MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 535/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 535            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 3 august 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

811. - Hotărâre privind acordarea titulaturii de muzeu de importantă judeteană si schimbarea denumirii Muzeului Judetean Vâlcea

 

813. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.165/2007 pentru stimularea cresterii economice prin sprijinirea realizării de investitii

 

836. - Hotărâre privind transmiterea unor bunuri imobile, aflate în proprietatea publică a statului, în administrarea Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale

 

842. - Hotărâre privind încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unui sector de drum nenominalizat, precum si modificarea lungimii unui drum judetean existent, situate în judetul Hunedoara

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.558/C. - Ordin al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti pentru aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a concursului de admitere în Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna si a Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului de absolvire a cursurilor cu durata de un an la Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate

 

Rectificări la:

 - Decretul nr. 226/1992;

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 2.450/C/2008;

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 2.607/C/2008;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 649/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 741/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 865/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.134/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.214/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.237/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.239/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.406/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.637/C/2009;

 - Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 39/2009

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea titulaturii de muzeu de importantă judeteană si schimbarea denumirii Muzeului Judetean Vâlcea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 16 alin. (1) si (2) din Legea muzeelor si a colectiilor publice nr. 311/2003, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se acordă titulatura de muzeu de importantă judeteană Muzeului Judetean Vâlcea.

Art. 2. - Se aprobă schimbarea denumirii Muzeului Judetean Vâlcea în Muzeul Judetean „Aurelian Sacerdoteanu", cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian nr. 143, judetul Vâlcea.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul culturii, cultelor

si patrimoniului national,

Theodor Paleologu

Viceprim-ministru, ministrul

administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 15 iulie 2009.

Nr. 811.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.165/2007 pentru stimularea cresterii economice prin sprijinirea realizării de investitii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - În anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.165/2007 pentru stimularea cresterii economice prin sprijinirea realizării de investitii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 octombrie 2007, cu modificările ulterioare, punctul 5 al capitolului V se modifică si va avea următorul cuprins:

„5. Revocarea acordului de principiu pentru finantare

5.1. În cazul în care proiectul de investitii înregistrează modificări în derularea planului de investitii sau de ordin tehnico-economic, întreprinderea are obligatia de a informa Ministerul Finantelor Publice în termen de 10 zile lucrătoare în legătură cu aceste modificări, anexând o fundamentare tehnico-economică. Numărul de modificări care poate fi luat în considerare pe parcursul întregii perioade de derulare a planului de investitii este de maximum două modificări.

5.2. Ministerul Finantelor Publice analizează documentatia primită si verifică la fata locului situatia existentă, procedând astfel:

a) în situatia în care se constată că investitia îndeplineste în continuare toate conditiile prevăzute de prezenta schemă, inclusiv cu respectarea încadrării în bugetele anuale ale schemei, si nivelul intensitătii ajutorului de stat nu se modifică, se consideră că acordul de principiu pentru finantare îsi mentine valabilitatea.

b) în situatia în care se constată că investitia nu mai îndeplineste conditiile prevăzute de prezenta schemă, acordul de principiu pentru finantare se revocă. În situatia în care au fost deja decontate o parte din costurile eligibile, aceste sume se recuperează.

5.3. În situatia în care întreprinderea procedează la schimbarea proiectului de investitii, acordul de principiu pentru finantare se revocă."

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Vasile Puscas

 

Bucuresti, 15 iulie 2009.

Nr. 813.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor bunuri imobile, aflate în proprietatea publică a statului, în administrarea Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor bunuri imobile, aflate în proprietatea publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în administrarea Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

Art. 2. - Predarea-preluarea bunurilor imobile ce se transmit potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei

si protectiei sociale,

Marian Sârbu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 iulie 2009.

Nr. 836.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor imobile aflate în proprietatea publică a statului, care se transmit în administrarea Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale

 

Locul unde este situat imobilul

Modul de preluare a imobilului

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Bucuresti,

Bd. Ficusului nr. 44,

sectorul 1

Administrare

Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale

Clădire - 105C anexa tehnică P+2E (număr cadastral 2.692/12/2/2)

- suprafată construită = 673 m2

- suprafată desfăsurată =1.587 m2

- suprafată utilă =1.588,51 m2 Terenuri:

- teren de sub clădire = 575 m2 (număr cadastral 2.692/12/2/2 în indiviziune cu lotul cu număr cadastral 2.692/12/2/1);

- teren liber = 423 m2 (număr cadastral 2.692/12/1);

- teren liber pentru acces din stradă = 765 m2 (număr cadastral 2.692/4/2).


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unui sector de drum nenominalizat, precum si modificarea lungimii unui drum judetean existent, situate în judetul Hunedoara

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unui sector de drum nenominalizat, situat în judetul Hunedoara, potrivit anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă modificarea lungimii unui drum judetean existent, situat în judetul Hunedoara, potrivit anexei nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Anexele nr. 2 si 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul

administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 22 iulie 2009.

Nr. 842.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unui sector de drum nenominalizat, situat în judetul Hunedoara, care se încadrează în categoria functională a drumurilor comunale

 

Indicativ nou

Traseul drumului propus

Pozitia kilometrică (origine - destinatie)

Lungimea (km)

Provine din

DC68A

DJ 709H-Deponeul Ecologic-Jiet

0+000-0+800

0,800

Drum de legătură

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumului judetean existent, situat în judetul Hunedoara, care îsi modifică lungimea

 

Indicativ

Traseul drumului

Pozitia kilometrică (origine - destinatie)

Lungimea (km)

DJ 687 D

Teliucu Inferior-Toplita-Lunca Cernii de Jos-Gura Bordului-limita judetului Caras-Severin

0+000-45+380

45,380

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTĂTILOR CETĂTENESTI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a concursului de admitere în Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna si a Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului de absolvire a cursurilor cu durata de un an la Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna

 

Având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. a), alin. (3) si (5) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Natională a Penitenciarelor, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005*) privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti emite următorul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de organizare si desfăsurare a concursului de admitere în Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Metodologia de organizare si desfăsurare a examenului de absolvire a cursurilor cu durata de un an la Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, dispozitiile Ordinului ministrului justitiei nr. 2.321/C/2008 pentru aprobarea Metodologiei de admitere a candidatilor în Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 727 din 28 octombrie 2008, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Radu Constantin Ragea

 

Bucuresti, 1 iunie 2009.

Nr. 1.558/C.


*) Vezi art. 45 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009.

 

ANEXA Nr. 1

 

METODOLOGIE

de organizare si desfăsurare a concursului de admitere în Scoală Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta metodologie (metodologie de admitere) reglementează modul de recrutare a candidatilor, conditiile ce trebuie îndeplinite cumulativ de către candidati, organizarea si desfăsurarea concursului de admitere la cursul cu durata de un an organizat la Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna.

Art. 2. - (1) Concursul de admitere se organizează si se desfăsoară anual la Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna, într-o singură sesiune, conform graficului întocmit de Directia management resurse umane si aprobat de directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

(2) Concursul de admitere constă în sustinerea probelor prevăzute în prezenta metodologie.

(3) Participarea la concursul de admitere este conditionată de respectarea criteriilor si conditiilor de participare, precum si de achitarea taxei de participare, stabilită prin decizie a directorului Scolii Nationale de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna.

(4) Anuntul privind organizarea si desfăsurarea concursului de admitere va fi făcut cu cel putin 30 de zile înaintea datei începerii, după cum urmează:

a) afisare la sediile unitătilor subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor;

b) publicare în presă;

c) postare pe pagina de internet a Administratiei Nationale a Penitenciarelor.


