MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 219/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 219             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 6 aprilie 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 74 din 15 ianuarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3433 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

            Decizia nr. 77 din 15 ianuarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 406, art. 407, art. 494 si art. 503 din Codul de procedură civilă

 

            Decizia nr. 79 din 15 ianuarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 132 alin. (10) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, art. 6 alin. (1) si art. 7 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului

 

            Decizia nr. 240 din 19 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 si art. 22 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            24. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, privind normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.083/2008 privind asigurarea despăgubirilor de viată, sănătate si bunuri ale politistilor

 

            85. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2009

 

            288. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare si utilizare a Rezervei Ministerului Sănătătii si a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale si alte materiale specifice

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

            8. - Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 7/2009 privind administrarea specială a fondurilor de pensii administrate privat

 

            9. - Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 8/2009 privind administrarea specială a fondurilor de pensii facultative


 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 74

din 15 ianuarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3433 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3433 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială Space Comert - S.R.L.din Bucuresti în Dosarul nr. 108/2008 al Curtii de Arbitraj Comercial International.

La apelul nominal se prezintă, pentru Societatea Comercială Anchor Grup - SA. din Bucuresti, avocata Paraschiva Suică-Neagu, lipsind autoarea exceptiei, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Avocatul părtii prezente solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că prevederile de lege criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale invocate, deoarece, în temeiul clauzei arbitrale, oricare dintre părti se poate adresa tribunalului arbitrai competent în vederea solutionării unui litigiu intervenit între acestia. Totodată, accesul liber la justitie este asigurat prin posibilitatea adresării către un tribunal arbitrai a cărui hotărâre poate fi atacată la instanta de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate. Invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 10 septembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 108/2008, Curtea de Arbitraj Comercial International a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3433 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială Space Comert - S.R.L. din Bucuresti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile de lege criticate contravin art. 16 alin. (1) si art. 21 din Constitutie, precum si art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece instituirea competentei curtii de arbitraj de a solutiona un litigiu privind executarea unui contract de închiriere restrânge accesul pârâtei la justitie si o pune în situatie de inegalitate în raport cu alte subiecte de drept.

Curtea de Arbitraj Comercial International consideră exceptia neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitu­tionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992,să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 3433 alin. 1 din Codul de procedură civilă, care au următoarea redactare: „încheierea conventiei arbitrale exclude, pentru litigiul care face obiectul ei, competenta instantelor judecătoresti.”

Textele constitutionale invocate sunt cele ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi si ale art. 21 privind accesul liber la justitie. Este invocată si încălcarea art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzei într-un termen rezonabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine următoarele:

Prevederile art. 3433 alin. 1 din Codul de procedură civilă nu exclud de la competenta instantelor judecătoresti litigiile care fac obiectul unei conventii arbitrale. Curtea constată că arbitrajul se organizează si se desfăsoară potrivit conventiei arbitrale încheiate între părti, fie sub forma unei clauze compromisorii înscrise în contractul principal, fie sub forma unei întelegeri de sine stătătoare, denumită compromis, si prin urmare părtile au libertatea de a alege modalitatea de solutionare a litigiului. Litigiul dedus instantei de arbitraj comercial se finalizează printr-o hotărâre arbitrală, care însă, potrivit art. 364 din Codul de procedură civilă, poate fi desfiintată printr-o actiune în anulare solutionată de către instantele judecătoresti competente. Ca atare, dispozitiile legale care reglementează arbitrajul nu contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 21 referitoare la accesul liber la justitie, precum si celor cuprinse în art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Curtea nu poate retine nici încălcarea principiului egalitătii între părti, întrucât procedura reglementată de acestea nu încalcă drepturile procesuale ale părtilor prevăzute în Codul de procedură civilă si nici alte drepturi sau libertăti ale acestora.

De altfel, asupra constitutionalitătii prevederilor art. 340-368 din Codul de procedură civilă Curtea s-a pronuntat într-o cauză în care criticile de neconstitutionalitate vizau, între altele, si încălcarea art. 21 din Constitutie. Astfel, prin Decizia nr. 8 din 9 ianuarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 31 ianuarie 2007, Curtea a retinut că „incidenta dispozitiilor legale criticate este subsecventă acordului de vointă intervenit între părtile care au încheiat conventia arbitrală si care au optat pentru solutionarea litigiului de către un tribunal arbitrai. Împrejurarea că autorul exceptiei a achiesat la solutionarea litigiului pe această cale, desi cunostea sau ar fi trebuit să cunoască dispozitiile legale referitoare la judecarea litigiului de o asemenea institutie, precum si consecintele juridice ale aplicării lor, nu îl îndreptăteste să se prevaleze de necunoasterea legii si deci lipseste de temei critica reglementării în cauză”.

Aceste considerente retinute de Curte în decizia mentionată sunt valabile si în argumentarea constitutionalitătii prevederilor de lege criticate în cauza de fată.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3433 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială Space Comert - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 108/2008 al Curtii de Arbitraj Comercial International.

            Definitivă si general obligatorie.

            Pronuntată în sedinta publică din data de 15 ianuarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 77

din 15 ianuarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 406, art. 407, art. 494 si art. 503 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 406, 407, 494 si 503 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de lulia Steriopol si lulian-Paul Munteanu în Dosarul nr. 11.984/233/2007 al Tribunalului Galati - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a exceptiei de neconstitutionalitate, deoarece aspectele criticate de autorul exceptiei privesc aplicarea legii de către instantele de judecată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 30 septembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 11.984/233/2007, Tribunalul Galati - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de

neconstitutionalitate a prevederilor art. 406, art. 407, art. 494 si art. 503 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de lulia Steriopol si lulian-Paul Munteanu într-un recurs formulat în cursul unui litigiu având ca obiect o contestatie la executare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile de lege criticate contravin art. 44 si art. 47 din Constitutie, deoarece permit executarea silită asupra imobilului care constituie „spatiul minim de locuit al unei persoane”.

Tribunalul Galati - Sectia civilă consideră exceptia neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitu­tionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.


Obiectul exceptiei îl reprezintă prevederile art. 406, art. 407, art. 494 si art. 503 din Cartea a V-a - Despre executarea silită - a Codului de procedură civilă.

Textele criticate au următoarea redactare:

- Art. 406: „(1) Nu pot fi supuse executării silite:

a) bunurile de uz personal sau casnic strict necesare debitorului si familiei sale, precum si obiectele de cult religios, dacă nu sunt mai multe de aceIasi fel;

b) alimentele necesare debitorului si familiei sale pe timp de două luni, iar dacă debitorul se ocupă exclusiv cu agricultura, alimentele necesare până la noua recoltă, animalele destinate obtinerii mijloacelor de existentă si furajele necesare pentru aceste animale până la noua recoltă;

c) combustibilul necesar debitorului si familiei sale socotit pentru 3 luni de iarnă;

d) bunurile declarate neurmăribile prin alte dispozitii legale.”;

- Art. 407: „(1) Bunurile care servesc la exercitarea ocupatiei debitorului nu pot fi supuse executării silite decât numai în lipsă de alte bunuri urmăribile si numai pentru obligatii de întretinere, chirii, arenzi sau alte creante privilegiate asupra mobilelor.

(2) Dacă debitorul se ocupă cu agricultura, nu vor fi urmărite, în măsura necesară continuării lucrărilor în agricultură, inventarul agricol, inclusiv animalele de muncă, furajele pentru aceste animale si semintele pentru cultura pământului, în afară de cazul în care asupra acestor bunuri există un drept de gaj sau privilegiu pentru garantarea creantei.”;

-Art. 494: „Imobilele urmărite silit se valorifică prin vânzare la licitatie publică, vânzare directă si prin alte modalităti admise de lege. Dispozitiile art. 431 sunt aplicabile.”;

- Art. 503: „ (1) Dacă debitorul nu are alt mijloc de existentă decât veniturile imobilului urmărit, la cererea acestuia, executorul judecătoresc, prin proces-verbal, poate să-i fixeze o cotă de cel mult 20% din aceste venituri pentru traiul lui si al familiei sale.

(2) Împotriva măsurii luate de către executorul judecătoresc cei interesati se pot adresa instantei de executare. Instanta va cita părtile în termen scurt, în camera de consiliu, si va hotărî prin încheiere irevocabilă.”

Textele constitutionale invocate ca fiind încălcate sunt cele ale art. 44 privind dreptul de proprietate privată si ale art. 47 referitor la nivelul de trai.

Examinând sustinerile autorului exceptiei, Curtea constată că neconstitutionalitatea reglementărilor în cauză este dedusă din împrejurarea că acestea îsi găsesc aplicare si în cazul imobilelor care constituie „spatiul minim de locuit”, considerând că aceste imobile ar trebui să fie exceptate de la executarea silită. Autorul exceptiei de neconstitutionalitate urmăreste, asadar, ca pe calea solutionării exceptiei să se modifice textul de lege atacat în sensul arătat. Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, „Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 406, art. 407, art. 494 si art. 503 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de lulia Steriopol si lulian-Paul Munteanu în Dosarul nr. 11.984/233/2007 al Tribunalului Galati - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 15 ianuarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 79

din 15 ianuarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 132 alin. (10) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, art. 6 alin. (1) si art. 7 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Maria Bratu - maqistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 132 alin. (10) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, art. 6 alin. (1) si art. 7 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, exceptie ridicată de Ilie Turică în Dosarul nr. 1.482/54/2008 al Curtii de Apel Craiova - Sectia comercială.

La apelul nominal se prezintă, pentru Societatea Comercială „Viti-Pomicola Sâmburesti” - S.A., avocatul Matei Dănilă. Lipseste autorul exceptiei, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.


Avocatul părtii prezente solicită respingerea exceptiei, arătând că textele de lege criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 29 octombrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 1.482/54/2008, Curtea de Apel Craiova - Sectia comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 132 alin. (10) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, art. 6 alin. (1) si art. 7 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, exceptie ridicată de Ilie Turică.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile de lege criticate contravin dispozitiilor art. 21, art. 24 alin. (1) si art. 129 din Constitutie, „deoarece nu se asigură informarea corectă a cetătenilor de către Registrul Comertului, în sensul că cetătenii de bună-credintă sunt obligati să se încreadă si să actioneze având în vedere hotărârea nelegală a unei persoane juridice de drept privat, si nu o hotărâre judecătorească prin care se constată nelegalitatea unei manifestări de vointă private”.

Curtea de Apel Craiova - Sectia comercială consideră exceptia neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitu­tionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei îl reprezintă art. 132 alin. (10) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, art. 6 alin. (1) si art. 7 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările si completările ulterioare.

- Art. 132 alin. (10) din Legeanr. 31/1990 privind societătile comerciale: „Hotărârea irevocabilă de anulare va fi mentionată în registrul comertului si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. De la data publicării, ea este opozabilă tuturor actionarilor.”;

- Art. 6 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului: „înregistrările în registrul comertului se fac pe baza unei încheieri a judecătorului delegat sau, după caz, a unei hotărâri judecătoresti irevocabile, în afară de cazurile în care legea prevede altfel.”;

- Art. 7 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului: „Instantele judecătoresti sunt obligate să trimită oficiului registrului comertului, în termen de 15 zile de la data când au rămas irevocabile, copii legalizate de pe hotărârile irevocabile ce se referă la acte, fapte si mentiuni a căror înregistrare în registrul comertului o dispun, conform legii.”

Textele constitutionale considerate a fi încălcate sunt cele ale art. 21 privind accesul liber la justitie si ale art. 24 alin. (1) privind dreptul la apărare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională retine că potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, este atributul exclusiv al legiuitorului să reglementeze competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată, atâta vreme cât îsi subordonează acest demers regulilor si principiilor constitutionale.

În cauză, Curtea constată că prevederile de lege criticate sunt norme procedurale care reglementează aspecte referitoare la functionarea societătilor comerciale în conditii de legalitate, fără să contină dispozitii de natură să îngrădească dreptul de liber acces la justitie ori dreptul de a beneficia de un proces echitabil, ci sunt pe deplin concordante cu prevederile constitutionale invocate de autorul exceptiei.

În aceIasi sens s-a pronuntat Curtea Constitutională si prin Decizia nr. 957 din 30 octombrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 3 ianuarie 2008, prin care a fost respinsă exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 din Legea nr. 26/1990.

Considerentele retinute de Curte în decizia mentionată sunt valabile si în cauza de fată, întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina o reconsiderare a jurisprudentei Curtii.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 132 alin. (10) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, art. 6 alin. (1) si art. 7 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, exceptie ridicată de Ilie Turică în Dosarul nr. 1.482/54/2008 al Curtii de Apel Craiova - Sectia comercială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 15 ianuarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 240

din 19 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 si art. 22 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Antonia Constantin – procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 si 22 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, exceptie ridicată de Dagmara Atanasiu în Dosarul nr. 19.601/245/2007 al Curtii de Apel Iasi - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 19 septembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 19.601/245/2007, Curtea de Apel Iasi - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 si art. 22 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, exceptie ridicată de Dagmara Atanasiu. În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că prin reglementările criticate se aduce atingere regimului proprietătii private, astfel cum este consfintit prin Constitutie, prin limitările pe care le stabileste titularilor dreptului de proprietate privată. Prin instituirea obligatiei proprietarului de a notifica chiriasului refuzul de reînnoire a contractului de închiriere cu cel putin un an înainte de expirarea acestuia, în situatia în care locuinta îi este necesară proprietarului pentru nevoile sale de locuit, se aduce în mod vădit atingere atributului de folosintă al proprietarului. Acesta este obligat să nu îsi mai poată folosi liber si exclusiv proprietatea, de care oricum a fost privat o lungă perioadă în timpul regimului totalitar din România. Se perpetuează în acest mod o nedreptate comisă prin abuzurile regimului comunist, aducându-se astfel atingere unui drept fundamental prevăzut de Constitutie.

A admite caracterul obligatoriu al reînnoirilor succesive, la initiativa chiriasului, astfel cum se stabileste prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999, echivalează cu o lipsire nejustificată de proprietate, fiind rupt echilibrul just între interesul general al comunitătii si cel al individului, sub aspectul necesitătii protectiei chiriasilor din locuintele preluate abuziv de stat, săvârsindu-se astfel „o adevărată inechitate socială prin favorizarea nejustificată a chiriasilor de către legiuitor”. Se încalcă, în opinia autorului exceptiei, dreptul proprietarului de a-si exercita nestingherit atributele dreptului de proprietate.

Curtea de Apel Iasi - Sectia civilă apreciază exceptia ca fiind neîntemeiată, arătând că măsurile de protectie a chiriasilor instituite prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 îsi au temeiul constitutional în art. 47 alin. (1) si art. 135 din Constitutie.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu prevederile constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 14 si 22 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 8 aprilie 1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 23 mai 2001, cu modificările ulterioare, texte de lege care au următorul continut:

- Art. 14: „(1) La expirarea termenului de închiriere stabilit conform prezentei ordonante de urgentă chiriasul are dreptul la reînnoirea contractului, pentru aceeasi perioadă, dacă părtile nu modifică prin acord expres durata închirierii.

(2) Proprietarul poate refuza reînnoirea contractului de închiriere numai pentru următoarele motive:

a) locuinta este necesară pentru a satisface nevoile sale de locuit, ale sotului, părintilor ori copiilor oricăruia dintre acestia, numai dacă sunt cetăteni români cu domiciliul în România;

b) locuinta urmează să fie vândută în conditiile prezentei ordonante de urgentă;

c) chiriasul nu a achitat chiria cel putin 3 luni consecutive în executarea contractului de închiriere;

d) în cazurile prevăzute la art. 13 lit. f)-i).

