MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 670         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 29 septembrie 2008

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

113. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în vederea achizitionării de autoturisme

 

114. - Ordonantă de urgentă pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii Publice, a sumelor necesare acoperirii plătii TVA aferente bunurilor si serviciilor achizitionate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA si tuberculozei în România, implementate de Fundatia Romanian Angel Appeal

 

999. - Hotărâre privind recunoasterea Statutului Federatiei Comunitătilor Evreiesti din România - Cultul Mozaic

 

1.113. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii

 

1.157. - Hotărâre privind încetarea raportului de serviciu al domnului Mocanu Toader, prin demisia din functia publică de prefect al judetului Neamt

 

1.158. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Neamt de către doamna Manea Mioara

 

1.159. - Hotărâre privind numirea domnului Tutu Dumitru Octavian în functia publică de subprefect al judetului Mehedinti

 

1.160. - Hotărâre privind numirea domnului Simedru Dan-Coriolan în functia publică de prefect al judetului Alba

 

1.161. - Hotărâre privind numirea domnului Nechiti Doru Marius în functia publică de prefect al judetului Prahova

 

1.162. - Hotărâre privind numirea domnului Didilescu Silviu-George în functia publică de subprefect al judetului Hunedoara

 

1.163. - Hotărâre privind numirea domnului Arjoca Sorin în functia publică de subprefect al judetului Gorj

 

1.164. - Hotărâre privind numirea doamnei Crăită Silvia în functia publică de subprefect al judetului Giurgiu

 

1.165. - Hotărâre privind numirea domnului Andrei Cosmin în functia publică de subprefect al judetului Constanta

 

1.167. - Hotărâre privind încetarea exercitării functiei publice de subprefect al judetului Vrancea de către doamna Flenchea Mioara

 

1.168. - Hotărâre privind numirea domnului Merchea Manole în functia publică de subprefect al judetului Vrancea

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.93. - Ordin al ministrului apărării pentru aprobarea Criteriilor si metodologiei privind selectionarea personalului si stabilirea duratei participării acestuia la misiuni individuale în afara teritoriului statului român

 

969/2.722. - Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 144/580/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Restaurarea si valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe" în cadrul axei prioritare „Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului" din cadrul Programului operational regional 2007-2013

 

1.188. - Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea art. 4 din Ordinul ministrului transporturilor nr. 798/2008 privind aprobarea Cerintelor pentru amenajarea si utilizarea terenurilor, altele decât aerodromurile autorizate, pe care pot ateriza, respectiv de pe care pot decola aeronave civile care execută zboruri interne încadrate în categoria operatiunilor aeriene civile de lucru aerian sau aviatie generală

 

2.457/C. - Ordin al ministrului justitiei privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

860. - Decizie privind suspendarea, la cerere, a activitătii Societătii Comerciale RIANA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 689/2008

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în vederea achizitionării de autoturisme

 

Având în vedere oportunitatea eliminării unor disfunctionalităti apărute în gestionarea procesului de acordare a despăgubirilor cuvenite persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în vederea achizitionării de autoturisme, astfel încât să fie alocate resursele financiare necesare pentru ca toti cei îndreptătiti să poată beneficia în mod echitabil si fără întârziere de măsurile cu caracter reparatoriu,

luând în considerare necesitatea administrării serviciului datoriei publice guvernamentale în conditii cât mai eficiente, prin minimizarea costurilor si prin limitarea riscurilor implicate, precum si necesitatea unei administrări eficiente a disponibilitătilor contului curent general al Trezoreriei Statului, prin diminuarea plătilor aferente datoriei publice guvernamentale scadente în luna decembrie a anului curent si devansarea acestora în luna octombrie, lună caracterizată de un volum al încasărilor peste media lunară anuală, datorat colectării impozitelor si taxelor la bugetul de stat si reflectat implicit în cresterea disponibilitătilor soldului contului curent general al Trezoreriei Statului,

având în vedere faptul că, în lipsa unei reglementări imediate, ca urmare a omiterii unor persoane îndreptătite la despăgubiri, există riscul promovării unor actiuni în justitie împotriva statului român,

tinând cont de faptul că aceste elemente constituie situatii extraordinare, vizând interesul public, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în vederea achizitionării de autoturisme, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 21 decembrie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

Art. 2. - Valoarea totală a despăgubirii însumează 760.625.341,06 lei si reprezintă cumulul despăgubirilor calculate de Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. prin indexarea, de la data depunerii si până la data de 31 iulie 2007, a sumelor existente în cele 37.478 de depozite constituite conform art. 1, cu indicii preturilor de consum comunicati de Institutul National de Statistică, din care se deduce dobânda legală bonificată de Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. pe perioada în care a fost acordată."

2. La articolul 3, alineatele (2), (3) si (5) vor avea următorul cuprins:

„(2) Titlurile de stat prevăzute la alin. (1), emise cu data de 21 decembrie 2007 pe numele Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A., sunt nenegociabile, nepurtătoare de dobândă si au scadenta la data de 30 octombrie 2008.

(3) Valoarea nominală individuală a fiecărui titlu de stat este egală cu valoarea individuală a despăgubirii, calculată de Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. conform art. 2, pe numele fiecăruia dintre cei 37.478 de deponenti.

(5) La data scadentei emisiunii de titluri de stat, care este data de 30 octombrie 2008, Ministerul Economiei si Finantelor procedează la răscumpărarea acestora, prin plata pe numele Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. a sumei de 760.625.341,06 lei, reprezentând valoarea nominală a titlurilor de stat emise."

3. Anexa se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 24 septembrie 2008.

Nr. 113.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii Publice, a sumelor necesare acoperirii plătii TVA aferente bunurilor si serviciilor achizitionate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA si tuberculozei în România, implementate de Fundatia Romanian Angel Appeal

 

Având în vedere:

- Acordul de finantare ROM-607-G03-H, semnat la Geneva la 15 mai 2007, dintre Fundatia Romanian Angel Appeal, în calitate de primitor principal, si Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei si Malariei;

- Acordul de finantare ROM-607-G04-T, semnat la Geneva la 24 septembrie 2007, dintre Fundatia Romanian Angel Appeal, în calitate de primitor principal, si Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei si Malariei;

- că fondurile nerambursabile acordate prin cele două acorduri vin în completarea resurselor nationale necesare aplicării Strategiei nationale pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie cu HIV/SIDA în perioada 2004-2007, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.342/2004, si aplicării Programului national de boli transmisibile (infectie HIV, tuberculoză, hepatite virale, infectii cu transmitere sexuală si alte boli transmisibile prioritare), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2008, cu modificările si completările ulterioare;

- Strategia natională de control al tuberculozei 2006-2010 si Ghidul metodologic de implementare a Programului national de control al tuberculozei 2007-2011, aprobate de Ministerul Sănătătii Publice;

- că începând cu data aderării României la Uniunea Europeană nu se mai aplică scutirea de TVA pentru bunurile si serviciile achizitionate din tară sau importate care fac obiectul programelor pentru care se acordă finantare externă nerambursabilă,

în vederea stabilirii în regim de urgentă a mecanismului de acoperire, din bugetul statului, a plătii TVA aferente bunurilor si serviciilor achizitionate din tară sau importate, care fac obiectul programelor privind combaterea HIV/SIDA si tuberculozei în România, cu finantare nerambursabilă de la Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei si Malariei, tinând cont că neadoptarea acestor măsuri conduce la blocarea activitătilor din cadrul acestor programe, ceea ce constituie o situatie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea prezentei ordonante de urgentă.

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă plata de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii Publice, a sumei de 4.528 mii lei, reprezentând echivalentul în lei a 1.283.929 euro, necesară acoperirii plătii TVA aferente bunurilor si serviciilor achizitionate din tară sau importate care fac obiectul programelor privind combaterea HIV/SIDA si tuberculozei în România, cu finantare nerambursabilă de la Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei si Malariei, în cadrul Rundei a 6-a de finantare.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă derulării primei faze a programelor si este plătibilă în anul 2009.

(3) Eventualele diferente de curs valutar se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii Publice.

(4) Prevederile alin. (1) si (2) se aplică pentru Programul „Către accesul universal la prevenirea si tratamentul HIV/SIDA, precum si la îngrijirea si asistenta socială pentru persoanele vulnerabile si populatiile defavorizate", finantat prin Acordul de finantare ROM-607-G03-H, semnat la Geneva la 15 mai 2007, dintre Fundatia Romanian Angel Appeal, în calitate de primitor principal, si Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei si Malariei, si pentru Programul „Lărgirea controlului tuberculozei prin concentrarea asupra grupurilor populationale sărace si vulnerabile", finantat prin Acordul de finantare ROM-607-G04-T, semnat la Geneva la 24 septembrie 2007, dintre Fundatia Romanian Angel Appeal, în calitate de

primitor principal, si Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei si Malariei, până la finalizarea acestora.

(5) Programele prevăzute la alin. (4) sunt implementate de Fundatia Romanian Angel Appeal si de autorităti ale administratiei publice centrale si locale, unităti subordonate, în coordonarea acestora, organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, sau organisme neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridică.

Art. 2. - (1) Documentele justificative pentru TVA aferentă bunurilor si serviciilor achizitionate din tară sau importate în nume propriu sau de autorităti ale administratiei publice centrale si locale, unităti subordonate, în coordonarea acestora, organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, sau organisme neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridică, se depun trimestrial la Ministerul Sănătătii Publice de către Fundatia Romanian Angel Appeal.

(2) Decontarea sumelor către Fundatia Romanian Angel Appeal se face de Ministerul Sănătătii Publice pe baza documentatiei depuse în termen de 30 de zile de la finele fiecărui trimestru.

(3) Documentele justificative pentru TVA aferentă bunurilor si serviciilor achizitionate până la aparitia prezentei ordonante de urgentă se depun până la finele anului 2008 si se decontează din bugetul anului 2009.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 24 septembrie 2008.

Nr. 114.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Statutului Federatiei Comunitătilor Evreiesti din România - Cultul Mozaic

 

În temeiul art. 29 alin. (3) si al art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 49 alin. (2) si (3) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă si regimul general al cultelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se recunoaste Statutul Federatiei Comunitătilor Evreiesti din România - Cultul Mozaic, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Decretul nr. 589/1949 pentru aprobarea Statutului Cultului Mozaic, nepublicat.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian lorgulescu

 

Bucuresti, 27 august 2008.

Nr. 999.

 

ANEXĂ

 

STATUTUL

Federatiei Comunitătilor Evreiesti din România - Cultul Mozaic

 

CAPITOLUL I

Denumire. Statut juridic

 

Art. 1. - (1) Federatia Comunitătilor Evreiesti din România - Cultul Mozaic, denumită în continuare Federatia, este organizatia care reuneste, în mod liber consimtit, Comunitătile Evreilor - Cultul Mozaic de pe teritoriul tării, denumite în continuare Comunităti, fiind recunoscută de statul român. Federatia se organizează si functionează în mod autonom, în baza prevederilor Constitutiei României si ale Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă si regimul general al cultelor, ale reglementărilor în vigoare privind minoritătile nationale, precum si ale legislatiei internationale la care România este parte.

(2) Potrivit recunoasterii de către statul român, Federatia exercită pentru populatia evreiască din România un rol spiritual, educational, social-caritabil, cultural, de parteneriat social si de factor al păcii sociale.

(3) Organizarea populatiei evreiesti în comunităti de cult mozaic este cunoscută încă de la începuturile asezării populatiei evreiesti pe teritoriul României.

(4) Comunitătile sunt formate din grupuri de persoane de religie mozaică, cetăteni români, cu interese comune, care se comportă potrivit normelor de viată, obiceiurilor si traditiilor configurate în identitatea iudaică. Comunitătile au menirea de a împlini nevoile religioase ale credinciosilor de cult mozaic.

Art. 2. - Federatia este organizatie apolitică, nonprofit, persoană juridică de utilitate publică, cu profil religios de cult mozaic, etnic, cultural, social-caritabil si educational.

Art. 3. - (1) Federatia este organizatia de conducere si reprezentare la nivel national a cultului mozaic. în acelasi timp, Federatia are calitatea de membru al Consiliului Minoritătilor Nationale, reprezentând minoritatea natională a evreilor în Parlamentul României, în conditiile legii electorale. Particularitatea acestei minorităti nationale este dată de cumularea criteriului etnic cu cel religios în ceea ce priveste persoanele care fac parte din aceasta.

(2) Federatia actionează pentru păstrarea si dezvoltarea identitătii iudaice, a patrimoniului istoric iudaic sacru si pentru punerea în valoare a contributiilor aduse de populatia evreiască la viata economică, politică, socială si culturală din tară si din străinătate.

Art. 4. - Federatia este continuatoare de drept a Federatiei Uniunilor Comunitătilor Evreiesti din România, înfiintată în anul 1936, reorganizată în anul 1949 potrivit Statutului Cultului Mozaic, aprobat prin Decretul nr. 589/1949.

Art. 5. - (1) Federatia reuneste, pe bază de adeziune voluntară, Comunitătile. Relatiile dintre Federatie si Comunităti se bazează pe principiul fraternitătii si solidaritătii, cu respectarea normelor de conducere democratică, în comun convenite, în conditii de sprijin reciproc si de valorificare eficientă a resurselor umane, materiale si financiare.

(2) Din cadrul Federatiei face parte si Organizatia Tinerilor Evrei din România (OTER), având reprezentanti de drept în organele de conducere ale Comunitătilor si ale Federatiei.

Art. 6. - (1) Federatia este afiliată la Congresul European Evreiesc (E.J.C.), organizatie regională a Congresului Mondial Evreiesc (W.J.C.), si la Consiliul European al Comunitătilor Evreiesti si se află în relatii de parteneriat cu American Jewish Joint Distribution Committee (JOINT).

(2) Federatia poate încheia cu autoritătile publice centrale si/sau locale, cu organizatiile de cult religios si cu alte organizatii neguvernamentale, din tară si din străinătate, parteneriate în domeniile de interes comun. De asemenea, Federatia poate încheia acorduri cu autoritătile publice centrale si/sau locale pentru reglementarea unor aspecte specifice traditiei cultului mozaic.

Art. 7. - (1) Comunitătile sunt persoane juridice de utilitate publică, nonprofit, apolitice, cu profil etnic, cultural si religios mozaic si actionează pe plan local ca reprezentanti ai populatiei evreiesti si ai cultului mozaic.

(2) Comunitătile se constituie si functionează, de regulă, cu cel putin 10 bărbati evrei. în cazul în care într-o localitate nu există un număr suficient de bărbati evrei pentru a forma o comunitate, se poate constitui o obste a evreilor, fără personalitate juridică, afiliată la o Comunitate.

(3) Comunitătile au misiunea de a reprezenta cultul mozaic în aria lor teritorială, de a crea, întretine si supraveghea activitătile desfăsurate pentru îndeplinirea cerintelor religioase ale credinciosilor lor.

 

CAPITOLUL II

Scopul si obiectivele activitătii Federatiei

 

Art. 8. - Scopul Federatiei îl constituie sprijinirea, reprezentarea si promovarea, pe plan national si international, a intereselor populatiei evreiesti si a cultului mozaic din România. Pentru îndeplinirea acestui scop, Federatia initiază si desfăsoară activităti si actiuni pe plan religios, spiritual, educational, cultural si social-caritabil. Federatia actionează ca partener social si factor de întelegere interconfesională si interetnică în România.

