MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 258/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 258            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Vineri, 17 aprilie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

95. - Lege pentru ratificarea Acordului de reglementare a datoriei dintre Guvernul României si Guvernul Mongoliei, semnat la Ulan Bator la 4 iunie 2008

 

Acord de reglementare a datoriei între Guvernul României si Guvernul Mongoliei

 

611. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de reglementare a datoriei dintre Guvernul României si Guvernul Mongoliei, semnat la Ulan Bator la 4 iunie 2008

 

102. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2008 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre KfW, Frankfurt am Main, (KfW) si România, semnat la Frankfurt am Main la 26 septembrie 2007, respectiv la Bucuresti la 28 decembrie 2007, pentru finantarea Programului privind infrastructura municipală

 

622. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2008 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre KfW, Frankfurt am Main, (KfW) si România, semnat la Frankfurt am Main la 26 septembrie 2007, respectiv la Bucuresti la 28 decembrie 2007, pentru finantarea Programului privind infrastructura municipală

 

633. - Decret privind acordarea unei gratieri individuale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

446. - Hotărâre privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Ostropel Lilian din functia publică de prefect al judetului Călărasi în functia publică de inspector guvernamental

 

447. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Călărasi de către domnul Tărăcilă Ioan Doru

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

489. - Decizie privind numirea prin mobilitate a domnului Ostropel Lilian în functia publică de inspector guvernamental

 

490. - Decizie privind revocarea domnului Niculae Aurel din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice

 

491. - Decizie privind numirea domnului Ramiro Angelescu în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice

 

492. - Decizie privind numirea doamnei Ioana Apan în functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Economiei

 

493. - Decizie pentru eliberarea domnului Iuliu Păcurariu din functia de consilier personal în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 

494. - Decizie pentru numirea domnului Iuliu Păcurariu în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 

495. - Decizie pentru numirea domnului Mihai Mohaci în functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 

496. - Decizie privind numirea în calitatea de membri ai Consiliului de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă a unor reprezentanti ai Guvernului

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

90.270. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Vâlcea

 

90.272. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat – Filiala Caras-Severin

 

90.275. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator – Filiala Brasov

 

90.276. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator – Filiala Dâmbovita

 

90.278. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal – Filiala Galati

 

90.280. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Popular si al Protectiei Sociale - Filiala Bacău

 

90.282. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Initiativa Natională

 

90.285. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Tărănesc Crestin Democrat - Sector 3 Bucuresti

 

90.286. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Sector 4 Bucuresti

 

90.288. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Sector 3 Bucuresti

 

90.291. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Sector 1 Bucuresti

 

90.479. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Tărănesc Crestin Democrat - Filiala Brasov

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului de reglementare a datoriei dintre Guvernul României si Guvernul Mongoliei, semnat la Ulan Bator la 4 iunie 2008

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se ratifică Acordul de reglementare a datoriei dintre Guvernul României si Guvernul Mongoliei, semnat la Ulan Bator la 4 iunie 2008.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice, administratorul si depozitarul acordului prevăzut la art. 1, este autorizat să ducă la îndeplinire prevederile acestuia.

Art. 3. - Banca Comercială Română - S.A. este autorizată pentru realizarea operatiunilor bancare potrivit prevederilor art. 2, 4 si 5 din acordul prevăzut la art. 1.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU PERES

 

 

 

 

Bucuresti, 8 aprilie 2009.

Nr. 95.

 

ACORD

de reglementare a datoriei între Guvernul României si Guvernul Mongoliei

            Guvernul României, reprezentat de Ministerul Economiei si Finantelor, si Guvernul Mongoliei, reprezentat de Ministerul Finantelor (părtile), au convenit lichidarea obligatiilor financiare reciproce privind conturile de credit si cliring, după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

 

1. Totalul drepturilor si obligatiilor financiare reciproce la data de 31 decembrie 2006 sunt precum urmează:

a) sold în favoarea României, din care: XTR 4.023.716,62

• cont de credit în conformitate cu Conventia de credit semnată la 23 iulie 1976 XTR 1.503.612,88

• cont de credit în conformitate cu Conventia de credit semnată la 18 februarie 1988 XTR 1.546.367,00

• dobânda (2% pe an) XTR 973.736,74

b) soldul contului de cliring în favoarea Mongoliei XTR 138.785,57

2. Dobânda aplicată la conturile de credit, calculată conform Aranjamentului bancar începând cu 1 mai 1991 până la 31 decembrie 2006, va fi exceptată din obligatiile de plată ale Mongoliei fată de România.

