MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 673         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 30 septembrie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE BIROURILOR PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTATILOR SI SENATULUI

 

2. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Normelor privind modul de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, aprobate prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului nr. 2/2006

 

3. - Hotărâre privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritătii Electorale Permanente

 

DECRETE

 

876. - Decret pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Conventia privind înfiintarea Institutului Universitar European de la Florenta, semnată în anul 1972 si revizuită în anul 1992

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

116. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova” - S.A. si „Electrica Oltenia” - S.A

 

1.176. - Hotărâre privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.603/680. - Ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru realizarea si raportarea activitătilor specifice din cadrul Programului national privind evaluarea stării de sănătate a populatiei în asistenta medicală primară, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 994/354/2007

 

1.629. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind prelungirea valabilitătii Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 884/2007 pentru ajustarea preturilor la medicamentele cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România

 

1.656. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind suspendarea aplicării Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.296/2008 pentru aprobarea Listei si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2008

 

2.818. - Ordin al ministrului economiei si finantelor privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii octombrie 2008

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

Decizia nr. 5 din 21 ianuarie 2008

 

HOTĂRÂRI ALE BIROURILOR PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTATILOR SI SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Normelor privind modul de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, aprobate prin Hotărârea birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului nr. 2/2006

 

Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele privind modul de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, aprobate prin Hotărârea birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului nr. 2/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 9 iunie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) se abrogă.

2. La articolul 4 alineatul (1), literele a) si b) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) care la data solicitării pensiei au calitatea de deputat sau senator si au îndeplinite conditiile de vârstă si stagiu de cotizare necesare obtinerii unei categorii de pensie prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, sau de Legea nr. 96/2006, cu modificările si completările ulterioare;

b) care la data solicitării pensiei nu au calitatea de deputat sau senator, dar au detinut în trecut cel putin un mandat de deputat sau senator si îndeplinesc conditiile de vârstă si stagiu de cotizare prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, sau pe cele prevăzute de Legea nr. 96/2006, cu modificările si completările ulterioare, pentru obtinerea uneia dintre categoriile de pensie prevăzute de lege.”

3. La articolul 5, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Baza de calcul (BC) a cuantumului pensiei o reprezintă indemnizatia brută lunară din ultima lună de mandat a unui deputat sau senator aflat în activitate si în functia corespunzătoare.

(2) Baza de calcul pentru actualizarea pensiilor stabilite conform legii o constituie indemnizatia brută lunară a unui deputat sau senator în activitate, corespunzător functiei detinute în perioada de exercitare a mandatului.”

4. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Pensia de urmas se calculează potrivit Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, din pensia stabilită conform prevederilor Legii nr. 96/2006, cu modificările si completările ulterioare, aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, potrivit art. 49 din lege si prezentelor norme, sustinătorul decedat.”

5. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

„Art. 71. - Pensia de invaliditate se calculează potrivit Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, din pensia stabilită conform prevederilor Legii nr. 96/2006, cu modificările si completările ulterioare, si prezentelor norme.”

6. La articolul 10, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Deputatul sau senatorul care îndeplineste conditiile prevăzute la art. 49 din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, si la art. 49 din Legea nr. 96/2006, cu modificările si completările ulterioare, pentru pensia anticipată, precum si pe cele prevăzute la art. 4 lit. a) si b) din prezentele norme poate beneficia, la cerere, de pensie în conformitate cu legea. În acest caz, cuantumul pensiei se calculează conform prevederilor art. 6 din prezentele norme si nu poate fi cumulat cu veniturile realizate în perioada de anticipare dintr-o activitate profesională prevăzută la art. 5 alin. (1) pct. I si II din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.”

7. La articolul 11, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Deputatul sau senatorul care îndeplineste conditiile prevăzute la art. 50 alin. (1) si (11) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, si pe cele ale Legii nr. 96/2006, cu modificările si completările ulterioare, pentru pensia anticipată partială, precum si pe cele prevăzute la art. 4 lit. a) si b) din prezentele norme poate beneficia, la cerere, de pensie în conformitate cu legea.

(2) Cuantumul pensiei prevăzute la alin. (1) se calculează prin diminuarea acesteia potrivit prevederilor art. 82 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statul judecătorilor si al procurorilor, republicată, cu modificările ulterioare.”

Art. II. - Normele privind modul de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, aprobate prin Hotărârea birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului nr. 2/2006, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această hotărâre a fost adoptată de birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului în sedinta comună din 24 septembrie 2008.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

p. PRESEDINTELE SENATULUI

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 24 septembrie 2008.

Nr. 2.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritătii Electorale Permanente

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 51 din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare,

birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Electorale Permanente, aprobat prin Hotărârea birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului nr. 2/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 21 martie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Autoritatea Electorală Permanentă, denumită în continuare Autoritate, are sediul în municipiul Bucuresti.”

2. La articolul 2, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Autoritatea asigură aplicarea unitară, la nivel national, în intervalul dintre două perioade electorale, a dispozitiilor legale privind organizarea alegerilor si a altor consultări electorale cu caracter national sau local; administrează registrul national al sectiilor de votare; întocmeste si actualizează registrul electoral; urmăreste si sprijină dotarea sectiilor de votare cu logistică modernă, necesară procesului electoral; pregăteste specialisti în materie electorală; asigură popularizarea si cunoasterea de către alegători a procedurilor electorale specifice; stabileste subventiile de la bugetul de stat cuvenite fiecărui partid politic; exercită controlul cu privire la finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale.”

3. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Compartimentele de specialitate ale Autoritătii prezintă rapoarte trimestriale de activitate conducerii Autoritătii; acestea se dezbat si se aprobă de Colegiul consultativ. Cu 30 de zile înainte de data fiecărui scrutin, Directia logistică electorală si Directia îndrumare, control si coordonarea filialelor prezintă conducerii Autoritătii un raport privind activitatea de îndrumare, control si constatare a neajunsurilor privind dotarea cu logistică electorală.”