 

CAPITOLUL II

Recrutarea candidatilor

 

Art. 3. - Recrutarea candidatilor se realizează de către compartimentele de resurse umane din unitătile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor, pe bază de cerere scrisă.

Art. 4. - Pentru a participa la concursul de admitere, candidatii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) să aibă cetătenia română si domiciliul în România;

b) să cunoască limba română scris si vorbit;

c) să fie absolventi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

d) să aibă capacitate deplină de exercitiu;

e) să fie declarati „APT" din punct de vedere medical si psihologic;

f) să nu fi suferit condamnări (cu executarea/suspendarea executării pedepsei sau amendă penală), să nu se afle în curs de urmărire penală sau judecată pentru săvârsirea de infractiuni;

g) să nu fi fost exmatriculati pentru abateri disciplinare dintr-o institutie de învătământ si să fi obtinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală pe fiecare an de studiu minimum 8,00;

h) să aibă vârsta de maximum 30 de ani împliniti în anul concursului de admitere;

i) să aibă înăltimea de minimum 1,70 m bărbatii si 1,65 m femeile;

j) să nu fi fost eliberati din motive imputabile sau destituiti dintr-o functie publică în ultimii 7 ani;

k) să accepte, în situatia în care vor fi declarati „ADMIS", interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi si libertăti cetătenesti prevăzute de Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Natională a Penitenciarelor, cu modificările ulterioare;

l) să accepte efectuarea de verificări asupra activitătii si comportamentului lor în situatia în care vor fi declarati „ADMIS".

Art. 5. - (1) Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la compartimentele de resurse umane din unitătile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor un dosar cu sină, cuprinzând, în ordine, următoarele documente:

a) cererea de înscriere (anexa nr. 1);

b) diploma de bacalaureat (copie legalizată) sau adeverinta care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat pentru candidatii care au absolvit în anul desfăsurării concursului, pe care să fie specificate media si notele obtinute la examenul de bacalaureat. În cazul în care candidatul urmează cursurile unei institutii de învătământ superior, adeverinta care să ateste existenta diplomei de bacalaureat;

c) foaia matricolă (copie);

d) fisa medicală tip încheiată de către medicul unitătii cu mentiunea „APT/INAPT", conform prevederilor legale aplicabile în institutiile publice de apărare, ordine publică si sigurantă natională ale statului;

e) copii ale actului de identitate (buletin/carte de identitate/ carte de identitate provizorie/pasaport), certificatului de nastere, precum si ale certificatului de căsătorie si livretului militar, dacă este cazul;

f) curriculum vitae model european (anexa nr. 2);

g) certificat de cazier judiciar;

h) aviz psihologic eliberat de Serviciul psihologia personalului din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor;

i) adeverintă eliberată de organele competente, care atestă că este scutit de plata taxei de admitere;

j) două fotografii color, mărimea 2,5/3 cm.

(2) Actele prevăzute a se depune în copie nelegalizată vor fi prezentate împreună cu documentele originale si vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către compartimentul resurse umane din unitate.

(3) Sunt scutiti de plata taxei de admitere:

a) orfanii de ambii părinti;

b) candidatii proveniti din casele de copii sau din plasament familial;

c) copiii personalului din sistemul administratiei penitenciare în activitate, pensionat sau decedat.

 

CAPITOLULUI

Selectarea dosarelor

 

Art. 6. - Candidatii depun dosarele complete la birourile resurse umane din unitătile penitenciare subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor, în perioada stabilită prin graficul de desfăsurare a concursului de admitere.

Art. 7. - (1) Selectarea dosarelor se realizează de către o comisie numită prin decizie de către directorul unitătii.

(2) Comisia pentru selectarea dosarelor are următoarea componentă:

- presedinte - seful biroului resurse umane si formare profesională (în mod exceptional poate fi numit un alt ofiter cu functie de conducere);

- membri - 2 ofiteri;

- secretar - un lucrător al biroului resurse umane si formare profesională.

Art. 8. - (1) Selectarea dosarelor constă în verificarea documentelor din punctul de vedere al continutului si al îndeplinirii conditiilor de participare prevăzute în prezenta metodologie. Rezultatele verificării vor fi consemnate în Borderoul de verificare a dosarului de înscriere (anexa nr. 16 la metodologia de admitere), document care va fi introdus ca parte componentă a dosarului.

(2) Rezultatele selectării dosarelor se consemnează într-un proces-verbal cu mentiunea „ADMIS7„RESPINS" (anexa nr. 3).

Art. 9. - Prezentarea de înscrisuri false se pedepseste conform legii si atrage eliminarea din concurs a candidatului respectiv. În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea concursului de admitere, candidatul respectiv pierde locul obtinut prin fraudă.

Art. 10. - Comisiile pentru selectarea dosarelor desemnate la nivelul fiecărei unităti trimit tabelele nominale cu candidatii declarati „ADMIS" (anexa nr. 4) către Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna, în termenul stabilit prin graficul de desfăsurare a concursului de admitere.

Art. 11. - (1) Dosarele candidatilor declarati „ADMIS" în urma concursului de admitere vor fi trimise către Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna, în termen de 7 zile de la data afisării rezultatelor finale.

(2) Dosarele candidatilor declarati „ADMIS" sunt reverificate de către o comisie numită prin decizie a directorului Scolii Nationale de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna, având componenta prevăzută la art. 7 alin. (2).

(3) Dacă în urma reverificării dosarelor se constată neîndeplinirea cumulativă a conditiilor de participare prevăzute la art. 4, directorul Scolii Nationale de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna propune directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor anularea rezultatelor obtinute la concurs de către candidatii respectivi.

(4) În cazul anulării rezultatelor, locurile rămase astfel vacante se vor redistribui conform prevederilor art. 40.

 

CAPITOLUL IV

Organizarea concursului de admitere

 

Art. 12. - (1) Concursul de admitere este coordonat de Comisia centrală de admitere numită prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor cu cel putin 15 zile înainte de începerea acestuia.


(2) Comisia centrală are următoarea componentă:

- presedinte - un reprezentant al Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau altă persoană numită prin decizie de către directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor;

- vicepresedinte - directorul scolii sau, după caz, directorul adjunct pentru învătământ;

- membri - presedintii comisiilor de examinare;

- secretariat - minimum 2 membri ai biroului planificare învătământ si bibliotecă.

Art. 13. - (1) Pentru desfăsurarea examenului de admitere se constituie următoarele comisii:

- Comisia pentru verificarea aptitudinilor fizice;

- Comisia pentru verificarea cunostintelor de Limba română;

- Comisia pentru verificarea cunostintelor de Istoria românilor;

- Comisia pentru solutionarea contestatiilor.

(2) Componenta comisiilor va fi stabilită prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, la propunerea directiei management resurse umane, cuprinzând:

- cadre didactice de specialitate cu grad didactic II - I;

- specialisti din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si din unitătile subordonate, stabiliti prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

(3) Comisia pentru solutionarea contestatiilor este constituită din:

- presedinte - vicepresedintele Comisiei centrale de admitere;

- membri - 4 profesori stabiliti prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, organizati în două subcomisii, pentru Limba română, respectiv Istoria românilor, altii decât membrii comisiilor pentru verificarea cunostintelor.

(4) În comisii nu se numesc si nu primesc atributii persoanele care au sotul sau sotia, rude ori afini până la gradul IV inclusiv în rândul candidatilor.

(5) Persoanele desemnate în comisii semnează o declaratie pe propria răspundere, în care precizează că:

a) nu se află în vreuna dintre situatiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (4);

b) respectă confidentialitatea lucrărilor comisiei si variantelor de teste-grilă care se elaborează.

(6) O persoană poate detine calitatea de membru într-o singură comisie dintre cele prevăzute la alin. (1).

