MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 668         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 26 septembrie 2008

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.91. - Ordin al ministrului apărării pentru aprobarea Regulamentului proprietătii imobiliare în Ministerul Apărării

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului proprietătii imobiliare în Ministerul Apărării

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. r) si t) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării,

având în vedere dispozitiile art. 15 din Regulamentul privind controlul de stat al calitătii în constructii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994,

în temeiul art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării,

ministrul apărării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul proprietătii imobiliare în Ministerul Apărării, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă „Cz - 1, Regulamentul activitătii de cazare”, aprobat prin Ordinul general al ministrului apărării nationale nr. OG 7/1994*), si „Cz - 81, Instructiuni privind evidenta, administrarea, folosirea si întretinerea fondului de cazare al Ministerului Apărării Nationale”, aprobat prin Ordinul general al ministrului apărării nationale nr. OG 5/1974*), cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

 

Bucuresti, 12 septembrie 2008.

Nr. M.91


*) Ordinele ministrului apărării nr. OG 5/1974 si nr. OG 7/1994 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece aveau ca obiect reglementări din sectorul de apărare a tării si securitate natională.

 

ANEXA

 

REGULAMENTUL

proprietătii imobiliare în Ministerul Apărării

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileste regulile si responsabilitătile privind managementul proprietătii imobiliare si administrarea cazărmilor în Ministerul Apărării.

Art. 2. - (1) Autoritatea în domeniul proprietătii imobiliare este Directia domenii si infrastructuri, în calitate de structură de specialitate a Ministerului Apărării.

(2) Directia domenii si infrastructuri este structura abilitată a Ministerului Apărării care elaborează proiecte de acte normative în domeniul proprietătii imobiliare.

 

CAPITOLUL II

Proprietatea imobiliară

 

SECTIUNEA 1

Proprietatea imobiliară si regimul acesteia

 

Art. 3. - (1) Proprietatea imobiliară a Ministerului Apărării este formată din totalitatea imobilelor aflate în domeniul public sau privat al statului si în administrarea Ministerului Apărării si a imobilelor aflate în proprietatea privată a ministerului.

(2) Imobilele din domeniul public al statului sunt înscrise în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării.

Art. 4. - Fiecare imobil intră în administrarea/proprietatea Ministerului Apărării în baza documentelor juridice, care compun dosarul juridic al imobilului.

Art. 5. - (1) Pentru identificare si evidentă, Directia domenii si infrastructuri înscrie fiecare imobil aflat în administrarea/proprietatea Ministerului Apărării ori preluat în folosintă de la alte institutii publice, persoane fizice sau juridice într-un registru de evidentă si îi atribuie un indicativ/cod.

(2) În functie de nevoile ministerului, imobilele pot fi dezmembrate, iar părtilor din acestea li se atribuie indicative/coduri separate de către Directia domenii si infrastructuri.

Art. 6. - (1) Fiecare imobil este arondat unei formatiuni de administrare a cărei organigramă este în compunerea statului de organizare al unitătii militare utilizatoare cu responsabilităti în domeniul administrării imobilului.

(2) Pentru aprobarea trecerii imobilelor/părtilor din imobile la alte unităti militare, după obtinerea avizului de specialitate de la Directia domenii si infrastructuri, esaloanele interesate înaintează rapoarte sefului Statului Major General.

 

SECTIUNEA a 2-a

Elementele unei proprietăti imobiliare

 

Art. 7. - Proprietătile imobiliare sunt întâlnite în mediul militar si sub denumirea de cazărmi/baze/instalatii militare, fiind definite ca entităti organizatorice teritorial-administrative, constituite în conditii de eficientă si sigurantă, din totalitatea suprafetelor de teren, a constructiilor si amenajărilor destinate asigurării facilitătilor pentru stationarea, instruirea si antrenarea uneia sau mai multor unităti militare ce fac parte din una sau mai multe categorii de forte ale armatei/similare.

Art. 8. - (1) De regulă, o cazarmă/bază are toate constructiile/amenajările/terenurile necesare asigurării întregului complex de facilităti principale si de sustinere.

(2) Facilitătile principale deservesc functiunile/grupurile de functiuni principale ale unitătii, si anume:

a) administrativă;

b) pregătire tehnico-tactică;

c) instructie, antrenamente si paradă.

(3) Facilitătile de sustinere deservesc functiunile/grupurile de functiuni de sustinere ale unitătii, si anume:

a) cazare trupe si familii;

b) hrănire;

c) comunicatii;

d) medical, cu/fără stomatologie si farmacie;

e) depozitare;

f) mentenantă;

g) servicii comunitare.

Art. 9. - (1) După durata de folosintă si efortul ingineresc de realizare, facilitătile se clasifică în:

a) facilităti initiale, caracterizate prin conditii austere oferite functiunilor deservite, care se constituie în una sau mai multe constructii relocabile grupate pentru deservirea unei functiuni în situatii ocazionate de dislocarea fortelor pentru antrenament, situatii de urgentă, de criză, dezastru sau conflict, cu scopul folosirii operationale imediate de către unităti pentru perioade de timp limitate până la 6 luni de folosintă;

b) facilităti temporare, caracterizate prin conditii austere oferite functiunii deservite, care se constituie în una sau mai multe constructii relocabile, pentru deservirea unei functiuni în situatii prelungite de criză, postdezastru, postconflict sau pentru actiuni de mentinere a păcii, se realizează cu efort ingineresc superior celui pentru facilităti initiale, cu scopul de a creste eficienta operatională, siguranta si durabilitatea, moralul si sănătatea personalului, pentru perioade de timp limitate la 5 ani de folosintă;

c) facilităti semipermanente, asigurate de regulă de constructii de tipul celor fixe, proiectate si realizate numai pe terenul apartinând statului român, cu materiale si sisteme de finisaje selectate corespunzător climei si terenului de amplasament, conform standardelor pentru eficientă pentru o durată de folosintă mai mare de 5 ani, dar mai mică de 25 de ani, cu scopul deservirii unei functiuni în timp de pace, avându-se în vedere posibilitatea recompartimentării/ redistribuirii/remodelării spatiilor din aceste constructii sau reconstruirea lor partială, cu cheltuieli minimale, pentru adaptarea cu usurintă în viitor la cerinte noi;

d) facilităti permanente, care se constituie în constructii de tipul celor fixe, proiectate si realizate cu efort ingineresc deosebit, deasupra standardelor pentru facilitatea semipermanentă, numai pe terenul apartinând statului român, în scopul deservirii unei functiuni speciale sau reprezentative cu caracter permanent în timp de pace.

(2) Facilitătile initiale si temporare sunt asigurate de constructii provizorii.

(3) Facilitătile semipermanente si permanente sunt asigurate de constructii definitive.

Art. 10. -Terenurile pot avea următoarele destinatii:

a) pentru instruire, instructie si învătământ, respectiv poligoane pentru trageri, poligoane auto, tancodromuri, aerodromuri, terenuri de instructie si altele asemenea;

b) pentru activităti de cercetare-experimentare, respectiv poligoane pentru testarea armamentului, tehnicii de luptă si de transport, a munitiilor si mijloacelor de protectie si altele asemenea;

c) agricole, inclusiv fondul silvic;

d) pentru constructii;

e) pentru activităti recreative.

Art. 11. - Constructiile, precum si facilitătile pe care le asigură pot fi clasificate în:

a) constructii relocabile sau mobile - cele care pot fi mutate ori demontate în elemente componente si reasamblate, cu completarea/repararea degradărilor;

b) constructii fixe sau imobile - cele a căror relocare/mutare se face cu un efort tehnico-ingineresc costisitor si/sau cu degradări structurale irevocabile.

Art. 12. - (1) Constructiile relocabile sunt de tip gheretă, foisor, căsută sau rulotă, container, chiosc, tonetă, cabină, corp si panou de afisaj, firmă, sopron ori baracament, precum si altele asemenea, izolate sau neizolate fonic/termic/electromagnetic, cu ori fără racordare la utilităti.

(2) Dobândirea, mutarea/reamplasarea constructiilor relocabile si interventia asupra acestora nu se fac prin proiecte de investitii imobiliare, acestea nefiind bunuri imobile.

(3) Constructiile relocabile se achizitionează pe seturi, complete sau, după caz, elemente componente, cu/fără asamblare/montaj la furnizare, iar amplasarea/montarea ori reamplasarea/remontarea/ mutarea acestora se realizează de către unitatea militară detinătoare cu amenajările minimale necesare pentru adaptarea la teren si climă pe amplasamentul aprobat.

Art. 13. - (1) Constructiile fixe sunt cu structură de rezistentă din metal, lemn, piatră naturală sau artificială, precum si din combinatii de materiale, a căror dezasamblare/demontare nu este posibilă.

(2) Realizarea/dobândirea constructiilor fixe, precum si interventia asupra acestora se fac numai prin proiecte de investitii imobiliare, acestea fiind bunuri imobile.

Art. 14. - (1) Sistemul de utilităti al unei/unui cazărmi/imobil se compune din totalitatea retelelor, instalatiilor si constructiilor aferente acestora, care asigură functionalitatea clădirilor si desfăsurarea activitătilor unitătilor militare.

(2) Prin utilităti se întelege:

a) retele de producere, transport si consum al energiei electrice;

b) retele de producere, transport si consum al energiei termice;

c) retele de transport si consum al apei potabile si menajere;

d) retele de transport si evacuare a apelor uzate si meteorice;

e) retele de transport si consum al gazelor naturale;

f) instalatii de aer comprimat;

g) instalatii de filtrare, decantare si epurare.

(3) De regulă, sistemul de utilităti al unui imobil are următoarele componente:

a) alimentarea cu energie electrică, constituită din retele de cabluri electrice, posturi de transformare, aparate/utilaje electrice, tablouri de distributie si altele;

b) alimentarea cu energie termică, compusă din aparate/utilaje de producere a energiei termice si apei calde menajere în sistem centralizat sau local, retele de conducte, armături, corpuri de încălzire, constructii aferente si altele asemenea, care asigură consumatorilor abur tehnologic, apă fierbinte, apă caldă pentru încălzire sau apă caldă menajeră;

c) alimentarea cu apă, alcătuită, după caz, din puturi/statii de captare, conducte, armături, hidranti, constructii aferente, rezervoare apă, rezervoare-tampon, statii de pompare/castele de apă si altele;

d) canalizarea, compusă din colectoare principale, colectoare secundare, canale de serviciu, cămine de vizitare, decantoare, fose septice, statii de epurare, statii de pompare si altele;

e) alimentarea cu gaze naturale, alcătuită din regulatoare de gaze, retele si conducte de distributie, armături, constructii aferente, detectoare de gaze si altele.

Art. 15. - (1) Infrastructura este denumirea generică dată, în mediul militar, ansamblului de constructii fixe si instalatii permanente pentru sprijinul material al fortelor militare, care permite comandamentelor să functioneze, iar fortelor să actioneze eficient.

(2) De regulă, elementele componente ale infrastructurii dintr-o/dintr-un cazarmă/imobil sunt:

a) constructiile si instalatiile;

b) retelele de telecomunicatii;

c) aleile, drumurile si platourile destinate pentru circulatia personalului si tehnicii unitătilor militare;

d) platformele destinate parcării/depozitării tehnicii auto si de luptă din dotarea unitătilor militare;

e) rampele auto si de cale ferată destinate pentru încărcarea/descărcarea materialelor;

f) bazinele de apă pentru instructia blindatelor;

g) bazinele de apă pentru instructia personalului unitătilor militare; h) pistele de aviatie si platformele pentru decolare/aterizare;

i) adăposturi pentru mentenanta si reparatiile mijloacelor din dotare;

j) piste cu sau fără obstacole, pentru antrenament ori întreceri sportive;

k) piste de schi;

l) ansamblul elementelor componente ale sistemului de utilităti.

(3) Elementele infrastructurii dintr-un imobil se realizează în functie de cerintele operationale si de complexitatea procesului de instruire, prin proiecte de investitii imobiliare ce se derulează prin programul propriu al ministerului sau în cadrul unor programe comune desfăsurate de Ministerul Apărării cu alte institutii publice, persoane fizice ori juridice interesate.

 

CAPITOLULUI

Evidenta proprietătii imobiliare

 

Art. 16. - Evidenta proprietătii imobiliare în Ministerul Apărării se tine statistic, juridic, cadastral, tehnic si cantitativ-valoric.

Art. 17. - Evidenta statistică a proprietătii imobiliare se tine la Directia domenii si infrastructuri si la centrele de domenii si infrastructuri, potrivit zonelor de responsabilitate, în registre, pe indicative de utilizatori, coduri de cazărmi, garnizoane, localităti, judete, si cuprinde pentru fiecare imobil elementele si datele de identificare, suprafata totală, destinatia si capabilitătile.

Art. 18. - (1) Evidenta juridică a proprietătii imobiliare se tine la Directia domenii si infrastructuri si la centrele de domenii si infrastructuri, potrivit zonelor de responsabilitate.

(2) Evidenta juridică a proprietătii imobiliare cuprinde actele juridice care atestă dreptul de administrare/proprietate al ministerului asupra fiecărui imobil, elementele necesare identificării, respectiv planul de situatie cu vecinătătile, numărul topografic, numărul cărtii funciare, date sintetice privind destinatia, suprafata totală si pe categorii de folosintă, precum si documentele prin care se face înscrierea sau modificarea în evidentă.

(3) Dosarul juridic se întocmeste, separat pentru fiecare imobil, în două exemplare si se păstrează la:

a) Directia domenii si infrastructuri, în original, pentru toate cazărmile/imobilele aflate în administrarea/proprietatea Ministerului Apărării;

b) centrele de domenii si infrastructuri, în copie, pentru cazărmile/imobilele aflate în zonele de responsabilitate.

(4) Pentru fiecare imobil/cazarmă în parte dosarele juridice contin următoarele documente:

a) actul Directiei domenii si infrastructuri în baza căruia s-a făcut înscrierea imobilului în evidenta Ministerului Apărării si s-a acordat indicativul/codul de cazarmă;

b) documente în legătură cu imobilul, actul juridic - hotărârea Guvernului, hotărârea consiliului local, actul de schimb sau de donatie, contractul de vânzare-cumpărare si alte documente prin care imobilul a fost trecut în administrarea/proprietatea Ministerului Apărării;

c) actul emis de organele administratiei publice centrale sau locale abilitate pentru scoaterea terenului din productia agricolă, din fondul forestier ori pentru aprobarea defrisării, în cazul terenurilor care fac parte din fondul forestier;

d) protocolul si procesul-verbal de luare în primire a terenului si constructiilor aferente imobilului;

e) planul de situatie al terenului si constructiilor;

f) planul de situatie cu marcarea si numerotarea bornelor;

g) actul de intabulare a imobilului în cartea funciară;

h) procesele-verbale de receptie la terminarea lucrărilor si de receptie finală pentru proiectele/obiectivele de investitii derulate prin programul de reabilitare, dezvoltare si modernizare a infrastructurii Ministerului Apărării;

i) autorizatiile de construire/desfiintare.

(5) Planurile de situatie trebuie să indice:

a) conturul poligonal al terenului, cu dimensiunile fiecărei laturi;

b) suprafata totală rezultată din însumarea diferitelor parcele caracteristice ale perimetrului poligonal;

c) directia nord;

d) elementele caracteristice de planimetrie - localităti, drumuri, clădiri importante, margini de pădure, ape si altele asemenea, necesare identificării terenului;

e) vecinătătile pe fiecare latură, numărul topografic si numărul cărtii funciare - pentru imobilele intabulate în cartea funciară;

f) intrările principale si secundare ale clădirilor;

g) cotele/dimensiunile exterioare ale clădirilor. (6) Planurile de situatie se întocmesc la scara:

a) 1/500 pentru terenuri până la 1 ha;

b) 1/1.000 pentru terenuri de la 1 ha la 5 ha;

c) 1/2.000-1/5.000 pentru terenurile cu suprafete care depăsesc 5 ha.

Art. 19. - (1) Evidenta cadastrală a proprietătii imobiliare se tine la Directia domenii si infrastructuri, centrele de domenii si infrastructuri si la formatiunile de administrare ale unitătilor militare utilizatoare cu responsabilităti în domeniul administrării imobilului, în baza planurilor cadastrale si a încheierilor/extraselor de carte funciară, anexate la dosarele juridice/tehnice ale imobilelor.

(2) Intabularea imobilelor se face în baza documentatiilor cadastrale ce se depun de către centrele de domenii si infrastructuri la autoritătile abilitate să facă înscrierea în cartea funciară.

Art. 20. - (1) Evidenta tehnică a proprietătii imobiliare se tine la Directia domenii si infrastructuri, centrele de domenii si infrastructuri, structurile de administrare a imobilelor din cadrul categoriilor de forte ale armatei/similare si la formatiunile de administrare din unitătile militare utilizatoare cu responsabilităti în domeniul administrării imobilului.

(2) Evidenta tehnică a proprietătii imobiliare se tine pe dosare tehnice întocmite separat pe fiecare cazarmă si cuprinde datele tehnice si de detaliu privind terenurile si constructiile.

(3) Dosarele tehnice cuprind următoarele date:

a) planurile de situatie, cu indicarea vecinilor si a căilor de comunicatii apropiate;

b) copii de pe planurile cadastrale si încheierile de carte funciară privind intabularea imobilelor;

c) actele prin care se face înscrierea/modificarea în evidentă a fiecărei constructii;

d) destinatia;

e) înăltimea si numărul de nivele;

f) suprafata construită si desfăsurată;

g) capabilitătile si posibilitătile de utilizare a spatiilor, pe categorii de folosintă;

h) durata normală de utilizare a fiecărei constructii si retele de utilităti;

i) planurile orizontale si sectiuni ale constructiilor;

j) cotele exterioare ale constructiilor;

k) natura elementelor componente ale constructiilor/instalatiilor.

(4) Dosarul tehnic, precum si documentele pentru actualizarea acestuia se întocmesc pe formulare tipizate, în 4 exemplare, de către seful formatiunii de administrare a cazărmii, iar după verificarea si avizarea de către centrul de domenii si infrastructuri care are responsabilitate în zonă se înaintează ierarhic pentru aprobare la Directia domenii si infrastructuri.

(5) Documentele pentru actualizarea dosarului tehnic, aprobate, se păstrează în dosarul tehnic.

(6) Dosarele tehnice aprobate se păstrează la:

a) Directia domenii si infrastructuri, exemplarul nr. 1, pentru toate imobilele/cazărmile aflate în administrarea/proprietatea Ministerului Apărării;

b) centrul de domenii si infrastructuri, exemplarul nr. 2, pentru imobilele/cazărmile din zona sa de responsabilitate;

c) structura de cartiruire trupe si administrare a cazărmilor din cadrul categoriei de forte ale armatei/similare, exemplarul nr. 3;

d) seful formatiunii de administrare a imobilului/cazărmii din unitatea militară cu responsabilităti în domeniul administrării imobilului, exemplarul nr. 4.

Art. 21. - (1) Evidenta cantitativ-valorică a imobilelor/ cazărmilor se tine la unitătile militare utilizatoare cu responsabilităti în domeniul administrării imobilului, care au în statul de organizare formatiune de administrare si compartiment financiar-contabil.

(2) Pentru unitătile militare care nu au în statul de organizare compartiment financiar-contabil, evidenta cantitativ-valorică se tine de către unitătile militare care le au în asigurare financiară.

 

CAPITOLUL IV

Managementul proprietătii imobiliare

 

SECTIUNEA 1

Directia domenii si infrastructuri

 

Art. 22. - Managementul proprietătii imobiliare se referă la:

a) administrarea proprietătii imobiliare;

b) utilizarea, operarea si mentenanta imobilelor;

c) dezvoltarea, modernizarea si reabilitarea proprietătii imobiliare prin programe, proiecte si actiuni imobiliare specifice;

d) asigurarea constructiilor cu utilaje tehnologice, echipamente si dotări specifice imobilelor;

e) prevenirea si stingerea incendiilor la imobile;

f) protectia mediului în activitatea imobiliară;

g) siguranta si securitatea muncii în activitatea imobiliară;

h) particularitătile asigurării proprietătilor imobiliare necesare fortelor în situatiile speciale de criză, război, conflict si postconflict.

Art. 23. - Directia domenii si infrastructuri este structura Ministerului Apărării pentru managementul proprietătii imobiliare si are următoarele domenii de competentă:

a) administrarea proprietătii imobiliare;

b) elaborarea politicii privind proprietatea imobiliară, modernizarea, dezvoltarea, mentinerea sau, după caz, reducerea proprietătii imobiliare prin proiecte si programe imobiliare specifice;

c) reprezentarea intereselor Ministerului Apărării în relatiile cu institutiile statului, la nivel interministerial, cu autoritătile administratiei centrale si locale si în cele cu armatele străine;

d) exercitarea obligatiilor si responsabilitătilor prevăzute de lege, pentru proprietarul/administratorul proprietătii imobiliare;

e) controlul respectării prevederilor legislatiei în vigoare privind modul de utilizare a cazărmilor si starea de întretinere/reparatii a proprietătii imobiliare puse la dispozitia fortelor, prevenirea si stingerea incendiilor la constructii, echipamente si instalatii aferente, eliminarea pericolelor de poluare a mediului si autorizarea instalatiilor sub presiune;

f) asigurarea proprietătilor imobiliare necesare fortelor în situatiile speciale de criză, război, conflict si postconflict.

 

SECTIUNEA a 2-a

Atributiile si responsabilitătile Directiei domenii si infrastructuri

 

Art. 24. - Atributiile si responsabilitătile statului în calitate de proprietar/administrator al proprietătii imobiliare se exercită în Ministerul Apărării de către Directia domenii si infrastructuri.

Art. 25. - În domeniul administrării proprietătii imobiliare, Directia domenii si infrastructuri are următoarele atributii si responsabilităti:

a) păstrează si actualizează dosarele juridice si tehnice cu documentatii ce atestă dreptul de proprietate asupra imobilelor, configuratia si caracteristicile tehnice ale tuturor constructiilor, instalatiilor si elementelor de infrastructură din Ministerul Apărării;

b) asigură, pe linie tehnică de specialitate, managementul activitătii de intabulare în cartea funciară;

c) organizează administrarea proprietătii imobiliare si detine inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Apărării;

d) perfectionează managementul si procedurile folosite în administrarea proprietătii imobiliare pentru obtinerea compatibilitătii cu structurile euroatlantice;

e) evaluează potentialul cazărmilor devenite disponibile, în scopul schimbării destinatiei, valorificării în conditiile legii sau conversiei;

f) tine evidenta juridică a întregului patrimoniu imobiliar si coordonează, la unităti, tinerea evidentelor tehnice primare si cantitativ-valorice ale cazărmilor din Ministerul Apărării;

g) identifică mijloace de valorificare, în conditiile legii, pe termen mediu si lung a cazărmilor devenite disponibile;

h) dispune încetarea utilizării constructiilor afectate de dezastre sau accidente tehnice, când expertiza tehnică concluzionează că este pusă în pericol viata oamenilor;

i) avizează, la cererea Statului Major General, documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului, pentru amplasarea noilor obiective de investitii si dezvoltarea celor existente, precum si închiderea sau

demolarea acestora, din punctul de vedere al protejării constructiilor, instalatiilor si terenurilor existente în patrimoniul imobiliar al Ministerului Apărării;

j) asigură secretariatul Comisiei interne pentru analizarea notificărilor formulate în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 si functionarea Comisiei de evaluare interne din Ministerul Apărării.