4. La articolul 4, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) în perioadele electorale, o parte a personalului aparatului central al Autoritătii, al filialelor si al birourilor Autoritătii îsi desfăsoară activitatea la birourile electorale în calitate de

membri si, după caz, de personal tehnic auxiliar, potrivit legii si repartizării făcute prin ordin al presedintelui Autoritătii.”

5. La articolul 11 alineatul (2), literele a) si h) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) coordonează buna functionare a Secretariatului general si a activitătilor cu caracter tehnico-organizatoric din cadrul Autoritătii;

h) poate îndeplini atributiile de ordonator principal de credite, potrivit delegării date, prin ordin, de presedinte.”

6. Articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - Aparatul propriu al Autoritătii are următoarea structură organizatorică:

a) În cadrul aparatului central:

1. cabinetele demnitarilor;

2. Biroul de audit public intern;

3. Secretariatul general (la nivel de serviciu);

4. Departamentul de control al finantării partidelor politice si a campaniilor electorale;

5. Directia logistică electorală;

6. Directia legislatie si legătura cu Parlamentul;

7. Directia studii, documentare si monitorizarea procesului electoral;

8. Directia îndrumare, control si coordonarea filialelor;

9. Directia buget-finante, contabilitate si resurse umane;

10. Serviciul relatii externe;

11. Directia informatică;

12. Serviciul alocare subventii;

13. Serviciul comunicare si relatii publice;

14. Serviciul relatii de protocol si administrativ;

15. Biroul juridic-contencios; 151. Biroul achizitii publice; b)în teritoriu:

16. filiale si birouri.”

7. La articolul 13, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Autoritatea are, potrivit legii, filiale în fiecare dintre regiunile de dezvoltare si birouri în fiecare judet în care nu functionează filiale. Arondarea judetelor si a municipiului Bucuresti la filiale este prevăzută în anexa nr. 2. Judetele în care se constituie birouri sunt prevăzute în anexa nr. 3.”

8. La articolul 17, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Secretariatul general îndeplineste orice alte atributii prevăzute de prezentul regulament, încredintate de secretarul general sau de presedintele Autoritătii.”

9. La articolul 20 alineatul (1), după litera b) se introduc trei noi litere, literele b1), b2) si b3), cu următorul cuprins:

,,b1) administrează registrul sectiilor de votare cuprinzând delimitarea si numerotarea sectiilor de votare de pe teritoriul României, potrivit legii;

b2) sprijină Directia informatică în vederea actualizării delimitării colegiilor uninominale constituite pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului;

b3) tine evidenta comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si a judetelor în care sunt vacante posturile de primar, de presedinte al consiliului judetean sau în care au fost dizolvate consiliile locale sau consiliile judetene; tine evidenta locurilor vacante de deputat sau senator; colaborează cu Directia legislatie si legătura cu Parlamentul la elaborarea propunerilor privind stabilirea datei de organizare si desfăsurare a alegerilor partiale;”.

10. La articolul 20 alineatul (1), literele c), d) si j) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,c) elaborează propuneri privind logistica electorală; urmăreste si controlează modul de realizare a acestora de către autoritătile administratiei publice locale, precum si de păstrare a cabinelor de vot, a urnelor si a recipientelor pentru transportul buletinelor de vot în conditii corespunzătoare pentru a putea fi utilizate în mod repetat;

d) asigură evidenta la nivel national a neajunsurilor privind dotarea cu logistică; centralizează la nivel national propunerile si incidentele privitoare la functionarea logisticii informatizate, precum si propunerile privitoare la o mai bună organizare si desfăsurare a alegerilor; asigură elaborarea unor proiecte-tip pentru logistica necesară derulării votării; urmăreste aplicarea si respectarea acestora de către autoritătile administratiei publice locale;

j) elaborează si derulează programe de formare în domeniul logisticii; realizează studii si analize privind finantarea procesului electoral si asigurarea logisticii electorale.”

11. La articolul 21 alineatul (1), literele h), j) si m) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,h) colaborează cu Directia studii, documentare si monitorizarea procesului electoral pentru elaborarea programelor de formare în domeniul legislatiei electorale;

j) colaborează cu Directia logistică electorală în vederea formulării proiectelor de hotărâri ale Guvernului pentru stabilirea datei de organizare si desfăsurare a alegerilor partiale;

m) participă la prezentarea si sustinerea proiectelor de legi în materie electorală în plenul celor două Camere ale Parlamentului; urmăreste ordinea de zi a comisiilor de specialitate ale celor două Camere ale Parlamentului;

formulează proiectele de răspuns la interpelările si întrebările adresate presedintelui Autoritătii de către parlamentari.”

12. La articolul 21 alineatul (1), litera k) se abrogă.

13. La articolul 22 alineatul (1), literele a) si e) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) elaborează, la încheierea alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat, pentru Presedintele României, pentru autoritătile administratiei publice locale, pentru membrii din România în Parlamentul European sau a referendumului national, un raport care va cuprinde analiza amănuntită a modului de organizare si desfăsurare a consultării electorale, participarea cetătenilor, cauzele absenteismului, dacă este cazul, abaterile constatate, propuneri pentru înlăturarea acestora în viitor, precum si rezultatul alegerilor. Raportul va fi prezentat Parlamentului în termenul prevăzut de lege si apoi dat publicitătii sub forma unei cărti albe;

e) elaborează si derulează programe de formare în domeniul electoral, cu sprijinul directiilor si filialelor Autoritătii, pentru perfectionarea persoanelor implicate în procesul electoral; în acest sens, mentine o legătură permanentă cu Institutul National de Administratie;”.

14 . La articolul 22 alineatul (1), după litera e) se introduc două noi litere, literele e1) si e2), cu următorul cuprins:

,,e1) înfiintează si gestionează baza de date cu persoanele care pot deveni membri ai birourilor electorale ale sectiilor de votare;

e2) face propuneri privind avizarea listelor cu persoanele din rândul cărora se face tragerea la sorti pentru functiile de presedinte al biroului electoral al sectiei de votare si de loctiitor al acestuia, potrivit legii;”.