Art. 14. - Comisia centrală de admitere are următoarele atributii:

a) asigură aplicarea metodologiei de organizare si desfăsurare a concursului de admitere;

b) stabileste baza materială necesară concursului;

c) organizează activitatea de primire a candidatilor, încasarea taxei de participare si instruirea candidatilor;

d) organizează candidatii în grupe pentru sustinerea probelor de concurs si asigură instruirea acestora privind programul, conditiile si regulile de desfăsurare a concursului de admitere;

e) întocmeste documentele necesare organizării si desfăsurării concursului de admitere, precum si concluziile privind desfăsurarea acestuia;

f) transmite Directiei management resurse umane din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor documentele privind concursul de admitere (procesul-verbal final si concluziile privind rezultatele concursului de admitere), în termen de 7 zile de la finalizarea concursului de admitere;

g) asigură efectuarea comunicărilor impuse de desfăsurarea concursului de admitere si afisarea rezultatelor după fiecare probă;

h) primeste, înregistrează si transmite contestatiile spre solutionare.

Art. 15. - Presedintele Comisiei centrale de admitere răspunde de întreaga activitate si are următoarele atributii:

a) stabileste responsabilităti si atributii concrete pentru fiecare persoană implicată în organizarea si desfăsurarea concursului de admitere;

b) propune directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, dacă este cazul, schimbări în componenta comisiilor;

c) instruieste personalul privind atributiile ce îi revin în cadrul concursului de admitere;

d) instruieste candidatii cu privire la modul de desfăsurare a concursului de admitere;

e) stabileste împreună cu membrii Comisiei centrale de admitere timpul alocat pentru sustinerea probelor scrise;

f) stabileste prin tragere la sorti repartizarea supraveghetorilor pentru fiecare sală în care se desfăsoară probele scrise;

g) asigură multiplicarea testelor-grilă pentru probele scrise în prezenta a cel putin 2 membri ai Comisiei centrale de admitere si a cel putin 3 candidati, într-un număr de exemplare egal cu numărul de candidati, si urmăreste ca testele-grilă să fie introduse în plicuri, care se sigilează, urmând să fie înmânate responsabililor de săli;

h) asigură afisarea baremelor de corectare si notare la expirarea timpului alocat probelor scrise;

i) asigură afisarea rezultatelor concursului de admitere la sediul scolii, transmiterea acestora către Administratia Natională a Penitenciarelor si unitătile care au recrutat candidatii;

j) întocmeste concluziile cu privire la desfăsurarea concursului de admitere.

Art. 16. - Comisia pentru verificarea aptitudinilor fizice apreciază candidatii în conformitate cu baremele stabilite în anexa nr. 5.

Art. 17. - Comisiile pentru verificarea cunostintelor au următoarele atributii:

a) elaborează testele-grilă si baremele de corectare si notare;

b) verifică si notează lucrările conform baremelor de notare.

Art. 18. - Secretariatul Comisiei centrale de admitere are următoarele atributii:

a) întocmeste documentele necesare desfăsurării concursului de admitere;

b) primeste si înregistrează contestatiile;

c) răspunde de arhivarea lucrărilor scrise si documentelor întocmite pe parcursul desfăsurării concursului de admitere.

Art. 19. - În perioada desfăsurării concursului de admitere se interzice accesul persoanelor neautorizate în spatiile destinate probelor de concurs, în spatiile destinate comisiilor si în zonele semnalizate corespunzător.

Art. 20. - Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna asigură spatii corespunzătoare pentru efectuarea instructajelor, desfăsurarea probelor de concurs si corectarea lucrărilor, mijloacele de multiplicare, rechizitele si tehnica de calcul necesare.

Art. 21. - Personalul implicat în organizarea si desfăsurarea concursului de admitere are obligatia de a informa imediat, în scris, presedintele Comisiei centrale de admitere referitor la neregulile de orice fel constatate personal ori despre care ia cunostintă, precum si despre orice încercare de influentare exercitată asupra sa în ceea ce priveste organizarea si desfăsurarea concursului de admitere.

Art. 22. - Sunt interzise divulgarea testelor-grilă sau a solutiilor acestora, înlocuirea lucrărilor scrise, modificarea nejustificată de note si medii, facilitarea unor actiuni sau intentii de fraudă ori alte actiuni care prejudiciază corectitudinea concursului de admitere.


 

CAPITOLUL V

Desfăsurarea probelor concursului de admitere

 

Art. 23. - (1) Probele pentru verificarea aptitudinilor fizice sunt eliminatorii si se desfăsoară conform graficului de desfăsurare a concursului de admitere.

(2) Verificarea aptitudinilor fizice se desfăsoară conform procedurii stabilite în anexa nr. 6.

(3) Aprecierea aptitudinilor candidatilor se realizează conform baremelor stabilite (anexa nr. 5), rezultatele fiind consemnate în borderouri (anexele nr. 7 si 8) si în procese-verbale (anexa nr. 9) cu mentiunea „ADMIS7„RESPINS".

(4) Fiecare candidat are dreptul la o singură parcurgere a fiecărei probe pentru realizarea baremului si nu se admit repetări, reexaminări sau contestatii.

Art. 24. - (1) Probele scrise constau în teste grilă si împreună cu baremele de corectare si notare sunt elaborate de comisiile pentru verificarea cunostintelor, cu respectarea următoarelor criterii:

- să fie în concordantă cu bibliografia;

- să aibă un grad de complexitate corespunzător astfel încât să fie posibilă tratarea acestora în timpul alocat;

- să asigure unitatea de evaluare a lucrărilor scrise.

(2) Bibliografia pentru probele scrise este stabilită anual prin decizia directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

(3) Testele-grilă si baremele de corectare si notare pentru probele scrise sunt elaborate separat pentru Limba română, respectiv pentru Istoria românilor.

(4) În ziua sustinerii probelor scrise, cu maximum 3 ore înainte de începerea acestora, se stabilesc 3 variante de teste-grilă. Fiecare variantă, semnată de comisie, se introduce într-un plic care se sigilează. Pe fiecare plic se aplică stampila Scolii Nationale de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna, apoi plicurile se predau presedintelui Comisiei centrale de admitere de către presedintii comisiilor pentru verificarea cunostintelor.

(5) În prezenta presedintelui Comisiei centrale de admitere si a cel putin 3 candidati, unul dintre acestia alege unul dintre cele 3 plicuri care contin variantele de teste-grilă.

(6) Plicurile alese se desfac de către presedintele Comisiei centrale de admitere în prezenta membrilor acesteia si a cel putin 3 candidati. Testele-grilă se multiplică într-un număr de exemplare egal cu numărul candidatilor. După multiplicare, testele-grilă se introduc în plicuri, care se sigilează si stampilează, urmând să fie înmânate responsabililor de săli.

(7) Persoanele care au asistat la alegerea si desfacerea plicurilor si la multiplicarea testelor-grilă certifică acest fapt prin semnătură în procesul-verbal întocmit de secretarul Comisiei centrale de admitere.

(8) Pentru variantele alese, comisiile elaborează baremele de corectare si notare în timpul desfăsurării probelor scrise.

Art. 25. - (1) Probele scrise se desfăsoară în săli din care s-au înlăturat materialele care pot constitui pentru candidati surse de informare. În ziua desfăsurării probelor scrise, pe usa fiecărei săli se afisează lista nominală, în ordine alfabetică, a candidatilor repartizati în sala respectivă.

(2) Personalul necesar supravegherii candidatilor în sălile de concurs se stabileste prin decizie de zi pe unitate, emisă de directorul Scolii Nationale de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna.