(3) Proprietarul este obligat să îi notifice chiriasului refuzul de a reînnoi contractul de închiriere cu cel putin un an înainte de expirarea acestuia, pentru situatiile prevăzute la alin. (2) lit. a) si b). În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. d) notificarea se face cu cel putin 60 de zile înainte de expirarea contractului.

(4) Sunt permise mai multe reînnoiri succesive.

(5) Chiriasul este obligat să părăsească locuinta în termen de 60 de zile de la expirarea termenului contractual, dacă locatiunea nu s-a reînnoit. Chiriasul este obligat să plătească întreaga chirie, precum si toate cheltuielile pentru servicii si întretinere aferente perioadei în care a ocupat efectiv locuinta.”;

- Art. 22: „(1) Notificarea prealabilă a chiriasului de către proprietar privind refuzul de a reînnoi contractul de închiriere se face prin executorul judecătoresc si trebuie să indice motivul refuzului.

(2) În cazul prevăzut la art. 14 alin. (2) lit. a), notificarea prealabilă a chiriasului trebuie să indice numele, prenumele, cetătenia, domiciliul, precum si legătura de rudenie sau de afinitate ori calitatea de sot a persoanei îndreptătite.

(3) În lipsa notificării ori în caz de nulitate a acesteia pentru neîndeplinirea conditiilor prevăzute la alin. (1) si (2) si la art. 14 alin. (3), contractul de închiriere se reînnoieste în conditiile art. 14 alin. (1).”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 44 si 53 din Constitutie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că asupra dispozitiilor criticate s-a mai pronuntat, de exemplu prin Decizia nr. 512 din 6 octombrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.085 din 2 decembrie 2005. Cu acel prilej, Curtea a respins exceptia având aceIasi obiect, statuând, în esentă, că „protectia temporară a chiriasilor, inclusiv în conditiile retrocedării imobilelor către fostii proprietari, fiind scopul declarat al ordonantei, aceasta se realizează prin diverse modalităti juridice, cum sunt: prelungirea contractelor de închiriere pentru o perioadă de 5 sau 3 ani, după caz, asigurarea stabilitătii, în viitor, a drepturilor lor locative prin acordarea dreptului chiriasului la reînnoirea contractului de închiriere si crearea unor garantii împotriva unei evacuări abuzive, precum si a unui drept de preemptiune în cazul în care proprietarul intentionează să vândă locuinta.

În acest context, nu apare ca fiind neconstitutională nici sanctiunea prevăzută de art. 22 alin. (3) din ordonantă, potrivit căruia, în lipsa notificării ori în caz de nulitate a acesteia, contractul de închiriere se reînnoieste în conditiile art. 14 alin. (1). Toate acestea reprezintă instrumente juridice menite să asigure o solutie de compromis între proprietari si chiriasi, în scopul prevenirii aparitiei unor stări litigioase între acestia si în încercarea de a ocroti buna-credintă a ambelor părti, prin reglementarea relatiilor contractuale într-o modalitate care să nu impieteze asupra substantei drepturilor fiecărei părti”.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, solutia pronuntată în prealabil îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art.147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 si art. 22 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, exceptie ridicată de Dagmara Atanasiu în Dosarul nr. 19.601/245/2007 al Curtii de Apel Iasi - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.083/2008 privind asigurarea despăgubirilor de viată, sănătate si bunuri ale politistilor

 

Având în vedere prevederile art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.083/2008 privind asigurarea despăgubirilor de viată, sănătate si bunuri ale politistilor,

în temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, emite următorul ordin:

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Politistul beneficiază de despăgubiri în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.083/2008 privind asigurarea despăgubirilor de viată, sănătate si bunuri ale politistilor, denumită în continuare hotărâre, indiferent de momentul la care acesta si-a exercitat atributiile de serviciu, respectiv în timpul ori în afara programului normal de lucru.

Art. 2. - În sensul prezentului ordin, termenii si expresiile de mai jos au următorul înteles:

a) atributii de serviciu - atributiile stabilite în sarcina fiecărui politist si prevăzute în fisa postului, precum si orice alte atributii care derivă din normele legale;

b) familia politistului:

1. sot/sotie supravietuitoare;

2. copiii aflati în întretinere;

3. părintii politistului decedat aflati în întretinerea acestuia.

Art. 3. - (1) Despăgubirile acordate în temeiul art. 4 alin. (2)-(4) din hotărâre se achită prin casieria unitătii la care este/a fost încadrat politistul sau, după caz, prin transfer într-un cont bancar indicat de politist sau de persoana din familia politistului decedat ori de reprezentantul legal al acestora, situatie în care cheltuielile aferente comisioanelor bancare sunt suportate de solicitant.

(2) Sumele reprezentând despăgubirile prevăzute la alin. (1) sunt echivalate în lei, la cursul Băncii Nationale a României valabil la data efectuării plătii.

(3) Politistul sau persoana din familia politistului decedat ori reprezentantul legal al acestora care a încasat despăgubirea va declara în scris că a fost integral despăgubit(ă) în conformitate cu prevederile hotărârii si că nu mai are nicio pretentie.

Art. 4. - (1) Politistul sau persoana din familia politistului decedat ori reprezentantul legal al acestora nemultumit(ă) de modul de solutionare a cererilor depuse în baza prezentelor norme metodologice se poate adresa instantei de contencios administrativ.

(2) Înainte de a se adresa instantei competente, persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să solicite unitătii emitente a actului de care sunt nemultumite, în termen de 30 zile de la data comunicării acestuia, reanalizarea modului de solutionare a cererii.

Art. 5. - În cazul în care, după efectuarea plătii despăgubirilor în conditiile art. 4 alin. (1)-(4) din hotărâre se constată de către organele competente că riscurile care au determinat producerea prejudiciilor nu au legătură cu îndeplinirea atributiilor de serviciu, politistul sau persoana din familia politistului decedat ori reprezentantul legal al acestora este obligat(ă) să restituie sumele încasate/decontate, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL II

Asigurarea despăgubirilor în caz de rănire, invaliditate sau deces al politistilor

 

Art. 6. - (1) Politistul rănit beneficiază de asistentă medicală, tratament si măsuri de recuperare medicală în unităti sanitare ale Ministerului Sănătătii, ale ministerelor/institutiilor cu retea sanitară proprie, ale ministerelor/institutiilor cu retea sanitară proprie din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, după caz, în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1) se suportă numai diferenta dintre costul serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare si dispozitivelor medicale acordate si sumele decontate din fondul unic de asigurări sociale de sănătate si/sau de la bugetul statului, după caz, în baza documentelor justificative, fără a se depăsi pretul de referintă/tarifele maximale stabilite de Ministerul Sănătătii.

(3) Decontarea sumei de bani prevăzută la alin. (2) se face de unitatea în care este încadrat politistul rănit, pe baza cererii formulate de politist sau de persoana din familia politistului ori reprezentantul legal al acestuia si a documentelor justificative eliberate de unitatea medicală în care politistul a beneficiat de tratament medical, cu avizul structurilor financiară si, respectiv, medicală ale unitătii în care acesta este încadrat.

Art. 7. - (1) În situatia în care medicii de specialitate din cadrul unitătii medicale în care se află internat politistul rănit stabilesc faptul că posibilitătile de tratament si recuperare medicală în acea unitate medicală nu există, sunt insuficiente sau sunt epuizate, recomandă efectuarea acestora în alte unităti medicale din tară, prevăzute la art. 6 alin. (1), sau în străinătate.

(2) Pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate, dosarul medical complet al politistului este înaintat Directiei medicale pentru îndeplinirea formalitătilor privind trimiterea acestuia la Comisia de specialitate teritorială din municipiul Bucuresti, în vederea obtinerii avizelor medicale.

(3) După obtinerea avizelor prevăzute la alin. (2), dosarul medical ai politistului va fi gestionat de Directia medicală care, prin intermedierea Directiei afaceri europene si relatii internationale, asigură efectuarea corespondentei cu unitatea medicală recomandată de către Comisia de specialitate teritorială din municipiul Bucuresti, programează politistul rănit si obtine documente privind costul si conditiile de plată ale tratamentului, precum si numărul de cont al unitătii medicale.

(4) Plata tratamentului în străinătate se face de către Directia generală financiară în contul unitătii medicale din străinătate, după efectuarea tratamentului, pe baza documentelor justificative primite în original de la aceasta.

(5) Directia economică si administrativă, pe baza cererii formulate de politist sau de persoana din familia politistului ori de reprezentantul legal al acestuia, asigură cu celeritate procurarea documentelor de transport necesare efectuării tratamentului medical în străinătate.

Art. 8. - (1) Acordarea despăgubirilor prevăzute la art. 4 alin. (2) din hotărâre se face în baza unei cereri depuse la structura de resurse umane a unitătii din care face/a făcut parte politistul, la care se anexează:

a) actul de identitate al solicitantului, în copie;

b) certificatul-decizie medicală emis de comisiile de expertiză medicală si evaluare a capacitătii de muncă din spitalele Ministerului Administratiei si Internelor sau comisiile medico-militare din spitalele militare ale Ministerului Apărării Nationale, avizat de Comisia centrală de expertiză medicală si evaluare a capacitătii de muncă din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, în copie legalizată, din care să rezulte că încadrarea într-un grad de invaliditate si, implicit, clasarea ca inapt pentru serviciul politienesc este urmarea faptului că politistul a fost supus în timpul sau în legătură cu exercitarea atributiilor de serviciu, independent de vointa lui, efectelor unor cauze vătămătoare, acestea afectându-i integritatea anatomică si/sau functională a organismului.

(2) Acordarea despăgubirilor prevăzute la art. 4 alin. (3) din hotărâre se face în baza unei cereri depuse la structura de resurse umane a unitătii în care a fost încadrat politistul, la care se anexează:

a) actul de identitate al persoanei îndreptătite din familia politistului, în copie;

b) certificatul-decizie medicală emis de comisiile de expertiză medicală si evaluare a capacitătii de muncă din spitalele Ministerului Administratiei si Internelor sau comisiile medico-militare din spitalele militare ale Ministerului Apărării Nationale, avizat de Comisia centrală de expertiză medicală si evaluare a capacitătii de muncă din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, în copie;

c) certificatul de deces al politistului, în copie legalizată;

d) după caz: certificatul de căsătorie, în copie legalizată, certificatul de nastere al copiilor politistului, în copie legalizată, sau declaratie notarială din partea părintilor din care să rezulte că:

1. acestia se aflau în întretinerea legală a politistului decedat;

2. politistul decedat nu era căsătorit si nu avea copii.

(3) Cererea prevăzută la alin. (2) poate fi depusă, în ordine, după caz, de către sotul/sotia supravietuitor/supravietuitoare, copiii politistului decedat sau părintii politistului decedat.

(4) Dacă persoana îndreptătită la acordarea despăgubirii este lipsită de capacitatea de exercitiu sau are capacitatea de exercitiu restrânsă, cererea este depusă de reprezentantul legal al acesteia sau, după caz, de persoana în cauză, cu acordul reprezentantului legal.

Art. 9. - (1) Cererile pentru acordarea despăgubirilor prevăzute la art. 4 alin. (2) si (3) din hotărâre, însotite de documentele justificative, se analizează de structura de resurse umane la care au fost depuse, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării, urmând ca aceasta să propună conducătorului unitătii aprobarea sau, după caz, respingerea cererii.

(2) În cazul în care, în urma analizării cererii si a documentelor justificative, se constată îndeplinirea conditiilor legale, structura de resurse umane prezintă conducătorului unitătii dispozitia privind acordarea despăgubirii însotită de documentele justificative, vizată pentru control financiar preventiv propriu de organul de specialitate propriu si avizată pentru legalitate de structura juridică a unitătii. După aprobare, documentele se transmit structurii financiar-contabile în vederea achitării drepturilor cuvenite.

(3) În cazul în care în urma analizării cererii si a documentelor justificative se constată că nu sunt îndeplinite conditiile legale, structura de resurse umane propune conducerii unitătii, prin raport motivat, respingerea cererii si restituirea acesteia împreună cu toate documentele justificative, prezentând solicitantului, în scris, motivele care au stat la baza deciziei.

 

CAPITOLULUI

Asigurarea despăgubirilor pentru prejudiciile aduse bunurilor politistului

 

Art. 10. - (1) Starea initială a bunurilor, cu exceptia locuintelor de serviciu, se stabileste ca valoare de piată, în baza unui dosar de evaluare întocmit de un evaluator autorizat.

(2) Cheltuielile privind stabilirea valorii de piată a bunurilor cad în sarcina politistului.

(3) Dosarul de evaluare se înregistrează si se păstrează la secretariatul unitătii unde este încadrat politistul.

Art. 11. - (1) Pentru a beneficia de despăgubirile acordate în temeiul art. 4 alin. (4) din hotărâre, politistul se adresează conducerii unitătii în care este încadrat printr-o cerere scrisă, la care anexează:

a) documentele de constatare a evenimentului care a condus la producerea riscului;

b) documentele de evaluare a prejudiciului;

c) declaratie din care să reiasă faptul că prejudiciul a fost cauzat de terte persoane. Dacă acestea sunt cunoscute, sunt precizate datele de identificare;

d) declaratia pe propria răspundere din care să reiasă faptul că prejudiciul nu a fost acoperit partial sau în totalitate ca urmare a existentei unei asigurări în sistemul privat.

(2) La lucrările comisiei participă un reprezentant al Corpului National al Politistilor sau un reprezentant desemnat de organizatia sindicală din care face parte politistul, cu statut de observator.

Art. 12. - Constatarea evenimentului care a condus la producerea riscului prevăzut la art. 3 lit. f) din hotărâre se face de unitatea de politie în a cărei rază este situat bunul imobil sau, în cazul vehiculelor, de unitatea de politie în a cărei zonă de competentă s-a produs evenimentul.

Art. 13. - (1) În cazul constructiilor cu destinatia de locuit si a anexelor acestora, evaluarea prejudiciului se face de către un evaluator autorizat. Dispozitiile art. 10 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

(2) Pentru vehiculele aflate în proprietatea sau folosinta politistului, despăgubirea pentru aducerea în starea initială a acestora se acordă pe baza devizului de reparatie emis de o unitate specializată.

(3) În cazul în care din devizul estimativ emis de unitatea specializată se constată că valoarea necesară aducerii bunului în starea initială este mai mare decât valoarea bunului stabilită potrivit art. 10 alin. (1), despăgubirea nu poate depăsi această din urmă valoare.

Art. 14. - (1) La nivelul fiecărui ordonator de credite se numeste o comisie a cărei activitate constă în a stabili, ori de câte ori este nevoie, dacă politistul îndeplineste sau nu conditiile pentru a fi despăgubit pentru prejudiciile cauzate bunului/bunurilor.

(2) Comisia este alcătuită din:

a) presedinte - seful nemijlocit al politistului prejudiciat;

b) 3 membri titulari si 3 supleanti: câte un politist din cadrul structurilor financiare, juridice si logistice. Pentru situatiile în care în unitate nu există decât un post la compartimentul juridic, supleantul acestuia este desemnat din cadrul structurii de resurse umane, urmărindu-se ca acesta să aibă studii superioare juridice;

c) secretar - din cadrul structurii de resurse umane.

(3) Rezultatul activitătii comisiei se materializează într-un proces-verbal, de concluziile căruia depinde acordarea sau nu a despăgubirilor.


(4) La finalul procesului-verbal, presedintele comisiei, pe baza propunerilor formulate de membrii comisiei si consemnate în cuprinsul acestuia, decide acordarea sau, după caz, neacordarea despăgubirilor.

(5) Decizia presedintelui comisiei este înaintată structurii de resurse umane care emite, după caz, actul administrativ necesar acordării despăgubirii sau decizia motivată de respingere a cererii.

