MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 214/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 214             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Joi, 2 aprilie 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 293 din 3 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II si art. IV din titlul III al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

Decizia nr. 295 din 3 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 73 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

32. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 7 din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

384/413. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare

 

580/10.663/59. - Ordin al ministrului economiei, al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si comertului, al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 102.136/530/97/2006 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă si măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

195. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale INTERCAPITAL ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

198. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale BUSINESS BROKER - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

203. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale SPOT INSURANCE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

204. - Decizie privind aprobarea cererii de încetare a activitătii si retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale „Asiana - Broker de Asigurare” - S.R.L.

 

220. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale L.M.C. ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

222. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale STANDARD CLASS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2008, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 293

din 3 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II si art. IV din titlul III al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II si IV din titlul III al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, exceptie ridicată de Panagiotopoulou Eirini în Dosarul 59/105/2007 al Curtii de Apel Ploiesti - Sectia civilă si pentru cauze minori si de familie.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, arătând că ceea ce se solicită, în realitate, în motivarea acesteia, este completarea textelor criticate, aspect ce excedează competentei Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 28 octombrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 59/105/2007, Curtea de Apel Ploiesti - Sectia civilă si pentru cauze minori si de familie a sesizat Curtea Constitutională pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a art. II si IV din titlul III al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, exceptie ridicată de Panagiotopoulou Eirini.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia arată că întelege să critice sub aspectul neconstitutionalitătii art. II si IV din Legea nr. 247/2005, prin care s-a acordat un nou termen de 60 de zile pentru depunerea cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate pentru anumite categorii de persoane si pentru anumite categorii de terenuri, creându-se astfel o discriminare prin neacordarea unui nou termen pentru persoanele care se încadrează în dispozitiile Legii nr. 10/2001. Se sustine că prin reglementarea posibilitătii de a formula noi cereri de reconstituire a dreptului de proprietate doar în ceea ce priveste aplicarea Legii nr. 18/1991 si a legilor privind imobilele ce au apartinut cultelor religioase si minoritătilor nationale, iar nu si pentru persoanele care se încadrează în dispozitiile Legii nr. 10/2001, s-au încălcat grav dispozitiile constitutionale care prevăd egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, precum si cele privind accesul liber la justitie.

Curtea de Apel Ploiesti - Sectia civilă si pentru cauze minori si de familie consideră că art. II din titlul III al Legii nr. 247/2005 creează un tratament discriminatoriu fată de celelalte categorii de persoane fizice si juridice, încălcând astfel egalitatea în drepturi a tuturor cetătenilor. În ceea ce priveste art. IV din acelasi titlu al aceluiasi act normativ, se arată că nu contine dispozitii care să încalce prevederile constitutionale invocate de autorul exceptiei.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile criticate sunt constitutionale, deoarece nu aduc atingere normelor constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. II si IV din titlul III al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, care au următorul continut:

- Art. II: „De la data intrării în vigoare a prezentei legi curge un nou termen de 6 luni pentru depunerea cererilor de restituire, în conditiile art. 6 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 66/2004.”;

- Art. IV: „(1) Cererile de restituire având ca obiect terenuri situate în extravilanul localitătilor la data preluării abuzive, precum si constructii de orice fel, situate în extravilanul localitătilor, apartinând exploatatiilor agricole si care au fost trecute în proprietatea statului, constructii de pe terenurile forestiere, care au făcut parte din exploatatia forestieră la data trecerii în proprietatea statului, se vor înainta de către Comisia specială de retrocedare, în vederea solutionării, în termen de 60 de zile, comisiilor comunale, orăsenesti si municipale constituite potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Termenul de 60 de zile prevăzut la alin. (1), curge de la data la care Comisia specială de retrocedare primeste situatia juridică din care reiese că imobilul respectiv era sau este situat în extravilan.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 16 alin. (1) si (2) referitoare la egalitatea în drepturi a cetătenilor, în art. 21 referitor la accesul liber la justitie, în art. 24 privind dreptul la apărare si în art. 44 privind dreptul de proprietate privată.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că autorul acesteia este nemultumit de faptul că prin Legea nr. 247/2005 nu s-a acordat un nou termen de depunere a cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate pentru persoanele care se încadrează în dispozitiile Legii nr. 10/2001, în vreme ce pentru alte categorii de persoane care se încadrează în dispozitiile altor legi (Legea fondului funciar nr. 18/1991 sau Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România) s-au acordat noi termene de depunere a cererilor de restituire. Curtea Constitutională a retinut în mod constant că acceptarea unei asemenea critici, care tinde la completarea textelor de lege, ar echivala cu transformarea instantei de contencios constitutional într-un legislator pozitiv, ceea ce ar contraveni art. 61 din Constitutie, potrivit căruia „Parlamentul este [...] unica autoritate legiuitoare a tării”, fiind în contradictie si cu dispozitiile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora „Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1)si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II si IV din titlul III al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, exceptie ridicată de Panagiotopoulou Eirini în Dosarul 59/105/2007 al Curtii de Apel Ploiesti - Sectia civilă si pentru cauze minori si de familie.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Marieta Safta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 295

din 3 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 73 alin. (3) din Legea nr. 85/2006

privind procedura insolventei

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 73 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicată de Kocsis Sandor în Dosarul nr. 1.594/1.371/2007 al Tribunalului Comercial Mures - Falimente.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 17 septembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 1.594/1.371/2007, Tribunalul Comercial Mures - Falimente a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 73 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicată de Kocsis Sandor.