(3) În ziua sustinerii probei scrise, presedintele Comisiei centrale de admitere desemnează, prin tragere la sorti, câte 2 supraveghetori la fiecare sală. Atunci când capacitatea sălii este mai mare de 25 de locuri, numărul de supraveghetori va fi suplimentat. Dintre supraveghetori, unul va fi desemnat responsabil de sală.

(4) Nu pot fi desemnati pentru supraveghere profesori de specialitate la disciplinele probelor scrise.

(5) Nu pot fi desemnate pentru supraveghere persoanele care au sotul sau sotia, rude sau afini până la gradul IV inclusiv în rândul candidatilor.

(6) Fiecare dintre persoanele desemnate ca supraveghetori semnează, după numire, o declaratie pe propria răspundere, în care precizează că nu se află în vreuna dintre situatiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (4) si (5).

(7) Supraveghetorii sunt instruiti de către presedintele Comisiei centrale de admitere si semnează procesul-verbal de instruire.

(8) Înainte de a se deplasa spre sălile unde au fost repartizati, responsabilii de săli primesc:

- hârtie stampilată pentru ciorne;

- etichete;

- procese-verbale de predare/primire a lucrărilor (anexa nr. 10).

Art. 26. - (1) Accesul candidatilor în sălile de examen este permis cu cel putin 30 de minute înainte de începerea probelor scrise.

(2) La intrarea candidatilor în sală, personalul de supraveghere verifică identitatea acestora pe baza actului de identitate valabil (buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie, pasaport) si a tabelului nominal cu candidatii repartizati în sală.

(3) Documentul de identitate si legitimatia de concurs rămân la vedere pe toată perioada desfăsurării probei.

(4) Candidatii îsi ocupă locurile în ordinea înscrisă în tabel, numai după ce au lăsat în afara sălilor de concurs toate materialele sau obiectele pe care le au asupra lor: cărti, caiete, notite, serviete sau aparatură electronică.

Art. 27. - După accesul candidatilor în săli, responsabilul de sală desfăsoară următoarele activităti:

a) înmânează fiecărui candidat hârtie stampilată pentru ciorne si etichete;

b) se deplasează, împreună cu un candidat, la locul stabilit pentru primirea testelor-grilă;

c) distribuie candidatilor testele-grilă si foile tipizate de răspuns;

d) precizează candidatilor modul de completare a foii tipizate cu numele, prenumele tatălui, prenumele său si unitatea care l-a recrutat;

e) verifică corectitudinea înscrierii datelor si apoi secretizează foaia tipizată prin lipirea etichetei.

Art. 28. - (1) Din momentul primirii testelor-grilă, niciun candidat nu mai poate părăsi sala decât dacă predă foaia tipizată si semnează de predarea acesteia.

(2) În cazuri exceptionale, dacă un candidat solicită din motive întemeiate părăsirea temporară a sălii, acesta este însotit de unul dintre supraveghetori până la înapoierea în sală.

(3) Candidatii care nu se află în sală în momentul primirii testelor-grilă pierd dreptul de a mai sustine proba respectivă.

Art. 29. - (1) Timpul destinat fiecărei probe scrise este de maximum 3 ore din momentul în care s-au distribuit testele-grilă.

(2) Responsabilul de sală comunică ora la care începe rezolvarea testului si ora la care aceasta se va încheia.

Art. 30. - (1) Pentru rezolvarea testului candidatii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră.

(2) Se interzice înscrierea oricărui semn distinctiv care ar permite identificarea lucrării.


(3) La cerere, responsabilul de sală distribuie suplimentar candidatilor ciorne stampilate, arătându-le în prealabil întregii săli pentru a se constata că nu contin înscrisuri.

Art. 31. - (1) În mod exceptional, presedintele Comisiei centrale de admitere poate aproba distribuirea de foi tipizate suplimentare, în vederea transcrierii. Transcrierea nu trebuie să depăsească ora-limită stabilită.

(2) Foile tipizate folosite se anulează prin înscrierea în diagonală a cuvântului „ANULAT", sub semnătura responsabilului de sală.

Art. 32. - În timpul desfăsurării probelor scrise, în sălile de concurs au dreptul să intre numai presedintele, vicepresedintele si un membru al secretariatului Comisiei centrale de admitere.

Art. 33. - Coltul lipit al fiecărei lucrări se semnează de către presedintele sau vicepresedintele Comisiei centrale de admitere, iar unul dintre secretari aplică stampila.

Art. 34. - În timpul desfăsurării probelor scrise, supraveghetorilor le este interzis:

- să dea indicatii candidatilor referitoare la modalitatea de rezolvare a testelor-grilă;

- să părăsească sala sau să desfăsoare orice activitate care să distragă atentia atât lor, cât si candidatilor;

- să permită candidatilor să discute între ei, să copieze unii de la ceilalti ori să folosească surse de informare.

Art. 35. - (1) Fraudele dovedite se solutionează prin eliminarea candidatului în cauză din concurs.

(2) Responsabilul de sală îi ia candidatului în cauză o declaratie, întocmeste un proces-verbal semnat si de ceilalti supraveghetori, din care să rezulte în ce a constat frauda săvârsită, la care se atasează probele materiale.

(3) Se consideră fraudă folosirea surselor de informare sau comunicare, copierea, comunicarea între candidati.

(4) Lucrarea se anulează cu mentiunea „FRAUDĂ", sub semnătura responsabilului de sală.

Art. 36. - (1) Candidatii predau lucrările încheiate responsabilului de sală. La expirarea timpului acordat, candidatii predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depăsirea timpului stabilit. Ultimii 5 candidati rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.

(2) La predarea lucrărilor, responsabilul de sală verifică numărul de pagini si îl trece în procesul-verbal de predare/primire a lucrărilor, pe care îl semnează si candidatii.

(3) Ciornele si lucrările anulate se strâng separat.

Art. 37. - (1) Responsabilul de sală, în prezenta presedintelui Comisiei centrale de admitere, predă secretariatului comisiei lucrările scrise, procesul-verbal de predare/primire a lucrărilor, ciornele si lucrările anulate.

(2) Secretariatul Comisiei centrale de admitere verifică dacă numărul lucrărilor predate corespunde cu numărul candidatilor care au sustinut proba scrisă.

(3) Lucrările sunt amestecate si numerotate cu cerneală sau pastă de culoare rosie de către un membru al secretariatului Comisiei centrale de admitere.

(4) Lucrările numerotate sunt predate presedintilor comisiilor pentru verificarea cunostintelor, pe bază de proces-verbal de predare/primire.

 

CAPITOLUL VI

Corectarea si notarea lucrărilor

 

Art. 38. - (1) Corectarea si notarea lucrărilor se realizează de către comisiile pentru verificarea cunostintelor de Limba română, respectiv de Istoria românilor.

(2) Lucrările scrise se corectează si se notează de către fiecare membru al comisiei respective, individual, cu note de la 10 la 1, respectându-se baremele de corectare si notare, iar notele acordate se înscriu în borderouri de notare (anexa nr. 11), cu cerneală sau pastă de culoare albastră, de către fiecare membru.

(3) În cazul în care unul dintre membrii comisiei constată existenta unor înscrieri, semnături sau alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării, informează presedintele comisiei. După analizarea situatiei, împreună cu membrii comisiei, presedintele poate propune presedintelui Comisiei centrale de admitere anularea lucrării.

(4) În intervalele de timp în care nu se corectează, lucrările scrise si borderourile de notare sunt păstrate în dulapuri metalice închise si sigilate.

(5) În intervalele de timp în care membrii comisiilor nu se află în încăperile repartizate, usile si ferestrele sunt încuiate si sigilate.

