MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 224/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 224             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 7 aprilie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

51. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2008 pentru abrogarea art. 32 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de ia bugetul de stat

 

472. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2008 pentru abrogarea art. 32 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat

 

52. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

            473. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

            53. - Lege privind transmiterea unor imobile, clădiri si terenuri, din domeniul public al statului si din administrarea Universitătii de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară Cluj-Napoca în domeniul public al comunei Jucu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Jucu, judetul Cluj

 

            474. - Decret pentru promulgarea Legii privind transmiterea unor imobile, clădiri si terenuri, din domeniul public al statului si din administrarea Universitătii de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară Cluj-Napoca în domeniul public al comunei Jucu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Jucu, judetul Cluj

 

            55. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2008 privind modificarea si completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru somaj si nivelul salariului de bază minim brut pe tară si al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare

 

            476. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2008 privind modificarea si completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru somaj si nivelul salariului de bază minim brut pe tară si al stabilirii masurilor de aplicare a unor regulamente comunitare

 

            56. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională

 

            477. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională

 

            57. - Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învătământ în anul 2008

 

            478. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învătământ în anul 2008

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 236 din 19 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a capitolului IX din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii

 

            Decizia nr. 323 din 5 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            A/960. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea Acordului sub forma schimbului de scrisori, semnat la Viena la 21 ianuarie 2009, respectiv 10 februarie 2009, dintre Natiunile Unite si Guvernul României, cu privire la organizarea unui seminar subregional pe tema implicatiilor juridice la nivel national ale implementării rezolutiilor Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite în materie de terorism la Bucuresti, în perioada 1-2 aprilie 2009

 

            Acord sub forma schimbului de scrisori, semnat la Viena la 21 ianuarie 2009, respectiv 10 februarie 2009, între Natiunile Unite si Guvernul României, cu privire la organizarea unui seminar subregional pe tema implicatiilor juridice la nivel national ale implementării rezolutiilor Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite în materie de terorism la Bucuresti, în perioada 1-2 aprilie 2009

 


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2008 pentru abrogarea art. 32 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58 din 7 mai 2008 pentru abrogarea art. 32 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 12 mai 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 1 aprilie 2009.

Nr. 51.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2008 pentru abrogarea art. 32 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2008 pentru abrogarea art. 32 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 31 martie 2009.

Nr. 472.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 47 din 28 august 2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, adoptată în temeiul art. 1 pct. 1.1 din Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 31 august 2007, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I, punctele 2, 24 si 25 se abrogă.

2. La articolul I punctul 37, alineatul (10) al articolului 227 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(10) Din fondurile prevăzute la alin. (4) si (5), Agentia Natională de Administrare Fiscală poate finanta următoarele cheltuieli:

a) cheltuieli pentru dotări independente, inclusiv pentru dotări de tehnologia informatiei si comunicatii;

b) cheltuieli materiale si cheltuieli cu prestări de servicii, necesare îmbunătătirii activitătii Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si a unitătilor subordonate."

3. La articolul V, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 71, cu următorul cuprins:

„71. La articolul 10, litera f) se abrogă."

4. La articolul V punctul 9, literele a)-c) ale alineatului (1) si alineatul (2) ale articolului 11 se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) faptele prevăzute la art. 10 lit. c), e), g) si o) se sanctionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei;

b) faptele prevăzute la art. 10 lit. a), b), h1), i), j), I) si m) se sanctionează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei;

c) faptele prevăzute la art. 10 lit. h), k) si n) se sanctionează cu amendă de la 40.000 lei la 60.000 lei.

(2) Contraventiile prevăzute la art. 10 lit. d), aplicabile persoanelor fizice, se sanctionează cu amendă de la 800 lei la 1.500 lei."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 1 aprilie 2009.

Nr. 52.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 31 martie 2009.

Nr. 473.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind transmiterea unor imobile, clădiri si terenuri, din domeniul public al statului si din administrarea Universitătii de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară Cluj-Napoca în domeniul public al comunei Jucu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Jucu, judetul Cluj

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor imobile, clădiri si terenuri, situate în satul Juc-Herghelie nr. 53 si nr. 71, comuna Jucu, judetul Cluj, din domeniul public al statului si din administrarea Universitătii de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară Cluj-Napoca în domeniul public al comunei Jucu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Jucu, judetul Cluj.

