MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 669         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 26 septembrie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE BIROULUI PERMANENT AL CAMEREI DEPUTATILOR

 

10. - Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părtile I-VII

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.166. - Hotărâre privind trecerea domnului Clăbescu Doru Eduard din functia publică de inspector guvernamental în functia publică de subprefect al municipiului Bucuresti

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

185. - Decizie privind trecerea domnului Simion Costel din functia publică de subprefect al municipiului Bucuresti în functia publică de inspector guvernamental

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.355/C. - Ordin al ministrului justitiei pentru aprobarea Procedurii privind supravegherea executării obligatiei persoanei condamnate sau minorului de a presta o activitate neremunerată într-o institutie de interes public impusă de către instanta de judecată

 

HOTĂRÂRI ALE BIROULUI PERMANENT AL CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părtile I-VII

 

În temeiul art. 17 si 18 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, cu modificările si completările ulterioare,

 

Biroul permanent al Camerei Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă tarifele pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părtile I-VII, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Biroul permanent al Camerei Deputatilor, în sedinta din 24 septembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

 

Bucuresti, 24 septembrie 2008.

Nr. 10.

 

ANEXA

 

TARIFE

pentru Dublicarea actelor în Monitorul Oficial al României, care se adică înceDând cu data de 1 ianuarie 2009

 

1. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1

 

1.1. Publicarea actelor prevăzute de Legea nr 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, cu modificările ulterioare

70 lei/pag. manuscris

1.2. Publicarea actelor prevăzute de Legea nr 590/2003 privind tratatele

gratuit

1.3. Publicarea altor acte prevăzute de lege

70 lei/pag. manuscris

2. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1 ÎN LIMBA MAGHIARĂ

 

2.1. Publicare acte

103 lei/pag. manuscris

3. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A II-A

 

3.1. Publicarea actelor prevăzute de Legea nr. 202/1998, cu modificările ulterioare

52 lei/pag. manuscris

4. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A III-A

 

4.1. Pierderi de acte, schimbări de nume, citatii emise de instantele judecătoresti

20 lei/pag. manuscris

4.2. Acte ale instantelor judecătoresti a căror publicare este prevăzută de lege:

70 lei/pag. manuscris

- citatii la care numărul persoanelor este mai mare de 1;

 

- ordonanta judecătoriei privind pierderea, sustragerea sau distrugerea cecului ca instrument de plată, a cambiei si a biletului la ordin;

 

- ordonanta de clasare a comisiei de cercetare a averilor/hotărârea irevocabilă a instantei judecătoresti, prin care se constată că provenienta bunurilor este justificată;

 

- alte acte procedurale a căror publicare este prevăzută de lege

 

4.3. Deciziile Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii

70 lei/pag. manuscris

4.4. Concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în învătământul superior si a posturilor vacante de functionari publici, precum si alte concursuri prevăzute de lege

70 lei/pag. manuscris

4.5. Extras-cerere pentru dobândirea sau renuntarea la cetătenia română

90 lei/anunt

4.6. Alte acte a căror publicare este prevăzută de lege

60 lei/pag. manuscris

- raportul periodic de activitate al autoritătilor/ institutiilor publice;

 

- raportul Consiliului Superior al Magistraturii si raportul privind starea justitiei;

 

- declaratii de avere;

 

- bilanturi de ocupare a fortei de muncă pe judete si la nivel national;

 

- alte acte a căror publicare este prevăzută de lege

 

5. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A

 

5.1. Publicarea integrală sau în extras a încheierilor judecătorului delegat pentru autorizarea constituirii societătilor comerciale si de înmatriculare a acestora, precum si publicarea încheierilor de rectificare, în extras

31,5 lei/pag. manuscris

5.2. Publicarea celorlalte acte prevăzute de Legea 31/1990 privind societătile comerciale,republicată, cu modificările si completările ulterioare

100 lei/pag. manuscris

5.3. Publicarea altor acte prevăzute de lege

100 lei/pag. manuscris

6. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A V-A

 

6.1. Publicarea contractului colectiv de muncă la nivel national si de ramură, a conventiilor si recomandărilor Organizatiei Internationale a Muncii, precum si a altor acte stabilite prin dispozitii legale

100 lei/pag. manuscris

7. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A VI-A

 

7.1. Publicarea anunturilor prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006', cu modificările si completările ulterioare

55 lei/pag. manuscris

7.2. Publicarea anunturilor prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007

55 lei/pag. manuscris

7.3. Publicarea altor acte prevăzute de lege

55 lei/pag. manuscris

8. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEAAVII-A

 

8.1. Publicarea încheierii judecătorului delegat de înmatriculare a societătii cooperative

31,5 lei/pag. manuscris

8.2. Publicarea celorlalte acte prevăzute de Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei

100 lei/pag. manuscris

8.3. Publicarea altor acte prevăzute de lege

100 lei/pag. manuscris

 

NOTĂ:

1. Tarifele contin TVA 19%.

2. Pagina de manuscris reprezintă 2000 semne (inclusiv spatiile).

3. Actele transmise spre publicare în Monitorul Oficial al României, părtile I - VII, vor avea un continut lizibil, tehnoredactat la un rând si jumătate, cu corp 12, fără stersături sau adăugiri nedactilografiate, care fac de neînteles continutul acestora.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea domnului Clăbescu Doru Eduard din functia publică de inspector guvernamental în functia publică de subprefect al municipiului Bucuresti

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnul Clăbescu Doru Eduard trece din functia publică de inspector guvernamental în functia publică de subprefect al municipiului Bucuresti.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei

administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 24 septembrie 2008.

Nr. 1.166.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind trecerea domnului Simion Costel din functia publică de subprefect al municipiului Bucuresti în functia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Simion Costel trece din functia publică de subprefect al municipiului Bucuresti în functia publică de inspector guvernamental.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 24 septembrie 2008.

Nr. 185.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind supravegherea executării obligatiei persoanei condamnate sau minorului de a presta o activitate neremunerată într-o institutie de interes public impusă de către instanta de judecată

 

Tinând seama de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 747/2008 pentru modificarea si completare Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor si de supraveghere a executării sanctiunilor neprivative de libertate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.239/2000,

în conformitate cu art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2008 privind stabilirea competentei supravegherii executării obligatiei minorului de a presta o activitate neremunerată într-o institutie de interes public, prevăzută la art. 103 alin. 3 lit. c) din Codul penal,

în temeiul art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind supravegherea executării obligatiei persoanei condamnate sau minorului de a presta o activitate neremunerată într-o institutie de interes public impusă de către instanta de judecată, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia de probatiune, prin intermediul serviciilor de probatiune de pe lângă tribunale, va duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei,

Gabriel Tănăsescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 septembrie 2008.