(6) Notele acordate de fiecare membru al comisiei se înscriu într-un borderou centralizator (anexa nr. 12) de către presedintele comisiei respective. Acesta stabileste nota finală si o înscrie, cu cerneală sau pastă de culoare albastră, în borderoul centralizator.

(7) În cazul în care presedintele comisiei constată la una dintre lucrări o diferentă între notele acordate de membrii comisiei, acesta recorectează lucrarea în prezenta membrilor comisiei, stabileste nota finală a lucrării si o înscrie cu cerneală sau pastă de culoare rosie în borderoul centralizator.

(8) Presedintele si membrii comisiei semnează borderoul centralizator.

(9) Notele finale se înscriu pe lucrări, cu cerneală sau pastă de culoare rosie, de către presedintele comisiei care le certifică prin semnătură.

(10) Notele înscrise pe lucrări sunt verificate de către presedintele Comisiei centrale de admitere, care certifică acest fapt prin semnătură pe fiecare lucrare.

(11) Lucrările scrise, borderourile de notare si borderoul centralizator sunt predate presedintelui Comisiei centrale de admitere pe bază de proces-verbal.

Art. 39. - (1) Colturile de secretizare ale lucrărilor se deschid de către secretariat în prezenta Comisiei centrale de admitere.

(2) Un membru al secretariatului Comisiei centrale de admitere înscrie notele finale în procesul-verbal centralizator cu rezultatele probelor scrise (anexa nr. 13).

(3) Procesul-verbal centralizator cuprinde: numele si prenumele candidatilor, unitatea care i-a selectionat, notele finale obtinute la fiecare probă scrisă, media finală a concursului de admitere si una dintre mentiunile: „ADMIS", „RESPINS", „NEPREZENTAT", „ELIMINAT DIN CONCURS".

(4) Secretariatul Comisiei centrale de admitere calculează media finală reprezentând media aritmetică a notelor finale obtinute la probele scrise, cu două zecimale, fără rotunjire.

(5) Candidatii se clasifică în ordinea strict descrescătoare a mediilor finale.

Art. 40. - (1) Pentru a fi declarati „ADMIS" candidatii trebuie să obtină media finală minimum 5 si să se clasifice în limita numărului de locuri scoase la concurs.

(2) În cazul în care pe ultimul loc s-au clasat mai multi candidati cu medii egale, departajarea acestora se face conform următoarelor criterii:

a) nota obtinută la lucrarea scrisă la Limba română;

b) media generală obtinută la examenul de bacalaureat;

c) media generală din perioada scolarizării liceale.


(3- În cazul în care după aplicarea criteriilor mentionate candidatii nu pot fi departajati, presedintele Comisiei centrale de admitere propune directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor suplimentarea numărului de locuri.

Art. 41. - Rezultatele finale se afisează la sediul Scolii Nationale de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna, se transmit la unitătile care au recrutat candidati si se postează pe pagina de internet a Administratiei Nationale a Penitenciarelor, la data si ora stabilite în graficul de desfăsurare a concursului de admitere.

 

CAPITOLUL VII

Solutionarea contestatiilor

 

Art. 42. - (1) Contestatiile se pot face numai pentru probele scrise, separat pentru fiecare probă.

(2) Termenele de depunere si solutionare a contestatiilor (data si ora) sunt anuntate odată cu afisarea rezultatului concursului.

(3) Contestatia este adresată presedintelui Comisiei centrale de admitere.

(4) Contestatia se întocmeste si se semnează de către candidat.

(5) Contestatia se depune la sediul Scolii Nationale de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna personal sau se transmite prin fax de la sediul unitătii care a recrutat candidatul, în termen de 24 de ore de la data si ora afisării rezultatelor probelor scrise pentru verificarea cunostintelor.

(6) Contestatiile depuse în afara termenului precizat la alin. (5) se resping.

(7) Contestatiile se primesc de către secretariatul Comisiei centrale de admitere si se înregistrează în registrul de înregistrare a contestatiilor.

Art. 43. - În cazul înregistrării unei contestatii, lucrarea respectivă se recorectează de către Comisia pentru solutionarea contestatiilor.

Art. 44. - (1) Secretariatul Comisiei centrale de admitere resigilează lucrările prin lipirea coltului drept, acoperă notele acordate initial si numerele de ordine cu etichete si le renumerotează. Presedintele Comisiei centrale de admitere semnează coltul lipit al fiecărei lucrări, iar un membru al secretariatului aplică stampila.

(2) Presedintele Comisiei centrale de admitere predă lucrările, pe bază de proces-verbal, presedintelui Comisiei pentru solutionarea contestatiilor.

Art. 45. - (1) Lucrările se corectează si se notează de către membrii subcomisiei pentru solutionarea contestatiilor, individual, cu note de la 10 la 1, respectându-se baremele de corectare si notare folosite la proba scrisă, iar notele acordate se înscriu cu cerneală sau pastă de culoare albastră în borderourile de notare (anexa nr. 11).

(2) În intervalele de timp în care nu se corectează, lucrările si borderourile de notare sunt păstrate în dulapuri metalice închise si sigilate.

(3) În intervalele de timp în care membrii subcomisiilor pentru solutionarea contestatiilor nu se află în încăperile repartizate, usile si ferestrele sunt încuiate si sigilate.

(4) Notele acordate de fiecare membru al subcomisiei se înscriu cu cerneală sau pastă de culoare albastră într-un borderou centralizator de notare (anexa nr. 12), de către presedintele Comisiei pentru solutionarea contestatiilor. Acesta calculează nota obtinută după recorectare si o înscrie în borderoul centralizator.

(5) În cazul în care presedintele Comisiei pentru solutionarea contestatiilor constată la una dintre lucrări o diferentă între notele acordate de membrii subcomisiei, acesta recorectează

lucrarea în prezenta membrilor subcomisiei, stabileste nota obtinută după recorectarea lucrării si o înscrie cu cerneală sau pastă de culoare rosie în borderoul centralizator.

(6) Presedintele comisiei si membrii subcomisiei de solutionare a contestatiilor semnează borderoul centralizator.

Art. 46. - (1) Notele obtinute în urma recorectării se înscriu pe lucrări, cu cerneală sau pastă de culoare rosie, de către presedintele Comisiei de solutionare a contestatiilor, care le certifică prin semnătură. Notele înscrise pe lucrări sunt verificate de către presedintele Comisiei centrale de admitere, care certifică acest fapt prin semnătură pe fiecare lucrare.

(2) Lucrările recorectate, borderourile de notare si borderourile centralizatoare sunt predate presedintelui Comisiei centrale de admitere pe bază de proces-verbal.

Art. 47. - (1) Colturile secretizate ale lucrărilor se deschid de către secretariat în prezenta Comisiei centrale de admitere.

(2) Un membru al secretariatului Comisiei centrale de admitere înscrie notele obtinute după recorectare în procesul-verbal cu rezultatele obtinute la contestatii (anexa nr. 14).

Art. 48. - (1) În cazul în care după recorectarea lucrării se constată o diferentă fată de nota obtinută initial, Comisia centrală de admitere admite contestatia.

(2) În cazul admiterii contestatiei, un membru al secretariatului Comisiei centrale de admitere întocmeste alte procese-verbale centralizatoare (anexa nr. 15), în care înscrie nota obtinută după recorectare în coloana rezervată rezultatelor probei scrise.

(3) În cazul în care după recorectarea lucrării nu se constată o diferentă fată de nota initială, contestatia nu este admisă, iar nota initială nu se modifică.

(4) Nota acordată după recorectare este definitivă.

