MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 256/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 256            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Vineri, 17 aprilie 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 335 din 17 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 145 alin. 11 si 3 si art. 148 alin. 1 lit. a1) din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 336 din 17 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) lit. a), art. 27, art. 28 alin. (1) si (2), art. 32 alin. (1) lit. b) si ale art. 35 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii

 

Decizia nr. 458 din 31 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3731 din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 13 din Legea nr. 459/2006

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            408. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 293/2008

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            487. - Decizie pentru eliberarea domnului Adrian Toader din functia de presedinte al Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale

 

            488. - Decizie pentru numirea domnului Viorel Alexandru în functia de presedinte al Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

52. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind prelungirea duratei de valabilitate a ordinelor presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energieinr. 70/2008, 71/2008 si 102/2008

 

308. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru ocuparea fortei de muncă „Bani pentru completarea echipei”

 

309. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru formare profesională generală si specifică „Bani pentru formare profesională”

 

310. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Bani pentru sănătatea si siguranta salariatilor”

 

391/42. - Ordin al ministrului finantelor publice si al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, privind modificarea art. I din Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului administratiei si internelor nr. 219/537/2005 pentru aprobarea componentei Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc


 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 335

din 17 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 145 alin. 11 si 3 si art. 148 alin. 1 lit. a1) din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 145 alin. V si 3 si art. 148 alin. 1 lit. a1) din Codul de procedură penală, exceptie invocată de Cornel Rusu în Dosarul nr. 1.701+/112/2008 al Tribunalului Bistrita-Năsăud - Sectia penală.

La apelul nominal lipseste autorul exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că textele de lege criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 26 septembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 1.701+/112/2008, Tribunalul Bistrita-Năsăud - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 145 alin. 11 si 3 si ale art. 148 alin. 1 lit. a1) din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Cornel Rusu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că textele de lege criticate sunt neconstitutionale, deoarece oferă posibilitatea organelor judiciare de a înlocui oricând măsura obligării de a nu părăsi localitatea sau tara cu măsura arestului preventiv, chiar dacă măsura ce se cere a fi înlocuită a încetat de drept si, prin urmare, nu mai produce efecte juridice. Se încalcă astfel, în opinia autorului exceptiei, principiul neretroactivitătii legii, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile. Se mai arată că art. 145 alin. 3 din Codul de procedură penală dă posibilitatea organelor judiciare ca, în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2006, act administrativ fără putere de lege, să aresteze preventiv o persoană, lipsind-o în acest mod de dreptul la libertate individuală, de dreptul la liberă circulatie si de dreptul de a dispune de ea însăsi, drepturi fundamentale garantate oricărei persoane de Constitutie. De asemenea, formularea „ori de câte ori este chemat” este extrem de restrictivă în ceea ce priveste libertatea unei persoane, deoarece dă dreptul instantei sau organelor de politie să dispună după bunul plac, fără niciun fel de control legal, oricând, ori de câte ori, sub orice motiv sau pretext, să cheme în fata lor persoana respectivă, acest lucru putând duce la abuzuri. Se încalcă astfel art. 115 alin. (6) din Legea fundamentală, deoarece sunt afectate dreptul la liberă circulatie si dreptul unei persoane de a dispune de ea însăsi.

Tribunalul Bistrita-Năsăud - Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât normele criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate de autorul exceptiei.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului, invocând si jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, consideră că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 145 alin. V si 3 si ale art. 148 alin. 1 lit. a1) din Codul de procedură penală, având următorul cuprins:

- Art. 145 alin. 11 si 3: „Pe durata măsurii obligării de a nu părăsi localitatea, învinuitul sau inculpatul este obligat să respecte următoarele obligatii:

a) să se prezinte la organul de urmărire penală sau, după caz, la instanta de judecată ori de câte ori este chemat;

b) să se prezinte la organul de politie desemnat cu supravegherea de organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de organul de politie sau ori de câte ori este chemat;

c) să nu îsi schimbe locuinta fără încuviintarea organului judiciar care a dispus măsura;

d) să nu detină, să nu folosească si să nu poarte nicio categorie de arme. [...]

în caz de încălcare cu rea-credintă a măsurii aplicate sau a obligatiilor, măsura obligării de a nu părăsi localitatea va fi înlocuită cu măsura arestării preventive, în conditiile prevăzute de lege. Organul de politie desemnat de organul judiciar care a dispus măsura verifică periodic respectarea măsurii si a obligatiilor de către învinuit sau inculpat, iar în cazul în care constată încălcări ale acestora, sesizează de îndată procurorul, în cursul urmăririi penale, sau instanta, în cursul judecătii.”;

- Art. 148 alin. 1 lit. a1): „Măsura arestării preventive a inculpatului poate fi luată dacă sunt întrunite conditiile prevăzute în art. 143 si există vreunul dintre următoarele cazuri: [...] a1) inculpatul a încălcat, cu rea-credintă, măsura obligării de a nu părăsi localitatea sau tara ori obligatiile care îi revin pe durata acestor măsuri.”


În sustinerea exceptiei se invocă dispozitiile art. 15 alin. (2) din Constitutie, referitoare la principiul neretroactivitătii legii, ale art. 25 privind dreptul la liberă circulatie, ale art. 26 alin. (2) privind viata intimă, familială si privată, ale art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti si ale art. 115 alin. (6) privind limitele reglementării prin ordonante de urgentă.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată următoarele:

Măsura preventivă a obligării de a nu părăsi localitatea, ca si obligatiile instituite în sarcina învinuitului sau inculpatului pe durata acestei măsuri se impun pentru desfăsurarea în bune conditii a instructiei penale, iar restrictionarea temporară a exercitării dreptului la liberă circulatie, ca si consecintă firească a instituirii măsurii preventive mentionate, constituie o măsură deplin ratională si necesară, în acord cu prevederile art. 53 din Constitutie privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti. Faptul că, în situatia încălcării cu rea-credintă a măsurii obligării de a nu părăsi localitatea sau a obligatiilor prevăzute în art. 145 alin. 11 din Codul de procedură penală, această măsură va fi înlocuită cu cea a arestării preventive nu face decât să dea eficientă regulilor impuse de legiuitor cu privire la obligatiile celor fată de care au fost dispuse măsuri preventive, în considerarea aceluiasi scop, si anume buna desfăsurare a instructiei penale, nefiind de natură să aducă atingere dispozitiilor constitutionale invocate.

Astfel, nu poate fi retinută pretinsa încălcare a prevederilor art. 26 din Constitutie privind viata intimă, familială si privată, deoarece, potrivit chiar textului constitutional invocat, persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăsi, dacă nu încalcă drepturile si libertătile altora, ordinea publică si bunele moravuri.

De asemenea, nu poate fi retinută nici încălcarea prevederilor art. 115 alin. (6) din Legea fundamentală, întrucât Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2008, care a modificat textele de lege criticate, nu instituie noi măsuri preventive, ci realizează o reglementare mai riguroasă în această materie, în scopul arătat chiar în cuprinsul actului normativ modificator. Astfel, asa cum se prevede în preambulul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2006, aceasta a fost adoptată „având în vedere necesitatea identificării urgente a măsurilor procedurale care să asigure desfăsurarea eficientă a activitătii de urmărire penală si de judecată, luând în considerare problemele apărute în practica recentă referitoare la căutarea, localizarea si prinderea unei persoane în scopul aducerii acesteia în fata organelor judiciare ori punerii în executare a anumitor hotărâri judecătoresti, lipsa unei reglementări riguroase în aceste materii fiind de natură să influenteze negativ, direct si imediat cauzele aflate în curs de urmărire penală sau judecată”.

În ceea ce priveste dispozitiile art. 15 alin. (2) din Constitutie, care consacră principiul neretroactivitătii legii, se constată că nu sunt incidente în cauză. De altfel, argumentele invocate de autorul exceptiei în sustinerea încălcării acestui text din Legea fundamentală vizează aspecte de aplicare a legii, care nu intră în competenta de solutionare a Curtii Constitutionale.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1)si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 145 alin. V si 3 si art. 148 alin. 1 lit. a1) din Codul de procedură penală, exceptie invocată de Cornel Rusu în Dosarul nr. 1.701+/112/2008 al Tribunalului Bistrita-Năsăud - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 336

din 17 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) lit. a), art. 27, art. 28 alin. (1) si (2), art. 32 alin. (1) lit. b) si ale art. 35 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii

 

Ioan Vida - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu – procuror

Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Club OK” - S.R.L. din lasi în Dosarul nr. 7.621/245/2008 al Judecătoriei lasi - Sectia civilă, cauză ce face obiectul Dosarului nr. 2.033D/2008 al Curtii Constitutionale.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.


Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 2.116D/2008, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (1), art. 28 alin. (1) si (2), art. 32 alin. (1) lit. b) si ale art. 35 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, exceptie ridicată de Luminita Buche în Dosarul nr. 4.860/300/2008 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent informează Curtea că autorul exceptiei a transmis la dosarul cauzei o cerere prin care solicită acordarea unui nou termen „necesar în vederea angajării unui avocat specializat în sustinerea exceptiilor de neconstitutionalitate”.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a cererii având în vedere faptul că între data invocării exceptiei în fata instantei de judecată si termenul de astăzi aceasta a dispus de suficient timp pentru depunerea tuturor demersurilor si diligentelor în sensul invocat mai sus.

Curtea, apreciind ca fiind netemeinic motivată, respinge cererea în temeiul art. 156 din Codul de procedură civilă si al art. 14 din Legea nr. 47/1992 si dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 2.372D/2008, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, exceptie ridicată de Ros tas Arm a nea în Dosarul nr. 20.918/2006 (nr. unic 12.794/211/2006) al Judecătoriei Cluj-Napoca.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 2.515D/2008, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 si ale art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, exceptie ridicată de Măria Toplici în Dosarul nr. 6.715/300/2005 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, văzând identitatea partială de obiect a acestor cauze, din oficiu, pune în discutie problema conexării lor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu propunerea de conexare a cauzelor.

Curtea, în temeiul art. 14 si al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 2.515D/2008, nr. 2.372D/2008 si nr. 2.116D/2008 la Dosarul nr. 2.033D/2008, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, indicând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale, respectiv Decizia nr. 820/2006.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele: Prin încheierea din 3 septembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 7.621/245/2008, Judecătoria lasi - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii.

Prin încheierea din 24 septembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 4.860/300/2008, Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (1), art. 28 alin. (1) si (2), art. 32 alin. (1) lit.b) si art. 35 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii.

Prin încheierea din 4 septembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 20.918/2006 (nr. unic 12.794/211/2006), Judecătoria Cluj-Napoca a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii.

Prin încheierea din 31 octombrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 6.715/300/2005, Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 si ale art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii.

Exceptiile de neconstitutionalitate au fost ridicate de Societatea Comercială „Club OK” - S.R.L. din lasi, de Luminita Buche, de Rostas Armanca, respectiv de Măria Toplici în cauze civile având ca obiect obligatia de a face.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin, în esentă, că dispozitiile art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991, care prevăd posibilitatea desfiintării, fără acordul proprietarului, a unei constructii edificate pe un teren proprietate privată, constituie o încălcare a dreptului de proprietate garantat de art. 44 alin. (1) din Constitutie. Măsura desfiintării constructiei este, în acelasi timp, disproportională - fată de situatia care a determinat-o, abuzivă - în lipsa unor criterii suplimentare de apreciere a motivelor care o generează si nejustificată - sub aspectul respectării conditiilor impuse de art. 53 din Legea fundamentală privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti. De asemenea, solutia desfiintării constructiei este „obligatoriu si previzibilă” pentru instantă, aceasta neavând decât posibilitatea admiterii cererii de desfiintare, formulată de agentul constatator, fără să efectueze un control efectiv privind legalitatea sau nelegalitatea conditiilor în care a fost realizată respectiva constructie.

În plus, în Dosarul nr. 2.116D/2008, autorul exceptiei consideră că dispozitiile art. 26 alin. (1) lit. a) din legea criticată contravin principiului egalitătii si nediscriminării, deoarece, „pe calea unei actiuni în justitie formulată de către autoritatea administrativă, aceasta poate obtine un titlu de desfiintare a constructiei respective fără a mai fi necesară o autorizatie de demolare, asa cum impune cadrul legal”. Prevederile art. 28 alin. (1) si (2) din Legea nr. 50/1991 îngrădesc liberul acces la justitie si exercitarea dreptului la un proces echitabil, deoarece permit agentului constatator stabilirea într-un mod arbitrar si abuziv a unui termen pentru încadrarea în prevederile autorizatiei de constructie sau pentru eliberarea unei autorizatii. În sfârsit, dispozitiile art. 35 alin. (2) din acelasi act normativ încalcă, de asemenea, accesul liber la justitie, având în vedere că este nejustificat caracterul definitiv al măsurii de oprire a executării lucrărilor, dispuse de către agentul constatator prin procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.

Referitor la dispozitiile art. 27 din lege, criticate în Dosarul nr. 2.515D/2008, autorul exceptiei sustine că acestea constituie „un precedent periculos de creare a unei categorii de cetăteni care ar fi de rang doi, ceea ce contravine atât normelor constitutionale, cât si pactelor si tratatelor internationale la care România este parte”.

Judecătoria lasi - Sectia civilă, exprimându-si opinia în Dosarul nr. 2.033D/2008, apreciază că dispozitiile art.32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii sunt constitutionale.

Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti - Sectia civilă nu îsi exprimă opinia cu privire la constitutionalitatea dispozitiilor art. 26 alin. (1), art. 28 alin. (1) si (2), art. 32 alin. (1) lit. b) si ale art. 35 alin. (2) din Legea nr. 50/1991, ce constituie obiectul exceptiei ridicate în Dosarul nr. 2.116D/2008, iar în privinta dispozitiilor art. 27 si ale art. 32 alin. (1) lit. b) din aceeasi lege, criticate în Dosarul nr. 2.515D/2008, apreciază că nu sunt contrare prevederilor constitutionale invocate.

Judecătoria Cluj-Napoca, exprimându-si opinia în Dosarul nr. 2.372D/2008, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate referitoare la dispozitiile art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 este neîntemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul, exprimându-si punctul de vedere în dosarele nr. 2.372D/2008 si nr. 2.515D/2008, consideră că exceptia de neconstitutionalitate ce formează obiectul fiecăruia din cele două cauze este neîntemeiată si indică, în acest sens, jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, de pildă deciziile nr. 865/2008, nr. 676/2008 sau nr. 199/2005.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale, astfel cum a statuat si Curtea Constitutională prin deciziile sale nr. 409/2005, nr. 159/2006 sau nr. 639/2007.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile „art. 26 alin. (1)”, art. 27, art. 28 alin. (1) si (2), art. 32 alin. (1) lit.b) si ale art. 35 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004. Referitor la prevederile „art. 26 alin. (1)” din lege, Curtea constată că, în realitate, autorul exceptiei vizează doar dispozitiile alin. (1) lit. a) ale art. 26, astfel că doar asupra acestora urmează să fie exercitat controlul de constitutionalitate, în ceea ce priveste dispozitiile art. 27 din Legea nr. 50/1991, se observă că acestea au fost modificate si completate, astfel: alin. (1) si (5) - modificate de articolul unic pct. 2 din Legea nr. 376/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 din 13 octombrie 2006, alin. (3) - modificat de art. I pct. 28 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 16 decembrie 2008, iar alin. (6) - abrogat de art. I pct. 29 din acelasi act normativ. Textele de lege criticate au în prezent următorul continut:

- Art. 26 alin. (1) lit. a): „(1) Constituie contraventii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii, să fie considerate infractiuni: a) executarea sau desfiintarea, totală ori partială, fără autorizatie a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu exceptia celor mentionate la lit. b), de către investitor si executant.”;

- Art. 27: „(1) Presedintii consiliilor judetene, primarii si organele de control din cadrul autoritătilor administratiei publice locale si judetene au obligatia să urmărească respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor în constructii în cadrul unitătilor lor administrativ-teritoriale si, în functie de încălcarea prevederilor legale, să aplice sanctiuni sau să se adreseze instantelor judecătoresti si organelor de urmărire penală, după caz.