Art. 9. - În vederea îndeplinirii scopului mentionat Federatia actionează pentru realizarea următoarelor obiective:

a) păstrarea, dezvoltarea si libera exprimare a identitătii iudaice, etnice si religioase a membrilor săi;

b) asigurarea functionării nestingherite a tuturor activitătilor de cult mozaic, educatie, de asistentă socială si medicală, precum si a celor initiate de OTER;

c) educarea populatiei evreiesti în spiritul fidelitătii fată de România si al atasamentului fată de Statul Israel, de promovare a intereselor si a imaginii României si a Statului Israel în tară si în lume;

d) desfăsurarea activitătii de asistentă socială si medicală conform programelor întocmite în cadrul Federatiei, precum si celor pe bază de parteneriat cu JOINT si cu alte organizatii din tară si din străinătate;

e) reprezentarea intereselor comunitare ale populatiei evreiesti în raporturile cu autoritătile publice centrale si locale, cu organizatiile neguvernamentale, din tară si din străinătate;

f) reprezentarea cultului mozaic si a minoritătii nationale evreiesti în raporturile cu populatia majoritară, cu celelalte culte religioase si minorităti nationale, colaborarea cu acestea;

g) colaborarea cu evreii din Israel si din întreaga lume, cu comunităti, organizatii, federatii, uniuni evreiesti din alte tări sau internationale, în vederea realizării scopurilor comune;

h) cinstirea memoriei ostasilor evrei căzuti la datorie pentru România, precum si a victimelor Holocaustului;

i) organizarea colectării si distribuirii fondurilor destinate functionării sistemului de asistentă socială si medicală, coordonarea metodologică a functionării acestui sistem;

j) conceperea si realizarea cadrului de relatii privind sprijinul material si financiar cu organizatii, persoane juridice si fizice donatoare;

k) organizarea sistemului de echilibrare a bugetelor pe Comunităti;

l) asigurarea alocării la comunitătile locale ale evreilor a unei cote din veniturile realizate prin închirierea imobilelor din raza lor teritorială de activitate;

m) administrarea si valorificarea patrimoniului propriu si al Comunitătilor locale;

n) întocmirea si urmărirea executării programului de reparatii si investitii la nivel local si central, în baza solicitărilor de la Comunitătile locale, în limita fondurilor stabilite în bugetul Federatiei;

o) organizarea sistemului de întretinere, reparare si conservare a sinagogilor si a altor lăcasuri de cult mozaic (băi rituale, abatoare rituale etc), precum si a cimitirelor evreiesti, inclusiv a celor din localitătile în care nu mai există populatie evreiască;

p) coordonarea activitătii unitătilor proprii (editură, publicatii, centre de administrare a patrimoniului, de studii, de instruire si recreere, muzee etc);

q) asigurarea personalului de cult mozaic pentru Comunităti;

r) asigurarea aprovizionării si distribuirii alimentelor rituale;

s) asigurarea transportului de mărfuri si persoane în vederea realizării activitătilor specifice;

t) informarea publicului privind aportul evreilor la progresul umanitătii, la dezvoltarea învătământului, culturii, economiei, stiintei si artelor în România si în lume;

u) luarea de atitudine, initierea si coordonarea de actiuni, pe plan intern si international, pentru combaterea manifestărilor antisemite, xenofobe si negationiste privind Holocaustul - participarea la programe privind memoria Holocaustului si sprijinirea supravietuitorilor acestuia;

v) dezvoltarea unor programe de cercetare, educationale si de învătământ privind religia, limba, istoria si cultura evreilor din tară si din lume;

w) înfiintarea si administrarea unor unităti de învătământ pentru pregătirea personalului de cult mozaic, a profesorilor de religie mozaică, precum si a altor specialisti necesari activitătii proprii, în conditiile prevăzute de lege, precum si a unor forme de învătământ confesional mozaic, de toate nivelurile, profilurile si specializările, în conditiile legii;

x) îndrumarea si urmărirea desfăsurării activitătilor din Comunităti, conform prezentului statut si normelor adoptate pe baze democratice;

y) solutionarea problemelor care depăsesc posibilitătile de rezolvare ale Comunitătilor.

Art. 10. - Federatia are dreptul exclusiv de a produce si valorifica obiectele si bunurile necesare activitătii de cult mozaic, în conditiile legii.

Art. 11. - Federatia poate încheia, cu autoritătile publice, centrale si locale, cu alte culte si organizatii ale minoritătilor nationale sau de altă natură, parteneriate în domenii de interes comun, precum si acorduri pentru reglementarea unor aspecte specifice traditiei cultului mozaic.

 

CAPITOLULUI

Membrii federatiei, drepturi si obligatii

 

Art. 12. - Membrii Federatiei sunt:

a) Comunitătile;

b) membri afiliati, persoane fizice sau juridice din tară si din străinătate;

c) membri de onoare, persoane fizice sau juridice din tară si din străinătate.

Art. 13. - Dintr-o localitate poate fi membru al Federatiei o singură Comunitate. în cazul constituirii de noi Comunităti în localităti în care acestea nu există, Adunarea generală a Federatiei hotărăste asupra primirii acestora ca membri.

Art. 14. - Calitatea de membru afiliat al Federatiei se poate obtine pe bază de cerere scrisă, aprobată de Comitetul director al Federatiei. Pot obtine calitatea de membru afiliat al Federatiei:

a) persoane fizice, de origine evreiască, din tară sau din străinătate, cu sau fără rezidentă permanentă în România, indiferent de cetătenie;

b) persoane fizice de origine neevreiască cu atitudini, opinii si comportament favorabile fată de evrei si fată de cultul mozaic;

c) persoane juridice din România sau din alte tări care manifestă comportamente si atitudini favorabile fată de evrei si fată de cultul mozaic.

Art. 15. - Calitatea de membru de onoare se atribuie de către Consiliul de conducere al Federatiei, la propunerea Comitetului director al Federatiei, pentru categoriile de persoane fizice si juridice mentionate la art. 14.

Art. 16. - (1) Membrii Federatiei au următoarele drepturi:

a) să participe la activitătile, actiunile, programele si proiectele Federatiei;

b) să solicite organelor de conducere ale Federatiei sprijin pentru realizarea unor activităti, actiuni, proiecte si programe proprii;

c) să beneficieze de informatii privind activitătile Federatiei si ale organelor sale de conducere;

d) să participe la adunările generale ale Federatiei si la reuniunile organelor de conducere în care au fost alesi;

e) să aleagă si să fie alesi în organele de conducere ale Federatiei.

(2) Membrii Federatiei au următoarele obligatii:

a) să achite la Federatie, la termenele prevăzute, obligatiile financiare, potrivit reglementărilor stabilite pentru Comunităti;

b) să informeze Federatia cu privire la activitătile, actiunile, programele si proiectele proprii;

c) să manifeste o atitudine activă în combaterea antisemitismului si a negationismului Holocaustului;

d) să participe la lucrările organelor de conducere ale Federatiei, potrivit regulamentelor specifice.

(3) Membrii de onoare si afiliati au drepturile si obligatiile prevăzute la alin. (1) si (2), fără dreptul de a alege si de a fi alesi în organele de conducere ale Federatiei.

Art. 17. - Membrii de onoare si membrii afiliati contribuie în mod voluntar la sustinerea materială si financiară a Federatiei (donatii, contributii, sponsorizări etc).

Art. 18. - în cazul neîndeplinirii obligatiilor prevăzute în prezentul statut de către membrii Federatiei, Adunarea generală a Federatiei poate adopta deciziile care se impun.

 

CAPITOLUL IV

Organele de conducere ale Federatiei

 

Art. 19. - Organele de conducere ale Federatiei sunt:

a) Congresul;

b) Adunarea generală;

c) Consiliul de conducere;

d) Comitetul director;

e) presedintele;

f) vicepresedintele;

g) secretarul general.

Art. 20. - (1) Organul suprem de conducere al Federatiei este Congresul.

(2) Congresul se întruneste o dată la 4 ani, fiind convocat de Consiliul de conducere al Federatiei în functiune, care stabileste data si locul său de desfăsurare.

(3) în situatii deosebite, la cererea a cel putin o treime din numărul Comunitătilor componente ale Federatiei sau al membrilor Consiliului de conducere, Congresul se poate convoca în sesiune extraordinară.

(4) Congresul este constituit din delegati alesi prin vot secret la adunările generale ale Comunitătilor, cu respectarea principiului reprezentării proportionale, dar cel putin câte un reprezentant pentru fiecare Comunitate.

(5) Congresul este valabil constituit în prezenta majoritătii delegatilor alesi; în cazul în care nu se realizează cvorumul, Congresul se amână cu o zi, când acesta se consideră statutar constituit indiferent de numărul delegatilor prezenti.

(6) Hotărârile Congresului sunt valabil adoptate cu majoritatea voturilor exprimate.

Art. 21. -Atributiile Congresului sunt următoarele:

a) aprobarea Statutului Federatiei;

b) dezbaterea si aprobarea raportului de activitate al Consiliului de conducere în functiune, pe ultimii 4 ani;

c) descărcarea de sarcini a Consiliului de conducere căruia i-a expirat mandatul;

d) dezbaterea si aprobarea Strategiei generale a Federatiei pentru următoarea perioadă de 4 ani;

e) alegerea, prin vot secret, a Consiliului de conducere al Federatiei, a presedintelui, a vicepresedintelui, a secretarului general si a Comisiei de cenzori, conform procedurii stabilite prin Regulamentul de organizare si desfăsurare a Congresului.

Art. 22. - (1) Adunarea generală asigură conducerea Federatiei între două Congrese.

(2) Adunarea generală este alcătuită din membrii Consiliului de conducere si din presedinti de Comunităti care nu fac parte din Consiliul de conducere. Conducătorul Cancelariei Rabinice este membru de drept al Adunării generale. La Adunarea generală pot participa, cu statut de invitati, membrii afiliati, membrii de onoare ai Federatiei si specialisti din diverse domenii de activitate.

(3) Adunarea Generală, la propunerea Comitetului Director al Federatiei, adoptă decizii privind participarea invitatilor la problemele înscrise pe agenda adunării generale.

(4) Adunarea Generală a Federatiei se convoacă în sesiune ordinară o dată pe an si în sesiuni extraordinare, atunci când este nevoie (modificări la Statut, alegerea Sef Rabinului Cultului Mozaic, organizarea si reorganizarea unor Comunităti etc).

(5) Adunarea generală este valabil constituită în prezenta majoritătii membrilor săi. în situatia în care nu se întruneste cvorumul necesar, Adunarea generală se va tine a doua zi si va fi considerată statutară cu numărul membrilor prezenti.

(6) Hotărârile Adunării generale sunt valabil adoptate cu votul majoritătii membrilor prezenti.

Art. 23. - Atributiile Adunării generale sunt:

a) dezbaterea si aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de conducere, pentru perioada dintre două adunări generale;

b) dezbaterea si aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli al Federatiei si al Comunitătilor, inclusiv pe baza raportului Comisiei de cenzori;

c) dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Federatiei pentru anul următor;

d) dezbaterea si aprobarea de programe si alte documente vizând probleme majore ale populatiei evreiesti din România;

e) alegerea Sef Rabinului Cultului Mozaic;

f) validarea unor hotărâri de importantă majoră adoptate de Consiliul de conducere între două adunări generale;

g) aprobarea constituirii de sarcini si privilegii asupra unor active din patrimoniul Federatiei;

h) dezbaterea si aprobarea Regulamentului de organizare si desfăsurare a Congresului;

i) aprobarea Regulamentului pentru desemnarea candidatului/candidatilor Federatiei pentru Camera Deputatilor si analiza îndeplinirii prevederilor regulamentului;

j) aprobarea înfiintării sau dizolvării de Comunităti.

Art. 24. - (1) Consiliul de conducere al Federatiei este ales de Congres pentru o perioadă de 4 ani si este alcătuit din 31 de membri titulari si 5 membri supleanti. Membrii supleanti participă la sedinte, pot exprima opinii si au drept de vot consultativ. Sef Rabinul Cultului Mozaic din România este membru de drept al Consiliului de conducere, cu vot deliberativ.

(2) Din Consiliul de conducere fac parte cel putin 12 presedinti de Comunităti, din care unul supleant, 2 reprezentanti ai OTER (un membru titular si un membru supleant), presedintele, vicepresedintele si secretarul general.

(3) Alegerea Consiliului de conducere se desfăsoară conform Regulamentului de organizare si desfăsurare a Congresului, adoptat de Adunarea generală care precedă Congresul.

(4) Consiliul de conducere se întruneste trimestrial, convocarea fiind făcută de presedintele Federatiei sau, în absenta acestuia, de vicepresedintele sau de secretarul general.

(5) Consiliul de conducere este valabil constituit în prezenta majoritătii membrilor săi.

(6) în situatii deosebite, Consiliul de conducere se poate convoca în reuniune extraordinară, din initiativa presedintelui sau la cererea a cel putin o treime din numărul membrilor Consiliului de conducere.

(7) Presedintele Consiliului de conducere este presedintele Federatiei.

(8) Hotărârile Consiliului de conducere sunt valabil adoptate cu majoritate de voturi. în caz de paritate, votul presedintelui este hotărâtor.

Art. 25. -Atributiile Consiliului de conducere sunt:

a) dezbaterea si aprobarea Raportului anual de activitate al Federatiei, pe care îl supune aprobării Adunării generale a Federatiei;

b) analiza activitătii Comitetului director, a departamentelor si a unitătilor specializate ale Federatiei;

c) dezbaterea si aprobarea executiei bugetului Federatiei pe anul de exercitiu, pe care o supune spre validare Adunării generale;

d) dezbaterea si aprobarea, sub formă de proiect, a bugetului anual de venituri si cheltuieli al Federatiei, pe care îl supune aprobării Adunării generale a Federatiei;

e) dezbaterea si aprobarea regulamentelor si procedurilor care asigură buna organizare si functionare a Federatiei si a componentelor sale;

f) aprobarea structurii de organizare si functionare a Federatiei (organigrama), a politicii de salarizare a personalului (criteriile si grila de salarizare);

g) aprobarea participării Federatiei ca membru în fundatii sau asociatii care prezintă interes pentru activitatea Federatiei si pentru valorificarea patrimoniului său;

h) alegerea, o dată la 4 ani, a 7 persoane din rândul membrilor săi titulari (din care 2 presedinti de Comunităti), care, împreună cu presedintele, vicepresedintele, secretarul general si coordonatorul OTER, formează Comitetul director al Federatiei;

i) alegerea candidatului/candidatilor pentru Camera Deputatilor; persoana aleasă ca deputat răspunde de activitatea sa în fata Consiliului de conducere;

j) analiza periodică a Programului de participări ale Federatiei (o dată la 6 luni) la actiuni si activităti în străinătate;

k) dezbaterea si aprobarea proiectului programelor anuale de actiuni ale Federatiei, în conformitate cu hotărârile Congresului, si analiza modului de realizare a măsurilor propuse;

l) îndeplinirea oricăror altor sarcini încredintate de Adunarea generală si de Congres.

Art. 26. - Din competenta Consiliului de conducere sunt excluse deciziile privind problemele religioase, care sunt solutionate de Cancelaria Rabinică, conform normelor religioase mozaice, halahice.

Art. 27. - (1) Membrii Consiliului de conducere, presedintii Comunitătilor si conducătorii unitătilor specializate au acces la documente ale Federatiei si ale Comunitătilor, cu respectarea regulilor conducerii ierarhice.

(2) Accesul la documentele care privesc activitatea JOINT se poate obtine cu aprobarea reprezentantului acestuia în România.

Art. 28. - Membrii Consiliului de conducere pot primi, în raport cu resursele financiare ale Federatiei, indemnizatii de participare la reuniunile Consiliului de conducere.

Art. 29. - (1) Comitetul director este organul operativ care rezolvă problemele curente ale activitătii Federatiei.

(2) Presedintele Comitetului director este presedintele Federatiei.

(3) Comitetul director se întruneste de două ori pe lună sau ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui Federatiei sau la cererea unei treimi din numărul membrilor Comitetului director.

(4) La reuniunile Comitetului director pot fi invitati presedinti de Comunităti, directori de departamente, precum si specialisti din diferite domenii. Acestia au drept de vot consultativ.

(5) Organizarea si functionarea Comitetului director se realizează potrivit regulamentului adoptat de membrii săi, validat de Consiliul de conducere al Federatiei.

(6) în cazuri de urgentă, pentru adoptarea unor decizii ale Comitetului director, presedintele Federatiei poate cere un acord telefonic, prin fax sau e-mail membrilor Comitetului director.

(7) Comitetul director prezintă Consiliului de conducere al Federatiei informări privind activitatea desfăsurată în perioada dintre două reuniuni ale acestuia.

Art. 30. - Membrii Comitetului director pot primi, în raport cu resursele financiare ale Federatiei, indemnizatii de participare la reuniunile Comitetului director.

Art. 31. -Atributiile Comitetului director sunt:

a) urmărirea îndeplinirii hotărârilor Adunării generale si ale Consiliului de conducere, a sarcinilor rezultate din programele de activitate ale Federatiei si stabilirea măsurilor în vederea rezolvării problemelor curente;

b) urmărirea realizării prevederilor cuprinse în bugetul Federatiei;

c) stabilirea solutiilor pentru problemele pe care conducătorii unitătilor din organigrama Federatiei doresc să le supună analizei colective;

d) ajustarea programelor de activitate în functie de situatii neprevăzute;

e) orice alte atributii stabilite prin hotărâri ale Consiliului de conducere al Federatiei si ale Adunării generale.

Art. 32. - Presedintele, vicepresedintele si secretarul general constituie conducerea executivă a Federatiei.

Art. 33. - Presedintele Federatiei îndeplineste următoarele atributii:

a) conducerea lucrărilor adunărilor generale, Consiliului de conducere si Comitetului director;

b) conducerea activitătii curente a Federatiei pentru:

- reprezentarea si angajarea Federatiei în fata institutiilor statului si în raporturile cu persoane juridice si persoane fizice din tară si din străinătate, în sustinerea, apărarea si promovarea intereselor populatiei evreiesti din România, pe plan national si international;

- încheierea, modificarea si desfacerea, în conditiile legii, a raporturilor de muncă cu angajatii Federatiei;

- monitorizarea tuturor activitătilor Federatiei si ale unitătilor sale componente.

Art. 34. - Presedintele poate decide, cu contrasemnarea de către vicepresedinte si/sau de către secretarul general, în toate problemele pe care prezentul statut nu le atribuie în competenta exclusivă a Congresului, Adunării generale, Consiliului de conducere sau Comitetului director. Presedintele poate delega, prin decizie, atributiile care îi revin vicepresedintelui, secretarului general sau altei persoane din structura de organizare si functionare a Federatiei.

Art. 35. - (1) Presedintele Federatiei îndeplineste atributiile sale prin adoptarea de decizii, pe care le supune periodic spre validare Comitetului director.

(2) De asemenea presedintele Federatiei emite decizii pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate de Congresul Federatiei, de Adunarea generală, de Consiliul de conducere si de Comitetul director.