În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul sustine că dispozitiile art. 73 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 sunt în contradictie cu prevederile art. 1 alin. (3) din Constitutie, potrivit cărora România este stat de drept, democratic si social în care drepturile si libertătile cetătenilor reprezintă valori supreme. Astfel, solutionarea contestatiilor într-o perioadă foarte scurtă, asa cum rezultă din ansamblul reglementărilor legale în materie de insolventă, aduce grave prejudicii actului de justitie care ar trebui să fie echitabil si impartial, constrângând judecătorul-sindic să ignore sau să nu respecte principii de drept fundamentale, precum obiectivitatea, aflarea adevărului sau cercetarea obiectului litigiului sub toate aspectele.

Tribunalul Comercial Mures - Falimente apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu prevederile constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 73 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, text de lege care are următorul continut: „La termenul stabilit prin sentinta de deschidere a procedurii pentru definitivarea tabelului de creante, judecătorul-sindic va solutiona deodată, printr-o singură sentintă, toate contestatiile, chiar dacă pentru solutionarea unora ar fi nevoie de administrare de probe; în acest din urmă caz, judecătorul-sindic poate să admită, în tot sau în parte, creantele, în mod provizoriu, la masa credală, atât în ceea ce priveste deliberările, cât si repartitiile.”

Autorii exceptiei sustin că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale cuprinse în art. 1 alin. (3), precum si cele ale art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că, asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 73 alin. (3) din Legea nr. 85/2006, s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 631 din 29 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 11 iulie 2008. Cu acel prilej, Curtea a constatat că, desi procedura insolventei pune accent pe o desfăsurare rapidă a procesului, ea oferă, pe de altă parte, suficiente garantii procesuale părtilor implicate. Astfel, potrivit chiar textului de lege criticat, judecătorul-sindic va solutiona, la termenul stabilit pentru definitivarea tabelului de creante, contestatiile pentru care ar fi nevoie de administrarea unor probe, prin admiterea provizorie, iar nu definitivă a creantelor contestate. Prin urmare, înscrierea unei astfel de creante în tabelul definitiv al tuturor creantelor împotriva averii debitorului are caracter provizoriu, putând fi modificată oricând pe parcursul derulării procedurii, ca urmare a completării probatoriului. Mai mult, dispozitiile art. 75 din Legea nr. 85/2006 prevăd că, până la închiderea procedurii, orice parte interesată poate face contestatie împotriva trecerii unei creante sau a unui drept de preferintă în tabelul definitiv de creante, în cazul descoperirii existentei unui fals, doi sau unei erori esentiale care au determinat admiterea creantei sau a dreptului de preferintă, precum si în cazul descoperirii unor titluri hotărâtoare si până atunci necunoscute. În această situatie, judecarea contestatiei se va face de judecătorul-sindic, cu citarea tuturor părtilor interesate, iar până la judecarea irevocabilă a contestatiei, judecătorul-sindic va putea declara creanta sau dreptul de preferintă contestat ca admis numai provizoriu.

O garantie procedurală în plus o constituie prevederile art. 12 din Legea nr. 85/2006, potrivit cărora hotărârile judecătorului-sindic, care sunt definitive si executorii, pot fi atacate separat cu recurs, după o procedură stabilită prin dispozitiile art. 8 din aceeasi lege.

Asa fiind, Curtea a constatat că, departe de a îngrădi drepturi consacrate constitutional, reglementarea prevăzută de art. 73 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 constituie o garantie a aplicării principiului prevăzut de art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind judecarea unei cauze în mod echitabil si într-un termen rezonabil, în scopul înlăturării oricăror abuzuri din partea părtilor, prin care s-ar tinde la tergiversarea nejustificată a solutionării unui proces.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 73 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicată de Kocsis Sandorîn Dosarul nr. 1.594/1.371/2007 al Tribunalului Comercial Mures - Falimente. Definitivă si general obligatorie. Pronuntată în sedinta publică din data de 3 martie 2009.

 

PRES EDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Mihaela Senia Costinescu

 


ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 7 din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă

 

Având în vedere necesitatea eficientizării asistentei medicale primare, componentă de bază a sistemului sanitar românesc, precum si necesitatea adoptării urgente a unui cadru juridic pentru îndeplinirea obligatiei statului de garantare a dreptului constitutional al cetătenilor la ocrotirea sănătătii, prin asigurarea continuitătii în prestarea de servicii medicale,

luând în considerare necesitatea apărării sănătătii populatiei într-o societate democratică, se impune luarea unor măsuri proportionale si nediscriminatorii pentru asigurarea continuitătii asistentei medicale prin efectuarea de către medicii de familie a gărzilor în centrele de permanentă.