Art. 49. - Procesul-verbal cu rezultatele obtinute după rezolvarea contestatiilor se afisează la sediul Scolii Nationale de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna, se transmite la unitătile care au recrutat candidati si se postează pe pagina de internet a Administratiei Nationale a Penitenciarelor, la data si ora stabilite în graficul de desfăsurare a concursului de admitere.

Art. 50. - Pentru candidatii care în urma solutionării contestatiei au obtinut o medie finală mai mare sau egală cu a ultimului admis initial, presedintele Comisiei centrale de admitere propune directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor suplimentarea numărului de locuri.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 51. - În termen de 10 zile de la finalizarea concursului de admitere, procesul-verbal final (anexa nr. 15) si concluziile privind rezultatele concursului de admitere se trimit la Directia management resurse umane din Administratia Natională a Penitenciarelor.

Art. 52. - Taxa de participare la concursul de admitere se achită de către candidati la casieria Scolii Nationale de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna, pe bază de chitantă, la data stabilită în graficul de desfăsurare a concursului de admitere.

Art. 53. - Candidatilor li se asigură asistentă medicală de urgentă pe timpul desfăsurării probelor de concurs.

Art. 54. - Candidatilor prezenti la concursul de admitere li se eliberează, la cerere, o adeverintă din care rezultă perioada de participare la concurs. Celor declarati admisi li se comunică data prezentării la scoală în vederea începerii cursurilor.

Art. 55. - Anexele nr. 1-16 fac parte integrantă din prezenta metodologie de admitere.


 

ANEXA Nr. 1

la metodologia de admitere

 

Domnule Director,

Subsemnatul(a), ............................., fiul(fiica) lui ..............................si al(a).............................., născut(ă) la data de..............., în localitatea..........................., judetul (sectorul).............................., cetătenia.............................., nationalitatea........................, domiciliul (resedinta) în localitatea........................judetul (sectorul).............................., posesor (posesoare) al(a) B.l./C.l. seria............ nr............., eliberat de............ la data de ............, absolvent(ă)/elev(ă) în ultimul an al(a) liceului..........................., curs de....................., de profesie....................., salariat(ă) la....................., starea civilă.............................., cu serviciul militar.............................., la arma.............................., trecut în rezervă cu gradul ..............................,

vă rog să-mi aprobati înscrierea la concursul de admitere organizat la Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna, sesiunea................................

Am luat cunostintă de conditiile de recrutare, selectionare si participare la concursul de admitere, drepturile si obligatiile ce îmi revin pe perioada scolarizării si de prevederile angajamentului pe care urmează să îl închei în situatia în care voi fi declarat(ă) „ADMIS".

De asemenea, am luat cunostintă că informatiile furnizate de mine reprezintă date cu caracter personal, care sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare, precum si de modalitatea de exercitare a drepturilor prevăzute de acest act normativ, astfel: dreptul de acces, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie.

Precizez că nu fac parte din niciun partid, organizatie politică sau grupare interzisă de lege sau care promovează idei si interese contrare ordinii constitutionale si statului de drept.

Am fost informat(ă) si sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând că, în situatia în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta ori incompatibilităti determinate de neîndeplinirea cumulativă a conditiilor de recrutare, nu voi fi înmatriculat(ă), chiar dacă rezultatele obtinute la admitere permit acest lucru. Dacă o asemenea situatie se va constata după înmatriculare am fost informat(ă) că urmează să fiu exmatriculat(ă).

Mă oblig ca, în situatia nepromovării unei probe eliminatorii sau a concursului, să mă prezint în maximum 30 de zile de la sustinerea probei (probelor) la Biroul resurse umane si formare profesională din cadrul .............................., pentru a ridica documentele depuse de mine, în caz contrar acestea vor fi arhivate.

Declar, sustin si semnez după ce am luat cunostintă de întregul continut si am completat personal datele din prezenta declaratie.

 

Data..............................

Semnătura..............................

 

ANEXA Nr. 2

la metodologia de admitere

 

CURRICULUM VITAE

 

INFORMATII PERSONALE

 

Nume/Prenume Nume anterior

(dacă este cazul)

 

 

Numele/Prenumele părintilor

Tata:

Mama:

Adresă(e)

(număr imobil, nume stradă, cod postal, localitate)

 

 

Telefon(oane)

 

 

E-mail(uri)

 

 

Nationalitate

 

 

Cetătenie

 

 

Data nasterii

 

 

Starea civilă

 

 

EDUCATIE SI FORMARE

 

Perioada

(Mentionati separat fiecare formă de învătământ si/sau program de formare profesională absolvite, începând cu cel mai recent.)

 

 

Numele si tipul institutiei de învătământ/furnizorului de formare

 

 


EXPERIENTA PROFESIONALA

Perioada

(Mentionati separat fiecare experientă profesională, începând cu cea mai recentă dintre acestea.)

 

Functia sau postul ocupat

 

Tipul activitătii sau sectorul de activitate

 

APTITUDINI SI COMPETENTE PERSONALE

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

 

 

Întelegere

Vorbire

Scriere

Limba

 

 

 

Limba

 

 

 

Competente si abilităti sociale*

 

Competente si aptitudini organizatorice*

 

Competente si aptitudini de utilizare a calculatorului*

 

Competente si aptitudini artistice*

 

Alte competente si aptitudini*

 

Informatii suplimentare**

 

 

* Descrieti aceste competente si indicati contextul în care au fost dobândite.

** Includeti aici orice alte informatii utile, care nu au fost mentionate anterior, de exemplu: persoane de contact, referinte etc.

 

ANEXA Nr. 3

la metodologia de admitere

 

Nr.............din............

PROCES-VERBAL

cu rezultatele obtinute de către candidatii înscrisi la concursul de admitere, sesiunea............, în urma selectării dosarelor de înscriere

 

            Comisia formată din: presedinte........................................(numele si prenumele) , membri:........................................(numele si prenumele)  si.......................................(numele si prenumele),

constituită în baza........................, în perioada........................a efectuat selectarea dosarelor de concurs ale candidatilor înscrisi la concursul de admitere în Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna, rezultatele fiind următoarele:

 

Unitatea care a recrutat candidatul

Nr. crt.

Numele, prenumele tatălui si prenumele candidatului

Rezultatul verificării ADMIS/RESPINS

Observatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia de selectare a dosarelor:

            Presedinte,...............................................

            (numele si prenumele, semnătura)

            Membri

             ...............................................

            (numele si prenumele, semnătura)

            ...............................................

(numele si prenumele, semnătura)

 


ANEXA Nr. 4

la metodologia de admitere

 

 

Nr........................./........................

Aprob

Directorul unitătii,

……………………….

 

TABEL NOMINAL

cu candidatii înscrisi la concursul de admitere în Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna declarati „ADMIS" în urma selectării dosarelor de concurs

 

Nr. crt.

Numele, prenumele tatălui si prenumele candidatului

Numărul si seria B.l./C.l.

Codul numeric personal

Media generală obtinută la bacalaureat

Media generală obtinută

în perioada scolarizării

liceale

Aprecierea dosarului candidatului

ADMIS/RESPINS

(conform anexei nr. 16)

Observatii

(Dacă este scutit de plata taxei de admitere)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia de selectare a dosarelor:

            Presedinte,...............................................

            (numele si prenumele, semnătura)

            Membri

             ...............................................

            (numele si prenumele, semnătura)

            ...............................................

