MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 285/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 285           LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Joi, 30 aprilie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

118. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2008 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul justitiei

 

696. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2008 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul justitiei

 

119. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 167/2008 pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activitătilor didactice si de cercetare din învătământul universitar de masterat si din învătământul universitar de doctorat

 

698. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 167/2008 pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activitătilor didactice si de cercetare din învătământul universitar de masterat si din învătământul universitar de doctorat

 

120. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2008 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului

 

699. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2008 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 431 din 26 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) si (2) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

Decizia nr. 457 din 31 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul justitiei

 

Decizia nr. 467 din 2 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. 2 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitătilor economice de stat ca regii autonome si societăti comerciale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            449. - Hotărâre pentru modificarea si completarea unor acte normative în aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2008 privind modificarea si completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru somaj si nivelul salariului de bază minim brut pe tară si al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            434. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea Normelor privind stabilirea echipajului minim de sigurantă la navele de navigatie interioară care arborează pavilion român

 

            1.129. - Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea si completarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de operator economic autorizat, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 9.647/2007

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

            2. - Hotărâre pentru interpretarea art. 146 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European

 

Rectificări la :

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 2.356/C/2008;

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 2.453/C/2008;

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 2.491/C/2008;

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 2.862/C/2008;

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 3.243/C/2008;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 408/C/2009


 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2008 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul justitiei

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195 din 25 noiembrie 2008 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul justitiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 8 decembrie 2008, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 1, litera e) a articolului 14 va avea următorul cuprins:

,,e) este aptă, din punct de vedere medical si psihologic, pentru exercitarea functiei. Comisia medicală se numeste prin ordin comun al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti si al ministrului sănătătii. Taxele examenului medical pentru candidatii declarati admisi se suportă din bugetul Institutului National al Magistraturii."

2. La articolul I punctul 4, după alineatul (5) al articolului 371 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Cheltuielile de transport al membrilor Consiliului stiintific al Institutului National al Magistraturii care nu au domiciliul în municipiul Bucuresti se suportă din bugetul Institutului National al Magistraturii."

3. La articolul I punctul 5, alineatul (12) al articolului 38 va avea următorul cuprins:

„(12) Plafonul maxim al cheltuielilor prevăzute la alin. (11) se stabileste prin ordin al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti, respectiv al procurorului general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie."

4. La articolul II, punctul 2 va avea următorul cuprins: „2. La articolul 45, alineatele (2) si (3) vor avea următorul cuprins:

«(2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii numeste membrii si membrii supleanti ai comisiilor prevăzute la alin. (1), pe o perioadă de un an, cu posibilitatea reînvestirii, la propunerea inspectorului-sef al Inspectiei judiciare.

(3) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1) sunt înlocuiti de membrii supleanti în situatiile în care, din motive întemeiate, nu pot participa la solutionarea lucrărilor.»"

5. La articolul III, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul V, cu următorul cuprins:

„11. După articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 321, cu următorul cuprins:

«Art. 321. - (1) Cheltuielile de cazare si masă ale personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, ale cursantilor si ale personalului de instruire al Scolii Nationale de Grefieri, care participă la activitătile de formare profesională continuă organizate de Scoala Natională de Grefieri, se suportă din bugetul acestei institutii.

(2) Plafonul maxim al cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se stabileste prin decizie a presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Scolii Nationale de Grefieri.

(3) Cheltuielile de transport al personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, care participă la activitătile de formare profesională continuă organizate de Scoala Natională de Grefieri, se suportă din bugetul institutiilor unde îndeplinesc functia de bază.

(4) Cheltuielile de transport al cursantilor si al personalului de instruire al Scolii Nationale de Grefieri, care participă la activitătile de formare profesională continuă organizate de Scoala Natională de Grefieri, se suportă din bugetul acestei institutii.

(5) Personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, cursantii, precum si personalul de instruire al Scolii Nationale de Grefieri, care participă la activitătile de formare organizate de Scoala Natională de Grefieri, nu beneficiază de diurnă de delegare de la institutiile unde îndeplinesc functia de bază.

(6) Cheltuielile de transport al membrilor Consiliului de conducere al Scolii Nationale de Grefieri care nu au domiciliul în municipiul Bucuresti se suportă din bugetul Scolii Nationale de Grefieri.»"

6. La articolul III punctul 2, alineatul (3) al articolului 671 va avea următorul cuprins:

„(3) Plafonul în limita căruia se poate deconta chiria în conditiile alin. (2) se stabileste anual, pe localităti, potrivit limitei bugetului alocat în acest scop în legea bugetului de stat, prin ordin comun al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti, al presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al presedintelui înaltei Curti de Casatie si Justitie, al procurorului general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie si al procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie."

7. La articolul IV punctul 1, articolul 161 se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 24 aprilie 2009.

Nr. 118.

 


DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2008 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul justitiei

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2008 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul justitiei si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 aprilie 2009.

Nr. 696.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 167/2008 pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activitătilor didactice si de cercetare din învătământul universitar de masterat si din învătământul universitar de doctorat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 167 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activitătilor didactice si de cercetare din învătământul universitar de masterat si din învătământul universitar de doctorat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 789 din 25 noiembrie 2008, cu următoarea modificare:

- La articolul unic punctul 2, alineatele (6) si (7) ale articolului 80 vor avea următorul cuprins:

„(6) În învătământul universitar de masterat, în învătământul universitar de doctorat, în învătământul postuniversitar, inclusiv în cel de perfectionare a personalului didactic, ora de curs reprezintă 2,5 ore conventionale, iar ora de seminar sau de activităti similare acesteia reprezintă 1,5 ore conventionale. Pentru conducătorii de doctorat se normează 0,5 ore conventionale săptămânal, pentru fiecare doctorand în stagiu. (7) în cazul predării integrale în limbi de circulatie internatională, la ciclurile de licentă, masterat si doctorat, orele de curs, seminar sau alte activităti pot fi normate cu un coeficient suplimentar de 1,25. Fac exceptie de la această prevedere cadrele didactice care predau o limbă de circulatie internatională, pentru care se aplică prevederile alin. (4) si (5)."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 24 aprilie 2009.

Nr. 119.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 167/2008 pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activitătilor didactice si de cercetare din învătământul universitar de masterat si din învătământul universitar de doctorat

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 167/2008 pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activitătilor didactice si de cercetare din învătământul universitar de masterat si din învătământul universitar de doctorat, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 aprilie 2009.

Nr. 698.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2008 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115 din 24 septembrie 2008 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 29 septembrie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 24 aprilie 2009.

Nr. 120.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2008 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2008 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 aprilie 2009.

Nr. 699.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 431

din 26 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) si (2) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen Cătălina Gliga - procuror

Mihaela Ionescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 16 si următoarele din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, în interpretarea obligatorie dată prin Decizia nr. 52/2007, pronuntată în solutionarea recursului în interesul legii de către Sectiile Unite ale înaltei Curti de Casatie si Justitie, exceptie ridicată de Gavril Muscă, Irina Nisipescu si Clara-Stela Georgescu în Dosarul nr. 4.655/2/2008 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a Vlll-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal răspunde personal autorul Gavril Muscă, asistat de avocatul Valeriu Stoica, pentru ceilalti autori răspunde

acelasi apărător, cu delegatie la dosar, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra cauzei si arată că la dosar au fort depuse de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor precizări prin care lasă la aprecierea Curtii Constitutionale solutionarea exceptiei de neconstiutionalitate.

Cauza este în stare de judecată.

Apărătorul ales al autorilor exceptiei solicită admiterea acesteia. Face precizarea că motivele de neconstitutionalitate privesc doar prevederile art. 16 alin. (1) si (2) din titlul VII al Legii nr. 247/2005, raportate la dispozitiile constitutionale ale art. 16. În continuare, reiterează criticile de neconstitutionalitate formulate prin notele scrise depuse la instanta de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 10 decembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 4.655/2/2008, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a Vlll-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a


prevederilor art. 16 si următoarele din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, în interpretarea obligatorie dată prin Decizia nr. 52/2007 pronuntată în solutionarea recursului în interesul legii de către Sectiile Unite ale înaltei Curti de Casatie si Justitie. Exceptia a fost ridicată de Gavril Muscă, Irina Nisipescu si Clara-Stela Georgescu într-o actiune în contencios administrativ având ca obiect anularea unor acte emise de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că atâta timp cât prevederile art. 16 din titlul VII al Legii nr. 247/2005, în unica interpretare dată de Sectiile Unite ale înaltei Curti de Casatie si Justitie din Decizia nr. 52/2007, nu permit persoanelor ale căror măsuri reparatorii prin echivalent au fost stabilite printr-o hotărâre judecătorească să beneficieze de procedura de reevaluare pe care acest text o instituie, sunt neconstitutionale. În interpretarea obligatorie a acestei legi, dacă notificarea este solutionată înainte de intrarea ei în vigoare fără să fi fost contestată în termenul legal ori dacă despăgubirile sunt stabilite după acest moment, acestea urmează să fie reevaluate pe baza raportului de evaluare făcut de către un evaluator sau o societate de evaluare Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor urmând să emită titlul de despăgubire. În schimb, potrivit deciziei mentionate, art. 16 si următoarele din Legea nr. 247/2005 nu se aplică deciziilor, respectiv dispozitiilor emise anterior intrării în vigoare a legii, contestate în termenul legal. Arată că Legea nr. 247/2005, având continutul stabilit prin Decizia nr. 52/2007 a Sectiilor Unite ale înaltei Curti de Casatie si Justitie, creează o diferentă de tratament între persoanele care au formulat notificări atât în functie de momentul solutionării acestora, cât si în functie de exercitarea sau neexercitarea căii de atac a contestatiei împotriva deciziilor, respectiv a dispozitiilor emise în temeiul Legii nr. 10/2001. Astfel, diferenta de tratament reiese, în primul rând, din aceea că temporizarea momentului solutionării notificării avantajează persoanele ale căror cereri sunt solutionate cu întârziere, întrucât pe piata imobiliară trecerea timpului echivalează cu cresterea valorii de piată a unui imobil, iar, în al doilea rând, pe planul costurilor, persoana îndreptătită a cărei notificare este solutionată mai rapid este dezavantajată, deoarece nu beneficiază de o evaluare gratuită a imobilului în cadrul procedurii prevăzute de titlul VII al Legii nr. 247/2005, ci trebuie să suporte sumele necesare pentru întocmirea unui raport de evaluare. Asadar, o persoană care a rămas în pasivitate si nu a exercitat contestatie împotriva deciziei, respectiv dispozitiei emise de entitatea învestită cu solutionarea notificărilor, este favorizată, prin lege, fată de persoana care a înteles să îsi exercite drepturile legitime si care a obtinut o hotărâre judecătorească irevocabilă anterior intrării în vigoare a Legii nr. 10/2001. În fine, arată că diferentele de tratament create prin aplicarea textelor de lege criticate, în interpretarea obligatorie dată de Decizia nr. 52/2007 a Sectiilor Unite ale înaltei Curti de Casatie si Justitie, nu pot fi justificate prin criterii obiective si rationale.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a Vlll-a contencios administrativ si fiscal arată că neconstitutionalitatea prevederilor art. 16 si următoarele din titlul VII al Legii nr. 247/2005, în interpretarea obligatorie dată prin Decizia nr. 52/2007, pronuntată în recursul în interesul legii de către Sectiile Unite ale înaltei Curti de Casatie si Justitie, constituie o problemă de drept si care, potrivit art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă, este obligatorie pentru instantă.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile criticate sunt constitutionale. În acest sens, arată că nu se poate retine critica de neconstitutionalitate a art. 16 si următoarele din titlul VII al Legii nr. 247/2005 fată de art. 16 din Constitutie, întrucât legiuitorul a înteles să facă distinctie între notificările ce erau deja solutionate la data intrării în vigoare a acestei legi, prin consemnarea în cuprinsul unor decizii/dispozitii a sumelor ce urmau să fie acordate ca despăgubire si notificările care nu erau încă solutionate într-o asemenea modalitate, în privinta cărora s-a reglementat, în cuprinsul alin. (2), să fie predate Secretariatului Comisiei Centrale, însotite de documente cu propuneri de acordare a despăgubirilor. Observă, de asemenea, că Sectiile Unite ale înaltei Curti de Casatie si Justitie au pronuntat Decizia nr. 52 din 4 iunie 2007 prin care s-a admis recursul în interesul legii si s-a stabilit că prevederile cuprinse în art. 16 si următoarele din Legea nr. 247/2005 privind procedura administrativă pentru acordarea despăgubirilor nu se aplică deciziilor/dispozitiilor emise anterior intrării în vigoare a legii, contestate în termenul prevăzut de Legea nr. 10/2001, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 247/2005. Constată că, prin interpretarea dată de înalta Curte de Casatie si Justitie, art. 16 si următoarele din titlul VII al Legii nr. 247/2005 nu au suferit nicio modificare de natură legislativă, ci numai de aplicare a legii. Arată că, în practica sa, Curtea Constitutională a retinut că „asigurarea caracterului unitar al practicii judecătoresti este impusă si de principiul constitutional al egalitătii cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, deci inclusiv a autoritătii judecătoresti, deoarece acest principiu ar fi grav afectat dacă în aplicarea uneia si aceleiasi legi, solutiile instantelor judecătoresti ar fi diferite si chiar contradictorii."Totodată, apreciază că, prin criticile de neconstitutionalitate invocate, este vizat modul de interpretare si aplicare a legii, aspecte ce excedează controlului de constitutionalitate exercitat de către Curtea Constitutională.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Prin încheiere, instanta de judecată a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 16 si următoarele din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, în interpretarea obligatorie dată prin Decizia nr. 52/2007 pronuntată în solutionarea recursului în interesul legii de către Sectiile Unite ale înaltei Curti de Casatie si Justitie. Din notele scrise ale autorului rezultă, însă, că obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 16 alin. (1) si (2) din cap. V „Procedurile administrative pentru acordarea despăgubirilor" al titlului VII „Regimul stabilirii si plătii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv"din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005. Alin. (2) al art. 16 a fost modificat prin pct. 23 al alin. (1) din articolul unic al titlului I din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 29 iunie 2007.

