MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 210/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 210             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Miercuri, 1 aprilie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

362. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor- Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Arad în domeniul public al comunei Macea si în administrarea Consiliului Local al Comunei Macea, judetul Arad

 

364. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Secretariatul de Prevenire a Spălării Banilor sau Bunurilor din Republica Paraguay privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism, semnat la Bucuresti la 17 decembrie 2008 si la Asuncion la 30 decembrie 2008

 

Memorandum de întelegere între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Secretariatul de Prevenire a Spălării Banilor sau Bunurilor din Republica Paraguay privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

 

373. - Hotărâre pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 281/2009 privind unele măsuri pentru continuarea si finalizarea proceselor de privatizare si monitorizare postprivatizare, aflate în desfăsurare, a unora dintre societătile comerciale transferate la Ministerul Economiei ca urmare a respingerii Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbtie cu Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie prin Legea nr. 308/2008

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

458. - Decizie privind constatarea încetării mandatului de presedinte al Autoritătii Nationale pentru Comunicatii al domnului Dorin-Liviu Nistoran

 

459. - Decizie privind constatarea încetării mandatului de vicepresedinte al Autoritătii Nationale pentru Comunicatii al doamnei Hîrtan Alexandrina-Luminita

 

460. - Decizie privind constatarea încetării mandatului de vicepresedinte al Autoritătii Nationale pentru Comunicatii al doamnei Meran Codruta Georgeta

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

416/428. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009

 

595. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii aprilie 2009

 

614. - Ordin al ministrului finantelor publice privind nivelul accizei minime pentru tigarete

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

10. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna aprilie 2009

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2008, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

 

Rectificări la:

- Hotărârea Guvernului nr. 1.371/2005;

- Decizia primului-ministru nr. 322/2009

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Arad în domeniul public al comunei Macea si în administrarea Consiliului Local al Comunei Macea, judetul Arad

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Arad, în domeniul public al comunei Macea si în administrarea Consiliului Local al Comunei Macea, judetul Arad, în vederea construirii unei scoli, în localitatea Sânmartin, judetul Arad.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 25 martie 2009.

Nr. 362.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Arad, în domeniul public al Comunei Macea si în administrarea Consiliului Local al Comunei Macea, judetul Arad

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Valoarea actualizată a imobilului, conform Ordonantei Guvernului

nr. 81/2003

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Localitatea Sânmartin,

comuna Macea,

judetul Arad

Statul român, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Arad

Comuna Macea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Macea, judetul Arad

2.697.560 lei

Suprafata terenului = 2.352 m2

Suprafata construită = 385,76 m2

Suprafata desfăsurată = 385,76 m2

Nr. constructii = 6

- denumire: 49-285;

- Nr. C.F: 113;

- Nr. cadastral: 202-203


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Secretariatul de Prevenire a Spălării Banilor sau Bunurilor din Republica Paraguay privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism, semnat la Bucuresti la 17 decembrie 2008 si la Asuncion la 30 decembrie 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Memorandumul de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Secretariatul de Prevenire a Spălării Banilor sau Bunurilor din Republica Paraguay privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism, semnat la Bucuresti la 17 decembrie 2008 si la Asuncion la 30 decembrie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Presedintele Oficiului National de Prevenire si Combatere a

Spălării Banilor,

Adriana Luminita Popa

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Mazuru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 martie 2009.

Nr. 364.

 

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE*)

între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Secretariatul de Prevenire a Spălării Banilor sau Bunurilor din Republica Paraguay privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

 


*) Traducere oficială.

 

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Guvernului României, si Secretariatul de Prevenire a Spălării Banilor sau Bunurilor (SEPRELAD) din Republica Paraguay, denumite în continuare părti, doresc, în spiritul cooperării si al interesului reciproc, să faciliteze schimbul de informatii având legătură cu spălarea banilor sau finantarea actelor de terorism.