15. La articolul 22 alineatul (1), litera h) se modificasi va avea următorul cuprins:

,,h) propune efectuarea achizitiilor de carte si a altor mijloace de documentare;”.

16. La articolul 23 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

,,b1) deschide conturi pentru constituirea depozitelor candidatilor la functia de deputat sau de senator; restituie, potrivit legii, depozitele candidatilor la functia de deputat sau de senator; varsă, potrivit legii, către bugetul de stat depozitele candidatilor la functia de deputat sau de senator;”.

17. La articolul 24 alineatul (1), litera a) se modificasi va avea următorul cuprins:

,,a) coordonează si îndrumă activitatea filialelor Autoritătii;”.

18. La articolul 24 alineatul (1), după litera b) se introduc trei noi litere, literele b1), b2) si b3), cu următorul cuprins:

,,b1) formulează propuneri privind reprezentantii Autoritătii care urmează să fie desemnati să facă parte, potrivit legii, din birourile si oficiile electorale;

b2) în termen de 3 zile de la publicarea rezultatului alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat, pune la dispozitia Directiei buget-finante, contabilitate si resurse umane informatii privind numărul de voturi obtinut de candidatii partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale;

b3) sprijină organizarea si desfăsurarea alegerilor partiale, organizează serviciul de permanentă la nivelul Autoritătii, filialelor si birourilor Autoritătii;”.

19. La articolul 24 alineatul (1), literele d), f), h) si n) se abrogă.

20. La articolul 24 alineatul (1), literele k) si r) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,k) urmăreste aplicarea unitară a dispozitiilor legale referitoare la organizarea alegerilor;

r) colaborează cu Directia logistică electorală pentru asigurarea logisticii necesare bunei desfăsurări a alegerilor si pentru elaborarea de propuneri privind remedierea neajunsurilor în acest domeniu.”

21. La articolul 25 alineatul (1), literele f) si g) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,f) prezintă conducerii Autoritătii propuneri de colaborare si cooperare cu institutiile similare din străinătate si cu organizatiile internationale cu activitate în domeniul electoral; asigură stabilirea si mentinerea legăturii Autoritătii cu acestea;

g) înaintează presedintelui Autoritătii propuneri de participare la activităti de monitorizare/observare a alegerilor din alte state, sub egida unor organizatii internationale sau în nume propriu;”.

22. La articolul 25 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

,,h) analizează propunerile Ministerului Afacerilor Externe privind acreditarea observatorilor internationali si face propuneri presedintelui Autoritătii privind aprobarea sau respingerea acestora.”

23. La capitolul III sectiunea a 2-a, titlul punctului 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

„13. Directia informatică”

24. La articolul 27, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - (1) Directia informatică are următoarele atributii:

a) asigură organizarea si functionarea sistemului informatic al Autoritătii, al filialelor si al birourilor sale;

b) sprijină constituirea bazei materiale specifice sistemului informational la nivel national, necesar stabilirii rezultatului alegerilor prin realizarea programelor informatice necesare pentru procesul electoral si pentru întocmirea evidentelor folosite în organizarea si desfăsurarea alegerilor;

c) administrează registrul electoral potrivit legii;

d) formulează, după fiecare recensământ al populatiei, dacă este cazul, propuneri privind actualizarea delimitării colegiilor uninominale;

e) participă cu specialisti la întocmirea documentatiei de atribuire, în comisia de evaluare si în comisia de receptie a aplicatiilor si serviciilor informatice care vor fi utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării;

f) certifică, spre neschimbare, programele de calculator selectionate în urma licitatiei organizate potrivit legii si le pune la dispozitia partidelor înscrise în competitia electorală, după centralizare, în cazul în care acestea le solicită;

g) administrează pagina de internet a Autoritătii.”

25. La articolul 28 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:

,,e1) analizează solicitările de acreditare ale reprezentantilor presei scrise, radioului si televiziunilor din România, precum si ale persoanelor propuse de organizatiile neguvernamentale si face propuneri presedintelui Autoritătii privind acreditarea sau respingerea solicitării de acreditare;”.

26. La articolul 28 alineatul (2), litera f) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,f) transmite Directiei informatică informatii, rapoarte si analize pentru actualizarea paginii de internet a Autoritătii pentru a căror corectitudine este direct răspunzătoare;”.

27. La articolul 29 alineatul (1), litera b) se abrogă.

28. După articolul 29 se introduce un nou punct, punctul 151, cu următorul cuprins:

„151. Biroul achizitii publice

Art. 291. - (1) Biroul achizitii publice are următoarele atributii principale:

a) elaborează programul anual de achizitii în baza bugetului realizat de Directia buget-finante, contabilitate si resurse umane;

b) întocmeste raportul anual privind monitorizarea atribuirii contractelor de achizitie publicasi transmiterea acestuia până la data de 31 martie a fiecărui an către Autoritatea Natională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice în format electronic si pe suport hârtie;

c) gestionează dosarul cu documente pentru achizitionarea lucrărilor, produselor si serviciilor, în conditiile legii;

d) elaborează fisa de date a achizitiei pentru atribuirea contractului de achizitie publică;

e) publică în sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) anuntul de intentie/participare/atribuire;

f) publică în SEAP documentatia de atribuire a contractului de achizitie publică si a clarificărilor;

g) constituie si păstrează dosarele de achizitie publică.

(2) Biroul achizitii publice îndeplineste si alte atributii stabilite de lege, de prezentul regulament si de presedintele Autoritătii.”

29. La capitolul III sectiunea a 2-a, titlul punctului 16 se modifică si va avea următorul cuprins:

„16. Filiale si birouri”

30. Articolul 30 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - (1) Autoritatea are, potrivit legii, filiale în fiecare dintre regiunile de dezvoltare si birouri în fiecare judet, fără personalitate juridică. În judetele în care îsi au sediul filialele nu se înfiintează birouri.

(2) Filialele sunt subordonate Autoritătii si se află în coordonarea vicepresedintelui responsabil cu activitatea acestora. Birourile sunt subordonate Autoritătii si sunt coordonate de filialele cărora le sunt arondate.”

