MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 208/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 208             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Miercuri, 1 aprilie 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.383 din 16 decembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 56 si art. 60 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

354. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării din România si Ministerul Apărării din Muntenegru privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Bucuresti la 17 septembrie 2008 si la Podgorica la 9 octombrie 2008

 

Acord între Ministerul Apărării din România si Ministerul Apărării din Muntenegru privind cooperarea în domeniul apărării

 

357. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor terenuri situate în comuna Belciugatele, judetul Călărasi, în vederea realizării de către Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. a obiectivului de interes national „Reabilitarea sectiunilor Băneasa-Fetesti de pe linia de cale ferată Bucuresti-Constanta, România”

 

358. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

359. - Hotărâre privind plata contributiei anuale a României la bugetul Institutului de Studii de Securitate al Uniunii Europene

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

447. - Decizie privind transferul, în interesul serviciului, al domnului Dumitru Pasniciuc din functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în functia publică de secretar al judetului Suceava

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.28. - Ordin al ministrului apărării nationale pentru aprobarea Regulamentului instructiei de front

 

M.30. - Ordin al ministrului apărării nationale pentru aprobarea Regulamentului onorurilor si ceremoniilor militare

 

153. - Ordin al presedintelui Institutului National de Statistică pentru stabilirea Metodologiei cercetării statistice privind activitatea agentiilor de turism

 

269. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea înfiintării Comitetului de coordonare a evaluării Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

 

548. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 3.713/2008 privind aprobarea institutiilor publice cu sediul în municipii si orase si a categoriilor de persoane pentru care institutiile publice sunt exceptate de la prevederile art. 5 si 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finantelor publice

 

772/C/414. - Ordin al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti si al ministrului finantelor publice privind stabilirea tarifelor pentru plata interpretilor si traducătorilor autorizati folositi de Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justitiei si Libertătilor Cetătenesti, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, Directia Natională Anticoruptie, de organele de urmărire penală, de instantele judecătoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de executori judecătoresti

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2008, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.383

din 16 decembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 56 si art. 60 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 56 si art. 60 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, exceptie ridicată de Asociatia composesorală „Lingina Silva” - Izvoarele în Dosarul nr. 389/243/2007 al Tribunalului Hunedoara - Sectia civilă.

La apelul nominal se prezintă, pentru Asociatia composesorală „Lingina Silva” - Izvoarele, dl Remus Toma, presedintele acestei asociatii, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul autorului exceptiei solicită admiterea acesteia pentru aceleasi motive pe care Ie-a invocat în fata instantei de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 5 iunie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 389/243/2007, Tribunalul Hunedoara - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 56 si art. 60 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, exceptie ridicată de Asociatia composesorală „Lingina Silva” - Izvoarele.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, se sustine că prevederile de lege atacate contravin dispozitiilor art. 1 alin. (3) si (5), art. 11, 15, 16, 21, 40, 45 si 46 din Constitutie, deoarece permit oricărei persoane interesate să sesizeze instanta de judecată si să ceară dizolvarea asociatiei, iar în cazul în care asociatia este dizolvată, drepturile asociatilor sunt afectate grav prin trecerea bunurilor rămase în proprietatea statului.

Tribunalul Hunedoara - Sectia civilă consideră exceptia neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate nu contravin Constitutiei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei îl reprezintă prevederile art. 56 si art. 60 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 25 iulie 2005.

Prevederile de lege criticate au următoarea redactare:

- Art. 56: „(1) Asociatia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:

a) când scopul sau activitatea asociatiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

c) când asociatia urmăreste un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

d) când asociatia a devenit insolvabilă;

e) în cazul prevăzut la art. 14.


(2) Instanta competentă să hotărască dizolvarea este judecătoria în circumscriptia căreia asociatia îsi are sediul.”;

- Art. 60: „(1) În cazul dizolvării asociatiei sau fundatiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

(2) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, printr-o procedură stabilită în statutul asociatiei sau al fundatiei.

(3) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării lichidatorii nu au reusit să transmită bunurile în conditiile alin. (2), precum si în cazul în care statutul asociatiei sau al fundatiei nu prevede o procedură de transmitere a bunurilor ori dacă prevederea este contrară legii sau ordinii publice, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanta competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.

(4) În cazul în care asociatia sau fundatia a fost dizolvată pentru motivele prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. a) - c), bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către stat, prin Ministerul Finantelor, sau, după caz, de comuna sau orasul în a cărui rază teritorială asociatia sau fundatia îsi avea sediul, dacă aceasta din urmă era de interes local.

(5) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.”

Textele constitutionale considerate a fi încălcate sunt: art. 1 alin. (3) si (5) privind statul român, art. 11 referitor la dreptul international si dreptul intern, art. 15 privind universalitatea, art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 privind accesul liber la justitie, art. 40 privind dreptul la asociere, art. 45 privind libertatea economică si art. 46 privind dreptul la mostenire.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că reglementarea posibilitătii oricărei părti interesate de a solicita dizolvarea asociatiei prin hotărâre judecătorească, în cazurile stabilite de art. 56 din ordonanta criticată, nu contravine, sub niciun aspect, dispozitiilor constitutionale invocate. De asemenea, transmiterea bunurilor asociatiei care a fost dizolvată către persoane juridice, expres prevăzute de art. 60 din ordonantă, vizează destinatia bunurilor asociatiei căreia i s-a aplicat o sanctiune civilă, aceea a dizolvării în conditiile art. 56.

