MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 643         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 9 septembrie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

967. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Îmbunătătirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, de canalizare si de epurare a apelor uzate în judetul Caras-Severin, România", cuprins în Programul ISPA

 

996. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

167. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităti de explorare - Runda nr. 63/2008

 

602. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.033/2005 pentru aprobarea Structurii organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară

 

876. - Ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti

 

1.234. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 586/2006 pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi si a Listei contribuabililor reactivati

 

1.524. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru modificarea si completarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază în conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005, aprobat prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 721/2005

 

5.082. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 4.276/2008 pentru aprobarea Calendarului activitătilor de selectie si repartizare a personalului didactic implicat în cadrul Proiectului privind predarea cursului de Limbă, cultură si civilizatie românească în unităti de învătământ din state membre ale Uniunii Europene pentru anul scolar 2008-2009

 

5.116. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 3.152/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare a cursurilor de limba română si atestare a nivelului de cunostinte de limba română si a Programei analitice

 

REPUBLICĂRI

 

Hotărârea Guvernului nr. 187/2000 privind imitatiile de produse alimentare care prezintă riscul de a pune în pericol sănătatea sau securitatea consumatorilor

 

Hotărârea Guvernului nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a preturilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare

 

• Rectificări la:

- Ordinul ministrului justitiei nr. 456/C/2008;

- Ordinul ministrului justitiei nr. 1.011 /C/2008;

- Ordinul ministrului justitiei nr. 1.588/C/2008;

- Ordinul ministrului justitiei nr. 1.731/C/2008;

- Ordinul ministrului justitiei nr. 1.752/C/2008;

- Ordinul ministrului justitiei nr. 1.860/C/2008;

- Ordinul ministrului justitiei nr. 1.891/C/2008

           


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii

„Îmbunătătirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, de canalizare si de epurare

a apelor uzate în judetul Caras-Severin, România", cuprins în Programul ISPA

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 44 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Îmbunătătirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, de canalizare si de epurare a apelor uzate în judetul Caras-Severin, România", prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face din fonduri ISPA, dintr-un împrumut extern de la Banca

Europeană de Investitii, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, din bugetul de stat si bugetul local, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 27 august 2008.

Nr. 967.

 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii „îmbunătătirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, de canalizare si de epurare a apelor uzate în judetul Caras-Severin, România", cuprins în Programul ISPA

 

titular: Asociatia Consiliilor Locale ale Oraselor Anina, Băile Herculane, Bocsa, Caransebes, Moldova Nouă, Oravita, Otelu Rosu si Resita

beneficiar: Societatea Comercială AQUACARAS - S.A. Resita, judetul Caras-Severin

amplasament: Judetul Caras-Severin, orasele Anina, Băile Herculane, Bocsa, Caransebes, Moldova Nouă, Oravita, Otelu Rosu si Resita

 

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA)

 

 

(în preturi la 30 mai 2008, 1 euro = 3,6213 lei)

mii lei

228.526

din care:

 

 

- Constructii + Montaj

mii lei

156.505

Esalonarea investitiei

 

 

Anul I

INV

 

mii lei

58.000

C+M

 

mii lei

40.000

Anul II

INV

 

mii lei

151.000

C+M

 

mii lei

103.000

Anul III

INV

 

mii lei

19.526

C+M

 

mii lei

13.505

Capacităti

 

 

- Reabilitare statie tratare apă potabilă Resita

l/s

600

- Reabilitare si extindere statie de epurare Resita

l/s

600


- Reabilitare retea distributie apă potabilă în orasele din judetul Caras-Severin

km

94

- Extindere retea apă potabilă Resita

km

11

- Reabilitare retea canalizare Resita

km

31

- Reabilitare statii pompare din Resita si Moldova Nouă

buc.

6

- Reabilitare cămine de vane în orasele din judetul Caras-Severin

buc.

553

- Reabilitare jonctiuni la retea în orasele din judetul Caras-Severin

buc.

40

- Instalarea de hidranti noi în orasele din judetul Caras-Severin

buc.

800

- Instalarea de apometre în orasele din judetul Caras-Severin

buc.

10.000

Durata de realizare a investitiei

luni

31

Costuri totale anuale de productie apă tratată Resita

mii lei

14.400

Volum anual de apă tratată Resita

mii m3

11.800

Volum anual de apă tratată facturat (populatie+industrie)

mii m3

9.000

Costul apei tratate facturate

lei/m3

1,60

Costuri totale anuale de productie apă epurată Resita

mii lei

4.050

Volum anual de apă epurată Resita

mii m3

8.100

Volum anual de apă epurată facturat (populatie+industrie)

mii m3

8.100

Costul apei epurate facturate

lei/m3

0,50

Profit net anual

mii lei

650

Rata profitului net

%

546

Valoarea anuală a amortismentelor

mii lei

3.900

Durata de recuperare a investitiei din profit net si amortismente

ani

30

Rata internă a rentabilitătii

%

4.47

Locuri de muncă nou-create (faza de constructie)

nr.

70

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2006, cu modificările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face din fonduri ISPA, dintr-un împrumut extern de la Banca Europeană de Investitii, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, din bugetul de stat si din bugetul local, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 73 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, denumite în continuare norme, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. - Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage, după caz, răspunderea civilă, contraventională sau penală a persoanei vinovate, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 3. - Constituie contraventii următoarele fapte:

a) neutilizarea sistemului informational integrat de urmărire a materialelor lemnoase, denumit în continuare SUMAL, de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2) din norme;

b) nerespectarea obligatiilor referitoare la raportarea de către utilizatori a datelor în SUMAL;

c) nerespectarea obligatiilor referitoare la modul de operare de către utilizatori a datelor SUMAL.

Art. 4. - (1) Faptele prevăzute la art. 3 se sanctionează după cum urmează:

a) fapta prevăzută la lit. a), cu amendă de la 1.500 lei la 10.000 lei;

b) fapta prevăzută la lit. b), cu amendă de la 1.500 lei la 10.000 lei, retragerea acordului pentru eliberarea documentelor cu regim special si confiscarea materialului lemnos;

c) fapta prevăzută la lit. c), cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei si suspendarea acordului pentru eliberarea si utilizarea documentelor cu regim special pe o perioadă de la 1 la 6 luni.

(2) În cazul în care contraventiile prevăzute la art. 3 sunt săvârsite de către persoane juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (1) se majorează de 3 ori, iar în cazul în care sunt săvârsite de către personalul silvic, limitele amenzilor prevăzute la alin. (1) se majorează de 2 ori.

(3) În cazul în care organele de control constată că în timpul transportului cu mijloace feroviare materialele lemnoase nu au avizul de însotire prevăzut la art. 4 din norme sau nu au provenientă legală, confiscarea materialelor lemnoase se realizează după sosirea lor în statia de destinatie, la locul prevăzut pentru descărcare, cu anuntarea în scris a destinatarului despre confiscare, de către personalul autorizat al operatorului de transport feroviar, administratorului si/sau al gestionarului infrastructurii, după caz.

(4) Materialele lemnoase confiscate, în conditiile legii, de organele silvice, organele de politie, de organele care exercită controlul financiar-fiscal din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, precum si ale Gărzii Financiare, împuternicite, vor fi date în custodie ocolului silvic cu competente teritoriale, până la valorificare.

(5) În cazul în care la ocolul silvic prevăzut la alin. (4) nu există spatii adecvate si/sau mijloace de încărcare-descărcare, agentul constatator stabileste de comun acord cu ocolul silvic respectiv un alt spatiu pentru detinerea în custodie a materialului lemnos confiscat sau retinut în vederea confiscării, inclusiv în spatiile detinătorului, cu acceptul acestuia.

(6) În situatia în care materialele lemnoase confiscate se află în mijloace de transport, transportatorul este obligat să le transporte pe cheltuiala expeditorului la locul de predare în custodie stabilit de agentul constatator.

(7) In cazul aplicării sanctiunii complementare a confiscării, pentru materialele lemnoase care nu se găsesc sau care nu pot fi identificate, contravenientul este obligat la plata contravalorii lor în lei, potrivit prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, în termenul legal, în numerar sau prin virament, în contul indicat în procesul-verbal.

(8) Calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la alin. (7) se face la preturi de referintă, pe specii si sortimente, stabilite anual în raport cu valoarea de circulatie a materialelor lemnoase, prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, pe baza pretului pietei, rezultat prin calcularea mediei ultimelor preturi de vânzare, comunicate de administratorii fondului forestier proprietate publică, care au vândut sortimentul respectiv în ultimele 6 luni.

Art. 5. - Următoarele categorii de personal au calitatea de agent constatator si au dreptul si obligatia să efectueze controlul provenientei, al circulatiei materialelor lemnoase, precum si controlul instalatiilor de transformat lemn rotund, să constate contraventiile prevăzute la art. 3, să aplice sanctiunile prevăzute la art. 4, precum si să ia măsurile stabilite la art. 13 din norme, conform competentelor teritoriale:

a) personalul silvic din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură cu atributii de control al regimului silvic, precum si din cadrul structurilor teritoriale subordonate acesteia;

b) personalul silvic din cadrul Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, al unitătilor si subunitătilor acesteia;

c) personalul silvic din cadrul ocoalelor silvice private;

d) ofiterii si agentii de politie din cadrul Politiei Române si Politiei de Frontieră Române, special abilitati;

e) personalul care exercită controlul financiar-fiscal din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, precum si cel al Gărzii Financiare;

f) personalul silvic din cadrul structurilor de administrare a parcurilor nationale si a parcurilor naturale.

Art. 6. - Contraventiilor prevăzute la art. 3 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va încheia protocoale de colaborare cu Ministerul Internelor si Reformei Administrative, Ministerul Transporturilor, Compania Natională „Imprimeria Natională" - S.A. si cu Autoritatea Natională a Vămilor în vederea aplicării în bune conditii a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 8. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2008.

(2) La data de 1 octombrie 2008 se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 427/2004 pentru aprobarea Normelor privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 16 aprilie 2004, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul transporturilor,

Antonel Tănase,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 27 august 2008.

Nr. 996.

 

ANEXĂ

 

NORME

referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme reglementează documentele de provenientă si de însotire a materialelor lemnoase, modul cum se completează si se eliberează aceste documente, circulatia materialelor lemnoase, precum si controlul circulatiei acestora, al depozitelor, al spatiilor destinate depozitării temporare si al instalatiilor de transformat lemn rotund.