3. Soldul net al obligatiilor financiare reciproce ale părtilor este în sumă de XTR 2.911.194,31 în favoarea României.

4. Rata de schimb pentru conversia rublei transferabile în dolari SUA convenită de ambele părti este: 10 XTR = 1 dolar SUA.

5. Prin folosirea acestei rate, datoria Mongoliei fată de România este de 291.119,43 dolari SUA.

 

ARTICOLUL 2

 

            Guvernul României autorizează Banca Comercială Română - S.A. (Banca) ca agent bancar pentru realizarea prezentului acord.

            Banca va transfera suma datorată în dolari SUA într-un cont de lichidare (contul).

 

ARTICOLUL 3

 

Rambursarea datoriei totale în dolari SUA mentionată la art. 1 se va realiza în valută convertibilă, în dolari SUA, în 3 ani, în rate anuale egale.

Plata va fi făcută la data de 31 iulie a fiecărui an, prima plată începând după intrarea în vigoare a prezentului acord.

Dacă pentru o plată în cadrul prezentului acord scadenta cade la sfârsit de săptămână, plata va fi făcută în următoarea zi lucrătoare.

 

ARTICOLUL 4

 

Plata dobânzii se va face la data de 31 iulie a fiecărui an, începând cu 31 iulie 2008. O dobândă LIBOR la un an va fi aplicată la soldul datoriei. LIBOR înseamnă rata de oferire a creditelor interbancare pe piata londoneză pentru un dolar SUA determinată de Reuters pentru suma si perioada de pe piata LIBOR aproximativ la ora 11,00 a.m., ora Londrei, cu două zile lucrătoare înainte de începerea perioadei relevante, rotunjită cu o marjă până la 1/16. Calcularea dobânzii va începe la data intrării în vigoare a prezentului acord.

În eventualitatea unei întârzieri mai mari de 30 de zile de la plata oricărei sume datorate în cadrul prezentului acord, se va aplica o dobândă de întârziere la nivelul ratei crescută cu 0,5% si calculată începând de la data initială de plată până la data anterioară datei când se primeste efectiv plata.

Banca va notifica Ministerului Finantelor din Mongolia cu privire la suma de plată si rata dobânzii cu cel putin o lună înainte de data plătii si va confirma sumele dobânzilor primite.

 

ARTICOLUL 5

 

            Banca va informa ministerele finantelor din cele două tări cu privire la soldul contului la data de 31 decembrie a fiecărui an, nu mai târziu de data de 31 martie a anului următor.

 

ARTICOLUL 6

 

Orice dispută între cele două părti privind interpretarea si îndeplinirea prezentului acord va fi reglementată prin negociere.

În cazul în care nu se ajunge la o rezolvare pe cale amiabilă, litigiul va fi supus spre solutionare Curtii de Arbitraj a Camerei Internationale de Comert din Paris, conform Regulamentului de arbitraj al Curtii, care va aplica prezentului acord dreptul francez. Arbitrajul se va efectua în limba engleză si va fi guvernat si interpretat în concordantă cu legislatia franceză.

 

ARTICOLUL 7

 

            Prezentul acord poate fi modificat sau amendat doar printr-un acord scris între părti.

 

ARTICOLUL 8

 

1. Ca urmare a semnării prezentului acord, ambele părti se vor înstiinta reciproc, în scris, prin canale diplomatice cu privire la finalizarea procedurilor lor juridice interne pentru intrarea în vigoare a acestui acord. Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei dintre aceste notificări.

2. În scopul realizării prezentului acord, părtile se vor adresa reciproc la următoarele adrese:

• pentru Ministerul Economiei si Finantelor din România În atentia:

Directia generală de trezorerie si datorie publică,

Ministerul Economiei si Finantelor

Str. Apolodor nr. 17, 050741, Bucuresti, România

Tel.: + 4021 319 96 89

Fax: + 4021 319 98 18

• pentru Ministerul Finantelor din Mongolia

În atentia: Departamentul de Administrare a Datoriei, Ministerul Finantelor

Str. Natiunile Unite 5/1

Ulan Bator 210646, Mongolia

Tel/Fax +976 11 264 908.