Art. 36. - Vicepresedintele este de drept loctiitorul presedintelui si, în situatii deosebite, de indisponibilitate a presedintelui, îl înlocuieste pe acesta până la noi alegeri, care se vor desfăsura în termen de maximum 3 luni.

Art. 37. - Secretarul general asigură coordonarea activitătilor de secretariat si de monitorizare a activitătilor Federatiei, inclusiv în relatiile cu Comunitătile. Prin decizii ale presedintelui Federatiei, secretarul general poate primi responsabilităti si însărcinări speciale.

Art. 38. - (1) In structura de organizare si functionare a Federatiei (organigrama), aprobată ori de câte ori este necesar de către Consiliul de conducere al Federatiei, sunt cuprinse:

a) departamente, sectoare si oficii;

b) unităti specializate, care se înfiintează, se reorganizează sau se desfiintează prin hotărâri ale Consiliului de conducere al Federatiei, aprobate de Adunarea generală a Federatiei, si care pot fi edituri, publicatii, centre de studii, cămine pentru persoane vârstnice, centre si cabinete medicale, centre comunitare, cluburi, centre de instruire si recreere, centre pentru formare si perfectionare profesională, centre pentru îngrijirea sănătătii, sport si agrement, centre pentru administrarea patrimoniului Federatiei etc;

c) comisii consultative pe domenii de interes, potrivit obiectivelor Federatiei;

d) OTER, structură pe bază de voluntariat.

(2) în organigramă sunt cuprinse si atributiile de coordonare ale membrilor conducerii executive.

Art. 39. - Unitătile specializate ale Federatiei nu au personalitate juridică si functionează în baza unor regulamente proprii de lucru, aprobate de Consiliul de conducere al Federatiei.

Art. 40. - Federatia poate initia, organiza si poate participa la organizarea si functionarea unor fundatii cu personalitate juridică, cu statut propriu.

Art. 41. - (1) Activitatea de cult mozaic este organizată si coordonată de Cancelaria Rabinică, care asigură modalităti de îndeplinire a nevoilor religioase ale credinciosilor, potrivit normelor legii mozaice , halaha, si traditiei mozaice.

(2) Cancelaria Rabinică are următoarele atributii:

a) rezolvarea problemelor cu caracter religios mozaic;

b) sprijinirea Comunitătilor în toate problemele de cult mozaic;

c) organizarea si coordonarea serviciilor religioase în Comunitătile din tară;

d) îndrumarea privind activitătile în sinagogi, cimitire si băi rituale;

e) organizarea, coordonarea si supravegherea respectării normelor alimentare iudaice (kasrut) în cadrul Federatiei, Comunitătilor si unitătilor subordonate acestora (restaurante rituale, cămine pentru vârstnici etc);

f) organizarea si coordonarea la nivel national a programelor de educatie iudaică;

g) pregătirea personalului deservent de cult mozaic, a instructorilor de educatie iudaică, a supraveghetorilor pentru respectarea regulilor alimentatiei iudaice (masghiah) si a altor persoane implicate în activitatea religioasă, de cult si educatională a Federatiei si a Comunitătilor;

h) solutionarea litigiilor cu caracter religios din cadrul Comunitătilor;

i) în cazuri deosebite are dreptul să solicite sprijinul unor autorităti religioase si rabinice proeminente din alte tări pentru rezolvarea unor probleme de cult cu caracter special.

(3) Cancelaria Rabinică are următoarea componentă:

a) Sef Rabinul Cultului Mozaic din România, conducătorul Cancelariei Rabinice;

b) prim-rabin;

c) rabini care îsi desfăsoară activitatea în cadrul Federatiei si al Comunitătilor;

d) alte persoane care îndeplinesc diverse functii de cult mozaic precum cantori, deserventi de cult, hahami, supraveghetori ai kasrut-u\u\ - masghiahi, instructori de educatie iudaică etc.

Art. 42. - În cimitirele evreiesti din România nu pot fi înhumate decât persoane de religie mozaică. în cimitirele în care s-au creat zone speciale pentru partenerii din familiile mixte ale evreilor se pot face înhumări ale partenerilor neevrei cu respectarea Regulamentului de organizare si functionare a cimitirelor evreiesti din România, adoptat de Adunarea generală a Federatiei.

 

CAPITOLUL V

Patrimoniu, sistem bugetar, control financiar

 

Art. 43. - (1) Federatia si Comunitătile pot avea si pot dobândi, în proprietate sau în administrare, bunuri mobile, imobile si valori mobiliare asupra cărora pot dispune în conformitate cu prezentul statut.

(2) Bunurile sacre, afectate direct cultului mozaic, lăcasuri de cult, cimitire confesionale, băi rituale, abatoare rituale, obiecte de cult, în conformitate cu traditia si practicile acestui cult, dobândite cu titlu, sunt insesizabile si imprescriptibile, fiind posibilă înstrăinarea lor doar în conditiile prevăzute în prezentul statut.

(3) înstrăinarea, închirierea sau schimbarea destinatiei unor asezăminte de cult mozaic (temple, sinagogi, case de rugăciuni, băi rituale, abatoare rituale), precum si închirierea, înstrăinarea, ridicarea unor constructii pe terenurile libere de morminte din incinta cimitirelor evreiesti se efectuează numai cu aprobarea scrisă expresă a Cancelariei Rabinice, sub sanctiunea nulitătii absolute.

(4) Bunurile comunitar-religioase iudaice situate pe teritoriul României, care au o valoare semnificativă pentru istoria, cultura si civilizatia natională si universală, fac parte din patrimoniul cultural national, fiindu-le conferit regimul de monument istoric sau, după caz, de bunuri apartinând patrimoniului cultural national mobil, în conditiile legii.

(5) Ridicarea, restaurarea si repararea lăcasurilor de cult, a băilor rituale si abatoarelor rituale, precum si a altor imobile destinate activitătii cultului mozaic se realizează numai cu avizul Cancelariei Rabinice, cu respectarea traditiilor si regulilor proprii si a dispozitiilor legale.

(6) Bunurile imobile rămase de pe urma evreilor victime ale unor măsuri de persecutie rasială, religioasă în perioada 1940- 1944, decedati, fără mostenitori, sunt proprietate ale Federatiei, prin exercitarea procedurii speciale instituite de Decretul nr. 113/1948.

(7) Potrivit legislatiei în vigoare de restituire a proprietătilor preluate abuziv de statul român în perioada 1945-1989, bunuri comunitare evreiesti au fost si sunt redobândite de Fundatia „Caritatea", constituită de Federatie si Organizatia Mondială Evreiască pentru Restituirea Bunurilor. Acestea, inclusiv despăgubirile primite, nu fac parte din patrimoniul Federatiei si al Comunitătilor. Administrarea si valorificarea acestora se realizează conform statutului Fundatiei „Caritatea".

(8) Administrarea si înstrăinarea bunurilor imobile ale Federatiei si ale Comunitătilor se realizează potrivit procedurii aprobate de Consiliul de conducere al Federatiei.

(9) Pentru valorificarea eficientă a patrimoniului său, cu aprobarea Comitetului director, Federatia poate intra în relatii de parteneriat, cu respectarea normelor legale în vigoare.

Art. 44. - Cheltuielile pentru întretinerea si functionarea unitătilor de cult mozaic, precum si pentru reparatii si constructii noi vor fi acoperite din contributiile benevole ale membrilor Comunitătilor, din veniturile Federatiei si ale Comunitătilor obtinute din activităti poprii, din donatii, din alocări de la Fundatia „Caritatea" si din contributii de la bugetul de stat, de la bugetul autoritătilor publice locale si al altor institutii, în conditiile legii.

Art. 45. - Salarizarea personalului de conducere a cultului mozaic, precum si a personalului clerical si neclerical se face conform normelor generale în vigoare în Federatie, prin contributii de la bugetul propriu al Federatiei si al Comunitătilor, prin donatii, prin contributii de la bugetul de stat, de la bugetul administratiilor publice locale si al altor institutii, în conditiile legii.

Art. 46. - Sistemul bugetar al Federatiei cuprinde:

a) bugetul propriu;

b) bugetele Comunitătilor;

c) bugetul de asistentă socială si medicală.

Art. 47. - Sistemul bugetar al Federatiei se bazează pe venituri provenite din:

a) cotizatii si contributii din partea membrilor;

b) contributii primite de la membrii Comunitătilor din distribuirea alimentelor si a băuturilor rituale si a obiectelor de cult mozaic;

c) contributii diverse ale rezidentilor din căminele pentru persoanele vârstnice si alte contributii primite pentru asistentă socială si medicală;

d) venituri din activitatea de administrare a bunurilor imobile si mobile, a valorilor mobiliare, a depozitelor bancare;

e) subventii de la bugetul de stat, de la bugetele locale etc;

f) alocări de la Fundatia „Caritatea";

g) contributii din difuzarea de cărti, calendare, reviste editate de unităti specializate ale Federatiei;

h) contributii din functionarea muzeelor, a centrelor de instruire si recreere, a centrelor comunitare evreiesti, a restaurantelor rituale, a centrului de ajutor medical;

i) donatii si ajutoare umanitare acordate de institutii, persoane fizice si juridice din tară si din străinătate, venituri din mosteniri;

j) alte resurse (fonduri structurale, granturi, împrumuturi, credite bancare etc).

Art. 48. - Bugetul Federatiei stabileste anual utilizarea resurselor financiare pentru:

a) acoperirea nevoilor proprii;

b) subventii de echilibrare a bugetelor Comunitătilor;

c) sustinerea bugetului de asistentă socială si medicală;

d) cotizatii la organizatii interne si internationale la care Federatia are calitatea de membru;

e) alte destinatii, potrivit aprobării organelor de conducere ale Federatiei.

Art. 49. - (1) Federatia este sprijinită, la cerere, de către statul român prin: deduceri din impozitul pe venit si facilităti fiscale în conditiile legii, încurajarea sponsorizărilor, contributii la salarizarea personalului clerical si neclerical pentru functionarea activitătilor de cult mozaic, pentru întretinere, reparatii si constructii noi.

(2) Utilizarea fondurilor bănesti primite de Federatie si de Comunităti de la bugetul de stat sau bugetele locale, precum si respectarea destinatiei bunurilor primite în proprietate sau în folosintă de la autoritătile publice locale ori centrale se supun controlului statului.

Art. 50. - Organul de control financiar al Federatiei este Comisia de cenzori, formată din 3 membri titulari (un presedinte si 2 membri) si doi membri supleanti. Membrii Comisiei de cenzori sunt alesi de Congresul Federatiei, odată la 4 ani, cu respectarea prevederilor legii. Cel putin 2 dintre membrii (un titular si un supleant) trebuie să fie contabili autorizati sau experti contabili. Presedintele Comisiei de cenzori este ales de membrii acesteia.

Art 51. - (1) Atributiile Comisiei de cenzori sunt:

a) verificarea activitătii economico-finaciare anual, ori de câte ori este solicitată sau din initiativă proprie;

b) întocmirea si prezentarea raportului de activitate pentru perioada dintre două adunări generale;

c) verificarea executiei bugetare si a bilantului Federatiei;

d) urmărirea modului în care sunt utilizate fondurile bănesti si materiale ale Federatiei;

e) sesizarea Comitetului director asupra unor aspecte deosebite constatate cu prilejul controalelor;

f) îndeplinirea unor misiuni speciale privind activitatea financiar-contabilă, încredintate de organele de conducere ale Federatiei.

(2) În cazul în care Comisia de cenzori nu îsi poate îndeplini atributiile ce îi revin, se poate apela la un audit extern.

 

CAPITOLUL VI

Comunitătile

 

Art. 52. - (1) Comunitătile sunt constituite si functionează în conformitate cu prevederile art. 1 si 7.

(2) Comunitătile existente în prezent sunt următoarele: Alba lulia, Arad, Bacău, Baia Mare, Bârlad, Bistrita, Botosani, Brăila, Brasov, Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Dej, Deva, Dorohoi, Fălticeni, Focsani, Galati, Husi, lasi, Lugoj, Oradea, Piatra-Neamt, Pitesti, Ploiesti, Rădăuti, Resita, Roman, Satu Mare, Sibiu, Sighetu Marmatiei, Suceava, Tecuci, Timisoara, Târgu Mures, Tulcea, Vatra Dornei.

Art. 53. - Fiecare Comunitate se va defini după cum urmează:

„Comunitatea Evreilor............, cu sediul în............................, (localitatea) str...........................nr......, judetul ..............; are competenta teritorială în judetul/judetele ............................ La această comunitate a evreilor sunt arondate obstile din următoarele localităti: ...................................................................................." (după caz)

Art. 54. - Scopul Comunitătii este sprijinirea, reprezentarea, apărarea si promovarea intereselor populatiei evreiesti din aria teritorială de activitate a Comunitătii, urmărindu-se îndeplinirea următoarelor obiective:

a) asigurarea activitătii de cult mozaic, conform prescriptiilor religioase, si apărarea libertătii religioase a membrilor Comunitătii;

b) organizarea si desfăsurarea sistemului de asistentă socială si medicală pe plan local;

c) cultivarea bunelor relatii cu autoritătile locale, cu populatia majoritară, cu minoritătile nationale si cu celelalte culte religioase, în spiritul respectului reciproc;

d) educarea membrilor Comunitătii în spiritul fidelitătii fată de România si al atasamentului fată de Statul Israel; promovarea intereselor si a imaginii României si a Statului Israel în tară si în lume;

e) combaterea antisemitismului si a negationismului privind Holocaustul evreilor;

f) cinstirea memoriei ostasilor evrei căzuti la datorie pentru România, precum si a victimelor Holocaustului;

g) organizarea si îndrumarea manifestărilor culturale, stiintifice, sportive etc. ale Comunitătii;

h) administrarea eficientă a bunurilor mobile si a valorilor mobiliare proprii (actiuni, obligatiuni, conturi si depozite bancare, participări la fonduri financiare etc);

i) administrarea eficientă a bunurilor imobile ale Comunitătii si ale Federatiei aflate pe aria teritorială a activitătii sale, potrivit procedurilor si regulamentelor federatiei;

j) colectarea si atragerea de contributii si donatii, formularea de proiecte eligibile pentru finantarea unor actiuni de către diferite organisme din tară si din străinătate, desfăsurarea de activităti aducătoare de venituri;

k) alte obiective decurgând din hotărârile Adunării generale proprii si/sau ale Federatiei.

Art. 55. - (1) Membrii Comunitătii pot fi evrei cetăteni români, inclusiv cu ascendentă evreiască, până la a treia generatie, sotii si copii acestora, precum si persoanele care au trecut oficial la iudaism, cu domiciliul în aria de competentă teritorială a Comunitătii.

(2) Calitatea de membru se dobândeste în baza unei cereri scrise, aprobată de Comitetul de conducere al Comunitătii.

Art. 56. - Membrii Comunitătii au următoarele drepturi:

a) să participe la activitătile Comunitătii;

b) să aibă acces la asezămintele de cult si laice ale Comunitătii si să beneficieze de serviciile acestora, potrivit normelor stabilite;

c) să aleagă si să fie alesi în conducerea Comunitătii, în conformitate cu regulamentul de alegeri;

d) să exprime liber opiniile sale fată de membrii Comunitătii, de conducerea acesteia sau/si fată de persoane din conducerea Federatiei;

e) să le fie apărate interesele legitime, în limita competentelor Comunitătii;

f) să îndeplinească, pe bază de voluntariat, activităti în cadrul Comunitătii, acceptate de conducerea acesteia.

Art. 57. - Membrii Comunitătii au următoarele obligatii:

a) să respecte prevederile prezentului statut si ale regulamentelor Comunitătii;

b) să participe la cât mai multe activităti ale Comunitătii;

c) să achite contributia anuală;

d) să ia atitudine împotriva antisemitismului si negationismului fată de Holocaustul evreilor;

e) să respecte traditia si etica iudaică.

Art. 58. - (1) Din Comunităti pot face parte si membri de onoare, precum si membri afiliati ai Comunitătii.

(2) Calitatea de membru de onoare se conferă prin hotărâre a Comitetului de conducere al Comunitătii sau a Comitetului director al Federatiei.

(3) Calitatea de membru afiliat se dobândeste prin cerere scrisă, adresată conducerii Comunitătii, aprobată de Comitetul de conducere.

(4) Calitatea de membru afiliat sau/si de onoare poate fi obtinută de către:

a) persoane fizice de origine evreiască, din tară si din străinătate, cu sau fără rezidentă permanentă în România, indiferent de cetătenie;

b) persoane fizice de origine neevreiască cu atitudini, opinii si comportament favorabile fată de evrei si/sau fată de cultul mozaic;

c) persoane juridice din România sau din alte tări, care manifestă comportamente si atitudini favorabile evreilor, precum si opinii în interesul acestora.

(5) Drepturile membrilor de onoare si ale membrilor afiliati sunt:

a) să participe la activitătile Comunitătii;

b) să aibă acces la asezămintele de cult si laice ale Comunitătii;

c) să îsi exprime liber opiniile fată de activitatea Comunitătii si a Federatiei;

d) să îndeplinească, pe bază de voluntariat, activităti în cadrul Comunitătii, acceptate de conducerea acesteia.