31. Articolul 31 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) Filialele Autoritătii îsi desfăsoară activitatea în judetele arondate potrivit anexei nr. 2; coordonează si sprijină activitatea birourilor arondate.

(2) Birourile Autoritătii îsi desfăsoară activitatea în judetele prevăzute în anexa nr. 3. Acestea îsi au sediul în municipiile resedintă de judet.”

32. Articolul 32 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Al. 32. - (1) Filialele si birourile Autoritătii îndeplinesc, în mod corespunzător, în raza teritorială în care îsi desfăsoară activitatea, atributiile Autoritătii în materie electorală si control al finantării partidelor politice si a campaniilor electorale; atributiile filialelor si ale birourilor Autoritătii sunt stabilite prin ordin al presedintelui Autoritătii.

(2) Pentru filialele si birourile Autoritătii pot fi deschise, la unitătile Trezoreriei Statului din localitătile de resedintă, conturi si disponibilităti, cu respectarea normelor legale în vigoare.”

33. Articolul 33 se abrogă.

34. După articolul 34 se introduce un nou articol, articolul 341, cu următorul cuprins:

„Art. 341. - Presedintele Autoritătii numeste, prin ordin, din cadrul personalului birourilor Autoritătii, persoanele care coordonează nemijlocit activitatea acestora.”

35. Articolul 37 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 37. - Eliberarea din functie, promovarea, modificarea, suspendarea si încetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici se fac de către presedinte, în cazurile si după procedura prevăzute de art. 21—24 si la cap. V din Legea nr. 7/2006, cu modificările si completările ulterioare, respectiv în legislatia muncii, pentru personalul încadrat pe bază de contract individual de muncă, ale căror prevederi se aplică în mod corespunzător.”

36. Articolul 40 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 40. - (1) Autoritatea are un număr de 250 de posturi, exclusiv demnitarii si cabinetul presedintelui si vicepresedintilor, dintre care 102 posturi sunt pentru aparatul central, 80 de posturi sunt destinate filialelor, iar 68 de posturi apartin birourilor.

(2) Repartizarea posturilor pe compartimentele Autoritătii, filialele si birourile Autoritătii se face, prin ordin, de către presedintele Autoritătii.”

37. După articolul 43 se introduce un nou articol, articolul 431, cu următorul cuprins:

„Art. 431. - (1) Persoanele care ocupă functii de demnitate publică si cele care ocupă functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici, care nu au domiciliul si nici locuintă proprietate personală în municipiul Bucuresti, beneficiază de diurnă de deplasare, în cuantum de 2% pe zi din indemnizatie sau din salariul de bază.

(2) Salariatii care, prin natura atributiilor de serviciu, prestează, în mod sistematic, activitate peste durata normală a timpului de lucru, precum si pentru activitătile desfăsurate în zilele nelucrătoare si cărora nu li se poate acorda timp liber corespunzător primesc, în raport cu depăsirea programului normal de lucru, un spor de 25%, calculat la salariul de bază si care face parte din acesta. Categoriile de salariati si conditiile de acordare a sporului pentru muncă sistematică peste programul normal de lucru se stabilesc de către presedintele Autoritătii, prin ordin.”

38. Articolul 50 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 50. - În cadrul Autoritătii se constituie o comisie de disciplină ale cărei componentă, atributii, mod de sesizare si procedură de lucru se stabilesc prin ordin al presedintelui.”

39. Articolul 58 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 58. - (1) Autoritatea are în dotare un parc auto compus din:

a) 4 autoturisme pentru conducerea Autoritătii: presedinte, vicepresedinti si secretarul general;

b) 5 autoturisme în parcul comun, a căror utilizare se face potrivit unui regulament aprobat prin ordin;

c) câte două autoturisme pentru fiecare filială.

(2) Consumul lunar de carburanti este de 500 de litri/autoturism. În perioadele electorale consumul lunar de carburanti se suplimentează cu 50%.”

40. Articolul 59 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 59. - La solicitarea Autoritătii, prefectii vor acorda sprijin pentru actiunea de asigurare de către autoritătile administratiei publice locale a spatiilor necesare pentru functionarea filialelor si a birourilor Autoritătii.”

41. După articolul 59 se introduce un nou articol, articolul 591, cu următorul cuprins:

„Art. 591. - (1) Dispozitiile prezentului regulament privind atributiile în domeniul administrării, păstrării si actualizării registrului electoral, inclusiv cele care decurg din acestea, intră în vigoare potrivit legii.

(2) Începând cu 1 ianuarie 2011, în vederea înfiintării registrului electoral, numărul maxim de posturi al Autoritătii Electorale Permanente se măreste cu 34 de posturi destinate birourilor Autoritătii.”

42. Anexa nr. 1 la regulament se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

43. Titlul anexei nr. 2 la regulament se modifică si va avea următorul cuprins:

„FILIALELE AUTORITĂTII

-  arondarea judetelor si a municipiului Bucuresti la filialele Autoritătii -

- sediul fiecărei filiale -”

44. La punctul III din anexa nr. 2 la regulament, pozitiile 2, 4 si 5 se abrogă.

45. La punctul VIII din anexa nr. 2 la regulament, după pozitia 2 se introduc trei noi pozitii, pozitiile 3, 4 si 5, cu următorul cuprins:

„3. Călărasi

4. Giurgiu

5. Ialomita”

46. După anexa nr. 2 la regulament se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, care are cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. II. - În tot cuprinsul Regulamentului de organizare si functionare a Autoritătii Electorale Permanente, denumirea filiale regionale se înlocuieste cu denumirea filialele Autoritătii.

Art. III. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată în sedinta comună a birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului din 24 septembrie 2008.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 24 septembrie 2008.

Nr. 3.