3. Prezentul acord va rămâne în vigoare până când toate obligatiile reciproce care decurg din acesta sunt realizate.

 

Semnat la Ulan Bator la 4 iunie 2008, în două exemplare originale, fiecare în limbile engleză, mongolă si română, toate textele fiind egal autentice. În cazul unui dezacord asupra prezentului acord, părtile vor folosi textul în limba engleză.

 

DIN PARTEA GUVERNULUI ROMÂNIEI,

Eugen Orlando Teodorovici,

secretar de stat,

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

DIN PARTEA GUVERNULUI MONGOLIEI,

Chultem Ulaan,

ministrul finantelor,

MINISTERUL FINANTELOR

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de reglementare a datoriei dintre Guvernul României si Guvernul Mongoliei, semnat la Ulan Bator la 4 iunie 2008

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului de reglementare a datoriei dintre Guvernul României si Guvernul Mongoliei, semnat la Ulan Bator la 4 iunie 2008, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 aprilie 2009.

Nr. 611.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2008 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre KfW, Frankfurt am Main, (KfW) si România, semnat la Frankfurt am Main la 26 septembrie 2007, respectiv la Bucuresti la 28 decembrie 2007, pentru finantarea Programului privind infrastructura municipală

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 138 din 28 octombrie 2008 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre KfW, Frankfurt am Main, (KfW) si România, semnat la Frankfurt am Main la 26 septembrie 2007, respectiv la Bucuresti la 28 decembrie 2007, pentru finantarea Programului privind infrastructura municipală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 10 noiembrie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU PERES

 

Bucuresti, 14 aprilie 2009.

Nr. 102.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2008 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre KfW, Frankfurt am Main, (KfW) si România, semnat la Frankfurt am Main la 26 septembrie 2007, respectiv la Bucuresti la 28 decembrie 2007, pentru finantarea Programului privind infrastructura municipală

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2008 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre KfW, Frankfurt am Main, (KfW) si România, semnat la Frankfurt am Main la 26 septembrie 2007, respectiv la Bucuresti la 28 decembrie 2007, pentru finantarea Programului privind infrastructura municipală si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 aprilie 2009.

Nr. 622.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea unei gratieri individuale

 

În temeiul art. 94 lit. d) si al art. 100 din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se gratiază domnul Mireută Mihail, născut la data de 19 iulie 1925 în localitatea Solca, judetul Suceava, fiul lui Ilie si al Mariei, pentru pedeapsa de o lună închisoare, aplicată pentru săvârsirea infractiunii de vătămare corporală gravă, prevăzută de art. 182 alin. 1 din Codul penal, dispusă prin Decizia penală nr. 517 din 6 iulie 2005 a Tribunalului Suceava, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 603 din 19 octombrie 2005 a Curtii de Apel Suceava.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 17 aprilie 2009.

Nr. 633.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Ostropel Lilian din functia publică de prefect al judetului Călărasi în functia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului Ostropel Lilian i se aplică mobilitatea din functia publică de prefect al judetului Călărasi în functia publică de inspector guvernamental.

Art. 2. - Numirea în functia publică de inspector guvernamental se face prin decizie a primului-ministru.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 15 aprilie 2009.

Nr. 446.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Călărasi de către domnul Tărăcilă Ioan Doru

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Tărăcilă Ioan Doru exercită, cu caracter temporar, functia publică de prefect al judetului Călărasi până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 15 aprilie 2009.

Nr. 447.

 

DECIZII ALE PRIMULUI- MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL–MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea prin mobilitate a domnului Ostropel Lilian în functia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 33 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ostropel Lilian se numeste în functia publică de inspector guvernamental, în aplicarea mobilitătii înaltilor functionari publici.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 15 aprilie 2009.

Nr. 489.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL–MINISTRU

 

DECIZIE

privind revocarea domnului Niculae Aurel din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice

 

Având în vedere propunerea Ministerului Administratiei si Internelor, în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 16 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 4 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 671/2007,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Niculae Aurel se revocă din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 16 aprilie 2009.