Textele de lege criticate au următorul continut:

„(1) Deciziile/dispozitiile emise de entitătile învestite cu solutionarea notificărilor, a cererilor de retrocedare sau, după caz, ordinele conducătorilor administratiei publice centrale învestite cu solutionarea notificărilor si în care s-au consemnat sume care urmează a se acorda ca despăgubire, însotite, după caz, de situatia juridică actuală a imobilului obiect al restituirii si întreaga documentatie aferentă acestora, inclusiv orice înscrisuri care descriu imobilele constructii demolate depuse de persoana îndreptătită si/sau regăsite în arhivele proprii, se predau pe bază de proces-verbal de predare-primire Secretariatului Comisiei Centrale, pe judete, conform esalonării stabilite de aceasta, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Notificările formulate potrivit prevederilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare care nu au fost solutionate în sensul arătat la alin. (1) până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se predau pe bază de proces-verbal de predare-primire Secretariatului Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, însotite de deciziile/dispozitiile emise de entitătile învestite cu solutionarea notificărilor, a cererilor de retrocedare sau, după caz, ordinelor conducătorilor administratiei publice centrale continând propunerile motivate de acordare a despăgubirilor, după caz, de situatia juridică actuală a imobilului obiect al restituirii si de întreaga documentatie aferentă acestora, inclusiv orice acte juridice care descriu imobilele constructii demolate depuse de persoana îndreptătită si/sau regăsite în arhivele proprii, în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a deciziilor/dispozitiilor sau după caz, a ordinelor."

Autorii exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi a cetătenilor si ale art. 21 referitoare la accesul liber la justitie. Totodată, consideră că prevederile de lege criticate contravin si dispozitiilor art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că titlul VII din Legea nr. 247/2005 reglementează procedura de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor care nu pot fi restituite în natură, rezultate din aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, iar cap. V al titlului VII, din care fac parte si prevederile de lege criticate, reglementează procedurile administrative pentru acordarea despăgubirilor, valorificarea titlurilor de despăgubire, stabilirea algoritmului de atribuire a actiunilor emise de Fondul Proprietatea si căile de atac împotriva deciziilor Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor.

Analizând motivele de neconstitutionalitate, Curtea constată că acestea sunt neîntemeiate pentru următoarele considerente:

În esentă, autorul exceptiei sustine că prevederile art. 16 din titlul VII al Legii nr. 247/2005 sunt neconstitutionale, întrucât nu permit persoanelor ale căror măsuri reparatorii prin echivalent au fost stabilite printr-o hotărâre judecătorească să beneficieze de procedura de reevaluare pe care acest text o instituie. În acest sens, invocă Decizia nr. 52/2007 pronuntată de Sectiile Unite ale înaltei Curti de Casatie si Justitie, în care s-a retinut că „prin notificări solutionate până la data intrării în vigoare a noii legi nu pot fi întelese decât acele notificări pe baza cărora entitătile învestite au emis decizii sau dispozitii motivate prin care au stabilit acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent, precum si cuantumul acestora, neatacate în instantă în termenul prevăzut în art. 24 din Legea nr. 10/2001 (devenit art. 26 după modificare). De aceea, deciziile sau dispozitiile care se aflau pe rolul instantelor la data intrării în vigoare a noii legi, ca urmare a atacării lor cu contestatie, ca si cele care au fost ulterior atacate pe această cale, în termenul prevăzut de lege, nu mai pot fi trimise Secretariatului Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, ci rămân supuse controlului instantelor judecătoresti, sub aspectul legalitătii si temeiniciei, atât timp cât acestea au fost învestite cu o cale de atac legal exercitată, în raport cu prevederile art. 24 (26) din Legea nr. 10/2001, astfel cum acestea erau în vigoare la data emiterii actului."

Curtea constată, însă, că solutia legislativă de restrângere a sferei de aplicare a procedurilor administrative pentru acordarea despăgubirilor reglementate prin titlul VII al Legii nr. 247/2005 doar pentru notificările formulate potrivit prevederilor Legii nr. 10/2001 „care nu au fost solutionate până la intrarea în vigoare a legii" ori care au fost solutionate până la data intrării în vigoare a noii legi si pentru care entitătile învestite au emis decizii sau dispozitii motivate prin care au stabilit acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent, precum si cuantumul acestora, neatacate în instantă în termenul prevăzut în art. 24 din Legea nr. 10/2001, este una corectă.

În caz contrar, prevederile criticate ar contraveni principiului constitutional al neretroactivitătii legii, în măsura în care prin aplicarea noilor reglementări s-ar lipsi de orice efecte juridice, respectiv de puterea lucrului judecat, hotărâri judecătoresti irevocabile prin care cuantumul despăgubirilor a fost stabilit ca urmare a contestării dispozitiilor emise de entitătile învestite cu solutionarea notificărilor anterior intrării în vigoare a legii. Astfel, legea nouă nu poate, fără a retroactiva, să se aplice si situatiilor litigioase rezolvate prin hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile.

Desi principiul puterii de lucru judecat nu este un principiu constitutional, încălcarea lui printr-o normă legală ar contraveni separatiei puterilor în stat. În acest sens, Curtea a retinut prin Decizia nr. 6 din 11 noiembrie 1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 4 martie 1993, că, în virtutea principiului separatiei puterilor în stat, Parlamentul nu are competenta de a interveni în procesul de realizare a justitiei. Astfel, dreptul de a legifera al Parlamentului se exercită numai cu respectarea autoritătii de lucru judecat si fără a împiedica instantele judecătoresti de a-si exercita atributiile prevăzute de art. 124 din Constitutie, de realizare a justitiei. În acelasi sens, s-a pronuntat Curtea Constitutională si prin Decizia nr. 1.055 din 9 octombrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 737 din 30 octombrie 2008.

De altfel, persoanele îndreptătite ale căror notificări au fost solutionate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 247/2005 prin emiterea de către entitatea învestită de lege a unei decizii sau dispozitii motivate prin care s-a stabilit acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent, precum si cuantumul acestora, contestate în instantă si solutionate, au beneficiat de toate garantiile reglementate de legea specială în vigoare, instanta pronuntându-se asupra cuantumului măsurilor reparatorii prin echivalent prin hotărâre definitivă si irevocabilă.

A recunoaste acestor persoane posibilitatea de reevaluare a cuantumului despăgubirilor înseamnă a recunoaste o cale de atac neprevăzută de lege, ceea ce ar contraveni dispozitiilor art. 129 din Constitutie, potrivit cărora „împotriva hotărârilor judecătoresti, părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în conditiile legii". De altfel, constant s-a decis în doctrină si jurisprudentă că hotărârea judecătorească este supusă conditiilor de fond si de formă stabilite de legea sub imperiul căreia a fost pronuntată, fără ca legea nouă să se poată aplica acesteia. Asa fiind, si dreptul privind exercitarea căilor de atac este stabilit de legea în vigoare în momentul pronuntării ei.

Totodată, autorul consideră că prevederile de lege criticate contravin si dispozitiilor art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

În jurisprudenta sa (Raicu împotriva României, 19 octombrie 2006, si Androne împotriva României, 22 decembrie 2004), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în mod constant că „dreptul la un proces echitabil în fata unei instante, garantat de art. 6 alin. (1) din Conventie, trebuie interpretat în lumina preambulului Conventiei, care enuntă suprematia dreptului ca element al patrimoniului comun al statelor contractante. Unul dintre elementele fundamentale ale suprematiei dreptului este principiul securitătii raporturilor juridice, care prevede, printre altele ca solutia dată de o manieră definitivă în orice litigiu de către instante să nu mai fie repusă în discutie. În baza acestui principiu, niciuna dintre părti nu este abilitată să solicite supervizarea unei hotărâri definitive si executorii cu singurul scop de a obtine o reexaminare a cauzei si o nouă decizie în privinta sa. Supervizarea nu trebuie să devină un apel deghizat, iar simplul fapt că pot exista două puncte de vedere asupra subiectului respectiv nu este un motiv suficient de a rejudeca o cauză."

În fine, Curtea constată că normele legale criticate nu operează nicio distinctie între subiectele de drept supuse incidentei lor, de vreme ce acestea se aplică în mod egal tuturor celor aflati în situatia prevăzută în ipoteza normei legale, fără nicio discriminare pe considerente arbitrare.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) si (2) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, exceptie ridicată de Gavril Muscă, Irina Nisipescu si Clara-Stela Georgescuîn Dosarul nr. 4.655/2/2008 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a Vlll-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 26 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Ionescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 457

din 31 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul justitiei

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

            Mihaela Ionescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. I si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul de justitie, exceptie ridicată, din oficiu, de instanta de judecată în dosarele nr. 1.056/59/2008, nr. 1.186/59/2008, nr. 5.324/30/2008, nr. 1.231/59/2008, nr. 1.176/59/2008, nr. 1.171/59/2008, nr. 1.120/59/2008, nr. 1.096/59/2008, nr. 1.185/59/2008, nr. 1.165/59/2008, nr. 1.150/59/2008, nr. 1.216/59/2008 si nr. 1.152/59/2008 ale Curtii de Apel Timisoara - Sectia litigii de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal, se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Din oficiu, Curtea pune în dezbatere problema conexării dosarelor nr. nr. 388D/2009, nr. 389D/2009, nr. 407D/2009, nr. 408D/2009, nr. 409D/2009, nr. 410D/2009, nr. 411D/2009, nr. 412D/2009, nr. 413D/2009, nr. 414D/2009, nr. 415D/2009, nr. 416D/2009 si nr. 417D/2009, înregistrate pe rolul său, având în vedere că obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate este identic.

Reprezentantul Ministerului Public apreciază ca fiind întrunite conditiile conexării dosarelor.

Retinând identitatea de obiect, în temeiul art. 14 si al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, raportate la art. 164 din Codul de procedură civilă, Curtea dispune conexarea dosarelor nr. 389D/2009, nr. 407D/2009, nr. 408D/2009, nr. 409D/2009, nr. 410D/2009, nr. 411D/2009, nr. 412D/2009, nr. 413D/2009, nr. 414D/2009, nr. 415D/2009, nr. 416D/2009 si nr. 417D/2009 la Dosarul nr. 388D/2009, care a fost primul înregistrat.

Cauza este în stare de judecată.


Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca fiind inadmisibilă, deoarece prin Decizia nr. 104 din 20 ianuarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 6 februarie 2009, Curtea Constitutională a admis exceptia de neconstitutionalitate având ca obiect prevederile art. I si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008, constatând că acestea sunt neconstitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 13 si 20 ianuarie 2009, pronuntate în dosarele nr. 1.056/59/2008, nr. 1.186/59/2008, nr. 5.324/30/2008, nr. 1.231/59/2008, nr. 1.176/59/2008, nr. 1.171/59/2008, nr. 1.120/59/2008, nr. 1.096/59/2008, nr. 1.185/59/2008, nr. 1.165/59/2008, nr. 1.150/59/2008, nr. 1.216/59/2008 si nr. 1.152/59/2008, Curtea de Apel Timisoara - Sectia litigii de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul de justitie, exceptie ridicată din oficiu în cauze civile având ca obiect drepturi bănesti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 115 alin. (4), pentru următoarele motive:

Textele de lege criticate cuprind norme de procedură referitoare la competenta de solutionare a cauzelor în primă instantă si în recurs; or, aspectele si implicatiile financiare legate de punerea în executare a hotărârilor judecătoresti nu îsi pot găsi o solutie în aceste norme, indiferent dacă acestea sunt legiferate pe calea unei proceduri legislative obisnuite sau de urgentă. Nici unificarea practicii judiciare nu poate fi realizată prin simpla schimbare a competentei de solutionare a cauzelor, ci doar prin mijloace procedurale specifice puse la dispozitia judecătorului de Codul de procedură civilă, legea de organizare judecătorească si regulamentul de organizare si functionare a instantelor judecătoresti. Astfel, art. 329 din Codul de procedură civilă, reglementând institutia recursului în interesul legii, dă dreptul procurorului general si colegiilor de conducere ale curtilor de apel să solicite înaltei Curti de Casatie si Justitie să se pronunte asupra chestiunilor de drept care au fost solutionate diferit de instantele judecătoresti, pentru a se asigura interpretarea si aplicarea unitară a legii pe întreg teritoriul României.

