.699,00

Nr. plan:

491

Nr. cadastral:

2855/4

5.

Municipiul Sibiu, judetul Sibiu Teren arabil situat în extravilan

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata m2 =

2.866,00

Nr. plan:

492

Nr. cadastral:

2533/2

6.

Municipiul Sibiu, judetul Sibiu Teren arabil situat în extravilan

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata m2 =

19.128,00

Nr. plan:

493

Nr. cadastral:

2849/1/2/2

7.

Municipiul Sibiu, judetul Sibiu Teren arabil situat în extravilan

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata m2 =

10.201,00

Nr. plan:

494

Nr. cadastral:

2877/3/2

8.

Municipiul Sibiu, judetul Sibiu Teren arabil situat în extravilan

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata m2 =

297,00

Nr. plan:

495

Nr. cadastral:

2677/2/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

9.

Municipiul Sibiu, judetul Sibiu Teren fâneată situat în extravilan

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata m2 =

13.143,00

Nr. plan:

576

Nr. cadastral:

84/1/2

10.

Municipiul Sibiu, judetul Sibiu Teren păsune situat în extravilan

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata m2 =

5.494,00

Nr. plan:

577

Nr. cadastral:

79/2

11.

Municipiul Sibiu, judetul Sibiu Teren păsune situat în extravilan

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata m2 =

13.753,00

Nr. plan:

578

Nr. cadastral:

60/10/2

12.

Municipiul Sibiu, judetul Sibiu Teren păsune situat în extravilan

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata m2 =

13.234,00

Nr. plan:

578

Nr. cadastral:

60/10/4

13.

Municipiul Sibiu, judetul Sibiu Teren păsune situat în extravilan

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata m2 =

635,00

Nr. plan:

579

Nr. cadastral:

60/7/2

14.

Municipiul Sibiu, judetul Sibiu Teren păsune situat în extravilan

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata m2 =

8.010,00

Nr. plan:

579

Nr. cadastral:

60/7/3

15.

Municipiul Sibiu, judetul Sibiu Teren fâneată situat în extravilan

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata m2 =

1.300,00

Nr. plan:

 

Nr. cadastral:

02.02.2857

16.

Comuna Sura Mică, judetul Sibiu Teren neproductiv situat în extravilan

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata m2 =

100,00

Nr. plan:

 

Nr. cadastral:

2524/2

17.

Comuna Sura Mică, judetul Sibiu Teren arabil situat în extravilan

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata m2 =

300,00

Nr. plan:

 

Nr. cadastral:

2521/2

18.

Comuna Sura Mică, judetul Sibiu Teren arabil situat în extravilan

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata m2 =

400,00

Nr. plan:

 

Nr. cadastral:

2849/2/2/2

 

TOTAL SUPRAFATĂ:

 

m2

119.776,00

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind preluarea unor terenuri din domeniul public al comunei Bascov, judetul Arges,

si din administrarea Consiliului Local al Comunei Bascov în domeniul publicai statului

si în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională

de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de interes national

„Varianta de ocolire a municipiului Pitesti”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (2), al art.12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - SA. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă preluarea unor terenuri, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al comunei Bascov, judetul Arges, si din administrarea Consiliului Local al Comunei Bascov în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de interes national „Varianta de ocolire a municipiului Pitesti”.

(2) Terenurile transmise potrivit alin. (1) nu pot primi altă destinatie.

Art. 2. - Predarea-preluarea suprafetelor de teren prevăzute la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 3 septembrie 2008.

Nr. 1.013.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor care se preiau din domeniul public al comunei Bascov, judetul Arges, si din administrarea Consiliului

Local al Comunei Bascov în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea

realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de interes

national „Varianta de ocolire a municipiului Pitesti”

 

Nr. crt.

Locul unde este situat terenul

care se transmite si categoria de

folosintă

Persoana juridică de la care se preia terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

1.

Comuna Bascov, judetul Arges Categoria de folosintă: acostamente, borduri, trotuare

Consiliul Local al Comunei Bascov, judetul Arges

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafată rezultată din măsurători: 35 m2 Nr. cadastral: 3190 Parcela: 1 Intravilan

2.

Comuna Bascov, judetul Arges Categoria de folosintă: acostamente, borduri, trotuare

Consiliul Local al Comunei Bascov, judetul Arges

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafată rezultată din măsurători: 23 m2 Nr. cadastral: 3191 Parcela: 2 Intravilan

3.

Comuna Bascov, judetul Arges Categoria de folosintă: acostamente, borduri, trotuare

Consiliul Local al Comunei Bascov, judetul Arges

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafată rezultată din măsurători: 245 m2 Nr. cadastral: 3192 Parcela: 3 Intravilan

Nr. crt.

Locul unde este situat terenul

care se transmite si categoria de

folosintă

Persoana juridică de la care se preia terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

4.

Comuna Bascov, judetul Arges Categoria de folosintă: acostamente, borduri, trotuare

Consiliul Local al Comunei Bascov, judetul Arges

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafată rezultată din măsurători: 21 m2 Nr. cadastral: 3193 Parcela: 6 Intravilan

5.

Comuna Bascov, judetul Arges Categoria de folosintă: acostamente, borduri, trotuare

Consiliul Local al Comunei Bascov, judetul Arges

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafată rezultată din măsurători: 233 m2 Nr. cadastral: 3194 Parcela: 7 Intravilan

6.

Comuna Bascov, judetul Arges Categoria de folosintă: acostamente, borduri, trotuare

Consiliul Local al Comunei Bascov, judetul Arges

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafată rezultată din măsurători: 347 m2 Nr. cadastral: 3195 Parcela: 8 Intravilan

7.

Comuna Bascov, judetul Arges Categoria de folosintă: acostamente, borduri, trotuare

Consiliul Local al Comunei Bascov, judetul Arges

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafată rezultată din măsurători: 167 m2 Nr. cadastral: 3196 Parcela: 10 Intravilan

8.

Comuna Bascov, judetul Arges Categoria de folosintă: acostamente, borduri, trotuare

Consiliul Local al Comunei Bascov, judetul Arges

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafată rezultată din măsurători: 123 m2 Nr. cadastral: 3197 Parcela: 14 Intravilan

TOTAL:

1.194 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea în România a Punctului de contact ESPON

pentru sprijinirea implementării Programului ESPON 2013 - Reteaua europeană

de observare a dezvoltării si coeziunii teritoriale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Obiectul prezentei hotărâri îl constituie organizarea în România a Punctului de contact ESPON pentru sprijinirea implementării Programului ESPON 2013 - Reteaua europeană de observare a dezvoltării si coeziunii teritoriale, denumit în continuare Programul ESPON 2013.

