MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 250/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 250            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Miercuri, 15 aprilie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

94. - Lege privind auditul de securitate în domeniul aviatiei civile

 

610. - Decret pentru promulgarea Legii privind auditul de securitate în domeniul aviatiei civile

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

50. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei pentru dezvoltarea capacitătii administrative

 

3.312. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind aprobarea Planurilor de învătământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică si stagii de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii, pentru clasa a IX-a a liceului tehnologic, cursuri de zi si seral

 


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

 

 

LEGE

privind auditul de securitate în domeniul aviatiei civile

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Prezenta lege asigură cadrul privind adaptarea si aplicarea eficientă a Programului national de securitate a aviatiei civile, în vederea prevenirii actelor de interventie ilicită si a asigurării securitătii în aviatia civilă.

Art. 2. - (1) Autoritatea competentă care răspunde de coordonarea si monitorizarea punerii în aplicare a Programului national de securitate a aviatiei civile este Ministerul Transporturilor si Infrastructurii.

(2) Principalele atributii ale autoritătii competente în conformitate cu prevederile prezentei legi si ale Programului national de securitate a aviatiei civile sunt:

a) elaborează si monitorizează punerea în aplicare a Programului de control al calitătii în domeniul securitătii aviatiei civile;

b) elaborează si aplică Programul national de formare si instruire periodică în domeniul securitătii aviatiei civile;

c) solicită, aprobă si urmăreste aplicarea programelor de securitate elaborate de agentii aeronautici civili;

d) elaborează Programul anual de realizare a auditurilor de securitate în domeniul aviatiei civile;

e) elaborează metodologia privind executarea auditului de securitate în domeniul aviatiei civile, în functie de standardele de aplicare în comunitatea europeană;

f) constată si aplică sanctiunile legale privind nerespectarea prevederilor prezentei legi.

Art. 3. - (1) Evaluarea si monitorizarea aplicării Programului national de securitate a aviatiei civile se realizează în cadrul Programului de control al calitătii în domeniul securitătii aviatiei civile prin audit de securitate în domeniul aviatiei civile.

(2) Controlul calitătii în domeniul securitătii aviatiei civile include următoarele proceduri:

a) auditul de securitate;

b) inspectii;

c) expertize;

d) teste.

(3) Auditul de securitate în domeniul aviatiei civile se execută de auditori autorizati în acest scop de autoritatea competentă, denumiti în continuare auditori de securitate.

(4) Procedurile prevăzute la alin. (2) lit. b)-d) se realizează de către personalul cu atributii specifice al autoritătii competente, pe baza unui mandat.

(5) Pot fi autorizate ca auditori de securitate si beneficiază de drepturile prevăzute în prezenta lege persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) sunt persoane care au sau au avut calitatea de angajat în serviciile specifice de securitate privind aviatia civilă ale operatorilor de transport aerian, ale aeroporturilor, ale Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, precum si ale unor institutii publice de autoritate;

b) au absolvit cu diplomă un institut de învătământ superior;

c) au vechime în domeniul aeronautic de minimum 5 ani.

(6) Auditorii de securitate autorizati sunt evidentiati în Tabelul auditorilor de securitate a aviatiei civile, care este făcut public si actualizat de autoritatea competentă.

(7) Auditorul de securitate nu poate participa la efectuarea unui audit de securitate la entitatea la care este angajat sau cu care are relatii economice contractuale.

Art. 4. - (1) Procedurile prevăzute la art. 3 alin. (2) se realizează în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 1 iulie 2009.

(2) Auditul de securitate în domeniul aviatiei civile se realizează obligatoriu, la intervale de 2 ani, la aeroporturile civile din România si la transportatorii aerieni români.

Art. 5. - (1) Auditul de securitate în domeniul aviatiei civile se realizează pe baza programelor anuale, aprobate de ministrul transporturilor si infrastructurii.

(2) Auditul de securitate în domeniul aviatiei civile se realizează de o echipă de auditori de securitate desemnată prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru fiecare audit, care se compune din 3 sau 5 auditori de securitate, în raport cu complexitatea procedurii.

(3) Auditul de securitate în domeniul aviatiei civile se finalizează cu un raport de audit, semnat de toti membrii echipei, care trebuie să contină constatări si deficientele existente, precum si recomandări pentru remediere, după caz. Dacă semnatarii raportului de audit au puncte divergente, acestea se consemnează obligatoriu în raport.

(4) Auditul de securitate în domeniul aviatiei civile se consideră finalizat odată cu predarea raportului de audit către autoritatea competentă si către entitatea supusă auditului.

(5) Entitatea supusă auditului de securitate în domeniul aviatiei civile este obligată ca, în termen de maximum 30 de zile de la primirea raportului de audit, să înainteze autoritătii competente un plan de actiuni corective care să contină măsuri de remediere a deficientelor si/sau de aplicare a recomandărilor, după caz.

(6) Autoritatea competentă decide asupra planului de actiuni corective prevăzut la alin. (5), decizii care devin obligatorii pentru emitentii acestuia.

(7) Autoritatea competentă dispune monitorizarea realizării planului de actiuni corective prevăzut la alin. (5).

Art. 6. - (1) Rapoartele întocmite de echipele de audit de securitate în domeniul aviatiei civile sunt secrete si se află în proprietatea autoritătii competente, accesul la continutul acestora făcându-se cu respectarea prevederilor legale referitoare la păstrarea secretului profesional.

(2) Accesul la rapoartele prevăzute la alin. (1) este permis numai entitătilor care au făcut obiectul auditului, persoanelor cu atributii si responsabilităti în domeniul securitătii aviatiei civile din cadrul autoritătii competente, precum si structurilor comunitare fată de care România are obligatii specifice conform regulamentelor comunitare.

(3) Planul de actiuni corective prevăzut la art. 5 alin. (5) este proprietatea emitentului, accesul la continutul acestuia făcându-se în conformitate cu prevederile prezentei legi si cu respectarea prevederilor legale referitoare la păstrarea secretului profesional.

(4) Accesul la planul de actiuni corective prevăzut la art. 5 alin. (5) este permis numai persoanelor cu atributii si responsabilităti în domeniul securitătii aviatiei civile din cadrul structurilor entitătii emitente si din cadrul autoritătii competente, precum si structurilor comunitare fată de care România are obligatii specifice conform regulamentelor comunitare.

Art. 7. - (1) Pentru întocmirea unui raport de audit de securitate în domeniul aviatiei civile, auditorii de securitate beneficiază de o indemnizatie în cuantum de 4.000 lei/auditor.

(2) Indemnizatia prevăzută la alin. (1) se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul autoritătii competente, si va fi plătită auditorilor după maximum 30 de zile de la predarea raportului de audit către autoritatea competentă si entitatea supusă auditării.

Art. 8. - Nerespectarea prevederilor legale referitoare la păstrarea secretului profesional prevăzut la art. 6 alin. (1) si (3) atrage răspunderea penală, civilă, administrativă sau disciplinară, după caz.

Art. 9. - Autoritatea competentă transmite anual Comisiei Europene, potrivit prevederilor art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.486/2003 al Comisiei de stabilire a procedurilor de efectuare a inspectiilor Comisiei în domeniul securitătii aviatiei civile, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOCE) nr. L213 din 23 august 2003, Tabelul auditorilor de securitate a aviatiei civile prevăzut la art. 3 alin. (6), din care Comisia poate solicita autoritătii competente auditori de securitate care să participe la o inspectie efectuată de aceasta.

Art. 10. - La anexa nr. 2 litera A din Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 3 iunie 2004, cu modificările si completările ulterioare, litera h) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,h) profesii în domeniul transporturilor aeriene, maritime, fluviale si rutiere: comandant, ofiter punte secund, ofiter punte, sef mecanic, ofiter mecanic secund, ofiter mecanic, sef electrician maritim, ofiter electrician maritim, pilot de mare largă, pilot maritim, pilot maritim aspirant, meteorolog, meteorolog aeronautic, prognozist, personal aeronautic pentru protectia navigatiei aeriene si telecomunicatiei (PNA-TC), inginer de receptie si control aeronave, inginer de receptie si mijloace PNA-TC, profesor de legislatie rutieră, inspector ITP, lector pentru pregătirea si perfectionarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, auditor de sigurantă rutieră, auditor de securitate a aviatiei civile;".

Art. 11. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 iulie 2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 8 aprilie 2009.

Nr. 94.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind auditul de securitate în domeniul aviatiei civile

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind auditul de securitate în domeniul aviatiei civile si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 aprilie 2009.

Nr. 610.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei pentru dezvoltarea capacitătii administrative

 

În conformitate cu prevederile:

- art. 1, 19, 21, art. 22 alin. (7) si art. 23 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, cu modificările ulterioare;

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică si efectivele Ministerului Administratiei si Internelor, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Directiei pentru dezvoltarea capacitătii administrative, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 529/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei generale pentru dezvoltarea capacitătii administrative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 579 din 31 iulie 2008.

Art. 3. - Directia generală resurse umane si Directia pentru dezvoltarea capacitătii administrative vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 10 aprilie 2009.

Nr. 50.

 

ANEXA

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Directiei pentru dezvoltarea capacitătii administrative

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Directia pentru dezvoltarea capacitătii administrative, denumită în continuare directie, este o structură de specialitate a aparatului central, segment administratie publică, al Ministerului Administratiei si Internelor, denumit în continuare MAI, fără personalitate juridică, cu rolul de Autoritate de management pentru Programul operational „Dezvoltarea Capacitătii Administrative", denumit în continuare PO DCA, având responsabilitatea gestionării si implementării asistentei financiare alocate acestui program, conform prevederilor art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale.

(2) Activitatea directiei este coordonată de către secretarul de stat pentru reformă în administratia publică.

Art. 2. - Directia asigură în activitatea sa aplicarea legilor, a ordonantelor si a hotărârilor Guvernului, a ordinelor si a instructiunilor emise de ministrul administratiei si internelor, precum si a dispozitiilor secretarului de stat pentru reformă în administratia publică, în domeniul său de competentă.

Art. 3. - (1) În îndeplinirea atributiilor, directia cooperează cu celelalte directii ale MAI si colaborează cu unităti aflate în subordinea acestuia, pe probleme de interes comun, potrivit legii si ordinelor ministrului administratiei si internelor, cu institutii si autorităti din administratia publică centrală si locală, precum si cu institutii ale Uniunii Europene (UE).

(2) Diagrama de relatii a directiei este prevăzută în anexele nr. 1 a) si 1 b) la prezentul regulament.

 

CAPITOLUL II

Organizarea directiei

 

Art. 4. - (1) Structura organizatorică a directiei este următoarea:

a) conducerea directiei;

b) Compartimentul de contractare si monitorizare a implementării proiectelor;

c) Unitatea de comunicare, Sistemul unic de management al informatiei - SMIS si Tehnologia informatiei - IT

d) Serviciul strategie si coordonare program;

e) Compartimentul management financiar;

f) Compartimentul control si antifraudă;

g) Unitatea de evaluare;

h) Unitatea de gestionare a documentelor si înregistrărilor; i) Unitatea nereguli si recuperări debite.


(2) Structura organizatorică a directiei este prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul regulament.

Art. 5. -Între compartimentele directiei se stabilesc relatii de cooperare, în vederea îndeplinirii atributiilor.

Art. 6. - (1) Personalul directiei este format din functionari publici si personal contractual repartizati pe domenii de activitate.

(2) Întreg personalul directiei este subordonat directorului.

(3) Personalul directiei răspunde pentru executarea sarcinilor de serviciu încredintate, potrivit fisei postului.

Art. 7. - Fisa postului pentru personalul directiei va fi întocmită de către conducătorul compartimentului în cadrul căruia îsi desfăsoară activitatea titularul postului, se contrasemnează de către superiorul conducătorului compartimentului si se aprobă de către conducătorul autoritătii sau institutiei publice.