(6) În cazul în care, în urma analizării cererii si a documentelor justificative s-a stabilit acordarea despăgubirilor, structura de resurse umane prezintă conducătorului unitătii dispozitia privind acordarea despăgubirii solicitate, însotită de documentele justificative, vizată pentru control financiar preventiv propriu de organul de specialitate propriu si avizată pentru legalitate de structura juridică a unitătii. După aprobare, documentele se transmit structurii financiar-contabile în vederea achitării drepturilor cuvenite.

(7) În cazul în care în urma analizării cererii si a documentelor justificative s-a stabilit neacordarea despăgubirilor, structura de resurse umane propune conducerii unitătii, prin raport motivat, respingerea cererii si restituirea acesteia, împreună cu toate documentele justificative, solicitantului, prezentând acestuia în scris motivele care au stat la baza deciziei.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

            Art. 15. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Cristian Făinisi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 martie 2009.

Nr. 24.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2009

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 117.312 din 23 februarie 2009,

în baza prevederilor art. 31 alin. (1) si ale art. 37 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2009, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă Lista soiurilor care au primit derogare de comercializare pe teritoriul României până la sfârsitul anului 2009, prevăzută în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Mie Sârbu

 

Bucuresti, 25 februarie 2009.

Nr. 85.


*) Anexele nr. 1 si 2 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1

 


MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare si utilizare a Rezervei Ministerului Sănătătii si a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale si alte materiale specifice

 

Văzând Referatul comun de aprobare al Directiei generale de sănătate publică, asistentă medicală si programe si al Directiei generale buget si credite externe nr. I.B. 2.260/2009,

în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de constituire, păstrare si utilizare a Rezervei Ministerului Sănătătii, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale si alte materiale specifice, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) Rezerva Ministerului Sănătătii, denumită în continuare Rezerva, este destinată rezolvării unor situatii speciale cu impact asupra sănătătii publice.

(2) Rezerva cuprinde: medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale si alte materiale specifice.

Art. 4. - Rezerva este cuprinsă în bugetul Ministerului Sănătătii în cadrul Programului privind asigurarea dezvoltării capacitătii institutionale a sistemului de sănătate, la titlul II „Bunuri si servicii”, având ca sursă de finantare veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii.

Art. 5. - Produsele si bunurile cuprinse în Rezervă se achizitionează, în conditiile legii, din sumele prevăzute cu această destinatie.

Art. 6. - (1) Pentru depozitarea, conservarea si eliberarea produselor si bunurilor din Rezervă, Ministerul Sănătătii poate încheia contracte de prestări de servicii în conditiile legii.

(2) Depozitarea si conservarea unor produse si bunuri din Rezervă se pot asigura si de unitătile sanitare din reteaua proprie, în conditiile prezentului ordin; lista unitătilor sanitare care detin produse si bunuri din Rezervă este prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 7. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii si unitătile din subordinea sau cele aflate sub autoritatea Ministerului Sănătătii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, dispozitiile Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.070/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare si utilizare a Rezervei Ministerului Sănătătii Publice si a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale si alte materiale specifice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 din 17 iunie 2008, îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ion Bazac

 

Bucuresti, 10 martie 2009.

Nr. 288.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORME METODOLOGICE

de constituire, păstrare si utilizare a Rezervei Ministerului Sănătătii

 

CAPITOLUL I

Constituirea Rezervei Ministerului Sănătătii

 

            Art. 1. - (1) Constituirea Rezervei Ministerului Sănătătii, denumită în continuare Rezerva, se realizează pe baza nomenclatorului de produse si bunuri cuprins în anexa nr. 2.

            (2) Sortimentele de produse si bunuri, precum si cantitătile prevăzute în nomenclatorul cuprins în anexa nr. 2 pot fi modificate prin ordin al ministrului sănătătii.

            Art. 2. - Procurarea de produse si bunuri în Rezervă se realizează cu respectarea dispozitiilor legale privind achizitiile publice, în limita fondurilor aprobate cu această destinatie.

 

CAPITOLUL II

Păstrarea si utilizarea produselor si bunurilor din Rezervă

 

Art. 3. - (1) Pentru depozitarea si conservarea produselor si bunurilor din Rezervă, Ministerul Sănătătii poate încheia contracte de prestări de servicii în conditiile legii.

(2) Pentru produsele si bunurile din Rezervă existente la nivelul unitătilor sanitare, depozitarea si conservarea se asigură de către conducerea acestora.

Art. 4. - Spatiile destinate depozitării produselor si bunurilor din Rezervă trebuie să fie amenajate si trebuie să prezinte garantii pentru o bună conservare si securitate.

Art. 5. - (1) În cazul unitătilor sanitare care detin stocuri de produse si bunuri din Rezervă si care au obligatia de a asigura depozitarea si conservarea acestora, depozitarea se face în încăperi separate de încăperile în care sunt păstrate produsele acestor unităti.

(2) În situatia în care volumul produselor si bunurilor din Rezervă este redus si nu se justifică repartizarea unui spatiu de depozitare separat, aceste produse si bunuri pot fi depozitate în aceIasi spatiu cu produsele unitătii respective, dar în zone special amenajate, corespunzătoare din punctul de vedere al depozitării, conservării si manipulării.

(3) Conducerile unitătilor sanitare care detin stocuri de produse si bunuri din Rezervă asigură gestionarea lor prin persoane desemnate, numite prin decizie a acestora.

Art. 6. - (1) Pentru medicamente, seruri, vaccinuri si alte materiale specifice, unitătile depozitare aplică dispozitiile legale privind pierderile materiale produse în timpul depozitării, manipulării si transportului.

(2) Documentatia legală privind perisabilitătile se întocmeste de unitatea depozitară, după caz.

(3) Un exemplar al documentatiei prevăzute la alin. (2) este transmis Ministerului Sănătătii - Directia generală de sănătate publică, asistentă medicală si programe, care o analizează si o prezintă ministrului sănătătii spre aprobare.

 

CAPITOLULUI

Scoaterea produselor din Rezervă

 

Art. 7. - (1) Unitatea depozitară are obligatia de a conduce evidenta termenelor de valabilitate a tuturor produselor din Rezervă, transmitând Ministerului Sănătătii - Directia generală de sănătate publică, asistentă medicală si programe produsele si cantitătile din Rezervă al căror termen de valabilitate expiră în următoarele 10 luni.

(2) Situatia termenelor de valabilitate a produselor păstrate, avizată de directia de sănătate publică în cazul unitătilor sanitare, este transmisă lunar, până la data de 5 a lunii curente pentru luna precedentă.

(3) Situatia termenelor de valabilitate pentru produsele păstrate sterile, avizată de directia de sănătate publică în cazul unitătilor sanitare, se transmite de unitatea depozitară trimestrial, până la data de 10 a lunii curente pentru trimestrul încheiat, la Ministerul Sănătătii - Directia generală de sănătate publică, asistentă medicală si programe.

(4) Prevederile alin. (1) si (2) se aplică în mod corespunzător si de unitătile sanitare care detin produse din Rezervă.

(5) Pe baza situatiilor transmise în conformitate cu dispozitiile alin. (2) si (3) si având în vedere necesarul transmis de directiile de sănătate publică pentru situatiile care necesită interventii medicale ca urmare a producerii unor situatii speciale, Directia generală de sănătate publică, asistentă medicală si programe propune produsele si bunurile care urmează a fi scoase din Rezervă prin ordin al ministrului sănătătii.

Art. 8. - (1) Scoaterea produselor din Rezervă se poate efectua în următoarele situatii:

a) asigurarea produselor necesare pentru interventiile medicale necesare în situatii speciale;

b) existenta în stocurile Rezervei a unor cantităti de produse al căror termen de valabilitate expiră în următoarele 10 luni;

c) existenta în stocurile Rezervei a unor cantităti de produse al căror termen de valabilitate depăseste următoarele 10 luni, dar care au utilizare restrânsă datorită progresului terapeutic si/sau un rulaj al stocurilor scăzut;

d) acordarea unor ajutoare umanitare.

(2) Scoaterea produselor din Rezervă în situatiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii, iar scoaterea produselor în cazul prevăzut la alin. (1) lit. d) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 9. - (1) Produsele si bunurile scoase din Rezervă, aflate la unitatea depozitară, sunt transferate directiilor de sănătate publică sau unitătilor sanitare, după caz. Produsele transferate pe baza procesului-verbal de predare-preluare ies din patrimoniul Ministerului Sănătătii si se înregistrează în patrimoniul directiilor de sănătate publică sau al unitătilor sanitare, după caz.

(2) Consumul produselor se înregistrează pe baza documentelor justificative si pe cheltuiala directiilor de sănătate publică sau a unitătii sanitare, după caz.

(3) Produsele si bunurile din Rezervă existente la unitătile sanitare se scot din rezervă în situatiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-c) prin ordin al ministrului sănătătii.

Art. 10. - În cazul unitătilor sanitare care detin stocuri de produse din Rezervă al căror termen de valabilitate a expirat, scoaterea acestora se poate efectua, în conditiile legii, la nivelul acestor unităti.

 

CAPITOLUL IV

Evidenta produselor din Rezervă

 

Art. 11. - Evidenta produselor din Rezervă se organizează astfel:

a) la nivelul unitătilor depozitare - evidenta contabilă de gestiune cantitativ-valorică conform legislatiei în vigoare; acestea întocmesc trimestrial si anual situatia stocurilor produselor din Rezervă, cantitativ si valoric, pe care o transmit Ministerului Sănătătii - Directia generală de sănătate publică, asistentă medicală si programe;

b) la nivelul Ministerului Sănătătii se organizează si se conduce evidenta analitică pe fiecare categorie de bunuri;

c) la nivelul unitătilor sanitare care detin produse din Rezervă se organizează si se conduce evidenta analitică pe categorii de bunuri.

Art. 12. - Unitătile depozitare, precum si unitătile sanitare care detin produse din Rezervă au obligatia de a le inventaria anual, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

 

CAPITOLUL V

Responsabilităti

 

Art. 13. - Managerii unitătilor sanitare care detin produse si bunuri din Rezervă, precum si conducătorii unitătilor depozitare, după caz, au obligatia:

a) de a asigura gestionarea acestora în conformitate cu dispozitiile prezentului ordin;

b) de a conduce evidenta termenelor de valabilitate a acestora si de a le transmite, până la data de 5 a lunii curente pentru luna precedentă, Ministerului Sănătătii - Directia generală de sănătate publică, asistentă medicală si programe;

c) de a organiza evidenta contabilă de gestiune cantitativ-valorică a produselor si bunurilor primite din Rezervă;

d) de a transmite Ministerului Sănătătii - Directia generală de sănătate publică, asistentă medicală si programe documentatia legală privind perisabilitătile rezultate pe perioada depozitării si conservării acestora;

e) de a respecta prevederile cuprinse în prezentul ordin referitoare la modalitatea de scoatere a produselor si bunurilor din Rezervă.

Art. 14. - Directiile de sănătate publică au următoarele obligatii:

a) de a verifica unitătile sanitare care detin stocuri de produse si bunuri din Rezervă cu privire la respectarea de către managerii acestora a obligatiilor prevăzute la art. 13;

b) de a aviza situatiile transmise de unitătile sanitare care detin stocuri de produse si bunuri din Rezervă, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5), în termen de maximum 24 de ore de la data prezentării acestora;

c) de a întocmi necesarul de produse si bunuri, pe unităti sanitare si pe judet, pentru interventia medicală în situatii speciale cu implicatii asupra sănătătii publice, în termen de maximum 24 de ore de la producerea situatiei de urgentă.


 

CAPITOLUL VI

Înregistrarea în evidenta contabilă a produselor si bunurilor din Rezervă

 

            Art. 15. - Operatiunile contabile privind înregistrarea si raportarea cheltuielilor aferente produselor si bunurilor din Rezervă, la nivelul Ministerului Sănătătii, al directiilor de sănătate publică si al unitătilor sanitare, sunt cele prevăzute în anexele nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.842/2008 pentru aprobarea Monografiei privind înregistrarea în contabilitate a produselor si bunurilor din Rezerva Ministerului Sănătătii Publice, a vaccinurilor si altor produse achizitionate în cadrul programelor nationale de sănătate, precum si a produselor si bunurilor provenite din donatii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 5 decembrie 2008.

 

ANEXA Nr. 2

 

NOMENCLATORUL

de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale si alte materiale specifice

 

Nr. crt.

Denumirea produselor sau a grupelor de produse

Unitatea de măsură, forma farmaceutică, concentratia, ambalajul

Cantitatea necesară

0

1

2

3

MEDICAMENTE

ANTIBIOTICE SI CHIMIOTERAPICE

1.

AMOXICILLINUM (DCI)

cps. 250 mg

10.000

2.

AMOXICILLINUM (DCI)

cps. 500 mg

10.000

3.

AMOXICILLINUM (DCI)

compr. 1 g

33.000

4.

AMOXICILLINUM (DCI)

pulbere pt. susp. orală 125 mg/5 ml

3.000

5.

AMOXICILLINUM (DCI)

pulbere pt. susp. orală 250 mg/5 ml

3.000

6.

AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM

compr. film. 625 mg

8.000

7.

AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM

pulb. pt. sol. inj. flac.1,2 g

3.000

8.

AMPICILLINUM (DCI)

cps. 250 mg

10.000

9.

AMPICILLINUM (DCI)

cps. 500 mg

10.000

10.

AMPICILLINUM (DCI)

pulb. inj. flac. 500 mg

20.000

11.

BENZYLPENICILLINUM (DCI)

pulb. inj. flac.1.000.000 u.i.

10.000

12.

CEFOPERAZONUM (DCI)

pulb. inj. flac. 1 g

6.000

13.

CEFUROXIMUM (DCI)

cps. 250 mg

5.000

14.

CEFTRIAXONUM (DCI)

pulb. pt. sol. inj. flac. 1 g

5.000

15.

CHLORAMFENICOLUM (DCI)

drag. 250 mg

2.500

16.

CIPROFLOXACINUM (DCI)

compr. film. 500 mg

16.000

17.

CLINDAMYCINUM (DCI)

sol. inj. 150 mg/ml fiole 4 ml

6.000

18.

DOXYCYCLINUM (DCI)

cps. 100 mg

10.000

19.

ERYTHROMYCYNUM (DCI)

compr. 200 mg

15.000

20.

ERYTHROMYCYNUM (DCI)

pulbere pt. susp. orală 200 mg/5 ml

1.000

21.

GENTAMICINUM (DCI)

sol. inj. 40 mg/ml fiole 2 ml

15.000

22.

IMIPENEMUM + CILASTATINUM

pulb. pt. sol. inj. flac.

1.000

23.

OXACILLINUM (DCI)

cps. 500 mg

15.000

24.

OXACILLINUM (DCI)

pulb. inj. flac. 500 mg

15.000

25.

PHENOXYMETHYLPENICILLINUM

compr. 500.000 u.i.

5.000

26.

PHENOXYMETHYLPENICILLINUM

compr. 1.000.000 u.i.

10.000

27.

STREPTOMYCINUM (DCI)

pulb. inj. flac.

2.000

28.

TETRACICLINUM (DCI)

cps. 250 mg

10.000

29.

FURAZOLIDONUM (DCI)

compr. 100 mg

25.000

30.

METRONIDAZOLUM (DCI)

sol. perf. 500 mg/100 ml

4.000

31.

SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM

compr. 480 mg

20.000

32.

SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM

sirop 125 mg/25 mg/5 ml flac. 100 ml

3.000

33.

SULFAMETOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM

susp. orală 200 mg/40 mg/5 ml flac. 100 ml

3.000

34.

CIPROFLOXACINUM

sol. inj. fiole

10.000


0

1

2

3

ANTITRICOMONIAZICE SI ANTILAMBLIAZICE

35.