(6) Obligatiile membrilor de onoare si ale membrilor afiliati sunt:

a) să exprime opinii, să manifeste atitudine si să aibă comportamente favorabile fată de poporul evreu;

b) să sesizeze conducerea Comunitătii si să ia atitudine publică atunci când observă manifestări ostile fată de evrei;

c) să ia atitudine împotriva antisemitismului si a negationismului fată de Holocaustul evreilor.

Art. 59. - Calitatea de membru al Comunitătii încetează în următoarele conditii:

a) cerere formulată în scris;

b) deces;

c) retragerea calitătii de membru de către Adunarea generală a Comunitătii, la constatarea unor abateri grave, hotărâre care poate fi contestată la Consiliul de conducere al Federatiei, care va analiza si va decide.

Art. 60. - Organele de conducere ale Comunitătii sunt:

a) Adunarea generală;

b) Comitetul de conducere;

c) conducerea executivă, formată din: presedinte, vicepresedinte (după caz), secretar;

d) presedinte de onoare, după caz.

Art. 61. - (1) Adunarea generală este alcătuită din totalitatea membrilor Comunitătii.

(2) În cazul Comunitătilor cu un număr mai mare de 700 de membri, Adunarea generală se constituie potrivit Regulamentului de alegeri, aprobat de Consiliul de conducere al Federatiei.

(3) Adunarea generală poate fi ordinară sau extraordinară.

(4) Adunarea generală este legal constituită în prezenta majoritătii membrilor Comunitătilor.

(5) În lipsa cvorumului, Adunarea generală se amână cu două ore, iar hotărârile sunt valabile cu votul majoritătii membrilor prezenti, indiferent de numărul lor.

(6) Hotărârile adoptate sunt opozabile si membrilor Comunitătii care nu au participat la lucrări.

(7) Adunarea generală ordinară se desfăsoară o dată pe an.

(8) Adunările generale extraordinare se desfăsoară în situatii deosebite, din initiativa Comitetului de conducere sau la solicitarea a cel putin unei treimi din numărul membrilor Comunitătii.

Art. 62. -Atributiile Adunării generale:

a) adoptarea statutului Comunitătii, precum si a unor modificări la statut;

b) alegerea, prin vot secret, o dată la 4 ani, a Comitetului de conducere, a presedintelui, a vicepresedintelui (după caz), a secretarului si a cenzorului sau a comisiei de cenzori (după caz);

c) desemnarea presedintelui de onoare (după caz);

d) alegerea delegatilor la Congresul Federatiei în cadrul unei adunări generale extraordinare, organizată cu 60 de zile înainte de Congresul Federatiei;

e) alegerea rabinului Comunitătii, cu avizul Sef Rabinului Cultului Mozaic din România;

f) dezbaterea si aprobarea regulamentelor de organizare si functionare (ROF) si a regulamentului de ordine interioară (ROI) ale Comunitătii;

g) dezbaterea si aprobarea raportului de activitate a Comitetului de conducere si a raportului cenzorului sau comisiei de cenzori (după caz);

h) aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli (BVC) care se va integra în bugetul de venituri si cheltuieli general al Federatiei.

Art. 63. - (1) între două adunări generale activitatea Comunitătii este coordonată de un comitet de conducere, alcătuit din 3-9 membri, în functie de numărul de membri ai Comunitătii.

(2) în Comitetul de conducere al Comunitătii se cooptează responsabilii obstilor afiliate la Comunitate, precum si, după caz, coordonatorul local al OTER.

(3) Reuniunile Comitetului de conducere se desfăsoară o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar, la cererea presedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor. Hotărârile Comitetului de conducere sunt valabile cu votul majoritătii membrilor săi prezenti. în situatia egalitătii de voturi, votul presedintelui este decisiv.

(4) Membrii Comitetului de conducere pot primi, în raport cu resursele financiare ale Comunitătii, indemnizatii de participare la reuniunile Comitetului de conducere.

Art. 64. -Atributiile Comitetului de conducere al Comunitătii sunt următoarele:

a) asigură conducerea Comunitătii între două adunări generale;

b) duce la îndeplinire hotărârile Adunării generale;

c) decide modul de administrare a bunurilor imobile din aria teritorială a activitătii, în concordantă cu Regulamentul pentru administrarea proprietătilor Federatiei si ale Comunitătii;

d) asigură întocmirea bugetului anual al Comunitătii.

Art. 65. - Atributiile presedintelui Comunitătii sunt următoarele:

a) pregăteste si conduce reuniunile Comitetului de conducere;

b) duce la îndeplinire hotărârile Comitetului de conducere;

c) convoacă adunările generale ordinare sau extraordinare ale Comunitătii;

d) reprezintă Comunitatea în fata autoritătilor publice locale si a altor organizatii din tară si din străinătate;

e) încheie acte juridice în numele si pe seama Comunitătii, în limita împuternicirilor acordate de Comitetul de conducere;

f) aprobă, în limita organigramei, angajarea personalului administrativ necesar desfăsurării activitătii Comunitătii;

g) decide si rezolvă orice alte probleme date în competenta sa de Comitetul de conducere.

Art. 66. - Vicepresedintele (după caz) îndeplineste atributiile delegate de către presedinte, iar în absenta acestuia, preia în totalitate atributiile presedintelui.

Art. 67. - Secretarul coordonează activitatea administrativă a Comunitătii conform ROF, iar în comunitătile în care nu există vicepresedinte, preia atributiile presedintelui în lipsa acestuia.

Art. 68. - Obstile sunt conduse de un responsabil de obste, acceptat de membrii obstii respective, numit de conducerea Comunitătii la care aceasta este arondată.

Art. 69. - Organul de control financiar al Comunitătii este cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori, formată din 3 membri. Calitatea de cenzor va fi îndeplinită de persoane care corespund cerintelor legislatiei în vigoare. Organul de control financiar are următoarele atributii:

a) verifică semestrial sau ori de câte ori este solicitat activitatea economico-financiară a Comunitătii;

b) prezintă raport de activitate pentru perioada dintre două adunări generale;

c) verifică executia bugetară si bilantul contabil al Comunitătii;

d) urmăreste modul în care sunt utilizate mijloacele materiale si financiare ale Comunitătii;

e) inspectează, inopinat, casieria si constată existenta valorilor;

f) sesizează Comitetul de conducere asupra unor aspecte rezultate la controalele efectuate.

Art. 70. - Veniturile Comunitătii sunt formate din:

a) contributiile membrilor;

b) cote-părti din veniturile rezultate din administrarea bunurilor imobile proprii si ale Federatiei aflate în raza sa teritorială de activitate;

c) activităti specifice (organizare de sărbători, ceremonii religioase, manifestări artistice, publicatii etc);

d) donatii;

e) valorificarea bunurilor mobile provenite din mosteniri, potrivit procedurii aprobate de Consiliul de conducere al Federatiei;

f) subventii de la bugetul local;

g) subventii de la bugetul Federatiei pentru echilibrarea bugetului comunitar;

h) cote-părti din contributiile încasate pentru distribuirea de cărti si publicatii, de alimente si băuturi rituale;

i) alte surse (de exemplu, dobânzi bancare, actiuni, fonduri structurale, granturi, împrumuturi etc);

j) contributii încasate din activitatea centrelor comunitare, cluburilor, muzeelor, restaurantelor rituale, cabinetelor medicale, căminelor pentru persoane vârstnice.

Art. 71. - Patrimoniul Comunitătii se compune din bunuri imobile, bunuri mobile, valori mobiliare.

Art. 72. - Comunitatea poate solicita Federatiei fonduri suplimentare fată de bugetul pentru fiecare Comunitate stabilit de adunarea generală a Federatiei, în situatia în care, din motive justificate, cheltuielile depăsesc veniturile prevăzute. Solicitările de fonduri se pot referi la:

a) functionarea restaurantelor rituale, a căminelor de vârstnici, a cluburilor comunitare;

b) asistenta socială si medicală;

c) întretinerea lăcasurilor de cult, a cimitirelor, a sediilor Comunitătilor;

d) alte cheltuieli a căror necesitate se justifică legal.

Art. 73. - Obstile nu au venituri si buget proprii, resursele financiare necesare asigurându-se prin intermediul Comunitătii la care sunt arondate.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 74. - Sigiliile si stampilele folosite de Federatie si de către Comunităti trebuie să contină denumirea oficială si sigla sub care cultul mozaic a fost recunoscut ori initialele acesteia (FCER).

Art. 75. - Modificarea si completarea Statutului Federatiei se comunică, ori de câte ori este cazul, spre recunoastere, Ministerului Culturii si Cultelor.

Art. 76. - Reprezentantii Federatiei au dreptul de a participa ca invitati în Parlament si în comisiile acestuia, de a prezenta proiectele de acte normative referitoare la viata religioasă, la activitatea cultelor, educatie si învătământ confesional, asistentă socială si patrimoniu national privind cultele.

Art. 77. - (1) La nivelul Federatiei si la nivelul Comunitătilor calitatea de membru al unui organ de conducere încetează:

a) prin demisie;

b) ia expirarea perioadei pentru care a fost ales;

c) prin revocare de către organul care l-a ales;

d) prin săvârsirea unei infractiuni care îl face nedemn de a avea această calitate, la data rămânerii definitive si irevocabile a hotărârii de condamnare;

e) din motive de sănătate, aflându-se în imposibilitatea exercitării functiei pe o durată mai mare de 6 luni;

f) din cauza desfiintării organului de conducere în care a fost ales;

g) prin deces.

(2) Dacă locul a devenit vacant în Consiliul de conducere al Federatiei, Adunarea generală va coopta un nou membru titular din rândul membrilor supleanti.

Art. 78. - Pentru solutionarea pe cale amiabilă a diferendelor din cadrul Federatiei, precum si a abaterilor de la etică a membrilor Comunitătilor din România se organizează Comisia de etică si mediere a Federatiei, care functionează pe bază de regulament propriu aprobat de Consiliul de conducere al Federatiei. Comisia, în baza analizelor efectuate, prezintă propuneri în spetele analizate, după caz, Comitetului director sau Consiliului de conducere al Federatiei.

Art. 79. - Calitatea de cult a Federatiei încetează ca efect al legii.

Art. 80. - (1) Federatia se dizolvă:

a) ca urmare a neîndeplinirii scopurilor pentru care a fost constituită, pe o perioadă mai mare de un an, fără ca scopurile să fie modificate;

b) prin reducerea numărului Comunitătilor ce o alcătuiesc la mai putin de două;

c) prin hotărâre a Adunării generale extraordinare a Federatiei.

(2) Adunarea generală extraordinară de dizolvare se convoacă la cererea majoritătii numărului de Comunităti, iar

hotărârea de dizolvare este valabilă cu votul a două treimi din numărul Comunitătilor.

Art. 81. - (1) Comunitatea se dizolvă:

a) de drept;

b) prin hotărâre a Adunării generale extraordinare a Comunitătii.

(2) Dizolvarea de drept are loc:

a) când numărul membrilor Comunitătii se reduce, nepermitând desfăsurarea vietii religioase si comunitare (mai putin de 10 membri de sex masculin);

b) când scopurile comunitare nu mai pot fi realizate pe o perioadă mai mare de 6 luni.

(3) Adunarea generală extraordinară de dizolvare a Comunitătii este valabil convocată la cererea majoritătii membrilor Comunitătii, iar hotărârea de dizolvare este valabilă cu votul a două treimi din numărul membrilor Comunitătii.

Art. 82. - (1) Patrimoniul Comunitătii dizolvate revine de drept Federatiei.

(2) Patrimoniul Federatiei care îsi încetează activitatea va fi preluat de o fundatie anume constituită în acest scop.

Art. 83. - Prezentul statut se completează, de drept, cu prevederile legislative în materie ce intervin în perioada valabilitătii sale.

Art. 84. - Prevederile prezentului statut se cuprind, se dezvoltă si se particularizează în ROF si în alte regulamente specifice ale Federatiei si ale Comunitătilor.

Art. 85. - Prezentul statut s-a adoptat la Adunarea generală a Federatiei din 16-17 decembrie 2007 si intră în vigoare în conditiile stabilite de Legea nr. 489/2006.

Art. 86. - După recunoasterea prezentului statut, conform legii, presedintele Federatiei va emite decizia pentru punerea în aplicare. Decizia va fi publicată în revista „Realitatea Evreiască", în termen de 20 de zile.

Art. 87. - Fiecare Comunitate elaborează si adoptă statutul propriu, cu dezvoltarea prevederilor din prezentul statut referitoare la Comunităti.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 13 februarie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În titlu si în cuprinsul hotărârii denumirea „Fondul National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii" se înlocuieste cu denumirea „Fondul National pentru întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - IFN".

2. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Art. 2. - (1) Fondul are ca activitate principală emiterea de garantii, contragarantarea garantiilor, cu exceptia contragarantării propriilor garantii, si asumarea de angajamente pentru garantarea creditelor si a altor instrumente de finantare care pot fi obtinute de întreprinderile mici si mijlocii, definite potrivit legii, de la bănci sau din alte surse, clasa CAEN 6499 -«Alte intermedieri financiare n.c.a». Măsurile de natura celor mentionate anterior se acordă potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007."

3. Anexa „Act constitutiv al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii - S.A." se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - începând cu data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, în cuprinsul actelor normative în vigoare referirea la „Fondul National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii" se consideră a fi făcută la „Fondul National pentru întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - IFN".

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 13 februarie 2006, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si

profesii liberale,

Ovidiu loan Silaghi

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 septembrie 2008.

Nr. 1.113.

 

ANEXA

 

ACT CONSTITUTIV

al Fondului National pentru întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. – IFN

 

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul si durata societătii

 

Art. 1. - (1) Denumirea societătii este Fondul National pentru întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - IFN, denumit în continuare F.N.I.M.M. S.A. - IFN.

(2) În toate documentele oficiale emise de F.N.I.M.M. S.A. - IFN vor fi mentionate, conform legii, denumirea, forma juridică, capitalul social subscris si vărsat, sediul social, numărul de înmatriculare în registrul comertului, codul unic de înregistrare si emblema. Aceste informatii vor fi publicate si pe pagina de internet a F.N.I.M.M. S.A. - IFN.

Art. 2. - F.N.I.M.M. S.A. - IFN este institutie financiară nebancară, cu capital de risc, persoană juridică română de drept privat, organizată ca societate comercială pe actiuni, având ca actionar initial unic statul român, reprezentat prin Ministerul pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, care îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu:

a) prevederile cap. IV din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare;

b) dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

c) prevederile titlului I al părtii I din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006;

d) dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.211/2001, republicată, cu modificările ulterioare, si ale anexei la aceasta;

e) prevederile Regulamentului de organizare si functionare al F.N.I.M.M. S.A.- IFN;

f) celelalte reglementări legale în vigoare.

Art. 3. - (1) Sediul social al F.N.I.M.M. S.A. - IFN este în România, municipiul Bucuresti, str. Stefan Iulian nr. 38, sectorul 1 si va putea fi mutat cu aprobarea actionarului, la propunerea consiliului de administratie.

(2) F.N.I.M.M. S.A. - IFN poate avea filiale si unităti teritoriale fără personalitate juridică, înfiintate în conformitate cu prevederile legale în vigoare si ale prezentului act constitutiv.

Art. 4. - Durata de functionare a F.N.I.M.M. S.A. - IFN este nelimitată.

Art. 5. - Banca Natională a României monitorizează/ supraveghează prudential, după caz, activitatea F.N.I.M.M. S.A. - IFN, potrivit legislatiei referitoare la institutiile financiare nebancare.

 

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate si misiunea F.N.I.M.M. S.A. – IFN

 

Art. 6. - (1) Domeniul principal de activitate al F.N.I.M.M. S.A. - IFN este CAEN 649 - „Alte activităti de intermedieri financiare, exclusiv activităti de asigurări si fonduri de pensii".

(2) Obiectul principal de activitate este emiterea de garantii, contragarantarea garantiilor, cu exceptia contragarantării propriilor garantii, si asumarea de angajamente pentru garantarea creditelor si a altor instrumente de finantare care pot fi obtinute de întreprinderile mici si mijlocii, definite potrivit legii, de la bănci sau din alte surse, clasa CAEN 6499 - „Alte intermedieri financiare n.c.a".

(3) F.N.I.M.M. S.A. - IFN poate desfăsura si următoarele activităti secundare:

a) finantarea tranzactiilor comerciale încheiate de întreprinderile mici si mijlocii pentru realizarea obiectului lor de activitate, clasa CAEN 6492 - „Alte activităti de creditare";

b) acordarea de credite imobiliare, cu exceptia creditelor ipotecare, clasa CAEN 6492 - „Alte activităti de creditare";

c) acordarea de microcredite, activitate ce nu se derulează în baza Legii nr. 240/2005 privind societătile de microfinantare, clasa CAEN 6492 - „Alte activităti de creditare";

d) activităti de factoring, clasa CAEN 6499 - „Alte intermedieri financiare n.c.a";

e) cumpărarea si vânzarea de bunuri imobiliare proprii, în scopul îndeplinirii obiectului de activitate, clasa CAEN 6810 - „Cumpărarea si vânzarea de bunuri imobiliare proprii";

f) închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; subînchirierea bunurilor imobile închiriate va fi efectuată numai ocazional, în situatia existentei unor spatii excedentare în vederea administrării eficiente a bunurilor închiriate necesare derulării activitătii, clasa CAEN 6820 - „închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate";

g) prelucrarea datelor si activităti conexe, constând în actionarea ca operator al Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare în legătură cu activitatea de înregistrare a avizelor de garantie în arhivă, precum si prelucrarea datelor aferentă acestor activităti si a altor date aferente activitătilor legate de domeniul principal de activitate, clasa CAEN 6311 - „Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activităti conexe";

h) operatiuni de mandat în relatia cu alte institutii financiare nebancare si/sau institutii de credit legate de activitatea de creditare desfăsurată de acestea, constând în: preluare de documente de la clienti, marketingul produselor, prezentare de produse, clasa CAEN 6619 - „Activităti auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităti de asigurări si fonduri de pensii";

i) servicii de informare si consultantă pentru întreprinderile mici si mijlocii, legate de realizarea activitătilor de creditare, clasa CAEN 7022 - „Activităti de consultantă pentru afaceri si management";

j) activităti ale agentilor si brokerilor de asigurări, în calitate de agent de asigurare subordonat - bancassurance, clasa CAEN 6622 - „Activităti ale agentilor si brokerilor de asigurări".