(2) Arhitectul-sef al judetului si personalul împuternicit al compartimentului de specialitate din subordinea acestuia urmăresc respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor de constructii pe teritoriul administrativ al judetului, precum si respectarea disciplinei în urbanism si amenajarea teritoriului legată de procesul de autorizare a constructiilor.

(3) Contraventiile prevăzute la art. 26 alin. (1), cu exceptia celor de la lit. h)-I), se constată si se sanctionează de către compartimentele de specialitate cu atributii de control ale autoritătilor administratiei publice locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor si comunelor, pentru faptele săvârsite în unitatea lor administrativ-teritorială sau, după caz, în teritoriul administrativ al sectoarelor municipiului Bucuresti, potrivit competentelor de emitere a autorizatiilor de construire/desfiintare.

(4) Contraventiile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. h), i) sij) se constată si se sanctionează de către organele de control ale consiliului judetean, pentru faptele săvârsite pe teritoriul judetului respectiv, si, după caz, de către cele ale municipiului Bucuresti.

(5) Procesele-verbale de constatare a contraventiilor, încheiate de organele de control ale administratiei publice locale, se înaintează, în vederea aplicării sanctiunii, sefului compartimentului care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism sau, după caz, presedintelui consiliului judetean ori primarului unitătii administrativ-teritoriale sau al sectorului municipiului Bucuresti în a cărui rază s-a săvârsit contraventia.”;

- Art. 28 alin. (1) si (2): „(1) O dată cu aplicarea amenzii pentru contraventiile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a) si b) se dispune oprirea executării lucrărilor, precum si, după caz, luarea măsurilor de încadrare a acestora în prevederile autorizatiei sau de desfiintare a lucrărilor executate fără autorizatie ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, într-un termen stabilit în procesul-verbal de constatare a contraventiei.

(2) Decizia mentinerii sau a desfiintării constructiilor realizate fără autorizatie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se va lua de către autoritatea administratiei publice competente, pe baza planurilor urbanistice si a regulamentelor aferente, avizate si aprobate în conditiile legii, sau, după caz, de instantă. Pentru lucrări ce se execută la clădirile prevăzute la art. 3 lit. b) este necesar avizul Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National.”;

- Art. 32 alin. (1) lit. b): „(1) În cazul în care persoanele sanctionate contraventional au oprit executarea lucrărilor, dar nu s-au conformat în termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contraventiei, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1), organul care a aplicat sanctiunea va sesiza instantele judecătoresti pentru a dispune, după caz: (...) b) desfiintarea constructiilor realizate nelegal.”;

- Art. 35 alin. (2): „(2) Împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea suspendă executarea sanctiunii amenzii, dar nu suspendă măsura de oprire a executării lucrărilor, dispusă o dată cu aplicarea sanctiunii contraventionale, în conditiile art. 28 alin. (1) si ale art. 29 alin. (2).”

În opinia autorilor exceptiei, dispozitiile legale criticate contravin prevederilor art. 16 - Egalitatea în drepturi, art. 21 - Accesul liber la justitie, art. 44 alin. (1), (2) si (3) referitoare la principiul garantării si ocrotirii dreptului de proprietate privată si ale art. 53 - Restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti din Constitutie. De asemenea, sunt invocate si prevederile art. 6 - Dreptul la un proces echitabil, art. 13 - Dreptul la un recurs efectiv, art. 14 - Interzicerea discriminării si ale art. 17 (si nu art. 11) - Interzicerea abuzului de drept din


Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate invocată, Curtea Constitutională constată că textele de lege atacate au mai constituit, partial, obiect al controlului de constitutionalitate, exercitat din prisma unor critici similare.

Astfel, Curtea s-a pronuntat în repetate rânduri asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii fată de prevederile art. 44 si 53 din Legea fundamentală. De exemplu, prin Decizia nr. 159 din 28 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 24 martie 2006, Curtea a statuat că „textul constitutional (...) referitor la garantarea dreptului de proprietate statorniceste că limitele si continutul acestuia sunt stabilite prin lege”, iar alin. (7) prevede că dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protectia mediului si la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului. De asemenea, din jurisprudenta Curtii Constitutionale si din cea a Curtii Europene a Drepturilor Omului se desprinde ideea că dreptul de proprietate nu este unul absolut, ci comportă unele limitări, care trebuie să păstreze un echilibru între interesul general si interesul privat al cetătenilor. În acest sens sunt, spre exemplu, Decizia Curtii Constitutionale nr. 144 din 25 martie 2004 si hotărârile Curtii Europene a Drepturilor Omului Sporrong si Lonnroth contra Suediei din 1982, Brumărescu contra României din 1999 si Basoukou contra Greciei din 2005.

În ceea ce priveste edificarea de constructii, nu se poate sustine că prin desfiintarea unei constructii nelegal executate s-ar încălca dreptul de proprietate, întrucât demolarea, dispusă de o instantă judecătorească la finalul unui proces în care s-au putut formula apărări si administra probe, este consecinta nerespectării de către constructor a prevederilor imperative ale legii privitoare la autorizările necesare edificării imobilului respectiv.”

De asemenea, prin Decizia nr. 199 din 14 aprilie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 15 iunie 2005, Curtea a retinut că prin textul de lege criticat se instituie obligatia obtinerii autorizatiei de constructie, al cărei scop este prevenirea consecintelor negative în cazul unor constructii necorespunzătoare, sanctiunea nerespectării acestei obligatii - desfiintarea constructiei - nefiind contrară prevederilor constitutionale ale art. 53.

Referitor la critica de neconstitutionalitate formulată de autorul exceptiei în Dosarul nr. 2.116D/2008, privind neconcordanta dintre prevederile art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991 si exigentele principiilor egalitătii si al nediscriminării, consacrate de art. 16 din Constitutie, Curtea a constatat, prin aceeasi Decizie nr. 159/2006, că obligatia obtinerii autorizatiei prealabile de demolare „nu incumbă, în mod evident, instantelor de judecată, care pot dispune demolarea prin hotărâre judecătorească, în virtutea prerogativei lor generale de jurisdictie.”

Având în vedere natura criticilor formulate în prezenta exceptie, pe de o parte, si argumentele si solutiile din jurisprudenta în materie a Curtii, la care s-a făcut referire, pe de altă parte, se constată că în cauza de fată nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice modificarea acestei jurisprudente, astfel că aceasta se impune a fi mentinută.

În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 din Legea nr. 50/1991, care, în opinia autorului, produc efecte discriminatorii, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată, deoarece textul stabileste competenta de constatare si sanctionare a contraventiilor reglementate de Legea nr. 50/1991 a autoritătilor publice administrative locale, în cadrul unitătilor lor administrativ-teritoriale, fără a avea asadar consecinte asupra principiului egalitătii în drepturi a cetătenilor.

Cât priveste critica de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 alin. (1) si (2) din legea examinată, fată de dispozitiile art. 21 din Constitutie, Curtea constată că acestea nu au incidentă în cauză, deoarece textele de lege atacate nu contin norme contrare liberului acces la justitie si nici exercitării dreptului la un proces echitabil. Totodată, Curtea constată că procedura de constatare si sanctionare a contraventiilor de către agentul constatator reprezintă o etapă administrativă, aceasta fiind urmată de cea jurisdictională, declansată prin actiunea judiciară a părtii vătămate si în cadrul căreia ea îsi poate formula apărările si exercita garantiile si drepturile procesuale specifice unui proces echitabil, pretinsele „abuzuri de drept” fiind supuse controlului de legalitate si temeinicie al instantei. Nici dispozitiile art. 35 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 nu sunt de natură să îngrădească accesul liber la justitie al persoanei interesate, ci, dimpotrivă, reglementează o cale de acces la instantă, respectiv plângerea contraventională. Faptul că înaintarea acestei plângeri nu suspendă de drept măsura de oprire a executării lucrărilor, dispusă odată cu aplicarea sanctiunii contraventionale, ci are efect suspensiv doar asupra executării amenzii contraventionale, nu echivalează cu o lipsire a exercitiului liberului acces la justitie.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) lit. a), art. 27, art. 28 alin. (1) si (2), art. 32 alin. (1) lit. b) si ale art. 35 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Club OK” - S.R.L. din lasi în Dosarul nr. 7.621/245/2008 al Judecătoriei lasi - Sectia civilă, de Luminita Buche în Dosarul nr. 4.860/300/2008 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti - Sectia civilă, de Rostas Armanca în Dosarul nr. 20.918/2006 (nr. unic 12.794/211/2006) al Judecătoriei Cluj-Napoca, respectiv de Măria Toplici în Dosarul nr. 6.715/300/2005 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi

 


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 458

din 31 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3731 din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 13 din Legea nr. 459/2006

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3731 din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 13 din Legea nr. 459/2006, exceptie ridicată de Societatea Comercială Thyssenkrupp Bilstein Compa - S.A. Sibiu, Thyssenkrupp Bilstein Suspension Gmbh si Thyssenkrupp AG în Dosarul nr. 4.858/306/2007 al Tribunalului Sibiu - Sectia civilă.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din data de 26 martie 2009, în prezenta reprezentantului autorilor exceptiei si a reprezentantului Ministerului Public, fiind consemnate în încheierea de la acea dată, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea pentru data de 31 martie 2009.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 22 octombrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 4.858/306/2007, Tribunalul Sibiu - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 13 din Legea nr. 459/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă si a prevederilor art. 3731 din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost modificate de art. I pct. 13 din Legea nr. 459/2006, exceptie ridicată de Societatea Comercială Thyssenkrupp Bilstein Compa - S.A. Sibiu, Thyssenkrupp Bilstein Suspension Gmbh si Thyssenkrupp AG.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că textul de lege criticat este neconstitutional, deoarece, desi executarea silită reprezintă o fază a procesului civil, prin înlăturarea interventiei instantei în controlul de legalitate al începerii procedurii executionale, i s-a acordat acesteia un caracter administrativ, ce încalcă principiul separatiei puterilor în stat. Prin modificarea dispozitiilor art. 3731 din Codul de procedură civilă s-au eliminat dispozitiile legale care supuneau controlului de legalitate al instantelor de judecată începerea executării, în prezent executorul judecătoresc fiind liber să aprecieze asupra legalitătii cererii creditorului întocmai ca o instantă de judecată, ceea ce este vădit neconstitutional. Se mai arată că prin aprecierea gresită de către executorul judecătoresc a îndeplinirii sau nu a conditiilor necesare punerii în executare, patrimoniul creditorului/debitorului poate fi afectat în sensul micsorării nejustificate sau a imposibilitătii de reîntregire, ceea ce încalcă dreptul de proprietate privată.

Tribunalul Sibiu - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate invocată în cauză este neîntemeiată, arătând că normele criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, arătând că textul de lege criticat nu încalcă prevederile constitutionale ale art. 1 alin. (4), art. 21, art. 44 si ale art. 126.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorilor exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 3731 din Codul de procedură civilă, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 13 din Legea nr. 459/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 994 din 13 decembrie 2006, având următorul cuprins: „Art- 3731. - Cererea de executare silită se depune la executorul judecătoresc, dacă legea nu prevede altfel.

Executorul judecătoresc este dator să stăruie, prin toate mijloacele admise de lege, pentru realizarea integrală si cu celeritate a obligatiei prevăzute în titlul executoriu si pentru respectarea dispozitiilor legii, a drepturilor părtilor si ale altor persoane interesate.

În interesul executării, executorul judecătoresc poate cere debitorului să dea o declaratie scrisă cu privire la veniturile si bunurile sale si locul unde se află acestea.

În situatia prevăzută de art. 3717 alin. 1, executorul judecătoresc este dator să pună în vedere părtii să-si îndeplinească de îndată obligatia de avansare a cheltuielilor de executare.”

Se sustine că aceste dispozitii legale încalcă prevederile constitutionale ale art. 1 - Statul român, ale art. 21 - Accesul liber la justitie, ale art. 44 - Dreptul de proprietate privată si ale art. 126 - Instantele judecătoresti, cu raportare la art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale privind dreptul la un proces echitabil, precum si la art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie privind dreptul de proprietate privată.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulată, Curtea retine următoarele:

Procesul civil constituie activitatea desfăsurată de instantă, părti, organe de executare si alte persoane sau organe care participă la înfăptuirea de către instantele judecătoresti a justitiei în cauzele civile, în vederea realizării sau stabilirii drepturilor si intereselor civile deduse judecătii si executării silite a hotărârilor judecătoresti si a altor titluri executorii. Asadar, procesul civil parcurge două faze: judecata si executarea silită, aceasta din urmă intervenind în cazul hotărârilor susceptibile de a fi puse în executare cu ajutorul fortei de constrângere a statului sau a altor titluri executorii, în măsura în care debitorul nu îsi execută de bunăvoie obligatia.

Caracterul unitar al procesului civil impune respectarea garantiilor ce caracterizează dreptul la un proces echitabil atât în faza judecătii, cât si a executării silite, cea mai importantă dintre aceste garantii fiind „dreptul la un tribunal” în sensul art. 21 din Constitutie si al art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, adică liberul acces la o instantă independentă si impartială, stabilită prin lege, si controlul actelor efectuate în ambele faze ale procesului de către instantele judecătoresti.

În acelasi sens s-a pronuntat si Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care a statuat în jurisprudenta sa că „dreptul la un tribunal garantat de art. 6 alin. 1 din Conventie ar fi iluzoriu dacă ordinea juridică internă a unui stat contractant ar permite ca o hotărâre judecătorească definitivă si obligatorie să rămână inoperantă în detrimentul unei părti. Executarea unei sentinte, a oricărei instante, trebuie considerată ca făcând parte integrantă din «proces» în sensul art. 6”. (cauzele SC Ruxandra Trading împotriva României, 2007, Hornsby împotriva Greciei, 1997).

Cu scopul declarat de a adapta procedura executării silite la exigentele art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si pentru eliminarea deficientelor constatate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în această materie, care au determinat condamnarea statului român într-o serie de cauze, legiuitorul român a procedat la adoptarea unor modificări ale normelor incidente în materia executării silite. Curtea consideră că este pozitiv un astfel de demers, pentru asigurarea bunei desfăsurări a acestei proceduri, prin scurtarea duratei sale si evitarea exercitării unor actiuni abuzive sau nejustificate, cu conditia ca modificările legislative realizate să respecte exigentele statului de drept, astfel cum sunt consacrate de Legea fundamentală, si un just echilibru între mijloacele folosite si scopul urmărit prin adoptarea unor asemenea măsuri.

Astfel, în ceea ce priveste art. 3731 din Codul de procedură civilă, a cărui modificare este criticată în prezenta cauză, se observă că, în redactarea anterioară interventiei legiuitorului prin art. I pct. 13 din Legea nr. 459/2006, avea următorul cuprins: „Cererea de executare silită se depune la executorul judecătoresc, dacă legea nu dispune altfel. Executorul judecătoresc va solicita încuviintarea executării de către instanta de executare, căreia îi va înainta, în copie, cererea creditorului urmăritor si titlul executoriu.

Instanta încuviintează executarea silită prin încheiere dată în camera de consiliu, fără citarea părtilor. Încheierea prin care presedintele instantei admite cererea de încuviintare a executării silite nu este supusă niciunei căi de atac. Încheierea prin care se respinge cererea de încuviintare a executării silite poate fi atacată cu recurs de către creditor, în termen de 5 zile de la comunicare.

După încuviintarea cererii, instanta va alcătui un dosar privind executarea, la care executorul judecătoresc este obligat să depună câte un exemplar al fiecărui act de executare, în termen de 48 de ore de la efectuarea acestuia.”

În această redactare, textul de lege îndeplinea exigentele unui proces echitabil, plasând executarea silită sub controlul instantei de judecată încă de la debutul acestei proceduri.

Prin art. I pct. 13 din Legea nr. 459/2006 s-a dat o nouă redactare art. 3731 din Codul de procedură civilă, fiind eliminată obligatia executorului judecătoresc de a solicita încuviintarea executării silite de către instanta de executare, precum si procedura încuviintării executării silite, în ansamblul său. Curtea constată că dispozitiile art. 3731 din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 13 din Legea nr. 459/2006, sunt neconstitutionale, pentru motivele ce urmează a fi expuse.