 

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la regulament)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Autoritătii Electorale Permanente

 

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 3 la regulament)

 

BIROURILE AUTORITĂTII

- arondarea birourilor la filialele Autoritătii

 

I. FILIALA NORD-EST

1. Biroul Judetean Botosani

2. Biroul Judetean Iasi

3. Biroul Judetean Neamt

4. Biroul Judetean Suceava

5. Biroul judetean Vaslui

II. FILIALA SUD-EST

1. Biroul judetean Brăila

2. Biroul judetean Buzău

3. Biroul Judetean Constanta

4. Biroul Judetean Vrancea

5. Biroul Judetean Tulcea

III. FILIALA SUD-MUNTENIA

1. Biroul Judetean Arges

2. Biroul Judetean Prahova

3. Biroul Judetean Teleorman

IV.FILIALA SUD-VEST OLTENIA

1. Biroul Judetean Dolj

2. Biroul Judetean Gorj

3. Biroul Judetean Mehedinti

4. Biroul Judetean Olt

V. FILIALA VEST

1. Biroul Judetean Arad

2. Biroul Judetean Hunedoara

3. Biroul Judetean Timis

VI. FILIALA NORD-VEST

1. Biroul Judetean Bihor

2. Biroul Judetean Bistrita-Năsăud

3. Biroul Judetean Sălaj

4. Biroul Judetean Satu Mare

5. Biroul Judetean Maramures

VII. FILIALA CENTRU

1. Biroul Judetean Alba

2. Biroul Judetean Covasna

3. Biroul Judetean Harghita

4. Biroul Judetean Mures

5. Biroul Judetean Sibiu

VIII. FILIALA BUCURESTI-ILFOV

1. Biroul Judetean Ilfov

2. Biroul Judetean Călărasi

3. Biroul Judetean Giurgiu

4. Biroul Judetean Ialomita

V. FILIALA VEST

1. Biroul Judetean Arad

2. Biroul Judetean Hunedoara

3. Biroul Judetean Timis

VI. FILIALA NORD-VEST

1. Biroul Judetean Bihor

2. Biroul Judetean Bistrita-Năsăud

3. Biroul Judetean Sălaj

4. Biroul Judetean Satu Mare

5. Biroul Judetean Maramures

VII. FILIALA CENTRU

1. Biroul Judetean Alba

2. Biroul Judetean Covasna

3. Biroul Judetean Harghita

4. Biroul Judetean Mures

5. Biroul Judetean Sibiu

VIII. FILIALA BUCURESTI-ILFOV

1. Biroul Judetean Ilfov

2. Biroul Judetean Călărasi

3. Biroul Judetean Giurgiu

4. Biroul Judetean Ialomita

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Conventia privind înfiintarea Institutului Universitar European de la Florenta, semnată în anul 1972 si revizuită în anul 1992

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) si art. 21 alin. (1) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 172 din 20 august 2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre adoptare Parlamentului aderarea României la Conventia privind înfiintarea Institutului Universitar European de la Florenta, semnată în anul 1972 si revizuită în anul 1992, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 25 septembrie 2008.

Nr. 876.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova” - S.A. si „Electrica Oltenia” - S.A.

 

Tinând cont de faptul că datorită complexitătii problemelor ce se cer a fi clarificate în termenul stabilit prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova” - S.A. si „Electrica Oltenia” - S.A., astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 143/2007 pentru modificarea alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova” - S.A. si „Electrica Oltenia” - S.A., termen care expiră la data de 30 septembrie 2008, nu s-a finalizat vânzarea actiunilor detinute de „Electrica” - S.A. la „Electrica Moldova” - S.A. si „Electrica Oltenia” - S.A. către salariati, membri ai consiliului de administratie al fiecărei societăti si al „Electrica” - S.A. si pensionari cu ultimul loc de muncă la una dintre aceste societăti,

având în vedere că, dacă acest termen nu este prelungit, se creează o diferentă nejustificată de tratament între salariatii societătilor comerciale filiale ale „Electrica” - S.A., categoriile de persoane mai sus mentionate pierzând posibilitatea exercitării acestui drept, prin imposibilitatea achizitionării acestor actiuni în termenul legal prevăzut,

în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Alineatele (2) si (4) ale articolului 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova” - S.A. si „Electrica Oltenia” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 27 iulie 2005, aprobată cu completări prin Legea nr. 277/2005, cu modificările ulterioare, se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Nu vor forma obiectul dreptului de optiune constituit potrivit alin. (1) actiunile detinute de «Electrica» - S.A. la «Electrica Oltenia» - S.A., respectiv «Electrica Moldova» - S.A., care urmează să fie achizitionate până la data de 31 decembrie 2008 de către salariati, membri ai consiliului de administratie al fiecărei societăti si al «Electrica» - S.A. si pensionari cu ultimul loc de muncă la una dintre aceste societăti, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 31/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 169/2004.

(4) Nu vor forma obiectul dreptului de optiune constituit potrivit alin. (3) actiunile care urmează să fie achizitionate până la data de 31 decembrie 2008 de către salariati, membri ai consiliului de administratie al «Electrica Moldova» - S.A. si al «Electrica» - S.A. si pensionari cu ultimul loc de muncă la una dintre aceste societăti, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 31/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 169/2004.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 24 septembrie 2008.

Nr. 116.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, situate în municipiul Cărei, judetul Satu Mare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora, în conditiile legii.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si desfiintarea constructiilor, Ministerul Internelor si Reformei Administrative îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Economiei si Finantelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la imobilul identificat cu nr. M.E.F. 102.065, potrivit anexei nr. 2.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 24 septembrie 2008.

Nr. 1.176.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale constructiilor care trec din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative în domeniul privat al statului si în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora

 

Locul unde este

situat imobilul

Persoana juridică ce

administrează imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul de identificare al

imobilului, atribuit de M.E.F.

Municipiul Cărei,

Str. Independentei nr. 28,

Judetul Satu Mare

Ministerul Internelor si Reformei Administrative

- Pavilion 01-C1 - cazarmă

Suprafata construită = 480 m2

Suprafata desfăsurată = 480 m2

Valoarea de inventar = 246.309,36 lei

- Pavilion 03-C4 - birouri si magazii

Suprafata construită = 175 m2

Suprafata desfăsurată = 175 m2

Valoarea de inventar = 70.255,12 lei

- Pavilion 06-C7 - padoc porci

Suprafata construită = 134,55 m2

Suprafata desfăsurată = 134,55 m2

Valoarea de inventar = 11.349,84 lei

102.065

(partial)

 

ANEXA Nr. 2

 

SITUATIA

cu modificările anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006

 

Nr. M.E.F.