Nr. 2.355/C.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

privind supravegherea executării obligatiei persoanei condamnate sau minorului de a presta o activitate neremunerată într-o institutie rie interes nublin immisă rie nătre instanta rie iurierată

 

Art. 1. - (1) În vederea punerii în executare a obligatiei persoanei condamnate sau minorului de a presta o activitate neremunerată într-o institutie de interes public, serviciului de probatiune îi revin următoarele îndatoriri:

a) identifică pe plan local institutiile, precum si serviciile din cadrul acestora în care activitatea poate fi prestată;

b) întocmeste o listă cu institutiile de interes public de la nivel local, pe care o pune la dispozitia instantelor;

c) contactează institutiile identificate si stabileste în cadrul unor întâlniri tipurile de activităti care pot fi prestate de către persoanele condamnate si minori;

d) încheie protocoale-cadru de colaborare cu institutiile de interes public, conform anexei nr. 1.

(2) Lista prevăzută la alin. (1) lit. b), completată cu tipurile de servicii din cadrul institutiilor de interes public, este pusă la dispozitia tuturor consilierilor de probatiune angajati în serviciu, conform anexei nr. 2.

(3) Serviciul de probatiune actualizează anual sau ori de câte ori este necesar lista prevăzută la alin. (1) lit. b).

Art. 2. - (1) În cadrul primei întrevederi, consilierul de probatiune completează o fisă de referire, conform anexei nr. 3.

(2) Intervievarea persoanei condamnate sau minorului are loc în conformitate cu aspectele prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 3. - În functie de fisa de referire prevăzută la art. 2, consilierul responsabil de caz împreună cu persoana de contact mentionată în protocol identifică tipurile de activităti care corespund nevoilor, pregătirii, abilitătilor si cunostintelor persoanei condamnate sau minorului.

Art. 4. - (1) Fisa de referire se înaintează în termen de 3 zile lucrătoare de la data primei întrevederi institutiei de interes public unde se va executa obligatia persoanei condamnate sau minorului de a presta o activitate neremunerată.

(2) Fisa de referire are rolul de a sprijini institutia de interes public în vederea identificării locurilor disponibile pentru prestarea activitătii neremunerate, pe măsura nevoilor, pregătirii, abilitătilor si cunostintelor persoanei condamnate sau minorului.

Art. 5. - (1) Consilierul de probatiune contactează, cu ocazia primei întrevederi cu persoana condamnată sau minorul, institutia de interes public parteneră, în vederea stabilirii datei, orei si locului în care trebuie să se prezinte persoana condamnată sau minorul pentru începerea executării obligatiei.

(2) Data la care se fixează întrevederea în scopul începerii executării obligatiei nu poate depăsi 30 de zile lucrătoare de la data comunicării hotărârii judecătoresti serviciului de probatiune.

(3) Informatiile referitoare la data, ora si locul stabilite în conformitate cu alin. (1) se comunică persoanei condamnate sau minorului în cadrul aceleiasi întrevederi.

Art. 6. - (1) Consilierul de probatiune responsabil de caz sau un reprezentant al serviciului de probatiune însoteste persoana condamnată sau minorul la întrevederea fixată conform art. 5 alin. (1) si (2).

(2) Cu ocazia întrevederii, consilierul responsabil de caz sau reprezentantul serviciului de probatiune aduce la cunostinta persoanei condamnate sau minorului, în prezenta supraveghetorului, regulile pe care trebuie să le respecte, cuprinse în anexa nr. 5.

(3) În cadrul aceleiasi întâlniri consilierul responsabil de caz sau reprezentantul serviciului de probatiune înaintează supraveghetorului formularul de evidentă a orelor care trebuie efectuate, respectiv oferă, după caz, instructiuni pentru completarea acestuia.

(4) Supraveghetorul desemnat de institutia de interes public, în prezenta consilierului responsabil de caz sau a reprezentantului serviciului de probatiune, înaintează persoanei condamnate sau minorului, spre informare si semnare, normele de protectie a muncii, de pază si de stingere a incendiilor.

Art. 7. - (1) Dacă se constată că persoana condamnată sau minorul nu se prezintă la locul de executare a obligatiei în primele 9 ore stabilite în acord cu planificarea, consilierul de probatiune responsabil, pe baza informării primite de la supraveghetorul din institutia de interes public, înaintează acesteia/acestuia un avertisment, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 6.

(2) După comunicarea avertismentului, persoana condamnată sau minorul are îndatorirea de a se prezenta la sediul serviciului de probatiune în termen de maximum 3 zile lucrătoare si de a comunica acestuia motivele care au condus la nerespectarea obligatiei.

(3) Dacă persoana condamnată ori minorul nu se prezintă la sediul serviciului de probatiune si nici la locul de executare în termenul prevăzut la alin. (2), consilierul de probatiune va înstiinta seful serviciului, care, ia rândul său, va sesiza instanta de executare, conform anexei nr. 7.

(4) Dispozitiile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător si în situatia în care persoana condamnată sau minorul, după efectuarea unui număr de ore de activitate neremunerată, nu mai respectă planificarea realizată.

Art. 8. - (1) În cazul în care minorul are purtări rele, consilierul de probatiune responsabil îi înaintează acestuia un prim avertisment, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 8.

(2) Prin purtări rele se întelege nerespectarea regulii 2 de la pct. D din anexa nr. 5, împrejurare adusă la cunostinta consilierului responsabil de caz de către supraveghetorul desemnat de institutia de interes public.

(3) Dacă se constată că minorul continuă să aibă un comportament necorespunzător chiar si după comunicarea unui al doilea avertisment, în acord cu anexa nr. 9, consilierul de probatiune, prin intermediul sefului serviciului, sesizează instanta de executare în vederea luării măsurilor ce se impun potrivit legii, conform anexei nr. 10.

(4) Nerespectarea de către persoana condamnată a regulii 2 de la pct. D din anexa nr. 5 atrage după sine, în functie de gravitatea abaterii, înaintarea a maximum două avertismente si/sau sesizarea organelor abilitate.

Art. 9. - În cazul în care se constată că persoana condamnată sau minorul se află în imposibilitatea de a executa obligatia din motive independente de vointa sa, consilierul responsabil de caz, prin intermediul sefului serviciului, înstiintează instanta de executare cu privire la această împrejurare, în acord cu anexa nr. 11.

Art. 10. - (1) După executarea obligatiei impuse persoanei condamnate sau minorului, institutia de interes public înaintează serviciului de probatiune formularul completat cu privire la evidenta orelor de activitate neremunerată.

(2) La finalizarea efectuării numărului de ore de activitate neremunerată stabilit prin hotărâre judecătorească, consilierul de probatiune responsabil de caz întocmeste un raport privind modul de îndeplinire de către persoana condamnată sau sanctionată penal a obligatiei de a presta o activitate neremunerată, conform anexei nr. 12.

(3) Dacă, din motive imputabile sau neimputabile persoanei condamnate ori minorului, orele de activitate neremunerată nu au fost executate în termenul stabilit, consilierul de probatiune responsabil de caz va consemna acest lucru în raportul final de supraveghere.