Curtea observă că asupra constitutionalitătii dispozitiilor cap. IX din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, din care fac parte si textele de lege criticate, s-a pronuntat prin Decizia nr. 449 din 30 mai 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 27 iunie 2006, si prin Decizia nr. 714 din 13 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 22 octombrie 2007, constatând că aceste texte de lege sunt constitutionale.

În deciziile mentionate Curtea a retinut că dispozitiile cap. IX din ordonantă instituie o procedură specială de dizolvare si lichidare a asociatiilor, fundatiilor si federatiilor, ce are drept scop îndestularea corespunzătoare a creditorilor, transmiterea bunurilor rămase în urma lichidării si radierea acestor forme asociative din Registrul asociatiilor si fundatiilor. Instituirea unei asemenea proceduri speciale este rezultatul faptului că asociatiile si fundatiile, astfel cum prevede art. 1 alin. (2) din ordonantă, sunt persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial si de aceea dizolvarea poate avea loc si pentru alte motive decât cele strict economice.

Cele statuate în deciziile mentionate îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză, neintervenind elemente noi, de natură a determina o reconsiderare ajurisprudentei Curtii Constitutionale.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 56 si art. 60 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, exceptie ridicată de Asociatia composesorală „Lingina Silva” - Izvoarele în Dosarul nr. 389/243/2007 al Tribunalului Hunedoara - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 decembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Maria Bratu

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării din România si Ministerul Apărării din Muntenegru privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Bucuresti la 17 septembrie 2008 si la Podgorica la 9 octombrie 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Ministerul Apărării din România si Ministerul Apărării din Muntenegru privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Bucuresti la 17 septembrie 2008 si la Podgorica la 9 octombrie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Mihai Stănisoară

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Mazuru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 martie 2009.

Nr. 354.

 

ACORD

între Ministerul Apărării din România si Ministerul Apărării din Muntenegru privind cooperarea în domeniul apărării

 

Ministerul Apărării din România si Ministerul Apărării din Muntenegru, denumite în continuare părti,

recunoscând dezvoltarea bunelor relatii dintre cele două state, bazate pe respectarea reciprocă a intereselor nationale, pe reciprocitate si parteneriat,

confirmând telul celor două state de a întări întelegerea, stabilitatea si securitatea în Europa, în conformitate cu Carta Natiunilor Unite si cu Actul final al Conferintei pentru Securitate si Cooperare în Europa, si dezvoltarea dimensiunii de apărare a Uniunii Europene, precum si Programul Parteneriatului pentru Pace al NATO,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Scop

 

Scopul prezentului acord este de a crea cadrul juridic necesar pentru cooperarea dintre părti în domeniul apărării.

 

ARTICOLUL 2

Domenii de cooperare

 

(1) Cooperarea dintre părti va fi desfăsurată în următoarele domenii:

a) doctrina militară si politica de securitate;

b) aspecte legale în domeniul apărării;

c) instruire;

d) pregătirea personalului militar si civil;

e) organizarea fortelor armate;

f) controlul armamentelor si dezarmare;

g) sistemul militar financiar si de contabilitate;

h) activităti militare economice si tehnico-stiintifice;

i) geografie si topogeodezie;

j) aspecte privind mediul si controlul poluării;

k) medicină militară;

l) cultură, sport, recreere.

(2) Părtile pot conveni si asupra altor domenii de cooperare.

 

ARTICOLUL 3

Forme de cooperare

 

(1) Cooperarea dintre părti poate fi realizată prin următoarele forme:

a) vizite de lucru între oficialii părtilor;

b) vizite ale delegatiilor;

c) invitatii la expozitii de echipament si armament militar, exercitii militare, seminarii si conferinte;

d) schimb de personal civil si militar pentru pregătire, inclusiv pregătire pentru operatiuni de mentinere a păcii.

(2) Părtile pot conveni si asupra altor forme de cooperare.

 


ARTICOLUL 4

Aplicare

 

În scopul aplicării prevederilor prezentului acord, părtile pot încheia întelegeri si protocoale specifice.

 

ARTICOLUL 5

Planul anual de cooperare

 

(1) Cooperarea va fi desfăsurată pe baza activitătilor convenite de către părti. Părtile pot face propuneri concrete care vor fi transmise pe canale diplomatice.

(2) Pe baza acestor propuneri părtile vor elabora un plan anual de cooperare, care va fi semnat de reprezentantii împuterniciti ai părtilor nu mai târziu de data de 1 decembrie a anului premergător desfăsurării activitătilor, planul anual de cooperare poate fi modificat oricând prin consimtământul părtilor.

(3) Planul anual de cooperare va contine informatii privind titlul activitătii, data si locul desfăsurării si numărul participantilor. Dacă este necesar, pot fi incluse orice informatii suplimentare.

 

ARTICOLUL 6

Aspecte financiare

 

(1) Costurile legate de activitătile din planul anual de cooperare vor fi suportate pe bază de reciprocitate, cu exceptia cazului când părtile convin altfel.

(2) Partea care trimite va suporta cheltuielile pentru transportul international.

(3) Partea care primeste va suporta toate cheltuielile pentru cazare, masă si transport pe teritoriul propriului stat.

(4) Partea care primeste va asigura asistenta medicală si stomatologică de urgentă la acelasi nivel la care este asigurată personalului propriu.

(5) Costurile legate de pregătirea personalului de comandă si a specialistilor în institutiile militare de învătământ ale părtii care primeste, trimiterea specialistilor pentru asigurarea sprijinului logistic, servicii pentru aeronave militare pe aeroporturile militare ale celeilalte părti, precum si orice alte cheltuieli care pot apărea ca urmare a aplicării prevederilor prezentului acord vor fi realizate pe baza unor aranjamente si/sau contracte.