Art. 2. - În sensul prezentei hotărâri, expresiile de mai jos au următoarea semnificatie:

a) Punct de contact ESPON, denumit în continuare PCE, este organismul care face parte din sistemul national de implementare a Programului ESPON 2013 si este organizat de către fiecare stat participant la program cu scopul de a asigura legătura dintre autoritătile comune de gestionare a programului si potentialii beneficiari/beneficiarii Programului ESPON 2013;

b) Retea a punctelor de contact ESPON, denumită în continuare RPCE, reprezintă totalitatea PCE organizate de către statele participante la Programul ESPON 2013 si relatiile de colaborare dintre acestea.

Art. 3. - (1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, în calitate de Autoritate natională pentru Programul ESPON 2013, să organizeze punctul national de contact ESPON, denumit Punctul de contact ESPON din România, în conformitate cu prevederile Programului ESPON 2013 si cu obligatiile asumate la semnarea Acordului dintre statele membre ale Uniunii Europene si statele partenere si Marele Ducat al Luxemburgului, având rolul de Autoritate de management si Autoritate de certificare, privind implementarea Programului operational ESPON 2013.

(2) PCE din România functionează pe întreaga perioadă de implementare a Programului ESPON 2013 si face parte din RPCE.

Art. 4. - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, prin structura care îndeplineste rolul de Autoritate natională pentru Programul ESPON 2013, asigură coordonarea activitătilor desfăsurate de PCE din România.

Art. 5. - (1) PCE din România sprijină implementarea Programului ESPON 2013, realizând, în principal, următoarele categorii de activităti:

a) activităti transnationale realizate în cadrul unui proiect la care participă minimum 3 PCE, finantat prin bugetul prioritătii 4 a Programului ESPON 2013;

b) proiecte de cercetare aplicată, analize focalizate sau instrumente stiintifice finantate prin bugetul prioritătii 1, al prioritătii 2 sau al prioritătii 3 a Programului ESPON 2013;

c) activităti nationale delegate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor.

(2) Activitătile mentionate la alin. (1) lit. c) sunt următoarele:

1. asigurarea expertizei stiintifice nationale în vederea analizei concluziilor prezentate în studiile finantate prin Programul ESPON 2013 si a validării sau corectării informatiilor referitoare la România din aceste studii;

2. asigurarea legăturii dintre Programul ESPON 2013 si comunitatea stiintifică natională din domeniul cercetării-dezvoltării si coeziunii teritoriale si facilitarea legăturii dintre aceasta si comunitatea stiintifică europeană din domeniu;

3. contributia la întărirea relatiilor si schimbului de informatii din domeniul dezvoltării si coeziunii teritoriale dintre institutiile de cercetare, pe de o parte, si factorii de decizie si practicienii, pe de altă parte;

4. contributia la cresterea gradului de informare si de utilizare de către factorii de decizie a studiilor ESPON pentru fundamentarea procesului decizional;

5. promovarea Programului ESPON 2013 în România prin activităti de diseminare si informare a factorilor interesati;

6. diseminarea informatiilor privind solicitările de proiecte lansate în cadrul Programului ESPON 2013;

7. crearea si gestionarea bazei de date a potentialilor beneficiari ai Programului ESPON 2013 din România;

8. desfăsurarea de activităti de sprijinire a potentialilor beneficiari din România în procesul de elaborare si implementare a proiectelor ESPON, cu scopul cresterii gradului de participare a acestora în proiecte finantate prin Programul ESPON 2013;

9. organizarea de seminarii, sesiuni de instruire si întâlniri de lucru cu factorii interesati.

Art. 6. - (1) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor desemnează prin ordin al ministrului organismul în care se înfiintează si functionează PCE din România, organism care va fi selectat printr-o procedură de achizitie publică, în conformitate cu Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cerintele minimale pe care trebuie să le îndeplinească PCE, conform Programului ESPON 2013.

(2) Serviciile prestate de PCE din România, în conformitate cu atributiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c), sunt achizitionate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor pe bază de contract încheiat cu organismul desemnat potrivit prevederilor alin. (1).

(3) Se aprobă finantarea activitătilor PCE din România, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c), din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, capitolul 51.01 „Autorităti publice si actiuni externe”, titlul II „Bunuri si servicii”, articolul 20.30 „Alte cheltuieli”.

(4) Activitătile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) si b) sunt finantate exclusiv din bugetul Programului ESPON 2013.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

Lászlo Borbely

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Remus Pricopie,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 3 septembrie 2008.

Nr. 1.015.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind cuantumul taxelor de licentiere si autorizare în pescuit si acvacultura

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileste cuantumul taxelor percepute de statul român pentru autorizarea activitătii de pescuit si acvacultura, prin emiterea permiselor, licentelor si autorizatiilor de pescuit de către Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura.

Art. 2. - Termenii si expresiile utilizate în prezenta hotărâre au semnificatiile prevăzute la art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura.

 

CAPITOLUL I

Cuantumul taxelor de licentiere si autorizare. Conditii

generale

SECTIUNEA 1

Taxe de autorizare

 

Art. 3. - Se plătesc taxe de autorizare în următoarele cazuri: a) pentru emiterea autorizatiei de pescuit comercial, cu caracter temporar;

b) pentru emiterea autorizatiei speciale de pescuit în scop stiintific;

c) pentru emiterea autorizatiei de pescuit a speciilor protejate - reproducători de sturioni:

1. morun femelă;

2. morun mascul;

3. nisetru femelă;

4. nisetru mascul;

5. păstrugă femelă;

6. păstrugă mascul;

7. cegă femelă;

8. cegă mascul;

d) pentru autorizarea pescuitului prin eliberarea permiselor de pescuit.