Art. 26. - În domeniul elaborării politicii Ministerului Apărării privind proprietatea imobiliară, modernizarea, dezvoltarea, mentinerea sau, după caz, reducerea acesteia prin proiecte si programe imobiliare specifice, Directia domenii si infrastructuri are următoarele atributii si responsabilităti:

a) propune planul anual cu actele normative specifice în domeniu care urmează să fie elaborate si analizate în Comisia superioară pentru doctrine, manuale si regulamente militare;

b) elaborează reglementări proprii privind apărarea împotriva incendiilor în conformitate cu legislatia în vigoare;

c) elaborează reglementări, la nivelul Ministerului Apărării, pentru aplicarea prevederilor actelor normative în domeniu;

d) initiază demersuri pentru armonizarea prevederilor legislatiei nationale cu legislatia NATO;

e) elaborează, împreună cu statele majore ale categoriilor de forte ale armatei/similare, conceptele de constituire si utilizare a fondului imobiliar de locuinte de interventie si de serviciu pentru personalul armatei, precum si conceptele de constituire a bazelor militare;

f) întocmeste si actualizează baza de date cu actele normative, standardele si procedurile NATO;

g) colaborează la proiectele de acte normative în domeniul programelor, proiectelor imobiliare si infrastructurii initiate de alte ministere sau autorităti centrale si locale;

h) analizează mentinerea sau, după caz, reducerea proprietătii imobiliare prin proiecte si programe imobiliare specifice, în colaborare cu autoritătile administratiei publice centrale si locale;

i) analizează cerintele formulate de categoriile de forte ale armatei/similare privind proiectele de dezvoltare imobiliară, inclusiv pentru locuintele de serviciu si de interventie;

j) asigură secretariatul permanent al Consiliului tehnico-economic si analizarea tehnico-economică a documentatiilor propuse la avizare pentru proiectele imobiliare;

k) coordonează si monitorizează implementarea proiectelor si programelor imobiliare aprobate;

l) asigură aprobarea documentatiilor tehnico-economice pentru proiectele imobiliare;

m) asigură managementul proiectelor si programelor imobiliare din Ministerul Apărării;

n) asigură managementul activitătilor specifice implementării proiectelor finantate prin Programul NATO de Investitii în Securitate - NSIP, potrivit competentelor;

o) emite avize si autorizatii de construire pentru proiectele de investitii imobiliare si de infrastructură si autorizatii de desfiintare a constructiilor în Ministerul Apărării;

p) elaborează programul anual al achizitiilor publice, organizează, desfăsoară si derulează procedurile de achizitie publică specifice;

q) analizează si evaluează în teren fiecare etapă de implementare a proiectelor imobiliare, informându-l pe ministrul apărării despre etapele de realizare parcurse si neconformitătile constatate;

r) urmăreste contractele, tine evidenta si analizează costurile efective pe proiecte si programe;

s) urmăreste desfăsurarea procesului investitional, planifică bugetele proiectelor si propune modificarea corespunzătoare a volumelor de plan, prin rectificări/actualizări de buget;

s) selectionează si propune candidatul directiei pentru functia de reprezentant al Ministerului Apărării în Comitetul de infrastructură al NATO.

Art. 27. - În domeniul reprezentării intereselor Ministerului Apărării în relatiile cu institutiile statului, la nivel interministerial, cu autoritătile administratiei publice centrale si locale si cu armatele străine, Directia domenii si infrastructuri are următoarele atributii si responsabilităti:

a) reprezintă Ministerul Apărării ca membru în Centrul National pentru Asezări Umane - Habitat;

b) reprezintă Ministerul Apărării în Consiliul Interministerial pentru Avizare Lucrări Publice de Interes National si Locuinte;

c) reprezintă Ministerul Apărării în Consiliul Interministerial pentru Dezvoltare Regională, Infrastructură, Amenajarea Teritoriului si Turism;

d) reprezintă Ministerul Apărării în comisii mixte pentru lucrările de interes international sau regional;

e) participă cu specialisti la activităti internationale privind reducerea infrastructurii militare, conversia bazelor si facilitătilor militare sub egida Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, cu asistenta expertilor NATO si internationali;

f) colaborează cu expertii NATO pentru implementarea proiectelor finantate prin Programul NATO de Investitii în Securitate - NSIP;

g) participă cu specialisti la cursurile de perfectionare a sistemului managerial si procedurilor folosite în sistemul de infrastructuri NATO, precum si la activitătile de schimb de experientă în domeniul NSIP cu structuri similare din tările membre NATO;

h) participă cu personal de specialitate în comandamentele multinationale din teatrele de operatii;

i) întocmeste si înaintează documentele statistice prevăzute de lege privind monitorizarea realizării obiectivelor si activitătilor de investitii publice la Ministerul Economiei si Finantelor si Institutul National de Statistică;

j) participă cu reprezentanti în cadrul „Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătire pentru situatii de urgentă - Componenta B: Reducerea riscului seismic” din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor.

Art. 28. - În domeniul exercitării obligatiilor si responsabilitătilor prevăzute de lege pentru proprietarul/administratorul proprietătii imobiliare, Directia domenii si infrastructuri are următoarele atributii si responsabilităti:

a) asigură si coordonează operatiunile si demersurile legale de interventie asupra proprietătii imobiliare a statului privind mărirea patrimoniului prin proiecte imobiliare, micsorarea acestuia prin demolare, transfer, valorificare si conversie;

b) asigură achizitia serviciului de expertizare tehnică de calitate a constructiilor din administrarea unitătilor, în situatia executării lucrărilor de interventie la constructii, precum si pentru punerea în sigurantă a fondului construit;

c) întocmeste si transmite Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor situatia centralizatoare a imobilelor identificate cu potential de risc seismic;

d) verifică existenta si valabilitatea autorizatiilor detinute de administratorii cazărmilor pentru efectuarea urmăririi în timp a constructiilor din cazărmi;

e) controlează utilizarea constructiilor conform instructiunilor de exploatare prevăzute în cartea tehnică a constructiei;

f) elaborează fundamentări, programe, planuri de reparatii pentru clădirile si instalatiile din cazărmile ce nu sunt în responsabilitatea categoriilor de forte ale armatei/similare;

g) verifică păstrarea si completarea la zi a cărtii tehnice a constructiei;

h) controlează modul de organizare si desfăsurare a urmăririi comportării în timp a constructiilor conform cărtii tehnice a constructiei;

i) controlează efectuarea lucrărilor de întretinere si de reparatii curente la imobile, rezultate din activitatea de urmărire a comportării în timp a constructiilor;

j) supune spre avizare Consiliului tehnico-economic documentatiile tehnico-economice;

k) autorizează imobilele/cazărmile Ministerului Apărării privind prevenirea si stingerea incendiilor.

Art. 29. - În domeniul controlului respectării prevederilor legislatiei în vigoare privind modul de utilizare a spatiilor, administrarea si utilizarea cazărmilor, starea de întretinere/reparatii a proprietătii imobiliare puse la dispozitia categoriilor de forte ale armatei/similare, Directia domenii si infrastructuri are următoarele atributii si responsabilităti:

a) controlează, prin comisii proprii sau prin membri numiti în comisiile organizate de structurile Ministerului Apărării, modul cum sunt

respectate normele de exploatare si întretinere a constructiilor, instalatiilor si terenurilor si aplică sanctiunile prevăzute de lege atunci când constată încălcarea acestora;

b) îndrumă, coordonează si controlează activitatea de prevenire si stingere a incendiilor în cadrul Ministerului Apărării;

c) îndrumă, coordonează si controlează activitatea de protectie a mediului în directie si în unitătile aflate în subordine;

d) controlează la toate categoriile de forte ale armatei/similare dacă s-au luat măsuri pentru urmărirea în timp a constructiilor din cazărmi;

e) controlează efectuarea lucrărilor din etapa de postutilizare a constructiilor.

Art. 30. - În domeniul asigurării proprietătilor imobiliare necesare fortelor în situatiile speciale de criză, război, conflict si postconflict si în coordonarea actiunilor desfăsurate de unitătile de cartiruire trupe si administrare cazărmi în astfel de situatii, Directia domenii si infrastructuri are următoarele atributii si responsabilităti:

a) stabileste împreună cu Statul Major General/Marele Cartier General lucrările prevăzute a fi executate în primul an de conflict, prin continuarea unor obiective din planul de investitii si reparatii capitale sau prin introducerea altora noi;

b) urmăreste realizarea lucrărilor, în ordinea stabilită pentru punerea la dispozitia categoriilor de forte ale armatei si a Statului Major General a capabilitătilor necesare desfăsurării operatiilor militare;

c) pune la dispozitie Sistemul Mobil de Constructii Metalice Rapide - UBM sau execută cu acesta lucrări pentru eventuale adăposturi necesare populatiei ori pentru depozitarea tehnicii, munitiilor si altor materiale;

d) participă la evacuări, demolări, reconditionări de obiective militare si civile distruse în perioada de conflict si după aceasta;

e) participă la programe de reconstruire prevăzute a fi realizate în tară sau în străinătate în faza postconflict, cu specialisti pe linie de proiectare si executie;

f) participă la programul de rechizitii necesare Ministerului Apărării în caz de criză, pentru produsele specifice domeniului său de activitate;

g) participă la cartiruirea trupelor;

h) predă/primeste terenurile, constructiile si alte bunuri rechizitionate;

i) avizează propunerile categoriilor de forte ale armatei/similare pentru reorganizarea formatiunilor de administrare a imobilelor;

j) controlează aplicarea planurilor de punere în conservare a clădirilor.

 

SECTIUNEA a 3-a

Controlul de stat al calitătii în constructii si controlul disciplinei în amenajarea teritoriului

 

Art. 31. - Controlul de stat al calitătii în constructii si controlul disciplinei în amenajarea teritoriului se realizează în Ministerul Apărării de către Directia domenii si infrastructuri, prin personal autorizat de Inspectoratul de Stat în Constructii - ISC.

Art. 32. - În domeniul controlului de stat al calitătii în constructii si al controlului disciplinei în amenajarea teritoriului în Ministerul Apărării, Directia domenii si infrastructuri are următoarele atributii si responsabilităti:

a) exercită controlul de stat al calitătii în constructii, în toate componentele sistemului calitătii si în toate etapele: conceptie, proiectare, executie, urmărirea comportării în exploatare sau postutilizare, indiferent de forma de proprietate ori de sursa de finantare;

b) constată contraventiile în domeniul constructiilor si aplică sanctiunile si amenzile prevăzute de lege;

c) dispune, în limita competentelor legale, oprirea lucrărilor realizate necorespunzător sau cu încălcarea reglementărilor în vigoare;

d) raportează ministrului apărării cazurile de realizare nelegală a lucrărilor de constructii si instalatii;

e) emite avize, acorduri, certificate si autorizatii, conform prevederilor actelor normative, pentru lucrările la constructiile noi si lucrările de interventie asupra constructiilor;

f) solicită modificarea sau retragerea agrementelor tehnice pentru materiale de constructii livrate de fabricanti, pentru care constată, pe

santiere, că nu pot fi puse în operă întrucât nu sunt conforme standardelor românesti;

g) propune institutiilor emitente retragerea avizelor/autorizatiilor pentru executantii de lucrări, responsabilii tehnici cu executia lucrărilor, dirigintii de santier, proiectantii, expertii tehnici si verificatorii de proiecte care încalcă în mod repetat reglementările tehnice privind calitatea în constructii si atributiile specifice sau când prestatiile acestora sunt necorespunzătoare;

h) propune efectuarea de expertize tehnice de calitate la documentatii, lucrări si constructii în cazul producerii unor accidente tehnice sau dezastre, precum si în toate cazurile în care se ajunge la această concluzie în urma unui control;

i) dispune, acolo unde expertiza o cere, încetarea exploatării constructiilor;

j) participă la toate fazele determinante, stabilite în proiectul tehnic al lucrărilor conform prevederilor actelor normative în vigoare, verifică dacă sunt îndeplinite conditiile tehnice din proiecte si reglementările aplicabile si autorizează continuarea lucrărilor, numai în cazul îndeplinirii acestora;

k) controlează implementarea actelor normative privind investigarea si punerea în sigurantă provizorie a constructiilor si instalatiilor;

l) verifică aplicarea prevederilor legale privind receptia lucrărilor, întocmirea, păstrarea si completarea cărtii tehnice a constructiei si modul în care se face urmărirea curentă si specială în exploatare a constructiilor;

m) verifică respectarea prevederilor legale referitoare la controlul si atestarea calitătii materialelor, produselor, elementelor de constructii si lucrărilor executate, constată abaterile si aplică sanctiunile legale;

n) elaborează si actualizează, ori de câte ori este necesar, normele metodologice, procedurile, instructiunile pentru desfăsurarea activitătii proprii si asigură mijloacele si dotarea cu materiale, aparatura si tehnica necesare exercitării atributului de control;

o) efectuează periodic si ori de câte ori este necesar analize si întocmeste rapoarte de informare în domeniul specific de activitate, cu propuneri de măsuri preventive si de îmbunătătire a calitătii si disciplinei în constructii;

p) organizează instruiri în domeniul calitătii si disciplinei în constructii;

q) exercită controlul privind respectarea actelor normative referitoare la disciplina în urbanism si amenajarea teritoriului;

r) participă în comisii tehnice la cercetarea accidentelor tehnice la constructii, precum si la cercetarea altor evenimente sau pagube în legătură cu implementarea/realizarea proiectelor imobiliare.

 

CAPITOLUL V

Administrarea proprietătii imobiliare

 

SECTIUNEA 1

Operatiunile cu proprietăti imobiliare

 

Art. 33. - Operatiunile cu proprietăti imobiliare sunt activităti desfăsurate de către Directia domenii si infrastructuri si centrele de domenii si infrastructuri în relatia cu autoritătile statului, în scopul dobândirii terenurilor, constructiilor si instalatiilor necesare activitătilor unitătilor militare si pentru înstrăinarea/valorificarea elementelor patrimoniului imobiliar ale Ministerului Apărării, care au devenit disponibile în urma procesului de restructurare si reorganizare a Armatei României.

Art. 34. - (1) Dobândirea de proprietăti imobiliare se face prin:

a) transfer fără plată de la alte institutii publice, în conditiile legii;

b) achizitionare, prin căile prevăzute de legislatia în vigoare, respectiv donatii, exproprieri pentru cauze de utilitate publică de interes local sau national privind apărarea tării, rechizitii, acte de vânzare-cumpărare, hotărâri judecătoresti si altele;

c) realizarea de proiecte de investitii imobiliare.

(2) Asigurarea cu terenuri, constructii si instalatii se face de către Directia domenii si infrastructuri, pe baza raportului de necesitate al sefului categoriei de forte ale armatei sau al comandantului comandamentului de armă/similar, aprobat de ministrul apărării, avizat în prealabil de Statul Major General.

(3) Directia domenii si infrastructuri, pe baza raportului de necesitate aprobat întreprinde actiunile specifice în relatia cu autoritătile statului.

(4) În faza premergătoare întocmirii raportului de necesitate, categoriile de forte ale armatei/similare, interesate, trebuie:

a) să stabilească prin recunoastere la fata locului terenurile necesare a fi preluate în administrare conform necesitătilor impuse de misiunile si activitătile specifice;

b) să contacteze proprietarii terenurilor/institutiile publice/ persoanele fizice sau juridice în vederea exprimării intentiei de preluare a terenurilor conform prevederilor legale;

c) să întocmească în 3 exemplare documentatia preliminară necesară achizitionării terenurilor, pe care o transmit la Directia domenii si infrastructuri.

Art. 35. - (1) Pentru terenuri împădurite aflate în proprietatea statului si în administrarea autoritătilor administratiei publice centrale sau locale, documentatia preliminară cuprinde următoarele:

a) memoriul justificativ al necesitătii si oportunitătii achizitionării terenului, semnat de comandantul unitătii militare care solicită terenul, avizat de comandantii/sefii structurilor ierarhice;

b) memoriul de cedare-defrisare tip, încheiat cu ocolul silvic si vizat de organele competente, care cuprinde si evaluarea suprafetelor ce se scot din fondul forestier sau se defrisează, conform prevederilor legale;

c) planul de situatie al terenului, întocmit după harta forestieră a zonei geografice respective, aflată la ocolul silvic, avizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliară.

(2) Pentru terenuri agricole aflate în proprietatea statului si în administrarea autoritătilor administratiei publice centrale sau locale, documentatia preliminară cuprinde următoarele:

a) memoriul justificativ al necesitătii si oportunitătii achizitionării terenului, semnat de comandantul unitătii militare care solicită terenul si avizat de comandantii/sefii structurilor ierarhice;

b) avizul de principiu al institutiei detinătoare a terenului, din care să rezulte punctul de vedere al acesteia asupra cedării terenului solicitat;

c) planul de situatie, cu indicarea vecinilor, punctelor de reper, cotelor, nordului si altor detalii topografice;

d) planul de încadrare în zonă, cu indicarea terenului solicitat, avizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliară.

(3) Pentru terenuri aflate în proprietatea statului si în administrarea autoritătilor administratiei publice centrale sau locale, documentatia preliminară cuprinde următoarele:

a) memoriul justificativ al necesitătii si oportunitătii achizitionării terenului, semnat de comandantul unitătii militare care solicită terenul si avizat de comandantii/sefii structurilor ierarhice;

b) avizul de principiu al institutiei detinătoare a terenului, prin care se constată necesitatea trecerii acestuia în administrarea Ministerului Apărării;

c) planul de situatie cu indicarea vecinilor, punctelor de reper, cotelor, nordului si altor detalii topografice;

d) planul de încadrare în zonă, care cuprinde indicarea terenului solicitat, limita vetrei satului sau perimetrul construibil al orasului si figurarea obiectivelor în zonă pe posesori, avizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliară.

(4) Pentru terenuri proprietate privată, documentatia preliminară trebuie să cuprindă următoarele:

a) memoriul justificativ al necesitătii si oportunitătii achizitionării terenului, semnat de comandantul unitătii militare care solicită terenul, avizat de comandantii/sefii structurilor ierarhice;

b) tabelul nominal cu proprietarii terenului, care cuprinde datele de identificare a acestora si a terenurilor detinute, solicitate de categoriile de forte ale armatei/similare;

c) suprafata construită, numărul de nivele si suprafata desfăsurată a clădirilor aflate pe teren;

d) consimtământul scris al proprietarilor cu privire la cedarea terenului si modul de compensare, dat în fata organelor locale care certifică pentru exactitate;

e) estimarea sumelor ce urmează a fi plătite de Ministerul Apărării pentru terenul si, după caz, constructiile în cauză;

f) planul de situatie al terenului, cu indicarea parcelelor si a suprafetelor acestora, corespunzător numărului curent din tabelul nominal;

g) planurile orizontale ale clădirilor;

h) planul de încadrare în zonă la scara 1/25.000-1/50.000, care cuprinde indicarea terenului solicitat, perimetrul intravilan si extravilan, cu figurarea obiectivelor în zonă pe proprietari/detinători, avizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliară.

Art. 36. - Memoriul justificativ al necesitătii si oportunitătii achizitionării terenului cuprinde următoarele:

a) se precizează dacă terenul ales este pozitionat în intravilan/extravilan;

b) se precizează dacă pe teren există clădiri care urmează a fi demolate, precizându-se suprafata acestora, caracteristicile tehnice si uzura constructiilor, precum si fotografiile constructiilor respective, numărul familiilor care urmează a fi evacuate de către proprietar si modul cum se asigură cazarea acestora;

c) denumirea si descrierea sumară a obiectivului/proiectului de investitie ce urmează a se realiza si unitatea utilizatoare;

d) obiectele, dimensiunile, capacitatea si coordonatele de amplasament - în cazul constructiilor;

e) justificarea alegerii amplasamentului, avându-se în vedere conditiile tactice, tehnice si economice, camuflaj, cerinte operative, pozitia fată de căile de comunicatii, conditii geotehnice ale terenului si altele;

f) rezultatul verificărilor privind eventuala prezentă militară în zonă;

g) justificarea oportunitătii achizitiei.

Art. 37. - (1) Pentru scoaterea temporară din productia agricolă a suprafetelor de teren, documentatia preliminară trebuie sa cuprindă:

a) memoriul justificativ al necesitătii si oportunitătii, în care se prezintă: obiectul/scopul, suprafetele de teren solicitate, cu indicarea localitătii, pe categorii de folosinta, culturi existente sau planificate la data preluării terenului si posesorii, precizări asupra existentei lucrărilor de investitii agricole, durata de utilizare;

b) planul de situatie cu amplasarea zonelor/terenurilor, întocmit la scara 1/1.000-1/5.000;

c) punctul de vedere al proprietarului/administratorului terenului pentru cedarea temporară;

d) avizul organelor centrale abilitate cu privire la delimitarea si scoaterea terenului din productia agricolă.

(2) Pentru utilizarea temporară a terenurilor care nu necesită scoaterea din productia agricolă, unitatea militară utilizatoare cu responsabilităti în domeniul administrării imobilului sau, după caz, esalonul superior al acesteia încheie cu detinătorul terenului o întelegere în care se stabilesc suprafetele ce urmează să fie folosite, precum si datele necesare calculării despăgubirilor legale ce se vor plăti pentru pagubele produse.

Art. 38. - La alegerea terenurilor, structurile interesate evită pe cât posibil:

a) demolările;

b) exproprierile de imobile proprietate personală;

c) scoaterea din productia agricolă a terenurilor, indiferent de proprietar;

d) defrisările de arbori, ce nu sunt strict necesare pentru executarea lucrărilor.

Art. 39. - Diminuarea proprietătii imobiliare a armatei se face prin:

a) transfer către alte institutii publice în conditiile legii;

b) vânzare, concesionare sau alte operatiuni juridice;

c) scoatere din functiune;

d) notificări în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

e) alte căi prevăzute de lege.

Art. 40. - Modificările intervenite în patrimoniul imobiliar al armatei se operează în evidenta Ministerului Apărării numai după îndeplinirea următoarelor conditii:

a) ducerea la îndeplinire a prevederilor actelor normative/actelor de vânzare-cumpărare/ale hotărârilor judecătoresti sau ale altor acte translative de proprietate, prin încheierea de protocoale/procese-verbale de predare-primire între părti, conform modelelor prezentate în anexa nr. 1;

b) receptionarea terminării lucrărilor de demolare sau construire autorizate în conditiile legii.

Art. 41. - (1) Imobilele disponibile pot fi valorificate.

(2) Valorificarea terenurilor, constructiilor si/sau a instalatiilor devenite disponibile prin închirierea ori vânzarea lor unor persoane fizice sau juridice se face potrivit prevederilor legislatiei în vigoare.

(3) Închirierea locuintelor de serviciu sau de interventie, precum si vânzarea locuintelor de serviciu, care constituie fondul locativ al Ministerului Apărării, se fac potrivit prevederilor legislatiei în vigoare.

(4) Imobilele devenite disponibile nu se dezafectează de constructiile/instalatiile aferente clădirii.

Art. 42. - (1) Terenurile si constructiile necesare în folosintă provizorie Ministerului Apărării sunt preluate de unitătile militare utilizatoare cu responsabilităti în domeniul administrării imobilului, asistate de reprezentantii centrelor de domenii si infrastructuri, pe bază de protocol/proces-verbal de predare-primire, la care se anexează planurile de situatie ale terenurilor, planurile orizontale ale constructiilor si documentele juridice de provenientă.

(2) După expirarea perioadei de folosintă provizorie a terenurilor/constructiilor preluate de Ministerul Apărării sau înainte de expirarea acesteia, dacă acestea nu mai sunt utile ministerului, unitătile militare utilizatoare cu responsabilităti în domeniul administrării imobilului înaintează ierarhic rapoarte la Directia domenii si infrastructuri, în vederea restituirii acestora si radierii din evidentă.

Art. 43. - Terenurile si constructiile luate în folosintă provizorie nu se înscriu în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al statului, dar primesc indicativ/cod de imobil si se înscriu în evidenta contabilă.

 

SECTIUNEA a 2-a

Administrarea proprietătii imobiliare

 

Art. 44. - Administrarea proprietătii imobiliare se referă la inventarul tuturor terenurilor, constructiilor, utilitătilor si lucrărilor exterioare de orice fel din patrimoniul Ministerului Apărării si cuprinde toate actiunile întreprinse si păstrarea evidentei operatiunilor cu proprietăti imobiliare ca: mentenanta, întocmirea studiilor, proiectarea, planificarea, construirea, modificarea, transformarea, extinderea, renovarea, repararea, demolarea, schimbarea de destinatie, organizarea, coordonarea si verificarea activitătii de intabulare a imobilelor si a evidentelor juridică, tehnică si statistică a fondului construit si a terenurilor aflate în folosinta unitătilor militare.

