MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 227/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 227             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 7 aprilie 2009

 

SUMAR

 

LEGI Sl DECRETE

 

58. - Lege pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

 

479. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

 

59. - Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 539/2001 pentru acordarea dreptului Editurii Academiei Române, Bibliotecii Academiei Române si Casei Oamenilor de Stiintă de a obtine si folosi mijloace extrabugetare

 

480. - Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Legii nr. 539/2001 pentru acordarea dreptului Editurii Academiei Române, Bibliotecii Academiei Române si Casei Oamenilor de Stiintă de a obtine si folosi mijloace extrabugetare

 

60. - Lege pentru completarea art. 31 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Române

 

481. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 31 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Române

 

77. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2006 privind unele măsuri pentru asigurarea bunei functionări a instantelor judecătoresti si parchetelor si pentru prorogarea unor termene

 

498. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2006 privind unele măsuri pentru asigurarea bunei functionări a instantelor judecătoresti si parchetelor si pentru prorogarea unor termene

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

369. - Hotărâre privind constituirea si functionarea comisiilor de dialog social la nivelul administratiei publice centrale si la nivel teritorial

 

371. - Hotărâre privind alocarea de fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, pentru prefinantarea fondurilor nerambursabile de la Comunitatea Europeană destinate aplicării sistemului de restituiri la export pentru produsele agricole

 

398. - Hotărâre pentru constatarea încetării, prin revocare, a mandatului unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, reprezentant al Curtii de Conturi, precum si pentru numirea altei persoane în această functie, pe postul rămas vacant

 

399. - Hotărâre privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptătite, în conditiile legii

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

            44. - Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 9 martie 2009 având ca obiect forma finală a Metodologiei privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu


 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. -Articolul 15 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

1. Alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Calitatea de primar si, respectiv, de presedinte al consiliului judetean încetează la data depunerii jurământului de către noul primar si, respectiv, de presedintele consiliului judetean."

2. La alineatul (2), partea introductivă va avea următorul cuprins:

„(2) Calitatea de primar si, respectiv, de presedinte al consiliului judetean încetează, de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului în următoarele cazuri:".

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 1 aprilie 2009.

Nr. 58.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 31 martie 2009.

Nr. 479.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind modificarea si completarea Legii nr. 539/2001 pentru acordarea dreptului Editurii Academiei Române, Bibliotecii Academiei Române si Casei Oamenilor de Stiintă de a obtine si folosi mijloace extrabugetare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Legea nr. 539/2001 pentru acordarea dreptului Editurii Academiei Române, Bibliotecii Academiei Române si Casei Oamenilor de Stiintă de a obtine si folosi mijloace extrabugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 19 octombrie 2001, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul legii se modifică si va avea următorul cuprins:

„LEGE

pentru acordarea dreptului Editurii Academiei Române, Bibliotecii Academiei Române si Casei Oamenilor de Stiintă de a obtine si folosi venituri proprii"

2. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Editura Academiei Române, Biblioteca Academiei Române si Casa Oamenilor de Stiintă, institutii publice finantate din bugetul de stat, vor putea realiza si utiliza venituri proprii din prestarea unor servicii specifice fiecăreia, în conditiile prezentei legi."

3. La articolul 2, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Destinatia acestor sume poate fi: amenajarea si dezvoltarea de sedii, achizitia de mijloace fixe, dotări independente, plata de publicatii si tipărituri diverse (redactarea, culegerea, paginarea si corectura manuscriselor, servicii de tipărire, legătorie, finisare si difuzare, inclusiv plata drepturilor de autor si a remuneratiilor cuvenite colaboratorilor), premierea propriilor salariati care au contribuit direct sau indirect la realizarea veniturilor proprii, precum si acordarea tichetelor de masă."

4. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Cuantumul premiilor, precum si personalul încadrat cu contract individual de muncă ce beneficiază de premii, potrivit alin. (2), se stabilesc de conducerea fiecăreia dintre institutiile publice prevăzute la art. 1, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentantilor salariatilor, pe baza criteriilor stabilite de Academia Română. Pentru conducătorii institutiilor publice, premiile se aprobă de ordonatorul principal de credite."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA AN ASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 1 aprilie 2009.

Nr. 59.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Legii nr. 539/2001 pentru acordarea dreptului Editurii Academiei Române, Bibliotecii Academiei Române si Casei Oamenilor de Stiintă de a obtine si folosi mijloace extrabugetare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind modificarea si completarea Legii nr. 539/2001 pentru acordarea dreptului Editurii Academiei Române, Bibliotecii Academiei Române si Casei Oamenilor de Stiintă de a obtine si folosi mijloace extrabugetare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 31 martie 2009.

Nr. 480.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea art. 31 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Române

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - La articolul 31 alineatul (1) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 9 mai 2002, cu modificările ulterioare, după litera k) se introduce o nouă literă, litera I), cu următorul cuprins:

,,l) să procedeze, în conditiile legii, la cererea persoanelor interesate sau în scopul identificării criminalistice a persoanelor care au săvârsit infractiuni ori sunt suspecte de săvârsirea unor infractiuni, la prelevarea sau, după caz, la procesarea de profile genetice, amprente papilare, imagini faciale, semnalmente, semne particulare si orice alte date biometrice, stocate în baza de date criminalistice."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA AN ASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 1 aprilie 2009.

Nr. 60.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea art. 31 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Române

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea art. 31 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Române si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 31 martie 2009.

Nr. 481.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2006 privind unele măsuri pentru asigurarea bunei functionări a instantelor judecătoresti si parchetelor si pentru prorogarea unor termene

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50 din 28 iunie 2006 privind unele măsuri pentru asigurarea bunei functionări a instantelor judecătoresti si parchetelor si pentru prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 30 iunie 2006, cu următoarea modificare:

- La articolul I punctul 2, alineatul (1) al articolului 651 se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 1 aprilie 2009.