METRONIDAZOLUM (DCI)

drag. 250 mg

6.000

GLUCOCORTICOIZI

36.

DEXAMETHASONUM

sol. inj. 4 mg/ml fiole 2 ml

2.000

37.

HYDROCORTISONUM (DCI)

hemisuccinat, sol. inj. 5 mg/ml + solvent fiole 5 ml

50.000

38.

HYDROCORTISONUM (DCI)

hemisuccinat, pulb. pt. sol. inj. flac. 100 mg

25.000

39.

METHYLPREDNISOLONUM

comp. 4 mg

4.000

40.

METHYLPREDNISOLONUM

comp. 16 mg

2.000

41.

METHYLPREDNISOLONUM

comp. 32 mg

1.000

42.

METHYLPREDNISOLONUM

pulb. pt. sol. inj. flac. 125 mg

200

43.

METHYLPREDNISOLONUM

pulb. pt. sol. inj. flac. 500 mg

200

44.

PREDNISONUM (DCI)

compr. 5 mg

16.000

ANESTEZICE GENERALE

45.

ATRACURIUM (DCI)

sol. inj. 10 mg/ml fiole 5 ml

2.000

46.

ETOMIDATUM (DCI)

emulsie inj. 2 mg/ml fiole 10 ml

1.000

47.

HALOTHANUM (DCI)

sol. inhal. 100% flac. 250 ml

2.000

48.

ISOFLURANUM (DCI)

flac. 100 ml

1.000

49.

KETAMINUM (DCI)

sol. inj. 50 mg/ml fiole 5 ml

3.000

50.

PANCURONII BROMIDUM (DCI)

sol. inj. 2 mg/ml fiole 2 ml

2.000

51.

PROPOFOLUM (DCI)

emulsie perf./inj. 1% fiole 20 ml

2.000

ANALGEZICE OPIOIDE

52.

FENTANYLUM (DCI)

sol. inj. 0,05 mg/ml fiole 5 ml

3.000

53.

MORPHINUM

sol. inj. fiole 1 ml

8.000

54.

PENTAZOCINUM (DCI)

compr. 50 mg

3.000

55.

PENTAZOCINUM (DCI)

sol. inj. 30 mg/ml fiole 1 ml

5.000

56.

PETHIDINUM (DCI)

sol. inj. fiole 2 ml

5.000

ANALGEZICE NEOPIOIDE

57.

TRAMADOLUM (DCI)

sol. inj. 50 mg/ml fiole 2 ml

25.000

58.

TRAMADOLUM (DCI)

compr. 50 mg

40.000

ANALGEZICE SI ANTIPIRETICE

59.

IBUPROFENUM (DCI)

susp. orală 100 mg/5 ml flac. 100 ml

2.000

60.

METAMIZOLUM NATRICUM (DCI)

sol. inj. 50% fiole 2 ml

10.000

61.

PARACETAMOLUM (DCI)

supoz. 125 mg

3.000

62.

PARACETAMOLUM (DCI)

supoz. 250 mg

3.000

63.

PARACETAMOLUM (DCI)

compr. 500 mg

5.000

64.

PARACETAMOLUM (DCI)

suspensie orală flac. 100 ml

2.000

ANESTEZICE LOCALE

65.

BUPIVACAINUM (DCI)

sol. inj. 50 mg/10 ml fiole 10 ml

5.000

66.

LIDOCAINUM (DCI)

sol. inj. 1% fiole 10 ml

5.000

67.

LIDOCAINUM (DCI)

sol. inj. 2% fiole 2 ml

15.000

68.

LIDOCAINUM (DCI)

sol. inj. 4% fiole 2 ml

10.000

69.

XILINĂ CU ADRENALINĂ

sol. inj. fiole 2 ml

2.000

NEUROLEPTICE SI PSIHOLEPTICE

70.

CHLORPROMAZINUM (DCI)

sol. inj. 5 mg/ml fiole 5 ml

5.000

71.

HALOPERIDOLUM (DCI)

sol. orală 2 mg/ml flac. 10 ml

3.000

72.

HALOPERIDOLUM (DCI)

sol. inj. 50 mg/ml fiole 1 ml

3.000

73.

HALOPERIDOLUM (DCI)

compr. 5 mg

3.000


0

1

2

3

74.

LEVOMEPROMAZINUM (DCI)

compr. 25 mg

10.000

75.

OLANZAPINUM (DCI)

pulb. pt. sol. inj. flac. 10 mg

2.000

76.

ZIPRASIDONUM (DCI)

liof. pt. sol. inj. 20 mg/ml + solv. flac. liof. + fiole solv. 1,2 ml

2.000

ANTIDEPRESIVE

77.

CLOMIPRAMINUM (DCI)

compr. 25 mg

5.000

78.

MIANSERINUM (DCI)

compr. 10 mg

5.000

79.

MIANSERINUM (DCI)

compr. 30 mg

5.000

80.

VENLAFAXINUM (DCI)

cps. elib. prel. 75 mg

5.000

TRANCHILIZANTE, SEDATIVE, HIPNOTICE

81.

DIAZEPAMUM (DCI)

compr. 10 mg

40.000

82.

DIAZEPAMUM (DCI)

sol. inj. 5 mg/ml fiole 2 ml

40.000

83.

DIAZEPAMUM (DCI)

sol. rectală 5 mg/2,5 ml, pungă cu 1 tub x 2,5 ml + canulă

1.000

84.

DIAZEPAMUM (DCI)

sol. rectală 10 mg/2,5 ml, pungă cu 1 tub x 2,5 ml + canulă

1.000

85.

MIDAZOLAMUM (DCI)

compr. film. 7,5 mg

3.000

86.

MIDAZOLAMUM (DCI)

sol. inj. 5 mg/ml fiole 1 ml

5.000

87.

ALPRAZOLAMUM (DCI)

compr. 1 mg

10.000

ANTICONVULSIVANTE

88.

ACIDUM VALPROICUM + SĂRURI

sirop 50 mg/ml flac. 100 ml + seringă pt. adm. orală

1.000

89.

CARBAMAZEPINUM (DCI)

compr. 200 mg

10.000

90.

PHENYTOINUM (DCI)

compr. 100 mg

5.000

91.

PHENYTOINUM (DCI)

sol. inj. 50 mg/ml, fiole 5 ml

2.000

92.

PHENOBARBITALUM (DCI)

compr. 100 mg

10.000

93.

PHENOBARBITALUM (DCI)

sol. inj. 10% fiole 2 ml

10.000

94.

PHENOBARBITALUM (DCI)

compr. 15 mg

5.000

SIMPATOMIMETICE

95.

EPINEPHRINUM (DCI)

sol. inj. 1 mg/ml

30.000

96.

EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM (DCI)

sol. inj. 50 mg/ml fiole 1 ml

5.000

97.

NORADRENALINUM (DCI)

conc. pt. sol. perf. 0,2% fiole 4 ml

5.000

PARASIMPATOMIMETICE

98.

NEOSTIGMINI BROMIDUM (DCI)

sol. inj. 0,5 mg/ml fiole 1 ml

10.000

PARASIMPATOLITICE

99.

BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM

sol. inj. 10 mg/ml fiole 1 ml

10.000

100.

COMBINATII (LIZADON P)

cps.

6.000

MIORELAXANTE GENERALE

101.

CHLORZOXAZONUM (DCI)

compr. 250 mg

8.000

102.

ROCURONIUM BROMIDE (DCI)

sol. inj. 10 mg/ml flac. 10 ml

5.000

ANTIALERGICE

103.

CLORPHENIRAMINUM (DCI)

compr. 4 mg

10.000

104.

CYPROHEPTADINUM (DCI)

sirop 2 ml/5 ml flac. 100 ml

2.000

105.

CYPROHEPTADINUM (DCI)

compr. 4 mg

5.000

106.

LORATADINUM (DCI)

compr. 10 mg

10.000

107.

LORATADINUM (DCI)

sirop 0,1% flac. 60 ml

3.000


0

1

2

3

ANTI INFLAMATOARE

108.

ACIDUMACETYLSALICYLICUM (DCI)

compr. 500 mg

25.000

109.

ACIDUM ACETYLSALICYLICUM TAMPONAT

compr. 500 mg

20.000

110.

DICLOFENACUM (DCI)

drag. 50 mg

20.000

ANTITUSIVE

111.

CODEINUM (DCI)

compr. 15 mg

8.000

EXPECTORANTE

112.

AMBROXOLUM (DCI)

sirop 0,3% flac. 100 ml

1.000

CARDIOTONICE

113.

DIGOXINUM (DCI)

compr. 0,25 mg

12.000

114.

DIGOXINUM (DCI)

sol. inj. 0,25 mg/ml fiole 2 ml

7.500

ANTIARITMICE

115.

AMIODARONUM (DCI)

fiole 3 ml

3.000

116.

AMIODARONUM (DCI)

compr. 200 mg

15.000

117.

CHINIDINISULFAS(DCI)

compr. 200 mg

5.000

118.

MEXILETINUM (DCI)

cps. 200 mg

5.000

119.

PROPAFENONUM (DCI)

compr. 150 mg

5.000

120.

PROPAFENONUM

sol. inj. 3,5 mg/ml fiole 20 ml

3.000

121.

VERAPAMILUM (DCI)

compr. 40 mg

15.000

122.

ADENOSINUM

flacon inj.

1.000

123.

DILTIASEMUM

pulb. liof. pt. sol. inj. 25 mg

10.000

ANTIHIPERTENSIVE

124.

ATENOLOLUM (DCI)

compr. 50 mg

15.000

125.

ATENOLOLUM (DCI)

compr. 100 mg

10.000

126.

CAPTOPRILUM (DCI)

compr. 25 mg

10.000

127.

CLONIDINUM (DCI)

compr. 0,15 mg

10.000

128.

ENALAPRILUM (DCI)

compr. 10 mg

20.000

129.

ENALAPRILUM (DCI)

compr. 20 mg

20.000

130.

ENALAPRILUM (DCI)

sol. inj. 1,25 mg/ml fiole 1 ml

5.000

131.

LISINOPRILUM (DCI)

compr. 10 mg

10.000

132.

METOPROLOLUM (DCI)

sol. inj. 1 mg/ml fiole 5 ml

5.000

133.

METOPROLOLUM

compr. 50 mg

10.000

ANTIANGINOASE

134.

ISOSORBIDI DINITRAS (DCI)

compr. 10 mg

15.000

135.

ISOSORBIDI DINITRAS (DCI)

compr. 20 mg

15.000

136.

NITROGLYCERINUM (DCI)

compr. 0,5 mg

5.000

137.

NITROGLYCERINUM (DCI)

fiole 5 mg/1 ml

5.000

DIURETICE

138.

FUROSEMIDUM (DCI)

compr. 40 mg

12.000

139.

FUROSEMIDUM (DCI)

sol. inj. 10 mg/ml fiole 2 ml

12.000

140.

SPIRONOLACTONUM (DCI)

drag. 25 mg

7.000

ANTICOAGULANTE SI TROMBOLITICE

141.

ACENOCOUMAROLUM (DCI)

compr. 2 mg

8.000

142.

ENOXAPARINUM NATRICUM (DCI)

sol. inj. 60 mg/0,6 ml, seringi preumplute

3.000

143.

HEPARINUM (DCI)

sol. inj. 5.000 u.i./ml fiole 1 ml

20.000

144.

STREPTOKINASUM

flac. 250.000 u.i.

200

145.

ALTEPLASE

pulb. liof. pt. sol. inj. 50 mg

500

ANTIHEMORAGICE

146.

CARBAZOCHROMI SALICYLAS (DCI)

sol. inj. 0,3 mg/ml fiole 5 ml

5.000


0

1

2

3

147.

ETAMSYLATUM (DCI)

sol. inj. 125 mg/ml fiole 2 ml

5.000

148.

PHYTOMENADIONUM (DCI)

sol. inj. 10 mg/ml fiole 1 ml

13.000

149.

ERGOMETRINUM (DCI)

sol. inj. 0,2 mg/ml fiole 1 ml

30.000

150.

HEMOSTATICE LOCALE (DCI)

pulbere + solvent, kit cu flacoane de sticlă x 1 ml, 2 ml, 3 ml

3.000

SUBSTANTE OCITOCICE

151.

OXYTOCINUM (DCI)

sol. inj. 1 u.i./ml, fiole 2 ml

30.000

ANTIACIDE

152.

BISMUTHI SUBCITRAS (DCI)

compr. 120 mg

10.000

153.

COMBINATII ANTIACIDE (DCI)

comprimate masticabile

10.000

INHIBITORI Al SECRETIEI GASTRICE

154.

FAMOTIDINUM (DCI)

compr. 40 mg

10.000

155.

ESOMEPRAZOLUM (DCI)

compr. film. 40 mg

10.000

156.

OCTEOTRIDUM (DCI)

sol. inj. 0,1 mg/ml

5.000

157.

OMEPRAZOLUM (DCI)

cps. 20 mg

10.000

158.

OMEPRAZOLUM (DCI)

pulb. liof. pt. sol. inj. flac. 40 mg

10.000

159.

PANTOPRAZOLUM (DCI)

pulb. liof. pt. sol. inj. flac. 40 mg

5.000

160.

RANITIDINUM (DCI)

compr. 150 mg

10.000

ANTIEMETICE

161.

METOCLOPRAMIDUM (DCI)

sol. inj. 5 mg/ml fiole 2 ml

20.000

162.

PROCHLOR PERAZINUM (DCI)

drag. 5 mg

15.000

ANTIDIAREICE

163.

DIOSMECTITA(DCI)

pulb. susp. 3 g/plic

10.000

164.

LOPERAMIDUM (DCI)

cps. 2 mg

10.000

165.

LOPERAMIDUM (DCI)

sol. orală 0,02% flac. 100 ml

5.000

ANTIURICOZURICE

166.

ALLOPURINOLUM (DCI)

compr. 100 mg

2.000

COLERETICE SI COLAGOGE

167.

COMBINATII (COLEBIL)

drag.

20.000

168.

COMBINATII (BILICHOL)

cps. moi gastrorezist.

10.000

169.

DROTAVERINUM

compr. 40 mg

10.000

HEPATOPROTECTOARE

170.

COMBINATII (ASPATOFORT)

sol. inj. fiole 10 ml

10.000

BRONHODILATATOARE

171.

AMINOPHYLLINUM (DCI)

sol. inj. 24 mg/ml fiole 10 ml

15.000

172.

AMINOPHYLLINUM (DCI)

compr. 100 mg

20.000

173.

SALBUTAMOLUM (DCI)

aerosol susp. inhal. 100 mcg/doză flac. 10 ml

3.000

174.

SALBUTAMOLUM (DCI)

compr. 4 mg

20.000

IMUNOSUPRESOARE

175.

AZATHIOPRINUM

compr. filmat 50 mg

5.000

PRODUSE UTILIZATE ÎN DERMATOLOGIE

176.

ACICLOVIRUM (DCI)

compr. 200 mg

6.000

177.

ACIDUM FUSIDICUM (DCI)

cremă 2% tub 15 g

3.000

178.

BENZYLUM BENZOICUM (DCI)

cremă 25% tub 35 g

5.000

179.

BIFONASOLUM (DCI)

cremă 1% tub 35 g

1.000

180.

CLOTRIMAZOLUM (DCI)

sol. ext. 1% flac. 30 ml

1.000


0

1

2

3

181.

FLUOCINOLON N

ung. tub 18 g

6.000

182.

GENTAMICINUM (DCI)

ung. 0,3% tub 10 g

5.000

183.

COMBINATII (OXIMED)

spray flac. 59,5 g

2.000

184.

POVIDONUM IODINATUM

sol. cut. 10% flac. 30 ml

5.000

185.

POVIDONUM IODINATUM

sol. cut. 10% flac. 120 ml

5.000

186.