Art. 2. - Odată cu trecerea în domeniul public al comunei Jucu, locuintele de serviciu administrate de Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară Cluj-Napoca îsi schimbă destinatia în locuinte sociale sau convenabile, după caz, potrivit Legii locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prin hotărâre a Consiliului Local al Comunei Jucu, adoptată potrivit art. 6.

Art. 3. - Locuintele sociale, cu terenurile aferente, vor fi repartizate fostilor angajati, actualilor angajati sau urmasilor acestora, după caz.

Art. 4. - (1) Locuintele sociale prevăzute la art. 2, cu terenurile aferente, se repartizează de Consiliul Local al Comunei Jucu pe baza contractelor de închiriere sau a fiselor de calcul, după caz.

(2) Pentru locuintele convenabile, cu terenurile aferente, care urmează a fi vândute către chiriasi, potrivit legii, trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Jucu se face prin hotărâre a consiliului local.

Art. 5. - Fac exceptie de la prevederile art. 4:

a) persoanele a căror activitate în cadrul unitătilor si subunitătilor a încetat prin demisie sau din motive imputabile lor, în conditiile prevăzute de lege;

b) persoanele care, împreună cu familia sau individual, detin o locuintă proprietate personală;

c) persoanele care au achizitionat o locuintă în conditiile Decretului-lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinte construite din fondurile statului către populatie, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, republicată;

d) persoanele care au beneficiat de teren acordat de consiliul local în vederea construirii unei locuinte.

Art. 6. - În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, actualii locatari se vor adresa consiliului local, care va analiza si va aproba, după caz, cererile de prelungire a contractelor de închiriere sau repartizarea ca locuinte sociale, potrivit prevederilor Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, respectiv cererile de cumpărare, potrivit legii, a locuintelor detinute.

Art. 7. - Locuintele sociale, cu terenurile aferente, rămase disponibile vor fi repartizate pe baza unor liste de priorităti stabilite de consiliul local.

Art. 8. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va emite norme metodologice de aplicare a prevederilor acesteia, urmând să efectueze demersurile necesare pentru încheierea procedurilor de vânzare, în maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 1 aprilie 2009.

Nr. 53.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind transmiterea unor imobile, clădiri si terenuri, din domeniul public al statului si din administrarea Universitătii de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară Cluj-Napoca în domeniul public al comunei Jucu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Jucu, judetul Cluj

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind transmiterea unor imobile, clădiri si terenuri, din domeniul public al statului si din administrarea Universitătii de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară Cluj-Napoca în domeniul public al comunei Jucu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Jucu, judetul Cluj, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 31 martie 2009.

Nr. 474.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2008 privind modificarea si completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru somaj si nivelul salariului de bază minim brut pe tară si al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 126 din 8 octombrie 2008 privind modificarea si completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru somaj si nivelul salariului de bază minim brut pe tară si al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 din 14 octombrie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 1 aprilie 2009.

Nr. 55.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2008 privind modificarea si completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru somaj si nivelul salariului de bază minim brut pe tară si al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2008 privind modificarea si completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru somaj si nivelul salariului de bază minim brut pe tară si al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 31 martie 2009.

Nr. 476.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109 din 18 septembrie 2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 24 septembrie 2008, cu următoarea modificare:

- în tot cuprinsul ordonantei de urgentă a Guvernului, sintagma „Ministerul Economiei si Finantelor" se înlocuieste cu sintagma „Ministerul Finantelor Publice".

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 1 aprilie 2009.

Nr. 56.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 31 martie 2009.

Nr. 477.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învătământ în anul 2008

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 136 din 28 octombrie 2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învătământ în anul 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 31 octombrie 2008, cu modificările ulterioare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

 

Bucuresti, 1 aprilie 2009.

Nr. 57.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2008

privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învătământ în anul 2008

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învătământ în anul 2008 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 31 martie 2009.

Nr. 478.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 236

din 19 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a capitolului IX din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Antonia Constantin - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor cap. IX din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Agentia de Detectivi Marinescu" - S.R.L. din Drobeta-Turnu Severin în Dosarul nr. 1.175/54/2008 al Curtii de Apel Craiova - Sectia contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că în această materie există o bogată jurisprudentă a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 16 septembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 1.175/54/2008, Curtea de Apel Craiova - Sectia contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor cap. IX din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Agentia de Detectivi Marinescu" - S.R.L. din Drobeta-Turnu Severin.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prin dispozitiile legale criticate s-a înfiintat un organism cu activitate administrativ-jurisdictională, învestit cu exercitarea tutelei administrative si a controlului ierarhic în materia achizitiilor publice, fapt ce contravine principiilor constitutionale de organizare si functionare a administratiei publice, în general, si a autonomiei locale, în special.