 

CAPITOLULUI

Atributiile directiei

 

Art. 8. - Potrivit dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 si a regulamentelor Comisiei Europene (CE), directia are următoarele atributii principale:

a) asigură îndeplinirea atributiilor ce decurg din functiile prevăzute la art. 60 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006;

b) contribuie la elaborarea si modificarea documentelor programatice (de exemplu, Cadrul Strategic National de Referintă (CSNR), programul operational etc.)

c) negociază cu Comisia Europeană PO DCA, în conformitate cu prevederile art. 32, 33 si 37 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006;

d) asigură implementarea si monitorizarea implementării PO DCA si răspunde pentru utilizarea eficientă, efectivă si transparentă a fondurilor din care acesta se finantează;

e) analizează si propune modificări ale PO DCA, pe care le supune Comitetului de monitorizare;

f) asigură si răspunde pentru buna gestionare financiar-contabilă a operatiunilor finantate si derulate prin PO DCA;

g) participă la reuniunile anuale cu Comisia Europeană pentru examinarea progresului implementării PO DCA, în conformitate cu prevederile art. 68 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006; informează Comitetul de monitorizare al PO DCA cu privire la observatiile CE si colaborează cu Autoritatea de coordonare a instrumentelor structurale, denumită în continuare ACIS, si Autoritatea de certificare si plată, denumită în continuare ACP, pentru întreprinderea actiunilor necesare în solutionarea observatiilor;

h) asigură corelarea operatiunilor din PO DCA cu cele din celelalte programe finantate din fondurile structurale si, dacă este cazul, cu programele operationale finantate din Fondul European Agricultură si Dezvoltare Rurală si Fondul European de Pescuit, sub coordonarea ACIS;

i) urmăreste dezvoltarea parteneriatelor în procesul de programare si în fazele de implementare a PO DCA, în conformitate cu prevederile art. 11 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006;

j) asigură dezvoltarea capacitătii administrative a structurilor implicate în derularea PO DCA, sub coordonarea si cu sprijinul ACIS;

k) asigură dezvoltarea competentelor profesionale si pregătirea profesională continuă în domeniile specifice de competentă ale personalului din directie;

l) elaborează proceduri pentru gestionarea PO DCA, în vederea asigurării îndeplinirii atributiilor ce îi revin conform prezentului articol;

m) păstrează înregistrări pentru fiecare activitate în forma originală sau versiuni certificate, conforme cu originalele, pe suporturi de date acceptate si în conditii corespunzătoare;

n) furnizează ACIS informatiile solicitate pentru verificarea ex-ante, monitorizarea anuală si verificarea ex-post a respectării principiului aditionalitătii, în conformitate cu prevederile art. 15 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006;

o) furnizează, în limita competentelor, informatiile necesare ACIS si ACP pentru îndeplinirea de către acestea a atributiilor ce le revin prin reglementările în vigoare;

p) asigură prevenirea neregulilor, identifică neregulile, constată creantele bugetare si asigură recuperarea sumelor rezultate din nereguli, în limita competentelor;

g) transmite ACP rapoarte privind neregulile identificate si sumele plătite necuvenit, precum si rapoarte privind recuperarea sumelor plătite necuvenit, a celor neutilizate si a celor rezultate din nereguli;

r) pune la dispozitia CE, la cerere, lista operatiunilor încheiate care fac obiectul închiderii partiale în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

s) elaborează, cu sprijinul celorlalte structuri implicate, descrierea sistemelor de management si control pentru PO DCA;

s) elaborează si implementează Planul multianual de evaluare si se asigură că acesta este utilizat ca instrument strategic si de management pe parcursul implementării programului operational;

t) elaborează si implementează Planul de comunicare pentru PO DCA;

t) contribuie, împreună cu ACIS, la dezvoltarea si implementarea Sistemului unic de management al informatiilor SMIS - CSNR;

u) colaborează cu ACIS în vederea asigurării unui cadru procedural eficient si armonios pentru implementarea instrumentelor structurale;

v) colaborează cu ACIS pentru realizarea activitătilor de informare privind fondurile structurale;

w) realizează stabilirea, documentarea, implementarea, mentinerea si îmbunătătirea continuă a eficacitătii unui sistem de management al calitătii;

x) verifică si avizează proiectele legislative initiate de alte structuri implicate în gestionarea fondurilor structurale la nivel national si care ar putea afecta direct sau indirect implementarea PO DCA;

y) initiază si promovează propuneri legislative în vederea îmbunătătirii conditiilor de implementare a PO DCA;

z) cooperează cu Autoritatea Natională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (ANRMAP) si Unitatea pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice (UCVAP) pentru angajarea si utilizarea corectă si eficientă a fondurilor comunitare si evitarea aplicării corectiilor financiare ca urmare a nerespectării legislatiei în domeniul achizitiilor publice.

 

CAPITOLUL IV

Conducerea directiei

 

Art. 9. - (1) Conducerea directiei se exercită de către director si directorii adjuncti.

(2) Fisele posturilor de director, respectiv directori adjuncti sunt prevăzute în anexele nr. 3, 4 si 5 la prezentul regulament.

Art. 10. - (1) Directorul conduce întreaga activitate desfăsurată de personalul directiei si o reprezintă în relatia cu celelalte unităti ale MAI cu institutii, autorităti si organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si cu institutii ale UE, în limitele de competentă stabilite de conducătorul autoritătii sau institutiei publice.


(2) În conditiile legii si ale reglementărilor în vigoare, directorul poate delega atributii din competenta sa directorilor adjuncti, iar în lipsa acestora altor persoane din cadrul directiei.

(3) În baza si executarea ordinelor sau a instructiunilor ministrului administratiei si internelor, precum si a dispozitiilor secretarului de stat, directorul emite dispozitii.

Art. 11. - Directorul răspunde de întreaga activitate pe care o desfăsoară directia în fata ministrului si a secretarului de stat pentru reformă în administratia publică.

Art. 12. - (1) Directorii adjuncti, seful Serviciului strategie si coordonare program, personalul Unitătii de evaluare, personalul Unitătii nereguli si recuperări debite si personalul Unitătii de gestionare a documentelor si înregistrărilor se subordonează nemijlocit directorului si răspund în fata acestuia de planificarea, organizarea si desfăsurarea activitătilor proprii, asa cum sunt prevăzute în cap. V din prezentul regulament.

(2) Personalul Compartimentului management financiar, precum si personalul Compartimentului control si antifraudă se subordonează nemijlocit directorului adjunct cu atributii în domeniul financiar si control, răspunzând în fata acestuia de planificarea, organizarea si desfăsurarea activitătilor proprii, asa cum sunt prevăzute în cap. V din prezentul regulament; în absenta directorului adjunct financiar si control, personalul Compartimentului management financiar si personalul Compartimentului control si antifraudă răspund pentru activitatea desfăsurată în fata directorului.

(3) Personalul Compartimentului de contractare si monitorizare a implementării proiectelor, precum si personalul Unitătii de comunicare, SMIS si IT se subordonează nemijlocit directorului adjunct implementare, răspunzând în fata acestuia de planificarea, organizarea si desfăsurarea activitătilor proprii, asa cum sunt prevăzute în cap. V din prezentul regulament; în absenta directorului adjunct implementare, personalul Compartimentului de contractare si monitorizare a implementării proiectelor, precum si personalul Unitătii de comunicare, SMIS si IT răspund pentru activitatea desfăsurată în fata directorului.

(4) Seful Serviciului strategie si coordonare program se subordonează nemijlocit directorului, răspunzând în fata acestuia de planificarea, organizarea si desfăsurarea activitătilor proprii, asa cum sunt prevăzute în cap. V din prezentul regulament; în absenta sefului Serviciului strategie si coordonare program, personalul serviciului răspunde pentru activitatea desfăsurată în fata directorului.

Art. 13. - Conducerea directiei analizează modul în care sunt îndeplinite obiectivele asumate prin documente strategice si atributiile prevăzute prin fisele posturilor si dispune măsurile care se impun sau face propuneri de îmbunătătire a activitătii.

 

CAPITOLUL V

Atributiile structurilor componente din cadrul directiei

 

SECTIUNEA I

Structuri în coordonarea directorului adjunct implementare

 

Art. 14. - Directorul adjunct implementare coordonează două structuri, respectiv Compartimentul de contractare si monitorizare a implementării proiectelor si Unitatea de comunicare, SMIS si IT, cu următoarele atributii comune:

a) elaborează si amendează Documentul-cadru de implementare (DCI), în concordantă cu obiectivele si prioritătile stabilite prin programul operational si îl supune avizării Ministerului Finantelor Publice;

b) elaborează manualele de proceduri specifice fiecărei unităti/compartiment si asigură pistele de audit corespunzătoare;

c) organizează lansarea cererilor de proiecte si de idei de proiecte;

d) asigură corespondenta cu solicitantii/beneficiarii pe întreaga durată a procesului de contractare si monitorizare a implementării proiectelor;

e) acordă asistentă continuă potentialilor beneficiari/ beneficiarilor prin asigurarea unui help desk pe toată perioada de derulare a PO DCA;

f) se asigură de îndeplinirea de către beneficiari a obligatiilor de informare si publicitate stabilite de regulamentele comunitare;

g) previne, detectează si raportează în scris către ofiterul de nereguli si riscuri toate neregulile identificate în activitatea curentă;

h) organizează activităti de informare si diseminare a bunelor practici;

i) asigură păstrarea în vederea arhivării a documentelor proprii, conform cerintelor nationale si comunitare.

Art. 15. - Atributiile specifice Compartimentului de contractare si monitorizare a implementării proiectelor sunt următoarele:

a) elaborează criteriile de selectie si le transmite spre aprobare Comitetului de monitorizare;

b) realizează evaluarea preliminară a ideilor de proiect si acordă asistentă potentialilor beneficiari în dezvoltarea ideii de proiect;

c) organizează procesul de evaluare a cererilor de finantare;

d) asigură verificarea conformitătii administrative si a eligibilitătii cererilor de finantare;

e) pregăteste documentatia pentru luarea deciziei privind finantarea si realizează punerea ei în aplicare;

f) elaborează contracte/ordine de finantare cu beneficiarii proiectelor aprobate, prin care se stabilesc drepturile si obligatiile directiei si, respectiv, ale beneficiarului, precum si conditiile specifice referitoare la implementarea proiectului, în conformitate cu regulamentele comunitare aplicabile si cu legislatia natională în vigoare;

g) are competente în faza de angajare a cheltuielilor din cadrul executiei bugetare, prin parcurgerea pasilor pentru întocmirea si aprobarea angajamentelor bugetare si legale;

h) are competente în faza de lichidare a cheltuielilor din cadrul executiei bugetare, asigurându-se că produsele si serviciile cofinantate sunt livrate/realizate si activitătile sunt îndeplinite în conformitate cu prevederile contractuale, prin verificarea documentelor anexate cererilor de rambursare si solicitărilor de acordare a prefinantării;

i) analizează si evaluează stadiul implementării proiectului, asa cum rezultă din datele cuprinse în rapoartele de monitorizare;

j) planifică si efectuează vizitele în teritoriu si realizează, în cazuri exceptionale, verificări suplimentare pentru a monitoriza stadiul de desfăsurare a activitătilor stabilite prin contract;

k) trimite către beneficiar concluziile si/sau recomandările si urmăreste îndeplinirea recomandărilor făcute în urma analizării si evaluării rapoartelor, efectuării vizitelor si verificărilor suplimentare;

l) pune la dispozitia unitătilor interesate documentatia necesară care să asigure exercitarea atributiilor Comitetului de monitorizare;

m) răspunde de gestionarea dosarului proiectului;

n) asigură înregistrarea si actualizarea cu celeritate a informatiilor în SMIS - CSNR, fiind responsabilă de acuratetea, integritatea si nivelul de completare a datelor din competenta sa.