(4) Activitătile secundare prevăzute la alin. (3) lit. e)-j) vor fi efectuate numai în măsura în care sunt legate de activitătile de creditare.

Art. 7. - (1) Misiunea F.N.I.M.M. S.A. - IFN constă în sustinerea accesului la finantarea întreprinderilor mici si mijlocii.

(2) Pentru realizarea misiunii prevăzute la alin. (1), F.N.I.M.M. S.A. - IFN va actiona în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu strategia si normele metodologice proprii si cu cerintele prudentiale în activitatea sa, respectând principiul gestiunii diligente a resurselor financiare.

Art. 8. - F.N.I.M.M. S.A. - IFN poate acorda garantii reale, garantii personale, precum si cogarantii sau contragarantii ale garantiilor, cu exceptia contragarantiilor propriilor garantii, în conditiile prevăzute de normele si procedurile interne de lucru si în conformitate cu prevederile legale incidente.

Art. 9. - Pentru îndeplinirea obiectului de activitate si în conformitate cu atributiile stabilite, F.N.LM.M. S.A. - IFN utilizează sursele de finantare constituite conform legii.

 

CAPITOLULUI

Capitalul social

 

Art. 10. - (1) Capitalul social este de 261.412.300 lei, fiind împărtit în 2.614.123 de actiuni nominative si indivizibile, fiecare actiune având o valoare nominală de 100 lei.

(2) La capitalul social al F.N.LM.M. S.A. - IFN pot participa numai autoritătile publice si institutiile financiare interne si internationale.

Art. 11. - (1) Calitatea actuală de actionar conferă statului, reprezentat prin Ministerul pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, prerogativa de a exercita toate drepturile si de a executa toate obligatiile care decurg din această calitate.

(2) Actiunile sunt purtătoare de dividende, care se distribuie actionarului în conditiile legii.

(3) Patrimoniul F.N.LM.M. S.A. - IFN nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii ale actionarilor.

(4) Actiunile nominative emise de F.N.LM.M. S.A. - IFN sunt în formă dematerializată, prin înscriere în cont.

(5) Evidenta actiunilor se tine într-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se păstrează la sediul F.N.LM.M. S.A. - IFN, sub îngrijirea secretarului consiliului de administratie. în situatia tranzactionării pe o piată reglementată a actiunilor emise de F.N.LM.M. S.A. - IFN, evidenta acestora se va tine în conformitate cu reglementările pietei de capital de către depozitarul central.

(6) Modificările care se operează în registru vor respecta prevederile legislatiei în vigoare.

(7) Transmiterea partială sau totală a actiunilor către terti se efectuează în conditiile si cu procedura prevăzute de lege.

(8) Obligatiile F.N.LM.M. S.A. - IFN sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia.

Art. 12. - (1) Majorarea capitalului social se poate face în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si în conformitate cu actele normative incidente.

(2) Actiunile ce vor fi emise în cadrul procedurilor de majorare a capitalului social vor putea fi detinute de autorităti publice si institutii financiare interne si internationale.

(3) Actiunile sunt indivizibile, iar F.N.LM.M. S.A. - IFN nu recunoaste decât un singur proprietar pe fiecare actiune.

(4) Dacă sunt mai multi proprietari indivizi asupra unei actiuni, acestia vor trebui să delege o singură persoană pentru a exercita dreptul derivând din proprietatea ei.

(5) F.N.LM.M. S.A. - IFN va evidentia în registrul actionarilor, după caz, denumirea sau sediul actionarilor cu actiuni nominative si va elibera certificate de proprietate sub semnătura a 2 membri ai consiliului de administratie.

Art. 13. - F.N.LM.M. S.A. - IFN este autorizat să emită obligatiuni în conditiile legii.

Art. 14. -Acoperirea riscurilor financiare care decurg din contragarantarea garantiilor, garantarea creditelor/altor instrumente de finantare obtinute de întreprinderile mici si mijlocii de la institutiile de credit sau din alte surse se face din fondurile F.N.LM.M. S.A. - IFN, compuse din: comisioane de garantare, venituri financiare, penalităti contractuale, alte venituri si capitaluri proprii.

 

CAPITOLUL IV

Conducere si administrare

 

SECTIUNEA 1

Adunarea generală a actionarilor

 

Art. 15. - (1) Statul, reprezentat conform art. 11 alin. (1) din prezentul act constitutiv, este actionarul actual al F.N.LM.M. SA - IFN.

(2) În această calitate, statul, prin reprezentantii numiti de Ministerul pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, exercită atributiile adunării generale a actionarilor pe toată perioada în care statul are calitatea de actionar unic.

(3) Reprezentantii Ministerului pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale sunt în număr de 5. Acestia sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale pe o perioada de 4 ani, care poate fi reînnoită. Procedura de întrunire a reprezentantilor statului, precum si modalitatea de adoptare a hotărârilor vor fi stabilite prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin ordin al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale.

Art. 16. - Adunarea generală reprezintă organul de conducere al societătii care ia decizii cu privire la activitatea sa comercială, financiară si legală. Adunările generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

Art. 17. -Adunarea generală ordinară a actionarilor are următoarele competente:

a) de a discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, respectiv de către auditorul financiar si de a stabili dividendele;

b) de a alege si revoca membrii consiliului de administratie, respectiv de a numi si demite auditorul financiar si de a stabili durata minimă a contractului de audit financiar;

c) de a schimba sistemul de administrare al F.N.LM.M. S.A. - IFN;

d) de a numi si revoca auditorul intern;

e) de a stabili limitele generale ale remuneratiilor anuale si alte avantaje ale membrilor consiliului de administratie;

f) de a da descărcare de gestiune membrilor consiliului de administratie;

g) de a stabili bugetul de venituri si cheltuieli, care include nivelul maxim estimat al pierderilor din activitatea de garantare si finantare si, după caz, programul de activitate si programul de investitii pentru următorul an financiar;

h) de a decide cu privire la închirierea sau desfiintarea uneia ori a mai multor unităti ale F.N.LM.M. S.A. - IFN;

i) de a stabili semnăturile autorizate la bancă în numele F.N.LM.M. S.A. - IFN, inclusiv ordinea prioritătii semnăturilor si limitele;

j) de a initia actiunea în răspundere împotriva membrilor consiliului de administratie si auditorilor financiari;

k) de a aproba repartizarea profitului;

l) de a numi consiliul de administratie, format din 3 persoane fizice, desemnate de persoana juridică selectată în conditiile art. 22 alin. (1), precum si de a numi, dintre membrii consiliului de administratie, presedintele consiliului de administratie.

Art. 18. -Adunarea generală extraordinară are în principal următoarele competente:

a) modificarea formei juridice a societătii;

b) mutarea sediului societătii;

c) modificarea obiectului de activitate al societătii;

d) înfiintarea si desfiintarea de unităti teritoriale;

e) modificarea nivelului capitalului social;

f) aprobarea dizolvării (inclusiv a dizolvării anticipate), a divizării, a fuziunii cu alte societăti comerciale, institutii de credit ori institutii financiare nebancare sau lichidarea, în conditiile legii;

g) aprobarea încheierii de către consiliul de administratie a documentelor legale ce au ca obiect achizitia, înstrăinarea, închirierea, modificarea sau depunerea de garantii reale, bunuri apartinând activelor societătii a căror valoare depăseste jumătate din valoarea contabilă a activelor F.N.I.M.M. S.A. - IFN la momentul încheierii documentului legal;

h) aprobă politica de risc si cerintele prudentiale în activitatea F.N.I.M.M. S.A. - IFN, în conformitate cu legislatia specială în domeniu;

i) aprobă strategia si planificarea investitiilor, respectiv programul de investitii;

j) aprobă planul de afaceri al F.N.I.M.M. S.A. - IFN;

k) stabileste criteriile si conditiile generale privind acordarea garantiilor sau contragarantiilor si realizarea finantărilor;

l) aprobă principiile pentru coinvestitii;

m) aprobă politica de plasamente a F.N.I.M.M. S.A. - IFN si stabileste limitele globale de expunere fată de societătile bancare si societătile de asigurare-reasigurare;

n) aprobă politica de acordare de garantii sau contragarantii si finantări si stabileste competentele de acordare a garantiilor sau contragarantiilor si finantărilor pe diferitele niveluri de structuri organizatorice;

o) dezbate si aprobă normele metodologice de reglementare a domeniilor de activitate, în care sunt cuprinse principiile generale, regulile si procedurile de bază ale domeniilor respective;

p) aprobă structura organizatorică a F.N.I.M.M. S.A. - IFN si a unitătilor teritoriale, numărul de posturi si sistemul de salarizare;

q) aprobă Regulamentul de organizare si functionare a F.N.I.M.M. S.A. - IFN, care detaliază atributiile si competentele structurilor organizatorice prevăzute în organigrama aprobată, inclusiv cele cu competentă în acordarea de garantii/finantări, precum si relatiile dintre acestea;

r) aprobă contractul colectiv de muncă, după negocierea acestuia conform legii si prezentului act constitutiv;

s) orice altă modificare adusă actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este necesară aprobarea adunării generale extraordinare.

Art. 19. - (1) Adunările generale ordinare ale actionarilor sunt convocate cel putin o dată pe trimestru.

(2) Adunările generale extraordinare sunt convocate oricând este necesară luarea unei hotărâri ce intră în competentele lor.

(3) Adunările generale sunt convocate de către consiliul de administratie.

(4) Consiliul de administratie are obligatia de a convoca adunarea generală imediat, la cererea actionarilor reprezentând, individual sau în solidar, cel putin 5% din capitalul social, dacă acestia solicită solutionarea unor probleme ce intră în competenta adunării generale.

(5) Termenul adunării nu poate fi mai scurt de 30 de zile de la publicarea convocării sedintei.

(6) Convocatorul va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea IV, si într-un ziar de largă circulatie din localitatea unde se află sediul social al societătii sau din cea mai apropiată localitate. Convocatorul va cuprinde locul, ora si data la care este convocată adunarea, precum si ordinea de zi, indicând în mod explicit toate punctele de pe ordinea de zi.

(7) În cazul în care ordinea de zi contine propuneri cu privire la numirea membrilor consiliului de administratie, convocatorul va mentiona faptul că o listă cu informatii privind denumirea, sediul si experienta relevantă se află la dispozitia actionarilor spre revizuire si completare.

(8) În cazul în care ordinea de zi a adunării contine propuneri cu privire la modificări ale actului constitutiv, convocatorul va contine textul integral al acestor propuneri. Primul convocator poate cuprinde data si ora celei de-a doua convocări, în cazul în care cerintele de cvorum pentru prima convocare nu sunt îndeplinite. în cazul în care convocatorul nu specifică o dată pentru cea de-a doua convocare, termenul va fi de 8 zile calendaristice de la data primei convocări.

(9) Actionarii, reprezentând individual sau în comun cel putin 5% din capitalul social, pot face în scris propuneri adresate consiliului de administratie pentru suplimentarea ordinii de zi, în termen de maximum 15 zile de la publicarea convocatorului, pentru ca acestea să poată fi publicate si aduse la cunostinta celorlalti actionari. Ordinea de zi suplimentată cu punctele propuse de actionari, ulterior convocării, trebuie publicată cu respectarea cerintelor prevăzute de lege si/sau de actul constitutiv privind convocarea adunării generale, cu cel putin 10 zile anterior adunării generale, a cărei dată este mentionată în convocatorul initial.

(10) Situatiile financiare anuale, rapoartele anuale ale consiliului de administratie, precum si propunerea privind distribuirea dividendelor vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societătii, începând cu data convocării adunării generale. Actionarilor le vor fi furnizate copii ale documentelor mai sus mentionate, la cererea lor expresă.

(11) Actionarii reprezentând capitalul social integral pot decide ca adunările generale să aibă loc si pot adopta hotărâri de competenta adunării, fără respectarea formalitătilor de convocare mentionate mai sus, cu conditia respectării unanimitătii.

Art. 20. - (1) Adunarea generală a actionarilor este prezidată de către un reprezentant desemnat de către adunarea generală, în acest scop, în calitate de presedinte al adunării generale a actionarilor.

(2) Presedintele adunării generale va numi dintre actionarii prezenti un secretar însărcinat cu verificarea listei de prezentă a actionarilor si cu redactarea procesului-verbal de sedintă. Procesul-verbal va constata îndeplinirea formalitătilor de convocare, data si locul adunării, actionarii prezenti, numărul de actiuni detinute de fiecare dintre ei, un rezumat al dezbaterilor, hotărârile luate si, la cererea actionarilor, declaratiile lor din timpul sedintei.

(3) Presedintele adunării generale va numi unul sau mai multi secretari tehnici, alesi dintre functionarii societătii, pentru a îndeplini sarcinile de mai sus. Procesul-verbal va fi înscris în registrul sedintelor si dezbaterilor adunării generale a actionarilor. Documentele referitoare la convocare, precum si lista de prezentă a actionarilor vor fi atasate la procesul-verbal. Procesul-verbal va fi semnat de presedintele adunării si de secretar. O copie a procesului-verbal va fi oferită, la cerere, oricărui actionar.

(4) În cadrul adunărilor generale ordinare si extraordinare care au ca obiect dezbaterea problemelor legate de relatiile de muncă cu personalul societătii, reprezentantii acestora pot participa.

(5) Pentru validarea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară, la prima convocare, prezenta actionarilor care să detină cel putin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările ulterioare adunarea poate lua hotărâri privind punctele de pe ordinea de zi indiferent de cvorumul realizat. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

(6) Pentru validarea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară, la prima convocare, prezenta actionarilor care să detină cel putin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările ulterioare, prezenta actionarilor care să detină cel putin o cincime din numărul total

de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale extraordinare se iau cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

(7) Hotărârea privind modificarea obiectului de activitate principal al societătii, reducerea sau majorarea capitalului social, modificarea formei juridice, fuziunea, divizarea sau dizolvarea societătii este luată cu o majoritate de cel putin două treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Art. 21. - (1) Actionarii pot exercita dreptul de vot în adunarea generală, prin reprezentantii lor legali, proportional cu cota din capitalul social si cu numărul de actiuni detinute.

(2) Actionarii sunt reprezentati în adunările generale de reprezentantii lor legali, care la rândul lor pot acorda o procură specială altor actionari, precum si altor persoane în afara actionarilor.

(3) Procura specială nu trebuie să fie acordată în formă autentică.

(4) Procurile vor fi depuse în original, cu cel putin două zile înainte de data adunării generale în cauză sau la data sedintelor adunării generale cel târziu. Cât despre procurile emise în altă limbă, atât versiunea în limbă străină, cât si traducerea în limba română legalizată de un notar public vor fi depuse, ambele, în original.

(5) Procurile vor fi retinute de societate si se va face o mentiune în această privintă în procesul-verbal.

 

SECTIUNEA a 2-a

Administrarea societătii

 

Art. 22. - (1) Administrarea societătii este asigurată de o persoană juridică, selectată în conditiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Consiliul de administratie al F.N.I.M.M. S.A. - IFN este format din 3 persoane fizice, desemnate de persoana juridică selectată în conditiile alin. (1).

(3) Adunarea generală ordinară a actionarilor va negocia si încheia contractul de administrare cu persoana juridică selectată în conditiile alin. (1), care va cuprinde cel putin următoarele elemente:

a) drepturile si obligatiile administratorului;

b) obiectivele activitătii F.N.I.M.M. S.A. - IFN;

c) obiectivele de performantă ale administratorului;

d) reguli privind efectuarea de plasamente eficiente si prudente;

e) cheltuielile de operare;

f) conditiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele fizice membre ale consiliului de administratie al F.N.I.M.M. S.A. - IFN, conform cerintelor Băncii Nationale a României si actelor normative incidente.

(4) Mandatul membrilor consiliului de administratie va avea o durată de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii. Cheltuielile pentru remunerarea consiliului de administratie sunt incluse în cheltuielile de operare prevăzute la alin. (3) lit. e).

Art. 23. - (1) Până la data transferului administrării către consiliul de administratie selectat în conformitate cu art. 22 alin. (2), structura, precum si atributiile consiliului de administratie actual vor fi mentinute.