Tinând cont că prin asigurarea accesului pacientilor la servicii de asistentă medicală primară indiferent de oră si zonă se vor reduce numărul de cazuri cu evolutie nefavorabilă si decesele a căror producere este favorizată de neasigurarea în timp util a asistentei medicale, în special în mediul rural, unde populatia este în vârstă, majoritatea fiind diagnosticati cu afectiuni cronice care necesită îngrijiri medicale permanente,

tinând seama de faptul că peste 51 % din populatia tării domiciliază în mediul rural si accesul la serviciile medicale primare este limitat atât datorită numărului insuficient de medici de familie, cât si programului de lucru limitat al acestora, asistenta medicală primară nefiind asigurată după terminarea programului normal de lucru, în zilele nelucrătoare si de sărbătorile legale,

luând în considerare elementele anterior mentionate, considerăm că aceste împrejurări obiective vizează interesul public general si constituie situatii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, fiind necesară utilizarea procedurii de legiferare prin ordonantă de urgentă, astfel încât să se asigure accesul la asistenta medicală în mod echitabil si nediscriminatoriu.

Apreciem că neadoptarea unor măsuri imediate în sensul celor preconizate ar conduce la aparitia unor consecinte negative în asigurarea continuitătii asistentei medicale primare, prin aparitia unor grave disfunctionalităti în asigurarea în timp util a asistentei medicale indiferent de zonă si oră.

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Articolul 7 din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 28 iunie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Continuitatea asistentei medicale primare este asigurată prin centrele de permanentă, de medici de familie, medici de medicină generală si asistenti medicali care îsi exercită profesia în conditiile legii.

(2) Medicii prevăzuti la alin. (1), aflati în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, vor asigura continuitatea asistentei medicale primare prin centrele de permanentă.

(3) Prin centrele de permanentă organizate în conditiile legii se acordă serviciile medicale prevăzute în normele metodologice cu privire la asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă.

(4) Serviciile medicale prevăzute la alin. (3) se acordă tuturor persoanelor care le solicită, indiferent de calitatea de asigurat sau neasigurat al acestora.”

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ion Bazac

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 1 aprilie 2009.

Nr. 32.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 384 din 26 martie 2009

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 413 din 24 martie 2009

 

ORDIN

privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/

biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate si a Instructiunilor

privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere

pentru servicii medicale clinice/biletului de internare

 

Având în vedere Referatul comun de aprobare al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. I.B.3133/D.G.706/

2009, în temeiul:

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.714/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1.  - Se aprobă modelul unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare, ca imprimat cu regim special, în baza căruia se recomandă specialitatea clinică din ambulatoriu sau din unitatea sanitară cu paturi căreia urmează să i se adreseze pacientul pentru a primi servicii medicale decontate de către casele de asigurări de sănătate, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2.  - Casa Natională de Asigurări de Sănătate asigură implementarea biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletelor de internare, formulare ce contin elemente de protectie împotriva falsificării si contrafacerii, potrivit tuturor elementelor prevăzute în anexa nr. 1, înserierea acestora, numerotarea filelor carnetelor cuprinzând biletele de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletele de internare, precum si distribuirea acestora.

Art. 3.  - (1) Se aprobă Instructiunile privind utilizarea si modul de completare a biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletelor de internare utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Aplicarea prevederilor instructiunilor prevăzute la alin. (1) este obligatorie.

Art. 4.  - Medicul care eliberează biletele de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletele de internare este responsabil de realitatea datelor înscrise în rubricile completate.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin intră în vigoare începând cu luna aprilie 2009 si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ion Bazac

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

Irinel Popescu


ANEXA Nr. 1*)

 

Bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice/bilet de internare utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 


ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCTIUNI

privind utilizarea si modul de completare a biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletelor de internare

utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

A. Principii generale:

1. Recomandarea pentru servicii medicale clinice/în vederea internării în unităti sanitare cu paturi, atunci când este cazul, se face pe formularul cu regim special descris în anexa nr. 1 la ordin. Utilizarea altor formulare pentru recomandarea de servicii medicale clinice/în vederea internării în unităti sanitare cu paturi, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, atrage răspunderea persoanelor vinovate, în conformitate cu dispozitiile legale.

2. Biletul de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletul de internare în unităti sanitare cu paturi, denumit în continuare bilet de trimitere/de internare, se completează de către medicii aflati în relatie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, potrivit specialitătii si competentelor, respectiv atestatelor pe care le-au obtinut, precum si de către medicii cărora le sunt recunoscute biletele de trimitere/de internare eliberate, în baza conventiilor încheiate cu casele de asigurări de sănătate, în conditiile contractului-cadru si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia.

Biletul de trimitere/de internare se completează si de către medicii din unitătile sanitare cu paturi pentru pacientii spitalizati care necesită, la externare, recomandare pentru servicii medicale de recuperare-reabilitare în ambulatoriu, respectiv servicii medicale de recuperare-reabilitare a sănătătii în spitale de recuperare, sectii/compartimente din spitale, sanatorii pentru adulti si copii, preventorii, cu sau fără personalitate juridică, inclusiv furnizori constituiti conform Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, care sunt avizate de Ministerul Sănătătii ca sanatorii balneare sau au în structura avizată de Ministerul Sănătătii sectii sanatoriale balneare.

