MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 665         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 24 septembrie 2008

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

109. - Ordonantă de urgentă privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională

 

111. - Ordonantă de urgentă privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale „Apele Române" în domeniul public al comunei Crasna si în administrarea Consiliului Local al Comunei Crasna, judetul Sălaj

 

1.066. - Hotărâre pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a functionarilor publici

 

1.097. - Hotărâre privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000

 

1.107. - Hotărâre pentru aprobarea plătii contributiei anuale a României la bugetul Curtii Penale Internationale

 

1.118. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar de urgentă pentru populatia din judetele Botosani si Maramures

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

177. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind suspendarea pozitiei 15 din Lista perimetrelor scoase la concurs public de oferte, Runda nr. 62/2008, pentru concesionarea activitătilor miniere de exploatare, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 151/2008

 

590. - Ordin al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse pentru aprobarea Procedurii privind modul de întocmire si eliberare a adeverintelor prin care se atestă activitatea desfăsurată în locuri de muncă încadrate în grupele I si/sau a II-a de muncă, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, necesare stabilirii si/sau modificării drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare

 

596. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea sectiunii 1 „Îmbunătătirea calitătii productiilor de carne prin sustinerea financiară a implementării sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine" a cap. II „Îmbunătătirea calitătii produselor de origine animală" din anexa L la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitătile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

2. - Hotărâre privind apartenenta politică a candidatilor propusi de partide politice, aliante politice sau electorale

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională

 

Având în vedere faptul că între Ford Motor Company si Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului s-a semnat Contractul de vânzare-cumpărare de actiuni nr. 61 din 12 septembrie 2007, având ca obiect 72,40316% din actiunile detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Societatea Comercială „Automobile Craiova" - S.A., aprobat prin Legea nr. 36/2008 privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale „Automobile Craiova" - S.A., în contractul de vânzare-cumpărare de actiuni se prevede acordarea sub conditia autorizării de către Comisia Europeană a unui ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională pentru două proiecte de investitii asumate de Ford Motor Company, în contextul dezvoltării socioeconomice a Regiunii Sud-Vest a României, precum si în scopul promovării politicii de coeziune cu privire la reducerea disparitătilor de dezvoltare între regiuni,

conform Planului de afaceri prezentat de Ford Motor Company care a stat la baza notificării si emiterii deciziei de autorizare a Comisiei Europene, se prevede demararea investitiilor cât mai urgent posibil în cursul anului 2008, pentru a putea fi respectat calendarul investitiilor la care se obligă Ford Motor Company prin Contractul de vânzare-cumpărare nr. 61 din 12 septembrie 2007,

pentru a asigura implementarea corespunzătoare a celor două proiecte de investitii în conformitate cu calendarul propus si tinând seama de impactul economico-social al acestor investitii în regiune,

având în vedere necesitatea demarării efective a mecanismului de acordare a ajutorului de stat determinat de o serie de conditii cu caracter suspensiv prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare de actiuni,

tinând seama de faptul că implementarea proiectelor de investitii cu implicatiile lor economico-sociale este legată direct de demararea si derularea mecanismelor de ajutor de stat, asa cum a fost autorizat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2008) 1.613 din 30 aprilie 2008,

având în vedere termenele stricte de realizare a proiectelor de investitii si, implicit, de acordare a transelor de ajutor de stat,

luând în considerare prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007, dispozitiile Liniilor directoare privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2007-2013, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 54 din 4 martie 2006, în conformitate cu Harta ajutoarelor de stat regionale pentru România, aprobată prin Decizia Comisiei Europene nr. N2 din 24 ianuarie 2007 si prin Hotărârea Guvernului nr. 946/2006 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional pentru investitii initiale, si prevederile Deciziei Comisiei Europene nr. C (2008) 1.613 din 30 aprilie 2008, ca urmare a notificării la Comisia Europeană, înregistrată cu nr. N767/2007 din 19 decembrie 2007, prin care se autorizează ajutorul de stat regional individual pentru realizarea celor două proiecte de investitii,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

 Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea unui ajutor de stat individual în valoare nominală de 143 milioane euro, în echivalent lei, de către Ministerul Economiei si Finantelor, denumit în continuare furnizor, pentru beneficiarul prevăzut la cap. IV

(2) Ajutorul de stat prevăzut la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei si Finantelor-Actiuni generale.

Art. 2. - (1) Furnizorul acordă ajutorul de stat individual sub conditia implementării si finalizării de către beneficiar a celor două proiecte de investitii, prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă, utilizând tehnologie de vârf, în amplasamentul prevăzut laart.Vlit. b).

(2) Ajutorul de stat pentru cele două proiecte de investitii se acordă de furnizor sub forma unei rambursări partiale a cheltuielilor eligibile prevăzute la cap. VII, realizate efectiv de beneficiar, în termenii si în conditiile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 3. - Furnizorul sprijină realizarea, potrivit calendarului prevăzut la art. 23 si 24, a:

a) proiectului de investitii destinat producerii de automobile;

b) proiectului de investitii destinat producerii de motoare, prin acordarea de ajutor de stat individual regional, pentru investitii initiale, în conformitate cu legislatia din România si acquis-ul comunitar în domeniul ajutorului de stat.

Art. 4. - Potrivit contractului de vânzare-cumpărare de actiuni aprobat prin Legea nr. 36/2008 privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale „Automobile Craiova" - S.A. si în conditiile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă, Ford implementează fiecare dintre cele două proiecte de investitii, prin intermediul beneficiarului.

Art. 5. - Ajutorul de stat individual prevăzut în prezenta ordonantă de urgentă notificat Comisiei Europene la 19 decembrie 2007 cu nr. N767/2007, este autorizat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2008) 1.613 din 30 aprilie 2008.

Art. 6. - Acordarea ajutorului de stat în conditiile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă se face cu respectarea principiilor referitoare la proiectele mari de investitii prevăzute în Liniile directoare privind ajutoarele de stat regionale, asa cum sunt definite în continuare, în orice alte documente care fac parte din acquis-ul comunitar, cu relevantă pentru derularea acestei ordonante de urgentă, în Decizia Comisiei Europene nr. C (2008) 1.613 din 30 aprilie 2008, precum si în legislatia română în vigoare.

 

CAPITOLUL II

Definirea termenilor

 

Art. 7. - În întelesul prezentei ordonante de urgentă, termenii si expresiile de mai jos au următoarea semnificatie:

a) ajutor de stat individual- ajutor de stat regional, acordat beneficiarului pentru două proiecte de investitii constând în proiectul de investitii destinat producerii de automobile, respectiv proiectul de investitii destinat producerii de motoare, ca sumă nerambursabilă, plătită în mai multe transe si care constituie o rambursare partială a cheltuielilor eligibile realizate efectiv de beneficiar, în temenii si în conditiile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă;

b) amplasament- bunurile mobile si imobile identificate ca bunuri principale în contractul de vânzare-cumpărare de actiuni, respectiv:

1. toate bunurile mobile si imobile construite pe terenul platformă industrială Daewoo, în suprafată de 1.091.421 m2 pentru care s-a emis certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria M03 nr. 0011 de către Ministerul Industriei la data de 30 octombrie 1992, afectate productiei de automobile inclusiv, situate faptic pe terenul platformă industrială Daewoo;

2. terenul platformă industrială Daewoo, în suprafată de 1.091.421 m2, pentru care s-a emis certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria M03 nr. 0011 de către Ministerul Industriei la data de 30 octombrie 1992;

3. alte bunuri imobile descrise în anexa nr. 9 la contractul de vânzare-cumpărare de actiuni;

4. bunuri mobile aflate în inventarul societătii controlate care sunt afectate procesului de productie de automobile sau transportului de bunuri si persoane;

c) an investitional - perioada neîntreruptă de 12 luni calendaristice consecutive, începând de la sfârsitul anului calendaristic. Primul an investitional începe la data transferului dreptului de proprietate al actiunilor, potrivit contractului de vânzare-cumpărare de actiuni, si se va încheia la data de 31 decembrie 2008;

d) automobile - autovehicule destinate transportului de pasageri si autovehicule cu destinatie comercială, incluzând piesele si componentele acestora;

e) beneficiar - beneficiarul ajutorului de stat individual, prevăzut la cap. IV si la pct. 2 paragraful 5 din Decizia Comisiei Europene nr. C (2008) 1.613 din 30 aprilie 2008;

f) cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de către beneficiar în vederea realizării celor două proiecte de investitii, stabilite potrivit prevederilor cap. VII si acceptate de furnizor, în conformitate cu prevederile din Liniile directoare privind ajutoarele de stat regionale si din decizia de autorizare a Comisiei Europene, pe baza cărora se acordă ajutorul de stat individual;

g) contractul de vânzare-cumpărare de actiuni - Contractul de vânzare-cumpărare de actiuni nr. 61 din 12 septembrie 2007, încheiat între Ford Motor Company si Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, având ca obiect 72,40316% din actiunile detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Societatea Comercială „Automobile Craiova" - S.A.;

h) cursul de schimb - cursul de schimb oficial între euro si leu, asa cum este stabilit de Banca Natională a României;

i) data finalizării proiectelor de investitii - data la care respectivul proiect de investitii este finalizat, potrivit calendarului prevăzut în anexa nr. 1, pe baza unei declaratii date de beneficiar;

j) Decizia Comisiei Europene - Decizia Comisiei Europene nr. C (2008) 1.613 din 30 aprilie 2008, prin care se autorizează ajutorul de stat individual;

k) Ford- Ford Motor Company, o societate înfiintată potrivit legilor statului Delaware (SUA), cu sediul social în One American Road, Dearborn, Michigan 48126 (SUA), inclusiv o filială detinută (direct sau indirect) de Ford Motor Company, căreia Ford Motor Company poate să îi transmită obligatiile impuse prin prezenta ordonantă de urgentă. În cazul în care Ford Motor Company transmite obligatiile sale existente în temeiul acestei ordonante de urgentă către o astfel de filială, Ford Motor Company va trebui să informeze furnizorul si Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, fără întârziere nejustificată, si va asigura că filiala cesionară respectă în totalitate obligatiile sale ce decurg din prezenta ordonantă de urgentă;

l) furnizor- autoritatea publică care acordă ajutorul de stat individual, respectiv Ministerul Economiei si Finantelor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5;

m) intensitate - procentul calculat pentru fiecare dintre cele două proiecte de investitii, exprimat în echivalent subventie brută, dintre valoarea actualizată a ajutorului de stat acordat de furnizor si valoarea actualizată a cheltuielilor eligibile aferente respectivului proiect de investitii, potrivit prevederilor Liniilor directoare privind ajutoarele de stat regionale;

n) Linii directoare privind ajutoarele de stat regionale - Liniile directoare privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2007-2013, adoptate de Comisia Europeană si publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 54 din 4 martie 2006, cu aplicabilitate în Uniunea Europeană de la data de 1 ianuarie 2007;

o) informatii transmise de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului- informatiile transmise de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statul ui privind stadiul realizării obligatiilor asumate de Ford, potrivit art. 7.2. din contractul de vânzare-cumpărare de actiuni;

p) motoare - noua generatie de motoare utilizate pentru automobilele concepute de Ford si care vor fi produse după realizarea proiectului de investitii destinat producerii de motoare;

q) modificări ale specificatiilor tehnice - orice modificare semnificativă a unuia sau a ambelor proiecte de investitii, ce poate viza următoarele aspecte, fără însă a se limita la acestea:

1. modificarea calendarului de realizare;

2. modificarea echipamentului principal;

3. modificarea liniei de productie în întregime sau a rezultatelor asteptate ale unei măsuri de investitie aferente proiectelor de investitii asumate de Ford.

Nu este considerată modificare a specificatiilor tehnice simpla înlocuire a anumitor materiale, bunuri, echipamente individuale sau procese tehnologice, în special pentru a se asigura utilizarea unei tehnologii de vârf, cele mai bune practici în domeniu ori aducerea unei îmbunătătiri în procesul de productie sau asupra calitătii produsului, dacă structura si rezultatul asteptat ale respectivului proiect de investitii nu sunt modificate;

r) proiectele de investitii - fiecare în parte este denumit proiectul de investitii - înseamnă:

1. proiectul de investitii destinat producerii de automobile;

2. proiectul de investitii destinat producerii de motoare;

s) proiectul de investitii destinat producerii de automobile - proiectul în care urmează a se investi, în valoare nominală, o sumă totală de 494 milioane euro, în echivalent lei, pentru producerea de automobile noi; valoarea actualizată a cheltuielilor eligibile este prevăzută în anexa nr. 3;

s) proiectul de investitii destinat producerii de motoare - proiectul în care urmează a se investi, în valoare nominală, o sumă totală de 181 milioane euro, în echivalent lei, pentru producerea motoarelor; valoarea actualizată a cheltuielilor eligibile este prevăzută în anexa nr. 3;

t) raportul de investitie - raportul final, întocmit de beneficiar si asumat de Ford, auditat din punct de vedere tehnic si economic de o firmă independentă recunoscută în domeniu, prezentat furnizorului si care va fi transmis Comisiei Europene;

t) societatea controlată - societatea pe actiuni, înregistrată la registrul comertului sub numărul de ordine J16/315071994, CUI R6488696, cu sediul social în municipiul Craiova, sos. Caracal, km 3, judetul Dolj, cod 200748, care este direct sau indirect controlată de Ford Motor Company începând cu data transferului de proprietate a actiunilor potrivit contractului de vânzare-cumpărare de actiuni. Orice schimbare a situatiei juridice a societătii controlate, cum ar fi a sediului, denumirii, naturii juridice, structurii actionariatului sau a oricărui alt element esential al societătii controlate va fi notificată de îndată de către Ford sau de către beneficiar, iar o copie a certificatului de înregistrare de la registrul comertului cu privire la respectiva modificare va fi prezentată furnizorului;

u) valoarea actualizată - suma ajutorului de stat individual, respectiv a cheltuielilor eligibile, rezultată din aplicarea la suma nominală a ratei de referintă, stabilită de Comisia Europeană, de 5,42%, de la data notificării cazului N767/2007; valorile actualizate sunt utilizate exclusiv pentru calculul intensitătilor exprimate în echivalent subventie brută;

v) valoarea nominală - suma ajutorului de stat individual, respectiv a cheltuielilor eligibile la care nu se aplică rata de referintă, stabilită de Comisia Europeană, de 5,42%, de la data notificării cazului N767/2007.

 

CAPITOLUL III

Scopul ordonantei de urgentă

 

Art. 8. - Potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă, furnizorul acordă beneficiarului ajutor de stat individual în valoare nominală totală de până la 143 milioane euro, în echivalent lei la cursul de schimb valabil la data efectuării plătii transelor de ajutor de stat, sub conditia realizării celor două proiecte de investitii.

Art. 9. - Beneficiarul si Ford implementează si finalizează cele două proiecte de investitii pentru a beneficia de ajutorul de stat.

Art. 10. - Nivelul maxim al ajutorului de stat individual acordat beneficiarului, exprimat în valoare actualizată, precum si cel al intensitătii aferente fiecărui proiect de investitii nu depăsesc plafoanele prevăzute în Decizia Comisiei Europene.

Art. 11. - Ajutorul de stat individual se acordă pentru implementarea fiecărui proiect de investitii în amplasament, după cum urmează:

a) ajutor de stat în valoare nominală de până la 94,45 milioane euro pentru proiectul de investitii destinat producerii de automobile, în echivalent lei;

b) ajutor de stat în valoare nominală de până la 48,55 milioane euro pentru proiectul de investitii destinat producerii de motoare, în echivalent lei.

Art. 12. - Obiectivul acordării ajutorului de stat individual pentru proiectele de investitii constă în sustinerea dezvoltării Regiunii Sud-Vest a României, în conformitate cu Harta ajutoarelor de stat regionale pentru România, aprobată prin Decizia Comisiei Europene nr. N2 din 24 ianuarie 2007.

 

CAPITOLUL IV

Beneficiarul ajutorului de stat individual

 

Art. 13. -Având în vedere prevederile din contractul de vânzare-cumpărare de actiuni, beneficiarul ajutorului de stat individual reprezintă societatea definită prin următoarele elemente:

a) societatea controlată, care implementează si finalizează cele două proiecte de investitii pentru care se acordă ajutorul de stat individual;

b) persoana juridică, obiectai modificărilor situatiei juridice ce intervin potrivit art. 7.2 si anexei nr. 3 din contractul de vânzare-cumpărare de actiuni, care detine si/sau exploatează amplasamentul.

