MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 280           LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Miercuri, 29 aprilie 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 393 din 19 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15, art. 24 alin. (4), art. 46, art.47, art. 48, art. 49 alin. (1), art. 50 si art. 51 din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

 

            Decizia nr. 542 din 9 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 305 din Codul de procedură civilă

 

            Decizia nr. 544 din 9 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            196. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si locuintei pentru aprobarea Listei auditorilor energetici pentru clădiri, atestati până la data de 31 decembrie 2008

 

            1.236/C. - Ordin al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 393

din 19 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15, art. 24 alin. (4), art. 46, art. 47, art. 48, art. 49 alin. (1), art. 50 si art. 51 din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15, art. 24 alin. (4), art. 46, 47, 48, art. 49 alin. (1), art. 50 si 51 din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, exceptie ridicată de Serban Alexandru Dimitriu si Simona Liliana Dimitfiu în Dosarulnr. 14.696/301/2007 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucuresti - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent învederează Curtii că la dosarul cauzei autorii exceptiei au transmis note scrise prin care solicită admiterea exceptiei.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, apreciind că textele de lege criticate nu contravin dispozitiilor din Legea fundamentală si din celelalte documente internationale invocate de autorii exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Decizia civilă nr. 1.622 R din 17 septembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 22.302, Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a civilă a admis recursul formulat împotriva încheierii prin care Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti - Sectia civilă a respins ca inadmisibilă cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15, art. 24 alin. (4), art. 46, art. 47, art. 48, art. 49 alin. (1), art. 50 si art. 51 din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si a sesizat Curtea Constitutională cu solutionarea acestei exceptii. Exceptia a fost ridicată de Serban Alexandru Dimitriu si Simona Liliana Dimitriu într-o cauză având ca obiect pretentii.

În motivarea exceptiei se arată, în esentă, că prin instituirea obligatiei proprietarului de a permite unui delegat al asociatiei accesul în apartamentul său se nesocoteste inviolabilitatea domiciliului, iar prin impunerea opozabilitătii hotărârilor asociatiei de proprietari inclusiv fată de proprietarii care nu si-au exprimat vointa de a deveni membri ai acesteia se încalcă dreptul la libera asociere. În acest sens, autorii exceptiei invocă jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului care a statuat că libertatea de asociere include si dreptul de a refuza aderarea la o asociatie. Arată că se instituie taxe excesive asupra proprietarilor neasociati, care sunt obligati să achite cheltuieli stabilite arbitrar de aceasta, fără consultarea celor care nu sunt membri. De asemenea, în opinia autorilor, dispozitiile legale criticate încalcă principiul garantării si ocrotirii egale a dreptului de proprietate, precum si interdictia de a stabili în sarcina cetătenilor, în plus fată de taxe si impozite, a oricăror alte prestatii, „prin reglementarea unor prelevări abuzive si discretionare din patrimoniul unor persoane". În fine, precizează că se încalcă dreptul de acces liber la justitie si dreptul la un proces echitabil, întrucât asociatia de proprietari poate actiona în justitie, pentru neplata cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei, orice proprietar, chiar dacă nu este membru al asociatiei, aceasta fiind scutită de la plata taxei de timbru si având posibilitatea de a înscrie în cartea funciară un privilegiu imobiliar cu rang prioritar asupra apartamentelor debitorilor, care poate fi radiat numai prin prezentarea unui înscris prin care se confirmă plata sumei datorate, iar nu si a unuia prin care se constată că suma nu este datorată.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate, fără să îsi exprime opinia cu privire la constitutionalitatea textelor de lege ce formează obiect al acesteia.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia este neîntemeiată, arătând că din analiza ansamblului criticilor rezultă că, în realitate, majoritatea acestora vizează modul de stabilire a cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, acestea nereprezentând însă probleme de constitutionalitate, ci de interpretare si aplicare a legii.

Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constitutionale, întrucât nu aduc atingere sub niciun aspect principiului garantării dreptului la apărare, accesului liber la justitie sau dreptului de proprietate. Proprietarii neasociati au posibilitatea de a se adresa justitiei pentru a-si valorifica pretentiile fată de asociatie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 15, art. 24 alin. (4), art. 46, 47,48, art. 49 alin. (1), art. 50 si 51 din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 23 iulie 2007, care au următorul cuprins:

- Art. 15: „Cu un preaviz de 5 zile, proprietarul este obligat să accepte accesul în apartamentul sau în spatiul său al unui delegat al asociatiei, atunci când este necesar să se inspecteze, să se repare ori să se înlocuiască elemente din proprietatea comună, la care se poate avea acces numai din respectivul apartament sau spatiu. Fac exceptie cazurile de urgentă, când accesul se poate face fără preaviz.";

- Art. 24 alin. (4): „(4) Hotărârile adunării generale a asociatiei de proprietari sunt obligatorii si pentru proprietarii din condominiu care nu au fost prezenti la adunarea generală, precum si pentru proprietarii care nu sunt membri ai asociatiei de proprietari.";

- Art. 46: „Toti proprietarii au obligatia să plătească lunar, conform listei de plată a cheltuielilor asociatiei de proprietari, în avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contributie ce le revine la cheltuielile asociatiei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociatia de proprietari."

- Art. 47: „Cheltuielile asociatiei de proprietari sunt următoarele:

a) cheltuieli pe număr de persoane care locuiesc sau desfăsoară activităti în proprietăti individuale;

b) cheltuieli pe consumuri individuale;

c) cheltuieli pe cota-parte indiviză, în functie de suprafata utilă a proprietătii individuale;

d) cheltuieli pe beneficiari, aferente serviciilor individuale ale proprietarilor, dar gestionate financiar prin intermediul asociatiei de proprietari;

e) cheltuieli pe consumatori tehnici;

f) cheltuieli de altă natură."

- Art. 48: „(1) Stabilirea si repartizarea sumei care priveste proprietatea comună ce revine fiecărui proprietar din cadrul condominiului se fac proportional cu cota-parte indiviză din proprietatea comună.

(2) Cheltuielile efectuate de asociatia de proprietari pentru plata unor servicii de utilităti publice sau de altă natură, legate de proprietătile individuale din condominiu si care nu se facturează individual pe fiecare dintre acestea, se repartizează după aceIasi criteriu care a stat la baza emiterii facturii, în conformitate cu prevederile contractului încheiat cu furnizorul respectivului serviciu.";

- Art. 49 alin. (1): „(1) Asociatia de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalizări pentru orice sumă cu titlu de restantă, afisată pe lista de plată. Penalizările nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere si se vor aplica numai după o perioadă de 30 de zile care depăseste termenul stabilit pentru plată, fără ca suma penalizărilor să poată depăsi suma la care s-au aplicat.";

- Art. 50: „(1) Asociatia de proprietari are dreptul de a actiona în justitie pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit.

(2) Actiunea asociatiei de proprietari este scutită de taxă de timbru.

(3) Sentinta dată în favoarea asociatiei de proprietari, pentru sumele datorate de oricare proprietar, poate fi pusă în aplicare pentru acoperirea datoriilor prin orice modalitate permisă de Codul de procedură civilă.";

- Art. 51: „(1) Asociatia de proprietari are un privilegiu imobiliar cu rang prioritar asupra apartamentelor si altor spatii proprietăti individuale ale proprietarilor din condominiu, precum si un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora, pentru sumele datorate cu titlu de cotă de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, după cheltuielile de judecată datorate tuturor creditorilor în interesul cărora au fost făcute.

(2) Privilegiul se înscrie în registrul de publicitate imobiliară al judecătoriei, la cererea presedintelui asociatiei de proprietari, pe baza extraselor de pe ultima listă lunară de plată a cotelor de contributie din care rezultă suma datorată cu titlu de restantă. Privilegiul se radiază la cererea presedintelui asociatiei de proprietari sau a proprietarului, pe baza chitantei ori a altui înscris prin care asociatia confirmă plata sumei datorate.

(3) Operatiunile de publicitate imobiliară privitoare la privilegiul prevăzut la alin. (1) si (2) sunt scutite de taxă de timbru."

În opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, textele de lege criticate contravin dispozitiilor din Constitutie cuprinse în art. 16 - Egalitatea în drepturi, art. 21 - Accesul liber la justitie,art. 26 - Viata intimă, familială si privată, art. 27 - Inviolabilitatea domiciliului, art. 40 - Dreptul de asociere, art. 44 - Dreptul de proprietate privată, art. 53 - Restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti si în art. 56 alin. (3) potrivit căruia sunt interzise orice alte prestatii financiare, în afară de taxele, impozitele si alte prestatii stabilite prin lege, în situatii exceptionale. De asemenea, mai sunt invocate si următoarele prevederi din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale: art. 6 Dreptul la un proces echitabil, art. 8 - Dreptul la respectarea vietii private si de familie, art. 11 - Libertatea de întrunire si de asociere, art. 13 - Dreptul la un recurs efectiv si art. 14 - Interzicerea discriminării. Autorii exceptiei îsi raportează criticile si la unele dispozitii din Declaratia Universală a Drepturilor Omului: art. 7 referitor la egalitatea tuturor oamenilor, art. 8 care conferă oricărei persoane dreptul de a se adresa în mod efectiv instantelor judiciare nationale, art. 12 care interzice imixtiunile în viata particulară, familie, domiciliu sau corespondentă, art. 17 privind proprietatea si art. 20 paragraful 2 potrivit căruia nimeni nu poate fi silit să facă parte dintr-o asociatie. În plus, se pretinde încălcarea art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale privind protectia proprietătii, precum si a următoarelor dispozitii din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice: art. 14 care consacră egalitatea tuturor oamenilor în fata instantelor judecătoresti si garantiile procesului echitabil, art. 22 privind dreptul la asociere si art. 26 care statuează cu privire la egalitatea tuturor persoanelor în fata legii si interzicerea discriminării.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, urmând ca aceasta să fie respinsă, pentru următoarele considerente:

Dispozitiile art. 15 din Legea nr. 230/2007 obligă proprietarul să permităaccesul în apartamentul sau în spatiul său al unui delegat al asociatiei de proprietari, atunci când este necesar să se inspecteze, să se repare sau să se înlocuiască elemente din proprietatea comună la care se poate avea acces numai din respectivul apartament sau spatiu. Acest text nu încalcă dispozitiile din Constitutie si din celelalte documente internationale care protejează dreptul persoanei la viată intimă, familială si privată si care consacră inviolabilitatea domiciliului, ci se încadrează în exceptia cuprinsă în art. 27 alin. (2) din Legea fundamentală, care permite derogări de la caracterul inviolabil al domiciliului atunci când acestea sunt necesare „pentru înlăturarea unei primejdii privind (...) bunurile unei persoane." Or, textul legal criticat se referă la situatiile vizând reparatii ori înlocuirea unor elemente din proprietatea comună, al căror scop îl constituie protejarea, evitarea degradării si conservarea unor bunuri din proprietatea comună, caracteristică condominiului. Accesul în apartament se face, în mod obisnuit, cu anuntarea proprietarului cu 5 zile înainte, astfel că nu se poate sustine existenta vreunei imixtiuni în viata intimă si privată, proprietarul având posibilitatea, în acest interval de timp, să îsi ia măsurile pe care le consideră necesare pentru protejarea propriei intimităti. Chiar si accesul în cazurile de urgentă este justificat, nu numai de dispozitiile constitutionale anterior mentionate, ci si de însesi prevederile art. 8 paragraful 2 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Art. 24 alin. (4) din Legea nr. 230/2007, potrivit căruia hotărârile adunării generale sunt obligatorii si pentru proprietarii care nu sunt membri ai asociatiei de proprietari, nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate de autorii exceptiei. Astfel, oricare dintre proprietari, fie că este sau nu membru al asociatiei, are dreptul, potrivit art. 26 din lege, de a ataca în justitie hotărârile care sunt de natură să îi prejudicieze interesele. Curtea nu poate retine nici pretinsa încălcare a dreptului la liberă asociere. În jurisprudenta sa, instanta de control constitutional a statuat, de pildă prin Decizia nr. 168 din 28 octombrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 24 februarie 2000, că, în anumite situatii, legiuitorul poate institui forme speciale de asociere ce urmăresc salvgardarea unor interese de ordin general si care, în perspectiva scopurilor pe care le urmăresc, nu reprezintă, în realitate, modalităti înscrise în conceptul de liberă asociere, iar asociatia de proprietari se află tocmai într-o asemenea situatie juridică. Această categorie de asociatii a fost creată prin lege în vederea realizării unui scop de interes general, si anume administrarea în bune conditii a clădirilor cu mai multe apartamente, luându-se în seamă totodată si interesele locatarilor legate de realizarea unei bune convietuiri, inclusiv pentru stabilirea costurilor si a cheltuielilor comune, a repartizării lor pe fiecare locatar, a reparatiilor si amenajărilor necesare etc. Rezolvarea problemelor pe care le implică locuirea si administrarea unui imobil cu mai multi locatari impune, în consecintă, o asociere fără de care drepturile si interesele legitime ale celor ce locuiesc în imobilul respectiv ar putea fi afectate prin aparitia unor neîntelegeri sau litigii.