Art. 11. - Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

PROTOCOL-CADRU DE COLABORARE

 

Nr. ......../data/serviciul de probatiune

Nr............../data/institutia parteneră

I. Părtile:

 

Serviciul de probatiune

Institutia parteneră

(adresa si nr. de telefon)

(adresa si nr. de telefon)

II. Reprezentantii legali:

 

Numele si prenumele, functia

Numele si prenumele, functia

III. Persoane de contact:

 

Numele si prenumele, functia, telefon

Numele si prenumele, functia, telefon

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Scopul încheierii prezentului protocol este colaborarea părtilor în vederea asigurării eficientei implementării activitătii neremunerate ca obligatie impusă de instante în sarcina persoanelor condamnate sau a minorilor.

Art. 2. - Obiectivele prezentului protocol sunt:

a) identificarea locurilor adecvate care să permită desfăsurarea în bune conditii a activitătii neremunerate de către persoana condamnată sau minor;

b) facilitarea conditiilor necesare efectuării numărului de ore fixat de instantă în sarcina persoanei condamnate sau a minorului;

c) identificarea celor mai adecvate modalităti de monitorizare a felului în care persoana condamnată sau minorul execută obligatia de a desfăsura activitatea neremunerată la locul stabilit;

d) diversificarea tipului de activităti ce ar putea fi prestate în interesul comunitătii;

e) responsabilizarea persoanei condamnate sau minorului în vederea executării în conditii optime a obligatiei impuse de instantă în sarcina sa.

 

CAPITOLUL II

Obligatiile părtilor

 

Art. 3. - Obligatiile serviciului de probatiune sunt:

a) să desemneze consilierul de probatiune responsabil de caz pentru supravegherea executării obligatiei;

b) să ia legătura cu persoana de contact desemnată de institutia parteneră, cu ocazia primei prezentări la serviciul de probatiune a persoanei condamnate sau a minorului, în vederea comunicării datei si orei la care consilierul responsabil de caz însotit de persoana condamnată sau de minor se vor prezenta la locul de desfăsurare a activitătii neremunerate;

c) să evalueze persoana condamnată sau minorul pe ariile stabilite, să întocmească fisa de referire si să o înainteze institutiei partenere în termen de 3 zile lucrătoare de la data în care a avut loc evaluarea;

d) să însotească prima oară, prin intermediul consilierului responsabil de caz sau printr-un reprezentant al serviciului de probatiune, persoana condamnată sau minorul la locul desfăsurării activitătii neremunerate, pentru a se asigura că acesta corespunde evaluării înaintate de serviciul de probatiune;

e) să înmâneze formularul de evidentă a orelor de muncă efectuate de către persoana condamnată sau minor, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul protocol, si să explice supraveghetorului modul în care acesta va fi completat;

f) să prezinte persoanei sanctionate, în prezenta supraveghetorului, documentul privind regulile pe care trebuie să le respecte si să explice acesteia consecintele nerespectării acestor reguli;

g) să stabilească, împreună cu supraveghetorul, modalitătile concrete de monitorizare a felului în care persoana condamnată sau minorul îsi execută obligatia (convorbiri telefonice, adrese, intervale de timp, tip de vizite etc);

h) să se asigure că tipurile de activităti stabilite nu au suportat modificări astfel încât să nu mai corespundă nevoilor si abilitătilor respectivei persoane. Totodată, serviciul de probatiune va lua măsuri în conditiile în care se constată modificări ale situatiei, înstiintând în acest sens instanta de executare;

i) să efectueze vizite la intervalele de timp stabilite în cadrul fisei de referire, dar si vizite inopinate la locul de derulare a activitătii;

j) să sesizeze instanta în urma primirii unei înstiintări motivate din partea institutiei partenere, dar si în urma verificărilor proprii, în situatia în care se constată sustragerea persoanei sanctionate de la executarea obligatiei de a desfăsura o activitate neremunerată;

k) să înstiinteze instanta în cazul în care se constată că, din motive temeinice, persoana condamnată sau minorul nu poate efectua activitatea neremunerată, astfel încât orele de muncă stabilite în hotărâre nu pot fi executate.

Art. 4. - Obligatiile institutiei partenere sunt:

a) să identifice spatiile/locurile în care se va desfăsura activitatea neremunerată si să informeze serviciul de probatiune despre adresele spatiilor disponibile;

b) să analizeze fisa de referire, să identifice locul de desfăsurare a activitătii în acord cu aspectele surprinse în acel document si să informeze serviciul de probatiune asupra adresei acestuia, în conformitate cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul protocol;

c) să desemneze una sau mai multe persoane din cadrul institutiei care se vor ocupa de supravegherea modului în care persoanele sanctionate îsi desfăsoară activitatea neremunerată si să transmită serviciului de probatiune, prin intermediul reprezentantului institutiei, datele acestora de contact;

d) să realizeze, prin intermediul supraveghetorului, planificarea programului de lucru, fie individual (dacă este o singură persoană condamnată sau un singur minor), fie pe grupe (dacă mai multe persoane condamnate sau mai multi minori desfăsoară acest tip de activitate), în acord cu dispozitiile legale referitoare la programul de lucru în cazul minorilor;

e) să repartizeze persoana condamnată sau minorul, prin persoana de contact desemnată1), în functie de rezultatul evaluării înaintate de serviciul de probatiune, la locul/spatiul de executare a obligatiei cel mai adecvat specificului cazului său si să comunice consilierului responsabil locul prestării activitătii neremunerate, precum si numele supraveghetorului, cu cel putin două zile înainte de întrevederea dintre consilier, supraveghetor si persoana condamnată sau minor;

f) să ia măsurile necesare în vederea instruirii persoanei condamnate sau minorului cu privire la normele de protectie a muncii, de pază si de stingere a incendiilor, să întocmească un proces-verbal în acest sens si să pună la dispozitia acesteia/acestuia echipamentul necesar desfăsurării activitătii;

g) să supravegheze efectiv modul de executare a activitătii neremunerate si să tină evidenta orelor de muncă prestată, în conformitate cu formularul tipizat privind evidenta activitătii neremunerate;

h) să informeze consilierul responsabil de caz cu privire la momentul începerii executării orelor de muncă neremunerată, în legătură cu orice schimbare apărută pe parcursul desfăsurării activitătii, precum si despre orice manifestare, în plan comportamental, a persoanei condamnate sau a minorului care ar putea să compromită punerea în executare a hotărârii judecătoresti;

i) să înainteze, la sfârsitul perioadei de desfăsurare a activitătii neremunerate, formularul de evidentă completat si să îl însotească de un document în care se vor preciza pe scurt informatii cu privire la modul în care persoana condamnată sau minorul si-a îndeplinit obligatia impusă de instantă, precum si cu privire la conduita acesteia/acestuia pe parcursul efectuării activitătii neremunerate.

