MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 264/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 264           LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Miercuri, 22 aprilie 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 478 din 2 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 

Decizia nr. 479 din 2 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei si art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

 

Decizia nr. 500 din 7 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 8 din Codul de procedură penală, ale art. 281 din Codul penal si ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            37. - Ordonantă de urgentă privind unele măsuri de îmbunătătire a activitătii administratiei publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.44. - Ordin al ministrului apărării nationale privind delegarea către secretarul de stat pentru relatia cu Parlamentul, informare publică si cresterea calitătii vietii personalului a competentei îndeplinirii unor atributii aflate în responsabilitatea ministrului apărării nationale

 

M.45. - Ordin al ministrului apărării nationale privind delegarea către secretarul de stat pentru armamente a competentei îndeplinirii unor atributii aflate în responsabilitatea ministrului apărării nationale

 

97/641. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice privind aprobarea Procedurii de regularizare a sumelor reprezentând contributie datorată fondurilor de pensii administrate privat

 

218. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de acordare a sprijinului financiar în vederea promovării vinurilor pe pietele tărilor terte în campaniile viticole 2008/2009- 2012/2013, cheltuielile eligibile, modalitătile de plată, de verificare si control

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            13. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2009

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 478

din 2 aprilie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, exceptie invocată de Marius Popa în Dosarul nr. 2.498/302/2008 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti - Sectia I penală.

La apelul nominal răspunde, pentru autorul exceptiei, doamna avocat Emilia Sandu, din cadrul Baroului Bucuresti.

Având cuvântul, reprezentanta autorului exceptiei solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, arătând că ridicarea acestei exceptii a fost determinată de gresita aplicare a legii de către judecătorul delegat.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că textele de lege criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 28 octombrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 2.498/302/2008, Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti - Sectia I penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, exceptie invocată de Marius Popa.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că prevederile criticate „încalcă drepturile persoanelor private de libertate în ce priveste eventualitatea unei admiteri a contestatiei". Se arată că, în acest caz, o întoarcere a executării este practic imposibilă, „atât prin natura drepturilor care se încalcă, care sunt drepturi personale nepatrimoniale, cât si prin modalitatea si termenul în care se poate efectua judecata, prin urmare sentinta pe care o pronuntă judecătoria în circumscriptia căreia se află locul de detinere nu constituie un recurs efectiv".

Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti - Sectia I penală nu si-a exprimat opinia cu privire la exceptia de neconstitutionalitate invocată în cauză.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate nu încalcă prevederile Legii fundamentale, precum si din actele internationale invocate, astfel încât exceptia de neconstitu­tionalitate este neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 26 alin. (3) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, având următorul cuprins: „Schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate într-unui mai sever se poate dispune dacă persoana condamnată a comis o infractiune sau o abatere disciplinară gravă, care o fac incompatibilă cu regimul în care executa pedeapsa privativă de libertate, si dacă, prin conduita sa, afectează grav convietuirea normală în penitenciar sau siguranta acestuia."

Dispozitiile constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 20 - Tratatele internationale privind drepturile omului, ale art. 21 - Accesul liber la justitie, ale art. 26 - Viata intimă, familială si privată cu raportare la art. 6 paragraful 1 si art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil si dreptul la un recurs efectiv.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că s-a mai pronuntat în jurisprudenta sa asupra constitutionalitătii art. 26 din Legea nr. 275/2006, în integralitatea sa, în acest sens fiind, de exemplu, Decizia nr. 180 din 12 februarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 13 martie 2009, si Decizia nr. 827 din 2 octombrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 25 octombrie 2007. Solutia de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate pronuntată cu acele prilejuri, precum si considerentele de principiu care o fundamentează îsi mentin valabilitatea, întrucât nu au intervenit elemente noi.

De altfel, în prezenta cauză, autorul exceptiei este nemultumit de faptul că judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate a respins contestatia împotriva modului de stabilire de către comisia din cadrul penitenciarului a regimului de executare a pedepsei, ridicarea acestei exceptii fiind determinată, asa cum s-a precizat, de gresita aplicare a legii de către judecătorul delegat. Asemenea critici privind modul concret de aplicare a legii în cauza dedusă judecătii excedează competentei Curtii Constitutionale, care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronuntă numai asupra constitutionalitătii dispozitiilor cu care a fost sesizată.


Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1)si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, exceptie invocată de Marius Popa în Dosarul nr. 2.498/302/2008 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti - Sectia I penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 2 aprilie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 479

din 2 aprilie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei si art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei si art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, exceptie invocată de Societatea Comercială „Galmopan" - S.A. Galati în Dosarul nr. 5.096/121/2006 al Tribunalului Galati - Sectia comercială, maritimă si fluvială si de contencios administrativ fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă în ceea ce priveste art. 12 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, deoarece nu sunt îndeplinite cerintele impuse de art. 10 din Legea nr. 47/1992, si ca neîntemeiată în ceea ce priveste art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992, întrucât acest text de lege nu încalcă dispozitiile constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 24 octombrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 5.096/121/2006, Tribunalul Galati - Sectia comercială, maritimă si fluvială si de contencios administrativ fiscal a sesizat Curtea Constitutională pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei si ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Galmopan" - S.A. Galati.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se fac o serie de consideratii referitoare la competenta judecătorului-sindic, precum si a lichidatorului, cu raportare la cauza dedusă judecătii. Se arată în acest sens că „atâta timp cât judecătorul-sindic are în atributii cenzurarea activitătii lichidatorului în orice fază a pricinii, precum si pronuntarea de hotărâri cu privire la debitoare, orice alt complet de judecată nu are competenta de a se pronunta cu privire la solicitările creditorilor sau la cele care sunt în atributiile lichidatorului". În ceea ce priveste lichidatorul, se arată că acesta „exercită în mod efectiv conducerea managerială a debitoarei, având sarcini expres prevăzute de art. 25 din lege. Nicăieri în lege nu se vorbeste că acesta poate ignora un titlu executoriu împotriva debitoarei pe care o conduce, functia acestuia este asimilată cu cea a unui administrator." Referitor la art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992, se sustine că este neconstitutional deoarece permite cenzurarea exceptiei de către instanta de judecată, ceea ce reprezintă o îngrădire a liberului acces la justitie, singura instantă competentă în materie fiind Curtea Constitutională.

Tribunalul Galati - Sectia comercială, maritimă si fluvială si de contencios administrativ fiscal apreciază că prevederile criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale invocate de autorul exceptiei.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate nu încalcă prevederile Legii fundamentale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu a comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 12 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, si art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004, texte de lege care au următorul continut:

- Art. 12 alin. (2) din Legea nr. 85/2006: „Dispozitiile art. 24 alin. 1 din Codul de procedură civilă privind incompatibilitatea nu sunt aplicabile judecătorului-sindic care pronuntă succesiv hotărâri în acelasi dosar, cu exceptia situatiei rejudecării, după casarea hotărârii în recurs."