Nr. 490.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL–MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Ramiro Angelescu în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice

 

Având în vedere propunerea Ministerului Administratiei si Internelor,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 16 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 4 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 671/2007,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ramiro Angelescu se numeste în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 16 aprilie 2009.

Nr. 491.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL–MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Ioana Apan în functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Economiei

 

Având în vedere Adresa nr. 1.889.551 din 13 aprilie 2009 a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici referitoare la propunerea de numire a candidatului admis în urma concursului sustinut în data de 8 aprilie 2009, în temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Ioana Apan se numeste în functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Economiei.

Art. 2. - La data prevăzută la art. 1 se abrogă Decizia primului-ministru nr. 342/2009 privind promovarea temporară a doamnei Ioana Apan în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 16 martie 2009.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 16 aprilie 2009.

Nr. 492.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL–MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Iuliu Păcurariu din functia de consilier personal în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Iuliu Păcurariu se eliberează din functia de consilier personal în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 16 aprilie 2009.

Nr. 493.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL–MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Iuliu Păcurariu în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 

În temeiul art. 15 lit. c) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Iuliu Păcurariu se numeste în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 16 aprilie 2009.

Nr. 494.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL–MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Mihai Mohaci în functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 284/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mihai Mohaci se numeste în functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 16 aprilie 2009.

Nr. 495.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL–MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea în calitatea de membri ai Consiliului de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă a unor reprezentanti ai Guvernului

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale prin Adresa nr. 1.044/M.S. din 10 martie 2009, în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii se numesc în calitatea de membri ai Consiliului de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă următorii reprezentanti ai Guvernului:

- domnul Iuliu Cosmin Coman - secretar de stat în cadrul Ministerului Finantelor Publice;

- domnul Răzvan Andrei Condurăteanu - consilier personal în cadrul cabinetului ministrului muncii, familiei si protectiei sociale;

- domnul Andrei Filipescu - consilier în cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii;

- domnul Mihai Constantin Seitan - consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 16 aprilie 2009.

Nr. 496.

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Vâlcea

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, cu Calendarul misiunii de control pe anul 2009, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 2-20 martie 2009 s-a efectuat controlul finantării Partidului Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Vâlcea pentru anul 2008.

I. Constatări

Veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Vâlcea au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid - 186.632 lei, donatii - 370.771,81 lei si alte venituri provenind din dobânzi la depozite - 3,50 lei.

II. Recomandări

Echipa de control a recomandat Partidului Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Vâlcea ca organizarea si conducerea contabilitătii să se desfăsoare conform Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial si ca întocmirea situatiilor ce trebuie înaintate Autoritătii Electorale Permanente să se realizeze conform prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare.

 

Director general,

Gheorghe Onogea

 

Bucuresti, 7 aprilie 2009.

Nr. 90.270.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Filiala Caras-Severin

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, cu Calendarul misiunii de control pe anul 2009, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 2-20 martie 2009 s-a efectuat controlul finantării Partidului Social Democrat - Filiala Caras-Severin pentru anul 2008.

I. Constatări

Veniturile Partidului Social Democrat - Filiala Caras-Severin au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid - 105.701,84 lei, alte venituri - 1.810,78 lei (1.800,00 lei reprezentând venituri din chirii, 10,78 lei reprezentând venituri din dobânzi).

II. Recomandări

Echipa de control a recomandat Partidului Social Democrat - Filiala Caras-Severin ca organizarea si conducerea contabilitătii să se desfăsoare conform Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial si ca întocmirea situatiilor ce trebuie înaintate Autoritătii Electorale Permanente să se realizeze conform prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare.

 

Director general,

Gheorghe Onogea

 

Bucuresti, 7 aprilie 2009.

Nr. 90.272.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Filiala Brasov

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, cu Calendarul misiunii de control pe anul 2009, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 2-13 martie 2009 s-a efectuat controlul finantării Partidului Conservator - Filiala Brasov pentru anul 2008.

I. Constatări

Veniturile Partidului Conservator - Filiala Brasov au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid - 41.335 lei.