Art. 16. - Atributiile specifice Unitătii de comunicare, SMIS si ITsunt următoarele:

a) creează si dezvoltă un sistem eficient de promovare a PO DCA;


b) asigură îndeplinirea obligatiilor legate de informare si publicitate, în conformitate cu prevederile părtii 1 din Regulamentul Comisiei nr. 1.828/2006;

c) asigură comunicarea pe problematica PO DCA cu potentialii beneficiari si cu publicul larg;

d) diseminează informatiile relevante si asigură îndrumarea beneficiarilor;

e) realizează si pune în aplicare planul de comunicare pentru PO DCA;

f) asigură informarea cetătenilor si a mass-mediei cu privire la rolul UE în derularea PO DCA si constientizarea potentialilor beneficiari cu privire la oportunitătile generate de implementarea acestuia, în conformitate cu prevederile comunitare;

g) asigură avizul de conformitate pentru măsurile de informare si publicitate luate de beneficiari în vederea respectării legislatiei comunitare si a prevederilor contractuale;

h) asigură buna functionare a SMIS, în vederea colectării informatiilor referitoare la implementare, necesare managementului financiar, monitorizării, verificării, auditării si evaluării programului operational;

i) gestionează baza de date privind ideile de proiect si cererile de finantare primite de directie;

j) dezvoltă mecanismul privind alocarea cererilor de finantare si a ideilor de proiect ofiterilor de proiect;

k) gestionează baza de date privind evaluatorii externi si interni a cererilor de finantare;

l) realizează rapoarte si sinteze privind situatia ideilor de proiect si a cererilor de finantare aflate în diferite etape ale implementării în cadrul directiei;

m) asigură planificarea, dezvoltarea, întretinerea si monitorizarea unitară a sistemului IT din cadrul directiei, precum si eliminarea disfunctionalitătilor acestuia în limita competentelor;

n) analizează si întocmeste necesitătile de programe informatice, precum si solicitările tehnice pentru componente hardware în vederea asigurării compatibilitătii cu programele software rulate pe calculatoare;

o) asigură planificarea, proiectarea si implementarea sistemului de securitate a retelei proprii;

p) asigură implementarea sistemului de baze de date (conform cerintelor de implementare) si accesul la continutul acesteia;

r) administrează serverele de retea proprii;

s) asigură actualizarea site-ului/portalului web al directiei;

t) reprezintă directia, din punct de vedere tehnic, în relatia cu compartimentul de achizitii publice al MAI, pentru achizitiile de IT;

u) asigură securitatea echipamentelor IT si a datelor prin măsuri IT specifice;

v) asigură salvarea datelor si informatiilor la nivelul directiei, prin mecanisme IT specifice.

 

SECTIUNEA a 2-a

Serviciul strategie si coordonare program

 

Art. 17. - Serviciul strategie si coordonare program este format din Unitatea de coordonare si sinteză si Secretariatul tehnic comitet de monitorizare, având următoarele atributii comune:

a) asigură elaborarea si actualizarea PO DCA, în parteneriat cu actorii implicati;

b) asigură monitorizarea PO DCA;

c) asigură corespondenta cu actorii implicati pe întreaga durată a procesului de elaborare/actualizare a PO DCA;

d) asigură legătura cu institutiile si/sau structurile implicate în gestionarea fondurilor structurale;

e) asigură corelarea operatiunilor din PO DCA cu operatiunile din celelalte programe finantate din fonduri structurale;

f) urmăreste dezvoltarea parteneriatelor în procesul de programare si în fazele de implementare a PO DCA, în conformitate cu prevederile legislatiei comunitare;

g) asigură coordonarea axei prioritare 3 - Asistenta tehnică a PO DCA, prin asigurarea gestionării fondurilor alocate acestei priorităti;

h) elaborează manualele de proceduri specifice fiecărei unităti si asigură pistele de audit corespunzătoare;

i) asigură înregistrarea si actualizarea cu celeritate a informatiilor în SMIS - CSNR si în SFC, fiind responsabilă de acuratetea, integritatea si nivelul de completare a datelor din competenta sa;

j) previne, detectează si raportează în scris către ofiterul de nereguli si riscuri toate neregulile identificate în activitatea curentă.

Art. 18. - Atributii specifice ale Unitătii de coordonare si sinteză sunt următoarele:

a) elaborează/actualizează capitolele specifice din CSNR;

b) propune, în vederea negocierii, modificări ale PO DCA reprezentantilor Comisiei Europene, în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului nr. 1.083/2006;

c) derulează activitătile necesare demarării procesului de programare a următoarei perioade de programare a fondurilor structurale;

d) realizează, actualizează si implementează Strategia de resurse umane a directiei;

e) gestionează, în colaborare cu Directia generală resurse umane, segment al administratiei publice, resursele umane ale directiei;

f) elaborează/actualizează si monitorizează implementarea Planului de instruire pentru personalul directiei, a beneficiarilor si potentialilor beneficiari ai PO DCA si a membrilor Comitetului de monitorizare al PO DCA;

g) desfăsoară activităti de raportare generală asupra activitătii directiei;

h) asigură legătura cu actorii implicati în coordonarea asistentei tehnice aferente programelor operationale finantate din fonduri structurale;

i) asigură legătura cu structurile MAI implicate în gestionarea achizitiilor publice efectuate din fondurile axei prioritare 3 - Asistenta tehnică a PO DCA;

j) asigură legătura cu structurile MAI responsabile de gestiunea financiară a fondurilor alocate axei prioritare 3 - Asistenta tehnică a PO DCA;

k) verifică cererile depuse spre finantare din axa prioritară 3 - Asistenta tehnică a PO DCA si asigură implementarea proiectelor care primesc finantare din aceste fonduri, prin întocmirea, avizarea si aprobarea, după caz, a documentelor precum cereri de rambursare, rapoarte tehnice de progres etc;

l) comunică lunar pentru luna următoare necesarul de credite din fondurile alocate axei prioritare 3 - Asistenta tehnică a PO DCA către structurile MAI responsabile de gestiunea financiară a acestor fonduri;

m) furnizează informatiile necesare referitoare la axa prioritară 3 - Asistenta tehnică a PO DCA pentru fundamentarea prognozelor pentru fluxul de numerar si cel de plată întocmite de Compartimentul management financiar;

n) certifică realitatea si conformitatea cheltuielilor efectuate din proiectele finantate din axa prioritară 3 - Asistenta tehnică a PO DCA, în calitate de beneficiar al acestor fonduri;

o) acordă viza compartimentului de specialitate în cazul ordonantărilor de plată pentru cheltuielile efectuate în cadrul proiectelor finantate din axa prioritară 3 - Asistenta tehnică a PO DCA;


p) participă la reuniunile si grupurile de lucru dedicate asigurării demarcatiei si complementaritătii între programele operationale, informează si/sau implementează, după caz, recomandările rezultate;

r) asigură legătura cu reprezentantii altor autorităti de management si/sau organisme intermediare din tară sau din străinătate.

Art. 19. - Atributiile specifice Secretariatului tehnic Comitet de monitorizare sunt următoarele:

a) asigură constituirea si organizarea Comitetului de monitorizare al PO DCA, în conformitate cu prevederile art. 63 si 64 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006;

b) desfăsoară activităti specifice de monitorizare a implementării PO DCA si asigură legătura cu reprezentantii CE în cadrul procesului de analiză a performantei acestuia;

c) prezintă Comitetului de monitorizare progresul în atingerea obiectivelor specifice ale acestuia, precum si a tintelor stabilite pentru fiecare axă prioritară, în conformitate cu prevederile art. 65 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006;

d) colectează, analizează, înregistrează, prelucrează si integrează în mod continuu si sistematic, atât de la structurile interne responsabile, cât si din surse externe, informatii fizice si financiare privind implementarea PO DCA;

e) colaborează cu institutii de profil pentru colectarea datelor statistice si a celor provenite din surse administrative necesare monitorizării PO DCA;

f) elaborează Raportul anual de implementare, precum si Raportul final de implementare pentru PO DCA, în conformitate cu prevederile art. 67 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006, si le supune aprobării Comitetului de monitorizare, ulterior consultării ACIS si a ACP;

g) realizează coordonarea dintre asistenta financiară de preaderare (PHARE), cea de postaderare (Facilitatea de tranzitie) si Fondul Social European (FSE) pentru evitarea dublei finantări;

h) elaborează informări referitoare la stadiul fizic si/sau financiar de implementare a PO DCA;

i) desfăsoară activitătile specifice organizării reuniunilor Comitetului de monitorizare al PO DCA, precum si activitătile postreuniune si asigură legătura cu personalul acestui organism pe perioada dintre reuniuni;

j) elaborează, după caz, colectează si integrează documente supuse informării sau aprobării Comitetului de monitorizare al PO DCA.

 

SECTIUNEA a 3-a

Compartimentul management financiar

 

Art. 20. - Compartimentul management financiar este format din Unitatea de validare si Unitatea de plăti si contabilitate, având următoarele atributii comune de management financiar:

a) derulează gestionarea financiar-contabilă a operatiunilor finantate prin PO DCA;

b) elaborează si implementează procedurile operationale ale procesului de management financiar al fondurilor derulate prin PO DCA, asigurând îmbunătătirea activitătilor specifice, care garantează o pistă de audit adecvată;

c) asigură fundamentarea programării bugetare a sumelor necesare finantării proiectelor, pentru sursele de finantare reprezentând fonduri externe nerambursabile primite din FSE, precum si pentru cele alocate de la bugetul de stat;

d) autorizează si efectuează plătile pentru prefinantare si pentru rambursarea cheltuielilor eligibile/TVA efectuate de către beneficiarii proiectelor finantate prin PO DCA;

e) transmite informări financiare privind angajările bugetare si legale, validarea cheltuielilor, plata sumelor, evidenta financiar-contabilă către ACP, Comisia Europeană si alte organe abilitate, în conformitate cu legislatia în vigoare;

f) transmite sesizări către ofiterul de nereguli si riscuri, în cazul constatării unor nereguli privind derularea operatiunilor financiar-contabile;

g) se asigură că debitele constatate prin titlul de creantă se înregistrează în conformitate cu planul contabil si se deduc din cererile de rambursare depuse de beneficiarii PO DCA;

h) are competente în fazele de executie bugetară: angajarea cheltuielilor prin controlul financiar preventiv propriu si Unitatea de plăti si contabilitate, lichidarea cheltuielilor prin Unitatea de validare, ordonantarea cheltuielilor prin Unitatea de validare, control financiar preventiv propriu si Unitatea de plăti si contabilitate, plata cheltuielilor prin Unitatea de plăti si contabilitate;

i) asigură păstrarea în vederea arhivării a documentelor proprii conform cerintelor nationale si comunitare;

j) efectuează reconcilieri periodice interne si externe pentru a se asigura controlul intern al datelor si raportărilor;

k) asigură înregistrarea si actualizarea cu celeritate a informatiilor în SMIS - CSNR, fiind responsabilă de acuratetea, integritatea si nivelul de completare a datelor din competenta sa.

Art. 21. - Unitatea de validare are următoarele atributii specifice:

a) se implică în faza de lichidare a cheltuielilor din cadrul executiei bugetare prin determinarea sumelor datorate beneficiarilor proiectelor finantate prin PO DCA, în cadrul raportului de validare;

b) are competente în faza de ordonantare a cheltuielilor bugetare, prin care se confirmă că plata sumelor din cadrul cererilor de rambursare sau al solicitărilor de acordare a prefinantării poate fi realizată;

c) asigură recuperarea integrală a prefinantării acordate beneficiarilor, progresiv din cererile de rambursare depuse înainte de plata finală a proiectului;

d) asigură validarea cererilor de rambursare de la beneficiari, în vederea efectuării plătilor din fonduri comunitare sau de la bugetul de stat;

e) asigură deducerea sumelor reprezentând debite de recuperat stabilite prin titlurile de creantă din cererea de rambursare;

f) initiază prognozele de fluxuri de fonduri aferente prefinantării, cofinantării/TVA de la bugetul de stat, precum si ale celor aferente contributiei UE si le transmite către Unitatea de plăti si contabilitate spre completare si transmitere la ACP.