Astfel, prin înlăturarea controlului judecătoresc asupra începerii executării silite s-a conferit executorului judecătoresc competenta de a decide cu privire la legalitatea si temeinicia cererii de executare silită, activitate ce constituia atributul instantei de judecată. Altfel spus, verificările efectuate anterior modificării art. 3731 din Codul de procedură civilă de către instanta de executare, în vederea încuviintării executării silite (existenta si legalitatea titlului executoriu, caracterul cert, lichid si exigibil al creantei, calitatea părtilor din procedura de executare silită etc), trebuie să fie realizate, fată de noua reglementare a acestui text de lege, de către executorul judecătoresc, care, potrivit art. 3731 alin. 2 din Codul de procedură civilă, „este dator să stăruie, prin toate mijloacele admise de lege, pentru realizarea integrală si cu celeritate a obligatiei prevăzute în titlul executoriu si pentru respectarea dispozitiilor legii, a drepturilor părtilor si ale altor persoane interesate”.

Conferirea unei asemenea competente executorilor judecătoresti, care nu fac parte din autoritatea judecătorească si a căror activitate, potrivit art. 4 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti, se află sub coordonarea si controlul Ministerului Justitiei, încalcă atât dispozitiile constitutionale ale art. 1 alin. (4), potrivit cărora „Statul se organizează potrivit principiului separatiei si echilibrului puterilor - legislativă, executivă si judecătorească - în cadrul democratiei constitutionale”, cât si pe cele ale art. 126 alin. (1), potrivit cărora „Justitia se realizează prin înalta Curte de Casatie si Justitie si prin celelalte instante judecătoresti stabilite de lege”.

De asemenea, lăsarea unei faze a procesului civil la aprecierea reprezentantilor unui serviciu administrativ, care nu se bucură de garantiile de independentă si impartialitate ale instantei de judecată, încalcă dreptul părtilor la un proces echitabil consfintit de art. 21 alin. (3) din Constitutie si de art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Aceasta cu atât mai mult cu cât legalitatea începerii procedurii de executare produce efecte asupra tuturor actelor de executare ulterioare si, prin urmare, asupra tuturor părtilor implicate în această procedură. Curtea retine, în acest sens, că executarea silită nu trebuie privită unilateral, numai din perspectiva creditorului si a drepturilor acestuia, ci si din perspectiva debitorului, căruia deopotrivă trebuie să-i fie asigurate garantiile ce caracterizează dreptul la un proces echitabil, prin înlăturarea oricăror posibilităti de abuz si a eventualelor demersuri sicanatorii. Accesul la o instantă de judecată, prin posibilitatea contestării actelor de executare făcute cu încălcarea legii, nu constituie întotdeauna un remediu suficient oferit persoanei împotriva căreia s-a procedat în mod nelegal la începerea executării silite. Este necesară o garantie procesuală a debitorului pentru prevenirea oricărui abuz în exercitarea dreptului de către creditorul urmăritor, iar controlul judecătoresc al începerii executării silite constituia o asemenea garantie, adecvată si eficientă, a dreptului la un proces echitabil al tuturor părtilor implicate în această procedură.

Curtea mai constată că argumentele prezentate în expunerea de motive a Legii nr. 459/2006 nu sunt de natură să demonstreze necesitatea modificării art. 3731 din Codul de procedură civilă, în sensul eliminării încuviintării executării silite de către instanta de judecată. Astfel, potrivit expunerii de motive, înlăturarea controlului judecătoresc în această etapă procesuală a fost apreciată ca fiind necesară pentru asigurarea celeritătii acestei proceduri, arătându-se că încuviintarea executării silite este „considerată, în practică, ca fiind una dintre procedurile care întârzie derularea executării”. Se mentionează în acest context că „statul român a suferit mai multe condamnări la Curtea Europeană a Drepturilor Omului din cauza întârzierilor în executarea hotărârilor judecătoresti”. Or, nici analiza reglementării procedurii încuviintării executării silite, nici a hotărârilor de condamnare a statului român pronuntate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, nu sunt de natură să


demonstreze faptul că aceasta ar fi constituit una dintre cauzele întârzierii excesive a executării hotărârilor judecătoresti.

Astfel, art. 3731 din Codul de procedură civilă, în vechea redactare, asigura o maximă celeritate a acestei proceduri, instanta solutionând cererea de încuviintare a executării silite prin încheiere dată în camera de consiliu, fără citarea părtilor.

În ceea ce priveste hotărârile pronuntate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în această materie, se observă că stabilesc obligatii pozitive în sarcina statului, în sensul găsirii celor mai adecvate mijloace pentru a se asigura executarea hotărârilor judecătoresti definitive si obligatorii, care, într-un stat ce respectă preeminenta dreptului, nu pot rămâne fără efect. Astfel, retinând că executarea unei hotărâri judecătoresti nu poate fi împiedicată, anulată sau amânată pe o perioadă lungă de timp (cauzele Immobiliare Saffi împotriva Italiei, 1999, Burdov împotriva Rusiei, 2002, Sabin Popescu împotriva României, 2004), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că „este responsabilitatea fiecărui stat contractant să creeze un arsenal juridic adecvat si suficient pentru a asigura respectarea obligatiilor pozitive care îi revin” (cauza Ruianu împotriva României, 2003).

Eliminarea controlului judecătoresc asupra începerii executării silite nu poate constitui un răspuns la cele statuate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, adică o componentă a „arsenalului juridic adecvat si suficient” la care face referire aceasta. Prin această modificare a legii se încalcă, asa cum s-a arătat, separatia puterilor în stat, principiile înfăptuirii justitiei si, prin aceasta, normele constitutionale ale art. 1 alin. (3) care consacră statul de drept si, de asemenea, se încalcă însusi spiritul jurisprudentei mentionate. Curtea observă, în acest sens, că art. 3731 din Codul de procedură civilă, în noua redactare, determină lipsa unui control real si eficient al instantei asupra executării silite, ceea ce are ca efect prelungirea duratei executării silite, prin litigii ulterioare născute din contestarea actelor de executare. Pe de altă parte, se creează o reglementare neunitară si contradictorie a procedurii executării silite. Astfel, în conditiile în care, urmare modificării legislative în discutie, la instanta de executare nu se mai constituie un dosar privind executarea, Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti prevede în continuare obligatia executorului judecătoresc de a comunica instantei copii de pe actele de executare silită, art. 50 alin. (1) si (2) din actul normativ mentionat stabilind că: „Art. 50. - (1) În îndeplinirea atributiilor lor executorii judecătoresti întocmesc procese-verbale, dacă prin lege nu se dispune altfel.

(2) Un exemplar al proceselor-verbale întocmite rămâne la executor, iar celelalte exemplare se comunică instantei de executare si celor interesati, după caz.” O asemenea lipsă de corelare legislativă este de natură să tulbure bunul mers al executării silite, creând disfunctionalităti în derularea acesteia, asadar având efecte contrare celor statuate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

În concluzie, Curtea constată că modificarea art. 3731 din Codul de procedură civilă, prin dispozitiile art. I pct. 13 din Legea nr. 459/2006, a determinat desfiintarea unei importante garantii a dreptului la un proces echitabil al tuturor părtilor implicate în procedura executării silite, prin înlăturarea controlului instantelor judecătoresti asupra începerii acestei proceduri, fiind încălcate astfel dispozitiile constitutionale ale art. 1 alin. (3) si (4), art. 21 alin. (3) si ale art. 126 alin. (1), cu raportare la art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. În ceea ce priveste dispozitiile art. 44 din Constitutie si cele ale art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, invocate, de asemenea, de autorii exceptiei în motivarea acesteia, se constată că nu au incidentă în cauză.

Prezenta decizie nu constituie o reconsiderare a practicii Curtii Constitutionale. Aceasta, întrucât în jurisprudenta sa anterioară privind art. 3731 din Codul de procedură civilă, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 13 din Legea nr. 459/2006, Curtea, pronuntându-se în limitele sesizării, a statuat asupra altor critici de neconstitutionalitate decât cele formulate în prezenta cauză, critici care vizau, în esentă, fie posibilitatea executorului judecătoresc de a actualiza sumele de bani stabilite prin titlurile executorii (Decizia nr. 1.339 din 9 decembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 11 februarie 2009), fie aspecte referitoare la interpretarea si aplicarea legii (Decizia nr. 95 din 20 ianuarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 9 februarie 2009). În acord cu această jurisprudenta, precum si cu cea privind constitutionalitatea dispozitiilor Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti (de exemplu Decizia nr. 631 din 26 iunie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 518 din 1 august 2007), Curtea constată că activitatea executorilor judecătoresti reprezintă un element al statului de drept, în măsura în care prin modul de reglementare a competentei si atributiilor acestora nu se încalcă Legea fundamentală.

În conformitate cu cele statuate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Curtea retine că este sarcina legiuitorului să găsească mijloace adecvate pentru a asigura eficienta hotărârilor judecătoresti, prin adoptarea unor măsuri legislative în sensul reducerii duratei si a simplificării procedurii executării silite a acestora, cu respectarea exigentelor constitutionale ale statului de drept.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicată de Societatea Comercială Thyssenkrupp Bilstein Compa - S.A. Sibiu, Thyssenkrupp Bilstein Suspension Gmbh si Thyssenkrupp AG în Dosarul nr. 4.858/306/2007 al Tribunalului Sibiu - Sectia civilă si constată că dispozitiile art. 3731 din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 13 din Legea nr. 459/2006, sunt neconstitutionale.

Definitivă si general obligatorie.

Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului.

Pronuntată în sedinta publică din data de 31 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 293/2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 293/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 26 martie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 8, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Suma avansului nu poate depăsi 20% din ajutorul public pentru investitii si plata acestuia trebuie să fie subordonată constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente, care corespunde procentului de 110% din suma avansului. Scrisoarea de garantie bancară sau garantia echivalentă se solicită la institutiile financiar-bancare, care vor fi garantate de fondurile de garantare conform prevederilor Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, republicată, si se depun odată cu dosarul cererii de plată a avansului.”

2. La articolul 8, alineatul (6) se abrogă.

3. La articolul 11, alineatul (8) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(8)A.PI.A. solicită A.PD.R.P, în baza declaratiei privind cererile de plăti compensatorii, sumele aferente schemelor si măsurilor FE.A.D.R. si, în baza declaratiei privind cererile de plăti nationale directe complementare pentru culturi amplasate pe teren arabil, sumele aferente sistemelor de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune, în vederea rambursării la M.A.P.D.R., conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1i), 1i2) si 1i4).”

4. La articolul 11, alineatul (81) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(81) A.P.I.A. solicită A.PD.R.P, în baza declaratiei privind cererile de plăti compensatorii, sumele aferente schemelor si măsurilor FE.A.D.R. si, în baza declaratiei privind cererile de plăti nationale directe complementare pentru culturi amplasate pe teren arabil, sumele aferente sistemelor de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune, în vederea efectuării plătilor către beneficiari, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1i1), 1i3) si 1i5).”

5. După anexa nr. 1i4) se introduce anexa nr. 1i5), având cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Mie Sârbu

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Vasile Puscas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 1 aprilie 2009.

Nr. 408.

 

ANEXĂ

[Anexa nr. 1i5) la normele metodologice]

 

AGENTIA DE PLĂTI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURĂ

Bucuresti, bd. Carol I nr. 17, sectorul 3

cod fiscal......................

Nr.................../data..............

 

DECLARATIE

privind cererile de plăti nationale directe complementare pentru culturile amplasate pe teren arabil în perioada................

 

Subsemnatul, ......................................................................, director general al A.P.I.A., în calitate de responsabil cu implementarea măsurilor aferente plătilor nationale directe complementare pentru culturile amplasate pe teren arabil, în conformitate cu:


Protocolul de colaborare nr........................din ..............................pentru implementarea schemelor de plăti nationale directe complementare pentru culturile amplasate pe teren arabil

si

legislatia comunitară si natională în vigoare, declar prin prezenta următoarele:

1. Implementarea se derulează în conformitate cu obiectivele stipulate în regulamentele nationale si comunitare în vigoare si documentele-suport.

2. Sumele autorizate pentru beneficiarii plătilor nationale directe complementare pentru culturile amplasate pe teren arabil în perioada..........................................sunt de......................lei, respectiv..........................euro, din care:

- 80% contributie comunitară, adică........................lei, respectiv..........................euro, si

- 20% contributie natională, adică...........................lei, respectiv..........................euro,

după cum sunt prezentate în anexa „Lista cererilor de plăti nationale directe complementare pentru culturile amplasate pe teren arabil autorizate la plată în perioada.........................................”

3. Sprijinul financiar oferit pentru beneficiarii plătilor nationale directe complementare pentru culturile amplasate pe teren arabil este în limitele stabilite prin legislatia natională si comunitară în vigoare.

4. Documentele care stau la baza acestei declaratii sunt si vor rămâne disponibile în conformitate cu Protocolul de colaborare nr.............................../......................, cu modificările si completările ulterioare.

5. Informatiile privind măsurile de sprijin financiar comunitar au fost puse la dispozitia publicului si a actualilor si potentialilor beneficiari.

A.PD.R.P va efectua decontarea plătilor din F.E.A.D.R. în lei în contul A.P.I.A., după cum urmează:

 

Beneficiar

AGENTIA DE PLĂTI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURĂ

Banca

...................................................................................................................................................................

Nr. cont

RO.......................

 

Declaratia privind cererile de plăti nationale directe complementare contine..........pagini numerotate.

Datele financiare au fost puse la dispozitie de subsemnatul,............................................................................................,

drept care semnez...........................................................................................................................................................................:

(data si semnătura directorului economic - Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură)

 

Director general

Nume si prenume..............................

Semnătura.........................................

Data semnării....................................

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Adrian Toader din functia de presedinte al Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale

 

Având în vedere propunerea formulată de ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 90/2008, cu modificările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Adrian Toader se eliberează din functia de presedinte al Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 15 aprilie 2009.

Nr. 487.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Viorel Alexandru în functia de presedinte al Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale

 

Având în vedere propunerea formulată de ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 13 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 90/2008, cu modificările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Viorel Alexandru se numeste în functia de presedinte al Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 15 aprilie 2009.

Nr. 488.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind prelungirea duratei de valabilitate a ordinelor presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 70/2008, 71/2008 si 102/2008

 

Având în vedere prevederile art. 155 alin. (3) din Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.078/2003 privind aprobarea Criteriilor si metodelor pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se prelungeste durata de valabilitate a următoarelor ordine:

a) Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 70/2008 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială „Depomures” - S.A. Târgu Mures, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 27 iunie 2008;

b) Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 71/2008 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială „Amgaz” - s.A. Medias, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 27 iunie 2008;

c) Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 102/2008 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Medias, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 30 iunie 2008.

(2) Ordinele prevăzute la alin. (1) rămân nemodificate pentru ciclul de înmagazinare 2009-2010.

Art. 2. - Societatea Comercială „Depomures” - S.A. Târgu Mures, Societatea Comercială „Amgaz” - S.A. Medias si Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Medias vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 14 aprilie 2009.

Nr. 52.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru ocuparea fortei de muncă „Bani pentru completarea echipei”

 

Având în vedere:

- Decizia Comisiei Europene nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007 de adoptare a programului operational de ajutor comunitar din partea Fondului Social European în conformitate cu obiectivul „Convergentă” în România;

- Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.998/2006 pentru aplicarea art. 87 si 88 din Tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 379 din 28 decembrie 2006;

- Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sănătatea în muncă;

- Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantării si a cofinantării alocate de la bugetul de stat si bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 249/2007, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantării si a cofinantării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 249/2007, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse si al ministrului economiei si finantelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse nr. 600/2008 pentru aprobarea unor acorduri de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

- Adresa nr. 907 din 3 martie 2009 privind Avizul Consiliului Concurentei referitor la Informarea privind schema de ajutor de stat pentru ocuparea fortei de muncă denumită „Bani pentru completarea echipei”,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Schema de ajutor de stat pentru ocuparea fortei de muncă „Bani pentru completarea echipei”, aferentă Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, domeniul major de interventie 5.1 „Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare” si domeniul major de interventie 5.2 „Promovarea sustenabilitătii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de muncă”, cuprinsă în anexă.