Nr. 77.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2006 privind unele măsuri pentru asigurarea bunei functionări a instantelor judecătoresti si parchetelor si pentru prorogarea unor termene

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2006 privind unele măsuri pentru asigurarea bunei functionări a instantelor judecătoresti si parchetelor si pentru prorogarea unor termene si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 31 martie 2009.

Nr. 498.

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea si functionarea comisiilor de dialog social la nivelul administratiei publice centrale si la nivel teritorial

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) În cadrul ministerelor si al altor institutii publice prevăzute în anexa nr. 1, precum si la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti se constituie si vor functiona comisii de dialog social formate din reprezentantii administratiei publice centrale si locale, reprezentantii organizatiilor patronale reprezentative la nivel national si reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative la nivel national.

(2) Comisiile de dialog social care functionează la nivelul ministerelor pot aproba înfiintarea unor subcomisii de dialog social sau a unor grupuri de lucru formate din persoane desemnate de plenul comisiei.

Art. 2. -Activitatea comisiilor de dialog social are caracter consultativ si vizează, în special, următoarele:

a) asigurarea unor relatii de parteneriat social între administratie, patronat, sindicate, care să permită o informare reciprocă permanentă asupra problemelor care sunt de domeniul de interes al administratiei sau al partenerilor sociali, în vederea asigurării unui climat de pace si stabilitate socială;

b) consultarea obligatorie a partenerilor sociali asupra initiativelor legislative sau de altă natură, cu caracter economico-social;

c) alte probleme din sfera de activitate a administratiei publice centrale sau din judete si municipiul Bucuresti asupra cărora partenerii sociali convin să discute.

Art. 3. - (1) Din comisiile de dialog social organizate la nivelul ministerelor si al institutiilor publice prevăzute în anexa nr. 1 fac parte:

a) reprezentanti ai ministerelor sau ai respectivelor institutii publice numiti prin ordin al ministrului, respectiv al conducătorului institutiei publice;

b) reprezentanti ai patronatului, numiti de confederatiile patronale reprezentative la nivel national;

c) reprezentanti ai sindicatelor, numiti de confederatiile sindicale reprezentative la nivel national.

(2) Din comisiile de dialog social organizate la nivel teritorial fac parte:

a) prefectul, precum si reprezentanti ai prefectului si ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, numiti prin ordin de către prefect;

b) presedintele consiliului judetean sau, pentru municipiul Bucuresti, primarul general;

c) câte un reprezentant numit de fiecare confederatie patronală reprezentativă la nivel national;

d) câte un reprezentant numit de fiecare confederatie sindicală reprezentativă la nivel national.

(3) Presedintii confederatiilor patronale si sindicale reprezentative la nivel national sunt membri de drept ai comisiilor de dialog social constituite la nivelul administratiei publice centrale si locale.

Art. 4. - (1) Presedintia comisiilor de dialog social se asigură astfel:

a) la nivelul fiecărui minister, de către un secretar de stat sau, în situatii speciale - cu acordul partenerilor de dialog social - de către un alt reprezentant al ministerului, împuternicit prin ordin al ministrului; la nivelul celorlalte institutii publice prevăzute în anexa nr. 1, de către un reprezentant numit de conducătorul institutiei publice;

b) la nivel teritorial, în baza principiului copresedintiei, de către prefect si presedintele consiliului judetean sau pentru municipiul Bucuresti de către primarul general.

(2) Secretariatul comisiilor de dialog social se asigură de institutia publică în cadrul căreia acestea functionează.

Art. 5. - (1) Elaborarea unitară a politicilor nationale în domeniul dialogului social si coordonarea metodologică a comisiilor de dialog social se asigură de către Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) Presedintii comisiilor de dialog social din ministere sau din cadrul institutiilor publice prevăzute în anexa nr. 1 sunt coordonati metodologic de către secretarul de stat desemnat de ministrul muncii, familiei si protectiei sociale.

(3) Pentru exercitarea rolului său de coordonator prevăzut la alin. (1), Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale emite norme cu caracter metodologic pentru reglementarea dialogului social.

(4) Pentru asigurarea functionării unitare a comisiilor de dialog social, persoanele responsabile de acest domeniu din ministere, prefecturi, precum si din cadrul institutiilor publice prevăzute în anexa nr. 1 vor fi instruite prin programe derulate de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale prin directiile cu atributii în activitatea de dialog social.

(5) Secretariatele comisiilor de dialog social vor transmite Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale componenta comisiilor de dialog social în termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(6) Raportarea activitătii comisiilor de dialog social din ministere se face lunar către Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, potrivit machetei prevăzute în anexa nr. 2, si se transmite spre informare partenerilor sociali.

(7) Raportarea activitătii comisiilor de dialog social judetene se face lunar către secretarul de stat responsabil cu dialogul social din cadrul Ministerul Administratiei si Internelor, potrivit machetei prevăzute în anexa nr. 2.

(8) Secretarul de stat responsabil cu dialogul social din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor va transmite o copie a raportului către Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(9) Raportarea se face pe suport de hârtie si în format electronic.

Art. 6. - (1) în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, comisiile de dialog social organizate la nivelul ministerelor, institutiilor publice prevăzute în anexa nr. 1 si în plan teritorial se vor constitui si îsi vor desfăsura activitatea în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

(2) Regulamentul-cadru privind constituirea si functionarea comisiilor de dialog social la nivelul administratiei publice centrale este prevăzut în anexa nr. 3.

(3) Regulamentul-cadru privind constituirea si functionarea comisiilor de dialog social la nivelul administratiei publice locale este prevăzut în anexa nr. 4.


(4) În baza regulamentului-cadru, comisiile de dialog social îsi vor elabora în termen de 30 de zile propriul regulament de functionare, ale cărui prevederi nu pot contraveni prevederilor regulamentului-cadru.