SULFADIAZINUM ARGENTICUM

tub 50 g

2.000

PRODUSE UTILIZATE ÎN OFTALMOLOGIE

187.

NAPHAZOLINUM (DCI)

sol. oft. 0,03% flac. 10 ml

2.000

ANTIAGREGANTE PLACHETARE

188.

ACIDUMACETYLSALICYLICUM (DCI)

compr. 100 mg

20.000

STIMULANTE CARDIACE

189.

DOPAMINUM (DCI)

sol. inj. 10 mg/ml fiole 5 ml

15.000

190.

DOBUTAMINUM (DCI)

sol. inj. 250 mg/50 ml fiole 50 ml

5.000

VITAMINE

191.

THIAMINUM (DCI)

sol. inj. 50 mg/ml fiole 2 ml

10.000

192.

PYRIDOXINUM (DCI)

sol. inj. 50 mg/ml fiole 5 ml

10.000

ANTITOXICE SI ANTIDOTURI

193.

FLUMAZENILUM (DCI)

sol. inj. 0,1 mg/ml fiole 5 ml

4.000

194.

NALORPHINUM (DCI)

sol. inj. 5 mg/ml fiole 2 ml

2.000

195.

OBIDOXIMI CHLORIDUM (DCI)

sol. inj. 250 mg/ml fiole 1 ml

5.000

196.

DANTROLENUM

fiole

2.000

197.

CIANOKIT - nitrat de sodiu, tiosulfat de sodiu, nitrat de amil

 

1.000

198.

ALBASTRU DE METILEN

fiole

100

199.

GLUCAGONUM HIDROCHLORIDUM

pulb. liof. pt. sol. inj. 1 mg, fiole 2 ml

500

200.

N-ACETILCISTEINUM

fiole

5.000

201.

ATROPINUM

sol. inj. 1 mg/ml, fiole 1 ml

20.000

202.

PHISOSTIGMINUM

sol. inj. fiole

250

SUBSTANTE CU ACTIUNE ASUPRA ECHILIBRULUI HIDROELECTROLITIC

203.

CALCII GLUCONAS (DCI)

sol. inj. 100 mg/ml fiole 10 ml

12.000

204.

CALCII ET MAGNESII GLUCONOLACTAS

sol. inj. 5% fiole 2 ml

10.000

205.

KALII CHLORIDUM (DCI)

conc. pt. sol. perf. 7,45% fiole 20 ml

10.000

206.

MANNITOLUM (DCI)

sol. perf. 15% flac. 250 ml

15.000

207.

MANNITOLUM (DCI)

sol. perf. 20% flac. 250 ml

10.000

208.

SĂRURI PENTRU REHIDRATARE ORALĂ

pulbere comb. săruri plic 15 g

50.000

SOLUTII NUTRITIVE SI SOLUTII ENERGIZANTE

209.

GLUCOSUM (DCI)

sol. perf. 5%, saci 250 ml

20.000

210.

GLUCOSUM (DCI)

sol. perf. 5%, saci 500 ml

20.000

211.

GLUCOSUM (DCI)

sol. perf. 10%, flac. 500 ml

20.000

212.

GLUCOSUM (DCI)

sol. perf. 10%, saci 500 ml

10.000

213.

GLUCOSUM (DCI)

sol. perf. 20%, flac. 500 ml

15.000

214.

GLUCOSUM (DCI)

sol. inj. 33%, fiole 10 ml

15.000

215.

GLUCOSUM (DCI)

sol. perf. 5%, flac. 500 ml

10.000

ANTIMALARICE

216.

CHININI HYDROCHLORIDI (DCI)

sol. inj. fiole 1 ml

500


0

1

2

3

217.

CHININI SULFAS (DCI)

compr. 300 mg/ml, fiole 2 ml

300

218.

HYDROXICHLOROQUINUM (DCI)

compr. 200 mg

1.000

219.

MEFLOQUINUM (DCI)

compr. 250 mg

2.500

ANTI PARAZITARE

220.

ALBENDAZOLUM (DCI)

compr. 200 mg

1.000

221.

MEBENDAZOLUM (DCI)

compr. 100 mg

1.000

SUBSTANTE DE CONTRAST

222.

BARII SULFAS (DCI)

pulb. susp. pungi 95 g

4.500

SOLVENTI PENTRU DILUTII

223.

APĂ DISTILATĂ

sol. inj. fiole 10 ml

30.000

224.

NATRII CHLORIDUM (DCI)

sol. inj. 0,9% fiole 10 ml

150.000

PRODUSE HEMATOLOGICE

225.

ALBUMINUM (DCI)

sol. perf. 5% flac. 200 ml

2.000

PRODUSE ANTIANEMICE

226.

COMPLEX DE HIDROXID DE FIER (III) POLIMALTOZAT

sol. inj. 100 mg/2 ml fiole 2 ml

1.000

227.

DARBEPOETINUM ALFA

sol. inj. 10 mcg/0,4 ml pen preumplut x 0,4 ml

1.000

228.

EPOETINUM BETA

sol. inj. 5.000 ui/0,3 ml seringă preumplută

250

229.

CYANOCOBALAMINUM

sol. inj. 50 mcg/ml fiole 1 ml

3.000

SOLUTII ELECTROLITI

230.

NATRII CHLORIDUM

sol. perf. 0,9% saci PVC 500 ml

20.000

231.

NATRII CHLORIDUM

sol. perf. 0,9% flac. 500 ml

15.000

SUBSTITUENTI DE VOLUM PLASMATIC

232.

DEXTRAN 40 10% GLUCOZA

sol. perf. flac. 500 ml

2.000

233.

DEXTRAN 70 6% GLUCOZA

sol. perf. flac. 500 ml

2.000

234.

DEXTRAN 40 10% CLORURĂ DE SODIU

sol. perf. flac. 500 ml

2.000

235.

DEXTRAN 70 6% CLORURĂ DE SODIU

sol. perf. flac. 500 ml

2.000

236.

POLYGELINUM (DCI)

sol. perf. flac. 500 ml

2.000

237.

HYDROXYETHYL -AMIDON

sol. perf. 6% pungă 250 ml

2.000

SUBSTANTE CU ACTIUNE ASUPRA ECHILIBRULUI ACIDO-BAZIC

238.

SODIUM BICARBONICUM (DCI)

sol. perf. 8,4% flac. 100 ml

10.000

239.

SOLUTIE RINGER LACTAT

sol. perf. flac. 250 ml (500 ml)

20.000

SUBSTANTE ANTIVIRALE

240.

AMANTADINUM

cps. 100 mg

10.000

241.

OSELTAMIVIRUM

cps. 75 mg

1.000.000

242.

OSELTAMIVIRUM

pulb. susp. orală 12 mg/ml flac. 100 ml

5.000

SERURI TERAPEUTICE (DCI)

243.

SER ANTIDIFTERIC PURIFICAT SI CONCENTRAT

sol. inj. fiole

100

244.

SERANTITETANIC PURIFICAT SI CONCENTRAT

sol. inj. fiole

100

245.

SERANTIBOTULINIC POLIVALENTA, B, E

sol. inj., fiole

200

246.

SERANTIRABIC PURIFICAT SI CONCENTRAT

sol. fiole

50

247.

SERANTIGANGRENOS PURIFICAT SI CONCENTRAT

sol. inj. fiole

20

248.

SERANTIVIPERINIC

sol. inj. fiole

100

VACCINURI

249.

VACCIN TETANIC ADSORBIT (VTA)

susp. inj. doze

10.000

250.

VACCIN TIFOIDIC INACTIVAT

susp. inj. doze

10.000

251.

VACCIN RABIC INACTIVAT PREPARAT PE CELULE DIPLOIDE UMANE

liofilizat si solvent doze

3.000

252.

VACCIN HEPATITIC A INACTIVAT

tip adult doze

5.000


0

1

2

3

253.

VACCIN HEPATITIC A INACTIVAT

tip pediatric doze

50.000

254.

VACCIN DIFTERIC SI TETANIC (dT)

tip adult doze

10.000

255.

VACCIN DIFTERIC SI TETANIC (DT)

tip pediatric doze

1.000

256.

VACCIN MENINGOCOCIC POLIZAHARIDIC A+ C

pulb.liof./solv.doze

2.000

257.

VACCIN GRIPAL TRIVALENT INACTIV SI PURIFICAT

doze

1.500.000

IMUNOGLOBULINE

258.

IMUNOGLOBULINĂ SPECIFICĂ ANTITETANICĂ

sol. inj. fiole

1.000

259.

IMUNOGLOBULINĂ SPECIFICĂ ANTIRABICĂ

sol. inj. fiole

300

260.

IMUNOGLOBULINĂ SPECIFICĂ ANTIHEPATITĂ B

fiole

200

261.

IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ

sol. inj. 10% fiole

5.000

262.

IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ

pulbere liof./solv. pt. adm. i.v. 50 mg/ml flac. 500 mg

500

DEZINFECTANTE/ANTISEPTICE PENTRU UNITĂTI SANITARE

263.

ANTISEPTIC PENTRU MÂINI

l

10.000

264.

SĂPUN DEZINFECTANT

l

10.000

265.

DEZINFECTANTI PENTRU DEZINFECTIA IGIENICĂ A MÂINILOR PRIN FRECARE

l

10.000

266.

DEZINFECTANTI PENTRU DEZINFECTIA PIELII INTACTE

l

2.000

267.

DEZINFECTANT PENTRU DEZINFECTIA DE NIVEL ÎNALT A SUPRAFETELOR CRITICE

l

10.000

268.

DEZINFECTANTI PENTRU DEZINFECTIA DE NIVEL ÎNALT A DISPOZITIVELOR MEDICALE TERMOSENSIBILE SI TERMOSTABILE

l

5.000

269.

DEZINFECTANT ULTRARAPID GATA PREPARAT PENTRU SUPRAFETE SI DISPOZITIVE - APARATE MEDICALE CRITICE

l

10.000

270.

DEZINFECTANT PENTRU SUPRAFETE SEMICRITICE

l sau kg

5.000

271.

DEZINFECTANT PENTRU SUPRAFETE NONCRITICE

l sau kg

5.000

272.

DEZINFECTANT PENTRU MICROAEROFLORĂ

l sau kg

10.000

273.

DEZINFECTANT PENTRU APĂ POTABILĂ (FÂNTÂNI)

compr.

2.000.000

274.

DEZINFECTANT CLORIGEN DE UZ GENERAL, INCLUSIV PENTRU BLOCURI ALIMENTARE (BUCĂTĂRII DE CAMPANIE)

compr.

4.250.000

275.

DEZINFECTANTE UTILIZATE ÎN SITUATII PANDEMICE

kg

7.000

276.

STERILIZANTE CHIMICE PENTRU DISPOZITIVE MEDICALE TERMOSENSIBILE

kg

6.000

INSECTICIDE

277.

UN INSECTICID DE CONTACT CARE SE PULVERIZEAZĂ CU POMPA HUDSON

l solutie

100

278.

UN INSECTICID DE CONTACT TERMOSENSIBIL PENTRU COMBATEREA TÂNTARILOR ADULTI, CARE SE APLICĂ SUB FORMA DE CEATĂ RECE SAU CALDĂ CU UTILAJE SPECIALE DE TIP„FOG”SAU„ULV”

l solutie

100


0

1

2

3

279.

UN LARVICID PENTRU TÂNTARI (DE PREFERINTĂ GRANULAR

kg

200

DISPOZITIVE MEDICALE

280.

CATETER CU 1 LUMEN PENTRU CATETERIZARE VENOASĂ CENTRALĂ PRIN METODA SELDINGER PENTRU ADULTI

buc.

3.000

281.

CATETER CU 2 LUMENE PENTRU CATETERIZARE VENOASĂ CENTRALĂ PRIN METODA SELDINGER PENTRU ADULTI

buc.

3.000

282.

CATETER CU 3 LUMENE PENTRU CATETERIZARE VENOASĂ CENTRALĂ PRIN METODA SELDINGER PENTRU ADULTI

buc.

3.000

283.

CATETER CU 3 LUMENE ANTIMICROBIAN PENTRU CATETERIZARE VENOASĂ CENTRALĂ PRIN METODA SELDINGER

buc.

3.000

284.

CATETER VENOS PENTRU ADMINISTRAREA NORMOTERMICĂ A SUBSTANTELOR

buc.

3.000

285.

CATETER ARTERĂ RADIALĂ

buc.

3.000

286.

CATETER ARTERĂ PULMONARĂ

buc.

3.000

287.

MATERIAL DE SUTURĂ RESORBABIL DE DIFERITE DIMENSIUNI

plicuri

36.000

288.

MATERIAL DE SUTURĂ NERESORBABIL DE DIFERITE DIMENSIUNI

fire

36.000

289.

ACE CHIRURGICALE PENTRU SUTURĂ DE DIFERITE DIMENSIUNI

buc.

5.000

290.

ACE STERILE RAHIANESTEZIE DE DIFERITE DIMENSIUNI

buc.

2.000

291.

ATĂ PENTRU SUTURĂ DE DIFERITE DIMENSIUNI

buc.

5.000

292.

BROSE KIRSCHNER PENTRU FIXĂRI CENTRO-MEDULARE

buc.

500

293.

POTCOAVE TRACTIUNE TRANSSCHELETICĂ

buc.

500

294.

MESE OPERATIE

buc.

10

295.

LĂMPI OPERATIE

buc.

2

296.

LĂMPI MOBILE CU ULTRAVIOLETE

buc.

4

297.

STAPLER CIRCULAR CURB INTRALUMINAL

buc.

100

298.

REZERVE STAPLER LINIAR DE 30 mm

buc.

100

299.

REZERVE STAPLER LINIAR DE 60 mm

buc.

100

300.

REZERVE STAPLER LINIAR DE 90 mm

buc.

100

301.

REZERVE CUTTER LINIAR DE 55 mm

buc.

100

302.

REZERVE CUTTER LINIAR DE 75 mm

buc.

100

303.

LIGACLIPURI

cartuse x 6 clipuri

100

304.

COMPRESE STERILE 10/8 cm x 50

buc.

36.000

305.

TIFON

metri liniari

60.000

306.

VATĂ MEDICINALĂ

pachete 200 g

36.000

307.

PANSAMENT INDIVIDUAL STERIL

buc.

50.000

308.

FESE TIFON

buc.

150.000

309.

FESE GIPSATE

buc.

55.000

310.

BANDAJ GIPSAT PE BAZĂ DE RĂSINĂ POLIURETANICĂ

buc.

10.000


0

1

2

3

311.

FESE FIBRĂ DE STICLĂ CU RĂSINĂ

buc.

25.000

312.

BANDĂ ADEZIVĂ PENTRU PANSAMENTE

role

15.000

313.

MĂSTI TIP BOTNITĂ DIN MATERIAL NETESUT

buc.

36.000

314.

MĂNUSI EXAMINARE

perechi

42.000

315.

MĂNUSI CHIRURGICALE STERILE

perechi

20.000

316.

SERINGI STERILE DE UNICĂ UTILIZARE 2 ml

buc.

100.000

317.

SERINGI STERILE DE UNICĂ UTILIZARE 2,5 ml

buc.

100.000

318.

SERINGI STERILE DE UNICĂ UTILIZARE 5 ml

buc.

100.000

319.

SERINGI STERILE DE UNICĂ UTILIZARE 10 ml

buc.

100.000

320.

SERINGI STERILE DE UNICĂ UTILIZARE 20 ml

buc.

50.000

321.

SACI RECOLTARE SI CONSERVAREA SÂNGELUI UMAN

buc.

25.000

322.

PIPEGUEDEL

buc.

500

323.

TRUSE PENTRU TRANSFUZIE SANGUINĂ

buc.

110.000

324.

TRUSE PERFUZIE CU AC METALIC

buc.