Art. 2. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Directia generală Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane”, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Alexandru Petru Frătean,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 martie 2009.

Nr. 308.

 


ANEXĂ

 

SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT

pentru ocuparea fortei de muncă „Bani pentru completarea echipei”

 

I. Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de stat pentru ocuparea fortei de muncă, denumită „Bani pentru completarea echipei”, aferentă Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, domeniul major de interventie 5.1 „Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare” si domeniul major de interventie 5.2 „Promovarea sustenabilitătii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de muncă”.

(2) Acordarea ajutorului de stat în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se va face numai cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata comună în aplicarea art. 87 si 88 din Tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 214/3 din 9 august 2008.

(3) Prezenta schemă de ajutor de stat este exceptată de la obligatia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008.

(4) Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

II. Baza legală

Art. 2. - Prezenta schemă de ajutor de stat este elaborată în conformitate cu:

a) Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008;

b) Decizia Comisiei Europene nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007 de adoptare a programului operational de ajutor comunitar din partea Fondului Social European în conformitate cu obiectivul „Convergentă” în România (POS DRU);

c) Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare;

d) Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse si al ministrului economiei si finantelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

e) Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse nr. 600/2008 pentru aprobarea unor acorduri de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

f) Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare.

III. Definitii

Art. 3. - În sensul prezentei scheme de ajutor de stat următorii termeni se definesc astfel:

a) ajutor de stat - orice măsură care îndeplineste toate criteriile prevăzute la art. 87 alin. 1 din Tratatul de instituire a Comunitătii Europene;

b) schemă de ajutor- orice act pe baza căruia, fără să fie nevoie de măsuri de punere în aplicare suplimentare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor definite în cadrul actului într-un mod general si abstract, precum si orice act pe baza căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific uneia sau mai multor întreprinderi, pentru o perioadă nedefinită de timp si/sau pentru o valoare nedefinită;

c) ajutoare individuale - ajutoarele acordate pe baza unei scheme de ajutor;

d) administrator al schemei de ajutor de stat - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” (AMPOSDRU) sau prin organismele intermediare;

e) furnizor de ajutor de stat- Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin AMPOSDRU;

f) întreprindere - reprezintă orice entitate implicată într-o activitate economică, indiferent de forma juridică a acesteia, inclusiv persoane fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent, asociatii familiale, parteneriate sau asociatii care desfăsoară activităti economice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004;

g) întreprinderi mici si mijlocii (IMM) - Întreprinderile care îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008;

h) întreprinderi mari - Întreprinderile care nu îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008;

i) intensitatea ajutorului- cuantumul ajutorului exprimat ca procentaj din cheltuielile eligibile ale proiectului; toate cifrele folosite sunt valori înaintea deducerii impozitelor directe; ajutoarele plătite în mai multe transe se actualizează la valoarea lor în momentul acordării ajutorului; rata dobânzii care urmează să fie aplicată în scopul actualizării este rata de referintă stabilită de Comisia Europeană pe baza unor criterii obiective si publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si pe internet, aplicabilă la momentul acordării ajutorului;

j) număr de angajati - numărul de unităti de muncă pe an (UMA), respectiv numărul de persoane angajate cu normă întreagă pe parcursul unui an, activitatea cu normă redusă si munca sezonieră reprezentând fractiuni ale UMA;

k) lucrător defavorizat - orice persoană care:

- nu a avut un loc de muncă regulat remunerat în ultimele 6 luni; sau

- nu a absolvit o formă de învătământ secundar ori nu detine o calificare profesională (ISCED 3); sau

- are vârsta de peste 50 de ani; sau

- trăieste singură, având în întretinerea sa una ori mai multe persoane; sau

- lucrează într-un sector ori profesie în care dezechilibrul repartizării posturilor între bărbati si femei este cu cel putin 25 % mai mare decât media dezechilibrului repartizării posturilor între bărbati si femei în toate sectoarele economice si care apartine grupului de gen minoritar; sau

- este membră a unei minorităti etnice dintr-un stat membru si care are nevoie să îsi dezvolte profilul lingvistic, formarea profesională sau experienta de muncă pentru a-si îmbunătăti sansele de a obtine un loc de muncă stabil;

l) lucrător extrem de defavorizat - orice persoană care a fost în somaj cel putin 24 de luni;

m) lucrător cu handicap - orice persoană:

- recunoscută ca fiind în situatie de invaliditate conform legislatiei nationale; sau

- care suferă de o deficientă recunoscută ca urmare a unui handicap fizic, mental sau psihologic;


n) încadrare în muncă protejată - încadrarea într-o întreprindere în care cel putin 50% din lucrători sunt cu handicap;

o) produse agricole înseamnă:

- produsele enumerate în anexa I la tratat, cu exceptia produselor pescăresti si de acvacultura reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 privind organizarea comună a pietelor în sectorul produselor pescăresti si de acvacultura;

- produsele clasificate la codurile NC 4502, 4503 si 4504 (articole din plută);

- produsele care imită sau înlocuiesc laptele si produsele lactate, mentionate în Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 de instituire a unei organizări comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice pentru anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP);

p) prelucrarea produselor agricole - orice operatiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este, de asemenea, un produs agricol, cu exceptia activitătilor realizate în exploatatii agricole, necesare pentru pregătirea unui produs animal sau vegetal pentru prima vânzare;

r) comercializarea produselor agricole - detinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piată, cu exceptia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători si a oricărei alte activităti de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare în cazul în care aceasta are loc în locatii distincte, rezervate în acest scop;

s) întreprindere aflată în dificultate, în cazul în care:

A. beneficiarul este o întreprindere mică sau mijlocie - este întreprinderea care îndeplineste următoarele conditii:

(i) în cazul societătilor cu răspundere limitată, mai mult de jumătate din capitalul social a dispărut, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni; sau

(ii) în cazul societătilor comerciale în care cel putin unii dintre asociati au răspundere nelimitată pentru creantele societătii, mai mult de jumătate din capitalul propriu asa cum reiese din contabilitatea societătii a dispărut, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni; sau

(iii) indiferent de tipul societătii comerciale în cauză, în cazul în care îndeplineste criteriile prevăzute de legislatia natională pentru a face obiectul procedurilor colective de insolventă;

(iv) un IMM cu o vechime de mai putin de 3 ani nu se consideră a fi în dificultate în această perioadă în sensul prezentei scheme de ajutor de stat, cu exceptia cazului în care îndeplineste conditiile prevăzute la lit. A. pct. (iii);

B. beneficiarul este o întreprindere mare - este întreprinderea care fie se regăseste în una dintre situatiile prevăzute la lit. A. pct. (i), (ii) sau (iii), fie prezintă simultan simptome obisnuite ale unei întreprinderi aflate în dificultate, cum ar fi: cresterea pierderilor, scăderea cifrei de afaceri, cresterea volumului stocurilor, supracapacitate, scăderea fluxului de numerar, îndatorare crescută, cresterea sarcinilor financiare si scăderea sau disparitia valorii activului net.

IV. Obiectivul schemei de ajutor de stat

Art. 4. - Obiectivul general al prezentei scheme de ajutor de stat este cresterea ocupării fortei de muncă, prin facilitarea integrării pe piata muncii a lucrătorilor defavorizati, lucrătorilor extrem de defavorizati si cu handicap, respectiv atragerea si mentinerea acestora pe piata muncii.

V. Domeniul de aplicare

Art. 5. - (1) în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se acordă ajutoare de stat întreprinderilor care activează în toate sectoarele, cu exceptia următoarelor:

a) ajutoarelor care favorizează activitătile în domeniul prelucrării si comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

(i) atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza pretului sau a cantitătii unor astfel de produse achizitionate de la producători primari sau comercializate de către întreprinderile în cauză; sau

(ii) atunci când acordarea ajutorului este conditionată de obligatia de a fi directionat, partial sau integral, către producătorii primari;

b) ajutoarele care favorizează activitătile în sectorul cărbunelui.

(2) De asemenea, prezenta schemă de ajutor de stat nu se aplică:

a) ajutoarelor destinate activitătilor legate de exporturi, adică ajutoarelor direct legate de cantitătile exportate, de înfiintarea si exploatarea unei retele de distributie sau de alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

b) ajutoarelor conditionate de utilizarea preferentială a produselor nationale fată de produsele importate.

VI. Beneficiarii schemei de ajutor de stat

Art. 6. - Prezenta schemă de ajutor de stat se adresează întreprinderilor în conformitate cu definitia stabilită la art. 3 lit. f).

VII. Conditii de eligibilitate pentru activităti, beneficiari si propuneri de proiecte

Art. 7. - Activitătile eligibile în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat sunt cele care vizează încadrarea în muncă a lucrătorilor defavorizati, a lucrătorilor extrem de defavorizati, a lucrătorilor cu handicap, precum si compensarea costurilor suplimentare generate de încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap.

Art. 8. - (1) Beneficiarii prezentei scheme de ajutor de stat pentru ocuparea fortei de muncă sunt întreprinderile care vor încadra în muncă lucrători defavorizati, extrem de defavorizati si cu handicap, cu respectarea obiectivelor prezentei scheme de ajutor de stat.

(2) Pentru a demonstra calitatea de IMM, acolo unde este cazul, solicitantii trebuie să completeze modelul de declaratie cuprinzând informatii cu privire la încadrarea unei întreprinderi în categoria IMM-urilor, prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Poate beneficia de măsurile de ajutor de stat, prevăzute în prezenta schemă de ajutor de stat, întreprinderea care îndeplineste următoarele conditii:

a) este o organizatie legai constituită în România si îsi desfăsoară activitatea pe teritoriul României;

b) apartine categoriilor de beneficiari eligibili în conformitate cu Documentul-cadru de implementare (DCI) a POS DRU si cu Ghidul solicitantului;

c) solicitantul respectă prevederile comunitare si nationale privind informarea si publicitatea;

d) nu se află în situatia de insolventă sau lichidare, afacerea sa nu este condusă de un administrator judiciar, nu are restrictii asupra activitătilor sale comerciale, iar acestea nu sunt puse la dispozitia creditorilor;

e) nu înregistrează datorii publice, nu are întârzieri la plata taxelor, obligatiilor si a altor contributii la bugetul de stat, bugetele speciale si bugetele locale, prevăzute de legislatia în vigoare;

f) nu este întreprindere în dificultate, în conformitate cu definitia de la art. 3 lit. s) din prezenta schemă de ajutor de stat;

g) nu a fost subiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal si incompatibil cu piata comună sau,


în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată si ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;

h) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări de tip resjudicata în ultimele 36 de luni de către nicio instantă judecătorească, din motive profesionale sau de etică profesională;

i) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat de tip resjudicata pentru fraudă, coruptie, implicare în organizatii criminale sau în alte activităti ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunitătii Europene;

j) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informatii false;

k) beneficiarul este direct responsabil de pregătirea si implementarea proiectului si nu actionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finantat;

l) îndeplineste si alte conditii specificate în cererea de propuneri de proiecte si în Ghidul solicitantului, fără a aduce atingere prevederilor legale în materie de ajutor de stat.

Art. 9. - Criteriile de eligibilitate ale cererii de finantare sunt următoarele:

a) proiectul este relevant pentru obiectivele specifice ale axei prioritare 5, respectiv domeniului major de interventie;

b) grupul/grupurile-tintă si activitătile proiectului sunt în concordantă cu conditiile axei prioritare, respectiv domeniului major de interventie;

c) bugetul proiectului respectă limitele prevăzute de prezenta schemă de ajutor de stat;

d) proiectul respectă perioada maximă de implementare si perioada de transmitere a cererilor de finantare;

e) proiectul este implementat în România.

Art. 10. - ndeplinirea conditiilor de eligibilitate este verificată de către administratorul schemei de ajutor de stat în conformitate cu Ghidul solicitantului si prezenta schemă de ajutor de stat.

VIII. Selectia si evaluarea proiectelor

Art. 11. - Selectia si evaluarea proiectelor se efectuează de către administratorul schemei de ajutor de stat în conformitate cu Ghidul solicitantului.

IX. Modalitatea de acordare a ajutorului de stat

Art. 12. - Ajutorul se acordă sub formă de finantări nerambursabile în una sau mai multe transe. Transele se actualizează la valoarea de la momentul acordării ajutorului.

Art. 13. - (1) Valoarea minimă a unei cereri de finantare pentru prezenta schemă de ajutor de stat trebuie să fie de 10.000 euro (echivalent în lei).

(2) Plafonul maxim al ajutorului acordat unei întreprinderi conform prevederilor prezentei scheme de ajutor de stat este de 2.000.000 euro/întreprindere pentru 2 (doi) ani consecutivi.

Ajutoare pentru încadrarea în muncă a lucrătorilor defavorizati sub formă de subventii salariate

Art. 14. - (1) Intensitatea ajutorului nu depăseste 50% din costurile eligibile.

(2) Costurile eligibile sunt costurile salariale pe o perioadă de maximum 12 luni de la recrutare. În cazul în care, atunci când lucrătorul respectiv este un lucrător extrem de defavorizat, costurile eligibile sunt costurile salariale pe o perioadă de maximum 24 de luni de la recrutare.

(3) Atunci când încadrarea în muncă nu reprezintă o crestere netă a numărului de angajati în întreprinderea în cauză în comparatie cu media pe cele 12 luni anterioare, postul sau posturile trebuie să fi devenit vacant(e) ca urmare a demisiei, a unui handicap, a pensionării pentru limită de vârstă, a reducerii voluntare a timpului de lucru sau a încetării raporturilor de muncă pentru abatere profesională, si nu ca rezultat al reducerii unor posturi.

(4) Cu exceptia cazului concedierii legale pentru abatere profesională, lucrătorul defavorizat are dreptul la mentinerea locului de muncă pentru o durată minimă corespunzătoare celei prevăzute de legislatia natională sau de orice contracte colective care reglementează contractele de muncă.

(5) Atunci când durata încadrării în muncă este mai mică de 12 luni sau, după caz, 24 de luni, ajutorul se reduce proportional în mod corespunzător.

Ajutoare pentru încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap sub formă de subventii salariale

Art. 15. - (1) Intensitatea ajutorului nu depăseste 75% din costurile eligibile.

(2) Costurile eligibile sunt costurile salariale pentru perioada încadrării în muncă a lucrătorului cu handicap.

(3) Atunci când recrutarea nu reprezintă o crestere netă a numărului de angajati în întreprinderea în cauză în comparatie cu media pe cele 12 luni anterioare, postul sau posturile trebuie să fi devenit vacant(e) ca urmare a demisiei, a unui handicap, a pensionării pentru limită de vârstă, a reducerii voluntare a timpului de lucru sau a încetării raporturilor de muncă pentru abatere profesională, si nu ca rezultat al reducerii unor posturi.

(4) Cu exceptia cazului concedierii legale pentru abatere profesională, lucrătorii au dreptul la mentinerea locului de muncă pentru o durată minimă corespunzătoare celei prevăzute de legislatia natională sau de orice contracte colective care reglementează contractele de muncă.

(5) În cazul în care durata încadrării în muncă este mai mică de 12 luni, ajutorul se reduce proportional în mod corespunzător.

Ajutor pentru compensarea costurilor suplimentare generate de încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap

Art. 16. - (1) Intensitatea ajutorului nu depăseste 100% din costurile eligibile.

(2) Costurile eligibile sunt costurile, altele decât costurile salariale care fac obiectul art. 15, care sunt suplimentare fată de cele pe care întreprinderea le-ar fi suportat dacă ar fi angajat lucrători fără handicap, pentru perioada de încadrare în muncă a lucrătorului în cauză.