Cu privire la această problemă, este de mentionat faptul că, într-adevăr, Curtea Europeană a Drepturilor Omului si-a format o jurisprudenta prin care a constatat încălcarea art. 11 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale atunci când asocierea era obligatorie potrivit legislatiei nationale. Crearea asociatiilor de proprietari, astfel cum este reglementată de Legea nr. 230/2007, nu contravine dispozitiilor constitutionale sau conventionale care garantează implicit si aspectul negativ al dreptului de asociere. Elocvent sub acest aspect este art. 2 teza a doua din legea amintită, care oferă proprietarului posibilitatea de a se asocia în această formă asociativă, fără să îi impună însă vreo obligatie în acest sens. Continutul normativ al acestui articol are caracter dispozitiv, lăsând proprietarului libertatea de a deveni sau nu membru al asociatiei, neexistând niciun fel de constrângeri legale sau de altă natură care să îl forteze să adere la asociatie.

În ceea ce priveste dispozitiile art. 46 din Legea nr. 230/2007, Curtea constată că sunt în deplin acord cu prevederile constitutionale si din celelalte documente internationale care consfintesc dreptul la liberă asociere si care protejează dreptul de proprietate privată. Prin Decizia nr. 1.155 din 11 decembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 28 ianuarie 2008, instanta de contencios constitutional a statuat că, sub aspectul participării la cheltuielile comune, nu are relevantă dacă persoana este sau nu membru al unei asociatii de proprietari, întrucât această obligatie rezultă din starea de indiviziune forjată cu privire la părtile comune în care se află toti proprietarii. In acest sens, Curtea a observat că în art. 2 din Legea nr. 230/2007 se prevede că, datorită acestei stări de indiviziune fortată, proprietarii au obligatia să ia măsuri cu privire la drepturile si obligatiile comune ce le revin tuturor asupra proprietătii comune. In plus, existenta unor spatii în proprietate comună si perpetuă, imposibilitatea încheierii unor contracte individuale cu marii furnizori de utilităti de către toti proprietarii, indiferent că sunt sau nu membri ai asociatiei de proprietari, sunt elemente care impun constituirea unei structuri organizate, care să actioneze în numele si pentru interesul comun.

Nici dispozitiile art. 47 si 48 din Legea nr. 230/2007 nu sunt de natură să contravină vreuneia dintre normele constitutionale sau dintre cele consacrate la nivel international, textele de lege criticate nefăcând altceva decât să enumere cheltuielile asociatiei si să precizeze modalitătile de stabilire si repartizare a acestor cheltuieli.

În continuare, Curtea observă că, prin Decizia nr. 20 din 21 ianuarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 4 aprilie 2003, s-a mai pronuntat în sensul constitutionalitătii solutiei legislative prevăzute în momentul de fată de art. 49 alin. (1)din Legea nr. 230/2007.

În legătură cu dispozitiile art. 50 alin. (2) din lege, autorii exceptiei pretind că ar fi nesocotit principiul egalitătii, întrucât asociatia de proprietari este scutită de taxa de timbru, în timp ce proprietarul nu beneficiază de o asemenea scutire. Cu privire la această problemă, Curtea s-a pronuntat prin mai multe decizii, statuând, de exemplu, prin Decizia nr. 476 din 6 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 6 iunie 2008, că instituirea unor exceptii de la regula generală a plătii taxei judiciare de timbru, constând în scutiri de la plata acesteia, nu constituie o discriminare sau o atingere adusă principiului invocat.

În fine, Curtea constată că instituirea, prin dispozitiile art. 51 din Legea nr. 230/2007, a unui privilegiu imobiliar si a unuia mobiliar în favoarea asociatiei de proprietari reprezintă un mijloc juridic de garantare a creantelor acesteia constând în sumele datorate cu titlu de cotă de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari. Printr-o asemenea reglementare nu se poate sustine că ar fi contrară vreuneia dintre prevederile din Legea fundamentală si din celelalte documente internationale invocate de autorii exceptiei, întrucât nu face altceva decât să confere acesteia o pozitie de prioritate fată de ceilalti creditori în ceea ce priveste satisfacerea creantei sale. Faptul că privilegiul imobiliar se radiază din registrul de publicitate imobiliară al judecătoriei pe baza chitantei ori a altui înscris prin care asociatia confirmă plata sumei datorate, iar nu si printr-un înscris prin care se constată că suma nu este datorată constituie un aspect care excedează competentei de solutionare a Curtii Constitutionale, fiind o problemă de legiferare, a cărei reglementare apartine exclusiv autoritătii legiuitoare.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15, art. 24 alin. (4), art. 46, art. 47, art. 48, art. 49 alin. (1), art. 50 si art. 51 din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, exceptie ridicată de Serban Alexandru Dimitriu si Simona Liliana Dimitriu în Dosarul nr. 14.696/301/2007 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucuresti - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 martie 2009.

 

PRESEDINTE,

Acsinte Gaspar

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 542

din 9 aprilie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 305 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 305 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Elena Bratu în Dosarul nr. 10.083/4/2007 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

La apelul nominal răspunde personal autorul exceptiei, Elena Bratu, si partea Anca Mirela Săsăreanu, prin procurator Paul Popescu, cu procură judiciară depusă la dosar.

Autorul exceptiei solicită desemnarea unui avocat din oficiu.

Procuratorul părtii solicită respingerea cererii.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea cererii formulate de autorul exceptiei.

Curtea, deliberând, respinge cererea prin care autorul exceptiei solicită desemnarea unui avocat din oficiu.

Cauza este în stare de judecată.

Elena Bratu solicită admiterea exceptiei de neconstitu­tionalitate pentru motivele invocate în fata instantei de judecată.

Procuratorul părtii Anca Mirela Săsăreanu solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 14 noiembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 10.083/4/2007, Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 305 din Codul de procedură civilă.

Exceptia a fost ridicată de Elena Bratu cu ocazia solutionării recursului formulat împotriva Sentintei civile nr. 195 din 14 ianuarie 2008, pronuntată de Judecătoria Sectorului 4 Bucuresti.

în motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul exceptiei sustine că dispozitiile art. 305 din Codul de procedură civilă încalcă prevederile constitutionale ale art. 1 alin. (3), art. 16 alin. (1) si (2), art. 21 alin. (3), art. 124 alin. (1) si (2) si art. 129.

În acest sens, arată că aceste dispozitii de lege nu permit administrarea de probe noi în recurs, cu exceptia înscrisurilor, ceea ce este de natură să priveze părtile de un grad de jurisdictie si de posibilitatea de a se apăra prin administrarea de probe în toate fazele procesului.

Instanta de judecată apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că textul de lege criticat este constitutional.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise ale părtii, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 305 din Codul de procedură civilă, cu următorul continut: „în instanta de recurs nu se pot produce probe noi, cu exceptia înscrisurilor, care pot fi depuse până la închiderea dezbaterilor."

Autorul exceptiei sustine că acest text de lege, care nu permite administrarea de probe noi în recurs, cu exceptia înscrisurilor, este aplicabil si în cazul prevăzut de art. 3041 din Codul de procedură civilă, atunci când sentinta instantei de fond este atacată direct cu recurs, ceea ce contravine dreptului la un proces echitabil si dreptătii, ca valoare supremă garantată de Constitutie. Astfel, justitiabilii sunt privati de o cale de atac ordinară si devolutivă, în care puteau fi administrate probe noi, puteau fi completate sau refăcute probele administrate în fond.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că textul legal criticat a mai fost supus controlului de constitutionalitate, în raport cu aceleasi prevederi constitutionale si cu motivare similară. Astfel, prin Decizia nr. 396 din 12 iulie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 795 din 1 septembrie 2005, si Decizia nr. 475 din 8 iunie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 23 iunie 2006, Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 305 din Codul de procedură civilă, arătând că reglementarea conditiilor si a procedurii de exercitare a căilor de atac reprezintă prerogativa exclusivă a legiuitorului, în conformitate cu art. 126 din Constitutie, si nu încalcă drepturile fundamentale ale justitiabililor.

De altfel, instituirea unor reguli speciale de procedură, inclusiv în ceea ce priveste căile de atac, nu este contrară principiului liberului acces la justitie, dreptului la un proces echitabil sau dreptătii, atât timp cât ele asigură egalitatea juridică a cetătenilor în utilizarea lor. Atât în sistemul nostru procesual, cât si în alte tări, legea poate exclude folosirea unor căi de atac sau poate limita posibilitatea folosirii anumitor instrumente procesuale aflate la îndemâna părtilor, cum sunt probele, fără ca prin aceasta să se încalce litera sau spiritul Legii fundamentale.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, argumentarea si solutia retinute în deciziile de mai sus îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 305 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Elena Bratu în Dosarul nr. 10.083/4/2007 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 aprilie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 544

din 9 aprilie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Petrom" - S.A. în Dosarul nr. 1.673/36/2008 al Curtii de Apel Constanta - Sectia civilă, pentru cauze cu minori si de familie, precum si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 16 decembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 1.673/36/2008, Curtea de Apel Constanta - Sectia civilă, pentru cauze cu minori si de familie, precum si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă.


Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „Petrom" - S.A. din Bucuresti într-o cauză având ca obiect o contestatie în anulare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul exceptiei sustine că dispozitiile art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă contravin prevederilor constitutionale ale art. 16 si art. 21, în măsura în care restrictionează dreptul persoanelor care formulează cereri de recuzare în cursul judecării unei căi extraordinare de atac să atace separate încheierea de respingere a cererii de recuzare.

Instanta de judecată apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că textul de lege criticat este constitutional.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă, cu următorul cuprins: „încheierea prin care s-a respins recuzarea se poate ataca numai odată cu fondul."

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale, autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi si ale art. 21 privind accesul liber la justitie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă s-a mai pronuntat, de exemplu, prin Decizia nr. 547 din 18 octombrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.030 din 21 noiembrie 2005. Cu acel prilej, instanta de contencios constitutional a retinut că recuzarea nu constituie o actiune de sine stătătoare, având ca obiect realizarea sau recunoasterea unui drept subiectiv al autorului cererii, ci o procedură integrată procesului în curs de judecată, al cărei scop este tocmai asigurarea desfăsurării normale a judecătii, iar nu împiedicarea accesului la justitie. Tocmai în considerarea acestui principiu constitutional consacrat de prevederile art. 21 din Legea fundamentală, legiuitorul a prevăzut posibilitatea atacării numai odată cu fondul a încheierii prin care s-a respins cererea de recuzare, spre deosebire de încheierile prin care se încuviintează sau se respinge abtinerea, ca si aceea prin care se încuviintează recuzarea, care nu sunt supuse niciunei căi de atac.

Totodată, Curtea a retinut că dispozitiile de lege criticate se circumscriu domeniului de reglementare a procedurii de judecată, care, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, este atributul exclusiv al legiuitorului. Asa cum a statuat în mod constant Curtea Constitutională în jurisprudenta sa, accesul liber la justitie nu presupune accesul la toate instantele judecătoresti si la toate căile de atac prevăzute de lege, deoarece competenta si căile de atac sunt stabilite exclusiv de legiuitor, care, în considerarea unor situatii speciale, poate institui reguli speciale.

În ceea ce priveste invocarea prevederilor art. 16 din Constitutie, Curtea a constatat că prin dispozitiile legale deduse controlului de constitutionalitate legiuitorul nu a instituit un tratament discriminatoriu, ci un regim legal diferit, impus de existenta unor situatii procesuale diferite.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, argumentarea si solutia retinute în deciziile de mai sus îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială - „Petrom" S.A. în Dosarul nr. 1.673/36/2008 al Curtii de Apel Constanta - Sectia civilă, pentru cauze cu minori si de familie, precum si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 aprilie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI LOCUINTEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei auditorilor energetici pentru clădiri, atestati până la data de 31 decembrie 2008

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanta energetică a clădirilor si ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 22 lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, si ale art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, cu modificările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si locuintei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista auditorilor energetici pentru clădiri, atestati până la data de 31 decembrie 2008, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Bucuresti, 27 martie 2009.

Nr. 196.


*) Anexa se publică si în Buletinul Constructiilor editat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltareîn Constructii si Economia Constructiilor- ÎNCERC Bucuresti din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei.


 

ANEXA

 

LISTA

auditorilor energetici pentru clădiri, atestati până la data de 31 decembrie 2008

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Data nasterii

Profesia

Adresa

Seria

si numărul

certificatului/

legitimatiei

de atestare

Data eliberării

certificatului/

legitimatiei

de atestare

Data-limită de valabilitate a legitimatiei

Gradul

Specialitatea

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Judetul Alba

1.

BIRJACT. VASILE

CNP 1680401124050

1.04.68

Inginer constructor

Alba lulia, Str. Tulnicului nr. 1, bl. C1, se. B, et. 2, ap. 10, tel: 0258/835.119; e-mail: vasile.birjac@rdslink.ro

BA 00554

14.06.2006

14.06.2011

II

Constructii

2.

COSMEANU C. STEFAN

CNP 1611211011098

11.12.61

Inginer mecanic

Alba lulia, Bd. Revolutiei 1989 nr. 2C, se. 2, ap. 2, tel: 0724.202.117, 303.38.00; e-mail: scosmeanu@anrgn.ro, stefancosmeanu@yahoo.com

BA 00656

28.12.2006

28.12.2011

I

Constructii Instalatii

3.