Art. 45. -Administrarea proprietătii imobiliare presupune, dar nu se limitează la următoarele:

a) operarea si actualizarea evidentelor, corespunzător modificărilor cantitative sau calitative care se produc în patrimoniul imobiliar ca urmare a activitătilor aprobate conform legii, precum si verificarea corespondentei acestora cu situatia reală din teren;

b) înscrierea în dosarele juridice si tehnice a tuturor operatiunilor care duc la diminuarea sau mărirea patrimoniului imobiliar al armatei;

c) introducerea în dosarele juridice a actelor care constituie bază legală cu privire la modificarea situatiei juridice a imobilelor;

d) organizarea, coordonarea si verificarea operatiunii de inventariere a constructiilor si terenurilor, potrivit instructiunilor specifice Ministerului Apărării;

e) colaborarea cu Directia topografică militară în vederea realizării documentatiilor cadastrale;

f) urmărirea modului de utilizare a constructiilor, instalatiilor si terenurilor ce alcătuiesc patrimoniul imobiliar al armatei, conform destinatiei prevăzute în documentele de evidentă;

g) derularea operatiunilor care au ca efect mărirea, diminuarea sau valorificarea patrimoniului imobiliar, potrivit prevederilor legale.

Art. 46. - (1) Unitătile militare utilizatoare cu responsabilităti în domeniul administrării imobilului, asistate de reprezentantii centrelor de domenii si infrastructuri, iau în primire terenurile dobândite pe bază de protocol/proces-verbal de predare-primire.

(2) Documentele de preluare a terenurilor se înregistrează în evidentă si se înaintează Directiei domenii si infrastructuri în cel mult 5 zile de la data încheierii acestora.

Art. 47. - (1) Unitătile militare utilizatoare cu responsabilităti în domeniul administrării imobilului întocmesc documentele de preluare a terenurilor si constructiilor, conform modelului prezentat în anexa nr. 2.

(2) Procesul-verbal trebuie să contină suprafata totală ce se ia în primire de către comandantul/seful unitătii militare utilizatoare cu responsabilităti în domeniul administrării imobilului, elementele de identificare, valoarea la zi, precum si planurile de situatie si copii ale documentelor de provenientă a terenurilor.

(3) În cazul în care unitatea militară utilizatoare cu responsabilităti în domeniul administrării imobilului nu este desemnată, terenurile rămân la centrele de domenii si infrastructuri.

(4) În cel mult 30 de zile de la luarea în primire a terenurilor, unitatea militară utilizatoare cu responsabilităti în domeniul administrării imobilului/centrul de domenii si infrastructuri înaintează Directiei domenii si infrastructuri documentele tehnice care au ca efect modificarea patrimoniului imobiliar al Ministerului Apărării, respectiv dosarul tehnic sau, după caz, fisele modificatoare pentru actualizarea dosarului tehnic al imobilului/cazărmii.

(5) Fisa modificatoare pentru actualizarea dosarului tehnic al imobilului/cazărmii cuprinde totalitatea fiselor cu date tehnice ale cazărmii, de la pct. 1 la pct. 7 din dosarul tehnic, după caz, la care se introduc două mentiuni, prima cu datele initiale, iar cea de-a doua cu datele rezultate după modificare.

Art. 48. - (1) Unitătile militare utilizatoare folosesc terenurile potrivit destinatiei principale înscrise în documentele de evidentă.

(2) Schimbarea destinatiei se face la ordinul sau cu aprobarea Directiei domenii si infrastructuri.

(3) Propunerile de schimbare a destinatiei se fac de structurile interesate si se transmit spre aprobare prin centrele de domenii si infrastructuri, însotite de următoarele documentatii:

a) memoriul justificativ în care se detaliază necesitatea si oportunitatea schimbării destinatiei terenului, prezentarea situatiei actuale, situatia propusă, fundamentată pe baza normelor prevăzute de instructiuni;

b) planul de situatie al cazărmii, cu evidentierea terenului în cauză.

(4) Planul de situatie pentru schimbarea destinatiei unui teren este supus avizării/aprobării esaloanelor în drept, conform modelului prezentat în anexa nr. 3.

(5) După aprobare, schimbarea destinatiei terenurilor se înscrie în evidenta statistică, tehnică si cadastrală, pe baza fiselor modificatoare ce se întocmesc de către administratorii de cazărmi.

(6) Pentru trecerea unui teren de la o cazarmă la alta, unitatea militară interesată întocmeste o documentatie tehnică asemănătoare celei prevăzute în cazul schimbării destinatiei terenurilor, cu exceptia faptului că, în acest caz, la documentatie se anexează un plan de situatie care să evidentieze propunerea.

(7) Unitătile militare utilizatoare de terenuri, cu responsabilităti în domeniul administrării imobilului, au următoarele obligatii:

a) să împrejmuiască sau, după caz, să borneze terenurile;

b) să prevină degradările, înstrăinările ilegale, folosirea abuzivă si poluarea acestora;

c) să întretină fondul forestier si plantatiile potrivit prevederilor legislatiei în vigoare.

Art. 49. - (1) Dobândirea constructiilor indiferent de destinatie si predarea acestora în administrarea unitătilor militare utilizatoare cu responsabilităti în domeniul administrării imobilului se fac în aceleasi conditii cu dobândirea terenurilor.

(2) La documentele de predare-primire a constructiilor se anexează planurile de situatie, planurile orizontale si sectiunile edificatoare, întocmite la o scară convenabilă.

(3) În cazul în care unitatea militară utilizatoare cu responsabilităti în domeniul administrării imobilului nu este desemnată, constructiile rămân la centrele de domenii si infrastructuri.

(4) Procesul-verbal de predare-primire în folosintă trebuie să contină:

a) date de identificare ca pozitie/amplasare si anul construirii;

b) tipul structurii de rezistentă si materiale folosite;

c) instalatiile aferente;

d) starea generală a constructiei;

e) valoarea la zi, din evidenta contabilă, sau, după caz, stabilită prin expertizare.

Art. 50. - În cazul în care Ministerul Apărării dobândeste terenuri si constructii prin acelasi act juridic, se întocmeste un singur protocol, respectiv un singur proces-verbal de predare-primire în folosintă.

Art. 51. - În cel mult 30 de zile de la luarea în primire, administratorii cazărmilor înaintează ierarhic la Directia domenii si infrastructuri, prin centrele de domenii si infrastructuri, documentele tehnice care au ca efect modificarea patrimoniului imobiliar al Ministerului Apărării, respectiv procesele-verbale de predare-primire, fisele modificatoare ale dosarelor tehnice ale cazărmilor, planurile de situatie, planurile orizontale si alte documente edificatoare.

Art. 52. - Unitătile militare utilizatoare folosesc constructiile potrivit destinatiei principale înscrise în documentele de evidentă.

Art. 53. - (1) Schimbarea destinatiei constructiilor sau a unor părti ale acestora ce impune modificări constructive se aprobă de seful Directiei domenii si infrastructuri, cu efectuarea, după caz, a expertizei tehnice a constructiei.

(2) Schimbarea destinatiei constructiilor sau a unor părti din acestea ce nu implică modificări constructive se aprobă de către seful centrului de domenii si infrastructuri.

(3) Pentru obtinerea aprobării schimbării destinatiei constructiilor sau a unor părti din acestea ce nu implică modificări constructive, unitătile militare care le au în evidenta contabilă întocmesc o documentatie tehnică ce cuprinde:

a) memoriul justificativ al necesitătii si oportunitătii, în care se prezintă situatia actuală, ce se propune prin schimbarea destinatiei, fundamentat pe baza normelor prevăzute de instructiuni, lucrări ce se execută si alte argumente;

b) planurile orizontale ale constructiilor, cu evidentierea distinctă a spatiilor la care se propune schimbarea destinatiei;

c) sectiuni edificatoare;

d) planul de situatie al cazărmii în care se evidentiază constructiile respective.

(4) Noile planuri orizontale si planul de situatie al cazărmii, ce contin situatia modificată, se supun avizării si aprobării de către esaloanele abilitate, conform precizărilor din anexa nr. 3, secret de serviciu.

(5) Schimbarea destinatiei si modificările constructiei se înscriu în dosarul tehnic al cazărmii.

(6) Modificările apărute prin schimbarea destinatiei constructiilor sau a unor părti din acestea se operează în dosarele tehnice, pe baza fiselor modificatoare ce se întocmesc de către administratorii cazărmilor si care se înaintează prin centrele de domenii si infrastructuri.

Art. 54. - (1) Constructiile de orice fel si instalatiile aferente acestora au o durată normală de functionare stabilită prin lege.

(2) În lipsa unui proces-verbal de receptie, intrarea în functiune a unei constructii se stabileste cu orice alte probe admise de legislatia în vigoare.

Art. 55. - (1) Trecerea unei constructii de la o cazarmă la alta se face cu tot cu terenul aferent accesului personalului si tehnicii pentru activitatea curentă si interventiile în situatii de urgentă.

(2) Unitatea militară interesată întocmeste o documentatie tehnică asemănătoare celei pentru trecerea terenurilor de la o cazarmă la alta, la care se adaugă planurile orizontale si sectiunile constructiilor.

(3) Administratorii celor două cazărmi întocmesc procesul-verbal de predare-primire, înscriu modificările survenite în dosarele tehnice si transmit fisele modificatoare structurilor de administrare si cartiruire de care apartin si Directiei domenii si infrastructuri, prin centrele de domenii si infrastructuri.

Art. 56. - (1) Demolarea unei constructii sau a unei părti din aceasta se face de către unitatea militară utilizatoare cu responsabilităti în domeniul administrării imobilului, numai după obtinerea aprobării scoaterii din functiune.

(2) Documentatia de scoatere din functiune se întocmeste de unitatea militară care are în evidenta contabilă constructiile respective si cuprinde:

a) procesul-verbal de scoatere din functiune a activelor fixe si nota de prezentare, conform modelelor precizate în instructiuni;

b) fisa constructiei, care se întocmeste pe un formular tipizat, conform modelului prezentat în anexa nr. 4;

c) baza de calcul cu materialele estimate a se recupera în stare tehnică si calitativă conformă spre a fi valorificate în urma demolării

constructiei si situatia centralizatoare a acestora, dacă este cazul, conform modelului prezentat în anexele nr. 5 si 6;

d) planurile orizontale ale constructiilor propuse pentru scoatere din functiune si planul de situatie al cazărmii în care se evidentiază în mod distinct constructiile respective.

(3) Scoaterea din functiune a constructiilor înainte de îndeplinirea duratei normale de utilizare se cercetează administrativ, potrivit instructiunilor în vigoare, iar documentul cu rezultatul finalizării cercetării administrative aprobat se anexează la documentatia de scoatere din functiune.

(4) În situatii temeinic justificate, constructiile a căror durată normală de functionare a fost îndeplinită se supun unei expertize tehnice de calitate, care poate stabili prelungirea folosirii pe o anumită durată, lucrări de interventie sau demolarea.

(5) Demolarea constructiilor se execută după aprobarea scoaterii din functiune a acestora, pe baza autorizatiei de desfiintare specială emise de Directia domenii si infrastructuri sau, după caz, de către autoritătile administratiei locale.

(6) Autorizatia de desfiintare a constructiilor se emite în baza cererii unitătii militare utilizatoare cu responsabilităti în domeniul administrării imobilului si a proiectului de autorizare a demolării, elaborat de proiectantul autorizat si aprobat de comandantul/seful acesteia.

(7) Continutul proiectului de autorizare a demolării este stabilit prin reglementări specifice de amenajarea teritoriului.

(8) În cazul demolărilor partiale, constructiile se expertizează de către un specialist atestat, iar documentatia de demolare este însusită de expertul tehnic.

(9) În situatia în care desfiintarea necesită operatiuni tehnice complexe, se prezintă si proiectul de organizare a lucrărilor de demolare.

(10) După demolare, se întocmeste procesul-verbal de receptie a lucrărilor de demolare.

(11) Administratorul de cazarmă operează în dosarul tehnic constructiile demolate si trimite Directiei domenii si infrastructuri, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data receptiei lucrărilor de demolare, fisa modificatoare cu schimbările intervenite la constructii, instalatii si amenajări, pentrua se opera în evidentă.

Art. 57. - (1) În scopul păstrării integritătii patrimoniului imobiliar al Ministerului Apărării, Directia domenii si infrastructuri organizează măsurători cadastrale si înscrierea dreptului de administrare/proprietate în cartea funciară, potrivit legislatiei în vigoare.

(2) Realizarea măsurătorilor cadastrale se face prin grija Directiei topografice militare în colaborare cu centrele de domenii si infrastructuri, în prezenta reprezentantilor unitătilor militare utilizatoare cu responsabilităti în domeniul administrării imobilului, care au în evidenta contabilă imobilele/cazărmile respective.

Art. 58. - (1) Comandantii/sefii unitătilor militare care au imobile în evidenta contabilă organizează inventarieri ale constructiilor si terenurilor conform reglementărilor în vigoare.

(2) Rezultatele inventarierilor se înscriu în formulare tipizate, care se trimit la centrele de domenii si infrastructuri, pentru confruntarea cu evidenta juridică/tehnică, inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public a[statului aflate în administrarea Ministerului Apărării.

(3) În vederea operării modificărilor intervenite în evidentă, administratorii cazărmilor întocmesc fise modificatoare care se trimit ierarhic, pentru aprobare, la structurile abilitate.

(4) Eventuale neconcordante constatate în urma confruntării se semnalează unitătilor militare care au în evidenta contabilă imobilele, pentru a lua măsuri de solutionare, conform legislatiei în vigoare.

(5) După solutionarea neconformitătilor, situatiile centralizatoare refăcute se trimit de centrele de domenii si infrastructuri la Directia domenii si infrastructuri.

 

SECTIUNEA a 3-a

Particularităti în administrarea proprietătilor imobiliare cu destinatie specială

 

Art. 59. - (1) Proprietatea imobiliară cu destinatie specială este constituită din cazărmi/imobile sau constructii care adăpostesc functiuni speciale, pentru care sunt impuse conditii/restrictii în amplasare, acces, operare, datorită destinatiei, caracterului, importantei din punct de vedere strategic sau pericolului/riscurilor în utilizare, de tipul sistemelor de facilităti pentru conducere strategică, informatii si centre de procesare a informatiilor, facilităti pentru depozitare sau lucru cu explozivi, chimicale toxice si munitii, reziduuri periculoase si altele.

(2) Aceste cazărmi/imobile sau constructii, denumite si obiective speciale, se stabilesc de Statul Major General.

(3) În cazul acestor obiective, pe lângă măsurile privind mascarea si păstrarea secretului amplasamentului, care se iau de către unitătile militare utilizatoare cu responsabilităti în domeniul administrării imobilului, prin constructie se prevăd instalatii si mijloace care să asigure functiunile specifice acestui tip de facilităti.

 

CAPITOLUL VI

Sistemul de administrare a proprietătii imobiliare

 

SECTIUNEA 1

Componentele sistemului de administrare a proprietătii imobiliare

 

Art. 60. - (1) Proprietatea imobiliară este administrată prin structuri de specialitate ale Directiei domenii si infrastructuri, cu misiunea să asigure, conform zonelor de responsabilitate si domeniilor de competentă, exercitarea drepturilor si obligatiilor ce revin statului, în calitate de administrator/proprietar al patrimoniului imobiliar al Ministerului Apărării.

(2) Sistemul de administrare a proprietătii imobiliare se compune din:

a) structurile tehnice de specialitate pentru administrarea zonală a proprietătii imobiliare;

b) Centrul de studii si proiectare constructii militare;

c) Centrul de interventie în situatii de urgentă.

(3) Zona de responsabilitate a fiecărei structuri tehnice de specialitate pentru administrarea proprietătii imobiliare se aprobă prin statul de organizare al acesteia.

Art. 61. - (1) Structurile tehnice de specialitate pentru administrarea zonală a proprietătii imobiliare sunt centrele de domenii si infrastructuri din subordinea Directiei domenii si infrastructuri.

(2) Seful centrului de domenii si infrastructuri se subordonează nemijlocit sefului Directiei domenii si infrastructuri.

(3) Centrul de domenii si infrastructuri are următoarele domenii de competentă:

a) administrarea proprietătii imobiliare aflate în zona de responsabilitate;

b) implementarea proiectelor de investitii imobiliare pentru care are calitatea de investitor delegat;

c) asigurarea dirigentiei de santier pentru toate lucrările la obiectivele de investitii si lucrările de interventie ce se realizează în zona de responsabilitate;

d) mentenanta cazărmilor si urmărirea comportării în timp a constructiilor si instalatiilor;

e) prevenirea si stingerea incendiilor în cazărmile pe care le are în administrare;

f) supravegherea tehnică.

Art. 62. - (1) Structura tehnică de specialitate a Directiei domenii si infrastructuri pentru consultantă si asigurarea documentatiilor tehnico-economice pentru proiectele de investitii si actiunile imobiliare ale Ministerului Apărării este Centrul de studii si proiectare constructii militare.

(2) Seful Centrului de studii si proiectare constructii militare se subordonează nemijlocit sefului Directiei domenii si infrastructuri.

(3) Centrul de studii si proiectare constructii militare îsi exercită competentele în următoarele domenii:

a) asigurarea analizelor tehnico-economice, a studiilor de prefezabilitate si fezabilitate pentru implementarea proiectelor de investitii imobiliare ale Ministerului Apărării;

b) asigurarea consultantei tehnice de specialitate de identificare, verificare si avizare a cerintelor pentru actiunile imobiliare si pentru definirea proiectelor de investitii imobiliare în faza premergătoare elaborării notelor de fundamentare;

c) achizitia documentatiilor tehnico-economice, a expertizelor si studiilor de orice fel pentru proiectele de investitii imobiliare;

d) elaborarea documentatiilor tehnico-economice faza proiect tehnic pentru obiectivele militare speciale;

e) investigarea postdezastru a obiectivelor cu caracter special a căror functionare este vitală pentru Ministerul Apărării.

Art. 63. - (1) Structura tehnică de specialitate a Directiei domenii si infrastructuri pentru interventia la obiectivele speciale din Ministerul Apărării este Centrul de interventie în situatii de urgentă.

(2) Seful Centrului de interventie în situatii de urgentă se subordonează nemijlocit sefului Directiei domenii si infrastructuri.

(3) Centrul de interventie în situatii de urgentă îsi exercită competentele în următoarele domenii:

a) antrenarea si pregătirea pentru efectuarea interventiilor;

b) interventia operativă după producerea unui fenomen catastrofal - seism, alunecare de teren, inundatii si altele asemenea;

c) analiza ulterioară a actiunii operative de interventie.

 

SECTIUNEA a 2-a

Responsabilitătile centrelor de domenii si infrastructuri

 

Art. 64. - Centrul de domenii si infrastructuri, în domeniul administrării proprietătii imobiliare din zona de responsabilitate, are următoarele responsabilităti si atributii:

a) organizează, coordonează, îndrumă si controlează activitatea de cadastru si evidentele tehnice ale fondului de constructii, instalatii aferente si terenuri utilizate de unitătile militare în zona de responsabilitate;

b) urmăreste actualizarea cadastrului si a altor evidente corespunzător modificărilor cantitative care se produc în patrimoniul imobiliar, ca urmare a activitătilor aprobate, si organizează verificarea corespondentei acestora cu situatia reală din teren, urmărind să se opereze în acest sens toate modificările intervenite;

c) organizează, coordonează, îndrumă si verifică operatiunea de inventariere a constructiilor si terenurilor din cazărmile aflate în zona de responsabilitate, conform termenelor stabilite prin instructiuni;

d) urmăreste si tine evidenta terenurilor si constructiilor predate/preluate în folosintă provizorie la/de la alte institutii/persoane fizice sau juridice;

e) îndrumă si sprijină tehnic si juridic, în conformitate cu reglementările în vigoare, întocmirea de către structurile utilizatoare cu responsabilităti în domeniul administrării imobilului a documentatiilor privind achizitionarea de terenuri si constructii, predarea-primirea de terenuri si constructii si schimbarea de destinatie;

f) întocmeste ori, după caz, avizează lucrările de evaluare a unor constructii si terenuri din administrarea Ministerului Apărării;

g) initiază demersuri de solutionare a litigiilor dintre unitătile militare si institutiile de stat si persoanele fizice sau juridice, în legătură cu patrimoniul imobiliar al Ministerului Apărării;

h) organizează, coordonează, îndrumă si verifică realizarea documentatiilor de intabulare a cazărmilor din zona de responsabilitate si asigură în acest sens legătura cu unitătile topografice si predarea documentatiilor cadastrale la oficiile judetene de cadastru si publicitate imobiliară;

i) organizează si execută controale pe linia tinerii la zi a evidentelor pe acest domeniu si participă, la ordin, la inspectii si controale prevăzute în planul Ministerului Apărării;

j) analizează si face propuneri privind asigurarea sau îmbunătătirea conditiilor de cazare si a gradului de ocupare a spatiilor din cazărmile aflate în zona de responsabilitate;

k) controlează si analizează folosirea corectă, conform destinatiei, a constructiilor si terenurilor de către unitătile militare utilizatoare;

l) analizează, verifică si promovează pentru aprobare documentele necesare închirierii terenurilor/spatiilor disponibile din cazărmi, la propunerea unitătilor militare utilizatoare cu responsabilităti în domeniul administrării imobilului;

m) desemnează personal din cadrul centrului pentru a participa la licitatiile organizate în vederea închirierii de spatii în cazărmile din administrare;

n) tine la zi evidenta terenurilor si spatiilor închiriate din cazărmile aflate în zona de responsabilitate;

o) analizează si avizează propunerile unitătilor militare utilizatoare cu responsabilităti în domeniul administrării imobilului privind scoaterea

din functiune a constructiilor si instalatiilor cu sau fără durata normală de functionare îndeplinită;

p) participă cu personal de specialitate la operatiunile de demolare;

q) desemnează personal pentru a face parte din comisii organizate de diferite esaloane, pentru analizarea si rezolvarea pe teren a unor probleme de domenii si infrastructuri;

r) participă cu personal de specialitate în comisiile de predare-primire a cazărmilor între diferite structuri militare la/de la alte institutii publice;

s) urmăreste si îndrumă functionarea căminelor militare de unitate/garnizoană, în conformitate cu reglementările în vigoare;

s) tine la zi evidenta locuintelor de serviciu si de interventie din zona de responsabilitate;

t) preia de la structurile militare desfiintate sau redislocate cazărmile si asigură conservarea si întretinerea lor până la stabilirea solutiilor de utilizare ori predare către alte institutii ale statului;

t) aprobă schimbarea destinatiei constructiilor sau părtilor de constructii ce nu implică modificarea acestora si înaintează Directiei domenii si infrastructuri fisele modificatoare, în vederea actualizării evidentei tehnice si statistice a constructiilor;

u) analizează, avizează si înaintează spre aprobare Directiei domenii si infrastructuri propunerile unitătilor privind schimbarea destinatiei constructiilor sau părtilor de constructii ce implică lucrări de modificare a acestora;

v) tine evidenta demolărilor, urmăreste întocmirea fiselor modificatoare si execută modificările în dosarul tehnic si transmite în termen de 30 de zile calendaristice la Directia domenii si infrastructuri fisele modificatoare verificate;

w) transmite anual la Directia domenii si infrastructuri situatia cu necesarul de locuinte pentru unitătile din zona de responsabilitate;

x) participă la întocmirea situatiei fondului imobiliar rechizitionabil în zona de responsabilitate;

y) verifică modul în care comandantii/sefii unitătilor militare utilizatoare păstrează integritatea imobilelor pe care le au în folosintă;

z) verifică modul de întretinere a cazărmilor din zona de responsabilitate.