(3) Costurile eligibile sunt următoarele: (i) costurile de adaptare a spatiilor;

(ii) costurile privind încadrarea în muncă a personalului pentru timpul utilizat exclusiv în scopul acordării de asistentă lucrătorilor cu handicap; (iii) costurile adaptării sau dobândirii echipamentelor ori ale dobândirii si validării programelor informatice pentru utilizarea acestora de către lucrătorii cu handicap, inclusiv facilităti tehnologice adaptate sau de asistentă, care sunt suplimentare fată de cele pe care beneficiarul le-ar fi suportat dacă ar fi angajat lucrători fără handicap; (iv) atunci când beneficiarul oferă locuri de muncă protejate, costurile de constructie, instalare sau extindere a spatiilor în cauză, precum si orice costuri de administrare si transport ce rezultă direct din încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap. X. Efectul stimulativ al ajutorului

Art. 17. - (1) Ajutoarele acordate în baza prezentei scheme de ajutor de stat trebuie să aibă un efect stimulativ.

(2) Ajutoarele acordate IMM-urilorîn baza prezentei scheme de ajutor de stat sunt considerate a avea un efect stimulativ dacă, înainte de a demara proiectul pentru care solicită ajutor, beneficiarul depune o cerere de finantare.

(3) în cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mari, efectul stimulativ trebuie examinat de către autoritatea care administrează schema. În acest sens, aceasta verifică, înaintea


acordării ajutorului în cauză, în plus fată de îndeplinirea conditiei prevăzute la alin. (2), dacă cererea de finantare si documentele însotitoare contin date suficiente, din care să rezulte îndeplinirea a cel putin unuia dintre următoarele criterii:

a) o crestere substantială a dimensiunii proiectului/activitătii ca urmare a ajutorului;

b) o crestere substantială a domeniului de aplicare a proiectului/activitătii ca urmare a ajutorului;

c) o crestere substantială a valorii totale a cheltuielilor suportate de beneficiar pentru proiect/activitate ca urmare a acordării ajutorului;

d) o crestere substantială a ritmului de finalizare a proiectului/activitătii în cauză.

(4) În cazul ajutoarelor acordate pentru a compensa costurile suplimentare generate de încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap, mentionate la art. 16, conditiile prevăzute la alin. (2) si (3) se consideră îndeplinite în cazul respectării conditiilor prevăzute de art. 16 alin. (2) si (3).

(5) În ceea ce priveste ajutoarele pentru recrutarea lucrătorilor defavorizati sub formă de subventii salariale si ajutoarele pentru încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap sub formă de subventii salariale mentionate la art. 14 si 15, conditiile prevăzute la art. 17 alin. (2) si (3) se consideră îndeplinite în cazul în care ajutorul duce la o crestere netă a numărului de lucrători defavorizati/cu handicap încadrati în muncă.

XI. Reguli privind cumulul ajutoarelor

Art. 18. - (1) Ajutoarele acordate conform prezentei scheme de ajutor de stat pot fi cumulate cu orice alt ajutor exceptat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008, în măsura în care aceste ajutoare vizează diferite costuri eligibile identificabile.

(2) Pentru a stabili dacă plafonul maxim al ajutorului si intensitătile maxime ale acestuia sunt respectate este luată în considerare valoarea totală a ajutoarelor de stat acordate pentru activitatea sau proiectul subventionat, indiferent dacă ajutorul respectiv este finantat din surse locale, regionale, nationale sau comunitare.

(3) Ajutorul acordat în conformitate cu prezenta schemă de ajutor de stat nu va fi cumulat cu niciun alt tip de ajutor exceptat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 sau cu ajutorul de minimis care îndeplineste conditiile prevăzute de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.998/2006 din 15 decembrie 2006 privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratat ajutoarelor de minimis ori cu orice alte fonduri comunitare legate de aceleasi costuri eligibile, care se suprapun partial sau integral, în cazul în care un astfel de cumul ar conduce la depăsirea intensitătii maxime a ajutorului sau a valorii maxime aplicabile acestui ajutor în conformitate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de stat.

(4) Prin derogare de la alin. (3), ajutoarele în favoarea lucrătorilor cu handicap prevăzute la art. 15 si 16 pot fi cumulate cu ajutoarele exceptate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 cu privire la aceleasi costuri eligibile care depăsesc cel mai înalt prag aplicabil prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008, cu conditia ca acest cumul să nu conducă la o intensitate a ajutorului care să depăsească 100% din costurile relevante în orice perioadă în care lucrătorii în cauză sunt angajati.

XII. Modalitatea de implementare a schemei de ajutor de stat

Art. 19. - (1) Pentru a beneficia de ajutor în baza prezentei scheme de ajutor de stat, în conformitate cu Ghidul solicitantului, întreprinderile beneficiare trebuie să înainteze o cerere de finantare administratorului schemei de ajutor de stat, înainte de a demara proiectul pentru care solicită finantarea.

(2) Cererea de finantare va fi însotită de documente care să contină:

a) date economico-financiare prin care să se demonstreze că beneficiarul nu este întreprindere în dificultate conform definitiei prevăzute la art. 3 lit. o) si p), precum si de o declaratie pe propria răspundere în acest sens;

b) o declaratie scrisă pe propria răspundere, însotită, dacă este cazul, de documente corespunzătoare, în vederea verificării îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. f);

c) sectorul/sectoarele în care se acordă ajutorul în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat;

d) activitătile si costurile eligibile aferente proiectului pentru care se solicită ajutor de stat;

e) informatii cu privire la cresterea netă a numărului de lucrători defavorizati sau cu handicap încadrati în muncă ca urmare a acordării ajutoarelor pentru recrutarea lucrătorilor defavorizati si/sau ajutoarelor pentru încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap.

(3) Pentru a demonstra calitatea de IMM, acolo unde este cazul, solicitantii trebuie să completeze modelul de declaratie cuprinzând informatii cu privire la calificarea unei întreprinderi ca IMM, prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Înainte de primirea ajutorului, întreprinderea beneficiară trebuie să transmită administratorului schemei de ajutor de stat o declaratie pe propria răspundere cu privire la ajutoarele de stat si de minimis primite pentru aceleasi cheltuieli eligibile, în vederea verificării de către acesta a respectării regulii privind cumulul ajutoarelor.

(5) În cazul în care beneficiarul este eligibil pentru a primi o alocare specifică în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat si este selectat pentru finantare în urma procesului de evaluare si selectie, administratorul schemei de ajutor de stat îi comunică în scris cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat în baza schemei de ajutor de stat.

(6) Beneficiarul încheie cu administratorul schemei de ajutor de stat un contract de finantare.

(7) În cazul în care beneficiarul nu este eligibil să primească o alocare specifică în cadrul prezentei scheme de ajutor, administratorul schemei de ajutor de stat îi comunică în scris acest lucru.

Art. 20. - Procedura de implementare si derulare a schemei de ajutor de stat se desfăsoară după cum urmează:

a) lansarea schemei de ajutor de stat si a Ghidului solicitantului aferent;

b) primirea si înregistrarea cererilor de finantare si a documentelor-suport;

c) verificarea administrativă (verificarea conformitătii cererilor de finantare si a documentelor-suport) - numai cererile de finantare care trec de această etapă vor putea face obiectul etapei următoare;

d) verificarea eligibilitătii solicitantului si a proiectului (inclusiv efectul stimulativ) - numai cererile de finantare care trec de această etapă vor putea face obiectul etapei următoare;

e) selectia cererilor de finantare;

f) întocmirea si semnarea contractelor de finantare;

g) depunerea cererii de prefinantare, însotită de documentele justificative;

h) acordarea prefinantării, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

i) depunerea cererilor de rambursare, însotită de documentele justificative;

j) acordarea finantării nerambursabile, după verificarea eligibilitătii cheltuielilor;


k) monitorizarea implementării cererilor de finantare conform prevederilor contractelor de finantare.

XIII. Durata schemei de ajutor de stat

Art. 21. - Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică de la data lansării până la 31 decembrie 2010, în limita fondurilor alocate pentru această schemă de ajutor de stat.

XIV. Bugetul schemei de ajutor de stat

Art. 22. - Sursa de finantare pentru prezenta schemă de ajutor de stat este Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, după cum urmează:

1. În cazul ajutoarelor acordate în cadrul domeniului major de interventie 5.1 „Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare”, valoarea totală estimată a ajutorului de stat care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de aproximativ 108.000.000 lei (echivalent a 29.189.189 euro), defalcată după cum urmează:

 

An

2009

2010

TOTAL

Lei

54.000.000

54.000.000

108.000.000

 

Contributia Comunitătii Europene la finantarea acordată este de 91%, restul de 9% fiind din contributia publică natională.

2. În cazul ajutoarelor acordate în cadrul domeniului major de interventie 5.2 „Promovarea sustenabilitătii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de muncă”, valoarea totală estimată a ajutorului de stat care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de aproximativ 118.650.000 lei (echivalent a 32.067.568 euro), defalcată după cum urmează:

 

An

2009

2010

TOTAL

Lei

59.325.000

59.325.000

118.650.000

 

Contributia Comunitătii Europene la finantarea acordată este de 85,94%, restul de 14,06% fiind din contributia publică natională.

XV. Efecte si beneficii

Art. 23. - Prin aplicarea prezentei scheme de ajutor de stat se vor obtine următoarele efecte si beneficii:

a) cresterea numărului lucrătorilor defavorizati sau cu handicap care si-au găsit un loc de muncă;

b) reducerea somajului de lungă durată;

c) facilitarea integrării durabile pe piata muncii a lucrătorilor cu handicap.

Art. 24. - (1) Numărul estimat de beneficiari de ajutor de stat este de 250 întreprinderi în cazul ajutoarelor acordate în cadrul domeniului major de interventie 5.1 „Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare”.

(2) Numărul estimat de beneficiari de ajutor de stat este de 270 întreprinderi în cazul ajutoarelor acordate în cadrul domeniului major de interventie 5.2 „Promovarea sustenabilitătii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de muncă”.

XVI. Reguli privind raportarea si monitorizarea ajutorului de stat

Art. 25. - Raportarea si monitorizarea ajutoarelor de stat acordate în baza prezentei scheme se va realiza în conformitate cu legislatia comunitară si cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007.

Art. 26. - Furnizorul de ajutor de stat păstrează evidenta detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme de ajutor de stat pe o durată de cel putin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de stat. Această evidentă trebuie să contină toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea conditiilor de exceptare impuse de Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008, inclusiv informatii despre statutul oricărei întreprinderi al cărei drept de a beneficia de ajutor sau de un bonus depinde de statutul său de IMM, informatii privind efectul stimulativ al acordării ajutorului si informatii care fac posibilă stabilirea valorii exacte a costurilor eligibile.

Art. 27. - (1) Furnizorul de ajutor de stat are obligatia de a supraveghea permanent ajutoarele de stat acordate, aflate în derulare, si de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării conditiilor impuse prin prezenta schemă de ajutor de stat sau prin legislatia natională ori comunitară aplicabilă la momentul respectiv.

(2) Furnizorul de ajutor de stat are obligatia de a transmite Consiliului Concurentei, în formatul si în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007, toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel national.

(3) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurentei poate să solicite date si informatii suplimentare si, după caz, să facă verificări la fata locului.

(4) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de stat, acesta va transmite Consiliului Concurentei valori estimative.

(5) Erorile constatate de furnizor si corectiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează Consiliului Concurentei până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.

Art. 28. - Pe baza unei cereri scrise, furnizorul de ajutor de stat va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurentei, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informatiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008.

Art. 29. - Administratorul prezentei scheme de ajutor de stat are obligatia de a pune la dispozitia furnizorului de ajutor de stat, în formatul si în termenul solicitat de acesta, toate datele si informatiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare si monitorizare ce cad în sarcina furnizorului conform art. 25-28.

XVII. Dispozitii finale

Art. 30. - Furnizorul de ajutor de stat va transmite Consiliului Concurentei o fisă de informatii referitoare la prezenta schemă de ajutor de stat, în forma prevăzută în anexa III la Regulamentul CE nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008, în vederea transmiterii către Comisia Europeană, în termen de 20 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei scheme de ajutor de stat. Aceste informatii vor fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si pe pagina de internet a Comisiei Europene. Schema de ajutor de stat si Ghidul solicitantului se publică integral pe pagina de internet a furnizorului ajutorului de stat, http://www.fseromania.ro, precum si pe pagina de internet a administratorului schemei de ajutor de stat.


 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru formare profesională generală si specifică „Bani pentru formare profesională”

 

Având în vedere:

- Decizia Comisiei Europene nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007 de adoptare a programului operational de ajutor comunitar din partea Fondului Social European în conformitate cu obiectivul „Convergentă” în România;

- Regulamentul Comisiei Europene nr. 1998/2006 pentru aplicarea art. 87 si 88 din Tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L379 din 28 decembrie 2006;

- Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sănătatea în muncă;

- Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantării si a cofinantării alocate de la bugetul de stat si bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 249/2007, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantării si a cofinantării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 249/2007, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse si al ministrului economiei si finantelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse nr. 600/2008 pentru aprobarea unor acorduri de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

- Adresa nr. 907 din 3 martie 2009 privind Avizul Consiliului Concurentei referitor la Informarea privind schema de ajutor de stat pentru formare profesională generală si specifică denumită „Bani pentru formare profesională”,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Schema de ajutor de stat pentru formare profesională generală si specifică „Bani pentru formare profesională”, aferentă Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, axa prioritară 2 „Corelarea învătării pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, domeniul major de interventie 2.1 „Tranzitia de la scoală la viata activă” si domeniul major de interventie 2.3 „Acces si participare la FPC”, axa prioritară 3 „Cresterea adaptabilitătii lucrătorilor si a întreprinderilor”, domeniul major de interventie 3.2 „Formare si sprijin pentru întreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitătii”, cuprinsă în anexă.

Art. 2. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Directia generală Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane”, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Alexandru Petru Frătean,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 martie 2009.

Nr. 309.

 


ANEXA

 

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT

pentru formare profesională generală si specifică „Bani pentru formare profesională”

 

I. Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de stat pentru formare profesională generală si specifică denumită „Bani pentru formare profesională”, aferentă Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” pentru:

a) axa prioritară 2 „Corelarea învătării pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, domeniul major de interventie 2.1 „Tranzitia de la scoală la viata activă” si domeniul major de interventie 2.3 „Acces si participare la FPC”;

b) axa prioritară 3 „Cresterea adaptabilitătii lucrătorilor si a întreprinderilor”, domeniul major de interventie 3.2 „Formare si sprijin pentru întreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitătii”.

(2) Acordarea ajutoarelor pentru formare profesională în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se va face numai cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata comună în aplicarea art. 87 si 88 din Tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 214/3 din 9 august 2008.

(3) Prezenta schemă de ajutor de stat este exceptată de la obligatia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008.