În acest sens, cele două părti au convenit după cum urmează:

Art. 1. - Părtile vor coopera pentru a colecta, a procesa si a analiza informatiile pe care le detin cu privire la tranzactiile financiare suspectate a fi legate de spălarea banilor sau finantarea actelor de terorism ori de activităti infractionale având legătură cu spălarea banilor sau cu finantarea actelor de terorism. în acest sens, în conformitate cu legislatia natională si cu politicile si procedurile proprii, fiecare parte va schimba, din proprie initiativă sau la cerere, orice informatie disponibilă care poate fi relevantă în cadrul tranzactiilor financiare legate de spălarea banilor ori de finantarea actelor de terorism si în contextul persoanelor fizice sau juridice implicate. Orice cerere de informatii trebuie să fie justificată de o scurtă descriere pentru evidentierea faptelor.

Art. 2. - Informatiile sau documentele obtinute de la partea respectivă nu vor fi transmise unei terte părti si nici nu vor fi folosite în scopuri administrative, în investigatii ale politiei, în cadrul unei proceduri penale ori judiciare, fără consimtământul prealabil al părtii furnizoare, cu exceptia informatiilor obtinute din surse publice sau a răspunsurilor negative. Se întelege că informatiile obtinute în conformitate cu dispozitiile prezentului memorandum vor putea fi folosite în justitie numai atunci când au legătură cu spălarea banilor sau cu finantarea actelor de terorism, care rezultă din săvârsirea unor categorii specifice de activităti infractionale, enumerate în anexa I pentru România si în anexa II pentru Republica Paraguay. Părtile se angajează să actualizeze anexele în cazurile în care apar modificări în legislatia natională relevantă.


Art. 3. - Schimbul de informatii se poate realiza doar cu respectarea ordinii publice, a altor interese nationale esentiale, a legislatiei nationale privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism, precum si a legislatiei privind secretul si fiscalitatea.

Art. 4. - Părtile nu vor permite utilizarea sau transmiterea informatiilor ori a documentelor obtinute de la partea respectivă în alte scopuri decât cele stipulate în prezentul memorandum, fără consimtământul prealabil al părtii furnizoare.

Art. 5. - Informatiile obtinute în aplicarea prezentului memorandum sunt confidentiale. Acestea sunt subiect al secretului oficial si sunt protejate de cel putin aceeasi confidentialitate precum cele furnizate de legislatia natională a părtii care primeste informatii similare, din surse nationale.

Art. 6. - Schimbul de informatii dintre părti se va realiza prin unul dintre următoarele canale:

a) prin e-mail, folosind reteaua securizată a Grupului Egmont; sau

b) în scris (prin canal diplomatic), semnat în original;

c) prin alte canale, agreate de cele două părti, care să asigure transmiterea informatiilor în conditii de securitate.

Art. 7. - Pe cât posibil, toate cererile de informatii, răspunsurile la cererile de informatii, datele - subiect al schimbului de informatii, notificările si acordurile furnizate în aplicarea prezentului memorandum se vor efectua în scris sau vor fi confirmate în scris, în limba engleză.

Art. 8. - Părtile nu au obligatia de a acorda asistentă, în special, dacă procedurile judiciare care au fost deja initiate privesc aceleasi fapte la care cererea de informatii face referire.

Art. 9. - Memorandumul poate fi modificat oricând prin acordul mutual al părtilor, prin încheierea unui act aditional la prezentul memorandum, cu respectarea procedurii prevăzute pentru intrarea sa în vigoare.

Art. 10. - Prezentul memorandum este încheiat pentru o perioadă nedeterminată si poate fi denuntat oricând, de către oricare dintre părti. încetarea va deveni efectivă odată cu primirea notificării scrise privind denuntarea de la cealaltă parte. Termenii si conditiile prezentului memorandum referitoare la confidentialitatea informatiilor primite anterior încetării acestuia vor produce efecte si după iesirea acestuia din vigoare.

Art. 11. - Prezentul memorandum va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părtile se vor informa reciproc, prin canal diplomatic, cu privire la finalizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea lui în vigoare.

 

Semnat la Bucuresti in data de 17 decembrie 2008 si la Asuncion in data de 30 decembrie 2008, in doua exemplare originale, în limba engleză (textul în engleză fiind considerat autentic, fiecare parte asumându-si răspunderea pentru traducerea în limba proprie).

 

Pentru Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor

România

Adriana Luminita Popa

Presedinte

....................................

(semnătura)

Pentru Secretariatul de Prevenire a Spălării Banilor sau Bunurilor

Republica Paraguay

Oscar Boidanich

Director

....................................