Art. 22. - Unitatea de plăti si contabilitate are următoarele atributii specifice:

a) elaborează si fundamentează estimările privind creditele de angajament si creditele bugetare pentru fonduri UE si contributie natională;

b) elaborează si transmite ACP notificări cu privire la cererea de suplimentare a bugetului, însotite de prognoze ale fluxului de numerar pentru rambursarea cheltuielilor eligibile din bugetul de stat, inclusiv TVA aferentă, în vederea asigurării cofinantării de la bugetul de stat;

c) efectuează deschiderile de credite bugetare în limita creditelor bugetare si potrivit destinatiilor aprobate pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli;


d) elaborează si transmite ACP cereri de fonduri lunare pentru sumele aprobate ca fiind eligibile la nivel de directie, însotite de prognoze ale fluxului de fonduri aferente contributiei UE;

e) elaborează si transmite ACP notificări de prefinantare însotite de prognoze ale fluxului de fonduri de prefinantare de la UE, pe baza contractelor de finantare încheiate cu beneficiarii;

f) are competente în fazele de angajare si ordonantare a executiei bugetare, prin care se confirmă că sumele angajate/ordonantate se încadrează în liniile bugetare aprobate si în disponibilul existent la momentul angajării/ordonantării;

g) are competente în faza de plată a cheltuielilor publice, prin efectuarea plătilor conform ordonantărilor de plată;

h) primeste de la ACP sumele aferente programului operational si efectuează plătile, din fondurile UE si din cofinantarea de la bugetul de stat, către beneficiari în mod regulat, fără întârzieri sau deduceri nejustificate;

i) asigură înregistrarea si raportarea operatiilor financiare într-un sistem contabil computerizat, în conformitate cu planul contabil si procedurile în vigoare, utilizând coduri pentru toate operatiile contabile aferente PO DCA, în vederea reflectării surselor de finantare (FSE, bugetul de stat etc);

j) elaborează si transmite ACP situatii financiare de sinteză (declaratii lunare de cheltuieli validate ca fiind eligibile la nivelul PO DCA, informări cu privire la plătile de prefinantare efectuate, declaratii de cheltuieli pentru închideri partiale);

k) actualizează tabelul centralizator privind managementul ratei de schimb pentru PO DCA.

Art. 23. - (1) În cadrul Compartimentului management financiar se acordă viză de control financiar preventiv propriu, în sensul verificării sistematice si identificării proiectelor de operatiuni care nu respectă conditiile de legalitate, regularitate si/sau, după caz, de încadrare în limitele si destinatia creditelor bugetare si de angajament si prin a căror efectuare s-ar prejudicia fondurile publice nationale si comunitare.

(2) Persoana responsabilă cu controlul financiar preventiv propriu acordă viză pentru proiectele de operatiuni derulate în cadrul activitătilor specifice ale directiei, stabilite prin reglementările interne ale MAI.

(3) Persoana desemnată cu controlul financiar preventiv propriu are si rolul de supraveghere a organizării, tinerii, actualizării si raportării evidentei angajamentelor bugetare si legale.

(4) Persoana desemnată cu controlul financiar preventiv propriu întocmeste si transmite rapoarte trimestriale si anuale privind activitatea de control financiar preventiv propriu către Directia generală financiară si alte structuri abilitate.

 

SECTIUNEA a 4-a

Compartimentul control si antifraudă

 

Art. 24. - Personalul Compartimentului control si antifraudă asigură respectarea legalitătii, regularitătii si conformitătii în utilizarea si administrarea fondurilor provenite din asistenta financiară nerambursabilă acordată de Comisia Europeană prin FSE, precum si a fondurilor de cofinantare aferente, în scopul protejării intereselor financiare ale bugetului UE si ale bugetului de stat, având următoarele atributii specifice:

a) elaborează analiza de risc si întocmeste Planul de control pentru proiectele finantate prin PO DCA;

b) asigură conditiile necesare pentru derularea controalelor la fata locului, în sensul pregătirii documentelor necesare

efectuării misiunii de control, culegerii datelor referitoare la proiectul analizat si elaborării fiselor de verificări;

c) În baza planului de control efectuează verificări la fata locului, în orice fază de implementare a proiectelor, privind furnizarea de produse si servicii, realitatea cheltuielilor declarate de beneficiari pentru operatiuni, precum si conformitatea acestora cu datele prezentate în rapoartele de progres si în cererile de rambursare, cu termenii si conditiile contractului/ordinului de finantare, cu reglementările legale comunitare si nationale;

d) efectuează actiuni de control în cazurile în care există indicii si/sau sesizări provenite din interiorul si exteriorul autoritătii de management (AM), inclusiv a celor cuprinse în rapoartele de audit, cu privire la gestiunea financiară defectuoasă sau frauduloasă a fondurilor provenite din asistenta financiară externă nerambursabilă, precum si din cofinantarea natională aferentă;

e) efectuează misiuni de control ad-hoc dispuse prin decizia conducerii directiei, ori de câte ori aceasta consideră că este necesar;

f) realizează verificări la fata locului ex-post, pentru verificarea cu precădere a păstrării pistei de audit de către beneficiari;

g) efectuează verificări administrative ale achizitiilor publice în baza documentelor justificative solicitate de directie;

h) sesizează ofiterul de nereguli si riscuri cu privire la neregulile/suspiciunile de fraudă constatate în timpul verificărilor efectuate;

i) întocmeste procesul-verbal de control la fata locului si raportul de control pentru fiecare misiune de control realizată;

j) monitorizează actiunile corective si modul de îndeplinire de către beneficiari a măsurilor dispuse ca urmare a misiunilor de control efectuate;

k) stabileste obligatiile de plată privind creantele bugetare provenite din sumele plătite necuvenit din fonduri comunitare si/sau din sume de cofinantare aferente, ca urmare a neregulilor, cadrul legal încălcat si persoanele obligate la plată, prin întocmirea proceselor-verbale de constatare pentru individualizarea creantelor bugetare, ce reprezintă titlu de creantă în conditiile legii;

l) colaborează cu Compartimentul de management financiar si cu Unitatea nereguli si recuperări debite în ceea ce priveste evidenta contabilă si recuperarea debitelor, precum si cu celelalte structuri interne din cadrul MAI, în vederea îndeplinirii atributiilor specifice;

m) colaborează cu institutiile si autoritătile nationale cu atributii în domeniu, în scopul protectiei intereselor financiare ale UE;

n) asigură înregistrarea si actualizarea informatiilor în SMIS - CSNR, fiind responsabilă de acuratetea, integritatea si nivelul de completare a datelor din competenta sa;

o) elaborează manualele de proceduri specifice si asigură pistele de audit corespunzătoare.

 

SECTIUNEA a 5-a

Unitatea nereguli si recuperări debite

 

Art. 25. - Personalul Unitătii nereguli si recuperări debite asigură prevenirea, detectarea si evaluarea neregulilor identificate, raportarea si monitorizarea cazurilor de nereguli, recuperarea debitelor provenite din utilizarea necorespunzătoare a fondurilor, având următoarele atributii specifice:


a) asigură documentarea, implementarea, controlul si îmbunătătirea activitătilor specifice printr-un sistem de proceduri si instructiuni scrise, care garantează o pistă de audit adecvată;

b) contribuie prin activităti specifice de prevenire a neregulilor si a altor fapte ilegale, inclusiv prin identificarea, analiza, prioritizarea si controlul riscurilor identificate pentru fiecare obiectiv/activitate specifică directiei, în scopul implementării unui management eficient al riscurilor;

c)în cazul primirii unor sesizării din surse interne sau externe autoritătii de management privind suspiciuni de nereguli, incluzând actele primare administrative de constatare emise de autorităti competente, alertează conducerea directiei în scopul analizei pentru declansarea actiunilor preventive si actiunilor proprii de verificare, stabilire si individualizare a obligatiilor de plată (organizate de membrii Compartimentului control si antifraudă din cadrul directiei) sau, după caz, notifică alte structuri competente pentru realizarea verificărilor/investigatiilor specifice;

d) în cazul primirii unor sesizării privind nereguli/alte acte primare administrative de constatare, informează personalul direct implicat din cadrul directiei, în scopul reducerii gradului de impact negativ al neregulii sau posibilitătii de aparitie a unei nereguli similare;

e) asigură caracterul complet si corect al înregistrărilor din registrul riscurilor, registrul sesizărilor de nereguli, registrul cazurilor de nereguli si registrul debitorilor;

f) întocmeste si transmite ACP si, după caz, altor autorităti competente nationale notificările si rapoartele privind neregulile, precum si cele privind debitele înregistrate si stadiul recuperării acestora;

g) monitorizează cazurile de nereguli înregistrate de la detectarea lor până la stingerea creantelor bugetare rezultate din nereguli si implementării eventualelor măsuri corective aplicate pentru eliminarea riscului de a se repeta;

h) colaborează cu Compartimentul management financiar în ceea ce priveste evidenta contabilă si deducerea din cererile de rambursare a debitelor înregistrate si a majorărilor de întârziere aferente;

i) în cazul nerecuperării administrative prin plată voluntară sau prin deducere a creantelor stabilite prin titlul de creantă, transmite către Agentia Natională de Administrare Fiscală procesul-verbal de constatare/hotărârea judecătorească si dovada comunicării către debitor în scopul aplicării procedurii de executare silită;

j) colaborează cu structurile MAI si, după caz, cu alte structuri nationale competente, în scopul mentinerii evidentei recuperării creantelor si aplicării eventualelor măsuri corective stabilite de procedurile administrative civile si/sau penale;

k) efectuează reconcilieri periodice interne si externe pentru a se asigura controlul intern al datelor si raportărilor;

l) colaborează cu institutiile si autoritătile nationale/comunitare cu atributii în domeniu în scopul prevenirii si luptei antifraudă;

m) asigură înregistrarea si actualizarea informatiilor în SMIS - CSNR, fiind responsabilă de acuratetea, integritatea si nivelul de completare a datelor din competenta sa;

n) elaborează manualele de proceduri specifice si asigură pistele de audit corespunzătoare.

 

SECTIUNEA a 6-a

Unitatea de evaluare

 

Art. 26. - Personalul Unitătii de evaluare are următoarele atributii specifice:

a) coordonează activitătile de evaluare a PO DCA;

b) elaborează si implementează Planul multianual de evaluare;

c) mentine legătura cu principalii actori implicati în evaluarea PO DCA;

d) informează Comitetul de monitorizare al PO DCA asupra rezultatelor evaluărilor si asupra modalitătilor propuse pentru implementarea acestora;

e) convoacă si conduce activitătile Comitetului de coordonare pentru evaluarea programului operational;

f) organizează evaluările intermediare ale PO DCA;

g) propune Comitetului de monitorizare realizarea de evaluări ad-hoc ale PO DCA, atunci când se înregistrează îndepărtări semnificative de la obiectivele propuse initial;

h) coordonează procesul de contractare a proiectelor de evaluare;

i) controlează din punct de vedere calitativ rapoartele de evaluare primite;

j) monitorizează progresul realizat în implementarea recomandărilor de evaluare;

k) asigură înregistrarea si actualizarea cu celeritate a informatiilor în SMIS - CSNR, fiind responsabilă de acuratetea, integritatea si nivelul de completare a datelor din competenta sa;

l) elaborează manualele de proceduri specifice si asigură pistele de audit corespunzătoare.

 

SECTIUNEA a 7-a

Unitatea de gestionare a documentelor si înregistrărilor

 

Art. 27. - Personalul Unitătii de gestionare a documentelor si înregistrărilor are următoarele atributii specifice:

a) asigură circuitul documentelor în cadrul directiei, potrivit unui document independent, aprobat de conducerea directiei;

b) organizează, identifică si arhivează documentele directiei (electronic si pe hârtie), răspunzând de depozitarea si predarea acestora arhivei MAI;

c) asigură trasabilitatea documentelor;

d) identifică riscurile asociate obiectivelor procesului de control al documentelor si înregistrărilor si răspunde de implementarea măsurilor de reducere/eliminare stabilite de factorii decizionali;

e) colaborează cu personalul directiei cu atributii de secretariat tehnic al Comitetului de monitorizare al PO DCA;

f) elaborează manualele de proceduri specifice si asigură pistele de audit corespunzătoare;

g) gestionează procesul de contestatii conform procedurii.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 28. - Personalul directiei execută deplasări interne si externe în interes de serviciu, potrivit dispozitiilor conducerii directiei.

Art. 29. - Personalul directiei respectă confidentialitatea datelor în exercitarea atributiilor de serviciu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 30. - După aprobare, Regulamentul de organizare si functionare al directiei se aduce la cunostinta personalului directiei, care este obligat să-l cunoască în părtile ce îl privesc si să aplice întocmai prevederile acestuia.

Art. 31. -În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament se vor elabora fisele posturilor personalului din cadrul directiei.

Art. 32. - Anexele nr. 1 a), 1 b) si anexele nr. 2-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.