- Art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992: „Dacă exceptia este inadmisibilă, fiind contrară prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanta respinge printr-o încheiere motivată cererea de sesizare a Curtii Constitutionale, încheierea poate fi atacată numai cu recurs la instanta imediat superioară, în termen de 48 de ore de la pronuntare. Recursul se judecă în termen de 3 zile."

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 16 - Egalitatea în drepturi, art. 21 - Accesul liber la justitie, art. 24 - Dreptul la apărare, art. 53 - Restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti si art. 146 lit. d) din Constitutie privind atributia Curtii Constitutionale de a hotărî asupra exceptiilor de neconstitutionalitate privind legile si ordonantele ridicate în fata instantelor judecătoresti sau de arbitraj constitutional, cu raportare la art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea retine următoarele:

I. În ceea ce priveste critica art. 12 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, se constată că aceasta nu este motivată, asa cum prevede art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992. Autorul exceptiei indică textele constitutionale pretins a fi încălcate de acest text de lege, fără a argumenta în ce constă încălcarea acestora, întrucât Curtea nu se poate substitui autorului exceptiei cu privire la invocarea unor motive de neconstitutionalitate, urmează ca exceptia să fie respinsă ca inadmisibilă.

II. Cu privire la constitutionalitatea art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 Curtea s-a mai pronuntat prin numeroase decizii, statuând, pentru considerentele acolo retinute, că acest text de lege nu încalcă egalitatea în drepturi, liberul acces la justitie si dreptul la un proces echitabil si nici dispozitiile din Legea fundamentală care stabilesc atributiile Curtii Constitutionale. În acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 1.082 din 14 octombrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 18 noiembrie 2008, Decizia nr. 514 din 20 iunie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 13 iulie 2006, si Decizia nr. 607 din 15 noiembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 25 ianuarie 2006. Întrucât nu au intervenit elemente noi, argumentele care au fundamentat în precedent respingerea exceptiei de neconstitutionalitate sunt valabile si în prezenta cauză.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1)si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Galmopan" - S.A. Galati în Dosarul nr. 5.096/121/2006 al Tribunalului Galati - Sectia comercială, maritimă si fluvială si de contencios administrativ fiscal.

2. Respinge, ca fiind neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, exceptie ridicată de acelasi autor în acelasi dosar al aceleiasi instante.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 2 aprilie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 500

din 7 aprilie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 8 din Codul de procedură penală, ale art. 281 din Codul penal si ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

luliana Nedelcu - procuror

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 8 din Codul de procedură penală, ale art. 281 din Codul penal si ale art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, exceptie ridicată de Iulian Petre în Dosarul nr. 8.690/280/2008 al Judecătoriei Pitesti - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, făcând trimitere, în acest sens, la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 14 noiembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 8.690/280/2008, Judecătoria Pitesti - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 8 din Codul de procedură penală, ale art. 281 din Codul penal si ale art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale. Exceptia a fost ridicată de Iulian Petre cu ocazia solutionării plângerii împotriva unei rezolutii a procurorului de neîncepere a urmăririi penale pentru săvârsirea infractiunii de exercitare fără drept a profesiei de avocat, infractiune prevăzută de art. 281 din Codul penal raportat la art. 25 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că art. 2781 alin. 8 din Codul de procedură penală încalcă dreptul la un proces echitabil si dreptul la apărare, prin suprimarea dreptului la cercetarea judecătorească si prin ignorarea principiului de generală aplicabilitate în dreptul penal „non reformatio in pejus", atât timp cât există posibilitatea ca persoana fată de care procurorul a dat o solutie de netrimitere în judecată, prin propria cale de atac, să îsi agraveze situatia, redobândind calitatea de învinuit sau, chiar mai rău, dobândind calitatea de inculpat. Totodată, arată că solutia legislativă criticată este contrară hotărârii pronuntate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Golder împotriva Marii Britanii, 1975.

Autorul exceptiei consideră că sintagma „legea specială"din art. 281 din Codul penal este neconstitutională prin raportare la dispozitiile Legii fundamentale cuprinse în art. 73 alin. (1) privind categoriile de legi si în art. 115 alin. (1) referitor la delegarea legislativă. Apreciază că „Parlamentul nu poate adopta decât o singură lege specială - legea prin care Guvernul este abilitat pentru a emite ordonante în domenii care nu fac obiectul legilor organice". Prin urmare, legea specială la care face trimitere art. 281 din Codul penal nu poate fi Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, întrucât „legea avocaturii este lege organică, si nu specială".

În fine, sustine că dispozitiile art. 29 din Legea nr. 47/1992 contravin art. 146 lit. d) din Legea fundamentală, deoarece permit instantei de judecată să respingă exceptia de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, în conditiile în care Curtea Constitutională este singura autoritate în măsură să hotărască asupra admisibilitătii unei exceptii de neconstitutionalitate. Face trimitere la Decizia nr. 51/2008 a Curtii Constitutionale.

Judecătoria Pitesti - Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât art. 2781 alin. 8 din Codul de procedură penală nu încalcă prevederile constitutionale invocate de autorul exceptiei. În ceea ce priveste criticile aduse dispozitiilor art. 281 din Codul penal si ale art. 29 din Legea nr. 47/1992, consideră că acestea vizează modul de aplicare a legii si nu intră sub incidenta controlului de constitutionalitate.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale, întrucât nu încalcă prevederile din Legea fundamentală invocate de autorul exceptiei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Potrivit încheierii de sesizare, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 2781 alin. 8 din Codul de procedură penală, modificate prin Legea nr. 356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală, precum si pentru modificarea altor legi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 7 august 2006, precum si prevederile art. 281 din Codul penal si ale art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004. În ceea ce priveste dispozitiile din Legea nr. 47/1992 atacate, Curtea constată că, desi a fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate a art. 29 din Legea nr. 47/1992, critica vizează, în realitate, numai prevederile alin. (6) al art. 29 din actul normativ mentionat. Asa fiind, Curtea urmează să se pronunte asupra exceptiei de neconstitu-tionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 8 din Codul de procedură penală, ale art. 281 din Codul penal si ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992, având următorul cuprins:

- Art. 2781 alin. 8 din Codul de procedură penală: „Judecătorul pronuntă una dintre următoarele solutii:

a) respinge plângerea, prin sentintă, ca tardivă sau inadmisibilă ori, după caz, ca nefondată, mentinând rezolutia sau ordonanta atacată;

b) admite plângerea, prin sentintă, desfiintează rezolutia sau ordonanta atacată si trimite cauza procurorului, în vederea începerii sau redeschiderii urmăririi penale, după caz. Judecătorul este obligat să arate motivele pentru care a trimis cauza procurorului, indicând totodată faptele si împrejurările ce urmează a fi constatate si prin care anume mijloace de probă;

c) admite plângerea, prin încheiere, desfiintează rezolutia sau ordonanta atacată si, când probele existente la dosar sunt suficiente, retine cauza spre judecare, în complet legal constituit, dispozitiile privind judecata în primă instantă si căile de atac aplicându-se în mod corespunzător.";

- Art. 281 din Codul penal: „Exercitarea fără drept a unei profesii sau a oricărei alte activităti pentru care legea cere autorizatie, ori exercitarea acestora în alte conditii decât cele legale, dacă legea specială prevede că săvârsirea unor astfel de fapte se sanctionează potrivit legii penale, se pedepseste cu închisoare de la o lună la 1 an sau cu amendă";

- Art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992: „(6) Dacă exceptia este inadmisibilă, fiind contrară prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanta respinge printr-o încheiere motivată cererea de sesizare a Curtii Constitutionale. Încheierea poate fi atacată numai cu recurs la instanta imediat superioară, în termen de 48 de ore de la pronuntare. Recursul se judecă în termen de 3 zile."

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor prevederi legale, autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, ale art. 73 alin. (1) referitoare la categoriile de legi, ale art. 115 alin. (1) privind delegarea legislativă, ale art. 126 alin. (1) referitoare la instantele judecătoresti si ale art. 146 lit. d) privind atributiile Curtii Constitutionale, precum si a prevederilor art. 6 paragraful 1 referitoare la dreptul la un proces echitabil din

Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

I. Autorul exceptiei nu formulează veritabile critici de neconstitutionalitate cu privire la dispozitiile art. 281 din Codul penal si ale art. 29 din Legea nr. 47/1992. Astfel, critică modul de aplicare de către organele de urmărire penală si instanta de judecată a prevederilor art. 281 din Codul penal, care fac distinctie între legi penale generale si speciale. Or, acest aspect nu intră sub incidenta controlului de constitutionalitate exercitat de Curte, ci este de competenta instantei judecătoresti învestite cu solutionarea litigiului, în cadrul căilor de atac prevăzute de lege.

în ceea ce priveste critica dispozitiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992, Curtea observă că exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată cu ocazia solutionării plângerii împotriva unui act al procurorului de netrimitere în judecată, fără ca instanta să fi respins ca inadmisibilă cererea de sesizare a Curtii Constitutionale. În aceste conditii, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 nu are legătură cu solutionarea cauzei, în acceptiunea art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992.

Prin urmare, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 281 din Codul penal si ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

II. Prevederile art. 2781 alin. 8 din Codul de procedură penală au mai fost supuse controlului instantei de contencios constitutional prin raportare la aceleasi dispozitii din Legea fundamentală si din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, invocate si în prezenta cauză, si fată de critici similare. Astfel, prin Decizia nr. 574 din 7 iunie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 7 august 2007, Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate ridicată cu privire la respectivele prevederi de lege, pentru motivele acolo arătate.

întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să ducă la reconsiderarea jurisprudentei Curtii, atât solutia, cât si considerentele deciziei mai sus mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

I. Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 281 din Codul penal si ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, exceptie ridicată de Iulian Petre în Dosarul nr. 8.690/280/2008 al Judecătoriei Pitesti - Sectia penală.

II. Respinge, ca fiind neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 8 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de acelasi autor în acelasi dosar al aceleiasi instante.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 aprilie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Oana Cristina Puică

 


ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri de îmbunătătire a activitătii administratiei publice

 

Având în vedere necesitatea eficientizării activitătii institutiilor publice si a îmbunătătirii actului managerial în conditiile reducerii cheltuielilor bugetare.

luând în considerare opiniile si recomandările Comisiei Europene si ale organismelor financiare internationale referitoare la reducerea cheltuielilor bugetare, este necesară adoptarea unei politici de restrângere a cheltuielilor bugetare si de abordare mai prudentă a deficitului bugetar, inclusiv prin stabilirea unor criterii de performantă în organizarea si coordonarea unor autorităti si institutii publice.

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public si constituie situatii de urgentă si extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 13 alineatul (1), litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) directorul executiv si directorul executiv adjunct în cadrul institutiei prefectului, în cadrul aparatului propriu al autoritătilor administratiei publice locale si al institutiilor publice subordonate acestora, precum si în functiile publice specifice asimilate acestora;".

2. La articolul 22 alineatul (1), litera j) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,j) realizează recrutarea si promovarea pentru functiile publice pentru care organizează concurs, monitorizează recrutarea si promovarea pentru celelalte functii publice, în conditiile prezentei legi;".

3. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 221, cu următorul cuprins:

„Art. 221. - În situatia în care Agentia Natională a Functionarilor Publici constată că nu sunt îndeplinite conditiile legale privind organizarea si desfăsurarea concursurilor de recrutare si de promovare în functii publice din cadrul autoritătilor si institutiilor publice, dispune, după caz, amânarea sau suspendarea organizării si desfăsurării concursului."

4. Articolul 58 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 58. - (1) Concursul de recrutare pentru functiile publice vacante din cadrul autoritătilor si institutiilor publice centrale si locale, autoritătilor administrative autonome, precum si pentru serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitătile administrativ-teritoriale este organizat, în conditiile legii, astfel:

a) de comisia prevăzută la art. 18 alin. (1), pentru înaltii functionari publici. Secretariatul tehnic al comisiei se asigură de Agentia Natională a Functionarilor Publici;

b) de Agentia Natională a Functionarilor Publici, pentru ocuparea functiilor publice de conducere generale si specifice, cu exceptia functiilor publice de secretar al comunei, sef serviciu si sef birou;

c) de autoritătile si institutiile publice în al căror stat de functii se află functia publică vacantă, pentru functiile publice de conducere de secretar al comunei, sef serviciu si sef birou si pentru toate functiile publice de executie.

(2) În vederea verificării si validării conditiilor legale de organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea functiilor publice vacante de către autoritătile si institutiile publice organizatoare, Agentia Natională a Functionarilor Publici desemnează un responsabil de procedură, functionar public, reprezentant al acesteia în comisia de concurs."

5. La articolul 62, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Numirea în functiile publice de conducere pentru care se organizează concurs în conditiile art. 58 alin. (1) lit. b) se face prin actul administrativ emis de conducătorii autoritătilor sau institutiilor publice din administratia publică centrală si locală, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

(3) Numirea în functiile publice pentru care se organizează concurs în conditiile art. 58 alin. (1) lit. c) se face prin actul administrativ emis de conducătorii autoritătilor si institutiilor publice din administratia publică centrală si locală."

6. La anexă, la capitolul I litera B, punctele 4 si 5 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„4. director din cadrul autoritătilor administrative autonome, din aparatul ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si director executiv în cadrul institutiei prefectului, în cadrul autoritătilor administratiei publice locale si al institutiilor publice subordonate acestora;

5. director adjunct din cadrul autoritătilor administrative autonome, din aparatul ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, director executiv adjunct din cadrul institutiei prefectului, în cadrul autoritătilor administratiei publice locale si al institutiilor publice subordonate acestora;".

Art. II. - (1) La articolul 24 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificările si completările ulterioare, alineatul (6) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(6) Numirea inspectorului scolar general, a inspectorului scolar general adjunct si a directorului Casei Corpului Didactic se face prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării. Inspectorul scolar general si directorul Casei Corpului Didactic încheie cu ministrul educatiei, cercetării si inovării un contract de management educational pe termen de maximum 4 ani, care cuprinde directiile si obiectivele din strategia pe educatie, în concordantă cu obiectivele din Programul de guvernare. Reevaluarea conditiilor din contractul de management educational de face trimestrial."


(2) Contractele de management educational încheiate în temeiul Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, si aflate în derulare încetează în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. III. - (1) Functiile publice, functiile publice specifice si posturile încadrate în regim contractual, care conferă calitatea de conducător al serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitătile administrativ-teritoriale prevăzute în anexa la prezenta ordonantă de urgentă, care face parte integrantă din aceasta, precum si adjunctii acestuia se desfiintează în termen de 32 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(2) Functiile publice cu statut special, altele decât cele stabilite în cadrul serviciilor publice deconcentrate prevăzute în anexa la prezenta ordonantă de urgentă si functiile publice de prefect si subprefect se exceptează de la prevederile alin. (1).

(3) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1) din prezenta ordonantă de urgentă, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitătile administrativ-teritoriale prevăzute în anexa la prezenta ordonantă de urgentă vor fi concluse de un director coordonator al serviciului public deconcentrat. Directorul coordonator este ajutat de unul sau mai multi adjuncti, în limita numărului de posturi care se desfiintează.

(4) Persoanele care urmează să ocupe functii dintre cele prevăzute la alin. (3) sunt numite prin act administrativ al ordonatorului principal de credite în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea căruia functionează serviciul public deconcentrat respectiv, în urma evaluării cunostintelor si abilitătilor manageriale, în conditiile art. IV din prezenta ordonantă de urgentă.

(5) Poate ocupa o functie dintre cele prevăzute la alin. (3) persoana care îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) are cetătenia română;

b) cunoaste limba română, scris si vorbit;

c) are capacitate deplină de exercitiu;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

e) are studii universitare de licentă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă;

f) nu a fost condamnată pentru săvârsirea unei infractiuni contra umanitătii, contra statului sau contra autoritătii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni săvârsite cu intentie, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu a desfăsurat activitate de politie politică, astfel cum este definită prin lege;

h) îndeplineste si alte criterii specifice stabilite de ordonatorul principal de credite în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea căruia functionează serviciul public deconcentrat respectiv.

(6) Functiile prevăzute la alin. (3) se exercită în baza unui contract de management încheiat cu ordonatorul principal de credite în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea căruia functionează serviciul public deconcentrat respectiv, pe o perioadă de maximum 4 ani, în continutul căruia sunt prevăzuti indicatorii specifici de performantă, obiectivele, clauzele contractuale care reglementează drepturile si obligatiile părtilor, precum si conditiile de încetare si reziliere a acestuia.

(7) Contractul de management este asimilat contractului individual de muncă si conferă titularului vechime în muncă si în specialitate.

(8) Remunerarea si celelalte drepturi ale persoanelor care ocupă functii dintre cele prevăzute la alin. (3) se stabilesc prin contractul de management, la nivelul maxim al salariului pentru functia de consilier gradul IA din cadrul ministerelor si al altor organe centrale de specialitate, la care se adaugă toate drepturile prevăzute de lege pentru functiile de conducere de director, respectiv director adjunct. Persoanele care ocupă functii dintre cele prevăzute la alin. (3) beneficiază de sporul de vechime si de celelalte sporuri, în conditiile prevăzute de legislatia muncii si de legislatia aplicabilă autoritătii sau institutiei publice.

(9) Pe perioada executării contractului de management, persoanelor care ocupă functii dintre cele prevăzute la alin. (3) li se aplică prevederile art. 70, 71, 79, 94-98 si 111-114 din cartea I, titlul IV din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare.

(10) Modelul-cadru al contractului de management prevăzut la alin. (6) va fi stabilit prin hotărâre a Guvernului.

(11) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, functionarilor publici si personalului încadrat în regim contractual, care ocupă posturi dintre cele prevăzute la alin. (1), li se vor aplica în mod corespunzător dispozitiile legale cu privire la încetarea raporturilor de serviciu, respectiv a raporturilor de muncă prevăzute în Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, respectiv în Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare.

(12) Functionarilor publici si personalului încadrat în regim contractual în sistemul public, care vor fi numiti în conditiile alin. (4), li se suspendă de drept raporturile de serviciu, respectiv raporturile de muncă avute anterior numirii, pe durata executării contractului de management.

Art. IV. - (1) Evaluarea cunostintelor si aptitudinilor manageriale pe baza unor proiecte de management se organizează de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea cărora functionează serviciile publice deconcentrate respective, în termen de maximum 32 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(2) Data desfăsurării evaluării în conditiile alin. (1) se aduce la cunostintă publică prin grija ordonatorului principal de credite, prin afisare la sediul si pe pagina de internet a autoritătii sau institutiei publice.

(3) Candidatii depun proiectul de management si un dosar care să contină următoarele documente:

a) copie de pe cartea de identitate;

b) adeverintă medicală care să ateste starea de sănătate;

c) copie legalizată de pe diploma de studii;

d) cazier judiciar;

e) declaratie pe propria răspundere că nu a desfăsurat activitate de politie politică, astfel cum este definită prin lege.

(4) Proiectele de management prezentate de candidati sunt elaborate pentru o perioadă de maximum 4 ani si vor cuprinde cel putin următoarele:

a) identificarea problemelor existente în domeniul de activitate al serviciului public deconcentrat;

b) obiective si directii de actiune pentru eficientizarea domeniului de activitate al institutiei si pentru îmbunătătirea actului managerial;

c) dezvoltarea competentelor profesionale ale personalului din subordine;

d) aplicarea principiilor de eficientă, eficacitate si economie în gestionarea mijloacelor financiare si a resurselor umane si materiale ale institutiei respective;

e) propuneri de îmbunătătire a colaborării institutionale.

(5) Evaluarea candidatilor si a proiectelor de management prezentate de acestia se face de comisii constituite la nivelul ordonatorului principal de credite în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea căruia functionează serviciile publice deconcentrate respective, formate din specialisti în domeniul de activitate. Din aceste comisii face parte în mod obligatoriu si un reprezentant al institutiei prefectului din judetul respectiv.

Art. V. - Anexa la prezenta ordonantă de urgentă poate fi actualizată prin hotărâre a Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

András Zsolt Szakál

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 22 aprilie 2009.

Nr. 37.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale

din unitătile administrativ-teritoriale

 

A. MINISTERUL SĂNĂTĂTII

- directii de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti.

B. MINISTERUL CULTURII, CULTELOR SI PATRIMONIULUI NATIONAL

- directii judetene pentru cultură, culte si patrimoniu cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti

C. MINISTERUL ÎNTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

1. comisariate regionale pentru protectia consumatorilor;

2. comisariate judetene, respectiv al municipiului Bucuresti pentru protectia consumatorilor;

3. oficii teritoriale pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie.

D. MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

1. directii de muncă si protectie socială, judetene si a municipiului Bucuresti;

2. organisme intermediare regionale pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane";

3. inspectorate teritoriale de muncă si al municipiului Bucuresti;

4. case de pensii judetene si a municipiului Bucuresti;

5. agentii pentru ocuparea fortei de muncă judetene si a municipiului Bucuresti;

6. inspectorate sociale regionale;

7. agentii judetene pentru prestatii sociale, respectiv a municipiuluiBucuresti.

E. MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI

1. directii pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

2. directii pentru tineret judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

3. complexuri sportive nationale si municipale;

4. cluburi sportive municipale si orăsenesti;

5. casele de cultură ale studentilor;

6. Complexul Cultural Sportiv Studentesc „Tei" - Bucuresti.

F. MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

1. directii generale a finantelor publice judetene si a municipiuluiBucuresti;

2. directii regionale, judetene, respectiv a municipiului Bucuresti pentru accize si operatiuni;

3. sectii judetene, respectiv a municipiului Bucuresti ale Gărzii Financiare.

G. MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

1. directii pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

2. inspectorate teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului săditor;

3. inspectorate teritoriale de regim silvic si de vânătoare;

4. centre judetene, respectiv al municipiului Bucuresti de plăti si interventie pentru agricultură;

5. oficii judetene, respectiv al municipiului Bucuresti de consultantă agricolă;

6. oficii judetene, respectiv al municipiului Bucuresti pentru ameliorare si reproductie în zootehnie;

7. oficii de plăti pentru dezvoltare rurală si pescuit;

8. oficii de studii pedologice si agrochimice judetene, respectiv al municipiului Bucuresti;

9. directiile silvice judetene si a municipiului Bucuresti.

H. MINISTERUL MEDIULUI

1. agentii regionale si judetene, respectiv a municipiului Bucuresti de protectia mediului;

2. comisariate ale Gărzii Nationale de Mediu regionale si judetene, respectiv al municipiului Bucuresti;

3. organisme intermediare regionale pentru Programul operational sectorial „Mediu";

4. directii de ape regionale si judetene, respectiv a municipiului Bucuresti ale Autoritătii Apele Române.

I. SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

1. directii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

2. directii de statistică regionale si judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

3. unităti teritoriale ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;

4. inspectoratele teritoriale si regionale de stat în constructii.

J. MINISTERUL ECONOMIEI

- filiale teritoriale ale Agentiei Române pentru Conservarea Energiei.

K. MINISTERUL COMUNICATIILOR SI SOCIETĂTII INFORMATIONALE

1. oficii judetene de postă;

2. directiile regionale de postă.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

privind delegarea către secretarul de stat pentru relatia cu Parlamentul, informare publică si cresterea calitătii vietii personalului a competentei îndeplinirii unor atributii aflate în responsabilitatea ministrului apărării nationale

 

Pentru aplicarea dispozitiilor art. 32 alin. (3) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se deleagă secretarului de stat pentru relatia cu Parlamentul, informare publică si cresterea calitătii vietii personalului competenta îndeplinirii unor atributii aflate în responsabilitatea ministrului apărării nationale, după cum urmează:

a) în domeniul proprietătii imobiliare, mai putin semnarea proiectelor de acte normative prin care se transmit bunuri imobile din administrarea Ministerului Apărării Nationale;

b) în ceea ce priveste punerea în aplicare a dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 420/2006 privind înfiintarea si organizarea Comisiei Nationale de Drept International Umanitar;

c) în domeniul informării si relatiilor publice;

d) în ceea ce priveste coordonarea Directiei medicale si a Institutului National de Medicină Aeronautică si Spatială „General doctor aviator Victor Anastasiu".

(2) În exercitarea competentelor prevăzute la alin (1) lit. d), secretarul de stat pentru relatia cu Parlamentul, informare publică si cresterea calitătii vietii personalului are următoarele atributii principale:

a) asigură coordonarea în ceea ce priveste măsurile care trebuie luate în vederea îndeplinirii dispozitiilor legale în vigoare;

b) solicită informări privind organizarea si desfăsurarea activitătii acestora si, după caz, a structurilor subordonate;

c) avizează rapoartele si orice alte documente înaintate ministrului apărării nationale spre informare/aprobare;

d) organizează comisii sau grupuri de lucru cu participarea specialistilor din diferite domenii, în vederea dezbaterii problemelor privind activitatea celor două structuri;

e) propune ministrului apărării nationale luarea măsurilor ce se impun în vederea îmbunătătirii organizării si functionării acestora si, după caz, a structurilor subordonate;

f) evaluează activitatea conducerii acestor structuri, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare;

g) îndeplineste orice alte atributii si responsabilităti dispuse de către ministrul apărării nationale în acest domeniu, potrivit legii.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul ministrului apărării nr. M.70/2007*) privind delegarea către secretarul general al Ministerului Apărării a competentei îndeplinirii atributiilor privind coordonarea si controlul Directiei medicale si a Institutului National de Medicină Aeronautică si Spatială „General doctor aviator Victor Anastasiu";

b) Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.33/2009 privind delegarea către secretarul de stat si sef al Departamentului pentru relatia cu Parlamentul si informare publică a competentei îndeplinirii unor atributii aflate în responsabilitatea ministrului apărării nationale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.200 din 30 martie 2009.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării nationale,

Mihai Stănisoară

 

Bucuresti, 15 aprilie 2009.

Nr. M.44.


*) Ordinul ministrului apărării nr. M.70/2007 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare si securitate natională a tării.

 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

privind delegarea către secretarul de stat pentru armamente a competentei îndeplinirii unor atributii aflate în responsabilitatea ministrului apărării nationale

 

Pentru aplicarea dispozitiilor art. 32 alin. (3) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se deleagă secretarului de stat pentru armamente competenta îndeplinirii unor atributii aflate în domeniul de competentă al ministrului apărării nationale, după cum urmează:


a) în ceea ce priveste prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sanctiunilor internationale;

b) în ceea ce priveste programul anual al achizitiilor publice al Ministerului Apărării Nationale privind înzestrarea cu armament, tehnică de luptă si materiale cu destinatie militară, precum si listele si fisele obiectivelor de investitii aferente acestuia, începând cu anul 2010;

c) în domeniul cercetării stiintifice.

(2) Secretarul de stat pentru armamente îl informează pe ministrul apărării nationale anual sau ori de câte ori este nevoie despre activitătile desfăsurate în temeiul alin. (1).

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării nationale,

Mihai Stănisoară

 

Bucuresti, 15 aprilie 2009.

Nr. M.45.

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

Nr. 97 din 6 februarie 2009

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 641 din 6 aprilie 2009

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de regularizare a sumelor reprezentând contributie datorată fondurilor de pensii administrate privat

 

Tinând seama de prevederile art. 44 alin. (5) si (6) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de regularizare a sumelor reprezentând contributie datorată fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale si Agentia Natională de Administrare Fiscală, precum si structurile teritoriale ale acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice

Gheorghe Pogea

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

de regularizare a sumelor reprezentând contributie datorată fondurilor de pensii administrate privat

 

Art. 1. - (1) Pentru participantii la fondurile de pensii administrate privat, denumite în continuare fonduri de pensii, prevăzuti la art. 5 alin. (1) pct. I, II si III din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, institutia de evidentă, denumită în continuare CNPAS, calculează cuantumul contributiei datorate fondurilor de pensii luând în considerare baza de calcul a contributiei individuale de asigurări sociale înscrisă în Declaratia privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, denumită în continuare declaratie nominală.

(2) Pentru participantii care se regăsesc la art. 5 alin. (1) pct. IV si V si alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, CNPAS calculează cuantumul contributiei datorate fondurilor de pensii luând în considerare baza de calcul a contributiei individuale de asigurări sociale înscrisă în declaratia de asigurare, respectiv în contractul de asigurare socială.

(3) Declaratia nominală este documentul depus în conditiile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Declaratia de asigurare este documentul depus în conditiile art. 61 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, iar contractul de asigurare socială este documentul încheiat în conformitate cu art. 5 alin. (2) din aceeasi lege.

Art. 2. - În orice situatie în care intervin elemente care conduc la modificarea unor date sau a unor sume privind contributiile pentru fondurile de pensii, inclusiv în cazul depunerii unor declaratii rectificative la sistemul public de pensii, CNPAS procedează la regularizarea acestora.

Art. 3. - Situatiile în care pot fi depuse declaratii rectificative, precum si procedura depunerii acestora sunt prevăzute de Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 340/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 10 mai 2001, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - În situatia declaratiilor nominale, precum si a celor rectificative pentru care se efectuează regularizări, CNPAS are obligatia să prelucreze si să efectueze viramentele pentru toate informatiile primite si comunicate de casele teritoriale de pensii până în ultima zi lucrătoare a lunii inclusiv.

Art. 5. - (1) În situatia în care prin depunerea declaratiilor rectificative se modifică în minus venitul asigurat care a constituit baza de calcul a contributiei individuale de asigurări sociale corespunzător unei/unor luni anterioare, regularizarea sumelor achitate fondurilor de pensii se face de CNPAS, prin compensare, respectiv prin diminuarea corespunzătoare a viramentului lunii următoare.

(2) În situatia în care prin depunerea declaratiilor rectificative se modifică în plus venitul asigurat, regularizarea sumelor achitate fondurilor de pensii se face de CNPAS, prin majorarea corespunzătoare a viramentului lunii următoare.

Art. 6. - În situatia în care prin depunerea declaratiei rectificative se adaugă un nou asigurat, contributia datorată se calculează pentru luna pentru care se efectuează rectificarea, cu conditia ca în acea lună asiguratul să fi fost înregistrat în Registrul participantilor.

Art. 7. - În situatia în care prin depunerea declaratiei rectificative se modifică una sau mai multe dintre datele de identificare ale angajatorului, la virarea contributiilor datorate fondurilor de pensii, pe listele de viramente, participantii înscrisi în declaratia nominală rectificativă vor fi înregistrati atât cu sume pozitive, cât si cu sume negative, corespunzător datelor de identificare, vechi si noi, ale angajatorului.

Art. 8. - Contributia totală, cea aferentă lunii de referintă si cea rezultată în urma procesului de regularizare, se virează la fondul de pensii la care asiguratul este participant în luna efectuării viramentului.

Art. 9. - (1) Virarea contributiei datorate fondurilor de pensii, în situatia persoanelor care se regăsesc la art. 5 alin. (1) pct. IV si V si alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, se face numai în situatia în care contributia de asigurări sociale calculată asupra venitului asigurat înscris în declaratia de asigurare sau în contractul de asigurare socială a fost achitată în totalitate pentru luna care face obiectul viramentului către fondurile de pensii si numai în situatia în care nu există contributii de asigurări sociale si accesorii restante către bugetul asigurărilor sociale de stat.

(2) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (1), în situatia în care există obligatii restante cu titlu de contributie de asigurări sociale sau accesorii ale acestora, casa teritorială de pensii va proceda în primul rând la efectuarea operatiunii de stingere a creantelor bugetare, cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Ulterior efectuării operatiunii de stingere prevăzute la alin. (2), pentru luna/lunile pentru care s-au stins debitele si accesoriile CNPAS procedează la calculul si virarea contributiilor către fondurile de pensii administrate privat, împreună cu contributiile aferente lunii curente.

Art. 10. - (1) CNPAS procedează la efectuarea regularizării contributiilor fondurilor de pensii si în situatia depunerii de către asigurati a comunicărilor de modificare sau de retragere a declaratiei de asigurare, precum si în cazul încheierii actului aditional la contractul de asigurare socială.

(2) Situatiile în care pot fi depuse comunicarea de modificare, retragerea declaratiei de asigurare si actul aditional la contractul de asigurare socială, procedura depunerii/încheierii acestora, precum si formularele aferente sunt prevăzute de Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 340/2001, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Regularizările prevăzute la alin. (1) se efectuează de CNPAS în acelasi mod si în aceleasi conditii ca si cele pentru declaratiile rectificative, prevăzute în prezenta procedură.

Art. 11. - (1) În situatia în care, după efectuarea regularizărilor, din rubrica „suma totală virată de CNPAS la fondul de pensii în lună", din recapitulatia anexă la lista de viramente către un fond de pensii rezultă valoare negativă a contributiei totale datorate acestuia, CNPAS va notifica în scris fondul respectiv, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(2) Virarea acestor sume de către fondul de pensii se face cu ordin de plată, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării, în contul 22.21.03.07 „Contributii la fondul de pensii administrate privat", deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, pe seama CNPAS.

Art. 12. - Ori de câte ori un participant se regăseste în baza de date a sistemului public de pensii ca asigurat al acestuia pe baza a două tipuri de documente de asigurare (de exemplu, pe bază de declaratie nominală si pe bază de contract de asigurare socială), la efectuarea viramentelor către fondurile de pensii fiecare asigurare în parte se tratează distinct, urmând prevederile prezentei proceduri.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de acordare a sprijinului financiar în vederea promovării vinurilor pe pietele tărilor terte în campaniile viticole 2008/2009-2012/2013, cheltuielile eligibile, modalitătile de plată, de verificare si control

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei politici de piată în horticultura si industrie alimentară nr. 129.040 din 2 aprilie 2009, având în vedere prevederile:

- Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului din 29 aprilie 2008 privind organizarea comună a pietei vitivinicole, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999, a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 si a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.392/86 si a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999;

- Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pietei vitivinicole în ceea ce priveste programele de sprijin, comertul cu tările terte, potentialul de productie si privind controalele în sectorul vitivinicol;


- Regulamentului Comisiei (CEE) nr. 2.220/1985 al Comisiei din 22 iulie 1985 de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de garantii pentru produsele agricole, cu modificările si completările ulterioare;

- Legii nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 492/2006, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.228/2008 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar comunitar producătorilor din sectorul vitivinicol, cu modificările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind conditiile de acordare a sprijinului financiar în vederea promovării vinurilor pe pietele tărilor terte în campaniile viticole 2008/2009- 2012/2013, cheltuielile eligibile, modalitătile de plată, de verificare si control, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Mie Sârbu

 

Bucuresti, 14 aprilie 2009.

Nr. 218.

 

ANEXA

 

NORME METODOLOGICE

privind conditiile de acordare a sprijinului financiar în vederea promovării vinurilor pe pietele tărilor terte în campaniile viticole 2008/2009-2012/2013, cheltuielile eligibile, modalitătile de plată, de verificare si control

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice stabilesc, la nivel national, conditiile de acordare a sprijinului financiar în vederea promovării vinurilor pe pietele tărilor terte în campaniile viticole 2008/2009-2012/2013, cheltuielile eligibile, modalitătile de plată, de verificare si control.

Art. 2. - În conditiile prezentelor norme metodologice, termenii si expresiile de mai jos au următoarea semnificatie:

a) program de promovare - un ansamblu de actiuni coerente de o amploare suficientă pentru a contribui la cresterea volumului informatiilor cu privire la vinurile cu denumire de origine controlată si/sau indicatie geografică si a exportului acestora pe pietele tărilor terte;

b) măsură - activitatea de informare ori promovare care se referă la vinurile cu denumire de origine controlată si/sau indicatie geografică;

c) tări terte - tări - altele decât statele membre ale Uniunii Europene - unde pot fi realizate actiuni de informare sau de promovare;

d) solicitanti - societăti românesti producătoare de vinuri cu denumire de origine controlată si/sau indicatie geografică ori organizatii de producători, organizatii profesionale si organizatii interprofesionale care propun programe de promovare a acestor vinuri în tările terte;

e) beneficiarii sprijinului financiar-solicitantii mentionati mai sus ale căror programe au fost selectate si care au încheiat cu Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură contractul-tip de punere în aplicare a programului propus;

f) organism de punere în aplicare - persoane juridice cărora li se încredintează printr-o procedură concurentială de către solicitanti executia integrală sau partială a actiunilor cuprinse în programul de promovare. Organismul (organismele) de punere în aplicare trebuie să fie independent(e) de solicitanti.

Art. 3. - Măsurile eligibile pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul programului de promovare a vinurilor pe pietele tărilor terte sunt:

a) actiuni de relatii publice, măsuri de promovare sau de publicitate, inclusiv la locul de desfacere către consumatorul final, care subliniază în mod special avantajele vinurilor comunitare, în principal în ceea ce priveste calitatea, siguranta alimentară ori respectarea mediului;

b) participarea la evenimente, concursuri, târguri sau expozitii de importantă internatională;

c) campanii de informare, în special privind regimurile comunitare referitoare la denumirile de origine, indicatiile geografice si productia ecologică, însotite si de degustări;

d) studii ale noilor piete, necesare pentru extinderea pietelor de desfacere;

e) studii de evaluare a rezultatelor măsurilor de promovare si informare.

Art. 4. - La finantarea măsurilor de promovare a vinurilor pe pietele tărilor terte, din valoarea cheltuielilor eligibile contributia Comunitătii Europene nu depăseste 50%, cea de la bugetul de stat este de 30%, iar contributia beneficiarului este de minimum 20%.

Art. 5. - Conditii de eligibilitate:

a) vinurile să fie destinate consumului direct ori să facă parte din categoria celor care se exportă sau pentru care există posibilitatea de a fi exportate ori posibilitatea deschiderii de noi piete de desfacere în tările terte vizate si care prezintă o valoare adăugată ridicată;


b) originea vinurilor să fie precizată în cadrul operatiunii de informare ori de promovare pentru vinul cu denumire de origine controlată si/sau indicatie geografică;

c) măsura eligibilă care beneficiază de sprijin trebuie să fie clar definită, precizându-se inclusiv vinurile care pot fi luate în considerare, actiunea de marketing si costul estimativ;

d) durata sprijinului pentru promovare si informare nu poate să depăsească 3 ani pentru acelasi beneficiar si aceeasi tară tertă;

e) mesajele de informare si/sau de promovare se bazează pe calitătile vinului, cu respectarea legislatiei în vigoare în tările terte pentru care sunt concepute;

f) beneficiarii trebuie să fie capabili să facă fată constrângerilor specifice ale comertului cu tări terte si să dispună de suficiente resurse pentru a asigura punerea în aplicare a măsurii în cel mai eficient mod cu putintă;

g) disponibilitatea vinurilor propuse pentru promovare din punct de vedere calitativ si cantitativ, astfel încât să fie acoperită cererea de pe piată pe termen lung după finalizarea operatiunii de promovare.

Art. 6. - (1) Propunerile de programe de promovare a vinurilor pe pietele tărilor terte se vor întocmi cu respectarea cerintelor si formatului din caietul de sarcini si se depun la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, denumit în continuare M.A.P.D.R., însotite de următoarele documente:

a) cerere pentru aprobarea programului de promovare a vinurilor europene pe pietele tărilor terte;

b) fisa de identificare a programului;

c) fisa de informatii privind solicitantul;

d) fisa de informatii privind organismul de executie, numai în cazul în care organismul de executie a fost selectat;

e) un buget estimativ exprimat în euro, suficient de detaliat, care să permită identificarea, monitorizarea si controlul programului de promovare, precizând în special tipurile de cheltuieli prevăzute în anexa la contractul-tip, semnat de persoana responsabilă de program;

f) angajamentul financiar semnat al solicitantului de a-si onora partea care îi revine din finantare pe toată durata programului;

g) declaratia semnată a solicitantului prin care se atestă faptul că programul nu beneficiază de niciun alt sprijin financiar din partea Uniunii Europene sau national;

h) certificat constatator de la registrul comertului/act de înregistrare în Registrul asociatilor si fundatiilor, copii ale bilantului contabil din ultimii 3 ani, raport de activitate al solicitantului, orice alt document care să permită evaluarea capacitătii financiare, tehnice si profesionale a solicitantului, respectiv a organismului de executie;

i) descriere a actiunilor similare realizate pe parcursul ultimilor 2 ani, dacă au existat.

(2) M.A.PD.R. asigură întocmirea si publicarea pe propriul site a anuntului privind selectia de oferte si a caietului de sarcini în termen de 7 zile lucrătoare de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Data-limită de depunere la M.A.PD.R. - Directia politici de piată în horticultura si industrie alimentară a propunerilor de programe de promovare este 30 aprilie 2009, pentru campania viticolă 2008/2009, si 6 august, pentru campaniile viticole următoare.

(4) Beneficiarii trebuie să selecteze organismele responsabile de punerea în aplicare a actiunilor de informare si promovare pe bază concurentială, de preferintă înainte de transmiterea programelor de promovare la M.A.PD.R.

(5) Punerea în aplicare de către solicitant a anumitor părti din program se poate realiza cu respectarea următoarelor conditii:

a) să dispună de o experientă de cel putin 5 ani în punerea în aplicare a acestui tip de actiuni;

b) să dispună de mijloacele necesare (financiare, tehnice si de personal de specialitate) pentru punerea în aplicare a actiunilor;

c) partea din program care urmează a fi realizată de solicitant să nu reprezinte mai mult de 50% din costul total al programului;

d) solicitantul să se asigure cu privire la costul actiunilor pe care intentionează să le realizeze că nu depăseste tarifele practicate în mod curent pe piată.

(6) Documentatia programelor de promovare a vinurilor pe pietele tărilor terte va fi analizată si selectată de către o comisie stabilită prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

(7) Criteriile pe baza cărora se face selectia programelor sunt următoarele:

a) coerenta strategiilor propuse cu obiectivele fixate;

b) calitatea actiunilor propuse;

c) impactul estimat în ceea ce priveste cresterea cererii pentru produsele în cauză;

d) asigurări conform cărora operatorii implicati posedă competenta necesară (capacitate tehnică, financiară si profesională, inclusiv cunoasterea mediului de afaceri specific din tara-tintă), iar costul măsurilor ce urmează a fi puse în aplicare de către acestia se încadrează în preturile normale de pe piată.

(8) În cazul în care documentatia este incompletă, comisia M.A.PD.R. va solicita, în termen de 5 zile lucrătoare de la constatare, completarea acesteia. Solicitantul trebuie să prezinte documentatia cerută cel târziu în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea înstiintării de completare.

(9) Comisia M.A.PD.R. va comunica solicitantilor rezultatul selectiei până la data de 20 mai 2009, pentru campania viticolă 2008/2009, si până la 10 septembrie, pentru campaniile viticole următoare.

Art. 7. - Comisia M.A.PD.R. va transmite Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură rezultatul selectiei si originalul documentatiilor până la data de 3 iunie 2009, pentru campania viticolă 2008/2009, si până la 20 septembrie, pentru campaniile viticole următoare.

Art. 8. - (1) Până la 23 iunie 2009, pentru campania viticolă 2008/2009, si până la 20 octombrie, pentru campaniile viticole următoare, Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură va încheia cu solicitantul selectionat contractul-tip de punere în aplicare a programului de promovare.

(2) Încheierea contractului este conditionată de constituirea în favoarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură de către solicitant a unei garantii bancare de bună executie în cuantum de 5% din valoarea totală a sprijinului financiar comunitar si national.

(3) Garantia de bună executie va fi valabilă pe toată perioada de derulare a programului si încă 6 luni de la finalizarea acestuia si se eliberează la cererea scrisă a contractantului, după constatarea de către Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură a îndeplinirii obligatiilor contractuale.

(4) Se poate face plată în avans, după semnarea contractului, constituirea unei garantii bancare în favoarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură în valoare de 110% din suma a cărei plată se cere în avans, la cererea beneficiarului.

(5) Cererea de plată a avansului privind sprijinul financiar anual comunitar si national se depune la Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură nu mai târziu de 25 iunie pentru fiecare exercitiu financiar.

(6) Decontarea avansului se face pe baza documentelor justificative înaintate la Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură.

(7) Acordarea avansului pentru anul 2, respectiv 3 de derulare a contractului se face numai după justificarea de către beneficiara modului de utilizare a avansului acordat pentru anul precedent.

(8) Începând cu anul financiar 2009/2010, în functie de actiunile desfăsurate, plata se efectuează pe baza cererii de plată, însotită de documentele justificative, si/sau a cererii de plată în avans.

(9) Sprijinul financiar anual comunitar si national se plăteste în termen de 45 de zile lucrătoare de la depunerea cererii de plată, dar nu mai târziu de 15 octombrie, în functie de creditele bugetare deschise.

Art. 9. - (1) Plata sprijinului financiar se realizează conform Hotărârii Guvernului nr. 1.228/2008 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar comunitar producătorilor din sectorul vitivinicol, cu modificările ulterioare, si Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 492/2006, cu modificările si completările ulterioare, din bugetul M.A.P.D.R., de la titlul VIII „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare", art. 56.06 „Programe din Fondul European de Garantare Agricolă".

(2) Plata sprijinului financiar se face într-un cont bancar al beneficiarului, care va fi utilizat exclusiv pentru toate operatiunile financiare (venituri si cheltuieli) ce vor fi efectuate în cadrul contractului de punere în aplicare a programului selectat.

(3) Beneficiarul si organismul/organismele de executie trebuie să tină o evidentă contabilă analitică, care să permită identificarea veniturilor si cheltuielilor aferente executării actiunilor prevăzute în contract, si sunt obligati să pună la dispozitia Comisiei Europene, M.A.PD.R. si a Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură toate informatiile si documentele necesare pentru verificarea respectării obligatiilor asumate prin contract.

Art. 10. - Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură efectuează controale la locul de desfăsurare a actiunilor de promovare, la sediul beneficiarului si al organismului de executie privind documentele justificative prezentate si îndeplinirea tuturor obligatiilor stipulate în contract.

Art. 11. - (1) În caz de plată necuvenită, beneficiarul rambursează sumele plus dobânzile calculate în functie de perioada dintre plată si rambursarea efectuată de către beneficiar conform art.97 din Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pietei vitivinicole în ceea ce priveste programele de sprijin, comertul cu tările terte, potentialul de productie si privind controalele în sectorul vitivinicol. Rata dobânzii aplicate este stabilită conform art. 86 alin. 2 lit. (b) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2.342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitătilor Europene.

(2) În caz de fraudă sau neglijente grave, beneficiarul rambursează diferenta dublă dintre suma plătită initial si suma datorată efectiv.

(3) Sumele recuperate, precum si dobânzile aferente se plătesc în contul Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură si sunt deduse de aceasta din cheltuielile finantate de Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) proportional cu participarea financiară comunitară.

Art. 12. - Nu se acordă sprijin financiar unei actiuni care beneficiază de sprijin conform art. 20 lit. (c) pct. (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) sau conform art. 2 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 3/2008 al Consiliului din 17 decembrie 2007 privind actiunile de informare si promovare pentru produsele agricole pe piata internă si în tările terte.

Art. 13. - Comunicările către Comisia Europeană privind previziunile si executarea programelor de promovare vor fi făcute de M.A.PD.R. În conformitate cu art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al Consiliului din 29 aprilie 2008 privind organizarea comună a pietei vitivinicole, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999, a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 si a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.392/1986 si a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999, si cu anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 555/2008.

 


ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii

începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2009

 

În baza art. 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, în aplicarea prevederilor Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 48 alin. 2 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotărăste:

începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2009, ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii sunt următoarele:

- 5,50% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei;

- 2,71% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro;

- 1,05% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA.

Presedintele Consiliului de administratie

al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 17 aprilie 2009.

Nr. 13.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.