Mai mult, în conditiile în care Constitutia a consfintit principiul potrivit căruia numai prin lege organică se pot înfiinta instante specializate în anumite materii, constituirea unor astfel de complete apare ca fiind în evidentă contradictie si cu prevederile constitutionale ale art. 126 alin. (5) referitoare la interzicerea înfiintării de instante extraordinare.

Curtea de Apel Craiova - Sectia contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia de neconstitu-tionalitate este neîntemeiată, întrucât Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor reprezintă un organ administrativ cu atributii jurisdictionale, care îsi desfăsoară activitatea în temeiul art. 21 alin. (4) din Constitutie, potrivit căruia Jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite".

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

Avocatul Poporului arată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu dispozitiile constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile cap. IX din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006.

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 1,11,16,20,21,24,115 si 126.

Ulterior sesizării Curtii Constitutionale, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 a fost modificată si completată, inclusiv în cadrul cap. IX, prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 143/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 2 decembrie 2008.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate referitoare la celelalte dispozitii criticate, Curtea constată că asupra constitutionalitătii lor, prin raportare la aceleiasi prevederi din Constitutie, s-a pronuntat în mai multe rânduri, de exemplu prin Decizia nr. 690 din 11 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 1 octombrie 2007, sau prin Decizia nr. 887 din 16 octombrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 779 din 16 noiembrie 2007. Cu acele prilejuri s-a retinut netemeinicia criticilor invocate, iar ratiunile care au stat la baza adoptării solutiei anterioare îsi păstrează valabilitatea si în prezent, astfel încât aceasta se impune a fi mentinută.

Pe de altă parte, modificările survenite după sesizarea Curtii Constitutionale schimbă în mare parte solutia legislativă criticată de autorul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel că aceasta a rămas, sub anumite aspecte, fără obiect.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor capitolului IX din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Agentia de Detectivi Marinescu" - S.R.L. din Drobeta-Turnu Severin în Dosarul nr. 1.175/54/2008 al Curtii de Apel Craiova - Sectia contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 323

din 5 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen Cătălina Gliga - procuror

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Societatea Comercială „West Eurotrans" - S.R.L. în Dosarul nr. 3.563/55/2008 al Judecătoriei Arad - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, considerând că textele legale criticate nu încalcă prevederile constitutionale invocate în sustinerea exceptiei si nici pe cele ale art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 8 decembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 3.563/55/2008, Judecătoria Arad - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Societatea Comercială „West Eurotrans" - S.R.L. în cauza ce are ca obiect judecarea plângerii contraventionale formulate de autorul exceptiei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile legale mentionate contravin prevederilor art. 23 alin. (11) si art. 21 alin. (3) din Constitutia României si ale art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece instituie prezumtia de legalitate si de veridicitate a procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, astfel încât i se impune contravenientului să facă dovada nevinovătiei sale.

Judecătoria Arad - Sectia civilă apreciază că exceptia este neîntemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului pentru a-si exprima punctul de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile legale criticate sunt constitutionale si că nu încalcă prevederile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor si concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei si la prevederile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002, cu modificările si completările ulterioare, având următorul cuprins:

- Art. 34 alin. (1): „Instanta competentă să solutioneze plângerea, după ce verifică dacă aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o si pe celelalte persoane citate, dacă acestia s-au prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalitătii si temeiniciei procesului-verbal, si hotărăste asupra sanctiunii, despăgubirii stabilite, precum si asupra măsurii confiscării."

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea Constitutională constată că textul de lege criticat a mai format obiectul controlului de constitutionalitate, iar prin deciziile pronuntate, de exemplu prin Decizia nr. 146 din 21 februarie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 14 martie 2008, s-a statuat că nu contravine normelor si principiilor prevăzute în Legea fundamentală sau în Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.