3. Se interzic:

- emiterea biletelor de trimitere/de internare de către medicii care nu au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate, respectiv conventii în baza cărora le sunt recunoscute biletele de trimitere/de internare, direct sau prin reprezentantul legal al furnizorului;

- emiterea de către unitătile sanitare cu paturi a biletelor de trimitere pentru pacientii spitalizati, în decursul internării acestora, precum si a celor pentru servicii medicale contra cost, deoarece tratamentul pacientilor internati se asigură integral de către respectiva unitate sanitară cu paturi, indiferent de afectiunile asociate.

4. Serviciile medicale clinice/spitalicesti se pot efectua de către orice furnizor de servicii medicale clinice/spitalicesti aflat în relatie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, în conditiile prevăzute în contractul-cadru si în normele metodologice de aplicare a acestuia.

B. Instructiuni privind utilizarea formularelor biletelor de trimitere/de internare, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

1. Biletul de trimitere/de internare este tipărit pe hârtie autocopiantă în 3 culori. Exemplarul 3 (verde) rămâne în carnet, la medicul care a făcut trimiterea, iar exemplarele 1 (alb) si 2 (roz) se predau pacientului, care le depune la furnizorul de servicii medicale care va stabili conduita de urmat. Furnizorul de servicii medicale va păstra exemplarul roz, iar exemplarul alb (originalul) va fi înaintat casei de asigurări de sănătate împreună cu factura si desfăsurătorul activitătii prestate (în format electronic si pe suport hârtie).

2. În situatia în care în interiorul carnetului cu bilete de trimitere/de internare există formulare gresit tipărite, incomplete sau completate gresit de către medic, se va scrie cuvântul „ANULAT” pe formular si acesta nu va fi decupat din carnet. Aceste file vor fi pliate, rămânând în carnet. Pe versoul cotorului ultimului bilet de trimitere/de internare se va preciza: „Acest carnet contine ... file (în cifre si în litere), de la numărul ... la numărul ..., si ... file anulate.”

3. Gestionarea, distribuirea si achizitionarea carnetelor cu bilete de trimitere/de internare se vor face după cum urmează:

a) carnetele înseriate si numerotate vor fi distribuite de către fiecare casă de asigurări de sănătate, în functie de necesităti, pentru o perioadă de cel mult 3 luni, fiecărui furnizor de servicii medicale care are dreptul de a trimite pacientul către alte specialităti sau către o unitate sanitară cu paturi, în vederea internării, pe baza biletului de trimitere/de internare, si care a încheiat în prealabil contract/conventie cu aceasta, asigurând evidenta biletelor de trimitere/de internare distribuite furnizorilor de servicii medicale;

b) gestionarea carnetelor cu bilete de trimitere/de internare la nivelul caselor de asigurări de sănătate se va face potrivit reglementărilor legale în vigoare;

c) furnizorii de servicii medicale îsi vor asigura la cerere, contra cost, carnetele respective de la casele de asigurări de sănătate cu care se află în relatii contractuale sau cu care au încheiat conventie;

d) achizitia formularelor de bilete de trimitere/de internare se va face de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau de către delegatul acestuia, pe baza facturii.

4. Furnizorul de servicii medicale îsi va organiza modul de gestionare si evidentă a carnetelor cu bilete de trimitere/de internare, precum si modul de păstrare a carnetelor epuizate.

Pentru furnizorii de servicii medicale cu mai multi medici angajati care au dreptul de a trimite pacientul către alte specialităti clinice sau către o unitate sanitară cu paturi, în vederea internării, pe baza biletului de trimitere/de internare, distribuirea si arhivarea carnetelor cu bilete de trimitere/de internare la nivelul furnizorului se vor face pe baza unui tabel centralizator care va contine următoarele rubrici obligatorii: numele si prenumele medicului, data repartizării carnetului/carnetelor, seria (cu numerele) carnetului/carnetelor repartizat/repartizate, semnătura de primire si parafa, data returnării în arhivă a exemplarului 3, seria biletelor de trimitere/de internare returnate (exemplarul 3), semnătura de returnare si parafa.

Înregistrarea biletelor de trimitere/de internare emise pacientilor se va face în registrul de consultatii, la rubrica „Recomandări”, unde se vor nota seria si numărul biletului de trimitere/de internare emis.


C. Instructiuni de completare a formularelor biletelor de trimitere/de internare utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate

Formularele biletelor de trimitere/de internare se completează în succesiunea numerelor si în ordinea cronologică a consultatiilor, astfel:

Câmpul 1 - „Către specialitatea clinică”:

- se va mentiona specialitatea clinică către care este îndrumat pacientul pentru servicii medicale clinice sau în vederea internării, atunci când este cazul.