110.000

325.

TRUSE PERFUZIE CU AC DE PLASTIC

buc.

110.000

326.

TRUSE PERFUZIE CU MICROPERFUZOR

buc.

15.000

327.

TRUSE COMPLEXE PRIM AJUTOR URGENTE, STERILE

buc.

21.000

328.

TRUSĂ URGENTE HEMORAGICE

buc.

21.000

329.

HEMOSFERE MICROPOROASE POLIZAHARIDICE aplicator steril 3 g

buc.

1.000

330.

TRUSE TERAPEUTICE PENTRU ARSURI

buc.

40

331.

TRUSE CHIRURGIE CERVICALĂ PLUS MINERVE

buc.

12

332.

TRUSE EXAMINARE ORL CU SURSĂ DE ILUMINARE INDEPENDENTĂ

buc.

50

333.

TRUSE DE CONSULTATIE CAVITATE ORALĂ

buc.

60

334.

TRUSE CRANIOTOMIE

buc.

50

335.

TRUSE MICROCHIRURGIE VASCULARĂ

buc.

50

336.

TRUSE ENDOSCOPIE INTRASINUSALĂ

buc.

50

337.

TRUSE CHIRURGIE OSOASĂ MICRO SAW

buc.

50

338.

TRUSE DE CHIRURGIE PLASTICĂ

buc.

40

339.

TRUSE PENTRU RESUSCITARE CARDIOPULMONARĂ

buc.

20

340.

ELECTROCAUTERE

buc.

15

341.

VACUTAINERE

buc.

5.000

342.

FOLIE IZOTERMICĂ

buc.

10.000

343.

BRANULE

buc.

11.000

344.

SONDE DE INTUBATIE FLEXOMETALICE DE DIFERITE DIMENSIUNI

buc.

1.000

345.

SONDE DE ASPIRATIE TRAHEALĂ DE DIFERITE DIMENSIUNI

buc.

2.000

346.

SONDE GASTRICE DE DIMENSIUNI DIFERITE

buc.

2.000

347.

SONDE VEZICALE DE DIMENSIUNI DIFERITE CU PUNGI COLECTOARE

buc.

2.000

348.

PLĂCUTE PENTRU OSTEOSINTEZĂSI SURUBURI

buc.

2.000

349.

FILME DENTARE 3/4x25

buc.

10.000

350.

FILME RADIOLOGICE DE DIFERITE DIMENSIUNI

buc.

200.000


0

1

2

3

ALTE MATERIALE SPECIFICE

351.

ALCOOL 96%

l

200

352.

ALCOOL SANITAR

l

300

353.

PĂTURI UNIVERSALE

buc.

10.000

354.

CUTII INSTRUMENTAR 32 cm

buc.

30

355.

CUTII INSTRUMENTAR 40 cm

buc.

30

 

ANEXA Nr. 3

 

LISTA

unitătilor sanitare care detin produse si bunuri din Rezerva Ministerului Sănătătii

 

1. Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. CC. Iliescu” Bucuresti

2. Institutul National de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice „Prof. Dr. Nicolae Paulescu” Bucuresti

3. Institutul National de Boli Infectioase „Prof. Dr. Matei Bals” Bucuresti

4. Spitalul Clinic „Sf. Maria” Bucuresti

5. Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii „Grigore Alexandrescu” Bucuresti

6. Spitalul Clinic „Dr. Ion Cantacuzino” Bucuresti

7. Spitalul Clinic de Urgentă „Sf. Pantelimon” Bucuresti

8. Spitalul Clinic Colentina Bucuresti

9. Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii „M.S. Curie” Bucuresti

10. Spitalul Clinic de Urgentă „Bagdasar-Arseni” Bucuresti

11. Spitalul Clinic de Urgentă „Sf. loan” Bucuresti

12. Spitalul Universitar de Urgentă Bucuresti

13. Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Arad, judetul Arad

14. Spitalul Judetean de Urgentă Bacău, judetul Bacău

15. Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Oradea, judetul Bihor

16. Spitalul Judetean de Urgentă „Mavromati” Botosani, judetul Botosani

17. Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Brasov, judetul Brasov

18. Spitalul Judetean de Urgentă Brăila, judetul Brăila

19. Spitalul Judetean de Urgentă Buzău, judetul Buzău

20. Spitalul Judetean de Urgentă Călărasi, judetul Călărasi

21. Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Cluj-Napoca, judetul Cluj

22. Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Constanta, judetul Constanta

23. Spitalul Judetean de Urgentă „Dr. Fogolyan Kristof Sfântu Gheorghe, judetul Covasna

24. Spitalul Judetean de Urgentă Târgoviste, judetul Dâmbovita

25. Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Craiova, judetul Dolj

26. Spitalul Clinic Judetean de Urgentă „Sf. Apostol Andrei” Galati, judetul Galati

27. Spitalul Judetean de Urgentă Târgu Jiu, judetul Gorj

28. Spitalul Judetean de Urgentă Miercurea-Ciuc, judetul Harghita

29. Spitalul Judetean de Urgentă Deva, judetul Hunedoara

30. Spitalul Clinic Judetean de Urgentă „Sf. Spiridon” Iasi, judetul Iasi

31. Spitalul Judetean de Urgentă Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti

32. Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures, judetul Mures

33. Spitalul Judetean de Urgentă Piatra-Neamt, judetul Neamt

34. Spitalul Judetean de Urgentă Ploiesti, judetul Prahova

35. Spitalul Judetean de Urgentă Satu Mare, judetul Satu Mare

36. Spitalul Judetean de Urgentă Zalău, judetul Sălaj

37. Spitalul Judetean de Urgentă „Sf. loan cel Nou” Suceava, judetul Suceava

38. Spitalul Judetean de Urgentă Alexandria, judetul Teleorman

39. Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Timisoara, judetul Timis

40. Spitalul Judetean de Urgentă Tulcea, judetul Tulcea

41. Spitalul Judetean de Urgentă Râmnicu Vâlcea, judetul Vâlcea

42. Spitalul Judetean de Urgentă „Sf. Pantelimon” Focsani, judetul Vrancea

 


ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei nr. 7/2009 privind administrarea specială a fondurilor de pensii administrate privat

 

Având în vedere dispozitiile art. 84 lit. c) si ale art. 104 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 16 si ale art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005 conform Hotărârii Parlamentului României nr. 24/2006 privind numirea presedintelui, a vicepresedintelui si a celorlalti membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

în baza hotărârii luate în sedinta Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 18 martie 2009,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 7/2009 privind administrarea specială a fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre si norma mentionată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 3. - Directia secretariat, directorul general si Directia reglementare vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

Bucuresti, 18 martie 2009.

Nr. 8.

 

ANEXĂ

 

NORMA Nr. 7/2009

privind administrarea specială a fondurilor de pensii administrate privat

 

            Având în vedere prevederile art. 84 lit. c) si ale art. 104 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 16 si ale art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005^

            Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă reglementează administrarea specială a fondurilor de pensii administrate privat, situatia fondului de pensii în cazul retragerii autorizatiei de administrare a administratorului, respectiv a autorizatiei fondului de pensii administrat privat, procedura si criteriile de selectare a administratorului special, precum si atributiile administratorului special.

Art. 2. - (1) Termenii si expresiile utilizate în prezenta normă au semnificatia prevăzută la art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Lege.

(2) De asemenea, prin capitaluri proprii se întelege suma următoarelor elemente:

a) capitalul social subscris si vărsat;

b) primele de capital, integral încasate, aferente capitalului social;

c) rezervele legale, statutare si alte rezerve;

d) rezultatul exercitiilor financiare anterioare;

e) rezultatul ultimului exercitiu financiar, reportat până la repartizarea sa conform destinatiilor stabilite de adunarea generală a actionarilor, în limita sumei ce se intentionează a se repartiza pe oricare dintre destinatiile prevăzute la lit. a)-d).

 

CAPITOLUL II

Administrarea specială

 

SECTIUNEA 1

Instituirea administrării speciale

 

Art. 3. - Administrarea specială a unui fond de pensii administrat privat se instituie în cazurile prevăzute la art. 16, 21, art. 29 alin. (2) si art. 81 din Lege.

Art. 4. - În cazul instituirii administrării speciale ca urmare a deciziei de retragere a autorizatiei de administrare a administratorului, respectiv a autorizatiei fondului de pensii administrat privat, de la data la care Comisia retrage autorizatia, se aplică prevederile prezentei norme, astfel:

a) în cazurile prevăzute de Lege la art. 16, art. 21 alin. (1), art. 29 alin. (2), art. 81 alin. (1) lit. a) coroborat cu prevederile art. 62 alin. (1), (2) si alin. (4) lit. c) si d), art. 81 alin. (1) lit. a) coroborat cu prevederile art. 64 alin. (2) lit. a), b) si alin. (3), art. 81 alin. (1) lit. a) coroborat cu prevederile art. 65, art. 66 alin. (1) si art. 80 alin. (1), art. 81 alin. (1) lit. b), d), e), f) si i), procedura prevăzută în sectiunea a 3-a a prezentului capitol se aplică până la data numirii de către Comisie a administratorului special, după care se aplică prevederile sectiunii a 5-a;

b) în cazurile prevăzute de Lege la art. 81 alin. (1) lit. a) coroborat cu prevederile art. 62 alin. (3) si alin. (4) lit. a) si b), art. 81 alin. (1) lit. a) coroborat cu prevederile art. 64 alin. (2) lit. c), art. 81 alin. (1) lit. c), g), h), j) si k), procedura prevăzută în sectiunea a 3-a se aplică până la data rămânerii definitive a hotărârii instantei de contencios administrativ competente.

Art. 5. - Prin exceptie, pentru cazurile prevăzute la art. 4 lit. b), în cazul în care Comisia apreciază că au avut loc fapte cu consecinte deosebit de grave si care afectează direct participantii la fondul de pensii administrat privat, procedura prevăzută în sectiunea a 3-a se aplică până la data numirii de către Comisie a administratorului special, după care se aplică prevederile sectiunii a 5-a.

Art. 6. - Decizia de retragere a autorizatiei de administrare a administratorului, respectiv a autorizatiei fondului de pensii administrat privat, scrisă si motivată, se notifică în ziua lucrătoare următoare datei adoptării acesteia administratorului, depozitarului, precum si Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale (CNPAS).

 

SECTIUNEA a 2-a

Selectarea administratorului special

 

Art. 7. - Comisia selectează si/sau desemnează administratorul special dintre administratorii de fonduri de pensii administrate privat, cu respectarea procedurii prevăzute la art. 97 si 98 din Lege.

Art. 8. - (1) Pentru selectarea administratorului special, Comisia analizează ofertele primite, cu aplicarea următoarelor criterii, ponderate după cum urmează:

a) rata de rentabilitate a fondului de pensii administrat privat, calculată conform art. 29 alin. (1) lit. b) din Lege - 40%;

b) politica investitională - 10%;

c) nivelul cheltuielilor de administrare încasate din contributii si nivelul cheltuielilor de administrare încasate din activul fondului - 40% (câte 20% fiecare);

d) nivelul capitalurilor proprii - 10%.

(2) Pentru obtinerea punctajului final al ofertelor, se aplică următoarea metodă:

a) pentru rata de rentabilitate se realizează clasamentul în ordine descrescătoare a valorilor ratelor si fiecare administrator primeste cu un punct în plus fată de cel cu rata de rentabilitate imediat inferioară lui, cel cu rata cea mai mică primind un punct;

b) pentru politica investitională, toti administratorii care administrează un fond de pensii din aceeasi categorie de risc cu fondul de pensii, pentru a cărui administrare specială depun ofertele, primesc câte un punct. Administratorii care administrează un fond de pensii dintr-o altă categorie de risc nu primesc niciun punct;

c) pentru nivelul cheltuielilor de administrare încasate din contributii si pentru nivelul cheltuielilor de administrare încasate din activul fondului, se realizează clasamentul în ordine crescătoare a valorilor comisioanelor de administrare si fiecare administrator primeste cu un punct în plus fată de cel cu comision de administrare imediat superior lui, cel cu comisionul de administrare cel mai mare primind un punct;

d) pentru nivelul capitalurilor proprii se realizează clasamentul, în ordine descrescătoare, a fondurilor proprii ale administratorilor ofertanti si fiecare administrator primeste un punct în plus fată de administratorul cu suma fondurilor proprii imediat inferioară sumei fondurilor sale, cel cu cea mai mică sumă a fondurilor proprii primind un punct.

Art. 9. - (1) În termen de 5 zile calendaristice de la data la care Comisia i-a notificat, administratorii de fonduri de pensii administrate privat transmit în scris ofertele de administrare temporară.

(2) Aceste oferte contin date referitoare la îndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 8.

(3) Comisia analizează ofertele primite si selectează oferta care întruneste punctajul cel mai mare, calculat conform art. 8.

(4) Decizia se notifică administratorului desemnat si depozitarului fondului de pensii aflat în administrare specială, în ziua lucrătoare următoare datei adoptării acesteia.

Art. 10. - (1) Dacă în termenul prevăzut de art. 9 alin. (1) nu s-a primit nicio ofertă, Comisia procedează la desemnarea unui administrator special, selectat dintre administratorii de fonduri de pensii administrate privat autorizati, pe baza acelorasi criterii.

(2) Decizia se notifică administratorului desemnat si depozitarului fondului de pensii aflat în administrare specială, în ziua lucrătoare următoare datei adoptării acesteia.

(3) Contestatia nu suspendă efectele deciziei prevăzute la alin. (2), administratorul selectat având obligatia să preia în administrare activele fondului de pensii aflat în administrare specială.

Art. 11. - (1) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la notificarea deciziei prevăzute la art. 10 alin. (2), administratorul are obligatia să predea, iar administratorul special are obligatia să preia, pe bază de proces-verbal de predare-primire, toate documentele referitoare la fondul de pensii, inclusiv arhiva fondului de pensii, pe suport hârtie si în format electronic.

(2) O copie a procesului-verbal de predare-primire se transmite Comisiei de către administratorul special în aceeasi zi în care a fost încheiat.

(3) În termenul prevăzut la alin. (1), administratorul special are obligatia să comunice depozitarului fondului aflat în administrare specială documente privind specimenele de semnătură apartinând reprezentantilor săi legali.

(4) În termenul prevăzut la alin. (1), administratorul special are obligatia de a notifica decizia Comisiei de instituire a administrării speciale tuturor părtilor contractante existente în contractele încheiate de administrator, în numele si pe seama fondului de pensii.

(5) Administratorul special se substituie de drept în drepturile si obligatiile administratorului, care îi incumbă acestuia conform contractelor prevăzute la alin. (4).

(6) În termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii deciziei de retragere a autorizatiei de administrare, administratorul este obligat sa prezinte Comisiei situatia financiară auditată a fondului de pensii prevăzută la art. 82 alin. (1) din Lege.


 

SECTIUNEA a 3-a

Procedura de administrare a fondului de pensii între data comunicării deciziei de retragere a autorizatiei de administrare a administratorului/a fondului si data desemnării administratorului special, respectiv data rămânerii definitive a deciziei de retragere a autorizatiei de administrare

 

Art. 12. - (1) În perioada cuprinsă între data comunicării deciziei de retragere a autorizatiei de administrare a administratorului, respectiv a autorizatiei fondului de pensii administrat privat, si data desemnării administratorului special, respectiv data rămânerii definitive a deciziei de retragere a autorizatiei de administrare, activitatea administratorului nu încetează, dar va fi asistată si supervizată de către reprezentanti ai Comisiei special desemnati în acest scop prin decizie.

(2) Odată cu comunicarea deciziei de retragere a autorizatiei de administrare a administratorului, respectiv a autorizatiei fondului de pensii administrat privat, Comisia comunică administratorului si depozitarului fondului de pensii aflat în administrare specială decizia de desemnare a reprezentantilor Comisiei.