Art. 7. -Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 314/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea comisiilor de dialog social în cadrul unor ministere si al prefecturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 22 martie 2001, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 25 martie 2009.

Nr. 369.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

cuprinzând ministerele si alte institutii publice în cadrul cărora se vor organiza comisii de dialog social

 

1. Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

2. Ministerul Administratiei si Internelor

3. Ministerul Finantelor Publice

4. Ministerul Justitiei si Libertătilor Cetătenesti

5. Ministerul Apărării Nationale

6. Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei

7. Ministerul Mediului

8. Ministerul Economiei

9. Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

10. Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

11. Ministerul Turismului

12. Ministerul întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri

13. Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării

14. Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

15. Ministerul Sănătătii  

16. Ministerul Tineretului si Sportului

17. Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale

18. Ministerul Afacerilor Externe

19. Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

20. Autoritatea Natională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice

 

ANEXA Nr. 2

 

- Institutia publică care raportează -

Raport privind activitatea comisiei de dialog social pe luna

 

 

 

 

Nr. crt.

Data sedintei comisiei de dialog social

Ordinea de zi

Rezumatul concluziilor sau al eventualelor rezolutii

Punct propus

Initiator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura

presedintelui Comisiei de dialog social

………………………………………


 

ANEXA Nr. 3

 

REGULAMENT-CADRU

privind constituirea si functionarea comisiilor de dialog social la nivelul administratiei publice centrale

 

1. Componenta comisiilor de dialog social

Din cadrul comisiilor de dialog social la nivelul administratiei publice centrale fac parte:

1. reprezentanti ai ministerelor - secretarii de stat, precum si conducătorii institutiilor publice, autorităti si agentii aflate în coordonarea sau subordonarea ministerelor, numiti prin ordin al ministrului;

2. reprezentanti ai partenerilor sociali - reprezentantii confederatiilor sindicale si patronale reprezentative la nivel national, conform copiilor de pe hotărârile judecătoresti definitive depuse la secretariatul comisiei de dialog social. Organizatiile sindicale si patronale membre ale comisiilor de dialog social vor desemna câte un titular si câte un supleant pentru comisiile de dialog social de la nivelul ministerelor si al institutiilor publice prevăzute în anexa nr. 1;

3. experti - organizatiile sindicale si patronale, în functie de tematica abordată, pot fi asistate de experti care vor participa în baza unui mandat acordat de confederatie;

4. invitati - la propunerea presedintelui comisiei de dialog social, plenul comisiei poate aproba participarea unor invitati cu statut nepermanent. în cazul dezbaterii care necesită participarea reprezentantilor altor institutii publice, autorităti si agentii, presedintele comisiei de dialog social are obligatia de a-i invita la sedintele comisiei;

5. reprezentantul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale - la lucrările comisiilor de dialog social din ministere si din alte institutii publice prevăzute în anexa nr. 1 va fi invitat un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu statut de observator, pentru asigurarea asistentei metodologice.

2. Functionarea comisiilor de dialog social

1. Presedintia comisiei este asigurată de un secretar de stat sau, în situatii speciale, cu acordul partenerilor de dialog social, de către un alt reprezentant al ministerului împuternicit prin ordin al ministrului ori, în cazul institutiilor publice prevăzute în anexa nr. 1, de un reprezentant împuternicit de conducătorul institutiei publice.

Presedintele comisiei are următoarele atributii:

a) conduce sedintele comisiei de dialog social;

b) convoacă membrii comisiei, precum si invitatii la sedintele acesteia;

c) asigură prezenta la lucrările sedintelor comisei de dialog social a reprezentantilor altor autorităti si agentii aflate în coordonarea sau subordonarea ministerului sau institutiei publice în cauză.

2. Secretariatul comisiei de dialog social se asigură de către institutia publică în cadrul căreia aceasta functionează.

3. Secretariatul comisiei de dialog social are următoarele atributii:

a) întocmirea si comunicarea ordinii de zi;

b) difuzarea documentelor de lucru pentru sedintele comisiei;

c) redactarea minutei pentru fiecare sedintă, precum si transmiterea acesteia către partenerii sociali, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Consiliul Economic si Social;

d) evidenta hotărârilor judecătoresti definitive privind reprezentativitatea partenerilor sociali, în copie legalizată.

4. Comisiile de dialog social se întrunesc lunar sau ori de câte ori este necesar, în baza unei convocări făcute de presedintele comisiei. Convocarea comisiei se face în scris, cu cel putin 3 zile lucrătoare înaintea datei de desfăsurare, cu comunicarea ordinii de zi si a documentelor de lucru. Ordinea de zi poate fi completată cu alte puncte, cu aprobarea plenului comisiei.

5. Presedintele comisiei poate convoca o sedintă extraordinară a comisiei de dialog social pentru dezbaterea unor probleme cu caracter urgent sau la cererea motivată a unor parteneri sociali.

6. Sedintele comisiei de dialog social convocate pentru dezbaterea unor acte normative se întrunesc după ce actul normativ propus a fost aprobat de conducerea ministerului si înainte de transmiterea proiectului spre avizare la alte ministere.

7. Sedinta comisiei de dialog social nu necesită întrunirea unui anumit cvorum, ci respectarea principiului tripartitismului: prezenta a cel putin unui reprezentant al fiecărei părti (confederatii patronale si confederatii sindicale).

8. Punctele de vedere adoptate în comisiile de dialog social se consideră acceptate de către partenerii sociali ai căror reprezentanti nu au fost prezenti la sedintele de comisie la care au fost invitati să participe. La propunerile formulate în scris de partenerii sociali, initiatorul actului normativ sau al altor proiecte are obligatia de a da un răspuns motivat în termen de 5 zile de la data sedintei comisiei.