Câmpul 2 - „Unitate medicală”:

a) se completează cu denumirea unitătii medicale, codul unic de înregistrare (CUI) al cabinetului medical sau al unitătii sanitare, adresa completă, casa de asigurări de sănătate cu care furnizorul are încheiat contract/conventie, numărul contractului de furnizare de servicii medicale/conventiei în baza căruia/căreia medicul care efectuează trimiterea prestează serviciul;

b) „L.S.”- loc stampilă furnizor de servicii medicale;

c) se alege prin bifare cu „x” categoria de furnizor de servicii medicale, după cum urmează:

- „MF” pentru furnizorii de servicii de asistentă medicală primară;

- „Amb. Spec.” pentru furnizorii de servicii ambulatorii de specialitate.

Medicii angajati ai unui spital care prestează servicii în baza contractului încheiat între spital si casele de asigurări de sănătate pentru servicii ambulatorii de specialitate vor bifa căsuta „Amb. Spec.” atunci când emit un bilet de trimitere/de internare pacientilor consultati în ambulatoriul de specialitate al spitalului;

- „Unitate sanitară cu paturi” pentru furnizorii de servicii medicale spitalicesti;

- „Altele” pentru situatia în care se eliberează bilete de trimitere/de internare în baza conventiilor încheiate cu casele de asigurări de sănătate pentru recunoasterea acestora;

d) „Nivel de prioritate” - se va bifa cu „x” căsuta corespunzătoare nivelului de prioritate al serviciilor medicale clinice recomandate sau al recomandării de internare.

Câmpul 3 - „Date identificare pacient”:

a) „Asigurat la CAS/Neasigurat”

- dacă pacientul este asigurat, se va tăia cu o linie „Neasigurat” si se va înscrie casa de asigurări de sănătate în evidenta căreia se află asiguratul;

- dacă pacientul este neasigurat, se va tăia cu o linie „Asigurat la CAS”;

b) „RC” - se completează numărul din registrul de consultatii (RC);

c) se alege prin bifare cu „x” categoria în care se încadrează asiguratul. Medicul va bifa o singură categorie de asigurat, astfel:

- se bifează categoria „Salariat” pentru toate persoanele angajate în sectorul public/privat care fac dovada plătii contributiei la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS);

- se bifează categoria „Co-asigurat” pentru sotul, sotia si părintii fără venituri proprii, aflati în întretinerea unei persoane asigurate;

- se bifează căsuta „Liber profesionist” pentru persoanele care exercită profesii liberale sau independente;

- se bifează categoria „Copil (<18 ani)” pentru toate persoanele care fac dovada calitătii lor de asigurat printr-un document cu valabilitate legală (certificat de nastere, carte de identitate);

- se bifează categoria „Elev/Ucenic/Student (18-26 ani)” pentru toate persoanele de la 18 la 26 ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolventi de liceu până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenti care fac dovada calitătii lor de asigurat si nu realizează venituri din muncă;

- se bifează căsuta „Gravidă/Lehuză” numai pentru femeile gravide si lehuze care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul minim brut pe tară (conform prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare). Pentru femeile gravide/lehuze care nu se încadrează în această categorie se bifează exclusiv categoria de asigurat din care fac parte;

- se bifează căsuta „Pensionar” pentru toate persoanele care îsi dovedesc această calitate printr-un cupon de pensie;

- se bifează căsuta „Veteran”, „Revolutionar” sau „Handicap” pentru toate persoanele care fac dovada că sunt beneficiari ai legilor speciale;

- se bifează căsuta „PNS” si se notează numărul programului/subprogramului de sănătate pentru bolnavii cu afectiuni incluse în Programul national de sănătate cu scop curativ, stabilit de Ministerul Sănătătii, până la vindecarea respectivei afectiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte resurse, pe perioada în care sunt inclusi în program;

- se bifează căsuta „Ajutor social” pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare;

- se bifează căsuta „S omaj” pentru persoanele care beneficiază de indemnizatia de somaj;

- se bifează căsuta „Personal contractual” pentru persoanele care se constituie în categoria de personal contractual conform Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 886/218/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările si completările ulterioare;

- se bifează căsuta „Cârd european (CE)” pentru persoanele care prezintă un cârd european de asigurări de sănătate emis de un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European (cu exceptia României). În baza acestui cârd, persoana respectivă beneficiază de acele servicii medicale care devin necesare în perioada sederii sale în România.

- se bifează căsuta „Acorduri internationale” pentru persoanele care se încadrează în una dintre categoriile beneficiare ale acordurilor internationale cu prevederi în domeniul sănătătii, la care România este parte;

- se bifează căsuta „Alte categorii” pentru persoanele care nu se încadrează în categoriile de asigurat prevăzute în biletul de trimitere/de internare, mentionându-se categoria de asigurat numai pentru persoanele beneficiare ale unei legi speciale (Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările si completările ulterioare, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistratilor care au fost înlăturati din justitie pentru considerente politice în perioada anilor 1952-1989, cu modificările ulterioare, prin Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările si completările ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările si completările ulterioare);

d) se vor nota datele de identificare ale pacientului (numele, prenumele si adresa completă);

e) „CNP, CE, PASS”- se completează codul numeric personal al pacientului/numărul cârdului european/numărul pasaportului, astfel:

- pentru cetătenii români se completează codul numeric personal al pacientului, format din 13 cifre, lăsând libere restul de 7 căsute;

- pentru cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European se vor completa toate cele 20 de căsute corespunzătoare numărului de identificare al cârdului european de asigurări de sănătate;

- pentru cetătenii străini din statele cu care România a încheiat acorduri internationale cu prevederi în domeniul sănătătii se va completa numărul pasaportului.