(3) Reprezentantii Comisiei au acces la toate documentele si evidentele fondului de pensii si ale administratorului, fiind obligati să păstreze confidentialitatea informatiilor.

(4) Reprezentantii Comisiei asistă si supervizează activitatea administratorului referitoare la fondul de pensii, dar nu se substituie organelor de conducere ale administratorului.

(5) Reprezentantii Comisiei au următoarele atributii:

a) suspendă sau desfiintează actele de decizie ale administratorului contrare reglementărilor prudentiale sau care determină deteriorarea situatiei financiare a fondului de pensii;

b) avizează prealabil toate deciziile adoptate de organele de conducere ale administratorului;

c) propun Comisiei aplicarea de sanctiuni în situatia în care administratorul nu respectă măsurile dispuse;

d) analizează situatia financiară a fondului de pensii si a administratorului si prezintă Comisiei rapoarte periodice despre aceasta;

e) alte atributii stabilite de Comisie.

Art. 13. - De la data comunicării deciziei de retragere a autorizatiei de administrare a administratorului, respectiv a autorizatiei fondului de pensii administrat privat, si până la data desemnării administratorului special, respectiv data rămânerii definitive a deciziei de retragere a autorizatiei de administrare, sunt interzise:

a) încheierea de noi acte individuale de aderare la fondul de pensii;

b) repartizarea de către CNPAS, în cadrul procedurii de repartizare aleatorie, de noi participanti la acest fond.

Art. 14. - În perioada cuprinsă între data comunicării deciziei de retragere a autorizatiei de administrare a administratorului, respectiv a autorizatiei fondului de pensii administrat privat, si data rămânerii definitive a deciziei de retragere a autorizatiei de administrare sunt aplicabile toate prevederile legale privind drepturile si obligatiile participantilor, mai putin cele interzise în mod expres prin prezenta normă.

 

SECTIUNEA a 4-a

Atributiile administratorului special

 

Art. 15. - (1) Administratorul special are următoarele atributii:

a) să realizeze transferul participantilor care au depus o cerere de transfer, înainte de data deciziei de retragere a autorizatiei de administrare, către alte fonduri de pensii administrate privat, conform Normei nr. 3/2008 privind transferul participantilor între fondurile de pensii administrate privat, aprobate prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 4/2008, cu respectarea prevederilor art. 20;

b) să administreze fondul de pensii aflat în administrare specială, în vederea efectuării transferului activelor personale ale participantilor către fondurile de pensii administrate privat alese de participanti sau la care acestia au fost repartizati;

c) să evalueze obligatiile de plată ale fondului de pensii;

d) să realizeze transferul activelor personale ale participantilor de la fondul de pensii aflat în administrare specială către fondurile de pensii administrate privat alese de participanti sau la care acestia au fost repartizati, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii notificării Comisiei privind repartizarea participantilor;

e) să notifice Fondului de Garantare si Comisiei suma necesară a fi compensată, dacă este necesar.

(2) De la data desemnării administratorului special sunt interzise:

a) încheierea de noi acte individuale de aderare la fondul de pensii aflat în administrare specială;

b) orice transferuri ale participantilor de la fondul de pensii aflat în administrare specială către alte fonduri de pensii administrate privat, până la data primirii notificării Comisiei privind repartizarea participantilor, prevăzută la art. 19 alin. (3);

c) repartizarea de către CNPAS, în cadrul procedurii de repartizare aleatorie, de noi participanti la acest fond.

Art. 16. - Pentru activitatea desfăsurată, administratorul special încasează aceIasi comision de administrare prevăzut în prospectul schemei de pensii private al fondului de pensii aflat în administrare specială.

 

SECTIUNEA a 5-a

Procedura de administrare a fondului de pensii

 

Art. 17. - (1) Începând cu data selectării/desemnării administratorului special si referitor la activitatea de administrare a fondului de pensii administrat privat, se suspendă:

a) atributiile actionarilor semnificativi si ale conducătorilor administratorului, aceste atributii transferându-se administratorului special desemnat, care este în drept să le exercite pe toată perioada procedurii de administrare specială;

b) activitatea, atributiile si competentele consiliului de administratie/consiliului de supraveghere al administratorului, precum si dreptul acestora la remuneratie;

c) exercitarea dreptului de vot al actionarilor în privinta numirii si/sau a revocării membrilor consiliului de administratie/ consiliului de supraveghere al administratorului;

d) dreptul actionarilor la dividende.

(2) Suspendarea prevăzută la alin. (1) operează si îsi produce efectele pe toată durata procesului de administrare specială.

Art. 18. - (1) În ziua lucrătoare următoare desemnării administratorului special, Comisia si administratorul special informează participantii despre necesitatea aderării în termen de 90 de zile calendaristice la alt fond de pensii administrat privat, cu respectarea prevederilor Normei nr. 3/2008.

(2) Pe toată durata termenului mentionat la alin. (1), decizia privind instituirea administrării speciale asupra fondului de pensii administrat privat se publică atât pe website-ul Comisiei, www.csspp.ro, cât si pe website-ul administratorului fondului de pensii aflat în administrare specială si al administratorului special, cu mentionarea expresă a următoarelor informatii: datele de contact ale administratorului special, drepturile si obligatiile acestuia, drepturile si obligatiile participantilor în decursul celor 90 de zile calendaristice.

(3) În ziua lucrătoare imediat următoare expirării termenului de 90 de zile calendaristice prevăzut la alin. (1), administratorul special transmite Comisiei lista cu numele si codul numeric personal ale participantilor care nu au ales un nou fond de pensii administrat privat.

Art. 19. - (1) Comisia procedează la ierarhizarea tuturor administratorilor, inclusiv a administratorului special, conform criteriilor prevăzute la art. 8, în vederea repartizării participantilor care nu au ales un nou fond de pensii administrat privat.

(2) Repartizarea participantilor prevăzuti la art. 18 alin. (3) către fiecare fond de pensii se face direct proportional cu valoarea punctajului obtinut de administratorul respectivului fond, raportată la suma tuturor punctajelor acordate administratorilor de fonduri de pensii rezultate în urma ierarhizării.

(3) În termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii listei prevăzute la art. 18 alin. (3), Comisia efectuează repartizarea participantilor care nu au solicitat transferul si notifică administratorului special, pe suport electronic, sub semnătură electronică extinsă, lista participantilor repartizati, rezultată ca urmare a efectuării acestei operatiuni.

(4) Administratorul special întocmeste un raport cuprinzând cererile de transfer ale participantilor, precum si datele aferente participantilor repartizati de Comisie conform alin. (2), pe care îl transmite către CNPAS în termen de 5 zile calendaristice de la data notificării prevăzute la alin. (3).

(5) În termen de maximum 5 zile calendaristice de la data primirii raportului prevăzut la alin. (4), CNPAS modifică Registrul participantilor si transmite fiecărui administrator, pe suport electronic, sub semnătură electronică extinsă, lista participantilor rezultati în urma acestei operatiuni.

Art. 20. -Administratorul special calculează obligatiile de plată ale fondului de pensii fată de participanti, luând în considerare valoarea cea mai mare dintre valoarea activului personal si garantiile prevăzute în prospect. Contravaloarea activului personal al participantului care urmează a fi transferat nu poate fi mai mică decât valoarea contributiilor plătite, diminuate cu penalitătile de transfer si comisioanele legale.

Art. 21. - (1) În cazul în care, după efectuarea calculului conform art. 20, administratorul special constată că activele fondului aflat în administrare specială sunt insuficiente pentru onorarea obligatiilor fată de participanti, acesta suplimentează activele fondului cu cele care constituie provizionul tehnic aferent fondului în cauză, până la concurenta obligatiei de plată determinată conform art. 20.

(2) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea notificării prevăzute la art. 19 alin. (3), în cazul în care administratorul special constată că activele prevăzute la alin. (1) nu sunt suficiente pentru onorarea obligatiilor fată de participanti, acesta notifică Fondului de Garantare si Comisiei suma necesară a fi compensată.

Art. 22. - (1) În termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prevăzute la art. 19 alin. (3), administratorul special, împreună cu administratorii fondurilor de pensii la care vor fi transferati participantii, întocmeste si transmite Comisiei spre avizare un plan de transfer al activelor personale ale participantilor.

(2) Planul contine suma totală care urmează a fi distribuită, precum si prezentarea detaliată a modului de distribuire a acesteia, prin transfer direct de active si/sau prin transfer de lichidităti.

(3) În cazul prevăzut la art. 21 alin (1), planul detaliază si modalitatea de transfer si/sau de lichidare, partială ori totală, a provizionului tehnic aferent fondului de pensii aflat în administrare specială.

Art. 23. - (1) Comisia aprobă sau respinge planul de transfer prevăzut la art. 22 alin. (1).

(2) De la data comunicării aprobării planului către administratorul special, acesta începe procedura de transfer al activelor personale ale participantilor.

 

CAPITOLULUI

Obligatiile administratorului special după transferul participantilor de la fondul de pensii aflat în administrare specială

 

Art. 24. - (1) Administratorul special răspunde pentru modul de îndeplinire a mandatului primit, conform măsurilor si dispozitiilor stabilite de Comisie prin decizia de desemnare ca administrator special.

(2) În termen de două zile lucrătoare de la finalizarea transferului participantilor către noile fonduri de pensii, administratorul special transmite Comisiei un raport privind modul de desfăsurare si rezultatele operatiunii de transfer.

(3) În aceIasi termen prevăzut la alin. (2), depozitarul întocmeste si transmite Comisiei raportul său privind modul de desfăsurare si rezultatele operatiunii de transfer al activelor personale ale participantilor.

Art. 25. - După primirea rapoartelor prevăzute la art. 24, Comisia retrage autorizatia fondului de pensii administrat privat si dispune radierea acestuia din Registrul fondurilor de pensii private si al administratorilor.

 

CAPITOLUL IV

Încetarea calitătii de administrator special

 

Art. 26. - Pentru motive întemeiate, Comisia poate dispune, oricând în cursul procedurii de administrare specială, înlocuirea administratorului special.

Art. 27. - Încetarea calitătii de administrator special are loc în următoarele cazuri:

a) ca urmare a hotărârii instantei judecătoresti;

b) prin înlocuirea de către Comisie a administratorului special, procedura prevăzută în cap. II sectiunea a 2-a urmând a fi reluată;

c) ca urmare a finalizării procedurii de transfer al activelor personale ale participantilor si a prezentării raportului prevăzut la art. 24 alin. (2).

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 28. - Termenele prevăzute de prezenta normă care expiră într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi nelucrătoare se vor prelungi până la sfârsitul următoarei zile lucrătoare.

Art. 29. - (1) Nerespectarea dispozitiilor cuprinse în prezenta normă se sanctionează în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare, respectiv art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140 alin. (1), art. 141 alin (1) lit. g), alin. (2), (3), (4), (6), (7), (9) si (10) din Lege.

(2) Nerespectarea dispozitiilor art. 10 alin. (3) din prezenta normă, referitoare la obligatia administratorului special de a prelua în administrare activele fondului de pensii aflat în administrare specială, se sanctionează conform art. 81 alin. (1) lit. k) din Lege.


 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei nr. 8/2009 privind administrarea specială a fondurilor de pensii facultative

 

În temeiul dispozitiilor art. 16 si ale art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

conform Hotărârii Parlamentului României nr. 24/2006 privind numirea presedintelui, a vicepresedintelui si a celorlalti membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

având în vedere dispozitiile art. 70 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii luate în sedinta Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 18 martie 2009,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 8/2009 privind administrarea specială a fondurilor de pensii facultative, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre si norma mentionată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 3. - Directia secretariat, directorul general si Directia reglementare vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

Bucuresti, 18 martie 2009.

Nr. 9.

 

ANEXĂ

 

NORMA Nr. 8/2009

privind administrarea specială a fondurilor de pensii facultative

 

            În temeiul dispozitiilor art. 16 si ale art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

având în vedere prevederile art. 70 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările si completările ulterioare,

            Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă reglementează administrarea specială a fondurilor de pensii facultative, situatia fondului de pensii în cazul retragerii autorizatiei de administrare a administratorului, respectiv a autorizatiei fondului de pensii facultative, procedura si criteriile de selectare a administratorului special, precum si atributiile administratorului special.

Art. 2. - (1) Termenii si expresiile utilizate în prezenta normă au semnificatia prevăzută la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Lege.

(2) De asemenea, prin capitaluri proprii se întelege suma următoarelor elemente:

a) capitalul social subscris si vărsat;

b) primele de capital, integral încasate, aferente capitalului social;

c) rezervele legale, statutare si alte rezerve;

d) rezultatul exercitiilor financiare anterioare;

e) rezultatul ultimului exercitiu financiar, reportat până la repartizarea sa conform destinatiilor stabilite de adunarea generală a actionarilor, în limita sumei ce se intentionează a se repartiza pe oricare dintre destinatiile prevăzute la lit. a)-d).

 

CAPITOLUL II

Administrarea specială

 

SECTIUNEA 1

Instituirea administrării speciale

 

Art. 3. - Administrarea specială a unui fond de pensii facultative se instituie în cazurile prevăzute la art. 38, 52 si art. 91 alin. (2) din Lege.

Art. 4. - În cazul instituirii administrării speciale, ca urmare a deciziei de retragere a autorizatiei de administrare a administratorului, respectiv a autorizatiei fondului de pensii facultative, de la data la care Comisia retrage autorizatia se aplică prevederile prezentei norme, astfel:


a) în cazurile prevăzute de Lege la art. 52 alin. (1), art. 91 alin. (2), art. 38 lit. a) coroborat cu prevederile art. 21 alin. (1), (2) si alin. (4) lit. b) si c), art. 38 lit. a) coroborat cu prevederile art. 22 alin. (2) lit. a) si b), art. 38 lit. a) coroborat cu prevederile art. 12 alin. (1), art. 16 si 23, art. 38 lit. b), d), e), f) si i), procedura prevăzută în sectiunea a 3-a din prezentul capitol se aplică până la data numirii de către Comisie a administratorului special, după care se aplică prevederile sectiunii a 5-a din prezentul capitol;

b) în cazurile prevăzute de Lege la art. 38 lit. a) coroborat cu prevederile art. 21 alin. (3) si alin. (4) lit. a), art. 38 lit. a) coroborat cu prevederile art. 22 alin. (2) lit. c), art. 38 lit. c), g), h), j) si k), procedura prevăzută în sectiunea a 3-a din prezentul capitol se aplică până la rămânerea definitivă a hotărârii instantei de contencios administrativ competente.

Art. 5. - Prin exceptie, pentru cazurile prevăzute la art. 4 lit. b), în cazul în care Comisia apreciază că au avut loc fapte cu consecinte deosebit de grave si care afectează direct participantii la fondul de pensii facultative, procedura prevăzută în sectiunea a 3-a din prezentul capitol se aplică până la data numirii de către Comisie a administratorului special, după care se aplică prevederile sectiunii a 5-a din prezentul capitol.

Art. 6. - Decizia de retragere a autorizatiei de administrare a administratorului, respectiv a autorizatiei fondului de pensii facultative, scrisă si motivată, se notifică administratorului si depozitarului în ziua lucrătoare următoare datei adoptării acesteia.

 

SECTIUNEA a 2-a

Selectarea administratorului special

 

Art. 7. - Comisia selectează si/sau desemnează administratorul special dintre administratorii de fonduri de pensii facultative, cu respectarea procedurii prevăzute la art. 59-61 din Lege.