9. După fiecare sedintă a comisiei de dialog social secretariatul acesteia întocmeste o minută, care este difuzată partenerilor sociali în sedinta următoare spre aprobare. Minuta respectivă este transmisă si Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, precum si Consiliului Economic si Social.

10. Presedintele comisiei de dialog social va pune la dispozitia partenerilor sociali informatiile disponibile necesare formulării unui punct de vedere argumentat.

11. Punctele de vedere ale partenerilor sociali cu privire la actele normative supuse dezbaterii în comisie vor fi înaintate secretariatului comisiei de dialog social în formă scrisă, după modelul: text initial - propunere de modificare - motivare.

12. Pentru dezbaterea unor probleme cu caracter specific se pot constitui grupuri de lucru, cu participarea reprezentantilor desemnati nominal de partenerii sociali, membri ai comisiei cu mandat determinat.

13. Actele normative dezbătute în cadrul comisiei de dialog social vor fi însotite în circuitul de avizare de minuta sedintei comisiei de dialog social, în care sunt consemnate punctele de vedere ale partenerilor sociali referitoare la actul normativ discutat.


 

ANEXA Nr. 4

 

REGULAMENT-CADRU

privind constituirea si functionarea comisiilor de dialog social la nivelul administratiei publice locale

 

1. Componenta comisiilor de dialog social

Din cadrul comisiilor de dialog social la nivelul administratiei publice locale fac parte:

1. prefectul, precum si reprezentanti ai prefectului si ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, numiti prin ordin de către prefect;

2. presedintele consiliului judetean sau primarul general al capitalei, pentru municipiul Bucuresti;

3. reprezentantii partenerilor sociali - reprezentantii confederatiilor sindicale si patronale reprezentative la nivel national, conform copiilor de pe hotărârile judecătoresti definitive depuse la secretariatul comisiei de dialog social constituite la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor. Secretariatul comisiei de dialog social constituite la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor va transmite comisiilor de dialog social constituite la nivel judetean si al municipiului Bucuresti lista confederatiilor patronale si sindicale reprezentative la nivel national conform acestor hotărâri judecătoresti. Organizatiile sindicale si patronale reprezentative la nivel national vor desemna câte un titular si câte un supleant pentru comisiile de dialog social de la nivel judetean din structurile proprii în teritoriu;

4. experti - organizatiile sindicale si patronale, în functie de tematica abordată, pot fi asistate de experti, care vor participa în baza unui mandat;

5. invitati - la propunerea presedintelui comisiei de dialog social plenul comisiei poate aproba participarea unor invitati cu statut nepermanent. în cazul dezbaterii care necesită participarea reprezentantilor altor institutii publice, presedintele comisiei de dialog social are obligatia de a-i invita la sedintele comisiei;

6. reprezentantul directiei de muncă si protectie socială judetene - la lucrările comisiilor de dialog social la nivel judetean, pentru asigurarea asistentei metodologice, un reprezentant al directiei de muncă si protectie socială judetene va participa ca membru de drept.

2. Functionarea comisiilor de dialog social

1. Presedintia comisiei, în baza principiului copresedintiei, este asigurată de prefect si de presedintele consiliului judetean sau de primarul general al capitalei pentru municipiul Bucuresti.

2. Secretariatul comisiei de dialog social se asigură de către institutia publică în cadrul căreia aceasta functionează.

3. Secretariatul comisiei de dialog social are următoarele atributii:

a) convocarea membrilor comisiei la sedintele acesteia;

b) întocmirea si comunicarea ordinii de zi;

c) difuzarea documentelor de lucru pentru sedintele comisiei;

d) redactarea minutei pentru fiecare sedintă, precum si transmiterea acesteia membrilor comisiei si secretarului de stat responsabil pentru dialog social din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

4. Comisiile de dialog social se întrunesc ori de câte ori este necesar, în baza unei convocări făcute de presedintele comisiei. Convocarea comisiei se face în scris, cu cel putin 3 zile lucrătoare înaintea datei de desfăsurare, cu comunicarea ordinii de zi si a documentelor de lucru. Ordinea de zi poate fi completată cu alte puncte, cu aprobarea plenului comisiei.

5. Presedintele comisiei poate convoca o sedintă extraordinară a comisiei de dialog social pentru dezbaterea unor probleme cu caracter urgent sau la cererea motivată a unor parteneri sociali.

6. Sedinta comisiei de dialog social nu necesită întrunirea unui anumit cvorum, ci respectarea principiului tripartitismului: prezenta a cel putin unui reprezentant al fiecărei părti (confederatii patronale si confederatii sindicale).

7. Punctele de vedere adoptate în comisiile de dialog social se consideră acceptate de către partenerii sociali ai căror reprezentanti nu au fost prezenti la sedintele de comisie la care au fost invitati să participe. La propunerile formulate în scris de partenerii sociali, initiatorul actului normativ sau al altor proiecte are obligatia de a da un răspuns motivat în termen de 5 zile de la data sedintei comisiei.

8. După fiecare sedintă a comisiei de dialog social secretariatul acesteia întocmeste o minută care este difuzată partenerilor sociali în sedinta următoare spre aprobare. Minuta respectivă este transmisă si secretarului de stat responsabil pentru dialog social din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

9. Presedintele comisiei de dialog social va pune la dispozitia partenerilor sociali informatiile disponibile necesare elaborării unui punct de vedere argumentat.

10. Punctele de vedere ale partenerilor sociali cu privire la actele normative supuse dezbaterii în comisie vor fi înaintate secretariatului comisiei de dialog social în formă scrisă, după modelul: text initial - propunere de modificare - motivare.