Retine ceea ce a statuat în mod constant Curtea Constitutională, si anume faptul că situatia exceptională trebuie definită în raport cu necesitatea si urgenta reglementării unei împrejurări care, datorită circumstantelor sale exceptionale, impune adoptarea unei solutii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public. Cazul exceptional nu depinde de vointa Guvernului, ci de existenta împrejurărilor care să îl justifice, iar urgenta reglementării nu echivalează cu existenta situatiei extraordinare, întrucât reglementarea operativă se poate realiza si pe calea procedurii obisnuite de legiferare. În acest sens, face referire la deciziile Curtii Constitutionale nr. 255/2005 si nr. 421/2007.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere supra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate a textelor de lege criticate este inadmisibilă, deoarece prin Decizia nr. 104/2009 Curtea Constitutională a admis exceptia având ca obiect prevederile art. I si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 si a constatat că acestea sunt neconstitutionale.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 a devenit inadmisibilă, deoarece prin Decizia nr. 104/2009 Curtea Constitutională a admis exceptia având ca obiect prevederile de lege criticate si a constatat că acestea sunt neconstitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. I si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul justitiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 20 iunie 2008, având următorul cuprins:

„Art. I. - (1) Cererile având ca obiect acordarea unor drepturi salariate, formulate de personalul salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si potrivit Ordonantei Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, precum si din cadrul altor unităti din sistemul justitiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2007, cu modificările ulterioare, sunt solutionate, în primă instantă, de curtile de apel.

(2) Recursul împotriva hotărârilor pronuntate în primă instantă de curtile de apel se judecă de înalta Curte de Casatie si Justitie.

Art. II. - (1) Dispozitiile art. I se aplică si proceselor în curs de judecată, având ca obiect solutionarea cererilor privind acordarea unor drepturi salariate formulate de personalul din sistemul justitiei, începute sub legea anterioară.

(2) Cauzele prevăzute la alin. (1) aflate în curs de judecată în fond la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă vor fi trimise de îndată spre solutionare curtilor de apel, prin încheiere care nu este supusă niciunei căi de atac.

(3) Recursurile împotriva hotărârilor pronuntate cu privire la cererile prevăzute la alin. (1) aflate pe rolul curtilor de apel la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se trimit de îndată la înalta Curte de Casatie si Justitie, prin încheiere care nu este supusă niciunei căi de atac."

În sustinerea neconstitutionalitătii prevederilor de lege criticate, Curtea de Apel Timisoara - Sectia litigii de muncă si asigurări sociale invocă încălcarea dispozitiilor art. 115 alin. (4) din Constitutie, potrivit cărora „Guvernul poate adopta ordonante de urgentă numai în situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligatia de a motiva urgenta în cuprinsul acestora. [...]"

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că instanta de contencios constitutional a mai fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul de justitie. Prin Decizia nr. 104 din 20 ianuarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 6 februarie 2009, Curtea a constatat că exceptia este întemeiată, retinând faptul că elementele cuprinse în nota de fundamentare, referitoare la existenta situatiei extraordinare, nu sunt de natură să justifice adoptarea ordonantei de urgentă, în conditiile stabilite de art. 115 alin. (4) teza întâi din Constitutie. Astfel, Curtea Constitutională a constatat că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 nu a fost motivată de necesitatea unei situatii extraordinare a cărei reglementare nu putea fi amânată, ci a fost impusă de diverse situatii cu implicatii financiare legate de punerea în executare a hotărârilor judecătoresti. Or, aceste aspecte ce tin de oportunitatea adoptării reglementării nu îsi pot găsi solutionarea în modificarea unor norme ce reglementează competenta în primă instantă si în recurs.

Fată de cele precizate, Curtea retine că, în cauză, sunt aplicabile dispozitiile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, care prevăd că „Nu pot face obiectul exceptiei prevederile constatate ca fiind neconstitutionale printr-o decizie anterioară a Curtii Constitutionale". Prin urmare, retinând că acest caz de inadmisibilitate a exceptiei de neconstitutionalitate a intervenit după sesizarea Curtii, urmează ca exceptia să fie respinsă ca devenită inadmisibilă.

 

            Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul de justitie, exceptie ridicată, din oficiu, de instanta de judecată în dosarele nr. 1.056/59/2008, nr. 1.186/59/2008, nr. 5.324/30/2008, nr. 1.231/59/2008, nr. 1.176/59/2008, nr. 1.171/59/2008, nr. 1.120/59/2008, nr. 1.096/59/2008, nr. 1.185/59/2008, nr. 1.165/59/2008, nr. 1.150/59/2008, nr. 1.216/59/2008 si nr. 1.152/59/2008 ale Curtii de Apel Timisoara - Sectia litigii de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 31 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Ionescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 467

din 2 aprilie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. 2 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitătilor economice de stat ca regii autonome si societăti comerciale

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

            Irina Loredana Gulie - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 20 alin. 2 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitătilor economice de stat ca regii autonome si societăti comerciale, exceptie invocată de Kurt Seewaldt în Dosarul nr. 520/197/2005 al Judecătoriei Brasov.

La apelul nominal lipsesc părtile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 18 septembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 520/197/2005, Judecătoria Brasov a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 20 alin. 2 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitătilor economice de stat ca regii autonome si societăti comerciale.

Exceptia a fost ridicată de Kurt Seewaldt într-o cauză având ca obiect o actiune în constatarea dreptului de proprietate.

În motivarea exceptiei, autorul acesteia sustine că prevederile art. 20 alin. 2 din Legea nr. 15/1990 contravin dispozitiilor art. 44 si ale art. 136 din Constitutie, deoarece notiunea de patrimoniu este confuză si inechitabilă, în sensul că societătile comerciale au devenit proprietare ale unor bunuri pe care nu le detineau în administrare, în chirie sau în folosintă, înalta Curte de Casatie si Justitie a statuat că dreptul de administrare operativă nu se transformă în drept de proprietate. Prin urmare, tinând seama de garantiile constitutionale ale dreptului de proprietate si de prevederile internationale în materia drepturilor omului la care România a aderat, constructiile asupra cărora unitătile economice au avut un drept de administrare si care au fost preluate în mod abuziv ar trebui restituite persoanelor îndreptătite si nicidecum trecute în proprietatea statului.

Judecătoria Brasov apreciază că exceptia de neconstitu-tionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitu-tionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art.146 lit. d)din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Desi Legea nr. 15/1990 este anterioară Constitutiei, Curtea Constitutională este competentă să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate, deoarece prin modificările ulterioare, această lege a fost preluată de sistemul normativ al regimului constitutional actual.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 20 alin. 2 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitătilor economice de stat ca regii autonome si societăti comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 8 august 1990, cu modificările ulterioare, având următorul cuprins:

- Art. 20 alin. 2: „Bunurile din patrimoniul societătii comerciale sunt proprietatea acesteia, cu exceptia celor dobândite cu alt titlu."

Dispozitiile constitutionale pretins încălcate sunt cuprinse în art. 44 referitor la dreptul de proprietate privată si art.136 alin. (2) si (4) referitoare la proprietatea publică si la bunurile proprietate publică.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că prevederile art. 20 alin. 2 din Legea nr. 15/1990 au fost supuse, în mai multe rânduri, controlului de constitutionalitate, prin raportare la dispozitiile constitutionale invocate si în prezenta cauză, solutia constantă fiind aceea de respingere ca neîntemeiate a criticilor de neconstitutionalitate.

Astfel, prin Decizia nr. 112 din 9 noiembrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 17 ianuarie 1996, a arătat că, în ceea ce priveste cuprinderea, în masa bunurilor ce au devenit obiect al dreptului de proprietate al societătilor comerciale respective, a unor bunuri care anterior n-au intrat legal în proprietatea statului, „chestiunea de a sti dacă, în considerarea reglementării legale din momentul respectiv, un anume bun a putut deveni proprietatea societătii comerciale este de competenta instantei judecătoresti. Examinând această problemă, instanta va trebui să stabilească dacă, în regimul reglementărilor legale de la data dobândirii bunului, acesta a putut trece în proprietatea statului sau dacă, în lipsa unui titlu legal, o asemenea dobândire a proprietătii n-a avut loc niciodată".

În ceea ce priveste sustinerea că notiunea de patrimoniu este confuză, se constată că, prin Decizia nr. 37 din 3 aprilie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 8 iulie 1996, Curtea Constitutională a statuat că „aceste prevederi legale reglementează două componente distincte ale patrimoniului societătilor comerciale: bunuri aflate în proprietate si bunuri dobândite cu alt titlu. Dacă interpretarea acestei ultime părti a textului ar putea conduce la concluzii neconforme cu Constitutia, aceasta este o problemă ce nu intră în câmpul de actiune al contenciosului constitutional", ci al instantelor de judecată.

Deoarece nu au intervenit elemente noi care să justifice schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, cele statuate prin deciziile mentionate îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art.11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr.47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. 2 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitătilor economice de stat ca regii autonome si societăti comerciale, exceptie invocată de Kurt Seewaldt în Dosarul nr. 520/197/2005 al Judecătoriei Brasov.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 2 aprilie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Irina Loredana Gulie

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor acte normative în aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2008 privind modificarea si completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul  drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru somaj si nivelul salariului de bază minim brut pe tară si al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. V din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 126/2008 privind modificarea si completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru somaj si nivelul salariului de bază minim brut pe tară si al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare, aprobată prin Legea nr. 55/2009,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Prin motive neimputabile, în sensul art. 17 alin. (1) din lege, se întelege:

a) încetarea raportului de muncă în temeiul art. 56 lit. b), e), f), h) si j), art. 61 lit. c) si d), art. 65 alin. (1), art. 94 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare;

b) încetarea raportului de muncă la initiativa angajatorului, prin notificare scrisă, în temeiul art. 31 alin. (41) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare;

c) încetarea de drept a raportului de muncă al asistentului personal al persoanei cu handicap grav în cazul decesului persoanei cu handicap grav, în temeiul art. 39 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare;

d) încetarea raportului de serviciu în temeiul art. 98 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia cazului în care functionarul public nu mai îndeplineste conditia prevăzută la art. 54 lit. a) din aceeasi lege;

e) încetarea raportului de serviciu în temeiul art. 98 alin. (1) lit. e) si h) si art. 99 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

f) încetarea contractului soldatilor si gradatilor voluntari angajati pe bază de contract când sunt clasati «inapt pentru serviciu militar» sau «apt limitat» de către comisiile de expertiză medico-militară;

g) încetarea contractului soldatilor si gradatilor voluntari angajati pe bază de contract, pentru motive sau nevoi ale Ministerului Apărării Nationale si ale Ministerului Administratiei si Internelor;

h) încetarea contractului soldatilor si gradatilor voluntari angajati pe bază de contract care nu mai îndeplinesc conditiile specifice, stabilite prin ordin al ministrului apărării nationale, respectiv al ministrului administratiei si internelor, pentru ocuparea functiei;

i) încetarea contractului soldatilor si gradatilor voluntari angajati pe bază de contract ca urmare a retragerii avizului de securitate specific clasei sau nivelului de secretizare a informatiilor la care urmează să aibă acces de către autoritătile competente;

j) încetarea contractului soldatilor si gradatilor voluntari la expirarea termenului contractului, în situatia în care nu sunt posibilităti de reînnoire, din cauza reducerii functiilor ca urmare a desfiintării, restructurării sau a dislocării unitătii, precum si în situatia în care una dintre părti nu mai optează pentru reînnoirea contractului;

k) încetarea contractului soldatilor si gradatilor voluntari la împlinirea limitei de vârstă în serviciu, stabilită prin ordin al ministrului apărării nationale."

2. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

 „Art. 6. -Veniturile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. f) si la art. 34 alin. (1) lit. b) si alin. (3) lit. b) din lege sunt venituri lunare, care se determină prin raportarea venitului impozabil, certificat de către organele fiscale teritoriale subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, la numărul de luni aferente unui an fiscal."

3. Articolul 15 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Somerii prevăzuti la art. 17 din lege, care realizează venituri din activităti autorizate potrivit legii, vor beneficia de indemnizatie de somaj în conditiile art. 34 alin. (1), respectiv alin. (3) din lege, dacă dovedesc că acele venituri, determinate potrivit art. 6, nu depăsesc valoarea indicatorului social de referintă al asigurărilor pentru somaj si stimulării ocupării fortei de muncă în vigoare în luna pentru care se face dovada.

(2) Prin activităti autorizate potrivit legii se întelege activitătile economice desfăsurate de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale si/sau întreprinderi familiale conform legii sau exercitarea profesiilor liberale potrivit dispozitiilor legale speciale."

4. La articolul 18, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Adeverinta prevăzută la alin. (1) va contine si date cu privire la perioadele în care s-a prestat activitatea, perioadele în care raporturile de muncă sau de serviciu au fost suspendate, precum si data si motivul încetării acestora, date care se verifică si se certifică de agentiile pentru ocuparea fortei de muncă pe baza înscrisurilor efectuate în carnetul de muncă.

(3) Adeverinta prevăzută la alin. (1) se verifică si se certifică în ceea ce priveste datele referitoare la baza de calcul a contributiei individuale la bugetul asigurărilor pentru somaj de agentiile pentru ocuparea fortei de muncă, pe baza declaratiilor lunare privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj depuse de angajator."

5. La articolul 18, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

„(7) Neeliberarea de către angajator a adeverintei prevăzute la alin. (1) constituie contraventie, potrivit art. 113 lit. j) din lege, si se sanctionează cu amenda prevăzută la art. 114 alin. (1) lit. a) din lege de către organele de control măsuri active ale structurilor teritoriale ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă care au competenta constatării si sanctionării celorlalte contraventii prevăzute de lege."