Partidul Conservator - Filiala Brasov nu a primit si nu a înregistrat donatii sau alte venituri pe parcursul anului 2008.

Nu au fost constatate abateri cu caracter financiar-contabil.

II. Recomandări

Echipa de control a recomandat Partidului Conservator - Filiala Brasov ca organizarea si conducerea contabilitătii să se desfăsoare conform Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007 si ca întocmirea situatiilor ce trebuie înaintate Autoritătii Electorale Permanente să se realizeze conform prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare.

 

Director general,

Gheorghe Onogea

 

Bucuresti, 7 aprilie 2009.

Nr. 90.275.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Filiala Dâmbovita

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, cu Calendarul misiunii de control pe anul 2009, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 2-13 martie 2009 s-a efectuat controlul finantării Partidului Conservator - Filiala Dâmbovita pentru anul 2008.

I. Constatări

Veniturile Partidului Conservator - Filiala Dâmbovita au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid - 4.890 lei.

Partidul Conservator - Filiala Dâmbovita nu a primit si nu a înregistrat donatii sau alte venituri pe parcursul anului 2008.

Nu au fost constatate abateri cu caracter financiar-contabil.

II. Recomandări

Echipa de control a recomandat să se utilizeze formularele pentru cotizatii, donatii si alte venituri, conform Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare, si să se întocmească situatiile ce trebuie înaintate Autoritătii Electorale Permanente si cele care trebuie publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Director general,

Gheorghe Onogea

 

Bucuresti, 7 aprilie 2009.

Nr. 90.276.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Filiala Galati

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, cu Calendarul misiunii de control pe anul 2009, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 2-18 martie 2009 s-a efectuat controlul finantării Partidului National Liberal - Filiala Galati pentru anul 2008.

Constatări

Veniturile Partidului National Liberal - Filiala Galati au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid - 42.586,50 lei, donatii - 1.357.133,46 lei, alte venituri - 59.336,15 lei (10.884,24 lei reprezentând venituri din servicii interne, 44.880,00 lei reprezentând venituri din transferuri, 3.571,91 lei reprezentând venituri din dobânzi).

În urma verificărilor s-a constatat încălcarea prevederilor art. 3 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, echipa de control propunând sanctionarea conform art. 5 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu art. 41 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, cu modificările si completările ulterioare.

 

Director general,

Gheorghe Onogea

 

Bucuresti, 7 aprilie 2009.

Nr. 90.278.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Popular si al Protectiei Sociale - Filiala Bacău

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, cu Calendarul misiunii de control pe anul 2009, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 2-13 martie 2009 s-a efectuat controlul finantării Partidului Popular si al Protectiei Sociale - Filiala Bacău pentru anul 2008.

Constatări

În cursul anului 2008 Partidul Popular si al Protectiei Sociale - Filiala Bacău nu a înregistrat cotizatii, donatii si nici alte venituri.

 

Director general,

Gheorghe Onogea

 

Bucuresti, 7 aprilie 2009.

Nr. 90.280.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Initiativa Natională

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, cu Calendarul misiunii de control pe anul 2009, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 2-20 martie 2009 s-a efectuat controlul finantării Partidului Initiativa Natională pentru anul 2008.

I. Constatări

Veniturile Partidului Initiativa Natională au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid - 50.444,34 lei, donatii - 1.164.510,58 lei, alte venituri provenite din dobânzi - 180,08 lei.

În urma verificărilor efectuate nu au fost constatate abateri sau prejudicii cu caracter financiar-contabil.

II. Recomandări

Echipa de control a recomandat să se utilizeze formularele pentru cotizatii, donatii si alte venituri, conform Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare, si să se întocmească situatiile ce trebuie înaintate Autoritătii Electorale Permanente si cele care trebuie publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Director general,

Gheorghe Onogea

 

Bucuresti, 7 aprilie 2009.

Nr. 90.282.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Tărănesc Crestin Democrat - Sector 3 Bucuresti

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, cu Calendarul misiunii de control pe anul 2009, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 9-18 martie 2009 s-a efectuat controlul finantării Partidului National Tărănesc Crestin Democrat - Sector 3 Bucuresti pentru anul 2008.