Art. 65. - În domeniul asigurării dirigentiei de santier centrul de domenii si infrastructuri are următoarele responsabilităti si atributii:

a) verifică existenta autorizatiei de construire, a corespondentei dintre prevederile autorizatiei si ale proiectului, precum si îndeplinirea conditiilor legale cu privire la aceasta;

b) preia, prin proces-verbal încheiat cu utilizatorul/beneficiarul, conform planului de situatie, amplasamentul lucrărilor de bază, terenurile si constructiile destinate organizării executiei lucrărilor si reperele de nivelment si le predă executantului, libere de orice sarcină, participând împreună cu proiectantul si cu executantul la trasarea generală a fiecărei constructii si la stabilirea bornelor de reper;

c) studiază documentatiile tehnico-economice, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevăzute pentru realizarea lucrărilor si verifică existenta tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora si respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către specialistii verificatori de proiecte, atestati;

d) verifică existenta documentelor de atestare a calitătii si interzice utilizarea materialelor, prefabricatelor si semifabricatelor necorespunzătoare sau fără certificate/declaratie de conformitate ori fără agrement tehnic, după caz;

e) verifică existenta în proiect a prevederilor privind fazele de executie determinate si programul de control al calitătii;

f) verifică existenta tuturor avizelor, acordurilor, precum si respectarea prevederilor legale privind documentatia tehnică;

g) verifică existenta si respectarea sistemului propriu al calitătii, elaborat de executant, pentru lucrările respective;

h) avizează detaliile de executie elaborate de antreprenorii/furnizorii de lucrări;

i) urmăreste realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului de executie, documentatiei, caietului de sarcini, graficului fizic si valoric si actelor normative în vigoare;

j) verifică respectarea tehnologiilor de executie, în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentatia tehnică, în contract si în normele tehnice în vigoare;

k) interzice folosirea de lucrători neautorizati pentru lucrările la care reglementările tehnice au prevederi în acest sens;

l) verifică si semnează documente prevăzute în norme, întocmite ca urmare a verificărilor, procesele-verbale de lucrări ce devin ascunse, procesele-verbale de receptie calitativă si participă la verificări în faze determinate;

m) interzice utilizarea de tehnologii neagrementate tehnic;

n) asistă la prelevarea probelor de laborator de la locul de punere în operă;

o) urmăreste realizarea lucrărilor din punct de vedere tehnic, cantitativ si calitativ pe tot parcursul executiei acestora, verifică si certifică măsurătorile, atasamentele, situatiile de plată si întocmeste procesul-verbal de stadiu fizic;

p) prezintă Directiei domenii si infrastructuri situatiile de plată, verificate si însusite, pentru decontarea lucrărilor pentru proiectele de investitii unde Directia domenii si infrastructuri, conform contractelor încheiate, efectuează plătile;

q) cere executantului sistarea executiei sau, după caz, refacerea lucrărilor, în baza solutiilor elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege;

r) propune actualizarea devizelor, obiectelor si devizelor generale;

s) verifică respectarea cerintelor stabilite prin lege privind calitatea în constructii, în cazul efectuării de modificări ale documentatiei sau adoptării de solutii care schimbă conditiile initiale;

s) urmăreste respectarea de către executant a măsurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate;

t) preia documentele de la executant si proiectant si întocmeste cartea tehnică a constructiei, conform prevederilor legii;

t) urmăreste dezafectarea lucrărilor de organizare a executiei si predă terenul detinătorului acestuia;

u) participă la receptia lucrărilor, asigură secretariatul receptiei si întocmeste actul de receptie;

v) urmăreste rezolvarea problemelor constatate de comisia de receptie si întocmeste documentele de ducere la îndeplinire a măsurilor impuse de comisia de receptie;

x) predă utilizatorului cartea tehnică a constructiei întocmită.

Art. 66. - În domeniul realizării lucrărilor la obiectivele de investitii si a lucrărilor de interventie, pentru care are calitatea de investitor-delegat, centrul de domenii si infrastructuri are următoarele responsabilităti si atributii:

a) organizează si desfăsoară, în conformitate cu legislatia în vigoare, procedurile de atribuire a contractelor de lucrări, produse si servicii, privind realizarea programului investitional;

b) asigură obtinerea acordurilor si avizelor prevăzute de lege, precum si a autorizatiei de construire;

c) asigură verificarea proiectelor prin specialisti verificatori de proiecte, atestati;

d) aprobă documentatiile elaborate în faza de proiect tehnic;

e) actionează pentru solutionarea neconformitătilor, a defectelor apărute pe parcursul executiei lucrărilor, precum si a deficientelor proiectelor;

f) supraveghează, urmăreste tehnic, calitativ si cantitativ, prin dirigintii de santier autorizati, executia lucrărilor la obiectivele de investitii si a lucrărilor de interventie, în conformitate cu prevederile autorizatiei de construire, documentatiei tehnico-economice verificate si aprobate, contractului, caietelor de sarcini, instructiunilor, standardelor si normativelor tehnice de specialitate în vigoare;

g) asigură receptia lucrărilor de constructii si instalatii aferente, conform prevederilor actelor normative în vigoare;

h) asigură întocmirea, prezentarea si sustinerea dosarului cu documentele justificative pentru stabilirea valorii definitive a lucrărilor de constructii si instalatii aferente realizate;

i) asigură întocmirea cărtii tehnice a constructiilor executate si predarea acesteia către utilizatori;

j) verifică si avizează notele de fundamentare tehnico-economică pentru proiectele/obiectivele de investitii din zona de responsabilitate;

k) virează la ISC suma echivalentă cotei de 0,7% aferentă cheltuielilor făcute de investitor pentru realizarea obiectivelor de investitii si lucrărilor de interventii la care inspectia de stat este asigurată

de acest organism, precum si alte taxe, comisioane sau contributii în legătură cu realizarea lucrărilor, conform prevederilor legale;

l) asigură, pe timpul executiei obiectivelor de investitii, până la finalizarea lucrărilor, prin controale periodice, respectarea executării lucrărilor din documentatiile avizate privind îndeplinirea cerintei esentiale „securitate la incendiu”.

Art. 67. - În domeniul mentenantei cazărmilor si urmărirea comportării în timp a constructiilor si instalatiilor, centrul de domenii si infrastructuri are următoarele responsabilităti si atributii:

a) solicită unitătilor militare, care au alocate fonduri în bugetul centrului de domenii si infrastructuri, întocmirea listelor de lucrări de reparatii curente la clădiri si instalatiile aferente acestora;

b) verifică documentatia pentru lucrările de reparatii curente propuse, frecventa cu care ele au mai fost executate, în conformitate cu normele elaborate de Directia domenii si infrastructuri si aprobate de ministrul apărării, si verifică dacă aceste lucrări de reparatii sunt sau nu prioritare;

c) stabileste, prin specialistii săi, listele finale de lucrări de reparatii curente necesare a se realiza si procedează la contractarea lucrărilor în conditiile legii;

d) verifică si aprobă documentatiile tehnice pentru lucrările de reparatii curente si întretinere executate în regie proprie, la constructiile din cazărmile proprii si cele aflate în administrare;

e) dispune începerea lucrărilor de reparatii curente;

f) urmăreste, prin dirigintii de santier autorizati în conditiile legii, realizarea lucrărilor de reparatii curente, în conformitate cu graficul fizic si valoric, verifică lucrările si situatiile de plată aferente, pe care le decontează;

g) aprobă procesele-verbale de receptie si dosarele cu documente justificative pentru lucrările de reparatii curente si întretinere executate în regie proprie si antrepriză, la constructiile din cazărmile proprii si cele ale structurilor centrale care nu au microstructuri specializate de administrare a imobilelor;

h) controlează, prin comisii proprii sau în cadrul comisiilor organizate de Ministerul Apărării, modul în care sunt respectate normele de exploatare si întretinere a constructiilor, instalatiilor si terenurilor si aplică sanctiuni atunci când constată încălcarea acestora;

i) participă în comisiile organizate de structurile Ministerului Apărării la verificarea modului de respectare a normelor de exploatare si întretinere a constructiilor, instalatiilor si terenurilor;

j) organizează perfectionarea pregătirii de specialitate a personalului propriu si a administratorilor cazărmilor aflate în administrare;

k) controlează si verifică parametrii realizati de instalatiile energetice, eficienta instalatiilor si utilajelor de resortul constructii-cazare aflate în functiune si face propuneri pentru scoaterea din functiune a celor neeficiente, respectiv pentru modernizarea si îmbunătătirea performantelor tehnice;

l) analizează si avizează propunerile unitătilor militare din cazărmile aflate în administrare privind nevoile în resurse energetice, utilităti, materiale de întretinere, curătenie si iluminat si comunică acestora cotele aprobate, precum si modul de asigurare în unităti fizice sau echivalent valoric;

m) participă cu personal tehnic specializat si autorizat în comisiile de verificare tehnică a constructiilor atunci când se solicită acest lucru;

n) verifică si aprobă estimarea lucrărilor de reparatii curente pentru anul următor sisolicită fonduri pentru realizarea acestora.

Art. 68. - În domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, centrul de domenii si infrastructuri are următoarele responsabilităti si atributii:

a) asigură respectarea si aplicarea prevederilor legale privind apărarea împotriva incendiilor în cazarma proprie;

b) urmăreste ca în cazărmile pe care le administrează să fie asigurate mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor potrivit reglementărilor în vigoare;

c) controlează, prin personalul atestat, modul cum sunt respectate normele de prevenire si stingere a incendiilor în folosirea constructiilor si instalatiilor aferente în zona de responsabilitate;

d) propune prin raport scris conducerii Directiei domenii si infrastructuri anularea autorizatiilor de securitate la incendiu, când constată nerespectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor

cuprinse în documentatii sau încălcarea gravă a reglementărilor specifice;

e) tine evidenta tuturor utilajelor de stins incendiu din cazărmile pe care le administrează, pe tipuri, ani de fabricatie, puneri în functiune si stare tehnică;

f) verifică, la cerere, instalatiile de paratrăsnet si prizele de pământ din cazărmile aflate în zona de responsabilitate si tine evidenta măsurătorilor acestora;

g) urmăreste organizarea exercitiilor de interventie comune cu pompierii militari, în cazărmile din zona de responsabilitate;

h) înaintează semestrial, până la 30 ianuarie si, respectiv, 15 iulie, biroului de prevenire si stingere a incendiilor din Directia domenii si infrastructuri dările de seamă privind activitatea de prevenire si stingere a incendiilor.

Art. 69. - În domeniul supravegherii tehnice, centrul de domenii si infrastructuri are următoarele responsabilităti si atributii:

a) întocmeste evidenta instalatiilor mecanice sub presiune pentru toate cazanele de încălzire centrală si de abur de medie presiune aflate în zona de responsabilitate;

b) controlează si îndrumă la unitătile din administrare modul cum sunt pregătite pentru iarnă retelele termice, centralele, punctele termice;

c) asigură verificarea tehnică oficială a instalatiilor mecanice sub presiune, în baza „Planului anual de verificări tehnice oficiale ale instalatiilor mecanice sub presiune si instalatiilor de ridicat”, din cadrul cazărmilor apartinând structurilor centrale si comandamentelor de armă care nu au în structură centre de întretinere, reparatii curente si exploatare cazărmi, precum si din cazarma proprie;

d) asigură verificarea tehnică oficială pentru cazanele de abur de medie presiune si apă fierbinte din cadrul cazărmilor apartinând categoriilor de forte ale armatei, din zona de responsabilitate;

e) organizează, la solicitarea unitătilor militare din aria de responsabilitate, pregătirea si autorizarea fochistilor, în conformitate cu prescriptiile tehnice ale Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelorsi Instalatiilor de Ridicat - ISCIR;

f) întocmeste si înaintează la esalonul superior, anual, darea de seamă privind desfăsurarea activitătii de supraveghere tehnică a instalatiilor mecanice sub presiune, a instalatiilor de ridicat si a activitătii de metrologie în Armata României.

 

SECTIUNEA a 3-a

Responsabilitătile Centrului de studii si proiectare constructii militare

 

Art. 70. - (1) Centrul de studii si proiectare constructii militare, în domeniul asigurării analizelor si studiilor tehnico-economice, are următoarele responsabilităti si atributii:

a) elaborează analizele tehnico-economice si asigură studiile de prefezabilitate si fezabilitate pentru implementarea proiectelor de investitii imobiliare ale Ministerului Apărării, în conformitate cu prevederile legale în domeniu;

b) prezintă, în cadrul sedintelor Comisiei tehnice a specialistilor, solutiile tehnice identificate si documentatia elaborată partial, spre validare, beneficiarului de investitie si unitătii utilizatoare initiatoare a proiectului;

c) întocmeste documentatiile tehnice necesare obtinerii avizelor si acordurilor prevăzute de lege si urmăreste primirea acestora;

d) prezintă documentatia finalizată, spre însusire, beneficiarului de investitie si unitătii utilizatoare initiatoare a proiectului;

e) sustine documentatia tehnico-economică, finalizată, pentru aprobare.

(2) În domeniul asigurării consultantei tehnice de specialitate, Centrul de studii si proiectare constructii militare are următoarele responsabilităti si atributii:

a) analizează cerintele exprimate de categoriile de forte ale armatei privind amplasarea de echipamente si/sau recompartimentarea/adaptarea facilitătilor existente;

b) acordă sprijin de specialitate în identificarea cerintelor si definirea proiectelor notelor de fundamentare;

c) analizează notele de fundamentare primite si formulează puncte de vedere privind necesitatea completării datelor pentru întocmirea

temei/ghidului de proiectare si identifică solutiile tehnice posibile de realizare a proiectelor de investitii imobiliare.

Art. 71. - În domeniul achizitiei documentatiilor tehnico-economice faza „studiu de prefezabilitate” - SPF si „studiu de fezabilitate” - SF pentru proiectele de investitii imobiliare, Centrul de studii si proiectare constructii militare are următoarele responsabilităti si atributii:

a) elaborează caietele de sarcini si achizitionează documentatiile tehnico-economice fazele „studiu de prefezabilitate” - SPF si „studiu de fezabilitate” - SF care depăsesc capacitatea de proiectare a unitătii;

b) participă cu specialisti în comisiile de achizitie a proiectării si executiei si în comisiile de receptie a serviciilor de proiectare.

Art. 72. - În domeniul elaborării documentatiilor tehnico-economice faza „studiu de fezabilitate” - SF pentru obiectivele militare speciale pentru care procedura de achizitie a documentatiei nu poate fi făcută, Centrul de studii si proiectare constructii militare are următoarele responsabilităti si atributii:

a) elaborează documentatia tehnico-economică faza „studiu de fezabilitate” - SF, în conformitate cu prevederile legale în domeniu;

b) prezintă, în cadrul sedintelor Comisiei tehnice a specialistilor, solutiile tehnice identificate si documentatia elaborată partial, spre validare, beneficiarului de investitie si unitătii utilizatoare initiatoare a proiectului;

c) întocmeste documentatiile tehnice necesare obtinerii avizelor si acordurilor prevăzute de lege si urmăreste primirea acestora;

d) prezintă documentatia finalizată, spre însusire, beneficiarului de investitie si unitătii utilizatoare initiatoare a proiectului;

e) sustine documentatia tehnico-economică, finalizată, pentru aprobare.

Art. 73. - În domeniul investigării postdezastru a obiectivelor cu caracter special, Centrul de studii si proiectare constructii militare are următoarele responsabilităti si atributii:

a) participă, în perioada imediat următoare producerii unui dezastru, la inspectarea/evaluarea stării fizice a constructiilor cu caracter special a căror functionare este vitală pentru Ministerul Apărării;

b) participă cu ingineri constructori cu experientă în proiectare în echipe de evaluare tehnică rapidă si execută schite si calcule sumare de rezistentă, de regulă la fata locului, care stau la baza lucrărilor de interventie rapidă postdezastru pentru punerea în sigurantă provizorie a constructiilor avariate.

Art. 74. - Seful Centrului de studii si proiectare constructii militare avizează:

a) documentatiile tehnico-economice de recompartimentare a constructiilor sau de schimbare de destinatie, care nu afectează siguranta si stabilitatea clădirilor si structurilor;

b) documentatiile tehnico-economice de amplasare a echipamentelor pe structurile constructiilor existente.

 

SECTIUNEA a 4-a

Responsabilitătile Centrului de interventie în situatii de urgentă

 

Art. 75. - Centrul de interventie în situatii de urgentă, în domeniul antrenării si pregătirii pentru efectuarea interventiilor, are următoarele atributii si responsabilităti:

a) stabileste conceptia desfăsurării actiunilor de protectie/interventie, pe specific de situatie/fenomen catastrofal;

b) stabileste fazele/etapele de realizare a actiunilor pe specific de situatie;

c) organizează echipe, stabileste responsabilitătile si atributiile în actiunile de interventie, pe specific de situatie;

d) elaborează scenarii, planuri si proceduri specifice;

e) planifică, pregăteste, organizează si desfăsoară exercitii si aplicatii de pregătire cu personalul propriu, conform planului de instructie de specialitate aprobat de seful centrului;

f) execută, la ordinul sefului Directiei domenii si infrastructuri, misiuni de pregătire/antrenare a fortelor prin realizarea de lucrări urgente pentru Ministerul Apărării;

g) asigură conditiile pentru efectuarea actiunilor de interventii.

Art. 76. - În domeniul interventiei operative după producerea unui

fenomen catastrofal - seism, alunecare de teren, inundatii si altele,

Centrul de interventie în situatii de urgentă exercită următoarele atributii:

a) asigură deplasarea echipei de interventie si integrarea în dispozitivul de actiune a fortelor si mijloacelor stabilite prin planul/procedura de interventie;

b) participă la inspectarea constructiei avariate si la evaluarea rapidă a stării acesteia prin investigarea din exterior a clădirii, evaluarea grosieră a degradărilor suferite si inspectia pentru estimarea gradului de sigurantă a constructiei în functie de nivelul degradărilor majore suferite, cum ar fi prăbusiri partiale, înclinări fată de verticală, dislocări ale peretilor sau/si modificări ale terenului, cum ar fi crăpături, umflături, alunecări ale acestuia si altele;

c) inspectează echipamentele si instalatiile, conductele de gaze si combustibil sub aspectul integritătii lor si al suporturilor/reazemelor de fixare, continuitatea conductorilor si cablurilor electrice, inclusiv a integritătii izolatiei acestora, si integritatea rezervoarelor/recipientelor de depozitare, pentru depistarea eventualelor scurgeri/împrăstieri de substante si altele;

d) marchează constructiile/instalatiile, ca urmare a investigatiilor efectuate, conform legislatiei în vigoare;

e) solicită forte de sprijin de la alte unităti si intervine pentru punerea în sigurantă provizorie a constructiilor avariate, prin realizarea de lucrări de sprijinire provizorie pentru preluarea încărcărilor verticale ale elementelor structurale si/sau ale peretilor dislocati care tind să se răstoarne, realizarea de lucrări provizorii de stabilizare a miscării terenului prin baterea de piloti, ridicarea de ziduri de sprijin provizorii, întreruperea alimentării electrice, închiderea vanelor conductelor de gaze naturale si/sau de combustibil, apă si efectuarea de interventii de primă urgentă, care să asigure functionarea acestora în caz de necesitate.

Art. 77. - Centrul de interventie în situatii de urgentă, în domeniul analizei ulterioare a actiunilor operative de interventie, are următoarele atributii:

a) descrie succint dezastrul, efectele si starea constructiilor/instalatiilor;

b) descrie actiunile de interventie operativă întreprinse si starea constructiilor/instalatiilor în urma interventiei;

c) analizează critic situatiile, măsurile întreprinse si rezultatele obtinute;

d) participă la stabilirea din punct de vedere valoric si cantitativ a pagubelor produse de seism/alunecare de teren/inundatie si altele asemenea;

e) face propuneri si recomandări privind măsurile ce trebuie întreprinse, în continuarea interventiei pentru punerea în sigurantă provizorie, pentru reabilitarea constructiilor/instalatiilor.

 

CAPITOLUL VII

Dezvoltarea si modernizarea proprietătii imobiliare

 

SECTIUNEA 1

Programe si proiecte imobiliare

 

Art. 78. - Dezvoltarea si modernizarea proprietătii imobiliare se fac prin programe si proiecte de investitii de natură imobiliară.

Art. 79. - (1) Proiectul imobiliar reprezintă obiectivul/ rezultatul scontat de a obtine bunuri publice de natura imobilelor, situate pe amplasamente distinct delimitate, prin investire de capital pe timp limitat.

(2) Proiectul de investitie imobiliară constă în realizarea unei proprietăti imobiliare noi sau în interventia asupra unei proprietăti imobiliare existente.

(3) Interventia asupra unei proprietăti imobiliare existente constă în extinderea, modernizarea, transformarea, consolidarea, demolarea partială, modificarea, reabilitarea, reconstruirea sau repararea capitală a proprietătii imobiliare respective, este asimilată obiectivelor de investitii, se initiază numai după expertizarea tehnică de calitate si/sau auditul energetic al constructiei/clădirii, după caz, este efectuată în scopul asigurării cerintelor esentiale de calitate si functionale ale constructiilor/imobilelor respective si se initiază numai după expertizarea tehnică de calitate a constructiei/clădirii.

(4) Programul imobiliar reprezintă un ansamblu coerent de actiuni, proiecte/obiective, evaluate si selectate pe baza criteriilor de prioritizare în vederea finantării, care se desfăsoară de către Directia domenii si infrastructuri pe o perioadă mai mare de un an.

Art. 80. - Managementul programelor si proiectelor de investitii imobiliare se realizează de Directia domenii si infrastructuri prin personal specializat - manageri/directori de programe/proiecte de investitii imobiliare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Initierea, avizarea si aprobarea proiectelor de investitii imobiliare

 

Art. 81. - (1) Planul de dezvoltare a unei cazărmi/baze/ instalatii militare se analizează anual pentru următorii 5 ani, se actualizează si se aprobă de către comandant având în vedere perspectiva misiunilor, evolutia fortelor si starea constructiilor existente.

(2) Proiectele de investitii imobiliare se realizează/implementează numai pe baza documentatiilor tehnico-economice, aprobate în conditiile legii.

Art. 82. - (1) Elaborarea documentatiilor tehnico-economice pentru lucrări la obiective/proiecte de investitii noi si pentru lucrări de interventie la constructii/proprietăti imobiliare existente se face în următoarele faze:

a) nota de fundamentare - NF;

b) studiu de prefezabilitate - SPF;

c) studiu de fezabilitate - SF;

d) proiect tehnic - PT.

(2) Formularea cerintei de constructii, instalatii aferente si amenajări se face prin nota de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea de investitie imobiliară si are în vedere asigurarea întregului complex de facilităti principale si de sustinere specifice stationării, instruirii si antrenării fortelor.

Art. 83. - (1) Competentele de initiere, avizare, aprobare si implementare a proiectelorde investitii imobiliare în Ministerul Apărării, precum si structura si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice se stabilesc prin reglementări separate.

(2) Autoritatea competentă să analizeze si să avizeze documentatiile tehnico-economice pentru actiunile si proiectele Ministerului Apărării în domeniul imobiliar, inclusiv cele finantate prin Programul NATO de Investitii în Securitate - NSIP, precum si alte proiecte ce se realizează în cooperare/colaborare multinatională sau natională, indiferent de sursele de finantare sau de aprobări ale proiectelor ce se dau de alte organisme militare/civile ale NATO, UE sau partenere, este Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului Apărării, denumit în continuare CTE.

(3) Sunt supuse avizării în CTE următoarele documentatii tehnico-economice pentru:

a) proiectele de investitii imobiliare;

b) proiectele de valorificare a imobilelor prin concesiune sau prin asociere în participatiune;

c) alte actiuni, studii si strategii în domeniul imobiliar.

(4) Organizarea si functionarea CTE al Ministerului Apărării se stabilesc prin regulament.