Art. 5. - Obligatiile comune ale părtilor sunt:

a) să respecte principiul confidentialitătii;

b) să se asigure că în stabilirea tipului de activitate se va tine cont de starea de sănătate, pregătirea scolară si profesională, vârsta, nivelul de dezvoltate fizică si psihică, abilitătile si aptitudinile persoanei condamnate sau minorului;

c) să respecte principiul nondiscriminării;

d) să ia măsurile necesare în situatia în care persoana condamnată sau minorul îsi exprimă nemultumirea cu privire la tratamentul aplicat de institutia parteneră pe perioada executării obligatiei, astfel încât să se garanteze îndeplinirea obligatiei de către persoana condamnată sau minor;

e) să identifice, în cazul în care din motive neimputabile persoanei condamnate sau minorului nu mai este posibilă executarea obligatiei de a presta o activitate neremunerată, un nou serviciu/compartiment unde persoana condamnată sau minorul ar putea să finalizeze executarea obligatiei impuse de instantă.

 

CAPITOLULUI

Dispozitii finale

 

Art. 6. - Prezentul protocol se încheie pe o perioadă de..... ani si intră în vigoare în momentul semnării de către ambele părti.

Art. 7. - Prezentul protocol poate fi modificat si completat prin act aditional numai cu acordul părtilor.

Art. 8. - Situatiile care impun modificări în desfăsurarea activitătii neremunerate si, implicit, în activitatea de colaborare pot fi:

a) modificări în structura compartimentului/serviciului sau schimbarea cadrului legal care sunt de natură să determine modificări majore ale felului activitătilor desfăsurate de persoana condamnată sau minor;

b) constatarea pe baza actelor medicale doveditoare că persoana condamnată sau minorul suferă de o boală permanentă care o/îl pune pe aceasta/acesta în imposibilitatea executării obligatiei;

c) plângerea justificată a persoanei condamnate sau a minorului fată de atitudinea generală a personalului compartimentului/serviciului care periclitează executarea încheiat astăzi,........, în două exemplare originale, câte un obligatiei stabilite de instanta de judecată în sarcina acesteia/acestuia.

Art. 9. - Dacă schimbările produse determină modificări esentiale în procedura de colaborare, se va întocmi unui nou protocol.

Art. 10. - Prezentul protocol poate înceta:

a) la data expirării perioadei de colaborare;

b) prin denuntare de către oricare dintre părti în următoarele situatii: în caz de neîndeplinire sau îndeplinire necorespun­zătoare a obligatiilor din prezentul protocol de către cealaltă parte. Despre modalitatea necorespunzătoare de colaborare va fi înstiintată si instanta de executare;

c) în cazul initierii oricăror activităti care prejudiciază cealaltă parte.

 

Încheiat astăzi, ……………. în două exemplare originale, exemplar pentru fiecare parte.

 

Semnătura părtilor:

Serviciul de probatiune

........................................

(numele si prenumele sefului serviciului)

(Se va preciza institutia parteneră):

........................................

(numele si prenumele conducătorului institutiei)

 

1) Persoana de contact din cadrul institutiei de interes public se va asigura că datele continute în fisa de referire sunt aduse la cunostinta persoanei care desfăsoară supravegherea executării activitătii neremunerate (supraveghetor).

 

 

ANEXA Nr. 1

la protocol

 

Antetul Ministerului Justitiei

 

Serviciul de probatiune de pe lângă Tribunalul.................

 

 

Operator de date cu caracter personal nr. 7.303

Nr.........din data de.............

 

Numele si prenumele persoanei condamnate sau minorului.........................................

Instanta de judecată............................................................................

Sentinta penală/Decizia penală..........................................................

Durata activitătii..................................................................................

Consilierul de probatiune responsabil de caz.....................................

Institutia publică.................................................................................

Supraveghetor(i)................................................................................

 

Formular privind evidenta orelor de activitate neremunerată efectuate într-o institutie de interes public

 

Data desfăsurării activitătii neremunerate

Tipul activitătilor desfăsurate

Numărul orelor efectuate zilnic

Numărul orelor rămase de efectuat

Observatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

la protocol

 

Antetul institutiei de interes public

 

Către,

Serviciul de probatiune de pe lângă Tribunalul ..................................................

În atentia consilierului de probatiune .................................................................

(Se vor mentiona numele si prenumele consilierului responsabil de caz.)

 

Vă facem cunoscut că în urma analizei informatiilor continute în fisa de referire primită în data de.................................

am considerat oportun ca persoana condamnată sau minorul să execute obligatia de a presta o activitate neremunerată în următorul loc:

Denumirea................................................................................................................................................................................

Adresa .....................................................................................................................................................................................

Descrierea pe scurt a activitătilor ce urmează a fi realizate...........................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

 

Data...............................

......................................................................

(numele, prenumele, calitatea persoanei)

 

ANEXA Nr. 2

la procedură (exemplificare)

 

LISTA

cu institutiile de interes public de la nivel local pusă la dispozitia instantelor

 

Denumirea institutiei

Adresa si datele de contact

Reprezentantul

institutiei/Persoana de contact

Tipuri de servicii oferite

Tipurile de activităti

pretabile a fi desfăsurate în executarea obligatiei

Alte observatii

D.G.A.S.P.C.

 

Str....., tel./fax......

Îngrijire copii, persoane aflate în dificultate, vârstnici etc.

1. Activităti de întretinere, reconditionare mobilier

2. Activităti de însotire si sprijin persoane vârstnice

(exemplificativ):

La centrele de plasament sunt acceptati doar minorii care au comis infractiuni cu un grad de pericol social scăzut.

La Azilul de bătrâni X se acceptă maximum 5 beneficiari.

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

Antetul Ministerului Justitiei

 

Serviciul de probatiune de pe lângă Tribunalul.................

 

 

Operator de date cu caracter personal nr. 7.303

Nr.........din data de.............

 

FISA DE REFERIRE

 

1. Date de contact ale persoanei obligate să execute o activitate neremunerată

Nume si prenume..................................................................................................................................................................

Adresă ..................................................................................................................................................................................

Telefon...................................................................................................................................................................................

2. Date despre hotărârea judecătorească

Numărul hotărârii....................................................................................................................................................................

Obligatia/Obligatiile (indicarea inclusiv a numărului de ore de activitate neremunerată pe care trebuie să le desfăsoare persoana sanctionată)........................................................................................................................................................................

3. Date despre pregătirea scolară si profesională

Numărul claselor scolare absolvite........................................................................................................................................

Calificări obtinute.....................................................................................................................................................................

Dacă lucrează (Se vor indica tipul muncii, locul si programul de muncă.)...........................................................................

Atunci când este cazul:

Profilul în cadrul scolii1)...........................................................................................................................................................

Interesele manifestate pentru o materie sau alta...................................................................................................................

Interese extrascolare...............................................................................................................................................................

Domeniu/Domenii în care a obtinut rezultate remarcabile.....................................................................................................

Locurile în care a desfăsurat practica de semestru si rezultatele obtinute............................................................................

4. Experienta în câmpul muncii

Locurile de muncă anterioare (experienta propriu-zisă)....................................................................................................

Frecventa schimbării locurilor de muncă si motivele care au determinat schimbarea locului de muncă

Modul de relationare cu colegii, precum si dificultăti întâmpinate la locul de muncă

Succese si insuccese scolare si profesionale........................................................................................................................

Abilităti si aptitudini profesionale............................................................................................................................................