Procedura prevăzută de lege pentru solutionarea plângerii împotriva procesului-verbal de stabilire si sanctionare a contraventiei nu instituie răsturnarea sarcinii probei, asa cum fără temei sustine autorul exceptiei, ci posibilitatea contravenientului de a-si exercita dreptul la apărare prin mijloacele prevăzute de lege, inclusiv prin probe de natură să infirme veridicitatea faptelor si împrejurărilor retinute de agentul constatator în procesul-verbal.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, Curtea constată că motivele pe care s-a întemeiat rămân valabile si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Societatea Comercială „West Eurotrans" - S.R.L. în Dosarul nr. 3.563/55/2008 al Judecătoriei Arad - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea Acordului sub forma schimbului de scrisori, semnat la Viena la 21 ianuarie 2009, respectiv 10 februarie 2009, dintre Natiunile Unite si Guvernul României, cu privire la organizarea unui seminar subregional pe tema implicatiilor juridice la nivel national ale implementării rezolutiilor Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite în materie de terorism la Bucuresti, în perioada 1-2 aprilie 2009

 

În baza art. 29 alin. (7) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului sub forma schimbului de scrisori, semnat la Viena la 21 ianuarie 2009, respectiv 10 februarie 2009, dintre Natiunile Unite si Guvernul României, cu privire la organizarea unui seminar subregional pe tema implicatiilor juridice la nivel national ale implementării rezolutiilor Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite în materie de terorism la Bucuresti, în perioada 1-2 aprilie 2009.

 

Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu

 

Bucuresti, 10 martie 2009.

Nr. A/960.

 


ACORD

sub forma schimbului de scrisori, semnat la Viena la 21 ianuarie 2009, respectiv 10 februarie 2009, între Natiunile Unite si Guvernul României, cu privire la organizarea unui seminar subregional pe tema implicatiilor juridice la nivel national ale implementării rezolutiilor Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite în materie de terorism la Bucuresti, în perioada 1-2 aprilie 20091

 


1 Traducere.

 

A. Scrisoare din partea Oficiului ONU pentru Droguri si Criminalitate (UNODC)

 

Excelentă,

 

Am onoarea de a mă referi la seminarul subregional cu tema „Implicatiile juridice la nivel national ale implementării rezolutiilor Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite în materie de terorism", care va fi organizat în comun de Biroul ONU pentru Droguri si Criminalitate (UNODC) si de Guvernul României. As dori să multumesc guvernului dumneavoastră pentru oferta de a fi gazda acestui seminar si pentru sprijinul oferit de guvernul dumneavoastră activitătilor Biroului ONU pentru Droguri si Criminalitate.

Obiectivul principal al acestui seminar este să familiarizeze participantii cu exigentele potrivit rezolutiilor Consiliului de Securitate referitoare la lupta împotriva terorismului si instrumentelor juridice si mijloacelor în domeniul cooperării împotriva terorismului.

Prin prezenta scrisoare doresc să obtin acordul guvernului dumneavoastră pentru ca următoarele aspecte legate de acest seminar subregional să fie materializate:

1. Seminarul va avea loc la Bucuresti, România, între 1 si 2 aprilie 2009, cu 31 martie si 3 aprilie ca date de sosire si, respectiv, plecare, în locatia pe care Guvernul României o va pune la dispozitie pentru seminar.

2. Natiunile Unite vor invita oficiali guvernamentali în domeniu din Albania, Bosnia si Hertegovina, Bulgaria, Croatia, Republica Cehă, Ungaria, Republica Moldova, Muntenegru, Polonia, SIovenia, SIovacia si Serbia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, precum si din orice alte state cu privire la care Guvernul României si UNODC au fost de acord să participe la seminar.

3. În plus, seminarul va fi deschis:

• oficialilor Secretariatului Natiunilor Unite;

• oficialilor Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite;

• oficialilor diverselor institutii ale Uniunii Europene;

• expertilor juristi nationali si internationali, care vor fi invitati de Natiunile Unite,

Excelentei Sale domnului Cornel Ferută,

ambasador extraordinar si plenipotentiar,

Misiunea Permanentă a României pe lângă Organizatiile Internationale de la Viena,

• observatorilor din partea diferitelor organizatii interguvernamentale, care vor fi invitati de Natiunile Unite;

• oficialilor români, care vor fi invitati de Guvernul României.

4. Natiunile Unite poartă responsabilitatea pentru planificarea seminarului (secretariatul tehnic si pe fond), precum si pentru pregătirea si reproducerea documentatiei adecvate.

5. Limba de lucru a seminarului va fi limba engleză.

6. Natiunile Unite suportă costul membrilor personalului Oficiului ONU pentru Combaterea Drogurilor si Criminalitătii care participă la seminar.