 

SECTIUNEA a 3-a

Programarea si bugetarea programelor si proiectelor de investitii imobiliare

 

Art. 84. - (1) Introducerea proiectelor în programele de finantare si planificarea prin buget a fondurilor pentru realizarea programelor si proiectelor de investitii imobiliare sunt în sarcina statelor majore ale categoriilor de forte ale armatei/similare sau, după caz, a comandamentelor de armă - beneficiari de investitii.

(2) Implementarea programelor si proiectelorde investitii imobiliare se asigură prin Directia domenii si infrastructuri, pe baza documentelor de finantare aprobate de ordonatorul principal de credite.

 

SECTIUNEA a 4-a

Implementarea proiectelor imobiliare

 

Art. 85. - (1) Implementarea unui proiect de investitie imobiliară aprobat se face prin achizitie publică, în sistem la cheie ori la pachet - proiectare si construire.

(2) Implementarea proiectului de investitie imobiliară cuprinde elaborarea/dezvoltarea documentatiei tehnico-economice în faza de proiect tehnic, verificarea acestuia pe specialităti cu personal atestat si autorizarea construirii si edificarea/realizarea fizică efectivă a obiectelor investitiei, respectiv a clădirilor, constructiilor si/sau amenajărilor cuprinse în documentatia tehnico-economică aprobată.

(3) Modul de realizare si receptionare a lucrărilor de constructii si instalatii aferente, precum si stabilirea valorii definitive a acestora se stabilesc prin reglementări separate.

 

SECTIUNEA a 5-a

Transferul proiectului finalizat/lucrărilor finalizate către utilizator

 

Art. 86. - (1) Proiectul finalizat/lucrările finalizate se transferă de către investitor prin procesul-verbal de receptie către seful/comandantul unitătii militare utilizatoare cu responsabilităti în domeniul administrării imobilului sau, după caz, beneficiarului de investitie.

(2) Predarea obiectului realizat, finalizat/lucrărilor finalizate către utilizator este îndeplinită în momentul semnării procesului-verbal de receptie la terminarea lucrărilor de către seful/comandantul unitătii militare utilizatoare cu responsabilităti în domeniul administrării imobilului sau, după caz, de către seful/comandantul unitătii militare, beneficiar de investitie.

Art. 87. - Proiectul de investitie imobiliară realizat si receptionat este înregistrat în evidenta Ministerului Apărării astfel:

a) în evidenta contabilă a Centrului de domenii si infrastructuri, după finalizarea lucrărilor de investitii, în baza procesului-verbal de receptie la terminarea lucrărilor - scăderea din evidenta contabilă se face în baza actului de primire emis de unitatea militară utilizatoare cu responsabilităti în domeniul administrării imobilului;

b) în evidenta contabilă a unitătii militare utilizatoare cu responsabilităti în domeniul administrării imobilului, în baza actului de primire emis, după luarea în primire de către acesta a obiectivului/obiectelor finalizate receptionate;

c) în evidenta tehnică a unitătii detinătoare a dosarului tehnic, pe baza fisei modificatoare întocmite de administratorul de cazarmă;

d) în evidenta juridică a Directiei domenii si infrastructuri si a centrului de domenii si infrastructuri, în baza studiului de fezabilitate, a autorizatiei de construire si a procesului-verbal de receptie la terminarea lucrărilor.

 

CAPITOLUL VIII

Asigurarea imobilelor cu utilaje tehnologice, echipamente si dotări specifice

 

SECTIUNEA 1

Dotarea imobilelor

 

Art. 88. - Dotarea constructiilor reprezintă totalitatea activitătilor si actiunilor prin care se asigură procurarea si integrarea utilajelor, instalatiilor si echipamentelor de resortul constructii-cazare în cadrul utilitătilor aferente unei constructii pentru ca acestea să devină functionale.

Art. 89. - Dotarea constructiilor se face:

a) în cadrul unui proiect de investitie imobiliară;

b) în cadrul programului de dotări independente.

Art. 90. - Baza în care se execută dotarea constructiilor este:

a) lista de utilaje tehnologice, echipamente si dotări specifice, parte integrantă a documentatiei tehnico-economice a proiectelorde investitii imobiliare;

b) lista de utilaje tehnologice, echipamente si dotări specifice, întocmită de beneficiarul de investitie, cu respectarea normelor pentru înlocuirea celor care nu mai functionează la parametrii proiectati, parte integrantă a programului de dotări independente.

Art. 91. -Asigurarea cu utilaje tehnologice, echipamente si dotări specifice se realizează prin:

a) Directia domenii si infrastructuri pentru proiectele de investitie imobiliară;

b) categoriile de forte ale armatei/comandamente de armă/similare, în baza unor documentatii tehnice de montaj întocmite de furnizorul de utilaje, echipamente si dotări specifice, avizate tehnic de centrele de

domenii si infrastructuri sau, după caz, de centrele de cartiruire trupe si administrare cazărmi, aprobate de beneficiarii de investitii.

Art. 92. - (1) Algoritmul pentru asigurarea, autorizarea si punerea în functiune a utilajelor tehnologice, echipamentelor si dotărilor specifice constă în:

a) stabilirea necesitătii si oportunitătii înlocuirii;

b) stabilirea necesarului de utilaje ce trebuie înlocuite;

c) fundamentarea prin proiectul de buget a fondurilor aferente;

d) aprobarea fondurilor prin bugetul beneficiarului de investitie;

e) întocmirea planului de dotare în limita fondurilor aprobate;

f) întocmirea si aprobarea listelor de finantare;

g) întocmirea si aprobarea programului achizitiilor publice al autoritătii contractante;

h) initierea si finalizarea procedurii de achizitie a utilajelor;

i) întocmirea documentatiei tehnice de montaj, avizarea si aprobarea acesteia;

j) urmărirea executării contractului de furnizare cu montaj, receptionarea, autorizarea si punerea în functiune, conform destinatiei stabilite;

k) alocarea la drepturi de consum pe ore de functionare;

l) completarea cărtilor tehnice de exploatare;

m) scoaterea din functiune.

(2) Pentru asigurarea si gestionarea bunurilor de resortul „constructii”, unitătile militare utilizatoare cu responsabilităti în domeniul administrării imobilului au următoarele obligatii, ce se exercită prin formatiunile de administrare:

a) stabilirea necesarului;

b) aprovizionarea, depozitarea si distribuirea;

c) inventarierea, declasarea si casarea bunurilor materiale de constructii-cazare;

d) determinarea si scăderea din evidenta contabilă a perisabilitătilor la materiale de constructii-cazare;

e) darea la scădere a bunurilor materiale de constructii-cazare lipsă sau degradate din cauze exoneratoare de răspundere materială;

f) asigurarea, repartizarea, distribuirea si scăderea materialelor pentru iluminat si de curătenie;

g) asigurarea, repartizarea, distribuirea si scăderea combustibililor.

 

SECTIUNEA a 2-a

Autorizarea functionării utilajelor tehnologice

 

Art. 93. -Verificarea tehnică oficială pentru cazanele de abur, apă fierbinte si apă caldă din cazărmi se face numai de personal autorizat.

Art. 94. - Centrele de domenii si infrastructuri si centrele de cartiruire trupe si administrare cazărmi pot asigura scolarizarea si autorizarea fochistilor pentru cazane, în conformitate cu prescriptiile tehnice ISCIR.

Art. 95. -Autorizarea utilajelor/instalatiilor tehnologice se face de persoane autorizate, în conditiile legii.

 

SECTIUNEA a 3-a

Întretinerea, revizia tehnică si repararea utilajelor tehnologice, echipamentelor si dotărilor specifice constructiilor

 

Art. 96. - Pe toată durata lor de functionare, utilajele tehnologice, echipamentele si dotările specifice constructiilor sunt supuse unor interventii care au ca scop mentinerea, determinarea sau restabilirea stării tehnice a acestora, si anume:

a) întretinerea zilnică;

b) revizia tehnică;

c) reparatia curentă;

d) reparatia capitală;

e) reparatia accidentală.

Art. 97. - (1) Întretinerea zilnică are ca scop prevenirea uzurii normale si a defectiunilor tehnice, asigurarea functionării normale si prevenirea accidentelor pe timpul functionării.

(2) În cadrul lucrărilor de întretinere zilnică, la fiecare tip de utilaj tehnologic sau echipament, se execută si lucrările specifice de întretinere prevăzute în cărtile tehnice ale acestora.

(3) Lucrările de întretinere zilnică se execută de către personalul de exploatare care, la preluarea pentru exploatare a utilajelor tehnologice, echipamentelor sau dotărilor specifice constructiei, trebuie

instruit de administratorul cazărmii pentru însusirea aprofundată a documentatiei tehnice a acestora si cunoasterea particularitătilor de constructie, functionare si exploatare.

Art. 98. - (1) Reviziile tehnice se planifică si se execută în mod obligatoriu, la intervale egale de functionare a utilajelor tehnologice, echipamentelor si dotărilor specifice constructiilor, de regulă la un an, pe toată durata de exploatare a acestora, dacă prevederile cărtilor tehnice nu prevăd altfel.

(2) Revizia tehnică cuprinde ansamblul de operatii prin care se controlează, se verifică si se stabileste starea tehnică a utilajelor tehnologice, echipamentelor si dotărilor specifice constructiilor.

(3) Cu ocazia reviziei tehnice se execută si toate lucrările prevăzute la întretinerile zilnice.

(4) Dacă la revizia tehnică se constată defectiuni care ar putea provoca întreruperea functionării utilajelor tehnologice, iar pentru eliminarea acestor defectiuni este nevoie să se înlocuiască piese si subansambluri sau este nevoie să se execute lucrări care necesită cheltuieli si un timp de mobilizare mai mari decât cele prevăzute pentru revizia tehnică, atunci se execută în continuare reparatia curentă necesară.

(5) Revizia tehnică se execută în unitate, pe locul de lucru al utilajelor tehnologice, echipamentelor si dotărilor specifice constructiilor, în ateliere specializate existente în unitate, la unitătile de administrare a proprietătii imobiliare sau la operatori economici, numai de personal autorizat în domeniu.

(6) Revizia tehnică se încheie cu un proces-verbal care contine:

a) datele de identificare: denumire, indicativ, serie, număr de inventar si altele asemenea;

b) deficiente constatate si remediate;

c) aprecieri privind folosirea si întretinerea;

d) piesele de schimb consumate;

e) propuneri privind necesitatea executării unei reparatii curente;

f) date despre personalul care a executat revizia.

Art. 99. - (1) Reparatia curentă se execută preventiv în scopul restabilirii stării tehnice a utilajelor tehnologice, echipamentelor si dotărilor specifice constructiilor la parametrii nominali.

(2) Planificarea reparatiei curente se face în anul anterior celui în care se execută.

(3) Reparatia curentă se execută în ateliere specializate.

(4) Reparatia curentă se încheie cu un proces-verbal care contine:

a) datele de identificare: denumire, indicativ, serie, număr de inventar si altele asemenea;

b) operatiile principale executate, cu precizarea subansamblurilor înlocuite sau separate;

c) rezultatul probelor executate după reparatie;

d) costul reparatiei;

e) termenul de garantie;

f) date despre unitatea care a executat reparatia.

Art. 100. - (1) Reparatia capitală se execută în scopul restabilirii parametrilor tehnico-functionali ai utilajelor, echipamentelor si dotărilor specifice constructiilor, la valoarea nominală, si trebuie să asigure acestora functionarea normală în următorul ciclu, în conditiile în care este justificată din punct de vedere economic.

(2) Reparatia capitală este reparatia preventivă cea mai complexă, a cărei executie se planifică în anul anterior anului în care se execută.

(3) Reparatia capitală se execută în ateliere specializate.

(4) Cu ocazia reparatiei capitale se pot executa si lucrări care aduc utilajele tehnologice, echipamentele sau dotările specifice constructiilor la nivelul de performantă corespunzător tipurilor similare care se produc în perioada respectivă.

Art. 101. - (1) Reparatia accidentală se execută la necesitate, ori de câte ori utilajele tehnologice, echipamentele si dotările specifice constructiilor sunt scoase din functiune din cauza defectării sau intrării unor repere componente în zona limită de uzură si au ca scop restabilirea stării de functionare în timpul cel mai scurt.

(2) Reparatia accidentală nu se planifică, dar se iau din timp măsurile tehnico-organizatorice necesare de asigurare logistică cu materiale si piese de schimb, urmărindu-se evolutia stării tehnice, atât în cadrul întretinerii zilnice, cât si în cadrul reviziilor tehnice ale utilajelor tehnologice, echipamentelor si dotărilor specifice constructiilor.

(3) Reparatia accidentală care se execută în urma unor defectiuni provocate fie de accidente, fie de uzuri rapide cauzate de exploatarea si întretinerea necorespunzătoare a utilajelor tehnologice, echipamentelor si dotărilor specifice se constituie ca pagubă, se cercetează administrativ, iar cheltuielile efectuate pentru reparatie se recuperează de la cei vinovati de producerea pagubei.

Art. 102. - (1) Utilajele tehnologice, echipamentele si dotările specifice constructiilor, a căror durată normală de serviciu este îndeplinită, se pot înlocui.

(2) Utilajele tehnologice, echipamentele si dotările specifice constructiilor, ale căror costuri pentru efectuarea reparatiilor capitale sau accidentale sunt egale ori mai mari decât valoarea de înlocuire a acestora, se înlocuiesc.

(3) În cazul în care înlocuirea utilajelor tehnologice necesită modificarea de instalatii termo-mecanice, electrice, de automatizare si altele asemenea, acest lucru se face numai pe baza unei documentatii tehnice, elaborată de un proiectant de specialitate, care poate fi altă persoană decât furnizorul de echipamente.

 

CAPITOLUL IX

Utilizarea si mentenanta imobilelor

 

SECTIUNEA 1

Utilizarea imobilelor

 

Art. 103. - (1) Repartizarea în folosintă pe unităti/subunităti a terenurilor, constructiilor si instalatiilor din cazărmi se face cu ocazia înfiintării/reorganizării unitătilor/formatiunilor militare.

(2) Atunci când într-o cazarmă sunt dislocate mai multe unităti militare, repartizarea pe unităti a terenurilor, constructiilor si instalatiilor se aprobă de către comandantul esalonului superior.

(3) Pentru unitătile subordonate unor categorii diferite de forte ale armatei, din subordinea Statului Major General, repartizarea pe unităti a constructiilor si terenurilor se aprobă de seful Statului Major General, cu avizul prealabil al Directiei domenii si infrastructuri.

(4) Pentru structurile centrale si unitătile din subordinea acestora, altele decât Statul Major General, repartizarea pe unităti a constructiilor si terenurilor se aprobă de către seful Directiei domenii si infrastructuri.

(5) Constructiile si instalatiile se predau la unităti/subunităti de către administratorul de cazarmă, pe baza formularului tipizat de predare-primire a constructiilor si accesoriilor fixe.

(6) Bunurile materiale de resortul constructii-cazare din dotarea imobilului se predau la subunităti pe baza documentelor justificative în vigoare.

Art. 104. - (1) Predarea-primirea în/din folosintă a cazărmilor se face în baza comunicării scrise a sefului Directiei domenii si infrastructuri.

(2) La activitatea de predare-primire participă reprezentantii structurilor implicate, delegatii centrelor de domenii si infrastructuri, centrelor de administrare si cartiruire trupe/similare din subordinea statelor majore ale categoriilor de forte ale armatei/similare.

(3) Documentele de predare-primire se întocmesc conform modelului prezentat în anexa nr. 7, acestea trebuie să fie explicite si să cuprindă datele de identificare ale terenurilor, constructiilor si instalatiilor din cazărmi, informatii privind situatia juridică si starea tehnică a acestora, eventuale litigii care au fost constatate, precum si modul de asigurare a utilitătilor.

Art. 105. - Unitătile militare utilizatoare cu responsabilităti în domeniul administrării imobilelor au următoarele obligatii:

a) împrejmuirea sau bornarea perimetrului cazărmilor, întretinerea si repararea acestora, ori de câte ori este nevoie;

b) colaborarea cu reprezentantii centrelor de domenii si infrastructuri si cu cei ai Directiei topografice militare, în scopul realizării măsurătorilor cadastrale;

c) încheierea de procese-verbale de bună vecinătate cu persoanele sau institutiile ale căror imobile sunt situate în vecinătatea cazărmilor/imobilelor;

d) introducerea, în copie, la dosarul tehnic a extrasului de carte funciară;

e) utilizarea terenurilor, constructiilor si instalatiilor conform destinatiei prevăzute, predarea acestora către subunităti, sub

semnătură, si supravegherea curentă a acestora, în scopul prevenirii degradării, incendiilor, înstrăinării ilegale, folosirii abuzive si poluării mediului înconjurător;

f) întretinerea terenurilor prin lucrări de combatere a eroziunii solului, protectia malurilor si desecări;

g) executarea la timp si de calitate a lucrărilor de întretinere si reparatii;

h) conservarea constructiilor si instalatiilor neutilizate temporar;

i) executarea inventarierii terenurilor, constructiilor si materialelor la termenele stabilite de legislatia în vigoare;

j) păstrarea integritătii patrimoniului imobiliar al armatei;

k) asigurarea utilitătilor, utilajelor, echipamentelor si bunurilor materiale de constructii-cazare necesare utilizării imobilelor;

l) executarea la termenele stabilite a verificărilor tehnice oficiale la instalatiile de ridicat si a instalatiilor sub presiune.

 

SECTIUNEA a 2-a

Asigurarea utilitătilor

 

Art. 106. - Pentru asigurarea cu utilităti a imobilelor, unitătile militare utilizatoare cu responsabilităti în domeniul administrării imobilului au următoarele obligatii:

a) alocarea la drepturi de consum pe baza calculului cu necesarul anual;

b) contractarea cu furnizorii;

c) înregistrarea, consemnarea si decontarea consumurilor.

Art. 107. - Pentru asigurarea utilitătilor de la furnizorii locali, unitătile militare încheie contracte de furnizare/prestări servicii cu acestia, în conditiile prevăzute de legislatia în vigoare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Urmărirea comportării în timp a constructiilor

 

Art. 108. - (1) Pe durata lor de existentă, constructiile si instalatiile sunt supuse urmăririi în timp, în vederea depistării degradărilor sau pentru prevenirea acestora, în scopul evitării diminuării capabilitătilor de utilizare.

(2) Urmărirea în timp a constructiilor se realizează prin următoarele activităti:

a) urmărirea curentă a comportării în exploatare a constructiilor si instalatiilor;

b) urmărirea specială a comportării în exploatare a constructiilor si instalatiilor;

c) controlul periodic general al cazărmii;

d) controlul activitătii specifice - domenii si infrastructuri.

Art. 109. - Urmărirea curentă se efectuează la toate constructiile si instalatiile din cazarmă, pe durata lor de existentă, de către administratorul cazărmii, numit prin ordin de zi pe unitate ca responsabil cu urmărirea în exploatare a constructiilor, iar obligatiile si responsabilitătile ce decurg din această calitate se consemnează în fisa postului.

Art. 110. - Urmărirea specială se instituie prin grija Directiei domenii si infrastructuri, la solicitarea proiectantului sau a utilizatorului, cuprinde investigatii specifice periodice asupra unor parametri, ce caracterizează capabilitatea de utilizare a constructiei ori a anumitor părti ale acesteia, stabiliti în faza de proiectare sau în urma unei expertize tehnice, si se realizează prin personal atestat.

Art. 111. - (1) Controlul periodic general al cazărmii se organizează de comandantii/sefii unitătilor utilizatoare cu responsabilităti în domeniul administrării imobilului, se execută anual, de regulă înaintea datei când se planifică fondurile pentru mentenanta, cuprinde toate constructiile si instalatiile si are ca scop evaluarea stării tehnice si a modului de folosire si întretinere a acestora.

(2)Comisia de control periodic general este compusă din 3-5 persoane, numite de comandantul/seful unitătii utilizatoare cu responsabilităti în domeniul administrării imobilului, prin ordin de zi pe unitate.

(3) Din comisia de control periodic general face parte în mod obligatoriu si administratorul cazărmii.

(4) Constatările comisiei si măsurile stabilite se înscriu în procesul-verbal, document ce se aprobă de comandantul/seful unitătii militare utilizatoare cu responsabilităti în domeniul administrării imobilului.

(5) Constructiile amplasate în terenuri, sensibile la umezire, contractile, în medii agresive, precum si acelea supuse permanent trepidatiilor se controlează semestrial.

(6) Fac, de asemenea, obiectul controlului periodic general instalatiile sub presiune si de ridicat, prizele de pământ, aparatele de măsură si control de resortul constructii-cazare, precum si activitatea de prevenire si stingere a incendiilor.

Art. 112. - (1) Controlul activitătii specifice - domenii si infrastructuri - se execută de o comisie de control numită de seful Directiei domenii si infrastructuri.

(2) Indicatorii de control si modul de evaluare a rezultatelor obtinute sunt prevăzute în instructiuni speciale.

Art. 113. - (1) Atunci când, pe baza urmăririi în timp sau a controalelor, se constată deteriorări ori modificări care pun în pericol siguranta constructiei, unitatea solicită pe cale ierarhică Directiei domenii si infrastructuri efectuarea unei expertize tehnice.

(2) Expertiza tehnică se solicită si după calamităti naturale ce au ca efect avarierea constructiei, punând în pericol siguranta acesteia.

 

SECTIUNEA a 4-a

Mentenanta imobilelor

 

Art. 114. - Mentenanta imobilelor constă în ansamblul de lucrări de întretinere si reparatii ce se execută în mod curent pentru asigurarea conditiilor normale de utilizare a acestora.

Art. 115. - (1) Întretinerea constructiilor reprezintă un ansamblu de lucrări, executate periodic ori după necesităti, determinate de uzura sau degradarea normală a constructiilor.

(2) Lucrările de întretinere au ca scop mentinerea stării tehnice a constructiilor, asigurarea functionalitătii acestora, prevenirea deteriorării premature, nu necesită expertiză tehnică si nu modifică valoarea constructiilor.

(3) Lucrările de întretinere se execută pentru remedierea sau repararea părtilor vizibile ale elementelor de constructii si instalatii, inclusiv înlocuirea unor piese uzate, si constau în:

a) refacerea finisajelor cu durabilitate redusă - vopsitorii, zugrăveli, spoieli si altele asemenea;

b) înlăturarea efectelor folosirii normale a constructiilor - raschetarea parchetului, repararea tâmplăriei, curătatul sobelor si al cosurilor de fum, spălarea radiatoarelor si altele asemenea;

c) completarea si înlocuirea unor piese distruse sau uzate - geamuri, feronerie, armături si accesorii pentru instalatii si altele asemenea.

Art. 116. - Necesitatea si oportunitatea executării lucrărilor de întretinere se stabilesc de către administratorul cazărmii, pe baza urmăririi curente a stării tehnice a elementelor de constructie, iar executia lucrărilor se aprobă de comandantul/seful unitătii militare utilizatoare cu responsabilităti în domeniul administrării imobilului, în limita fondurilor alocate.

Art. 117. - (1) Repararea constructiilor constă în ansamblul de lucrări, executate periodic ori după necesităti, determinate de uzura sau degradarea normală a acestora, de actiunea agentilor de mediu, precumsi de accidente tehnice ori calamităti naturale.

(2) În functie de complexitatea, volumul si valoarea lucrărilor, reparatiile pot fi curente sau capitale.

Art. 118. - (1) Lucrările de reparatii curente au ca scop mentinerea sau îmbunătătirea stării tehnice a constructiilor, nu necesită expertiză tehnică si/sau proiect si nu modifică valoarea constructiilor.

(2) Lucrările de reparatii curente se execută pentru înlocuirea unor părti din elementele constructiilor si instalatiilor si constau în:

a) refacerea totală sau partială a izolatiilor, învelitorilor si a finisajelor la pereti si pardoseli cu durabilitate medie, a tâmplăriei si a altor lucrări asemănătoare;

b) repararea, completarea sau consolidarea unor părti din elementele structurii de rezistentă a constructiilor din lemn - grinzi, stâlpi, pereti portanti, plansee si altele asemenea;

c) revizuirea, repararea si înlocuirea partială a instalatiilor de orice fel;

d) refacerea totală a elementelor nestructurale de constructii si instalatii degradate ca urmare a unor accidente sau calamităti naturale;

e) refacerea totală sau partială a drumurilor, aleilor, platformelor si împrejmuirilor.