 

ANEXA Nr. 1a)*

la regulament

 

DIAGRAMA DE RELATII INTERNE

a Directiei pentru dezvoltarea capacitătii administrative

 


 

ANEXA Nr. 1b)*

la regulament

 

DIAGRAMA DE RELATII EXTERNE

a Directiei generale pentru dezvoltarea capacitătii administrative

 


 

ANEXA Nr. 2*

la regulament

 

ORGANIGRAMA

Directiei pentru dezvoltarea capacitătii administrative

 


 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

 

Directia pentru dezvoltarea capacitătii administrative

 

Aprob

Conducătorul institutiei,

.....................................

 

FISA POSTULUI

Nr. 1

 

Denumirea postului: director

Nivelul postului: functie publică de conducere

Scopul principal al postului1:

- îndeplineste activităti specifice utilizării fondurilor structurale;

- coordonează, îndrumă, verifică si răspunde de întreaga activitate desfăsurată de personalul Directiei pentru dezvoltarea capacitătii administrative.

Conditii specifice privind ocuparea postului:

- Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă

- Perfectionări (specializări): managementul fondurilor europene

- Cunostinte de operare calculator: Windows, Word, Excel, Power Point, Internet Explorer, Microsoft Outlook - nivel avansat

- Limbi străine2 (necesitate si grad de cunoastere): limba engleză - nivel avansat -Abilităti, calităti si aptitudini necesare:

- capacitatea de adaptare la activităti complexe în continuă modificare;

- aptitudini deosebite de analiză si sinteză si de întocmire a rapoartelor;

- abilităti pentru sustinerea de prezentări;

- capacitatea de a lucra atât în echipă, cât si independent;

- spirit constructiv în abordarea problemelor;

- corectitudine, disciplină si un angajament clar în administrarea fondurilor publice.

- Cerinte specifice (de exemplu: călătorii frecvente, delegări):

- cunoasterea procesului de utilizare a fondurilor structurale, atitudine proactivă în raport cu atributiile postului;

- disponibilitate pentru călătorii, delegări în tară si peste hotare;

- capacitate de comunicare eficientă.

- Competentă managerială:

- capacitate de a coordona, organiza, conduce, controla, delega, în gestionarea resurselor umane, de a dezvolta abilitătile personalului, abilităti în domeniul instruirii, de mediere si negociere, obiectivitate în apreciere.

Atributii3 specifice gestionării asistentei financiare nerambursabile - reprezintă 80% din totalul atributiilor de serviciu:

- coordonează eventualele modificări aduse documentelor strategice pentru fundamentarea accesării fondurilor europene: Programul operational „Dezvoltarea capacitătii administrative" (PO DCA), precum si a Documentului-cadru de implementare (DCI);

- negociază în baza mandatului acordat eventualele modificări ale PO DCA cu reprezentantii Comisiei Europene;

- urmăreste identificarea si pregătirea listei de proiecte care vor fi incluse în Programul operational „Dezvoltarea capacitătii administrative";

- coordonează activitatea de resurse umane la nivelul D DCA;

- supervizează elaborarea rapoartelor anuale si a raportului final privind implementarea tehnică si financiară a PO DCA;

 

1 Se vor indica necesitatea existentei postului si contributia pe care acesta o are în cadrul autoritătii sau institutiei publice.

2 Si limba minoritătilor nationale, acolo unde este cazul.

3 Se stabilesc pe baza activitătilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în concordantă cu specificul functiei publice. Gradul de complexitate si dificultate va creste treptat în functie de gradul profesional, pentru functiile publice de executie, sau de nivelul competentei manageriale, pentru functiile publice de conducere si pentru functiile publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici.


 

- face parte din Comitetul de monitorizare al PO DCA;

- participă la reuniunile comitetelor de monitorizare ale altor programe operationale ca membru titular sau supleant;

- coordonează actualizarea documentelor strategice potrivit recomandărilor venite ca urmare a rapoartelor de monitorizare si evaluare;

- dispune identificarea măsurilor ce trebuie întreprinse în vederea remedierii eventualelor nereguli constatate prin rapoartele de monitorizare si evaluare;

- aprobă raportul D DCA privind neregulile în vederea transmiterii acestuia la Autoritatea de certificare si plată;

- realizează sinteze si raportări solicitate de sefii ierarhici;

- asigură stabilirea, documentarea, implementarea, mentinerea si îmbunătătirea continuă a eficacitătii sistemului de management al calitătii;

- analizează ori de câte ori este necesar modul în care sunt îndeplinite obiectivele si atributiile persoanelor din subordine, prevăzute prin fisele posturilor, si dispune măsurile necesare.

Atributii cu caracter general reprezentând 20% din totalul atributiilor de serviciu:

- participă la sesiuni/seminarii/reuniuni pe teme de administratie publică si conexe;

- diseminează informatii generale în domeniul administratiei publice.

- Identificarea functiei publice

Denumire: director

Vechimea în specialitate necesară4 :

5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării functiei publice

Sfera relatională:

A. Intern:

a) relatii ierarhice:

- subordonat fată de secretarul de stat pentru reforma în administratia publică;

- superior personalului din cadrul D DCA;

b) relatii functionale: cu celelalte directii/directii generale din cadrul MAI;

c) relatii de control: îndrumă si controlează activitătile personalului din cadrul D DCA;

d) relatii de reprezentare: reprezintă directia si, după caz, pe bază de mandat, ministerul în relatia cu alte institutii, autorităti si organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale.

B. Extern:

a) cu autorităti si institutii publice: reprezintă directia si, după caz, pe bază de mandat, si ministerul;

b) cu seful de misiune desemnat pentru managementul Fondului Social European de la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;

c) în relatie cu organizatii internationale: reprezintă directia, si după caz, pe bază de mandat, ministerul.

Limite de competentă5:

- îndeplinirea atributiilor prevăzute în fisa postului si a sarcinilor primite de la conducerea departamentului, ministerului.

Delegarea de atributii:

- în lipsa titularului postului, atributiile din prezenta fisă vor fi preluate de către persoana desemnată prin delegare scrisă.

 

Întocmit de6:

Luat la cunostintă de către ocupantul postului:

Numele si prenumele:

 

Functia publică de conducere:

Secretar de stat

 

Semnătura.............................

Data întocmirii.........................

Numele si prenumele:

 

Functia publică de conducere:

Director

 

Semnătura.............................

Data......................................

 

4 Se stabileste pe baza prevederilor legale.

5 Reprezintă libertatea decizională de care beneficiază titularul pentru îndeplinirea atributiilor care îi revin.

6 Se întocmeste de conducătorul compartimentului în care îsi desfăsoară activitatea titularul postului.


 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

 

Directia pentru dezvoltarea capacitătii administrative

 

Aprob

Conducătorul institutiei,

.....................................

 

FISA POSTULUI

Nr. 2

 

Denumirea postului: director adjunct

Nivelul postului: functie publică de conducere

Scopul principal al postului1:

- îndeplinirea unor activităti specifice utilizării fondurilor structurale;

- asigurarea functionării si utilizării sistemului de gestionare financiar-contabilă si de control a operatiunilor finantate si derulate prin PO DCA.

Conditii specifice privind ocuparea postului:

- Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă

- Perfectionări (specializări): managementul fondurilor europene

- Cunostinte de operare calculator: Windows, Word, Excel, Power Point, Internet Explorer, Microsoft Outlook - nivel avansat

- Limbi străine2 (necesitate si grad de cunoastere): limba engleză - nivel avansat -Abilităti, calităti si aptitudini necesare:

- capacitatea de adaptare la activităti complexe în continuă modificare;

- aptitudini deosebite de analiză si sinteză si de întocmire a rapoartelor;

- abilităti pentru sustinerea de prezentări;

- capacitatea de a lucra atât în echipă, cât si independent;

- spirit constructiv în abordarea problemelor;

- corectitudine, disciplină si un angajament clar în administrarea fondurilor publice.

- Cerinte specifice (de exemplu: călătorii frecvente, delegări):

- cunoasterea procesului de utilizare a fondurilor structurale, atitudine proactivă în raport cu atributiile postului;

- disponibilitate pentru călătorii, delegări în tară si peste hotare;

- capacitate de comunicare eficientă.

- Competentă managerială:

- capacitate de a coordona, organiza, conduce, controla, delega, în gestionarea resurselor umane, de a dezvolta abilitătile personalului, abilităti în domeniul instruirii, de mediere si negociere, obiectivitate în apreciere.

Atributii3 specifice gestionării asistentei financiare nerambursabile - reprezintă 80% din totalul atributiilor de serviciu:

- coordonează, îndrumă si verifică activitătile desfăsurate de personalul din cadrul Compartimentului control si antifraudă si al Compartimentului de management financiar;

- asigură functionarea si gestionarea sistemului financiar-contabil a operatiunilor finantate si derulate prin PO DCA;

- gestionează derularea activitătilor privind controlul la fata locului a operatiunilor desfăsurate de beneficiari;

- semnează si aplică sigiliul pentru „Bun de plată" pe solicitarea de acordare a prefinantării pe raportul de validare în vederea rambursării către beneficiari a cheltuielilor eligibile din FSE si BS;

- aprobă previziunile fluxurilor de numerar (lunare) si plăti (trimestriale) înaintate de AM către ACP;

- verifică si semnează notificarea cu privire la contractele de furnizare de bunuri/prestare de servicii/executie de lucrări încheiate între un beneficiar si un operator economic;

 

1 Se vor indica necesitatea existentei postului si contributia pe care acesta o are în cadrul autoritătii sau institutiei publice.

2 Si limba minoritătilor nationale, acolo unde este cazul.

3 Se stabilesc pe baza activitătilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în concordantă cu specificul functiei publice. Gradul de complexitate si dificultate va creste treptat, în functie de gradul profesional, pentru functiile publice de executie, sau de nivelul competentei manageriale, pentru functiile publice de conducere si pentru functiile publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici.

 


- verifică si semnează informarea privind plătile de prefinantare efectuate, respectiv declaratia privind eligibilitatea cheltuielilor la nivel de axă prioritară a PO DCA.

- coordonează elaborarea manualelor si procedurilor privind managementul financiar si sistemul de control;

- analizează ori de câte ori este necesar modul în care sunt îndeplinite obiectivele si atributiile persoanelor din subordine, prevăzute prin fisele posturilor, si dispune măsurile necesare;

- supervizează elaborarea rapoartelor periodice si finale privind implementarea financiară a programului;

- notifică conducerea D DCA cu privire la orice modificare de procedură;

- efectuează informări financiare către Autoritatea de certificare si plată, Comisia Europeană si alte organe abilitate, la solicitarea acestora;

- îndeplineste atributii în conformitate cu activitătile de management financiar si control solicitate de sefii ierarhici.

Atributii cu caracter general - reprezentând 20% din totalul atributiilor de serviciu:

- participă la sesiuni/seminarii/reuniuni pe teme de administratie publică si conexe;

- diseminează informatii generale în domeniul administratiei publice.

Identificarea functiei publice

Denumire: Director adjunct

Vechimea în specialitate necesară4: 5 ani în specialitatea studiilor

Sfera relatională:

A. Intern:

a) relatii ierarhice:

- subordonat nemijlocit fată de directorul Directiei pentru dezvoltarea capacitătii administrative;

- subordonat fată de secretarul de stat pentru reforma în administratia publică;

b) relatii functionale: cu personalul D DCA si celelalte directii/directii generale din cadrul MAI;

c) relatii de control: îndrumă si controlează activitătile personalului din cadrul D DCA;

d) relatii de reprezentare: reprezintă directia generală si, după caz, pe bază de mandat, ministerul în relatia cu alte institutii nationale.

B. Extern:

a) cu autorităti si institutii publice: reprezintă directia si, după caz, pe bază de mandat, ministerul;

b) cu organizatii internationale: reprezintă directia si, după caz, pe bază de mandat, ministerul.

Limite de competentă5:

- îndeplinirea atributiilor prevăzute în fisa postului si a sarcinilor primite de la conducerea directiei, departamentului, ministerului.

- în lipsa directorului asigură conducerea Directiei pentru dezvoltarea capacitătii administrative.

Delegarea de atributii si competentă:

- în lipsa titularului postului, atributiile din prezenta fisă vor fi preluate de persoana desemnată de seful ierarhic superior.

 

Întocmit de6:

Luat la cunostintă de către ocupantul postului:

Contrasemnează7:

Numele si prenumele:

 

Functia publică de conducere: Director

 

Semnătura.......................

Data..............................

Numele si prenumele:

 

Functia publică de conducere:

Director adjunct implementare

 

Semnătura.....................