6. La articolul 24, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Încetarea plătii indemnizatiilor de somaj pentru motivul prevăzut la art. 44 lit. b) din lege se face cu data de întâi a lunii în care beneficiarul a realizat venituri mai mari decât valoarea indicatorului social de referintă al asigurărilor pentru somaj si stimulării ocupării fortei de muncă în vigoare."

7. Articolul 291 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 291. - Acordarea măsurii de sprijin prevăzute la art. 481 din lege se face în baza schemei de ajutor de stat pentru formare, elaborată cu respectarea reglementărilor în domeniu, instituită prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."

8. Articolele 292-296 se abrogă.

9. Articolul 30 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - Prin concediere colectivă se întelege concedierea colectivă definită potrivit art. 68 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare."

10. Articolul 361 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 361. - Persoanele înregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă, care desfăsoară activităti în mediul rural si nu realizează venituri lunare sau realizează venituri lunare mai mici decât valoarea indicatorului social de referintă al asigurărilor pentru somaj si stimulării ocupării fortei de muncă în vigoare, beneficiază în mod gratuit de servicii de formare profesională, dacă dovedesc că acele venituri nu depăsesc valoarea indicatorului social de referintă al asigurărilor pentru somaj si stimulării ocupării fortei de muncă în vigoare în luna pentru care se face dovada."

11. La articolul 48, după alineatul (1)se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Acordarea măsurii de sprijin prevăzute la art. 78 din lege, în situatia în care aceasta este de natura ajutorului de minimis, se face în baza schemei de ajutor de minimis, elaborată cu respectarea reglementărilor în domeniu, instituită prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."

12. Articolul 51 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 51. - Prin sintagma contributii de asigurări sociale datorate de angajatori, aferente acestuia, prevăzută la art. 79 alin. (2) lit. b) din lege, se întelege contributia de asigurări sociale, contributia de asigurări pentru somaj, contributia de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale, contributia pentru asigurări sociale de sănătate, inclusiv contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurări sociale de sănătate datorate de angajatori, care se calculează la valoarea indicatorului social de referintă în vigoare în luna pentru care se face plata."

13. La articolul 54, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Contributia prevăzută la art. 80 alin. (1) din lege reprezintă contributia angajatorului aferentă absolventilor încadrati în conditiile art. 80 din lege, pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru somaj, potrivit art. 26 din lege."

14. La articolul 54, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

„(51) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (4) sunt corectate si depuse până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaratiei lunare privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj aferente lunii respective."

15. La articolul 59 alineatul (3) punctul A, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

,,d) declaratie pe propria răspundere dată prin reprezentantul legal al angajatorului, din care să rezulte că, în raport cu numărul de angajati, angajatorul si-a îndeplinit obligatia potrivit legii de a angaja persoane cu handicap, respectiv că nu are potrivit legii obligatia de a angaja persoane cu handicap."

16. La articolul 591, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) În situatia angajatorilor care, în raport cu numărul de angajati, si-au îndeplinit obligatia legală de a angaja persoane cu handicap, prevederile art. 85 alin. (2) din lege se aplică atât pentru persoanele cu handicap încadrate în muncă pe durată nedeterminată pentru care angajatorul are obligatia legală de a angaja persoane cu handicap, cât si pentru persoanele cu handicap încadrate în muncă pe durată nedeterminată pentru care angajatorul nu are această obligatie legală."

17. La articolul 60, alineatul (3) se abrogă.

18. La articolul 60, alineatele (4) si (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(4) Contributia prevăzută la art. 85 alin. (1) din lege reprezintă contributia angajatorului aferentă persoanelor încadrate în muncă din categoriile si în conditiile prevăzute la art. 85 alin. (1) din lege, pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru somaj, potrivit art. 26 din lege.

(5) Pentru verificarea si acordarea sumei lunare cuvenite conform art. 85 din lege, precum si a scutirii de la plata contributiei prevăzute la alin. (4), angajatorii vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, odată cu declaratia lunară privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj aferentă lunii respective, si un tabel nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 20, însotit de copii de pe pontaj si de pe statul de plată, precum si, după caz, o declaratie pe propria răspundere dată prin reprezentantul legal al angajatorului, din care să rezulte că, în raport cu numărul de angajati, angajatorul si-a îndeplinit obligatia potrivit legii de a angaja persoane cu handicap, respectiv că nu are potrivit legii obligatia de a angaja persoane cu handicap."

19. La articolul 60, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

„(61) Prin exceptie de la prevederile alin. (6), măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 din lege se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (5) sunt corectate si depuse până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaratiei lunare privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj aferente lunii respective."


20. La articolul 61, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) În cazul în care suma cuvenită este mai mare, diferenta se recuperează prin intermediul agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, din bugetul asigurărilor pentru somaj, în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaratiei lunare privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj aferente lunii respective."

21. La articolul 611, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), drepturile bănesti lunare prevăzute la alin. (1)se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (1) sunt corectate si depuse pană la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaratiei lunare privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj aferente lunii respective."

22. Anexele nr. 1, 14, 15, 16, 19 si 20 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1-6 la prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Drepturile prevăzute de art. 731 alin. (1) si art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, solicitate începând cu data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2008 privind modificarea si completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru somaj si nivelul salariului de bază minim brut pe tară si al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare, aprobată prin Legea nr. 55/2009, în considerarea unor raporturi de muncă sau de serviciu stabilite înainte de data intrării în vigoare a acestei ordonante de urgentă a Guvernului, se stabilesc în functie de valoarea salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată în vigoare la data încadrării în muncă.

(2) Dreptul prevăzut de art. 75 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, solicitat începând cu data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2008, aprobată prin Legea nr. 55/2009, în considerarea instalării într-o altă localitate înainte de data intrării în vigoare a acestei ordonante de urgentă a Guvernului, se stabileste în functie de valoarea salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată în vigoare la data instalării.

Art. III. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor si studentilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 726/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din 17 iulie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Beneficiază de stimulentul financiar lunar prevăzut la art. 1 din lege angajatorii care, pe perioada vacantelor stabilită potrivit legii, încadrează în muncă elevi si studenti în baza:

a) unui contract individual de muncă pe durată determinată, egală sau mai mică decât durata vacantei, încheiat în conditiile legii, cu normă întreagă sau, după caz, cu timp partial;

b) unui contract de muncă temporară, numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacantei.

(2) Stimulentul financiar lunar prevăzut la art. 1 reprezintă o sumă egală cu 50% din valoarea indicatorului social de referintă al asigurărilor pentru somaj si stimulării ocupării fortei de muncă, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, în vigoare în luna pentru care se acordă acest stimulent financiar.

(3) În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi si de 30 de ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă."

2. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), stimulentul prevăzut la art. 1 din lege se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (1) sunt corectate si depuse până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaratiei lunare privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj aferente lunii respective."

3. La articolul 7, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) În cazul în care suma cuvenită reprezentând stimulentul financiar este mai mare, diferenta se plăteste prin intermediul agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, din bugetul asigurărilor pentru somaj, în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaratiei lunare privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj aferente lunii respective."

4. Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 7 la prezenta hotărâre.

Art. IV. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 2 martie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 14, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Angajatorii care nu au prevăzut în statut sau, după caz, în autorizatia pentru desfăsurarea unor activităti independente activităti de formare profesională pot fi autorizati pentru a încadra în muncă ucenici."

2. La articolul 46, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Prin valoarea indicatorului social de referintă al asigurărilor pentru somaj si stimulării ocupării fortei de muncă în vigoare, prevăzut la art. 17 alin. (1) din lege, se întelege valoarea indicatorului social de referintă al asigurărilor pentru somaj si stimulării ocupării fortei de muncă în vigoare în luna în care se face plata."

3. La articolul 47, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 47. - (1) Pentru verificarea si acordarea sumelor cuvenite lunar conform art. 17 alin. (1) din lege, angajatorii sunt obligati să depună la agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană sau a municipiului Bucuresti, odată cu declaratia lunară privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj aferentă lunii respective, un tabel nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 71, însotit de o copie a fisei de evidentă zilnică a salariatilor si statul de plată, aferente lunii respective, si, după caz, documente justificative, în copie, care să ateste contravaloarea lunară a serviciilor de instruire teoretică a ucenicilor."

4. La articolul 47, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), sumele cuvenite potrivit art. 17 alin. (1) din lege se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (1) sunt corectate si depuse până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea


declaratiei lunare privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj aferente lunii respective."

5. La articolul 48, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) În cazul în care suma cuvenită este mai mare, diferenta se recuperează prin intermediul agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau a municipiului Bucuresti, din bugetul asigurărilor pentru somaj, în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaratiei lunare privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj aferente lunii respective."

6. Articolul 49 se abrogă.

7. Anexa nr. 7 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 8 la prezenta hotărâre.

8. După anexa nr. 7 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 71, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 9 la prezenta hotărâre.

Art. V. - Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării fortei de muncă, modalitătile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 10 mai 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 26, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Persoanele care beneficiază de servicii de formare profesională gratuite si se încadrează în muncă, potrivit legii, pot beneficia în continuare, până la finalizarea programului de formare profesională început, de serviciile de formare profesională gratuite la care aveau dreptul dacă nu s-ar fi angajat."

2. Articolul 31 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - Serviciile de formare profesională pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 66 alin. (1) si (2) din lege si serviciile de formare profesională acordate potrivit art. 66 alin. (5) din lege, precum si programele de formare profesională la care participă persoanele aflate în detentie care mai au de executat cel mult 9 luni până la ultima zi de executare a pedepsei, organizate de agentiile pentru ocuparea fortei de muncă, se finantează din bugetul asigurărilor pentru somaj."

3. La articolul 41, alineatul (2) partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Persoanele înregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă, care desfăsoară activităti în mediul rural si nu realizează venituri lunare sau realizează venituri lunare mai mici decât valoarea indicatorului social de referintă al asigurărilor pentru somaj si stimulării ocupării fortei de muncă în vigoare, prevăzute la art. 66 alin. (1) din lege, vor depune pe lângă actele prevăzute la alin. (1) si următoarele acte:".

4. La articolul 41, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) În situatia persoanelor aflate în detentie care nu pot prezenta documente de identitate si acte de studii, eliberate în conditiile legii, înscrierea la programul de formare profesională se poate face pe baza datelor existente în dosarul individual al persoanei condamnate."

5. La articolul 67, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 67. - (1) În conformitate cu art. 72 din lege, completarea veniturilor constă în acordarea unei sume lunare, neimpozabile, reprezentând 30% din cuantumul indemnizatiei de somaj stabilite si, după caz, reactualizate conform legii până la data încetării platii indemnizatiei de somaj potrivit art. 44 lit. a) din lege."

6. La articolul 701, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 701. - (1) În conformitate cu art. 731 alin. (1) si (2) din lege, completarea veniturilor absolventilor constă în acordarea, după caz, a unei prime neimpozabile, egală cu valoarea indicatorului social de referintă al asigurărilor pentru somaj si stimulării ocupării fortei de muncă în vigoare la data încadrării, si/sau a unei sume neimpozabile, egală cu indemnizatia de somaj la care ar mai fi avut dreptul, în conditiile legii, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat."

7. La articolul 72, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 72. - (1) În cazul în care persoanele prevăzute la art. 71 se încadrează la o distantă mai mare de 50 km fată de domiciliu, beneficiază de o primă de încadrare neimpozabilă, egală cu de două ori valoarea indicatorului social de referintă al asigurărilor pentru somaj si stimulării ocupării fortei de muncă în vigoare la data acordării.

(2) În cazul în care persoanele prevăzute la art. 71 se încadrează, potrivit legii, într-o altă localitate si ca urmare a acestui fapt îsi schimbă domiciliul, beneficiază de o primă de instalare egală cu de 7 ori valoarea indicatorului social de referintă al asigurărilor pentru somaj si stimulării ocupării fortei de muncă în vigoare la data instalării."

8. La articolul 81, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 81. - (1) Subventionarea locurilor de muncă potrivit art. 78 din lege este forma de stimulare adresată angajatorilor, prin care se realizează finantarea din bugetul asigurărilor pentru somaj si din alte surse, alocate conform prevederilor legale, a cheltuielilor cu forta de muncă în cuantumul prevăzut la art. 79 alin. (2) din lege."

9. După articolul 86 se introduce un nou articol, articolul 861, cu următorul cuprins:

„Art. 861. - Acordarea măsurii de sprijin prevăzute la art. 78 din lege, în situatia în care aceasta este de natura ajutorului de minimis, se face cu respectarea reglementărilor aplicabile în domeniul ajutorului de minimis, în baza schemei de ajutor de minimis, elaborată cu respectarea reglementărilor în domeniu, instituită prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."

10. La articolul 91, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Valoarea indicatorului social de referintă al asigurărilor pentru somaj si stimulării ocupării fortei de muncă, avut în vedere la acordarea subventiilor, este valoarea indicatorului social de referintă al asigurărilor pentru somaj si stimulării ocupării fortei de muncă în vigoare în luna pentru care se face plata."

11. La articolul 92 alineatul (1), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) statele de plată, care să prevadă distinct drepturile salariale ale persoanelor pentru care se acordă subventia din bugetul asigurărilor pentru somaj, acordată potrivit art. 79 din lege, iar în perioada 1 noiembrie-31 martie să prevadă si contributiile de asigurări sociale datorate de angajator pentru persoanele respective, calculate la valoarea indicatorului social de referintă al asigurărilor pentru somaj si stimulării ocupării fortei de muncă în vigoare în luna pentru care se face plata."


12. La articolul 98, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 98. - (1) Măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege se acordă angajatorilor lunar, pe o perioadă de 12 luni si, respectiv, de 18 luni în cazul absolventilor din rândul persoanelor cu handicap de la data încheierii conventiei prevăzute la art. 96, si constau în:

a) scutirea, potrivit legii, de la plata contributiei angajatorului aferente absolventilor încadrati, pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru somaj, potrivit art. 26 din lege;

b) acordarea, potrivit legii, a unei sume lunare în cuantumul prevăzut la art. 80 alin. (1) lit. a)-c) din lege.

(2) Suma reprezentând scutirea prevăzută la alin. (1) lit. a) se determină prin aplicarea cotei contributiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru somaj asupra sumei veniturilor care constituie baza de calcul a contributiei individuale la bugetul asigurărilor pentru somaj a absolventilor încadrati pentru care se încheie conventia."

13. La articolul 98, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:

„(71) Prin exceptie de la prevederile alin. (7), măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (7) sunt corectate si depuse până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaratiei lunare privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj aferente lunii respective."

14. La articolul 99, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Angajatorii care nu depun documentele prevăzute la alin. (2) în termen sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, precum si angajatorii care au depus documentele prevăzute la alin. (2) completate altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate si nu le corectează si depun în termen nu beneficiază de sumele cuvenite potrivit art. 80 din lege pentru luna respectivă."

15. La articolul 101, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 101. - (1) Angajatorii care încadrează în muncă, potrivit prevederilor legale, absolventi ai facultătilor de medicină, medicină dentară si farmacie, licentiati anterior promotiei 2005, care au întrerupt perioada de efectuare a stagiaturii, beneficiază, în vederea completării acesteia în conditiile legii, de drepturile prevăzute în Ordonanta Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 179/2008.

(2) Angajatorii care încadrează în muncă în vederea efectuării rezidentiatului absolventi, în temeiul Ordonantei Guvernului nr. 12/2008, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 179/2008, beneficiază de măsurile prevăzute în această ordonantă."

16. La articolul 103, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

,,d) angajatorii care, în raport cu numărul de angajati, si-au îndeplinit obligatia legală de a angaja persoane cu handicap si încadrează pe durată nedeterminată persoane din această categorie;".

17. Articolul 1031 se abrogă.

18. La articolul 106 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

,,d) declaratie pe propria răspundere dată prin reprezentantul legal al angajatorului, din care să rezulte că, în raport cu numărul de angajati, angajatorul si-a îndeplinit obligatia potrivit legii de a angaja persoane cu handicap, respectiv că nu are potrivit legii

obligatia de a angaja persoane cu handicap, în situatia angajatorilor care încadrează în muncă persoane cu handicap."

19. La articolul 106, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Angajatorii care nu depun documentele prevăzute la alin. (2) în termen sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, precum si angajatorii care au depus documentele prevăzute la alin. (2) completate altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate si nu le corectează si depun în termen nu beneficiază de sumele cuvenite potrivit art. 85 din lege pentru luna respectivă."

20. La articolul 107, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 107. - (1) Măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 alin. (1) si (2) din lege se acordă angajatorilor pe o perioadă de 12 luni de la data încheierii conventiei si constau în:

a) scutirea, potrivit legii, de la plata contributiei angajatorului aferente persoanelor încadrate din categoriile prevăzute la art. 85 alin. (1) din lege, pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru somaj, potrivit art. 26 din lege;

b) acordarea, potrivit legii, a unei sume lunare egale cu valoarea indicatorului social de referintă al asigurărilor pentru somaj si stimulării ocupării fortei de muncă în vigoare în luna pentru care se face plata.

(2) Suma reprezentând scutirea prevăzută la alin. (1) lit. a) se determină prin aplicarea cotei contributiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru somaj asupra sumei veniturilor care constituie baza de calcul a contributiei individuale la bugetul asigurărilor pentru somaj a persoanelor încadrate din categoriile prevăzute la art. 85 alin. (1) din lege, pentru care se încheie conventia."

21. La articolul 107, alineatul (3) se abrogă.

22. La articolul 107, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Măsura de stimulare prevăzută la art. 85 alin. (5) din lege se acordă angajatorilor pe perioada angajării, de la data încheierii conventiei până la data îndeplinirii conditiilor de pensionare, si constă în acordarea, potrivit legii, a unei sume lunare egale cu valoarea indicatorului social de referintă al asigurărilor pentru somaj si stimulării ocupării fortei de muncă în vigoare în luna pentru care se face plata."

23. La articolul 107, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (91), cu următorul cuprins:

„(91) Prin exceptie de la prevederile alin. (9), măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 din lege se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (9) sunt corectate si depuse până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaratiei lunare privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj aferente lunii respective."

24. Articolul 109 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 109. - (1) Pot fi beneficiari ai creditelor acordate, în conditii avantajoase, din bugetul asigurărilor pentru somaj următoarele persoane juridice sau fizice:

a) întreprinderile mici sau mijlocii, inclusiv microîntreprinderi, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare;

b) unitătile cooperatiste reprezentate de societăti cooperative mestesugăresti si societăti cooperative de consum, care sunt organizate si functionează conform prevederilor Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei;

c) întreprinderile economice reprezentate de întreprinderi individuale si întreprinderi familiale care se constituie si functionează conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăsurarea activitătilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale;

d) persoanele fizice autorizate, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2008;

e) somerii care se obligă să înfiinteze întreprinderi mici si mijlocii, inclusiv microîntreprinderi, unităti cooperatiste reprezentate de societăti cooperative mestesugăresti si societăti cooperative de consum, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, sau desfăsoară o activitate economică în calitate de persoane fizice autorizate;

f) persoane în vârstă de până la 30 de ani, care au statut de student pentru prima dată si urmează studiile la cursuri de zi la o institutie de învătământ superior de stat sau particular, autorizată ori acreditată, în conditiile legii, care înfiintează sau dezvoltă, individual ori împreună cu alti studenti care îndeplinesc conditiile prevăzute de lege, întreprinderi mici si mijlocii, inclusiv microîntreprinderi, unităti cooperatiste reprezentate de societăti cooperative mestesugăresti si societăti cooperative de consum, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, sau desfăsoară o activitate economică în calitate de persoane fizice autorizate.

(2) Pot fi beneficiari de fonduri nerambursabile, în conditiile legii, următoarele persoane juridice sau fizice:

a) întreprinderile mici sau mijlocii, inclusiv microîntreprinderi, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004, cu modificările si completările ulterioare;

b) unitătile cooperatiste reprezentate de societăti cooperative mestesugăresti si societăti cooperative de consum, care sunt organizate si functionează conform prevederilor Legii nr. 1/2005;

c) întreprinderile economice reprezentate de întreprinderi individuale si întreprinderi familiale care se constituie si functionează conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2008;

d) somerii care au dobândit calitatea de persoană fizică autorizată."

25. La articolul 110, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Acordarea din bugetul asigurărilor pentru somaj de credite în conditii avantajoase si fonduri nerambursabile se face cu respectarea reglementărilor aplicabile în domeniul ajutorului de minimis, în baza schemelor de ajutor de minimis, elaborate cu respectarea reglementărilor în domeniu, instituite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."

26. Articolul 111 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 111. - Beneficiază de reducerea sumei reprezentând contributia datorată potrivit art. 26 din lege bugetului asigurărilor pentru somaj angajatorii care încadrează în muncă persoane din rândul somerilor înregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă si le mentin în activitate o perioadă de cel putin 6 luni de la data angajării."

27. La articolul 115, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), suma reprezentând reducerea contributiei datorate prevăzută la art. 93 din lege se acordă pentru luna pentru care, până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaratiei lunare privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj aferente lunii respective, angajatorul depune declaratia rectificativă."

Art. VI. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 406/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare si selectie a angajatorilor care beneficiază de prevederile art. 481 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 10 august 2004, cu modificările ulterioare.

Art. VII. - (1) Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

(2) Hotărârea Guvernului nr. 726/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor si studentilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din 17 iulie 2007, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

(3) Hotărârea Guvernului nr. 234/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 2 martie 2006, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

(4) Hotărârea Guvernului nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării fortei de muncă, modalitătile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 10 mai 2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va fi republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

p. Ministrul apărării nationale,

Dan Tătaru,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 aprilie 2009.

Nr. 449.

 


ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002)

 

SITUATIA

privind locurile de muncă vacante

 

A. Date de identificare a angajatorului

Denumire/nume............................................................

Codul unic de înregistrare.............................................

CodCAEN.....................................................................

Forma de proprietate.....................................................

Forma de organizare.....................................................

Mărime (număr de personal)..........................................

Adresa...........................................................................

Persoana de contact.....................................................

Telefon/Fax...................................................................

E-mail............................................................................

B. Date privind locurile de muncă vacante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Ocupatia

Numărul de locuri de muncă vacante

Ofertă valabilă si pentru cetătenii

Uniunii Europene (DA/NU)

Locali­tatea si

judetul în care se află locul vacant

Conditii minime de ocupare

Durata

încadrării în

muncă*)

Perioada contractului

Durata muncii**)

Salariul de încadrare***)

Alte

avantaje****)

Valabilitatea ofertei

Modul de solutionare a ofertei*****)

Observatii******)

Denumirea

Codul COR

(6 carac­tere)

Vacant ca urmare a

Încetării raporturilor de muncă sau de

serviciu

Nou-creat

Vechime

în domeniu

Studii

Alte conditii

Dată început

Dată sfârsit

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director general sau altă persoană autorizată,

....................................................................

Data

.....................


*) Nedeterminată/determinată:.......luni.

**) Se va completa după cum urmează:

- cod N/........ore/zi -în situatia în care este cu program normal de lucru;

- cod P/........ore/zi -în situatia în care este cu program partial de lucru de....ore/zi.

***) Salariul de încadrare corespunzător postului. Se completează cu titlu informativ în vederea informării solicitantilor (brut/lunar).

****) Alte avantaje materiale sau financiare. Se completează cu titlu informativ în vederea informării solicitantilor (de exemplu: cazare, transport, costuri cu mutarea, masă). *****) Se va mentiona modul de solicitare a postului (de exemplu: scrisoare si CV, telefon).

******) Se va mentiona dacă a mai fost sau nu comunicat la agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană sau a municipiului Bucuresti (cod D - pentru cele comunicate si neocupate, cod N - pentru cele care nu au mai fost comunicate).


 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 14 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002)

 

CONVENTIE

Nr....../.......

 

Agentia pentru Ocuparea Fortei de Muncă a Judetului ........../Municipiului Bucuresti, reprezentată prin ........, având functia de........., denumită în continuare agentia, si autoritatea administratiei publice locale/firma privată/organizatia neguvernamentală .........., reprezentată prin .........., având functia de..........., denumită în continuare angajatorul, având în vedere, după caz, Contractul de achizitie publică nr...../....., anexat în copie la prezenta conventie, convin următoarele:

1. Angajatorul încadrează în muncă pe perioadă determinată de cel mult 12 luni un număr de ...... someri înregistrati la agentie.

Tabelul nominal cu persoanele încadrate în muncă din rândul somerilor înregistrati la agentie este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta conventie.

2. Agentia se obligă să subventioneze, conform legii, în limita sumelor alocate din buget cu această destinatie, pe o perioadă de ......*), cheltuielile efectuate de angajator pentru fiecare somer încadrat în muncă, după cum urmează:

a) în perioada 1 aprilie-31 octombrie, 70% din valoarea indicatorului social de referintă prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, în vigoare în luna pentru care se face plata;

b) în perioada 1 noiembrie-31 martie, valoarea indicatorului social de referintă prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, în vigoare în luna pentru care se face plata, la care se adaugă contributiile de asigurări sociale datorate de angajatori**), calculate la valoarea indicatorului social de referintă în vigoare în luna pentru care se face plata.

3. Subventia:

a) se acordă conform prevederilor legale, în limita sumelor alocate din buget cu aceasta destinatie;

b) se acordă proportional cu timpul efectiv lucrat de persoanele încadrate în muncă în baza prezentei conventii, fără a depăsi numărul de ore aferent programului normal de lucru din luna pentru care se acordă subventia;

c) se acordă lunar în baza cererii de finantare avizate si a celorlalte documente prevăzute de lege;

d) nu se acordă pe perioada în care autorizarea/acreditarea angajatorului pentru derularea activitătilor subventionate potrivit art. 78 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, este suspendată sau, după caz, retrasă, pentru angajatorii care sunt obligati, potrivit legii, să fie autorizati/ acreditati.

4. Pentru acordarea subventiei angajatorul se obligă să depună documentatia necesară la autoritatea administratiei publice locale si la agentie, în conditiile si la termenele prevăzute de lege.

5. Angajatorul are obligatia:

a) de a comunica agentiei orice modificare a conditiilor care au condus la încheierea prezentei conventii, derularea acesteia si acordarea subventiei, după caz, inclusiv suspendarea/ retragerea autorizării/acreditării pentru derularea activitătilor subventionate potrivit art. 78 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare;

b) de a comunica agentiei orice modificare a datelor sale de identificare si a contului detinut la bancă, inclusiv modificările care intervin în cazul sediului/adresei si al datelor de contact.

6. În situatia în care măsura de stimulare prevăzută la art. 78 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, se acordă cu respectarea reglementarilor aplicabile în domeniul ajutorului de minimis, angajatorului, în calitatea sa de beneficiar de ajutor de minimis, îi revin toate obligatiile prevăzute pentru beneficiarii de ajutor de minimis prin reglementările legale aplicabile acordării acestui tip de ajutor.

7. Agentia îsi exercită dreptul de control asupra:

a) îndeplinirii conditiilor legale pentru încheierea prezentei conventii, derularea acesteia si acordarea subventiei prevăzute la art. 78 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare;

b) nerespectării de către angajator a obligatiilor prevăzute de prezenta conventie.

În situatia constatării nerespectării conditiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei conventii si pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 78 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si a nerespectării de către angajator a obligatiilor sale, prezenta conventie se reziliază, debitele urmând a fi recuperate conform legii.

8. Agentia poate rezilia conventia, în principal:

a) în situatiile prevăzute la pct. 7;

b) la solicitarea autoritătii administratiei publice locale, în situatia în care aceasta nu are statutul de angajator;

c) în cazul retragerii autorizării/acreditării angajatorului pentru derularea activitătilor subventionate potrivit art. 78 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, în cazul angajatorilor care sunt obligati, potrivit legii, să fie autorizati/acreditati;

d) la solicitarea angajatorului prin notificarea agentiei, de la data de întâii a lunii următoare înregistrării notificării la agentie;

e) în caz de fortă majoră constatată de o autoritate competentă.

 

Agentia

Director executiv,

......................................

Angajatorul

Director general sau altă persoană autorizată,

................................................

 

Avizat

Autoritatea administratiei publice locale..................................


*) Perioada poate fi de cel mult 12 luni.

**) Contributiile de asigurări sociale prevăzute la art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările si completările ulterioare.


 

ANEXA

la conventie

 

Date de identificare a angajatorului

Angajatorul (denumirea/numele)........

Codul de identificare fiscală...............

CodCAEN......................................

Judetul.............................................

Sediul/Adresa..................................

Contul IBAN/Banca........................

Telefon/Fax.....................................

E-mail/Pagină de internet.................

 

TABEL NOMINAL

cu persoanele încadrate în muncă conform prevederilor art. 78 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Codul numeric personal

Categoria de servicii

Ocupatia Cod COR

Numărul si data încheierii contractului individual de muncă

Durata contractului individual de muncă

Semnătura angajatului

0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angajatorul

Director general sau altă persoană autorizată,

.................................................................

 

NOTĂ:

Coloana 3 se va completa cu serviciile derulate în scopul dezvoltării comunitătii locale.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 15 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002)

 

CONVENTIE

Nr. ..../..........

 

Agentia pentru Ocuparea Fortei de Muncă a Judetului ..................../Municipiului Bucuresti, reprezentată prin dna/dl ...................., având functia de .................., denumită în continuare agentia, si persoana juridică (fizică) .............., cu sediul/adresa în.............Judetul.............., telefon...................., cod fiscal (CUI) ............... cont IBAN ................, deschis la Banca...................., reprezentată prin dna/dl................, având functia de.............., denumită în continuare angajatorul, convin următoarele:

1. Angajatorul încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată un număr de.......absolventi ai unor institutii de învătământ, care la data absolvirii studiilor nu aveau raporturi de muncă sau de serviciu.

Tabelul nominal cu absolventii încadrati în muncă este prezentat în anexa care face parte integranta din prezenta conventie.

2. Angajatorul se obligă:

a) să mentină raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la pct. 1 pe o perioadă de cel putin 3 ani de la data încadrării în muncă;

b) să restituie în totalitate agentiei sumele încasate pentru fiecare absolvent pentru care încetează raporturile de muncă sau de serviciu, plus dobânda de referintă a Băncii Nationale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă ori de serviciu, în cazul în care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale absolventilor prevăzuti la pct. 1 anterior termenului de 3 ani, în temeiul unuia dintre motivele prevăzute la art. 83 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare;

c) să deducă, în conditiile legii, din suma reprezentând contributia angajatorului la bugetul asigurărilor pentru somaj potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru somaj, sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare;

d) să depună, pentru verificarea si acordarea sumelor cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, odată cu declaratia lunară privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj aferentă lunii respective si tabelul prevăzut de lege în acest sens, însotit de copii de pe pontaj si statul de plată;

e) să depună declaratia lunară privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj si documentele prevăzute de lege pentru verificarea sumelor cuvenite, pană la expirarea termenului legal pentru depunerea acestei declaratii;

f) să comunice agentiei orice modificare a conditiilor care au conclus la încheierea prezentei conventii, derularea acesteia si acordarea sumelor prevăzute la art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare;

g) să respecte dispozitiile art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare;

h) să comunice agentiei orice modificare a datelor sale de identificare si a contului detinut la bancă, inclusiv modificările care intervin în cazul sediului/adresei si al datelor de contact.

3. Agentia se obligă să acorde sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, în conformitate cu prevederile legale, prin deducere de către angajator din suma reprezentând contributia angajatorului prevăzută la art. 26 din aceeasi lege, pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru somaj.


În situatia în care sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, sunt mai mari, diferenta se plăteste de agentie conform prevederilor art. 61 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările si completările ulterioare.

4. Sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, se acordă în conformitate cu prevederile legale în vigoare si constau în:

a) suma reprezentând contributia angajatorului aferentă absolventilor încadrati în conditiile art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru somaj, potrivit art. 26 din aceeasi lege;

b) subventia prevăzută, după caz, la art. 80 alin. (1) lit. a), b) si c) din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare.

5. Agentia îsi exercită dreptul de control asupra:

a) îndeplinirii conditiilor legale pentru încheierea prezentei conventii, derularea acesteia si acordarea sumelor prevăzute la art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare;

b) nerespectării de către angajator a obligatiilor prevăzute de prezenta conventie.

6. În situatia constatării nerespectării conditiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei conventii, pe perioada derulării acesteia si pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si a nerespectării de către angajator a obligatiilor sale, agentia va aplica sanctiunile prevăzute de lege si va recupera debitele conform legii.

 

Agentia

Director executiv,

............................

Angajatorul

Director general sau altă persoană autorizată,

..................................................................

 

ANEXA

la conventie

 

Date de identificare a angajatorului

Angajatorul (denumirea/numele)........

Codul de identificare fiscală..............

CodCAEN......................................

Judetul.............................................

Sediul/Adresa..................................

Contul IBAN/Banca........................

Telefon/Fax.....................................

E-mail/Pagină de internet.................

 

TABEL NOMINAL

cu absolventii institutiilor de învătământ încadrati în muncă conform prevederilor art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Codul numeric personal

Categoria de absolventi*)

Anul absolvirii/

Numărul diplomei/

adeverintei

Numărul si data încheierii contractului

individual de muncă/data angajării

Ocupatia COR

Semnătura angajatului

0

1

2

3

4

5

6

          7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angajatorul

Director general sau altă persoană autorizată,

........................................................

 

*) Coloana 3 se va completa după cum urmează:

- cod A- absolventi ai ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii;

- cod B - absolventi de învătământ secundar superior sau învătământ postliceal;

- cod C - absolventi de învătământ superior.

În situatia în care absolventii provin din rândul persoanelor cu handicap, codurile corespunzătoare studiilor absolvite vor fi însotite de litera „H".

 


ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 16 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002)

 

Date de identificare a angajatorului

Angajatorul (denumirea/numele)..................................

Codul de identificare fiscală.........................................

CodCAEN....................................................................

Judetul..........................................................................

Sediul/Adresa...............................................................

Contul IBAN/Banca......................................................

Telefon/Fax...................................................................

E-mail/Pagină de internet.............................................

 

TABEL NOMINAL

cu absolventii institutiilor de învătământ încadrati în muncă conform prevederilor art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, pentru stabilirea sumelor cuvenite angajatorilor din bugetul asigurărilor pentru somaj

 

Conventia nr......../.........

Luna..........anul..........

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Codul numeric personal

Categoria de absolventi*)

Numărul orelor efectiv lucrate**)

Suma cuvenită

pentru timpul

efectiv lucrat***)

Sume plătite****)

Observatii*****)

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

A1

B1

 

Suma reprezentând scutirea de la plata contributiei datorate de angajator la BAS aferentă absolventilor încadrati în conditiile art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare (<cota contributie angajator > % X Total B1)

C1

 

total sume cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare (Total A1 + TotalCI)

 

 

 

Angajatorul

Director general sau altă persoană autorizată,

........................................................

 


*) Coloana 3 se completează după cum urmează:

- cod A- absolventi ai ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii;

- cod B - absolventi de învătământ secundar superior sau învătământ postliceal;

- cod C - absolventi de învătământ superior.

În situatia în care absolventii provin din rândul persoanelor cu handicap, codurile corespunzătoare studiilor absolvite vor fi însotite de litera „H".

**) Coloana 4 se completează cu numărul de ore efectiv lucrate de absolvent în luna pentru care se acordă suma cuvenită lunar din cuantumul subventiei prevăzute la art. 80 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, acordată angajatorului în functie de categoria absolventului.

***) Coloana 5 se completează cu suma cuvenită pentru timpul efectiv lucrat din cuantumul subventiei prevăzute la art. 80 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, acordată angajatorului în functie de categoria absolventului.

****) Coloana 6 se completează cu sumele plătite absolventilor reprezentând elementele constitutive ale bazei de calcul prevăzute la art. 14 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările si completările ulterioare, în care nu se includ elementele prevăzute la alin. (2) al aceluiasi articol.

*****) Coloana 7 se completează, după caz, cu data si motivul încetării/suspendării/reluării după suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu.


 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 19 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002)

 

CONVENTIE

Nr. .../.........

 

Agentia pentru Ocuparea Fortei de Muncă a Judetului ..................../Municipiului Bucuresti, reprezentată prin dna/dl ...................., având functia de .................., denumită în continuare agentia, si persoana juridică (fizică) .............., cu sediul/adresa în.............Judetul.............., telefon...................., cod fiscal (CUI) ..............., cont IBAN ................, deschis la Banca...................., reprezentată prin dna/dl ........., având functia de.............., denumită în continuare angajatorul, convin următoarele:

1. Angajatorul încadrează în muncă:

A. pe perioadă nedeterminată un număr de:

a)........someri în vârstă de peste 45 de ani, înregistrati în evidenta agentiei;

b) ........ someri părinti unici sustinători ai familiilor monoparentale, înregistrati în evidenta agentiei;

c)........persoane cu handicap*);

B. un număr de:

a)...................someri înregistrati în evidenta agentiei care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc conditiile pentru a solicita pensie anticipată partială;

b)...................someri înregistrati în evidenta agentiei care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc conditiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă si nu îndeplinesc conditiile pentru a solicita pensie anticipată partială.

Tabelul nominal cu persoanele încadrate în muncă este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta conventie.

2. Angajatorul se obligă:

a) să mentină raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la pct. 1 lit. A pe o perioadă de cel putin 2 ani de la data încadrării în muncă;

b) să respecte dispozitiile art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare;

c) să restituie în totalitate agentiei sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care încetează raporturile de muncă sau de serviciu, plus dobânda de referintă a Băncii Nationale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, în cazul în care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la pct. 1 lit. A anterior termenului de 2 ani, în temeiul unuia dintre motivele prevăzute la art. 83 alin. (2) din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare;

d) să deducă, în conditiile legii, din suma reprezentând contributia angajatorului la bugetul asigurărilor pentru somaj potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru somaj, sumele cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare;

e) să depună pentru verificarea si acordarea sumelor cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, odată cu declaratia lunară privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj aferentă lunii respective, si tabelul prevăzut de lege în acest sens, însotit de copii de pe pontaj si statul de plată, precum si, în situatia încadrării în muncă a unor persoane cu handicap în conditiile art. 85 din aceeasi lege, o declaratie pe propria răspundere dată prin reprezentantul legal al angajatorului, din care să rezulte că în raport cu numărul de angajati angajatorul si-a îndeplinit obligatia potrivit legii de a angaja persoane cu handicap, respectiv nu are, potrivit legii, obligatia de a angaja persoane cu handicap;

f) să depună declaratia lunară privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj si documentele prevăzute de lege pentru verificarea sumelor cuvenite, până la expirarea termenului legal pentru depunerea declaratiei lunare;

g) să comunice agentiei orice modificare a conditiilor care au condus la încheierea prezentei conventii, derularea acesteia si acordarea sumelor prevăzute la art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare;

h) să comunice agentiei orice modificare a datelor sale de identificare si a contului detinut la bancă, inclusiv modificările care intervin în cazul sediului/adresei si al datelor de contact.

3. Agentia se obligă să acorde sumele cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, în conformitate cu prevederile legale, prin deducere de către angajator din suma reprezentând contributia angajatorului prevăzută la art. 26 din aceeasi lege, pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru somaj.

În situatia în care sumele cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, sunt mai mari, diferenta se plăteste de agentie conform prevederilor art. 61 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările si completările ulterioare.

4. Sumele cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, se acordă în conformitate cu prevederile legale în vigoare si constau în:

a) suma reprezentând contributia angajatorului aferentă persoanelor încadrate în muncă prevăzute la pct. 1 lit. A.a) si b), pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru somaj, potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare;

b) subventia prevăzută, după caz, la art. 85 alin. (1), (2) si (5) din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare.


5. Agentia îsi exercită dreptul de control asupra:

a) îndeplinirii conditiilor legale pentru încheierea prezentei conventii, derularea acesteia si acordarea sumelor prevăzute la art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare;

b) nerespectării de către angajator a obligatiilor prevăzute de prezenta conventie.

6. În situatia constatării nerespectării conditiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei conventii, pe perioada derulării acesteia si pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si a nerespectării de către angajator a obligatiilor sale, agentia va aplica sanctiunile prevăzute de lege si va recupera debitele conform legii.

 

Agentia

Director executiv,

................................

Angajatorul

Director general sau altă persoană autorizată,

........................................................


*) Se va completa în cazul în care angajatorul încadrează în muncă persoane cu handicap.

 

ANEXA

la conventie

 

Date de identificare a angajatorului

Angajatorul (denumirea/numele)....

Codul de identificare fiscală............

CodCAEN......................................

Judetul............................................

Sediul/Adresa.................................

Contul IBAN/Banca.........................

Telefon/Fax.....................................

E-mail/Pagină de internet...............

 

TABEL NOMINAL

cu persoanele încadrate în muncă conform prevederilor art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Codul numeric personal

Categoria de persoane*)

Numărul si data

încheierii

contractului

individual de

muncă/ Data angajării

Data îndeplinirii conditiilor de pensionare**)

Ocupatia COR

Semnătura angajatului

0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angajatorul

Director general sau altă persoană autorizată,

........................................................

 


*) Coloana 3 se va completa după cum urmează:

- cod A- someri în vârstă de peste 45 de ani înregistrati în evidenta agentiei;

- cod B - someri părinti unici sustinători ai familiilor monoparentale înregistrati în evidenta agentiei;

- cod C - persoane cu handicap;

- cod D - someri înregistrati în evidenta agentiei care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc conditiile pentru acordarea pensiei anticipate partiale;

- cod E - someri înregistrati în evidenta agentiei care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc conditiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă si nu îndeplinesc conditiile pentru a solicita pensie anticipată partială.

**) Coloana 5 se va completa numai pentru categoriile de persoane prevăzute la codurile D si E.


 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 20 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002)

 

 

Date de identificare a angajatorului

Angajatorul (denumirea/numele)..................................

Codul de identificare fiscală.........................................

CodCAEN....................................................................

Judetul..........................................................................

Sediul/Adresa...............................................................

Contul IBAN/Banca......................................................

Telefon/Fax...................................................................

E-mail/Pagină de internet.............................................

 

TABEL NOMINAL

cu persoanele încadrate în muncă conform prevederilor art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, pentru stabilirea sumelor cuvenite angajatorilor din bugetul asigurărilor pentru somaj

 

Conventia nr......../.........

Luna..........anul..........

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Codul numeric personal

Categoria de persoane*)

Numărul orelor efectiv lucrate**)

Suma cuvenită pentru timpul

efectiv lucrat***)

Sume plătite****)

Observatii*****)

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

A1

B1

 

Suma reprezentând scutirea de la plata contributiei datorate de angajator la BAS aferentă persoanelor prevăzute la art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare (<cota contributie angajator > % X Total B1)

C1

 

total sume cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare (Total A1 + TotalCI)

 

 

 

Angajatorul

Director general sau altă persoană autorizată,

........................................................

 


*) Coloana 3 se completează după cum urmează:

- cod A- someri în vârstă de peste 45 de ani înregistrati în evidenta agentiei;

- cod B - someri părinti unici sustinători ai familiilor monoparentale înregistrati în evidenta agentiei;

- cod C - persoane cu handicap;

- cod D - someri înregistrati în evidenta agentiei care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc conditiile pentru acordarea pensiei anticipate partiale;

- cod E - someri înregistrati în evidenta agentiei care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc conditiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă si nu îndeplinesc conditiile pentru a solicita pensie anticipată partială.

**) Coloana 4 se completează cu numărul de ore efectiv lucrate în luna de persoanele prevăzute la art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, pentru care se acordă suma cuvenită lunar din cuantumul subventiei prevăzute la art. 85 alin. (1), (2) si (5) din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, acordată angajatorului.

***) Coloana 5 se completează cu suma cuvenită pentru timpul efectiv lucrat din cuantumul subventiei prevăzute la art. 85 alin. (1), (2) si (5) din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, acordată angajatorului.

****) Coloana 6 se completează numai pentru categoriile de persoane prevăzute la codurile A si B, cu sumele plătite acestor persoane reprezentând elementele constitutive ale bazei de calcul prevăzute la art. 14 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările si completările ulterioare, în care nu se includ elementele prevăzute la alin. (2) al aceluiasi articol.

*****) Coloana 7 se completează, după caz, cu data si motivul încetării/suspendării/reluării după suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu.


 

ANEXA Nr. 7

(Anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007)

 

CONVENTIE

Nr....../............

 

Agentia pentru Ocuparea Fortei de Muncă a Judetului ..................../Municipiului Bucuresti, reprezentată prin dna/dl ....................., având functia de .................., denumită în continuare agentia, si persoana juridică (fizică) .............., cu sediul/adresa în.............Judetul.............., telefon...................., cod fiscal (CUI) ..............., cont IBAN ................., deschis la Banca ...................., reprezentată prin dna/dl .........., având functia de.............., denumită în continuare angajatorul, convin următoarele:

1. Angajatorul încadrează în muncă, în conditiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor si studentilor, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 72/2007, un număr de:

a) ........... persoane având statut de elev, în perioada de vacantă cuprinsă între data de........si data de...............;

b)...........persoane având statut de student, în perioada de vacantă cuprinsă între data de..........si data de...................

Tabelul nominal cu elevii si/sau studentii încadrati în muncă este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta conventie.

2. Angajatorul se obligă:

a) să deducă, în conditiile legii, din suma reprezentând contributia angajatorului la bugetul asigurărilor pentru somaj potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru somaj, suma cuvenită potrivit art. 1 din Legea nr. 72/2007;

b) să depună, pentru verificarea si acordarea sumei cuvenite potrivit art. 1 din Legea nr. 72/2007, odată cu declaratia lunară privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj aferentă lunii respective, si tabelul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. b) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor si studentilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 726/2007, cu modificările si completările ulterioare, însotit de copii de pe pontaj si statul de plată;

c) să depună declaratia lunară privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj si documentele prevăzute de lege pentru verificarea sumelor cuvenite, până la expirarea termenului legal pentru depunerea acestei declaratii;

d) să comunice agentiei orice modificare a conditiilor care au condus la încheierea prezentei conventii, derularea acesteia si acordarea stimulentului financiar lunar prevăzut de lege;

e) să respecte prevederile Legii nr. 72/2007, precum si prevederile din cuprinsul normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 726/2007, cu modificările si completările ulterioare;

f) să comunice agentiei orice modificare a datelor sale de identificare si a contului detinut la bancă, inclusiv modificările care intervin în cazul sediului/adresei si al datelor de contact.

3. Agentia se obligă să acorde sumele cuvenite potrivit Legii nr. 72/2007, în conformitate cu prevederile legale, prin deducere de către angajator din suma reprezentând contributia angajatorului la bugetul asigurărilor pentru somaj potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru somaj.

În situatia în care sumele cuvenite potrivit Legii nr. 72/2007 sunt mai mari, diferenta se plăteste de agentie conform prevederilor art. 7 alin. (2) din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 726/2007, cu modificările si completările ulterioare.

4. Agentia îsi exercită dreptul de control asupra:

a) îndeplinirii conditiilor legale pentru încheierea prezentei conventii, derularea acesteia si acordarea stimulentului financiar lunar prevăzut de Legea nr. 72/2007;

b) respectării de către angajator a obligatiilor prevăzute de prezenta conventie.

5. În situatia constatării nerespectării conditiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei conventii si pentru acordarea stimulentului financiar lunar prevăzut de Legea nr. 72/2007, precum si a nerespectării de către angajator a obligatiilor sale, agentia va aplica sanctiunile prevăzute de lege si va recupera debitele conform legii.

 

Agentia

Director executiv,

................................

Angajatorul

Director general sau altă persoană autorizată,

........................................................

 

ANEXĂ

la conventie

 

Date de identificare a angajatorului

Angajatorul (denumirea/numele).....................................

Codul de identificare fiscală...........................................

CodCAEN....................................................................

Judetul..........................................................................

Sediul/Adresa...............................................................

Contul IBAN/Banca......................................................

Telefon/Fax...................................................................

E-mail/Pagină de internet...............................................

 

TABEL NOMINAL

cu elevii si/sau studentii încadrati în muncă în conditiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor si studentilor, cu modificările si completările ulterioare

 

Conventia nr......./..........

 

            Perioada de vacantă este cuprinsă între data de.........si data de...........

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Codul numeric personal

Categoria de persoane

(elev/student)

Data angajării

Numărul si data încheierii contractului de muncă

Tipul contractului de

muncă*)

Ocupatia, cod COR

Numărul de zile lucrătoare pentru care s-a mai acordat în cursul anului stimulentul financiar**)

Semnătura angajatului

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angajatorul

Director general sau altă persoană autorizată,

........................................................

 


*) Coloana 6 se completează în acelasi mod în care se completează rubrica „Tip contract" din cuprinsul „Declaratiei privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj", prevăzută în cap. 1 din anexa nr. 1 la Procedura privind declararea lunară de către angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 405/2004, cu modificările si completările ulterioare.

**) Coloana 8 se completează cu numărul de zile lucrătoare pentru care angajatorul a mai beneficiat în cursul anului calendaristic, pentru elevul/studentul respectiv, de stimulentul financiar, în conditiile legii.

 

ANEXA Nr. 8

(Anexa nr. 7 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005)

 

CONVENTIE

Nr....../............

 

Agentia pentru Ocuparea Fortei de Muncă a Judetului ..................../Municipiului Bucuresti, reprezentată prin dna/dl ....................., având functia de .................., denumită în continuare agentia, si persoana juridică (fizică).............., având Autorizatia nr......./........, cu sediul/adresa în............., judetul .............., telefon...................., cod fiscal (CUI)..............., cont IBAN................, deschis la Banca...................., reprezentată prin dna/dl .........., având functia de.............., denumită în continuare angajatorul, convin următoarele:

1. Angajatorul, prin prezenta, declară pe propria răspundere următoarele:

a) doamna/domnul ............, având CNP ................, este încadrată/încadrat în muncă conform prevederilor legale, începând cu data de................, cu Contractul de ucenicie la locul de muncă nr.........., încheiat în data de......., cu perioada de probă care expiră la data de............, durata contractului fiind de la data de..........la data de.................;

b) anterior încheierii contractului de ucenicie la locul de muncă mentionat la lit. a), angajatorul nu a avut încheiat cu persoana mentionată la lit. a) un alt contract de ucenicie la locul de muncă;

c) persoana mentionată la lit. a) beneficiază de instruire teoretică la un furnizor de formare profesională autorizat, conform prevederilor legale în vigoare, pentru calificarea sau ocupatia respectivă: DA/NU (se evidentiază prin încercuirea variantei corecte).

2. Angajatorul se obligă:

a) să mentină raporturile de muncă ale persoanei prevăzute la pct. 1 pe perioada pentru care a fost încheiat contractul de ucenicie;

b) să restituie în totalitate agentiei sumele încasate pentru ucenicul pentru care încetează raporturile de muncă plus dobânda de referintă a Băncii Nationale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă, în cazul în care încetează raporturile de muncă ale ucenicului prevăzut la pct. 1 anterior datei expirării contractului de ucenicie încheiat, în temeiul unuia dintre motivele prevăzute la art. 21 alin. (2) din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările si completările ulterioare;


c) să deducă, în conditiile legii, din suma reprezentând contributia angajatorului la bugetul asigurărilor pentru somaj potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru somaj, sumele cuvenite potrivit art. 17 din Legea nr. 279/2005, cu modificările si completările ulterioare;

d) să depună, pentru verificarea si acordarea sumelor cuvenite potrivit art. 17 din Legea nr. 279/2005, cu modificările si completările ulterioare, odată cu declaratia lunară privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj aferentă lunii respective, si tabelul prevăzut de lege în acest sens, însotit de copie de pe fisa de evidentă zilnică a salariatilor si statul de plată aferente lunii respective si, după caz, documente justificative, în copie, care să ateste contravaloarea lunară a serviciilor de instruire teoretică a ucenicilor;

e) să depună declaratia lunară privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj si documentele prevăzute de lege pentru verificarea sumelor cuvenite, până la expirarea termenului legal pentru depunerea declaratiei lunare;

f) să comunice agentiei orice modificare a conditiilor care au condus la încheierea prezentei conventii, derularea acesteia si acordarea sumelor prevăzute la art. 17 din Legea nr. 279/2005, cu modificările si completările ulterioare;

g) să comunice agentiei orice modificare a datelor sale de identificare si a contului detinut la bancă, inclusiv modificările care intervin în cazul sediului/adresei si al datelor de contact.

3. Agentia se obligă să acorde sumele cuvenite potrivit art. 17 din Legea nr. 279/2005, cu modificările si completările ulterioare, în conformitate cu prevederile legale, prin deducere de către angajator din suma reprezentând contributia angajatorului la bugetul asigurărilor pentru somaj potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru somaj.

În situatia în care sumele cuvenite potrivit art. 17 din Legea nr. 279/2005, cu modificările si completările ulterioare, sunt mai mari, diferenta se plăteste de agentie conform prevederilor art. 48 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006, cu modificările ulterioare.

4. Sumele cuvenite potrivit art. 17 din Legea nr. 279/2005, cu modificările si completările ulterioare, se acordă în conformitate cu prevederile legale în vigoare si constau în:

a) subventia prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. a) din legea mentionată;

b) contravaloarea lunară a serviciilor de instruire teoretică a ucenicului, fără a depăsi 20% din valoarea indicatorului social de referintă al asigurărilor pentru somaj si stimulării ocupării fortei de muncă prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, în vigoare în luna pentru care se face plata, după caz.

5. Agentia îsi exercită dreptul de control asupra:

a) îndeplinirii conditiilor legale pentru încheierea prezentei conventii, derularea acesteia si acordarea sumelor prevăzute la art. 17 din Legea nr. 279/2005, cu modificările si completările ulterioare;

b) nerespectării de către angajator a obligatiilor prevăzute de prezenta conventie.

6. În situatia constatării nerespectării conditiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei conventii, pe perioada derulării acesteia si pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 17 din Legea nr. 279/2005, cu modificările si completările ulterioare, precum si a nerespectării de către angajator a obligatiilor sale, agentia va aplica sanctiunile prevăzute de lege si va recupera debitele conform legii.

 

Agentia

Director executiv,

................................

(LS.)

Angajatorul

Director general sau altă persoană autorizată,

........................................................

(LS.)

 

ANEXA Nr. 9

(Anexa nr. 71 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005)

 

Judetul........................................................................

Angajator.....................................................................

Sediul/Adresa..............................................................

Contul/Banca...............................................................

Codul fiscal (CUI)........................................................

Telefon.........................................................................

 

TABEL NOMINAL

cu ucenicii încadrati în muncă conform prevederilor art. 17 din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările si completările ulterioare, pentru stabilirea sumelor cuvenite angajatorilor din bugetul asigurărilor pentru somaj

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Codul numeric personal

Conventia nr. /

Furnizorul de instruire

teoretică si nr. autorizatiei

Numărul orelor efectiv lucrate

Suma cuvenită pentru timpul efectiv lucrat

Contravaloarea lunară a serviciilor de instruire teoretică

Totalul sumelor cuvenite lunar pentru ucenic

Observatii

 

 

 

 

 

 

 

Din document justificativ

Cuvenită potrivit legii

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

total sume cuvenite lunar

potrivit art. 17 din Legea nr. 279/2005, cu modificările si completările ulterioare

 


NOTE:

1. Coloana 1 -se completează cu numele si prenumele ucenicului.

2. Coloana 2 - se completează cu codul numeric personal al ucenicului.

3. Coloana 3 - se completează cu numărul si data conventiei încheiate pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 17 alin. (1) din Legea nr. 279/2005, cu modificările si completările ulterioare.

4. Coloana 4 - se completează cu denumirea furnizorului prin care se asigură instruirea teoretică a ucenicului si nr. autorizatiei acestuia.

5. Coloana 5 - se completează cu numărul orelor efectiv lucrate de ucenic.

6. Coloana 6 - se completează cu suma cuvenită pentru timpul efectiv lucrat, din cuantumul subventiei prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 279/2005, cu modificările si completările ulterioare.

7. Coloana 7 - se completează cu contravaloarea lunară a serviciilor de instruire teoretică asigurate ucenicului, prevăzută în documentul justificativ, anexat în copie.

8. Coloana 8 - se completează cu contravaloarea lunară a serviciilor de instruire teoretică cuvenită potrivit art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 279/2005, cu modificările si completările ulterioare.

9. Coloana 9 - se completează cu suma totală care se cuvine lunar pentru ucenic (coloana 9 = coloana 6 + coloana 8).

10. Coloana 10 - se completează, după caz, cu data si motivul încetării/suspendării/reluării după suspendare a raporturilor de muncă.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind stabilirea echipajului minim de sigurantă la navele de navigatie interioară care arborează pavilion român

 

În temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind stabilirea echipajului minim de sigurantă la navele de navigatie interioară care arborează pavilion român, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă forma si continutul Certificatului privind încadrarea navei cu echipaj minim de sigurantă, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă forma si continutul Carnetului de serviciu, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4. - Se aprobă forma si continutul Jurnalului de bord, prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 5. - Se aprobă forma si continutul Atestatului pentru justificarea perioadelor de odihnă, prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 6. - Se aprobă forma si continutul Certificatului de evidentă a jurnalelor de bord, prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 7. - Se aprobă Cerintele tehnice ale echipamentelor care trebuie să fie controlate din postul de comandă, prevăzute în anexa nr. 7.

Art. 8. - Autoritatea Navală Română poate acorda derogări temporare pe o perioadă de maximum 30 de zile de la aplicarea prevederilor prezentului ordin, pentru operatiunile de transport derulate în situatii exceptionale, dacă aceste derogări nu periclitează siguranta navigatiei.

Art. 9. - Carnetele de serviciu si jurnalele de bord se emit de Autoritatea Navală Română contra cost.

Art. 10. - Contraventiile la prevederile prezentului ordin se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în conditiile legii.

Art. 11. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 12. - Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 13. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 14. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 319/2006 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea echipajului minim de sigurantă la navele de navigatie interioară care arborează pavilion român, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 si 343 bis din 17 aprilie 2006, cu completările ulterioare, se abrogă.

 

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Marin Anton,

secretar de stat

 

Bucuresti, 3 aprilie 2009.

Nr. 434.


*) Anexele nr. 1-7 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 bis din 30 aprilie 2009, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de operator economic autorizat, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 9.647/2007

 

Având în vedere prevederile art. 5a din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificările ulterioare, prevederile titlului II a „Operatori economici autorizati" din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificările ulterioare, precum si prevederile art. 663 si 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor,

vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Normele tehnice privind acordarea statutului de operator economic autorizat, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 9.647/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 20 decembrie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (1), litera a) se abrogă.

2. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) La cererea prevăzută la art. 3 alin. (1) se poate depune, în mod facultativ, chestionarul AEO - autoevaluare completat potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 si instructiunilor de completare a chestionarului prevăzute în anexa nr. 2, precum si instructiunilor de completare a chestionarului în functie de rolul solicitantului statutului de AEO în cadrul lantului logistic international si tipul certificatului AEO solicitat, prevăzute în anexa nr. 3 la prezentele norme."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Radu Traian Mărginean

 

Bucuresti, 17 aprilie 2009.

Nr. 1.129.

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

 

HOTĂRÂRE

pentru interpretarea art. 146 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European

 

I. Având în vedere faptul că dispozitiile art. 146 din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările si completările ulterioare, privind birourile electorale ale sectiilor de votare din străinătate sunt prevederi speciale, care derogă de la dispozitiile generale referitoare la birourile electorale ale sectiilor de votare din tară, datorită caracterului specific al organizării si desfăsurării alegerilor în străinătate,

văzând că, spre deosebire de regula generală stabilită la art. 145 din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare, conform căreia birourile electorale ale sectiilor de votare sunt alcătuite dintr-un presedinte, un loctiitor al acestuia, care sunt, de regulă, magistrati sau alti juristi, precum si din 7 reprezentanti ai partidelor politice, organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, aliantelor politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri, legiuitorul a stabilit că birourile electorale ale sectiilor de votare din străinătate sunt constituite dintr-un presedinte, desemnat de seful misiunii diplomatice, de regulă din cadrul acesteia, si un număr între 2 si 6 membri, stabiliti de presedintele biroului electoral pentru sectiile de votare din străinătate, dintr-o listă întocmită de Ministerul Afacerilor Externe,

tinând cont de faptul că, în absenta dispozitiilor privind modalitatea de desemnare a loctiitorilor presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare din străinătate, orice referire la acestia în cuprinsul Legii nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare, este lipsită de aplicabilitate si nu poate reprezenta decât o eroare de redactare,

luând în considerare faptul că, în cazul în care s-ar recurge la interpretarea potrivit căreia birourile electorale ale sectiilor de votare din străinătate au loctiitori din rândul membrilor propusi de partidele politice, s-ar nega principiul care rezultă din dispozitiile art. 14 alin. (4), art. 142 alin. (2) si art. 145 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare, potrivit căruia presedintii birourilor electorale si loctiitorii acestora sunt persoane cu pregătire juridică si fără apartenentă politică;

II. având în vedere faptul că termenul stabilit la art. 146 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare, se referă la întocmirea de către Ministerul Afacerilor Externe a listei cu membrii propusi de partidele politice pentru a face parte din birourile electorale ale sectiilor de votare din străinătate,

văzând că, în absenta unor norme speciale pentru desemnarea presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare din străinătate, respectiv pentru stabilirea membrilor acestora, se aplică normele generale prevăzute la art. 145 alin. (2) si (11) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 141 alin. (5) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăste:

Art. 1. - (1) Birourile electorale ale sectiilor de votare din străinătate sunt alcătuite numai din presedinte si cel mult 2-6 membri.

(2) Desemnarea presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare din străinătate, respectiv stabilirea membrilor birourilor electorale ale sectiilor de votare din străinătate se fac în termenele prevăzute de lege pentru desemnarea presedintilor si loctiitorilor birourilor electorale ale sectiilor de votare din tară, respectiv pentru completarea acestora.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Biroului Electoral Central,

judecător Vasile Alixandri

 

Bucuresti, 27 aprilie 2009.

Nr. 2.

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.356/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 din 18 septembrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 2, la pozitia 2, în loc de: „2. Babici Viorel, fiul luiAtanasie (fiul lui Axentie si Xenia, născută la 23.01.1920 în localitatea Popestii de Jos) si Larisa, născut la data de 18 decembrie 1980 în localitatea Popestii de Jos, judetul Drochia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Popestii de Jos, raionul Drochia. (2.931/2004)" se va citi: „2. Babici Viorel, fiul luiAfanasie (fiul lui Axentie si Xenia, născută la 23.01.1920 în localitatea Popestii de Jos) si Larisa, născut la data de 18 decembrie 1980 în localitatea Popestii de Jos, judetul Drochia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Popestii de Jos, raionul Drochia. (2.931/2004)".

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.453/C/2008*) privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686 din 8 octombrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 2, la pozitia 14, în loc de: „14. Ciolan Mariia, fiica lui Dumitru (fiul luiAdam si Măria, născută în anul 1939) si Ana, născută la data de 17 martie 1978 în localitatea Ternavca, raionul Herta, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Ternavca, raionul Herta, Cernăuti. (2.148/2004)" se va citi: „14. Ciolan Mariia, fiica lui Dumitru (fiul lui Adam si Măria, născută în anul 1939) siAnna, născută la data de 17 martie 1978 în localitatea Ternavca, raionul Herta, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Ternavca, raionul Herta, Cernăuti. (2.148/2004)".


*) Ase vedea si rectificarea din Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 9 ianuarie 2009.

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.491/C/2008**) privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 10 octombrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 2, la pozitia 42, în loc de: „42. Maruscieac Victor, fiul lui Petru si Daria (născută la 5.12.1940 în localitatea Rîscani), născut la data de 11 mai 1962 în localitatea Nihoreni, judetul Rîscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, bd. Mircea cel Bătrîn nr. 7, ap. 111. (10.897/2003)" se va citi: „42. Marusciac Victor, fiul lui Piotr si Daria (născută la 5.12.1940 în localitatea Rîscani), născut la data de 11 mai 1962 în localitatea Nihoreni, judetul Rîscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, bd. Mircea cel Bătrîn nr. 7, ap. 111. (10.897/2003)".


**) Ase vedea si rectificarea din Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 11 martie 2009.


 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.862/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 12 noiembrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 2, la pozitia 99, în loc de: „99. Spînu Ludmila, fiica lui Mihail (fiul lui Fiodor, născut la 7.03.1925 în localitatea Hîncesti) si Măria, născută la data de 17 decembrie 1984 în localitatea Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. Decebal nr. 14, ap. 13. (237/2008)" se va citi: „99. Spînu Ludmila, fiica lui Mihail (fiul lui Fiodor, născut la 7.03.1925 în localitatea Hîrcesti) si Măria, născută la data de 17 decembrie 1984 în localitatea Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. Decebal nr. 14, ap. 13. (237/2008)".

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 3.243/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 14 ianuarie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 83, în loc de: „83. Mechalovitzi Zeev, fiul lui Froim si Elena, născut la data de 16 noiembrie 1947 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Israel, Rishon Lezion, str. Shalom Alechemnr. 5. (21RD/2006)" se va citi: „83. Mechelovici Zeev, fiul lui Froim si Elena, născut la data de 16 noiembrie 1947 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Israel, Rishon Lezion, str. Shalom Alechem nr. 5. (21RD/2006)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 408/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 11 februarie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 57, în loc de: „57. Gorincioi Iulian, fiul lui Pavel (născut la 12.07.1934 în localitatea Bălti) si Lidia, născut la data de 21 august 1966 în localitatea Tiraspol, judetul Tiraspol, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Tiraspol, str. Tetchin nr. 14, bl. A, ap. 39. (5.816/2004) Copii minori: Gorincioi Alina, născută la data de 26.10.1993, si Gorincioi Kristian, născut la data de 23.11.1995. "seva citi: „57. Gorincioi Iulian, fiul lui Pavel (născut la 12.07.1934 în localitatea Bălti) si Lidia, născut la data de 21 august 1966 în localitatea Tiraspol, judetul Tiraspol, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Tiraspol, str. Tetchin nr. 14, bl. A, ap. 39. (5.816/2004) Copii minori: Gorincioi Alina, născută la data de 26.10.1993, si Gorincioi Cristian, născut la data de 23.11.1995."


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.