            (numele si prenumele, semnătura)

 

ANEXA Nr. 5

la metodologia de admitere

 

BAREMELE MINIME

pentru verificarea aptitudinilor fizice

 

A. Probe bărbati:

 

1. Alergare de viteză - 50 m plat:

7"5

2. Flotări:

20

3. Alergare de rezistentă - 1000 m în teren variat:

354

B. Probe femei:

 

1. Alergare de viteză - 50 m plat:

8"6

2. Ridicarea trunchiului la 90 de grade din pozitia culcat pe spate (abdomene):

18

3. Alergare de rezistentă - 800 m în teren variat:

410

 

ANEXA Nr. 6

la metodologia de admitere

 

PROBELE PENTRU VERIFICAREA APTITUDINILOR FIZICE

 

1. Descrierea probelor

a) Flotări

Proba de flotări se execută din pozitia în sprijin culcat înainte.

Se înregistrează numărul de exercitii consecutive corecte (pozitia culcat facial cu sprijin pe palme si vârful picioarelor, corpul întins, privirea înainte, coatele întinse, îndoirea bratelor până când coatele ajung la nivelul umerilor, revenirea în pozitia initială).

Se înregistrează numărul de executii consecutive corecte în 30 de secunde.


b) Abdomene (ridicarea trunchiului la 90 de grade din pozitia culcat pe spate)

Executantul stă culcat pe spate, picioarele întinse si fixate la nivelul gleznelor, mâinile la ceafă cu coatele atingând solul, ridicând trunchiul la verticală (90 de grade) si revenind la pozitia initială.

Se înregistrează câte ridicări de trunchi se execută în 30 de secunde.

c) Alergarea de viteză

Alergarea de viteză se execută pe distanta de 50 m cu start din picioare. Se acordă o încercare.

Se cronometrează din momentul în care executantul a pornit în alergare. Se apreciază după timpul realizat.

d) Alergarea de rezistentă

Alergarea de rezistentă se execută pe distanta de 1000 m bărbatii si 800 m femeile. Se execută cu start din picioare, în serii de până la 20 de candidati. Se aleargă pe teren variat.

Se cronometrează din momentul în care seria a pornit în alergare. Se apreciază după timpul realizat. 2. Precizări

Toate probele sunt obligatorii si se sustin în aceeasi zi de către un candidat. Nesustinerea unei probe sau abandonul echivalează cu retragerea candidatului din concurs.

Abandonarea unei probe din motive neimputabile candidatului nu atrage eliminarea sa din concurs.

Probele se execută în tinută sportivă adecvată anotimpului si probei.

Ordinea obligatorie de sustinere a probelor pentru verificarea aptitudinilor fizice este următoarea:

A. Bărbati

1. Alergarea de viteză pe distanta de 50 m

2. Flotări

3. Alergarea de rezistentă pe distanta de 1000 m

B. Femei

1. Alergarea de viteză pe distanta de 50 m

2. Abdomene (ridicarea trunchiului la 90 de grade din pozitia culcat pe spate)

3. Alergarea de rezistentă pe distanta de 800 m

Este declarat „ADMIS" candidatul care a realizat baremul minim pentru fiecare probă.

Fiecare candidat are dreptul la o singură parcurgere a probei pentru realizarea baremului si indiferent de cauze/motive nu se admit repetări, reexaminări sau contestatii.

 

ANEXA Nr. 7

la metodologia de admitere

 

BORDEROU

cu rezultatele obtinute la probele pentru verificarea aptitudinilor fizice de către candidatii - bărbati din grupa.........

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Numele si prenumele candidatului

Unitatea

Alergare de viteză 50 m

Flotări

Alergare de rezistentă 1000 m

ADMIS/RESPINS

Timp

Număr

Timp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Comisia pentru verificarea aptitudinilor fizice:

            Presedinte,...............................................

            (numele si prenumele, semnătura)

            Membri

             ...............................................

            (numele si prenumele, semnătura)

            ...............................................

            (numele si prenumele, semnătura)


 

ANEXA Nr. 8

la metodologia de admitere

 

BORDEROU

cu rezultatele obtinute la probele pentru verificarea aptitudinilor fizice de către candidatii - femei din grupa

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Numele si prenumele candidatei

Unitatea

Alergare de viteză 50 m

Abdomene

Alergare

de rezistentă

800 m

ADMIS/RESPINS

Timp

Număr

Timp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Comisia pentru verificarea aptitudinilor fizice:

            Presedinte,...............................................

            (numele si prenumele, semnătura)

            Membri

             ...............................................

            (numele si prenumele, semnătura)

            ...............................................

            (numele si prenumele, semnătura)

 

ANEXA Nr. 9

la metodologia de admitere

 

Nr...............din.............

 

PROCES-VERBAL

cu rezultatele obtinute de către candidatii înscrisi la concursul de admitere, sesiunea..............., în urma sustinerii probelor pentru verificarea aptitudinilor fizice

 

În urma sustinerii probelor pentru verificarea aptitudinilor fizice a candidatilor înscrisi la concursul de admitere în Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna, s-au obtinut următoarele rezultate:

 

Nr. crt.

Numele, prenumele tatălui si prenumele candidatului

Unitatea

Rezultatul probei (Admis/Respins)

Observatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Presedintele Comisiei centrale de admitere,

            ...............................................

            (numele si prenumele, semnătura)

            Vicepresedintele Comisiei centrale de admitere,

             ...............................................

            (numele si prenumele, semnătura)

            Secretariatul Comisiei centrale de admitere:

            ...............................................

            (numele si prenumele, semnătura)

 

 


ANEXA Nr. 10

la metodologia de admitere

 

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi,.................., cu ocazia sustinerii concursului de admitere, sesiunea................, la „......................", între....................................................................(numele si prenumele) care a asistat la desfăsurarea probei scrise a examenului în sala nr.............., si ....................................................................(numele si prenumele) , secretarul Comisiei centrale de admitere.

În sala nr..........au sustinut examen următorii candidati:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Nr. de pagini predate

Semnătura candidat

Semnătura supraveghetor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            notă:

Prin semnătură candidatul certifică predarea si secretizarea lucrării, precum si corectitudinea desfăsurării concursului de admitere.

 

Am predat

Semnătura responsabilului de sală

...............................................

Am primit

Semnătura secretarului comisiei centrale

...............................................

 

Numele, initiala tatălui, prenumele candidatului - Obiectiile cu privire la corectitudinea desfăsurării concursului de admitere:

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 

ANEXA Nr. 11

la metodologia de admitere

 

BORDEROU DE NOTARE

Comisia pentru verificarea cunostintelor

 

Sesiunea...........................

 

Proba:.............................

Corector:............................

(numele si prenumele)

 

Numărul lucrării

Nota

Observatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................

(semnătura)


 

ANEXA Nr. 12

la metodologia de admitere

 

BORDEROU CENTRALIZATOR DE NOTARE

Comisia pentru verificarea cunostintelor

 

Sesiunea...................

 

Proba:              ..........................

Presedinte,       ..........................

                        (numele si prenumele)

Corectori:         1..........................

                        (numele si prenumele)

                        2..........................

                        (numele si prenumele)

 

 

 

 

Numărul lucrării

Corector 1

Corector 2

Nota finală

Observatii

Nota

Nota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presedinte,....................

(semnătura)

Corector 1,.....................

(semnătura)

Corector 2,.....................

(semnătura)

 

ANEXA Nr. 13

la metodologia de admitere

 

Nr.................din.................

PROCES-VERBAL CENTRALIZATOR

cu rezultatele obtinute de candidati la concursul de admitere în Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna,

 

Sesiunea...................

 

Nr. crt.

Numele, prenumele tatălui si prenumele candidatului

Unitatea

Nota finală Limba română

Nota finală Istoria românilor

Media finală

Mentiuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presedintele Comisiei centrale de admitere,

 ............................

(numele si prenumele semnătura)

Vicepresedintele Comisiei centrale de admitere,

 ............................

(numele si prenumele semnătura)

Secretariatul Comisiei centrale de admitere:

 ............................