Pentru cetătenii străini mentionati mai sus se va preciza cetătenia;

f) se va bifa cu „x” căsuta „Pachet de bază”, „Pachet facultativ” sau „Pachet minimal”, în functie de tipul de asigurare a beneficiarului.

Câmpul 4 - „Diagnostic prezumtiv”:

- se vor completa denumirea în clar a diagnosticului prezumtiv, precum si căsutele destinate codului de diagnostic corespunzător diagnosticului prezumtiv pentru care se recomandă trimiterea pentru servicii medicale clinice/internare.

Câmpul 5 - „Alte diagnostice cunoscute”:

- se vor completa denumirile acestor diagnostice în clar, precum si căsutele destinate codurilor de diagnostice corespunzătoare diagnosticelor cunoscute.

Câmpul 6 - „Motivul trimiterii către alte specialităti/în vederea internării”:

- medicul care trimite pacientul va completa motivele trimiterii pentru servicii medicale clinice sau in vederea internării - scurt istoric al bolii prezumate, antecedente;

- recomandările pentru tratament de recuperare în statiunile balneoclimatice se fac de către medicii de familie, de către medicii de specialitate din ambulatoriu si medicii din spital aflati în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, pentru perioade si potrivit unui ritm stabilite de medicul de recuperare-reabilitare;

- trimiterea asiguratului de către un medic de specialitate aflat în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate către un alt medic de specialitate din ambulatoriu aflat în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate se face pe baza biletului de trimitere numai în situatia în care asiguratul a beneficiat de serviciile medicale de specialitate din partea medicului respectiv;

- pentru pacientii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spatiul Economic European, titulari ai cârdului european de asigurări sociale de sănătate, furnizorii de servicii medicale în asistenta ambulatorie de specialitate nu solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale clinice în ambulatoriu, cu exceptia serviciilor medicale de recuperare-reabilitare.

Câmpul 7 - „Investigatii si tratamente efectuate”:

- se va completa de către medicul care trimite pacientul;

- rezultatul investigatiilor efectuate vor fi scrise lizibil si/sau vor fi atasate biletului de trimitere/de internare;

- se completează tratamentele efectuate sau în curs de efectuare, pentru afectiunea pentru care a fost trimis si/sau pentru altele concomitente;

- „Data trimiterii” - se va specifica data trimiterii pacientului pentru efectuarea serviciilor medicale clinice/în vederea internării;

- „Semnătura medicului/Cod parafă/L.S.” - se execută specimenul de semnătură a medicului care a emis biletul de trimitere/de internare si se aplică parafa, codul corespunzător acestuia, precum si stampila furnizorului de servicii medicale.

Câmpul 8 - „Se internează în unitatea sanitară cu paturi....... sectia.......”:

- se va completa de către medicul de gardă al sectiei/unitătii sanitare cu paturi unde a fost internat pacientul, cu specificarea în totalitate si în clar a denumirii unitătii sanitare cu paturi si a sectiei/compartimentului.

Câmpul 9 - „Motivul pentru care nu a fost necesară internarea si recomandări la domiciliu”:

- se va completa de către medicul de gardă al sectiei/unitătii sanitare cu paturi unde a fost examinat pacientul, cu specificarea motivului/motivelor pentru care nu a fost internat pacientul;

- se vor completa de către medicul de gardă recomandările cu care se trimite pacientul la domiciliu;

Câmpul 10 - „Data prezentării si semnătura pacientului”:

- se va completa de către medicul din ambulatoriu/medicul de gardă data la care pacientul s-a prezentat la furnizorul de servicii medicale;

- se execută semnătura beneficiarului biletului de trimitere/de internare.

- „Semnătura medicului care furnizează servicii medicale clinice/medicului de gardă al sectiei/unitătii sanitare cu paturi/Cod parafă/L.S.” - se execută specimenul de semnătură a medicului care furnizează servicii medicale clinice/medicului de gardă care examinează pacientul si decide internarea sau recomandă tratament la domiciliu si se aplică parafa, codul corespunzător acestuia, precum si stampila furnizorului de servicii medicale.

 


MINISTERUL ECONOMIEI

Nr. 580 din 25 martie 2009

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL

ENERGIEI

Nr. 10.663 din 25 martie 2009

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU

RESURSE MINERALE

Nr. 59 din 25 martie 2009

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si comertului, al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 102.136/530/97/2006

privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă si măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

 

În temeiul prevederilor Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

ministrul economiei, presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei si presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emit următorul ordin:

Art. I. - Alineatul (3) al articolului 1 din Ordinul ministrului economiei si comertului, al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 102.136/530/97/2006 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă si măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 6 iunie 2006, se modifică după

după cum urmează:

„(3) Categoria de gaze naturale noi se desfiintează începând cu data de 1 ianuarie 2007. Cantitătile de gaze naturale certificate de către Agentia Natională pentru Resurse Minerale drept gaze noi până la data de 1 ianuarie 2007, detinute si necomercializate de către titularii acordurilor petroliere, vor fi valorificate pe piata internă, până la epuizarea acestora.”