Art. 4. - (1) Cuantumul taxelor de autorizare este de:

a) 200 lei pentru o cantitate de peste de până la 10 tone, la emiterea autorizatiei de pescuit comercial, cu caracter temporar;

b) 300 lei pentru o cantitate de peste cuprinsă între 10 si 50 tone, la emiterea autorizatiei de pescuit comercial, cu caracter temporar;

c) 500 lei pentru o cantitate de peste de peste 50 tone, la emiterea autorizatiei de pescuit comercial, cu caracter temporar;

d) 150 lei pentru emiterea autorizatiei speciale de pescuit în scop stiintific;

e) pentru emiterea autorizatiei de pescuit a speciilor protejate - reproducători de sturioni:

1. morun femelă - 500 lei/kg icre extrase din femela de morun în stare vie, destinată producerii de puiet de morun;

2. morun mascul - 400 lei/kg lapti extrasi din masculul de morun în stare vie, destinati producerii de puiet de morun;

3. nisetru femelă - 400 lei/kg icre extrase din femela de nisetru în stare vie, destinate producerii de puiet de nisetru;

4. nisetru mascul - 300 lei/kg lapti extrasi din masculul de nisetru în stare vie, destinati producerii de puiet de nisetru;

5. păstrugă femelă - 450 lei/kg icre extrase din femela de păstrugă în stare vie, destinate producerii de puiet de păstrugă;

6. păstrugă mascul - 350 lei/kg lapti extrasi din masculul de păstrugă în stare vie, destinati producerii de puiet de păstrugă;

7. cegă femelă - 300 lei/kg icre extrase din femela de cegă în stare vie, destinate producerii de puiet de cegă;

8. cegă mascul - 200 lei/kg lapti extrasi din masculul de cegă în stare vie, destinati producerii de puiet de cegă;

f) 50 lei pentru eliberarea permisului de pescuit comercial;

g) 30 lei pentru eliberarea permisului de pescuit recreativ/sportiv, începând cu data de 1 ianuarie 2009;

h) 10 lei pentru eliberarea permisului de pescuit recreativ/sportiv pentru elevi si studenti, începând cu data de 1 ianuarie 2009;

i) 10 lei pentru eliberarea permisului de pescuit recreativ/sportiv pentru persoanele cu handicap usor si mediu si gratuit pentru persoanele cu handicap grav, începând cu data de 1 ianuarie 2009.

(2) Eliberarea permisului de pescuit recreativ/sportiv pentru pensionari si veterani de război este gratuită.

Art. 5. - Taxele de autorizare sunt achitate de către:

a) pescarul profesionist, persoană fizică/juridică, pentru emiterea autorizatiei de pescuit comercial, cu caracter temporar;

b) reprezentantul autorizat al institutiei de cercetare, pentru emiterea autorizatiei speciale de pescuit în scop stiintific;

c) administratorul sau reprezentantul autorizat al persoanei juridice, pentru emiterea autorizatiei speciale de pescuit a speciilor protejate - reproducători de sturioni;

d) pescarul profesionist, persoană fizică/juridică, pentru eliberarea permisului de pescuit comercial;

e) pescarul sportiv sau prin asociatiile de pescari sportivi, pentru eliberarea permisului de pescuit recreativ/sportiv.

Art. 6. - La eliberarea permisului de pescuit recreativ/sportiv pentru elevi, studenti, persoane cu handicap, pensionari si veterani de război se vor prezenta actele doveditoare ale situatiei acestora.

 

SECTIUNEA a 2-a
Taxe de licentiere

 

Art. 7. - Se plătesc taxe pentru licentiere în următoarele cazuri:

a) pentru emiterea licentei de acvacultura;

b) pentru emiterea licentei de fabricatie;

c) pentru emiterea licentei de pescuit.

Art. 8. - Cuantumul taxelor de licentiere este de:

a) 150 lei pentru emiterea licentei de acvacultura;

b) 150 lei pentru emiterea licentei de fabricatie;

c) pentru emiterea licentei de pescuit:

1. 1.000 lei pentru ambarcatiuni mai mari de 15 m;

2. 100 lei pentru ambarcatiuni de 15 m sau mai mici. Art. 9. - Taxele de licentiere sunt achitate de către:

a) administratorul sau reprezentantul autorizat, pentru emiterea licentei de acvacultura;

b) administratorul sau reprezentantul autorizat, pentru emiterea licentei de fabricatie;

c) proprietarul sau reprezentantul autorizat, pentru emiterea licentei de pescuit.

 

CAPITOLUL II

Conditii speciale

 

Art. 10. - (1) Taxele prevăzute de prezenta hotărâre constituie venit la bugetul de stat si se virează în contul corespunzător codului de cont nr. 20160103 „Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare”, deschis la unitătile Trezoreriei Statului.

(2) Virarea sumelor datorate se realizează înaintea eliberării permisului, licentei sau autorizatiei de pescuit.

(3) Dovada achitării taxelor prevăzute de prezenta hotărâre se anexează la cererea de eliberare a permisului, licentei sau autorizatiei de pescuit, după caz.

(4) Neplata taxelor prevăzute în prezenta hotărâre conduce la neacordarea permiselor, licentelor sau autorizatiilor de pescuit, după caz.

(5) În cazul neîndeplinirii conditiilor de licentiere sau autorizare, taxele percepute se restituie solicitantilor.

Art. 11. - Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 3 septembrie 2008.

Nr. 1.016.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind preluarea unor terenuri din domeniul public al comunei Stefan cel Mare, judetul Călărasi,

si din administrarea Consiliului Local al Comunei Stefan cel Mare în domeniul public al statului

si în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională

de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. a obiectivului de interes national „Reabilitarea sectiunilor

Băneasa-Fetesti de pe linia de cale ferată Bucuresti-Constanta, România”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (2) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă preluarea unor terenuri situate în comuna Stefan cel Mare, judetul Călărasi, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al comunei Stefan cel Mare, judetul Călărasi, si din administrarea Consiliului Local al Comunei Stefan cel Mare în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. a obiectivului de interes national „Reabilitarea sectiunilor Băneasa- Fetesti de pe linia de cale ferată Bucuresti—Constanta, România”.

(2) Terenurile transmise potrivit alin. (1) nu pot primi altă destinatie.

Art. 2. - Predarea-preluarea suprafetelor de teren prevăzute la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între Consiliul Local al Comunei Stefan cel Mare si Ministerul Transporturilor, prin Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 3 septembrie 2008.

Nr. 1.021.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale terenurilor situate în comuna Stefan cel Mare, judetul Călărasi, care se preiau

în administrarea Ministerului Transporturilor si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

 

Nr. crt.

Locul unde sunt situate terenurile

Persoana juridică de la care se transmit terenurile

Persoana juridică la care se transmit terenurile

Caracteristicile tehnice ale terenurilor

1.

Comuna Stefan cel Mare, judetul Călărasi

Consiliul Local

al Comunei Stefan cel Mare

Ministerul Transporturilor, Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A

Suprafata = 57,38 m2 Categoria de folosintă = drum vicinal, fără nr. cadastral

2.

Comuna Stefan cel Mare, judetul Călărasi

Consiliul Local

al Comunei Stefan cel Mare

Ministerul Transporturilor, Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A

Suprafata = 374,45 m2 Categoria de folosintă = drum vicinal, fără nr. cadastral

3.

Comuna Stefan cel Mare, judetul Călărasi

Consiliul Local

al Comunei Stefan cel Mare

Ministerul Transporturilor, Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A

Suprafata = 608,1 m2 Categoria de folosintă = drum vicinal, fără nr. cadastral

4.

Comuna Stefan cel Mare, judetul Călărasi

Consiliul Local

al Comunei Stefan cel Mare

Ministerul Transporturilor, Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A

Suprafata = 187,18 m2 Categoria de folosintă = drum vicinal, nr. cadastral 159

5.

Comuna Stefan cel Mare, judetul Călărasi

Consiliul Local

al Comunei Stefan cel Mare

Ministerul Transporturilor, Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A

Suprafata = 658,46 m2 Categoria de folosintă = drum vicinal, nr. cadastral 158

6.

Comuna Stefan cel Mare judetul Călărasi

Consiliul Local

al Comunei Stefan cel Mare

Ministerul Transporturilor, Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A

Suprafata = 892,65 m2 Categoria de folosintă = drum vicinal, nr. cadastral 160

 

Total suprafată

 

 

= 2.778,22 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului,

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse

în judetele Bacău, Botosani, Iasi, Maramures, Neamt si Suceava

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (4) si (5) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă alocarea sumei de 60.000 mii lei din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, bugetelor proprii ale unor judete, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în acest an, în vederea realizării unor lucrări prioritare de refacere a infrastructurii grav afectate - drumuri judetene, drumuri comunale, străzi, poduri, podete, retele de canalizare si de colectare a apelor pluviale, alimentări cu apă, lucrări de apărări de maluri si diguri din administrarea autoritătilor administratiei publice locale -, la propunerea comitetelor judetene pentru situatii de urgentă, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Pentru asigurarea fondurilor necesare finantării lucrărilor prevăzute la alin. (1) se suplimentează cu suma de 60.000 mii lei Fondul de interventie la dispozitia Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008.

Art. 2. - (1) Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorii principali de credite, potrivit dispozitiilor legale.

(2) Lista lucrărilor prioritare ce se vor executa din sumele alocate conform prevederilor art. 1 va fi avizată de prefectii judetelor, având calitatea de presedinti ai comitetelor judetene pentru situatii de urgentă.

(3) Elaborarea documentatiilor tehnico-economice si executarea lucrărilor se vor contracta de către ordonatorii principali de credite, avându-se în vedere prevederile art. 122 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Consiliile judetene vor putea încheia contractele de achizitii publice numai după obtinerea avizului presedintelui comitetului judetean pentru situatii de urgentă.

(5) Până la avizarea documentatiilor tehnico-economice, potrivit legii, se aprobă deschiderea finantării si începerea executiei lucrărilor pe bază de liste de lucrări estimate cantitativ si valoric.

(6) Decontarea lucrărilor executate se va face pe baza situatiilor de lucrări executate si însusite de către beneficiar.

Art. 3. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 3 septembrie 2008.

Nr. 1.031.

 

ANEXA

 

REPARTIZAREA PE JUDETE

a sumelor alocate pentru realizarea unor lucrări prioritare de refacere a infrastructurii

grav afectate de calamitătile naturale

 

Nr. crt.

Judetul

Total sume alocate

- mii lei -

 

Total general, din care:

60.000

1.

Bacău

600

2.

Botosani

7.200

3.

Lasi

1.200

4.

Maramures

8.400

5.

Neamt

6.600

6.

Suceava

36.000

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor de aplicare a schemei de defrisare a plantatiilor viticole

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei politici de piată în sectorul culturi horticole nr. 125.288 din 22 august 2008, având în vedere:

- prevederile cap. III „Schema de defrisare” art. 98-107 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al Consiliului din 29 aprilie 2008 privind organizarea comună a pietei vitivinicole, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999, a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 si a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.392/86 si a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999;

- prevederile cap. III „Schema de defrisare” art. 67-73 din Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pietei vitivinicole în ceea ce priveste programele de sprijin, comertul cu tările terte, potentialul de productie si privind controalele în sectorul vitivinicol,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele de aplicare a schemei de defrisare a plantatiilor viticole, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin creează cadrul necesar aplicării schemei de defrisare a plantatiilor viticole, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului din 29 aprilie 2008 privind organizarea comună a pietei vitivinicole, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999, a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 si a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.392/86 si a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999 si ale Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pietei vitivinicole în ceea ce priveste programele de sprijin, comertul cu tările terte, potentialul de productie si privind controalele în sectorul vitivinicol.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu, secretar de stat

 

Bucuresti, 4 septembrie 2008.

Nr. 572.

 

ANEXĂ

 

NORME

de aplicare a schemei de defrisare a plantatiilor viticole

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme stabilesc conditiile de aplicare a schemei de defrisare a plantatiilor viticole.

(2) Schema de defrisare a plantatiilor viticole începe în campania viticolă 2008/2009 si se aplică până la sfârsitul campaniei viticole 2010/2011.

Art. 2. - (1) Beneficiarii primei de defrisare sunt producătorii agricoli persoane fizice/juridice care detin în proprietate suprafete cultivate cu soiuri de struguri de vinificatie care pot fi clasificati conform art. 24 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 privind organizarea comună a pietei vitivinicole.

(2) Prima de defrisare se acordă numai dacă suprafata pentru care aceasta se solicită îndeplineste următoarele conditii:

a) este înscrisă în Registrul plantatiilor viticole, denumit în continuare RPV;

b) nu a făcut obiectul unui sprijin comunitar sau national pentru măsuri de restructurare/reconversie în ultimii 10 ani vinicoli care precedă solicitarea de defrisare;

c) nu a făcut obiectul unui sprijin comunitar în cadrul niciunei alte organizări comune de piată în ultimii 5 ani vinicoli care precedă solicitarea de defrisare;

d) este întretinută în bune conditii agricole si de mediu;

e) nu este mai mică de 0,3 hectare;

f) cultivarea ei nu a încălcat nicio altă dispozitie natională sau comunitară aplicabilă;

g) este plantată cu un soi de struguri de vinificatie clasificati conform alin. (1);

h) nu este situată în zonele montane la o altitudine mai mare de 500 m, cu exceptia câmpiilor înalte;

i) nu este amplasată pe o pantă mai mare de 25%.