(2) În vederea acoperirii eventualelor daune suferite de F.N.I.M.M. S.A. - IFN în cursul executării mandatului încredintat administratorilor, acestia vor încheia, în beneficiul F.N.I.M.M. S.A. - IFN, o asigurare de răspundere profesională, în conditiile dispuse prin hotărâre a adunării generale ordinare.

Art. 24. - (1) Consiliul de administratie va decide asupra tuturor operatiunilor desfăsurate de F.N.I.M.M. S.A. - IFN si va avea următoarele atributii:

(i) propune modificarea si/sau completarea actului constitutiv al F.N.I.M.M. S.A. - IFN si le înaintează adunării generale a actionarilor spre a fi supuse aprobării Guvernului;

(ii) aprobă, în limita a jumătate din valoarea contabilă a activelor F.N.I.M.M. S.A. - IFN la data încheierii actului si în conditiile contractului de administrare, încheierea de acte juridice prin care acesta să dobândească bunuri, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garantie bunuri aflate în patrimoniul F.N.I.M.M. S.A. - IFN;

(iii) supune aprobării adunării generale a actionarilor situatiile financiare anuale, împreună cu raportul administratorilor si raportul de audit financiar;

(iv) supune aprobării adunării generale a actionarilor strategia, bugetul de venituri si cheltuieli, programul de activitate si programul de investitii pentru exercitiul financiar următor;

(v) aprobă afilierea F.N.I.M.M. S.A. - IFN la organisme financiare internationale, precum si acordurile de colaborare cu aceste institutii;

(vi) aprobă nivelul comisioanelor si dobânzilor practicate de F.N.I.M.M. S.A. - IFN;

(vii) aprobă încheierea de conventii privitoare la acordarea de garantii, contragarantii si/sau cofinantări; (viii) supune spre aprobare adunării generale a actionarilor încheierea de contracte de asociere între F.N.I.M.M. S.A. - IFN si alte persoane juridice sau fizice, participarea la capitalul social al altor persoane juridice, în conditiile legii;

(ix) propune spre aprobare adunării generale a actionarilor emiterea de actiuni si/sau obligatiuni, în conditiile legii;

(x) propune adunării generale a actionarilor modificarea capitalului social al F.N.I.M.M. S.A. - IFN;

(xi) supune spre aprobare adunării generale a actionarilor modalitatea de constituire si utilizare a fondului de rezervă;

(xii) supune spre aprobare adunării generale a actionarilor cerintele prudentiale în activitatea F.N.I.M.M. S.A. - IFN, potrivit legii; (xiii) aprobă componenta comitetului de audit si a comitetului de administrare a riscurilor si stabileste limitele de competentă ale acestora, în conditiile legii; (xiv) decide în orice alte probleme referitoare la F.N.I.M.M. S.A. - IFN, cu exceptia celor date în competenta adunării generale a actionarilor, conform legii si prezentului act constitutiv;

(xv) propune estimarea anuală a costurilor; (xvi) monitorizează cu regularitate performanta F.N.I.M.M. S.A. - IFN si îndeplinirea obiectivelor F.N.I.M.M. S.A.- IFN; (xvii) emite recomandări în ceea ce priveste dezvoltarea ulterioară a activitătilor F.N.I.M.M. S.A. - IFN.

(2) Consiliul de administratie este responsabil cu implementarea hotărârilor actionarului.

Art. 25. - (1) Consiliul de administratie se întruneste cel putin trimestrial la sediul F.N.I.M.M. S.A. - IFN sau ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui ori la cererea motivată a cel putin 2 dintre membrii săi.

(2) La sedintele consiliului de administratie, dacă problemele aflate pe ordinea de zi o impun, pot fi convocati directorul general, directorii executivi si auditorii interni.

(3) Consiliul de administratie îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare, prevederile actului constitutiv si ale Regulamentului de organizare si functionare a F.N.I.M.M. S.A. - IFN. Consiliul de administratie poate adopta un regulament propriu de organizare si functionare, conform legii si prezentului act constitutiv.

(4) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte. Dacă acesta nu poate sau îi este interzis să participe la vot, ceilalti membri ai consiliului de administratie vor alege un presedinte de sedintă, având aceleasi drepturi ca presedintele în functie.

(5) Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie dintre salariatii F.N.I.M.M. S.A. - IFN.

(6) Pentru validitatea deciziilor consiliului de administratie este necesară prezenta tuturor administratorilor, prin reprezentantii persoane fizice, iar hotărârile se iau cu votul majoritătii membrilor prezenti. în caz de paritate de voturi, propunerea supusă votului se consideră respinsă.

(7) Membrii consiliului de administratie pot fi reprezentati la întrunirile acestui organ doar de către alti membri ai acestuia. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

(8) Sedintele consiliului de administratie se desfăsoară conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 5 zile înainte de data întrunirii. în situatia dezbaterii unor actiuni urgente, temeinic motivate, termenul de 5 zile poate fi redus, iar convocarea consiliului de administratie se poate face si verbal. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al sedintei, care va fi înscris într-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite si opiniile separate.

(9) Procesul-verbal se semnează de toti administratorii prezenti si de secretar.

(10) Pentru deciziile luate în sedintele la care administratorul nu a participat, el rămâne răspunzător dacă în termen de o lună de când a luat cunostintă de procesul-verbal nu si-a manifestat opinia contrară în registrul proceselor-verbale si nu i-a încunostintat despre aceasta în scris pe auditorii interni.

(11) Consiliul de administratie emite după fiecare sedintă hotărârea consiliului de administratie, cu semnătura presedintelui de sedintă si a secretarului consiliului de administratie.

(12) Hotărârile consiliului de administratie sunt puse în aplicare de către conducerea executivă.

Art. 26. - (1) Participarea la sedintele consiliului de administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distantă, respectiv a internetului, cu conditia ca acestea să asigure identificarea participantilor, participarea efectivă a administratorilor la sedinta Consiliului si retransmiterea deliberărilor în mod continuu.

(2) În cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si interesul societătii, hotărârile consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a acestuia. Această procedură nu poate fi utilizată pentru adoptarea hotărârilor privind situatiile financiare anuale.

Art. 27. - F.N.I.M.M. S.A. - IFN nu acordă garantii pentru niciun fel de instrumente financiare contractate de administratori sau conducători de la institutii financiar-bancare ori din alte surse.

Art. 28. - Presedintele consiliului de administratie este obligat să pună la dispozitia oricărui reprezentant al actionarului, la cererea acestuia, toate documentele prevăzute de lege.

Art. 29. - (1) Nu poate fi administrator, director general sau director al societătii persoana care se află în oricare dintre situatiile de incompatibilitate prevăzute de legislatia specială aplicabilă sau de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Directorul general si directorul general adjunct nu pot fi, fără autorizarea adunării generale, administratori, membri ai consiliului de supraveghere, cenzori ori asociati cu răspundere nelimitată în alte societăti concurente sau având acelasi obiect de activitate, sub sanctiunea revocării si a răspunderii pentru daune.

Art. 30. - Presedintele consiliului de administratie are următoarele atributii:

a) convoacă consiliul de administratie, stabileste ordinea de zi, prezidează întrunirea si veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului de administratie cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi;

b) coordonează activitatea consiliului de administratie si raportează cu privire la aceasta reprezentantului actionarului;

c) veghează la buna functionare a activitătii F.N.I.M.M. S.A. - IFN;

d) îndeplineste orice alte atributii date în competenta sa de către lege, actul constitutiv sau hotărâte de actionar ori de consiliul de administratie, conform legii.

 

SECTIUNEA a 3-a

Conducătorii societătii

 

Art. 31. - (1) Membrii consiliului de administratie vor desemna 2 conducători, care vor fi aprobati anterior desemnării de către adunarea generală ordinară. Cei 2 conducători desemnati de membrii consiliului de administratie vor purta titulatura de director general si director general adjunct, vor avea calitatea de conducători în sensul legislatiei privind institutiile financiare nebancare si vor îndeplini toate cerintele legale aferente acestei calităti. Cei 2 conducători nu pot fi în acelasi timp si membri ai consiliului de administratie.

(2) Conducerea activitătii curente a F.N.I.M.M. S.A. - IFN este asigurată de directorul general si directorul general adjunct, care sunt însărcinati cu îndeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al F.N.I.M.M. S.A. - IFN, cu exceptia celor rezervate prin lege si prezentul act constitutiv consiliului de administratie, respectiv reprezentantilor actionarului.

(3) În relatiile cu tertii, F.N.I.M.M. S.A. - IFN este reprezentată de directorul general, iar în absenta acestuia, de directorul general adjunct sau de persoanele desemnate de acestia.

(4) Consiliul de administratie înregistrează în registrul comertului numele persoanelor prevăzute la alin. (1). Acestea depun la registrul comertului specimenele de semnătură.

Art. 32. - Directorul general are următoarele atributii:

a) aprobă încheierea de contracte în limitele mandatului primit din partea consiliului de administratie;

b) angajează cheltuielile F.N.I.M.M. S.A. - IFN în cadrul bugetului de venituri si cheltuieli aprobat;

c) încheie, modifică si desface contractele individuale de muncă ale salariatilor F.N.I.M.M. S.A. - IFN;

d) negociază contractul colectiv de muncă cu salariatii, reprezentati conform legii;

e) prezintă consiliului de administratie rapoarte si alte informatii solicitate, referitoare la activitatea F.N.I.M.M. S.A. - IFN;

f) supune deciziei consiliului de administratie situatiile financiare anuale ale F.N.I.M.M. S.A. - IFN, precum si proiectele strategiei, bugetului de venituri si cheltuieli, programului anual de investitii si programului anual de activitate;

g) îndeplineste orice alte atributii date în competenta sa de către consiliul de administratie sau decurgând din regulamentul de organizare si functionare.

Art. 33. - Directorul general adjunct are următoarele atributii:

a) este înlocuitorul de drept al directorului general;

b) conduce si coordonează structurile interne ale F.N.I.M.M. S.A. - IFN date în responsabilitatea sa prin Regulamentul de organizare si functionare, analizează lucrările elaborate în cadrul acestora si urmăreste realizarea în termen a sarcinilor primite de personalul din subordine, în strictă concordantă cu reglementările în vigoare si normele interne;

c) propune măsuri de organizare eficientă a muncii în cadrul F.N.I.M.M. S.A.- IFN;

d) coordonează, împreună cu directorul general, activitatea conducătorilor unitătilor teritoriale;

e) prezintă consiliului de administratie rapoarte si alte informatii solicitate, referitoare la activitatea F.N.I.M.M. S.A. - IFN;

f) îndeplineste orice alte atributii date în competenta sa de către consiliul de administratie sau decurgând din regulamentul de organizare si functionare.

 

CAPITOLUL V

Auditul financiar si auditul intern

 

Art. 34. - (1) Situatiile financiare ale societătii vor fi auditate exclusiv de auditori financiari, persoane juridice, agreati de Banca Natională a României, conform legii.

(2) Raportul de audit financiar va fi prezentat reprezentantilor actionarului si va fi publicat împreună cu situatiile financiare anuale, conform legii.

Art. 35. -Auditorul financiar are următoarele atributii:

a) întocmeste un raport anual, împreună cu opinia sa, din care să rezulte dacă situatiile financiare prezintă o imagine fidelă a pozitiei financiare, a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie ale societătii si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfăsurată, conform standardelor profesionale publicate de Camera Auditorilor Financiari din România;

b) analizează practicile si procedurile controlului si auditului intern si, dacă consideră că acestea nu sunt corespunzătoare, face recomandări pentru remedierea lor;

c) furnizează, conform legii, orice detalii, clarificări, explicatii referitoare la datele cuprinse în situatiile financiare ale societătii;

d) alte atributii prevăzute de lege.

Art. 36. - F.N.I.M.M. S.A. - IFN va organiza auditul intern, potrivit prevederilor legale incidente.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 37. - F.N.I.M.M. S.A. - IFN poate edita publicatii necesare activitătii proprii.

Art. 38. - Unitătile teritoriale ale F.N.I.M.M. S.A. - IFN îsi desfăsoară activitatea pe baza mandatelor, a Regulamentului de organizare si functionare a acestuia, a normelor metodologice si a celorlalte acte interne date în aplicarea acestora.

Art. 39. - Directorii unitătilor teritoriale reprezintă F.N.I.M.M. S.A. - IFN în relatiile cu tertii, în legătură cu activitatea unitătilor pe care le conduc si în limitele competentelor care le sunt atribuite prin regulamentul de organizare si functionare sau prin mandate.

Art. 40. - (1) Personalul F.N.I.M.M. S.A. - IFN va păstra confidentialitatea asupra faptelor, datelor si informatiilor referitoare la activitatea desfăsurată care, potrivit normelor interne, nu sunt destinate publicitătii, precum si asupra oricăror fapte, date sau informatii aflate la dispozitia sa, care sunt calificate de legislatia aplicabilă institutiilor de credit drept confidentiale ori cu caracter de secret profesional.

(2) Orice membru al consiliului de administratie, angajatii F.N.I.M.M. S.A. - IFN si orice persoană care, sub o formă sau alta, participă la conducerea, administrarea ori la activitatea F.N.I.M.M. S.A. - IFN au obligatia să păstreze secretul profesional asupra oricăror fapte, date sau informatii la care se referă alin. (1), de care au luat cunostintă în cursul desfăsurării activitătii lor profesionale.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (2) nu au dreptul de a folosi sau de a dezvălui, nici în timpul activitătii si nici după încetarea acesteia, fapte sau date care, dacă ar deveni publice, ar dăuna intereselor ori prestigiului F.N.I.M.M. S.A. - IFN sau unui client al său.

(4) Persoanele prevăzute la alin. (2) nu pot utiliza în folos personal sau în folosul altuia, direct ori indirect, informatii de natura celor prevăzute la alin. (1), pe care le detin ori de care au luat cunostintă în orice mod.

(5) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică si persoanelor care obtin informatii de natura celor arătate din rapoarte ori din alte documente ale F.N.I.M.M. S.A. - IFN.

Art. 41. - (1) Obligatia de păstrare a secretului profesional asupra faptelor, datelor si informatiilor referitoare la activitatea desfăsurată de FN..I.M.M. S.A. - IFN nu poate fi opusă autoritătii competente în exercitarea atributiilor sale prevăzute de lege.

(2) Informatii de natura secretului profesional pot fi furnizate, în măsura în care acestea sunt justificate de scopul pentru care sunt cerute ori furnizate, în următoarele situatii:

a) în cazul în care F.N.I.M.M. S.A. - IFN justifică un interes legitim;

b) la solicitarea scrisă a unor autorităti sau institutii, dacă prin lege specială sunt prevăzute autoritătile ori institutiile care sunt îndrituite să solicite si/sau să primească astfel de informatii si sunt identificate clar informatiile care pot fi furnizate de către F.N.I.M.M. S.A. - IFN în scopul îndeplinirii atributiilor specifice ale acestor autorităti sau institutii.

(3) Nu se consideră încălcări ale obligatiei de păstrare a secretului profesional furnizarea de date agregate astfel încât identitatea si informatiile privind activitatea fiecărei întreprinderi mici si mijlocii care beneficiază de serviciile F.N.I.M.M. S.A. - IFN nu pot fi identificate, precum si furnizarea de date auditorului financiar.

Art. 42. - (1) Litigiile de orice fel apărute între F.N.I.M.M. S.A. - IFN si persoane fizice sau juridice române ori străine sunt de competenta instantelor judecătoresti de drept comun.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre F.N.I.M.M. S.A. - IFN si persoane juridice române si străine pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

Art. 43. - Prezentul act constitutiv se completează cu dispozitiile corespunzătoare din legislatia în vigoare si poate fi modificat sau completat expres, în conditiile legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea raportului de serviciu al domnului Mocanu Toader, prin demisia din functia publică de prefect al judetului Neamt

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 19 alin. (1) lit. a), art. 97 lit. e) si art. 102 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Raportul de serviciu al domnului Mocanu Toader încetează prin demisia din functia publică de prefect al judetului Neamt.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 24 septembrie 2008.

Nr. 1.157.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Neamt de către doamna Manea Mioara

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, ale art. 43 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acordă functionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Doamna Manea Mioara exercită, cu caracter temporar, functia publică de prefect al judetului Neamt, până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 24 septembrie 2008.

Nr. 1.158.

 

HOTĂRÂRE

privind numirea domnului Tutu Dumitru Octavian în functia publică de subprefect al judetului Mehedinti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Tutu Dumitru Octavian se numeste în functia publică de subprefect al judetului Mehedinti.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 24 septembrie 2008.

Nr. 1.159.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea domnului Simedru Dan-Coriolan în functia publică de prefect al judetului Alba

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Simedru Dan-Coriolan se numeste în functia publică de prefect al judetului Alba.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 24 septembrie 2008.

Nr. 1.160.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea domnului Nechiti Doru Marius în functia publică de prefect al judetului Prahova

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Nechiti Doru Marius se numeste în functia publică de prefect al judetului Prahova.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 24 septembrie 2008.

Nr. 1.161.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea domnului Didilescu Silviu-George în functia publică de subprefect al judetului Hunedoara

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Didilescu Silviu-George se numeste în functia publică de subprefect al judetului Hunedoara.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 24 septembrie 2008.

Nr. 1.162.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea domnului Arjoca Sorin în functia publică de subprefect al judetului Gorj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Arjoca Sorin se numeste în functia publică de subprefect al judetului Gorj.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 24 septembrie 2008.