Data.............................

Numele si prenumele:

 

Secretar de stat,

...........................

 

Semnătura...............

Data........................

 

4 Se stabileste pe baza prevederilor legale.

5 Reprezintă libertatea decizională de care beneficiază titularul pentru îndeplinirea atributiilor care îi revin. s Se întocmeste de conducătorul compartimentului în care îsi desfăsoară activitatea titularul postului.

7 Contrasemnează superiorul conducătorului compartimentului.

 


ANEXA Nr. 5

la regulament

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

 

Directia pentru dezvoltarea capacitătii administrative

 

Aprob

Conducătorul institutiei,

.....................................

 

FISA POSTULUI

Nr.............

 

Denumirea postului: director adjunct

Nivelul postului: functie publică de conducere

Scopul principal al postului1:

- îndeplinirea unor activităti specifice utilizării fondurilor structurale;

- asigurarea functionării si utilizării sistemului de implementare.

Conditii specifice privind ocuparea postului:

- Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă

- Perfectionări (specializări): managementul fondurilor europene

- Cunostinte de operare calculator: Windows, Word, Excel, Power Point, Internet Explorer, utilizare programe specifice de e-mail

- Limbi străine2 (necesitate si grad de cunoastere): limba engleză - nivel avansat -Abilităti, calităti si aptitudini necesare:

- abilităti de a lucra cu resursele umane disponibile;

- capacitatea de adaptare la activităti complexe în continuă modificare;

- aptitudini deosebite de analiză si sinteză;

- abilităti de reprezentare a compartimentului pe care îl conduce si de comunicare;

- capacitatea de a coordona activitătile personalului din subordine în echipă, cât si independent;

- spirit constructiv în abordarea problemelor;

- corectitudine, disciplină si un angajament clar în administrarea fondurilor publice.

- Cerinte specifice (de exemplu: călătorii frecvente, delegări):

- cunoasterea procesului de utilizare a fondurilor structurale, atitudine proactivă în raport cu atributiile postului;

- disponibilitate pentru călătorii, delegări în tară si peste hotare;

- capacitate de comunicare eficientă.

- Competentă managerială:

- capacitate de a coordona, organiza, conduce, controla, delega, în gestionarea resurselor umane, de a dezvolta abilitătile personalului, abilităti în domeniul instruirii, de mediere si negociere, obiectivitate în apreciere.

Atributii3 specifice gestionării asistentei financiare nerambursabile - reprezintă 80% din totalul atributiilor de serviciu:

- se asigură de ducerea la îndeplinire a activitătilor personalului din subordine;

- coordonează elaborarea manualelor si a procedurilor privind evaluarea, selectia si monitorizarea proiectelor, precum si a instructiunilor aferente;

- coordonează elaborarea manualelor si a procedurilor privind procesul de comunicare si cel de tehnologia informatiei;

- analizează ori de câte ori este necesar modul în care sunt îndeplinite obiectivele si atributiile persoanelor din subordine, prevăzute prin fisele posturilor, si dispune măsurile necesare;

- asigură schimbul de informatii privind aspectele tehnice ale implementării programului cu directiile implicate din cadrul Comisiei Europene;

- notifică conducerea D DCAcu privire la orice modificare de procedură;

- coordonează activitatea de elaborare a criteriilor de selectie si transmiterea lor spre aprobare Comitetului de monitorizare;

- asigură respectarea criteriilor de selectie, monitorizare, raportare si comunicare stabilite în PO DCA;

- asigură derularea unui proces de selectie si contractare rapid, simplu, eficient si flexibil;

- coordonează monitorizarea constantă a proiectelor selectate (contractelor) pentru a se asigura respectarea legislatiei si a regulilor nationale si comunitare;

 

1 Se vor indica necesitatea existentei postului si contributia pe care acesta o are în cadrul autoritătii sau institutiei publice.

2 Si limba minoritătilor nationale, acolo unde este cazul.

3 Se stabilesc pe baza activitătilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în concordantă cu specificul functiei publice. Gradul de complexitate si dificultate va creste treptat în functie de gradul profesional, pentru functiile publice de executie, sau de nivelul competentei manageriale, pentru functiile publice de conducere si pentru functiile publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici.


 

- are competente în faza de angajare a cheltuielilor din cadrul executiei bugetare prin acordarea vizei de specialitate pe angajamentul bugetar individual, pe angajamentul legal (contractul de finantare) si pe propunerea de angajare a unei cheltuieli;

- are competente în faza de lichidare a cheltuielilor din cadrul executiei bugetare prin semnarea si aplicarea sigiliului pentru certificarea realitătii, regularitătii si legalitătii operatiunilor pe solicitarea de acordare a prefinantării si pe cererea de rambursare a beneficiarului;

- îndrumă promovarea eficientă a PO DCAsi sprijinirea corespunzătoare a potentialilor beneficiari;

- coordonează punerea la dispozitie a documentatiei necesare exercitării atributiilor Comitetului de monitorizare (oferă inclusiv date de implementare pentru elaborarea rapoartelor anuale si finale);

-îndrumă activitatea de administrare a sistemului ITsi coordonează managementul sistemului SMIS din cadrul D DCA;

- participă la reuniunile comitetelor de monitorizare ale altor programe operationale ca membru titular sau supleant;

- ocupantul postului are acces la informatii cu caracter strict secret.

Atributiile specifice directiei generale - reprezintă 20% din totalul atributiilor de serviciu:

- realizează sinteze si raportări solicitate de sefii ierarhici;

- îndeplineste alte atributii necesare bunei functionări a directiei, în limita competentelor dispuse de superiorul ierarhic.

Identificarea functiei publice corespunzătoare postului

Denumire: director adjunct

Vechimea în specialitate necesară4: 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării functiei publice

Sfera relatională:

A. Intern:

a) relatii ierarhice:

- subordonat nemijlocit fată de directorul Directiei pentru dezvoltarea capacitătii administrative;

- subordonat fată de secretarul de stat pentru reformă în administratia publică;

b) relatii functionale: cu expertii din cadrul directiei si cu personalul din celelalte directii de specialitate ale MAI;

c) relatii de reprezentare: reprezintă directia si, după caz, pe bază de mandat, ministerul în relatia cu alte institutii nationale.

B. Extern:

a) cu autorităti si institutii publice: reprezintă directia si, după caz, pe bază de mandat, reprezintă ministerul;

b) în relatie cu organizatii internationale: reprezintă directia si, după caz, pe bază de mandat, reprezintă ministerul.

Limite de competentă5:

- îndeplinirea atributiilor prevăzute în fisa postului si a sarcinilor primite de la conducerea departamentului, ministerului;

- în lipsa directorului are delegate atributii de conducere a directiei.

Delegarea de atributii si competentă:

- în lipsa titularului postului, atributiile din prezenta fisă vor fi preluate de persoana desemnată de seful ierarhic superior.

 

Întocmit de6:

Luat la cunostintă de către ocupantul postului:

Contrasemnează7:

Numele si prenumele:

 

Functia publică de conducere: Director

 

Semnătura.......................

Data..............................

Numele si prenumele:

 

Functia publică de conducere:

Director adjunct implementare

 

Semnătura.....................

Data.............................

Numele si prenumele:

 

Secretar de stat,

...........................

 

Semnătura...............

Data........................

 

4 Se stabileste pe baza prevederilor legale.

5 Reprezintă libertatea decizională de care beneficiază titularul pentru îndeplinirea atributiilor care îi revin, s Se întocmeste de conducătorul compartimentului în care îsi desfăsoară activitatea titularul postului. 7 Contrasemnează superiorul conducătorului compartimentului

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind aprobarea Planurilor de învătământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică si stagii de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii, pentru clasa a IX-a a liceului tehnologic, cursuri de zi si seral

 

În temeiul Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă, începând cu anul scolar 2009- 2010, pentru cursuri de zi, Planurile de învătământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică si stagii de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii, pentru clasa a IX-a din ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Se aprobă, începând cu anul scolar 2009-2010, pentru cursuri serale, planurile de învătământ aprobate la alin. (1), care nu includ pregătire practică si stagii de pregătire practică.

Art. 2. - Se aprobă Domeniile de pregătire de bază, în cadrul profilurilor tehnic, resurse naturale si protectia mediului si servicii, pentru care se organizează pregătirea în clasa a IX-a din ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi si seral, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Se aprobă Domeniile în care se asigură pregătirea în clasa a IX-a, liceu, filiera tehnologică, cursuri de zi si seral, pentru calificările de nivel 3 din Nomenclatorul calificărilor si Domeniile în care se asigură pregătirea în clasa a IX-a, liceu (ciclul superior) - filiera tehnologică, pentru calificările de nivel 3 din Nomenclatorul calificărilor, conform anexelor nr. 3 si 4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - După intrarea în vigoare a prezentului ordin, orice prevedere contrară se abrogă.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - Secretariatul de Stat pentru învătământul Preuniversitar, Directia generală educatie timpurie, scoli, performantă si programe, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor si relatia cu Parlamentul, Directia generală buget-finante, patrimoniu si investitii, Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar, Centrul National pentru Dezvoltarea învătământului Profesional si Tehnic, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si conducerile unitătilor de învătământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 2 martie 2009.

Nr. 3.312.

 


ANEXA Nr. 1

 

PLANURILE DE ÎNVĂTĂMÂNT

pentru cultura de specialitate, pregătire practică si stagii de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii, pentru clasa a IX-a din ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică

 

Domeniul pregătirii de bază: Mecanică

 

 

 

Cultură de specialitate si pregătire practică săptămânală

 

 

 

Total ore/an = 9 ore/săptămână x 36 săptămâni = 324 ore

 

 

Modul I. Desen tehnic industrial

 

 

 

Total ore/an:

 

36

 

din care:

Laborator tehnologic

-

 

 

Instruire practică

-

 

Modul II. Studiul materialelor

 

 

 

Total ore/an:

 

36

 

din care:

Laborator tehnologic

-

 

 

Instruire practică

-

 

Modul III. Tehnologii generale mecanice

 

 

 

Total ore/an:

 

180

 

din care:

Laborator tehnologic

-

 

 

Instruire practică

108

 

Modul IV. Măsurări tehnice

 

 

 

Total ore/an:

 

36

 

din care:

Laborator tehnologic

-

 

 

Instruire practică

-

 

Modul V. Sănătatea si securitatea muncii

 

 

Total ore/an:

 

36

 

din care:

Laborator tehnologic

-

 

 

Instruire practică

-

 

Stadiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală

90

 

Modul VI*)...............................................

 

 

 

Total ore/an:

 

 

 

 

Total ore/an = 3 săptămâni x 5 zile x 6 ore/zi = 90 ore/an

 

 

total general: 414 ore/an

 

            notă: În clasa a IX-a stagiul de pregătire practică se desfăsoară în atelierele-scoală.

 

 

Domeniul pregătirii de bază: Electromecanică

 

 

Cultură de specialitate si pregătire practică săptămânală

 

 

 

 

Total ore/an = 9 ore/săptămână x 36 săptămâni = 324 ore

 

 

Modul I. Tehnologia lucrărilor electromecanice

 

 

Total ore/an:

 

180

 

din care:

Laborator tehnologic

-

 

 

Instruire practică

108

 

Modul II. Desen tehnic industrial

 

 

 

Total ore/an:

 

36

 

din care:

Laborator tehnologic

-

 

 

Instruire practică

-

 

Modul III. Măsurări tehnice

 

 

 

Total ore/an:

 

36

 

din care:

Laborator tehnologic

-

 

 

Instruire practică

-

 

Modul IV Studiul materialelor

 

 

 

Total ore/an:

 

36

 

din care:

Laborator tehnologic

-

 

 

Instruire practică

-

 

Modul V Sănătatea si securitatea muncii

 

 

Total ore/an:

 

36

 

din care:

Laborator tehnologic

-

 

 

Instruire practică

-

 

Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală

 

 

Modul VI*)..............................................

 

 

 

Total ore/an:

 

90

 

 

Total ore/an = 3 săptămâni x 5 zile x 6 ore/zi = 90 ore/an

 

 

total general: 414 ore/an

 

            notă: În clasa a IX-a stagiul de pregătire practică se desfăsoară în atelierele-scoală.

 

*) Denumirea si continutul modulului/modulelor vor fi stabilite de unitatea de învătământ, cu avizul inspectoratului scolar, în vederea dobândirii unitătilor de competente cheie „Rezolvarea de probleme" si „Organizarea locului de muncă" din standardul de pregătire profesională.


 

 

 

Domeniul pregătirii de bază: Electronică automatizări

 

 

Cultură de specialitate si pregătire practică săptămânală

 

 

 

Total ore/an = 9 ore/săptămână x 36 săptămâni = 324 ore

 

 

Modul 1. Tehnologie electronică

 

 

 

Total ore/an

 

72

 

din care:

Laborator tehnologic

-

 

 

Instruire practică

36

 

Modul II. Circuite electrice

 

 

 

Total ore/an

 

108

 

din care:

Laborator tehnologic

36

 

 

Instruire practică

-

 

Modul III. Măsurări electrice

 

 

 

Total ore/an

 

108

 

din care:

Laborator tehnologic

36

 

 

Instruire practică

-

 

Modul IV. Sănătatea si securitatea muncii

 

 

Total ore/an:

 

36

 

din care:

Laborator tehnologic

-

 

 

Instruire practică

-

 

Stadiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală

 

 

Modul V*)...............................................

 

 

 

Total ore/an:

 

90

 

 

Total ore/an = 3 săptămâni x 5 zile x 6 ore/zi = 90 ore/an

 

 

total general: 414 ore/an

 

            notă: În clasa a IX-a stagiul de pregătire practică se desfăsoară în atelierele-scoală.

 

Domeniul pregătirii de bază: Electric

 

 

 

Cultură de specialitate si pregătire practică săptămânală

 

 

 

 

Total ore/an =9 ore/săptămână x 36 săptămâni =324 ore

 

 

Modul I. Tehnologia lucrărilor electrotehnice

 

 

Total ore/an:

 

180

 

din care:

Laborator tehnologic

-

 

 

Instruire practică

108

 

Modul II. Desen tehnic

 

 

 

Total ore/an:

 

36

 

din care:

Laborator tehnologic

-

 

 

Instruire practică

-

 

Modul III. Materiale electrotehnice

 

 

 

Total ore/an:

 

36

 

din care:

Laborator tehnologic

-

 

 

Instruire practică

-

 

Modul IV. Măsurări tehnice

 

 

 

Total ore/an:

 

36

 

din care:

Laborator tehnologic

-

 

 

Instruire practică

-

 

Modul V Sănătatea si securitatea munci

 

 

 

Total ore/an:

 

36

 

din care:

Laborator tehnologic

-

 

 

Instruire practică

-

 

Stadiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală

 

 

Modul VI*)..............................................

 

 

 

Total ore/an:

 

90

 

 

Total ore/an = 3 săptămâni x 5 zile x 6 ore/zi = 90 ore/an

 

 

total general: 414 ore/an

 

notă:

În clasa a IX-a stagiul de pregătire practică se desfăsoară în atelierele-scoală.

 

*) Denumirea si continutul modulului/modulelor vor fi stabilite de unitatea de învătământ, cu avizul inspectoratului scolar, în vederea dobândirii unitătilor de competente cheie „Rezolvarea de probleme" si „Organizarea locului de muncă" din standardul de pregătire profesională.

 


Domeniul pregătirii de bază: Chimie industrială

 

 

 

Cultură de specialitate si pregătire practică săptămânală

 

 

 

 

Total ore/an = 9 ore/săptămână x 36 săptămâni = 324 ore

 

 

Modul 1. Materii prime si materiale în industria chimică

 

 

 

Total ore/an:

 

108

 

din care:

Laborator tehnologic

36

 

 

Instruire practică

-

 

Modul II. Operatii de pregătire a materiilor prime în industria chimică

 

 

 

Total ore/an:

 

108

 

din care:

Laborator tehnologic

18

 

 

Instruire practică

36

 

Modul III. Sănătatea si securitatea muncii

 

 

 

Total ore/an:

 

36

 

din care :

Laborator tehnologic

-

 

 

Instruire practică

-

 

Modul IV. Măsurări si calcule tehnice

 

 

 

Total ore/an:

 

72

 

din care:

Laborator tehnologic

18

 

 

Instruire practică

-

 

Stadiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală

 

 

 

Modul V*)....................................................................................................

 

 

 

Total ore/an:

 

90

 

 

Total ore/an = 3 săptămâni x 5 zile x 6 ore/zi = 90 ore/an

 

 

total general: 414 ore/an

 

 

 

            notă: În clasa a IX-a stagiul de pregătire practică se desfăsoară în atelierele-scoală.

 

Domeniul pregătirii de bază: Materiale de constructii

 

 

 

Cultură de specialitate si pregătire practică săptămânală

 

 

 

 

Total ore/an = 9 ore/săptămână x 36 săptămâni = 324 ore

 

 

Modul I. Materii prime si materiale

 

 

 

Total ore/an:

 

72

 

din care:

Laborator tehnologic

36

 

 

Instruire practică

-

 

Modul II. Operatii de pregătire a materiilor prime

 

 

 

Total ore/an:

 

108

 

din care:

Laborator tehnologic

-

 

 

Instruire practică

36

 

Modul III. Sănătatea si securitatea muncii

 

 

 

Total ore/an:

 

36

 

din care :

Laborator tehnologic

-

 

 

Instruire practică

-

 

Modul IV. Prepararea amestecurilor de materii prime

 

 

 

Total ore/an:

 

108

 

din care:

Laborator tehnologic

-

 

 

Instruire practică

36

 

Stadiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală

 

 

 

Modul V*)....................................................................................................

 

 

 

Total ore/an:

 

90

 

 

Total ore/an = 3 săptămâni x 5 zile x 6 ore/zi = 90 ore/an

 

 

total general: 414 ore/an

 

 

            notă: În clasa a IX-a stagiul de pregătire practică se desfăsoară în atelierele-scoală.

 

*) Denumirea si continutul modulului/modulelor vor fi stabilite de unitatea de învătământ, cu avizul inspectoratului scolar, în vederea dobândirii unitătilor de competente cheie „Rezolvarea de probleme" si „Organizarea locului de muncă" din standardul de pregătire profesională.

 


Domeniul pregătirii de bază: Constructii, instalatii si lucrări publice

 

 

 

Cultură de specialitate si pregătire practică săptămânală

 

 

 

 

Total ore/an = 9 ore/săptămână x 36 săptămâni =: 324 ore

 

 

Modul 1. Constructii

 

 

 

Total ore/an:

 

90

 

din care:

Laborator tehnologic

-

 

 

Instruire practică

36

 

Modul II. Materiale de constructii

 

 

 

Total ore/an:

 

72

 

din care:

Laborator tehnologic

-

 

 

Instruire practică

36

 

Modul III. Instalatii

 

 

 

Total ore/an:

 

72

 

din care:

Laborator tehnologic

-

 

 

Instruire practică

36

 

Modul IV. Sănătatea si securitatea muncii

 

 

 

Total ore/an:

 

18

 

din care:

Laborator tehnologic

-

 

 

Instruire practică

-

 

Modul V. Materiale de instalatii

 

 

 

Total ore/an:

 

36

 

din care:

Laborator tehnologic

-

 

 

Instruire practică

-

 

Modul VI. Desen tehnic de constructii si instalatii

 

 

 

Total ore/an:

 

36

 

din care:

Laborator tehnologic

-

 

 

Instruire practică

-

 

Stadiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală

 

 

 

Modul VII *)...........................................................

 

 

 

Total ore/an:

 

90

 

 

Total ore/an = 3 săptămâni x 5 zile x 6 ore/zi = 90 ore/an

 

 

total general: 414 ore/an

 

            notă: În clasa a IX-a stagiul de pregătire practică se desfăsoară în atelierele-scoală.

 

Domeniul pregătirii de bază: Fabricarea produselor din lemn

 

 

 

Cultură de specialitate si pregătire practică săptămânală

 

 

 

 

Total ore/an = 9 ore/săptămână x 36 săptămâni = 324 ore

 

 

Modul I. Reprezentări grafice

 

 

 

Total ore/an:

 

72

 

din care:

Laborator tehnologic

36

 

 

Instruire practică

-

 

Modul II. Materii prime si materiale tehnologice

 

 

 

Total ore/an:

 

90

 

din care:

Laborator tehnologic

18

 

I

nstruire practică

-

 

Modul III. Sănătatea si securitatea muncii

 

 

 

Total ore/an:

 

36

 

din care:

Laborator tehnologic

-

 

 

Instruire practică

-

 

Modul IV Tehnologia prelucrării primare a lemnului

 

 

 

Total ore/an:

 

126

 

din care:

Laborator tehnologic

18

 

 

Instruire practică

36

 

Stadiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală

 

 

 

Modul V*)....................................................................................................

 

 

 

Total ore/an:

 

90

 

 

Total ore/an = 3 săptămâni x 5 zile x 6 ore/zi = 90 ore/an

 

 

 

total general: 414 ore/an

 

 

 

            notă: În clasa a IX-a stagiul de pregătire practică se desfăsoară în atelierele-scoală.

 

*) Denumirea si continutul modulului/modulelor vor fi stabilite de unitatea de învătământ, cu avizul inspectoratului scolar, în vederea dobândirii unitătilor de competente cheie „Rezolvarea de probleme" si „Organizarea locului de muncă" din standardul de pregătire profesională.

 


Domeniul pregătirii de bază: Industrie textilă si pielărie

 

 

 

Cultură de specialitate si pregătire practică săptămânală

 

 

 

 

Total ore/an = 9 ore/săptămână x 36 săptămâni = 324 ore

 

 

Modul 1. Materii prime pentru industria textilă

 

 

 

Total ore/an:

 

36

 

din care:

Laborator tehnologic

18

 

 

Instruire practică

-

 

Modul II. Materii prime pentru industria de pielărie

 

 

 

Total ore/an:

 

36

 

din care:

Laborator tehnologic

18

 

 

Instruire practică

-

 

Modul III. Sănătatea si securitatea muncii

 

 

 

Total ore/an:

 

36

 

din care:

Laborator tehnologic

-

 

 

Instruire practică

-

 

Modul IV. Limbaj tehnic grafic

 

 

 

Total ore/an:

 

72

 

din care:

Laborator tehnologic

-

 

 

Instruire practică

-

 

Modul V. Elemente de bază pentru obtinerea produselor textile

 

 

Total ore/an:

 

144

 

din care:

Laborator tehnologic

-

 

 

Instruire practică

72

 

Stadiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală

 

 

 

Modul VI*)..............................................................

 

 

 

Total ore/an:

 

90

 

 

Total ore/an = 3 săptămâni x 5 zile x 6 ore/zi = 90 ore/an

 

 

total general: 414 ore/an

 

            notă: În clasa a IX-a stagiul de pregătire practică se desfăsoară în atelierele-scoală.

 

Domeniul pregătirii de bază: Tehnici poligrafice

 

 

 

Cultură de specialitate si pregătire practică săptămânală

 

 

 

 

Total ore/an = 9 ore/săptămână x 36 săptămâni = 324 ore

 

 

Modul I. Forme de imprimare si tipar de probă

 

 

 

Total ore/an:

 

108

 

din care

: Laborator tehnologic

-

 

 

Instruire practică

36

 

Modul II. Echipamente pentru pregătirea formelor de imprimare si tipar de probă

 

 

 

Total ore/an:

 

108

 

din care:

Laborator tehnologic

-

 

 

Instruire practică

36

 

Modul III. Sănătatea si securitatea muncii

 

 

 

Total ore/an:

 

36

 

din care:

Laborator tehnologic

-

 

 

 

-

 

Modul IV Materiale poligrafice

Instruire practică

 

 

Total ore/an:

 

72

 

din care:

Laborator tehnologic

36

 

 

Instruire practică

-

 

Stadiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală

 

 

 

Modul V*)..................................................................

 

 

 

Total ore/an:

 

90

 

 

Total ore/an = 3 săptămâni x 5 zile x 6 ore/zi = 90 ore/an

 

 

total general: 414 ore/an

 

 

            notă: În clasa a IX-a stagiul de pregătire practică se desfăsoară în atelierele-scoală.