7. Natiunile Unite vor acorda o alocatie zilnică de întretinere pentru 3 experti desemnati de fiecare dintre următoarele tări, conform regulilor si procedurilor relevante ale Natiunilor Unite: Albania, Bosnia si Hertegovina, Croatia, Republica Moldova, Muntenegru, Serbia si Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.

8. Guvernul României asigură, pe cheltuiala sa, următoarele:

a) spatiile si echipamentele adecvate (inclusiv facilitătile de multiplicare) pentru organizarea seminarului. Spatiul de desfăsurare va beneficia de facilitătile adecvate pentru secretariat (incluzând un spatiu de functionare, telefon, fax, computere cu acces la internet si Microsoft Word si la Microsoft Powerpoint, rechizite), pentru folosirea în scopuri oficiale în legătură cu seminarul, echipament de proiectie audiovizuală si tehnicieni care să la manevreze, mobilier si echipamente care să fie instalate înainte de începerea seminarului si întretinute în conditii de bună functionare de către personal adecvat pe durata seminarului;


b) personal administrativ local necesar pentru desfăsurarea în bune conditii a seminarului, inclusiv pentru reproducerea si distribuirea lucrărilor prezentate si a altor documente în legătură cu seminarul;

c) transportul oficial în Bucuresti pentru toti participantii la seminar, inclusiv întâmpinarea la aeroport la sosire si la plecare pentru toti participantii la seminar;

d) transportul local pentru personalul Natiunilor Unite responsabil pentru seminar, în scopuri oficiale, pe parcursul seminarului;

e) aranjamente pentru cazarea adecvată la hotel/locul de desfăsurare a conferintei la tarife comerciale rezonabile pentru persoanele care participă, urmăresc sau prestează servicii în cadrul seminarului;

f) facilităti medicale pentru primul ajutor de urgentă în zona seminarului. Pentru urgente grave, Guvernul asigură transportul imediat si internarea într-un spital; si

g) protectie, după necesităti, pentru a asigura securitatea tuturor participantilor la seminar si functionarea eficientă a acestuia, fără perturbări de orice fel.

9. Doresc să propun ca următoarele clauze să se aplice seminarului:

a) (i) Conventia Natiunilor Unite asupra privilegiilor si imunitătilor, adoptată de Adunarea generală la 13 februarie 1946, la care România este parte din 5 iulie 1956, va fi aplicabilă în privinta seminarului. Reprezentantii statelor invitate de Natiunile Unite vor beneficia de privilegiile si imunitătile prevăzute de art. IV din Conventie. Alti participanti invitati de Natiunile Unite se vor bucura de privilegiile si imunitătile acordate expertilor aflati în misiune în serviciul Natiunilor Unite prin art. VI din Conventie. Oficialii Natiunilor Unite care participă sau îndeplinesc functii în legătură cu seminarul se vor bucura de privilegiile si imunitătile prevăzute de art. V si VII din Conventie;

(ii) oficialilor agentiilor specializate ale Natiunilor Unite care participă la seminar li se vor acorda privilegiile si imunitătile prevăzute de art. VI si VIII din Conventia asupra privilegiilor si imunitătilor agentiilor specializate, adoptată în noiembrie 1947.

(iii) toti participantii si persoanele care îndeplinesc functii legate de seminar vor beneficia de privilegiile si imunitătile, facilitătile si scutirile care sunt necesare pentru exercitarea independentă a functiilor lor legate de seminar, în modalitatea si întinderea prevăzute de Conventie;

(iv) personalul furnizat de Guvernul României în temeiul prezentului acord, cu exceptia acelor persoane aflate în plata cu ora, se vor bucura de imunitate de jurisdictie, în cazul procedurilor judiciare referitoare la afirmatiile rostite sau scrise si la orice actiune efectuată de ei în calitate oficială în legătură cu seminarul, în calitatea de oficiali ai Natiunilor Unite pentru scopurile seminarului.

b) Toti participantii si toate persoanele care îndeplinesc functii în legătură cu seminarul, la nivel de experti, vor avea dreptul neîngrădit la intrare în si la iesire din România. Vizele si permisele de intrare, când sunt necesare, vor fi acordate cât mai rapid posibil si nu mai târziu de ziua sosirii participantilor.

c) Guvernul va permite importul temporar, scutit de impozite si taxe vamale, al tuturor articolelor pentru uzul oficial al secretariatului seminarului. Niciun articol importat sub această scutire nu poate fi vândut, luat sau dat cu chirie ori înstrăinat în alt mod în România, cu exceptia conditiilor convenite cu Guvernul.