11. Pentru dezbaterea unor probleme cu caracter specific se pot constitui colective de lucru, cu participarea reprezentantilor desemnati nominal de partenerii sociali, membri ai comisiei cu mandat determinat.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea de fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, pentru prefinantarea fondurilor nerambursabile de la Comunitatea Europeană destinate aplicării sistemului de restituiri la export pentru produsele agricole

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finantarea politicii agricole comune, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 209 din 11 august 2005, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 885/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 în ceea ce priveste autorizarea agentiilor de plăti si a altor entităti, precum si lichidarea conturilor FEGAsi FEADR, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 171 din 23 iunie 2006, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 800/1999 al Comisiei din 15 aprilie 1999 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de restituiri la export pentru produsele agricole, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr.102 din 17 aprilie 1999, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 299 din 16 noiembrie 2007, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 376/2008 al Comisiei din 23 aprilie 2008 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de licente de import si export si de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 114 din 26 aprilie 2008, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 1.043/2005 al Comisiei din 30 iunie 2005 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3.448/93 al Consiliului în ceea ce priveste regimul de acordare a restituirilor la export pentru anumite produse agricole exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat, precum si criteriile de stabilire a cuantumurilor sumelor respective, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 172 din 5 iulie 2005, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 492/2006, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre creează cadrul general pentru alocarea de fonduri de la bugetul de stat pentru prefinantarea fondurilor nerambursabile de la Comunitatea Europeană destinate aplicării în România a sistemului de restituiri la export pentru produsele agricole.

Art. 2. - Exportatorii de produse agricole persoane fizice si juridice primesc sprijin financiar de la bugetul de stat pentru prefinantarea fondurilor nerambursabile de la Comunitatea Europeană, necesar aplicării sistemului de restituiri la exportul de produse agricole.

Art. 3. -Acordarea sprijinului financiar prevăzut la art. 2 se face potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 800/1999 al Comisiei din 15 aprilie 1999 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de restituiri la export pentru produsele agricole, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - (1) Sumele reprezentând sprijin financiar, necesare aplicării sistemului de restituiri la export pentru produsele agricole, se asigură din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale de la titlul VIII „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare", articolul 56.06 „Programe din Fondul European de Garantare Agricolă".

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se acordă beneficiarilor de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prin Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, cu respectarea prevederilor legislatiei nationale si a celei comunitare în vigoare.

Art. 5. - Normele metodologice de aplicare a sistemului de restituiri la export pentru produsele agricole se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

*

            Prezenta hotărâre creează cadrul general de aplicare în România a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 800/1999 al Comisiei din 15 aprilie 1999 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de restituiri la export pentru produsele agricole, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 102 din 17 aprilie 1999, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Vasile Puscas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 25 martie 2009.

Nr. 371.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru constatarea încetării, prin revocare, a mandatului unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, reprezentant al Curtii de Conturi, precum si pentru numirea altei persoane în această functie, pe postul rămas vacant

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (13) lit. f) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de Adresa Curtii de Conturi nr. 1.156 din 12 martie 2009 referitoare la propunerea privind numirea domnului Aprodu Constantin Ilie în functia de membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, ca reprezentant al Curtii de Conturi a României,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (5) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se constată, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (13) lit. f) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, încetarea, prin revocare, a mandatului de membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, exercitat de domnul Gheorghe Drăgan, reprezentant al Curtii de Conturi a României. Art. 2. - Domnul Aprodu Constantin Ilie se numeste în functia de membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, în calitate de reprezentant al Curtii de Conturi a României.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Presedintele Oficiului National de Prevenire si Combatere

a Spălării Banilor,

Adriana Luminita Popa

 

Bucuresti, 1 aprilie 2009.

Nr. 398.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptătite, în conditiile legii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilului înregistrat la pozitia cu nr. M.F.P 97.057 (partial) din anexa nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptătite, în conditiile legii.

Art. 2. - Imobilul are datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Serviciul de Informatii Externe si Ministerul Finantelor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Directorul Serviciului de Informatii Externe,

Silviu Predoiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 1 aprilie 2009.

Nr. 399.

 


ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se scoate din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptătite, în conditiile legii

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se scoate imobilul

Caracteristicile imobilului

Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finantelor Publice

Municipiul Bucuresti, sectorul 1, str. Turgheniev nr. 6-16

Serviciul de Informatii Externe

Teren

Suprafată = 510 m2

97.057 (partial)

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 9 martie 2009 având ca obiect forma finală a Metodologiei privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu

 

Având în vedere dispozitiile art. 1312 alin. (8) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, si Referatul nr. SDG/782 din 26 martie 2009 al Directiei registre, gestiune colectivă si relatii publice,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) si art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Hotărârea arbitrală din data de 9 martie 2009 având ca obiect forma finală a Metodologiei privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu.

Art. 2. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu

 

Bucuresti, 26 martie 2009.

Nr. 44.

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR COMPLETUL DE ARBITRAJ

 

HOTĂRÂREA ARBITRALĂ

din 9 martie 2009

având ca obiect forma finală a Metodologiei privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu

 

Completul de arbitraj constituit din:

Toma Dragomir - arbitru

Mihai Tănăsescu - arbitru

Nicoleta Vrînceanu -arbitru

Ernest Popovici - arbitru

Claudiu Seucan – arbitru

 

Pe rol este solutionarea cererii de arbitraj cu privire la stabilirea formei finale a Metodologiei privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, denumită în continuare Metodologia, formulată prin reprezentantii legali de către:

- Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA), cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 141, sectorul 1;


- Drepturi de Autor în Cinematografie si Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual (DACIN SARA), cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, intr. B, et. 3, camerele 50-52, sectorul 1;

- Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Operelor Scrise (COPYRO), cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Paleologu nr. 5A, ap. 2, sectorul 2;

- Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale (VISARTA), cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sectorul 5;

- Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Nicolae Titulescu nr. 88b, sectorul 1;

- Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM), cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Jules Michelet nr. 15-17, sectorul 1;

- Uniunea Producătorilor de Film si Audiovizual din România - Asociatia Română de Gestiune a Operelor Audiovizuale (UPFAR-ARGOA), cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, et. 3, camera 44, sectorul 1;

- Asociatia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (ADPFR), cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Măria Rosetti nr. 7-9, ap. 18, sectorul 2,

în contradictoriu cu:

- Asociatia de Comunicatii prin Cablu (ACC), cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Av. Mircea Zorileanu nr. 18, et. 6, sectorul 1, si

- Societatea Comercială „UPC România" - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Măria Rosetti nr. 7-9, ap. 18, sectorul 2.