Cod de clasificare

Denumire

Descriere tehnică

Vecinătăti

Adresa

Anul

dobândirii/dării

în folosintă

Valoarea

de inventar

- lei -

102.065

8.29.10

48-115

 

 

Municipiul Cărei,

Str. Independentei nr. 28,

judetul Satu Mare

1959

387.388,68

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 1.603 din 23 septembrie 2008

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 680 din 25 septembrie 2008

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru realizarea si raportarea activitătilor specifice din cadrul Programului national privind evaluarea stării de sănătate a populatiei în asistenta medicală primară, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 994/354/2007

 

Văzând Referatul de aprobare al Agentiei Nationale pentru Programe de Sănătate nr. E.N. 9.951 din 23 septembrie 2008 si al directorului general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. D.G. 2.469 din 25 septembrie 2008, având în vedere prevederile:

- art. 95 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2008, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2008, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice pentru realizarea si raportarea activitătilor specifice din cadrul Programului national privind evaluarea stării de sănătate a populatiei în asistenta medicală primară, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 994/354/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 19 iunie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La capitolul V „Derularea programului”, paragraful al doilea de la punctul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Termenul de valabilitate a contractelor încheiate este până la 31 decembrie 2007, cu obligativitatea prelungirii acestora prin acte aditionale, până la finalizarea programului, respectiv 31 decembrie 2008, cu conditia ca furnizorii de servicii medicale să se afle în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile medicale acordate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.”

2. La capitolul V „Derularea programului”, la punctul 4, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

,,f) Etapa a Vl-a: în perioada 1 octombrie 2008- 31 decembrie 2008 - aceasta cuprinde următoarele categorii de persoane:

- persoanele neasigurate care nu au fost evaluate în etapele anterioare si care au optat să fie evaluate de către medicul de familie la care s-au prezentat;

- persoanele asigurate care nu au fost evaluate în etapele anterioare si pentru care medicul de familie nu va efectua în anul 2008 controlul medical la care au dreptul în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.”

3. La anexa nr. 7 a) la normele metodologice, articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 2007, cu obligativitatea prelungirii acestuia prin acte aditionale, până la finalizarea programului, respectiv 31 martie 2009, si în conditiile în care în această perioadă furnizorul se află în relatie contractuală cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizarea serviciilor medicale în asistenta medicală primară, potrivit următorului program de lucru:

4. La anexa nr. 7 b) la normele metodologice, articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 2007, cu obligativitatea prelungirii acestuia prin acte aditionale, până la finalizarea programului, respectiv 31 martie 2009, si în conditiile în care în această perioadă furnizorul se află în relatie contractuală cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizarea serviciilor medicale paraclinice în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile paraclinice.”

Art. II. - (1) Termenul-limită până la care medicii de familie si furnizorii de servicii medicale paraclinice pot efectua evaluarea persoanelor, respectiv investigatiile paraclinice recomandate, în cadrul programului, este 31 decembrie 2008.

(2) În perioada 1 ianuarie 2009 - 31 martie 2009 casele de asigurări de sănătate decontează serviciile acordate în cadrul programului de furnizorii de servicii medicale.

Art. III. - Agentia Natională pentru Programe de Sănătate, directiile de specialitate din Ministerul Sănătătii Publice, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, casele de asigurări de sănătate, precum si furnizorii de servicii medicale si celelalte institutii implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

Vasile Ciurchea

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind prelungirea valabilitătii Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 884/2007 pentru ajustarea preturilor la medicamentele cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei farmaceutice nr. E.N. 10.020/2008,

având în vedere prevederile art. 851 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 140 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se prelungeste valabilitatea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 884/2007 pentru ajustarea preturilor la medicamentele cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 1 iunie 2007, cu modificările si completările ulterioare, până în data de 31 octombrie 2008.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 25 septembrie 2008.

Nr. 1.629.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind suspendarea aplicării Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.296/2008

pentru aprobarea Listei si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor

în cadrul programelor nationale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2008

pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2008

 

Văzând Referatul comun al Directiei farmaceutice, Directiei generale politici, strategii si managementul calitătii în sănătate si al Agentiei Nationale de Programe de Sănătate nr. E.N. 10.190 din 30 septembrie 2008, având în vedere prevederile:

- art. 48 alin. (5) si (6) si art. 210 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2008, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personala, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se suspendă aplicarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.296/2008 pentru aprobarea Listei si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2008 până la data de 31 octombrie 2008.

Art. 2. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii Publice, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, casele de asigurări de sănătate, operatorii economici importatori si distribuitori, Compania Natională „Unifarm” - SA. si unitătile sanitare publice si private vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 30 septembrie 2008.

Nr. 1.656.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont

si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii octombrie 2008

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările si completările ulterioare, ale pct. 3.2.4 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, ale Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.461/2007 privind aprobarea caracteristicilor titlurilor de stat si procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin emiterea de titluri de stat de tip benchmark, ale Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.509/2008, ale Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, ale Regulamentului Băncii Nationale a României nr.12/2005 privind piata secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României si ale Conventiei nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finantelor Publice si Banca Natională a României,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice în luna octombrie 2008 se aprobă prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 3.000 milioane lei, prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală de trezorerie si datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 septembrie 2008.

Nr. 2.818.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna octombrie 2008

 

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice anuntă lansarea de emisiuni de certificate de trezorerie cu în luna octombrie 2008, Ministerul Economiei si Finantelor discont, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Nr. de zile

Valoarea emisiunii

- lei -

RO0809CTN0J0

08.10.2008

10.10.2008

10.04.2009

182

1.000.000.000

RO0809CTN0K8

22.10.2008

24.10.2008

23.10.2009

364

1.000.000.000

 

Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.