 

ARTICOLUL 7

Jurisdictie

 

Pe timpul stationării pe teritoriul statului părtii care primeste, statutul reprezentantilor părtii care trimite va fi supus prevederilor Acordului dintre statele părti la Tratatul Atlanticului de Nord si celelalte state participante ia Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul fortelor lor, încheiat la Bruxelles la 19 iunie 1995.

 

ARTICOLUL 8

Protectia informatiilor clasificate

 

(1) Prevederile acestui articol vor fi aplicate până la data la care va intra în vigoare un acord bilateral de securitate privind

protectia informatiilor clasificate, încheiat între părti sau între statele lor.

(2) Părtile se angajează să folosească, să mânuiască si să protejeze orice informatii sau materiale clasificate la care pot avea acces în temeiul prezentului acord, în conformitate cu legile si reglementările nationale ale statelor părtilor privind protectia informatiilor clasificate.

(3) Fiecare parte conferă informatiilor clasificate primite de la cealaltă parte cel putin aceeasi protectie care este asigurată propriilor informatii clasificate cu nivel echivalent.

(4) Informatiile si materialele clasificate vor fi transmise numai prin canale oficiale între autoritătile competente ale părtilor.

(5) Orice informatii sau materiale clasificate primite în cadrul prezentului acord nu pot fi transmise sau divulgate unor terte părti fără aprobarea prealabilă scrisă a celeilalte părti.

(6) Prevederile referitoare la responsabilitătile părtilor pentru folosirea informatiilor clasificate si prevenirea divulgării se vor aplica si după iesirea din vigoare a prezentului acord.

 

ARTICOLUL 9 Obligatiile părtilor rezultând din alte acorduri internationale

 

Prezentul acord nu aduce atingere drepturilor si obligatiilor părtilor ce rezultă din alte acorduri internationale la care acestea sau statele lor sunt părti.

 

ARTICOLUL 10 Solutionarea diferendelor

 

Eventualele diferende determinate de interpretarea si aplicarea prezentului acord vor fi solutionate de părti prin negocieri si nu vor fi supuse nici unor tribunale internationale, nici unor terte părti pentru rezolvare.

 

ARTICOLUL 11

Prevederi finale

 

(1) Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări, în scris, referitoare la îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea acestuia în vigoare.

(2) Prezentul acord poate fi amendat oricând, în scris, cu consimtământul părtilor. Intrarea în vigoare a amendamentelor se va face în conformitate cu prevederile alin. (1).

(3) Prezentul acord este încheiat pe o perioadă nedeterminată de timp. Oricare parte poate notifica, în scris, despre intentia de a-l denunta. Denuntarea va produce efecte la 6 luni de la data primirii notificării.

(4) În cazul în care la data denuntării sau iesirii din vigoare există aspecte financiare sau pretentii nerezolvate, prevederile prezentului acord referitoare la acestea vor rămâne în vigoare până la solutionarea definitivă.

(5) Responsabilitătile si obligatiile fiecărei părti cu privire la întelegerile de securitate si protectia informatiilor clasificate vor continua să se aplice si după iesirea din vigoare a prezentului acord.

 

Semnat la Bucuresti la 17 septembrie 2008 si la Podgorica la 9 octombrie 2008, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, muntenegreană si engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor diferente de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Ministerul Apărării din România,

Teodor Melescanu,

ministrul apărării

Pentru Ministerul Apărării din Muntenegru

Boro Vucinic,

ministrul apărării


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor terenuri situate în comuna Belciugatele, judetul Călărasi, în vederea realizării de către Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. a obiectivului de interes national „Reabilitarea sectiunilor Băneasa-Fetesti de pe linia de cale ferată Bucuresti-Constanta, România”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art.12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si având în vedere prevederile art. 47 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a terenurilor situate în comuna Belciugatele, judetul Călărasi, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecute în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Belciugatele nr. 12 din 28 aprilie 2008, în vederea realizării de către Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. a obiectivului de interes national „Reabilitarea sectiunilor Băneasa-Fetesti de pe linia de cale ferată Bucuresti-Constanta, România”.

(2) Terenurile date în administrare potrivit alin. (1) nu pot primi altă destinatie.

Art. 2. - Predarea-preluarea suprafetelor de teren prevăzute la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între Consiliul Local al Comunei Belciugatele si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, prin Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Constantin Dascălu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 25 martie 2009.

Nr. 357.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale terenurilor situate în comuna Belciugatele, judetul Călărasi, care se dau în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. a obiectivului de interes national „Reabilitarea sectiunilor Băneasa-Fetesti de pe linia de cale ferată Bucuresti-Constanta, România”

 

Nr. crt.

Locul unde este situat terenul

Persoana juridică de la care se transmite

Persoana juridică la care se transmite

Caracteristicile tehnice ale terenului

1.

Comuna Belciugatele, judetul Călărasi

Consiliul Local al Comunei Belciugatele, judetul Călărasi

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

S = 6.897,59 m2, categoria de folosintă = drum comunal, fără nr. cadastral

2.

Comuna Belciugatele, judetul Călărasi

Consiliul Local al Comunei Belciugatele, judetul Călărasi

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

S = 1.245,60 m2, categoria de folosintă = drum comunal, fără nr. cadastral

3.

Comuna Belciugatele, judetul Călărasi

Consiliul Local al Comunei Belciugatele, judetul Călărasi

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

S = 906,88 m2, categoria de folosintă = drum comunal, fără nr. cadastral

4.