Art. 2. - În sensul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) materiale lemnoase - lemnul rotund sau despicat de lucru, lemnul de foc, cheresteaua, precum si lemnul ecarisat ori cioplit si lemnul brut, prelucrat sau semifabricat;

b) provenienta materialelor lemnoase - sursa localizată de unde au fost obtinute materialele lemnoase, respectiv:

- fondul forestier national proprietate publică si/sau privată;

- vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national, astfel cum este definită la pct. 50 din anexa la Legea nr. 46/2008 - Codul silvic;

- centre de sortare, prelucrare, depozitare si comercializare a materialelor lemnoase;

- state membre ale Uniunii Europene;

- state terte;

c) document de provenientă - document care certifică localizarea sursei de unde au fost obtinute materialele lemnoase;

d) circulatia materialelor lemnoase - actiunea de transport al materialelor lemnoase de la locul de unde au fost recoltate, obtinute sau depozitate la un alt loc, folosindu-se în acest scop orice mijloc de transport, si/sau transmiterea proprietătii asupra materialelor lemnoase în orice mod;

e) aviz de însotire - document care însoteste materialul lemnos, cu scopul de a atesta provenienta legală a acestora, pe perioada transportului si/sau pe perioada depozitării;

f) controlul provenientei, al circulatiei materialelor lemnoase, precum si al instalatiilor de transformare a lemnului rotund - actiunile întreprinse pentru stabilirea provenientei materialelor lemnoase recoltate, a celor comercializate, precum si a celor transportate pe orice fel de căi de transport si/sau care sunt supuse proceselor de prelucrare ori depozitare. Actiunile respective se exercită asupra tuturor mijloacelor care efectuează transporturi de materiale lemnoase, în locurile si spatiile în care se află materiale lemnoase, cum sunt: depozite aflate pe domeniul public sau privat, incintele instalatiilor de transformare a lemnului rotund, punctele de lucru ale instalatiilor de debitat lemn - fixe ori mobile, centrele de sortare sau de comercializare si altele asemenea, precum si la sediul persoanelor juridice unde se află documentele supuse verificării;

g) detinător- proprietarul, administratorul, prestatorul de servicii silvice, transportatorul, depozitarul, custodele, precum si orice altă persoană fizică sau juridică în temeiul unui titlu legal de fond forestier sau de materiale lemnoase;

h) unitate silvică - ocol silvic, district silvic sau canton silvic;

i) infrastructura căilor ferate - liniile de cale ferată curente dintre statii, liniile de cale ferată de primire-expediere din statii, liniile de cale ferată de evitare, liniile de cale ferată care asigură accesul la infrastructura portuară sau terminale, aparatele de cale, trecerile la nivel cu liniile de cale ferată, podurile, viaductele, tunelurile si alte constructii si lucrări de apărare si protectie aferente, lucrările geotehnice de protectie si de consolidare, plantatiile de protectie a liniilor de cale ferată, instalatiile fixe de sigurantă si conducere operativă a circulatiei feroviare, aferente liniilor de cale ferată, triajele de retea ale căii ferate si terenurile afectate acestora, retelele fixe de telecomunicatii feroviare, precum si terenurile aferente acestora;

j) mijloc de transport- partea autovehiculului rutier distinct înmatriculată, vagonul de cale ferată, slepul, nava, containerul pentru transportul terestru sau naval, mijlocul de tractare hipo, în care se transportă materiale lemnoase, după caz; în sensul prezentelor norme sunt considerate mijloace de transport si vehiculele neînmatriculate;


k) cherestea - piesă de lemn obtinută prin tăierea longitudinală ori aschierea bustenilor sau lemnului brut si, eventual, o retezare si/sau prelucrări ulterioare pentru o anumită exactitate. În categoria cherestelelor sunt cuprinse: scânduri, dulapi, sipci, rigle, frize si grinzi;

l) lemn ecarisat- lemn obtinut prin cioplirea sau ferăstruirea pe cel putin o fată a lemnului rotund;

m) achizitor de materiale lemnoase - persoană juridică ce colectează materiale lemnoase de la detinători persoane fizice;

n) lemn prelucrat sau semifabricat - sortiment obtinut prin operatii de retezare si/sau spintecare a lemnului rotund, a bustenilor, a lemnului ecarisat, a lemnului cioplit ori a cherestelei;

o) documente intracomunitare - documente de provenientă si de însotire a transportului materialelor lemnoase specifice statelor membre ale Uniunii Europene;

p) intermedierea comercializării materialelor lemnoase - cumpărarea de către un intermediar în vederea revânzării si revânzarea materialelor lemnoase, fără ca acesta să detină depozit si registru de evidentă a intrărilor-iesirilor si fără ca acesta să aibă calitatea de emitent al avizelor de însotire.

 

CAPITOLUL II

Documentele de provenientă si documentele de însotire ale materialelor lemnoase

 

Art. 3. - (1) Documentele de provenientă a materialelor lemnoase sunt: actul de punere în valoare, avizul de însotire, declaratia vamală de import, documentele intracomunitare, registrul de intrări-iesiri material lemnos.

(2) Actul de punere în valoare, denumit în continuare APV, este documentul de provenientă a materialelor lemnoase rezultate din masa lemnoasă pe picior inventariată sau marcată si autorizată spre exploatare. APV-ul este un document tehnico-economic care contine rezultatele evaluării cantitative, calitative si valorice, precum si localizarea, conform normelor tehnice silvice pentru amenajarea pădurilor, a masei lemnoase destinate exploatării. APV-ul se întocmeste conform normelor tehnice silvice pentru evaluarea masei lemnoase destinate comercializării si se înregistrează în registrul APV de către ocolul silvic care a efectuat punerea în valoare.

(3) Detinătorii de pădure ori de vegetatie forestieră din afara fondului forestier, care exploatează masa lemnoasă pentru nevoi proprii si nu realizează acte de comert, fac dovada provenientei materialului lemnos prin înscrierea în documentul de însotire pe timpul transportului a principalelor elemente de identificare a APV-ului, si anume: număr APV, anul înregistrării acestuia, denumirea structurii silvice unde a fost înregistrat, astfel: nr. APV/an înregistrare/denumire ocol.

(4) În situatia vânzării-cumpărării materialelor lemnoase de la locul de tăiere, provenienta lor se dovedeste prin înscrierea pe documentele de provenientă si pe cele de însotire a transportului a principalelor elemente de identificare a APV prevăzute la alin. (3).

(5) AVP-ul nu constituie document de provenientă dacă acesta nu a fost autorizat spre exploatare.

(6) În situatia constatării unor calamităti naturale care nu permit transportul materialelor lemnoase aflate în platforma primară la data reprimirii, acestea se constituie ca stoc si se înscriu în procesul-verbal de reprimire si se introduc în SUMAL de către titularul ocolului silvic care face reprimirea. Stocul constituie provenienta pentru expedierea ulterioară, iar rubrica „provenienta" din APV se completează „stoc APV nr. ...".

(7) Avizul de însotire este si document de provenientă numai atunci când în baza lui se emite alt aviz de însotire, si anume:

a) la transbordarea materialelor lemnoase dintr-un mijloc de transport în altul;

b) la achizitionarea materialelor lemnoase de către achizitori;

c) la expedierea materialelor lemnoase cumpărate din piete, târguri, oboare, precum si din centre de sortare si prelucrare si altele asemenea.

(8) Documentele intracomunitare constituie document de provenientă pentru materialele lemnoase din statul membru al Uniunii Europene respectiv.

(9) Declaratia vamală de import este documentul de provenientă al materialelor lemnoase importate din state terte.

(10) În situatia depozitelor de materiale lemnoase, a altor spatii destinate depozitării temporare, precum si a instalatiilor de transformat lemn rotund, documentul de provenientă este registrul de intrare-iesire a materialului lemnos, identificat prin pozitia la care a fost înregistrată intrarea/iesirea.

Art. 4. - (1) Documentul de însotire a materialelor lemnoase, altele decât cherestelele, este avizul de însotire primar.

(2) Documentul de însotire pentru cherestele este avizul de însotire secundar.

(3) Continutul si modelul formularelor de aviz de însotire prevăzute la alin. (1) si (2) sunt reglementate în anexele nr. 1 si 2.

(4) Originalul avizelor de însotire prevăzute la alin. (1) si (2) - exemplarul 1 - însoteste obligatoriu transportul materialelor lemnoase, respectiv al cherestelelor.

(5) Pe durata transportului, termenul de valabilitate a avizelor de însotire prevăzute la alin. (1) si (2) este de maximum 48 de ore de la data si ora plecării, dată si oră ce se consemnează în mod obligatoriu în acest document.

(6) Se exceptează de la prevederile alin. (5) avizele de însotire eliberate pentru:

a) însotirea transportului materialelor lemnoase/cherestelelor cu mijloace de transport feroviare si navale. În această situatie termenul de valabilitate a avizului de însotire este până la predarea acestora destinatarului;

b) însotirea transportului de materiale lemnoase/cherestele destinate exportului care nu se vămuiesc la un birou vamal de interior, până la locul de transbordare în mijlocul de transport cu care urmează să fie expediate în afara teritoriului vamal al României. În această situatie, termenul de valabilitate a avizului de însotire este ora 24,00 a zilei care urmează datei depunerii declaratiei vamale de export.

(7) Avizele de însotire prevăzute la alin. (1) si (2) se eliberează pentru fiecare mijloc de transport în parte.

(8) Materialele lemnoase importate, care sunt transportate succesiv cu mai multe mijloace de transport, timp de mai multe zile, trebuie să fie însotite de câte un aviz de însotire pentru fiecare mijloc de transport.

(9) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) si (2):

a) materialele lemnoase importate, care până la locul de destinatie sunt sub supraveghere vamală, până la punerea în liberă circulatie, pentru care documentul echivalent avizului de însotire este declaratia vamală de tranzit;

b) materialele lemnoase destinate exportului prin intermediul operatorilor portuari, care se transportă la navă pentru a fi expediate în afara teritoriului vamal al României; în această situatie documentul echivalent avizului de însotire este ordinul de îmbarcare (mate's receipt) pentru materialele lemnoase necontainerizate, respectiv „Raportul de încărcare la nave"/„Declaratia de tranzit" pentru materialele lemnoase containerizate;

c) materialele lemnoase provenite din statele membre ale Uniunii Europene însotite de documente intracomunitare.

(10) Modul-cadru de completare a avizelor din anexele nr. 1 si 2 este prevăzut în anexele nr. 3 si 4.

(11) Avizele de însotire se completează după cum urmează:

a) în cazul materialelor lemnoase supuse transportului tehnologic intern sau destinate consumului propriu, care nu se comercializează:

- expeditorul, ca detinător initial al materialelor lemnoase, este aceeasi persoană cu destinatarul, ca detinător final al acestora, iar în rubricile nr. 1 si nr. 4 se înscriu datele de identificare ale aceleiasi persoane juridice sau fizice. Diferă punctul de încărcare de punctul de descărcare, corespunzătoare rubricilor nr. 2 si, respectiv, nr. 5;

- în situatia în care punctul de încărcare este situat la locul de recoltare a masei lemnoase, în rubrica nr. 3 se consemnează principalele elemente de identificare a APV-ului, ca document de provenientă, prevăzute la art. 3 alin. (3);

- în situatia în care materialele lemnoase se transportă între depozitele aceluiasi detinător, în rubrica nr. 3 se consemnează pozitia din registrul de intrări-iesiri material lemnos în care a fost înregistrată iesirea materialului lemnos;

b) în cazul vânzării materialelor lemnoase, expeditorul este persoana vânzătoare, iar destinatarul este persoana cumpărătoare:

- în situatia în care punctul de încărcare este situat la locul de recoltare a masei lemnoase, în rubrica nr. 3 se consemnează, după caz, elementele de identificare a APV-ului prevăzute la art. 3 alin. (2), în situatia în care titularul autorizatiei de exploatare este si expeditor, sau avizul de însotire al titularului autorizatiei de exploatare pentru expeditor, în situatia în care titularul diferă de expeditor;

- vânzătorul emite avizul de însotire indiferent de punctul de încărcare, cu exceptia vânzării materialului lemnos de către persoanele fizice, caz în care avizul este emis de ocolul silvic care asigură serviciul public cu specific silvic;

- în cazul operatorilor economici care cumpără materiale lemnoase de la persoane fizice, achizitia materialelor lemnoase se face numai în baza documentelor de provenientă a materialelor lemnoase. Achizitorul va opera de versoul documentului de provenientă cantitatea achizitionată, data achizitiei si societatea achizitoare, va semna si va întocmi borderoul de achizitie conform modelului prezentat în anexa nr. 5;

- pozitia din registrul de intrare-iesire de material lemnos în care a fost înregistrată iesirea materialului lemnos, în cazul în care expedierea se realizează dintr-un depozit;

- în cazul vânzării/expedierii materialelor lemnoase provenite din import din state terte, în rubrica nr. 3 se consemnează declaratia vamală de import sub forma „DVI nr....../data ....";

- în cazul vânzării/expedierii materialelor lemnoase provenite din state membre ale Uniunii Europene, în rubrica nr. 3 se consemnează documentul intracomunitar al statului emitent;

c) specificatia, în rubrica nr. 8, se completează, pe baza măsurătorilor efectuate în momentul încărcării în mijlocul de transport, cu denumirea sortimentelor pe specii sau grupe de specii, dimensiunile si cantitatea, astfel:

- pentru lemnul rotund cu diametrul la capătul subtire mai mare sau egal cu 20 cm, se înscriu, pe specii, numărul curent

pentru fiecare piesă, lungimea în metri, diametrul la mijloc în centimetri si volumul exprimat în m3, în numere cu două zecimale;

- pentru lemnul rotund cu diametrul la capătul subtire sub 20 cm, se înscrie numărul total de piese cu aceleasi caracteristici dimensionale - lungimea în metri, diametrul în centimetri si volumul total al pieselor respective exprimat în m3, în numere cu două zecimale;

- pentru lemnul fasonat în steri, lemnul de foc, crăci si fascine, se completează numai în coloana (5) în care se înscriu cantitătile exprimate în unităti conventionale, în numere cu două zecimale, nu si în coloanele (1), (3) si (4);

- pentru cherestelele transportate în vrac, se completează cu denumirea sortimentului, pe specii sau grupe de specii, numărul de bucăti corespunzător fiecărui sortiment si volumul acestora exprimat în m3, în numere cu două zecimale;

- pentru cherestelele transportate pachetizat, se completează cu denumirea sortimentului, pe specii sau grupe de specii, cu numărul de pachete si volumul acestora exprimat în m3, în numere cu două zecimale;

d) pe versoul avizului de însotire se imprimă amprenta dispozitivului dreptunghiular precizat la rubrica „Mentiuni", numai în cazul transportului materialelor lemnoase de la locul de recoltare, folosindu-se în acest scop tus sau vopsea;

e) în cazul transportului materialelor lemnoase pe nave, în rubrica „Date privind expeditia", la „Mijlocul de transport" se înscrie denumirea navei;

f) în cazul materialului lemnos provenit din statele membre ale Uniunii Europene, în rubrica „Document de provenientă" se înscrie documentul intracomunitar, iar în rubrica „Destinatar" se înscriu si datele de identificare ale transportatorului care asigură transportul mărfurilor în afara teritoriului României. Aceste date se completează de reprezentantul expeditorului, cu consemnarea lizibilă a numelui si prenumelui celui care întocmeste documentele;

g) în cazurile prevăzute la alin. (10), la rubrica „Date privind expeditia" se înscriu si datele de identificare ale permisului vamal.

(12) În cazul materialelor lemnoase care se transportă la un custode pentru depozitare temporară, pe avizul de însotire al materialelor lemnoase până la depozitul de custodiere, în rubrica „Destinatar" se înscriu datele de identificare ale proprietarului acestora, iar în rubrica „Punct de descărcare" se înscriu datele de identificare ale custodelui si localizarea punctului de descărcare respectiv.

Art. 5. -Avizele de însotire prevăzute la art. 4 alin. (1) si (2) sunt documente cu regim special si sunt prevăzute cu elemente de securizare specifice.

Art. 6. - (1) Completarea datelor pe documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) si (2) se face cu pastă de pix, citet, fără stersături sau adăugări ulterioare.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), este permisă aplicarea stampilelor specifice cu denumirea si datele de identificare ale persoanei juridice, după caz, dacă stampila respectivă contine cel putin datele de identificare cerute de formular, cu conditia ca textul imprimat să fie lizibil.

(3) Documentele se completează în mod obligatoriu la toate pozitiile din formular, iar acolo unde nu este cazul a fi înscrise date, pozitia respectivă se barează cu o linie orizontală.

(4) În situatia în care spatiul destinat specificatiei de la rubrica nr. 8 în avizul de însotire este insuficient, emitentul întocmeste o specificatie-anexă similară rubricii nr. 8, pe care se înscrie în mod obligatoriu mentiunea „Specificatie-anexă la avizul de însotire, seria...........si nr.....", înscriindu-se seria avizului de însotire pe care îl completează această anexă. Totodată, pe avizul respectiv se înscrie în mod obligatoriu mentiunea „Specificatie în anexă", iar în rubrica nr. 8 se cuprinde în mod obligatoriu întreaga cantitate încărcată pe mijlocul de transport, incluzându-se si cantitatea din specificatia anexată.

Art. 7. - (1) Emiterea documentelor prevăzute la art. 4 alin. (1) si (2) se face, după caz, de către următorii emitenti:

a) ocoalele silvice de stat pentru materialele lemnoase provenite din păduri si din vegetatia forestieră din afara fondului forestier national pe care le administrează sau pentru care asigură servicii silvice, după caz. Personalul împuternicit să emită documentele de provenientă si pe cele de însotire a materialelor lemnoase se stabileste prin decizie a conducătorului Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva;

b) ocoalele silvice private, pentru materialele lemnoase provenite din pădurile proprietate privată sau publică a unitătilor administrativ-teritoriale si din vegetatia forestieră din afara fondului forestier national, pe care le administrează ori pentru care asigură servicii silvice, după caz. Personalul împuternicit să emită documentele de provenientă si pe cele de însotire a materialelor lemnoase se stabileste prin decizie a conducătorului ocolului silvic;

c) administratia pietelor, târgurilor, oboarelor, a burselor de mărfuri si altele asemenea, autorizate în conditiile prevăzute la alin. (4), în baza documentelor de însotire a materialelor lemnoase aduse spre vânzare;

d) persoanele juridice atestate care exploatează masă lemnoasă;

e) persoanele juridice care prelucrează si/sau comercializează în conditiile legii materiale lemnoase, pentru materialele lemnoase pe care le expediază din pădure, depozite, centre de sortare si prelucrare si altele asemenea;

f) operatorii economici cu care exportatorii sau reprezentantii acestora au încheiat contracte de prestări de servicii privind depozitarea si expedierea materialelor lemnoase.

(2) Documentele de însotire pentru materialul lemnos confiscat se emit de ocoalele silvice prevăzute la alin. (1) lit. a) si b), situatie în care documentul de provenientă este procesul-verbal de confiscare.

(3) Persoanele care eliberează documentele de provenientă si pe cele de însotire a materialelor lemnoase, prevăzute la alin. (1), răspund, potrivit legii, de întocmirea corespunzătoare a acestora si de exactitatea datelor înscrise.

(4) Comercializarea materialului lemnos în piete, târguri, oboare, burse de mărfuri este permisă numai dacă acestea sunt autorizate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin structurile teritoriale ale acesteia.

(5) Conditiile si regulamentul de autorizare a spatiilor prevăzute la alin. (4) se aprobă prin ordin comun al conducătorului autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură si al conducătorului autoritătii publice centrale care răspunde de administratie, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme.

Art. 8. - (1) Compania Natională „Imprimeria Natională" - S.A. asigură suportul financiar si logistic pentru tipărirea si distribuirea în conditiile legii a formularelor documentelor cu regim special cu elemente de securizare prevăzute la art. 5.

(2) Formularele documentelor prevăzute la art. 4 alin. (1) si (2) se tipăresc în blocuri cu câte 150 de file, formate din 50 de seturi a câte 3 file fiecare, de culori diferite. Pe exemplarul 1 se vor aplica elementele de securizare.

(3) Culoarea fiecăruia dintre cele 3 exemplare dintr-un set de formulare, precum si caracteristicile elementelor de securizare prevăzute la alin. (2) se stabilesc de Compania Natională „Imprimeria Natională" - S.A.

(4) Persoanele juridice în cadrul cărora functionează personal autorizat să elibereze documentele de provenientă si pe cele de însotire prevăzute la art. 4 alin. (1) si (2) procură formularele, contra cost, în conditiile stabilite de Compania Natională „Imprimeria Natională" - S.A.

(5) Pierderea, furtul sau distrugerea formularelor ori a documentelor de provenientă si a celor de însotire a materialelor lemnoase prevăzute la art. 4 alin. (1) si (2) se declară, conform prevederilor legislatiei în vigoare, în maximum 24 de ore de la constatare, de către persoanele juridice autorizate să le utilizeze si se comunică unitătii de unde au fost procurate, la unitatea de politie cea mai apropiată si la subunitatea silvică teritorială a autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(6) Blocurile cu documente utilizate continând exemplarul 3 al acestora se păstrează la emitent pe o perioadă de 5 ani. Formularele de documente rămase neutilizate se anulează de către emitent si se depun la unitatea care Ie-a produs.

(7) Dovada folosirii legale a formularelor tipizate cu regim special prevăzute la art. 4 alin. (1) si (2) se face prin prezentarea de către emitent la subunitatea silvică teritorială a autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură a borderoului blocurilor cu documente utilizate, prevăzute la alin. (6).

(8) Sigiliile-crotalii pentru pomii de Crăciun se confectionează si se distribuie persoanelor juridice prevăzute la alin. (4), contra cost, în conditiile legii.

(9) Formularele documentelor de însotire a materialelor lemnoase nu sunt transmisibile si se utilizează numai de către operatorul economic care Ie-a solicitat si căruia i-au fost distribuite.

(10) Documentele cu regim special se distribuie numai utilizatorilor SUMAL, iar distributia si utilizarea se fac în baza acordului emis de structurile teritoriale ale autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, acord ce poate fi suspendat sau retras.

(11) Conditiile si procedura de emitere, suspendare si retragere a acordului prevăzut la alin. (10) se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme.

 

CAPITOLULUI

Circulatia materialelor lemnoase si controlul acesteia

 

Art. 9. - (1) Lemnul rotund cu diametrul la capătul subtire mai mare sau egal cu 20 cm care se transportă de la locul de recoltare însotit de avizul de însotire prevăzut la art. 4 alin. (1) se marchează pe fiecare piesă cu amprenta dispozitivului dreptunghiular specific emitentului din cadrul căruia face parte personalul împuternicit să elibereze avizul de însotire.

(2) Pomii de Crăciun se identifică individual cu sigiliu-crotaliu, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6. Sigiliul-crotaliu se fixează între primele două verticile de la baza pomului de Crăciun.

(3) Materialul lemnos nemarcat în conditiile prevăzute la alin. (1) si (2) se retine în vederea stabilirii provenientei.

Art. 10. - (1) Personalul autorizat al operatorului de transport feroviar, al administratorului si/sau al gestionarului infrastructurii, precum si operatorii portuari care primesc materiale lemnoase pentru expediere si efectuează operatiunile de încărcare/descărcare în/din vagoane sau în/din nave, după caz, vor refuza primirea materialelor lemnoase prezentate spre expediere, dacă acestea nu sunt însotite de avizul de însotire prevăzut la art. 4 sau dacă acesta nu este completat conform prevederilor prezentelor norme. În acest caz, persoanele mentionate sunt obligate să sesizeze imediat organele de cercetare competente în legătură cu cele constatate.

(2) Autoritatea vamală nu va accepta declaratia vamală de export sau perfectionare pasivă fără prezentarea avizelor de însotire - exemplarul 1, care trebuie să însotească materialele lemnoase prezentate pentru vămuire, sau când se prezintă avize de însotire întocmite cu încălcarea dispozitiilor prezentelor norme ori continând neconcordante cu datele înscrise în declaratia vamală sau în documentele anexate la aceasta.

(3) În situatia în care, după efectuarea formalitătilor de export sau perfectionare pasivă la un birou vamal de interior, are loc o transbordare sub supraveghere vamală, autoritatea vamală va emite permisul de transbordare numai în baza unui nou aviz de însotire eliberat de structurile silvice competente, pentru mijlocul de transport în care se încarcă materialele lemnoase.

(4) În situatia prevăzută la alin. (2) si (3) autoritatea vamală este obligată să anunte de îndată, în scris, subunitatea silvică cu competentă teritorială a autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, care este obligată să trimită în cel mai scurt timp posibil personal propriu la biroul vamal, în vederea luării măsurilor legale si, dacă este cazul, a aplicării sanctiunilor contraventionale. Dacă personalul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură constată că mărfurile îndeplinesc conditiile legale, acesta stabileste si comunică în scris autoritătii vamale că operatiunea de vămuire poate continua.

(5) În situatia în care la un birou vamal de export se prezintă în vederea întocmirii declaratiei vamale de export sau perfectionare pasivă produse lemnoase fără avizele de însotire prevăzute în anexele nr.1 si 2 si există suspiciunea că acestea sunt necesare, autoritătile vamale solicită în cel mai scurt timp personalului silvic competent să analizeze situatia. Dacă personalul silvic constată si certifică în scris că aceste produse lemnoase nu se încadrează în categoria materialelor lemnoase, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. a), operatiunea vamală poate continua.

Art. 11. - (1) În cazul întreruperii transportului, transportatorul se adresează celui mai apropiat ocol silvic. La ocolul silvic se confirmă întreruperea prin consemnarea acesteia pe avizul de însotire. Consemnarea este certificată prin semnătura sefului ocolului silvic si prin aplicarea stampilei ocolului silvic.

(2) Anuntarea evenimentului se face în perioada de valabilitate a avizului de însotire.

(3) În cazul în care, din motive obiective, mijlocul de transport cu care se transportă materiale lemnoase trebuie să fie înlocuit, ocolul silvic pe raza căruia se realizează transbordarea materialelor lemnoase eliberează avizul de însotire pentru noul mijloc de transport, la solicitarea transportatorului sau a proprietarului materialelor lemnoase, făcând mentiunea de anulare, sub semnătură si sigiliu, pe avizul de însotire initial.

(4) Evenimentele prevăzute la alin. (1) si (3) se comunică lunar de ocolul silvic subunitătii silvice a autoritătii publice centrale care răspunde de controlul aplicării regimului silvic în raza căruia au fost semnalate.

Art. 12. -Termenelor prevăzute la art. 8 alin. (5) si la art. 11 alin. (2) si (4) le sunt aplicabile prevederile legale cu privire la cazul de fortă majoră.

Art. 13. - (1) Retinerea sau confiscarea materialelor lemnoase se face, în conditiile prevăzute de lege, de către agentii constatatori abilitati să dispună această măsură.

(2) Persoanele juridice care au obligatia legală de valorificare a materialelor lemnoase confiscate iau măsurile de conservare a acestora până la valorificare.

(3) În cazul mijloacelor de transport feroviare, materialele lemnoase retinute/confiscate vor fi predate custodelui de către administratia transportului feroviar, după sosirea lor în statia de destinatie, din statia de cale ferată transportându-se de către custode pe cheltuiala expeditorului.

(4) În cazul mijloacelor de transport navale, marfa va fi predată custodelui de către proprietarii sau operatorii navelor ori de reprezentantii împuterniciti ai acestora, în cel mai apropiat port unde există instalatii de descărcare si spatiu de depozitare.

Art. 14. - (1) Pentru materialele lemnoase retinute/ confiscate în conditiile legii, se încheie procesul-verbal de dare în custodie, în 3 exemplare, care va cuprinde următoarele date, după caz:

a) numele, prenumele si calitatea persoanei care a făcut constatarea si a dispus retinerea/confiscarea materialelor lemnoase;

b) numele, prenumele si domiciliul sau denumirea si sediul destinatarului si, respectiv, ale expeditorului, numele, prenumele si datele de identificare sau denumirea si sediul transportatorului si/sau datele de identificare ale persoanei care însoteste transportul;

c) motivul si împrejurările în care s-a luat măsura retinerii/confiscării;

d) cantitatea si sortimentele retinute/confiscate, redate pe specii, iar în cazul lemnului rotund, ecarisat sau cioplit, inventarul pe număr de piese si dimensiuni, precum si indicativul ciocanului silvic cu marcă triunghiulară sau pentagonală, aplicat pe materialul retinut/confiscat, dacă este cazul;

e) denumirea custodelui, precum si numele, prenumele, domiciliul si actul de identitate ale persoanei care primeste în custodie materialele lemnoase;

f) termenul stabilit pentru prezentarea actelor ce dovedesc provenienta materialelor lemnoase retinute, redat prin număr de ore, mentionându-se anul, luna, ziua si ora de la care curge acest termen, documentele solicitate, precum si locul de prezentare a documentelor.

(2) Procesul-verbal de custodie se semnează de agentul constatator care a dispus retinerea/confiscarea materialelor lemnoase, de persoana care primeste în custodie materialele lemnoase, de transportator, destinatar si/sau de însotitorul transportului, după caz, precum si de cel putin un martor.

(3) Cele 3 exemplare ale procesului-verbal de custodie se repartizează astfel: agentului constatator - un exemplar, custodelui - un exemplar si destinatarului sau persoanei care a însotit ori a efectuat transportul - un exemplar.

 

CAPITOLUL IV

Controlul depozitelor de materiale lemnoase si instalatiilor de transformat lemn rotund

 

Art. 15. - Se interzice primirea, depozitarea, prelucrarea sau comercializarea materialelor lemnoase de către detinătorii depozitelor, ai altor spatii destinate depozitării temporare sau ai instalatiilor de prelucrare a lemnului, dacă materialele lemnoase nu sunt însotite de avize de însotire ori de documentele echivalente avizului de însotire stabilite în prezentele norme, după caz.

Art. 16. - (1) Detinătorii depozitelor de materiale lemnoase, ai altor spatii destinate depozitării temporare, precum si detinătorii instalatiilor de transformat lemn rotund au următoarele obligatii:

a) să permită controlul activitătilor reglementate în prezentele norme si să prezinte organelor de control documentele solicitate;

b) să tină situatia gestionară în conformitate cu normele SUMAL;

c) să detină un singur registru de intrări-iesiri material lemnos pe fiecare depozit/instalatie de transformat lemn rotund/spatiu destinat depozitării temporare si să îl completeze la zi; în cazul în care într-un depozit se află mai multe instalatii de transformat lemn rotund, registrul se tine pe depozit;

d) să împrejmuiască incintele punctelor de lucru, ale depozitelor de materiale lemnoase si ale celorlalte perimetre pe care le detin si pe care le folosesc în procesul tehnologic.

(2) Operatorii economici cu care exportatorii sau reprezentantii acestora au încheiat contracte de prestări de servicii privind depozitarea, manipularea si expedierea materialelor lemnoase au obligatiile prevăzute la alin. (1) lit. a) si c), precum si obligatia de a detine si de a pune la dispozitie organelor de control documentele specifice cu caracter tehnico-operativ care să permită calcularea stocurilor scriptice de materiale lemnoase.

(3) În situatia în care nu se respectă prevederile alin. (1) si (2), agentul constatator procedează la aplicarea sanctiunilor prevăzute de legislatia în vigoare, înstiintează organul care a autorizat functionarea instalatiei, după caz, precum si alte institutii publice, corespunzător competentelor legale, pentru a lua măsurile ce se impun.

Art. 17. - (1) Registrul de intrări-iesiri material lemnos este document cu regim special, are paginile numerotate, iar tipărirea si distribuirea în conditiile legii a formularelor se asigură de Compania Natională „Imprimeria Natională" - S.A.

(2) În cazul în care s-a produs pierderea, furtul sau distrugerea registrului de intrări-iesiri material lemnos, se va urma procedura prevăzută la art. 8 alin. (5).

(3) Modelul si continutul formularului de registru de intrări-iesiri material lemnos sunt prevăzute în anexa nr. 7.

Art. 18. - (1) Valorificarea materialelor lemnoase confiscate si a pomilor de Crăciun confiscati, precum si alocarea cotelor aferente agentilor constatatori si a cheltuielilor transportatorului se realizează potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme.

(2) Sumele obtinute din vânzarea materialelor lemnoase confiscate vor fi virate în termen de 5 zile la bugetul de stat, după deducerea cheltuielilor efectuate pentru valorificare, a cotelor aferente agentilor constatatori si a cheltuielilor transportatorului, conform prevederilor legale în vigoare.

(3) În cazul materialelor lemnoase fată de care ofiterii si agentii de politie din cadrul Politiei Române si Politiei de Frontieră Române au dispus măsura confiscării, valorificarea acestora se execută de către ocoalele silvice care au primit bunurile în custodie sau pe a căror rază teritorială îsi are sediul ori domiciliul custodele, altul decât ocolul silvic.

(4) În acest sens, organele din care fac parte agentii constatatori prevăzuti la alin. (3) comunică ocolului silvic competent teritorial un exemplar al procesului-verbal de constatare a contraventiei silvice, rămas definitiv, pentru îndeplinirea procedurilor de valorificare.

(5) În cazul în care printr-o hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă se dispune returnarea contravalorii materialului lemnos confiscat si valorificat către persoana în favoarea căreia a fost dată hotărârea judecătorească, aceasta se face la pretul de valorificare, dacă hotărârea judecătorească nu dispune altfel.

Art. 19. - (1) Materialele lemnoase găsite de către agentii constatatori fără a fi posibilă identificarea detinătorului acestora sau nerevendicate pe bază de documente de către detinător în termen de 24 de ore de la notificare sunt materiale lemnoase abandonate si ele se valorifică potrivit procedurii prevăzute la art. 18.

(2) Agentul constatator are obligatia să notifice primăriei pe raza căreia a identificat materialele lemnoase abandonate, în vederea stabilirii detinătorilor de drept ale acestora.

(3) Pentru însotirea transportului materialelor lemnoase prevăzute la alin. (1) până la locul de predare în custodie în vederea valorificării, agentii constatatori din categoriile prevăzute la art. 5 lit. b) sau c) din hotărâre vor emite avize de însotire conform prevederilor prezentelor norme.

Art. 20. - (1) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură asigură realizarea si functionarea SUMAL.

(2) Utilizarea sistemului SUMAL este obligatorie pentru:

a) ocoalele silvice;

b) operatorii economici care exploatează, prelucrează, depozitează sau comercializează materiale lemnoase.

(3) Softul SUMAL se pune la dispozitie în mod gratuit utilizatorilor prevăzuti la alin. (2) de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

(4) Actele de punere în valoare, autorizatiile de exploatare si actele de reprimire a partizilorse generează în sistemul SUMAL.

(5) Masa lemnoasă si materialele lemnoase care nu sunt înregistrate si pentru care nu se introduc documente în sistemul SUMAL sunt considerate fără provenientă legală.

(6) Partizile autorizate anterior intrării în vigoare a prezentelor norme si nereprimite până la data intrării în vigoare a acestora se introduc în SUMAL.

(7) Functionarea SUMAL este asigurată de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

(8) Organizarea si functionarea SUMAL si obligatiile operatorilor economici se stabilesc conform metodologiei care se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 21. - Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezentele norme.


ANEXA Nr. 1

la norme

 


ANEXA Nr. 2

la norme

 


ANEXA Nr. 3

la norme

 


ANEXA Nr. 4

la norme

 

ANEXA Nr. 5

la norme

 

ACHIZITOR: S.C...................

Nr. reg. corn..............................

Sediul (loc, str., nr., jud.)......................................................

 

BORDEROU DE ACHIZITIE MATERIAL LEMNOS

 

Nr. crt.

Numele si prenumele persoanei vânzătoare

CNP

Punctul de încărcare (Denumirea locatiei)

Cantitatea

achizitionată

(m3)

 

 

Data achizitiei

Numele si

prenumele

persoanei

fizice

Semnătura

Document de provenientă Nr. si seria avizului de însotire

Ziua

Luna

Anul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele si prenumele, CNP, semnătura persoanei achizitoare

 

ANEXA Nr. 6 la norme

 

ANEXA Nr. 7

la norme

 

REGISTRUL DE EVIDENTA

a intrărilor-iesirilor de materiale lemnoase

 

Nr. crt.

Nr. mijlocului de transport/

Numele si CNP proprietarului mijlocului de transport

Data si ora intrării

Data si ora iesirii

Nr. aviz de însotire/data

Volum/sortimente

 

 

 

 

 

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităti de explorare - Runda nr. 63/2008

 

În temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si al art. 40 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. -Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de autoritate competentă abilitată să aplice prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, organizează concurs public de oferte pentru concesionarea de activităti miniere de explorare în perimetrele aprobate potrivit prezentului ordin.

Art. 2. - Perimetrele în cuprinsul cărora urmează a fi concesionate activităti de explorare, inclusiv coordonatele topogeodezice, perimetrele exceptate si resursa minerală, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Ofertele redactate în limba română pot fi depuse, potrivit legii, la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale din Bucuresti, str. I.D. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1.

(2) Termenul de depunere a ofertelor este ora 15,00 a celei de-a 30-a zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 4. - Ofertele persoanelor juridice române sau străine interesate vor cuprinde, cu respectarea prevederilor art. 42-45 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, următoarele documente si informatii:

I. Plic exterior:

A. În cazul persoanelor juridice române:

a) declaratie de participare, semnată si stampilată de ofertant, fără stersături sau adăugări, care va cuprinde angajamentul de a mentine valabilitatea ofertei, mentionarea perimetrului la care se referă, respectiv denumirea, pozitia din anexa la prezentul ordin potrivit art. 2 si coordonatele topogeodezice, asa cum au fost publicate, precum si asumarea răspunderii ofertantului asupra datelor si declaratiilor din ofertă.

Mentionarea în cuprinsul declaratiei de participare a altor coordonate topogeodezice decât a celor publicate în conformitate cu prezentul ordin atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior;

b) declaratie cuprinzând date si informatii privind ofertantul, respectiv denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare, capitalul social, asociatii/actionarii, precum si numele, functia, telefonul/faxul persoanei împuternicite de ofertant cu care se vor face comunicările;

c) copii, certificate pentru conformitate, de pe actul constitutiv si certificatul de înregistrare ale ofertantului;

d) certificat constatator privind ofertantul, emis de oficiul registrului comertului, în termen de valabilitate, în original;

e) lista cuprinzând mentionarea datelor si informatiilor incluse în fondul geologic national si/sau în fondul national de resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea ofertei; în cazul utilizării de date si informatii publice referitoare la resurse minerale, se va indica sursa din care provin acestea;

f) dovada privind detinerea legală a datelor si informatiilor incluse în fondul geologic national si/sau în fondul national de resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea ofertei, respectiv factura emisă de Agentia Natională pentru Resurse Minerale si ordinul de plată sau chitanta corespunzătoare, precum si acordul de confidentialitate pentru utilizarea datelor si informatiilor geologice încheiat între ofertant si Agentia Natională pentru Resurse Minerale;

g) scrisoare de bonitate, în original sau copie legalizată, cuprinzând următorii indicatori economici exprimati în procente: lichiditate globală, solvabilitate patrimonială, rata profitului brut si rentabilitate financiară. Lipsa oricărui indicator economic solicitat atrage depunctarea ofertei. Prezentarea oricărui alt indicator decât a celor mentionati nu se ia în considerare;

h) certificate constatatoare/adeverinte, în original sau copie legalizată, emise de autoritătile/institutiile publice care administrează bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă si boli profesionale, precum si bugetele locale;

i) - certificat de atestare privind capacitatea tehnică pentru întocmirea documentatiilor si/sau executarea lucrărilor de cercetare geologică si memoriu cuprinzând prezentarea activitătilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertantilor specializati si atestati de Agentia Natională pentru Resurse Minerale; sau

- documentatie privind dotarea tehnică a ofertantului, care va cuprinde cel putin informatii privind instalatiile si utilajele specifice activitătilor miniere de cercetare geologică, detinute de ofertant, si titlul detinerii acestora, precum si personalul ofertantului, inclusiv personalul de specialitate specific activitătilor miniere, si un memoriu cuprinzând prezentarea activitătilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertantilor cu dotare tehnică proprie, neatestati de Agentia Natională pentru Resurse Minerale; sau

- copie de pe certificatul de atestare privind capacitatea tehnică pentru întocmirea documentatiilor si/sau executarea lucrărilor de cercetare geologică a persoanei juridice cu care urmează să fie executate activitătile miniere, semnată si stampilată pentru conformitate, memoriu cuprinzând prezentarea activitătilor miniere executate de aceasta sau în curs de executare, precum si actul juridic prin care s-a convenit obligatia fermă de executare a activitătilor miniere, dacă acestea îi vor fi concesionate, în cazul ofertantilor fără capacitate tehnică proprie.

Pentru capacitatea tehnică se vor depune documente numai pentru unul dintre cele 3 cazuri prezentate anterior. În situatia în care documentatia pentru atestarea capacitătii tehnice este depusă la Agentia Natională pentru Resurse Minerale, dar nu s-a obtinut încă atestatul, se vor prezenta documentele prevăzute la paragrafele doi sau trei de la lit. i).

în situatia în care un operator economic depune oferte pentru mai multe perimetre din lista aprobată prin prezentul ordin, originalele prevăzute la lit. d), g) si h) vor fi prezentate în oferta aflată pe pozitia superioară din listă. Pentru celelalte oferte se prezintă copii certificate în conformitate cu originalul, cu specificarea expresă în care dintre oferte se găsesc originalele.

Documentele prevăzute la lit. d), g) si h) se vor prezenta în termen de valabilitate la data depunerii ofertei;

B. În cazul persoanelor juridice străine, plicul exterior va cuprinde documentele si informatiile prevăzute la lit. A.a), b), e), f) si i), precum si următoarele:

a) scrisoarea de bonitate, fără prezentarea indicatorilor prevăzuti la art. 59 alin. (1) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare;

b) raportul anual auditat.

Documentele cuprinse în plicul exterior se vor prezenta îndosariate, cu paginile numerotate si filă finală.

II. Plic interior care, atât în cazul persoanelor juridice române, cât si străine, contine oferta propriu-zisă, respectiv:

a) programul de explorare propus;

b) proiectul tehnic de refacere a mediului.

Programul de explorare propus si proiectul tehnic de refacere a mediului vor cuprinde inclusiv volumele fizice de lucrări, defalcate pe ani contractuali, si valorile estimative corespunzătoare acestora.

Art. 5. - (1) În conformitate cu prevederile art. 72 alin. (4) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, lipsa oricărui document din plicul exterior atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior.

(2) Lipsa oricărui document din plicul interior atrage descalificarea ofertei, conform art. 72 alin. (6) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - (1) În vederea formulării ofertelor Agentia Natională pentru Resurse Minerale pune la dispozitia persoanelor juridice interesate date si informatii geologice existente în fondul geologic national si/sau în fondul national de resurse/rezerve minerale.

(2) Accesul la datele si informatiile geologice se face, conform art. 11 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, în baza solicitării scrise, cu respectarea conditiilor impuse de legislatia privind informatiile clasificate, a acordului de confidentialitate si în conditiile achitării de către solicitant a tarifelor pentru consultarea si utilizarea de date si informatii din fondul geologic national referitoare la resurse minerale, cu exceptia petrolului, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 143/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 19 septembrie 2002.

Art. 7. - Ofertele vor fi deschise la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale la ora 10,00 a celei de-a 3-a zile lucrătoare de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 3.

Art. 8. - (1) Organizarea si desfăsurarea concursului public de oferte pentru concesionarea de activităti de explorare se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare.

(2) Modalitatea de evaluare a capacitătii financiare, capacitătii tehnice, programului de explorare si proiectului tehnic de refacere a mediului, precum si datele-limită ale evaluării ofertelor si cea a declarării câstigătorului pot fi obtinute gratuit de participantii la concursul public de oferte de la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

(3) Relatii suplimentare pot fi obtinute la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale sau la telefon 021.317.00.96 ori 021.317.00.18, 021.317.00.94, 021.317.00.95/interior 115.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

 

Bucuresti, 3 septembrie 2008.

Nr. 167.

 

ANEXA

 

LISTA

perimetrelor scoase la concurs public de oferte, Runda nr. 63/2008, pentru concesionarea activitătilor miniere de explorare

 

Nr. crt.

Denumirea perimetrului

Coordonate

Suprafata - km2 -

Judetul

Substanta

X

Y

1.

SOCODOR

561.736

561.736

561.236

561.236

226.679

227.179

227.179

226.679

0,250

Arad

apă geotermală

2.

SÂNMARTIN

614.250

614.250

614.000

614.000

270.750

271.000

271.000

270.750

0,062

Bihor

apă minerală terapeutică

3.

TÂRGSORUL NOU

381.371

382.059

381.510

381.452

381.151

381.064

380.308

380.197

380.760

570.582

572.523

572.645

572.670

572.609

572.654

572.677

571.448

571.123

2,528

Prahova

nisip si pietris

4.

COSTEIU DE SUS NORD

494.600

494.960

494.600

494.200

493.700

494.300

494.000

494.000

493.000

492.600

493.500

294.300

296.300

298.300

298.700

297.600

297.000

297.000

295.000

295.000

293.800

293.600

5,000

Timis

andezit

5.

PATÂRS

505.467

505.760

506.060

506.000

505.680

505.350

255.915

256.080

256.080

256.375

256.370

256.277

0,205

Arad

bazalt

6.

MIHAI VODĂ

325.649

326.299

324.315

323.547

322.463

322.471

323.453

324.188

325.242

325.415

562.840

564.909

564.868

565.541

564.594

564.152

563.392

563.349

563.416

562.879

5,675

Giurgiu

nisip si pietris

7.

BĂRBOSU

447.310

447.310

446.790

446.055

446.055

447.060

245.245

245.565

245.730

245.680

245.330

245.300

0,470

Caras-Severin

dacit industrial si de constructie


MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.033/2005 pentru aprobarea Structurii organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară

 

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) si (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, republicată,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

ministrul internelor si reformei administrative emite prezentul ordin.

Art. I. - Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.033/2005 pentru aprobarea Structurii organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 19 ianuarie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 541, literele f), j), k), l) si p) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,f) initiază si organizează procedurile privind atribuirea contractelor de servicii, lucrări si bunuri achizitionate pentru obiectivele cuprinse în proiectele implementate de Directia managementul proiectelor;

..................................................................

j) gestionează conturile deschise de Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară exclusiv pentru implementarea proiectelor Directiei managementul proiectelor, atât la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, cât si la institutiile bancare acreditate conform prevederilor legale, si tine evidenta financiar-contabilă a acestora în conformitate cu prevederile acordurilor internationale de finantare a proiectelor respective si ale legislatiei interne în vigoare, după caz;

k) întocmeste si transmite solicitările pentru deschiderile de credite din fonduri de la bugetul de stat, precum si din orice alte fonduri, inclusiv din fondurile Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, care reprezintă surse de finantare ale proiectelor implementate prin Directia managementul proiectelor;

l) întocmeste ordinele de plată si efectuează plătile din conturile proiectelor;

..................................................................

p) asigură relatiile functionale cu institutiile cofinantatoare, Ministerul Economiei si Finantelor si cu alte institutii publice implicate în implementarea proiectelor derulate de Directia managementul proiectelor;".

2. La articolul 541, după litera q) se introduc două noi litere, literele r) si s), cu următorul cuprins:

,,r) asigură controlul financiar preventiv propriu al tuturor operatiunilor financiar-contabile desfăsurate la nivelul Directiei managementul proiectelor;

s) asigură efectuarea auditării proiectelor derulate în cadrul Directiei managementul proiectelor, conform acordurilor de finantare si legislatiei române în vigoare."

3. La articolul 541 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Directia managementul proiectelor se organizează ca o structură functională fără personalitate juridică, asimilată unei unităti de management de proiect, asa cum este ea prevăzută de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru pentru managementul proiectelor finantate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv prin plata specialistilor români care îsi desfăsoară activitatea în cadrul unitătilor de management de proiect, aprobată prin Legea nr. 172/2001."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 3 septembrie 2008.

Nr. 602.

 


MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTĂRII DURABILE

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 25.684 din 24 iulie 2008,

în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, cu completările ulterioare,

ministrul mediului si dezvoltării durabile emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Repartizarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti la art. 1 se aprobă de către ministrul mediului si dezvoltării durabile în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 3. - În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti va efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă art. 1 si anexa nr. 1 la Ordinul ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 730/2008 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2008 ale Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti, Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanta si Institutului National de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 1 iulie 2008.

 

p. Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Silviu Stoica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 iulie 2008.

Nr. 876.

 


ANEXĂ*)

 

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTĂRII DURABILE

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI - ICIM BUCURESTI

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

rectificat pe anul 2008

 

INDICATORI

Nr. rd.

Buget aprobat 2008

-mii lei-

Buget rectificat 2008

-mii lei

%

A

0

1

2

3=2/1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

15.046

15.046

100,0

1.VENITURI DIN EXPLOATARE din care:

02

15.040

15.040

100,0

a) Venituri din activitatea de bază*)

03

14.840

14.840

100,0

b) Venituri din alte activităti conexe activitătii de cercctarc-dezvoltare

04

200

200

100,0

2.VENITURI FINANCIARE

05

6

6

100,0

3. VENITURI EXTRAORDINARE

06

0

0

0

ll.CHELTUIELI TOTALE,din care:

07

14.570

14.570

100,0

1.Cheltuieli de exploatare,total,din care:

OS

14.561

14.561

100,0

a) Bunuri si servicii

09

1.150

1.150

100,0

b) Cheltuieli de personal, din care:

10

8.546

8.546

100,0

- cheltuieli cu salariile

11

6.201

6.201

100,0

-contribulii de asigurări sociale de stat

12

1.193

1.193

100,0

-contributii de asigurări de somaj

13

59

59

100,0

-contributii de asigurări sociale de sănătate

14

337

337

100,0

-contributii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale

15

41

41

100,0

-contributii pentru concedii si indemnizatii

16

52

52

100,0

-contributii la Fondul de garantare a creantelor salariate

17

15

15

100,0

-contributii la fondul de pensii facultative

18

0

0

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

19

648

64*

100,0

- dcplasărLdctasări

20

219

219

100,0

- lichele de masă

21

429

429

100,0

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele

22

349

349

100,0

d) Cheltuieli de protocol

23

18

18

100,0

e) Cheltuieli de reclamă si publicitate

24

30

30

100,0

0 Cheltuieli cu sponsorizarea

25

0

0

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3-lit c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscaL din care:

26

163

163

100,0

-tichete de crese

27

18

18

100,0

-lichele cadou

28

9

9

100,0

h) Alic cheltuieli

29

4.305

4.305

100,0

2.Cheltuieli financiare, din care:

30

9

9

100,0

- cheltuieli privind dobânzile

31

6

6

100,0

- alte cheltuieli financiare

32

3

3

100,0

3.Cheltuieli extraordinare

33

0

0

0

111.REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

34

476

476

100,0

IV.IMPOZIT PE PROFIT

35

84

84

100,0

V.REZULTATUL NET

36

392

392

100,0

VI.ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

37

0

0

 


A

0

2

2

3

VIL PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

(potrivit O.G.nr. 57/2002 aprobata prin Legea nr.324/2003, cu modificările si completările ulterioare ), din care:

38

392

392

100,0

a) pentru cointeresarea personalului

39

78

78

100,0

b) pentru finantarea dezvoltării institutului national, in conformitate cu planul de investitii si dotări ale acestuia, aprobat de organul administratiei centrale coordonator

40

235

235

100,0

c) pentru desfăsurarea activitătii curentejnclusiv pentru cofinantarea proiectelor

41

78

78

100,0

VIH.SURSE DE FINANTARE A INVESTlTMLOR,din care:

42

2.074

2.429

117,1

1. Surse proprii

43

144

144

100,0

2. Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii

44

1.930

2.285

118,4

3. Credite bancare pentru investitii

45

0

0

0

- interne

46

0

0

0

- externe

47

0

0

0

4. Alte surse

48

0

0

0

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII,

din care:

49

2.074

2.429

117,1

1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului

50

2.074

2.429

117,1

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

51

0

0

0

- interne

52

0

0

0

- externe

53

0

0

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

 

 

1. Venituri totale ( rd. 01)

54

15.046

15.046

100,0

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale

55

14.570

14.570

100,0

3. Rczullalc(+/-)(rd. 54-rd.55)

56

476

476

100.0

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

57

243

243

100,0

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

58

165

165

100,0

5. Câstigul mediu lunar pe salariat, total institut **)

59

2,0830

2.0830

100,0

6.Câstigul mediu lunar pe personal de cercetare- dezvoltare

60

3,0737

3.0737

100,0

7.Rentabilitatea ( rd. 56/rd. 55 * 100)

61

2,79

2.79

100,0

8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers. (rd. 02/rd. 57)

62

61,89

61,89

100,0

9. Rata rentabilitătii financiare

rd. 38*100 capital propriu

63

17

17

100,0

10. Plati restante

64

800

800

100,0

11. Creante de incasat

65

1.000

1.000

100,0


MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 586/2006 pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi si a Listei contribuabililor reactivati

 

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere art. 11 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, în baza art. 1 alin. (2) din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 575/2006 privind stabilirea conditiilor si declararea contribuabililor inactivi, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Se aprobă eliminarea pozitiei:

 

„661

14373042

SNMCD. TRANS IMPEX SRL

Loc. Municipiul Bucuresti, Sec. 3, Str. Sg. Ion Ciubaru, Nr. 30, Cod postal 0

DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI BUCURESTI"

 

din anexa nr. 1 „Lista contribuabililor declarati inactivi" la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 586/2006 pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi si a Listei contribuabililor reactivati, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 24 august 2006, cu modificările ulterioare.

Art. II. - Eliminarea pozitiei 661 din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 586/2006, cu modificările ulterioare, va fi afisată de Directia

generală de tehnologia informatiei pe pagina de internet a Ministerului Economiei si Finantelor, www.mfinante.ro, la sectiunea „Informatii contribuabili".

Art. III. - Directia generală de inspectie fiscală si Directia generală de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Eugen Ciorici

 

Bucuresti, 2 septembrie 2008.

Nr. 1.234.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază în conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005, aprobat prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 721/2005

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare nr. E.N. 9.243/2008,

având în vedere prevederile art. 13 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul privind acordarea sporurilor la salariile de bază in conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005, aprobat prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 721/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 27 iulie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 1 la regulament, la capitolul I „Spor pentru conditii periculoase", litera A „Spor de până la 25% din salariul de bază", sintagma „de până la" se înlocuieste cu termenul „de".

2. În anexa nr. 1 la regulament, la capitolul II „Spor pentru conditii periculoase sau vătămătoare" punctul 11.1 „Spor pentru conditii periculoase", litera A „Spor de până la 15% din salariul de bază", după punctul 13 se introduc două noi puncte, punctele 14 si 15, cu următorul cuprins:

„14. personalul din sterilizare;

15. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din laboratoarele de explorări functionale."

3. În anexa nr. 1 la regulament, la capitolul II „Spor pentru conditii periculoase sau vătămătoare", punctul 11.1 „Spor pentru conditii periculoase", litera A „Spor de până la 15% din salariul de bază", litera B „Spor de până la 10% din salariul de bază", litera C „Spor de până la 7% din salariul de bază", sintagma „de până la" se înlocuieste cu termenul de" "

4. În anexa nr. 1 la regulament, la capitolul II „Spor pentru conditii periculoase sau vătămătoare", punctul 11.1 „Spor pentru conditii periculoase", litera B „Spor de până la 10% din salariul de bază", după punctul 10 se introduc trei noi puncte, punctele 11,12 si 13, cu următorul cuprins:

„11. personalul din spălătorii, călcătorii si crematorii;

12. personalul sanitar care lucrează permanent la dezinfectie, dezinsectie si deratizare;

13. preotii."

5. În anexa nr. 1 la regulament, la capitolul II „Spor pentru conditii periculoase sau vătămătoare", punctul 11.1 „Spor pentru conditii periculoase", litera C „Spor de până la 7% din salariul de bază", punctul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„1. personalul mediu sanitar de igienă din structurile care acordă servicii medicale ambulatorii de specialitate, spitale, sanatorii si preventorii;".

6. În anexa nr. 1 la regulament, la capitolul II „Spor pentru conditii periculoase sau vătămătoare", punctul 11.1 „Spor pentru conditii periculoase", litera C „Spor de până la 7% din salariul de bază", se elimină punctul 2.

7. În anexa nr. 1 la regulament, la capitolul II „Spor pentru conditii periculoase sau vătămătoare", punctul II.2 „Spor pentru conditii vătămătoare", litera A „Spor de până la 10% din salariul de bază", litera B „Spor de până la 7% din salariul de bază", litera C „Spor de până la 5% din salariul de bază", sintagma „de până la" se inlocuieste cu termenul „de".

8. În anexa nr. 1 la regulament, la capitolul II „Spor pentru conditii periculoase sau vătămătoare", punctul II.2 „Spor pentru conditii vătămătoare", litera A „Spor de până la 10% din salariul de bază", după punctul 6 se introduc două noi puncte, punctele 7 si 8, cu următorul cuprins:

„7. liftieri;

8. personalul care manipulează deseuri toxice."

9. În anexa nr. 1 la regulament, la capitolul II „Spor pentru conditii periculoase sau vătămătoare", punctul II.2 „Spor pentru conditii vătămătoare", litera B „Spor de până la 7% din salariul de bază", punctul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„1. personalul care lucrează în cadrul laboratoarelor de analize fizico-chimice si în statiile de clorinare, precum si

personalul care recoltează si manipulează probe de ape reziduale si nămoluri;".

10. În anexa nr. 1 la regulament, la capitolul II „Spor pentru conditii periculoase sau vătămătoare", punctul II.2 „Spor pentru conditii vătămătoare", litera B „Spor de până la 7% din salariul de bază", după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 9, cu următorul cuprins:

„9. personalul care lucrează în compartimentele de arhivă."

11. În anexa nr. 3 la regulament, litera B „Spor de până la 15% din salariul de bază", după punctul 16 se introduc patru noi puncte, punctele 17, 18, 19 si 20, cu următorul cuprins:

„17. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din compartimente cu paturi postoperator;

18. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din unităti, sectii si compartimente cu paturi de obstetrică-ginecologie;

19. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din sectii si compartimente cu paturi de nefrologie;

20. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din sectii si compartimente cu paturi de endocrinologie."

12. În anexa nr. 3 la regulament, litera C „Spor de până la 10% din salariul de bază", punctul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„1. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din unităti, sectii si compartimente cu paturi de neuropsihomotori;".

13. În anexa nr. 3 la regulament, litera C „Spor de până la 10% din salariul de bază", după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:

„3. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din sectii si compartimente cu paturi de diabet zaharat, nutritie_si boli metabolice."

14. În anexa nr. 3 la regulament, litera A „Spor de până la 25% din salariul de bază", litera B „Spor de până la 15% din salariul de bază", litera C „Spor de până la 10% din salariul de bază", litera D „Spor de până la 5% din salariul de bază", sintagma „de până la" se înlocuieste cu termenul „de".

15. În anexa nr. 4 la regulament, litera B „Spor de până la 10% din salariul de bază", după punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 16, cu următorul cuprins:

„16. Institutul National de Endocrinologie «CI. Parhon» Bucuresti."

16. În anexa nr. 4 la regulament, litera A „Spor de până la 15% din salariul de bază" si litera B „Spor de până la 10% din salariul de bază", sintagma „de până la" se înlocuieste cu termenul „de".

17. În anexa nr. 5 la regulament, în textul „Spor de până la 15% din salariul de bază", sintagma „de până la" se înlocuieste cu termenul „de".

18. În anexa nr. 6 la regulament, la capitolul I „Criterii de clasificare a localitătilor cu conditii deosebite de muncă sau unde atragerea personalului se face cu greutate, în care functionează unităti sanitare publice", litera A „Spor de până la 20% din salariul de bază", litera B „Spor de până la 40% din salariul de bază", litera C „Spor de până la 60% din salariul de bază", sintagma „de până la" se înlocuieste cu termenul „de".

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 3 septembrie 2008.

Nr. 1.524.

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 4.276/2008 pentru aprobarea Calendarului activitătilor de selectie si repartizare a personalului didactic implicat în cadrul Proiectului privind predarea cursului de Limbă, cultură si civilizatie românească în unităti de învătământ din state membre ale Uniunii Europene pentru anul scolar 2008-2009

 

În conformitate cu dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 454/2008 pentru aprobarea Proiectului Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului privind predarea cursului de Limbă, cultură si civilizatie românească în unităti de învătământ din state membre ale Uniunii Europene,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. I. -Anexa la Ordinul ministrului educatiei, cercetării si publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din tineretului nr. 4.276/2008 pentru aprobarea Calendarului activitătilor de selectie si repartizare a personalului didactic implicat în cadrul Proiectului privind predarea cursului de Limbă, cultură si civilizatie românească în unităti de învătământ din state membre ale Uniunii Europene pentru anul scolar 2008-2009, 5 iunie 2008, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

 

Bucuresti, 20 august 2008.

Nr. 5.082.

 

CALENDARUL

activitătilor de selectie si repartizare a personalului didactic implicat în cadrul Proiectului privind predarea cursului de Limbă, cultură si civilizatie românească în unităti de învătământ din state membre ale Uniunii Europene

pentru anul scolar 2008-2009

 

ANEXA

 

Nr. crt.

Activitatea

Belgia

Italia

Spania

1.

Depunerea dosarelor

9-15 iunie 2008

7-13 iulie

23-29 iunie

15-20 septembrie

2.

Selectia

Evaluarea dosarelor: 16-17 iunie

Evaluarea dosarelor: 14-15 iulie

Evaluarea dosarelor: 30 iunie-1 iulie 25 septembrie

Afisarea rezultatelor evaluării dosarelor: 17 iunie

Afisarea rezultatelor evaluării dosarelor: 15 iulie

Afisarea rezultatelor evaluării dosarelor:

1 iulie, respectiv 25 septembrie

Interviu: 18-19 iunie

Interviu: 16-17 iulie

Interviu: 2-3 iulie

26 septembrie

Afisarea rezultatelor selectiei: 19 iunie

Afisarea rezultatelor selectiei: 18 iulie

Afisarea rezultatelor selectiei: 4 iulie, respectiv 26 septembrie

3.

Repartizarea

20 iunie

19 iulie

6 iulie, respectiv 27 septembrie


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 3.152/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare a cursurilor de limba română si atestare a nivelului de cunostinte de limba română si a Programei analitice

 

Având în vedere dispozitiile art. 3 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 34/1999 privind înfiintarea Institutului Limbii Române, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.133/2007 privind stabilirea taxelor pentru organizarea cursurilor de limba română de către Institutul Limbii Române si al Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa nr. 4 la Regulamentul de organizare a cursurilor de limba română si atestare a nivelului de cunostinte de limba română, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 3.152/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare a cursurilor de limba română si atestare a nivelului de cunostinte de limba română si a Programei analitice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 19 februarie 2008, se modifică si se înlocuieste cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Institutul Limbii Române va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Zvetlana Preoteasa,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 august 2008.

Nr. 5.116.

 

ANEXA

 


 

ATESTAT DE COMPETENTA LINGVISTICA

A CUNOSTINTELOR DE LIMBA ROMANA


 

Rezultatele evaluării cunostintelor de Limba română

Nivel.........

 

Abilităti lingvistice testate

Note

Întelegerea textului scris/ Comprehensiune de lectură si competentă gramaticală

 

Întelegerea si exprimarea orala/ Discutii pe marginea unui text audiat

 

Exprimarea scrisă/ Elaborarea unui text pe o temă dată

 

 

REPUBLICĂRI

 

HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 187/2000

privind imitatiile de produse alimentare care prezintă riscul de a pune în pericol sănătatea sau securitatea consumatorilor*)


*) Republicată în temeiul art. VI, pct. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 321/2008 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, dându-se textelor o nouă numerotare.

Hotărârea Guvernului nr. 187/2000 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 21 martie 2000 si a mai fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 404/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 30 aprilie 2002.

 

Art. 1. - Se interzic comercializarea, importul, producerea si exportul produselor ce imită produsele alimentare, fără a fi astfel de produse, si care prezintă riscul de a pune în pericol sănătatea sau securitatea consumatorilor.

Art. 2. - Produsele prevăzute la art. 1 sunt cele care, desi nu sunt produse alimentare, având formă, miros, culoare, prezentare, ambalaj, etichetă, volum sau mărime atractive pentru consumatori, în special pentru copii, pot fi confundate cu produsele alimentare si, în consecintă, prin introducerea în gură sau prin înghitirea lor pot provoca rănirea, intoxicarea, otrăvirea, iritarea, perforarea sau obstructia aparatului digestiv.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor art. 1 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 70 lei la 100 lei.

Art. 4. - Dispozitiile art. 3 referitoare la contraventii se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de inspectorii Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, prin efectuarea de controale pe piată, la producător sau la importator, precum si în unităti vamale si depozite angro.

Art. 6. - În cazul depistării unor produse periculoase în sensul prevederilor art. 2, organul constatator, în afara aplicării sanctiunii prevăzute la art. 3, va dispune retragerea de pe piată a produselor respective si va lua măsuri în vederea interzicerii producerii, comercializării, importului si exportului acestora.

Art. 7. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei Consiliului 87/357/CEE privind produse care, fiind altfel decât par a fi, pun în pericol sănătatea sau securitatea consumatorilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 192 din 11 iulie 1987.

 

 

HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 947/2000

privind modalitatea de indicare a preturilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare*)

 


*) Republicată în temeiul art. VI pct. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 321/2008 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, dându-se textelor o nouă numerotare. Hotărârea Guvernului nr. 947/2000 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 524 din 25 octombrie 2000.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre reglementează modalitatea de indicare a pretului de vânzare si a pretului pe unitatea de măsură la produsele existente în suprafetele de vânzare, oferite de operatorii economici consumatorilor, în scopul informării complete, corecte si precise a acestora si pentru a le permite compararea cu usurintă a preturilor.

Art. 2. - În sensul prezentei hotărâri termenii de mai jos se definesc astfel:

a) pret de vânzare - pretul final pentru o unitate sau o cantitate determinată de produs, incluzând taxa pe valoarea adăugată si toate taxele suplimentare;

b) pret pe unitatea de măsură - pretul final, incluzând taxa pe valoarea adăugată si toate taxele suplimentare, valabil pentru un kilogram, un litru, un metru, un metru pătrat, un metru cub, o bucată sau pentru altă unitate de măsură, atunci când este utilizată în mod obisnuit la comercializarea unor produse;

c) produs preambalat - un produs ambalat în întregime sau partial, înainte de a fi oferit spre vânzare consumatorului, astfel încât cantitatea de produs să nu poată fi modificată fără deschiderea sau modificarea ambalajului;

d) produs comercializat în vrac - un produs care nu a fost supus operatiunii de preambalare si care este măsurat sau cântărit pentru vânzare în prezenta consumatorului;

e) suprafată de vânzare - suprafata destinată accesului consumatorilor pentru achizitionarea produselor, expunerii produselor oferite, plătii acestora si circulatiei personalului angajat pentru derularea activitătii. Nu se consideră suprafete de vânzare cele destinate depozitării si păstrării produselor, desfăsurării activitătilor de productie, birourilor si anexelor.

Art. 3. - (1) Pretul de vânzare si pretul pe unitatea de măsură se exprimă în lei.

(2) În cazul în care vânzătorii oferă informatii privind preturile în alte valute, acestea trebuie să fie clare si usor de înteles.

(3) Cheltuielile privind serviciul de livrare - ambalare si transport - pot fi mentionate separat, cu conditia ca acestea să fie clare, usor de identificat si lizibile.

(4) Responsabilitatea indicării pretului de vânzare si a pretului pe unitatea de măsură revine vânzătorului.

Art. 4. - (1) Pretul de vânzare si pretul pe unitatea de măsură se indică într-o formă clară, lizibilă si usor de indentificat.

(2) Indicarea preturilor se face astfel încât consumatorul aflat în suprafata de vânzare să le poată vedea în locurile de prezentare fără a întreba vânzătorul.

(3) Preturile se indică pe produse sau lângă acestea ori pot fi cuprinse într-o listă sau într-un catalog, împreună cu preturile altor produse, în imediata apropiere a acestora.

(4) În cazul utilizării cataloagelor vânzătorul trebuie să asigure un număr suficient de exemplare la dispozitia consumatorilor.

(5) În cazul în care preturile se află în vitrinele exterioare, acestea se indică astfel încât consumatorul să le poată vedea cu usurintă fără a intra în suprafata de vânzare.

Art. 5. - (1) La produsele preambalate se indică pretul pe unitatea de măsură si pretul de vânzare corespunzător cantitătii preambalate.

(2) În cazul în care pretul pe unitatea de măsură este identic cu pretul de vânzare se indică numai pretul de vânzare.

(3) În cazul produselor preambalate pentru care reglementările în vigoare prevăd indicarea atât a cantitătii nominale, cât si a masei componentei solide, este suficient să se indice pretul pe unitatea de măsură al componentei solide.

Art. 6. - Pentru produsele vândute în vrac prin cântărire sau măsurare este obligatorie indicarea numai a pretului pe unitatea de măsură.

Art. 7. - (1) Indicarea pretului de vânzare si/sau a pretului pe unitatea de măsură este obligatorie pentru orice tip de publicitate în care se face referire la pret.