(3) Cuantumul primei de defrisare se stabileste pe baza randamentelor obtinute de fiecare solicitant, în limita baremelor de defrisare stabilite în conformitate cu art. 113 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 privind organizarea comună a pietei vitivinicole.

(4) În vederea calculării primei de defrisare, suprafata plantată cu vită-de-vie este cea delimitată de perimetrul extern al butucilor de vită-de-vie, adăugându-se o zonă-tampon a cărei lătime corespunde jumătătii distantei dintre rânduri. Suprafata plantată se determină în conformitate cu art. 30 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 de stabilire a normelor de aplicare a eco-conditionării, a modulării si a sistemului integrat de gestionare si control, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.782/2003 ai Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune si de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori. Aleile, zonele de întoarcere si drumurile nu sunt eligibile pentru acordarea primei de defrisare.

(5) Randamentul va fi stabilit pentru fiecare solicitant ca medie a randamentelor pe ultimele 3 campanii viticole consecutive.

(6) Pentru solicitantii care detin suprafete totale viticole cuprinse între 0,30-0,49 ha sau pentru care nu este obligatorie depunerea declaratiei de recoltă/productie, randamentul se calculează pe baza randamentului mediu al regiunii viticole în cauză, stabilit pe baza datelor detinute de Oficiul National al Viei si Vinului, denumit în continuare ONVV.

(7) Randamentul se calculează pentru fiecare beneficiar astfel:

a) media productiei de struguri albi pe 3 ani înmultită cu 70%;

b) media productiei de struguri rosii pe 3 ani înmultită cu 65%.

(8) Nivelul primei de defrisare prevăzute la art. 98 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 privind organizarea comună a pietei vitivinicole este prezentat în anexa nr. 1.

(9) Beneficiarii primei de defrisare renuntă definitiv la dreptul de replantare pentru suprafata pentru care a fost obtinută prima.

Art. 3. - (1) Pentru a beneficia de prima de defrisare producătorii agricoli persoane fizice/juridice trebuie să depună cererea/formularul-tip la centrele judetene si al municipiului Bucuresti ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, însotită/însotit de următoarele documente:

a) copie a actului de identitate (buletin/carte de identitate), pentru persoane fizice; certificat de înmatriculare si certificat de înregistrare fiscală, pentru persoane juridice;

b) copie a documentului oficial care dovedeste dreptul de proprietate a suprafetelor pentru care se solicită prima de defrisare;

c) fisa informatizată a parcelelor viticole din RPV, pentru suprafetele pentru care se solicită prima de defrisare;

d) copie a declaratiilor de recoltă/productie pentru 3 campanii viticole consecutive, precedente solicitării primei de defrisare, înregistrate la directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, cu exceptia producătorilor persoane fizice/juridice care nu au obligatia de a depune declaratii de recoltă/productie;

e) harta imprimată în format A/3 (ortofotoplan), furnizată de APIA- centrul judetean, care contine datele de identificare spatială a fiecărui bloc fizic în care sunt cuprinse suprafetele de teren pentru care se solicită prima de defrisare, precum si schita orientativă a pozitionării acestora în cadrul blocurilor fizice;

f) declaratie pe propria răspundere din care să rezulte că suprafata pentru care solicită prima de defrisare nu a făcut obiectul unui sprijin comunitar sau national pentru măsuri de restructurare/reconversie în ultimii 10 ani vinicoli care precedă solicitarea de defrisare si nici al unui sprijin comunitar în cadrul unei alte organizări comune de piată în ultimii 5 ani vinicoli care precedă solicitarea de defrisare;

g) declaratie pe propria răspundere din care să rezulte că suprafetele viticole sunt întretinute în bune conditii agricole si de mediu;

h) copie a documentului de identitate bancară. Cererea/formularul-tip se va elabora de către APIA si se va publica pe site-ul institutiei.

(2) În situatia în care un producător viticol solicită acordarea primei de defrisare pentru suprafete situate în mai multe unităti administrativ-teritoriale, acesta formulează si depune cerere la centrele judetene ale APIA în a căror rază de competentă administrativă este situată plantatia viticolă pentru care se solicită prima de defrisare.

(3) Cererile privind prima de defrisare se depun în fiecare an viticol până la data de 15 septembrie.

(4) Cererile privind prima de defrisare si suprafetele eligibile se aprobă si sunt notificate în scris beneficiarilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, până la data de 1 februarie a fiecărui an.

(5) Pentru aprobarea cererilor privind prima de defrisare se vor avea în vedere următoarele:

a) se acordă prioritate solicitantilor care solicită prima de defrisare pentru întreaga suprafată detinută;

b) se acordă prioritate solicitantilor care au peste 55 de ani.

(6) În conformitate cu procedura mentionată la art. 113 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 privind organizarea comună a pietei vitivinicole, se poate decide:

a) încetarea aplicării schemei de defrisare a plantatiilor viticole dacă, luând în considerare cererile în curs, continuarea defrisării ar duce la o suprafată defrisată totală de peste 6% din suprafata totală cultivată cu vită-de-vie în România, conform anexei nr. VIII la Regulamentul (CE) nr. 479/2008 privind organizarea comună a pietei vitivinicole, pentru acel an de aplicare a schemei;

b) încetarea aplicării schemei de defrisare a plantatiilor viticole dacă, luând în considerare cererile în curs, continuarea defrisării ar duce la o suprafată defrisată totală de peste 15% din suprafata totală cultivată cu vită-de-vie în România, conform anexei nr. VIII la Regulamentul (CE) nr. 479/2008 privind organizarea comună a pietei vitivinicole, până la sfârsitul campaniei viticole 2010/2011.

(7) Solicitantii ale căror cereri au fost aprobate vor efectua defrisarea suprafetelor în cauză până cel târziu la data de 31 iulie a campaniei viticole în care a fost acceptată cererea.

Art. 4. - APIA verifică conformitatea informatiilor cuprinse în cererea privind prima de defrisare si efectuează verificări în teren înainte de aprobarea cererii. Cererea sau cererile de ajutor respective sunt respinse în cazul în care beneficiarii sau reprezentantii acestora împiedică efectuarea unui control la fata locului.