Comuna Belciugatele, judetul Călărasi

Consiliul Local al Comunei Belciugatele, judetul Călărasi

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

S= 157,54 m2, categoria de folosintă = drum comunal, fără nr. cadastral

5.

Comuna Belciugatele, judetul Călărasi

Consiliul Local al Comunei Belciugatele, judetul Călărasi

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

S = 154,88 m2, categoria de folosintă = drum comunal fără nr. cadastral

6.

Comuna Belciugatele, judetul Călărasi

Consiliul Local al Comunei Belciugatele, judetul Călărasi

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

S = 222,54 m2, categoria de folosintă = drum comunal, nr. cadastral 541

7.

Comuna Belciugatele, judetul Călărasi

Consiliul Local al Comunei Belciugatele, judetul Călărasi

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

S = 3.634,85 m2, categoria de folosintă = drum comunal, nr. cadastral 542

 

 

 

Total suprafată:

13.219,88 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si având în vedere dispozitiile art. 2 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Datele de identificare ale unor imobile apartinând domeniului public al statului, înregistrate la pozitiile M.F nr. 99760 si 99764 din anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru si a revizuirii măsurătorilor initiale.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Constantin Dascălu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 25 martie 2009.

Nr. 358.

 


ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si în concesiunea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. pentru care se modifică suprafata ca urmare a efectuării lucrărilor de  cadastru si a revizuirii măsurătorilor initiale

 

1. Ordonator principal de credite

13633330

MINISTERUL TRANSPORTURILOR Sl INFRASTRUCTURII

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator tertiar de credite

 

 

4. Regii autonome si companii/societăti nationale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institutii nationale de cercetare-dezvoltare si, după caz, societăti comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul de stat

16054368

COMPANIA NATIONALĂ DE AUTOSTRĂZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMÂNIA- S.A.

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. MF

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii/dării

în folosintă

Valoarea de

inventar

(în lei)

Situatia juridică

Situatia juridică actuală

Tip bun

Descriere tehnică

Vecinătăti

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

Concesiune/

Închiriat/Dat cu

titlu gratuit

99760

8.12.03

DN 19C

Km 0+000-km 9+389 = 9,389 km

Valea lui Mihai - frontiera H

Tara: România;

Judet-;

Nr.;

Valea lui Mihai -

frontiera H

2000

12.631,147

HG 540/2000;

L 219/1998;

L 47/2004

concesionat

 

imobil

99764

8.12.01

Teren A1

S = 391,065 ha

Bucuresti - Pitesti

Tara: România;

Judet-;

Nr.; Bucuresti- Pitesti

1964

1

D 720/964;

L 219/1998;

L 47/2004

concesionat

 

imobil


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind plata contributiei anuale a României la bugetul Institutului de Studii de Securitate al Uniunii Europene

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contributiei anuale a României la bugetul Institutului de Studii de Securitate al Uniunii Europene.

Art. 2. - Fondurile aferente contributiei prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul anual al Ministerului Afacerilor Externe, iar plata se efectuează în două transe egale, conform notificărilor transmise de Institutul de Studii de Securitate al Uniunii Europene.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Mazuru,

secretar de stat

Ministrul apărării nationale,

Mihai Stănisoară

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 25 martie 2009.

Nr. 359.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind transferul, în interesul serviciului, al domnului Dumitru Pasniciuc din functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în functia publică de secretar al judetului Suceava

 

Având în vedere solicitarea presedintelui Consiliului Judetean Suceava, formulată prin Adresa nr. 4.525 din 26 martie 2009, privind transferul, în interesul serviciului, al domnului Dumitru Pasniciuc din functia publică de inspector guvernamental în functia publică de secretar al judetului Suceava, vacantă începând cu data de 1 aprilie 2009, precum si acordul scris al domnului Dumitru Pasniciuc cu privire la acest transfer,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) lit. b) si art. 90 alin. (1) lit. a) si alin. (2)-(4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Domnul Dumitru Pasniciuc, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, se transferă, în interesul serviciului, în functia publică de secretar al judetului Suceava.

Art. 2. - Transferul prevăzut la art. 1 va opera de la data de 1 aprilie 2009.

Art. 3. - Numirea în functia publică de secretar al judetului Suceava se face prin dispozitie a presedintelui Consiliului Judetean Suceava.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 31 martie 2009.

Nr. 447.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului instructiei de front

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. j) si o) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul instructiei de front, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă „R.G.-5, Regulamentul instructiei de front”, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M. 178/2001**), modificat si completat prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M. 132/2004**).

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul apărării nationale,

Viorel Oancea, secretar de stat

 

Bucuresti, 11 martie 2009.

Nr. M.28.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

**) Ordinele ministrului apărării nationale nr. M.178/2001 si M.132/2004 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece aveau ca obiectreglementări din sectorul de apărare a tării si securitate natională.

 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului onorurilor si ceremoniilor militare

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul onorurilor si ceremoniilor militare, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă „R.G.-4, Regulamentul onorurilor si ceremoniilor militare”, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M. 119/2000**), cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul apărării nationale,

Viorel Oancea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 martie 2009.

Nr. M.30.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

**) Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.119/2000 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a tării si securitate natională.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICĂ

 

ORDIN

pentru stabilirea Metodologiei cercetării statistice privind activitatea agentiilor de turism

 

În temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistică, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Comitetului de avizare metodologică nr. 1/2009,

presedintele Institutului National de Statistică emite următorul ordin:

Art. 1. - Obiectul prezentului ordin este stabilirea Metodologiei cercetării statistice privind activitatea agentiilor de turism.