d) Se întelege în continuare că Guvernul României va fi responsabil pentru rezolvarea oricărei actiuni, cereri de despăgubire sau oricărei altei cereri împotriva Natiunilor Unite, ca urmare a (i) vătămării sau pagubelor produse unei persoane ori unei proprietăti în spatiile conferintei sau birourilor furnizate pentru seminar; (ii) transportului oferit de Guvern; si (iii) angajărilor de personal dispuse de Guvern pentru seminar, iar Guvernul va exonera Natiunile Unite si personalul aferent de răspundere în privinta unei astfel de actiuni, cereri de despăgubire sau unei alte cereri.

e) Orice litigiu privind interpretarea sau executarea prezentului acord, cu exceptia diferendelor reglementate de prevederile corespunzătoare ale Conventiei Natiunilor Unite asupra privilegiilor si imunitătilor sau de orice alt acord aplicabil, va fi, dacă părtile nu convin altfel, supus spre solutionare unui tribunal compus din 3 arbitri, dintre care unul va fi numit de secretarul general al Natiunilor Unite, unul de Guvern, iar al treilea, care va fi presedinte, de către ceilalti 2 arbitri. Dacă una dintre părti nu numeste un arbitru în decurs de 3 luni din momentul în care cealaltă parte a notificat numele arbitrului său ori dacă primii 2 arbitri, în termen de 3 luni de la numirea sau nominalizarea celui de-al doilea dintre ei, nu numesc presedintele, atunci acest arbitru va fi numit de presedintele Curtii Internationale de Justitie, la cererea oricăreia dintre părtile la diferend. Dacă părtile nu convin altfel, tribunalul adoptă propriile reguli de procedură, decide cu privire la remunerarea membrilor săi si distribuirea cheltuielilor între părti si ia toate deciziile cu majoritate de două treimi. Deciziile sale sunt definitive si, chiar dacă sunt pronuntate în conditiile lipsei participării la procedură a uneia dintre părti, sunt obligatorii pentru ambele.


In continuare, propun ca, la primirea confirmării scrise din partea guvernului dumneavoastră a prevederilor de mai sus, acest schimb de scrisori să constituie un acord între Natiunile Unite si Guvernul României în privinta găzduirii seminarului, acord care va intra în vigoare la data răspunsului dumneavoastră si va rămâne în vigoare pe durata seminarului si pentru o perioadă suplimentară, necesară pentru finalizarea misiunii acestuia si pentru solutionarea oricăror altor aspecte apărute ca urmare a prezentului acord.

 

Acceptati, Excelentă, asigurările înaltei mele consideratii.

 

Antonio Maria Costa,

director executiv

UNODC

 

Semnată la Viena la 21 ianuarie 2009, în limba engleză, în două exemplare.

 

B. Răspuns propus din partea Misiunii Permanente a României pe lângă Organizatiile Internationale de la Viena

 

Stimate domnule director executiv,

 

Am onoarea să confirm primirea scrisorii dumneavoastră din data de 21 ianuarie 2009 privind seminarul regional cu tema „Implicatiile juridice la nivel national ale implementării rezolutiilor Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite în materie de terorism", care va fi organizat în comun de Biroul ONU pentru Droguri si Criminalitate (UNODC) si de Guvernul României, cu următorul continut:

„Obiectivul principal al acestui seminar este să familiarizeze participantii cu exigentele potrivit rezolutiilor Consiliului de Securitate referitoare la lupta împotriva terorismului si instrumentelor juridice si mijloacelor în domeniul cooperării împotriva terorismului.

Prin prezenta scrisoare doresc să obtin acordul guvernului dumneavoastră pentru ca următoarele aspecte legate de acest seminar subregional să fie materializate:

1. Seminarul va avea loc la Bucuresti, România, între 1 si 2 aprilie 2009, cu 31 martie si 3 aprilie ca date de sosire si, respectiv, plecare, în locatia pe care Guvernul României o va pune la dispozitie pentru seminar.

2. Natiunile Unite vor invita oficiali guvernamentali în domeniu din Albania, Bosnia si Hertegovina, Bulgaria, Croatia, Republica Cehă, Ungaria, Republica Moldova, Muntenegru, Polonia, SIovenia, SIovacia si Serbia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, precum si din orice alte state cu privire la care Guvernul României si UNODC au fost de acord să participe la seminar.