GIURCAT IOAN

9.07.61

Inginer instalator

Alba lulia, str. 1 Decembrie 1918 nr. 99, bl. M4, et. 7, tel: 0258/81.91.59, 82.67.90; e-mail: git@zappmobile.ro

A 00067

2.05.2007

2.05.2012

I

Instalatii

4.

MUNTEANU S. FLORIN

CNP 1520912011097

12.09.52

Inginer constructor

Alba lulia, str. N. Titulescu nr. 10A, bl. COLUMNAA, ap. 7, tel: 0745.643.682, 0258.811.918, e-mail: munteanu_florin50@yahoo.com

BA 00936

 

 

I

Instalatii

5.

PASCAG.l. GABRIEL VALENTIN

CNP 1700524014319

24.05.70

Inginer constructor

Str. Horea nr. 62, tel: 0726.699.707, 0258/761.703, 810.123; e-mail: vali_pasca@yahoo.com

BA 00556

12.06.2006

12.06.2011

II

Constructii

6.

PLESAL. SIMONA-LIANA CNP2660806011091

6.08.66

Inginer instalator

Alba lulia, Str. Livezii nr. 9A, tel: 0744.380.767, 0258/810.113, e-mail: simona.plesa@yahoo.com

BA 00885

9.06.2008

9.06.2013

I

Constructii Instalatii

7.

SBERAI. IONEL SILVIU

CNP 1510621011138

21.06.51

Arhitect

Alba lulia, str. Octavian Goga nr. 42, tel: 0258/835.636, 813.740; e-mail: diasbera@hotmail.com

BA 00555

2.06.2006

2.06.2011

II

Constructii

8.

VITAN I. EUGEN

CNP 1611222011096

22.12.61

Inginer instalator

Alba lulia, Str. Transilvaniei nr. 18, bl. 36, se. 1, et. 2, tel: 0258/81.91.59, 83.40.94; e-mail: git@zappmobile.ro

A 00066

12.07.2007

12.07.2012

I

Constructii Instalatii

 

Judetul Arad

1.

BEGOV F. FRANCISC

CNP 1590205020011

5.02.59

Inginer Instalatii

Arad, str. Predeal nr. 4A, bl. 2c, se. B, et. 4, ap. 27, tel: 0257/240.655, 0721.500.758; e-mail: aqua.vest@yahoo.com

BA 00624

7.03.2007

7.03.2012

I

Instalatii

2.

BARINUTP DUMITRU

CNP 1610226021878

26.02.61

Inginer Instalatii

Arad, aleea Dezna nr. 4, bl. X11, se. C, ap. 2, tel: 0257/245.528, 0744.056.614; e-mail: aqua.vest@yahoo.com

BA 00625

7.03.2007

7.03.2012

I

Instalatii

3.

DANCI U-STANOIU P ALEXANDRU

CNP 1370220020044

20.02.37

Inginer constructor

Arad, str. Constanta Hodos nr. 9, tel: 0257/289.644, 0744.777.260; e-mail: ofertare.conar@rdslink.ro

BA 00610

1.02.2007

1.02.2012

I

Constructii

4.

DOBLE G. GEORGE DANIEL

CNP 1670808020046

8.08.67

Inginer instalator

Arad, str. Marcel Olinescu bl. 301, se. C, et. 4, ap. 14, tel: 0357/402.102; 0257/307.785; 0743.158.151, e-mail: doble98@gmail.com, doble_98@yahoo.com

BA 00540

18.05.2006

18.05.2011

II

Instalatii

5.

GHILEALADRIAN-NICOLAE

CNP 1470726020053

26.07.47

Inginer electro-energetician

Arad, calea Aurel Vlaicu bl. Z22, se. C, et. 3, ap. 7, tel: 0257/271.393, 307.444, e-mail: aghilea@yahoo.fr

BA 00752 BA 00867

28.02.2008 24.06.2008

28.02.2013 24.06.2013

I I

Constructii Instalatii

6.

MESTER G. CLAUDIA

CNP 2670621020018

21.06.67

Inginer energetic

Arad, str. P-ta Spitalului bl. 1, se. C, et. 3, ap. 11, tel: 0257/233.809, 307.785; e-mail: cm@rdslink.ro, tehnic@cet.arad.ro

BA 00541

18.05.2006

18.05.2011

II

Instalatii

7.

MINDAE. OVIDIU-EMIL

CNP 1431128020020

28.11.43

Inginer constructor

Arad, str. Mihai Eminescu nr. 20, ap. 1/A, tel: 0257/214.727, 0788.777.265

BA 00609

14.03.2007

14.03.2012

I

Constructii

8.

NEAGU GH. LUCIAN

CNP 1440103020041

3.01.44

Inginer Instalatii

Arad, str. Nicolae Grigorescu nr. 1-3, se. A, et. 2, ap. 4, tel: 0722.371.810

BA 00753

3.03.2008

3.03.2013

 

Constructii

9.

OLARIU V. MARIAN IOAN

CNP 1621220020035

20.12.62

Inginer constructor

Arad, aleea Ulise, bl. Y10, se. A, et. VI, ap. 27, tel: 0257/229.154, 281.600; e-mail: oly@cjarad.ro

BA 00538

18.05.2006

18.05.2011

 

Constructii

10.

PAGU P PETRU-TIBERIU-MARIUS

CNP 1530723020032

23.07.53

Inginer constructor

Arad, aleea Tomis nr. 1, bl. X6, se. B, et. 3, ap. 14, tel: 0357/809.970, 0723.271.216, e-mail: pepepag@yahoo.com

BA 00728

15.04.2008

15.04.2013

 

Constructii

11.

PAIS D. LUCA

CNP 1490215020010

15.02.49

Inginer constructor

Arad, Str. Zarandului nr. 48, tel: 0257/253.622, 0722.434.123, e-mail: Iucapais2004@yahoo.com, Iucapais2004@gmail.com

BA 00731

19.03.2008

19.03.2013

 

Constructii

12.

RUSU F. MIRCEA-MARIN

CNP 1430218020036

18.02.43

Inginer mecanic

Comuna Vladimirescu, Str. Fermei nr. 6, tel: 0257/514.243, e-mail: office@amarad.ro

BA 00730

27.03.2008

27.03.2013

 

Constructii

13.

SARBU I. PRECUP

CNP 1490308020033

8.03.49

Inginer electromecanic

Arad, str. Abrud nr. 15, tel: 0728.181.740

BA 00718

15.05.2008

15.05.2013

 

Constructii Instalatii

14.

TRIPUNESCU N. RODICA

CNP 2581106020041

6.11.58

Inginer constructor

Arad, str. Clujului nr. 123, ap. 1, tel: 0257/270.874, 0744.397.312, e-mail: tripunescu@yahoo.com

BA 00732

20.03.2008

20.03.2013

 

Constructii

15.

TUNEII. EMIL IOAN

CNP 1440701020054

1.07.44

Inginer constructor

Arad, str. Horia nr. 10, se. C, ap. 7, tel: 0257/252.036; e-mail: tunei@rdslink.ro

BA 00626 BA 00740

1.02.2007 20.03.2008

1.02.2012 20.03.2013

I

Instalatii Constructii

 

Judetul Arges

1.

BAJAN I. EUGENIA

CNP 2560701030013

1.07.56

Inginer instalator

Câmpulung, str. Maior Galdau nr. 23, tel: 0724.449.398

BA 00675

19.07.2007

19.07.2012

I

Constructii

2.

MUNTEAN C. CAMIL

CNP 1620507293127

7.05.62

Inginer mecanic

Pitesti, str. Vasile Lupu, bl. D19, se. A, ap. 2, tel: 0724.574.731, 0248/222.647, e-mail: munteancamil@gmail.com

BA 00877

25.06.2008

25.06.2013

II

Instalatii

3.

NEDELCU GH. GHEORGHE

CNP 1510306030028

6.03.51

Inginer electromecanic

Câmpulung, str. Col. Ion Alexandrescu nr. 2, tel: 0248/532.727

BA 00700

22.01.2008

22.01.2013

I

Constructii

 

Judetul Bacău

1.

BUDAU GH. PAVEL

CNP 1610220040049

20.02.61

Inginer mecanic

Comuna Sărata, satul Sărata, tel: 0234/587.720, 571.763

BA 00574

15.08.2006

15.08.2011

I

Constructii Instalatii

2.

FELEA I. ELENA

CNP 2580508043761

8.05.58

Inginer Instalatii

Bacău, str. losif Cocea nr. 12, se. B, et. 2, ap. 9, tel: 0334.103.871, 0234/576.716, e-mail: feleaamici@yahoo.com

BA 00782

27.02.2008

27.02.2013

I

Instalatii

3.

PANTELIMONV. VLADIC

CNP 1660219040014

19.02.66

Inginer instalator

Bacău, str. Decebal nr. 34, se. A, ap. 2, tel: 0234/518.418, 515.217

BA 00575

15.08.2006

15.08.2011

I

Constructii Instalatii

4.

PETRUSCAN.ATHENA

CNP 2580922040093

22.09.58

Inginer constructor

Bacău, Str. Nufărului bl. 2, se. B, et. 1, ap. 6, tel: 0234/549.134,581.849

BA 00599

15.12.2006

15.12.2011

I

Constructii

5.

RADU GH. GHEORGHE NICOLAE

CNP 1631019040031

19.10.63

Inginer mecanic

Bacău, str. Nicolae Bălcescu nr. 12, bl. 12, se. C, et. 3, ap. 11, tel: 0744.621.746, 0234/546.035, 511.592

BA 00884

29.05.2008

29.05.2013

I

Constructii Instalatii

6.

SORAI. ELENA

CNP 2550821040068

21.08.55

Inginer constructor

Bacău, Str. Iasilor nr. 9, tel: 0728.125.452, 0234/521.906, 571.904, e-mail: Iilisora2007@yahoo.com

BA 00863

22.07.2008

22.07.2013

I

Constructii Instalatii

 

Judetul Bihor

1.

BREDEAN TANDREI

CNP 1550116054653

16.01.55

Inginer instalator

Oradea, str. Alexandru Odobescu nr. 24, bl. PC 85, et. 1, ap. 3, tel: 0742.225.116; e-mail: bredeanandrei@yahoo.com

BA 00677

14.03.2007

14.03.2012

I

Constructii Instalatii

2.

BLINDA PELISABETA

CNP 2681228372242

28.12.68

Arhitect

Oradea, str. Petre Ispirescu nr. 3, bl. D76, et. 3, ap. 56, tel: 0728.055.450, 0259/415.350, e-mail: elisabeta.blinda@yahoo.com

BA 00950

 

 

I

Constructii

3.

COPACIAN D. DAN-HOREA

CNP 1540316054679

16.03.54

Inginer constructor

Oradea, Str. Milcovului nr. 15, bl. D59, et. 1, ap. 5, tel: 0745.308.977, 0259/452.935, e-mail: expert_cons@yahoo.com

BA 00608 BA 00957

20.04.2007

20.04.2012

I I

Constructii Instalatii

4.

COPACIAN I. CORNELIA

CNP 2561210054661

10.12.56

Inginer constructor

Oradea, Str. Milcovului nr. 15, bl. D59, et. 1, ap. 5, tel: 0727.373.696, 0259/432.576, e-mail: copacianc@yahoo.com

BA 00960

 

 

I

Constructii

5.

CUN I. CALIN-VICTOR

CNP 1550809120673

9.08.55

Inginer constructor

Oradea, Str. Jiului nr. 5, tel: 0259/419.417

BA 00756

19.03.2008

19.03.2013

II

Constructii

6.

DOVLETE V. EUGENIA- LACRAMIOARA

CNP 2571117054663

17.11.57

Inginer constructor

Oradea, str. Costache Negruzzi nr. 7, bl. PC58, ap. 6, tel: 0743.178.865, 0259/443.892, e-mail: eugeniadovlete@yahoo.com

BA 00938

3.11.2008

3.11.2013

I

Constructii

7.

GROZAL OTHILIA MARIANA

CNP 2581108054669

8.11.58

Inginer constructor

Oradea, bd. Decebal nr. 22, bl. C 104, se. B, ap. 17, tel: 0744.366.984

BA 00611

5.05.2007

5.05.2012

I

Constructii

8.

LIPOVEANUL. O.ADRIANA-AURORA

CNP 2620904054681

4.09.62

Inginer constructor

Oradea, str. Gr. Ghe. Magheru nr. 44, se. A, et. 7, ap. 42

BA 00747

28.03.2008

28.03.2013

I

Constructii

9.

MEZAI.ANGEL- ADRIAN

CNP 1601005120671

5.10.60

Inginer constructor

Comuna Câmpani, satul Câmpani nr. 147, tel: 0745.985.467

BA 00729

26.03.2008

26.03.2013

II

Constructii

10.

SABAU T. EMIL-DUMITRU

CNP 1631025052860

25.10.63

Inginer constructor

Oradea, str. Sovata nr. 57, bl. PB36, ap. 10, tel: 0742.064.280, 0359.402.323, e-mail: sabau.emil@gmail.com

BA 00923

 

 

I

Constructii

11.

PRĂDAT. MARCELA FLORINA

CNP 2680229054671

29.02.68

Inginer constructor

Oradea, Str. Olimpiadei nr. 7A, bl. A7, se. A, et6, ap. 20, tel: 0259/465.578, 0723.287.766, e-mail: promedmt@yahoo.com

BA 00748

30.05.2008

30.05.2013

I

Constructii

12.