Art II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

Presedintele Autoritătii Nationale

de Reglementare în Domeniul Energiei,

Petru Lificiu

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Resurse Minerale,

Gelu Agafiel Mărăcineanu

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale

INTERCAPITAL ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 10 martie 2009, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale INTERCAPITÂL ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1.  - Societatea Comercială INTERCAPITÂL ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, Aleea Mostistea nr. 39, se. 1, et. 4, ap. 26, sectorul 3, nr. de ordine în registrul comertului J40/20148/02.12.2008, cod unic de înregistrare 24813256/02.12.2008, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2.  - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3.  - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 16 martie 2009.

Nr. 195.

 


COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale

BUSINESS BROKER - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 10 martie 2009, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale BUSINESS BROKER - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1.  - Societatea Comercială BUSINESS BROKER - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Brasov, str. Alexandru cel Bun nr. 20B, bl. S12, se. B, ap. 10, judetul Brasov, nr. de ordine în registrul comertului J08/3149/08.12.2008, cod unic de înregistrare 24841205/09.12.2008, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2.  - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3.  - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 16 martie 2009.

Nr. 198.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale

SPOT INSURANCE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 10 martie 2009, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale SPOT INSURANCE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1.  - Societatea Comercială SPOT INSURANCE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu sediul social în municipiul Bucuresti, Aleea Perisoru nr. 1, bl. H34, se. C, et. 4, ap. 30, camera 1, sectorul 3, nr. de ordine în registrul comertului J40/17197/09.10.2008, cod unic de înregistrare 24579903/09.10.2008, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2.  - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3.  - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 16 martie 2009.

Nr. 203.

 


COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind aprobarea cererii de încetare a activitătii si retragerea autorizatiei de functionare

a Societătii Comerciale „Asiana - Broker de Asigurare” - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală14045240/01.07.2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu atributiile prevăzute de Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în urma controlului efectuat de organele de specialitate ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în baza Deciziei nr. 36 din 20 ianuarie 2009, la Societatea Comercială „Asiana - Broker de Asigurare” - S.R.L. cu sediul în municipiul Târgu Mures, Str. Evreilor Martiri nr. 4, (corp C2, clădire administrativă, 1 birou), et. 1, judetul Mures, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J26/179/28.03.2000, cod unic de înregistrare 12845815/30.03.2000, siînscrisăîn Registrul brokerilor de asigurare sub nr. RBK - 093/10.04.2003, reprezentată legal de doamna Măria Gurghian, în calitate de director executiv,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor adoptată în sedinta din data de 17 februarie 2009, conform art. 4 alin. (22)-(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia, ca urmare a analizării documentatiei aferente Notei nr. IX.68 din 2 februarie 2009 privind controlul efectuat la Societatea Comercială „Asiana Broker de Asigurare” - S.R.L.,

au rezultat următoarele:

Societatea Comercială „Asiana Broker de Asigurare” - S.R.L. a solicitat aprobarea, la cerere, a încetării activitătii ca urmare a retragerii autorizatiei de functionare.

Controlul a fost efectuat de organele de specialitate ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor la sediul societătii si a avut ca obiect verificarea situatiei financiare a societătii Societatea Comercială „Asiana Broker de Asigurare” - S.R.L. în vederea încetării activitătii, la cerere, conform prevederilor art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia.

Rezultatele actiunii de analiză si control au fost consemnate în procesul-verbal, semnat fără obiectiuni de către reprezentantul brokerului, încheiat în 2 (două) exemplare, din care un exemplar a fost înregistrat sub nr. 015 din 29 ianuarie 2009 la societatea sus-mentionată, celălalt fiind preluat de echipa de control a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor si înregistrat sub nr. 2.940 din 2 februarie 2009.

Fată de solicitarea Societătii Comerciale „Asiana Broker de Asigurare” - S.R.L., Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 17 februarie 2009, aprobarea cererii societătii prin care solicită încetarea activitătii ca urmare a retragerii autorizatieide functionare,

drept care se decide:

Art. 1.  - Se aprobă încetarea activitătii ca urmare a retragerii autorizatiei de functionare, la cerere, a Societătii Comerciale „Asiana Broker de Asigurare” - S.R.L. cu sediul în municipiul Târgu Mures, Str. Evreilor Martiri nr. 4, (corp C2, clădire administrativă, 1 birou), et. 1, judetul Mures, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J26/179/28.03.2000, cod unic de înregistrare 12845815/30.03.2000, si înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare sub nr. RBK - 093/10.04.2003, potrivit dispozitiilor art. 5 lit. g) si art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 alin. (4) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare, începând de la data comunicării prezentei decizii.

Art. 2.  - Se interzice Societătii Comerciale „Asiana Broker de Asigurare” - S.R.L., de la data primirii prezentei decizii, desfăsurarea activitătii de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia.