5. Starea de sănătate fizică si psihică

Rezultatele adeverintei eliberate de medicul de familie sau, după caz, de medicul care a constatat o anumită boală

incompatibilă cu desfăsurarea de efort fizic sau a anumitor activităti....................................................................................................

Diagnostic...............................................................................................................................................................................

Nr. de internări medicale........................................................................................................................................................

Tipul de tratament...................................................................................................................................................................

Dependentă sau consum ocazional de substante.................................................................................................................

Influenta comportamentului adictiv, a bolii sau a tulburării asupra stării de sănătate.................................................................

Afectiuni cronice sau acute.....................................................................................................................................................

Tentative de suicid, autovătămare sau altele etc......................................................................................................................

6. Date despre timpul liber

Disponibilitate de a efectua activitatea neremunerată în folosul comunitătii (Se va preciza si orarul în care există posibilitatea derulării activitătii.)...............................................................................................................................................................................

7. Recomandări

Consilierul de probatiune va indica tipul de activitate adecvată situatiei personale în functie de informatiile enumerate mai sus. Atunci când:

- din evaluarea clinică rezultă că riscul pentru public este ridicat, se vor indica tipurile de locatii în care se va evita plasarea persoanei în vederea efectuării activitătii neremunerate;

- din evaluarea stării fizice si psihice rezultă că riscul de autovătămare si suicid este ridicat, se vor indica tipurile de locatii care ar putea determina ca persoana să se afle sub acest risc.

 

Am luat cunostintă de continutul prezentei fise astăzi

............................................................................

(data), (semnătura)

 

Consilierul responsabil de caz,

.............................................

(numele, prenumele si semnătura)


1) De exemplu, tehnic, umanist etc.

 

ANEXA Nr. 4

la procedură

 

I. Aspecte presupuse de activitatea de intervievare necesară întocmirii fisei de referire

Introducere:

- prezentarea consilierului de probatiune;

- oferirea informatiilor despre scopul activitătii neremunerate, pentru a determina executarea în cele mai bune conditii a activitătii;

- sublinierea importantei pe care o are prezentarea acurată a informatiilor pentru întocmirea fisei de referire (ajută institutia de interes public să identifice cele mai adecvate solutii pentru a facilita executarea obligatiei);

- oferirea de informatii referitoare la limitele confidentialitătii;

- discutii pe marginea unor aspecte neclare;

- verificarea si consemnarea datelor de identificare ale clientului (numele si prenumele, data si locul nasterii, adresa si nr. de telefon).

Date despre comportamentul infractional/infractiunea curentă1):

- întrebările vor fi centrate pe: trecutul infractional/predelincvential, nr. de condamnări, fapta penală pentru care se află în supravegherea serviciului de probatiune, motivatia comiterii acesteia, tipul de infractiune, recunoasterea faptei, asumarea responsabilitătii, constientizarea consecintelor faptei sale, atitudinea fată de victimă - dacă este cazul, atitudinea fată de pedeapsa primită etc. Aceste date vor conduce consilierul de probatiune la o apreciere initială a riscului, în special cel pentru public pentru a surprinde această informatie în fisa de referire.

Obtinerea datelor despre pregătirea scolară si profesională, precum si a celor referitoare la starea de sănătate fizică si psihică se va realiza în conformitate cu aspectele cuprinse în fisa de referire. încheierea:

- rezumatul discutiei;

- accentuarea importantei îndeplinirii măsurilor si executării obligatiilor stabilite în sarcina sa, prin prezentarea consecintelor respectării sau încălcării acestora;

- stabilirea, de comun acord, a datei întrevederii pentru a merge, împreună cu consilierul, în locul unde urmează să se desfăsoare activitatea neremunerată.

Precizare: Ariile de investigatie au caracter orientativ, consilierul încercând pe cât posibil să individualizeze abordarea.

II. Abilităti de intervievare ale consilierului de probatiune:

- să abordeze un mod de relationare neutru cu persoana intervievată;

- să fie pregătit să asculte (ascultarea activă);

- să prezinte situatiile expuse de persoană, să parafrazeze si să fie capabil de sumarizare;

- să manifeste empatie si să încurajeze persoana în exprimarea sentimentelor;

- să încurajeze manifestarea unui mod de gândire rational din partea persoanei în ceea ce priveste ciclul infractional (hotărârea infractională, paternul infractional si constientizarea consecintelor săvârsirii faptei penale);

- să sprijine persoana în identificarea frustrărilor si în realizarea congruentei dintre asteptările comunitătii si dorintele sale.


1) Evaluarea pe această dimensiune se va realiza pentru orice persoană obligată să execute o activitate neremunerată, iar în cazul în care se constată un risc mare pentru public, în fisa de referire se vor specifica tipurile de locatii în care nu se recomandă efectuarea activitătii neremunerate.

 

ANEXA Nr. 5

la procedură

 

REGULI

pe care trebuie să le respecte persoana condamnată sau minorul în executarea activitătii neremunerate

 

A. Reguli generale:

1. Trebuie să anuntati imediat serviciul de probatiune (consilierul responsabil de caz sau oricare alt consilier de probatiune) în legătură cu problemele cu care vă confruntati în executarea activitătii neremunerate.

2. Trebuie să anuntati orice schimbare de domiciliu, resedintă sau locuintă, precum si a locului de muncă, care ar putea influenta executarea activitătii neremunerate.

B. Reguli stabilite în caz de imposibilitate de a se prezenta la locul în care se desfăsoară activitatea neremunerată:

1. Trebuie să aduceti la cunostintă serviciului de probatiune orice modificare a stării de sănătate (fizice sau psihice) care ar putea afecta executarea activitătii neremunerate si să prezentati dovezi în acest sens.

2. Când sunteti în imposibilitatea executării orelor stabilite conform formularului, sunteti obligat să anuntati imediat supraveghetorul de la locul în care prestati activitatea neremunerată. în situatia în care estimati că situatia de imposibilitate se prelungeste mai mult de 5 zile, trebuie să anuntati si serviciul de probatiune. După încetarea situatiei care a determinat incapacitatea temporară de muncă, veti anunta imediat atât serviciul de probatiune, cât si supraveghetorul, în scopul reluării activitătii. Fac exceptie de la aceste prevederi situatiile urgente.

 

NOTĂ:

Boala trebuie constatată de către medic si dovedită printr-un certificat medical.

 

3. Toate orele de activitate neremunerată neexecutate vor fi recuperate, indiferent de motivul care a determinat neefectuarea lor (boală temporară sau alte situatii speciale). Decizia asupra neefectuării acestor ore poate reveni doar instantei, în functie de particularitatea situatiei, serviciul de probatiune va proceda după cum urmează:

- în cazul în care, din motive imputabile dumneavoastră, nu reusiti să efectuati numărul de ore stabilit înăuntrul termenului alocat pentru executarea obligatiei, se va sesiza instanta pentru luarea măsurii care se impune;

- în cazul în care, din motive neimputabile dumneavoastră, nu reusiti să efectuati numărul de ore stabilit înăuntrul termenului alocat pentru executarea obligatiei, se va înstiinta instanta.