Nr. 1.163.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea doamnei Crăită Silvia în functia publică de subprefect al judetului Giurgiu

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Doamna Crăită Silvia se numeste în functia publică de subprefect al judetului Giurgiu.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea domnului Andrei Cosmin în functia publică de subprefect al judetului Constanta

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Andrei Cosmin se numeste în functia publică de subprefect al judetului Constanta.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 24 septembrie 2008.

Nr. 1.165.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării functiei publice de subprefect al judetului Vrancea de către doamna Flenchea Mioara

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) si art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea functiei publice de subprefect al judetului Vrancea de către doamna Flenchea Mioara.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 24 septembrie 2008.

Nr. 1.167.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea domnului Merchea Manole în functia publică de subprefect al judetului Vrancea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Merchea Manole se numeste în functia publică de subprefect al judetului Vrancea.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 24 septembrie 2008.

Nr. 1.168.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII

 

ORDIN

pentru aprobarea Criteriilor si metodologiei privind selectionarea personalului si stabilirea duratei participării acestuia la misiuni individuale în afara teritoriului statului român

 

Pentru aplicarea dispozitiilor art. 14 alin. (2) din Legea nr. 42/2004 privind participarea fortelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării,

ministrul apărării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Criteriile si metodologia privind selectionarea personalului si stabilirea duratei participării acestuia la misiuni individuale în afara teritoriului statului român, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 octombrie 2008.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă „M.R.U.-5, Norme privind selectia si pregătirea personalului pentru trimiterea la misiuni în străinătate si utilizarea ulterioară a acestuia", aprobate prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M. 136/2002*).

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

 

Bucuresti, 17 septembrie 2008.

Nr. M.93.


*) Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.136/2002 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a tării si securitate natională.

 

ANEXĂ

 

CRITERII Sl METODOLOGIE

privind selectionarea personalului si stabilirea duratei participării acestuia la misiuni individuale în afara teritoriului statului român

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul ordin reglementează modul de selectionare a personalului din Ministerul Apărării în vederea participării la misiuni individuale în afara teritoriului statului român.

Art. 2. - (1) Misiunile individuale se ocupă prin detasare si au durata de până la un an.

(2) Misiunile individuale sunt acele misiuni în functii de stat major din structuri NATO, UE, ONU, OSCE si alte structuri/organizatii internationale la care România este parte, precum si în functii apartinând fortelor din teatrele de operatii, inclusiv functii de vizibilitate.

(3) Prin functii de vizibilitate se întelege functiile prevăzute cu gradul de colonel/similar si general/similar.

Art. 3. - Misiunile individuale în afara teritoriului statului român a căror durată este mai mare de un an se reglementează separat, prin ordin al ministrului apărării.

 

CAPITOLUL II

Criteriile privind selectionarea personalului

 

Art. 4. - Selectionarea personalului în vederea participării la misiuni individuale în afara teritoriului statului român se desfăsoară pe baza următoarelor criterii:

a) criterii eliminatorii;

b) criterii de ierarhizare.

Art. 5. - (1) Criteriile eliminatorii, prevăzute în anexa nr. 1, se analizează în baza documentelor de evidentă a personalului si a testelor specifice sustinute de candidati.

(2) Candidatii care nu îndeplinesc criteriile eliminatorii sunt respinsi si nu mai pot fi ierarhizati.

(3) Criteriile de ierarhizare, prevăzute în anexa nr. 2, stabilesc ierarhizarea candidatilor pe baza punctajului obtinut de către acestia.

Art. 6. - Pentru functiile de vizibilitate se organizează si se desfăsoară si proba de interviu de evaluare.

 

CAPITOLULUI

Metodologia privind selectionarea personalului

 

Art. 7. - Personalul din Ministerul Apărării poate fi trimis în misiuni individuale în afara teritoriului statului român prin concurs, cu aprobarea ministrului apărării.

Art. 8. - Scopul desfăsurării concursului este de a ierarhiza candidatii care au îndeplinit criteriile eliminatorii.

Art. 9. - (1) Concursul se organizează, de regulă, cu 4 luni înainte de data stabilită pentru ocuparea postului sau trimiterii personalului la misiuni individuale în afara teritoriului statului român.

(2) În situatii deosebite, selectionarea personalului în vederea participării la misiuni individuale în afara teritoriului statului român se poate face si prin procedura de urgentă, procedură ce constă în selectionarea candidatului din baza de date existentă.

Art. 10. - Situatiile deosebite precizate la art. 9 alin. (2) sunt următoarele:

a) întoarcerea din misiune a celui detasat din motive obiective;

b) perioada dintre momentul lansării ofertei de către structurile/organizatiile internationale si cel pentru ocuparea postului este mai mică de 4 luni.

Art. 11. - Pentru organizarea concursului, Statul Major General, prin Directia personal si mobilizare, elaborează un plan propriu de măsuri, conform modelului prezentat în anexa nr. 3, si o bază de selectie, conform modelului prezentat în anexa nr. 4, în scopul respectării principiilor transparentei si egalitătii de sanse, precum si a criteriilor formulate de organismele internationale, cu indicarea surselor de selectie si a numărului de candidati.

Art. 12. - Pentru rezolvarea problemelor tehnice de organizare a interviului de evaluare se înfiintează secretariatul comisiei de evaluare a candidatilor pentru functiile de vizibilitate, format din 2 membri ai structurii de personal din Directia personal si mobilizare. Comisia de evaluare a candidatilor pentru functiile de vizibilitate este desemnată de către directorul Statului Major General, are o componentă variabilă în functie de nivelul gradelor candidatilor si nu va avea mai mult de 5 membri.

Art. 13. - Concursul cuprinde următoarele etape:

a) ierarhizarea candidatilor declarati admisi în procesul de selectie pe baza evaluării datelor din memoriul original/dosarul profesional;

b) desfăsurarea interviului de evaluare a candidatilor;

c) stabilirea ierarhiei finale;

d) aprobarea de către ministrul apărării a candidatului care urmează să ocupe postul scos la concurs.

Art. 14. - (1) Ierarhizarea candidatilor se efectuează în ordine descrescătoare, pe baza punctajelor standard acordate în urma evaluării datelor din memoriul original.

(2) În cazul celor care solicită ocuparea functiilor de vizibilitate, punctajul obtinut la interviul de evaluare - prin însumarea notelor, pe o scară de la 1 la 10 - se înmulteste cu coeficientul 0,6 si se însumează cu punctajul rezultat în urma evaluării datelor din memoriul original -înmultit la rândul său cu coeficientul 0,4. Ierarhia finală a candidatilor se realizează pe baza mediei ponderate a celor 2 termeni. Exemplu:

Punctaj la interviul de evaluare: 9+9+9+8+8=43 Punctaj în urma evaluării datelor din memoriul original: 14 Punctaj final: (43x0,6+14x0,4):2=(25,8+5,6):2=31,4:2=15,7

 

CAPITOLUL IV

Responsabilitătile structurilor privind selectionarea Personalului

 

Art. 15. - Departamentul pentru politica de apărare si planificare analizează solicitările structurilor/organizatiilor internationale prevăzute la art. 2 alin. (2) si oportunitatea participării cu personal din Ministerul Apărării la misiuni individuale în afara teritoriului statului român si, după caz, aprobă sau înaintează spre aprobare documentatia necesară pentru luarea deciziei.

Art. 16. - Statul Major General are responsabilităti privind gestionarea, selectia, organizarea, desfăsurarea concursului si instruirea personalului Ministerului Apărării, cu exceptia personalului Directiei generale de informatii a apărării, în vederea trimiterii la misiuni individuale temporare în afara teritoriului statului român.

Art. 17. - Directia generală de informatii a apărării are responsabilităti privind planificarea, selectia, instruirea, gestiunea si evaluarea personalului din structurile subordonate pentru participarea la misiuni individuale temporare în afara teritoriului statului român, conform reglementărilor proprii.

Art. 18. - Directia personal si mobilizare exercită următoarele atributii:

a) evaluează datele din memoriile originale/dosarele profesionale ale candidatilor declarati admisi în urma desfăsurării procesului de selectie, pe baza punctajelor standard, prevăzute în anexa nr. 2;

b) centralizează datele si întocmeste tabelul cu ierarhizarea tuturor candidatilor;

c) pregăteste documentatia necesară pentru sustinerea interviului de evaluare de către candidatii pentru functiile de vizibilitate si transmite presedintelui comisiei datele necesare convocării acesteia;

d) comunică rezultatele finale ale concursului structurilor din care provin candidatii;

e) întocmeste raportul adresat ministrului apărării pentru aprobarea candidatilor ce urmează să ocupe posturile scoase la concurs; raportul cu candidatii care au sustinut interviul de evaluare va fi semnat si de presedintele comisiei;

f) initiază demersurile necesare emiterii ordinului de detasare a candidatilor declarati admisi.

Art. 19. - Pentru evaluarea candidatilor în vederea selectionării, se abilitează următoarele structuri cu atributii specifice, astfel:

a) Sectia psihologie militară a Statului Major General si Sectia psihologie a Directiei generale de informatii a apărării, pentru examinarea psihologică;

b) Spitalul Clinic de Urgentă Militar Central „Dr. Carol Davila", prin ambulatoriul de specialitate, pentru examinarea medicală;

c) Sectia politie militară a Statului Major General, pentru verificarea cunostintelor si deprinderilor privind circulatia pe drumurile publice si conducerea autovehiculelor;

d) Directia management resurse umane, prin Centrul national militar de testare limbi străine, pentru administrarea testelor de plasament pentru cursul de învătare a limbii engleze americane/American Language Course Placement Test, denumit în continuare ALCPT, pentru functiile de stat major, si a testelor de stabilire a profilului lingvistic standardizat, pentru functiile de vizibilitate.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 20. - (1) Duratele mandatelor si alte cerinte de personal pentru participarea la misiuni individuale sunt precizate în fisele posturilor transmise de structurile/organizatiile internationale prevăzute la art. 2 alin. (2) în care personalul urmează să fie detasat.

(2) Instruirea personalului din cadrul Ministerului Apărării care participă la misiuni individuale în afara teritoriului statului român se reglementează prin ordin al ministrului apărării si se execută cu cel putin 20 de zile înainte de plecarea în misiune.

Art. 21. - (1) Personalul care a participat la o misiune individuală în afara teritoriului statului român poate fi selectionat pentru a îndeplini o nouă misiune de acelasi tip, numai după o perioadă de cel putin un an.

(2) În scopul încadrării unor functii pentru care nu există candidati, seful Statului Major General si directorul general al Directiei generale de informatii a apărării pot aproba participarea la selectie si înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (1), pentru personalul din subordine.

Art. 22. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele criterii si metodologie.

 

ANEXA Nr.

 la criterii si metodologie

 

CRITERII ELIMINATORII

privind selectionarea candidatilor pentru misiuni individuale

 

Nr. crt.

Criterii

Conditii

Modul de verificare

Structura care verifică

1.

Competenta profesională

Pregătirea militară generală

Evaluarea competentei profesionale si verificarea cerintelor de personal - studiul documentelor de evidentă

Structura care propune candidatii

Pregătirea de specialitate

2.

Cerinte de stat major

Abilităti de lucru în mediul international

Capacitatea de a redacta documente în limba engleză

Cunostinte de bază privind operarea PC, MS Office

3.

Gradul

Subofiter/maistru militar la general -în functie de cerintele postului

4.

Vârsta

Să nu împlinească limita de vârstă în grad pe timpul misiunii

25-50 de ani pentru observatorii militari

5.

Cerinte de personal

Să aibă cel putin un an de la întoarcerea din ultima misiune

Să nu aibă probleme personale sau familiale deosebite si să nu fie urmărit, cercetat penal sau administrativ, aspecte care să necesite prezenta în tară

Să nu fi fost repatriat sau sanctionat pe timpul unei misiuni internationale

6.

Starea sănătătii

Apt psihologic

Test - admis/respins

Sectia psihologică

Apt medical conform cerintelor fisei medicale standard ONU

Vizită medicală - admis/respins

Ambulatoriul de specialitate din cadrul Spitalului Clinic de Urgentă Militar Central „Dr. Carol Davila"

Conditie fizică foarte bună certificată de medicul unitătii la capitolul antecedente personale si date antropologice din fisa medicală

Capacitate de lucru în conditii grele si periculoase

7.

Cunoasterea limbii engleze

- pentru observatorii ONU sau OSCE - cel putin 80 de puncte ALCPT

- pentru personalul de stat major- cel putin 70 de puncte ALCPT

Test ALCPT

Centrul national militar de testare limbi străine din cadrul Directiei managament resurse umane

Pentru functiile de vizibilitate

STANAG 6001

8.

Conducerea autoturismelor de teren

Posesor al permisului de conducere categoria B

Probă teoretică si practică - admis/respins

Sectia politie militară

Cel putin 2 ani experientă de conducător auto

Abilităti în conducerea vehiculelor 4x4

Cunostinte privind executarea întretinerii zilnice a autoturismelor

 

ANEXA Nr. 2

la criterii si metodologie

 

CRITERII DE IERARHIZARE

a candidatilor selectionati pentru misiuni individuale

 

Nr. crt.

Criteriul

Nivel

Punctaj

Punctaj obtinut

1.

Functii îndeplinite - se punctează o singură functie din fiecare categorie. Pentru subofiteri se vor evalua functiile corespunzătoare domeniului fisei postului din teatru si esalonului unde sunt încadrati.

Comandant de pluton/similar

1

 

Comandant companie/similar

2

 

Comandant batalion/similar

3

 

Ofiter de stat major la nivel batalion/similar

2

 

Ofiter de stat major la nivel brigadă/similar

3

 

Ofiter de stat major la nivel categorii de forte ale armatei/similar

3

 

2.

Cursuri/similare pentru subofiteri

Curs de bază

1

 

Curs avansat

2

 

Curs stat major

3

 

Facultatea de comandă si stat major/ULD

4

 

Curs de operatiuni de pace

4

 

Curs de conducere a operatiunilor multinationale întrunite - JOINT

4

 

3.

Participarea la alte misiuni individuale în afara teritoriului statului român

1

 

 

REZULTAT OBTINUT

puncte

 

Observatii :

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

 

ANEXA Nr. 3
la criterii si metodologie
 

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII

Statul Major General

Directia personal si mobilizare

.......... 2008

Nr. ....................

Bucuresti

 

 

 

NESECRET

Exemplarul nr. ..................

 

Aprob

 

PLAN DE MĂSURI

pentru selectia organizată în perioada ............ pentru încadrarea functiei ............ în perioada .................

 

Nr. crt.

Activitatea

Data si locul

Cine execută

Observatii

1.

Elaborarea cerintelor de personal

 

 

 

2.

Întocmirea planului de măsuri si stabilizarea bazei de date de selectie

 

 

 

3.

Transmiterea solicitărilor de personal către structurile mentionate în baza de selectie la structurile evaluatoare

 

 

 

4.

Centralizarea propunerilor primite si pregătirea documentatiei necesare desfăsurării selectiei - tabele nominale, fise medicale, formulare de lucru etc.

 

 

 

5.

Întâlnire cu candidatii, instructaj privind programul selectiei, preluarea documentelor solicitate si înmânarea fiselor medicale Examinarea psihologică

 

 

 

6.

Evaluarea cunostintelor de limba engleză

 

 

 

7.

Examinarea cunostintelor si deprinderilor auto

 

 

 

8.

Examinarea medicală

 

 

 

9.

Verificarea îndeplinirii cerintelor de personal

 

 

 

10.

Centralizarea rezultatelor examinărilor

 

 

 

11.

Întocmirea documentelor si prezentarea rezultatelor candidatilor, în vederea stabilirii participantilor la misiune

 

 

 

12.

Initierea raportului de misiune

 

 

 

13.

Comunicarea rezultatelor

 

 

 

14.

Solicitarea certificatelor de securitate

 

 

 

15.

Înstiintarea Directiei operationalizare, generare si evaluare forte /J.7 privind perioada de pregătire centralizată

 

 

 

16.

Înapoierea memoriilor originale

 

 

 

17.

Emiterea ordinelor de detasare

 

 

 

18.

Expedierea extraselor din ordinul de detasare

 

 

 

19.

Actualizarea bazei de date

 

 

 

 

Seful,

...................................

Întocmit

.............................

 

ANEXA Nr. 4

la criterii si metodologie

 

- model -

 

BAZA DE SELECTIE

pentru activitatea din perioada...........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Cod denumire functie

Gradul

Solicitări

Total

Structura

Nr. de candidati

Comandamentul Fortei Multinationale, Bagdad

1.

 

 

SMFT

 

 

SMFA

 

 

SMFN

 

 

Comandamentul Corpului Multinational, Bagdad

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

..

 

 

 

 

 

..

 

 

 

 

 

..

 

 

 

 

 

..

 

 

 

 

 

Comandamentul Brigăzii înaintate Vest, Ta Mii

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seful,

...................................

Întocmit

.............................