(4) Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

II. Baza legală

Art. 2. - Prezenta schemă de ajutor de stat este elaborată în conformitate cu:

a) Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008;

b) Decizia Comisiei Europene nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007 de adoptare a programului operational de ajutor comunitar din partea Fondului Social European în conformitate cu obiectivul „Convergentă” în România (POS DRU);

c) Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare;

d) Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse si al ministrului economiei si finantelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

e) Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse nr. 600/2008 pentru aprobarea unor acorduri de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

f) Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare;

g) Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

III. Definitii

Art. 3. - În întelesul prezentei scheme de ajutor de stat, următorii termeni se definesc după cum urmează:

a) ajutor de stat - orice măsură care îndeplineste toate criteriile prevăzute la art. 87 alin. 1 din Tratatul de instituire a Comunitătii Europene;

b) schemă de ajutor- orice act pe baza căruia, fără să fie nevoie de măsuri de punere în aplicare suplimentare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor definite în cadrul actului într-un mod general si abstract, precum si orice act pe baza căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific uneia sau mai multor întreprinderi, pentru o perioadă nedefinită de timp si/sau pentru o valoare nedefinită;

c) ajutoare individuale - ajutoarele acordate pe baza unei scheme de ajutor;

d) administrator al schemei de ajutor de stat - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale prin Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” (AMPOSDRU) sau prin organismele intermediare;

e) furnizor de ajutor de stat- Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale prin AMPOSDRU;

f) întreprindere - orice entitate implicată într-o activitate economică, indiferent de forma juridică a acesteia, inclusiv persoane fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent, asociatii familiale, parteneriate sau asociatii care desfăsoară activităti economice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004;

g) întreprinderi mici si mijlocii (IMM) - întreprinderile care îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008;

h) întreprinderi mari - întreprinderile care nu îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008;

i) intensitatea ajutorului- cuantumul ajutorului exprimat ca procentaj din cheltuielile eligibile ale proiectului; toate cifrele folosite sunt valori înaintea deducerii impozitelor directe; ajutoarele plătite în mai multe transe se actualizează la valoarea lor în momentul acordării ajutorului; rata dobânzii care urmează să fie aplicată în scopul actualizării este rata de referintă stabilită de Comisia Europeană pe baza unor criterii obiective si publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si pe internet, aplicabilă la momentul acordării ajutorului;

j) număr de angajati - numărul de unităti de muncă pe an (UMA), respectiv numărul de persoane angajate cu normă întreagă pe parcursul unui an, activitatea cu normă redusă si munca sezonieră reprezentând fractiuni ale UMA;

k) formare generală - formare cu un continut care nu este aplicabil exclusiv sau preponderent postului actual ori viitor al angajatului în întreprindere, însă care oferă calificări ce pot fi transferate într-o mare măsură către alte întreprinderi sau către


alte domenii de activitate. Formarea este considerată „generală” dacă, de exemplu:

- este organizată în comun de întreprinderi independente diferite sau dacă este disponibilă pentru angajati ai unor întreprinderi diferite;

- este recunoscută, certificată sau validată de autorităti ori organisme publice sau de alte organisme ori institutii cărora un stat membru sau Comunitatea Europeană Ie-a acordat competentele necesare;

l) formare specifică - formare cu un continut aplicabil direct si principal postului actual sau viitor al angajatului în întreprindere si care oferă calificări ce nu pot fi transferate către alte întreprinderi ori alte domenii de activitate sau care pot fi transferate numai într-o măsură limitată;

m) tânăr absolvent - persoana fizică cu vârsta cuprinsă între 15 si 24 de ani, aflată într-o relatie contractuală de muncă cu un angajator, în primele 6 luni de la angajare la primul loc de muncă cu contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de minimum 24 de luni;

n) mentor- angajat al unei întreprinderi, cu o experientă de cel putin 2 ani în domeniul calificării respective, care asistă, îndrumă si evaluează activitatea profesională a tinerilor angajati, în vederea adaptării acestora la cerintele primului loc de muncă;

o) program de mentorat - program de asistare, îndrumare si evaluare a activitătii profesionale a tinerilor absolventi, destinat adaptării acestora la cerintele primului loc de muncă, cu contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de minimum 24 de luni;

p) personal angajat - personalul cu contract de muncă la data începerii cursului de formare profesională;

q) lucrător defavorizat - orice persoană care:

- nu a avut un loc de muncă regulat remunerat în ultimele 6 luni; sau

- nu a absolvit o formă de învătământ secundar ori nu detine o calificare profesională (ISCED 3), sau

- are vârsta de peste 50 de ani; sau

- trăieste singură, având în întretinerea sa una ori mai multe persoane; sau

- lucrează într-un sector ori într-o profesie în care dezechilibrul repartizării posturilor între bărbati si femei este cu cel putin 25% mai mare decât media dezechilibrului repartizării posturilor între bărbati si femei în toate sectoarele economice si care apartine grupului de gen minoritar; sau

- este membru al unei minorităti etnice dintr-un stat membru si care are nevoie să îsi dezvolte profilul lingvistic, formarea profesională ori experienta de muncă pentru a-si îmbunătăti sansele de a obtine un loc de muncă stabil;

r) lucrător extrem de defavorizat - orice persoană care a fost în somaj cel putin 24 de luni;

s) lucrător cu handicap - orice persoană:

- recunoscută ca fiind în situatie de invaliditate, conform legislatiei nationale; sau

- care suferă de o deficientă recunoscută ca urmare a unui handicap fizic, mental sau psihologic;

t) produse agricole înseamnă:

- produsele enumerate în anexa I la tratat, cu exceptia produselor pescăresti si de acvacultura reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 privind organizarea comună a pietelor în sectorul produselor pescăresti si de acvacultura;

- produsele clasificate la codurile NC 4502, 4503 si 4504 (articole din plută);

- produsele care imită sau înlocuiesc laptele si produsele lactate, mentionate în Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 de instituire a unei organizări comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice pentru anumite produse agricole (Regulamentul unic OPC);

u) prelucrarea produselor agricole - orice operatiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este, de asemenea, un produs agricol, cu exceptia activitătilor realizate în exploatatii agricole, necesare pentru pregătirea unui produs animal sau vegetal pentru prima vânzare;

v) comercializarea produselor agricole - detinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piată, cu exceptia primei vânzări de către un producător primar către revânzători ori prelucrători si a oricărei alte activităti de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare în cazul în care aceasta are loc în locatii distincte, rezervate în acest scop;

w) întreprindere aflată în dificultate, în cazul în care:

A. beneficiarul este o întreprindere mică sau mijlocie - întreprinderea care îndeplineste următoarele conditii:

(i) în cazul societătilor cu răspundere limitată, mai mult de jumătate din capitalul social a dispărut, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni; sau

(ii) în cazul societătilor comerciale în care cel putin unii dintre asociati au răspundere nelimitată pentru creantele societătii, mai mult de jumătate din capitalul propriu asa cum reiese din contabilitatea societătii a dispărut, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni; sau

(iii) indiferent de tipul societătii comerciale în cauză, în cazul în care îndeplineste criteriile prevăzute de legislatia natională pentru a face obiectul procedurilor colective de insolventă;

(iv) un IMM cu o vechime de mai putin de 3 ani nu se consideră a fi în dificultate în această perioadă, în sensul prezentei scheme de ajutor de stat, cu exceptia cazului în care îndeplineste conditiile de la pct. (iii);

B. beneficiarul este o întreprindere mare - întreprinderea care fie se regăseste în una din situatiile prevăzute la lit. A. pct. (i), (ii) sau (iii), fie prezintă simultan simptome obisnuite ale unei întreprinderi aflate în dificultate, cum ar fi: cresterea pierderilor, scăderea cifrei de afaceri, cresterea volumului stocurilor, supracapacitate, scăderea fluxului de numerar, îndatorare crescută, cresterea sarcinilor financiare si scăderea sau disparitia valorii activului net.

IV. Scopul si obiectivele schemei de ajutor de stat

Art. 4. - Scopul prezentei scheme de ajutor de stat este promovarea formării profesionale generale si specifice.

Art. 5. - Principalele obiective ale prezentei scheme de ajutor de stat sunt:

a) îmbunătătirea tranzitiei de la scoală la viata activă;

b) dezvoltarea capacitătii întreprinderilor de a sprijini cresterea nivelului de calificare a angajatilor;


c) cresterea nivelului de calificare a angajatilor;

d) cresterea nivelului de perfectionare, respectiv specializare a angajatilor;

e) îmbunătătirea accesului si participării la formare profesională continuă.

V. Domeniul de aplicare

Art. 6. - (1) În cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se acordă sprijin financiar întreprinderilor ce activează în toate sectoarele economice, cu exceptia ajutoarelor care favorizează activitătile în domeniul prelucrării si comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

a) atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza pretului sau a cantitătii unor astfel de produse achizitionate de la producători primari ori comercializate de către întreprinderile în cauză; sau

b) atunci când acordarea ajutorului este conditionată de obligatia de a fi directionat, partial sau integral, către producătorii primari.

(2) De asemenea, în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat nu se acordă ajutoare:

a) destinate activitătilor legate de exporturi, adică ajutoarelor direct legate de cantitătile exportate, de înfiintarea si exploatarea unei retele de distributie sau de alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

b) conditionate de utilizarea preferentială a produselor nationale fată de produsele importate.

VI. Conditii de eligibilitate pentru activităti, beneficiari si cereri de propuneri de proiecte

Art. 7. - (1) Activitătile eligibile în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat sunt activitătile ce vizează formarea profesională generală si specifică.

(2) Activitătile eligibile cuprinse în cadrul domeniului major de interventie 2.1 „Tranzitia de la scoală la viata activă” sunt programele de mentorat care sprijină tinerii angajati în prima etapă a primului lor loc de muncă important1). În acest context, rolul mentorilor este de a facilita procesul de adaptare a tinerilor angajati la cerintele specifice locului de muncă si postului ocupat.

(3) Activitătile eligibile cuprinse în cadrul domeniului major de interventie 2.3 „Acces si participare la FPC” sunt: actualizarea strategiilor/planurilor de dezvoltare a resurselor umane si FPC a angajatilor la initiativa angajatorilor sau de către acestia din urmă.

(4) Activitatea eligibilă cuprinsă în domeniul major de interventie 3.2 „Formare si sprijin pentru întreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitătii” este formarea profesională a angajatilor prin programe de perfectionare, respectiv specializare. Conform Ordonantei Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare, perfectionarea, respectiv specializarea, reprezintă pregătirea profesională care conduce la dezvoltarea sau completarea cunostintelor, deprinderilor ori competentelor profesionale ale unei persoane care detine deja o calificare, respectiv dezvoltarea competentelor în cadrul aceleiasi calificări, dobândirea de competente noi în aceeasi arie ocupatională sau într-o arie ocupatională nouă, dobândirea de competente fundamentale/cheie ori competente tehnice noi, specifice mai multor ocupatii. Formarea profesională se realizează prin programe de formare profesională care cuprind totalitatea activitătilor de pregătire teoretică si/sau practică în vederea realizării obiectivelor de formare de competente pentru un anumit domeniu. Programele de formare profesională asigură dobândirea unor competente profesionale în conformitate cu standardele ocupationale, respectiv standardele de pregătire profesională, recunoscute la nivel national. În cazul perfectionării si specializării furnizorul de formare profesională autorizat va elibera certificat de absolvire.

Art. 8. - (1) Beneficiarii ajutorului de stat pentru formare profesională sunt întreprinderile ai căror angajati participă la cursurile organizate în cadrul proiectelor de formare profesională, cu respectarea obiectivelor prezentei scheme de ajutor de stat.

(2) Pentru a demonstra calitatea de IMM, acolo unde este cazul, solicitantii trebuie să completeze modelul de declaratie cuprinzând informatii cu privire la încadrarea unei întreprinderi în categoria IMM-urilor, prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Poate beneficia de măsurile de ajutor de stat prevăzute în prezenta schemă de ajutor de stat întreprinderea care îndeplineste următoarele conditii:

a) este o organizatie legal constituită în România si îsi desfăsoară activitatea pe teritoriul României;

b) apartine categoriilor de beneficiari eligibili în conformitate cu Documentul-cadru de implementare (DCI) a POS DRU si cu Ghidul solicitantului;

c) solicitantul respectă prevederile comunitare si nationale privind informarea si publicitatea;

d) nu se află în situatia de insolventă sau lichidare, afacerea sa nu este condusă de un administrator judiciar, nu are restrictii asupra activitătilor sale comerciale, iar acestea nu sunt puse la dispozitia creditorilor;

e) nu înregistrează datorii publice, nu are întârzieri la plata taxelor, obligatiilor si a altor contributii la bugetul de stat, bugetele speciale si bugetele locale, prevăzute de legislatia în vigoare;

f) nu este întreprindere în dificultate, în conformitate cu definitia de la art. 3 lit. w);

g) nu a fost subiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal si incompatibil cu piata comună sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată si ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;

h) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări cu valoare resjudicata în ultimele 36 de luni de către nicio instantă judecătorească, din motive profesionale sau de etică profesională;

i) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat cu valoare res judicata pentru fraudă, coruptie, implicare în organizatii criminale sau în alte activităti ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunitătii Europene;

j) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informatii false;

k) beneficiarul este direct responsabil de pregătirea si implementarea proiectului si nu actionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finantat;

 

1) Primele 6 luni ale primului loc de muncă pentru care persoana respectivă are încheiat un contract de muncă de cel putin 24 de luni.

 


l) îndeplineste si alte conditii specificate în cererea de propuneri de proiecte si în Ghidul solicitantului, fără a aduce atingere prevederilor legale în materie de ajutor de stat.

Art. 9. - Criteriile de eligibilitate ale cererii de finantare sunt următoarele:

a) proiectul este relevant pentru obiectivele specifice ale axei prioritare si ale domeniului major de interventie;

b) grupul/grupurile-tintă si activitătile proiectului sunt în concordantă cu conditiile axei prioritare si ale domeniului major de interventie, precum si cu cele ale cererii de propuneri de proiecte;

c) bugetul proiectului respectă limitele prevăzute de prezenta schemă de ajutor de stat;

d) proiectul respectă perioada maximă de implementare si perioada de transmitere a cererilor de finantare;

e) proiectul este implementat în România.

Art. 10. -îndeplinirea conditiilor de eligibilitate de la art. 8 si 9 este verificată de către administratorul schemei de ajutor de stat în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului si ale prezentei scheme de ajutor de stat.

VII. Selectia si evaluarea proiectelor

Art. 11. - Selectia si evaluarea proiectelor se efectuează de către administratorul schemei de ajutor de stat în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului.

VIII. Modalitatea de acordare a ajutorului de stat

Art. 12. - Ajutorul se acordă sub formă de finantări nerambursabile în una sau mai multe transe. Transele se actualizează la valoarea de la momentul acordării ajutorului.

Art. 13. - (1) Valoarea minimă a unei cereri de finantare pentru prezenta schemă de ajutor de stat trebuie să fie de 10.000 euro (echivalent în lei).

(2) Valoarea maximă a ajutorului acordat unei întreprinderi pentru un proiect de formare profesională nu va depăsi 2.000.000 euro (echivalent în lei)/2 (doi) ani consecutivi.

Art. 14. - (1) Intensitatea ajutoarelor nu va depăsi:

a) 25% din cheltuielile eligibile pentru formare specifică;

b) 60% din cheltuielile eligibile pentru formare generală.

(2) Intensitatea ajutorului poate fi majorată, până la o intensitate maximă de 80% din costurile eligibile, după cum urmează:

a) cu 10%, dacă formarea profesională este acordată lucrătorilor cu handicap sau defavorizati;

b) cu 10%, dacă ajutorul este acordat unei întreprinderi mijlocii, si 20%, dacă ajutorul este acordat întreprinderilor mici.

(3) Intensitatea ajutoarelor acordate în sectorul transportului maritim poate ajunge la 100% din costurile eligibile, indiferent dacă proiectul se referă la o formare specifică sau la una generală, dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:

a) beneficiarul formării nu este membru activ al echipei, ci este supranumerar la bord; si

b) formarea are loc la bordul unor nave înscrise în registrele Comunitătii Europene.

(4) În cazurile în care proiectul de ajutor implică atât componente de formare generală, cât si componente de formare specifică, care nu pot fi separate pentru calcularea intensitătii ajutorului, precum si în cazurile în care caracterul specific sau general al proiectului de ajutor pentru formare nu poate fi stabilit, se aplică intensitătile ajutoarelor aplicabile formării specifice.

Art. 15. - Contributia proprie a beneficiarului poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate de stat, aport al actionarilor, altii decât organisme ale statului, sau din alte surse private. Nu sunt considerate contributie proprie fondurile obtinute din măsuri de sprijin financiar din partea statului sau care sunt obtinute ca efect al unor astfel de măsuri.

IX. Cheltuieli eligibile

Art. 16. - (1) Cheltuielile eligibile ale proiectului de formare pe baza cărora se calculează intensitatea ajutorului de stat sunt următoarele:

a) costurile de personal ale formatorilor;

b) cheltuielile de deplasare ale formatorilor si participantilor la formare, inclusiv cheltuielile de cazare;

c) alte cheltuieli curente, precum cele pentru materiale si furnituri direct legate de proiect;

d) amortizarea instrumentelor si echipamentelor, în măsura în care acestea sunt utilizate exclusiv pentru proiectul de formare în cauză;

e) costurile serviciilor de îndrumare si consiliere privind proiectul de formare;

f) costurile de personal ale participantilor la proiectul de formare si costurile indirecte generale (costuri administrative, chirie, cheltuieli generale), până la maximum totalului celorlalte costuri eligibile mentionate la lit. a)-e). În privinta costurilor de personal ale participantilor la formare, se iau în considerare numai orele în care participantii participă efectiv la formare, după deducerea eventualelor ore lucrătoare.

(2) Cheltuielile eligibile trebuie dovedite prin documente justificative si trebuie să fie transparente si grupate pentru fiecare categorie în parte.