Art. 119. - Lucrările de întretinere si reparatii curente se execută fără întreruperea functionalitătii constructiilor.

Art. 120. - Asistenta tehnică pe timpul executării lucrărilor de întretinere si reparatii curente se asigură de administratorul cazărmii.

Art. 121. - Lucrările de întretinere si reparatii curente, care prin volumul si complexitatea lor depăsesc posibilitătile de executie ale unitătii utilizatoare cu responsabilităti în domeniul administrării imobilului, se pot executa cu operatori economici specializati, pe bază de contract încheiat în conditiile legii.

Art. 122. - Lista orientativă a lucrărilor de întretinere si reparatii curente si periodicitatea executării acestora, în functie de destinatia constructiilor, se elaborează de Directia domenii si infrastructuri, în cadrul unor instructiuni separate.

Art. 123. - (1) Lucrările de reparatii capitale au ca scop, în principal, readucerea constructiilor la parametrii proiectati si prelungirea duratei de functionare a acestora, necesită expertiză tehnică, se execută pe bază de proiect, se consemnează obligatoriu în cartea tehnică a constructiilor si au ca rezultat modificarea valorii în evidente.

(2) Datorită amplorii si complexitătii, reparatiile capitale sunt asimilate investitiilor si urmează aceeasi procedură de aprobare, contractare, executie si receptie ca si acestea, împreună cu toate lucrările de interventie.

Art. 124. - În cazul producerii unor accidente tehnice sau calamităti naturale, se constituie o comisie care analizează starea tehnică a constructiilor si instalatiilor, iar concluziile se consemnează într-un act de constatare, care, în principal, trebuie să cuprindă:

a) constructiile sau elementele de constructii a căror structură de rezistentă nu a fost afectată si care pot fi folosite în continuare fără pericol;

b) constructiile sau elementele de constructii a căror structură de rezistentă a fost afectată local si a căror folosire este limitată;

c) constructiile nesigure care necesită expertiză tehnică de calitate;

d) constructiile sau părtile de constructii ce se propun pentru demolare, ca urmare a gradului avansat de distrugere ori avariere ce face imposibilă repararea sau refacerea acestora si care, mentinute, pun în pericol vieti omenesti.

Art. 125. - Lucrările de reparatii ca urmare a unor accidente tehnice sau calamităti naturale, care afectează integritatea fizică a constructiilor, au ca scop înlăturarea efectelor acestora, redarea functionalitătii si sigurantei în exploatare a constructiilor si, în functie de complexitatea interventiilor pe care le necesită, pot fi de natura reparatiilor curente sau a reparatiilor capitale.

Art. 126. - Lucrările de natura reparatiilor curente, ca urmare a unor accidente tehnice ori calamităti naturale, pot începe imediat sau pot fi amânate până la prima reparatie planificată.

Art. 127. - Sunt supuse întretinerii si reparării curente toate constructiile aflate în administrarea Ministerului Apărării, indiferent de modul de dobândire a acestora.

Art. 128. - Pregătirea, realizarea, receptionarea si stabilirea valorii reale a lucrărilor de întretinere si de reparatii la constructii, executate din fondurile alocate prin programele Ministerului Apărării, se fac conform instructiunilor elaborate de Directia domenii si infrastructuri.

 

SECTIUNEA a 5-a

Determinarea, programarea si bugetarea cheltuielilor de utilizare si mentenanta a imobilelor

 

Art. 129. - (1) Determinarea fondurilor necesare pentru utilizare si mentenanta imobilelor se face anual - în trimestrul I al anului în curs pentru anul următor - de către administratorul cazărmii, pe baza consumurilor specifice de utilităti ale categoriilor de lucrări si periodicitătii executării acestora.

(2) Necesarul de fonduri stabilit se include de fiecare unitate în fundamentarea bugetului pe anul următor.

Art. 130. - Stabilirea prioritătilor privind asigurarea materialelor si lucrărilor ce se achizitionează/execută în cursul anului de fiecare unitate în parte se face imediat după primirea bugetului, în limita fondurilor aprobate si planificate cu această destinatie, în functie de nevoile unitătii.

Art. 131. - Executarea altor lucrări decât cele luate în calcul la fundamentarea proiectului de buget este permisă numai în cazuri justificate si argumentate temeinic, cu aprobarea ordonatorului de credite.

 

CAPITOLUL X

Sistemul de administrare a cazărmilor

 

SECTIUNEA 1

Componentele sistemului de administrare a cazărmilor

 

Art. 132. - Pentru administrarea cazărmilor într-un sistem unitar se constituie, la toate esaloanele, structuri specializate care se subordonează tehnic Directiei domenii si infrastructuri, pentru problemele specifice domeniilor de competentă.

Art. 133. - Sistemul de administrare a cazărmilor se compune din structurile specializate din Statul Major General, statele majore ale categoriilor de forte ale armatei, comandamentele operationale, comandamentele de armă/similare, comandamentele diviziilor, comandamentele brigăzilor, precum si din formatiunile de administrare din unitătile militare utilizatoare cu responsabilităti în domeniul administrării imobilului.

Art. 134. - În scopul rezolvării operative a problemelor specifice cartiruirii trupelor, în cadrul categoriilor de forte ale armatei/comandamentelor de armă/similare se constituie unităti/structuri specializate de cartiruire.

Art. 135. - Responsabilitătile si atributiile structurilor de administrare a cazărmilor continute în prezentul regulament nu sunt limitative, ele se completează cu cele specifice misiunilor unitătilor din compunerea categoriilor de forte ale armatei, comandamentelor de armă/similare si se aprobă de către sefii/comandantii structurilor respective.

 

SECTIUNEA a 2-a

Responsabilitătile structurii specializate pentru administrarea cazărmilor utilizate de Statul Major General

 

Art. 136. - Structura specializată pentru administrarea cazărmilor utilizate de Statul Major General are următoarele domenii de competentă:

a) elaborarea studiilor si conceptiilor cu privire la îmbunătătirea activitătii specifice;

b) monitorizarea proiectelor de investitii imobiliare în cazărmile aflate în folosinta structurilor subordonate Statului Major General;

c) coordonarea si monitorizarea activitătilor structurilor de specialitate din cadrul statelor majore ale categoriilor de forte ale armatei, comandamentelor de armă/similare din subordinea Statului Major General;

d) avizarea documentatiilor tehnice pentru închirierea terenurilor/spatiilor devenite disponibile si pentru scoaterea din functiune a activelor fixe corporale si necorporale, declasarea bunurilor materiale de resortul constructii-cazare, altele decât activele fixe.

Art. 137. - Structura specializată pentru administrarea cazărmilor utilizate de Statul Major General are următoarele responsabilităti si atributii:

a) întocmeste studii în vederea îmbunătătirii actelor normative ce reglementează administrarea proprietătii imobiliare în Ministerul Apărării si participă la elaborarea conceptiilor în domeniu;

b) coordonează si monitorizează activitătile specifice privind implementarea proiectelor de investitii imobiliare si a proiectelor NSIP - NATO Security Investment Programe - Programul NATO de Investitii în Securitate în cazărmile aflate în folosinta structurilor subordonate Statului Major General;

c) derulează activităti specifice privind transferurile de imobile dintre unitătile militare subordonate statelor majore ale categoriilor de forte ale armatei/similare, precum si transferurile imobilelor disponibile către alte institutii publice, conform prevederilor legislatiei în vigoare;

d) desfăsoară activităti specifice si monitorizează activitătile privind exploatarea si mentenanta imobilelor aflate în folosinta unitătilor subordonate Statului Major General;

e) colaborează cu structurile Host Nation Support - HNS - Sprijinul natiunii gazdă, pentru actualizarea Catalogului de planificare a capabilitătilor HNS ale României;

f) analizează si expertizează documentele necesare participării reprezentantilor Statului Major General în cadrul Comisiei interne de aplicare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;

g) avizează si supune aprobării documentatiile tehnice pentru scoaterea din functiune a activelor fixe corporale si necorporale si declasarea bunurilor materiale de resortul constructii-cazare, altele decât activele fixe;

h) analizează si face propuneri privind asigurarea sau îmbunătătirea conditiilor de cazare si a gradului de ocupare a spatiilor din cazărmi;

i) avizează si supune aprobării documentatiile tehnice cu propunerile de închiriere a unor spatii devenite disponibile din cazărmi, precum si schimbarea destinatiei constructiilor sau părtilor de constructii ce nu au ca urmare modificarea acestora, conform prevederilor legislatiei în vigoare;

j) participă în comisiile proprii de control ale structurii sau participă la ordin, la inspectiile si controalele prevăzute în planul Ministerului Apărării, care au ca obiect verificarea modului de organizare si conducere a evidentei, exploatării si mentenantei imobilelor aflate în folosinta unitătilor militare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Responsabilitătile structurii specializate pentru administrarea cazărmilor utilizate de categoria de forte ale armatei, comandamentul de armă/similar

 

Art. 138. - Structura specializată pentru administrarea cazărmilor utilizate de categoria de forte ale armatei, comandamentul de armă/similar are următoarele domenii de competentă:

a) coordonarea si monitorizarea activitătilor privind utilizarea, valorificarea si mentenanta imobilelor aflate în folosinta structurilor subordonate;

b) monitorizarea implementării proiectelor de investitii imobiliare în cazărmile aflate în folosinta structurilor subordonate;

c) avizarea documentatiilor tehnice pentru închirierea terenurilor/spatiilor devenite disponibile si pentru scoaterea din functiune a activelor fixe corporale si necorporale, declasarea bunurilor materiale de resortul constructii-cazare, altele decât activele fixe.

Art. 139. - Structura specializată pentru administrarea cazărmilor utilizate de categoriile de forte ale armatei, comandamentul de armă/similar are următoarele responsabilităti si atributii:

a) analizează si prezintă propuneri cu privire la continutul proiectelor de acte normative elaborate de Directia domenii si infrastructuri, pentru reglementarea unor norme tehnice si precizări privind administrarea proprietătii imobiliare, exploatarea si mentenanta imobilelor, în Ministerul Apărării;

b) coordonează, îndrumă si verifică activitătile privind organizarea si conducerea evidentei, exploatarea si mentenanta imobilelor aflate în folosinta unitătilor militare utilizatoare;

c) derulează activităti specifice pentru promovarea si implementarea proiectelor de investitii imobiliare si NSIP, potrivit competentelor;

d) gestionează managementul proprietătii imobiliare pentru locatiile care sunt puse la dispozitia fortelor armate străine stationate pe teritoriul României, în baza unor acorduri, întelegeri sau memorandumuri semnate în conditiile legislatiei în vigoare;

e) gestionează activitatea de modernizare a infrastructurii care poate fi pusă la dispozitia natiunilor solicitante, conform legislatiei Host Nation Support, si actualizează catalogul de capabilităti;

f) avizează si supune aprobării documentatiile tehnice cu propunerile de închiriere a unor spatii devenite disponibile din cazărmi, precum si schimbarea destinatiei constructiilor sau părtilor de constructii ce nu au ca urmare modificarea acestora, conform prevederilor legislatiei în vigoare;

g) avizează si supune aprobării documentatiile tehnice pentru scoaterea din functiune a activelor fixe corporale si necorporale si

declasarea bunurilor materiale de resortul constructii-cazare, altele decât activele fixe;

h) desemnează delegati în comisiile de receptie a lucrărilor de investitii si de interventie;

i) derulează activităti specifice privind transferurile de imobile dintre unitătile militare subordonate statelor majore ale categoriilor de forte ale armatei/similare si face propuneri pentru transferurile imobilelor disponibile către alte institutii publice, conform prevederilor legislatiei în vigoare;

j) organizează convocări în vederea perfectionării pregătirii de specialitate a personalului structurilor de specialitate din subordinea statelor majore ale categoriilor de forte ale armatei/similare;

k) coordonează activitatea privind asigurarea structurilor dislocate în teatrele de operatii cu bunuri materiale de resortul constructii-cazare;

l) analizează si face propuneri privind asigurarea sau îmbunătătirea conditiilor de cazare si a gradului de ocupare a spatiilor din cazărmi;

m) coordonează activitatea de cartiruire a structurilor din compunerea statelor majore ale categoriilor de forte ale armatei/similare, dislocate în teatrele de operatii din afara teritoriului national;

n) participă în comisiile proprii de control ale structurii sau participă la ordin, la inspectiile si controalele prevăzute în planul Ministerului Apărării, care au ca obiect verificarea modului de organizare si conducere a evidentei, exploatării si mentenantei imobilelor aflate în folosinta unitătilor militare utilizatoare;

o) desemnează delegati în comisiile de predare/primire a constructiilor si terenurilor transferate între unitătile militare ori între Ministerul Apărării si alte institutii publice/persoane fizice sau juridice.

 

SECTIUNEA a 4-a

Responsabilitătile structurii specializate pentru cartiruirea trupelor si administrarea cazărmilor utilizate de categoriile de forte ale armatei

 

Art. 140. - Structura specializată pentru cartiruirea trupelor si administrarea cazărmilor utilizate de categoriile de forte ale armatei are următoarele domenii de competentă:

a) administrarea cazărmilor aflate în zona de responsabilitate;

b) urmărirea comportării în timp a constructiilor si instalatiilor si mentenanta cazărmilor;

c) coordonarea activitătii de prevenire si stingere a incendiilor din cazărmile aflate în zona de responsabilitate;

d) supravegherea tehnică a utilajelor si echipamentelor de resortul constructii-cazare;

e) achizitia de bunuri, servicii si lucrări pentru mentenanta constructiilor si instalatiilor aferente;

f) întocmirea referatelor tehnice pentru închirierea terenurilor/spatiilor devenite disponibile;

g) avizarea documentatiilor tehnice pentru scoaterea din functiune a activelor fixe corporale si necorporale, declasarea bunurilor materiale de resortul constructii-cazare, altele decât activele fixe.

Art. 141. - Structura specializată pentru cartiruirea trupelor si administrarea cazărmilor utilizate de categoriile de forte ale armatei are următoarele responsabilităti si atributii:

a) analizează si prezintă propuneri cu privire la continutul proiectelor de acte normative elaborate de Directia domenii si infrastructuri, pentru reglementarea unor norme tehnice si precizări privind administrarea proprietătii imobiliare, exploatarea si mentenanta imobilelor, în Ministerul Apărării;

b) coordonează, îndrumă si verifică activitătile privind organizarea si conducerea evidentei, exploatarea si mentenanta imobilelor aflate în zona de responsabilitate;

c) derulează activităti specifice pentru promovarea si implementarea proiectelor de investitii imobiliare si NSIP, potrivit competentelor;

d) coordonează si controlează activitatea de prevenire si stingere a incendiilor la cazărmile aflate în zona de responsabilitate;

e) coordonează activitatea de urmărire în timp a constructiilor si instalatiilor, a fondului imobiliar cu risc seismic crescut si intervine pentru reabilitarea acestuia;

f) gestionează activitatea de modernizare a infrastructurii care poate fi pusă la dispozitia natiunilor solicitante, conform legislatiei Host Nation Support, si actualizează catalogul de capabilităti;

g) participă sau desemnează delegati în comisiile de receptie a lucrărilor de investitii si interventie;

h) avizează si supune aprobării documentatiile tehnice cu propunerile de închiriere a unor spatii devenite disponibile din cazărmi, precum si schimbarea destinatiei constructiilor sau părtilor de constructii ce nu au ca urmare modificarea acestora, conform prevederilor legislatiei în vigoare;

i) avizează si supune aprobării documentatiile tehnice pentru scoaterea din functiune a activelor fixe corporale si necorporale, declasarea bunurilor materiale de resortul constructii-cazare, altele decât activele fixe;

j) organizează convocări în vederea perfectionării pregătirii de specialitate a administratorilor cazărmilor aflate în zona de responsabilitate;

k) asigură bunurile materiale de resortul constructii-cazare necesare structurilor dislocate în teatrele de operatii;

l) analizează si face propuneri privind asigurarea sau îmbunătătirea conditiilor de cazare si a gradului de ocupare a spatiilor din cazărmi;

m) achizitionează bunuri, servicii si lucrări pentru mentenanta constructiilor si instalatiilor aferente, conform competentelor aprobate prin instructiuni;

n) coordonează si verifică activitatea de supraveghere tehnică a utilajelor si echipamentelor de resortul constructii-cazare din cazărmile aflate în zona de responsabilitate;

o) participă în comisiile proprii de control ale structurii sau participă la ordin, la inspectiile si controalele prevăzute în planul Ministerului Apărării, care au ca obiect verificarea modului de organizare si conducere a evidentei, exploatării si mentenantei imobilelor aflate în folosinta unitătilor militare;

p) asigură delegati în comisiile de predare/primire a constructiilor si terenurilor transferate între unitătile militare ori între Ministerul Apărării si alte institutii publice/persoane fizice sau juridice.

 

SECTIUNEA a 5-a

Responsabilitătile structurii specializate pentru administrarea cazărmilor utilizate de Directia generală de informatii a apărării

 

Art. 142. - Structura specializată pentru administrarea cazărmilor utilizate de Directia generală de informatii a apărării are următoarele domenii de competentă:

a) coordonarea si monitorizarea activitătilor privind utilizarea, valorificarea si mentenanta imobilelor aflate în folosinta structurilor subordonate;

b) monitorizarea implementării proiectelor de investitii imobiliare în cazărmile aflate în folosinta structurilor subordonate;

c) avizarea documentatiilor tehnice pentru închirierea terenurilor/spatiilor devenite disponibile si pentru scoaterea din functiune a activelor fixe corporale si necorporale, declasarea bunurilor materiale de resortul constructii-cazare, altele decât activele fixe;

d) achizitia de bunuri, servicii si lucrări pentru mentenanta constructiilor si instalatiilor aferente.

Art. 143. - Structura specializată pentru administrarea cazărmilor utilizate de Directia generală de informatii a apărării are următoarele responsabilităti si atributii:

a) analizează si prezintă propuneri cu privire la continutul proiectelor de acte normative elaborate de Directia domenii si infrastructuri pentru reglementarea unor norme tehnice si precizări privind administrarea proprietătii imobiliare, exploatarea si mentenanta imobilelor, în Ministerul Apărării;

b) coordonează, îndrumă si verifică activitătile privind organizarea si conducerea evidentei, exploatarea si mentenanta imobilelor aflate în folosinta structurilor subordonate Directiei generale de informatii a apărării;

c) derulează activităti specifice pentru promovarea si implementarea proiectelor de investitii imobiliare, potrivit competentelor;

d) coordonează si controlează activitatea de prevenire si stingere a incendiilor;

e) coordonează activitatea de urmărire în timp a constructiilor si instalatiilor, a fondului imobiliar cu risc seismic crescut si intervine pentru reabilitarea acestuia;

f) avizează si supune aprobării documentatiile tehnice cu propunerile de închiriere a unor spatii devenite disponibile din cazărmi, precum si schimbarea destinatiei constructiilor sau părtilor de constructii ce nu au ca urmare modificarea acestora, conform prevederilor legislatiei în vigoare;

g) avizează si supune aprobării documentatiile tehnice pentru scoaterea din functiune a activelor fixe corporale si necorporale, declasarea bunurilor materiale de resortul constructii-cazare, altele decât activele fixe;

h) participă sau desemnează delegati în cadrul comisiilor de receptie a lucrărilor de investitii si de interventie;

i) derulează activităti specifice privind transferurile de imobile dintre unitătile militare subordonate Directiei generale de informatii a apărării si face propuneri pentru transferurile imobilelor disponibile către alte institutii publice, conform prevederilor legislatiei în vigoare;

j) analizează si face propuneri privind asigurarea sau îmbunătătirea conditiilor de cazare si a gradului de ocupare a spatiilor din cazărmi;

k) achizitionează bunuri, servicii si lucrări pentru mentenanta constructiilor si instalatiilor aferente, conform competentelor aprobate prin instructiuni;

l) participă în comisiile proprii de control ale structurii, la inspectii si controale care au ca obiect verificarea modului de organizare si conducere a evidentei, exploatării si mentenantei imobilelor aflate în folosinta unitătilor militare subordonate Directiei generale de informatii a apărării;

m) asigură delegati în comisiile de predare/primire a constructiilor si terenurilor transferate între unitătile militare ori între Ministerul Apărării si alte institutii publice/persoane fizice sau juridice.

 

SECTIUNEA a 6-a

Responsabilitătile structurii specializate pentru administrarea cazărmilor utilizate de Comandamentul logistic întrunit

 

Art. 144. - Structura specializată pentru administrarea cazărmilor utilizate de Comandamentul logistic întrunit are următoarele domenii de competentă:

a) coordonarea si monitorizarea activitătilor privind utilizarea, valorificarea si mentenanta imobilelor aflate în folosinta structurilor subordonate;

b) monitorizarea implementării proiectelor de investitii imobiliare în cazărmile aflate în folosinta structurilor subordonate;

c) avizarea documentatiilor tehnice pentru închirierea terenurilor/spatiilor devenite disponibile si pentru scoaterea din functiune a activelor fixe corporale si necorporale, declasarea bunurilor materiale de resortul constructii-cazare, altele decât activele fixe;

d) achizitia de bunuri, servicii si lucrări pentru mentenanta constructiilor si instalatiilor aferente;

e) asigurarea dirigentiei de santier pentru lucrările de reparatii curente si întretinere executate în antepriză;

f) prevenirea si stingerea incendiilor.

Art. 145. - Structura specializată pentru administrarea cazărmilor utilizate de Comandamentul logistic întrunit are următoarele responsabilităti si atributii:

a) analizează si prezintă propuneri cu privire la continutul proiectelor de acte normative elaborate de Directia domenii si infrastructuri, pentru reglementarea unor norme tehnice si precizări privind administrarea proprietătii imobiliare, exploatarea si mentenanta imobilelor, în Ministerul Apărării;

b) coordonează, îndrumă si verifică activitătile privind organizarea si conducerea evidentei, exploatarea si mentenanta imobilelor aflate în folosinta unitătilor militare subordonate Comandamentului logistic întrunit;

c) derulează activităti specifice pentru promovarea si implementarea proiectelor de investitii imobiliare si NSIP, potrivit competentelor;

d) gestionează managementul proprietătii imobiliare pentru locatiile care sunt puse la dispozitia fortelor armate străine stationate pe

teritoriul României, în baza unor acorduri, întelegeri sau memorandumuri semnate în conditiile legislatiei în vigoare;

e) coordonează si controlează activitatea de prevenire si stingere a incendiilor;

f) coordonează activitatea de urmărire în timp a constructiilor si instalatiilor, a fondului imobiliar cu risc seismic crescut si intervine pentru reabilitarea acestuia;

g) gestionează activitatea de modernizare a infrastructurii care poate fi pusă la dispozitia natiunilor solicitante, conform legislatiei Host Nation Support, si actualizează catalogul de capabilităti;

h) avizează si supune aprobării documentatiile tehnice cu propunerile de închiriere a unor spatii devenite disponibile din cazărmi, precum si schimbarea destinatiei constructiilor sau părtilor de constructii ce nu au ca urmare modificarea acestora, conform prevederilor legislatiei în vigoare;

i) avizează si supune aprobării documentatiile tehnice pentru scoaterea din functiune a activelor fixe corporale si necorporale, declasarea bunurilor materiale de resortul constructii-cazare, altele decât activele fixe;

j) participă sau desemnează delegati în cadrul comisiilor de receptie a lucrărilor de investitii si de interventie;

k) derulează activităti specifice privind transferurile de imobile dintre unitătile militare subordonate Comandamentului logistic întrunit si face propuneri pentru transferurile imobilelor disponibile către alte institutii publice, conform prevederilor legislatiei în vigoare;

l) analizează si face propuneri privind asigurarea sau îmbunătătirea conditiilor de cazare si a gradului de ocupare a spatiilor din cazărmi;

m) achizitionează bunuri, servicii si lucrări pentru mentenanta constructiilor si instalatiilor aferente, conform competentelor aprobate prin instructiuni;

n) coordonează si verifică activitatea de supraveghere tehnică a utilajelor si echipamentelor de resortul constructii-cazare din cazărmile aflate în folosinta structurilor subordonate Comandamentului logistic întrunit;

o) participă în comisiile proprii de control ale structurii sau participă la ordin, la inspectiile si controalele prevăzute în planul Ministerului Apărării, care au ca obiect verificarea modului de organizare si conducere a evidentei, exploatării si mentenantei imobilelor aflate în folosinta unitătilor militare;

p) asigură delegati în comisiile de predare/primire a constructiilor si terenurilor transferate între unitătile militare ori între Ministerul Apărării si alte institutii publice/persoane fizice sau juridice;

q) desemnează personal pentru a participa la licitatii organizate în vederea închirierii de spatii în cazărmile administrate;

r) urmăreste, îndrumă si coordonează activitatea de functionare a căminelor militare de unitate/garnizoană, în conformitate cu reglementările în vigoare;

s) verifică modul de întretinere a cazărmilor din administrare si solicită fonduri pentru executarea lucrărilor de reparatii curente si de întretinere;

s) verifică si aprobă documentatiile tehnice, procesele-verbale de receptie pentru lucrările de reparatii curente si de întretinere în cazărmile din administrare;

t) stabileste listele cu cantitătile de lucrări de reparatii curente necesare a se executa în antepriză si procedează la contractarea lucrărilor în conditiile legii;

t) urmăreste prin dirigintii de santier autorizati realizarea lucrărilor de reparatii curente si decontarea acestora;

u) aprobă procesele-verbale de receptie si dosarele cu documente justificative pentru lucrările de reparatii curente executate în antepriză;

v) analizează si avizează propunerile unitătilor militare din cazărmile aflate în administrare privind nevoile în resurse energetice, utilităti, materiale de întretinere, curătenie si iluminat si solicită fondurile necesare asigurării acestora.