Art. 2. - Metodologia mentionată la art. 1 este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Institutul National de Statistică va asigura actualizarea metodologiei în functie de legislatia europeană.

Art. 4. - (1) Prezentul ordin va fi pus în aplicare de către compartimentul de specialitate din cadrul Institutului National de Statistică.

(2) Prevederile prezentului ordin devin obligatorii pentru statistica oficială din România.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Institutului National de Statistică,

Vergil Voineagu

 

Bucuresti, 24 februarie 2009.

Nr. 153.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIA CERCETĂRII STATISTICE

privind activitatea agentiilor de turism

 

1. Cadrul general

1.1. Obiectivele cercetării statistice

Informatiile referitoare la activitatea agentiilor de turism sunt utilizate pentru lucrări de analiză si prognoză privind activitatea de turism, de către Ministerul Turismului, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Turism, societăti cu activitate de turism si alte institutii.

Cercetarea statistică privind activitatea agentiilor de turism are următoarele obiective:

• compilarea contului-satelit de turism;

• culegerea de date anuale privind activitatea agentiilor de turism;

• obtinerea unor statistici de calitate referitoare la activitatea agentiilor de turism;

• valorificarea rezultatelor cercetării statistice prin publicatii în acest domeniu.

1.2. Cadrul legal

Ordinul presedintelui Institutului National de Statistică nr. 153/2009 pentru stabilirea Metodologiei cercetării statistice privind activitatea agentiilor de turism

1.3. Concepte si definitii

Turismul cuprinde activitătile desfăsurate de persoane în cursul călătoriilor si sederilor lor în afara mediului lor obisnuit (resedintei obisnuite), pentru o perioadă neîntreruptă care să nu depăsească un an, în scopuri de odihnă, pentru afaceri, vizitarea prietenilor si a rudelor, tratament medical, în scopuri religioase, ori în scopul realizării unor pelerinaje.

Formele de turism:

a) turismul intern: rezidentii unei tări date care călătoresc numai în interiorul acestei tări;

b) turismul receptor: nerezidentii care călătoresc în tara dată;

c) turismul emitor: rezidentii unei tări date care călătoresc în alte tări.

Cele 3 forme de bază ale turismului enuntate anterior pot fi asociate si se obtin următoarele categorii de turism:

- turismul interior, care regrupează turismul intern si turismul receptor;

- turismul national, care reprezintă turismul intern si turismul emitor;

- turismul international, care reprezintă turismul receptor si turismul emitor.

Pentru scopuri ale statisticilor de turism si în acord cu modalitătile de bază ale turismului, vizitatorii pot fi clasificati astfel:

a) vizitatori internationali: - turisti;

- excursionisti - vizitatori de o zi;

b) vizitatori interni: - turisti;

- excursionisti - vizitatori de o zi. Termenul vizitator international desemnează orice persoană care se deplasează într-o tară, alta decât cea în care ea îsi are rezidenta obisnuită, pentru o perioadă mai mică de 12 luni, si al cărei motiv principal al vizitei este altul decât acela de a exercita o activitate remunerată în tara vizitată. Vizitatorii internationali includ:

- turistii, care reprezintă vizitatorii care petrec cel putin o noapte într-o structură turistică de găzduire colectivă sau privată în tara vizitată;

- excursionistii - vizitatorii de o zi, care reprezintă vizitatorii care nu petrec cel putin o noapte într-o structură turistică de găzduire colectivă sau privată în tara vizitată.

Termenul vizitator intern desemnează orice persoană care se deplasează, pentru o perioadă mai mică de 12 luni, într-un loc situat în tara sa de resedintă, dar altul decât acela care corespunde mediului obisnuit al său, si al cărei motiv principal al vizitei este altul decât acela de a exercita o activitate remunerată în locul vizitat.

În scopuri statistice, sintagma vizitator intern de o zi - excursionist intern - desemnează un vizitator intern care nu petrece cel putin o noapte într-o structură turistică colectivă sau privată, în locul vizitat.

Pentru scopuri ale statisticilor de turism international, o persoană este rezidentă într-o tară, dacă:

a) persoana a locuit în tara respectivă cea mai mare parte a anului scurs - 12 luni; sau


b) persoana a locuit în acea tară o perioadă de timp mai mică de 12 luni, dar are intentia să se reîntoarcă în cele 12 luni care urmează pentru a trăi acolo.

1.3.1 Concepte si definitii specifice

Agentiile de turism tour operatoare sunt acele agentii de turism specializate în organizarea de programe si actiuni turistice, pe care le comercializează direct sau prin intermediul altor agentii de turism, pe bază de contracte sau conventii.

Agentiile de turism cu activitate de vânzare sunt acele agentii de turism care vând programele si actiunile turistice ale tour operatorilor.

Actiunea turistică reprezintă modalitatea specifică de desfăsurare si conditiile asigurate de operatorul economic organizator, pe parcursul călătoriei turistului.

Turistii participanti la o actiune turistică reprezintă numărul persoanelor înscrise la actiunea respectivă, excluzându-se turistii care renuntă la actiune înainte de desfăsurarea ei.

Pachetele turistice reprezintă două sau mai multe servicii oferite la un pret forfetar.

Sejurul turistic reprezintă intervalul de timp în care un turist consumă pachetul de servicii turistice în aceeasi destinatie turistică.

Turismul cultural reprezintă forma de turism practicată în scopul satisfacerii necesitătilor spirituale, al desăvârsirii formării culturale a turistului. Această formă de turism include vizitarea de locuri istorice, muzee, galerii de artă etc.

Încasările din incoming reprezintă contravaloarea serviciilor turistice prestate cetătenilor din afara României, pe teritoriul României. Se includ si turismul de business si turismul de tip MICE - meeting, incentives, conferences, events.

Încasările din turismul intern reprezintă contravaloarea serviciilor turistice prestate cetătenilor români pe teritoriul României. Se includ si turismul de business si turismul de tip MICE - meeting, incentives, conferences, events.

Încasările din outgoing reprezintă contravaloarea serviciilor turistice prestate cetătenilor români în afara teritoriului României. Se includ si turismul de business si turismul de tip MICE - meeting, incentives, conferences, events.

În cadrul activitătilor de incoming, turism intern si outgoing se includ următoarele: servicii de transport, cazare, masă, tratament balnear, agrement, servicii anexe: excursii optionale, bilete de spectacole, intrări la muzee; dotări pentru organizarea turismului de tip MICE - săli, traducere simultană, videoproiector etc. - si alte servicii turistice.

2. Descrierea cercetării statistice

2.1. Sfera de cuprindere

Este cercetată activitatea turistică a agentiilor de turism tour operatoare si a celor cu activitate de vânzare, dintr-un esantion de tip cut off.

2.2. Clasificări si nomenclatoare utilizate

Sunt utilizate pentru realizarea cercetării statistice următoarele clasificări si nomenclatoare:

- clasificarea agentiilor de turism pe forme de proprietate;

- clasificarea după tipul societătii: tour operatoare, cu activitate de vânzare;

- clasificarea activitătilor din economia natională - CAEN Rev2;

- registrul REGIS pentru codul unic de identificare - CUI.

2.3. Principalele variabile studiate si chestionarul cercetării statistice

2.3.1. Principalele variabile studiate

Numărul de turisti participanti la activitatea de incoming - pentru turisti străini care vin în România, numărul de turisti participanti la activitatea internă - numai pentru turistii români - si numărul de turisti participanti la activitatea de outgoing - turisti români care pleacă în străinătate, ponderea încasărilor din incoming în circuitele turistice, sejururi turistice si turism balnear/tratament medical si similar pentru activitatea de turism intern si outgoing, structura pachetelor turistice pe cele 3 tipuri de activităti organizate de agentiile de turism, ponderea vânzărilor în total cifră de afaceri, ponderea tipurilor de turism în vânzările de pachete turistice.

2.3.2 Chestionarul cercetării statistice

Chestionarul cercetării statistice „Activitatea agentiilor de turism” - Turism 2 este structurat în 6 capitole, inclusiv un capitol cu date de identificare.

Capitolul „Date de identificare” contine informatii referitoare la: denumirea agentiei de turism; identificatorul statistic; codul unic de identificare - CUI/cod fiscal; codul SIRUTA al judetului; codul SIRUTA al localitătii; adresa agentiei: strada, numărul, sectorul; forma juridică; forma de proprietate; activitatea principală - CAEN Rev 2; tipul societătii: tour operatoare, cu activitate de vânzare.

Capitolul 1 „Activitatea de incoming” - pentru turistii străini care vin în România, prin care se obtin informatii separat pentru agentii tour operatoare si cu activitate de vânzare, pentru:

1.1 Număr total de turisti

1.2 Procente din total încasări

1.3 Care este ponderea din totalul încasărilor din incoming a:

1.3.1 Circuite turistice

1.3.2 Sejururi turistice

1.3.3 Turism balnear/tratament medical

Capitolul 2 „Activitatea de turism intern” - pentru turistii români, prin care se obtin informatii separat pentru agentii tour operatoare si cu activitate de vânzare, pentru:

2.1 Număr total de turisti

2.2 Procente din total încasări

2.3 Care este ponderea din totalul încasărilor din incoming a:

2.3.1 Circuite turistice

2.3.2 Sejururi turistice

2.3.3 Turism balnear/tratament medical

2.4 Numărul de turisti participanti la actiunile turistice interne în:

2.4.1 Zona litorală 2.4.2. Croaziere fluviale

2.4.3 Croaziere maritime

2.4.4 Delta Dunării

2.4.5 Turism cultural

2.4.6 Pelerinaj religios

2.4.7 Zona montană

Capitolul 3 „Activitatea de outgoing” - pentru turistii români care pleacă în străinătate, prin care se obtin informatii separat pentru agentii tour operatoare si cu activitate de vânzare, pentru:

3.1 Număr total de turisti

3.2 Procente din total încasări

3.3 Care este ponderea din totalul încasărilor din incoming a:

3.3.1 Circuite turistice

3.3.2 Sejururi turistice

3.3.3 Turism balnear/tratament medical

3.4 Primele 10 destinatii turistice externe - numărul de turisti plecati - în ordine descrescătoare, după total încasări

Capitolul 4 „Structura pachetelor turistice” - în procente

4.1 INCOMING

4.1.1 Cazare

4.1.2 Alimentatie - restaurant, cafenea, bar etc.

4.1.3 Transport

4.1.4 Servicii culturale recreative si agrement

4.1.5 Comisionul agentiei dumneavoastră

4.1.6 Alte servicii

4.2 TURISM INTERN

4.2.1 Cazare

4.2.2 Alimentatie - restaurant, cafenea, bar etc.

4.2.3 Transport

4.2.4 Servicii culturale recreative si agrement


4.2.5 Comisionul agentiei dumneavoastră

4.2.6 Alte servicii

4.3 TURISM EXTERN - OUTGOING

4.3.1 Cazare

4.3.2 Alimentatie - restaurant, cafenea, bar etc.

4.3.3 Transport

4.3.4 Servicii culturale recreative si agrement

4.3.5 Comisionul agentiei dumneavoastră

4.3.6 Alte servicii

Capitolul 5 „Estimati ponderea vânzărilor de pachete turistice în total cifră de afaceri a agentiei dumneavoastră”

Capitolul 6 „Estimati ponderea tipurilor de turism detinută în vânzările de pachete turistice: incoming, intern, outgoing”

3. Esantionul cercetării statistice

Esantionul cercetării statistice stabilit este de tip cut-off, cu cercetarea exhaustivă a agentiilor de turism care au avut peste 85% din cifra de afaceri înregistrată în Registrul statistic.