Arbitrajul s-a desfăsurat la sediul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA), din Str. Transilvaniei nr. 2, la termenele din data de 12 februarie 2009, 19 februarie 2009 si 2 martie 2009, termene la care părtile au depus probe sub formă de înscrisuri, care să sustină varianta de formă finală a Metodologiei, sustinută de fiecare parte, aspecte consemnate în procesele-verbale încheiate si aflate la dosarul de arbitraj. La termenul din 2 martie 2009 părtile au formulat concluzii pe fond, iar termenul pentru depunerea concluziilor scrise s-a stabilit la data de 5 martie 2009.

Completul de arbitraj a decis ca pronuntarea să aibă loc la data de 9 martie 2009. După pronuntare, având nevoie de timp pentru a motiva hotărârea, a solicitat prelungirea termenului pentru depunerea hotărârii arbitrale, în conformitate cu prevederile art. 1312 alin. (7) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare.

COMPLETUL DE ARBITRAJ

asupra procedurii de arbitraj de fată constată următoarele:

Prin Cererea înregistrată la ORDAsub nr. 572 din 27 ianuarie 2009, petentele:

- UCMR-ADA, organism de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul muzical, înfiintat prin Decizia directorului general al ORDA nr. 3/1997 pentru avizarea functionării ca organism de gestiune colectivă a drepturilor

patrimoniale de autor în domeniul muzical a Asociatiei „Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România-Asociatia pentru Drepturi de Autor",

- DACIN SARA, organism de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul audiovizual, înfiintat prin Decizia directorului general al ORDA nr. 1/1997 pentru acordarea Avizului de functionare si de exercitare a drepturilor ca organism de gestiune colectivă a drepturilor de autor Societătii pentru Drepturi de Autor în Cinematografie si Audiovizual a Autorilor si Realizatorilor,

- COPYRO, organism de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul operelor scrise, înfiintat prin Decizia directorului general al ORDA nr. 8/1997 pentru avizarea functionării ca organism de gestiune colectivă a drepturilor de autor în domeniul operelor scrise a Fondului Literar,

- VISARTA, organism de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul artelor vizuale, înfiintat prin Decizia directorului general al ORDAnr. 8/1999,

- CREDIDAM, organism de gestiune colectivă a drepturilor conexe din domeniul artistilor interpreti sau executanti, înfiintat prin Decizia directorului general al ORDA nr. 4/1997 de acordare a avizului de functionare si exercitare a drepturilor ca organism de gestiune colectivă a drepturilor conexe Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti,

- UPFR, organism de gestiune colectivă a drepturilor conexe din domeniul producătorilor de fonograme, înfiintat prin Decizia directorului general al ORDA nr. 5/1997 pentru avizarea functionării ca organism de gestiune colectivă a drepturilor conexe în domeniul muzical a Uniunii Producătorilor de Fonograme din România „UPFR",

- UPFAR-ARGOA, organism de gestiune colectivă a drepturilor conexe din domeniul producătorilor de videograme, înfiintat prin Decizia directorului general al ORDAnr. 9/1999 pentru desemnarea Societătii Autorilor Români din Audiovizual - Societătii pentru Drepturi de Autor în Cinematografie si Audiovizual ca organism unic de colectare a remuneratiei compensatorii pentru copia privată în domeniul audiovizual

- ADPFR, organism de gestiune colectivă a drepturilor conexe din domeniul producătorilor de fonograme, înfiintat prin Decizia directorului general al ORDA nr. 206/2006 privind avizarea constituirii si functionării ca organism de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale producătorilor de fonograme în domeniul muzical a Asociatiei pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România, membre ale comisiei de negociere constituite prin Decizia directorului general al ORDA nr. 228 din 21 octombrie 2005, au solicitat initierea procedurii de arbitraj cu privire la stabilirea formei finale a Metodologiei privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu.

Petentele au indicat în cerere celelalte părti care urmează a fi convocate la procedura de arbitraj, respectiv intimatele ACC (Asociatia de Comunicatii prin Cablu) si Societatea Comercială „UPC România" - S.R.L., membre ale comisiei de negociere constituite prin Decizia directorului general al ORDAnr. 228 din 21 octombrie 2005.


Totodată, petentele au solicitat ORDA să procedeze la convocarea părtilor în vederea desemnării, prin tragere la sorti, a completului de arbitraj.

În drept, cererea a fost motivată în baza art. 1312 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

La data de 2 februarie 2009, la sediul ORDA, în prezenta părtilor s-a procedat la desemnarea, prin tragere la sorti, a completului de arbitraj, format din 5 arbitri titulari si 3 arbitri de rezervă, dintre cei mentionati în Hotărârea Guvernului nr. 1.287/2002 privind numirea membrilor corpului de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor.

La data de 11 februarie 2009, părtile si arbitrii au fost convocati la sediul ORDA, când completul de arbitraj, constatând că lucrează în compunere legală si este competent să realizeze procedura de arbitrare, a stabilit onorariul, primul termen, pentru data de 12 martie, si locul arbitrajului, după care a procedat la informarea părtilor cu privire la aceste aspecte.

La termenele din 12 februarie 2009, 19 februarie 2009 si 2 martie 2009, în sustinerea punctelor de vedere asupra continutului Metodologiei, părtile au depus înscrisuri, iar în data de 5 martie 2009 au depus concluzii scrise.