(semnătura)

 

Anexa I – România

 

În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare:

„Art. 23. - (1) Constituie infractiunea de spălare a banilor si se pedepseste cu închisoare de la 3 la 12 ani:

a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârsirea de infractiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârsit infractiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei;

b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenientei, a situării, a dispozitiei, a circulatiei sau a proprietătii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârsirea de infractiuni;

c) dobândirea, detinerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârsirea de infractiuni.

(2) *** Abrogat de Legea nr. 39/2003 privind prevenirea si combaterea criminalitătii organizate.

(3) Tentativa se pedepseste.

(4) Dacă fapta a fost săvârsită de o persoană juridică, pe lângă pedeapsa amenzii se aplică, după caz, una sau mai multe dintre pedepsele complementare prevăzute la art. 531 alin. (3) lit. a)-c) din Codul penal.

(5) Cunoasterea, intentia sau scopul, ca elemente ale faptelor prevăzute la alin. (1), pot fi deduse din circumstantele faptice obiective."

 

Anexa II - Republica Paraguay

 

ARTICOLUL 196 Spălarea banilor

 

1. Cel care ascunde un bun provenind din:

a) o infractiune;

b) un act pedepsibil săvârsit de către un membru al unei asociatii criminale organizate, prevăzute în art. 239;

c) un act pedepsibil prevăzut de Legea nr. 1.340/88, art. 37 si 45,

sau

2. Aceeasi pedeapsă se va aplica celui care:

1. obtine un bun în conditiile mentionate în alineatul anterior, atunci când această persoană îl transmite unui tert; sau

2. ascunde sau foloseste în scopul lui/ei personal sau pentru altul, cunoscând originea ilicită a bunului, la momentul dobândirii.

3. în aceste cazuri, tentativa se pedepseste.

4. Atunci când un instigator actionează în scopul obtinerii unui profit sau în calitate de membru al unui grup format în scopul spălării de bani, pedeapsa cu privarea de libertate poate fi crescută până la 10 ani. Aceasta va fi stabilită în conformitate cu art. 57 si 94.

5. În cazul alin. 1 si 2 sau în cazul unei neglijente grave ori când nu se cunoaste originea ilicită a bunului, asa cum se mentionează la teza 1 a alin. 1, fapta va fi pedepsită cu privare de libertate de până la 2 ani sau cu amendă.

6. Fapta nu va fi pedepsită în conformitate cu alin. 2 atunci când bunul a fost obtinut anterior, cu bună-credintă, de către o tertă parte.

7. În conformitate cu prevederile alin. 1, 2 si 5, acestea vor fi aplicabile si bunurilor provenind din săvârsirea unui act pedepsibil, care nu este prevăzut de această lege, în cazul în care fapta este sanctionată la locul săvârsirii.

8. Persoana nu va fi pedepsită pentru spălare de bani atunci când:

1. informează în mod voluntar autoritătile competente despre săvârsirea faptei, luând în considerare că există posibilitatea ca persoana să fie descoperită partial sau total, iar făptuitorul nu cunoaste încă acest lucru;

2. în cazurile prevăzute la alin. 1 si 2, în conformitate cu cele mentionate la teza anterioară, când se facilitează aplicarea măsurii sechestrului asupra bunurilor ce au legătură cu fapta pedepsibilă.

9. Atunci când făptuitorul printr-un act voluntar a contribuit considerabil la motivarea:

1. circumstantelor factuale care depăsesc contributia proprie a persoanei;

2. unei fapte mentionate la alin. 1, săvârsită cu încălcarea legii de către o altă persoană.

Curtea ar putea diminua pedeapsa în conformitate cu art. 67 sau ar putea-o înlătura.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 281/2009 privind unele măsuri pentru continuarea si finalizarea proceselor de privatizare si monitorizare postprivatizare, aflate în desfăsurare, a unora dintre societătile comerciale transferate la Ministerul Economiei ca urmare a respingerii Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbtie cu Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie prin Legea nr. 308/2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Termenul prevăzut la articolul 4 teza întâi din Hotărârea Guvernului nr. 281/2009 privind unele măsuri pentru continuarea si finalizarea proceselor de privatizare si monitorizare postprivatizare, aflate în desfăsurare, a unora dintre societătile comerciale transferate la Ministerul Economiei ca urmare a respingerii Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbtie cu Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie prin Legea nr. 308/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 20 martie 2009, se prorogă până la data de 30 iunie 2009.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

Presedintele Autoritătii

pentru Valorificarea Activelor Statului,

Mircea Ursache

 

Bucuresti, 1 aprilie 2009.

Nr. 373.

 


DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL – MINISTRU

 

DECIZIE

privind constatarea încetării mandatului de presedinte al Autoritătii Nationale pentru Comunicatii al domnului Dorin-Liviu Nistoran

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, prin care a fost desfiintată Autoritatea Natională pentru Comunicatii,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se constată încetarea mandatului de presedinte al Autoritătii Nationale pentru Comunicatii al domnului Dorin-Liviu Nistoran, începând cu data de 19 martie 2009, ca urmare a desfiintării Autoritătii Nationale pentru Comunicatii prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 31 martie 2009.

Nr. 458.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind constatarea încetării mandatului de vicepresedinte al Autoritătii Nationale pentru Comunicatii al doamnei Hîrtan Alexandrina-Luminita

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, prin care a fost desfiintată Autoritatea Natională pentru Comunicatii,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se constată încetarea mandatului de vicepresedinte al Autoritătii Nationale pentru Comunicatii al doamnei Hîrtan Alexandrina-Luminita, începând cu data de 19 martie 2009, ca urmare a desfiintării Autoritătii Nationale pentru Comunicatii prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 31 martie 2009.

Nr. 459.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL MINISTRU

 

DECIZIE

privind constatarea încetării mandatului de vicepresedinte al Autoritătii Nationale pentru Comunicatii al doamnei Meran Codruta Georgeta

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, prin care a fost desfiintată Autoritatea Natională pentru Comunicatii,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se constată încetarea mandatului de vicepresedinte al Autoritătii Nationale pentru Comunicatii al doamnei Meran Codruta Georgeta, începând cu data de 19 martie 2009, ca urmare a desfiintării Autoritătii Nationale pentru Comunicatii prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 31 martie 2009.

Nr. 460.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 416 din 31 martie 2009

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 428 din 31 martie 2009

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile aco rdării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009

 

Având în vedere Referatul de aprobare comun al Ministerului Sănătătii si al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. IB/3.398 din 31 martie 2009 si nr. DGM 11 din 31 martie 2009, în temeiul prevederilor:

- art. 217 din titlul VIII „Asigurările sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.714/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2009, prevăzute în anexele nr. 1-37*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 aprilie 2009. De la această dată îsi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări deSănătate nr. 522/236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 si 257 bis din 1 aprilie 2008, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

Ion Bazac

Irinel Popescu


*) Anexele nr. 1-37 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii aprilie 2009

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, ale Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.509/2008, ale Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, ale Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 12/2005 privind piata secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României si ale Conventiei nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finantelor Publice si Banca Natională a României,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice în luna aprilie 2009, se aprobă prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 7.000 milioane lei, prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală de trezorerie si datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 martie 2009.

Nr. 595.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna aprilie 2009

 

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice în luna aprilie 2009, Ministerul Finantelor Publice anuntă lansarea de emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Nr. de zile

Valoarea emisiunii - lei -

RO0909CTN0C4

6.04.2009

8.04.2009

8.07.2009

91

2.000.000.000

RO0909CTN0D2

13.04.2009

15.04.2009

14.10.2009

182

2.000.000.000

RO0909CTN0E0

21.04.2009

23.04.2009

23.05.2009

30

1.500.000.000

RO0910CTN0F4

27.04.2009

29.04.2009

28.04.2010

364

1.000.000.000


Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.

Art. 3. - Metoda de vânzare este licitatia si va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret multiplu.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor, persoane fizice si juridice.

Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 7 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Numărul de transe valorice la rate diferite ale randamentului nu este restrictionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, în calitate de clienti ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005, cu modificările si completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 6. - Pretul si randamentul se vor determina utilizând următoarele formule:

 

P= 1 - d x r/360

 

Y = r/P,

în care:

P - pretul titlului cu discont, exprimat cu 4 zecimale;

d - numărul de zile până la scadentă;

r - rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y - randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, ce actionează în calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 8. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a României de către Comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 9. - Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 10. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie rămân în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 11. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al obligatiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna aprilie 2009

 

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice în luna aprilie 2009, Ministerul Finantelor Publice anuntă redeschiderea emisiunilor de obligatiuni de stat de tip benchmark cu scadenta la 5 ani si 3 ani, cu următoarele caracteristici:

 

Cod ISIN*)

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Maturitate

Nr. de ani

Rata cuponului

- ro-

Dobânda acumulată

- lei/titlu -

Valoarea nominală totală

- lei -

RO0914DBN049

2.04.2009

6.04.2009

5.03.2014

5

11,00

96,44

250.000.000

RO0912DBN076

16.04.2009

20.04.2009

25.10.2012

3

11,25

545,55

250.000.000


*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzactionate si pe piata reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucuresti" - S.A., aceste serii se tranzactionează simultan pe piata secundară administrată de Banca Natională a României si pe piata reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucuresti" - S.A.

 

Art. 2. - Valoarea nominală totală a emisiunii de obligatiuni de stat de tip benchmark poate fi majorată prin redeschideri ulterioare ale acesteia.

Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei obligatiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.

Art. 4. - Dobânda (cuponul) se plăteste anual la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.756/2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii ianuarie 2009, pentru obligatiunile de stat de tip benchmark cu scadentă la 5 ani, si la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 351/2009 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii martie 2009, pentru obligatiunile de stat de tip benchmark cu scadentă la 3 ani, fiind determinată conform formulei:

 


D = VN* r/frecventa anuală a cuponului (1),

în care:

D = dobânda (cupon);

VN - valoarea nominală;

R - rata cuponului.

Art. 5. - Metoda de vânzare este licitatia si va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu pret multiplu. Cotatia de pret va fi exprimată sub formă procentuală, cu 4 zecimale.

Art. 6. - Obligatiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor, persoane fizice si juridice.

Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive.

(2) în cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 10 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Numărul cotatiilorde pret nu este restrictionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, asa cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, în calitate de clienti ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 9 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005, cu modificările si completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al pretului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 8. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, ce actionează în calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 9. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a României de către Comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 10. - Evenimentele de plată aferente obligatiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie rămân în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind nivelul accizei minime pentru tigarete

 

Având în vedere prevederile art. 177 alin. (11) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Nivelul accizei minime pentru tigarete în perioada 1 aprilie - 31 august 2009 inclusiv este de 51,87 euro/1.000 de tigarete, respectiv de 193,81 lei/1.000 de tigarete.

Art. 2. - Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.687/2008 privind nivelul accizei minime pentru tigarete, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 860 din 20 decembrie 2008, se abrogă la data de 1 aprilie 2009.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 31 martie 2009.

Nr. 614.

 


ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna aprilie 2009

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna aprilie 2009, nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 10,07% pe an.

 

p. Presedintele Consiliului de administratie

al Băncii Nationale a României,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 1 aprilie 2009.

Nr. 10.

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2008,

conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice

si a campaniilor electorale

           

Partidul Conservator - Filiala Judeteană Brasov

 

I. Cuantum total al veniturilor obtinute din cotizatii pe anul 2008 - 41.335 lei

II. Lista membrilor de partid care au plătit în anul 2008 cotizatii a căror valoare însumată depăseste baremul de 10 salarii minime brute pe tară:

Nr.

crt.

Numele si prenumele

Cetătenia

CNP

Valoarea totală a cotizatiei

- lei -

1.

Faina Constantin

română

1460429080036

5.050

2.

Dan Vasile

română

1730111082427

5.750

 

TOTAL:

10.800


Partidul Conservator- Filiala Judeteană Bacău

I. Lista donatorilor persoane fizice care au făcut în anul fiscal 2008 donatii a căror valoare cumulată depăseste baremul de 10 salarii minime brute pe tară

Numele si prenumele

CNP

Cetătenia

Felul donatiei

Valoarea - lei -

Data donatiei

Ilies Petrică

1740808040034

română

cash

5.000

13.06.2008

 

TOTAL:

 

 

5.000

 

 

II. Lista donatorilor persoane juridice care au făcut în anul fiscal 2008 donatii a căror valoare cumulată depăseste baremul de 10 salarii minime brute pe tară

Nr. crt.

Denumirea societătii comerciale

Sediul social

Nationalitatea

CUI

Reprezentant legal

Felul donatiei

Valoarea

- lei -

Data donatiei

1.

S.C. ConsizoServ - S.R.L.

Str. Nufărului 7/c/1 - Bacău

română

RO 9229556

Avram Rodica

OP

20.000

7.04.2008

2.

S.C. ConsizoServ - S.R.L.

Str. Nufărului 7/c/1 - Bacău

română

RO 9229556

Avram Rodica

OP

20.000

7.05.2008

3.

S.C. ConsizoServ - S.R.L

Str. Nufărului 7/c/1 - Bacău

română

RO 9229556

Avram Rodica

OP

10.000

23.05.2008

4.

S.C. ConsizoServ - S.R.L

Str. Nufărului 7/c/1 - Bacău

română

RO 9229556

Avram Rodica

OP

20.000

 

 

S.C. ConsizoServ - S.R.L.

Str. Nufărului 7/c/1 - Bacău

română

RO 9229556

Avram Rodica

OP

20.000

16.07.2008

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

70.000

 

 

III. Lista membrilor de partid care au plătit în anul 2008 cotizatii a căror valoare însumată depăseste baremul de 10 salarii minime brute pe tară

Nr. crt.

Numele si prenumele

CNP

Cetătenia

Felul donatiei

Valoarea

- lei -

Data donatiei

1.

Cosa Maricia Luminita

2761124040070

română

cash

2.000

1.05.2008

2.

Cosa Maricia Luminita

2761124040070

română

cash

2.500

16.06.2008

3.

Cosa Maricia Luminita

2761124040070

română

cash

2.000

30.06.2008

4.

Ilies Petrică

1740808040034

română

cash

3.000

1.05.2008

5.

Ilies Petrică

1740808040034

română

cash

4.000

30.06.2008

 

 

TOTAL:

 

 

13.500

 


Partidul Conservator- Filiala Municipiului Bucuresti

I. Cuantumul total al veniturilor din cotizatii încasate în anul 2008:

Nr. crt.

Partidul Conservator- Filiala Municipiului Bucuresti

Total venituri din cotizatii

1.

Sectorul 1

16.145,00

2.

Sectorul 3

430,00

3.

Sectorul 4

19.420,00

4.

Sectorul 6

10.927,00

5.

Municipiul Bucuresti - sediul administrativ

5.900,00

 

Total venituri din cotizatii:

52.822,00

 

II. Lista membrilor de partid care au plătit în anul 2008 cotizatii a căror valoare cumulată depăseste 10 salarii minime brute pe tară:

Nr. crt.

Numele si prenumele

Cetătenia

Codul numeric personal

Valoarea

Data

1.

Iancu Dragos

română

1780426423010

5.580,00

28.03.2008

 

Total:

 

 

5.580,00

 

 

III. Cuantumul total al veniturilor din donatii primite de la persoane juridice în anul 2008:

Nr. crt.

Partidul Conservator- Filiala Municipiului Bucuresti

Total donatii persoane juridice

1.

Sectorul 6

30.000,00

 

Total venituri din donatii persoane juridice:

30.000,00

 

IV. Lista persoanelor juridice care au plătit în anul 2008 donatii a căror valoare cumulată depăseste 10 salarii minime brute pe tară:

Nr. crt.

Denumirea persoanei juridice

Sediul

Nationalitatea

Codul unic de înregistrare

Suma

Felul donatiei

Data efectuării donatiei

1.

S.C.ADVICELINK - S.R.L.

Str. Sabarului nr. 46, sectorul 4, Bucuresti

română

22071827

27.000

bani

20.05.2008

 

Total:

 

 

 

27.000

 

 

 

V. Cuantumul total al veniturilor din donatii primite de la persoane fizice în anul 2008:

Nr. crt.

Partidul Conservator-Filiala Municipiului Bucuresti

Total donatii persoane fizice

1.

Sectorul 1

2.700,00

 

Total venituri din donatii persoane fizice:

2.700,00

 

VI. Cuantumul total al veniturilor din dobânzi bancare în anul 2008:

Nr. crt.

Partidul Conservator- Filiala Municipiului Bucuresti

Total venituri din dobânzi

1.

Sectorul 1

0,12

2.