Constatări

Veniturile Partidului National Tărănesc Crestin Democrat - Sector 3 Bucuresti au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid - 4.051,50 lei, donatii - 42.975 lei, alte venituri - 194,71 lei.

În urma controlului s-a constatat că a fost primită si utilizată în campania electorală suma de 125,00 lei, nedeclararea acesteia la Autoritatea Electorală Permanentă în termen de 5 zile ducând la încălcarea prevederilor art. 23 din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, suma fiind confiscată.

Tinând cont că fapta este de gravitate redusă, echipa de control a propus sanctionarea Partidului National Crestin Democrat - Sector 3 Bucuresti cu avertisment, conform prevederilor art. 5 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulerioare, coroborat cu art. 41 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, cu modificările si completările ulterioare.

 

Director general,

Gheorghe Onogea

 

Bucuresti, 7 aprilie 2009.

Nr. 90.285.

 

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Sector 4 Bucuresti

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, cu Calendarul misiunii de control pe anul 2009, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 2-18 martie 2009 s-a efectuat controlul finantării Partidului National Liberal - Sector 4 Bucuresti pentru anul 2008.

Constatări

Veniturile Partidului National Liberal - Sector 4 Bucuresti au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid - 42.064 lei, donatii - 30.985 lei, alte venituri provenite din închirieri - 18.984 lei.

Din actul de control întocmit rezultă că nu a fost efectuată inventarierea generală a elementelor de pasiv si de activ, încălcându-se astfel prevederile art. 7 alin. (1) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, care precizează că această activitate se desfăsoară cel putin o dată pe an.

 

Director general,

Gheorghe Onogea

 

Bucuresti, 7 aprilie 2009.

Nr. 90.286.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Sector 3 Bucuresti

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, cu Calendarul misiunii de control pe anul 2009, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 2-18 martie 2009 s-a efectuat controlul finantării Partidului Social Democrat - Sector 3 Bucuresti pentru anul 2008.

Constatări

Veniturile Partidului Social Democrat - Sector 3 Bucuresti au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid - 581.335 lei, donatii - 146.570,73 lei (persoane fizice - 122.480 lei, persoane juridice - 24.090,73 lei).

Nu au fost constatate abateri care să impună aplicarea sanctiunilor de ordin financiar formatiunii politice controlate.

 

Director general,

Gheorghe Onogea

 

Bucuresti, 7 aprilie 2009.

Nr. 90.288.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Sector 1 Bucuresti

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, cu Calendarul misiunii de control pe anul 2009, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 2-18 martie 2009 s-a efectuat controlul finantării Partidului Democrat Liberal - Sector 1 Bucuresti pentru anul 2008.

Constatări

Veniturile Partidului Democrat Liberal - Sector 1 Bucuresti au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid - 461.500 lei, donatii - 1.600.910,70 lei (persoane fizice - 1.236.782,46 lei, persoane juridice - 364.128,24 lei), alte venituri provenite din dobânzi - 47,51 lei.

Nu au fost identificate abateri cu caracter financiar-contabil, respectându-se prevederile Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial si ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare.

 

Director general,

Gheorghe Onogea

 

Bucuresti, 7 aprilie 2009.

Nr. 90.291.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Tărănesc Crestin Democrat - Filiala Brasov

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, cu Calendarul misiunii de control pe anul 2009, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 16-27 martie 2009 s-a efectuat controlul finantării Partidului National Tărănesc Crestin Democrat - Filiala Brasov pentru anul 2008.

I. Constatări

Veniturile Partidului National Tărănesc Crestin Democrat - Filiala Brasov au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid - 7.539,00 lei, donatii - 10.775 lei (persoane fizice - 9.775,00 lei, persoane juridice - 1.000,00 lei), venituri din transfer - 4.000,00 lei.

II. Recomandări

Echipa de control a recomandat Partidului National Tărănesc Crestin Democrat - Filiala Brasov să utilizeze formularele pentru cotizatii, donatii si alte venituri, conform Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare, si să întocmească situatiile ce trebuie publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Nu au fost constatate abateri cu caracter financiar-contabil.

 

Director general,

Gheorghe Onogea

 

Bucuresti, 7 aprilie 2009.

Nr. 90.479.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.