Organismele de gestiune colectivă au solicitat completului arbitrai să se pronunte numai asupra aspectelor rămase în divergentă în urma negocierii, respectiv:

- pct. 3 din Metodologie referitor la cuantumul remuneratiilor;

- pct. 4 referitor la plata remuneratiilor; si

- pct. 11 referitor la initierea unor noi negocieri.

Ulterior, prin cereri distincte, petentele si-au modificat pretentiile prin cereri pe care le-au definit ca fiind „cereri completatoare" sau „precizări", solicitând stabilirea unui plafon minim al remuneratiei.

Fată de aceste ultime cereri, ACC si Societatea Comercială „UPC România" - S.R.L. au depus întâmpinare la termenul din data de 19 martie 2009, ridicând exceptia de fine de neprimire cu privire la stabilirea unui plafon minim al remuneratiei, deoarece aceasta nu a făcut obiectul negocierii.

Completul de arbitraj, trecând la analizarea aspectelor supuse arbitrajului, constată următoarele:

Privitor la exceptia de fine de neprimire ridicată de ACC cu privire la cererea de stabilire a unui plafon minim al remuneratiei, făcută direct în arbitraj, se constată că dispozitiile art. 131 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, obligă organismele de gestiune colectivă să depună metodologiile propuse a fi negociate odată cu cererea de initiere a negocierilor formulată către ORDA, pentru ca utilizatorii să îsi poată formula contrapropunerile în cadrul negocierilor. Rezultă din text că niciuna dintre părti nu poate formula direct în arbitraj noi pretentii ce nu au fost puse în discutia părtilor cu ocazia negocierilor. Neîndeplinirea procedurii prealabile a negocierii constituie un fine de neprimire cu privire la aspectul nou-invocat al plafonului minim, exceptia invocată fiind întemeiată si urmând a fi admisă.

1. Referitor la colectorul unic, petentele au solicitat ca pentru fiecare categorie de titulari de drepturi remuneratiile să fie colectate de organismele de gestiune colectivă care functionează pentru fiecare categorie de titulari, întemeindu-si pretentiile pe dispozitiile art. 1231, coroborat cu dispozitiile art. 121 alin. (2) si art. 133 alin. (1) si (6) si din Legea 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

ACC si Societatea Comercială „UPC România" - S.R.L. solicită ca plata remuneratiei să se realizeze către un singur organism de gestiune colectivă, în temeiul art. 133 alin. (6) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

Completul de arbitraj, analizând întregul material probator depus de părti si făcând aplicarea textelor legale invocate de acestea, va respinge cererea organismelor de gestiune colectivă privind colectarea distinctă pentru fiecare categorie de titulari de drepturi si va stabili că aceasta se va face prin colector unic desemnat în conditiile legii. în formularea acestui punct de vedere completul de arbitraj a retinut dispozitiile art. 133 alin. (6) coroborate cu dispozitiile art. 121 alin. (2) din Legea 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, considerându-le a fi de strictă interpretare.

2. Referitor la remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi, completul de arbitraj constată că organismele de gestiune colectivă au solicitat remuneratii în următoarele procente:

- autori de opere muzicale - 3%;

- autori de opere audiovizuale - 3%;

- autori de opere scrise - 1%;

- autori de opere de artă grafică - 1%;

- artisti fonograme - 0,5%;

- artisti prestatii audiovizuale - 1,5%;

- producătorii de fonograme - 0,5%;

- producătorii de videograme - 1,5%.

În sustinerea cuantumului remuneratiilor solicitate, organismele de gestiune colectivă au precizat că, urmare a dispozitiilor Legii nr. 285/2004 privind modificarea si completarea Legii nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, cuantumul remuneratiei a fost limitat la 2%, ceea ce a reprezentat o reducere semnificativă a acestuia fată de cel stabilit anterior pentru unele categorii de titulari de drepturi care totalizau 6,4%. Deoarece prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 329/2006, dispozitia cu privire la cuantumul maxim de 2% a fost abrogată, s-a revenit la forma anterioară a legii, care permitea libertatea de negociere a cuantumului remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor si drepturi conexe pentru utilizarea prin retransmitere prin cablu. în sustinerea pretentiilor lor, organismele de gestiune colectivă au invocat si cresterea semnificativă a numărului de programe retransmise prin cablu de la data adoptării ultimei metodologii. De asemenea, a fost invocată si practica europeană din domeniu.

Fată de aceste pretentii, ACC si Societatea Comercială „UPC România" - S.R.L. au solicitat mentinerea remuneratiei totale de 2%, mentionând că de la data adoptării metodologiei anterioare nu au intervenit modificări majore de natură să justifice majorarea solicitată de către organismele de gestiune colectivă. Combătând pretentiile acestora, ACC si Societatea Comercială „UPC România" - S.R.L. au depus la dosarul cauzei un studiu realizat de PriceWaterhouseCoopers.

Fată de solicitările si sustinerile părtilor, completul de arbitraj urmează a stabili remuneratia cuvenită titularilor de drepturi


Într-un cuantum total de 6% din baza de calcul, împărtit pentru fiecare categorie de titulari de drepturi, astfel:

- autori de opere muzicale - 2,05%;

- autori de opere audiovizuale - 2,20%;

- autori de opere scrise - 0,20%;

- autori de opere de artă grafică - 0,05%;

- artisti-fonograme - 0,25%;

- artisti-prestatii audiovizuale - 0,50%;

- producătorii de fonograme - 0,25%;

- producătorii de videograme - 0,50%.

Pentru a hotărî astfel, completul de arbitraj va lua în considerare criteriile prevăzute de art. 1311 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, precum si de art. 134 alin. (2) din acelasi act normativ, care stabilesc limitele de proportie între cuantumul dreptului de autor si cuantumul drepturilor conexe, aspect ce nu a fost luat în considerare de către organismele de gestiune colectivă în sustinerea pretentiilor lor.

3. în ceea ce priveste pct. 11 din Metodologie, în care se propune de către petente mentionarea unui termen în care aceasta să poată fi modificată, completul urmează a stabili că Metodologia va putea fi modificată numai în conditiile legii.

 

            Fată de considerentele expuse,

COMPLETUL DE ARBITRAJ

HOTĂRĂSTE:

            I. În temeiul art. 131 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, constată că cererea formulată de organismele de gestiune colectivă privind stabilirea unui plafon minim al remuneratiei nu poate fi primită, aceasta nefiind supusă procedurii prealabile a negocierii.

            II. Forma finală a Metodologiei este următoarea:

 

METODOLOGIE

privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu

 

1. În sensul prezentei metodologii, prin utilizare se întelege retransmiterea simultană, nealterată si integrală prin fir, cablu, fibră optică sau prin orice alt procedeu similar ori printr-un sistem de radiodifuzare prin unde ultrascurte, pentru receptionarea de către public a unei transmisii initiale, cu sau fără fir, prin satelit, inclusiv prin sistem digital, de servicii de programe de radiodifuziune si/sau televiziune destinate receptionării de către public a operelor muzicale, operelor cinematografice sau a altor opere audiovizuale, operelor scrise, operelor din domeniul artelor vizuale, a videogramelor si a fonogramelor.

2. Utilizator, în sensul prezentei metodologii, este persoana fizică sau persoana juridică ce realizează activităti de retransmitere prin cablu sau prin satelit, inclusiv prin sistem digital, asa cum a fost definit la pct. 1.

3. Utilizarea reglementată de prezenta metodologie se poate realiza numai după obtinerea din partea organismului de gestiune colectivă desemnat colector unic a autorizatiei sub formă de licentă neexclusivă în schimbul unei remuneratii lunare, potrivit prezentei metodologii si conform tabelului următor, care face parte integrantă din prezenta metodologie:

 

TABEL

 

Categoriile de titulari de drepturi

Anul 2009 si următorii/ Remuneratii

Autori de opere muzicale

2,05%

Autori de opere audiovizuale

2,20%

Autori de opere scrise

0,20%

Autori de opere din domeniul artelor vizuale

0,05%

Artisti - prestatii artistice fixate pe fonograme

0,25%

Artisti - prestatii artistice din domeniul audiovizual

0,50%

Producători de fonograme

0,25%

Producători de videograme

0,50%

 

4. Utilizatorul are obligatia de a achita, prin intermediul organismului de gestiune colector unic, remuneratiile procentuale prevăzute în tabelul de mai sus, determinate din baza de calcul, reprezentând drepturile patrimoniale de autor si conexe dreptului de autor. Plata remuneratiilor se va face către organismul de gestiune colectivă desemnat colector unic, în conditiile legii, al remuneratiilor prevăzute în tabel.

5. Baza de calcul al remuneratiilor reprezentând drepturile patrimoniale ale titularilor de drepturi de autor si de drepturi conexe, datorate de utilizatori, este constituită din totalitatea veniturilor brute lunare obtinute din activitatea de retransmitere de servicii de programe de radiodifuziune si/sau de televiziune, fără TVA, dacă este cazul, iar în lipsa acestora, din totalitatea cheltuielilor ocazionate de utilizare.

6. Utilizatorii vor putea retransmite prin cablu numai programe de radiodifuziune si televiziune pentru care radiodifuzarea se face cu respectarea drepturilor patrimoniale de autor si a drepturilor conexe, respectiv în baza unor autorizatii licentă neexclusivă acordate de organismele de gestiune colectivă pentru organismele de radiodifuziune si televiziune.

7. Utilizatorii au obligatia să comunice organismului de gestiune colectivă desemnat colector unic, până la data de 15 a fiecărei luni, un raport privind serviciile de programe retransmise în luna precedentă. Raportul va cuprinde pentru luna de raportare: lista serviciilor de programe de radiodifuziune si/sau televiziune retransmise, numărul de abonati si valoarea abonamentului, precum si baza de calcul asupra căreia se aplică procentele din tabel. Raportul va fi însotit de o adresă de înaintare purtând numele reprezentantului legal, semnătura si stampila utilizatorului, adresă prin care va fi confirmată pe propria răspundere veridicitatea informatiilor ce sunt continute în raport si în documentele anexate acestuia. Listele prezentate constituie baza de repartizare a remuneratiilor încasate de organismele de gestiune colectivă din domeniul dreptului de autor si al drepturilor conexe prin intermediul organismului de gestiune colectivă desemnat colector unic. Informatiile ce fac obiectul raportării pot fi transmise si în format electronic.


8. Remuneratia se plăteste până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care este datorată.

9. Ori de câte ori un organism de gestiune colectivă solicită în scris, utilizatorul are obligatia de a-i comunica acestuia copii certificate pe propria răspundere de pe documentele financiar-contabile de sinteză pe baza cărora se determină baza de calcul, semnate de reprezentantul legal.

10. Pentru întârzieri la plată utilizatorii datorează penalităti echivalente cu 0,1% din sumele neachitate la termen, calculate pe zi de întârziere.

11. Prezenta metodologie este valabilă până la data intrării în vigoare a noilor metodologii din domeniul retransmiterii prin cablu.

12. Prezenta metodologie intră în vigoare la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va putea fi modificată în conditiile legii.

 

Pronuntată astăzi, 9 martie 2009, la sediul ORDAdin Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1, Bucuresti.

Executorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Cu apel în termen de 30 de zile de la aceeasi dată.

 

Completul de arbitraj

 

Toma Dragomir – arbitru

Mihai Tănăsescu – arbitru

Nicoleta Vrînceanu – arbitru

Ernest Popovici – arbitru

Claudiu Seucan - arbitru


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.