Art. 3.  - (1) Societatea are obligatia să îsi notifice clientii, în termen de 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractele în vigoare, până la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Societatea are obligatia să schimbe denumirea societătii prin eliminarea sintagmei „Broker de Asigurare-Reasigurare”.

(3) Societatea are obligatia să transmită la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în termen de 10 zile de la primirea deciziei, dovezile cu privire la plata către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a taxei de functionare aferente comisionului care urmează să fie încasat în cursul lunii februarie 2009, în baza primelor intermediate în luna ianuarie 2009, respectiv raportarea lunară aferentă lunii 2009.

(4) Societatea are obligatia să transmită la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în termen de 10 zile de la primirea deciziei, încetarea contractelor de muncă ale personalului angajat pe perioadă nedeterminată si anume: Gurghian Măria, Jurcan Daniela si Dan Sandor.

Art. 4.  - Societatea, în termen de 30 zile de la primirea prezentei decizii, are obligatia să transmită la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, dovada înregistrării la oficiul registrului comertului a modificărilor mentionate.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 16 martie 2009.

Nr. 204.

 


COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale

L.M.C. ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 17 martie 2009, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale L.M.C. ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1.  - Societatea Comercială L.M.C. ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu sediul social în municipiul Brasov, Str. Politehnicii nr. 3, et. 2, judetul Brasov, nr. de ordine în registrul comertului J08/165/29.01.2009, cod unic de înregistrare 25031673/30.01.2009, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2.  - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3.  - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 23 martie 2009.

Nr. 220.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale

STANDARD CLASS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 17 martie 2009, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale STANDARD CLASS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1.   - Societatea Comercială STANDARD CLASS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. Delea Veche nr. 51, bl. 46, et. 6, ap. 16, cam. 1, sectorul 2, nr. de ordine în registrul comertului J40/11086/06.07.2006, cod unic de înregistrare 18830694/06.07.2006, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2.  - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3.  - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 23 martie 2009.

Nr. 222.


 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2008, conform Legii nr. 334/2006

privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

Partidul National Tărănesc Crestin-Democrat

 

1. Lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2008 donatii a căror valoare cumulată depăseste 10 salarii de bază minime brute pe tară:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

CNP

Cetătenia

Felul donatiei

Valoarea

1.

Virgil Petrescu

1420826400295

română

numerar

5.500,00

2.

Aurelian Pavelescu

1641020384186

română

numerar

6.000,00

3.

Milut Petre Marian

1551229400277

română

numerar

6.000,00

4.

Jijie Gheorghe

1190610400067

română

numerar

12.000,00

5.

Liviu lane

1730411463036

română

numerar

5.000,00

6.

Radu Rizescu

1660317290755

română

numerar

5.000,00

7.

Popescu Alexandru

1670819421570

română

numerar

10.925,00

8.

Gemescu Mircea

1671014252321

română

numerar

8.750,00

9.

Ciuhadu Gheorghe

1470615354724

română

numerar

10.500,00

10.

Popovici Marius

1460518354798

română

numerar

14.000,00

11.

Popa Radovan Smaranda

2480523354763

română

numerar

10.200,00

12.

Moldovan Valentin

1590526354772

română

numerar

31.100,00

13.

Catana Constantin

1711026354756

română

numerar

9.300,00

14.

Toader Corado

1791004354798

română

numerar

9.250,00

15.

Popescu Liviu

1821015350026

română

numerar

9.700,00

16.

Sandu Octavian

1420220354771

română

numerar

9.300,00

17.

Boncea Flavius

1760428354772

română

numerar

10.000,00

18.

GaletarAmelia

2800111352297

română

numerar

10.000,00

19.

Mihnea Constantin

1450207354731

română

numerar

10.000,00

20.

Baesu Gheorghe

1621218354726

română

numerar

17.000,00

21.

Orza Adrian

1681218354470

română

numerar

5.800,00

22.

Costache Cristian

1761223354780

română

numerar

10.000,00

23.

Nicolae Serbu

1640531425423

română

numerar

10.200,00

24.

Popovici Marius

1460518354798

română

numerar

8.000,00

 

2. Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2008 donatii a căror valoare cumulată depăseste 10 salarii de bază minime brute pe tară:

Nr. crt.

Denumirea societătii

Sediul social

Nationalitatea

CUI

Reprezentantul legal

Felul donatiei

Valoarea

1.

S.C. Prefab Invest - S.A.

Bucuresti

română

RO12992050

Noica Nicolae

numerar

231.500,00

2.

S.C. Romerica International - S.R.L.

Bucuresti

română

RO5205481

Ungureanu Ion

numerar

213.000,00

3.

S.C. Prefab - S.A.

Bucuresti

română

R01916198

Boitan Daniela

numerar

213.700,00

4.

Fundatia Crestin Populară Sfântul Petru

Bucuresti

română

22997276

Milut Petre Marian

numerar

245.500,00

5.

S.C. Romerica International - S.R.L.

Bucuresti

română

RO5205481

Ungureanu Ion

bunuri

17.407,12

6.

Asociatia Fostilor Deportati în Bărăgan

Timisoara

română

988122

Saracolean Silviu

numerar

10.000,00

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.