Art. 14. - În cazul modificării situatiilor juridice ce intervin potrivit art. 7.2 si anexei nr. 3 din contractul de vânzare-cumpărare, Ford prezintă de îndată furnizorului următoarele documente justificative privind modificările intervenite:

a) certificat constatator, în original, emis de oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul unde îsi are sediul beneficiarul, în care să se mentioneze următoarele informatii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociatii si reprezentantii legali ai beneficiarului, domeniul de activitate principal si toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale beneficiarului;

b) certificate de atestare fiscală privind îndeplinirea obligatiilor de plată către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale pentru somaj si bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, în original sau în copie legalizată, eliberate în conditiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru;

c) document din care să rezulte deschiderea de către beneficiar a unui cont separat în care se efectuează operatiunile legate de ajutorul de stat individual;

d) împuternicire care atestă persoana desemnată să reprezinte beneficiarul în relatia cu furnizorul în legătură cu ajutorul de stat individual, precum si înlocuitorul de drept al acesteia;

e) orice alte documente cu relevantă pentru modificările intervenite în structura juridică a societătii.

Art. 15. - După primirea documentelor prevăzute la art. 14, furnizorul solicită Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului confirmarea modificărilor intervenite în situatia juridică a beneficiarului, potrivit art. 7.2 si anexei nr. 3 din contractul de vânzare-cumpărare de actiuni.

 

CAPITOLUL V

Proiectele de investitii

 

Art. 16. - Furnizorul acordă ajutorul de stat individual exclusiv pentru realizarea de către beneficiar, în amplasament, a proiectelor de investitii mentionate în prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 17. - Ford si beneficiarul realizează în amplasament proiectele de investitii, respectiv proiectul de investitii destinat producerii de automobile si proiectul de investitii destinat producerii de motoare.

Art. 18. - Descrierea si caracteristicile proiectelor de investitii au făcut obiectul notificării ajutorului de stat aprobat prin Decizia Comisiei Europene.

 

SECTIUNEA 1

Proiectul de investitii destinat producerii de automobile

 

Art. 19. - Proiectul de investitii destinat producerii de automobile reprezintă investitiile initiale legate de extinderea, modernizarea substantială si dezvoltarea unitătii existente, inclusiv crearea de noi capacităti în vederea producerii de noi tipuri de automobile, care are ca rezultat schimbări fundamentale ale întregului proces de productie.

Art. 20. - Ford va restructura productia de automobile existentă în cadrul societătii controlate, va schimba fundamental procesul de productie si va extinde semnificativ instalatiile existente si capacitatea de productie, de la un volum redus de asamblare la un volum ridicat, modern, de productie a unitătii, prin intermediul a două linii de productie, fiecare având o capacitate tehnică de 150.000 de automobile pe an, integrate în mod complet în operatiunile de productie ale Ford în Europa.

Art. 21. - Procesele actuale de productie aplicate în diferitele părti ale uzinei sau ale atelierelor de productie vor fi schimbate fundamental si vor fi extinse pe parcursul derulării investitiei.

 

SECTIUNEA a 2-a

Proiectul de investitii destinat producerii de motoare

 

Art. 22. - Proiectul de investitii destinat producerii de motoare reprezintă investitiile initiale legate de modernizarea totală si dezvoltarea facilitătilor existente în amplasament, inclusiv crearea unei noi linii de productie destinate producerii de motoare, care are ca rezultat schimbări fundamentale ale întregului proces de productie si o capacitate de 300.000 de motoare pe an.

 

SECTIUNEA a 3-a

Calendarul proiectelor de investitii

 

Art. 23. - (1) Proiectul de investitii destinat producerii de automobile este realizat în perioada 2008-2012, potrivit tabelului nr. 1 din anexa nr. 1.

(2) Cuantumul investitiilor si al cheltuielilor eligibile pentru ajutorul de stat individual aferent proiectului de investitii destinat producerii de automobile, exprimat în valori nominale, este defalcat pe ani investitionali, potrivit tabelului nr. 2 din anexa nr. 1.

Art. 24. - (1) Proiectul de investitii destinat producerii de motoare este realizat în perioada 2009-2012, potrivit tabelului nr. 3 din anexa nr. 1.

(2) Cuantumul investitiilor si al cheltuielilor eligibile pentru ajutorul de stat individual aferent proiectului de investitii destinat producerii de motoare, exprimat în valori nominale, este defalcat pe ani investitionali, potrivit tabelului nr. 4 din anexa nr. 1.

 

SECTIUNEA a 4-a

Sursele de finantare ale celor două proiecte de investitii

 

Art. 25. - Cheltuielile eligibile ale proiectului de investitii destinat producerii de automobile sunt finantate din următoarele surse, în conformitate cu Decizia Comisiei Europene:

a) ajutor de stat individual, în sumă nominală de până la 94,45 milioane euro, plătit în echivalent lei;

b) în cazul în care este efectuată, contributia în natură a Ford prin beneficiar constă exclusiv în active corporale noi; beneficiarul utilizează contributia în natură a Ford pentru proiectul de investitii destinat producerii de automobile la valoarea la care s-a contribuit, drept contributie proprie, dar nu la o valoare mai mare decât valoarea de piată;

c) contributia financiară a Ford prin beneficiar, într-un cuantum ce acoperă diferenta dintre totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului de investitii destinat producerii de automobile si ajutorul de stat individual acordat pentru acest proiect, respectiv contributia în natură a Ford, după caz.

Art. 26. - Cheltuielile eligibile ale proiectului de investitii destinat producerii de motoare sunt finantate din următoarele surse, în conformitate cu Decizia Comisiei Europene:

a) ajutor de stat individual, în sumă nominală de până la 48,55 milioane euro, plătit în echivalent lei;

b) în cazul în care este efectuată, contributia în natură a Ford prin beneficiar poate consta exclusiv în active corporale noi; beneficiarul utilizează contributia în natură a Ford pentru proiectul de investitii destinat producerii de motoare la valoarea la care s-a contribuit drept contributie proprie, dar nu la o valoare mai mare decât valoarea de piată;

c) contributia financiară a Ford prin beneficiar, într-un cuantum ce acoperă diferenta dintre totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului de investitii destinat producerii de motoare si ajutorul de stat individual acordat pentru acest proiect, respectiv contributia în natură a Ford, după caz.

Art. 27. - (1) Contributia financiară a Ford prin beneficiar la realizarea investitiilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă se realizează cu respectarea Deciziei Comisiei Europene.

(2) Contributia proprie a Ford prin beneficiar, precum si contributia proprie a beneficiarului, în termenii descrisi mai sus, nu fac obiectul niciunui alt ajutor de stat pentru aceleasi cheltuieli eligibile.

 

CAPITOLUL VI

Modificări ale celor două proiecte de investitii

 

Art. 28. - Ajutorul de stat individual pentru cele două proiecte de investitii se acordă în conditiile prezentei ordonante de urgentă si cu respectarea acquis-ului comunitar cu relevantă pentru aplicarea prezentei ordonante de urgentă si, în special, a Deciziei Comisiei Europene.

Art. 29. - (1) În cazul în care beneficiarul anticipează modificări ale specificatiilor tehnice pentru unul sau ambele proiecte de investitii, acesta informează imediat furnizorul si Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, după ce beneficiarul a luat o decizie finală în ceea ce priveste modificările respective.

(2) Beneficiarul întocmeste si depune, odată cu documentatia pentru plata transelor de ajutor de stat, potrivit prevederilor art. 54, sau cel mai târziu pe durata verificării realizate, potrivit prevederilor art. 58, o fundamentare tehnico-economică a respectivelor modificări ale specificatiilor tehnice si răspunde tuturor solicitărilor de informatii suplimentare primite în acest sens de la furnizor si Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.

(3) Modificările specificatiilor tehnice sunt supuse unei auditări tehnico-economice realizate de o firmă independentă, recunoscută în domeniu. Raportul de audit face parte din documentatia care este furnizată potrivit alin. (2). Concluziile acestuia sunt obligatorii pentru furnizor, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, beneficiar si Ford în aplicarea prevederilor cap. X.

Art. 30. - (1) Beneficiarul poate înlocui anumite materiale si bunuri care sunt incluse initial în fiecare dintre proiectele de investitii, în special pentru a asigura că aceste proiecte sunt implementate utilizând tehnologii de vârf, cele mai bune practici industriale sau permit îmbunătătirea procesului de productie ori a calitătii produsului, dar numai în asa fel încât aceste înlocuiri să nu modifice, în mod considerabil, respectivele proiecte de investitii si să nu fie considerate drept modificări ale specificatiilor tehnice.

(2) În acest caz Ford, respectiv beneficiarul informează furnizorul si Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului cu privire la aceste modificări ale proiectelor de investitii, anexând o justificare tehnico-economică.

(3) În cazul în care furnizorul consideră că aceste înlocuiri reprezintă modificări ale specificatiilor tehnice, beneficiarul parcurge procedura prevăzută la art. 29.

Art. 31. - (1) În cazul în care beneficiarul, respectiv Ford anticipează modificări de 6 luni sau mai mari ale calendarului privind realizarea unuia ori a ambelor proiecte de investitii, care sunt de natură să afecteze în mod substantial implementarea proiectelor de investitii, prin amânarea unor investitii în valoare de 50 milioane euro sau mai mult, asa cum acestea sunt prevăzute în tabelele nr. 5 si 6 din anexa nr. 1, în sensul întârzierii sau devansării acestora, beneficiarul, respectiv Ford notifică furnizorul si Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, fără întârziere nejustificată, în momentul în care sunt hotărâte modificările care urmează a fi aduse calendarului. Beneficiarul si, respectiv, Ford anexează notificării o justificare în acest sens, precum si propuneri de noi termene si/sau sume de plată.

(2) Astfel de modificări trebuie să fie avute în vedere de furnizor si de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, urmând procedura descrisă la art. 29.

(3) În cazul în care intervin modificările prevăzute la alin. (1), plata transelor de ajutor de stat se efectuează potrivit prevederilor cap. IX.

Art. 32. - Beneficiarul poate aduce modificări ale calendarului privind realizarea unuia sau a ambelor proiecte de investitii, cu respectarea datei finalizării fiecăruia dintre proiectele de investitii în cauză.

 

CAPITOLUL VII

Cheltuieli eligibile

 

SECTIUNEA 1

Conditii specifice

 

Art. 33. - Cheltuielile eligibile aferente proiectelor de investitii sunt stabilite de furnizor cu respectarea Deciziei Comisiei Europene.

Art. 34. - Potrivit principiilor prevăzute în Liniile directoare privind ajutoarele de stat regionale, particularitătilor specifice proiectelor de investitii, precum si prevederilor contractului de vânzare-cumpărare de actiuni:

a) sunt recunoscute drept cheltuieli eligibile numai cheltuielile legate de achizitionarea, în conditii de piată, de active corporale constând în echipamente si utilaje noi; achizitionarea de către Ford sau de către beneficiar a activelor corporale mentionate mai sus este considerată ca efectuată în conditii de piată atunci când o astfel de achizitie este realizată ca urmare a unor criterii de selectie, urmând standardul Ford al procesului global de achizitionare, care fac obiectul unor auditări independente anuale încheiate cu rapoarte de audit, puse la dispozitia furnizorului de către beneficiar ca parte a documentatiei transmise odată cu cererea de eliberare a transei de ajutor de stat, dar nu mai târziu de 3 luni de la data încheierii anului financiar precedent;

b) nu sunt recunoscute drept cheltuieli eligibile cheltuielile legate de achizitionarea de active necorporale, precum si orice alte cheltuieli legate de prestarea de servicii sau achizitionarea de echipamente si utilaje care nu sunt noi;

c) nu sunt recunoscute drept cheltuieli eligibile cheltuielile legate de activele care fac parte din amplasament si care sunt dobândite de Ford Motor Company în baza contractului de vânzare-cumpărare de actiuni;

d) cheltuielile eligibile nu includ TVA, taxe vamale si orice alte taxe;

e) nu sunt recunoscute drept cheltuieli eligibile cheltuielile legate de cheltuielile salariale aferente realizării proiectelor de investitii;

f) cheltuielile legate de achizitia de echipamente si utilaje în leasing pot fi luate în considerare numai dacă acestea sunt achizitionate prin leasing financiar si există obligatia de cumpărare a bunului respectiv la expirarea perioadei de leasing, dar nu mai târziu de data finalizării proiectelor de investitii.

 

SECTIUNEA a 2-a

Conditii de mentinere a investitiilor

 

Art. 35. - Acordarea ajutorului de stat individual pentru proiectele de investitii este conditionată de implementarea si mentinerea acestora de către beneficiar, în amplasament, pentru o perioadă de minimum 5 ani de la data finalizării proiectelor de investitii.

Art. 36. - Conditia prevăzută la art. 35 nu împiedică înlocuirea, în amplasament, a instalatiilor sau echipamentelor uzate moral, în decursul acestei perioade de 5 ani, cauzată de schimbările tehnologice rapide.

Art. 37. - Beneficiarul si Ford nu au dreptul să comercializeze niciun motor produs în amplasament ca rezultat al finalizării proiectului de investitii destinat producerii de motoare în afara grupului Ford, în decursul perioadei de 5 ani prevăzută la art. 35.

 

CAPITOLUL VIII

Ajutorul de stat individual: cuantumul, intensitatea, regula de cumul

 

Art. 38. - Cuantumul ajutorului de stat individual pentru investitii este calculat pe baza cheltuielilor eligibile aferente fiecărui proiect de investitii, potrivit metodologiei din Liniile directoare privind ajutoarele de stat regionale, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 39. -Ajutorul de stat individual se acordă sub forma unor sume nerambursabile din bugetul furnizorului -Actiuni generale -, cu respectarea procedurii prevăzute în cap. X, sub rezerva îndeplinirii de către Ford si beneficiar a obligatiilor asumate în legătură cu proiectele de investitii.

Art. 40. - (1) În valori nominale, cuantumul maxim al ajutorului de stat pentru proiectul de investitii destinat producerii de automobile reprezintă echivalentul în lei a 94,45 milioane euro, iar pentru proiectul de investitii destinat producerii de motoare reprezintă echivalentul în lei a 48,55 milioane euro, asa cum a fost autorizat prin Decizia Comisiei Europene.

(2) În valori actualizate, potrivit anexei nr. 3, cuantumul maxim al ajutorului de stat pentru proiectul de investitii destinat producerii de automobile reprezintă echivalentul în lei a 81,3 milioane euro, iar pentru proiectul de investitii destinat producerii de motoare reprezintă echivalentul în lei a 38,0 milioane euro, asa cum a fost autorizat prin Decizia Comisiei Europene.

Art. 41. - Intensitatea maximă a ajutorului de stat individual acordat pentru implementarea proiectelor de investitii, prevăzută în anexa nr. 3, este de 21,28% pentru proiectul de investitii destinat producerii de automobile, respectiv de 28,65% pentru proiectul de investitii destinat producerii de motoare, potrivit Deciziei Comisiei Europene.

Art. 42. - Ajutorul de stat individual acordat pentru finantarea cheltuielilor eligibile efectuate, corespunzător celor două proiecte de investitii, nu se cumulează cu alte ajutoare de stat sau cu ajutoare de minimis pentru aceleasi cheltuieli eligibile, sub sanctiunea prevăzută la cap. XIII.

 

CAPITOLUL IX

Calendarul de plăti pentru ajutorul de stat individual aferent celor două proiecte de investitii

 

SECTIUNEA 1

Calendarul de plăti pentru ajutorul de stat individual aferent proiectului de investitii destinat producerii de automobile

 

Art. 43. - Ajutorul de stat aferent proiectului de investitii destinat producerii de automobile se plăteste în transe, al căror cuantum este prevăzut în tabelul nr. 5 din anexa nr. 1, pe perioada 2008-2012, în echivalent lei, la cursul de schimb valabil la data plătii transei, potrivit calendarului prevăzut la art. 47.

Art. 44. - (1) Transele de ajutor de stat sunt aferente cheltuielilor eligibile corespunzătoare proiectului în cauză pentru anul investitional precedent, cu exceptia următoarelor cazuri:

a) transele de ajutor de stat aferente anilor 2008 si 2009 sunt corespunzătoare cheltuielilor eligibile efectiv realizate în anul investitional 2008;

b) ajutorul de stat aferent anului 2012 se va plăti în două transe; prima transă prevăzută pentru anul 2012 este aferentă cheltuielilor eligibile prevăzute a se realiza în anul investitional 2011; a doua transă prevăzută pentru anul 2012 este aferentă cheltuielilor eligibile prevăzute a se realiza în anul investitional 2012; totodată, cea de-a doua transă, care reprezintă transa finală a ajutorului de stat, se ajustează potrivit art. 46.

(2) Transele prevăzute la alin. (1) se plătesc si se ajustează proportional cu cheltuielile eligibile efectiv realizate, prevăzute în tabelul nr. 2 din anexa nr. 1.

Art. 45. - În cazul în care există variatii ale cheltuielilor eligibile realizate în raport cu cele prevăzute în tabelul nr. 2 din anexa nr. 1, se aplică următoarele:

a) în cazul în care cheltuielile eligibile efectuate pentru investitiile realizate într-un an dat nu au atins suma prevăzută în tabelul nr. 2 din anexa nr. 1, cuantumul transei ajutorului de stat prevăzut în tabelul nr. 5 din anexa nr. 1 pentru anul următor se reduce proportional cu gradul de realizare a cheltuielilor eligibile;

b) în cazul în care cheltuielile eligibile efectuate pentru investitiile realizate într-un an dat depăsesc suma prevăzută în tabelul nr. 2 din anexa nr. 1, cuantumul transei ajutorului de stat prevăzut în tabelul nr. 5 din anexa nr. 1 pentru respectivul an investitional creste proportional. Suma rezultată nu va depăsi valoarea cumulată dintre ajutorul de stat cuvenit pentru respectivul an investitional si ajutorul de stat neplătit în limitele prevăzute de tabelul nr. 5 din anexa nr. 1, aferent anilor precedenti.

Art. 46. - Transa finală a ajutorului de stat se ajustează astfel încât intensitatea calculată în echivalent subventie brută si valoarea actualizată a ajutorului de stat să nu depăsească plafoanele autorizate prin Decizia Comisiei Europene.

Art. 47. - Transele se stabilesc astfel:

a) pentru investitiile realizate în anul investitional 2008, transele ajutorului de stat se plătesc după cum urmează:

1. până la data de 15 decembrie 2008, pentru investitiile realizate de beneficiar până la data de 30 septembrie 2008;

2. până la data de 15 aprilie 2009, pentru investitiile realizate de beneficiar în perioada 30 septembrie - 31 decembrie 2008;

b) pentru investitiile realizate în anul investitional 2009, transa ajutorului de stat se plăteste până la data de 15 aprilie 2010;

c) pentru investitiile realizate în anul investitional 2010, transa ajutorului de stat se plăteste până la data de 15 aprilie 2011;

d) pentru investitiile realizate în anul investitional 2011, transa ajutorului de stat se plăteste până la data de 15 aprilie 2012;

e) pentru investitiile realizate în anul investitional 2012, transa ajutorului de stat se plăteste până la data de 15 decembrie 2012.

 

SECTIUNEA a 2-a

Calendarul de plăti pentru ajutorul de stat aferent proiectului de investitii destinat producerii de motoare

 

Art. 48. - Ajutorul de stat aferent proiectului de investitii destinat producerii de motoare se plăteste în transe pe perioada 2010 - 2012, în echivalent lei, la cursul de schimb valabil la data plătii transei, potrivit calendarului prevăzut la art. 52.

Art. 49. - (1) Transele de ajutor de stat prevăzute a fi acordate potrivit tabelului nr. 6 din anexa nr. 1 se plătesc si se ajustează în functie de cheltuielile eligibile aferente proiectului în cauză pentru anul investitional precedent, proportional cu cheltuielile eligibile efectiv realizate pentru care se acordă ajutorul de stat, prevăzute în tabelul nr. 4 din anexa nr. 1.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru anul 2012 ajutorul de stat prevăzut se plăteste în următoarele transe:

a) prima transă prevăzută pentru anul 2012 este aferentă cheltuielilor eligibile prevăzute a se realiza în anul investitional 2011;

b) a doua transă prevăzută pentru anul 2012 este aferentă cheltuielilor eligibile stabilite pentru anul investitional 2012; cea de-a doua transă, care reprezintă transa finală a ajutorului de stat, se ajustează potrivit art. 51.

Art. 50. - În cazul în care există variatii ale cheltuielilor eligibile realizate în raport cu cele prevăzute în tabelul nr. 4 din anexa nr. 2 se aplică următoarele:

a) în cazul în care cheltuielile eligibile efectuate pentru investitiile realizate într-un an dat nu au atins suma prevăzută în tabelul nr. 4 din anexa nr. 1, cuantumul transei ajutorului de stat prevăzut în tabelul nr. 6 din anexa nr. 1 se reduce proportional cu gradul de realizare a cheltuielilor eligibile;

b) în cazul în care cheltuielile eligibile efectuate pentru investitiile realizate într-un an dat depăsesc suma prevăzută în tabelul nr. 4 din anexa nr. 1, cuantumul transei ajutorului de stat prevăzut în tabelul nr. 6 din anexa nr. 1 pentru respectivul an investitional creste proportional. Suma rezultată nu va depăsi valoarea cumulată dintre ajutorul de stat cuvenit pentru respectivul an investitional si ajutorul de stat neplătit în limitele prevăzute de tabelul nr. 6 din anexa nr. 1, aferent anilor precedenti.

Art. 51. - Transa finală a ajutorului de stat se ajustează astfel încât intensitatea calculată în echivalent subventie brută si valoarea actualizată a ajutorului de stat să nu depăsească plafoanele autorizate prin Decizia Comisiei Europene.

Art. 52. - Transele se stabilesc astfel:

a) pentru investitiile realizate în anul investitional 2009, transa ajutorului de stat se plăteste până la data de 15 aprilie 2010;

b) pentru investitiile realizate în anul investitional 2010, transa ajutorului de stat se plăteste până la data de 15 aprilie 2011;

c) pentru investitiile realizate în anul investitional 2011, transa ajutorului de stat se plăteste până la data de 15 aprilie 2012;

d) pentru investitiile realizate în anul investitional 2012, transa ajutorului de stat se plăteste până la data de 15 decembrie 2012.

 

CAPITOLUL X

Procedura de plată

 

Art. 53. - (1) În aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă, furnizorul desemnează, prin ordin al ministrului economiei si finantelor, unitatea de implementare a ajutorului de stat individual, denumită în continuare unitatea de implementare.

(2) Ford si beneficiarul desemnează si comunică furnizorului persoanele autorizate să reprezinte cele două societăti în relatia cu unitatea de implementare.

 

SECTIUNEA 1

Depunerea documentatiei de către beneficiar

 

Art. 54. - Mecanismul de depunere a documentatiei de către beneficiar pentru plata transelor de ajutor de stat cuprinde următoarele etape:

a) beneficiarul depune la registratura generală a furnizorului Cererea de eliberare a transei de ajutor de stat, denumită în continuare cerere de eliberare, potrivit anexei nr. 4; beneficiarul va completa câte o cerere de eliberare pentru fiecare proiect de investitii;

b) cererea de eliberare este însotită de următoarele documente:

1. formularul de decont, potrivit anexei nr. 5, si documentele justificative, în copie, potrivit anexei nr. 6, în ordinea activitătilor completate în formularul de decont; copiile contin mentiunea „conform cu originalul", stampila si semnătura reprezentantului legal al beneficiarului;

2. situatii financiare complete aferente anului investitional: bilantul contabil si balantele financiare sau, după caz, situatii financiare pentru perioada dintr-un an financiar scursă până la acel moment si orice alte documente contabile care să ateste existenta contabilă a activelor corporale aferente investitiilor realizate;

3. declaratie pe propria răspundere că nu va solicita si nu va primi alte ajutoare de stat sau alte forme de sprijin financiar public, inclusiv ajutoare de minimis pentru aceleasi cheltuieli eligibile aferente proiectelor de investitii;

4. raportul de audit prevăzut la art. 34 lit. a);

5. opis cu toate documentele depuse în vederea eliberării transelor de ajutor de stat;

6. În situatia în care există documente emise într-o altă limbă decât limba română, acestea vor fi prezentate în traducere legalizată în limba română;

7. beneficiarul răspunde pentru legalitatea, exactitatea si conformitatea tuturor documentelor prezentate împreună cu cererea de eliberare;

c) termenele de depunere a cererii de eliberare pentru proiectul de investitii destinat producerii de automobile:

1. 31 octombrie 2008, pentru cheltuielile eligibile efectuate până la data de 30 septembrie 2008;

2. 1 martie 2009, pentru cheltuielile eligibile efectuate în perioada 30 septembrie - 31 decembrie 2008;

3. 1 martie 2010, pentru cheltuielile eligibile efectuate în anul investitional care se încheie la 31 decembrie 2009;

4. 1 martie 2011, pentru cheltuielile eligibile efectuate în anul investitional care se încheie la 31 decembrie 2010;

5. 1 martie 2012, pentru cheltuielile eligibile efectuate în anul investitional care se încheie la 31decembrie 2011;

6. 31 octombrie 2012, pentru cheltuielile eligibile efectuate până la data de 30 septembrie 2012, sau, în cazul în care respectivul proiect de investitii a fost finalizat în avans, în termen de 45 de zile de la data finalizării proiectului de investitii;

d) termenele de depunere a cererii de eliberare pentru proiectul de investitii destinat producerii de motoare:

1. 1 martie 2010, pentru cheltuielile eligibile efectuate în anul investitional care se încheie la 31 decembrie 2009;

2. 1 martie 2011, pentru cheltuielile eligibile efectuate în anul investitional care se încheie la 31 decembrie 2010;

3. 1 martie 2012, pentru cheltuielile eligibile efectuate în anul investitional care se încheie la 31 decembrie 2011;

4. 31 octombrie 2012, pentru cheltuielile eligibile efectuate până la data de 30 septembrie 2012, sau, în cazul în care respectivul proiect de investitii a fost finalizat în avans, în termen de 45 de zile de la data finalizării proiectului de investitii.

Art. 55. - În cazul în care cererea de eliberare nu este depusă la termenele prevăzute de art. 54 lit. c) si d), beneficiarul o va depune de îndată ce acest lucru va fi posibil; furnizorul va derula procedura de verificare si control, precum si eliberarea transei de ajutor de stat în termen de 45 de zile de la data depunerii cererii de eliberare de către beneficiar.

 

SECTIUNEA a 2-a

Verificarea si controlul furnizorului

 

Art. 56. - Unitatea de implementare analizează cererile de eliberare si verifică următoarele:

a) conformitatea documentelor justificative depuse cu cererea de eliberare;

b) contributia proprie a beneficiarului, corespunzătoare anului investitional analizat, la realizarea proiectelor de investitii;

c) cuantumul transei ajutorului de stat si conformitatea acesteia cu prevederile cap. IX;

d) încadrarea cheltuielilor efectuate în categoria cheltuielilor eligibile;

e) orice alte informatii si documente necesare, inclusiv un audit tehnic în conformitate cu art. 29 alin. (3), pentru a se stabili respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

Art. 57. - (1) În vederea eliberării transei de ajutor de stat de către furnizor, pe lângă verificarea documentelor prevăzute la art. 54 se efectuează si o verificare la fata locului de către o echipă de control desemnată de către furnizor.

(2) Echipa de control verifică la fata locului realitatea si exactitatea operatiunilor economico-financiare legate de cheltuielile eligibile si existenta activelor corporale conform înscrierilor contabile.

(3) Verificarea se efectuează în amplasament, unde beneficiarul a realizat proiectele de investitii.

Art. 58. - În amplasament echipa de control efectuează, în special, o verificare a următoarelor elemente:

a) existenta fizică a activelor corporale reprezentând cheltuieli eligibile, în legătură cu care se solicită eliberarea transei de ajutor de stat;

b) existenta fizică a activelor corporale achizitionate si pentru care s-au eliberat anterior transe ale ajutorului de stat;

c) conformitatea documentelor justificative depuse împreună cu cererea de eliberare;

d) corelarea cheltuielilor eligibile pentru care se solicită finantarea cu măsurile cuprinse în proiectele de investitii;

e) orice alte informatii si documente necesare, inclusiv în ceea ce priveste realizarea unui audit tehnic în conformitate cu prevederile art. 29 sau confirmarea de către acesta a conformitătii tehnice a unei modificări aduse specificatiilor tehnice potrivit prevederilor art. 29 alin. (3), pentru a se verifica respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

Art. 59. - În urma verificării în amplasament se întocmeste un proces-verbal de constatare, semnat de către echipa de control si reprezentantii beneficiarului, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Art. 60. - Verificările de mai sus se realizează în vederea constatării îndeplinirii de către Ford si beneficiar a conditiilor si obligatiilor impuse prin prezenta ordonantă de urgentă pentru eliberarea transelor de ajutor de stat.

Art. 61. - În baza verificărilor efectuate, furnizorul va emite o decizie de:

a) acordare, totală sau partială, a transei de ajutor de stat;

b) neacordare a transei de ajutor de stat;

c) recuperare totală sau partială a transelor de ajutor de stat acordate pentru unul ori mai multi ani investitionali anteriori, precum si a dobânzilor aferente, calculate în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007.

Art. 62. - (1) Decizia emisă de furnizor potrivit prevederilor art. 61 lit. c) constituie titlu de creantă, se motivează si se comunică beneficiarului.

(2) Beneficiarul are dreptul de a contesta decizia prevăzută la alin. (1) potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 63. - Furnizorul solicită Consiliului Concurentei să verifice în baza de date referitoare la ajutoarele de stat acordate în România dacă beneficiarul a primit alte ajutoare de stat pentru aceleasi costuri eligibile.

Art. 64. - (1) La sfârsitul fiecărui an investitional, pe lângă analiza furnizorului, în baza documentelor contabile si a verificării la fata locului, se realizează o auditare independentă externă, ale cărei concluzii vor fi cuprinse într-un raport de audit, privind următoarele aspecte:

a) financiar-contabile;

b) tehnic-operationale, la fata locului;

c) certificarea faptului că achizitiile efectuate au fost realizate în conditii de piată.

(2) Acest raport de audit se comunică furnizorului în termen de până la 3 luni de la data încheierii anului investitional.

 

SECTIUNEA a 3-a

Plata transelor de ajutor de stat

 

Art. 65. - Virarea efectivă a transelor de ajutor de stat se efectuează de către furnizor în valori nominale, în echivalent lei, la cursul de schimb de la data plătii, potrivit tabelelor nr. 5 si 6 din anexa nr. 1, într-un cont deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îsi are domiciliul fiscal beneficiarul.

Art. 66. - (1) Plata fiecărei transe de ajutor de stat se efectuează în termen de maximum 45 de zile de la data depunerii cererii de eliberare.

(2) Plata finală se efectuează în termen de maximum 45 de zile de la data primirii ultimei cereri de eliberare din partea beneficiarului, potrivit prevederilor sectiunii 1 din prezentul capitol.

 

CAPITOLUL XI

Mecanismul de raportare

 

SECTIUNEA 1

Mecanismul de raportare către Comisia Europeană

 

Art. 67. -Atât beneficiarul, cât si furnizorul sunt obligati să păstreze timp de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă înregistrări detaliate referitoare la ajutorul de stat individual acordat, respectiv primit pentru proiectele de investitii.

Art. 68. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, furnizorul transmite Comisiei Europene o copie a acesteia.

Art. 69. - (1) Dacă proiectele de investitii nu sunt finalizate în termen de 5 ani de la data Deciziei Comisiei Europene, beneficiarul si Ford înaintează un raport intermediar care cuprinde informatii referitoare la ajutorul de stat individual primit, măsura în care au fost îndeplinite obligatiile prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă, precum si informatii asupra oricăror proiecte de investitii demarate în amplasament.

(2) Raportul intermediar prevăzut la alin. (1) se transmite Comisiei Europene de către furnizor.

Art. 70. - (1) În termen de 6 luni de la plata ultimei transe a ajutorului de stat individual, furnizorul transmite Comisiei Europene un raport de investitie detaliat, pe baza graficului de plată notificat, întocmit de beneficiar si asumat de Ford, cuprinzând date tehnico-economice legate de proiectele de investitii.

(2) Investitiile vor fi auditate de firme independente recunoscute în domeniu, care vor certifica faptul că proiectele de investitii au fost realizate în parametrii propusi si cu rezultatele economico-financiare corespunzătoare obligatiilor impuse beneficiarului, respectiv Ford, prin prezenta ordonantă de urgentă si Decizia Comisiei Europene.

(3) Firmele de audit mentionate la alin. (2) trebuie să stabilească dacă achizitionarea echipamentelor si utilajelor care intră în categoria cheltuielilor eligibile s-a realizat în conditii de piată.

Art. 71. - In cazul în care beneficiarul nu prezintă furnizorului raportul de audit prevăzut la art. 64 si raportul de investitie în termenul stabilit la art. 70 alin. (1), se aplică prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007.

 

SECTIUNEA a 2-a

Informatii transmise de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

 

Art. 72. -Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului verifică îndeplinirea de către beneficiar a obligatiilor post-privatizare, în conformitate cu prevederile art. 7.2 din contractul de vânzare-cumpărare de actiuni.

Art. 73. - La solicitarea furnizorului, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului transmite informatii privind stadiul îndeplinirii de către beneficiar a obligatiilor stipulate în art. 7.2 din contractul de vânzare-cumpărare de actiuni, în măsura în care datele sunt relevante pentru implementarea proiectelor de investitii, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

 

CAPITOLUL XII

Verificarea obligatiei de mentinere a investitiei

 

Art. 74. - (1) Beneficiarul are obligatia de a transmite furnizorului anual, timp de 5 ani de la data finalizării fiecăruia dintre cele două proiecte de investitii, un raport auditat, întocmit de o firmă independentă, recunoscută în domeniu, privind modul de executare a obligatiei de mentinere a investitiilor realizate, precum si efectele economice ale proiectelor de investitii realizate.

(2) Transmiterea raportării se realizează până la data de 1 iunie a anului în curs pentru anul precedent.

Art. 75. - (1) În vederea verificării îndeplinirii conditiei de mentinere a investitiei, furnizorul efectuează anual verificări în amplasament, după data finalizării proiectelor de investitii.

(2) În cadrul acestor verificări beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia furnizorului toate documentele necesare acestuia pentru constatarea existentei în fapt a tuturor activelor corporale care au făcut obiectul proiectelor de investitii.

Art. 76. - În urma verificării la fata locului, echipa de control întocmeste un proces-verbal de constatare, semnat de către echipa de control si reprezentantii beneficiarului, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Art. 77. - (1) În cazul în care beneficiarul nu respectă obligatia de mentinere a investitiilor pe o perioadă de 5 ani, potrivit prevederilor sectiunii a 2-a a cap. VII, furnizorul emite o decizie de recuperare totală sau partială a ajutorului de stat individual acordat pentru investitiile nementinute, precum si a dobânzilor aferente, calculate în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007.

(2) Decizia emisă în baza alin. (1) constituie titlu de creantă, se motivează si se comunică beneficiarului.

(3) Beneficiarul are dreptul de a contesta decizia prevăzută la alin. (2) potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL XIII

Recuperarea ajutoarelor de stat

 

Art. 78. - Nerespectarea de către beneficiar ori de către Ford a conditiilor si obligatiilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă, precum si de legislatia aplicabilă în domeniu determină aplicarea de către furnizor a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutorului de stat individual în tot sau în parte, după caz, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007.

Art. 79. - (1) Ford si beneficiarul răspund solidar si individual pentru toate angajamentele si obligatiile prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă, inclusiv pentru cele care rezultă din procedura de recuperare a ajutorului de stat individual.

(2) Procedurile de recuperare sunt initiate de furnizor fie împotriva beneficiarului, fie împotriva Ford, potrivit răspunderii stabilite la alin. (1).

(3) Înainte de a dispune recuperarea, furnizorul informează beneficiarul despre aceasta si acordă beneficiarului si Ford un termen de 30 de zile de la data comunicării informării, în vederea remedierii situatiei.

(4) Dacă beneficiarul si/sau Ford nu remediază situatia în termenul prevăzut la alin. (3), furnizorul emite decizia de recuperare totală sau partială a ajutorului de stat individual, inclusiv a dobânzilor aferente.

 

CAPITOLUL XIV

Dispozitii finale

 

Art. 80. - Sumele prevăzute în euro în prezenta ordonantă de urgentă reprezintă echivalentul în lei, potrivit dispozitiilor legale în materie.

Art. 81. -Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 82. - Beneficiarul, respectiv Ford suportă toate cheltuielile aferente auditărilor pe întreaga durată a obligatiilor ce rezultă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 83. - În aplicarea prezentei ordonante de urgentă, furnizorul emite norme interne de aplicare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

 

 

Bucuresti, 18 septembrie 2008.

Nr. 109.

 

ANEXA Nr. 1

 

TABELE

privind proiectele de investitii si plata transelor de ajutor de stat*)

 

Tabelul nr. 1 - Calendarul proiectului de investitii destinat producerii de automobile

 

Proiectul de investitii

începerea proiectului

Finalizarea proiectului

Productie la capacitatea maximă

Producerea de automobile

2008

2012

2012

 

Tabelul nr. 2 - Cuantumul investitiilor si al cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investitii destinat producerii de automobile

 

 

 

 

 

 

 

- milioane euro -

Anul

2008

2009

2010

2011

2012

Total

Investitii

145

172

72

50

55

494

Cheltuieli eligibile

110

150

70

50

55

435

 

Tabelul nr. 3 - Calendarul proiectului de investitii destinat producerii de motoare

 

Proiectul de investitii

începerea proiectului

Finalizarea proiectului

Productie la capacitatea maximă

Producerea de motoare

2009

2012

2012

 

Tabelul nr. 4 - Cuantumul investitiilor si al cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investitii destinat producerii de motoare

 

 

 

 

 

 

- milioane euro -

Anul

2009

2010

2011

2012

Total

Investitii

5

28

100

48

181

Cheltuieli eligibile

2

20

95

48

165

 

Tabelul nr. 5 - Cuantumul transelor ajutorului de stat individual acordat pentru proiectul de investitii destinat producerii de automobile

 

 

 

 

 

 

 

- milioane euro -

Anul

2008

2009

2010

2011

2012

Total

Ajutor de stat

17,5

16,15

30,4

19,98

10,42

94,45

 

Tabelul nr. 6 - Cuantumul transelor ajutorului de stat individual acordat pentru proiectul de investitii destinat producerii de motoare

 

 

 

 

 

 

 

- milioane euro -

Anul

2008

2009

2010

2011

2012

Total

Ajutor de stat

0

0

1,5

14,1

32,95

48,55


*) Toate sumele prezentate în tabele sunt exprimate în valori nominale.

 

ANEXA Nr. 2

 

METODA

de calcul a ajutorului de stat maxim admis1)

 

Metodologia de calcul a cuantumului ajutorului de stat aferent celor două proiecte de investitii Cuantumul admis al ajutorului de stat pentru un proiect de investitii se va calcula după formula: A= Rx (50 + 0,50 B + 0,34 C), unde: - A reprezintă cuantumul maxim al ajutorului de stat;

 

1) Toate sumele prezentate sunt exprimate în valori nominale.

 

- R reprezintă plafonul regional neajustat prevăzut de Liniile directoare privind ajutoarele de stat regionale, respectiv 50% pentru Regiunea Sud-Vest România;

- B reprezintă cheltuielile eligibile cuprinse între 50 milioane si 100 milioane euro;

- C reprezintă cheltuielile eligibile de peste 100 millioane euro.

Proiectul I (proiectul de investitii destinat producerii de automobile), unde cheltuielile eligibile sunt în sumă de 435 milioane euro:

Ajutorul de stat maxim = 50% * (50 + 0,5*50 + 0,34*335) = 94,45 milioane euro în valoare nominală.

Proiectul II (proiectul de investitii destinat producerii de motoare), unde cheltuielile eligibile sunt în sumă de 165 milioane euro:

Ajutorul de stat maxim = 50% * (50 + 0,5*50 + 0,34*65) = 48,55 milioane euro în valoare nominală.

Intensitatea ajutorului în echivalent subventie brută si valoarea ajutorului de stat, asa cum sunt determinate în anexa nr. 3, nu trebuie depăsite.

 

ANEXA Nr. 3

 

INTENSITATEA

ajutorului de stat pe baza actualizării Ajustarea cheltuielilor eligibile, intensitatea maximă admisibilă a ajutorului de stat stabilită pentru fiecare proiect de investitii

 

Proiectul de investitii destinat producerii de automobile

Investitii (în milioane euro)

 

Ani

2007

2008

2009

2010

2011

2012

VA*)

Valoarea nominală

TOTAL

0

110,00

150,00

70,00

50,00

55,00

381,8

435,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajutor (în milioane euro)

 

 

 

Ani

2007

2008

2009

2010

2011

2012

VA

Valoarea nominală

TOTAL

0

17,50

16,15

30,40

19,98

10,42

81,3

94,45

Total ESB =

 

21,28%

 

 

 

 

 

Proiectul de investitii destinat producerii de motoare

 

Investitii (în milioane euro)

 

Ani

2007

2008

2009

2010

2011

2012

VA

Valoarea nominală

TOTAL

0

0,00

2,00

20,00

95,00

48,00

132,7

165,00

 

 

Ajutor (în milioane euro)

 

 

 

Ani

2007

2008

2009

2010

2011

2012

VA

Valoarea nominală

TOTAL

0

0,00

0,00

1,50

14,10

32,95

38,0

48,55

Total ESB =

28,65%

 

 

 

 

Rata de referintă aplicabilă la data notificării (decembrie 2007)

5,42%

 

 

 

 


*) VA=Valoarea actualizată.

 

ANEXA Nr. 4

 

 

Data intrării....................................

Număr de intrare ...........................

 

CEREREA DE ELIBERARE A TRANSEI DE AJUTOR DE STAT

[a se redacta în limba română]

 

Subscrisa.........................................................., având datele de identificare mentionate mai jos, reprezentată legal prin dl/dna............................................., având calitatea de..........................., identificat(ă) cu B.l./C.l. seria..........nr......, eliberat/ă de........................ la data de ..................................., cu domiciliul în localitatea.................................................., str......................................nr........., bl....., se........., ap......, sectorul/judetul......................, cod postal...................., solicit eliberarea transei de ajutor de stat în valoare de..............................., pentru proiectul de investitii pentru automobile/proiectul de investitii pentru motoare, în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională.

Datele de identificare ale întreprinderii:

Denumirea întreprinderii.................................................................................................

Data înregistrării întreprinderii....................................................................................

Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comertului.........................................................

Codul de identificare fiscală.....................................................................................

Adresa .............................................................................................................................

Telefon......................................, fax....................., e-mail.....................................

Cod IBAN.............................................., deschis la Trezoreria........................................

Anexez la prezenta formularul de decont, conform anexei nr. 5 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2008, precum si documentele justificative, conform anexei nr. 6 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2008, în copie certificată (cu mentiunea „conform cu originalul", stampilate si semnate de reprezentantul legal), în ordinea activitătilor completate în formularul de decont.

 

NOTĂ IMPORTANTĂ !

În situatia în care există documente emise într-o altă limbă decât limba română, acestea vor fi prezentate în traducere legalizată în limba română.

Beneficiarul răspunde pentru legalitatea, exactitatea si conformitatea tuturor documentelor prezentate împreuna cu cererea de eliberare a transei de ajutor.

Numele.....................................................

Semnătura autorizată si stampila solicitantului*)

Functia............................................................

Data semnării............................................


*) Toate cererile depuse vor fi semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

 

ANEXA Nr. 5

 

FORMULAR DE DECONT1)

 

Denumirea societătii...................................

Data..................................

Proiectul de investitii destinat producerii de automobile/Proiectul de investitii destinat producerii de motoare

 

Nr. crt.

Măsura corespondentă

(categoria cheltuielilor eligibile)

din proiectul de investitii, obiect al facturii

Obiectul facturii

Numărul facturii

Data facturii

Valoarea activului înregistrat în evidenta contabilă, conform facturii

- lei -

Documente care să ateste efectuarea plătii

Nr.

Data

Valoarea activului în valută

(inclusiv în echivalent euro)

la data emiterii facturii

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele.................................

Semnătura si stampila societătii2)


1) Lista documentelor justificative în ordinea operatiunilor prezentate în formular si copiile documentelor justificative atasate acestui formular.

2) Toate formularele vor purta semnătura reprezentantului legal al societătii.

 

ANEXA Nr. 6

 

CHELTUIELI ELIGIBILE

si documentele justificative aferente finantării

 

Nr. crt.

Activităti eligibile

Cheltuieli eligibile

Documente justificative

 

Realizarea de investitii în imobilizări corporale

Cheltuieli eligibile pentru realizarea de investitii în imobilizări corporale:

- instalatii tehnice si masini

- alte instalatii, utilaje si masini industriale

a) contract de vânzare-cumpărare, contract de leasing financiar (eligibil doar în cazul în care există obligatia beneficiarului de a achizitiona activele la sfârsitul perioadei de leasing), factura/chitanta fiscală, ordine de plată/documente care să ateste efectuarea plătii, copie de pe extrasul de cont, documente din care să rezulte achizitionarea în conditii de piată

b) alte documente relevante

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale „Apele Române" în domeniul public al comunei Crasna si în administrarea Consiliului Local al Comunei Crasna, judetul Sălaj

 

Având în vedere lipsa acută a unor spatii în vederea realizării unor obiective de investitii de interes local de pe raza comunei Crasna, judetul Sălaj, tinând seama de solicitarea autoritătilor administratiei publice locale din comuna Crasna privind necesitatea amenajării unor noi spatii, ca urmare a retrocedării unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, si pentru asigurarea procesului instructiv-educativ al copiilor de pe raza comunei Crasna, precum si în considerarea faptului că lucrările de amenajare a unor imobile vizează interesul public, iar nevoia de investitii la acest nivel constituie o situatie de urgentă a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

 Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unui imobil, situat în comuna Crasna, judetul Sălaj, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă, din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale „Apele Române" în domeniul public al comunei Crasna si în administrarea Consiliului Local al Comunei Crasna, în vederea construirii unui nou sediu în care să functioneze grădinita cu program prelungit din comună.

(2) Autoritătile administratiei publice locale ale comunei Crasna vor permite liberul acces auto la Statia Hidrometrică Crasna, vor mentine alimentarea acesteia cu energie electrică si vor asigura contorizarea consumului de energie electrică.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

 

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 septembrie 2008.

Nr. 111.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale „Apele Române" în domeniul public al comunei Crasna si în administrarea Consiliului Local al Comunei Crasna, judetul Sălaj

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Număr de înregistrare la Ministerul Economiei si Finantelor

Comuna Crasna,

Str. Principală nr. 15,

judetul Sălaj

Statul român, din administrarea Administratiei Nationale „Apele Române"

Comuna Crasna, în administrarea Consiliului Local al Comunei Crasna, judetul Sălaj

Canton Crasna

Clădire tip P din cărămidă, 4 camere

Suprafata construită = 125 m2

Suprafata desfăsurată = 125 m2

Suprafata totală a terenului = 2.252 m2

Nr.M.E.R -64.853

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a functionarilor publici

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. VII alin. (2) lit. a) din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

 Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre reglementează normele generale aplicabile în domeniul formării profesionale a functionarilor publici.

(2) Scopul prezentei hotărâri îl constituie asigurarea, în conformitate cu dispozitiile legale, a cadrului general necesar derulării procesului de îmbunătătire continuă a pregătirii profesionale, abilitătilor si competentelor necesare exercitării prerogativelor de putere publică, în vederea dezvoltării unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient si impartial, în interesul cetătenilor, precum si al autoritătilor si institutiilor publice din administratia publică centrală si locală.

Art. 2. - (1) Dispozitiile prezentei hotărâri se aplică tuturor autoritătilor si institutiilor publice în cadrul cărora îsi desfăsoară activitatea functionari publici.

(2) În cazul statutelor speciale aplicabile categoriilor de functionari publici prevăzute la art. 5 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, dispozitiile speciale pot reglementa prevederi referitoare la formarea profesională.

Art. 3. - (1) În sensul prezentei hotărâri, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) beneficiar de formare - orice autoritate sau institutie publică ce alocă resurse financiare, umane, informationale si de timp în scopul achizitionării de servicii de formare profesională a functionarilor publici, precum si functionarii publici participanti la forme de realizare a formării profesionale;

b) formare profesională a functionarilor publici- procesul de instruire de tip formare continuă, destinat dezvoltării de competente si abilităti determinate, în vederea îmbunătătirii calitătii activitătilor profesionale individuale desfăsurate în exercitarea prerogativelor de putere publică;

c) formare specializată - formarea profesională a functionarilor publici destinată dezvoltării acelor competente si aptitudini necesare exercitării unei functii cu un nivel ridicat de complexitate si care necesită abilităti si aptitudini specifice, desfăsurată într-un cadru organizat, pe o durată de timp relativ extinsă, cu grupuri-tintă definite si constituite limitativ, de regulă pe bază de selectie, si tratând o tematică multiplă, corelată într-o succesiune logică si axată pe atingerea scopului principal;

d) formator- persoană cu experientă, abilităti si competente profesionale specifice, atestate sau, după caz, certificate în conditiile legii, în domeniul instruirii prin utilizarea de metode si tehnici specifice educatiei la adulti;

e) furnizor de formare - organizatia publică sau privată legal înfiintată care are prevăzute în obiectul principal de activitate organizarea si derularea de activităti de formare profesională, indiferent de natura acestora;

f) grup-tintă - beneficiarul de formare determinat, ale cărui caracteristici sunt utilizate la definirea si elaborarea continutului programului de formare;

g) grup-tintă strategic - grupul-tintă a cărui importantă este recunoscută la nivel national drept prioritară pentru atingerea unor obiective generale sau, după caz, specifice, determinate;

h) mentor - functionarul public cu experientă, abilităti si competente specifice recunoscute, desemnat în scopul îndrumării profesionale, pe perioadă determinată, conform unei planificări prealabile si în baza unor criterii specifice, a unui alt functionar public, pe perioada stagiului practic definit conform prezentei hotărâri;

i) perfectionare - formarea profesională a functionarilor publici destinată dezvoltării acelor competente si aptitudini necesare cresterii calitătii rezultatelor obtinute în exercitarea unor atributii determinate, desfăsurată într-un cadru organizat, pe o durată de timp relativ restrânsă, cu grupuri-tintă definite în sens larg, de regulă pe bază de autoevaluare, evaluare si recunoasterea necesitătii de formare, si tratând o tematică unitară, subsecventă unui domeniu de activitate specific;

j) persoană-resursă - persoană cu experientă si expertiză în domeniul tematicii formării, dar fără abilităti si competente profesionale specifice, atestate sau, după caz, certificate în conditiile legii, în domeniul instruirii prin utilizarea de metode si tehnici specifice educatiei la adulti, de regulă functionar public încadrat într-o autoritate sau institutie publică ori într-un departament ce are ca obiect de activitate tematica abordată în cadrul programului de formare, al cărui rol este acela de a asista formatorul în pregătirea materialelor, identificarea exemplelor relevante, selectarea temelor de dezbatere si elaborarea unor studii de caz care să permită atingerea obiectivelor formării;

k) program de formare - ansamblul activitătilor desfăsurate de un furnizor de formare în vederea realizării obiectivelor de formare de competente pentru un grup-tintă determinat;

l) servicii de formare - serviciile furnizate de către un furnizor de formare si care au ca finalitate organizarea si deruarea unui program de formare destinat unei categorii de functionari publici determinate;

m) sistemul de formare profesională a functionarilor publici - dezvoltarea de competente si aptitudini specifice prin exercitarea repetată, sistematică, a unor actiuni determinate în legătură cu activitatea curentă, necesare exercitării unor atributii cu grad mai ridicat de complexitate si diversitate comparativ cu cele existente în fisa postului;

n) specializare la locul de muncă - dezvoltarea de competente si aptitudini specifice prin exercitarea cu caracter repetat a unor activităti determinate, altele decât cele cu caracter curent sau cele prevăzute în mod expres în fisa postului;

o) stagiar - functionarul public participant si beneficiar al unui stagiu practic organizat în conditiile prezentei hotărâri;

p) stagiu practic - programul de formare derulat sub îndrumarea mentorului, destinat dezvoltării de competente si aptitudini specifice necesare ameliorării calitătii în exercitarea atributiilor sau, după caz, necesare exercitării unor atributii cu un grad mai ridicat de complexitate si diversitate fată de nivelul celor existente în fisa postului anterior începerii programului.

(2) Definitiile prevăzute la alin. (1) se completează în mod corespunzător cu definitiile termenilor specifici utilizati în domeniul reglementării formării profesionale continue sau în domeniul învătământului universitar, după caz.

Art. 4. - Principiile aplicabile sistemului de formare profesională a functionarilor publici sunt:

a) eficienta - principiul potrivit căruia autoritătile si institutiile publice au obligatia de a asigura atingerea obiectivelor formării cu un consum rational de resurse;

b) eficacitatea - principiul potrivit căruia beneficiarii de formare au dreptul de a obtine rezultate superioare resurselor alocate;

c) coerenta - principiul potrivit căruia regulile instituite prin prezenta hotărâre sunt general aplicabile în cadrul procesului de asigurare a respectării dreptului si îndeplinirii obligatiei de formare si perfectionare profesională a functionarilor publici;

d) egalitatea de tratament - principiul potrivit căruia, în contractarea serviciilor de formare, părtile contractante au obligatia de a nu face discriminări între categoriile de beneficiari, respectiv între categoriile de furnizori de formare;

e) gestiunea descentralizată a procesului de formare - principiul potrivit căruia autoritătile si institutiile publice au deplină competentă în planificarea formării, achizitionarea serviciilor de formare, monitorizarea si evaluarea formării functionarilor publici;

f) liberul acces la servicii de formare - principiul potrivit căruia furnizorii de formare au acces liber în procedura de achizitie a serviciilor de formare, în conditii de concurentă si egalitate de tratament în relatia cu beneficiarii de formare;

g) planificarea - principiul potrivit căruia autoritătile si institutiile publice au obligatia de a initia anual procesul de identificare a nevoilor de formare a functionarilor publici si de a stabili prioritătile în achizitionarea serviciilor de formare, pe baza nevoilor de formare identificate si a resurselor disponibile;

h) transparenta - principiul potrivit căruia autoritătile si institutiile publice au obligatia de a pune la dispozitia tuturor celor interesati informatiile de interes public referitoare la formarea profesională a functionarilor publici.

 

CAPITOLUL II

Formarea profesională a functionarilor publici

 

SECTIUNEA 1

Modalitătile de realizare a formării profesionale a functionarilor publici

 

Art. 5. - Modalitătile de realizare a formării profesionale a functionarilor publici sunt:

a) programe de formare organizate si desfăsurate de către furnizorii de formare profesională, finalizate cu certificat de participare sau, după caz, diplomă de absolvire;

b) programe de formare organizate si desfăsurate sau, după caz, aprobate de angajatori în cadrul autoritătilor si institutiilor publice;

c) programe de formare organizate si desfăsurate în cadrul implementării de proiecte cu finantare externă;

d) alte forme de pregătire profesională prevăzute de lege.

Art. 6. - (1) Programele de formare prevăzute la art. 5 lit. a) sunt programe de formare specializată sau programe de perfectionare.

(2) Programele de formare prevăzute la art. 5 lit. a) pot fi desfăsurate cu participarea directă a beneficiarilor, la sediul furnizorului, în alte locatii sau la sediul beneficiarului, ori prin intermediul mijloacelor electronice.

Art. 7. - Programele de formare prevăzute la art. 5 lit. b) pot fi desfăsurate sub următoarele forme:

a) specializare la locul de muncă, în sensul definit în prezenta hotărâre;

b) stagii practice în cadrul autoritătilor si institutiilor publice, la nivel national sau international, în sensul definit în prezenta hotărâre;

c) participarea la conferinte, seminarii, ateliere de lucru si alte tipuri de evenimente similare din tară sau din străinătate, în domeniile care se regăsesc în fisa postului.

Art. 8. - Programele de formare prevăzute la art. 5 lit. c) sunt activitătile de instruire derulate ca parte componentă în implementarea unui proiect cu finantare externă si care au ca scop asigurarea atingerii obiectivelor acestuia.

Art. 9. - (1) Atestarea participării la programele prevăzute la art. 5 lit. c) se face prin certificat de participare eliberat de organizator.

(2) Atestarea participării la programele prevăzute la art. 7 lit. a) si b) se face prin adeverintă eliberată de autoritatea sau institutia publică în care este numit functionarul public ori, după caz, de autoritatea sau institutia publică în cadrul căreia s-a desfăsurat stagiul practic.

(3) Atestarea participării la programele prevăzute la art. 7 lit. c) se face prin certificat de participare eliberat de autoritatea ori institutia publică organizatoare.

(4) Atestarea participării la alte forme de pregătire profesională prevăzute de lege, precum si recunoasterea abilitătilor si competentelor dobândite în urma finalizării programelor de formare se fac în conditiile legii.

(5) Recunoasterea statutului de absolvent sau, după caz, de participant la programele de formare se face pe baza documentului prin care se atestă absolvirea ori participarea la programul în cauză.

(6) Diploma, certificatul de participare sau, după caz, adeverinta trebuie să contină, de regulă, cel putin următoarele elemente:

a) însemnele oficiale ale organizatorului: denumire, siglă, antet si alte elemente oficiale de identificare;

b) denumirea documentului;

c) seria si numărul documentului sau, în cazul adeverintelor, numărul de înregistrare la emitent;

d) denumirea completă a programului pentru care se atestă absolvirea sau participarea, tipul programului, durata si perioada de derulare a acestuia;

e) datele de identificare ale persoanei pentru care se atestă absolvirea sau participarea;

f) data eliberării documentului;

g) certificarea prin stampila furnizorului de formare si semnătura conducătorului sau reprezentantului legal al acestuia;

h) certificarea prin semnătură a primirii documentului de către persoana pentru care se atestă absolvirea sau participarea ori de către împuternicitul acesteia.

(7) Orice altă formă de pregătire profesională se atestă prin adeverintă aprobată de către conducătorul autoritătii sau institutiei publice.

Art. 10. - (1) Formarea profesională a functionarilor publici se organizează si se desfăsoară, de regulă, în mod distinct pentru fiecare dintre categoriile de functionari publici.

(2) Functionarii publici care ocupă functii publice corespunzătoare unei anumite categorii pot participa la programe de formare destinate unei alte categorii, finantate integral de la bugetul autoritătii sau institutiei publice, doar în măsura în care acest lucru are ca rezultat îmbunătătirea cunostintelor, abilitătilor si competentelor necesare în exercitarea functiei publice detinute.

Art. 11. - Domeniile prioritare în care se organizează programe de formare pentru functionarii publici care ocupă functii publice generale de conducere si executie, precum si functii publice specifice asimilate acestora se stabilesc, în conditiile legii, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

Art. 12. - (1) Prioritătile în domeniul organizării si derulării programelor de formare destinate înaltilor functionari publici se aprobă, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, pe baza informatiilor furnizate, după cum urmează:

a) de către Ministerul Internelor si Reformei Administrative, pentru prefecti si subprefecti;

b) de către Secretariatul General al Guvernului, pentru secretari generali, secretari generali adjuncti din cadrul autoritătilor si institutiilor publice din administratia publică centrală si inspectori guvernamentali;

c) de către Comisia de evaluare a înaltilor functionari publici, pe baza rezultatelor evaluărilor performantelor profesionale ale înaltilor functionari publici si a rezultatelor evaluărilor generale.

(2) Informatiile furnizate în conditiile alin. (1) se transmit Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, care le centralizează si elaborează proiectul hotărârii Guvernului.

Art. 13. - Programele de formare destinate functionarilor publici cu statut special se organizează si se derulează conform prioritătilor stabilite de către autoritătile sau institutiile publice cu competentă în gestiunea functiilor publice reglementate prin statutul special.

 

SECTIUNEA a 2-a

Finantarea programelor de formare si unele măsuri privind planificarea institutională a formării profesionale

 

Art. 14. - (1) Participarea la programele de formare profesională a functionarilor publici se finantează, după caz, din bugetul autoritătii sau institutiei publice, din sumele special prevăzute în acest scop, sau din alte surse, de regulă după cum urmează:

a) pentru programele de formare urmate la initiativa ori în interesul autoritătii sau al institutiei publice în domeniile care se regăsesc în fisa postului, care au fost identificate ca necesare la evaluarea performantelor profesionale individuale si se regăsesc în planul anual de perfectionare elaborat si aprobat în conditiile legii, precum si pentru cele rezultate din nevoia de instruire ca urmare a intrării în vigoare a unor modificări ale cadrului normativ sau institutional, finantarea se asigură integral din bugetul autoritătii sau al institutiei publice;

b) pentru fiecare dintre programele de formare urmate la initiativa functionarului public, cu acordul conducătorului autoritătii sau al institutiei publice, în domenii care se regăsesc

în fisa postului, dar care nu au fost identificate ca necesare la evaluarea performantelor profesionale individuale si nici nu se regăsesc în planul anual de perfectionare elaborat si aprobat în conditiile legii, finantarea se asigură din bugetul institutiei, în limita fondurilor disponibile. În functie de resursele financiare disponibile si de gradul în care programul de formare este în interesul autoritătii sau al institutiei publice, functionarului public i se poate solicita suportarea unei părti de până la 50% din taxa de participare;

c) pentru programele de formare urmate la initiativa functionarului public, cu acordul conducătorului autoritătii sau institutiei publice, în alte domenii decât cele care se regăsesc în fisa postului si cele identificate ca necesare la evaluarea performantelor profesionale individuale si care nici nu se regăsesc în planul anual de perfectionare elaborat si aprobat în conditiile legii, finantarea se asigură integral de către functionarul public participant.

(2) Participarea la programele de formare urmate la initiativa functionarului public, cu acordul conducătorului autoritătii sau institutiei publice, se aprobă pe baza cererii justificate a functionarului public, cu evidentierea modului în care acesta consideră că dezvoltarea de abilităti si competente în domeniul în care doreste să se formeze îi va îmbunătăti activitatea profesională.

(3) Functionarii publici beneficiază pe perioada în care urmează forme de perfectionare profesională de toate drepturile salariale cuvenite, în conditiile legii.

Art. 15. - (1) În scopul aplicării prevederilor prezentei hotărâri, conducătorii autoritătilor si institutiilor publice vor desemna unul sau mai multi functionari publici, de regulă din cadrul compartimentului specializat responsabil cu organizarea si realizarea gestiunii curente a resurselor umane si functiilor publice.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) exercită următoarele atributii:

a) răspund de elaborarea planului anual de perfectionare profesională, precum si a oricăror altor măsuri privind perfectionarea profesională a functionarilor publici din cadrul autoritătii sau institutiei publice, precum si, dacă este cazul, din cadrul autoritătilor si institutiilor publice subordonate, le supun aprobării conducătorului autoritătii sau institutiei publice si asigură transmiterea acestora către Agentia Natională a Functionarilor Publici sau, după caz, către ordonatorul principal de credite, conform legii;

b) asigură consultantă si asistentă functionarilor publici de conducere din cadrul autoritătii sau institutiei publice în stabilirea măsurilor privind formarea profesională a functionarilor publici din subordine;

c) monitorizează aplicarea măsurilor privind formarea profesională a functionarilor publici din cadrul autoritătii sau institutiei publice si întocmesc trimestrial un raport privind stadiul realizării măsurilor planificate;

d) întocmesc raportul anual privind formarea profesională a functionarilor publici din cadrul autoritătii sau institutiei publice.

(3) Atributiile prevăzute la alin. (2) se exercită în baza unui act administrativ emis de conducătorul autoritătii sau institutiei publice ori prin completarea fisei postului ocupat de persoana sau, după caz, de persoanele desemnate, cu atributiile individuale distincte în domeniul asigurării îndeplinirii măsurilor privind formarea profesională a functionarilor publici.

Art. 16. - (1) În vederea asigurării respectării dreptului si îndeplinirii obligatiei de îmbunătătire continuă a abilitătilor si

pregătirii profesionale, anual, la evaluarea performantelor profesionale individuale, sunt identificate în raportul de evaluare domeniile în care functionarul public evaluat necesită formare profesională suplimentară în perioada următoare.

(2) Necesarul de formare profesională identificat conform alin. (1) se completează, dacă este cazul, cu necesarul de formare profesională rezultat din modificările legislative în domeniile de competentă ale functionarului public, precum si din eventualele modificări relevante ale fisei postului.

Art. 17. - (1) Pe baza documentelor prevăzute la art. 16, întocmite în conditiile legii, functionarii publici care ocupă functii de conducere elaborează un raport privind necesarul de formare profesională a personalului din subordine, cu evidentierea domeniilor considerate prioritare, precum si a criteriilor ce stau la baza identificării prioritătilor.

(2) Persoana sau, după caz, persoanele desemnate în baza prevederilor art. 15 alin. (1) centralizează rapoartele prevăzute la alin. (1), elaborează proiectul planului de măsuri privind pregătirea profesională a functionarilor publici din cadrul autoritătii sau institutiei publice si îl înaintează conducerii acesteia, împreună cu proiectul planului anual de perfectionare profesională a functionarilor publici pentru perioada următoare si fondurile necesar a fi alocate de la bugetul autoritătii sau institutiei publice în acest scop.

(3) În functie de resursele disponibil a fi alocate în scopul formării profesionale a functionarilor publici, în urma consultărilor efectuate în baza prevederilor art. 72 alin. (1) lit. d) si ale art. 74 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999, republicată, conducerea autoritătii sau institutiei publice aprobă măsurile privind pregătirea profesională a functionarilor publici, planul anual de perfectionare profesională si fondurile alocate de la bugetul autoritătii sau al institutiei publice în scopul instruirii functionarilor publici.

Art. 18. - (1) Ordonatorii principali de credite sunt obligati să transmită Agentiei Nationale a Functionarilor Publici documentele aprobate în conditiile prevăzute la art. 17 alin (3).

(2) Documentele aprobate sunt transmise centralizat si pentru autoritătile si institutiile publice din subordinea ordonatorului principal de credite sau finantate prin bugetul acestuia, până la data de 31 martie a fiecărui an.

(3) Agentia Natională a Functionarilor Publici centralizează datele transmise de ordonatorii principali de credite si elaborează raportul anual privind formarea profesională a functionarilor publici, pe care îl aduce la cunostinta publicului inclusiv prin publicare pe site-ul propriu.

Art. 19. - (1) La nivel national, domeniile prioritare de formare profesională a functionarilor publici sunt stabilite conform documentului prevăzut la art. 18 alin. (3).

(2) La nivelul autoritătilor si institutiilor publice, participarea la programele de formare profesională se aprobă conform documentelor prevăzute la art. 17 alin. (3).

Art. 20. - În limita fondurilor disponibile, în luna august a fiecărui an, documentele prevăzute la art. 17 alin. (3) pot fi actualizate, cu justificarea modificărilor efectuate si precizarea, în cazul în care este prevăzută o crestere a sumelor alocate, a surselor de finantare. Documentele modificate si completate vor fi transmise Agentiei Nationale a Functionarilor Publici în conditiile prevăzute la art. 18 alin. (2).

Art. 21. - (1) La încheierea exercitiului bugetar, autoritătile si institutiile publice întocmesc raportul anual privind formarea profesională a functionarilor publici, cu evidentierea următoarelor elemente:

a) numărul functionarilor publici din cadrul autoritătii sau institutiei publice care au participat la programe de formare, conform planificării, pe categorii de functionari publici;

b) tipurile de formare profesională de care au beneficiat functionarii publici din cadrul autoritătii sau institutiei publice;

c) furnizorii de programe de formare profesională si modalitatea de realizare a formării profesionale;

d) gradul de corelare dintre planificarea aprobată, măsurile efectiv implementate si rezultatele obtinute;

e) actualizările efectuate în conditiile prevăzute la art. 20, dacă este cazul;

f) propuneri de îmbunătătire a sistemului de formare profesională a functionarilor publici, dacă este cazul.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) lit. d) si f) se transmit Agentiei Nationale a Functionarilor Publici concomitent cu măsurile privind pregătirea profesională a functionarilor publici, planul anual de perfectionare profesională si fondurile alocate de la bugetul institutiei în scopul instruirii personalului propriu pentru anul următor.

(3) Raportul anual privind formarea profesională a functionarilor publici face parte integrantă din raportul de activitate al autoritătilor si institutiilor publice.

 

CAPITOLULUI

Organizarea si derularea formării profesionale a functionarilor publici

 

SECTIUNEA 1

Furnizorii de formare profesională

 

Art. 22. - În sensul prezentei hotărâri, sunt furnizori de formare profesională a functionarilor publici:

a) autoritătile si institutiile publice care au ca obiect de activitate definit explicit în actul normativ de înfiintare, organizare si functionare inclusiv organizarea si derularea de programe de formare;

b) institutiile din cadrul sistemului national de învătământ corespunzătoare nivelului învătământ superior sau, după caz, categoriei educatie permanentă, în limitele prevăzute de lege;

c) organizatiile de drept privat înfiintate pe lângă autorităti si institutii publice sau în parteneriat cu acestea, ce au ca obiect de activitate definit explicit în actul de înfiintare, organizare si functionare inclusiv organizarea si derularea de programe de formare;

d) organizatiile private independente, de tip societăti comerciale înfiintate în baza Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, sau, după caz, organizatii neguvernamentale înfiintate în baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, ce au ca obiect de activitate definit explicit în actul de înfiintare, organizare si functionare inclusiv organizarea si derularea de programe de formare.

Art. 23. - (1) În organizarea si derularea programelor de formare, furnizorii de formare autorizati pot actiona independent sau se pot asocia cu alti furnizori de formare, precum si cu persoane juridice care nu sunt abilitate, autorizate sau, după caz, acreditate potrivit legii să desfăsoare activităti de formare profesională, dar care au expertiză în domeniul ce constituie tematică a formării.

(2) În situatia asocierii prevăzute la alin. (1), documentele care atestă participarea sau, după caz, absolvirea programului de formare sunt emise în comun si poartă elementele de identificare prevăzute la art. 9 alin. (6) lit. a) si g) ale tuturor organizatiilor implicate în organizarea si derularea programului.

Art. 24. - (1) În organizarea si derularea programelor de formare pentru functionarii publici, furnizorii de formare profesională pentru administratia publică utilizează personal specializat, după cum urmează:

a) formatori de competente profesionale, certificati în conditiile legii, în situatia în care programul de formare este organizat de un furnizor care face parte din una dintre categoriile prevăzute la art. 22 lit. a), c) si d);

b) personal didactic titular în învătământul superior, în situatia în care programul de formare este organizat de un furnizor care face parte din categoria prevăzută la art. 22 lit. b);

c) persoane-resursă, în oricare dintre situatiile prevăzute la art. 22, dacă persoanele prevăzute la lit. a) si b) nu pot asigura expertiza necesară.

(2) Functionarii publici care participă în conditiile legii la programe de formare în calitate de personal specializat, conform alin. (1), se consideră a desfăsura activităti compatibile cu exercitarea functiei publice, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) activitatea în domeniul didactic se realizează în îndeplinirea atributiilor autoritătii sau institutiei publice cu care functionarul public are raporturi de serviciu, conform dispozitiei conducătorului respectivei autorităti sau institutii publice, sau, după caz, se realizează în afara programului de lucru al functionarului public;

b) activitatea în domeniul didactic se realizează cu respectarea regimului conflictelor de interese si fără a afecta interesele sau exercitarea competentelor autoritătii ori institutiei publice cu care persoana în cauză are raporturi de serviciu;

c) persoanele în cauză fac dovada detinerii calificării necesare pentru a desfăsura activitate în calitate de personal specializat.

Art. 25. - Institutiile publice care organizează programe de formare specializată prevăzute de lege ca obligatorii pentru ocuparea anumitor categorii de functii publice, respectiv care organizează programe de perfectionare profesională prevăzute de lege ca obligatorii pentru anumite categorii de functionari publici se stabilesc prin acte normative sau, după caz, acte cu caracter normativ, conform legii.

 

SECTIUNEA a 2-a

Unele măsuri privind planificarea organizării programelor de formare

 

Art. 26. - (1) În vederea asigurării respectării principiilor prevăzute la art. 4, autoritătile si institutiile publice initiază, cel putin o dată pe an, procedurile de achizitionare si aduc la cunostinta furnizorilor de formare informatiile necesare elaborării si transmiterii ofertelor.

(2) Sunt considerate informatii necesare elaborării si transmiterii ofertelor următoarele:

a) informatiile specifice necesare pentru elaborarea ofertei de către furnizorul de formare;

b) limba sau limbile în care trebuie elaborată oferta;

c) procedura de atribuire a contractului sau, după caz, a contractelor;

d) criteriile de calificare si selectie a ofertelor, precum si modalitatea de aplicare a acestora;

e) adresa la care se transmit ofertele si modalitătile acceptate de beneficiarul de formare pentru primirea si înregistrarea acestora;

f) data-limită pentru transmiterea ofertelor;

g) data-limită pentru finalizarea procesului de evaluare si selectie a ofertelor;

h) orice alte informatii considerate de către beneficiarul de formare relevante pentru elaborarea ofertei.

(3) Informatiile prevăzute la alin. (2) lit. a) sunt următoarele:

a) tipul programului si domeniul în care se organizează programul de formare;

b) obiectivele generale ale participării la programul de formare;

c) tematica ce va fi tratată în mod obligatoriu în cadrul programului de formare;

d) durata minim acceptată si cea maxim acceptată pentru programul de formare, exprimată în ore efective de formare, precum si orice informatii privind preferintele beneficiarului de formare din punctul de vedere al derulării programului;

e) informatii minimale privind grupul-tintă pentru care se organizează formarea, respectiv nivelul functiilor participantilor si domeniul de competentă al acestora.

(4) Aducerea la cunostinta furnizorilor de formare a informatiilor prevăzute la alin. (2) se face prin publicarea la sediul autoritătii sau institutiei publice, prin transmiterea directă către furnizorii de formare, în cazul în care acestia au solicitat în mod expres acest lucru, pe cheltuiala solicitantului, prin publicarea pe pagina de internet a beneficiarului de formare, în cazul în care acesta are pagină de internet, precum si prin orice alte mijloace de natură să asigure aplicarea principiilor sistemului de formare profesională a functionarilor publici, cu evidentierea datei la care au fost făcute publice informatiile.

Art. 27. - Preluarea, înregistrarea si arhivarea solicitărilor de transmitere directă a informatiilor prevăzute la art. 26 alin. (2), precum si a ofertelor transmise de furnizorii de formare sunt în responsabilitatea beneficiarului de formare.

Art. 28. - Evaluarea si selectia ofertelor se fac conform criteriilor de calificare si selectie anuntate, în baza continutului documentelor trimise de furnizorii de formare si cu respectarea termenelor-limită de primire a ofertelor si, respectiv, de finalizare a procesului de evaluare si selectie a ofertelor, comunicate prin anuntul de participare.

Art. 29. - (1) Criteriile de calificare privesc conditiile pe baza cărora se stabileste eligibilitatea furnizorului de formare.

(2) Criteriile de selectie se stabilesc de către beneficiarul de formare, prin dispozitia conducătorului autoritătii sau institutiei publice, si privesc aspectele tehnice si cele financiare pe baza cărora se stabileste furnizorul de formare de la care vor fi achizitionate serviciile de formare.

(3) La stabilirea criteriilor de selectie se au în vedere cel putin următoarele elemente:

a) modalitatea de realizare a formării profesionale a functionarilor publici;

b) resursele necesare pentru organizarea si desfăsurarea programului;

c) experienta si rezultatele activitătii anterioare în domeniul organizării si desfăsurării programelor de formare, dacă este cazul.

(4) Criteriile de selectie pot fi completate si de alte aspecte specifice considerate de beneficiarul de formare relevante în achizitionarea serviciilor de la un furnizor de formare.

Art. 30. - (1) La finalizarea procesului de evaluare si selectie, beneficiarul de formare întocmeste un proces-verbal cu rezultatele evaluării si selectiei, pe care îl aduce la cunostinta persoanelor interesate conform modalitătilor prevăzute la art. 26 alin. (4).

(2) Depunerea si solutionarea contestatiilor privind rezultatele evaluării si selectiei ofertelor se fac în conditiile legii.

(3) Beneficiarul de formare încheie contractul cu furnizorul de formare care a prezentat oferta cea mai convenabilă din punct de vedere tehnic si financiar.

Art. 31. -Achizitionarea serviciilor de formare se va face cu respectarea principiilor prevăzute la art. 4.

Art. 32. - Contractele de achizitionare, respectiv de prestare de servicii de formare profesională nu pot contine clauze de confidentialitate.

Art. 33. - Furnizorii de formare profesională privati prestează servicii pentru beneficiarii de formare pe bază de contract de achizitii încheiat conform dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 34. -Achizitionarea serviciilor de formare se face cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare în domeniul atribuirii contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii.

 

SECTIUNEA a 3-a

Drepturi si obligatii specifice ale beneficiarilor de formare si ale furnizorilor de formare

 

Art. 35. - (1) Functionarii publici care urmează într-un an calendaristic programe de formare organizate în tară sau în străinătate în conditiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a) si b), cu o durată cumulată mai mare de 90 de zile, sunt obligati să se angajeze în scris că vor lucra în administratia publică o perioadă determinată, proportional cu numărul zilelor de formare.

(2) Persoanele care urmează într-un an calendaristic programe de formare specializată organizate în tară sau în străinătate ori, după caz, în tară si în străinătate, finantate de la bugetul de stat sau de la bugetul local, pe o perioadă mai mare de 90 de zile, în scopul intrării în corpul functionarilor publici sau, după caz, într-o categorie a functiei publice superioare celei din care face parte functia pe care o ocupă la momentul începerii programului, sunt obligati să se angajeze în scris că vor lucra în administratia publică o perioadă determinată de la terminarea programelor, proportional cu numărul zilelor de formare, dacă pentru programul respectiv nu este prevăzută prin lege o altă perioadă.

(3) Durata de 90 de zile prevăzută la alin. (1) si (2) se calculează în functie de numărul de zile efective de formare de care functionarul public beneficiază, indiferent de numărul programelor de formare sau de datele de începere si datele de finalizare ale acestora.

(4) Functionarii publici care s-au angajat în scris că vor lucra în administratia publică pentru o perioadă determinată si nu îsi respectă angajamentul sunt obligati la restituirea sumelor în conditiile legii.

Art. 36. - (1) Perioada determinată pentru care functionarul public ce a beneficiat într-un an calendaristic de mai mult de 90 de zile de formare se angajează să lucreze în administratie se stabileste de către autoritatea sau institutia publică, în functie de cel putin următoarele criterii:

a) complexitatea programelor de formare;

b) corelarea dintre domeniile în care se realizează formarea si specificul functiei si atributiilor functionarului beneficiar;

c) cuantumul sumelor reprezentând finantarea suportată de autoritatea sau institutia publică;

d) angajamentele asumate în cazul finantării, ca urmare a implementării de proiecte cu finantare externă;

e) corelarea dintre participarea functionarilor publici beneficiari la cele peste 90 de zile de formare si continutul documentelor prevăzute la art. 17 alin. (3).

(2) Perioada prevăzută la alin. (1) poate fi cuprinsă între 2 si 5 ani, după cum urmează:

a) între 2 si 3 ani, pentru programele prevăzute la art. 35 alin. (1), organizate în tară;

b) între 3 si 4 ani, pentru programele prevăzute la art. 35 alin. (1), organizate în străinătate;

c) între 4 si 5 ani, pentru programele prevăzute la art. 35 alin. (2).

Art. 37. - În relatia cu furnizorii de formare autoritătile si institutiile publice au următoarele drepturi specifice:

a) să solicite si să primească toate documentele care atestă calitatea de furnizor de formare abilitat sau, după caz, autorizat în conditiile legii;

b) să solicite si să primească toate documentele care atestă buna desfăsurare a programului si atingerea obiectivelor pentru care a fost încheiat contractul;

c) să solicite si să primească toate documentele care atestă performantele individuale, pe parcursul programului, ale persoanelor a căror participare a fost finantată din bugetul propriu;

d) să solicite si să primească toate documentele care atestă participarea si, după caz, absolvirea programelor de către persoanele a căror participare a fost finantată din bugetul propriu;

e) să solicite restituirea sumelor plătite pentru participarea la programele de formare, dacă functionarul public participant nu poate face dovada finalizării programului din culpa furnizorilor de formare.

Art. 38. - În relatia cu furnizorii de formare autoritătile si institutiile publice au următoarele obligatii specifice:

a) să pună la dispozitia furnizorilor de formare toate informatiile relevante pentru organizarea si derularea în bune conditii a programelor de formare;

b) să asigure participarea functionarilor publici înscrisi sau, după caz, selectati la formare, conform planificării programelor;

c) să asigure transparenta procesului de achizitionare a serviciilor de formare;

d) să asigure plata în termenele si conditiile prevăzute în contract.

Art. 39. - În relatia cu functionarii publici participanti la programele de formare autoritătile si institutiile publice au următoarele drepturi specifice:

a) să solicite si să primească toate informatiile necesare analizării necesitătii si oportunitătii aprobării si, după caz, finantării participării la programe de formare;

b) să aprobe sau, după caz, să refuze în mod justificat participarea la programe de formare si finantarea cheltuielilor cu participarea;

c) să solicite sau, după caz, să organizeze evaluarea rezultatelor participării la programele de formare;

d) să solicite restituirea sumelor cheltuite cu participarea la programele de formare, dacă functionarul public participant nu face dovada finalizării programului din culpa sa.

Art. 40. - (1) În relatia cu functionarii publici participanti la programele de formare autoritătile si institutiile publice au următoarele obligatii specifice:

a) să planifice corespunzător si să asigure participarea functionarilor publici la programe de formare conform planificării;

b) să asigure formarea functionarilor publici în mod echitabil, prioritar, în conformitate cu obiectivele postului si activitătile din fisa postului, dar si cu luarea în considerare a opiniilor exprimate de functionarul public la momentul evaluării performantelor profesionale individuale;

c) să aducă la cunostinta functionarilor publici toate informatiile relevante privind formarea profesională individuală;

d) să aducă la cunostinta functionarilor publici care participă la un program de formare anterior derulării acestuia toate informatiile privind conditiile de desfăsurare si obligatiile furnizorului de formare;

e) să asigure întocmirea, conform legii, a tuturor documentelor si actelor administrative la baza respectării drepturilor si asumării obligatiilor functionarilor publici în domeniul formării profesionale;

f) să elibereze documente care să ateste, dacă este cazul, competenta functionarilor publici în domenii care nu sunt prevăzute în mod expres în fisa postului.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. f) atestă specializarea la locul de muncă si pot fi eliberate în situatia în care, prin natura activitătii autoritătii sau institutiei publice, functionarul public a îndeplinit pentru perioade însemnate de timp, cu caracter de repetabilitate, activităti care nu au fost prevăzute în mod expres în fisa postului.

Art. 41. - Functionarii publici participanti la programele de formare au următoarele drepturi specifice:

a) să fie consultati în stabilirea domeniilor programelor de formare profesională individuală la care vor participa si să li se asigure dreptul la contestarea deciziilor care se iau în acest sens;

b) să li se aducă la cunostintă informatiile relevante privind formarea profesională individuală, precum si conditiile de desfăsurare a programelor de formare la care acestia participă;

c) să li se permită participarea la programele de formare, în conditiile legii, cu diminuarea corespunzătoare a volumului de muncă pe perioada derulării acestora;

d) să li se recunoască competentele si abilitătile obtinute în urma participării la programe de formare;

e) să li se elibereze documentele sau, după caz, copii de pe documentele justificative ori doveditoare ale participării la programe de formare.

Art. 42. - Functionarii publici participanti la programele de formare au următoarele obligatii specifice:

a) să participe la toate activitătile din cadrul programului de formare, conform cerintelor acestuia;

b) să participe la toate formele de evaluare a programului de formare, respectiv a competentelor si abilitătilor obtinute;

c) să sesizeze autoritatea sau institutia publică din ale cărei fonduri este finantată participarea la programul de formare privind neregulile si abaterile constatate în derularea contractului în ceea ce priveste obligatiile furnizorului de formare;

d) să restituie, în conditiile legii, sumele cheltuite cu participarea la programele de formare, în situatia în care nu îsi îndeplineste obligatiile asumate;

e) să utilizeze în activitatea curentă cunostintele dobândite, respectiv competentele obtinute sau abilitătile dezvoltate, si, după caz, să asigure transferul de cunostinte.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 43. - În cazul în care programele de formare prevăzute la art. 5 sunt organizate si se derulează în domenii pentru care există standarde ocupationale elaborate si aprobate în conditiile legii, beneficiarii de formare sunt obligati să solicite, iar furnizorii de formare prevăzuti la art. 22 lit. d) trebuie să facă dovada înscrierii în Registrul National al Furnizorilor de Formare Autorizati.

Art. 44. - În aplicarea prevederilor art. 18, termenele si formatul standard de transmitere a datelor sunt stabilite prin instructiuni aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 45. - Pentru programele de formare profesională destinate functionarilor publici pentru care furnizorii de formare utilizează cu titlu de personal specializat persoane care ocupă functii publice, prevederile art. 24 alin. (1) lit. a) privind obligatia de certificare intră în vigoare în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 46. - În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autoritătile si institutiile publice sunt obligate să elaboreze procedurile si să aprobe măsurile interne în domeniul formării profesionale a functionarilor publici.

Art. 47. - (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă, la propunerea Institutului National de Administratie si cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, potrivit legii, strategia privind formarea profesională a functionarilor publici.

(2) Prin strategia privind formarea profesională a functionarilor publici se stabilesc grupurile-tintă strategice, precum si, dacă este cazul, măsurile necesar a fi adoptate în vederea asigurării calitătii în domeniul formării profesionale a functionarilor publici.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

Jozsef Birtalan

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcurarii

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 10 septembrie 2008.

Nr. 1.066.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2008 pentru modificarea Legii locuintei nr. 114/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmează a fi evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 22 decembrie 2000, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În tot cuprinsul normelor metodologice, denumirea „Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului" se înlocuieste cu denumirea „Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor".

2. La articolul 7, alineatele (1), (2) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

Art. 7. - (1) Sursele de finantare prevăzute la art. 9 lit. b),

c) si d)din lege se evidentiază la indicatorul 36.11.08 «Depozite speciale pentru constructia de locuinte», în afara bugetelor consiliilor judetene, Consiliului General al Municipiului Bucuresti si ale consiliilor locale, după caz.

(2) Fondurile constituite potrivit prevederilor art. 9 lit. b), c) si

d) din lege, în vederea finantării constructiilor de locuinte, se reflectă, în afara bugetelor locale, la capitolul «Diverse venituri», respectiv la subcapitolul «Depozite speciale pentru constructia de locuinte», iar la partea de cheltuieli, la capitolul 70.11 «Locuinte, servicii si dezvoltare publică», subcapitolul 70.11.03 «Locuinte».

(4) Contributia de la bugetul local pentru finantarea constructiilor de locuinte în limita surselor prevăzute la art. 9 lit. a) din lege se evidentiază la capitolul de cheltuieli bugetare 70.02 «Locuinte, servicii si dezvoltare publică», respectiv la subcapitolul «Locuinte»."

3. La articolul 8, literele d) si e) ale alineatului (1) si alineatul (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,d) după analiza si aprobarea alocatiilor bugetare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor virează suma cu ordin de plată din contul de cheltuieli bugetare în contul consiliului judetean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, «Depozite speciale pentru constructia de locuinte», deschis la Trezoreria Statului din municipiul resedintă de judet, respectiv din municipiul Bucuresti;

e) la primirea sumelor în cont, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti repartizează alocatiile de la bugetul de stat la consiliile locale, respectiv la consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, pentru care s-au solicitat sumele conform anexei nr. 2, si vor proceda la virarea sumelor respective direct din contul «Depozite speciale pentru constructia de locuinte» în acelasi cont deschis pe seama consiliilor locale, respectiv pe seama consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti la unitătile Trezoreriei Statului. Operatiunea se efectuează prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului.

(2) Cheltuielile efectuate de consiliile locale în limita resurselor prevăzute la art. 9 din lege se evidentiază în afara bugetelor locale, la capitolul de cheltuieli 70.11 «Locuinte, servicii si dezvoltare publică»."

4. Articolul 26 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Finantarea construirii locuintelor sociale si a celor de necesitate se asigură din bugetele locale în limita sumei prevăzute cu această destinatie, din transferuri de la bugetul de stat, stabilite anual cu această destinatie în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, precum si din donatii si contributii de la persoane fizice si juridice, efectuate conform prevederilor legale în vigoare.

(2) În scopul asigurării fondurilor necesare pentru finantarea executării constructiilor de locuinte sociale si de necesitate, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, la fundamentarea proiectelor de bugete locale anuale, vor prevedea sumele aferente pentru fiecare dintre constructiile respective, pe surse de finantare, inclusiv sumele necesar a fi alocate în completare de la bugetul de stat.

(3) În situatiile în care la unele blocuri de locuinte se impune realizarea de spatii cu altă destinatie decât cea de locuintă, pentru activităti comerciale, de prestări de servicii sau altele asemenea, finantarea lucrărilor corespunzătoare acestor spatii se va realiza de către viitorii beneficiari. Sumele necesare pentru executarea lucrărilor se vor încasa de la viitorii beneficiari de către autoritătile administratiei publice locale, prin administratorii delegati în a căror răspundere a fost dată urmărirea investitiilor, conform unui grafic de plăti convenit între părti, si se vor urmări distinct fată de sumele alocate pentru constructia de locuinte. Finantarea si executia lucrărilor pentru aceste spatii se vor realiza astfel încât să permită receptia si darea în folosintă a locuintelor din clădire la termenele prevăzute în contract.

(4) Autoritătile administratiei publice locale vor urmări ca în contractele de executie a locuintelor să fie cuprinse clauze speciale care vor prevedea ca influentele în costurile pentru constructii, rezultate din depăsirea termenului-limită de receptie, în conditii de inflatie, să fie suportate de partea care a generat depăsirea termenului respectiv.

(5) Verificarea situatiilor de lucrări, precum si a stadiului fizic de executie se va efectua de comisii stabilite prin hotărâre a consiliilor locale, respectiv prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau, după caz, prin hotărâre a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, din care vor face parte administratorii delegati de primar/primarul general si dirigintii de santier nominalizati de unitătile specializate în răspunderea cărora a fost dată derularea investitiei.

(6) În aplicarea prevederilor art. 67 din lege, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor stabili anual lista cuprinzând obiectivele de investitii pentru locuinte sociale si de necesitate care urmează să se finanteze în anul următor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11. Aceste liste se vor transmite Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor în vederea definitivării programului de finantare a locuintelor.

(7) În sustinerea sumelor solicitate pentru alocatiile de la bugetul de stat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor prezenta separat sumele necesare pentru terminarea locuintelor începute de cele necesare pentru constructiile noi.

(8) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti deschid la unitătile Trezoreriei Statului contul «Depozite speciale pentru constructia de locuinte», în afara bugetelor locale, reprezentând venituri cu destinatie specială. Acest cont se alimentează, în măsura necesitătilor si în limita sumelor aprobate, cu sume de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, reprezentând transferuri de la bugetul de stat.

(9) În termen de 30 de zile după aprobarea bugetului de stat anual, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor împreună cu autoritătile administratiei publice locale vor analiza si vor efectua prioritizarea investitiilor în constructia de locuinte sociale si de necesitate propuse a se realiza si vor corecta în mod corespunzător programul de finantare prevăzut la alin. (6).

(10) Alocarea sumelor pentru finantarea constructiilor de locuinte sociale si de necesitate se va face pentru fiecare obiectiv de investitii, astfel încât să se asigure finalizarea lucrărilor cu respectarea termenului de punere în functiune si cu încadrarea în plafonul valoric negociat pe bază de contract."

5. La articolul 27, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Constituirea, repartizarea si utilizarea sumelor la nivelul consiliilor locale, la nivelul Consiliului General al Municipiului Bucuresti si, după caz, la nivelul consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, conform prevederilor programelor de investitii, sunt de competenta autoritătilor administratiei publice locale respective, care sunt obligate să urmărească si să asigure respectarea prevederilor legale."

6. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 271, cu următorul cuprins:

„Art. 271. - (1) Pentru primirea alocatiilor de la bugetul de stat cu destinatia finantării constructiilor de locuinte, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti procedează după cum urmează:

a) solicită lunar, în scris, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, până la data de 6 a lunii în curs, necesarul de fonduri în completarea celorlalte sume, pentru decontarea lucrărilor de constructii-montaj executate până la finele lunii anterioare. Solicitarea va fi însotită de situatia privind productia realizată, conform anexei nr. 2bis, si de un extras al contului prevăzut la art. 26 alin. (8), emis de unitatea Trezoreriei Statului din municipiul resedintă de judet, respectiv din municipiul

Bucuresti. Anexa nr. 2bis se completează în baza situatiilor de lucrări verificate, însusite si avizate de dirigintii de santier nominalizati în comisia prevăzută la art. 26 alin. (5) de unitătile specializate în răspunderea cărora a fost dată derularea investitiilor;

b) în vederea fundamentării sumelor necesar a fi alocate de la bugetul de stat pentru decontarea productiei care se va realiza în luna în curs se va transmite, până la data de 6 a lunii în curs, valoarea preliminată a productiei respective, conform anexei nr. 3bis;

c) după analiză si aprobare, în baza fundamentării prezentate conform anexei nr. 4bis, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor solicită Ministerului Economiei si Finantelor alocatii bugetare cu această destinatie, conform anexei nr. 4;

d) după analiza si aprobarea alocatiilor bugetare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor virează suma cu ordin de plată din contul de cheltuieli bugetare în conturile consiliilor locale, în contul Consiliului General al Municipiului Bucuresti si, după caz, în conturile consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, deschise la unitatea Trezoreriei Statului din municipiul resedintă de judet, respectiv din municipiul Bucuresti. Operatiunea se efectuează prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului.

(2) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, vor aproba listele cuprinzând constructiile de locuinte sociale si de necesitate care urmează să se realizeze din fondurile aflate în conturile deschise la Trezoreria Statului.

(3) În listele prevăzute la alin. (2), cuprinzând constructiile de locuinte, se vor preciza numărul, structura după mărime si amplasamentul acestora."

7. Articolul 90 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 90. -Anexele nr. 1,2, 2bis, 3, 3bis, 4, 4bis si 5-12 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice."

8. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2bis, care va avea cuprinsul din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

9. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3bis, care va avea cuprinsul din anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

10. După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4bis, care va avea cuprinsul din anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

11. Anexa nr. 11 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 22 decembrie 2000, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 septembrie 2008.

Nr. 1.097.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2bis la normele metodologice)

 

CONSILIUL LOCAL.....................................................

(CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI)

 

SITUATIA

privind productia realizată în anul........până la finele lunii.......................pentru darea în folosintă a locuintelor...........................*) aflate în diferite stadii de executie

 

 

 

 

- mii lei -

Denumirea obiectivului de investitii

Valoarea lucrărilor executate de la începutul anului până la...........

Valoarea lucrărilor realizate si decontate cumulat de la începutul anului

Valoarea lucrărilor realizate si nedecontate la finele lunii....................

Total

Din care

Total

la care plata se face

Din bugete proprii

De la bugetul de stat

Din bugete proprii

De la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

Obiectiv 1...............

 

 

 

 

 

 

 

……………………..

 

 

 

 

 

 

 

Obiectiv n...............

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

Răspundem pentru realitatea datelor.

 

Primar,

(Primar general),

......................................

Director buget-finante

......................................


*) Se va preciza pentru care categorie de locuinte se transmite situatia: pentru locuinte sociale sau pentru locuinte de necesitate.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3bis la normele metodologice)

 

CONSILIUL LOCAL.....................................................

(CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI)

 

SITUATIA

privind sumele preliminate pentru luna...............necesare în vederea realizării locuintelor*)...............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mii lei

Denumirea obiectivului de investitii

Alocatii necesare pentru plata lucrărilor preliminate pe luna în curs

Total

Din care

 

Din bugetul propriu

De la bugetul de stat

0

1

2

3

Obiectiv 1...............

 

 

 

……………………..

Obiectiv n...............

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

Răspundem pentru realitatea datelor.

 

Primar,

(Primar general),

......................................

Director buget-finante

......................................


*) Se va preciza pentru care categorie de locuinte se transmite situatia: pentru locuinte sociale sau pentru locuinte de necesitate.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 4bis la normele metodologice)

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR

 

 

De acord

Ministru,

........................

 

FUNDAMENTAREA

sumelor necesare de la bugetul de stat pentru finantarea constructiilor de locuinte conform Legii locuintei nr. 114/1996, pe luna..............anul............, pentru locuinte..................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

Denumirea obiectivului de investitii

Suma necesară

finalizării

obiectivului

de investitii

Alocatii pentru plata

lucrărilor în anul

în curs

Valoarea lucrărilor executate

de la începutul

anului până

la ......

Valoarea lucrărilor realizate si

decontate, cumulat de la

începutul anului

Valoarea lucrărilor realizate si  nedecontate la finele lunii

Alocatii necesare pentru plata

lucrărilor preliminate pe luna în curs

Sume existente

în cont si

necheltuite

Total alocatii

care se

solicită de

la bugetul

de stat

Din bugete proprii

De la bugetul de stat

Total

Din care

Total

Din care

Total

Din care

Din bugete proprii

De la bugetul de stat

Din bugete proprii

De la bugetul de stat

Din bugete proprii

De la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Judetul I.............................................

Consiliul local 1 .................................

Obiectiv 1 .........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

Obiectiv 2............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

Total Consiliu local 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………

Consiliul local n.................................

Obiectiv 1 ............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

Obiectiv 2.........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

Total Consiliu local n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Judet I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………

Judetul n.............................................

……………………………………

Total Judet n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar de stat,

............................

 

Directia economică

Director,

............................

 

Directia coordonatoare program

Director,

............................

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 11 la normele metodologice)

 

CONSILIUL LOCAL.......................................

(CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI)

 

LISTA

cuprinzând locuintele sociale si de necesitate propuse a fi finantate în anul

 

Denumirea obiectivului de investitii

Număr

de locuinte

Număr de cereri

Regim

de înăltime

Stadiu fizic

realizat

Termen PIF

Tip constructie*)

Număr locuinte sociale

Număr locuinte de necesitate

Suma necesară în

Vederea finalizării

(mii lei)

Suma solicitată

de la bugetul de stat în

anul....

(mii lei)

Surse proprii pentru anul ..**) (mii lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Obiectiv 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectiv n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primar, (Primar general),

..........................................


*) Se completează: reabilitare sau constructie nouă.

**) Se completează totalul sumelor cuprinse în listele de investitii de la bugetul local, fără transferuri de la bugetul de stat.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea plătii contributiei anuale a României la bugetul Curtii Penale Internationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 31 alin. (2) si (3) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, precum si al art. 115 lit. a) din Statutul Curtii Penale Internationale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998, ratificat de România prin Legea nr. 111/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

 Art. 1. - Se aprobă plata contributiei anuale a României la bugetul Curtii Penale Internationale.

Art. 2. - Sumele necesare pentru plata contributiei prevăzute la art. 1 se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justitiei.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Sorin Stănescu,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 septembrie 2008.

Nr. 1.107.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor umanitar de urgentă pentru populatia din judetele Botosani si Maramures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

 Art. 1. - Se acordă un ajutor umanitar de urgentă, cu titlu gratuit, în limita sumei de 200.625 lei, constând în constructii usoare din elemente modulate pentru cazarea provizorie si motorină pentru crearea conditiilor de revenire la o viată normală a populatiei sinistrate din judetele Botosani si Maramures, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Administratia Natională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune la preturile de înregistrare, prin debitarea contului 6891 „Cheltuieli privind rezerva de stat", cantitătile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizelor de expeditie si a proceselor-verbale de predare-primire semnate de împuternicitii desemnati de institutiile prefectului din judetele Botosani si Maramures.

(2) Reîntregirea stocurilor cu cantitătile acordate se va face în anul 2009, finantarea fiind asigurată din bugetul de stat.

Art. 3. - (1) Transportul produselor până la locurile indicate de institutiile prefectului din judetele Botosani si Maramures se va efectua în regim de urgentă, prin grija unitătilor teritoriale din subordinea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat.

(2) Cheltuielile legate de transportul produselor se suportă de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat, în limita bugetului aprobat.

(3) Distribuirea constructiilor usoare din elemente modulate către populatia sinistrată se va face de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgentă Maramures, prin grija Institutiei Prefectului din Judetul Maramures.

(4) Preluarea locuintelor de către persoanele sinistrate se face pe bază de proces-verbal de predare-primire, cu precizarea obligatiilor si îndatoririlor primitorului, întocmit după modelul contractului-cadru de închiriere prevăzut în anexa nr. 8 la Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000, cu modificările ulterioare, pe termen de un an calendaristic, dar nu mai putin decât perioada necesară rezolvării situatiei locative definitive a sinistratului beneficiar de locuintă provizorie.

(5) Schimbarea, sub orice formă, a destinatiei produselor, deteriorarea, distrugerea sau modificarea constructivă a constructiilor usoare din elemente modulate acordate ca ajutor umanitar de urgentă din rezervele de stat este interzisă si atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.

Art. 4. - (1) Institutiile prefectului din judetele Botosani si Maramures vor justifica distribuirea produselor scoase din rezervele de stat în conditiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă interventie, a ajutoarelor umanitare populatiei sinistrate, ca urmare a unor situatii exceptionale.

(2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi păstrate la sediul institutiilor prefectului din judetele Botosani si Maramures în vederea punerii lor la dispozitia organelor de control abilitate.

Art. 5. -Autoritătile administratiei publice locale din judetul Maramures vor asigura pentru zona sinistrată pentru constructiile usoare din elemente modulate următoarele:

a) locatia pentru amplasarea constructiilor usoare din elemente modulate pentru cazarea familiilor sinistrate, alta decât aceea unde urmează să se reconstruiască locuintele distruse;

b) energia electrică necesară iluminatului si, după caz, încălzirii din sursă electrică;

c) grupuri sanitare si surse de apă potabilă.

Art. 6. - (1) Pe măsura finalizării reconstructiei locuintelor, Institutia Prefectului din Judetul Maramures va prelua de la populatie constructiile usoare din elemente modulate acordate în conditiile prezentei hotărâri.

(2) Preluarea se va face pe bază de proces-verbal de predare-primire, cu constatarea stării constructiv-functionale si aplicarea măsurilor, după caz.

(3) Constructiile usoare din elemente modulate astfel preluate vor fi transmise, în conditiile legii, Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgentă din judetul Maramures care va asigura demontarea si conservarea acestora.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

Adrian Gurău

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 septembrie 2008.

Nr. 1.118.

 

ANEXA

 

LISTA PRODUSELOR

care se scot din rezervele de stat ca ajutor umanitar de urgentă pentru populatia din judetele Botosani si Maramures

 

 

 

 

Nr. crt.

Produsul

U/M

Cantitatea

Botosani

Maramures

Total

1.

Constructii usoare din elemente modulate

buc

-

3

3

2.

Motorină

tone

10

27,5

37,5

Valoare

lei

39.500

161.125

200.625

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind suspendarea pozitiei 15 din Lista perimetrelor scoase la concurs public de oferte, Runda nr. 62/2008, pentru concesionarea activitătilor miniere de exploatare, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 151/2008

 

În temeiul art. 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare, al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, precum si al art. 40 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

 Art. 1. - Pozitia nr. 15 din Lista perimetrelor scoase la concurs public de oferte, Runda nr. 62/2008, pentru concesionarea activitătilor miniere de exploatare, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 151/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 11 august 2008, se suspendă.

Art. 2. - Suspendarea dispusă potrivit art. 1 se produce de la data intrării în vigoare a prezentului ordin pentru o durată de 90 de zile.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

 

Bucuresti, 17 septembrie 2008.

Nr. 177.

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI Sl EGALITĂTII DE SANSE

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind modul de întocmire si eliberare a adeverintelor prin care se atestă activitatea desfăsurată în locuri de muncă încadrate în grupele I si/sau a ll-a de muncă, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, necesare stabilirii si/sau modificării drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare

 

Având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse;

- Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse emite următorul ordin:

 Art. 1. - Se aprobă Procedura privind modul de întocmire si eliberare a adeverintelor prin care se atestă activitatea desfăsurată în locuri de muncă încadrate în grupele I si/sau a II-a de muncă, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, necesare stabilirii si/sau modificării drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se aplică de către Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, casele teritoriale si locale de pensii, angajatori, precum si de către detinătorii arhivelor.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

 

Bucuresti, 15 septembrie 2008.

Nr. 590.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

privind modul de întocmire si eliberare a adeverintelor prin care se atestă activitatea desfăsurată în locurile de muncă încadrate în grupele I si/sau a II-a de muncă, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, necesare stabilirii si/sau modificării drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare

 

1. Cererile prin care persoanele interesate solicită eliberarea adeverintelor prin care se atestă faptul că în anumite perioade, anterioare datei de 1 aprilie 2001, si-au desfăsurat activitatea în locuri de muncă încadrate în grupele I si/sau a II-a de muncă se depun la angajatori sau la detinătorii arhivelor acestora, după caz.

2. Adeverintele prevăzute la pct. 1 se întocmesc si se eliberează, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură, numai pe baza documentelor, verificabile, aflate în evidentele angajatorilor sau ale detinătorilor de arhive.

3. La eliberarea adeverintelor angajatorii sau orice alti detinători de arhive sunt obligati să respecte prevederile art. 160 alin. (7) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, asa cum a fost introdus prin Legea nr. 44/2006.

4. Angajatorii sau orice alti detinători de arhive sunt direct răspunzători de legalitatea, exactitatea si corectitudinea datelor, elementelor si informatiilor înscrise în adeverintele pe are le întocmesc si le eliberează.

5. În întelesul prezentului ordin, prin detinător de arhivă se întelege persoana juridică în a cărei păstrare se află documente în baza cărora se poate întocmi si elibera adeverinta prevăzută în anexă.

6. Adeverintele nevalorificate la stabilirea si/sau recalcularea pensiilor, întocmite si eliberate anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, se utilizează la stabilirea si/sau modificarea drepturilor de pensie dacă îndeplinesc conditiile legale de valabilitate, chiar dacă nu sunt conforme cu modelul din anexă.

7. Pentru a putea fi valorificată, adeverinta prevăzută în anexă se completează în mod obligatoriu la toate rubricile prevăzute.

 

ANEXA

la procedură

 

UNITATEA.............................................................

C.U.I............................/Cod fiscal........................

Adresa.................................Telefon....................

Nr......................../Data.........................................

 

ADEVERINTA

 

Se adevereste prin prezenta că doamna/domnul......................................................................................., născută/născut la data de.....................în localitatea...................................................................Judetul........................................., sectorul......, având C.N.P.................................., a fost angajată/angajat cu contract individual de muncă la societatea *..................................., în perioada de la..............................până la.............................

În perioada de la...................până la................., având meseria/functia de...................., a fost încadrată/încadrat în grupa**................de muncă, în procent de...............%, conform nominalizării efectuate prin..............................***

Temeiul juridic al încadrării în grupa**.....de muncă îl reprezintă................****

 

OBSERVATII:

Mentionăm că prezenta adeverintă s-a eliberat în baza documentelor, verificabile, aflate în arhiva societătii, cunoscându-se atât prevederile art. 288 si 289 din Codul penal, referitoare la falsul în înscrisuri oficiale, cât si prevederile legislatiei de reglementare a pensiilor din sistemul public, potrivit cărora angajatorul poartă întreaga răspundere pentru valabilitatea si corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.

 

Conducătorul unitătii,

....................................................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila)

 

 

Directia/Serviciul cu atributii salarizare personal

....................................................................

(nume, prenume, semnătura)

Întocmit

....................................................................

(nume, prenume, semnătura)

 

* Se completează denumirea societătii sau, după caz, eventualele denumiri anterioare.

** Se completează I sau II.

*** Se completează actul administrativ emis de unitate, conform prevederilor Ordinului ministrului muncii si ocrotirilor sociale, al ministrului sănătătii si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Protectia Muncii nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activitătilor si categoriilor profesionale cu conditii deosebite care se încadrează în grupele I si II de muncă în vederea, pensionării (proces-verbal, decizie, tabel, hotătârea consiliului de administratie si a sindicatului privind nominalizarea persoanelor încadrate în grupe superioare de muncă, pontajele lunare, registrul de evidentă a intrărilor în subteran etc. ).

**** Se completează actul normativ (nr, dată, pozitie, anexă etc.) care anterior datei de 1 aprilie 2001 a constituit temei juridic pentru încadrarea în grupă superioară de muncă:

• pentru perioada anterioară datei de 18 martie 1969 încadrarea în grupa I sau II de muncă s-a făcut cu respectarea Instructiunilor nr. 1.040/1967 care cuprind meseriile si functiile prevăzute în grupele I si II de muncă;

• pentru perioada lucrată după data de 18 martie 1969 până la data de 1 aprilie 2001, încadrarea în grupe superioare de muncă s-a făcut conform Ordinului ministrului muncii si ocrotirilor sociale, al ministrului sănătătii si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Protectia Muncii nr. 50/1990, ordin ce a înlocuit ordinele Ministerului Muncii si Ministerului Sănătătii nr. 59/1969, 105/1976 si 210/1977;

• pentru perioada lucrată după data de 1 martie 1990 până la data de 1 aprilie 2001, încadrarea în grupele I si II de muncă s-a făcut conform Ordinului ministrului muncii si protectiei sociale, al ministrului sănătătii si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Protectia Muncii nr. 125/1990:

• conform altor acte normative în vigoare la data respectivă.

 

OBSERVATII:

Se va completa cu precizări suplimentare, după caz, în situatia persoanelor care au lucrat în aceleasi conditii cu muncitorii. Câmpurile marcate cu asterisc sunt obligatoriu de completat.

 

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea sectiunii 1 „Îmbunătătirea calitătii productiilor de carne prin sustinerea financiară a implementării sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine" a cap. II „Îmbunătătirea calitătii produselor de origine animală" din anexa L la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitătile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate

 

Văzând Referatul Directiei politici de piată în sectorul zootehnic nr. 120.622/2008,

având în vedere prevederile art. 16 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2007, cu completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Sectiunea 1 „Îmbunătătirea calitătii productiilor de carne prin sustinerea financiară a implementării sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine" a cap. II „Îmbunătătirea calitătii produselor de origine animală" din anexa L la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitătile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.054 si 1054 bis din 30 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 18, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„(5) Nu se acordă sprijin financiar pentru porcii cumpărati la o greutate de peste 30 kg/cap."

2. La articolul 19, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) Pentru a beneficia de sprijinul financiar prevăzut la art. 18 alin. (1), producătorii agricoli, crescători de porcine, trebuie să completeze o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 10, si să o depună la centrul judetean al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucuresti, după caz, în termen de 30 de zile de la data înscrisă pe factură sau pe nota de intrare-receptie, după caz, pentru porcii abatorizati, însotită de documente, pentru fiecare categorie de beneficiar si în functie de regimul utilizării abatorului."

3. La articolul 19, alineatul (5) va avea următorul cuprins: „(5) Solicitantii sprijinului financiar prevăzut la art. 18 alin. (1) trebuie să depună cererea însotită si de factura fiscală de cumpărare a animalelor, din care să rezulte numărul de porci cumpărati, precum si greutatea totală si medie de achizitionare a acestora, în cazul în care porcii provin din cumpărări."

4. Literele b) si f) ale alineatului (2) al articolului 19, punctele 2 si 3 ale literelor a) si b) ale alineatului (3) al articolului 19, punctele 2 si 3 ale literelor a) si b) ale alineatului (3) al articolului 21, litera a) a articolului 23, litera b) a alineatului (4) al articolului 24, punctele 2 si 3 ale literelor a) si b) ale alineatului (5) al articolului 24, litera b) a alineatului (71) al articolului 24, precum si punctele 2 si 3 ale literelor a) si b) ale alineatului (72) al articolului 24 se abrogă.

5. La anexa nr. 10 „Tabelul cu porcine/bovine adulte/ovine pentru care se solicită sprijin financiar la data de ...", precum si referirea la acesta se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

 

Bucuresti, 18 septembrie 2008.

Nr. 596.

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

 

HOTĂRÂRE

privind apartenenta politică a candidatilor propusi de partide politice, aliante politice sau electorale

 

Având în vedere prevederile art. 29 alin. (8) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare, care stabilesc că propunerile de candidati se fac în scris, în 4 exemplare, de către partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care participă la alegeri conform prezentului titlu, sub semnătura conducerii acestora sau a persoanelor desemnate pentru a le semna, iar în cazul candidatilor independenti, pe baza listei sustinătorilor,

luând în considerare dispozitiile art. 29 alin. (10) ultima teză din Legea nr. 35/2008, cu modificările si completările ulterioare, care stabilesc că nu sunt permise candidaturi independente pentru partide politice, aliante politice sau electorale, precum si prevederile art. 29 alin. (12) din Legea nr. 35/2008, cu modificările si completările ulterioare, potrivit cărora declaratia de acceptare a candidaturii trebuie să cuprindă, printre altele, partidul politic sau alianta care a propus candidatura si apartenenta politică a candidatului,

văzând că din aceste dispozitii rezultă că între candidati si partidele politice, aliante politice sau electorale care i-au propus trebuie să existe o relatie de apartenentă, concretizată prin calitatea de membru al partidului politic, aliantei politice sau electorale a candidatului,

tinând cont si de prevederile art. 12 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare, precum si de dispozitiile art. 5 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, din care rezultă calitatea de membru al partidului politic a deputatilor si senatorilor alesi din partea unui partid politic,

în temeiul art. 15 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările si completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăste:

 Art. 1. - (1) Candidatii propusi de un partid politic trebuie să facă parte din partidul politic respectiv.

(2) Candidatii propusi de o aliantă politică sau aliantă electorală trebuie să facă parte dintr-un partid politic, membru al aliantei în cauză.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Biroului Electoral Central,

judecător Stefan Ciontu

 

Bucuresti, 22 septembrie 2008.

Nr. 2.