SABAU T. EMIL-DUMITRU

CNP 1631025052860

25.10.63

Inginer constructor

Oradea, str. Sovata nr. 57, bl. PB36, ap. 10, tel: 0359.402.323, e-mail: emil. sabau@gmail.com

BA 00738

6.02.2008

6.02.2013

II

Constructii

13.

STOICEA R. STEFAN

CNP 1470508054674

8.05.47

Inginer constructor

Oradea, str. Parcul Traian nr. 13, bl. A2, et. 6, ap. 23, tel: 0259/414.157

BA 00612

6.11.2007

6.11.2012

I

Constructii

 

Judetul Bistrita-Năsăud

1.

ANDREICAV. IOAN

CNP 1540501060765

1.05.54

Inginer energetic

Bistrita, str. Emil Rebreanu nr. 348

BA 00576

28.12.2006

28.12.2011

I

Constructii Instalatii

2.

BALC I. MARIA-OLIMPIA

CNP 2550214060768

14.02.55

Inginer constructor

Bistrita, str. Mihai Viteazu nr. 11, tel: 0363/102.684, 0740.467.675, e-mail: balcolimpia@yahoo.com

BA 00894

1.08.2008

1.08.2013

I

Constructii

3.

BUTIU GH. GHEORGHE-FLORIN

CNP 1700115060767

15.01.70

Inginer constructor

Bistrita, bd. Decebal nr. 37, se. B, ap. 1, tel: 0263/211.100, e-mail: florinbutiu@yahoo.com

BA 00893

27.08.2008

27.08.2013

I

Constructii

4.

LETIAA.AUREL-IOSIF

CNP 1530216010312

16.02.53

Inginer constructor

Comuna Josenii Bârgăului, satul Rusu Bârgăului nr. 106, tel: 0720.738.634

BA 00758

11.04.2008

11.04.2013

II

Constructii

5.

MOLDOVAN O. EMIL MARIUS

CNP 1620111060010

11.01.62

Inginer instalator

Beclean, Str. Trandafirilor nr. 3, bl. 16, se. B, et. 2, ap. 5, tel: 0744.644.006, 0263/343.201, 0265/403.324; e-mail: emil.moldovan@eon-gaz-romania.ro

BA 00591

24.11.2006

24.11.2011

I

Instalatii

6.

POPA. MĂRIA DANIELA

CNP 2630827060018

27.08.63

Inginer mecanic

Beclean, str. 1 Decembrie 1918 nr. 15, tel: 0263/343.034, 343.016; e-mail: daniela-maria@eon-gaz-romania.ro

BA 00592

24.11.2006

24.11.2011

I

Instalatii

7.

SZASZ P PAUL

CNP 1480912054676

12.09.48

Arhitect

Oradea, Str. Republicii nr. 6, ap. 5, tel: 0259/435.102; e-mail: tpr@rdslink.ro

BA 00607

5.11.2007

5.11.2012

I

Constructii

 

Judetul Botosani

1.

IFTIMESCUST TOADER

CNP 1511026070028

26.10.51

Inginer constructor

Botosani, Calea Natională nr. 79, bl. 11A, se. A, et. 3, ap. 23, tel: 0745.510.455, 0231/531.456, e-mail: ifimaxsrl@yahoo.it

BA 00953

 

 

I

Constructii

2.

MAXIM C. DUMITRU

CNP 1620805070051

5.08.62

Inginer instalator

Botosani, aleea Tiberiu Crudu nr. 9, bl. R14, se. C, parter, ap. 2, tel: 0744.507.166, 0231/531.456, e-mail: ifimaxsrl@yahoo.it

BA 00952

 

 

I

Constructii

3.

RUSUGH. VALENTIN

CNP 1650506070015

6.05.65

Inginer mecanic

Botosani, Aleea Curcubeului nr. 6 bis, bl. 6bis, se. C, et. 1, ap. 6, tel: 0741.062.300, 0231/517.988, e-mail: linx2cats@yahoo.com

BA 00789 BA 00848

4.02.2008 17.06.2008

4.02.2013 17.06.2013

I I

Instalatii Constructii

4.

TODICAC. CAMELIU

CNP 1570503070084

3.05.57

Inginer instalator

Botosani, bd. Mihail Eminescu nr. 62bis, bl. P2, se. A, et. 4, ap. 10, tel: 0744.566.569, e-mail: todicameliu@yahoo.com

BA 00847

24.11.2008

24.11.2013

I

Instalatii


Judetul Brasov

1.

ANDREI I.VALERIU-EUGEN

CNP 1550713080010

13.07.55

Inginer mecanic

Brasov, str. Mircea cel Bătrân nr. 41, bl. 50, se. F, ap. 7, tel: 0722.439.393, 0749.247.253

BA 00746

11.12.2007

11.12.2012

II

Constructii

2.

CROITORU V. ION

CNP 1450627080041

27.06.45

Inginer mecanic

Brasov, Col. Metrom nr. 2, se. C, ap. 5, tel: 0744.488.795, 0368.411.678,0745.022.627

BA 00961

 

 

I

Instalatii

3.

DEAK D. KLARI

CNP 2580212080059

12.02.58

Inginer mecanic

Brasov, str. Parcul Mic nr. 1, bl. 14, et. 1, ap. 7, tel: 0368/807.217,0728.221.361

BA 00755 BA 00934

11.12.2007 3.12.2008

11.12.2012 3.12.2013

II I

Constructii Constructii Instalatii

4.

FRUNZA M.G. MANUELA

CNP 2620527080031

27.05.62

Inginer constructor

Brasov, str. General Dumitrache nr. 29, bl. 281, se. A, et. 4, ap. 18, tel: 0744.593.879; 0268/420.487, 425.972

BA 00553

1.06.2006

1.06.2011

II

Constructii

5.

MIREAC. CAMELIA LILIANA

CNP 2520408080074

8.04.52

Inginer constructor

Brasov, str. Lupeni nr. 13A, ap. 3, tel: 0723.782.125, 0268/411.723, e-mail: camelia.mirea@yahoo.com

BA 00924

11.11.2008

11.11.2013

II

Constructii

6.

OPREAI. VICTOR

CNP 1590617080088

17.06.59

Inginer mecanic

Brasov, Str. Soarelui nr. 3A, bl. 143, se. A, et. 3, ap. 14, tel. 0368.413.875, e-mail: opreavictor2007@yahoo.com

BA 00745

11.12.2007

11.12.2012

II

Constructii

7.

SECARA C.EUGENIA-MARIA

CNP 2510828080055

28.10.51

Inginer mecanic

Brasov, str. St. O. losif nr. 29B, tel: 0748.480.131, e-mail: Eugenia.secara@finadviser.ro

BA 00815

17.04.2008

17.04.2013

I

Constructii

8.

TUNS V. IOAN

CNP 1550809080082

9.08.55

Inginer constructor

Brasov, str. Banciu Axente nr. 2, tel: 0268/427.402, 425.972; e-mail: tunsy@personal.ro

BA 00552

1.06.2006

1.06.2011

II

Constructii

 

Judetul Brăila

1.

CAPATINA N. STEFAN-ANTON

CNP 1471125090018

25.11.47

Inginer constructor

Brăila, Calea Călărasilor nr. 321, bl. D3, se. 3, et. 2, ap. 97, tel: 0239/684.108, 0723.314.468, e-mail: scapatana@yahoo.com

BA 00804

27.06.2008

27.06.2013

I

Constructii

2.

IONESCU T. STEFANIA MITA

CNP 2590605090027

5.06.59

Inginer constructor

Brăila, Str. Ghioceilor nr. 1, bl. A13, se. II, et. 6, ap. 58, tel: 0239/631.584, 612.572

BA 00562

16.11.2006

16.11.2011

II

Constructii

3.

SIMIONESCUD. IONEL

CNP 1560316090044

16.03.56

Inginer constructor

Brăila, str. 1 Decembrie 1918 nr. 53 bis, bl. B34, ap. 20, tel: 0745.637.386, 0720.888.535, e-mail: simi0156@yahoo.com

BA 00688

1.04.2008

1.04.2013

I

Constructii

 

Municipiul Bucuresti

1.

ALEXANDRU O IULIANA-DANIELA

CNP 2730809443018

9.08.73

Inginer Instalatii

Bucuresti, aleea Resita D nr. 8, bl. A1, se. B, et. 1, ap. 19, tel: 0745.999.648

BA 00942

 

 

I

Instalatii

2.

ANDRONACHEC. IRINA (căs. GRIGORE) CNP 2740925414521

25.09.74

Inginer energetic

Bucuresti, bd. Ion Mihalache nr. 62, bl. 40, se. B, et. 9, ap. 59, sectorul 1, tel: 222.45.01; 316.59.65, e-mail: a_irina@ipct.ro

BA 00681

21.05.2007

21.05.2012

I

Constructii Instalatii

3.

ANGHELUTAG. NICOLETA-FLORENTINA

CNP 2710520034996

20.05.71

Inginer Instalatii

Bucuresti, Str. Batistei nr. 9, et. 8, ap. 33, sectorul 2, tel: 0724.029.217

BA 00715

25.01.2008

25.01.2013

I

Constructii Instalatii

4.

ASANACHE GH. HORIA

1.01.44

Inginer constructor

Bucuresti, str. Teiul Doamnei nr. 9, bl. 32, se. 1, et. 1, sectorul 2, tel: 0721.53.74.97

A 00074

15.04.2004

15.04.2009

 

Constructii

5.

BADOIU P. LUMINITA DENISA

CNP 2580714400036

14.07.58

Inginer instalator

Bucuresti, bd. Ion Mihalache nr. 321, bl. 11, se. B, et. 6, ap. 59, sectorul 1, tel: 665.32.01

BA 00709

5.12.2007

5.12.2012

 

Constructii Instalatii

6.

BALTARETU I. FLORIN

CNP 1690406424531

6.04.69

Inginer instalator

Bucuresti, str. Ion Tuculescu nr. 34, bl. 25, se. 2, et. 9, ap. 82, sectorul 3, tel: 0720.234.620, 021.252.42.80, e-mail: flbaltaretu@yahoo.com

BA 00832

 

 

 

Constructii Instalatii

7.

BARBU GH. FLORENTINA

CNP 2630905400191

5.09.63

Inginer constructor

Bucuresti, str. Lăptari Tei nr. 1, bl. 26, se. 1, et. 1, ap. 7, sectorul 2, tel: 0744.360.967, 209.23.67, e-mail: fbarbu@alphabank.ro

BA 00812

22.04.2008

22.04.2013

 

Constructii

8.

BARBUTA O MARIANA NICOLETA

CNP 2590430400148

30.04.59

Inginer energetician

Bucuresti, str. Rusetu nr. 8, se. A, et. 4, ap. 18, sectorul 6, tel: 0722.706.624, 220.11.97, 346.47.86/255; e-mail: marinab@icemenerg.ro

BA 00504

23.02.2006

23.02.2011

 

Constructii Instalatii

9.

BARCAN I. RADU

CNP 1640708400076

8.07.64

Inginer Instalatii

Bucuresti, aleea Barajul Lotru nr. 7, bl. M7B, se. 1, et. 1, ap. 8, sectorul 3, tel: 021.340.57.39, 021.313.33.17

BA 00824

21.03.2008

21.03.2013

 

Constructii Instalatii

10.

BELDEANUV. LILIANA

CNP 2620406400155

6.04.62

Inginer constructor

Bucuresti, Calea Giulesti nr. 44, bl. 7, se. B, et. 5, ap. 58, sectorul 3, tel: 0746.041.300, 0244/510.949, e-mail: beldeanu lili@yahoo.com

BA 00821

7.05.2008

7.05.2013

 

Constructii

11.

BIANCHI-MANAILAGH. ANA-MARIA

CNP 2470530400351

30.05.47

Inginer instalator

Bucuresti, str. Lt. Victor Mânu nr. 73D, sectorul 2, tel: 256.96.72; e-mail: umberto@xnet.ro

BA 00652

20.02.2007

20.02.2012

 

Constructii Instalatii

12.

BIRO PANA MĂRIA

CNP 2491205400011

5.12.49

Inginer Instalatii

Bucuresti, str. Lacul Tei nr. 126-128, bl. 17-18, se. F, ap. 241, tel: 0722.844.814, 336.60.73, e-mail: ambiro@yahoo.com

BA 00796

18.04.2008

18.04.2013

 

Constructii Instalatii

13.

BERBECARU PDAN-BASARAB

9.09.41

Inginer instalator

Bucuresti, str. Rosia Montană nr. 19, bl. 29, se. 3, et. P, sectorul 6, tel: 212.28.37; e-mail: berbecaru@ipct.ro

A 00003

15.01.2004

15.01.2009

 

Constructii Instalatii

14.

BOITAN S. NICOLETA-GINA

CNP 2710807520010

7.08.71

Inginer energetician

Bucuresti, str. Prof. Nicoară Moise nr. 34, et. 1, ap. 2, tel: 322.31.48, 420.02.88, e-mail: nicoletaboitan@yahoo.com

BA 00803

14.03.2008

14.03.2013

 

Constructii Instalatii

15.

BURCHIUI. SORIN

5.05.58

Inginer instalator

Bucuresti, Calea Călărasilor nr. 117-119, se. 2, et. 1, sectorul 3, tel: 0722.37.07.29; e-mail: burchiu@xnet.ro

A00010

4.11.2005

4.11.2010

 

Constructii Instalatii

16.