 

*) Denumirea si continutul modulului/modulelor vor fi stabilite de unitatea de învătământ, cu avizul inspectoratului scolar, în vederea dobândirii unitătilor de competente cheie „Rezolvarea de probleme" si „Organizarea locului de muncă" din standardul de pregătire profesională.

 


Domeniul pregătirii de bază: Agricultură

 

 

Cultură de specialitate si pregătire practică săptămânală

 

 

 

 

Total ore/an = 9 ore/săptămână x 36 săptămâni = 324 ore

 

 

Modul 1. Elemente de ecologie si conservare a mediului

 

 

Total ore/an:

 

72

 

din care:

Laborator tehnologic

-

 

 

Instruire practică

36

 

Modul II. Climatologie si pedologie

 

 

 

Total ore/an:

 

108

 

din care:

Laborator tehnologic

24

 

 

Instruire practică

12

 

Modul III. Sănătatea si securitatea muncii

 

 

Total ore/an:

 

36

 

din care:

Laborator tehnologic

-

 

 

Instruire practică

-

 

Modul IV. Agregate si instalatii agricole

 

 

 

Total ore/an:

 

108

 

din care:

Laborator tehnologic

-

 

 

Instruire practică

36

 

Stadiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală

 

 

Modul V*)................................................

 

 

 

Total ore/an:

 

90

 

 

Total ore/an = 3 săptămâni x 5 zile x 6 ore/zi = 90 ore/an

 

 

total general: 414 ore/an

 

 

            notă: În clasa a IX-a stagiul de pregătire practică se desfăsoară în atelierele-scoală.

 

 

Domeniul pregătirii de bază: Industrie alimentară

 

 

 

Cultură de specialitate si pregătire practică săptămânală

 

 

 

 

Total ore/an = 9 ore/săptămână x 36 săptămâni = 324 ore

 

 

Modul I. Materii prime si materiale în industria alimentară

 

 

 

Total ore/an:

 

36

 

din care:

Laborator tehnologic

18

 

 

Instruire practică

-

 

Modul II. Operatii si utilaje în industria alimentară

 

 

 

Total ore/an:

 

72

 

din care:

Laborator tehnologic

-

 

 

Instruire practică

18

 

Modul III. Sănătatea si securitatea muncii

 

 

 

Total ore/an:

 

36

 

din care:

Laborator tehnologic

-

 

 

Instruire practică

-

 

Modul IV. Microbiologia si igiena în industria alimentară

 

 

 

Total ore/an:

 

90

 

din care:

Laborator tehnologic

18

 

 

Instruire practică

-

 

Modul V Operatii de bază în laborator

 

 

 

Total ore/an:

 

90

 

din care:

Laborator tehnologic

54

 

 

Instruire practică

-

 

Stadiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală

 

 

 

Modul VI*)............................................

 

 

 

Total ore/an:

 

90

 

 

Total ore/an = 3 săptămâni x 5 zile x 6 ore/zi = 90 ore/an

 

 

total general: 414 ore/an

 

            notă: În clasa a IX-a stagiul de pregătire practică se desfăsoară în atelierele-scoală.

 

*) Denumirea si continutul modulului/modulelor vor fi stabilite de unitatea de învătământ, cu avizul inspectoratului scolar, în vederea dobândirii unitătilor de competente cheie „Rezolvarea de probleme" si „Organizarea locului de muncă" din standardul de pregătire profesională.

 


Domeniul pregătirii de bază: Silvicultură

 

 

 

Cultură de specialitate si pregătire practică săptămânală

 

 

 

 

Total ore/an = 9 ore/săptămână x 36 săptămâni = 324 ore

 

 

Modul 1. Specii lemnoase de interes forestier

 

 

 

Total ore/an:

 

90

 

din care:

Laborator tehnologic

18

 

 

Instruire practică

-

 

Modul II. Seminte si pepiniere forestiere

 

 

 

Total ore/an:

 

72

 

din care:

Laborator tehnologic

12

 

 

Instruire practică

24

 

Modul III. Pedologie si climatologie forestieră

 

 

 

Total ore/an:

 

54

 

din care:

Laborator tehnologic

18

 

 

Instruire practică

-

 

Modul IV. Produse nelemnoase ale pădurii

 

 

 

Total ore/an:

 

54

 

din care:

Laborator tehnologic

-

 

 

Instruire practică

18

 

Modul V. Fauna pădurilor si a apelor de munte

 

 

 

Total ore/an:

 

54

 

din care:

Laborator tehnologic

-

 

 

Instruire practică

18

 

Stadiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală

 

 

 

Modul VI*)..............................................................

 

 

 

Total ore/an:

 

90

 

 

Total ore/an = 3 săptămâni x 5 zile x 6 ore/zi = 90 ore/an

 

 

total general: 414 ore/an

 

            notă: În clasa a IX-a stagiul de pregătire practică se desfăsoară în atelierele-scoală.

 

 

Domeniul pregătirii de baza: Protectia mediului

 

 

Cultură de specialitate si pregătire practică săptămânală

 

 

 

Total ore/an = 9 ore/săptămână x 36 săptămâni = 324 ore

 

 

Modul I. Ecologie generală

 

 

 

Total ore/an:

 

108

 

din care:

Laborator tehnologic

-

 

 

Instruire practică

36

 

Modul II. Metode practice de investigare a ecosistemelor

 

 

Total ore/an:

 

72

 

din care:

Laborator tehnologic

-

 

 

Instruire practică

36

 

Modul III. Fenomene de risc în hidrologie

 

 

 

Total ore/an:

 

72

 

din care:

Laborator tehnologic

18

 

 

Instruire practică

-

 

Modul IV Fenomene de risc în meteorologie

 

 

Total ore/an:

 

72

 

din care:

Laborator tehnologic

18

 

 

Instruire practică

-

 

Stadiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală

 

 

Modul V*).................................................

 

 

 

Total ore/an:

 

90

 

 

Total ore/an = 3 săptămâni x 5 zile x 6 ore/zi = 90 ore/an

 

 

total general: 414 ore/an

 

            notă: În clasa a IX-a stagiul de pregătire practică se desfăsoară în atelierele-scoală.

 

*) Denumirea si continutul modulului/modulelor vor fi stabilite de unitatea de învătământ, cu avizul inspectoratului scolar, în vederea dobândirii unitătilor de competente cheie „Rezolvarea de probleme" si „Organizarea locului de muncă" din standardul de pregătire profesională.


 

Domeniul pregătirii de bază: Comert

 

 

 

Cultură de specialitate si pregătire practică săptămânală

 

 

 

 

Total ore/an = 9 ore/săptămână x 36 săptămâni = 324 ore

 

 

Modul 1. Patrimoniul unitătii

 

 

 

Total ore/an:

 

108

 

din care:

Laborator tehnologic

-

 

 

Instruire practică

-

 

Modul II. Organizarea unitătii economice

 

 

 

Total ore/an:

 

108

 

din care:

Laborator tehnologic

36

 

 

Instruire practică

36

 

Modul III. Calitatea produselor si serviciilor

 

 

 

Total ore/an:

 

108

 

din care:

Laborator tehnologic

36

 

 

Instruire practică

-

 

Stadiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală

 

 

 

Modul IV*).....................................................

 

 

 

Total ore/an:

 

90

 

 

Total ore/an = 3 săptămâni x 5 zile x 6 ore/zi = 90 ore/an

 

 

 

total general: 414 ore/an

 

Domeniul pregătirii de bază: Turism si alimentatie

 

 

 

Cultură de specialitate si pregătire practică săptămânală

 

 

 

 

Total ore/an = 9 ore/săptămână x 36 săptămâni = 324 ore

 

 

Modul I. Bazele restauratiei

 

 

 

Total ore/an:

 

180

 

din care:

Laborator tehnologic

-

 

 

Instruire practică

72

 

Modul II. Organizarea activitătii unitătilor de alimentatie si turism

 

 

 

Total ore/an:

 

108

 

din care:

Laborator tehnologic

-

 

 

Instruire practică

36

 

Modul III. Igiena si securitatea muncii în turism si alimentatie

 

 

 

Total ore/an:

 

36

 

din care:

Laborator tehnologic

-

 

 

Instruire practică

-

 

Stadiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală

 

 

 

Modul IV*)....................................................................................................

 

 

 

Total ore/an:

 

90

 

 

Total ore/an = 3 săptămâni x 5 zile x 6 ore/zi = 90 ore/an

 

 

total general: 414 ore/an

 

            notă: În clasa a IX-a stagiul de pregătire practică se desfăsoară în atelierele-scoală.

 

*) Denumirea si continutul modulului/modulelor vor fi stabilite de unitatea de învătământ, cu avizul inspectoratului scolar, în vederea dobândirii unitătilor de competente cheie „Rezolvarea de probleme" si „Organizarea locului de muncă" din standardul de pregătire profesională.


 

Domeniul pregătirii de bază: Estetica si igiena corpului omenesc

 

 

 

Cultură de specialitate si pregătire practică săptămânală

 

 

 

 

Total ore/an = 9 ore/săptămână x 36 săptămâni = 324 ore

 

 

Modul 1. Resurse pentru lucrări de estetică

 

 

 

Total ore/an:

 

108

 

din care:

Laborator tehnologic

-

 

 

Instruire practică

36

 

Modul II. Îngrijiri faciale si capilare

 

 

 

Total ore/an:

 

36

 

din care:

Laborator tehnologic

-

 

 

Instruire practică

18

 

Modul III. Bărbieritul facial si capilar

 

 

 

Total ore/an:

 

36

 

din care:

Laborator tehnologic

-

 

 

Instruire practică

18

 

Modul IV. Sănătatea si securitatea muncii

 

 

 

Total ore/an:

 

36

 

din care:

Laborator tehnologic

-

 

 

Instruire practică

-

 

Modul V. Examinarea clientului

 

 

 

Total ore/an:

 

72

 

din care:

Laborator tehnologic

-

 

 

Instruire practică

-

 

Modul VI. Organizarea salonului de estetică

 

 

 

Total ore/an:

 

36

 

din care:

Laborator tehnologic

-

 

 

Instruire practică

36

 

Stadiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală

 

 

 

Modul VII*)....................................................

 

 

 

Total ore/an:

 

90

 

 

Total ore/an = 3 săptămâni x 5 zile x 6 ore/zi = 90 ore/an

 

 

 

total general: 414 ore/an

 

 

            notă: În clasa a IX-a stagiul de pregătire practică se desfăsoară în atelierele-scoală.

 

*) Denumirea si continutul modulului/modulelor vor fi stabilite de unitatea de învătământ, cu avizul inspectoratului scolar, în vederea dobândirii unitătilor de competente cheie „Rezolvarea de probleme" si „Organizarea locului de muncă" din standardul de pregătire profesională.

 

ANEXA Nr. 2

 

DOMENIILE DE PREGĂTIRE DE BAZĂ

în cadrul profilurilor tehnic, resurse naturale si protectia mediului si servicii, pentru care se organizează pregătirea în clasa a IX-a din ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică

 

Nr. crt.

Profilul

Domeniul pregătirii de bază

1.

TEHNIC

Mecanică

2.

Electronică automatizări

3.

Chimie industrială

4.

Materiale de constructii

5.

Electric

6.

Constructii, instalatii si lucrări publice

7.

Fabricarea produselor din lemn

8.

Industrie textilă si pielărie

9.

Tehnici poligrafice

10.

Productie media1

11.

Electromecanică

12.

RESURSE NATURALE SI PROTECTIA MEDIULUI

Agricultură

13.

Industria alimentară

14.

Silvicultură

15.

Protectia mediului2

16.

SERVICII

Comert

17.

Economic3

18.

Turism si alimentatie

19.

Estetica si igiena corpului omenesc

 

1 Unitătile de învătământ care au plan de scolarizare pentru calificarea de nivel 3 „Tehnician operator procesare text/imagine" aplică la clasa a IX-a, în anul scolar 2009-2010, planul de învătământ pentru pregătirea de bază „Tehnici poligrafice", iar pentru calificările de nivel 3 „Tehnician audio-video" „Tehnician productie film si televiziune" si „Tehnician multimedia" se aplică la clasa a IX-a, în anul scolar 2009-2010, planul de învătământ pentru pregătirea de bază „Electronică automatizări" din Ordinul ministrului educatiei, cercetării si inovării n