Sectorul 3

1,01

3.

Sectorul 6

1,72

4.

Municipiul Bucuresti - sediul administrativ

15,98

 

Total venituri din dobânzi:

18,83


Partidul Conservator- Filiala Judeteană Prahova

a) Cuantumul total al cotizatiilor - 66.261 lei

b) Lista membrilor de partid care au plătit în anul 2008 cotizatii a căror valoare însumată depăseste baremul de 10 salarii minime brute pe tară:

Nr. crt.

Numele si prenumele

Cetătenia

Codul numeric personal

Suma cotizatiei

Data chitantei

Valoarea totală

a cotizatiei

- lei -

1.

Ciornei Silvia

română

2700827293171

320

21.03.2008

 

 

 

 

 

1500

8.05.2008

 

 

 

 

 

887

22.05.2008

 

 

 

 

 

1000

22.05.2008

 

 

 

 

 

1500

23.05.2008

 

 

 

 

 

1500

24.05.2008

 

 

 

 

 

1500

26.06.2008

 

 

 

 

 

1500

27.05.2008

 

 

 

 

 

1500

28.05.2008

 

 

 

 

 

641

29.05.2008

 

 

 

 

 

1500

30.05.2008

 

 

 

 

 

250

2.07.2008

 

 

 

 

 

550

2.07.2008

 

 

 

 

 

600

23.07.2008

 

 

 

 

 

650

29.07.2008

 

 

 

 

 

1110

15.08.2008

 

 

 

 

 

200

20.08.2008

 

 

 

 

 

300

14.11.2008

17.008

2.

Petre Gheorghe

română

1390413293134

1500

14.04.2008

 

 

 

 

 

1500

15.04.2008

 

 

 

 

 

1500

18.04.2008

 

 

 

 

 

1500

19.04.2008

 

 

 

 

 

1500

21.04.2008

 

 

 

 

 

1500

22.04.2008

 

 

 

 

 

1500

24.04.2008

 

 

 

 

 

1547

29.04.2008

 

 

 

 

 

930

30.04.2008

 

 

 

 

 

500

30.04.2008

 

 

 

 

 

1000

19.06.2008

 

 

 

 

 

200

15.10.2008

 

 

 

 

 

200

13.11.2008

14.877

 

TOTAL:

 

 

 

 

31.885 lei


Partidul Conservator- Filiala Judeteană Prahova

Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2008 donatii a căror valoare cumulată depăseste 10 salarii minime brute pe tară:

Nr. crt.

Denumirea societătii

Sediul social

Nationalitatea

Codul unic de înregistrare

Reprezentantul legal

Data donatiei

Chitanta

Felul donatiei

Valoarea justă a donatiei

1.

S.C. MOLDOCOR - SA

Piatra-Neamt

română

RO2046250

Bătrînu Cristian

19.09.2008

Virament

Bani

3000 lei

2.

S.C. RUPS - SRL

Brazi - Ploiesti

română

RO9921033

Bucur Marian

17.10.2008

Virament

bani

2000 lei

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

5000 lei

 

• Partidul Conservator - Filiala Judeteană iasi

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizatii în anul 2008 este de 18.521,00, iar valoarea însumată a cotizatiei pe membri de partid nu a depăsit 10 salarii minime brute pe tară.

2. Filiala Judeteană lasi a Partidului Conservator nu a primit în anul fiscal 2008 donatii de la persoane fizice sau juridice.

 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 1.371/2005 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.029 din 21 noiembrie 2005, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- la pozitia nr. 110, în loc de: „110. Vomisesco Ecaterina, fiica lui Ion si Ana (n. la 08.11.1922 în Trifesti), născută la data de 2 octombrie 1952 în localitatea Trifesti, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Kievnr. 16, bl. 3, ap. 42." se va citi: „110. Vomisescu Ecaterina, fiica lui Ion si Ana (n. la 08.11.1922 în Trifesti), născută la data de 2 octombrie 1952 în localitatea Trifesti, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Kievnr. 16, bl. 3, ap. 42."

 

La Decizia primului-ministru nr. 322/2009 pentru numirea domnului Marius Buzea în functia de secretar personal în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 9 martie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în titlu si în cuprinsul art. 1, în loc de: „secretar personal" se va citi: „consilier personal".

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.