CALUIANU ST. CONSTANTA-FLORICA CNP 2471013400069

13.10.47

Inginer instalator

Bucuresti, aleea Poiana Mare nr. 4, bl. B7, se. B, et. 2, ap. 29, sectorul 6, tel: 0744.307.393

BA 00691

25.01.2008

25.01.2013

 

Constructii Instalatii

17.

CALUIANU I. SIMONA

CNP 2570621400410

21.06.57

Inginer instalator

Bucuresti, bd. Carol I nr. 65, bl. 2 bis, se. A, et. 1, ap. 5, sectorul 2, tel: 0722.604.638, 211.72.79; e-mail: simonacaluianu@yahoo.com

BA 00651

21.12.2006

21.12.2011

 

Constructii Instalatii

18.

CALUIANU I. SORIN

CNP 1560620400629

20.06.56

Inginer instalator

Bucuresti, bd. Carol I nr. 65, bl. 2 bis, se. A, et. 1, ap. 5, sectorul 2, tel: 721.805.044, 315.30.61, 252.42.85; e-mail: s_caluianu@instal.utcb.ro

BA 00648

27.12.2006

27.12.2011

 

Constructii Instalatii

19.

CARACALEANU D.E. BOGDAN SULGERTEODOR

CNP 1720809414511

9.08.72

Inginer instalator

Bucuresti, sos. Colentina nr. 7, bl. OD40, se. 1, et. 4, ap. 19, sectorul 2, tel: 0745.980.046; e-mail: cara_bog@instal.utcb.ro

BA 00660

7.02.2007

7.02.2012

 

Constructii Instalatii


20.

CAVAROPOLGH. DAN-VICTOR

CNP 1680824433029

24.08.68

Inginer instalator

Bucuresti, bd. Camil Ressu nr. 9, bl. 58, se. 4, et. 4, ap. 152, sectorul 3, tel: 0740.103.519, 021.317.08.44

BA 00932

6.01.2009

6.01.2014

 

Constructii Instalatii

21.

CAZANESCU V. RALUCA ALEXANDRA

CNP 2610810400054

10.08.61

Inginer instalator

Bucuresti, aleea Codiea nr. 1, bl. B18, se. A, et. 4, ap. 28, sectorul 2, tel: 316.59.65, 624.29.94; 0726.282.796, e-mail: raluca@ipct.ro

BA 00682

23.05.2007

23.05.2012

 

Constructii Instalatii

22.

CHETAN C. FL. FLORINA-LAURA

CNP 2720929434529

29.09.72

Inginer constructor

Bucuresti, str. Liviu Rebreanu nr. 32B, bl. PM71, se. A, ap. 29, sectorul 3, tel: 630.01.54, 0724.545.046, e-mail: Chetan Laura@yahoo.com

BA 00687

5.03.2008

5.03.2013

 

Constructii Instalatii

23.

CHIRIAC N. FLOREA

CNP 1380428400053

28.04.38

Inginer instalator

Bucuresti, str. J. L. Calderon nr. 6, ap. 24, sectorul 2; e-mail: fchiriac@eits.mediasat.ro

BA 00526

12.10.2006

12.10.2011

 

Constructii Instalatii

24.

CHRISTEAA. ROBERT-GEORGE

CNP 1540220400038

20.02.54

Inginer constructor

Bucuresti, str. Pictor Ion Negulici nr. 20, et. 1, ap. 2, sectorul 1, tel: 0741.159.650, 406.49.70, e-mail: robertchristea@crediteurope.ro

BA 00819

17.04.2008

17.04.2013

 

Constructii

25.

CIOCALTEU M. CRISTIAN

CNP 1500103400389

3.01.50

Inginer instalator

Bucuresti, aleea Valea Bujorului nr. 2, bl. D10, se. F, ap. 52, sectorul 6, tel: 778.42.32, 0722.404.014

BA 00714

16.04.2008

16.04.2013

 

Instalatii

26.

CIOLAN-SIMION AURELIA

CNP 2590830400185

30.08.59

Inginer instalator

Bucuresti, Str. Aragonitului nr. 5, bl. N17, se. A, et. 3, ap. 7, sectorul 6, tel: 0745.981.254; e-mail: aurelia_simion46@yahoo.com

BA 00529

13.11.2006

13.11.2011

 

Constructii Instalatii

27.

COCORA D. OCTAVIA

1.05.52

Inginer instalator

Bucuresti, Sos. lancului nr. 130, bl. 121, se. a, et. 4, sectorul 2, tel/fax 2678955, 0723/091.084; e-mail: cocora9zappmobile.ro

A00015

16.02.2004

16.02.2009

 

Constructii Instalatii

28.

COLDA R IOLANDA FLORICA

7.10.43

Inginer instalator

Bucuresti, Sos. lancului nr. 7, bl. 109B, et. 6, sectorul 2, tel: 0722.33.49.27

A 00009

7.06.2005

7.06.2010

 

Constructii Instalatii

29.

COMAN I. IOANATEODORA

CNP 2530312400721

12.03.53

Inginer constructor

Bucuresti, str. Cristea Mateescu nr. 11, bl. T15C, se. 1, ap. 47, sectorul .2, tel: 688.17.05, 0722.830.336, e-mail: coman_tediana@yahoo.com

BA 00754

13.12.2007

13.12.2012

 

Constructii Instalatii

30.

CONSTANTIN I. LUCRETIA

CNP 2600812400214

12.08.60

Inginer instalator

Bucuresti, bd. Camil Ressu nr. 27, bl. N1, se. 4, et. 7, ap. 171, sectorul 3 tel: 0723.407.601, e-mail: c-lucretia@yahoo.com

BA 00636

17.01.2007

17.01.2012

 

Constructii

31.

CONSTANTINESCU N. GABRIELA-NINA CORNELIA

CNP 2410818400109

18.08.41

Inginer instalator

Bucuresti, str. Sebastian nr. 110, bl. V86, se. 1, et. 2, ap. 10, sectorul 5, tel: 0741.128.828; 410.46.60, e-mail: gabi_constantinescu2007@yahoo.com

BA 00666 BA 00699

7.03.2007 14.04.2008

7.03.2012 14.04.2013

I I

Constructii Instalatii

32.

CONSTANTI NESCU T. DAN

CNP 1460520400370

20.05.46

Inginer instalator

Bucuresti, str. Popa Nan nr. 11, et. 1, ap. 2, sectorul 2, tel: 0744.438.996; e-mail: dancons@cons.incerc.ro

A 00005

19.05.2005

19.05.2010

I

Constructii Instalatii

33.

COSMATU E. PATRICIU

21.08.50

Arhitect

Bucuresti, Calea Victoriei nr. 83, bl. 81C, se. A, et. 7

A 00071

 

 

I

Constructii

34.

COTESCU M. MARIN ADRANEL

CNP 1530709400082

9.07.53

Inginer constructor

Bucuresti, str. Almasul Mic nr. 15, bl. 12, se. 3, et. 1, ap. 33, sectorul 4, tel: 450.44.43, 242.12.08/138; e-mail: dgdc@mt.ro, macpnl@yahoo.com

BA 00654

28.12.2006

28.12.2011

I

Constructii Instalatii

35.

COTESCU M. A. DARRIAN-BOGDAN

CNP 1770414443016

14.04.77

Inginer constructor

Bucuresti, str. Almasul Mic nr. 15, bl. B12, se. 2, ap. 33, sectorul 4, tel: 0762.673.799, 0212/420.781, e-mail: darriancot@yahoo.com

BA 00908

14.07.2008

14.07.2013

II

Constructii Instalatii


36.

COTESCU T. MARILENA DANIELA

CNP 2540618400372

18.06.54

Inginer constructor

Bucuresti, str. Almasul Mic nr. 15, bl. 12, se. 3, et. 1, ap. 33, sectorul 4, tel: 450.44.43, 242.12.08/138; e-mail: macpnl@yahoo.com

BA 00655

28.12.2006

28.12.2011

 

Constructii Instalatii

37.

CRISTACHE A. AURORA IOANA

CNP 2710826414516

26.08.71

Inginer instalator

Bucuresti, Str. Feroviarilor nr. 43, et. 1, ap. 3, sectorul 1, tel: 0788.453.140, 637.00.13

BA 00830

11.06.2008

11.06.2013

 

Instalatii

38.

CRISTESCU V. VICTOR

CNP 1560809400304

9.08.56

Inginer energetic

Bucuresti, bd. luliu Maniu nr. 61, bl. 8P, se. 7, et. 1, ap. 253, sectorul 6

BA 00831

10.04.2008

10.04.2013

 

Constructii Instalatii

39.

CRISTIDISP.VASILE

CNP 1461214400034

14.12.46

Inginer hidrotehnician

Bucuresti, str. Delea Nouă nr. 5, et. 1, ap. 5, sectorul 3, tel: 0721.609.181, 323.33.09; e-mail: cristidis@mail.isph.ro

BA 00639

4.01.2007

4.01.2012

 

Constructii

40.

CRUCERU V. TRAIAN

CNP 1450524400041

24.05.45

Inginer instalator

Bucuresti, str. Cetatea Histria nr. 4, bl. D2, se. A, ap. 1, sectorul 6, tel: 0723.587.666, 726.57.13, 252.42.80; e-mail: tcruceru@instal.utcb.ro

BA 00568

6.10.2006

6.10.2011

 

Constructii Instalatii

41.

DAMIAN G. RADU MIRCEA

CNP 1421130400054

30.11.42

Inginer instalator

Bucuresti, Calea Mosilor nr. 241, bl. 47, se. 3, et. 7, ap. 91, sectorul 2, tel: 0722.377.119, 610.30.12, 252.68.80; e-mail: damian@instal.utcb.ro

BA 00527

27.04.2006

27.04.2011

 

Constructii Instalatii

42.

DAMIAN R. M. MANEA ANDREI

CNP 1711015423011

15.10.71

Inginer instalator

Bucuresti, str. Viorele nr. 4, bl. 22, se. C, et. 7, ap. 101, sectorul 4, tel: 0745.187.582; e-mail: adamian@instal.utcb.ro

BA 00532

27.04.2006

27.04.2011

 

Constructii Instalatii

43.

DARIE P. ELEONORA

CNP 2590209084752

9.02.59

Inginer electrotehnic

Bucuresti, sos. Pantelimon nr. 356, bl. 1, se. B, et. 2, ap. 47, sectorul 2,tel: 0742.139.208, 021.255.49.43; e-mail: eleonora_darie@yahoo.com

BA 00919

30.10.2008

30.10.2013

 

Instalatii

44.

DELIAM. N. MIREL-FLORIN

CNP 1680216130589

16.02.68

Inginer constructor

Bucuresti, str. Doamna Ghica nr. 7, bl. 4, se. B, et. 9, ap. 81, sectorul 2, tel: 0722.806.281; 021/242.12.08, e-mail: florindelia@yahoo.com

BA 00665 BA 00912

18.06.2007 20.05.2008

18.06.2012 20.05.2013

 

Constructii Constructii Instalatii

45.

DEMIRD. VIORICA

15.08.41

Inginer constructor

Bucuresti, str. Clopotarii Vechi nr. 14-16, et. 3, sectorul 1, tel: 650.65.94

A 00075

15.04.2004

15.04.2009

 

Constructii

46.

DIACONU N. MIHAIL GAVRIL

CNP 1720131293102

31.01.72

Inginer instalator

Bucuresti, str. Tatulesti nr. 19, bl. B2, se. 3, et. 1, ap. 34, sectorul 4, tel: 451.09.23, 0721.465.517; e-mail: mihaidcn@yahoo.com

BA 00676

28.05.2008

28.05.2013

 

Constructii Instalatii

47.

DOBREA CRISTINA
CNP 2640313400016

13.03.64

Inginer instalator

Bucuresti, Bd. Gloriei nr. 47, sectorul 1, tel: 0722.280.351, 223.22.88, 211.78.40; e-mail: fam_dobre@yahoo.com

BA 00505

14.11.2005

14.11.2010

 

Constructii Instalatii

48.

DOGARU GH. MIRCEA

CNP 1531121400621

21.11.53

Inginer instalator

Bucuresti, intr. Muncii nr. 2, bl. M.8, se. 2, et. 1, ap. 13, sectorul 3, tel: 0745.464.995

BA 00769

5.12.2007

5.12.2012

 

Constructii Instalatii

49.

DRAGUSIN L LUCIA NICOLETTE

CNP 2460714400199

14.07.46

Arhitect

Bucuresti, str. Sipotul Fântânilor nr. 2, se. B, et. 7, ap. 75, sectorul 1, tel: 313.81.60, 0740.087.783, e-mail: nicolettecezar@yahoo.com

BA 00808

17.04.2008

17.04.2013

 

Constructii

50.

DRUGHEAN I. LIVIU GEO

CNP 1570726400088

26.07.57

Inginer mecanic

Bucuresti, Calea Victoriei nr. 85, bl. 1, se. A, et. 8, ap. 31, sectorul 1, tel: 252.42.80; e-mail: ldrugheanu@yahoo.com

A 00587

8.09.2006

8.09.2011

 

Constructii Instalatii


51.