C. Reguli privind programul de lucru

1. Aveti obligatia să respectati programul de lucru stabilit.

2. În perioada executării orelor de activitate neremunerată, timpul de călătorie si pauza de masă nu sunt incluse în durata fixată pentru îndeplinirea obligatiei.

3. În perioada executării orelor de activitate neremunerată nu se decontează cheltuielile de transport.

D. Reguli privind comportamentul persoanei condamnate sau minorului

1. În timpul executării orelor de activitate neremunerată aveti obligatia să respectati regulile privind protectia muncii si PSI (prevenirea stingerii incendiilor).

2. Nu vă este permis ca pe durata executării activitătii neremunerate să vă aflati sub influenta băuturilor alcoolice sau a drogurilor. Dacă există indicii că vă aflati într-o astfel de situatie, precum si dacă se va dovedi că aveti asupra dumneavoastră alcool, droguri sau arme pe timpul executării activitătii neremunerate, serviciul de probatiune va proceda după caz1):

a) în cazul minorilor, sesizează instanta, care va putea revoca măsura educativă si va putea lua o măsură mai severă;

b) în cazul persoanelor condamnate, sesizează organele abilitate (de exemplu, jandarmerie, politie), în vederea luării măsurilor ce se impun.

3. Amenintarea, intimidarea sau comportamentul provocator si orice formă de agresiune manifestate fată de personalul implicat în punerea în executare a obligatiei sunt strict interzise, atrăgând sesizarea instantei în cazul minorilor, respectiv a celorlalte organe abilitate în cazul adultilor.

4. Orice act de coruptie cu scopul nerespectării prevederilor hotărârii judecătoresti va fi denuntat potrivit legii penale.

Subsemnatul, ..........................................., declar că am luat cunostintă de regulile privind desfăsurarea activitătii neremunerate si sunt de acord cu respectarea acestora.

Cunosc faptul că nerespectarea programului de lucru stabilit (neprezentarea la 9 ore de activitate stabilite în program, fie la începutul programului, fie pe parcursul derulării acestuia) atrage înaintarea unui avertisment din partea serviciului de probatiune, iar persistenta în nerespectarea programului de lucru si după înaintarea acestuia atrage sesizarea instantei. Cunosc, de asemenea, că încălcarea regulii 2 de la pct. D atrage, în functie de gravitatea comportamentului, înaintarea a maximum două avertismente, după care se va sesiza (după caz, instanta în cazul minorilor sau organele abilitate în cazul persoanelor condamnate).

De asemenea, declar că am primit un exemplar cu aceste reguli.

 

Semnat în 3 exemplare, astăzi

............................................

(data)

 

Persoana sanctionată,

............................................

 

 

 

 

 

Consilier de probatiune,

............................................

 

 

Supraveghetor,

............................................


1) Se va opta pentru alegerea uneia dintre variantele de mai jos.

 

ANEXA Nr. 6

la procedură

 

Antetul Ministerului Justitiei

 

Serviciul de probatiune de pe lângă Tribunalul.................

 

 

Operator de date cu caracter personal nr. 7.303

Nr.........din data de.............

 

AVERTISMENT

În atentia..................

 

Serviciul de probatiune a constatat, în urma sesizării din partea supraveghetorului din institutia unde s-a stabilit că veti desfăsura activitatea neremunerată, că nu v-ati prezentat la locul indicat pentru efectuarea a 91) ore din totalul celor stabilite în fisa de evidentă a activitătii neremunerate si nici nu ati comunicat motivele absentei dumneavoastră.

Vă atentionăm că este necesar să vă prezentati în termen de 3 zile de la primirea prezentului avertisment la sediul serviciului de probatiune pentru a comunica aceste motive si pentru a aduce în sprijinul lor dovezile corespunzătoare. Este necesar ca în acelasi termen să vă prezentati si la locul de executare.

Dacă se constată că nu vă veti prezenta nici la sediul serviciului si nici la locul de executare, se va sesiza instanta pentru luarea măsurilor ce se impun potrivit legi2).

Pentru a evita o asemenea situatie va trebui să respectati programul de lucru stabilit si să vă prezentati cel târziu în data de............, ora de......................., la Serviciul de probatiune de pe lângă Tribunalul................................................................

 

 

Prenumele si numele consilierului de probatiune

............................................

Semnătura consilierului de probatiune

............................................

Prenumele si numele sefului serviciului

............................................

Semnătura sefului Serviciului de probatiune de pe lângă Tribunalul........................si stampila serviciului

............................................


1) Se va adapta, după caz, următoarelor situatii: primele 9 ore, 9 ore consecutive sau 9 ore neconsecutive, dar cumulate, pe durata de executare a activitătii neremunerate.

2) I se va explica, în functie de caz, că instanta fie va putea lua o măsură educativă mai grea, fie va revoca suspendarea executării pedepsei sub supraveghere si va dispune executarea pedepsei în penitenciar.

 

ANEXA Nr. 7

la procedură

 

Antetul Ministerului Justitiei

 

Serviciul de probatiune de pe lângă Tribunalul.................

 

 

Operator de date cu caracter personal nr. 7.303

Nr.........din data de.............

 

Către.........................................................

(denumirea instantei)

 

Biroul executări penale

 

Ref.: Dosar penal nr......../.........................

Sentinta penală/Decizia penală......../.....................

 

SESIZARE

Vă comunicăm faptul că numitul(a) ..........................., fiul/fiica lui.............................. si ................................, născut(ă) la data de....................., sanctionat(ă) în baza Hotărârii judecătoresti nr......................................., pronuntată în Dosarul penal nr...................................., nu s-a prezentat la locul de executare pe durata a 91) ore din totalul celor stabilite în formularul de evidentă a activitătii neremunerate.

Vă comunicăm, de asemenea, că i s-a înaintat persoanei condamnate sau minorului, în data de.................................., un avertisment prin care i s-a pus în vedere că este necesar să se prezinte în termen de 3 zile de la comunicare la serviciul de probatiune pentru a arăta motivele care au determinat neprezentarea la locul de executare.

Având în vedere că sus-numitul nu s-a prezentat la serviciul de probatiune si nici la locul executării sanctiunii până în data de................................................................................................., serviciul de probatiune consideră întemeiată prezenta sesizare.

(Se va mentiona data la care trebuia să se prezinte la serviciul de probatiune.)

Vă mai comunicăm, totodată, că prin neprezentarea persoanei sanctionate la locul de executare până la data de..............................există riscul să se afle în imposibilitatea prestării activitătii neremunerate pe durata de timp în care i s-a impus executarea obligatiei.