Esantionul rezultat cuprinde 297 de agentii de turism, cu reprezentativitate la nivel national.

4. Organizarea culegerii si prelucrarea datelor

4.1. Metoda de înregistrare

Chestionarul cercetării statistice „Activitatea agentiilor de turism” - Turism 2 se va realiza prin autoînregistrare. Agentia de turism va completa chestionarul statistic si îl va transmite directiilor teritoriale de statistică.

4.2. Perioada de referintă si de înregistrare

Perioada de referintă pentru care se înregistrează datele statistice este anul.

Perioada de înregistrare: chestionarul cercetării statistice. „Activitatea agentiilor de turism” - Turism 2 va fi transmis

directiilor teritoriale de statistică pe data de 10 februarie a anului care urmează celui cercetat.

4.3. Prelucrarea datelor

La directiile teritoriale de statistică se va proceda la introducerea în calculator a datelor din chestionarele primite de la agentiile de turism, realizarea controlului logic, utilizând programele informatice primite de la Institutul National de Statistică - INS.

Datele validate la nivel de unitate observată se transmit la INS, prin teletransmisie, conform termenului din Programul statistic anual.

La nivel de INS se realizează validarea datelor, tabelele publicatiei, analiza datelor si diseminarea acestora.

5. Prezentarea si utilizarea rezultatelor cercetării statistice

5.1. Principalii indicatori utilizati

Indicatori privind activitatea de incoming, turism intern si outgoing a agentiilor de turism tour operatoare si a celor cu activitate de vânzare

5.2. Forme de prezentare a rezultatelor

Datele statistice referitoare la activitatea agentiilor de turism se diseminează în publicatiile si la termenele stabilite anual prin Programul statistic anual.

Informatiile statistice referitoare la activitatea agentiilor de turism se diseminează în următoarele publicatii: breviarul statistic „Turismul României”, capitolul „Turism”, din Anuarul statistic al României.

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

pentru aprobarea înfiintării Comitetului de coordonare a evaluării Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

 

Având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale;

- Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999;

- Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.828/2006 din 8 decembrie 2006 privind stabilirea regulilor pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.083/2006 care stipulează prevederile generale ale Fondului European de Dezvoltare Regională, Fondului Social European si Fondului de Coeziune si a Regulamentului nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului asupra Fondului European de Dezvoltare Regională;

- Regulamentul (CE) nr. 1.081/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.784/1999;

- Decizia Comisiei Europene nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007 de adoptare a Programului operational de ajutor comunitar din partea Fondului Social European, în conformitate cu obiectivul „Convergentă” în România,

în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă înfiintarea Comitetului de coordonare a evaluării Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, ca structură natională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol consultativ în procesul de evaluare a Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”.

Art. 2. - Lista autoritătilor publice, institutiilor si organizatiilor ai căror reprezentanti au statut de membru titular, respectiv supleant în Comitetul de coordonare a evaluării Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” si atributiile membrilor Comitetului de coordonare a evaluării

Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” sunt cuprinse în anexele nr. 1 si 2.

Art. 3. - Presedintia, respectiv secretariatul tehnic ale Comitetului de coordonare a evaluării Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” sunt asigurate de Directia generală Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane.”

Art. 4. - În functie de tematica evaluării, la reuniunile Comitetului de coordonare a evaluării Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” vor participa numai membrii desemnati din cadrul autoritătilor publice, institutiilor si organizatiilor relevante pentru activitatea de evaluare respectivă.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Directia generală Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Alexandru Petru Frătean,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 martie 2009.

Nr. 269.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

autoritătilor publice, institutiilor si organizatiilor ai căror reprezentanti au statut de membru în Comitetul de coordonare a evaluării Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

 

1. Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale:

- Directia generală Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane”

- Directia coordonare FSE

2. Ministerul Finantelor Publice:

- Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale

3. Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării - Ol POSDRU

4. Ol POSDRU Centrul National pentru Dezvoltarea învătământului Profesional si Tehnic

5. OIR POSDRU Regiunea Nord-Est

6. OIR POSDRU Regiunea Sud-Est

7. OIR POSDRU Regiunea Sud-Muntenia

8. OIR POSDRU Regiunea Sud-Vest Oltenia

9. OIR POSDRU Regiunea Vest

10. OIR POSDRU Regiunea Nord-Vest

11. OIR POSDRU Regiunea Centru

12. OIR POSDRU Regiunea Bucuresti-Ilfov

13. Ol POSDRU Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă

14. Coalitia ONG-uri pentru fonduri structurale

15. Agentia Natională pentru Romi

16. Centrul Parteneriat pentru Egalitate

17. Romani Criss - Centrul Romilor pentru Interventie Socială si Studii

18. Organizatia Natională a Persoanelor cu Handicap din România

19. Blocul National Sindical

20. Consiliul National al întreprinderilor Private Mici si Mijlocii din România

21. Universitatea din Craiova

22. Academia de Studii Economice - Facultatea de Relatii Economice Internationale

23. Institutul National de Cercetare Stiintifică în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale

24. Institutul de Cercetare a Calitătii Vietii

25. Agentia de Monitorizare a Presei

 