DUICAD. IRINA

CNP 2490102131221

2.01.49

Inginer energetic

Bucuresti, Calea Călărasilor nr. 250, bl. S18, se. 1, et. 1, ap. 2, sectorul 3, tel: 0744.500.921, 407.99.13, e-mail: irinaduica@elcen.ro

BA 00835

16.06.2008

16.06.2013

I

Constructii Instalatii

52.

DUMITRESCU A. AURELIU

CNP 1410507400108

7.05.41

Inginer instalator

Bucuresti, sos. Nicolae Titulescu nr. 12, bl. 21A, se. B, et. 10, ap. 99,sectorul 1, tel: 0723.330.047, 0722.305.433

BA 00713

20.12.2007

20.12.2012

I

Constructii Instalatii

53.

DUMITRESCU I.VLAD-SERBANION

CNP 1341003400140

3.10.34

Inginer constructor

Bucuresti, Str. Valea Călugărească nr. 22, bl. E1, se. A, et. 10, ap. 55, sectorul 6, tel: 746.22.20

A 00669

3.05.2007

3.05.2012

I

Constructii

54.

DUMITRESCU GH. LIVIU DUMITRU

3.10.26

Inginer instalator

Bucuresti, str. Pictor Gh. Petrascu nr. 12, bl. B8, se. B, et. 6, sectorul 3, tel: 0722.351.295; e-mail: transpro@dnt.ro

A 00001

15.01.2004

15.01.2009

I

Constructii Instalatii

55.

DUMITRESCU LD. LIVIU
CNP 1551102400062

2.11.55

Inginer instalator

Bucuresti, str. Gheorghe Petrascu nr. 12, bl. B8, se. A, et. 7, ap. 32, sectorul 3, tel: 0744.339.608; e-mail: dumitrescu.liviu@gmail.com

BA 00571

21.09.2006

21.09.2011

I

Constructii Instalatii

56.

ENACHE ST. DUMITRU

9.11.50

Inginer instalator

Bucuresti, str. Teiul Doamnei nr. 6, bl. 22, et. 1, ap. 8, sectorul 2, tel: 0744.265.499

A 00073

14.03.2006

14.03.2011

I

Instalatii

57.

EPURESCUV. DANIELA LILIANA

CNP 270013104532

31.01.70

Inginer instalator

Bucuresti, Int. Bârsei nr. 5, bl. G3, se. A, et. 8, ap. 94, sectorul 3, tel: 804.76.66, e-mail: d.epurescu@baumit.ro

BA 00642

6.07.2007

6.07.2012

I

Constructii

58.

FAGARASANU T. ALEXANDRA SÂNZIANA

CNP 2460829400378

29.08.46

Arhitect

Bucuresti, Sos. lancului nr. 1, bl. 112C, et. 10, ap. 57, sectorul 2, tel: 0741.138.002, 253.07.94; e-mail: bvtc@artelecomnet.ro

BA 00521

20.07.2006

20.07.2011

II

Constructii Instalatii

59.

FORSEAE. LIGIA EMILIA

23.07.45

Inginer instalator

Bucuresti, sos. Stefan cel Mare nr. 44, bl. 33A, se. 2, et. 9, sectorul 2, tel: 0726.232.396; e-mail: aforsea@dnt.ro

A 00002

15.01.2004

15.01.2009

I

Constructii Instalatii

60.

FRUNZULICAAL. RODICA

CNP 2630714400242

14.07.63

Inginer instalator

Bucuresti, bd. Decebal nr. 4, bl. S11, se. 1, et. 2, ap. 6, sectorul 3, tel: 0722.500.642, 252.42.80/189; e-mail: rofrunzulica@rdslink.ro

BA 00580

13.11.2006

13.11.2011

I

Constructii Instalatii

61.

GAVRILIUCC. IONEL ROBERT

CNP 1590620400105

20.06.59

Inginer instalator

Bucuresti, str. Petrache Poenaru nr. 30, sectorul 5, tel: 424.74.80, 252.42.80; e-mail: rgavriliuc@instal.utcb.ro

BA 00578

7.08.2006

7.08.2011

I

Constructii Instalatii

62.

GAVRILIUCL. CARMEN-ALINA

CNP 2570219400084

19.02.57

Inginer mecanic

Bucuresti, str. Petrache Poenaru nr. 30, sectorul 5, tel: 0724.082.052, 313.00.50, e-mail: AlinaGavriliuc@hotmail.com

BA 00827

22.04.2008

22.04.2013

I

Constructii Instalatii

63.

GEABOCA. RUXANDRA

CNP 2691014414516

14.10.69

Inginer mecanic

Bucuresti, str. Jimbolia nr. 72, sectorul 1, tel: 0721.219.044; 665.66.16, e-mail: procons@b.astral.ro

BA 00628 BA 00800

30.01.2007 10.04.2008

30.01.2012 10.04.2013

I I

Constructii Instalatii

64.

GEORGESCU FL LILIANA-GABRIELA

CNP 2680521443029

21.05.68

Inginer instalator

Bucuresti, str. Valea Călugărească nr. 22, bl. E1, se. 1, ap. 20, sectorul 6, tel: 413.39.50, 0740.198.955, e-mail: lilianagabrielageorgescu@yahoo.com

BA 00766

18.12.2007

18.12.2012

I

Constructii Instalatii

65.

GEORGESCU M. MIHAELA-STELA

29.07.50

Inginer constructor

Bucuresti, sos. Pantelimon nr. 328, bl. 5, se. F, et. 5, sectorul 2, tel: 0745/05.88.15; e-mail: mgeorgescu@ipct.ro

A 00004

21.04.2004

21.04.2009

I

Constructii Instalatii

66.

GHEORGHE L SILVIU

CNP 1671024035052

24.10.67

Inginer instalator

Bucuresti, str. Lita nr. 4, sectorul 1, tel: 490.63.62, 252.42.80, 0722.299.055; e-mail: silviu@instal.utcb.ro

BA 00590

8.09.2006

8.09.2011

I

Constructii Instalatii


67.

GHEORGHET. CONSTANTIN

CNP 1551015214615

15.10.55

Inginer constructor

Bucuresti, Aleea Politehnicii nr. 2, bl. 5A, se. 1, et. 1, ap. 6, sectorul 6, tel: 410.41.74; e-mail: ctin.gheoghe@yahoo.com

BA 00674

24.04.2007

24.04.2012

I

Constructii

68.

GHIULEA C. CORNEL

CNP 1530913400134

13.09.53

Inginer energetician

Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 18, bl. 3D, se. A, et. 2, ap. 10, sectorul 4, tel: 0745.680.310, 332.15.28, 211.95.79, 211.80.82; e-mail: cornel_ghiulea@yahoo.com, cornel.ghiulea@romelectro.ro

BA 00508

10.05.2006

10.05.2011

I

Constructii Instalatii

69.

GOLDHAMMER E. EUGEN

CNP 1570518400064

18.05.57

Inginer mecanic

Bucuresti, str. Bozieni nr. 7, bl. 830, se. 3, ap. 89, sectorul 6, tel: 0722.635.825, 021.444.15.94, e-mail: egeea.gold@b.astral.ro

BA 00959

5.12.2008

5.12.2013

I

Constructii

70.

GRIGORIU S. MIRCEA

CNP 1520112400142

12.01.52

Inginer energetic

Bucuresti, str. N. Constantinescu nr. 60, sectorul 1, tel: 0217.267.097, 0214.029.36.93, e-mail: mircea.grigoriu@gmail.com

BA 00881

16.05.2008

16.05.2013

I

Constructii Instalatii

71.

GUGU P ALEXANDRU

CNP 1540406400567

6.04.54

Inginer constructor

Bucuresti, Str. Viitorului nr. 114, et. 1, ap. 3, sectorul 2, tel: 0723.485.191

BA 00906

19.05.2008

19.05.2013

I

Constructii Instalatii

72.

HARABAGIU I. DORIN CNP10510212400615

12.02.51

Inginer instalator

Bucuresti, Str. Spătarului nr. 32, et. 2, ap. 7, sectorul 2, tel: 211.72.51, e-mail: dorinharabagiu@yahoo.com

BA 00702

24.03.2008

24.03.2013

I

Instalatii

73.

HERAM. DRAGOS

CNP 1440716400137

16.07.44

Inginer instalator

Bucuresti, str. Cronicar Ion Neculce nr. 25, et. 1, ap. 5, sectorul 1, tel: 260.01.87, 252.42.80/177; e-mail: dragosh@eits.mediasat.ro, dragos@instal.utcb.ro

BA 00503

28.11.2005

28.11.2010

I

Constructii Instalatii

74.

HURDUC P CRISTIANA-MAGDALENA

CNP 2480428400221

28.04.48

Inginer instalator

Bucuresti, sos. Colentina nr. 2, bl. 1, se. 5, et. 1, ap. 169, sectorul 2, tel: 642.31.65

BA 00690

25.01.2008

25.01.2013

I

Constructii Instalatii

75.

ILIED.ANICA

CNP 2590314400742

14.03.59

Inginer mecanic

Bucuresti, Str. Secuilor nr. 5, bl. B29, se. 4, et. 2, ap. 57, sectorul 4, tel: 332.80.05, 253.22.59, 0722.320.939, e-mail: anica_59@yahoo.com

BA 00826

22.04.2008

22.04.2013

I

Constructii Instalatii

76.

ILINAM. MARIN-MIHAI

31.10.30

Inginer instalator

Bucuresti, Str. Armenească nr. 43, et. 2, sectorul 2, tel: 0721649.003; e-mail: milina@mailbox.ro

A 00007

18.02.2004

18.02.2009

I

Constructii Instalatii

77.

IONESCU I. GABRIELA FLORI CA

CNP 2570829400436

29.08.57

Inginer instalator

Bucuresti, str. Stirbei Vodă nr. 95, bl. 25B, se. 1, et. 7, ap. 25, sectorul 1

BA 00650

21.12.2006

21.12.2011

I

Constructii Instalatii

78.

IONESCU V. CONSTANTIN

CNP 1340401400181

1.04.34

Inginer instalator

Bucuresti, Str. Irimicului nr. 3, bl. 3, se. 3, et. 1, ap. 62, sectorul 2, tel: 242.66.68, 252.48.34; e-mail: cionescu@instal.utcb.ro

BA 00567

20.07.2006

20.07.2011

I

Constructii Instalatii

79.

IONESI O CEZAR

CNP 1631127400112

27.11.63

Inginer mecanic

Bucuresti, str. Cimpinita nr. 7, sectorul 1, tel: 021/269.40.25, 404.21.49, e-mail: cezar.ionesi@elmg2.candal.ro

BA 00858

3.06.2008

3.06.2013

I

Constructii Instalatii

80.

IORDACHE O FLORIN

CNP 1470406400098

6.04.47

Inginer instalator

Bucuresti, sos. Pantelimon nr. 312, bl. 6, se. B, et. 1, ap. 42, sectorul 2, tel: 255.11.14, 252.42.08/210, 0745.981.364; e-mail: fliord@instal.utcb.ro

BA 00507

22.12.2005

22.12.2010

I

Constructii Instalatii

81.

IORDACHE F. VLAD

CNP 1750413424524

13.04.75

Inginer instalator

Bucuresti, calea Serban Vodă nr. 81-83, bl. Corp B, ap. 2, sectorul 4, tel: 336.32.99, 0742.363.299; e-mail: viordach@instal.utcb.ro

BA 00577

18.07.2006

18.07.2011

I

Constructii Instalatii


82.

IORDACHE S. CONSTANTIN

CNP 1380221400129

21.02.38

Inginer instalator

Bucuresti, Str. Dezrobirii nr. 14, bl. 24, se. A, et. 4, ap. 17, sectorul 6, tel.: 021/434.44.59, 230.50.52, e-mail: lindar@invelitori.ro

BA 00882

3.06.2008

3.06.2013

 

Constructii Instalatii

83.

IOSIF I. MIHAI

CNP 1521004400141

4.10.52

Inginer mecanic

Bucuresti, Aleea Fizicienilor nr. 14, bl. 16, se. 2, et. 6, ap. 88, sectorul 1, tel: 0722.291.454, 348.03.99, e-mail: mihai.iosif@yahoo.com

BA 00705

4.12.2007

4.12.2012

 

Constructii Instalatii

84.

IOVANOVICI V. TOSA

CNP 1520519400701

19.05.52

Inginer mecanic

Bucuresti, Str. Braziliei nr. 33, et. 1, ap. 2, sectorul 1, tel: 230.30.97, e-mail: tosa.iovanovici@yahoo.com

BA 00689

18.12.2007

18.12.2012

 

Constructii Instalatii

85.

IVANA. ION

CNP 1480302400331

2.03.48

Inginer energetic

Bucuresti, str. Srg. Lătea Gh. nr. 2, bl. C58, se. 1, et. 4, ap. 26, sectorul 6, tel: 021/726.64.21, 0722.260.667, e-mail: ion ivan 48@yahoo.com

BA 00883

30.05.2008

30.05.2013

 

Constructii Instalatii

86.

IVAN D. GABRIEL

CNP 1521213400115

13.12.52

Inginer instalator

Bucuresti, str. Popa Nan nr. 143, sectorul 3, tel: 320.30.80, 252.42.80/180; e-mail: givan@instal.utcb.ro

BA 00506

28.11.2005

28.11.2010

 

Constructii Instalatii

87.