3. În plus, seminarul va fi deschis:

• oficialilor Secretariatului Natiunilor Unite;

• oficialilor Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite;

• oficialilor diverselor institutii ale Uniunii Europene;

• expertilor juristi nationali si internationali, care vor fi invitati de către Natiunile Unite, Excelentei Sale domnului Antonio Măria Costa,

director executiv,

Oficiul ONU pentru Combaterea Drogurilor si Criminalitătii (UNODC), Viena,

• observatorilor din partea diferitelor organizatii interguvernamentale, care vor fi invitati de către Natiunile Unite;

• oficialilor români, care vor fi invitati de Guvernul României.

4. Natiunile Unite poartă responsabilitatea pentru planificarea seminarului (secretariatul tehnic si pe fond), precum si pentru pregătirea si reproducerea documentatiei adecvate.

5. Limba de lucru a seminarului va fi limba engleză.

6. Natiunile Unite suportă costul membrilor personalului Oficiului Natiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor si Criminalitătii care participă la seminar.

7. Natiunile Unite vor acorda o alocatie zilnică de întretinere pentru 3 experti desemnati de fiecare dintre următoarele tări, conform regulilor si procedurilor relevante ale Natiunilor Unite: Albania, Bosnia si Hertegovina, Croatia, Republica Moldova, Muntenegru, Serbia si Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.


8. Guvernul României asigură, pe cheltuiala sa, următoarele:

a) spatiile si echipamentele adecvate (inclusiv facilitătile de multiplicare) pentru organizarea seminarului. Spatiul de desfăsurare va beneficia de facilitătile adecvate pentru secretariat (incluzând un spatiu de functionare, telefon, fax, computere cu acces la internet si Microsoft Word si la Microsoft Powerpoint, rechizite), pentru folosirea în scopuri oficiale în legătură cu seminarul, echipament de proiectie audiovizuală si tehnicieni care să la manevreze, mobilier si echipamente care să fie instalate înainte de începerea seminarului si întretinute în conditii de bună functionare de către personal adecvat pe durata seminarului;

b) personal administrativ local necesar pentru desfăsurarea în bune conditii a seminarului, inclusiv pentru reproducerea si distribuirea lucrărilor prezentate si a altor documente în legătură cu seminarul;

c) transportul oficial în Bucuresti pentru toti participantii la seminar, inclusiv întâmpinarea la aeroport la sosire si la plecare pentru toti participantii la seminar;

d) transportul local pentru personalul Natiunilor Unite responsabil pentru seminar, în scopuri oficiale, pe parcursul seminarului;

e) aranjamente pentru cazarea adecvată la hotel/locul de desfăsurare a conferintei la tarife comerciale rezonabile pentru persoanele care participă, urmăresc sau prestează servicii în cadrul seminarului;

f) facilităti medicale pentru primul ajutor de urgentă în zona seminarului. Pentru urgente grave, Guvernul asigură transportul imediat si internarea într-un spital; si

g) protectie, după necesităti, pentru a asigura securitatea tuturor participantilor la seminar si functionarea eficientă a acestuia, fără perturbări de orice fel.

9. Doresc să propun ca următoarele clauze să se aplice seminarului:

a) (i) Conventia Natiunilor Unite asupra privilegiilor si imunitătilor, adoptată de Adunarea generală la 13 februarie 1946, la care România este parte din 5 iulie 1956, va fi aplicabilă în privinta seminarului. Reprezentantii statelor invitate de Natiunile Unite vor beneficia de privilegiile si imunitătile prevăzute de art. IV din Conventie. Alti participanti invitati de Natiunile Unite se vor bucura de privilegiile si imunitătile acordate expertilor aflati în misiune în serviciul Natiunilor Unite prin art. VI din Conventie. Oficialii Natiunilor Unite care participă sau îndeplinesc functii în legătură cu seminarul se vor bucura de privilegiile si imunitătile prevăzute de art. V si VII din Conventie;

(ii) oficialilor agentiilor specializate ale Natiunilor Unite care participă la seminar li se vor acorda privilegiile si imunitătile prevăzute de art. VI si VIII din Conventia asupra privilegiilor si imunitătilor agentiilor specializate, adoptată în noiembrie 1947;

(iii) toti participantii si persoanele care îndeplinesc functii legate de seminar vor beneficia de privilegiile si imunitătile, facilitătile si scutirile care sunt necesare pentru exercitarea independentă a functiilor lor legate de seminar, în modalitatea si întinderea prevăzute de Conventie;