Art. 5. - (1) După verificarea documentelor si aprobarea cererilor, APIA întocmeste centralizatorul pe judete cu sumele necesare acordării primei de defrisare, pe care îl transmite în termen de 5 zile lucrătoare Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(2) MADR solicită Ministerului Economiei si Finantelor deschiderea creditelor bugetare, în baza situatiei centralizatoare privind sumele cuvenite producătorilor agricoli eligibili, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

(3) După aprobarea de către Ministerul Economiei si Finantelor a cererii pentru deschiderea creditelor bugetare, MADR alimentează contul APIA, care, în termen de 5 zile lucrătoare, virează în conturile beneficiarilor sumele cuvenite ca sprijin financiar.

(4) Plata sprijinului financiar aferent primei de defrisare se face conform Regulamentului (CE) nr. 1.913/2006 de stabilire a normelor de aplicare a sistemului agromonetar al euro în sectorul agricol, în ceea ce priveste faptele generatoare din sectorul vitivinicol, cu modificările si completările ulterioare.

(5) Plata sprijinului financiar către beneficiari se va efectua de către APIA, după verificarea finalizării procesului de defrisare a suprafetelor aprobate si cel mai târziu până la data de 15 octombrie a anului în care a fost acceptată cererea.

Art. 6. - Beneficiarilor cărora li s-au aprobat cererile de defrisare a plantatiilor viticole si au primit sprijinul financiar pentru schema de defrisare a plantatiilor viticole li se vor aplica prevederile art. 103 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al

Consiliului din 29 aprilie 2008 privind organizarea comună a pietei vitivinicole.

Art. 7. - (1) APIA va elabora manuale de proceduri pentru implementarea prezentelor norme.

(2) În conformitate cu legislatia în vigoare, APIA poate delega un organism pentru verificarea conformitătii informatiilor cuprinse în cererea privind prima de defrisare si efectuarea verificărilor în teren înainte de aprobarea acesteia.

(3) APIA va comunica către MADR toate informatiile necesare pentru aplicarea schemei de defrisare a plantatiilor viticole.

Art. 8. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1 la norme

 

NIVELUL PRIMEI DE DEFRISARE

 

 

Randament istoric pe hectar (hi)

Prima (euro/ha)

Cereri aprobate în 2008/2009

Cereri aprobate în 2009/2010

Cereri aprobate în 2010/2011

<20

1.740

1.595

1.450

> 20 si <30

4.080

3.740

3.400

> 30 si <40

5.040

4.620

4.200

> 40 si <50

5.520

5.060

4.600

> 50 si <90

7.560

6.930

6.300

> 90 si < 130

10.320

9.460

8.600

> 130 si < 160

13.320

12.210

11.100

> 160

14.760

13.530

12.300

 

ANEXA Nr. 2 la norme

 

Centrul judetean APIA..............................................

Număr de înregistrare............/..................................

 

 

NOTIFICARE privind acordarea primei de defrisare

 

Numele si prenumele/Firma solicitantului ........................................................................................

CNP/CUJ ....................................................................................................................................

Adresa completă a solicitantului ....................................................................................................

Orasul................................................Cod postal ........................................................................

Telefon/Fax/E-mail ........................................................................................................................

 

Parcelele pentru care este autorizată defrisarea :

CNPV

Suprafată

Bloc fizic

Valoarea sprijinului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data .../.../...

Numele si prenumele/Denumirea societătii

Semnătura

 

 

ANEXA Nr. 3 la norme

 

APIA

 

Număr de înregistrare...../.........

 

CENTRALIZATOR

cu sumele necesare pentru acordarea primei de defrisare

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr.................../..........................

 

Se aprobă.

Ordonator principal de credite,

.................................................

 

Nr. crt.

Judetul/Beneficiar

Campania viticolă

Suprafata (ha)

Sprijin

financiar/ha

(euro/ha)

Sprijin financiar

(lei) -

cursul de schimb euro-lei

conform Regulamentului (CE)

nr. 807/2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

Director general

Director măsuri de piată

Numele si prenumele......................

Numele si prenumele....................

Semnătura...............

Semnătura.................

Stampila..................

Stampila....................

Data.......................

Data.........................

 

 

ANEXA Nr. 4 la norme

 

SITUATIE CENTRALIZATOARE

privind sumele cuvenite producătorilor agricoli eligibili pentru prima de defrisare

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr.................../..........................

 

Se aprobă.

Ordonator principal de credite,

.................................................

 

Nr. crt.

Campania viticolă

Suprafata totală

Sprijin financiar (lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTIA BUGET-FINANTE

Director general

Numele si prenumele..............................

Semnătura...............

Stampila.................

Data.......................

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând diferente de accize

pentru motorina livrată cu acciză redusă

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 10 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr. 804/2008 privind aprobarea nivelului si a conditiilor de aplicare a accizei reduse la motorina achizitionată în perioada august-decembrie 2008 în vederea utilizării în agricultură si ale art. 117 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de restituire a sumelor reprezentând diferente de accize pentru motorina livrată cu acciză redusă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală de reglementare a colectării creantelor bugetare, Directia de supraveghere accize si operatiuni vamale, Directia generală trezorerie si contabilitate publică, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, directiile generale ale finantelor publice judetene si organele fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 septembrie 2008.

Nr. 2.599.

 

ANEXA

 

PROCEDURĂ

de restituire a sumelor reprezentând diferente de accize pentru motorina livrată cu acciză redusă

 

1. Prezenta procedură reglementează restituirea sumelor reprezentând diferente de accize pentru motorina livrată cu acciză redusă, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 804/2008 privind aprobarea nivelului si a conditiilor de aplicare a accizei reduse la motorina achizitionată în perioada august—decembrie 2008 în vederea utilizării în agricultură, denumită în continuare hotărâre.

2. Restituirea acestor sume furnizorilor de motorină cu acciză redusă, îndreptătiti să solicite si să primească de la bugetul de stat diferenta de accize potrivit prevederilor art. 3 din hotărâre, se face în conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, la cererea furnizorilor - persoane juridice, denumiti în continuare furnizori.

3. În vederea identificării sumelor la restituirea cărora furnizorii sunt îndreptătiti, conform legii, acestia depun cereri de confirmare a cantitătilor de motorină livrată cu acciză redusă prin statiile proprii si punctele de distribuire a combustibililor pentru motor, al căror model este prezentat în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură.

4. Cererile de confirmare a cantitătii totale de motorină livrată cu acciză redusă se depun de către furnizori, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) din hotărâre, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a fost livrată motorina, la directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti care au emis adeverintele, după caz.

5. Furnizorul va anexa la fiecare cerere de confirmare a cantitătii de motorină livrată cu acciză redusă prin statiile proprii ori punctele de distribuire, depusă la una dintre directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală, copia facturii de livrare a motorinei, precum si totalitatea adeverintelor aferente, emise de acea structură beneficiarilor si colectate în luna anterioară, pe măsura livrării motorinei în cauză de către toate statiile proprii ori punctele de distribuire.

6.1. După verificarea autenticitătii adeverintelor anexate la cererea furnizorului, directia pentru agricultură si dezvoltare rurală care a emis adeverintele confirmă cantitatea totală de motorină livrată cu acciză redusă de către furnizor beneficiarilor, în luna anterioară, prin statiile ori punctele sale de distribuire, si emite, potrivit dispozitiilor art. 10 alin. (3) din hotărâre, o adeverintă al cărei model este prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură.

6.2. De realitatea si exactitatea datelor privind consumurile specifice de carburant si suprafetele cultivate răspund directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz.

7. După primirea adeverintelor de certificare a cantitătii totale de motorină cu acciză redusă livrată de către furnizor prin statiile proprii si punctele de distribuire a combustibililor pentru motor, acesta depune la registratura organului fiscal în administrarea căruia se află, denumit în continuare organ fiscal competent, o cerere de restituire a sumelor reprezentând diferente de accize pentru motorina livrată cu acciză redusă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta procedură.

8. Cererea de restituire se depune la organul fiscal competent, în cadrul termenului legal de prescriptie a dreptului de a solicita restituirea unor sume de la buget, în conformitate cu prevederile art. 135 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

9. În cererea de restituire furnizorul va indica, în mod obligatoriu, cantitatea de motorină cu acciză redusă a cărei livrare a fost certificată de directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală, suma solicitată la restituire, precum si contul bancar în care doreste virarea sumei de restituit.

10. La cererea de restituire prevăzută la pct. 7 furnizorul va anexa, în original, adeverintele de certificare a cantitătilor de motorină cu acciză redusă livrată, emise în conditiile legii, împreună cu o situatie centralizatoare din care să rezulte cantitatea totală de motorină cu acciză redusă a cărei livrare a fost certificată, precum si suma solicitată la restituire.

11. După înregistrare, cererea de restituire, împreună cu documentatia anexată la aceasta, va fi repartizată compartimentului cu atributii de compensare/restituire, denumit în continuare compartiment de specialitate, care va verifica:

a) concordanta datelor înscrise în adeverintele emise de directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală cu datele înscrise în situatia centralizatoare si în cererea de restituire;

b) datele din evidenta analitică pe plătitori - persoane juridice referitoare la furnizor, sub aspectul existentei eventualelor obligatii fiscale restante înregistrate de către acesta.

12. Cererea de restituire si documentatia aferentă, în original, se transmit, după caz, directiei pentru accize si operatiuni vamale competente din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor, Gărzii Financiare ori structurilor de control ale administratiilor fiscale competente, în vederea efectuării verificărilor si confirmării realitătii operatiunilor de livrare a motorinei cu acciză redusă si a cantitătilor livrate.

13.1. Rezultatele verificărilor efectuate vor fi transmise compartimentelor de specialitate din cadrul organelor fiscale competente, care le-au solicitat, împreună cu cererea de restituire si cu documentatia aferentă primită.

13.2. În cazul în care în urma verificărilor efectuate potrivit prevederilor pct. 12 rezultă diferente privind cantitatea totală de motorină cuprinsă în cererea furnizorului si cantitatea totală de motorină livrată constatată de organul de control sau nu se constată realitatea derulării operatiunilor de livrare de motorină cu acciză redusă, acestea vor fi mentionate în actul de constatare întocmit de organul de control, care va propune, după caz, continuarea investigatiilor prin programarea inspectiei fiscale.

13.3. În situatia în care se confirmă realitatea privind derularea operatiunilor de livrare a motorinei cu acciză redusă si cantitătile livrate si înscrise în evidentele furnizorului, se va propune organului fiscal competent restituirea.

14. Furnizorii vor tine evidenta operatiunilor de livrare a motorinei cu acciză redusă într-un registru separat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta procedură. Pentru derularea cu celeritate a verificărilor, furnizorii sunt obligati să păstreze toate documentele justificative aferente livrărilor de motorină cu acciză redusă.

15. Termenul de solutionare a cererii de restituire este de 45 de zile de la data înregistrării acesteia la organul fiscal competent, conform dispozitiilor art. 70 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

16. După confirmarea sumelor de restituit conform pct. 13, în situatia în care, la verificarea datelor din evidenta analitică pe plătitori - persoane juridice, compartimentul de specialitate constată existenta unor obligatii fiscale restante ale furnizorului, sumele solicitate se restituie numai după efectuarea compensării acestora, în conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

17. Compensarea obligatiilor fiscale restante înregistrate de furnizor se realizează prin întocmirea Notei privind compensarea obligatiilor fiscale —cod M.F.P. - A.N.A.F 14.13.41.99.

18. În situatia în care suma de restituit este mai mare decât cuantumul obligatiilor fiscale restante ale furnizorului, se efectuează compensarea până la concurenta obligatiilor fiscale restante, iar diferenta rezultată se restituie acestuia. Pentru restituirea diferentei va fi aplicată procedura prevăzută de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire si de rambursare a sumelor de la buget, precum si de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăsirea termenului legal, prin întocmirea, în 3 exemplare, a Deciziei de restituire si a Notei privind restituirea/rambursarea unor sume - cod M.F.P-A.N.A.F. 14.13.41.99/a.

19. Nota de compensare si/sau Nota privind restituirea/ rambursarea unor sume, după caz, se transmit/se transmite la unitatea Trezoreriei Statului competentă, în scopul efectuării operatiunilor de compensare si/sau de restituire.

20. Compensarea si/sau restituirea sumei solicitate se efectuează din contul devenituri al bugetului de stat 20.14.01.49 „Venituri ale bugetului de stat - accize de restituit/de compensat din vânzarea de motorină”, codificat cu codul de identificare fiscală al furnizorului.