 

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR

Nr. 969 din 29 iulie 2008

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 2.722 din 17 septembrie 2008

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 144/580/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Restaurarea si valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe" în cadrul axei prioritare „Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului" din cadrul Programului operational regional 2007-2013

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii,

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare, al art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si ministrul economiei si finantelor emit următorul ordin:

Art. I. - Literele a) si i) ale alineatului (2) al articolului 5 din Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 144/580/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Restaurarea si valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe" în cadrul axei prioritare „Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului" din cadrul Programului operational regional 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 11 martie 2008, se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) restaurarea, consolidarea, protectia si conservarea monumentelor istorice;

i) constructia/reabilitarea utilitătilor anexe (punct de informare, parcaj, grup sanitar, reclame si indicatoare);".

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

Anna Horváth,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea art. 4 din Ordinul ministrului transporturilor nr. 798/2008 privind aprobarea Cerintelor pentru amenajarea si utilizarea terenurilor, altele decât aerodromurile autorizate, pe care pot ateriza, respectiv de pe care pot decola aeronave civile care execută zboruri interne încadrate în categoria operatiunilor aeriene civile de lucru aerian sau aviatie generală

 

Pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Transporturilor ca autoritate de stat în domeniul transporturilor, în temeiul prevederilor art. 4 lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 9 alin. (5) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.172/2003 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor cu aeronave civile si de stat în spatiul aerian national, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 4 din Ordinul ministrul transporturilor nr. 798/2008 privind aprobarea Cerintelor pentru amenajarea si utilizarea terenurilor, altele decât aerodromurile autorizate, pe care pot ateriza, respectiv de pe care pot decola aeronave civile care execută zboruri interne încadrate în categoria operatiunilor aeriene civile de lucru aerian sau aviatie generală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din 27 iunie 2008, se modifică după cum urmează:

Art. 4. - Regia Autonomă «Autoritatea Aeronautică Civilă Română» va lua măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prezentului ordin si va supraveghea respectarea prevederilor acestuia de către operatorii aeronavelor civile care execută zboruri interne încadrate în categoria operatiunilor aeriene civile de lucru aerian sau aviatie generală."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 septembrie 2008.

Nr. 1.188.

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

Având în vedere rapoartele depuse în temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege,

constatând îndeplinite conditiile prevăzute de art. 101 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererile de redobândire a cetăteniei române persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu mentinerea domiciliului în străinătate, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă cererile de redobândire a cetăteniei române persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în România, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei,

Theodor Cătălin Nicolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 septembrie 2008.

Nr. 2.457/C.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

persoanelor care au solicitat redobândirea cetăteniei române, cu mentinerea domiciliului în străinătate

 

1. Anton Svetlana, fiica lui Gleb (fiul lui Vasile, născut la 15.07.1926 în localitatea Hancăuti) si Silvia, născută la data de 4 iunie 1984 în localitatea Hancăuti, raionul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Edinet, localitatea Hancăuti.(499/2008)

2. Calistru Radomir, fiul lui Constantin (fiul lui Gheorghe, născut la 1.11.1912 în localitatea Moseni) si Silvia, născut la data de 21 mai 1987 în localitatea Sauca, sectorul Donduseni, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Rîscani, localitatea Moseni. (600/2008)

3. Cernavca Silvia, fiica lui Grigori si Ana (fiica lui Marchitan Gheorghe, născut în anul 1920 în localitatea Călugăr), născută la data de 17 noiembrie 1984 în localitatea Călugăr, raionul Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Fălesti, localitatea Călugăr. (592/2008)

4. Gurov Stanislav, fiul lui luri si Parascovia (fiica lui Cretu Tudor, născut la 20.09.1934 în localitatea Surie), născut la data de 27 iulie 1986 în localitatea Basarabeasca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Basarabeasca, Str. 28 Iunie nr. 29. (625/2008)

5. lanachevici Liliana, fiica lui Ion (fiul lui Constantin, născut la 18.10.1911 în localitatea Bisericani) si Svetlana, născută la data de 25 noiembrie 1984 în localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Stefan cel Mare 6/3, ap. 28. (622/2008)

6. Mereută Alina, fiica lui Tudor (fiul lui Constantin, născut la 3.06.1931 în localitatea Ulmu) si Valentina, născută la data de 27 septembrie 1987 în localitatea Bardar, raionul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul laloveni, localitatea Bardar. (500/2008)

7. Olărescu Irina, fiica lui Andronie si Eugenia (fiica lui Crăciun Chirii, născut la 14.03.1908 în localitatea Hîrtop), născută la data de 6 iunie 1983 în localitatea Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cimislia, str. Stefan cel Mare nr. 11. (495/2008)

8. Onoprienco Ana, fiica lui Nicolae si Mirela (fiica lui Negru Mihail, născut la 23.10.1931 în localitatea Ciutulesti), născută la data de 9 noiembrie 1987 în localitatea Ciutulesti, raionul Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Floresti, localitatea Lunga. (498/2008)

9. Pădure Violina, fiica lui Victor (fiul lui Gheorghii, născut la 23.04.1922 în localitatea Briceni) si Raisa, născută la data de 18 februarie 1987 în localitatea Briceni, raionul Donduseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Donduseni, localitatea Briceni. (602/2008)

10. Sturza Ion, fiul lui Mihail (născut la 5.01.1934 în localitatea Pîrjolteni) si Vera, născut la data de 9 mai 1960 în localitatea Pîrjolteni, raionul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Vasile Alecsandri nr. 121, ap. 10. (286RD/2006)

11. Sturza Stela, fiica lui Bairac Valentin (fiul lui Gavril, născut la 12.02.1900 în localitatea Gîrbova)si Elena, născută la data de 12 iulie 1967 în localitatea Sipoteni, raionul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Vasile Alecsandri nr. 121, ap. 10. (287/2006) Copii minori: Sturza Cristina, născută la data de 29 august 1993.

12. Sturza Dan, fiul lui Ion (fiul lui Sturza Mihail, născut la 5.01.1934 în localitatea Pîrjolteni) si Stela, născut la 24 noiembrie 1989 în localitatea Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Vasile Alecsandri nr. 121, ap. 10. (287/2006)

13. Sutîi Alexandru, fiul lui Mihail (fiul lui lulii, născut la 21.03.1933 în localitatea Mihailovca)si Antonina, născut la data de 14 octombrie 1987 în localitatea Sîngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Sîngerei, str. A. Lăpusneanu nr. 1. (370/2008)

14. Turcanu Tudor, fiul lui Alexeisi Ana (născută la 2.02.1919 în localitatea Horesti), născut la data de 8 februarie 1953 în localitatea Horesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul laloveni, localitatea Horesti. (1.296/2003)

15. Vicol Ion, fiul lui Constantin (fiul lui Adam, născut la 14.10.1931 în localitatea Colibasi) si Eugenia, născut la data de 28 aprilie 1987 în localitatea Colibasi, raionul Vulcănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Cahul, localitatea Colibasi, Str. Bisericii nr. 95. (497/2008)

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

persoanelor care au solicitat redobândirea cetăteniei române, cu stabilirea domiciliului în România

 

1. Bârlădeanu Cătălina, fiica lui Gheorghe si Lucia (fiica lui Secrieru Mihail, născut la 22.04.1931 în localitatea Dusmani), născută la data de 30 ianuarie 1984 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Cuza Vodă 15/2, ap. 47. (449/2008)

2. Besler Vitalie, fiul lui Ivan (fiul lui Serghei, născut la 13.09.1929 în localitatea Slobozia-Horodiste) si Valentina, născut la data de 10 ianuarie 1986 în localitatea Rîbnita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Rezina, str. I. Neculce nr. 1. (446/2008)

3. Bostan Diana, fiica lui Dumitru si Elena (fiica lui Grecu Constantin, născut la 4.08.1936 în localitatea Baimaclia), născută la data de 2 august 1984 în localitatea Baimaclia, raionul Cantemir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Cantemir, localitatea Baimaclia. (368/2008)

4. Bodrug Gheorghe, fiul lui Vasile (fiul lui Gheorghe, născut la 19.08.1938 în localitatea Condrătesti) si Lidia, născut la data de 13 septembrie 1985 în localitatea Condrătesti, raionul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea laloveni, str. Codru nr. 17. (440/2008)

5. Burduja Cristina, fiica lui Nicolae (fiul lui Alexandru, născut la 29.05.1912 în localitatea Holosnita) si Svetlana, născută la data de 13 august 1986 în localitatea Gura-Camencii, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Floresti, str. N. Testemiteanu. (626/2008)

6. Caminschi Nicolae, fiul lui Oleg (fiul lui Nicolae, născut la 13.12.1927 în localitatea Duruitoarea-Nouă) si Valentina, născut la data de 10 noiembrie 1987 în localitatea Dubăsari, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Orhei, str. lakir 23/S, ap. 56. (614/2008)

7. Chitan Alexandr, fiul lui Alexandru si Veronica (fiica lui Cretu Alexandru, născut la 15.07.1910 în localitatea Găvănoasa), născut la data de 1 ianuarie 1985 în localitatea Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Soroca, Str. Salcîmilor nr. 2. (451/2008)

8. Coptu Andrei, fiul lui Ion (fiul lui Platon, născut la 7.12.1923 în localitatea Selemet) si Raisa, născut la data de 10 noiembrie 1986 în localitatea Mihailovca, raionul Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Cimislia, localitatea Selemet. (605/2008)

9. Gobja Constantin, fiul lui Pantelimon si Valentina (fiica lui Brais Ion, născut la 12.06.1920 în localitatea Căpriana), născut la data de 31 iulie 1987 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Străseni, localitatea Căpriana. (494/2008)

10. Jitaru Constantin, fiul lui Valeriu si Elizaveta (fiica lui Gutu Tudor, născut la 1.05.1928 în localitatea Vărzăresti), născut la data de 9 iulie 1984 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Primăverii nr. 3. (607/2008)

11. Leon Oleg, fiul lui Mircea si Victoria (fiica lui Raicu Simion, născut la 20.06.1920 în localitatea Cociulia), născut la data de 5 ianuarie 1982 în localitatea Cociulia, raionul Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Cantemir, localitatea Cociulia. (448/2008)

12. Muntean Alina, fiica lui Andrei (fiul lui Mihail, născut la 14.12.1934 în localitatea Seliste) si Lidia, născută la data de 17 ianuarie 1986 în localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Orhei, Str. Costisei nr. 22. (439/2008)

13. Oancea Veaceslav, fiul lui Andrei si Tatiana (fiica lui Parasca Alexandru, născut la 26.03.1931 în localitatea Brînzenii Vechi), născut la data de 22 octombrie 1986 în localitatea Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Aeroport nr. 8, ap. 12. (627/2008)

14. Paciurca Aliona, fiica lui Valentin (fiul lui Ivan, născut la 4.05.1920 în localitatea Risipeni) si Alexandra, născută la data de 16 martie 1985 în localitatea Risipeni, raionul Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Fălesti, localitatea Risipeni. (599/2008)

15. Panaiti Olga, fiica lui Panaiti Ivan si Panaiti Tamara (fiica lui Butuc Mihail, născut la 1.02.1916 în localitatea Capaclia), născută la data de 17 martie 1985 în localitatea Capaclia, raionul Cantemir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Cantemir, localitatea Capaclia. (367/2008)

16. Popa lan, fiul lui lurie si Eugenia (fiica lui Antoci Feodor, născut la 14.02.1923 în localitatea Valea Mare), născut la data de 25 martie 1981 în localitatea Valea Mare, raionul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Ungheni, localitatea Valea Mare. (442/2008)

17. Porcerean Olga, fiica lui Boris si Zinovia (fiica lui Vlas Anton, născut la 14.12.1932 în localitatea Tîntăreni), născută la data de 10 martie 1988 în localitatea Sărătenii Vechi, raionul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Telenesti, localitatea Sărătenii Vechi. (603/2008)

18. Proca Alexandru, fiul lui Nicolae si Valentina (fiica lui Grosu Vasile, născut la 13.12.1920 în localitatea Sofia), născut la data de 12 mai 1983 în localitatea Sofia, raionul Drochia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Drochia, localitatea Sofia. (443/2008)

19. Solonaru Valentina, fiica lui Vasile si Olga (fiica lui Vesca Andrei, născut la 6.12.1929 în Budăi), născută la data de 22 martie 1985 în localitatea Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Telenesti, Str. Renasterii nr. 116. (452/2008)

20. Stegărescu Parascovia, fiica lui Vataman Simion (fiul lui Cozma, născut la 4.07.1920 în localitatea Coropceni) si Tamara, născută la data de 25 septembrie 1975 în localitatea Sărătenii Vechi, raionul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Telenesti, localitatea Coropceni. (491/2008)

21. Talpă Natalia, fiica lui Vasile (fiul lui Talpă Gavril, născut la 12.03.1930 în Corlăteni) si Liudmila, născută la data de 13 octombrie 1984 în localitatea localitatea Corlăteni, raionul Rîscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Rîscani, Corlăteni. (372/2008)

22. Tofan Alia, fiica lui Valentin (fiul lui Feodor, născut la 7.09.1922 în localitatea Floresti) si Tamara, născută la data de 2 iunie 1982 în localitatea Gura Camencii, raionul Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Floresti, localitatea Gura Camencii. (624/2008)

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind suspendarea, la cerere, a activitătii Societătii Comerciale RIANA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu atributiile prevăzute de Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în urma controlului efectuat de organele de specialitate ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în baza Deciziei nr. 688 din 30 iulie 2008, la Societatea Comercială RIANA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, aleea Baraj Bicaz nr. 9, bl. M31, se. C, et. 4, ap. 451, sectorul 3, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J40/5538/24.03.2005, cod unic de înregistrare 17400494, înscrisă în Registrul brokerilorde asigurare cu nr. RBK-286din 18 mai 2005, reprezentată legal de domnul Stefan Gojgarea - persoană semnificativă,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, adoptată în sedinta din data de 2 septembrie 2008, conform art. 4 alin. (22)-(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Notei nr. IX.357 din 20 august 2008 privind controlul efectuat la Societatea Comercială RIANA BROKER DE ASIGURARE -S.R.L.,

au rezultat următoarele:

Obiectul controlului a constat în verificarea respectării conditiilor aprobate prin autorizatia de functionare, precum si a modului de îndeplinire a acestora, a aplicării prevederilor Normelor privind forma si continutul raportărilor pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.139/2006, cu modificările si completările ulterioare, si a Precizărilor privind încheierea exercitiului financiar 2007 pentru societătile din domeniul asigurărilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 19/2008.

Controlul a avut la bază documentele si situatiile prezentate si întocmite sub responsabilitatea conducerii societătii, precum si documentele preluate de la directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Constatările echipei de control au fost înscrise în Procesul-verbal semnat fără obiectiuni si înregistrat la Societatea Comercială RIANA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu nr. 006 din 19 august 2008 si la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu nr. 20.640 din 20 august 2008.

În urma analizării constatărilor cuprinse în actul de control, au fost retinute următoarele:

Societatea Comercială RIANA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu a avut încheiată polita de asigurare de răspundere civilă profesională începând cu data de 30 mai 2008.

Nu au fost transmise raportările lunare privind taxa de functionare în perioada 1 ianuarie 2007-30 iunie 2008, raportările financiare aferente trimestrelor I si II 2008, raportarea financiară aferentă semestrului I 2008 si raportarea anuală aferentă exercitiului financiar 2007.

Prin Adresa nr. 005 din 18 august 2008, înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu nr. 20.547 din 19 august 2008, Societatea Comercială RIANA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a solicitat aprobarea suspendării activitătii societătii, începând cu data de 1 august 2008, pe o perioadă de 12 luni.

Fată de motivele arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, în sedinta din data de 2 septembrie 2008, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât suspendarea, la cerere, a activitătii Societătii Comerciale RIANABROKER DE ASIGURARE - S.R.L., potrivit dispozitiilor art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, drept care se decide:

Art. 1. - Se suspendă, la cerere, activitatea Societătii Comerciale RIANA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, aleea Baraj Bicaz nr. 9, bl. M31, se. C, et. 4, ap. 451, sectorul 3, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J40/5538/24.03.2005, cod unic de înregistrare 17400494, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-286 din 18 mai 2005, reprezentată legal de domnul Stefan Gojgarea - persoană semnificativă, potrivit dispozitiilor art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, începând cu data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - Pe toată perioada de suspendare a activitătii de broker de asigurare prevăzută la art. 1, societătii comerciale prevăzute la art. 1 i se interzic desfăsurarea activitătii de intermediere în asigurări, respectiv negocierea, încheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare ori acordarea de asistentă înaintea si pe durata derulării contractelor ori în legătură cu regularizarea daunelor, după caz, precum si desfăsurarea oricăror altor operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să îsi notifice clientii, în termen de 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractele în vigoare până la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Cu cel putin 30 de zile înainte de expirarea duratei de suspendare, Societatea Comercială RIANA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. este obligată să comunice Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor fie reluarea activitătii de asigurare, fie prelungirea duratei de suspendare, fie încetarea activitătii de broker de asigurare.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 16 septembrie 2008.

Nr. 860.

 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 689/2008 privind finantarea si realizarea obiectivului de investitii „Extindere Palat Victoria", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 8 iulie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 2 „Datele de identificare ale imobilului-constructie care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al statului si se transmite din administrarea Regiei Autonome «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat» în administrarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor", în coloana „Caracteristici tehnice ale constructiei", în loc de: „Suprafată construită = 1.625 mp" se va citi: „Suprafată construită = 1.749,50 mp".