Art. 3. - Metoda de vânzare este licitatia, care va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret multiplu.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor, persoane fizice si juridice.

Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 7 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Numărul de transe valorice la rate diferite ale randamentului nu este restrictionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, în calitate de clienti ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005, în aplicarea Regulamentului nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 6. - Pretul si randamentul se vor determina utilizându-se următoarele formule:

 

P = 1- d x r/360

           

Y = r/P, în care:

 

P = pretul titlului cu discont, exprimat cu 4 zecimale;

d = numărul de zile până la scadentă;

r = rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y = randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, care actionează în calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 8. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a României de către comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 9. - Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu RegulileSistemului de înregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 10. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie rămân în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 11. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art.1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al obligatiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna octombrie 2008

 

Art. 1. - În vederea Tinantani si reTinantani datoriei publice in luna octombrie 2008, Ministerul Economiei si Finantelor anuntă redeschiderea emisiunilor de obligatiuni de stat de tip benchmark cu scadenta la 3 si 5 ani, cu următoarele caracteristici:

 

Cod ISIN**)

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Maturitate Nr. de ani

Rata cuponului

- % -

Dobânda acumulată*) - lei/titlu -

Valoarea

nominală totală

- lei -

RO0813DBN027

02.10.2008

06.10.2008

05.03.2013

5

8,25

485,96

500.000.000

RO0811DBN013

16.10.2008

20.10.2008

25.10.2011

3

8,00

789,07

500.000.000

 

Art. 2. - Valoarea nominală totală a emisiunii de obligatiuni de stat de tip benchmark poate fi majorată prin redeschideri ulterioare ale acesteia.

Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei obligatiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.

Art. 4. - Dobânda (cuponul) se plăteste anual la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 303/2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii februarie 2008, fiind determinată conform formulei:

 

D = VN* r/ frecventa anuală a cuponului (1),

 

în care:

D = dobânda (cupon);

VN = valoarea nominală;

r = rata cuponului.

Art. 5. - Metoda de vânzare este licitatia, care va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu pret multiplu. Cotatia de pret va fi exprimată sub formă procentuală, cu 4 zecimale.

Art. 6. - Obligatiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor, persoane fizice si juridice .

Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr.10 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Numărul cotatiilor de pret nu este restrictionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, asa cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, în calitate de clienti ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 9 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al pretului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 8. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, care actionează în calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 9. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a României de către comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 10. - Evenimentele de plată aferente obligatiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie rămân în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.


*) Dobânda acumulată este determinată în conformitate cu prevederile anexei nr. 3 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.461/2007.

**) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzactionate si pe piata reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucuresti” - S.A., aceste serii se tranzactionează simultan pe piata secundară administrată de Banca Natională a României si pe piata reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucuresti” -  SA

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

- SECTIILE UNITE

 

DECIZIA Nr. 5

din 21 ianuarie 2008

 

Dosar nr. 59/2007

 

Sub presedintia domnului profesor univ. dr. Nicolae Popa, presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie,

Sectiile Unite ale Înaltei Curti de Casatie si Justitie, în conformitate cu dispozitiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, s-au întrunit pentru a examina recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la problema aplicabilitătii dispozitiilor Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, republicată, în cazul contractelor de închiriere încheiate după data intrării în vigoare a acestui act normativ.

Sectiile Unite au fost constituite cu respectarea dispozitiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, fiind prezenti 88 de judecători din totalul de 114 aflati în functie.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a fost reprezentat de procurorul Antoaneta Florea.

Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul în interesul legii, punând concluzii pentru a fi admis în sensul de a se stabili că dispozitiile Legii nr. 85/1992 sunt aplicabile si contractelor de închiriere încheiate ulterior intrării sale în vigoare, în sensul că titularii unor asemenea contracte pot solicita obligarea unitătilor economice sau bugetare de stat la încheierea contractelor de vânzare-cumpărare a suprafetelor locative pe care le ocupă.

SECTIILE UNITE,

deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

În practica instantelor judecătoresti s-a ivit diversitate de solutii în aplicarea dispozitiilor Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, republicată, în situatia în care contractele de închiriere au fost încheiate după data intrării în vigoare a legii.

Astfel, unele instante au considerat că titularii contractelor de închiriere a suprafetelor locative construite din fondurile statului si ale unitătilor economice sau bugetare de stat încheiate după data intrării în vigoare a Legii nr. 85/1992 nu pot beneficia de prevederile acestui act normativ.

S-a motivat că acest punct de vedere se impune deoarece beneficiul facultătii de a cumpăra, cu obligatia imperativă corelativă de a vinde, instituită în sarcina persoanelor juridice detinătoare ale unor astfel de locuinte, este acordat doar titularilor contractelor de închiriere din momentul intrării în vigoare a Legii nr. 85/1992.

S-a apreciat că această obligatie imperativă de a vinde nu este instituită decât în beneficiul celor care aveau calitatea de chirias la data de 29 iulie 1992, când au intrat în vigoare prevederile legii ce au reglementat acest beneficiu.

Alte instante, dimpotrivă, s-au pronuntat în sensul că dispozitiile Legii nr. 85/1992 sunt aplicabile si contractelor de închiriere încheiate ulterior intrării legii în vigoare.

În sustinerea acestui punct de vedere s-a apreciat că dispozitiile art. 7 din legea mentionată impun drept conditie pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare doar pe aceea ca locuintele să fi fost construite anterior intrării în vigoare a legii, nu si pe aceea a anterioritătii contractului de închiriere.

Aceste din urmă instante au interpretat si aplicat corect dispozitiile legii.

În adevăr, în art. 1 alin. 1 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, republicată, se prevede că „locuintele construite din fondurile statului pot fi cumpărate de titularii contractelor de închiriere, cu plata integrală sau în rate a pretului, în conditiile Decretului-lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinte construite din fondurile statului către populatie si ale prezentei legi”.