Anexăm la prezenta următoarele înscrisuri (după caz):

- procesul-verbal prin care i s-au adus la cunostintă persoanei condamnate sau minorului conditiile supravegherii;

- regulile pe care trebuie să le respecte persoana condamnată sau minorul în executarea activitătii neremunerate, de care a luat cunostintă în data de....................................................;

- sesizarea scrisă din partea supraveghetorului;

- nota telefonică întocmită de consilierul de probatiune în data de...............................................;

- nota de constatare a absentei persoanei condamnate sau minorului de la locul de executare, întocmită cu ocazia vizitei inopinate sau anuntate;

- Avertismentul cu nr.................................;

- Înstiintarea înaintată sefului serviciului de consilierul de probatiune responsabil de caz în data de..........................., conform anexei care face parte integrantă din prezenta sesizare.

Vă rugăm pe această cale să ne comunicati măsurile ce urmează a fi luate în cauză.

 

Prenumele si numele sefului serviciului

............................................

Semnătura sefului Serviciului de probatiune de pe lângă Tribunalul........................si stampila serviciului


1) Se va adapta, după caz, următoarelor situatii: primele 9 ore, 9 ore consecutive sau 9 ore neconsecutive, dar cumulate, pe durata de executare a activitătii neremunerate.

 

ANEXĂ

la sesizare

 

Către........................................................................................

(prenumele si numele sefului serviciului)

Serviciul de probatiune de pe lângă Tribunalul......................

 

ÎNSTIINTARE:

 

Ca urmare a constatării prin................................................................................................................................................... (Se mentionează, după caz, adresa primită de la institutia de interes public, nota telefonică din data de..........................., nota de constatare a absentei întocmită cu ocazia vizitei inopinate sau anuntate.) rezultă că persoana...................................................................... (nume si prenume) nu s-a prezentat la 9 ore din totalul celor stabilite în formularul de evidentă a activitătii neremunerate.

Totodată, desi am înaintat în data de.................................Avertismentul cu nr......................................................., am constatat că persoana..................................................... (nume si prenume) nu s-a prezentat nici la sediul serviciului de probatiune în termenul

stabilit si nici la locul de executare.

De asemenea, nu au fost comunicate serviciului de probatiune motivele absentelor.

În aceste conditii apreciez că, dacă persoana condamnată/minorul nu începe a-si îndeplini obligatia conform planificării, există riscul să se afle în imposibilitatea prestării activitătii neremunerate pe durata impusă de instanta de judecată.

Din totalul de.....................ore a fost executat până la data de.................................................................................... (momentul în care nu s-a mai prezentat) un număr de....................ore.

Facem precizarea că în data de...................................................expiră perioada destinată executării acestei obligatii.

Anexez la prezenta, în copie:

- procesul-verbal prin care i s-au adus la cunostintă persoanei condamnate/minorului conditiile supravegherii;

- regulile pe care trebuie să le respecte persoana sanctionată în executarea activitătii neremunerate, semnate la data de...............................................;

- după caz (sesizarea scrisă din partea supraveghetorului; nota telefonică întocmită de consilierul de probatiune în data de...............................; nota de constatare a absentei persoanei condamnate sau minorului de la locul de executare, întocmită cu ocazia vizitei inopinate sau anuntate);

-         Avertismentul cu numărul............................, trimis în data de............................

 

Data

...............................

Prenumele si numele consilierului de probatiune

............................................

Semnătura consilierului de probatiune

............................................

 

ANEXA Nr. 8

la procedură

 

Antetul Ministerului Justitiei

 

Serviciul de probatiune de pe lângă Tribunalul.................

 

 

Operator de date cu caracter personal nr. 7.303

Nr.........din data de.............

 

AVERTISMENT

În atentia.............................

 

Serviciul de probatiune a constatat, în urma sesizării din partea supraveghetorului din institutia unde vă desfăsurati activitatea neremunerată, că nu respectati în mod corespunzător obligatia impusă de instantă, prin încălcarea regulilor pe care vi le-ati asumat, respectiv1) : .........................................................................................................................................................................

Vă atentionăm că va trebui să vă revizuiti atitudinea la locul de executare a activitătii neremunerate prin respectarea regulilor asumate de care ati luat cunostintă în data de2)........................................................................................

 

 

Prenumele si numele consilierului de probatiune

............................................

Semnătura consilierului de probatiune

............................................

Prenumele si numele sefului serviciului

............................................

Semnătura sefului Serviciului de probatiune de pe lângă Tribunalul........................si stampila serviciului

............................................


1) Se vor enumera regulile încălcate, precum si împrejurările în care această încălcare a avut loc.

2) Se va mentiona data la care persoana sanctionată a semnat documentul privind regulile pe care se angajează să le respecte.

 

ANEXA Nr. 9

la procedură

 

Antetul Ministerului Justitiei

 

Serviciul de probatiune de pe lângă Tribunalul.................

 

 

Operator de date cu caracter personal nr. 7.303

Nr.........din data de.............

 

AVERTISMENT

În atentia..........................................

 

Serviciul de probatiune a constatat persistenta dumneavoastră în nerespectarea regulilor precizate în avertismentul cu numărul1) ..... motiv pentru care vă înaintează cei de-al doilea avertisment. în acest sens am fost sesizati că în data de........................dumneavoastră.............................................................................................................................................. (Se vor descrie comportamentul, precum si contextul în care acesta s-a manifestat.)

Vă atentionăm că dacă veti continua să manifestati un comportament care să afecteze executarea corespunzătoare a obligatiei impuse, vom fi obligati să sesizăm (după caz, instanta de executare în cazul minorilor, organele abilitate în cazul majorilor).

 

 

Prenumele si numele consilierului de probatiune

............................................

Semnătura consilierului de probatiune

............................................

Prenumele si numele sefului serviciului

............................................

Semnătura sefului Serviciului de probatiune de pe lângă Tribunalul........................si stampila serviciului

............................................


1) Se mentionează primul avertisment înaintat.

 

ANEXA Nr. 10

la procedură

 

Antetul Ministerului Justitiei

 

Serviciul de probatiune de pe lângă Tribunalul.................

 

 

Operator de date cu caracter personal nr. 7.303

Nr.........din data de.............

 

Către........................................................

(denumirea instantei)

 

Biroul executări penale

 

Ref.: Dosar penal nr. .../...

Sentinta penală/Decizia penală .../...

 

SESIZAREA1)

 

Vă comunicăm faptul că numitul(a)............................................., fiul/fiica lui................................si .............................., născut(ă) la data de ........................................, sanctionat(ă) în baza Hotărârii judecătoresti nr....................................., pronuntată în Dosarul penal nr..............................., a neglijat în mod repetat regulile privind comportamentul pe care trebuie să îl manifeste în timpul executării obligatiei de a presta o activitate neremunerată, cu toate că a fost atentionat(ă) să le respecte prin înaintarea de către serviciul de probatiune a două avertismente.

În acest sens, potrivit dispozitiilor art. 8 alin. (3) din Procedura privind supravegherea executării obligatiei persoanei condamnate sau minorului de a presta o activitate neremunerată într-o institutie de interes public impusă de către instanta de judecată, aprobată prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.355/C/2008, serviciul de probatiune are obligatia legală de a sesiza instanta de judecată pentru luarea măsurilor ce se impun potrivit legii.