Art. 8. - (1) Pentru selectarea administratorului special, Comisia analizează ofertele primite, cu aplicarea următoarelor criterii, ponderate după cum urmează:

a) rata de rentabilitate a fondului de pensii facultative, calculată conform art. 91 alin. (1) lit. b) din Lege - 40%;

b) politica investitională - 10%;

c) nivelul cheltuielilor de administrare încasate din contributii si nivelul cheltuielilor de administrare încasate din activul fondului - 40% (câte 20% fiecare);

d) nivelul capitalurilor proprii - 10%.

(2) Pentru obtinerea punctajului final al ofertelor se aplică următoarea metodă:

a) pentru rata de rentabilitate se realizează clasamentul în ordinea descrescătoare a valorilor ratelor si fiecare administrator primeste cu un punct în plus fată de cel cu rata de rentabilitate imediat inferioară lui, cel cu rata cea mai mică primind un punct;

b) pentru politica investitională, toti administratorii care administrează un fond de pensii din aceeasi categorie de risc cu fondul de pensii pentru a cărui administrare specială depun ofertele primesc câte un punct. Administratorii care administrează un fond de pensii dintr-o altă categorie de risc nu primesc niciun punct;

c) pentru nivelul cheltuielilor de administrare încasate din contributii si pentru nivelul cheltuielilor de administrare încasate din activul fondului se realizează clasamentul în ordinea crescătoare a valorilor comisioanelor de administrare si fiecare administrator primeste cu un punct în plus fată de cel cu comision de administrare imediat superior lui, cel cu comisionul de administrare cel mai mare primind un punct;

d) pentru nivelul capitalurilor proprii se realizează clasamentul, în ordine descrescătoare, al fondurilor proprii ale administratorilor ofertanti si fiecare administrator primeste un punct în plus fată de administratorul cu suma fondurilor proprii imediat inferioară sumei fondurilor sale, cel cu cea mai mică sumă a fondurilor proprii primind un punct.

Art. 9. - (1) În termen de 5 zile calendaristice de la data la care Comisia i-a notificat, administratorii de fonduri de pensii facultative transmit, în scris, ofertele de administrare temporară.

(2) Aceste oferte contin date referitoare la îndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 8.

(3) Comisia analizează ofertele primite si selectează oferta care întruneste punctajul cel mai mare, calculat conform art. 8.

(4) Decizia se notifică administratorului desemnat si depozitarului fondului de pensii facultative aflat în administrare specială, în ziua lucrătoare următoare datei adoptării acesteia.

Art. 10. - (1) Dacă în termenul prevăzut la art. 9 alin. (1) nu s-a primit nicio ofertă, Comisia procedează la desemnarea unui administrator special, selectat dintre administratorii de fonduri de pensii facultative autorizati, pe baza acelorasi criterii.

(2) Decizia se notifică administratorului desemnat si depozitarului fondului de pensii facultative aflat în administrare specială, în ziua lucrătoare următoare datei adoptării acesteia.

(3) Contestatia nu suspendă efectele deciziei prevăzute la alin. (2), administratorul selectat având obligatia să preia în administrare activele fondului de pensii aflat în administrare specială.

Art. 11. - (1) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la notificarea deciziei prevăzute la art. 10 alin. (2), administratorul are obligatia să predea, iar administratorul special are obligatia să preia, pe bază de proces-verbal de predare-primire, toate documentele referitoare la fondul de pensii, inclusiv arhiva fondului de pensii, pe suport hârtie si în format electronic.

(2) O copie a procesului-verbal de predare-primire este transmisă Comisiei de către administratorul special, în aceeasi zi în care a fost încheiat.

(3) În termenul prevăzut la alin. (1), administratorul special are obligatia să comunice depozitarului fondului aflat în administrare specială documente privind specimenele de semnătură apartinând reprezentantilor săi legali.

(4) În termenul prevăzut la alin. (1), administratorul special are obligatia de a notifica decizia Comisiei de instituire a administrării speciale tuturor părtilor contractante existente în contractele încheiate de administrator, în numele si pe seama fondului de pensii.

(5) Administratorul special se substituie de drept în drepturile si obligatiile administratorului, care îi incumbă acestuia conform contractelor prevăzute la alin. (4).

(6) În termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii deciziei de retragere a autorizatiei de administrare, administratorul este obligat să prezinte Comisiei situatia financiară auditată a fondului de pensii, prevăzută la art. 39 alin. (1) din Lege.

 

SECTIUNEA a 3-a

Procedura de administrare a fondului de pensii facultative între data comunicării deciziei de retragere a autorizatiei de administrare a administratorului/a fondului si data desemnării administratorului special, respectiv data rămânerii definitive a deciziei de retragere a autorizatiei de administrare

 

Art. 12. - (1) În perioada cuprinsă între data comunicării deciziei de retragere a autorizatiei de administrare a administratorului, respectiv a autorizatiei fondului de pensii facultative si data desemnării administratorului special, respectiv data rămânerii definitive a deciziei de retragere a autorizatiei de administrare, activitatea administratorului nu încetează, dar va fi asistată si supervizată de către reprezentanti ai Comisiei special desemnati în acest scop prin decizie.

(2) Odată cu comunicarea deciziei de retragere a autorizatiei de administrare a administratorului, respectiv a autorizatiei fondului de pensii facultative, Comisia comunică administratorului si depozitarului fondului de pensii aflat în administrare specială decizia de desemnare a reprezentantilor Comisiei.

(3) Reprezentantii Comisiei au acces la toate documentele si evidentele fondului de pensii facultative si ale administratorului, fiind obligati să păstreze confidentialitatea informatiilor.

(4) Reprezentantii Comisiei asistă si supervizează activitatea administratorului referitoare la fondul de pensii facultative, dar nu se substituie organelor de conducere ale administratorului.

(5) Reprezentantii Comisiei au următoarele atributii:

a) suspendă sau desfiintează actele de decizie ale administratorului contrare reglementărilor prudentiale sau care determină deteriorarea situatiei financiare a fondului de pensii facultative;

b) avizează prealabil toate deciziile adoptate de organele de conducere ale administratorului;

c) propun Comisiei aplicarea de sanctiuni în situatia în care administratorul nu respectă măsurile dispuse;

d) analizează situatia financiară a fondului de pensii facultative si a administratorului si prezintă Comisiei rapoarte periodice despre aceasta;

e) alte atributii stabilite de Comisie.

Art. 13. - De la data comunicării deciziei de retragere a autorizatiei de administrare a administratorului, respectiv a autorizatiei fondului de pensii facultative si până la data desemnării administratorului special, respectiv data rămânerii definitive a deciziei de retragere a autorizatiei de administrare este interzisă încheierea de noi acte individuale de aderare la fondul de pensii facultative.

Art. 14. - În perioada cuprinsă între data comunicării deciziei de retragere a autorizatiei de administrare a administratorului, respectiv a autorizatiei fondului de pensii facultative si data rămânerii definitive a deciziei de retragere a autorizatiei de administrare sunt aplicabile toate prevederile legale privind drepturile si obligatiile participantilor, mai putin cele interzise în mod expres prin prezenta normă.

 

SECTIUNEA a 4-a

Atributiile administratorului special

 

Art. 15. - (1) Administratorul special are următoarele atributii:

a) să realizeze transferul participantilor care au depus o cerere de transfer, înainte de data deciziei de retragere a autorizatiei de administrare, către alte fonduri de pensii facultative, conform Normei nr. 14/2006 privind transferul participantilor între fondurile de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea nr. 26/2006;

b) să administreze fondul de pensii facultative aflat în administrare specială, în vederea transferului activelor personale ale participantilor către fondurile de pensii facultative alese de participanti sau la care acestia au fost repartizati;

c) să evalueze obligatiile de plată ale fondului de pensii;

d) să realizeze transferul activelor personale ale participantilor de la fondul de pensii aflat în administrare specială către fondurile de pensii facultative alese de participanti sau la care acestia au fost repartizati, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii notificării Comisiei privind repartizarea participantilor;

e) să notifice Fondului de Garantare si Comisiei suma necesară a fi compensată, dacă este necesar.

(2) De la data desemnării administratorului special sunt interzise:

a) încheierea de noi acte individuale de aderare la fondul de pensii facultative aflat în administrare specială;

b) orice transferuri ale participantilor de la fondul de pensii facultative aflat în administrare specială către alte fonduri de pensii facultative, până la data primirii notificării Comisiei privind repartizarea participantilor prevăzută la art. 19 alin. (3).

Art. 16. - Pentru activitatea desfăsurată, administratorul special încasează aceIasi comision de administrare prevăzut în prospectul schemei de pensii facultative al fondului de pensii aflat în administrare specială.


 

SECTIUNEA a 5-a

Procedura de administrare a fondului de pensii facultative

 

Art. 17. - (1) Începând cu data selectării/desemnării administratorului special si referitor la activitatea de administrare a fondului/fondurilor de pensii facultative, se suspendă:

a) atributiile actionarilor semnificativi si ale conducătorilor administratorului, aceste atributii transferându-se administratorului special desemnat, care este în drept să le exercite pe toată perioada procedurii de administrare specială;

b) activitatea, atributiile si competentele consiliului de administratie/consiliului de supraveghere al administratorului, precum si dreptul membrilor la remuneratie;

c) exercitarea dreptului de vot al actionarilor în privinta numirii si/sau a revocării membrilor consiliului de administratie/ consiliului de supraveghere al administratorului;

d) dreptul actionarilor la dividende.

(2) Suspendarea prevăzută la alin. (1) operează si îsi produce efectele pe toată durata procesului de administrare specială.

Art. 18. - (1) În ziua lucrătoare următoare desemnării administratorului special, Comisia si administratorul special informează participantii despre necesitatea aderării, în termen de 90 de zile calendaristice, la alt fond de pensii facultative.

(2) Pe toată durata termenului mentionat la alin. (1), decizia privind instituirea măsurii administrării speciale asupra fondului de pensii facultative se publică atât pe website-ul Comisiei, www.csspp.ro, cât si pe website-urile administratorului fondului de pensii facultative aflat în administrare specială si administratorului special, cu mentionarea expresă a următoarelor informatii: datele de contact ale administratorului special, drepturile si obligatiile acestuia, drepturile si obligatiile participantilor în decursul celor 90 de zile calendaristice.

(3) În ziua lucrătoare imediat următoare expirării termenului de 90 zile calendaristice prevăzut la alin. (1), administratorul special transmite lista cu numele si codul numeric personal ale participantilor care nu au ales un nou fond de pensii facultative către Comisie.

Art. 19. - (1) Comisia procedează la ierarhizarea tuturor administratorilor, inclusiv a administratorului special, conform criteriilor prevăzute la art. 8, în vederea repartizării participantilor care nu au ales un nou fond de pensii facultative.

(2) Repartizarea participantilor prevăzuti la art. 18 alin. (3) către fiecare fond de pensii facultative se face direct proportional cu valoarea punctajului obtinut de administratorul respectivului fond, raportată la suma tuturor punctajelor acordate administratorilor de fonduri de pensii facultative rezultate în urma ierarhizării.

(3) În termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii listei prevăzute la art. 18 alin. (3), Comisia efectuează repartizarea participantilor care nu au solicitat transferul si notifică administratorului special, pe suport electronic, sub semnătură electronică extinsă, lista participantilor repartizati, rezultată ca urmare a efectuării acestei operatiuni.

(4) În termen de 5 zile calendaristice de la data primirii notificării prevăzute la alin. (3), administratorul special transmite fiecărui administrator, pe suport electronic, sub semnătură electronică extinsă, lista participantilor rezultati în urma acestei operatiuni.

Art. 20. - Administratorul special calculează obligatiile de plată ale fondului de pensii facultative fată de participanti, luând în considerare valoarea cea mai mare dintre valoarea activului personal si garantiile prevăzute în prospect. Contravaloarea activului personal al participantului care urmează a fi transferat nu poate fi mai mică decât valoarea garantată, asumată prin prospectul schemei de pensii facultative.

Art. 21. - (1) În situatia existentei obligatiei administratorului de a constitui, conform Legii, provizioane tehnice aferente fondului de pensii facultative, în cazul în care, după efectuarea calculului conform art. 20, administratorul special constată că activele fondului aflat în administrare specială sunt insuficiente pentru onorarea obligatiilor fată de participanti, acesta va suplimenta activele fondului cu cele care constituie provizionul tehnic aferent fondului în cauză, până la concurenta obligatiei de plată determinate conform art. 20.

(2) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea notificării prevăzute la art. 19 alin. (3), în cazul în care administratorul special constată că activele prevăzute la alin. (1) nu sunt suficiente pentru onorarea obligatiilor fată de participanti, acesta notifică Fondului de Garantare si Comisiei suma necesară a fi compensată.

Art. 22. - (1) În termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prevăzute la art. 19 alin. (3), administratorul special, împreună cu administratorii fondurilor de pensii facultative la care vor fi transferati participantii, întocmeste si transmite spre avizare Comisiei un plan de transfer al activelor personale ale participantilor.

(2) Planul contine suma totală care urmează a fi distribuită, precum si prezentarea detaliată a modului de distribuire a acesteia, prin transfer direct de active si/sau prin transfer de lichidităti.

(3) În cazul prevăzut la art. 21 alin. (1), planul detaliază si modalitatea de transfer si/sau de lichidare, partială sau totală, a provizionului tehnic aferent fondului de pensii facultative aflat în administrare specială.

Art. 23. - (1) Comisia aprobă sau respinge planul de transfer prevăzut la art. 22 alin. (1).

(2) De la data comunicării aprobării planului către administratorul special, acesta începe procedura de transfer al activelor personale ale participantilor.


 

CAPITOLUL III

Obligatiile administratorului special după transferul participantilor de la fondul de pensii facultative aflat în administrare specială

 

Art. 24. - (1) Administratorul special răspunde pentru modul de îndeplinire a mandatului primit, conform măsurilor si dispozitiilor stabilite de Comisie prin decizia de desemnare a sa ca administrator special.

(2) În termen de două zile lucrătoare de la finalizarea transferului participantilor către noile fonduri de pensii facultative alese sau la care acestia au fost repartizati, administratorul special transmite Comisiei un raport asupra modului de desfăsurare si a rezultatelor operatiunii de transfer.

(3) În aceIasi termen prevăzut la alin. (2), depozitarul întocmeste si transmite Comisiei raportul său asupra modului de desfăsurare si a rezultatelor operatiunii de transfer al participantilor.

Art. 25. - După primirea rapoartelor prevăzute la art. 24, Comisia retrage autorizatia fondului de pensii facultative si dispune radierea acestuia din Registrul fondurilor de pensii private si al administratorilor.

 

CAPITOLUL IV

Încetarea calitătii de administrator special

 

Art. 26. - Pentru motive întemeiate, Comisia poate dispune, oricând în cursul procedurii de administrare specială, înlocuirea administratorului special.

Art. 27. - Încetarea calitătii de administrator special are loc în următoarele cazuri:

a) ca urmare a hotărârii instantei judecătoresti;

b) prin înlocuirea de către Comisie a administratorului special, procedura prevăzută în sectiunea a 2-a din cap. II urmând a fi reluată;

c) ca urmare a finalizării procedurii de transfer al activelor personale ale participantilor si a prezentării raportului prevăzut la art. 24 alin. (2).

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 28. - Termenele prevăzute de prezenta normă care expiră într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi nelucrătoare se vor prelungi până la sfârsitul următoarei zile lucrătoare.

Art. 29. - (1) Nerespectarea dispozitiilor cuprinse în prezenta normă se sanctionează în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare, respectiv art. 38 lit. c), art. 121 alin. (1) lit. k) si alin. (2), (3), (4), (6), (7), (9) si (10) din Lege.

(2) Nerespectarea dispozitiilor art. 10 alin. (3) referitoare la obligatia administratorului special de a prelua în administrare activele fondului de pensii facultative aflat în administrare specială se sanctionează conform art. 38 lit. k) din Lege.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.