IVAN I. MARINELA

CNP 2550429400507

29.04.55

Inginer instalator

Bucuresti, bd. Timisoara nr. 17, bl. H1, se. 2, et. 3, ap. 43, sectorul 6, tel: 413.19.47, 0744.970.705, 206.16.50; e-mail: marinela.ivan@sdc.net, m.ivan@rdslink.ro

BA 00502

12.01.2006

12.01.2011

 

Constructii Instalatii

88.

LAZAR ST. SERBAN

CNP 1480409400131

9.04.48

Inginer

electroenergetician

Bucuresti, str. Dr. N. Vicol nr. 2, ap. 2, sectorul 5, tel: 242.12.80

BA 00579

6.10.2006

6.10.2011

 

Constructii Instalatii

89.

LECAGH.AURELIU

CNP 1400625400248

25.06.40

Inginer

termoenerge-

tician

Bucuresti, str. Almas nr. 48, sectorul 1, tel: 0744.539.000, 402.94.75; e-mail: Leca@eeee.unesco.pub.ro

BA 00657

27.12.2006

27.12.2011

 

Constructii Instalatii

90.

LUCAV. BOGDAN- ANDREI

CNP 1710111451531

11.01.71

Inginer constructor

Bucuresti, aleea Costinesti nr. 6, bl. 7, se. 1, ap. 1, sectorul 5, tel: 0722.524.451, 411.76.51, e-mail: lucabo@utcb.ro

BA 00686

8.04.2008

8.04.2013

 

Constructii Instalatii

91.

LUCACEL I. CORINA EMILIA

CNP 2420217400233

17.02.42

Arhitect

Bucuresti, str. Masina de Pâine nr. 18, bl. R28, se. B, et. 4, ap. 63, sectorul 2, tel: 0724.385.320, 688.26.78; e-mail: ilucacel@yahoo.com

BA 00509

28.02.2006

28.02.2011

 

Constructii Instalatii

92.

LUNGU E. CĂTĂLIN IOAN

CNP 1700828424519

28.08.70

Inginer instalator

Bucuresti, str. Baba Novac nr. 18, bl. 24B, se. A, et. 6, ap. 25, sectorul 3, tel: 325.21.28, 252.42.95; e-mail: clungu@instal.utcb.ro

BA 00584

1.11.2006

1.11.2011

 

Constructii Instalatii

93.

LUPEAA. MARIANA-IULIA

CNP 2560720400739

20.07.56

Inginer mecanic

Bucuresti, Str. Ceahlăul nr. 24, bl. 106, se. 2, et. 4, ap. 75, sectorul 6, tel: 220.40.65, 0723.503.026

BA 00763

21.01.2008

21.01.2013

 

Constructii Instalatii

94.

LUPULESCU N. BOGDAN

CNP 1560729400416

29.07.56

Inginer energetician

Bucuresti, Aleea Terasei nr. 1, bl. D1, se. 3, et. 3, ap. 40, sectorul 4, tel: 0729.985.725, 0241/558.900, e-mail: lupulescubogd@yahoo.com

BA 00834

16.06.2008

16.06.2013

 

Constructii Instalatii

95.

MANEA V. VALENTINA IULIANA

CNP 2700126163206

26.01.70

Inginer mecanic

Bucuresti, str. Teiul Doamnei nr. 106, bl. M14, se. B, et. 9, ap. 120, sectorul 2, tel: 0742.019.038, 242.12.08/133; e-mail: valentinamanea@yahoo.com

BA 00661

28.12.2006

28.12.2011

 

Constructii Instalatii

96.

MARCU C. VASILE

CNP 1410905400166

5.09.41

Inginer instalator

Bucuresti, str. Lizeanu nr. 12, et. 1, ap. 6, sectorul 2, tel: 0745.412.672

BA 00762

20.12.2007

20.12.2012

 

Constructii Instalatii

97.

MARIN-PERIANU GH. CONSTANTA

24.05.49

Fizician

Bucuresti, sos. Mihai Bravu nr. 110, bl. D2, se. 2, et. 6, sectorul 2

A 00006

30.09.2005

30.09.2010

 

Constructii Instalatii

98.

MATEESCU N. IOAN

CNP 1461110400179

10.11.46

Inginer Instalatii

Bucuresti, sos. Pantelimon nr. 287, bl. 10, se. D, ap. 141, sectorul 2, tel: 627.76.38, 346.65.17, 0722.358.699, e-mail: romexim@romexim.ro

BA 00797

5.03.2008

5.03.2013

 

Constructii Instalatii


99.

MELINTEN.ARISTIDE-SERGIU

CNP 1480527400191

27.05.48

Inginer constructor

Bucuresti, str. Alexandru cel Bun nr. 24, bl. T17, se. A, ap. 1, sectorul 2, tel: 242.75.79

BA 00672

18.04.2007

18.04.2012

 

Constructii

100.

MIHALACHEA. FILOFTEIA CĂTĂLINA

CNP 2710118414529

18.01.71

Inginer constructor

Bucuresti, Str. Biruintei nr. 37, sectorul 1, tel.0723.340.173, 260.13.94, e-mail: Office@3mexpert.ro

BA 00818

25.01.2008

25.01.2013

 

Constructii

101.

MIHALASCU D. GHEORGHE-CORNELIU CNP 1500503400481

3.05.50

Inginer instalator

Bucuresti, sos. N. Titulescu nr. 16, bl. 22, se. A, ap. 38, sectorul 1, tel: 318.28.30; e-mail: mihalascu_gheorghe@yahoo.fr

BA 00662

6.03.2007

6.03.2012

 

Constructii Instalatii

102.

MIHAI S. LILIANA

CNP 2580101401181

1.01.58

Inginer instalator

Bucuresti, aleea Râmnicel nr. 2, bl. M6, se. B, et. 1, ap. 73, sectorul 6, tel: 0746.350.647, e-mail: savu_06@yahoo.com

BA 00935

3.11.2008

3.11.2013

 

Constructii Instalatii

103.

MIHAI LAC. DAN

CNP 1570430400641

30.04.57

Inginer constructor

Bucuresti, bd. Gheorghe Sincai nr. 5, bl. 2, se. A, et. 3, ap. 12, sectorul 4, tel: 021/330.96.36, 0722.718.164, e-mail: m.d-constructor@yahoo.com

BA 00922

4.11.2008

4.11.2013

 

Constructii Instalatii

104.

MIRAI. NICULAE

CNP 1430930400261

30.09.43

Inginer instalator

Bucuresti, aleea Arutela nr. 1, bl. D1, se. 4, et. 2, ap. 36, sectorul 6, tel: 0744.567.751 e-mail: mirasba@yahoo.com, nmira@instal.utcb.ro

BA 00566

20.07.2006

20.07.2011

 

Constructii Instalatii

105.

MIREAP. GHEORGHE

CNP 1650101400620

1.01.65

Inginer Instalatii

Bucuresti, str. Elev Stefan Stefănescu nr. 6, bl. 463, se. 1, ap. 38, sectorul 2, tel: 250.95.44, 0745.025.633, e-mail: gheorghe.mirea@yahoo.com

BA 00823

21.03.2008

21.03.2013

 

Constructii Instalatii

106.

MLADIN E. EMILIA-CERNA

5.02.58

Inginer energetician

Bucuresti, Bd. Libertătii nr. 3, bl. A2, se. A, et. 6, sectorul 4, tel: 402.94.75; e-mail: cerna_mladin@yahoo.fr

A00014

22.01.2004

22.01.2009

 

Constructii Instalatii

107.

MOLDOVAN S. LUCRETIA

CNP 2610808126204

8.08.61

Inginer constructor

Bucuresti, Spl. Unirii nr. 33, bl. M4, se. 1, et. 7, ap. 30, sectorul 3, tel: 0730.089.422, 0213.033.800, e-mail: luc_moldovan@yahoo.com

BA 00909

16.10.2008

16.10.2013

 

Constructii Instalatii

108.

MORARU M. RODI CA

CNP 2620628400052

28.06.62

Inginer instalator

Bucuresti, Sos. Giurgiului nr. 79-101, bl. F, se. 4, et. 1, ap. 113| sectorul 4, tel: 0722.491.451, 332.27.99; e-mail: rodiculitisoara@yahoo.com

BA 00679

7.03.2007

7.03.2012

 

Constructii Instalatii

109.

MOROLDO C. DAN

CNP 1500911400185

11.09.50

Inginer instalator

Bucuresti, str. Bibescu Vodă nr. 1, bl. P4, se. 2, et. 2, ap. 30, sectorul 4, tel: 335.40.02, 0722.613.661; e-mail: dmoroldo@yahoo.com, moroldo@instal.utcb.ro

BA 00582

25.09.2006

25.06.2011

 

Constructii Instalatii

110.

MOROLDO C. HRISIA ELENA

CNP 2670326235470

26.03.67

Inginer instalator

Bucuresti, str. Bibescu Vodă nr. 1, bl. P4, se. 2, et. 2, ap. 30, sectorul 4, tel: 335.40.02

BA 00649

12.04.2007

12.04.2012

 

Constructii Instalatii

111.

MOSESSOHN I. LIEANA

CNP 2580522400856

22.05.58

Inginer mecanic

Bucuresti, str. Zamfir Olaru nr. 4, bl. 78, se. 2, et. 8, ap. 79, sectorul 5, tel: 021.423.28.08, 404.21.49, 0723.246.944, e-mail: lieanamosessohn@elmg2.canad.ro

BA 00857

3.06.2008

3.06.2013

 

Constructii Instalatii

112.

MUNTEANU C. NINA

CNP 2470206400316

6.02.47

Arhitect

Bucuresti, str. Doamna Ghica nr. 3, bl. 2, se. B, et. 10, ap. 84, sectorul 2, tel: 318.40.56, 0744.66.80.07; e-mail: wproject@rdslink.ro

BA 00513

16.03.2006

16.03.2011

 

Constructii Instalatii

113.

NICOLESCU T. ANASTASIA ELIZA

CNP 2440319400909

19.03.44

Arhitect

Bucuresti, str. Av. Petre Cretu nr. 51, sectorul 1, tel: 0722.571.012, 665.20.20; e-mail: sanpopgr@yahoo.com

BA 00514

28.02.2006

28.02.2011

 

Constructii Instalatii


114.

NICULESCU M. GH. VIORICA

CNP 2540311400030

11.03.54

Inginer constructor

Bucuresti, str. Logofăt Luca Stroici nr. 11, et. 4, ap. 15, sectorul 2, tel: 211.42.14, 0723.694.272, e-mail: viorica_niculescu@incdurban.ro

BA 00814 BA00943

18.01.2008 25.11.2008

18.01.2013 25.11.2013

 

Constructii Instalatii

115.

NICULESCU P. CLAUDIU

CNP 1690611214606

11.06.69

Inginer energetician

Bucuresti, str. Câmpia Libertătii nr. 42, bl. B2, se. 4, et. 5, ap. 141, sectorul 3, tel: 0723.567.053, 315.59.50, 314.76.00; e-mail: claudiu.niculescu@radet. ro

BA 00524

28.02.2006

28.02.2011

 

Constructii Instalatii

116.

NICOLESCU P. CORNELIU-DELFIN

CNP 1590910400135

10.09.59

Inginer mecanic

Bucuresti, intr. Bratocea nr. 10, sectorul 1, tel: 6655816; e-mail: nibasistem@b.astral.ro

BA 00629 BA 00695

11.01.2007 7.12.2007

11.01.2012 7.12.2012

 

Constructii Instalatii

117.

OCHINCIUCH. VICTORIA

23.06.49

Arhitect

Bucuresti, str. Valea Oltului nr. 10, bl. A27, se. C, et. 1, sectorul 6, tel: 307.71.08; e-mail: cristina@cdarh.iaim.ro

A00013

5.10.2005

5.10.2010

 

Constructii Instalatii

118.

OCNARU D. VIOREL-GABRIEL

CNP 1570322400488

22.03.57

Inginer constructor

Bucuresti, str. Mr. Vasile Băcilă nr. 35, bl. 33A, se. 1, et. 5, ap. 21, sectorul 2, tel: 021/240.74.02, 0728.242.230

BA 00904

19.05.2008

19.05.2013

 

Constructii Instalatii

119.

OCNARU GH. TUDORA

CNP 2590913400321

13.09.59

Inginer constructor

Bucuresti, str. Mr. Vasile Băcilă nr. 35, bl. 33A, se. 1, et. 5, ap. 21, sectorul 2, tel: 0722.61.485, 021/240.74.02

BA 00905

19.05.2008

19.05.2013

 

Constructii Instalatii

120.

OLAN I. LAURENTIU

CNP 1500212400238

12.02.50

Inginer instalator

Bucuresti, calea Dorobanti nr. 74, bl. 13, se. 3, et. 1, ap. 55, sectorul 1, tel: 252.46.20, 0722.351.792, 0311.016.001; e-mail: laurentiuolan@b.astral.ro

BA 00581

29.01.2007

29.01.2012

 

Constructii Instalatii

121.

OLARU S. RADU VALENTIN

CNP 1720606410023

6.06.72

Inginer instalator

Bucuresti, Calea Victoriei nr. 142-148, se. A, et. 3, ap. 28, sectorul 1, tel: 0721.252.276, 314.76.00, 320.47.00; e-mail: radu_olaru@yahoo.com

BA 00525

1.03.2006

1.03.2011

 

Constructii Instalatii

122.