(2) În cazul publicitătii destinate vânzării la distantă este obligatorie informarea asupra pretului de vânzare si asupra pretului pe unitatea de măsură.

Art. 8. - Prezenta hotărâre nu se aplică în cazul vânzărilor prin licitatie, al vânzărilor de obiecte de artă sau de antichităti si nici în cazul produselor furnizate cu ocazia unei prestări de serviciu.

Art. 9. - Se exceptează de la indicarea pretului pe unitatea de măsură:

a) alimentele care fac obiectul consumului pe loc în: unităti de alimentatie publică, structuri de primire turistice, cinematografe, teatre, institutii de învătământ, spitale, cămine si tabere pentru copii si tineret;

b) produsele preambalate în cantităti mai mici de 50 grame sau mililitri, precum si cele mai mari de 10 kilograme sau litri;

c) produsele preambalate vândute de vânzătorii itineranti prin intermediul cărucioarelor, rulotelor, al tuturor tipurilor de mijloace de transport;

d) produsele vândute prin distribuitor automat;

e) în cazul în care informatia asupra pretului pe unitatea de măsură nu ar folosi consumatorului sau ar crea confuzii, respectiv:

- publicitatea cu timp scurt de expunere, în care informatia poate crea confuzii;

- ofertele promotionale în care pretul a fost redus datorită deteriorării produsului si/sau pericolului ca acesta să se deterioreze;

- produsele asortate vândute într-un singur ambalaj, la care pretul pe unitatea de măsură al fiecărui produs ar crea confuzie, iar indicarea pretului unui singur produs ar fi înselătoare.

Art. 10. - Indicarea pretului pe unitatea de măsură este obligatorie la produsele alimentare preambalate pentru care reglementările specifice impun indicarea cantitătii nominale sau comercializarea în cantităti prescrise.


Art. 11. - Produsele nealimentare pentru care este obligatorie indicarea pretului pe unitatea de măsură sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12. - Neindicarea pretului pe unitatea de măsură potrivit art. 4-7, 10 si 11 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 50 lei până la 100 lei.

Art. 13. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de inspectorii Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, precum si de reprezentantii împuterniciti ai altor organe ale administratiei publice, potrivit competentelor.

Art. 14. - Dispozitiile art. 12 referitoare la contraventii se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 15. - Prezenta hotărâre intră în vigoare:

a) la 12 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, pentru suprafete de vânzare mai mici de 100 m2 inclusiv;

b) la 3 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, pentru suprafete de vânzare mai mari de 100 m2.

Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei Parlamentului European si a Consiliului 98/6/CE din 16 februarie 1998 privind protectia consumatorilor în indicarea preturilor pentru produsele destinate consumatorilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 80 din 18 martie 1998.

 

ANEXA

 

LISTA

cuprinzând produsele nealimentare pentru care este obligatorie indicarea pretului pe unitatea de măsură

 

A. Produse de uz curent si gospodăresc

1. Cosmetice - produse de înfrumusetare si toaletă:

1.1. Produse pentru îngrijirea pielii si igienă bucală, creme de bărbierit, creme si lotiuni de uz general, creme de mâini si lotiuni, produse de plajă

1.2. Pastă de dinti

1.3. Produse pentru îngrijirea părului (mai putin produsele de colorat si de decolorat părul) si produse de baie: lacuri, sampoane, balsamuri, produse de clătire, fixative, briantine, spume de păr, spumante de baie si alte spumante pentru baie si dus

1.4. Deodorante si produse de igienă personală

1.5. Pudre de talc

2. Produse pentru spălat:

2.1. Săpunuri solide pentru toaletă si uz casnic

2.2. Săpunuri fine

2.3. Fulgi de săpun, detergenti, balsamuri

2.4. Lichide pentru spălat, curătat, preparate auxiliare pentru spălat si preparate pe bază de hipoclorit

2.5. Pudră de curătat

2.6. Preparate de prespălare si înmuiere, sub formă de pudră

3. Produse de lustruit pentru piele si încăltăminte, lemn si parchet, cuptoare si metale, inclusiv pentru autoturisme, ferestre si oglinzi:

3.1. Solutii pentru îndepărtarea petelor, apret si vopsele de uz casnic

3.2. Insecticide pentru uz casnic, detartranti, deodorante de uz casnic, dezinfectante nefarmaceutice

4. Vopsele, lacuri si emailuri; se exceptează culorile si vopselele utilizate în artă si în învătământ

5. Solventi

6. Produse de lipit si adezivi; se exceptează cele ambalate în tuburi

7. Cabluri

8. Cuie

9. Geamuri si produse similare

10. Diferite sortimente de ciment, var, ipsos, balast, beton, mortar, nisip

11. Materiale textile si panouri pentru izolatie. B. Materiale de grădinărit

1. Produse de întretinere si amenajare a solului

2. Turbă, pământ de răsadnită, compost si produse fitosanitare

3. Diferite produse utilizate în agricultură (substante de fertilizare lichide sau granulate)

4. Seminte, cu exceptia celor ambalate în cantităti mai mici de 100 g.

O Alte produse

1. Diferiti combustibili/uleiuri si produse pentru autoturisme (combustibili lichizi, lubrifianti lichizi/solizi, amestecuri de combustibili/ulei, antigel)

2. Diferiti combustibili solizi (lemn, cărbune, cocs si derivati ai acestora)

3. Cerneluri

4. Fire de tricotat constând în fibre naturale, sintetice si amestecuri ale acestora

5. Produse de mercerie care se vând la metru

6. Hrană pentru animale si păsări

7. Folie de uz alimentar din aluminiu, polietilenă sau hârtie (metri/pachet)

8. Tutun pentru pipe si pentru tigarete fabricate manual sau printr-un dispozitiv actionat numai manual

9. Produse vândute sub formă de aerosoli.

 


RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 456/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 29 februarie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 2, la pozitia 10, în loc de: „10. Hosman Nina, fiica lui Petcova Simion (născut la 24.07.1926 în localitatea Băscălia) si Stipanida ..." se va citi: „10. Hosman Nina, fiica lui Petcov Simion (născut la 24.07.1926 în localitatea Băscălia) si Stipanida ...".

* La Ordinul ministrului justitiei nr. 1.010/C/2008 privind acordarea cetăteniei române unor persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 15 aprilie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexă, la pozitia 8, în loc de: „8. HussainAH, fiul lui Salam si Basmia ..." seva citi: „8. HussainAH, fiul lui Salam si Basima...".

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 1.011 /C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 21 aprilie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 2, la pozitia 13, în loc de: „13. Chiriac Sergiu, fiul lui Mihail (fiul lui Nicolae, născut la 22.04.1930 în localitatea Pistruieni, judetul Orhei, si Nina) si Nadejda, născut la data de 1 mai 1983 în localitatea Pistrueni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Pistrueni, raionul Telenesti. (318/2005)" se va citi: „13. Chiriac Sergiu, fiul lui Mihail (fiul lui Nicolae, născut la 22.04.1930 în localitatea Pistruieni, judetul Orhei, si Nina) si Nadejda, născut la data de 1 mai 1983 în localitatea Pistruieni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Pistruieni, raionul Telenesti. (318/2005)".

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 1.112/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 22 aprilie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexă, la pozitia 14, în loc de: „14. Elyah Adriana, fiica lui Weisz Ernest-Andrei si Weisz Agneta Paraschiva, născut la data de 13 mai 1955..." se va citi: „14. Elyah Adriana Anita, fiica lui Weisz Ernest-Andrei si Weisz Agneta Paraschiva, născută la data de 13 mai 1955...".

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 1.588/C/2008 privind acordarea cetăteniei române unor persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din 13 iunie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexă, la pozitia 9, în loc de: „9. El Mouatamid Radouan, fiul lui Ahmed si Patima Beut Mohammed Yazeghi ..."se va citi: „9. El Mouatamid Radouan, fiul lui Ahmed si Patima Bent Mohammed Yazeghi...".

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 1.731/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 25 iunie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexă, la pozitia 19, în loc de: „19. David Marian Laurentiu, fiul lui Herman si Mina ..."se va citi: „19. David Marian, fiul lui Herman si Mina ...".

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 1.752/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 27 iunie 2008, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 1, la pozitia 29, în loc de: „29. Caseru Ruslan, fiul lui Vasile (fiulAlexandrei, născută la 2.08.1922 în localitatea Flămînda) si Măria, născut la data de 6 august 1978 în localitatea Tallin, judetul Tallin, Rusia, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, bd. Cuza Vodă nr. 40, ap. 58. (1.317/2003)" se va citi: „29. Caseru Ruslan, fiul lui Vasile (fiul Alexandrei, născută la 2.08.1922 în localitatea Flămînda) si Măria, născut la data de 6 august 1978 în localitatea Tallinn, RSS Estonia, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, bd. Cuza Vodă nr. 40, ap. 58. (1.317/2003)";

- În anexa nr. 1, la pozitia 41, în loc de: „41. Ciubotaru Irina, fiica lui Semion (fiul lui Alexandru, născut la data de 11.08.1934 în localitatea Tighina) si Aniuta, născută la data de 7 iunie 1982 în localitatea Mor, Ungaria, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. N. Spătaru Milescu nr. 13, ap. 151. (3.570/2003) Copii minori: Ciubotaru Valeria, născută la data de 14.08.2006." se va citi: „41. Ciubotaru Irina, fiica lui Simion (fiul lui Alexandru, născut la data de 11.08.1934 în localitatea Tighina) siAniuta, născută la data de 7 iunie 1982 în localitatea Mor, Ungaria, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. N. Spătaru Milescu nr. 13, ap. 151. (3.570/2003) Copii minori: Ciubotaru Valeria, născută la data de 14.08.2006.";

- În anexa nr. 2, la pozitia 10, în loc de: „10. Capatînă Alina, fiica lui Zanosiev Vitalie siAnelia..." se va citi: „10. Capatînă Alina, fiica lui Zanosiev Vitalie si Anelia...";

- În anexa nr. 2, la pozitia 44, în loc de: „44. Sîrbu Olga, fiica lui Corai Tudorsi Claudia ..."se va citi: „44. Sîrbu Olga, fiica lui Carai Tudorsi Claudia ...".

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 1.860/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 15 iulie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):


- În anexa nr. 2, la pozitia 36, în loc de: „36. Galitî Ion, fiul lui Olteanu Vladimir (născut la 9.05.1928 în localitatea Manta) si Olteanu Ioana, născut la data de 29 ianuarie 1969 în localitatea Manta, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cahul, Str. Păcii nr. 26, ap. 6. (14.776/2003) Copii minori: Galitî Cristian, născut la data de 17.12.1995." se va citi: „36. Galitî Ion, fiul lui Olteanu Vladimir (născut la 9.05.1928 în localitatea Manta) si Olteanu Ioana, născut la data de 29 ianuarie 1969 în localitatea Manta, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cahul, Str. Păcii nr. 26, ap. 6. (14.776/2003) Copii minori: Galitî Cristian Ion, născut la data de 17.12.1995."

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 1.891/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 16 iulie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 1, la pozitia 32, în loc de: „32. Ilcov Nadejda, fiica lui Vladimir si Victor (fiica lui Frant Vasile, născut la 10.09.1933 în localitatea Coteala), născută la data de 27 iunie 1985 în localitatea Lipcani, judetul Briceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Coteala, raionul Briceni. (3.045/2007)" se va citi: „32. Ilcov Nadejda, fiica lui Vladimir si Victoria (fiica lui Frant Vasile, născut la 10.09.1933 în localitatea Coteala), născută la data de 27 iunie 1985 în localitatea Lipcani, judetul Briceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Coteala, raionul Briceni. (3.045/2007)".