(iv) personalul furnizat de Guvernul României în temeiul prezentului acord, cu exceptia acelor persoane aflate în plata cu ora, se vor bucura de imunitate de jurisdictie, în cazul procedurilor judiciare referitoare la afirmatiile rostite sau scrise si la orice actiune efectuată de ei în calitate oficială în legătură cu seminarul, în calitatea de oficiali ai Natiunilor Unite pentru scopurile seminarului.

b) Toti participantii si toate persoanele care îndeplinesc functii în legătură cu seminarul, la nivel de experti, vor avea dreptul neîngrădit la intrare în si la iesire din România. Vizele si permisele de intrare, când sunt necesare, vor fi acordate cât mai rapid posibil si nu mai târziu de ziua sosirii participantilor.

c) Guvernul va permite importul temporar, scutit de impozite si taxe vamale, al tuturor articolelor pentru uzul oficial al secretariatului seminarului. Niciun articol importat sub această scutire nu poate fi vândut, luat sau dat cu chirie ori înstrăinat în alt mod în România, cu exceptia conditiilor convenite cu Guvernul.

d) Se întelege în continuare că Guvernul României va fi responsabil pentru rezolvarea oricărei actiuni, cereri de despăgubire sau oricărei altei cereri împotriva Natiunilor Unite, ca urmare a (i) vătămării sau pagubelor produse unei persoane ori unei proprietăti în spatiile conferintei sau birourilor furnizate pentru seminar; (ii) transportului oferit de Guvern; si (iii) angajărilor de personal dispuse de Guvern pentru seminar, iar Guvernul va exonera Natiunile Unite si personalul aferent de răspundere în privinta unei astfel de actiuni, cereri de despăgubire sau unei alte cereri.

e) Orice litigiu privind interpretarea sau executarea prezentului acord, cu exceptia diferendelor reglementate de prevederile corespunzătoare ale Conventiei Natiunilor Unite asupra privilegiilor si imunitătilor sau de orice alt acord aplicabil, va fi, dacă părtile nu convin altfel, supus spre solutionare unui tribunal compus din 3 arbitri, dintre care unul va fi numit de secretarul general al Natiunilor Unite, unul de către Guvern, iar al treilea, care va fi presedinte, de către ceilalti 2 arbitri. Dacă una dintre părti nu numeste un arbitru în decurs de 3 luni din momentul în care cealaltă parte a notificat numele arbitrului său ori dacă primii 2 arbitri, în termen de 3 luni de la numirea sau nominalizarea celui de-al doilea dintre ei, nu numesc presedintele, atunci acest arbitru va fi numit de presedintele Curtii Internationale de Justitie, la cererea oricăreia dintre părtile la diferend. Dacă părtile nu convin altfel, tribunalul adoptă propriile reguli de procedură, decide cu privire la remunerarea membrilor săi si distribuirea cheltuielilor între părti si ia toate deciziile cu majoritate de două treimi. Deciziile sale sunt definitive si, chiar dacă sunt pronuntate în conditiile lipsei participării la procedură a uneia dintre părti, sunt obligatorii pentru ambele.

În continuare, propun ca, la primirea confirmării scrise din partea guvernului dumneavoastră a prevederilor de mai sus, acest schimb de scrisori să constituie un acord între Natiunile Unite si Guvernul României în privinta găzduirii seminarului, acord care va intra în vigoare la data răspunsului dumneavoastră si va rămâne în vigoare pe durata seminarului si pentru o perioadă suplimentară, necesară pentru finalizarea misiunii acestuia si pentru solutionarea oricăror altor aspecte apărute ca urmare a prezentului acord."

Am onoarea să confirm că propunerile continute în scrisoarea dumneavoastră sunt acceptabile pentru guvernul meu. Scrisoarea dumneavoastră si acest răspuns vor constitui un acord între Guvernul României si Natiunile Unite în privinta găzduirii seminarului, care va intra în vigoare la data acestui răspuns si va rămâne în vigoare pe durata seminarului si pentru o perioadă suplimentară, necesară pentru finalizarea misiunii acestuia si pentru solutionarea oricăror aspecte apărute ca urmare a prezentului acord.

 

Vă rog să primiti, domnule director executiv, asigurarea înaltei mele consideratii.

 

Cornel Feruta,

ambasador extraordinar si plenipotentiar,

Reprezentanta Permanentă a României

pe lângă Natiunile Unite, Viena

 

            Semnată la Viena, la 10 februarie 2009, în limba engleză, în două exemplare


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.