Anexăm la prezenta următoarele înscrisuri (după caz):

- sesizarea scrisă din partea supraveghetorului cu privire la comportamentul manifestat;

- nota telefonică întocmită de consilierul de probatiune în data de........................................................................;

- Procesul-verbal nr............................, încheiat de consilierul de probatiune cu ocazia vizitei inopinate la locul de executare a activitătii neremunerate;

- Avertismentul cu nr..................................................(primul avertisment);

- Avertismentul cu nr..................................................(al doilea avertisment);

- Înstiintarea înaintată de consilierul de probatiune responsabil de caz în data de.................................., conform anexei care face parte integrantă din prezenta sesizare.

Vă rugăm pe această cale să ne comunicati măsurile ce urmează a fi luate în cauză.

 

Prenumele si numele sefului serviciului

............................................

Semnătura sefului Serviciului de probatiune de pe lângă Tribunalul........................si stampila serviciului

............................................


1) Doar în cazul minorilor.

 

ANEXĂ

la sesizare

 

Către..............................................................................................

(prenumele si numele sefului serviciului)

Serviciul de probatiune de pe lângă Tribunalul............................

 

ÎNSTIINTARE

 

Ca urmare a celor constatate prin............................................................................................................................................., (Se mentionează, după caz, adresa primită de la institutia de interes public, nota telefonică din data de............. nota de constatare a comportamentului manifestat întocmită cu ocazia vizitei inopinate sau anuntate etc.) am apreciat că minorul............................................................................ (nume si prenume) manifestă un comportament necorespunzător la locul de executare a activitătii neremunerate, deoarece:  ........................................................................................... (Se precizează regulile încălcate, datele la care acestea au fost încălcate, contextul care a determinat/favorizat încălcarea lor.)

Totodată, se vor arăta măsurile luate de consilierul de probatiune în vederea atentionării asupra evitării comportamentului manifestat. In acest sens, în baza atributiilor legale, vă rog să sesizati instanta de judecată pentru a lua măsurile ce se impun.

 

Data

...............................

Prenumele si numele consilierului de probatiune

............................................

Semnătura consilierului de probatiune

............................................

 

ANEXA Nr. 11

la procedură

 

Antetul Ministerului Justitiei

 

Serviciul de probatiune de pe lângă Tribunalul.................

 

 

Operator de date cu caracter personal nr. 7.303

Nr.........din data de.............

 

Către.................................................................

(denumirea instantei)

 

Biroul executări penale

 

Ref.: Dosar penal nr. .../...

Sentinta penală/Decizia penală .../...

 

ÎNSTIINTARE

 

Vă comunicăm faptul că numitul(a)............................................, fiul/fiica lui...................................si...................................., născut(ă) la data de..........................................., sanctionat(ă) în baza Hotărârii judecătoresti nr........................., pronuntată în Dosarul penal nr......................................., nu s-a prezentat conform programului la locul de desfăsurare a activitătii neremurierate, deoarece, conform documentelor prezentate, s-a aflat în imposibilitate de a respecta planificarea stabilită în vederea executării obligatiei. în acest context, potrivit informatiilor furnizate de consilierul de probatiune responsabil de caz, există riscul ca persoana să se afle în imposibilitatea de a presta integral activitatea neremunerată.

Anexăm la prezenta, în copie, următoarele dovezi:..............................................................................................................

(Se va preciza tipul documentelor care vor însoti sesizarea: acte din care rezultă situatia de imposibilitate de a respecta planificarea activitătii neremunerate.)

Vă rugăm pe această cale să ne comunicati măsurile ce urmează a fi luate în cauză.

 

Prenumele si numele sefului serviciului

............................................

Semnătura sefului Serviciului de probatiune de pe lângă Tribunalul........................si stampila serviciului

............................................

 

Către..........................................................................

(prenumele si numele sefului serviciului)

Serviciul de probatiune de pe lângă Tribunalul.........................

 

ÎNSTIINTARE

 

Prin prezenta, consider necesară înstiintarea instantei cu privire la faptul că persoana condamnată/minorul ................................................................ (nume si prenume)  nu a respectat planificarea activitătii neremunerate, datorită ............................................................................................................................. (Se vor preciza motivele invocate, precum si informatii privind comportamentul manifestat anterior de persoana sanctionată în timpul programului de lucru si se vor anexa dovezile necesare.)

Mentionez totodată că persoana condamnată/minorul a prezentat dovezi din care a reiesit situatia de imposibilitate a respectării programului de lucru.

Totusi, apreciem că si în aceste conditii există riscul ca persoana sanctionată să se afle în imposibilitatea finalizării numărului de ore până la sfârsitul perioadei, deoarece:......................................................................................................................

Din totalul de..................................ore a fost executat până la data de............................................................................. (momentul în care nu s-a mai prezentat) un număr de..................ore.

Facem precizarea că în data de............expiră perioada destinată executării acestei obligatii.

 

Data

...............................

Prenumele si numele consilierului de probatiune

............................................

Semnătura consilierului de probatiune

............................................

 

ANEXA Nr. 12

la procedură

 

Antetul Ministerului Justitiei

 

Serviciul de probatiune de pe lângă Tribunalul.................

 

 

Operator de date cu caracter personal nr. 7.303

Nr.........din data de.............

 

RAPORT

privind modul de îndeplinire de către persoana condamnată sau sanctionată penal a obligatiei de a presta o activitate neremunerată

 

1. Introducere:

Numele si prenumele persoanei sanctionate:

Data si locul nasterii:

Domiciliul/resedinta/locuinta:

Instanta:

Nr. dosarului penal si al hotărârii judecătoresti (tip: decizie, sentintă):

Institutia publică/locul unde se desfăsoară activitatea neremunerată:

Tipurile de activităti desfăsurate:

Durata si perioada executării obligatiei:

Consilier responsabil de caz:

2. Date cu privire la executarea activitătii neremunerate într-o institutie de interes public Acest capitol va cuprinde informatii referitoare la:

- numărul protocolului de colaborare cu institutia de interes public;

- persoana de contact din cadrul institutiei de interes public;

- numărul de ore, frecventa si locul executării activitătii neremunerate în folosul comunitătii;

- natura activitătilor desfăsurate;

- comportamentul persoanei si incidente pe durata executării activitătii neremunerate.

3. Concluzii cu privire la executarea activitătii neremunerate

Se vor surprinde avantajele prestării activitătii neremunerate în legătură cu:

- tipul abilitătilor/deprinderilor dezvoltate;

- intentiile referitoare la valorificarea experientei dobândite;

- felul în care implicarea în această activitate a determinat existenta unor oferte de angajare;

- felul în care procesul de executare a acestei obligatii a influentat stima de sine;

- gradul de satisfactie fată de utilitatea muncii sale etc.

Pct. 2 si 3 se completează într-o formă narativă. Prezentarea va fi realizată punctual, concis si clar. Raportul final se va întocmi după primirea din partea institutiei de interes public a formularului de evidentă a orelor efectuate.

 

Data

...............................

Prenumele si numele consilierului de probatiune

............................................

Semnătura consilierului de probatiune

............................................