OMERI.ADNAN

CNP 1490307400191

7.03.49

Inginer instalator

Bucuresti, str. Lt. Av. Gh. Negel nr. 70, sectorul 6, tel: 411.66.56, 318.17.01

BA 00569

27.07.2006

27.07.2011

 

Constructii Instalatii

123.

PASCULESCU P. MIHAELA RODICA

CNP 2650404400058

4.04.65

Inginer instalator

Bucuresti, str. Predeal nr. 15, sectorul 2, tel: 642.44.22, 0728.902.865, e-mail: niha1965a@yahoo.com

BA 00829

10.04.2008

10.04.2013

 

Constructii Instalatii

124.

PATRASCU I. GHEORGHE

10.03.51

Arhitect

Bucuresti, Calea Serban Vodă nr. 66-68, et. 2, sectorul 4

A 00068

5.05.2005

5.05.2010

 

Constructii

125.

PACIU C. NICULINA

CNP 2660122293116

22.01.66

Inginer energetic

Bucuresti, str. Valea Cascadelor nr. 2, bl. A3, se. A, et. 3, ap. 10, sectorul 6, tel: 0722506761, e-mail: niculina.paciu@radet. ro

BA 00916

 

 

 

Constructii Instalatii

126.

PETEAN I. DANIEL

CNP 1541122400268

22.11.54

Inginer energetic

Bucuresti, str. Valea Cerbului nr. 2, bl. N12, se. 5, et. 1, ap. 62, sectorul 6, tel: 021/760.32.02, 0744.851.297, 0312.248.101, e-mail: daniel.petean@gmail.com

BA 00886

30.05.2008

30.05.2013

 

Constructii Instalatii

127.

PETRAN M.l. HORIA ALEXANDRU

CNP 1720113434526

13.01.72

Inginer instalator

Bucuresti, str. Alecu Mateevici nr. 7, sectorul 2, tel: 653.21.90, 255.08.35; e-mail: hp@incerc2004.ro

BA 00501

16.11.2005

16.11.2010

 

Constructii Instalatii

128.

PIRVAN I. RADU PAUL

CNP 1610629400290

29.06.61

Inginer energetic

Bucuresti, bd. luliu Maniu nr. 11A, bl. D3, se. 3, ap. 21, sectorul 6, tel: 336.07.94, 211.13.44, 0722.514.057; e-mail: radu.parvan@rostrada.ro

BA 00515

7.06.2006

7.06.2011

 

Constructii

129.

PLES M. MĂRIA

CNP 2670908082428

8.09.67

Inginer constructor

Bucuresti, str. Orsova nr. 68, sectorul 6, tel.430.48.84, 0721.413.808, e-mail: Mariaples67@yahoo.com

BA 00809

17.04.2008

17.04.2013

 

Constructii


130.

POLIZU P. GHEORGHE-CONSTANTIN

11.03.34

Arhitect

Bucuresti, bd. Ion Mihalache nr. 104, bl. 85, se. B, et. 9, sectorul 1, tel: 0722.635.095

A00012

24.03.2004

24.03.2009

I

Constructii Instalatii

131.

POLIZU S. RADU

CNP 1450830400109

30.08.45

Inginer instalator

Bucuresti, str. Candiano Popescu nr. 123, bl. 2, se. 3, et. 2, ap. 85, sectorul 4, tel: 337.43.89; e-mail: ipolizu@asa.ro, ipolizu@geoexchange.ro

BA 00663

22.12.2006

22.12.2011

I

Constructii Instalatii

132.

POP P GABRIELA

17.04.36

Inginer constructor

Bucuresti, intrarea Gen. Ipătescu nr. 4, sectorul 2

A 00070

 

 

I

Constructii

133.

POPESCUL VALENTIN

CNP 1611022400223

22.10.61

Inginer constructor

Bucuresti, str. Baba Novac nr. 16, bl. 23, se. 6, et. 7, ap. 250, sectorul 3, tel: 647.63.69; 0721.295.130, e-mail: valenti9@zappmobile.ro

BA 00638 BA00696

9.01.2007 7.12.2007

9.01.2012 7.12.2012

I I

Constructii Instalatii

134.

POPESCU E. EUGEN-SILVIU-LUCIAN CNP 1480401400455

1.04.48

Arhitect

Bucuresti, str. Lt. Victor Mânu nr. 42A, bl. H, et. 4, ap. 17, sectorul 2, tel: 653.35.25

BA 00673

25.06.2007

25.06.2012

I

Constructii

135.

POPESCU O FLORIN VALERIU ION

CNP 1600904400280

4.09.60

Inginer constructor

Bucuresti, str. Bibescu Vodă nr. 1, bl. P4, se. 3, et. 4, ap. 60, sectorul 4, tel: 335.74.86; e-mail: fpopescu@baumit.ro

BA 00643

6.07.2007

6.07.2012

I

Constructii

136.

POPESCU N. MARIJANA

CNP 2590818400063

18.08.59

Inginer constructor

Bucuresti, str. Serg. Lătea Gheorghe nr. 4, bl. C59, se. 2, et. 6, ap. 91, tel: 0745.102.785, 0372.114.551, e-mail: dglp14@mt.ro

BA 00902

15.05.2008

15.05.2013

I

Constructii Instalatii

137.

RIZZOLI O. CEZAR

CNP 1481010400278

10.10.48

Inginer instalator

Bucuresti, Str. Feroviarilor nr. 43, et. 1, ap. 3, sectorul 1, tel: 637!00.13

BA 00573

21.09.2006

21.09.2011

I

Constructii Instalatii

138.

RODAN E. GHEORGHE

CNP 1460414400532

14.04.46

Fizician

Bucuresti, Aleea Agigea nr. 4, bl. 102A, se. 2, et. 2, ap. 69, sectorul 6, tel: 221.13.74, 434.00.79; e-mail: rodan@tehnosistem.ro, rodan@aero.incas.ro

BA 00517

7.03.2006

7.03.2011

I

Constructii Instalatii

139.

ROSCAI. MIRCEA

CNP 1590726400201

26.07.59

Inginer instalator

Bucuresti, str. Otesani nr. 14, bl. T8B, se. A, ap. 28, sectorul 2, tel: 0722.668.837, 688.70.54, 252.42.80; e-mail: mirro@instal.utcb.ro

BA 00589

6.10.2006

6.10.2011

I

Constructii Instalatii

140.

ROTARIU I. DANIELA LILIANA

CNP 2670209241124

9.02.67

Inginer energetic

Bucuresti, Bd.1 Decembrie 1918 nr. 53, bl. P2, se. B, et. 8, ap. 71, sectorul 3, tel: 0744.493.787, e-mail: rotariudana@yahoo.com, daniela.rotariu@radet. ro

BA 00693

18.12.2007

18.12.2012

I

Constructii Instalatii

141.

RUSU GH. GHEORGHE CONSTANTIN

CNP 1440327400288

27.03.44

Inginer instalator

Bucuresti, str. Postăvarul nr. 4, bl. E4, et. 7, ap. 31, sectorul 3

BA 00572

9.10.2006

9.10.2011

I

Constructii Instalatii

142.

SAHANE. TA. EUGEN-ALEXANDRU

CNP 1570830400259

30.08.57

Inginer instalator

Bucuresti, aleea Tebea nr. 2, bl. 103, parter, ap. 33, sectorul 4, tel: 021.460.48.54, 021.683.22.76, e-mail: vgi@rdslink.ro

BA 00828

24.04.2008

24.04.2013

I

Constructii Instalatii

143.

SALANTAGH.VIRGIL

CNP 1581003400170

3.10.58

Inginer constructor

Bucuresti, str. Segovia nr. 1, bl. C8, se. 1, et. 2, ap. 9, sectorul 3, tel: 648.60.84, 406.49.74, 0729.104.520

BA 00810

17.04.2008

17.04.2013

I

Constructii

144.

SANDU M. LUCIAN

CNP 1421022400261

22.10.42

Inginer instalator

Bucuresti, bd. Pache Protopopescu nr. 35, se. A, et. 5, ap. 34, sectorul 5

BA 00528

27.07.2006

27.07.2011

I

Constructii Instalatii


145.

SERBANESCU C. MARCELA

CNP 2570502400486

2.05.57

Inginer Instalatii

Bucuresti, calea Crângasi nr. 21, bl. 12, se. 2, et. 1, ap. 41, sectorul 6, tel: 260.24.20, 0726.175.333, e-mail: marcelaserb@gmail.com

BA 00795

29.01.2008

29.01.2013

I

Constructii Instalatii

146.

SERBANESCU D. STELUTA ELENA

CNP 2540516400285

16.05.54

Arhitect

Bucuresti, bd Lacul Tei nr. 65, bl. 7, se. A, et. 8, ap. 29, sectorul 2, tel: 211.32.31, 206.10.87, 0721.550.039, e-mail: stelu@ispe.ro

BA 00518

10.05.2006

10.05.2011

I

Constructii Instalatii

147.

SPERIATU I. PAULA LUMINITA

CNP 2680628135075

28.06.68

Inginer constructor

Bucuresti, str. Drumul Taberei nr. 61, bl. TD47, se. A, et. 9, ap. 57, sectorul 6, tel: 413.46.05, 0724.305.788

BA 00692

22.05.2008

22.05.2013

I

Constructii Instalatii

148.

STAMATIADE P CRISTIAN-PAUL

20.12.51

Inginer mecanic

Bucuresti, str. Vlădeasa nr. 11, bl. C33, sectorul 6, tel: 0788/17.08.40; e-mail: dgt6@mt.ro

A00016

 

 

I

Constructii Instalatii

149.

STANCIU I. LIANA

CNP 2610901400100

1.09.61

Inginer constructor

Bucuresti, sos. Nicolae Titulescu nr. 80, bl. 1A, se. A, ap. 5, sectorul 1, tel: 223.50.09, 310.89.58, 0723.163.109, e-mail: liana_stanciu222@yahoo.com

BA 00817

19.03.2008

19.03.2013

I

Constructii

150.

STANESCUA. ION

17.04.42

Inginer constructor

Bucuresti, Str. Vitejiei nr. 2, bl. C1, se. 4, et. 4, sectorul 2, tel: 3141506

A 00008

19.01.2004

19.01.2009

I

Constructii Instalatii

151.

STANESCU C. ADRIAN ALEXANDRU

CNP 1470219400406

19.02.47

Inginer instalator

Bucuresti, str. lordache Golescu nr. 10, bl. 29, se. A,

et. V, ap. 19, sectorul 1, tel: 666.44.05, 223.06.93; e-mail:

iptana@mynet. ro

BA 00523

24.02.2006

24.02.2011

I

Constructii Instalatii

152.

STARIRADOVGH. ELENA

CNP 2521123400282

23.11.52

Inginer

termoenergetician

Bucuresti, calea13 Septembrie nr. 112, bl. 52-54, se. C, ap. 68, sectorul 5, tel: 021/336.72.91, 0722.504.679, 0788.326.063, e-mail: starelen@gmail.com

BA 00887

14.05.2008

14.05.2013

I

Constructii Instalatii

153.

STOIAN M. CARMEN-MARIA

CNP 2541127400749

27.11.54

Inginer

Bucuresti, bd. I. Mihalache nr. 45, bl. 16B+C, se. B, et. 9, ap. 50, sectorul 1

BA 00880

30.05.2008

30.05.2013

I

Constructii Instalatii

154.

STOICAAL. EMIL-DORU

CNP 1500107400654

7.01.50

Inginer energetic

Bucuresti, str. Târgu Neamt nr. 20, bl. Td26, se. A, et. 10, ap. 62, sectorul 6, tel: 726.05.32, 0722.291.086, e-mail: sedgaconstruct@gmail.com

BA 00836

7.05.2008

7.05.2013

I

Constructii Instalatii

155.

STOICAN C. GEORGE

CNP 1440512400181

12.05.44

Inginer instalator

Bucuresti, Str. Dornei nr. 105, sectorul 1, tel: 0722.430.834, 668.22.65

BA 00531

25.05.2006

25.05.2011

I

Constructii Instalatii

156.

STRAT G.BENONE-IULIAN

CNP 1720809390700

9.08.72

Inginer energetic

Bucuresti, bd. luliu Maniu nr. 51, bl. 22B, se. A, et. 7, ap. 25, sectorul 6, tel: 021/771.57.25, 208.35.30

BA 00927

29.09.2008

29.09.2013

I

Constructii Instalatii

157.

SULTANA N. CONSTANTIN

CNP 1470805400188

5.08.47

Inginer constructor

Bucuresti, Sos. lancului nr. 11, bl. 108, se. A, et. 5, ap. 20, sectorul 2, tel: 0740.111.309, 0317.100.558, e-mail: sultana_ctin@yahoo.com

BA 00900

12.08.2008

12.08.2013

I

Constructii

158.

TABACARU C. MARIANA

CNP 2450429400439

29.04.45

Arhitect

Bucuresti, sos. Stefan cel Mare nr. 230, bl. 46, se. B, et. 7, ap. 49, sectorul 2, tel: 0723.259.545, 210.85.69

BA 00522

20.07.2006

20.07.2011

II

Constructii

159.

TEODORESCU C. MARIANA-ILA

CNP 2671008035046

8.10.67

Inginer energetic

Bucuresti, str. Plut. Ion Nedelcu nr. 17, bl. H11, se. 1, et. 2, ap. 12, sectorul 3, tel: 0730.003.812, fax: 0314.043.745, e-mail: