MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 666         LEGI, DECRETE, HOTĂRARI SI ALTE ACTE         Joi, 25 septembrie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

 

1.099. - Hotărâre privind sustinerea din fonduri bugetare, în anul 2008, a achizitiei de berbeci si/sau tapi pentru reproductie

 

1.100. - Hotărâre privind schimbarea administratorilor unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

 

1.103. - Hotărâre privind preluarea drumului judetean DJ310 km 0+000-24+500 din domeniul public al judetului Călărasi si din administrarea Consiliului Judetean Călărasi în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., precum si încadrarea acestuia în categoria functională a drumurilor nationale

 

1.104. - Hotărâre privind acceptarea unui legat cu sarcini în favoarea statului român

 

1.105. - Hotărâre pentru aprobarea plătii contributiei financiare a României la Fundatia Asia-Europa

 

1.106. - Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Centrului Cultural „Sala Palatului” în administrarea Institutului National pentru Memoria Exilului Românesc

 

1.108. - Hotărâre privind completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum si privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei constructii aflate în administrarea Ministerului Justitiei

 

1.109. - Hotărâre privind completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum si privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei constructii aflate în administrarea Ministerului Justitiei

 

1.120. - Hotărâre privind aprobarea Licentei de concesiune a activitătii miniere de exploatare a diatomitului nr. 2.087/2000, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială SOCERAM - S.A

 

1.121. - Hotărâre privind aprobarea Licentei de concesiune a activitătii miniere de exploatare a cărbunelui brun nr. 1.551/2000, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială COMPANYABV - S.R.L

 

1.122. - Hotărâre privind aprobarea Licentei de concesiune a activitătii miniere de exploatare a loessului nr. 2.663/2001, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială SOCERAM - S.A

 

1.123. - Hotărâre privind recunoasterea asociatiei „Uniunea Democrată Turcă din România” ca fiind de utilitate publică

 

1.124. - Hotărâre privind recunoasterea asociatiei „Uniunea Democratică a SIovacilor si Cehilor din România” ca fiind de utilitate publică

 

1.125. - Hotărâre privind recunoasterea asociatiei „Liga Albanezilor din România” ca fiind de utilitate publică

 

1.126. - Hotărâre privind recunoasterea Uniunii Polonezilor din România ca fiind de utilitate publică

 

1.128. - Hotărâre privind constituirea stocurilor minime de sigurantă pentru produse petroliere în anul 2008

 

1.130. - Hotărâre privind unele aspecte legate de participarea României la Misiunea civilă a Uniunii Europene de monitorizare a acordului de încetare a focului din Republica Georgia

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

175. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute în România

 

1.556. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice si listele cuprinzând substantele ce pot fi utilizate în compozitia produselor cosmetice

 

HOTĂRARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTĂRARE

privind sustinerea din fonduri bugetare, în anul 2008, a achizitiei de berbeci si/sau tapi pentru reproductie

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 alin. (2) din Legea zootehniei nr. 72/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) În anul 2008 se acordă de la bugetul de stat sprijin financiar sub formă de primă la cumpărare pentru achizitia de berbeci si/sau tapi pentru reproductie, din rase de lapte, carne sau pielicele, atestati prin certificat de origine, în cuantum de 60% din pretul de achizitie cu TVA inclus, dar nu mai mult de 1.000 lei/ berbec sau tap.

(2) Beneficiarii sprijinului pentru achizitia de berbeci si/sau tapi pentru reproductie sunt:

a) crescătorii de animale, membri ai unei asociatii de crescători de ovine si/sau caprine legal constituite, ale căror efective sunt înscrise în controlul oficial al productiei si care:

1. au parcurs sau parcurg o formă de pregătire profesională în domeniul cresterii animalelor, respectiv au studii superioare ori medii de profil, un curs de specializare de scurtă durată, sau, în cazul persoanelor juridice, au angajată o persoană care îndeplineste aceste conditii;

2. au în proprietate un număr de femele ovine/caprine care să asigure utilizarea eficientă la reproductie a berbecilor sau tapilor, respectiv minimum 30 de capete de femele ovine/caprine pentru fiecare berbec/tap achizitionat;

3. achizitionează un număr de berbeci/tapi cuprins între 2 si 25 de capete;

b) asociatiile de crescători de ovine si/sau caprine legal constituite, ai căror membri au efective înscrise în controlul oficial al productiei, care:

1. au angajat cel putin un inginer zootehnist;

2. achizitionează un număr de berbeci/tapi cuprins între 10 si 200 de capete, în vederea utilizării la însământări artificiale sau montă dirijată.

(3) Prima prevăzută la alin. (1) se acordă pentru animalele achizitionate după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. - Rasele de lapte, carne sau pielicele, din speciile ovine si caprine, care se pot achizitiona în baza prezentei hotărâri, se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, la propunerea Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie „Prof. Dr. K. Constantinescu”, în conformitate cu obiectivele programelor de ameliorare.

Art. 3. - Plafonul fondurilor pentru sustinerea achizitiei de berbeci si/sau tapi pentru reproductie, în anul 2008, este de 25.000 mii lei si se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, pentru anul 2008.

Art. 4. - Sprijinul financiar se acordă în limita fondurilor aprobate, iar în cazul depăsirii acestora, cuantumul sprijinului se diminuează proportional pentru toti beneficiarii.

Art. 5. - Cererea pentru solicitarea sprijinului financiar, avizată, în cazul crescătorilor de ovine/caprine de asociatia de crescători din care fac parte, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, se depune la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, după caz, până la data de 25 noiembrie 2008, însotită de următoarele documente:

a) copie de pe diploma de studii sau atestatul cursurilor de pregătire profesională de scurtă durată a solicitantului ori a persoanei angajate sau copie de pe contractul de muncă al inginerului zootehnist, după caz, ori adeverintă care să ateste parcurgerea unei forme de pregătire profesională în domeniul cresterii animalelor;

b) adeverintă eliberată de consiliul local, din care să rezulte numărul de femele ovine/caprine detinute de solicitant, conform registrului agricol, în cazul crescătorilor;

c) copie de pe factura pentru achizitia berbecilor/tapilor;

d) copie de pe certificatele de origine ale berbecilor si/sau tapilor;

e) copie de pe avizul de import al berbecilor si/sau tapilor, aprobat de Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie „Prof. Dr. K. Constantinescu”, dacă este cazul.

Art. 6. - (1) Animalele achizitionate potrivit prevederilor prezentei hotărâri se utilizează, cel putin 3 ani, pentru reproductie dirijată în scopul ameliorării genetice a efectivelor de ovine/caprine, perioadă în care reprezentantul oficiului judetean pentru ameliorare si reproductie în zootehnie verifică existenta acestora în exploatatie.

(2) Reformarea reproducătorilor masculi prevăzuti la alin. (1) se realizează la cererea crescătorilor, în urma controlului zooveterinar efectuat de către medicul veterinar concesionar împuternicit si de reprezentantul oficiului judetean pentru ameliorare si reproductie în zootehnie si încheierii unui proces-verbal de constatare care trebuie să cuprindă motivele reformării.

Art. 7. - (1) Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, după caz, întocmesc si transmit Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, respectiv Directiei generale buget-finante si fonduri europene, până la data de 5 decembrie 2008, centralizatorul privind fondurile necesare sustinerii din fonduri bugetare a achizitiei de berbeci si/sau tapi pentru reproductie, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.

(2) În cazul depăsirii fondurilor alocate, Directia generală buget-finante si fonduri europene stabileste cuantumul diminuării valorii sprijinului financiar care se acordă beneficiarilor si îl comunică directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene în vederea efectuării plătilor.

(3) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Economiei si Finantelor cererea de deschidere a creditelor bugetare, împreună cu situatia fundamentării sumelor ce se solicită de la bugetul de stat, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3.

(4) După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Economiei si Finantelor, din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, se alimentează conturile directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care virează sumele în conturile beneficiarilor.

Art. 8. - Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 septembrie 2008.

Nr. 1.099.

 

ANEXA Nr. 1

 

Directia pentru Agricultură

si Dezvoltare Rurală a Judetului ............

Nr. de înregistrare................din ...........

Verificat si aprobat

suma de................................lei

la data de..............................

 

 

 

 

Vizat

Asociatia de crescători de ovine/caprine

.................................................................

(denumirea, localitatea, judetul si stampila)

Director executiv,

 

Viza

pentru confirmarea înscrierii efectivelor de ovine/caprine în controlul oficial al productiei

 

Oficiul pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie al Judetului ............................

 

Director executiv,

Presedinte,

..............................................................

(nume, prenume si semnătură)

Nr. de înregistrare.................

 

 

CERERE

pentru încasarea de la bugetul de stat a sprijinului financiar pentru achizitionarea de berbeci si tapi pentru reproductie,

din rase de lapte, carne si pielicele

 

1. Persoană fizică

Numele si prenumele..................................................., domiciliat (ă) în..............................., str.............................................. nr.............., judetul..................................., posesor (posesoare) al/a actului de identitate (BI/CI) seria............nr................................, emis(ă) de ......................................................., CNP...................................................., membru al Asociatiei de crescători de ovine/caprine ........................................................................................,

sau

2. Persoană juridică

Denumirea............................................................., cod unic de înregistrare........................., cod CAEN principal................., cod CAEN secundar............................, cu sediul în localitatea........................................................, str........................................ nr.........Judetul............................, cont nr.................................................., deschis la...................., reprezentată prin: numele si prenumele.............................................., BI/CI seria ........nr. .........................., eliberat(ă) de........................................................ ia data de..............................., CNP................................................, având functia de........................................................, membru al Asociatiei de crescători de ovine/caprine........................................................,

3. Asociatie de crescători de ovine/caprine

Denumirea..................................................................................., cu sediul în localitatea........................................................, str. .......................................nr.........Judetul.................................., cont nr...................................., deschis la...................................., reprezentată prin: numele si prenumele .............................................., BI/CI seria.........nr....................., eliberat(ă)de....................... la data de........................., CNP ........................................................, având functia de............................................, în calitate de beneficiar, solicit acordarea sprijinului financiar pentru achizitia de ....................... capete berbeci si/sau tapi pentru reproductie, din rase de lapte, carne si pielicele.

Valoarea totală a sprijinului este de....................................lei.

Suma va fi virată în contul nr............................................................., deschis la Banca......................................................., Sucursala.............................................

 

Numele si prenumele........................................

Semnătura.........................................................

(stampila pentru persoane juridice)

 

 

Data....................................

 

ANEXA Nr. 2

 

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului..................

 

CENTRALIZATOR

privind fondurile necesare sustinerii din fonduri bugetare a achizitiei de berbeci si/sau tapi pentru reproductie

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Numele si prenumele beneficiarilor

Animale achizitionate

Pretul de achizitie pe cap de animal

Valoarea animalelor

achizitionate

(col. 4 x col. 5)

Suma de plată de la bugetul de stat

Specia

Rasa

Nr.de capete

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

Director executiv,

.........................................

 

Director executiv adjunct (economic),

.........................................

 

ANEXA Nr. 3

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

Aprobat

Ordonator principal de credite

 

 

SITUATIA

fundamentării sumelor ce se solicită de la bugetul de stat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.099/2008 privind sustinerea din fonduri bugetare, în anul 2008, a achizitiei de berbeci si/sau tapi pentru reproductie

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Judetul

Animale achizitionate

Pretul de achizitie pe cap de animal

Valoarea

animalelor

achizitionate

Suma de plată de la bugetul de stat

Specia

Rasa

Nr. de capete

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

Directorul general al

Directiei generale buget-finante si fonduri europene,

............................................................................

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTĂRARE

privind schimbarea administratorilor unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1)si (2) si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilelor aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, pentru unele unităti din subordine, în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale-Agentia Natională de Consultantă Agricolă, pentru unele oficii de consultantă agricolă judetene, respectiv al municipiului Bucuresti.

Art. 2. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în conformitate cu prevederile art. 1.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 septembrie 2008.

Nr. 1.100.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor aflate în domeniul public al statului, care se transmit din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, pentru unele unităti subordonate, în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională de Consultantă Agricolă, pentru unele oficii de consultantă agricolă judetene, respectiv al municipiului Bucuresti

 

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Nr. M.F.

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

1

2

3

4

5

6

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională de Consultantă Agricolă

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale -Agentia

Natională de Consultantă Agricolă - Oficiul Municipal

de Consultantă Agricolă Bucuresti

60389

Baracă metalică

Sc-300 mp; cărămidă

Bucuresti,

Bd. Expozitiei nr. 1,

sectorul 1

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională de Consultantă Agricolă

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale -Agentia

Natională de Consultantă Agricolă - Oficiul Judetean de

Consultantă Agricolă Arad

152123

Teren

Suprafata - 23,03 ha,

Parcele A-126/4/7/11/12=3,27 ha; A-1819/5/2=1,46 ha; A-1778=18,3 ha

Judetul Arad,

Municipiul Arad,

Sos. Zimandului nr. 6

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională de Consultantă Agricolă

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale -Agentia

Natională de Consultantă Agricolă - Oficiul Judetean de

Consultantă Agricolă Bihor

152128

Teren

Suprafata -16,49 ha,

parcele A-2925=12,23 ha; A-2926=4,26 ha

Judetul Bihor,

comuna Inand,

sat Inand

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională de Consultantă Agricolă

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale -Agentia

Natională de Consultantă Agricolă - Oficiul Judetean de

Consultantă Agricolă Bistrita-Năsaud

99393

Teren

Livadă= 1.925 mp

Judetul Bistrita-Năsaud, municipiul Bistrita,

cartierul Unirea nr. 337

62550

Clădire pavilion - Casa Agronomului

Sc-317 mp, P+1+M; Se-951 mp; cărămidă, lemn

Judetul Bistrita-Năsaud, municipiul Bistrita,

cartierul Unirea nr. 337

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională de Consultantă Agricolă

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale -Agentia

Natională de Consultantă Agricolă - Oficiul Judetean de Consultantă Agricolă Botosani

62473

Casa Agronomului

Sc - 390 mp; P; cărămidă; tablă zincată; fără teren

Judetul Botosani, municipiul Botosani,

str. I.C. Brătianu nr. 100

34059

Laborator Albesti

Sc -240 mp, P; Sec - 1.900 mp; cărămidă

Judetul Botosani, comuna Albesti

34060

Laborator câmp Dorohoi

Sc-150 mp, P; Sec - 2.400 mp; cărămidă

Judetul Botosani, municipiul Dorohoi,

Str. Progresului nr. 72

34099

Teren suprafată totală Albesti

Suprafata -51,77 ha,

parcele A657=33,58 ha, A659=17,56ha, Pc735=0,43 ha, De658=0,20 ha

Judetul Botosani, comuna Albesti

34100

Teren suprafată totală Dorohoi

Suprafata - 50,30 ha,

parceleA190=50 ha, Pc25=0,30 ha

Judetul Botosani, municipiul Dorohoi,

Str. Progresului nr. 72

106265

Spatiu conditionat seminte; remiză

masini agricole + anexe

Sc - 95 mp

Judetul Botosani, comuna Albesti

106297

Remiză masini agricole Dorohoi + anexe

Sc -162 mp

Judetul Botosani, municipiul Dorohoi,

Str. Progresului nr. 72

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională de Consultantă Agricolă

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale -Agentia

Natională de Consultantă Agricolă - Oficiul Judetean de

Consultantă Agricolă Brasov

34063

Clădire administrativă Sercaia + anexe

Sc -308 mp, P; Sec - 400 mp; cărămidă

Judetul Brasov, comuna Sercaia,

Str. Principală nr. 150

34103

Teren suprafată totală Sercaia

Suprafata - 49,37 ha, parcele A1719=5,79 ha, A1722=3,76 ha, A1726=2,49 ha, A1727=3,23 ha, A1730=3,98 ha, L1815=1,92ha, A1816=0,92 ha, A1819=2,44 ha, A1821 =8,62 ha, A1823=1,07 ha, L1825=0,37 ha; De1813=0,06 ha, De1817=0,31 ha; De1820=0,17ha, Fn 1822=0,30 ha; Ps1824=0,30 ha, Cc1814=0,04ha

Judetul Brasov, comuna Sercaia,

Str. Principală nr. 150

 

 

152126

Teren

Suprafata - 23,68 ha, A-761/2=23,68 ha

Judetul Brasov, comuna Hărman

 

1

2

3

4

5

6

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale -

Agentia Natională de Consultantă Agricolă

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale – Agentia

Natională de Consultantă Agricolă - Oficiul Judetean de Consultantă Agricolă Brăila

152129

Teren

Suprafata - 30 ha, A-391=30ha

Judetul Brăila, comuna Mircea Vodă

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale -

Agentia Natională de Consultantă Agricolă

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale – Agentia Natională de Consultantă Agricolă - Oficiul Judetean de Consultantă Agricolă Buzău

152134

Teren

Suprafata - 60 ha, A-90=60 ha

Judetul Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat,

sos. Puiesti nr. 21

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale -

Agentia Natională de Consultantă Agricolă

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale – Agentia Natională de Consultantă Agricolă - Oficiul Judetean de Consultantă Agricolă Călărasi

34065

Hală laborator Călărasi

Se-190 mp, P; Sec- 1.800 mp, cărămidă

Judetul Călărasi, municipiul Călărasi,

Str. SIoboziei nr. 5

34067

Laborator câmp Oltenita

Sc -222 mp, P; Sec - 67.400 mp, cărămidă

Judetul Călărasi, municipiul Oltenita,

bd. Mărăsesti nr. 38

34105

Teren suprafată totală Călărasi

Suprafata - 65,68 ha,

parcele Pc1=0,18 ha, A260/1=65ha, Pc307/4=0,5 ha

Judetul Călărasi, MRJ Călărasii

Str. SIoboziei nr. 5

34107

Teren suprafată totală Oltenita

Suprafata - 57,90 ha

Judetul Călărasi, municipiul Oltenita, bd. Mărăsesti nr. 38

106355

Hală conditionat seminte si Remiză

masini agricoleOltenita + anexe

Sc -179 mp

Judetul Călărasi, municipiul Oltenita, bd. Mărăsesti nr. 38

106291

Remiză masini agricole Călărasi + anexe

Sc - 225 mp, Sec - 5.000 mp

Judetul Călărasi, MRJ Călărasii

Str. Sloboziei nr. 5

152125

Teren

Suprafata - 18 ha, parcela A-453/1=18 ha

Judetul Călărasi, comuna Dor Mărunt

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale -

Agentia Natională de Consultantă Agricolă

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale – Agentia Natională de Consultantă Agricolă - Oficiul Judetean de Consultantă Agricolă Cluj

107437

Clădire principală

Cărămidă; P+2; Sd=660,37 mp

Judetul Cluj, MRJ Clu-Napoca, Str. Fagului nr. 1

107441

Locuintă

cărămidă

Judetul Cluj, MRJ Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 1

107442

Cantină

cărămidă

Judetul Cluj, MRJ Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 1

107443

Clădire cu garaj

cărămidă

Judetul Cluj, MRJ Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 1

107444

Grajd

cărămidă

Judetul Cluj, MRJ Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 1

107445

Sală de cursuri

beton

Judetul Cluj, MRJ Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 1

107446

Teren

S-2,64 ha

Judetul Cluj, MRJ Cluj-Napoca,

Str. Fagului nr. 1

152127

Teren

Suprafata - 28,40 ha,

parcela A -2.970=10,77 ha, A-980=16,68 ha, Fn-2980/1 =0,43 ha, De-2979=0,35 ha, Cc-2978=0,17ha

Judetul Cluj, orasul Huedin, str. Horea nr. 101

 

1

2

3

4

5

6

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale -

Agentia Natională de Consultantă Agricolă

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională de Consultantă Agricolă - Oficiul Judetean

de Consultantă Agricolă Constanta

 

145120

Clădire laborator

Cărămidă; parter

Judetul Constanta, comuna Silistea, sat Tepes Vodă

 

 

145121

Teren agricol

S - 60 ha arabil

145122

Teren agricol

S -51,36 ha arabil

Judetul Constanta, comuna Topraisar

152124

Teren

Suprafata-23,90 ha,

parcele P-667/1 = 1,5 ha, P-662/1=2,4ha, A-1.277/1 =20 ha

Judetul Constanta, sat Tariverde

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale -

Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia

Natională de Consultantă Agricolă - Oficiul Judetean de Consultantă Agricolă Covasna

152099

Sediu administrativ

Sc=Sd -156,09 mp; et.3

Judetul Covasna, MJR Sfântu Gheorghe,

Str. Ciucului nr. 149

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale -

Agentia Natională de Consultantă Agricolă

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională de Consultantă Agricolă - Oficiul Judetean de Consultantă Agricolă Dâmbovita

152138

Teren

Suprafata -13,77 ha, parcela A403=13,77 ha

Judetul Dâmbovita, comuna Ulmi

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale -

Agentia Natională de Consultantă Agricolă

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale – Agentia Natională de Consultantă Agricolă - Oficiul Judetean de Consultantă Agricolă Dolj

34075

Clădire administrativă Calafat

Sc -88,5 mp; Sd -177 mp;

P + 1; Sec -4.500 mp

cărămidă

Judetul Dolj, municipiul Calafat,

Calea Craiovei, km 4

34115

Teren suprafată totală Calafat

Suprafata -53,51 ha,

parcele A-478 = 22,24 ha,

A-483/1 = 23,75 ha,

Cn476 = 0,18ha,

A-15 = 4,59ha,

A18 = 2,3ha,

Ce = 0,45 ha

Judetul Dolj, municipiul Calafat,

Calea Craiovei, km 4

106276

Remiză masini agricole Calafat

Sc - 286 mp

Judetul Dolj, municipiul Calafat,

Calea Craiovei, km 4

106290

Depozit produse agricole Calafat + anexe

Sc - 53 mp

Judetul Dolj, municipiul Calafat,

Calea Craiovei, km 4

152132

Teren

Suprafata- 10 ha, parcela A-89 = 10 ha

Judetul Dolj, comuna Giurgita

 

1

2

3

4

5

6

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale -

Agentia Natională de Consultantă Agricolă

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale – Agentia Natională de Consultantă Agricolă - Oficiul Judetean de Consultantă Agricolă Galati

152139

Teren

Suprafata- 10 ha, parcelaA-670 = 10ha

Judetul Galati,

municipiul Tecuci,

str. 1 Decembrie 1918

nr. 107

62589

Pavilion central „Casa Agronomului”

Sc -671 mp S curte - 8.296 mp

judetul Galati, comuna Sendreni

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale -

Agentia Natională de Consultantă Agricolă

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale – Agentia Natională de Consultantă Agricolă - Oficiul Judetean de Consultantă Agricolă Hunedoara

34078

Castel – Sediu administrativ Gurasada

Sc - 384 mp; P; Sec -16.000 mp, cărămidă

Judetul Hunedoara, comuna Gurasada

34118

Teren suprafată totală Gurasada

Suprafata - 68,64 ha,

parcele L-400 = 4,34 ha, Co403 = 1,60ha, H404 = 0,97 ha,

Fn-405 = 11,50 ha, De438 = 0,48 ha, A2594/1 = 27,70 ha,

A-2596 = 25,05 ha

Judetul Hunedoara, comuna Gurasada

106302

Magazie seminte si materiale Gurasada

Sc - 432 mp

Judetul Hunedoara, comuna Gurasada

106310

Grajd cu sopron Gurasada + anexe

Sc - 238 mp

Judetul Hunedoara, comuna Gurasada

106311

Clădire administrativă Gurasada

Sc -271 mp

Judetul Hunedoara, comuna Gurasada

106329

Remiză masini agricole Gurasada

Sc - 360 mp

Judetul Hunedoara, comuna Gurasada

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale -

Agentia Natională de Consultantă Agricolă

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale – Agentia Natională de Consultantă Agricolă - Oficiul Judetean de Consultantă Agricolă Maramures

124

Casa Agronomului Cămin - 60 de locuri

Sc -324mp;P + 1;

Sd - 648 mp;

S curte - 500 mp; cărămidă

Judetul Maramures,

MRJ Baia Mare,

Str. Victoriei

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale -

Agentia Natională de Consultantă Agricolă

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale – Agentia Natională de Consultantă Agricolă - Oficiul Judetean de Consultantă Agricolă Mehedinti

34134

Teren suprafată totală Timna

Suprafata - 50,00 ha,

parcele A-2.384 = 42,40 ha, A-2.384/1 = 7,6 ha

Judetul Mehedinti, comuna Timna,

sat Colaret

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale -

Agentia Natională de Consultantă Agricolă

 

 

 

 

 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale – Agentia Natională de Consultantă Agricolă - Oficiul Judetean de Consultantă Agricolă Neamt

62586

Pavilion camere oficiale - Casa Agronomului Horia

Se-1.345 mp; P; Scurte -10.090 mp

Judetul Neamt, comuna Horia

62587

Pavilion central cu dormitoare

Sc -334,8 mp; P +4; Sd - 334,8 mp

Judetul Neamt, comuna Horia

62588

Pavilion administrativ

Se-172,2 mp; P

Judetul Neamt, comuna Horia

105223

Clădire magazie

beton

Judetul Neamt, comuna Horia

105224

Clădire anexe carburanti

beton

Judetul Neamt, comuna Horia

 

1

2

3

4

5

6

 

 

105225

Baie si spălătorie

beton

Judetul Neamt, comuna Horia

105226

Clădire centrală termică

beton

Judetul Neamt, comuna Horia

105227

Chiosc alimentar

beton

Judetul Neamt, comuna Horia

105228

Rezervor combustibil

Metal; capacitate 20 tone

Judetul Neamt, comuna Horia

106129

Rezervor combustibil

Metal; capacitate 18 tone

Judetul Neamt, comuna Horia

106130

Canalizare cu put

beton

Judetul Neamt, comuna Horia

106131

încălzire centrală

S-637 mp

Judetul Neamt, comuna Horia

106132

Gard prefabricate

L-712 m

Judetul Neamt, comuna Horia

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale -

Agentia Natională de Consultantă Agricolă

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale – Agentia Natională de Consultantă Agricolă - Oficiul Judetean de Consultantă Agricolă Ol

34082

Laborator câmp SIatina

Sc -189 mp; P;

Sec -4.000 mp; cărămidă

Judetul Olt, MRJ SIatina,

str. Tudor Vladimirescu nr. 165

34122

Teren suprafată totală SIatina

Suprafată totală - 51 ha,

parcele A-9/1 =10,25 ha, A-10 = 18,92 ha, A-13/1 = 16,25 ha, A-12 = 4,58ha, De-11 =0,35 ha, De-13/2 = 0,25ha, Ce = 0,40 ha

Judetul Olt, MRJ SIatina,

str. Tudor Vladimirescu nr. 165

106410

Remiză masini agricole SIatina + anexe

Se-165 mp

Judetul Olt, MRJ SIatina,

str. Tudor Vladimirescu nr. 165

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale -

Agentia Natională de Consultantă Agricolă

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale – Agentia Natională de Consultantă Agricolă - Oficiul Judetean de Consultantă Agricolă Satu Mare

62527

Sală sedinte, birouri

Sc -639,5 mp;

Sd -901,37 mp;

S curte -749,5 mp

Judetul Satu Mare, MRJ Satu Mare,

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 15

102419

Sediu OJCA

Sc - 623,83 mp; Satrib - 109 mp

Judetul Satu Mare, MRJ Satu Mare,

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 13

152135

Teren

Suprafata -11,67 ha, parcela A-441 =11,67 ha

Judetul Satu Mare, comuna Odoreu

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale -

Agentia Natională de Consultantă Agricolă

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia  Natională de Consultantă Agricolă - Oficiul Judetean de

Consultantă Agricolă Sălaj

152137

Teren

Suprafata- 10 ha,

parceleA-1103 = 2,80ha

A-1104 = 7,20ha

Judetul Sălaj, orasul Simleu Silvaniei,

str.Tudor Vladimirescu nr. 47

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale -

Agentia Natională de Consultantă Agricolă

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale – Agentia Natională de Consultantă Agricolă -Oficiul Judetean de Consultantă Agricolă Sibiu

152136

Teren

Suprafata -12,03 ha,

parcele A-2870/2/1 =9,65 ha,

A-2870/1 = 2,38 ha

Judetul Sibiu, MRJ Sibiu,

str. Viile Sibiului nr. 59

 

1

2

3

4

5

6

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale -

Agentia Natională de Consultanta Agricolă

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională de Consultantă Agricolă - Oficiul Judetean de Consultantă Agricolă Suceava

152133

Teren

Suprafata -14,40 ha,

parcele A-429/2 = 12,79 ha, A429/1 =1,61 ha

Judetul Suceava, municipiul Rădăuti,

Str. Volovătului nr. 69

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională de Consultanta Agricolă

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională de Consultantă Agricolă - Oficiul Judetean de Consultantă Agricolă Teleorman

107456

Clădire laborator Alexandria

Sc -210 mp;

curte - 4. 600 mp;

suprafata diminuată cf. Hotărârii Guvernului nr. 1.543/2006

Judetul Teleorman, MRJ Alexandria,

Str. Dunării nr. 2

107485

Hală conditionat seminte

Sc - 400 mp cărămidă

Judetul Teleorman, MRJ Alexandria,

Str. Dunării nr. 2

152140

Teren

Suprafata - 28,03 ha, parcela A-22 = 28,03 ha

Judetul Teleorman, comuna Troianul

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale -

Agentia Natională de Consultanta Agricolă

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională de Consultantă Agricolă - Oficiul Judetean de Consultantă Agricolă Timis

34090

Hală laborator + remiză masini agricole + anexe Sânnicolau Mare

Sc -282+ 150 mp; P;

Sec -2.100 mp; cărămidă

Judetul Timis, orasul Sânnicolau Mare,

str. George Cosbuc nr. 5

34130

Teren suprafată totală Sânnicolau Mare

Suprafata -50,21 ha,

parcele A-1101/1 =17,46 ha, A-1103 = 7,81ha, A-1109/1 =12,41 ha, A-1078 = 12,32 ha, Cc-107 = 0,21ha

Judetul Timis, orasul Sânnicolau Mare,

str. George Cosbuc nr. 5

152131

Teren

Suprafata - 14 ha, parcelaA-1392 = 14ha

Judetul Timis, comuna Peciu Nou

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale -

Agentia Natională de Consultanta Agricolă

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia  Natională de Consultantă Agricolă - Oficiul Judetean de Consultantă Agricolă Tulcea

34091

Clădire laborator Mihail Kogălniceanu

Sc - 200 mp; P; Sec - 4.600 mp; cărămidă

Judetul Tulcea, comuna Mihail Kogălniceanu

106323

Remiză utilaje Mihail Kogălniceanu +

Anexe

Sc -375 mp

Judetul Tulcea, comuna Mihail Kogălniceanu

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale -

Agentia Natională de Consultanta Agricolă

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia  Natională de Consultantă Agricolă - Oficiul Judetean de Consultantă Agricolă Vaslui

152130

Teren

Suprafată - 28,40 ha,

parcele A-18 = 2,0ha, A-24 = 7,40 ha, A-22 = 9,5 ha,

A-20 = 9,5 ha

Judetul Vaslui, orasul Negresti,

str. Mihail Kogălniceanu nr. 6

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale -

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Vaslui

62593

Casa Agronomului

S + P + 2; cărămidă; Sc -450 mp; Sd -1.290 mp;

Suprafată curte - 150 mp

Judetul Vaslui, municipiul Vaslui,

Str. Eternitătii nr. 1

62592

Clădire administrativă - sediu OJCA

P + 2; Sc - 272 mp; Sd - 672 mp;

Suprafată curte - 2.000 mp; cărămidă

Judetul Vaslui, municipiul Vaslui,

str. Călugăreni nr. 4

102757

Garaje

Sc - 72 mp; Sd - 72 mp;

Judetul Vaslui, municipiul Vaslui,

str. Călugăreni nr. 4

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Academia de Stiinte Agricole si Silvice - Statiunea de Cercetare si Productie Pomicolă Vrancea

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională de Consultantă Agricolă - Oficiul Judetean de Consultantă Agricolă Vrancea

106477

Pavilion central

Clădire P + 2 S-177 mp

Judetul Vrancea, MRJ Focsani,

Str. Cuza Vodă nr. 72

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale -

Agentia Natională de Consultanta Agricolă

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia  Natională de Consultantă Agricolă - Oficiul Judetean de Consultantă Agricolă Ilfov

96718

Clădire administrativă

Cărămidă;

S teren = 8.793 mp, din care:

S teren ocupat cu clădiri - 1.076 mp, S teren curte - 7.717 mp

Judetul Ilfov, satul 1 Decembrie,

Str. Victoriei

96719

Clădire cămin

BCA; S teren = 369 mp,

din care: S teren ocupat cu clădiri - 369 mp

Judetul Ilfov, satul 1 Decembrie,

Str. Victoriei

96720

Baracă metalică

S teren = 500 mp,

din care: S teren ocupat cu clădiri 500 mp

Judetul Ilfov, satul 1 Decembrie,

Str. Victoriei

96721

Baracă metalică

S teren = 338 mp,

din care: S teren ocupat cu clădiri - 338 mp

Judetul Ilfov, satul 1 Decembrie,

Str. Victoriei

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTĂRARE

privind preluarea drumului judetean DJ 310 km 0+000-24+500 din domeniul public al judetului Călărasi si din administrarea Consiliului Judetean Călărasi în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., precum si încadrarea acestuia în categoria functionala a drumurilor nationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (2) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, alart. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cumodificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă preluarea drumului judetean DJ 310 km 0+000-24+500, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al judetului Călărasi si din administrarea Consiliului Judetean Călărasi în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

(2) Drumul judetean preluat potrivit alin. (1) se încadrează în categoria functională a drumurilor nationale. Bucuresti, 18 septembrie 2008. Nr. 1.103.

Art. 2. - Predarea-preluarea drumului judetean prevăzut la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între Consiliul Judetean Călărasi si Ministerul Transporturilor, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. -Anexele nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 septembrie 2008.

Nr. 1.103.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale drumului judetean care se preia din domeniul public al judetului Călărasi si din administrarea Consiliului Judetean Călărasi în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor

 

Indicativul vechi

Originea drumului judetean

Destinatia drumului judetean

Persoana juridică de la care se preia drumul judetean

Persoana juridică ce preia drumul judetean

Lungimea totală a drumului si pozitiile kilometrice

- km -

Indicativul nou

DJ310

DN3

km 113+600

DN3B

km 10+950

Domeniul public al judetului Călărasi si din administrarea Consiliului Judetean Călărasi

Domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor

24,50

DN3E

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTĂRARE

privind acceptarea unui legat cu sarcini în favoarea statului român

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 7 lit. d) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se acceptă legatul cu sarcini constituit de doamna Monica Lovinescu în favoarea statului român, constând dintr-un imobil, compus din clădire si terenul aferent, situat în Paris, str. Frangois Pinton nr. 8, 75019, Republica Franceză.

(2) Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe să îndeplinească formalitătile necesare potrivit legislatiei franceze, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 2. - Bunul imobil prevăzut la art. 1 alin. (1) va deveni proprietate publică a statului român în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, în serviciul comunitătii românesti din Franta, al relatiilor culturale dintre România si Franta si pentru conservarea patrimoniului simbolic al emigratiei românesti din Franta si va fi utilizat exclusiv în scopuri nonprofit.

Art. 3. - Descrierea si valoarea bunului imobil prevăzut la art. 1 alin. (1) vor fi cuprinse în declaratia de succesiune întocmită de notarul însărcinat de doamna Monica Lovinescu cu deschiderea procedurii succesorale.

Art. 4. - Sarcinile ce revin legatarului sunt următoarele:

a) crearea unui memorial cultural român intitulat „Memorial Ierunca-Lovinescu”;

b) înfiintarea unei burse anuale „Ierunca-Lovinescu” în favoarea studentilor români în Franta, acordată de Ministerul Afacerilor Externe;

c) asigurarea cazării pentru studentii beneficiari ai bursei prevăzute la lit. b) în spatiul locativ ce face obiectul legatului;

d) întretinerea imobilului care face obiectul testamentului, precum si constituirea si conservarea în acest local a unui fond de lucrări ale literaturii române si străine.

Art. 5. - Toate cheltuielile aferente ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se asigură, începând cu anul 2008, din fondurile pentru sprijinirea activitătii românilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora, aprobate în bugetul Ministerului Afacerilor Externe prin legile bugetare anuale.

Art. 6. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 280/2008 privind autorizarea Ministerului Afacerilor Externe de a accepta o ofertă de donatie cu sarcini în favoarea statului român, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 14 martie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 septembrie 2008.

Nr. 1.104.

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTĂRARE

pentru aprobarea plătii contributiei financiare a României la Fundatia Asia-Europa

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Pentru anul 2008 se aprobă plata unei contributii financiare a României la Fundatia Asia-Europa în valoare de 30.000 euro.

Art. 2. - începând cu anul 2009, nivelul contributiei financiare a României la Fundatia Asia-Europa va fi de 20.000 euro anual.

Art. 3. - (1) Plata contributiei de 30.000 euro, prevăzută la art. 1, se efectuează prin suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2008 cu suma de 111 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, la capitolul 51.01. „Autorităti publice si actiuni externe”, titlul 55 „Alte transferuri”.

(2) Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2008.

(3) Cu sumele rămase neutilizate se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, până la data de 10 decembrie 2008.

Art. 4. - Plata contributiei financiare a României la Fundatia Asia-Europa, prevăzută la art. 2, se va efectua din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe prin legile bugetare anuale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 septembrie 2008.

Nr. 1.105.

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTĂRARE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Centrului Cultural „Sala Palatului” în administrarea Institutului National pentru Memoria Exilului Românesc

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Centrului Cultural „Sala Palatului” în administrarea Institutului National pentru Memoria Exilului Românesc.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, nr. M.F. 153184 din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.\

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 septembrie 2008.

Nr. 1.106.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Centrului Cultural „Sala Palatului” în administrarea Institutului National pentru Memoria Exilului Românesc

 

Nr. M.F.

Nr./data actului normativ în temeiul căruia se aprobă transferul

Denumirea bunului

care face obiectul

actului normativ

Administratorul de la care se transferă bunul

Administratorul la care se

transferă bunul

Datele de identificare ale bunului care face obiectul transferului

Datele de identificare ale părtii bunului care rămâne la administratorul de la care se transferă bunul

Datele de identificare ale părtii bunului care se transferă

0

1

2

3

4

5

6

7

153184

Legea nr. 213/1998

Depozit

Centrul Cultural „Sala Palatului” -19174415-

Institutul National pentru Memoria Exilului Românesc

Imobil - str. Valeriu Braniste nr. 54-56, sectorul 3, Bucuresti Cod de clasificare: 8.29.06 5 camere cu suprafata utilă pe camere: 166,56 m2; 230,70 m2; 128,22 m2; 43,92 m2; 34,67 m2

Imobil - str. Valeriu Braniste nr. 54-56, sectorul 3, Bucuresti Cod de clasificare: 8.29.06 5 camere cu suprafata utilă pe camere: 166,56 m2; 230,70 m2; 68,37 m2; 43,92 m2; 34,67 m2

Imobil - str. Valeriu Braniste nr. 54-56, sectorul 3, Bucuresti Cod de clasificare: 8.29.06 (partial) Descriere: bl. 5, parter

Suprafata utilă = 59,85 m2

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTĂRARE

privind completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum si privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei constructii aflate în administrarea Ministerului Justitiei

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu o nouă pozitie, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. II. - (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei constructii aflate în administrarea Ministerului Justitiei, situată în localitatea Câmpeni, str. Horea nr. 12, judetul Alba, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Trecerea în domeniul privat al statului a constructiei prevăzute la alin. (1) se face în vederea scoaterii din functiune si demolării acesteia.

(3) După scoaterea din functiune si demolarea constructiei prevăzute la alin. (1), Ministerul Justitiei îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

Art. III. -Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Sorin Stănescu,

secretar de stat

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 septembrie 2008.

Nr. 1.108.

 

ANEXA Nr. 1

 

INVENTARUL

bunurilor din domeniul public al statului

 

Nr.

M.F.P.

Codul de

clasificatie

Denumirea

Descrierea

tehnică

Datele de identificare (vecinătăti)

Adresa

Anul dobândirii/

dării în folosintă

Valoarea de

inventar (lei)

Situatia

juridică/baza legală

Situatia juridică

actuală

 

 

Clădire – sediul Judecătoriei Câmpeni

Suprafata construită: 909 m2

Suprafata desfăsurată: 947 m2

Clădire cu parter Zidărie din piatră încălzire cu sobe

N: casă particulară

S: ocolul silvic

E: sosea

V: casă particulară

Judetul Alba,

Localitatea Câmpeni,

strada Horea nr. 12

1942

61,93

Încheierea nr. 939/1942 a Curtii de Apel Sibiu

În administrarea Ministerului

Justitiei – Tribunalul Alba

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiei aflate în administrarea Ministerului Justitiei, care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

Adresa imobilului

Persoana juridică în

administrarea căreia se află

constructia

Caracteristicile imobilului

Numărul de identificare atribuit de Ministerul Economiei si Finantelor

Str. Horea nr. 12,

localitatea Câmpeni,

judetul Alba

Ministerul Justitiei - Tribunalul Alba

1. Clădire cu o suprafată construită de 909 m2 si o suprafată desfăsurată de 947 m2

2. Vecinătăti:

- N: casă particulară

- S: ocolul silvic

- E: sosea

- V. casă particulară

3. Cod clasificare: 8.29.08

 

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTĂRARE

privind completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum si privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei constructii aflate în administrarea Ministerului Justitiei

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) si art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu o nouă pozitie, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. II. - (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei constructii aflate în administrarea Ministerului Justitiei, situată în municipiul Tulcea, Str. Toamnei nr. 15, judetul Tulcea, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Trecerea în domeniul privat al statului a constructiei prevăzute la alin. (1) se face în vederea scoaterii din functiune si demolării acesteia.

(3) După scoaterea din functiune si demolarea constructiei prevăzute la alin. (1), Ministerul Justitiei îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

Art. III. -Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Sorin Stănescu,

secretar de stat

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 septembrie 2008.

Nr. 1.109.

 

ANEXA Nr.1

 

INVENTARUL

bunurilor din domeniul public al statului

 

Nr. M.F.P.

Codul

de

clasificatie

Denumirea

Descrierea tehnică

Datele de identificare (vecinătăti)

Adresa

Anul dobândirii/

dării în folosintă

Valoarea de inventar (lei)

Situatia

juridică/baza

legală

Situatia juridică actuală

 

 

Imobil - clădire - 4 corpuri de tip parter

Suprafata construită desfăsurată: 530m2

N: Str. Toamnei;

S: Str. Luterană;

E: locuinte;

V: str. Aureliană

Judetul Tulcea,

Municipiul Tulcea,

Str. Toamnei nr. 15

2000

- Clădire garaj si magazii: 51.937,79 lei

- clădire dormitor si sopron: 99.767,48 lei

- clădire birou: 2.362,07 lei

- beci carburant: 3.122,62 lei

H.G. nr. 1.053/2000

- în administrarea Ministerului Justitiei

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în administrarea Ministerului Justitiei, care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

Adresa imobilului

Persoana juridică în

administrarea căreia se

Caracteristicile imobilului

Numărul de identificare

atribuit de Ministerul

Str. Toamnei nr. 15,

municipiul Tulcea,

judetul Tulcea

Ministerul Justitiei

1. Constructie formată din 4 corpuri de tip parter cu o suprafată construită desfăsurată de 530 m2

2. Vecinătăti:

- N: Str. Toamnei

- S: Str. Luterană

- E: locuinte

- V: Str. Aureliană

 

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

 

HOTĂRARE

privind aprobarea Licentei de concesiune a activitătii miniere de exploatare a diatomitului nr. 2.087/2000, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială SOCERAM - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 13, art. 21 alin. (1) si al art. 60 alin. (3) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare a diatomitului nr. 2.087/2000, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială SOCERAM - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. I.C. Brătianu nr. 10, în calitate de concesionar, în perimetrul Pătârlagele (Dealul Burdusoaia),  situat în localitatea Pătârlagele, judetul Buzău, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 septembrie 2008.

Nr. 1.120.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTĂRARE

privind aprobarea Licentei de concesiune a activitătii miniere de exploatare a cărbunelui brun nr. 1.551/2000, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială COMPANY ABV - S.R.L.

 

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 13, art. 21 alin. (1) si al art. 60 alin. (3) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare a cărbunelui brun nr. 1.551/2000, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială COMPANY ABV - S.R.L., cu sediul în comuna Podari, satul Balta Verde, judetul Dolj, în calitate de concesionar, în perimetrul Lighidia, din localitatea Bozovici, judetul Caras-Severin, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 septembrie 2008.

Nr. 1.121.

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTĂRARE

privind aprobarea Licentei de concesiune a activitătii miniere de exploatare a loessului nr. 2.663/2001, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială SOCERAM - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 13, art. 21 alin. (1) si al art. 60 alin. (3) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare a loessului nr. 2.663/2001, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială SOCERAM - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. I.C. Brătianu nr. 10, în calitate de concesionar, în perimetrul Urziceni - Mănăsia, situat în localitatea Mănăsia, judetul Ialomita, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 septembrie 2008.

Nr. 1.122.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTĂRARE

privind recunoasterea asociatiei „Uniunea Democrată Turcă din România” ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste asociatia „Uniunea Democrată Turcă din România”, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Constanta, str. Bogdan Vodă nr. 75, judetul Constanta, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Gabriel Berea

p. Secretarul de stat al Departamentului

pentru Relatii Interetnice,

Valentin Platon

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 septembrie 2008.

Nr. 1.123.

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTĂRARE

privind recunoasterea asociatiei „Uniunea Democratică a SIovacilor si Cehilor din România” ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste asociatia „Uniunea Democratică a SIovacilor si Cehilor din România”, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în orasul Nădlac, Str. Independentei nr. 36, judetul Arad, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Gabriel Berea

p. Secretarul de stat al Departamentului

pentru Relatii Interetnice,

Valentin Platon

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 septembrie 2008.

Nr. 1.124.

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTĂRARE

privind recunoasterea asociatiei „Liga Albanezilor din România” ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste asociatia „Liga Albanezilor din România”, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Bucuresti, Str. Lirei nr. 15, et. 2, ap. 17, sectorul 2, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Gabriel Berea

p. Secretarul de stat al Departamentului

pentru Relatii Interetnice,

Valentin Platon

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 septembrie 2008.

Nr. 1.125.

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTĂRARE

privind recunoasterea Uniunii Polonezilor din România ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Uniunea Polonezilor din România, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Suceava, str. Ion Vodă Viteazul nr. 5, judetul Suceava, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Gabriel Berea

p. Secretarul de stat al Departamentului

pentru Relatii Interetnice,

Valentin Platon

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 septembrie 2008.

Nr. 1.126.

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTĂRARE

privind constituirea stocurilor minime de sigurantă pentru produse petroliere în anul 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea si mentinerea stocurilor minime de sigurantă pentru titei si produse petroliere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 677/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Constituirea, în anul 2008, a stocurilor minime de sigurantă pentru produse petroliere, denumite în continuare stocuri minime, se face de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat din subordinea Ministerului Internelor si Reformei Administrative si de către persoanele juridice prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Nivelul stocurilor minime în anul 2008 este de 92.100 tone produse petroliere, cantitate calculată pe baza consumului de produse petroliere realizat în anul 2007.

Art. 3. - (1) Structura sortimentală a stocurilor minime si defalcarea acestora pe persoane juridice si Administratia Natională a Rezervelor de Stat în anul 2008 sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Defalcarea stocurilor minime de produse petroliere este proportională cu cantitatea de produse petroliere livrată la intern în anul precedent de fiecare persoană juridică prevăzută la alin. (1).

Art. 4. - Persoanele juridice constituie stocuri minime în spatiile proprii de depozitare, iar stocurile minime constituite de Administratia Natională a Rezervelor de Stat se depozitează în custodie la persoanele juridice prevăzute în anexa nr. 2, care au obligatia asigurării spatiilor de depozitare.

Art. 5. - (1) Finantarea stocurilor minime în anul 2008 se asigură de la bugetul de stat, pentru stocurile constituite de Administratia Natională a Rezervelor de Stat, si din sursele proprii ale persoanelor juridice prevăzute în anexa nr. 1, pentru stocurile constituite de acestea.

(2) Cheltuielile pentru mentinerea stocurilor minime constituite de persoanele juridice prevăzute în anexa nr. 1 se suportă din surse proprii, iar cheltuielile pentru mentinerea stocurilor minime constituite de Administratia Natională a Rezervelor de Stat, depozitate în custodie la persoanele juridice prevăzute în anexa nr. 2, revin în sarcina acestora.

Art. 6. -Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

Adrian Gurău

 

Bucuresti, 18 septembrie 2008.

Nr. 1.128.

 

ANEXA Nr. 1

 

Structura sortimentală a stocurilor minime si defalcarea acestora pe persoane juridice si Administratia Natională a Rezervelor de Stat în anul 2008

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Societatea comercială

Produsul stocat

Cantitatea (tone)

0

1

2

3

1.

Societatea Comercială „Petrom” - S.A. Bucuresti

Titei

30.000

2.

Societatea Comercială „Rompetrol Rafinare” - S.A. Constanta

Motorină

10.500

3.

Societatea Comercială „Petrotel-Lukoil” - S.A. Ploiesti

Motorină

9.400

4.

Societatea Comercială „Unicom Holding” - S.A. Bucuresti

Motorină

800

5.

Societatea Comercială „D.G. Petrol” - S.R.L. Bucuresti

Motorină

500

6.

Societatea Comercială „MOL România Petroleum Products” - S.R.L Cluj-Napoca

Motorină

500

7.

Societatea Comercială „Steaua Română” - S.A. - Câmpina

Motorină

400

 

TOTAL:

Titei

30.000

Motorină

22.100

8.

Administratia Natională a Rezervelor de Stat

Motorină

40.000

 

TOTAL GENERAL:

Titei

30.000

Motorină

62.100

 

NOTA:

Motorina corespunde specificatiilor tehnice prevăzute în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a benzinei si motorinei, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

persoanelor juridice care depozitează în custodie stocuri minime de produse petroliere constituite de Administratia Natională a Rezervelor de Stat

 

1. Societatea Comercială „Petrom” - S.A. Bucuresti

2. Societatea Comercială „Rompetrol Rafinare” - S.A. Constanta

3. Societatea Comercială „RAFO” - S.A. Onesti

4. Societatea Comercială „Petrotel-Lukoil” - S.A. Ploiesti

5. Societatea Comercială „Oii Terminal” - S.A. Constanta

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTĂRARE

privind unele aspecte legate de participarea României la Misiunea civilă a Uniunii Europene de monitorizare a acordului de încetare a focului din Republica Georgia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă participarea României la Misiunea civilă a Uniunii Europene de monitorizare a acordului de încetare a focului din Republica Georgia, ca misiune în sprijinul păcii, cu o unitate integrată de până la 20 de membri, denumită în continuare Unitatea, dotati cu echipamentul necesar pentru îndeplinirea sarcinilor, în conformitate cu cerintele impuse de Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene.

Art. 2. - (1) Unitatea este compusă din reprezentanti ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Internelor si Reformei Administrative si Ministerului Apărării, după cum urmează: până la 4 reprezentanti ai Ministerului Afacerilor Externe, până la 9 reprezentanti ai Ministerului Internelor si Reformei Administrative si până la 7 reprezentanti ai Ministerului Apărării.