X. Efectul stimulativ

Art. 17. - (1) Ajutoarele acordate în baza prezentei scheme de ajutor de stat trebuie să aibă un efect stimulativ.

(2) Ajutoarele acordate IMM-urilorîn baza prezentei scheme de ajutor de stat sunt considerate a avea un efect stimulativ dacă, înainte de a demara proiectul de formare pentru care solicită ajutor, beneficiarul depune o cerere de finantare.

(3) În cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mari, efectul stimulativ trebuie examinat de către autoritatea care administrează schema. În acest sens, aceasta verifică, înaintea acordării ajutorului în cauză, în plus fată de îndeplinirea conditiei prevăzute la alin. (2), dacă cererea de finantare si documentele însotitoare contin date suficiente, din care să rezulte îndeplinirea a cel putin unuia dintre următoarele criterii:

a) o crestere substantială a dimensiunii proiectului/activitătii ca urmare a ajutorului;

b) o crestere substantială a domeniului de aplicare a proiectului/activitătii ca urmare a ajutorului;

c) o crestere substantială a valorii totale a cheltuielilor suportate de beneficiar pentru proiect/activitate ca urmare a acordării ajutorului;

d) o crestere substantială a ritmului de finalizare a proiectului/activitătii în cauză.

XI. Reguli privind cumulul ajutoarelor

Art. 18. - (1) Ajutoarele acordate conform prezentei scheme de ajutor de stat se pot cumula cu alte tipuri de ajutoare exceptate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008, în măsura în care aceste ajutoare vizează diferite costuri eligibile identificabile.


(2) Pentru a stabili dacă plafonul maxim al ajutorului si intensitătile maxime ale acestuia sunt respectate, este luată în considerare valoarea totală a ajutoarelor de stat acordate pentru activitatea sau proiectul subventionat, indiferent dacă ajutorul respectiv este finantat din surse locale, regionale, nationale sau comunitare.

(3) Ajutorul acordat în conformitate cu prezenta schemă de ajutor de stat nu va fi cumulat cu niciun alt tip de ajutor exceptat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 sau cu ajutorul de minimis care îndeplineste conditiile prevăzute de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1998/2006 ori cu orice alte fonduri comunitare legate de aceleasi costuri eligibile - care se suprapun partial sau integral - în cazul în care un astfel de cumul ar conduce la depăsirea intensitătii maxime a ajutorului sau a valorii maxime aplicabile acestui ajutor în conformitate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de stat.

XII. Modalitatea de implementare a schemei de ajutor de stat

Art. 19. - (1) Pentru a beneficia de ajutor în baza prezentei scheme de ajutor de stat, în conformitate cu Ghidul solicitantului, întreprinderile beneficiare trebuie să înainteze o cerere de finantare administratorului schemei de ajutor de stat, înainte de a demara proiectul pentru care solicită finantarea.

(2) Cererea de finantare va fi însotită de documente care să contină:

a) date economico-financiare prin care să se demonstreze că beneficiarul nu este întreprindere în dificultate conform definitiei de la art. 3 litera w), precum si o declaratie pe propria răspundere în acest sens;

b) declaratie scrisă pe propria răspundere însotită, dacă este cazul, de documente corespunzătoare, în vederea verificării îndeplinirii conditiilor prevăzute în art. 8 alin. (3) lit. f) din prezenta schemă de ajutor de stat;

c) sectorul/sectoarele în care se acordă ajutorul în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat;

d) activitătile si costurile eligibile aferente proiectului pentru care se solicită ajutor de stat;

e) declaratie scrisă pe propria răspundere a beneficiarului în vederea certificării efectului stimulativ, conform căreia nu a demarat proiectul pentru care solicită ajutor;

f) pentru întreprinderile mari, informatii care să demonstreze efectul stimulativ, conform cap. X din prezenta schemă de ajutor de stat.

(3) Pentru a demonstra calitatea de IMM, acolo unde este cazul, solicitantii trebuie să completeze modelul de declaratie cuprinzând informatii cu privire la calificarea unei întreprinderi ca IMM, prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Înainte de primirea ajutorului, întreprinderea beneficiară trebuie să transmită administratorului schemei de ajutor de stat o declaratie pe propria răspundere cu privire la ajutoarele de stat si de minimis primite pentru aceleasi cheltuieli eligibile, în vederea verificării de către acesta a respectării regulii privind cumulul ajutoarelor.

(5) În cazul în care beneficiarul este eligibil pentru a primi o alocare specifică în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat si este selectat pentru finantare în urma procesului de evaluare si selectie, administratorul schemei de ajutor de stat îi comunică în scris cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat în baza schemei de ajutor de stat.

(6) Beneficiarul încheie cu administratorul schemei de ajutor de stat un contract de finantare.

(7) În cazul în care beneficiarul nu este eligibil să primească o alocare specifică în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat, administratorul schemei de ajutor de stat îi comunică în scris acest lucru.

Art. 20. - (1) Procedura de implementare si derulare a schemei de ajutor de stat se desfăsoară după cum urmează:

a) lansarea schemei de ajutor de stat si a Ghidului solicitantului aferent;

b) primirea si înregistrarea cererilor de finantare si a documentelor-suport;

c) verificarea administrativă (verificarea conformitătii cererilor de finantare si a documentelor-suport) - numai cererile de finantare care trec de această etapă vor putea face obiectul etapei următoare;

d) verificarea eligibilitătii solicitantului, partenerilor si proiectului (inclusiv efectul stimulativ) - numai cererile de finantare care trec de această etapă vor putea face obiectul etapei următoare;

e) selectia cererilor de finantare;

f) Întocmirea si semnarea contractelor de finantare;

g) depunerea cererii de prefinantare însotite de documentele justificative;

h) acordarea prefinantării, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

i) depunerea cererilor de rambursare însotite de documentele justificative;

j) acordarea finantării nerambursabile, după verificarea eligibilitătii cheltuielilor;

k) monitorizarea implementării cererilor de finantare conform prevederilor contractului de finantare.

(2) AMPOSDRU/OIPOSDRU care administrează schema de ajutor de stat verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate ale solicitantului, partenerilor si proiectelor, în conformitate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de stat si ale Ghidului solicitantului.

XIII. Durata schemei de ajutor de stat

Art. 21. - Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică de la data lansării până la 31 decembrie 2010, în limita fondurilor alocate pentru aceasta.

XIV. Bugetul schemei de ajutor de stat

Art. 22. - Sursa de finantare pentru prezenta schemă de ajutor de stat este Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, după cum urmează:

1. În cazul ajutoarelor acordate în cadrul domeniului major de interventie 2.1 „Tranzitia de la scoală la viata activă”, valoarea totală estimată a ajutorului de stat care va fi acordat în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este 9.053.213 lei (echivalent a 2.446.814 euro), defalcată după cum urmează:

 

An

2009

2010

TOTAL

Lei

4.205.001

4.848.212

9.053.213

 

Contributia Comunitătii Europene la finantarea acordată este de 87,86%, diferenta de 12,14% fiind din contributia publică natională.


2. In cazul ajutoarelor acordate în cadrul domeniului major de interventie 2.3 „Acces si participare la FPC”, valoarea totală estimată a ajutorului de stat care va fi acordat în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este 143.544.205 lei (echivalent a 38.795.731 euro), defalcată după cum urmează:

 

An

2009

2010

TOTAL

Lei

66.672.839

76.871.366

143.544.205

 

Contributia Comunitătii Europene la finantarea acordată este de 97%, diferenta de 3% fiind din contributia publică natională.

3. În cazul ajutoarelor acordate în cadrul domeniului major de interventie 3.2 „Formare si sprijin pentru întreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitătii”, valoarea totală estimată a ajutorului de stat care va fi acordat în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de aproximativ 55.500.000 lei (echivalent a 15.000.000 euro):

 

An

2009

2010

TOTAL

Lei

30.000.000

25.500.000

55.500.000

 

Contributia Comunitătii Europene la finantarea acordată este de 85%, diferenta de 15% fiind din contributia publică natională.

XV. Efecte si beneficii

Art. 23. - Prin aplicarea prezentei scheme de ajutor de stat se vor obtine următoarele efecte si beneficii:

a) cresterea numărului de tineri absolventi asistati în tranzitia de la scoală la viata activă;

b) cresterea numărului de cursanti certificati pentru actualizarea si îmbunătătirea competentelor;

c) cresterea numărului de angajati participanti la cursuri de calificare/recalificare/specializare/perfectionare.

Art. 24. - Numărul estimat de beneficiari ai ajutorului de stat pentru formare este:

1. 1.222 întreprinderi - în cazul ajutoarelor acordate în cadrul domeniului major de interventie 2.1 „Tranzitia de la scoală la viata activă”;

2. 2.025 întreprinderi - în cazul ajutoarelor acordate în cadrul domeniului major de interventie 2.3 „Acces si participare la FPC”;

3. 300 întreprinderi - în cazul ajutoarelor acordate în cadrul domeniului major de interventie 3.2 „Formare si sprijin pentru întreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitătii”.

XVI. Reguli privind raportarea si monitorizarea ajutorului de stat

Art. 25. - Raportarea si monitorizarea ajutoarelor de stat acordate în baza prezentei scheme de ajutor de stat se va realiza în conformitate cu legislatia comunitară si cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007.

Art. 26. - Furnizorul de ajutor de stat păstrează evidenta detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme de ajutor de stat pe o durată de cel putin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de stat. Această evidentă trebuie să contină toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea conditiilor de exceptare impuse de Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008, inclusiv informatii despre statutul oricărei întreprinderi al cărei drept de a beneficia de ajutor sau de un bonus depinde de statutul său de IMM, informatii privind efectul stimulativ al acordării ajutorului si informatii care fac posibilă stabilirea valorii exacte a costurilor eligibile.

Art. 27. - (1) Furnizorul de ajutor de stat are obligatia de a supraveghea permanent ajutoarele de stat acordate, aflate în derulare, si de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării conditiilor impuse prin prezenta schemă de ajutor de stat sau prin legislatia natională ori comunitară aplicabilă la momentul respectiv.

(2) Furnizorul de ajutor de stat are obligatia de a transmite Consiliului Concurentei, în formatul si în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007, toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel national.

(3) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurentei poate să solicite date si informatii suplimentare si, după caz, să facă verificări la fata locului.

(4) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de stat, acesta va transmite valori estimative Consiliului Concurentei.

(5) Erorile constatate de furnizor si corectiile legale, anulările, recalculările, recuperările, rambursările se raportează Consiliului Concurentei până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.

Art. 28. - Pe baza unei cereri scrise, furnizorul de ajutor de stat va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurentei, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informatiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008.

Art. 29. - Administratorul prezentei scheme de ajutor de stat are obligatia de a pune la dispozitia furnizorului de ajutor de stat, în formatul si în termenul solicitate de acesta, toate datele si informatiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare si monitorizare ce cad în sarcina furnizorului conform art. 25-28.

XVII. Dispozitii finale

Art. 30. - Furnizorul de ajutor de stat va transmite Consiliului Concurentei o fisă de informatii referitoare la prezenta schemă de ajutor de stat, în forma prevăzută în anexa III la Regulamentul nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008, în vederea transmiterii către Comisia Europeană, în termen de 20 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei scheme de ajutor de stat. Aceste informatii vor fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si pe pagina de internet a Comisiei Europene. Schema de ajutor de stat si Ghidul solicitantului se publică integral pe pagina de internet a furnizorului de ajutor de stat, http://www.fseromania.ro, precum si pe pagina de internet a administratorului prezentei scheme de ajutor de stat.


 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Bani pentru sănătatea si siguranta salariatilor”

 

Având în vedere:

- Decizia Comisiei Europene nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007 de adoptare a programului operational de ajutor comunitar din partea Fondului Social European în conformitate cu obiectivul „Convergentă” în România;

- Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.998/2006 pentru aplicarea art. 87 si 88 din Tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L379 din 28 decembrie 2006;

- Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sănătatea în muncă;

- Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantării si a cofinantării alocate de la bugetul de stat si bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 249/2007, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantării si a cofinantării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 249/2007, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse si al ministrului economiei si finantelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse nr. 600/2008 pentru aprobarea unor acorduri de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă schema de ajutor de minimis „Bani pentru sănătatea si siguranta salariatilor”, aferentă Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007- 2013”, axa prioritară 3 „Cresterea adaptabilitătii lucrătorilor si a întreprinderilor”, domeniul major de interventie 3.2 „Formare si sprijin pentru întreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitătii”, prevăzută în anexă.

Art. 2. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Directia generală Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane”, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Alexandru Petru Frătean,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 martie 2009.

Nr. 310.

 


ANEXA

 

SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS

„Bani pentru sănătatea si siguranta salariatilor”

 

I. Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis denumită „Bani pentru sănătatea si siguranta salariatilor!”, aferentă Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007- 2013”, axa prioritară 3 „Cresterea adaptabilitătii lucrătorilor si a întreprinderilor”, domeniul major de interventie 3.2 „Formare si sprijin pentru întreprinderi pentru promovarea adaptabilitătii”.

(2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis se va face numai cu respectarea prevederilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.998/2006 pentru aplicarea art. 87 si 88 din Tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L379 din 28 decembrie 2006.

(3) Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

(4) Prezenta schemă de ajutor de minimis nu intră sub incidenta obligatiei de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 1998/2006.

II. Baza legală

Art. 2. - Prezenta schemă de ajutor de minimis este elaborată în conformitate cu:

a) Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.998/2006;

b) Decizia Comisiei Europene nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007 de adoptare a programului operational de ajutor comunitar din partea Fondului Social European în conformitate cu obiectivul „Convergentă” în România;

c) Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare;

d) Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 29 iulie 2004, cu modificările si completările ulterioare;

e) Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse si al ministrului economiei si finantelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

f) Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse nr. 600/2008 pentru aprobarea unor acorduri de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

g) Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sănătatea în muncă.

III. Definitii

Art. 3. - În sensul prezentei scheme de ajutor de minimis următorii termeni se definesc astfel:

a) administrator al schemei de ajutor de minimis - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” sau prin organismele intermediare;

b) furnizor de ajutor de minimis - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane”;

c) întreprindere - orice entitate implicată într-o activitate economică, indiferent de forma juridică a acesteia, inclusiv persoane fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent, asociatii familiale, parteneriate sau asociatii, care desfăsoară activităti economice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004, care transpune Recomandarea CE nr. 361/2003 privind definirea microîntreprinderilor si a întreprinderilor mici si mijlocii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 124/2003, denumită în continuare Recomandarea CE 361/2003;

d) rata de actualizare - rata de referintă stabilită de Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective si publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si pe internet;

e) produse agricole - produsele enumerate în anexa I la Tratatul CE, cu exceptia produselor pescăresti;

f) transformarea produselor agricole - o operatiune asupra produsului agricol în urma căreia rezultă, de asemenea, un produs agricol, cu exceptia activitătilor agricole necesare preparării unui produs animal sau vegetal pentru prima vânzare;

g) comercializare de produse agricole - detinerea sau expunerea în vederea vânzării, oferirea spre vânzare, livrarea sau orice alte forme de introducere pe piată, cu exceptia primei vânzări, de către un producător primar către revânzători sau operatori si a oricărei activităti constând în prepararea unui produs în vederea primei vânzări; o vânzare de către un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare, în cazul în care se desfăsoară în localuri distincte, rezervate acestei activităti;

h) bolile profesionale - afectiunile care se produc ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii cauzate de agenti nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de muncă, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în procesul de muncă;

i) lucrător- persoana angajată de către un angajator potrivit legii, inclusiv studentii, elevii în perioada efectuării stagiului de practică, precum si ucenicii si alti participanti la procesul de muncă, cu exceptia persoanelor care prestează activităti casnice;

j) angajator - persoana fizică sau juridică ce se află în raporturi de muncă ori de serviciu cu lucrătorul respectiv si care are responsabilitatea întreprinderii si/sau unitătii;

k) loc de muncă - locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile întreprinderii si/sau unitătii, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii si/sau unitătii la care lucrătorul are acces în cadrul desfăsurării activitătii;

l) securitate si sănătate în muncă - ansamblul de activităti institutionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune conditii în desfăsurarea procesului de muncă, apărarea vietii, integritătii fizice si psihice, sănătătii lucrătorilor si a altor persoane participante la procesul de muncă.