Pe de altă parte, potrivit art. 7 alin. 1 din Legea nr. 85/1992: „Locuintele construite din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, altele decât locuintele de interventie, vor fi vândute titularilor contractelor de închiriere, la cererea acestora, cu plata integrală sau în rate a pretului, în conditiile Decretului-lege nr. 61/1990 si ale prezentei legi”, iar în conformitate cu alin. 2 al aceluiasi articol „vor fi vândute la cerere, în conditiile prevederilor alin. 1 si cu respectarea dispozitiilor art. 1 alin. 3, titularilor de contracte de închiriere si locuintele care înainte de 6 martie 1945 au apartinut regiilor autonome, institutiilor si societătilor cu capital de stat, mixt sau privat, care si-au încetat existenta după această dată sau, după caz, au devenit, prin reorganizare, unităti economice sau bugetare de stat”, pentru ca, în fine, prin alin. 6 al acestui articol să se precizeze că „beneficiază de prevederile alin. 1 si chiriasii care nu sunt angajatii unitătilor proprietare”.

Din continutul acestor norme legale rezultă deci că, prin reglementarea obligativitătii vânzării imobilelor ce intră sub incidenta lor, se instituie o limitare a principiului autonomiei de vointă a părtilor, consacrat de art. 969 alin. 1 din Codul civil, conform căruia: „Conventiile legal făcute au putere de lege între părtile contractante.”

Ca urmare, sub acest aspect, consimtământul care stă de regulă la baza contractului trebuie să se circumscrie necesitătii de ordin juridic, astfel cum este precizată de dispozitiile Legii nr. 85/1992.

În adevăr, prin acest act normativ si prin Decretul-lege nr. 61/1990 s-a conferit titularilor contractelor de închiriere dreptul de a cumpăra, la cerere, locuintele sau spatiile cu altă destinatie construite din fondurile statului si ale unitătilor economice sau bugetare de stat, cu exceptia locuintelor de interventie.

De altfel, în art. 1 alin. 1 din Legea nr. 85/1992, făcându-se referire la locuintele construite din fondurile statului, se stabileste că acestea „pot fi cumpărate” sau „vor fi vândute” ca atare, ceea ce subliniază că nasterea raportului juridic este la latitudinea titularului contractului de închiriere, care, fără a fi legat de vreun termen, poate formula cerere de cumpărare.

Obligatia de a vinde însă intervine doar atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii: locuintele să fie construite din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat până la intrarea în vigoare a legii, solicitantul să fie titular al contractului de închiriere, putând fi sau nu angajat al unitătii proprietare, iar locuintele să nu facă parte din categoria celor de interventie, în sensul dispozitiilor art. 7 alin. 7 din Legea nr. 85/1992.

Totodată, este de observat că legea nu conditionează obligativitatea vânzării de existenta unui contract de închiriere valabil încheiat la data intrării sale în vigoare, de acest moment fiind conditionată doar situatia locuintelor, care, potrivit dispozitiilor art. 7 alin. 1 din lege, au fost „construite din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, până la data intrării în vigoare a prezentei legi”.

Asadar, obligatia de vânzare a acestor imobile este una in rem, în raport cu natura obiectului (locuintă construită din fondurile unitătilor economice sau bugetare, până la data intrării în vigoare a legii), si nu o obligatie in personam, derivată din calitatea de chirias la data intrării în vigoare a legii.

Ca urmare, pentru a beneficia de dispozitiile Legii nr. 85/1992, solicitantul trebuie să aibă calitatea de chirias în momentul realizării acordului de vointă (data înaintării cererii de cumpărare), si nu la data intrării în vigoare a legii.

De altfel, ratiunea acestei interpretări este impusă nu numai de continutul neechivoc al textelor de lege mentionate, dar si de scopul adoptării acestei legi, care este acela de a crea posibilitatea ca oricare chirias al unei locuinte construite din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat să devină proprietar al locuintei respective, prin cumpărare, în anumite conditii de pret si creditare.

Însăsi evolutia reglementărilor legale în materie, prin succesiunea lor logică (Decretul-lege nr. 61/1990, Legea nr. 85/1992, Legea nr. 114/1996), reflectă optiunea puterii legiuitoare de a lua măsuri de protectie socială, dând posibilitate tuturor chiriasilor să cumpere locuintele pe care le ocupă.

În cazul în care legiuitorul ar fi dorit ca de dispozitiile acestei legi să beneficieze doar o anumită categorie de chiriasi, respectiv cei care aveau contract de închiriere valabil încheiat la data intrării în vigoare a actului normativ, excluzându-i deci pe chiriasii ulteriori, ar fi prevăzut în mod expres aceasta.

Pe de altă parte, prin dispozitiile art. 2 alin. 2 si 3, art. 6 alin. 2 si ale art. 7 alin. 7 si 9 din Legea nr. 85/1992, se stabilesc în mod expres, imperativ si limitativ categoriile de locuinte care nu pot fi înstrăinate.

Asa fiind, fată de scopul acestui act normativ, de principiile aplicării legii civile în timp, precum si de regulile de interpretare logică a normelor juridice, se impune ca, în lipsa unei prevederi legale exprese de interdictie, să beneficieze de dispozitiile Legii nr. 85/1992 toti titularii contractelor de închiriere a locuintelor, indiferent de momentul încheierii acestor contracte.

In consecintă, în temeiul dispozitiilor art. 25 lit. a din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, precum si ale art. 329 din Codul de procedură civilă, urmează a se admite recursul în interesul legii si a se stabili că dispozitiile Legii nr. 85/1992, republicată, sunt aplicabile si în cazul contractelor de închiriere încheiate după data intrării în vigoare a acestui act normativ.

PENTRU ACESTE MOTIVE

în numele legii

DECID:

Admit recursul în interesul legii declarat de Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si stabilesc că dispozitiile Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, republicată, sunt aplicabile si în cazul contractelor de închiriere încheiate după data intrării în vigoare a acestui act normativ.

Obligatorie, potrivit art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă.

Pronuntată în sedintă publică, astăzi, 21 ianuarie 2008.

 

PRESEDINTELE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Prim-magistrat-asistent, Victoria Maftei