(2) Pentru facilitarea îndeplinirii obiectivelor misiunii, pot fi angajati, prin intermediul Ambasadei României la Tbilisi, traducători care să sprijine activitatea Unitătii.

(3) Echipamentul si tehnica necesare membrilor Unitătii sunt asigurate de ministerele prevăzute la alin. (1), în conformitate cu profilul activitătii lor, atât pentru personalul propriu, cât si pentru personalul celorlalte ministere participante, urmând ca după terminarea misiunii echipamentele si tehnica în cauză să fie restituite ministerului de provenientă.

(4) Sumele necesare pentru functionarea Unitătii sunt avansate din bugetele ministerelor prevăzute la alin. (1), potrivit conditiilor de participare stabilite de Uniunea Europeană, până la completarea procedurilor interne ale Uniunii Europene privind acoperirea nevoilor din costuri comune. Fondurile rambursate de Uniunea Europeană în cursul exercitiului în care au fost efectuate cheltuieli, potrivit prezentului alineat, rămân la dispozitia ordonatorilor de credite din bugetul cărora au fost efectuate, pentru a fi utilizate cu aceeasi destinatie.

(5) Ministerele prevăzute la alin. (1) asigură, pentru fiecare membru al Unitătii, o singură dată, sumele pentru acoperirea unor eventuale cheltuieli neprevăzute necesare îndeplinirii misiunii, în cuantum de 2.000 euro.

(6) Detaliile privind alcătuirea si functionarea Unitătii, inclusiv cele privind echipamentul si suportarea cheltuielilor, vor fi stabilite prin protocol încheiat între ministerele prevăzute la alin. (1), în termen de 3 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 septembrie 2008.

Nr. 1.130.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute în România

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, precum si ale art. 5 alin. (1) din Normele tehnice de explorare si comercializare a apelor minerale naturale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.020/2005,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Lista apelor minerale naturale recunoscute în România, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 46/2007 privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 21 martie 2007.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

 

Bucuresti, 16 septembrie 2008.

Nr. 175.

 

ANEXĂ

 

LISTA

apelor minerale naturale recunoscute în România

 

Nr. crt.

Denumirea comercială

Denumirea sursei

Locul de exploatare

1.

ALPINA BORSA

Valea Vinisorului

Baia Borsa (judetul Maramures)

2.

AMFITEATRU

Izvorul 3 Copou

Iasi (judetul Iasi)

3.

APA CRAIULUI

Izvorul Nr. 5 Gâlgoaie

Dâmbovicioara (judetul Arges)

4.

AQUATIQUE

Izvorul Busteni

Busteni (judetul Prahova)

5.

AQUA CARPATICA

Izvorul Băjenaru

Păltinis (judetul Suceava)

6.

AQUA CARPATICA

F2 Păltinis

Păltinis (judetul Suceava)

7.

AQUA VITAL

Sacosu Mare

Sacosu Mare (judetul Timis)

8.

BĂILE LIPOVA

F1 Lipova, F11 Lipova

Lipova (judetul Arad)

9.

BIBORTENI

Bi borte ni F8

Biborteni (judetul Covasna)

10.

BIBORTENI

Bi borte ni F9

Biborteni (judetul Covasna)

11.

BODOC

Bodoc

Bodoc (judetul Covasna)

12.

BOHOLT

Boholt

Boholt (judetul Hunedoara)

13.

BORSEC

Borsec

Borsec (judetul Harghita)

14.

BORSEC

Borsec Făget

Borsec (judetul Harghita)

15.

BUCOVINA

C7 Secu

Dorna Candrenilor (judetul Suceava)

16.

BUCOVINA

Rosu

Vatra Dornei (judetul Suceava)

17.

BUZIAS

FII bis Buzias

Buzias (judesul Timis)

18.

CARPATINA

Domogled

Băile Herculane (judetul Caras-Severin)

19.

CARPATINA

Tosorog

Tosorog (judetul Neamt)

20.

CERTEZE

Certeze

Certeze (judetul Satu Mare)

21.

CEZARA

Băcâia

Băcâia (judetul Hunedoara)

22.

CRISTALINA

FI

Sâncrăieni (judetul Harghita)

23.

CRISTALUL MUNTILOR

Izvorul Pârâul Rece

Vama Buzăului (judetul Brasov)

24.

DEALUL CETĂTII

FH1

Miercurea-Ciuc (judetul Harghita)

25.

DORNA

Dorna Candrenilor

Dorna Candrenilor (judetul Suceava)

 

26.

DORNA

Poiana Vinului

Poiana Vinului (judetul Suceava)

 

27.

DORNA

Poiana Vinului

Floreni (judetul Suceava)

 

28.

HERA

Hera

Budureasa (judetul Bihor)

 

29.

IZVORUL ALB

Izvorul Alb

Dorna Candrenilor (judetul Suceava)

 

30.

IZVORUL MINUNILOR

Rieni F2

Rieni (judetul Bihor)

 

31.

IZVORUL MINUNILOR

Izvorul Minunilor - Stâna de Vale

Stâna de Vale (judetul Bihor)

 

32.

IZVORUL TĂMĂDUIRII

Sonda F1

Stoiceni Târgu Lăpus (judetul Maramures)

 

33.

KEIA

Izvorul Zâganului

Ciucas (judetul Prahova)

 

34.

LIPOVA

Lipova

Lipova (judetul Arad)

 

35.

LITHINIA

FH2 Parhida

Parhida (judetul Bihor)

 

36.

MALNAS MĂRIA

Izvorul Măria

Malnas (judetul Covasna)

 

37.

MIRACOL

FH2 Chimidia

Chimidia-Deva (judetul Hunedoara)

 

38.

OAS

Certeze Negresti

Negresti (judetul Satu Mare)

 

39.

PERENNA PREMIER

Calina

Dognecea (judetul Caras-Severin)

 

40.

PERLA COVASN El

Siculia

Malnas Băi (judetul Covasna)

 

41.

PERLA HARGHITEI

F1.F2

Sâncrăieni (judetul Harghita)

 

42.

POIANA NEGRII

Poiana Negrii

Poiana Negrii (judetul Suceava)

 

43.

RARAUL

Put Lebes, FH1

Fundul Moldovei (judetul Suceava)

 

44.

ROUĂ MUNTILOR

S1, S2Covasna

Covasna (judetul Covasna)

 

45.

ROUĂ MUNTILOR

FI IAFA

Covasna (judetul Covasna)

 

46.

SESTINA

Sestina

Valea Sălardului (judetul Mures)

 

47.

SPRING HARGHITA

FH2M

Miercurea-Ciuc (judetul Harghita)

 

48.

STANCENI

Stânceni

Stânceni (judetul Mures)

 

49.

TI VA HARGHITA

F2

Sâncrăieni (judetul Harghita)

 

50.

TI VA HARGHITA

F8

Sâncrăieni (judetul Harghita)

 

51.

TUSNAD

Tusnad

Tusnad (judetul Harghita)

 

52.

TUSNAD NOU

Tusnad Nou

Tusnad (judetul Harghita)

 

53.

VALEA BRAZILOR

Bi borte ni F7

Biborteni (judetul Covasna)

 

54.

VALCELE

Elisabeta

Vâlcele (judetul Covasna)

 

55.

ZIZIN

Zizin

Zizin (judetul Brasov)

 

56.

7 IZVOARE

Sapte Izvoare

Dobresti (judetul Dâmbovita)

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice si listele cuprinzând substantele ce pot fi utilizate în compozitia produselor cosmetice

 

Văzând Referatul de aprobare al Autoritătii de Sănătate Publică si Inspectiei Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătătii Publice nr. E.N. 9.521 din 11 septembrie 2008,

în conformitate cu prevederile art. 6 lit. f) pct. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice si listele cuprinzând substantele ce pot fi utilizate în compozitia produselor cosmetice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 si 71 bis din 26 ianuarie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa II „Lista cuprinzând substantele interzise să fie utilizate în compozitia produselor cosmetice”, pozitia 1136 se înlocuieste cu următorul text:

„1136 Exsudatul de Myroxylon pereirae (Royle) Klotzch (balsam de Peru, brut); (Nr. CAS 8007-00-9), în cazul în care se utilizează ca ingredient de parfumare”.

2. La anexa III, partea 1 „Substantele care pot fi folosite numai în anumite conditii si limite de admisibilitate” se modifică si se completează după cum urmează:

a) pozitia 45 se modifică si se completează după cum urmează:

- în coloana 1 „Substanta/Denumirea INCI” se adaugă nota de subsol ,,(6)”;

- coloana 2 „Domeniul de aplicare” se modifică si va avea următorul cuprins: ,,a) Solvent; b) Parfum/compozitii aromatice/materiile prime ale acestora”;

- în coloana 4 „Alte limitări si exigente” se introduce următorul text: ,,b) Prezenta substantei trebuie indicată în lista de ingrediente mentionate la art. 17 alin. (1) lit. (i) din Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în cazul în care concentratia depăseste:- 0,001% în produse care nu se îndepărtează prin clătire; - 0,01% în produsele care se îndepărtează prin clătire”;

b) pozitia 68 se abrogă;

c) pozitia 72 se completează după cum urmează:

- în coloana 2 „Domeniul de aplicare” se introduce următorul text: ,,a) Produse pentru igiena orală; b) Alte produse”;

- coloana 3 „Concentratia maximă admisă în produsul cosmetic finit” se completează cu: „(b) 1,0%”;

- coloana 4 „Alte limitări si exigente” se completează cu:

-(a) si (b)”;

d) pozitia 73 se completează după cum urmează:

- în coloana 2 „Domeniul de aplicare” se introduce următorul text: ,,a) Produse pentru igiena orală; b) Alte produse”;

- coloana 3 „Concentratia maximă admisă în produsul cosmetic finit” se completează cu: “(b) 0,02%”;

- coloana 4 „Alte limitări si exigente” se completează cu:

-(a) si (b)”;

e) la pozitia 88, în coloana 4 „Alte limitări si exigente” se introduce următorul text: „Indice de peroxid mai putin de 20 mmoli/L (7)”;

f) pozitia 89 se completează după cum urmează:

- în coloana 2 „Domeniul de aplicare” se introduce următorul text: ,,a) Produse pentru igiena orală; b) Alte produse”;

- în coloana 3 „Concentratia maximă admisă în produsul cosmetic finit” se introduce următorul text: ,,b) 0,01% la utilizare ca monocomponent. Atunci când se află în combinatie cu octin carbonatul de metil, nivelul combinat în produsul finit nu trebuie să depăsească 0,01 % (din care octin carbonatul de metil nu trebuie să depăsească 0,002%)”;

-coloana 4 „Alte limitări si exigente” se completează cu: ,,a) si b)”;

g) după pozitia 102 se introduc 82 noi pozitii, pozitiile 103- 184, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin;

h) notele de subsol se completează după cum urmează:

- „(6) Drept conservant, a se vedea anexa VI partea 1 pozitia 34;

- (7) Această limită se aplică substantei, si nu produsului cosmetic finit;

- (8) Suma acelor substante utilizate în combinatie nu trebuie să depăsească limitele indicate în coloana 3.”

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 4 aprilie 2009.

Art. III. - După data de 4 octombrie 2009 este interzisă vânzarea sau punerea la dispozitia consumatorului final a produselor care nu se conformează prezentului ordin.

Art. IV. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii Publice si autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Prezentul ordin transpune prevederile Directivei Comisiei 2008/42/CE din 3 aprilie 2008 de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului cu privire la produsele cosmetice, în scopul adaptării anexelor II si III la progresul tehnic, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene nr. L 93 din 4 aprilie 2008, si prevederile rectificării Directivei Comisiei 2008/42/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene nr. L 136 din 24 mai 2008.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 11 septembrie 2008.

Nr. 1.556.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Substanta/Denumirea INCI

Domeniul de aplicare

Concentratia maximă

admisă în produsul

cosmetic finit

Alte limitări si exigente

Conditiile de folosire

si precautiile care

trebuie mentionate

pe etichetă

0

1

2

3

4

5

„103

Extract si ulei din conuri de Abies alba/Abies alba cone oil and Nr. CAS 90028-76-5

 

 

Valoarea maximă a indicelui de peroxid: 10mmoli/L(7)

 

104

Extract si ulei din ace de Abies alba/Abies alba needle oil and Nr. CAS 90028-76-5

 

 

Valoarea maximă a indicelui de peroxid: 10mmoli/L(7)

 

105

Extract si ulei din ace de Abies pectinata/Abies pectinata needle oil and extract Nr. CAS 92128-34-2

 

 

Valoarea maximă a indicelui de peroxid: 10mmoli/L(7)

 

106

Extract si ulei din ace de Abies sibirica/Abies sibirica needle oil and extract Nr. CAS 91697-89-1

 

 

Valoarea maximă a indicelui de peroxid: 10mmoli/L(7)

 

107

Extract si ulei din ace de Abies balsamea/Abies balsamea needle oil and extract Nr. CAS 85085-34-3

 

 

Valoarea maximă a indicelui de peroxid: 10mmoli/L(7)

 

108

Extract si ulei din frunze si ramuri de Pinus mugo var. pumiiio/Pinus mugo pumilio leaf and twig oil and extract Nr. CAS 90082-73-8

 

 

Valoarea maximă a indicelui de peroxid: 10mmoli/L(7)

 

109

Extract si ulei din frunze si ramuri de Pinus mugo/Pinus mugo leaf and twig oil and extract Nr. CAS 90082-72-7

 

 

Valoarea maximă a indicelui de peroxid: 10mmoli/L(7)

 

110

Extract si ulei din frunze si ramuri de Pinus sylvestris/Pinus sylvestris leaf and twig oil and

Nr. CAS 84012-35-1

 

 

Valoarea maximă a indicelui de peroxid: 10mmoli/L(7)

 

111

Extract si ulei din frunze si ramuri de Pinus nigra/Pinus nigra leaf and twig oil and extract Nr. CAS 90082-74-9

 

 

Valoarea maximă a indicelui de peroxid: 10mmoli/L(7)

 

112

Extract si ulei din frunze si ramuri de Pinus palustris/Pinus palustris leaf and twig oil and extract Nr. CAS 97435-14-8

 

 

Valoarea maximă a indicelui de peroxid: 10mmoli/L(7)

 

113

Extract si ulei din frunze si ramuri de Pinus pinaster/Pinus pinaster leaf and twig oil and extract Nr. CAS 90082-75-0

 

 

Valoarea maximă a indicelui de peroxid: 10mmoli/L(7)

 

114

Extract si ulei din frunze si ramuri de Pinus pumila/Pinus pumila leaf and twig oil and extract Nr. CAS 97676-05-6

 

 

Valoarea maximă a indicelui de peroxid: 10mmoli/L(7)

 

115

Extract si ulei din frunze si ramuri de Pinus spp./Pinus species leaf and twig oil and extract Nr. CAS 94266-48-5

 

 

Valoarea maximă a indicelui de peroxid: 10mmoli/L(7)

 

116

Extract si ulei din frunze si ramuri de Pinus cembra/Pinus cembra leaf and twig oil and extract Nr. CAS 92202-04-5

 

 

Valoarea maximă a indicelui de peroxid: 10mmoli/L(7)

 

117

Extract acetilat din frunze si ramuri de Pinus cembra/Pinus cembra leaf and twig extract acetylated

Nr. CAS 94334-26-6

 

 

Valoarea maximă a indicelui de peroxid: 10mmoli/L(7)

 

118

Extract si ulei din frunze de Picea Mariana/Picea Mariana leaf oil and extract Nr. CAS 91722-19-9

 

 

Valoarea maximă a indicelui de peroxid: 10mmoli/L(7)

 

119

Extract si ulei din frunze de Thuja occidentalis/Thuja occidentalis leaf oil and extract Nr. CAS 90131-58-1

 

 

Valoarea maximă a indicelui de peroxid: 10mmoli/L(7)

 

120

Ulei din tulpină de Thuja occidentalis/Thuja occidentalis stern oil Nr. CAS 90131-58-1

 

 

Valoarea maximă a indicelui de peroxid: 10mmoli/L(7)

 

121

3-Carenă

Nr. CAS 13466-78-9

3,7,7-trimetilbiciclo[4.1.0] hept-3-enă (izodipren)

 

 

Valoarea maximă a indicelui de peroxid: 10mmoli/L(7)

 

122

Extract si ulei din lemn de Cedrus atlantica/Cedrus atlantica wood oil and extract Nr. CAS 92201-55-3

 

 

Valoarea maximă a indicelui de peroxid: 10mmoli/L(7)

 

123

Extract si ulei din frunze de Cupressus sempervirens/ Cupressus sempervirens leaf oil and extract Nr. CAS 84696-07-1

 

 

Valoarea maximă a indicelui de peroxid: 10mmoli/L(7)

 

124

Guma de terebentină (Pinus spp.)/Turpentine gum (Pinus spp.)

Nr. CAS 9005-90-7

 

 

Valoarea maximă a indicelui de peroxid: 10mmoli/L(7)

 

125

Ulei si ulei rectificat de terebentină/Turpentine oil and rectified oil Nr. CAS 8006-64-2

 

 

Valoarea maximă a indicelui de peroxid: 10mmoli/L(7)

 

126

Terebentină, distilată cu abur (Pinus spp.)/Turpentine, steam distilled (Pinus spp.) Nr. CAS 8006-64-2

 

 

Valoarea maximă a indicelui de peroxid: 10mmoli/L(7)

 

127

Acetati ai alcoolilor terpenici/Terpene alcohols acetates

Nr. CAS 69103-01-1

 

 

Valoarea maximă a indicelui de peroxid: 10mmoli/L(7)

 

128

Hidrocarburi terpenice/Terpene hydrocarbons

Nr. CAS 68956-56-9

 

 

Valoarea maximă a indicelui de peroxid: 10mmoli/L(7)

 

129

Terpene si terpenoide cu exceptia izomerilor d-, I-, si dl- a limonenului, enumerati la pozitiile 88, 167 si 168 din anexa III, partea 1 Nr. CAS 65996-98-7

 

 

Valoarea maximă a indicelui de peroxid: 10mmoli/L(7)

 

 

0

1

2

3

4

5

130

Terpene si terpenoide „sinpine”/ Terpene terpenoids sinpine Nr. CAS 68917-63-5

 

 

Valoarea maximă a indicelui de peroxid: 10mmoli/L(7)

 

131

a-Terpinena/a-Terpinene Nr. CAS 99-86-5 p-menta-1,3-dienă

 

 

Valoarea maximă a indicelui de peroxid: 10mmoli/L(7)

 

132

Y-Terpinena/ v-Terpinene Nr. CAS 99-85-4 p-menta-1,4-dienă

 

 

Valoarea maximă a indicelui de peroxid: 10mmoli/L(7)

 

133

Terpinolena/Terpinolene Nr. CAS 586-62-9 p-menta-1,4(8)-dienă

 

 

Valoarea maximă a indicelui de peroxid: 10mmoli/L(7)

 

134

Acetil hexametil indan/Acetyl hexamethyl indan Nr. CAS 15323-35-0 1,1,2,3,3,6-Hexametilindan-5-il metilcetonă

a) Produse fără clătire

b) Produse care se  îndepărtează prin clătire

a) 2 %

 

 

135

Butirat de alil / Allyl butyrate Nr. CAS 2051-78-7 Butanoat de 2-propenil

 

 

Nivelul de alcool alilic liber în ester trebuie să fie sub 0,1%

 

136

Cinamat de alil/Allyl cinnamate Nr. CAS 1866-31-5 3-fenil-2-propenoat de 2-propenil

 

 

Nivelul de alcool alilic liber în ester trebuie să fie sub 0,1%

 

137

Ciclohexilacetat de alil/Allyl cyclohexylacetate Nr. CAS 4728-82-9 ciclohexanacetat de 2-propenil

 

 

Nivelul de alcool alilic liber în ester trebuie să fie sub 0,1%

 

138

Ciclohexilpropionat de alil/Allyl cyclohexylpropionate Nr. CAS 2705-87-5 3-ciclohexanpropanoat de 2-propenil

 

 

Nivelul de alcool alilic liber în ester trebuie să fie sub 0,1%

 

139

Heptanoat de alil/Allyl heptanoate

Nr. CAS 142-19-8

heptanoat de 2-propenil

 

 

Nivelul de alcool alilic liber în ester trebuie să fie sub 0,1%

 

140

Caproat de alil/Allyl caproate Nr. CAS 123-68-2 Hexanoat de alil

 

 

Nivelul de alcool alilic liber în ester trebuie să fie sub 0,1%

 

141

Izovalerat de alil/Allyl isovalerate Nr. CAS 2835-39-4 3-metil-butanoat de 2-propenil

 

 