IV. Obiectivul schemei de ajutor ofe minimis

Art. 4. - Obiectivul prezentei scheme de ajutor de minimis îl constituie cresterea calitătii angajării si îmbunătătirea conditiilor de muncă prin asigurarea securitătii si protectiei sănătătii la locul de muncă, prevenirea riscurilor profesionale, informarea si instruirea lucrătorilor în domeniul sănătătii si securitătii în muncă, precum si asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitătii si sănătătii în muncă.


V. Domeniul de aplicare

Art. 5. - Prezenta schemă de ajutor de minimis nu se aplică:

a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îsi desfăsoară activitatea în sectoarele pescuitului si acvaculturii, reglementate de Regulamentul CE nr. 104/2000 privind organizarea comună a pietelor în sectorul produselor pescăresti si de acvacultura, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 17 din 21 ianuarie 2000;

b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îsi desfăsoară activitatea în productia primară a produselor agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul CE;

c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îsi desfăsoară activitatea în transformarea si comercializarea produselor agricole, prevăzute în anexa nr. 1 la Tratatul CE, în următoarele cazuri:

- atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza pretului sau a cantitătii produselor în cauză achizitionate de la producătorii primari sau introduse pe piată de întreprinderile în cauză;

- atunci când ajutorul este conditionat de transferarea lui partială sau integrală către producători primari;

d) ajutoarelor destinate activitătilor legate de export către tări terte sau către state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantitătile exportate, ajutoarelor destinate înfiintării si functionării unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) ajutoarelor subordonate folosirii mărfurilor nationale în locul celor importate;

f) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îsi desfăsoară activitatea în sectorul cărbunelui, în sensul Regulamentului CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 205 din 2 august 2002;

g) ajutoarelor pentru achizitia de vehicule de transport rutier de mărfuri, acordate întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele tertilor;

h) ajutoarelor acordate întreprinderilor în dificultate, asa cum sunt acestea definite în Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004.

VI. Conditii de eligibilitate pentru activităti

Art. 6. - Activitătile eligibile în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis sunt activităti si interventii pentru:

(i) asigurarea sănătătii si securitătii la locul de muncă;

(ii) prevenirea bolilor profesionale;

(iii) informarea si instruirea lucrătorilor în domeniul sănătătii si securitătii în muncă;

(iv) asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitătii si sănătătii în muncă.

VII. Conditii de eligibilitate pentru beneficiari

Art. 7. - Pot beneficia de facilitătile prevăzute în prezenta schemă de ajutor de minimis întreprinderile care îndeplinesc următoarele conditii:

a) sunt legal constituite în România si îsi desfăsoară activitatea în România;

b) sunt eligibile pentru finantare conform prevederilor Documentului-cadru de implementare pentru POS DRU si ale Ghidului solicitantului;

c) nu sunt în stare de insolventă, nu au afacerile administrate de un judecător sindic, nu au nicio restrictie asupra activitătii comerciale, nu sunt subiectul unor aranjamente între creditori sau nu se află într-o altă situatie similară cu cele mentionate anterior, reglementate prin lege;

d) nu înregistrează datorii publice si si-au plătit la timp taxele, obligatiile si alte contributii la bugetul de stat, bugetele speciale si bugetele locale, prevăzute de legislatia în vigoare;

e) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări de tip res judicata în ultimii 3 ani de către nicio instantă de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale;

f) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat de tip res judicata pentru fraudă, coruptie, implicare în organizatii criminale sau în alte activităti ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunitătii Europene;

g) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informatii false;

h) nu sunt „întreprinderi în dificultate”, conform Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor în dificultate (publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244 din 1 octombrie 2004);

i) sunt direct responsabile de pregătirea si implementarea proiectului si nu actionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finantat;

j) nu au fost subiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal si incompatibil cu piata comună sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată si ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;

k) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, nu depăseste echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit si indiferent dacă ajutorul este finantat din surse nationale sau comunitare;

l) îndeplineste si alte conditii specificate în cererea de propuneri de proiecte si în Ghidul solicitantului, fără a aduce atingere prevederilor în materie de ajutor de minimis.

VIII. Conditii de eligibilitate ale proiectelor

Art. 8. - Criteriile de eligibilitate ale proiectelor sunt următoarele:

a) proiectul este relevant pentru obiectivele specifice ale axei prioritare 3, respectiv ale domeniului major de interventie 3.2;

b) grupul/grupurile-tintă si activitătile proiectului sunt în concordantă cu conditiile axei prioritare 3, respectiv ale domeniului major de interventie 3.2 si ale cererii de propuneri de proiecte;

c) bugetul proiectului respectă limitele prevăzute de prezenta schemă de ajutor de minimis;

d) proiectul respectă prevederile comunitare si nationale privind informarea si publicitatea;

e) proiectul respectă perioada maximă de implementare si perioada de transmitere a cererilor de finantare;

f) proiectul este implementat în România.

Art. 9. -Verificarea îndeplinirii conditiilor de eligibilitate se realizează de către administratorul schemei de ajutor de minimis în conformitate cu Ghidul solicitantului.

IX. Selectia si evaluarea proiectelor

Art. 10. - Selectia si evaluarea proiectelor se efectuează de către administratorul schemei de ajutor de minimis în conformitate cu Ghidul solicitantului.


X. Modalitatea de acordare a ajutorului ofe minimis

Art. 11. - (1) Măsurile de sprijin acordate întreprinderilor în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis se acordă în baza unei cereri de finantare, însotită de documentele solicitate în cererea de propuneri de proiecte si în Ghidul solicitantului.

(2) Măsurile de sprijin acordate în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis constau în finantare nerambursabilă din fonduri comunitare si nationale.

(3) Administratorul prezentei scheme de ajutor de minimis va informa în scris întreprinderile beneficiare cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme de ajutor de minimis si caracterul de minimis al acestuia1.

Art. 12. - (1) Valoarea minimă a unei cereri de finantare este de 10.000 euro (echivalentul în lei), fără a se depăsi valoarea maximă a ajutorului prevăzută la art. 12 alin. (2).

(2) Valoarea maximă a finantării acordate prin această schemă de ajutor de minimis este de 200.000 de euro (echivalentul în lei) pentru o întreprindere pe durata a 3 (trei) exercitii fiscale.

(3) Cheltuielile neeligibile ale proiectului vor fi suportate integral de către beneficiarul ajutorului de minimis.

(4) Plafonul stabilit va fi exprimat sub formă financiară, ca valoare brută, înainte de deducerea taxelor sau a altor obligatii fiscale.

Art. 13. - Activitătile eligibile ce fac obiectul prezentei scheme de ajutor de minimis vor fi finantate numai dacă au fost initiate după semnarea contractului de finantare încheiat între administratorul schemei de ajutor de minimis si beneficiar.

Art. 14. - În cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, ajutorul de minimis se va acorda sub formă de finantare nerambursabilă, esalonat, pe etape de implementare a proiectului. Valoarea ajutorului va fi actualizată folosindu-se o rată egală cu rata de referintă stabilită de Comisia Europeană la momentul acordării ajutorului de minimis.

Art. 15. - (1) Pentru a beneficia de finantare nerambursabilă în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, beneficiarul va da o declaratie privind ajutoarele de minimis primite în acel an fiscal si în ultimii 2 ani fiscali (fie din surse ale statului sau ale autoritătilor locale, fie din surse comunitare).

(2) Administratorul schemei de ajutor de minimis va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica, pe baza declaratiei pe propria răspundere a întreprinderii, faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de trei ani consecutivi (ultimii 2 ani fiscali si anul fiscal în curs), fie din surse ale statului sau ale autoritătilor locale, fie din surse comunitare, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, nu depăseste pragul de 200.000 euro (100.000 euro pentru întreprinderile care activează în domeniul transporturilor), echivalent în lei.

(3) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi pe o perioadă de 3 ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, depăseste pragul de 200.000 euro (100.000 euro pentru întreprinderile care activează în domeniul transporturilor), echivalent în lei, solicitantul nu poate beneficia de prevederile schemei de ajutor de minimis, nici chiar pentru acea fractiune din ajutor care nu depăseste acest plafon.

(4) Administratorul schemei de ajutor de minimis va verifica dacă solicitantul a mai beneficiat de alte ajutoare de stat sau de minimis pentru aceleasi cheltuieli eligibile.

(5) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis nu se vor cumula cu alte ajutoare de stat în sensul art. 87 (1) din Tratatul CE acordate pentru aceleasi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul generează o intensitate a ajutorului de stat care depăseste intensitatea maximă stabilită în fiecare caz printr-un regulament privind exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană.

XI. Cheltuieli eligibile

Art. 16. - Cheltuielile eligibile în cadrul schemei de ajutor de minimis sunt detaliate în Ghidul solicitantului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse si al ministrului economiei si finantelor nr. 3/185/2008.

XII. Durata schemei de ajutor ofe minimis

Art. 17. - Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplică de la data lansării până la 31 decembrie 2010, în limita fondurilor alocate pentru această schemă de ajutor de minimis.

XIII. Bugetul schemei de ajutor ofe minimis

Art. 18. - (1) Sursa de finantare pentru prezenta schemă de ajutor de minimis este Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, domeniul major de interventie 3.2 „Formare si sprijin pentru întreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitătii”. Contributia Comunitătii Europene la finantarea acordată este de 85%, restul de 15% fiind din contributia publică natională.

(2) Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de aproximativ 92.065.250 lei (echivalent a 24.882.500 euro):

 

An

2009

2010

TOTAL

Lei

50.000.000

42.065.250

92.065.250

 

Art. 19. - Numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis este de 124 de întreprinderi.

XIV Modalitatea de implementare a schemei de ajutor ofe minimis

Art. 20. - (1) Administratorul schemei lansează cererea de propuneri de proiecte. Tipul cererii de propuneri de proiecte este „cerere deschisă de proiecte cu depunere continuă”.

(2) Pentru a beneficia de prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, întreprinderile trebuie să înainteze o cerere de finantare administratorului schemei de ajutor de minimis, în conformitate cu Ghidul solicitantului.

(3) Cererea de finantare va fi însotită de o declaratie pe propria răspundere prin care beneficiarul certifică faptul că nu este îndeplinită nicio conditie pentru a fi considerat întreprindere în dificultate, conform Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C244/2004.


1) În conformitate cu art. 3 din Regulamentul CE nr. 1.998/2006 din 15 decembrie 2006 pentru aplicarea art. 87 si art. 88 din Tratat ajutoarelor de minimis.

 


(4) Înainte de primirea ajutorului, întreprinderea beneficiară trebuie să transmită administratorului schemei de ajutor de minimis o declaratie pe propria răspundere cu privire la ajutoarele de stat primite pentru aceleasi cheltuieli eligibile, precum si cu privire la ajutoarele de minimis primite în cursul anului fiscal curent si al celor 2 ani fiscali anteriori.

(5) Verificarea conditiilor de eligibilitate ale activitătilor, proiectelor si cheltuielilor se realizează de către administratorul schemei de ajutor de minimis, înainte de acordarea facilitătii. Administratorul asigură, sub orice formă, publicitatea listei documentelor ce dovedesc îndeplinirea conditiilor de eligibilitate si a altor conditii specifice.

(6) În cazul în care proiectul este eligibil pentru a primi o finantare în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis si este selectat pentru finantare în urma procesului de evaluare, administratorul schemei de ajutor de minimis comunică în scris întreprinderii beneficiare cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat si caracterul acestuia de ajutor de minimis, făcând referire expresă la Regulamentul CE nr. 1998/2006, prin mentionarea titlului acestuia si a numărului de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(7) Întreprinderea încheie cu administratorul schemei de ajutor de minimis un contract de finantare.

(8) În cazul în care întreprinderea nu este eligibilă să primească o alocare specifică în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, administratorul schemei de ajutor de minimis îi comunică în scris acest lucru.

XV. Efecte si beneficii

Art. 21. - Prin aplicarea prezentei scheme de ajutor de minimis se vizează obtinerea următoarelor efecte si beneficii:

a) cresterea numărului de cursanti certificati pentru actualizarea si îmbunătătirea competentelor în domeniul sănătătii si securitătii la locul de muncă;

b) cresterea securitătii si protectiei sănătătii lucrătorilor;

c) prevenirea bolilor profesionale;

d) asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitătii si sănătătii în muncă;

e) cresterea numărului de lucrători informati cu privire la securitatea si sănătatea în muncă.

XVI. Reguli privind transparenta

Art. 22. - (1) Administratorul prezentei scheme de ajutor de minimis va informa în scris întreprinderile beneficiare cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme de ajutor de minimis si caracterul de minimis al acestuia2.

(2) Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe pagina de internet a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale - Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial dezvoltarea resurselor umane, la adresa http://www.fseromania.ro

XVII. Reguli privind raportarea si monitorizarea ajutorului de minimis

Art. 23. - Raportarea si monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme de ajutor de minimis se fac în conformitate cu legislatia comunitară si cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007.

Art. 24. - Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidenta detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme de ajutor de minimis pe o durată de cel putin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Această evidentă trebuie să contină toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea conditiilor impuse de legislatia comunitară în domeniul ajutorului de minimis.

Art. 25. - (1) Furnizorul are obligatia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, si de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării conditiilor impuse prin prezenta schemă de ajutor de minimis sau prin legislatia natională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.

(2) Furnizorul are obligatia de a transmite Consiliului Concurentei, în formatul si în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007, toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel national.

(3) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurentei poate să solicite date si informatii suplimentare si, după caz, să facă verificări la fata locului.

(4) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite Consiliului Concurentei valori estimative.

(5) Erorile constatate de furnizor si corectiile legale, anulările, recalculările, recuperările, rambursările se raportează Consiliului Concurentei până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.

(6) Furnizorul va transmite spre informare Consiliului Concurentei prezenta schemă de ajutor de minimis în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007.

Art. 26. - Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurentei, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informatiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării conditiilor prezentei scheme de ajutor de minimis.

Art. 27. - Administratorul prezentei scheme de ajutor de minimis are obligatia de a pune la dispozitia furnizorului de ajutor de minimis, în formatul si în termenul solicitate de acesta, toate datele si informatiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare si monitorizare ce cad în sarcina furnizorului conform art. 25 si 26.


2) În conformitate cu art. 3 din Regulamentul CE nr. 1.998/2006 din 15 decembrie 2006 pentru aplicarea art. 87 si 88 din Tratat ajutoarelor de minimis.

 


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 391 din 26 februarie 2009

Nr. 42 din 6 aprilie 2009

 

ORDIN

privind modificarea art. I din Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului administratiei si internelor nr. 219/537/2005 pentru aprobarea componentei Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc

 

În baza prevederilor art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 251/1999 privind conditiile de autorizare, organizare si exploatare a jocurilor de noroc, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si ale art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,

ministrul finantelor publice si viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, emit următorul ordin:

Art. I. - Articolul I din Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului administratiei si internelor nr. 219/537/2005 pentru aprobarea componentei Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 11 martie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul continut:

„Art. I. - (1) În vederea emiterii, suspendării sau anulării, în conditiile legii, a licentelor pentru exploatarea jocurilor de noroc, se constituie Comisia de autorizare a jocurilor de noroc, cu următoarea componentă:

1. secretarul de stat din cadrul Ministerului Finantelor Publice, coordonator al Directiei generale management al domeniilor reglementate specific - presedinte;

2. directorul general al Directiei generale management al domeniilor reglementate specific - vicepresedinte;

3. directorul general al Directiei generale juridice - membru;

4. vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pe probleme de control - membru - din partea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală;

5. comisarul general al Gărzii Financiare - membru - din partea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală;

6. seful Directiei de investigare a fraudelor din Inspectoratul General al Politiei Române - membru - din partea Ministerului Administratiei si Internelor;

7. directorul Directiei de cooperare interinstitutională si relatii internationale - membru - din partea Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor.

(2) În cazuri justificate, la sedintele Comisiei, în locul membrilor titulari vor participa înlocuitorii desemnati de acestia.”

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

p. Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Cristian Făinisi,

secretar de stat

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.