21. Restituirea se efectuează în contul bancar indicat de furnizor prin cererea sa.

22. După efectuarea compensării si/sau a restituirii, după caz, unitatea Trezoreriei Statului păstrează un exemplar al Notei de compensare si/sau al Notei privind restituirea/rambursarea unor sume si le transmite pe celelalte două organului fiscal competent, în termen de 3 zile de la efectuarea operatiunilor, în vederea înregistrării acestora în evidenta analitică pe plătitori - persoane juridice.

23. După efectuarea compensării/restituirii, compartimentul de specialitate va transmite furnizorului, în termenul prevăzut de lege, un exemplar al Notei de compensare si/sau al Notei privind restituirea/rambursarea unor sume.

24. Compartimentul de specialitate va întocmi un dosar complet pentru operatiunea de restituire, care va cuprinde:

- cererea furnizorului;

- documentatia care a stat la baza acesteia;

- rezultatele verificărilor;

- nota de compensare si/sau nota de restituire, după caz, confirmate de unitatea de trezorerie si contabilitate publică.

25. Dosarele pentru solutionarea solicitărilor furnizorilor, întocmite potrivit prevederilor prezentei proceduri, se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

ANEXA Nr. 1 la procedură

 

CERERE

de confirmare a cantitătii de motorină livrată cu acciză redusă

 

Nr................din ziua......luna...............anul............

 

Către Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală.............................

Furnizorul........................................................................................................................................ (denumirea), CUI..........................., cu domiciliul fiscal în localitatea..........................., str........................nr......., bl......., sc......., et......, ap......, sectorul/judetul.................., telefon..................., vă solicităm prin prezenta, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 804/2008 privind aprobarea nivelului si a conditiilor de aplicare a accizei reduse la motorina achizitionată în perioada august-decembrie 2008 în vederea utilizării în agricultură, confirmarea cantitătii de motorină livrată cu acciză redusă de societatea noastră, în cursul lunii............./2008, prin propriile statii si puncte de distribuire, în baza adeverintelor eliberate de dumneavoastrăsi anexate în original la prezenta cerere.

Numele si prenumele administratorului................................

Semnătura..................

 

ANEXA Nr. 2 la procedură

 

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului.........................../a Municipiului Bucuresti

 

ADEVERINTĂ privind certificarea cantitătii totale de motorină livrată cu acciză redusă

Nr............................/data...........................

 

Către

Solicitant.................................................................................... (denumirea furnizorului), cu domiciliul fiscal în localitatea...........................,

str............................nr......, bl......, se......, ap......Judetul/sectorul..........................., având C.U.I............................ în baza Cererii dumneavoastră nr............................/data...........................si a verificărilor efectuate, se certifică livrarea prin statiile proprii ori punctele de distribuire, în cursul lunii.........................................a anului 2008, a cantitătii totale de...........................litri motorină cu acciză redusă.

 

Director executiv, Numele si prenumele

...........................

Semnătura

...........................

L.S.

 

Verificat/Întocmit

Functia..............................................

Numele si prenumele........................

Data..................................................

 

ANEXA Nr. 3 la procedură

 

CERERE de restituire a sumelor reprezentând diferente de accize pentru motorina livrată cu acciză redusă

Nr............................din ziua ... luna...........................anul.............

 

Către ....................................................................................................................................... (organul fiscal competent)

 

Contribuabilul..................................................................................... (denumirea), CUI.................................., cu domiciliul fiscal în localitatea ................................................................., str............................ nr......., bl......., sc......., et......, ap......, sectorul/judetul ..........................., telefon ..........................., vă solicităm prin prezenta, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 804/2008 privind aprobarea nivelului si a conditiilor de aplicare a accizei reduse la motorina achizitionată în perioada august-decembrie 2008 în vederea utilizării în agricultură, restituirea sumei de...........................lei, reprezentând diferente de accize pentru motorina livrată cu acciză redusă de societatea noastră, în cursul lunii .........................../2008, prin punctul/punctele de distribuire, pentru cantitatea totală de...........................litri motorină.

În sprijinul cererii noastre anexăm, în original:

1. adeverinta nr. .../...,....2008, emisă de...........................;

2. adeverinta nr. .../...,....2008, emisă de...........................;

3. adeverinta nr. .../...,....2008, emisă de............................

Numele si prenumele administratorului...........................

 

Semnătura

...........................

 

ANEXA Nr. 4 la procedură

REGISTRUL

privind evidenta operatiunilor de livrare a motorinei cu acciză redusă

 

Statia..................................

(numele statiei; adresa statiei)

 

Nr. crt.

Data livrării

Numele/

Denumirea

beneficiarului

CN P/CUI

Numele/ Denumirea prestatorului (în cazul în care motorina este ridicată

de un

prestator de

servicii)

Nr./data facturii

Nr./data adeverintei

Cantitatea aprobată (cantitatea

din adeverintă)

Cantitatea efectiv livrată

Numele/ Denumirea delegatului

CN P/CUI

Seria si nr.

BI/CI

al/a delegatului

Semnătura delegatului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

privind modificarea criteriilor de selectie a contribuabililor mijlocii

administrati de administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii

din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene

           

Având în vedere art. 4 alin. (5) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 266/2007 privind organizarea activitătii de administrare a contribuabililor mijlocii la administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene, cu modificările si completările ulterioare,

în vederea cresterii capacitătii si eficientei administrării contribuabililor mijlocii, în scopul îmbunătătirii colectării veniturilor bugetare,

în temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Începând cu data de 1 ianuarie 2009, directiile generale ale finantelor publice judetene, prin administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii, administrează primii 500 de contribuabili, persoane juridice, cu domiciliul fiscal în raza teritorială a judetelor, denumiti în continuare contribuabili mijlocii, selectati după cum urmează:

a) contribuabilii cu domiciliul fiscal pe raza fiecărui judet, care au înregistrat o cifră de afaceri raportată în situatiile financiare încheiate la data de 31 decembrie a anului precedent mai mică de 70 milioane lei, selectati în ordinea descrescătoare a acesteia;

b) contribuabilii cu domiciliul fiscal pe raza fiecărui judet, aflati în procedura insolventei, care au creante fiscale mai mari de 3 milioane lei.

Art. 2. - Directia generală de reglementare a colectării creantelor bugetare, Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală de planificare strategică si monitorizare a realizării creantelor bugetare, Directia generală de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, precum si administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si administratiile finantelor publice implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 septembrie 2008.

Nr. 2.607.