ANEXA Nr. 2

 

ATRIBUTIILE

Comitetului de coordonare a evaluării Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

 

Atributiile membrilor Comitetului de coordonare a evaluării Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” sunt următoarele:

• furnizează feedback privind fisa tehnică de evaluare elaborată de Compartimentul programare si evaluare program;

• furnizează feedback privind rapoartele de evaluare elaborate, revizuite si îmbunătătite de către evaluatorul extern;

• asigură controlul calitătii rapoartelor de evaluare, pe baza cunostintelor obtinute pe parcursul activitătilor de constructie a capacitătii în domeniul evaluării de program;

• revizuieste periodic progresul activitătilor de evaluare;

• identifică si sugerează solutii privind modul de gestionare a diferitelor riscuri asociate procesului de evaluare.

 


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 3.713/2008 privind aprobarea institutiilor publice cu sediul în municipii si orase si a categoriilor de persoane pentru care institutiile publice sunt exceptate de la prevederile art. 5 si 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finantelor publice

 

Tinând cont de necesitatea fluidizării operatiunilor cu numerar derulate de institutiile publice cu sediul în municipii si orase prin intermediul unitătilor Trezoreriei Statului,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.713/2008 privind aprobarea institutiilor publice cu sediul în municipii si orase si a categoriilor de persoane pentru care institutiile publice sunt exceptate de la prevederile art. 5 si 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finantelor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 9 ianuarie 2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 se abrogă.

2. La anexa nr. 2, după punctul 13, se introduc două noi puncte, punctele 14 si 15, cu următorul cuprins:

„14. Personalul care desfăsoară activităti privind organizarea si constatarea infractiunilor flagrante de coruptie din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie

15. Angajatii unor institutii publice cu sediul în municipii si orase pentru sumele reprezentând ajutor de deces.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 martie 2009.

Nr. 548.

 

MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTĂTILOR CETĂTENESTI

Nr. 772/C din 5 martie 2009

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 414 din 3 martie 2009

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor pentru plata interpretilor si traducătorilor autorizati folositi de Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justitiei si Libertătilor Cetătenesti, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, Directia Natională Anticoruptie, de organele de urmărire penală, de instantele judecătoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de executori judecătoresti

 

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,

având în vedere dispozitiile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducătorilor folositi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justitiei si Libertătilor Cetătenesti, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, Directia Natională Anticoruptie, de organele de urmărire penală, de instantele judecătoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de executori judecătoresti, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Tarifele pentru plata interpretilor si traducătorilor autorizati folositi de Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justitiei si Libertătilor Cetătenesti, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, Directia Natională Anticoruptie, de organele de urmărire penală, de instantele judecătoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de executori judecătoresti se stabilesc astfel:

a) 23,15 lei/oră sau, după caz, pentru fractiuni de oră, pentru plata interpretilor autorizati pentru efectuarea traducerilor din/în limbi străine în/din limba română;

b) 33,56 lei/pagină format A4; stil Normal Arial; font Arial; dimensiunea font 12; dactilografiată la un rând; un singur spatiu între cuvinte; marginile paginii: 2,5 cm sus - 2,5 cm jos, 2,5 cm stânga - 2,5 cm dreapta.

(2) Tarifele prevăzute la alin. (1) nu includ taxa pe valoarea adăugată. La tarifele prevăzute la alin. (1) se va adăuga taxa pe valoarea adăugată dacă aceasta este datorată potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 2. - Tarifele stabilite la art. 1 se vor indexa anual în functie de indicele ratei inflatiei, prognozat pentru anul de executie a serviciilor, comunicat de Comisia Natională de Prognoză.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului ministrului justitiei si al ministrului finantelor publice nr. 1.341/C/1.375/2005 privind stabilirea tarifelor pentru plata interpretilor si traducătorilor autorizati folositi de Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justitiei si Libertătilor Cetătenesti, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, Directia Natională Anticoruptie, de organele de urmărire penală, de instantele judecătoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de executori judecătoresti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 11 octombrie 2005, se abrogă.

 

p. Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Rodica Constantinovici,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2008, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale Forumul Democrat al Germanilor din România - organizatia pe tară

 

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizatii: 1.391,90 lei

2. a) Donatii primite pentru campania electorală (alegeri parlamentare): 16.958,00 lei b) Alte donatii/persoane juridice: 17.497,88 lei

 

Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2008 donatii a căror valoare cumulată depăseste 10 salarii minime brute

pe tară:

Nr. crt.

Denumirea

Sediul

Nationalitatea

Codul unic de înregistrare

Valoarea

Felul donatiei

Data

1.

SC HONTERUS SRL

Sibiu, Str. Livezii nr. 46, 550042

română

2457735

17.497,88 lei

bani

6.10.08

 

3. Venituri din alte surse:

a) dobânzi bancare: 1.159,35 lei;

b) dividende: 11.665,25 lei;

c) actiuni în parteneriat: 83.510 lei;

d) transferuri de la organizatia judeteană: 54.000 lei;

e) alte venituri conform statutului: 15.980,66 lei;

f) venituri economice (editare ziar): 16.304,75 lei

Total venituri (1 +2+3): 218.467,79 lei


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.