 

SECTIUNEA a 7-a

Responsabilitătile structurii specializate pentru administrarea cazărmii

 

Art. 146. - Structura specializată pentru administrarea cazărmii are următoarele domenii de competentă:

a) administrarea cazărmii;

b) urmărirea în timp a comportării constructiilor, instalatiilor si mentenanta cazărmilor;

c) prevenirea si stingerea incendiilor din cazarmă;

d) supravegherea tehnică a utilajelor si echipamentelor;

e) achizitia de bunuri, servicii si lucrări pentru mentenanta constructiilor si instalatiilor aferente, conform competentelor aprobate prin instructiuni;

f) închirierea terenurilor/spatiilor devenite disponibile;

g) scoaterea din functiune a activelor fixe corporale si necorporale, declasarea bunurilor materiale de resortul constructii-cazare, altele decât activele fixe.

Art. 147. - Structura specializată pentru administrarea cazărmii are următoarele responsabilităti si atributii:

a) tine evidenta terenurilor, constructiilor si instalatiilor aferente, a bunurilor materiale si utilajelor de resortul constructii-cazare din cazarmă;

b) răspunde de asigurarea combustibililor si utilitătilor necesare desfăsurării activitătilor administrativ-gospodăresti din cazarmă;

c) răspunde de urmărirea în timp a constructiilor si instalatiilor, a fondului imobiliar cu risc seismic crescut si intervine pentru reabilitarea acestuia;

d) achizitionează bunuri, servicii si lucrări pentru mentenanta constructiilor si instalatiilor aferente, conform competentelor aprobate prin instructiuni;

e) predă cu forme legale constructiile si instalatiile aferente utilizatorilor din cazarmă si urmăreste respectarea conditiilor de exploatare si întretinere a acestora;

f) întocmeste si supune aprobării documentatiile tehnice cu propunerile de închiriere a unor spatii devenite disponibile din cazărmi, precum si schimbarea destinatiei constructiilor sau părtilor de constructii ce nu au ca urmare modificarea acestora, conform prevederilor legislatiei în vigoare;

g) întocmeste si supune aprobării documentatiile tehnice pentru scoaterea din functiune a activelor fixe corporale si necorporale, declasarea bunurilor materiale de resortul constructii-cazare, altele decât activele fixe;

h) asigură, tine evidenta, repară si predă în folosintă pe subunităti, potrivit normelor, mijloacele tehnice de prevenire si stingere a incendiilor;

i) întocmeste documentatia preliminară pentru asigurarea de terenuri si constructii necesare nevoilor apărării;

j) analizează si face propuneri privind asigurarea sau îmbunătătirea conditiilor de cazare si a gradului de ocupare a spatiilor din cazărmi;

k) derulează activităti specifice pentru promovarea proiectelor de investitii imobiliare si NSIP, potrivit competentelor;

l) participă în comisiile de receptie a lucrărilor de investitii si interventie executate la constructiile si instalatiile din cazarmă;

m) execută lucrări de mentenanta în regie proprie la constructiile si instalatiile din cazarmă;

n) răspunde de supravegherea tehnică a utilajelor si echipamentelor de resortul constructii-cazare;

o) participă la convocările organizate în vederea perfectionării pregătirii de specialitate;

p) participă în comisiile de predare/primire a constructiilor si terenurilor transferate între unitătile militare ori între Ministerul Apărării si alte institutii publice/persoane fizice sau juridice.

 

CAPITOLUL XI

Particularitătile asigurării proprietătilor imobiliare necesare fortelor în situatiile speciale de criză, război, conflict si postconflict

 

SECTIUNEA 1

Cartiruirea trupelor

 

Art. 148. - Cartiruirea trupelor reprezintă ansamblul măsurilor si actiunilor ce se execută în scopul:

a) asigurării cu terenuri, constructii si instalatii specifice;

b) exploatării, întretinerii si reparării constructiilor si instalatiilor;

c) cazării personalului în clădiri, corturi, adăposturi, vehicule speciale;

d) prevenirii si stingerii incendiilor;

e) protectiei mediului.

Art. 149. - (1) Cazarea trupelor se realizează folosind si constructiile si terenurile rechizitionate în conditiile legii.

(2) Pentru cartiruirea trupelor si operationalizarea unitătilor pe timpul pregătirii si ducerii luptei, seful de stat major al acesteia numeste câte un ofiter pentru cartiruirea fiecărei unităti si subunităti, la propunerea sefului structurii logistice.

(3) Pentru constructiile si terenurile folosite pentru cartiruirea trupelor si operationalizarea unitătilor, oricare ar fi durata de folosire a acestora, decontarea cheltuielilor se face conform legii.

(4) Conducerea activitătilor privind cartiruirea trupelor este parte componentă a conducerii sprijinului logistic al unitătilor.

(5) Bunurile se rechizitionează numai în baza ordinului de predare emis de centrele militare zonale/judetene, respectiv centrele militare de sector ale municipiului Bucuresti.

Art. 150. - În vederea cartiruirii trupelor se organizează o grupă de recunoastere care are în alcătuire toate elementele necesare, este dimensionată si înzestrată corespunzător misiunilor specifice si are următoarea compunere de principiu:

a) seful structurii logistice a unitătii, care este si sef al grupei de recunoastere;

b) câte un reprezentant de la fiecare comandament de unitate si subunitate;

c) reprezentantul centrului de domenii si infrastructuri si reprezentantul centrului de cartiruire cu responsabilităti în garnizoanele unde se realizează cartiruirea trupelor;

d) reprezentanti ai administratiei publice locale sau centrale, după caz.

Art. 151. - (1) Misiunile grupei de recunoastere sunt:

a) realizarea legăturii cu autoritătile administratiei publice locale în vederea stabilirii fondului imobiliar utilizabil;

b) identificarea imobilelor pentru satisfacerea nevoilor de cartiruire a trupelor;

c) verificarea capacitătii imobilelor si a structurii de rezistentă a acestora;

d) stabilirea tuturor imobilelor pentru instalarea comandamentelor;

e) repartizarea spatiilor pe unităti/subunităti;

f) stabilirea si cercetarea itinerariilor de afluire a trupelor pentru cartiruire;

g) stabilirea itinerariilor si a zonelor de defluire pe unităti si subunităti în cazul loviturilor aeriene executate de inamic asupra locurilor de cartiruire;

h) prevenirea si contracararea atacurilor prin surprindere executate de către inamic asupra grupei de recunoastere;

i) identificarea cimitirelor sau a terenurilor unde se pot înfiinta si amenaja cimitire.

(2) Locatiile stabilite pentru cartiruirea trupelor se cercetează si se curătă înainte de dispunere, din punct de vedere chimic, sanitar-epidemic, genistic si electronic.

Art. 152. - Stabilirea imobilelor rechizitionabile, a eventualelor despăgubiri, precum si solutionarea litigiilor care derivă din executarea rechizitiilor se realizează conform legii.

Art. 153. - La război, activitatea asigurării proprietătii imobiliare necesare fortelor se continuă cu misiunile ce îi revin la pace, adaptate la cerintele desfăsurării actiunilor de luptă.

Art. 154. - (i) Organizarea asigurării cu proprietătile imobiliare necesare fortelor si relatiile functionale ierarhice se mentine si la război.

(2) Face exceptie de la prevederile alin. (1) administratorul cazărmii si formatiunea de administrare care trece în subordinea sefului centrului de domenii si infrastructuri în a cărui zonă de responsabilitate se află.

 

SECTIUNEA a 2-a

Particularităti la mobilizare

 

Art. 155. - (1) La mobilizare, în domeniul asigurării proprietătilor imobiliare necesare fortelor, structurile si microstructurile de domenii si infrastructuri desfăsoară activităti în functie de situatia creată.

(2) Directia domenii si infrastructuri desfăsoară următoarele activităti:

a) stabileste împreună cu Statul Major General/Marele Cartier General lucrările prevăzute a fi executate în primul an de conflict, prin continuarea unor obiective din planul de investitii si reparatii capitale sau prin introducerea altora noi;

b) urmăreste realizarea lucrărilor la termenele stabilite, în ordinea punerii la dispozitia categoriilor de forte ale armatei si a Statului Major General a capabilitătilor necesare, pentru desfăsurarea actiunilor de luptă;

c) pune la dispozitie Sistemul Mobil de Constructii Metalice Rapide - UBM sau execută cu acesta lucrări pentru eventuale adăposturi necesare populatiei ori pentru depozitarea tehnicii, munitiilor si altele asemenea;

d) participă la evacuări, demolări, reconditionări de obiective militare si civile distruse în perioada de conflict si după aceasta;

e) participă la programe de reconstructie prevăzute a fi realizate în tară sau în străinătate în faza postconflict, cu specialisti pe linie de proiectare si executie;

f) participă la programul de rechizitii necesare Ministerului Apărării în caz de criză, pentru produsele specifice domeniului său de activitate;

g) participă la cartiruirea trupelor;

h) predă/primeste terenurile, constructiile si alte bunuri rechizitionate;

i) avizează propunerile categoriilor de forte ale armatei/similare pentru reorganizarea formatiunilor de administrare a bazelor/instalatiilor/cazărmilor;

j) controlează punerea în aplicare a planurilor de punere în conservare a clădirilor.

(3) Centrele de domenii si infrastructuri si centrele de cartiruire trupe si administrare cazărmi desfăsoară activitătile ce le revin în timp de pace, la care se adaugă următoarele:

a) planifică, organizează si execută cartiruirea trupelor, depozitarea materialelor si adăpostirea tehnicii;

b) participă la predarea/primirea terenurilor si cazărmilor din zona de responsabilitate;

c) reorganizează formatiunile de administrare din unitătile ce urmează a fi dislocate la mobilizare;

d) participă, prin delegat, la preluarea cazărmilor de către comandantii permanentelor de unităti;

e) pun în aplicare planurile de conservare a constructiilor si instalatiilor care nu se mai utilizează;

f) participă, prin delegat, la preluarea clădirilor din raioanele de mobilizare ale unitătilor;

g) asigură cazărmile din administrare cu resurse energetice, combustibil solid, obiecte de inventar si utilaje de constructii-cazare;

h) asigură, la cererea unitătilor, completarea materialelor si utilajelor consumate, distruse sau pierdute, prin achizitii/rechizitii, cu acordul structurilor militare teritoriale;

i) planifică si execută lucrările de reparatii la cazărmile din administrare;

j) pun în aplicare planul de cooperare cu comandamentele locale ale Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă pe linia interventiei în situatii deosebite;

k) pregătesc imobilele necesare cazării temporare a trupelor aflate în mars/deplasare;

l) asigură spatiile necesare cazării prizonierilor în constructiile militare sau civile stabilite de esaloanele superioare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Particularităti după încetarea actiunilor

 

Art. 156. - După încetarea sau suspendarea actiunilor militare, centrele de domenii si infrastructuri si centrele de cartiruire trupe si administrare cazărmi desfăsoară următoarele activităti:

a) evaluează distrugerile si nevoile de reparatii si consolidări pentru întregul fond imobiliar al armatei;

b) pun în stare de folosintă, după un plan de prioritate, constructiile din cazărmile afectate, pe baza documentatiilor tehnico-economice;

c) participă cu delegati la preluarea cazărmilor de către comandantii de unităti;

d) actualizează dosarele tehnice ale cazărmilor, în functie de modificările rezultate în urma actiunilor de luptă;

e) reconstituie formatiunile de administrare;

f) iau în evidentă cimitirele de război stabilite prin ordinul ministrului apărării, le amenajează potrivit normelor nationale si internationale si le predau în administrarea comenduirilor de garnizoană pe teritoriul cărora se află;

g) verifică, strâng si, după caz, folosesc materiale de constructii rămase de la inamic sau capturate.

 

SECTIUNEA a 4-a

Asigurarea proprietătilor imobiliare în teatrele de operatii

 

Art. 157. - (1) În domeniul asigurării proprietătilor imobiliare în teatrele de operatii, personalul nominalizat din structurile si microstructurile de domenii si infrastructuri desfăsoară activităti în functie de misiunile primite si situatiile create.

(2) Specialistii constructori execută următoarele activităti:

a) asigură servicii ingineresti de urgentă si urmăresc ca toate cerintele de personal pe linie inginerească să fie corect planificate si executate pe timpul misiunilor în teatrele de operatii;

b) participă la evaluări si la dezvoltarea propunerilor de proiecte în scop umanitar;

c) verifică cu responsabilitate asigurarea calitătii proiectelor si implementarea acestora, asigurând legătura între investitor si antreprenor;

d) asigură coordonarea, planificarea, executarea si controlul proiectelor de reconstruire si dezvoltare a tării gazdă.

 

CAPITOLUL XII

Prevenirea si stingerea incendiilor la imobile

 

SECTIUNEA 1

Reglementarea apărării împotriva incendiilor la imobile în Ministerul Apărării

 

Art. 158. - (1) Directia domenii si infrastructuri organizează, conduce, coordonează si controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării prin cadrele tehnice, atestate în domeniu.

(2) Directia domenii si infrastructuri emite norme si reglementări tehnice de apărare împotriva incendiilor specifice domeniului militar, elaborează metode si proceduri pentru identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu.

Art. 159. - Centrele de domenii si infrastructuri coordonează si controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor în zona de responsabilitate, prin personal atestat.

Art. 160. - (1) Activitatea de apărare împotriva incendiilor în unitătile si formatiunile militare este coordonată de comandantul/seful unitătii si este condusă nemijlocit de cadrul tehnic atestat sau de responsabilul cu atributii în apărarea împotriva incendiilor.

(2) În unitătile în care sunt prevăzute a se constitui formatiuni proprii pentru prevenirea si stingerea incendiilor, acestea sunt conduse de cadrul tehnic atestat cu atributii în domeniu.

(3) Organizarea apărării împotriva incendiilor în unităti si formatiuni militare se asigură prin ordine si dispozitii emise de comandantii/sefii unitătilor militare care dispun măsuri pentru asigurarea interventiei, dotarea spatiilor cu mijloace tehnice de stins incendiu si respectarea instructiunilor proprii de apărare împotriva incendiilor.

 

SECTIUNEA a 2-a

Responsabilităti generale pentru îndeplinirea măsurilor de apărare împotriva incendiilor

 

Art. 161. - (1) Comandantii/sefii unitătilor militare utilizatoare cu responsabilităti în domeniul administrării imobilului sunt obligati să prevadă în mod expres în contractele de transmitere temporară a dreptului de folosintă a spatiilor către alti utilizatori, prin închiriere, concesiune si altele asemenea, răspunderile ce le revin privind apărarea împotriva incendiilor.

(2) Comandantii/sefii unitătilor militare utilizatoare cu responsabilităti în domeniul administrării imobilului/beneficiari de constructii, instalatii, echipamente tehnologice au obligatia să coopereze cu autoritătile

administratiei publice pentru organizarea, asigurarea, pregătirea si punerea în aplicare a planurilor de interventie în caz de incendiu.

(3) Comandantii/sefii unitătilor militare au obligatia să dispună numirea de cadre tehnice sau personal cu atributii de apărare împotriva incendiilor si constituirea de formatiuni proprii pentru prevenirea si stingerea incendiilor, în functie de nivelul riscului de incendiu si de particularitătile unitătii.

(4) Comandantii/sefii unitătilor militare asigură dotarea spatiilor cu mijloace tehnice de stins incendiu corelat cu natura si nivelul riscului de incendiu.

Art. 162. - (1) Comandantii/sefii unitătilor militare prevăd, la întocmirea notelor de fundamentare, ca în urma lucrărilor de investitie constructiile să fie dotate cu instalatii de detectie, avertizare, alarmare si stingere automată a incendiilor, corespunzător importantei si nivelului de risc de incendiu.

(2) Comandantii/sefii unitătilor militare solicită emiterea avizului de securitate la incendiu pentru lucrări de investitii sau de interventie si urmăresc realizarea măsurilor prevăzute în documentatia de avizare, în scopul obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu, după finalizarea si receptia lucrărilor respective.

Art. 163. - Comandantii/sefii unitătilor militare asigură întretinerea si repararea mijloacelor tehnice de stins incendii, executia lucrărilor de ignifugări si de termoprotectii cu operatori economici atestati potrivit legii.

Art. 164. - Proiectantii de constructii si amenajări, de echipamente, utilaje si instalatii sunt obligati:

a) să asigure la întocmirea documentatiilor îndeplinirea cerintei esentiale - securitate la incendiu, realizarea stabilitătii la foc a constructiei, limitarea izbucnirii, propagării si dezvoltării incendiului în interiorul si în afara incintei focarului de incendiu, respectarea normativelor si reglementărilor tehnice privind realizarea instalatiilor aferente constructiilor, limitarea propagării incendiului la constructiile învecinate, evacuarea utilizatorilor si securitatea fortelor de interventie;

b) să cuprindă în documentatiile pe care le întocmesc măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice naturii riscurilor pe care le contin obiectele proiectate;

c) să prevadă în documentatiile tehnice de proiectare, potrivit reglementărilor specifice, mijloacele tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor si, după caz, în functie de importanta spatiilor si echipamentelor din dotare, instalatii autorizate pentru detectarea, semnalizarea, alarmarea si stingerea automată a incendiilor;

d) să includă în proiecte si să predea beneficiarilor schemele si instructiunile de functionare a mijloacelor si instalatiilor de apărare împotriva incendiilor pe care le-au prevăzut în documentatii, precum si regulile necesare de verificare si întretinere în exploatare a acestora, întocmite de producători.

Art. 165. - Executantii lucrărilor de constructii si de montaj de echipamente si instalatii sunt obligati:

a) să realizeze integral si la timp măsurile de apărare împotriva incendiilor, cuprinse în proiecte;

b) să asigure luarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul executării lucrărilor, precum si la organizările de santier;

c) să asigure functionarea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor prevăzute în documentatiile de executie la parametrii proiectati, înainte de punerea în functiune.

 

CAPITOLUL XIII

Particularităti privind protectia mediului în activitatea imobiliară

 

SECTIUNEA 1

Obligatiile generale ale proiectantului de imobile si instalatii tehnologice

 

Art. 166. - (1) Proiectantul întocmeste documentatiile tehnice de executie astfel încât să permită executarea si utilizarea lucrărilor respective în conditii în care, la o exploatare normală a instalatiilor tehnologice, să se prevină poluarea sub orice formă a mediului.

(2) La încheierea contractului de prestări servicii/executie de lucrări se are în vedere ca proiectantul să fie obligat, prin contract, la următoarele:

a) să aplice, la elaborarea proiectelor, reglementările de securitate si sănătate în muncă, precum si prevederile tuturor actelor normative privind proiectarea lucrărilor de constructii care se referă la măsuri de protectie a mediului;

b) să prevadă în documentatiile tehnice utilizarea pentru executia lucrărilor numai a echipamentelor tehnice certificate din punctul de vedere al protectiei mediului;

c) să prevadă în documentatiile tehnice de executie metode de retehnologizare, modernizare si dotare a instalatiilor cu echipamente si mijloace tehnice de reducere a poluării mediului;

d) să prevadă în documentatiile tehnice măsuri de corectare a impactului negativ produs asupra factorilor de mediu de către activitătile tehnico-productive;

e) să acorde asistentă tehnică executantului si beneficiarului în vederea rezolvării problemelor de protectie a mediului apărute în realizarea lucrărilor de constructii.

 

SECTIUNEA a 2-a

Obligatiile generale ale executantului de lucrări de constructii si instalatii

 

Art. 167. - (1) Executantul răspunde de realizarea lucrărilor de constructii în conditii care să asigure evitarea poluării mediului.

(2) La încheierea contractului de executie de lucrări se are în vedere ca executantul să fie obligat, prin contract, la următoarele:

a) să analizeze documentatia tehnică de executie din punctul de vedere al protectiei mediului si, dacă este cazul, să facă obiectiuni, solicitând proiectantului modificările necesare conform prevederilor legale;

b) să execute toate lucrările de constructii-montaj, aplicând prevederile cuprinse în documentatiile tehnice privind măsurile de corectare a impactului negativ produs asupra factorilor de mediu de către activitătile tehnico-productive;

c) să gestioneze eficient deseurile rezultate din activitătile tehnico-productive;

d) să aducă la starea initială terenurile ocupate temporar, la terminarea lucrărilor de constructii-montaj;

e) să ceară beneficiarului ca proiectantul să acorde asistentă tehnică în vederea rezolvării problemelor de protectie a mediului în cazurile deosebite, apărute în executarea lucrărilor de constructii.

 

SECTIUNEA a 3-a

Obligatiile generale ale utilizatorului de imobil

 

Art. 168. - (1) Utilizatorul răspunde de preluarea si exploatarea lucrărilor de constructii-montaj în conditii care să asigure protectia mediului.

(2) Beneficiarul si utilizatorul au următoarele obligatii:

a) să analizeze proiectul din punctul de vedere al măsurilor de protectie a mediului si, în cazul când constată deficiente, lipsuri sau neconcordante fată de prevederile legislatiei în vigoare, să ceară proiectantului remedierea deficientelor constatate, completarea documentatiei tehnice sau punerea în concordantă a prevederilor din proiect cu cele din legislatie;

b) să controleze, cu ocazia receptiei lucrărilor de constructii-montaj, realizarea de către executant a tuturor măsurilor de protectie a mediului prevăzute în documentatia tehnică, refuzând receptia lucrărilor de constructii când constată neconcordante.

Art. 169. - Detinătorul imobilului este obligat să respecte prevederile legale aplicabile în cazul înstrăinării/dobândirii de imobile/părti din acestea la/de la institutii publice, persoane fizice si juridice.

Art. 170. - Detinătorul/utilizatorul imobilului este obligat să respecte prevederile legislatiei în domeniu privind protectia factorilor de mediu la exploatarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si în timpul desfăsurării activitătilor specifice.

 

SECTIUNEA a 4-a

Obligatiile generale ale proprietarului/administratorului de cazarmă

 

Art. 171. - În procesul de transferare sau retrocedare a imobilelor/cazărmilor cu impact asupra mediului, este obligatorie actualizarea evaluării de mediu prin studiu de evaluare.

Art. 172. - (1) Toate aspectele de mediu din cadrul procesului de transferare sau retrocedare se solutionează pe baza principiului „poluatorul plăteste”.

(2) Fostul proprietar/administrator negociază cu noul proprietar/administrator asumarea unor obligatii si compensatiile de care beneficiază prin aplicarea măsurilor de protectie si reconstructie ecologică.

Art. 173. - La schimbarea destinatiei sau a proprietarului/administratorului obiectivului militar, precum si la încetarea activitătilor generatoare de impact asupra mediului este obligatorie asigurarea efectuării bilantului de mediu de către fostul proprietar, în scopul stabilirii obligatiilor privind refacerea calitătii mediului în zona de impact a obiectivului respectiv.

 

CAPITOLUL XIV

Particularităti privind siguranta, securitatea si sănătatea în muncă în activitatea imobiliară

 

SECTIUNEA 1

Obligatiile generale ale proiectantului

 

Art. 174. - (1) Proiectantul de constructii si instalatii întocmeste documentatiile tehnice astfel încât să permită executarea si utilizarea lucrărilor respective în conditii în care, la o exploatare normală, să se prevină accidentele de muncă si îmbolnăvirile profesionale.

(2) La încheierea contractului de prestări servicii/executie de lucrări se are în vedere ca proiectantul să fie obligat, prin contract, la următoarele:

a) să aplice, la elaborarea proiectelor, reglementările de securitate si sănătate în muncă, precum si prevederile tuturor actelor normative privind proiectarea lucrărilor de constructii care se referă la măsuri de securitate în muncă;

b) să prevadă în documentatiile tehnice utilizarea pentru executia lucrărilor numai a echipamentelor de muncă ce îndeplinesc cerintele minime de securitate si sănătate în muncă;

c) să prevadă în documentatiile tehnice de executie mijloacele financiare care să asigure respectarea prevederilor si reglementărilor actelor normative în domeniul sigurantei, securitătii si sănătătii în muncă;

d) să garanteze prin proiect eficienta măsurilor de securitate a muncii corespunzătoare legislatiei de securitate si sănătate în muncă;

e) să stabilească dispozitivele, aparatele si instalatiile de securitate a muncii, necesare în perioada de executie a lucrărilor de constructii;

f) să prevadă în documentatia proiectelor prin care se promovează tehnologii noi de executie: instructiuni preliminare de sigurantă, securitate si sănătate în muncă, precum si lista cuprinzând propuneri de echipament individual de protectie pentru personalul care execută lucrările respective;

g) să ia măsuri ca documentatiile tehnico-economice să adopte solutii conform prevederilor legale în vigoare privind siguranta, securitatea si sănătatea în muncă, astfel încât să fie eliminate sau diminuate riscurile de accidente ori îmbolnăvire profesională a lucrătorilor;

h) să elaboreze în cadrul documentatiei tehnico-economice, pentru lucrările ce se execută, instructiuni proprii în domeniul sigurantei, securitătii si sănătătii în munca, tinând seama de particularitătile activitătilor specifice lucrărilor respective;

i) sa acorde asistentă tehnică executantului si beneficiarului în vederea rezolvării problemelor de sigurantă, securitate si sănătatea în muncă, apărute în realizarea lucrărilor de constructii.

 

SECTIUNEA a 2-a

Obligatiile generale ale executantului de lucrări de constructii si instalatii

 

Art. 175. - (1) Executantul răspunde de realizarea lucrărilor de constructii în conditii care să asigure evitarea accidentelor de muncă si a îmbolnăvirilor profesionale.

(2) La încheierea contractului de executie de lucrări se are în vedere ca executantul să fie obligat, prin contract, la următoarele:

a) să analizeze documentatia tehnică de executie din punctul de vedere al securitătii muncii si, dacă este cazul, să facă obiectiuni, solicitând proiectantului modificările necesare conform prevederilor legale;

b) să aplice prevederile cuprinse în legislatia si normele de securitate a muncii, precum si prescriptiile din documentatiile tehnice privind executarea lucrărilor de bază, de serviciu si auxiliare necesare realizării constructiilor;

c) să execute toate lucrările prevăzute în documentatia tehnică în scopul realizării unei exploatări ulterioare a lucrărilor de constructii-montaj în conditii de sigurantă, securitate si sănătate în muncă si să sesizeze beneficiarul si proiectantul când constată că măsurile propuse sunt insuficiente sau necorespunzătoare, să facă propuneri de solutionare si să solicite acestora aprobările necesare;

d) să ceară beneficiarului ca proiectantul să acorde asistentă tehnică în vederea rezolvării problemelor de sigurantă, securitate si sănătate în muncă în cazurile deosebite, apărute în executarea lucrărilor de constructii.

 

SECTIUNEA a 3-a

Obligatiile generale ale utilizatorului

 

Art. 176. - Utilizatorul răspunde de preluarea si exploatarea instalatiilor tehnologice si lucrărilor de constructii-montaj, în conditii care să asigure siguranta, securitatea si sănătatea în muncă, iar în acest scop este obligat:

a) să analizeze proiectul din punctul de vedere al măsurilor de sigurantă, securitate si sănătate în muncă si, în cazul când constată deficiente, lipsuri sau neconcordante fată de prevederile legislatiei în vigoare, să ceară proiectantului remedierea deficientelor constatate, completarea documentatiei tehnice sau punerea în concordantă a prevederilor din proiect cu cele din legislatie;

b) să colaboreze cu proiectantul lucrării la definitivarea instructiunilor de sigurantă, securitate si sănătate în muncă;

c) să colaboreze cu proiectantul si executantul, după caz, în scopul rezolvării anumitor probleme de sigurantă, securitate si sănătate în muncă;

d) pentru lucrările de constructii ce se execută în paralel cu desfăsurarea activitătilor specifice, să încheie cu executantul un protocol-anexă la contract, în care se delimitează zona unde se execută lucrările, pentru care răspunderea privind asigurarea măsurilor de sigurantă, securitate si sănătate în muncă revine executantului, să specifice conditiile necesare a fi respectate de executant, astfel încât desfăsurarea activitătilor în conditii de securitate să nu fie afectată de lucrările de constructii executate concomitent;

e) să controleze, cu ocazia receptiei lucrărilor de constructii-montaj, realizarea de către executant a tuturor măsurilor de sigurantă, securitate si sănătate în muncă prevăzute în documentatia tehnică, refuzând receptia lucrărilor de constructii care nu corespund din acest punct de vedere.

 

CAPITOLUL XV

Dispozitii finale

 

Art. 177. - (1) Directia domenii si infrastructuri, în calitate de structură de specialitate a Ministerului Apărării, coordonează implementarea si aplicarea prezentului regulament.

(2) În aplicarea prezentului regulament, seful Directiei domenii si infrastructuri este împuternicit să emită precizări tehnice.

Art. 178. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

- Model -

 

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII

UNITATEA MILITARĂ................

Nr..................din....................

Văzut

Comandantul Unitătii Militare.......

- Esalonul superior -

Văzut

Seful Unitătii Militare..........................

- Centrul de domenii si infrastructuri nr..................

Am predat

Comandantul Unitătii Militare.......

 

 

 

 

 

Exemplarul nr..............

Denumirea institutiei primitoare......................

  

Nr..................din..................

 

Văzut

Reprezentantul institutiei primitoare,

 

 

PROTOCOL

privind transmiterea imobilului.................partial/integral, identificat prin nr. cazarmă....., nr. M.F...... nr. topo......... si nr. cadastral..........., din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării, în domeniul public al statului/unitătii administrativ teritoriale.................. si în administrarea (denumirea institutiei primitoare).......................

Încheiat astăzi,.................., la sediul U.M.....................

 

Între:

I. Părtile:

Ministerul Apărării, prin reprezentantii săi legali:

Din partea U.M...................

Presedintele comisiei:........................

Membri: 1....................................

2...................................

Asistati de:

Din partea U.M.............................

Din partea U.M.............................

Institutia primitoare......................., reprezentată prin comisia formată din:

1..................................................

2....................................................

s-a încheiat prezentul protocol.

II. Obiectul protocolului:

În temeiul Hotărârii Guvernului nr.............din ............., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr......... din........., se transmite din domeniul publicai statului si din administrarea Ministerului Apărării în domeniul publicai statului/unitătii administrativ-teritoriale si în administrarea (denumirea institutiei primitoare)........ imobilul ......... partial/integral, cod ..........., nr. MF............, situat în localitatea.........., judetul ..............., cu valoarea prevăzută în evidentele contabile ale Ministerului Apărării, teren aferent în conformitate cu datele tehnice si valorice ce sunt descrise în procesul-verbal de predare-primire anexat, ce face parte integrantă din prezentul protocol.

III. Alte prevederi:

Predarea-primirea imobilului s-a făcut astăzi,................, pe baza procesului-verbal de predare-primire anexat.

Drept care s-a încheiat prezentul protocol în..........exemplare originale, din care:

- exemplarul nr.......la Unitatea Militară.............

- exemplarul nr.......la (denumirea institutiei primitoare)......

 

Am predat

Din partea Ministerului Apărării

Unitatea Militară...................

1.........................................

2.........................................

 

Am primit

Din partea (denumirea institutiei primitoare)

…………………………………….

 

1.................................

2.................................

Asistati de:

Din partea Unitătii Militare ..

............................................

Din partea Unitătii Militare ..

...........................................

...........................................

...........................................

 

notă:

Continutul protocolului se adaptează în functie de fiecare situatie în parte si de proprietar.

 

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII

UNITATEA MILITARĂ................

Nr..................din....................

 

 

 

 

Denumirea institutiei primitoare......................

 

Nr..................din..................

 

PROCES-VERBAL

de predare-primire a imobilului...............partial/integral, situat în localitatea..............judetul

Încheiat astăzi,.............

 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr.............din .............., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ...... din......., noi:

- din partea Ministerului Apărării, în calitate de predător.

.....................................................................................

.....................................................................................

si

- din partea (denumirea institutiei primitoare) …………… , în calitate de primitor:

.....................................................................................

.....................................................................................

am procedat la predarea-primirea imobilului.......................partial/integral, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor aflate în domeniul publicai statului si în administrarea Ministerului Apărării, având codul......., cu nr. M.F..............., în conformitate cu datele tehnice si valorile contabile cuprinse în listele anexate.

Preluarea imobilului s-a făcut astăzi, la data încheierii prezentului proces-verbal de predare-primire, ce face parte integrantă din protocol.

Alte prevederi/constatări:

Asigurarea utilitătilor.......................

Starea tehnică generală a constructiilor si instalatiilor.....................

Anexe:

- liste de inventariere;

- plan de situatie;

- etc.

Drept care s-a încheiat prezentul protocol în..........exemplare originale, din care:

- exemplarul nr.......la Unitatea Militară.............

- exemplarul nr.......la (denumirea institutiei primitoare).............

 

Am predat

Din partea Ministerului Apărării

 

Unitatea Militară...................

1.........................................

2.........................................

Am primit

Din partea (denumirea institutiei primitoare)

…………………………………….

 

1.................................

2.................................

Asistati de:

Din partea Unitătii Militare ..

............................................

Din partea Unitătii Militare ..

- Centrul de domenii si infrastructuri -

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

Exemplarul nr....................

 

- Model -

 

Denumirea institutiei predătoare........

Nr..................din...............

Văzut

Reprezentantul institutiei predătoare........................

 

 

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII UNITATEA MILITARĂ..........

Nr..................din..................

Văzut

Seful Unitătii Militare...................

Centrul de domenii si infrastructuri nr. ...

Am primit

Comandantul Unitătii Militare.............

 

PROTOCOL

privind transmiterea imobilului.................partial/integral, din domeniul public al statului/unitătii administrativ-teritoriale si din administrarea (denumirea institutiei predătoare).......................în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării

 

Încheiat astăzi,.................., la sediul (denumirea institutiei predătoare)......................

între:

I. Părtile:

(Denumirea institutiei predătoare)......................., reprezentată prin comisia formată din:

1..................................

2...................................

Ministerul Apărării, prin reprezentantii săi legali:

Din partea U.M.........................:

Presedintele comisiei:.........................

Membri: 1..................................

2...................................

s-a încheiat prezentul protocol.

II. Obiectul protocolului:

În temeiul (baza legală) ............, se transmite din domeniul public al statului/unitătii administrativ-teritoriale si din administrarea (denumirea institutiei predătoare)................în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării imobilul.........partial/integral, situat în localitatea.......... judetul..............., cu valoarea prevăzută în evidentele contabile ale (denumirea institutiei predătoare) ................, teren aferent în conformitate cu datele tehnice si valorice ce sunt descrise în proces ui-verb al de predare-primire anexat, care face parte integrantă din prezentul protocol.

III. Alte prevederi:

Predarea-primirea imobilului s-a făcut astăzi,................, pe baza procesului-verbal de predare-primire anexat.

Drept care s-a încheiat prezentul protocol în..........exemplare originale, din care:

- exemplarul nr.......la.................(denumirea institutiei predătoare)

- exemplarul nr.......la Centrul de domenii si infrastructuri nr.................

 

Am predat

Din partea (denumirea institutiei primitoare)

..............................................................

 

1.........................................

2.........................................

Am primit

Din partea Ministerului Apărării

Unitatea Militară nr. ……………

 

1.................................

2.................................

Asistati de:

Din partea Unitătii Militare ..

............................................

Din partea Unitătii Militare ..

- Centrul de domenii si infrastructuri -

 

notă:

Continutul protocolului se adaptează în functie de fiecare situatie în parte si de proprietar.

 

Denumirea institutiei predătoare........

 

Nr..................din...............

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII

UNITATEA MILITARĂ..........

Nr..................din..................

 

PROCES-VERBAL

de predare-primire a imobilului...............partial/integral, situat în localitatea..............judetul..........

Încheiat astăzi,.............

 

În temeiul (baza legală)............,

noi:

- din partea (denumirea institutiei predătoare) ..............., în calitate de predător.

.....................................................................................

.....................................................................................

si:

- din partea Ministerului Apărării, în calitate de primitor.

.....................................................................................

.....................................................................................

am procedat la predarea-primirea imobilului ...................partial/integral, care se transmite din domeniul public al statului/unitătii administrativ-teritoriale.................. si din administrarea (denumirea institutiei predătoare) ................ în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării, situat în localitatea.......... judetul..............., în conformitate cu datele tehnice si valorile contabile cuprinse în listele anexate.

Preluarea imobilului s-a făcut astăzi, la data încheierii prezentului proces-verbal de predare-primire, care face parte integrantă din protocol.

Alte prevederi/constatări:

Asigurarea utilitătilor.......................

Starea tehnică generală a constructiilor si instalatiilor.....................

Altele.

Anexe:

- liste de inventariere;

- plan de situatie;

- altele.

Drept care s-a încheiat prezentul protocol în..........exemplare originale, din care:

- exemplarul nr.......la Unitatea Militară .............;

- exemplarul nr.......la Consiliul Local al Localitătii..............

 

Am predat

Din partea (denumirea institutiei primitoare)

..............................................................

1.........................................

2.........................................

Am primit

Din partea Ministerului Apărării

Unitatea Militară nr. ……………

 

1.................................

2.................................

Asistati de:

Din partea Unitătii Militare ..

............................................

Din partea Unitătii Militare ..

- Centrul de domenii si infrastructuri -

 

notă:

Continutul procesului-verbal se adaptează în functie de fiecare situatie în parte si de proprietar.

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

- Model -

 

Garnizoana...................

Cazarma........................

Unitatea Militară.............................

SECRET DE SERVICIU

(după completare) Exemplarul nr....................

 

PLAN DE SITUATIE AL CAZĂRMII ..........

scara.................

De acord

Seful statului major al categoriei de forte ale armatei/similare

 

De acord, rog aprobati.

Comandantul U.M...........(esalonul superior)

 

De acord, rog aprobati.

Comandantul U.M.............(utilizator)

Bucuresti

 

 

Aprob

Seful U.M. 02523 Bucuresti

De acord, rog aprobati.

Seful Sectiei evidentă patrimoniu imobiliar din U.M. 02523 Bucuresti

De acord, rog aprobati.

Seful Biroul PSI din U.M. 02523

 

 

 

Planul de situatie, cu legendă

 

Întocmit

Administrator cazarmă,

.........................................

Verificat

Seful logisticii,

.........................................

Controlat

Comandantul/Seful structurii teritoriale de domenii si infrastructuri/administrare

si cartiruire/similar,

.........................................

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

- Model -

 

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII

UNITATEA MILITARĂ...............

Garnizoana........................

NESECRET

Exemplar unic Dosar nr........

Anexă la nr..........

 

FISA CONSTRUCTIEI

Pavilionul............din cazarma............

Localitatea..............Judetul..............

1. Date tehnice

 

Destinatia........................................

Starea constructiei:

(uzură % la data întocmirii fisei).....................

Anul constructiei...............................

Valoarea de bilant (lei)..................................

Fundatie...............................................

Număr de nivele.................................

Pereti...............................................

Suprafata construită (m2)....................

Suprafata desfăsurată (m2)......................

Planseu.............................................

Acoperis............................................

Suprafata utilizabilă (m2)....................

Încălzire............................................

Înăltimea utilă a nivelelor.....................

Instalatie electrică...................................

Înăltimea totală..................................

Instalatie sanitară.......................................

Capacitatea după destinatie (cazare, hrănire, pregătire,depozitare ...................................., parcare si altele asemenea)

Anul în care s-a executat ultima reparatie capitală .........................

 

Durata normală de functionare în ani si nr. cod, conform Hotărârii Guvernului nr...................

 

2. Folosit de

Unitatea Militară...........

 

3. Fotografii ale constructiei/clădirii

 

Întocmit

Administrator cazarmă,

.........................................

Verificat

Seful logisticii,

.........................................

Controlat

Comandantul/Seful structurii teritoriale de domenii si infrastructuri/administrare

si cartiruire/similar,

.........................................

Data întocmirii fisei.........................

 

ANEXA Nr. 5

la regulament

 

- Model -

 

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII

UNITATEA MILITARĂ............

Nr..................din....................

NESECRET

Exemplar unic

Dosar nr........

 

Aprob

Comandantul U.M.............................

 

BAZA DE CALCUL

cu materiale estimate a se recupera

 

1. Denumirea articolului de deviz

2. Evaluarea cantitătilor de lucrări

3. Estimarea procentuală a materialelor recuperabile

 

Întocmit

Administrator cazarmă,

.........................................

Verificat tehnic

Structura teritorială de domenii si infrastructuri/administrare si cartiruire/similar

.........................................

 

ANEXA Nr. 6

la regulament

 

- Model -

 

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII

UNITATEA MILITARĂ............

Nr..................din....................

NESECRET

Exemplar unic

 

SITUATIA CENTRALIZATOARE

cu materiale estimate a se recupera în urma demolării constructiilor si modul de valorificare

 

Nr. crt.

Denumirea materialelor

U/M

Cantitate

Modul de valorificare

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

Întocmit

Administrator cazarmă,

.........................................

Verificat tehnic

Structura teritorială de domenii si infrastructuri/administrare si cartiruire/similar

.........................................

 

ANEXA Nr. 7

la regulament

 

- Model -

 

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII

UNITATEA MILITARĂ............

Văzut

Comandantul U.M.,

.........................................

NESECRET/.......ani

Exemplarul nr.....

 

Văzut

Comandantul U.M.,

.........................................

 

PROCES-VERBAL

de predare-primire în/din folosintă a cazărmii..................

 

Încheiat astăzi,........, la sediul U.M....................., cu ocazia predării-primirii în/din folosintă a cazărmii..............., aflată în folosinta U.M.............

Comisiile de predare-primire:

- Din partea U.M..............., în calitate de predător, comisia numită prin O.Z.U.........., formată din:

- presedinte:...............................;

- membri:....................................;

- Din partea U.M................, în calitate de primitor, comisia numită prin O.Z.U.........., formată din:

- presedinte:.............................;

- membri:..................................;

Asistati:

- din partea U.M....................;

- din partea U.M....................;

- din partea U.M.....................

În baza Dispozitiei Statului Major General/Ordinului ministrului apărării nr............. din..............., am procedat la predarea-primirea în/din folosintă a cazărmii nr..............., după cum urmează:

 

1. Starea terenurilor, constructiilor si amenajărilor aferente

1.1. Terenuri:

a) terenul cazărmii............. are o suprafată de........., cu o valoare de..............lei, conform evidentei contabile a

b) cazarma a intrat în administrarea/proprietatea Ministerului Apărării în baza documentelor juridice;

c) categorii de terenuri:

- curti constructii:.......m2;

- liber de constructii:....m2;

- alte categorii de terenuri:.....m2;

d) dacă există litigii de natură tehnică sau juridică asupra terenului/constructiilor din cazarmă.

1.2. Constructii:

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Litera

Destinatia conform

Dosarului tehnic

Destinatia de folosintă

actuală

Valoarea contabilă

Diferente fată de datele din dosarul tehnic al cazărmii

Starea tehnică actuală,

nevoi de reparatii, constructia nu prezintă sigurantă în exploatare

Natura elementelor componente

Modificări, modernizări, compartimentări, demolare totală

sau partială, fără aprobare

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Împrejmuirea cazărmii:

a) cazarma este/nu este împrejmuită;

b) tipuri de împrejmuiri, lungimi, valori conform documentelor de evidentă;

c) dacă există litigii de natură tehnică sau juridică.

1.4. Asigurarea utilitătilor:

a) mentionarea categoriilor de utilităti aferente cazărmii, lungimi, valori conform documentelor de evidentă;

b) valabilitatea contractelor de utilităti încheiate cu furnizorii, dacă există litigii de natură tehnică, juridică, financiară.

1.4.1. Alimentarea cu apă:

a) alimentare cu apă, apă caldă si canalizare;

b) prezentarea stării tehnice actuale, nevoi de reparatii.

1.4.2. Alimentarea cu energie electrică:

a) prezentarea stării tehnice actuale, nevoi de reparatii.

1.4.3. Alimentarea cu gaze:

a) prezentarea stării tehnice actuale, nevoi de reparatii.

1.4.4. Alte utilităti.

1.5. Drumuri, alei, platouri:

a) tipuri, suprafete, valori conform documentelor de evidentă;

b) dacă există litigii de natură tehnică sau juridică;

c) prezentarea stării tehnice actuale, nevoi de reparatii.

1.6. Alte mentiuni:

a) dacă cazarma are sistem de bornare;

b) procese-verbale de vecinătate;

c) certificat de impunere fiscală;

d) structuri militare care functionează în cazarmă;

e) încadrarea statului formatiunii de cazarmare;

f) documente de evidentă tehnică ale cazărmii care se predau la structura primitoare;

g) corespondenta documentelor de evidentă cu situatia din teren; h) situatia terenurilor, spatiilor închiriate;

i) valabilitatea contractelor încheiate, dacă există litigii de natură tehnică, juridică, financiară;

j) situatia terenurilor, constructiilor predate/preluate în folosintă temporară la/de la alte institutii publice;

k) daca există litigii de natură tehnică sau juridică;

l) situatia intabulării cazărmii - cartea funciară;

m) asigurarea pazei cazărmii.

Drept care am încheiat prezentul proces-verbal în....exemplare:

1. exemplarul nr. 1 - U.M. 02523 Bucuresti;

2. exemplarul nr. 2 - U.M........................;

3. exemplarul nr. 3 - U.M........................;

4. exemplarul nr. 4 - U.M. care are în folosintă cazarma.

 

 

Am predat

 

 

Am primit

Comisia U.M. ..............

Comisia U.M. ..............

1. .................................

1. .................................

2. .................................

2. .................................

 

Asistati:

 

Din partea U.M. ............

Din partea U.M. ............

 

notă:

Continutul procesului-verbal de predare-primire se adaptează în functie de fiecare caz în parte.