Nivelul de alcool alilic liber în ester trebuie să fie sub 0,1%

 

142

Octanoat de alil/Allyl octanoate Nr. CAS 4230-97-1 Caprilat de 2-alil

 

 

Nivelul de alcool alilic liber în ester trebuie să fie sub 0,1%

 

143

Fenoxiacetat de alil/Allyl phenoxyacetate Nr. CAS 7493-74-5 Fenoxiacetat de 2-propenil

 

 

Nivelul de alcool alilic liber în ester trebuie să fie sub 0,1%

 

144

Fenilacetat de alil/Allyl phenylacetate

Nr. CAS 1797-74-6

benzenoacetat de 2-propenil

 

 

Nivelul de alcool alilic liber în ester trebuie să fie sub 0,1%

 

145

3,5,5-Trimetilhexanoat de alil/Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate

Nr. CAS 71500-37-3

 

 

Nivelul de alcool alilic liber în ester trebuie să fie sub 0,1%

 

146

Ciclohexiloxiacetat de alil/Allyl cyclohexyloxyacetate

Nr. CAS 68901-15-5

 

 

Nivelul de alcool alilic liber în ester trebuie să fie sub 0,1%

 

147

Izoamiloxiacetat de alil/Allyl isoamyloxyacetate

Nr. CAS 67634-00-8

 

 

Nivelul de alcool alilic liber în ester trebuie să fie sub 0,1%

 

148

2-Metilbutoxi acetat de alil/Allyl 2- methylbutoxyacetate

Nr. CAS 67634-01-9

 

 

Nivelul de alcool alilic liber în ester trebuie să fie sub 0,1%

 

149

Nonanoatde alil/Allyl nonanoate Nr. CAS 7493-72-3

 

 

Nivelul de alcool alilic liber în ester trebuie să fie sub 0,1%

 

150

Propionat de alil/Allyl propionate Nr. CAS 2408-20-0

 

 

Nivelul de alcool alilic liber în ester trebuie să fie sub 0,1%

 

151

Trimetilhexanoat de alil/Allyl trimethylhexanoate

Nr. CAS 68132-80-9

 

 

Nivelul de alcool alilic liber în ester trebuie să fie sub 0,1%

 

152

Heptincarbonat de alil/Allyl heptine carbonate Nr. CAS 73157-43-4 (Oct-2-inoatdealil)

 

0,002%

Acest material nu trebuie să fie utilizat în combinatie cu orice alt ester al acidului 2-alchinoic (de exemplu, heptincarbonatul de metil)

 

153

Amilciclopentenonă/Amylcyclo- pentenone

Nr. CAS 25564-22-1

2-pentilciclopent-2-en-1-onă

 

0,1%

 

 

154

Extracte si distilate de Myroxylon balsamum var. pereirae Nr. CAS 8007-00-9 Balsam de Peru, absolut si anhidrol (Balsam de Peru)

 

0,4 %

 

 

155

4-tert- Butildihidrocinamaldehidă/4-tert- Butyldihydro-cinnamaldehyde

Nr. CAS 18127-01-0

3-(4-tert-butilfenil) propionaldehidă

 

0,6 %

 

 

156

Ulei si extract din fruct de Cuminum cyminum/Cuminum cyminum fruit oil and extract Nr. CAS 84775-51-9

a) Produse fără clătire

b) Produse care se îndepărtează prin clătire

a) 0,4% din ulei de chimen

 

 

157

cis- Cetonă-1 de roză (8)/cis- Rose ketone-1

Nr. CAS 23726-94-5

(Z)-1-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen- 1-il)-2-buten-1-onă (cis-a-damasconă)

a) Produse pentru igiena orală

b) Alte produse

b) 0,02%

 

 

158

trans- Cetonă-2 de roză (8)/trans- Rose ketone-2

Nr. CAS 23726-91-2

(E)-1-(2,6,6-trimetil-1-ciclohexen- 1-il)-2-buten-1-onă

(trans-(3-damasconă)

a) Produse pentru igiena orală

b) Alte produse

b) 0,02%

 

 

 

0

1

2

3

4

5

159

trans- Cetonă-5 de roză (8)/ trans-Rose ketone-5 Nr. CAS 39872-57-6 (E)-1-(2,4,4-trimetil-2- ciclohexen-1-il)-2-buten-1-onă (isodamasconă)

 

0,02%

 

 

160

Cetonă-4 de roză (8)/Rose ketone-4

Nr. CAS 23696-85-7

1-(2,6,6-trimetilciclohexa-1,3- dien-1-il)-2-buten-1-onă (damascenonă)

a) Produse pentru igiena orală

b) Alte produse

b) 0,02%

 

 

161

Cetonă-3 de roză (8) /Rose ketone-3

Nr. CAS 57378-68-4

1-(2,6,6-trimetil-3-ciclohexen-1-il)- 2-buten-1-onă (5-damasconă)

a) Produse pentru igiena orală

b) Alte produse

b) 0,02%

 

 

162

cis- Cetonă-2 de roză (8)/cis-Rose ketone-2

Nr. CAS 23726-92-3

1-(2,6,6-trimetil-1-ciclohexen-1-il)- 2-buten-1-onă (cis-B-damasconă)

a) Produse pentru igiena orală

b) Alte produse

b) 0,02%

 

 

163

trans- Cetonă-1 de roză (8)/trans- Rose ketone-1

Nr. CAS 24720-09-0

1-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)- 2-buten-1-onă (trans-a-damasconă)

a) Produse pentru igiena orală

b) Alte produse

b) 0,02%

 

 

164

Cetonă-5 de roză (8)/Rose ketone-5

Nr. CAS 33673-71-1

1-(2,4,4-trimetil-2-ciclohexen-1-il)- 2-buten-1-onă

 

0,02%

 

 

165

trans- Cetonă-3 de roză (8)/trans- Rose ketone-3

Nr. CAS 71048-82-3

1-(2,6,6-trimetil-3-ciclohexen-1-il)- 2-buten-1-onă

(trans-delta-damasconă)

a) Produse pentru igiena orală

b) Alte produse

b) 0,02%

 

 

166

trans-2-Hexenal/trans-2-Hexenal Nr. CAS 6728-26-3

a) Produse pentru igiena orală

b) Alte produse

b) 0,002%

 

 

167

l-Limonen/l-Limonene Nr. CAS 5989-54-8 (S)-p-menta-l ,8-dienă

 

 

Valoarea maximă a indicelui de peroxid: 20 mmoli/L(7)

 

168

dl-Limonen)/dl-Limonene (racemic)

Nr. CAS 138-86-3

1,8(9)-p-mentadienă; p-menta-1,8-dienă (dipentenă)

 

 

Valoarea maximă a indicelui de peroxid: 20 mmoli/L(7)

 

169

Perilaldehida/Perillaldehyde Nr. CAS 2111-75-3 p-menta-1,8-dien-7-al

a) Produse pentru igiena orală

b) Alte produse

b) 0,1%

 

 

170

Izobergamat/lsobergamate

Nr. CAS 68683-20-5

Format de 7-metil mentadienă

 

0,1%

 

 

171

Metoxi diciclopentadien carboxaldehidă/Methoxy dicyclopentadiene carboxaldehyde

Nr. CAS 86803-90-9

Octahidro-5-metoxi-4,7-metan- 1 H-inden-2-carboxaldehidă

 

0,5%

 

 

172

3-Metilnon-2-enonitril/3-Methylnon-2-enenitrile Nr. CAS 53153-66-5

 

0,2%

 

 

173

Octincarbonat de metil/Methyl octine carbonate Nr. CAS 111-80-8 Non-2-inoat de metil

a) Produse pentru igiena orală

b) Alte produse

b) 0,002% la utilizare ca monocomponent. Atunci când se află în combinatie cu heptincarbonatul de metil, nivelul combinat în produsul finit nu trebuie să depăsească 0,01% (din care octincarbonatul de metil nu trebuie să depăsească 0,002%)

 

 

174

Acetat de amilvinilcarbinil/ Amylvinylcarbinyl acetate Nr. CAS 2442-10-6 Acetat de 1-octen-3-il

a) Produse pentru igiena orală

b) Alte produse

b) 0,3%

 

 

175

Propilidenftalidă/ Propylidenephthalide Nr. CAS 17369-59-4 3-propilideneftalidă

a) Produse pentru igiena orală

b) Alte produse

b)0,01%

 

 

176

Izociclogeraniol/lsocyclogeraniol Nr. CAS 68527-77-5 2,4,6-trimetil-3-ciclohexen-1-metanol

 

0,5%

 

 

177

2-Hexiliden ciclopentanonă/ 2-Hexylidene cyclopentanone Nr. CAS 17373-89-6

a) Produse pentru igiena orală

b) Alte produse

b) 0,06%

 

 

178

Metil heptadienonă/Methyl heptadienone

Nr. CAS 1604-28-0

6-metilhepta-3,5-dien-2-onă

a) Produse pentru igiena orală

b) Alte produse

b) 0,002%

 

 

 

0

1

2

3

4

5

179

Aldehida p-metilhidrocinamică/ p-Methylhydrocinnamic aldehyde Nr. CAS 5406-12-2 Cresilpropionaldehidă p-metildihidrocinamaldehidă

 

0,2%

 

 

180

Extract si ulei balsamic de Liquidambar

orientalis/Liquidambar orientalis balsam oil and extract Nr. CAS 94891-27-7 (styrax)

 

0,6%

 

 

181

Extract si ulei balsamic de Liquidambar styraciflua/ Liquidambar styraciflua balsam oil and extract

Nr. CAS 8046-19-3

(styrax)

 

0,6%

 

 

182

Acetil hexametil tetralină/Acetyl hexamethyl tetralin

Nr. CAS 21145-77-7

Nr. CAS 1506-02-1

1-(5,6,7,8-tetrahidro-3,5,5,6,8,8- hexametil-2-naftil)etan-1-onă (AHTN)

Toate produsele cosmetice, cu exceptia produselor pentru igiena orală

a) Produse fără clătire: 0,1%, cu exceptia:

- produselor hidroalcoolice: 1%

- parfum fin: 2,5%

- cremă parfumată: 0,5%

b) Produse care se îndepărtează prin clătire: 0,2%

 

 

183

Ulei si extract de gumă de Commiphora erythrea englervar. glabrescens/Commiphora erythrea englervar. glabrescens engler gum extract and oil Nr. CAS 93686-00-1

 

0,6%

 

 

184

Răsină de Opopanax chironium Nr. CAS 93384-32-8

 

0,6%”