(numele si prenumele semnătura)

 

 ............................

(numele si prenumelesemnătura)


ANEXA Nr. 14
la metodologia de admitere

 

Nr...........din.....................

PROCES-VERBAL

cu rezultatele obtinute la contestatii la............................

 

            Încheiat astăzi,......................., după finalizarea recorectării lucrărilor scrise la............................., consemnându-se următoarele rezultate:

 

Nr crt.

Numele si prenumele candidatului

Unitatea

Nota

Rezultatul contestatiei

 

 

 

Initială

După recorectare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presedintele Comisiei centrale de admitere,

 ............................

(numele si prenumele semnătura)

Vicepresedintele Comisiei centrale de admitere,

 ............................

(numele si prenumele semnătura)

Secretariatul Comisiei centrale de admitere:

 ............................

(numele si prenumele semnătura)

 

 ............................

(numele si prenumelesemnătura)

 

 

 

ANEXA Nr. 15

la metodologia de admitere

 

Nr..................din.................

PROCES-VERBAL FINAL

cu rezultatele obtinute de către candidati la concursul de admitere în Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna, după rezolvarea contestatiilor

 

Sesiunea............................

 

Nr crt.

Numele, prenumele tatălui si prenumele candidatului

Unitatea

Verificarea aptitudinilor fizice

Nota finală Limba română

Nota finală Istoria românilor

Media finală

Mentiuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presedintele Comisiei centrale de admitere,

 ............................

(numele si prenumele semnătura)

Vicepresedintele Comisiei centrale de admitere,

 ............................

(numele si prenumele semnătura)

Secretariatul Comisiei centrale de admitere:

 ............................

(numele si prenumele semnătura)

 

 ............................

(numele si prenumelesemnătura)


ANEXA Nr. 16

la metodologia de admitere

 

BORDEROU DE VERIFICARE A DOSARULUI DE ÎNSCRIERE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele, prenumele tatălui si prenumele candidatului................................................

Documentul

Existent

Inexistent

Rezultatul verificării Admis/Respins

Număr

Denumire/Continut

1.

Cererea de înscriere

 

 

 

2.

Diploma de bacalaureat (copie legalizată) sau adeverinta care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat pentru candidatii care au absolvit în anul desfăsurării concursului, pe care să fie specificate media si notele obtinute la examenul de bacalaureat. În cazul în care candidatul urmează cursurile unei institutii de învătământ superior, adeverinta care să ateste existenta diplomei de bacalaureat.

 

 

 

3.

Foaia matricolă (copie)

Existentă pentru fiecare an de studiu

 

 

 

Media generală la purtare pentru fiecare an de studiu minim 8

 

 

 

4.

Fisa medicală tip

încheiată de către medicul unitătii, cu mentiunea „Apt/Inapt", conform prevederilor legale din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională

 

 

 

Respectă criteriile privind înăltimea (minim 1,70 m bărbati/1,65 m femei)

 

 

 

5.

Copii ale:

actului de identitate (buletin/carte de identitate/ carte de identitate provizorie/pasaport) - vârsta maximă este de 30 de ani

 

 

 

certificatului de nastere

 

 

 

certificatului de căsătorie, dacă este cazul

 

 

 

livretului militar, dacă este cazul (ofiterii în rezervă nu se pot înscrie la concurs)

 

 

 

6.

Curriculum vitae model european

 

 

 

7.

Certificat de cazier judiciar (să nu fi suferit condamnări)

 

 

 

8.

Aviz psihologic eliberat de Serviciul psihologia personalului din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor

 

 

 

9.

Adeverinta eliberată de organele competente că este scutit de plata taxei de admitere (dacă este cazul)

 

 

 

10.

2 fotografii color, mărimea 2,5/3 cm.

 

 

 

 

 

 

Comisia de selectare a dosarelor:

Presedinte,...............................................

(numele si prenumele, semnătura)

Membri: ...............................................

(numele si prenumele, semnătura)

 

...............................................

(numele si prenumele, semnătura)

Rezultatul verificării dosarului:

Motivatia în cazul respingerii:

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

 

Admis/Respins

 

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................


ANEXA Nr. 2

 

METODOLOGIE

de organizare si desfăsurare a examenului de absolvire a cursurilor cu durata de un an la Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta metodologie (metodologie de absolvire) reglementează organizarea si desfăsurarea examenului de absolvire a cursurilor cu durata de un an la Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna.

Art. 2. - Examenul de absolvire se organizează si se desfăsoară sub îndrumarea Directiei management resurse umane din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si constă în sustinerea probelor prevăzute în prezenta metodologie de absolvire.

 

CAPITOLUL II

Organizarea examenului de absolvire

 

Art. 3. - (1) La finalizarea cursului de formare initială cu durata de un an, elevii sustin examenul de absolvire în perioada stabilită în Planul de învătământ al Scolii Nationale de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna.

(2) Pot sustine examenul de absolvire elevii care au fost declarati promovati la finalizarea cursurilor.

Art. 4. - (1) Examenul de absolvire constă în sustinerea probelor scrise si orale pentru verificarea cunostintelor si competentelor dobândite în domeniile Teorie si practică penitenciară si Stiinte juridice si socioumane.

(2) Disciplinele din care se stabilesc subiecte pentru sustinerea probelor scrise si orale la Teorie si practică penitenciară sunt următoarele:

a) Paza locurilor de detinere;

b) Escortarea persoanelor private de libertate;

c) Supravegherea persoanelor private de libertate;

d) Evidenta persoanelor private de libertate;

e) Logistica penitenciară.

(3) Disciplinele din care se stabilesc subiecte pentru sustinerea probelor scrise si orale la Stiinte juridice si socioumane sunt următoarele:

a) Notiuni de drept penal si procesual penal;

b) Elemente de drept public;

c) Psihologie penitenciară;

d) Tehnici de comunicare.

Art. 5. - (1) Examenul de absolvire este coordonat de Comisia centrală de absolvire, numită prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor cu cel putin 15 zile înainte de începerea acestuia.

(2) Comisia centrală de absolvire are următoarea componentă:

- presedinte - un reprezentant al Administratiei Nationale a Penitenciarelor;

- vicepresedinte - directorul Scolii Nationale de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna sau, după caz, directorul adjunct pentru învătământ;

- membri - presedintii comisiilor pentru verificarea cunostintelor;

- secretariat - minimum 2 membri din cadrul biroului planificare învătământ si bibliotecă.

Art. 6. - (1) Pentru desfăsurarea examenului de absolvire se constituie următoarele comisii:

- Comisia pentru verificarea cunostintelor la Teorie si practică penitenciară;

- Comisia pentru verificarea cunostintelor la Stiinte juridice si socioumane;

- Comisia pentru solutionarea contestatiilor.

(2) Componenta fiecărei comisii pentru verificarea cunostintelor este stabilită prin decizie a directorului general al

Administratiei Nationale a Penitenciarelor, la propunerea Directiei management resurse umane, cuprinzând un presedinte si minimum 2 membri, specialisti din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si din unitătile subordonate.

(3) Comisia pentru solutionarea contestatiilor are următoarea structură:

- presedinte - vicepresedintele Comisiei centrale de absolvire;

- membri - 4 specialisti din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si din unitătile subordonate, stabiliti prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, organizati în două subcomisii, pentru Teorie si practică penitenciară, respectiv Stiinte juridice si socioumane, altii decât membrii comisiilor pentru verificarea cunostintelor;

- secretar - secretarul Comisiei centrale de absolvire.

Art. 7. - (1) În comisii nu se numesc si nu primesc atributii

persoanele care au sotul sau sotia, rude ori afini până la gradul IV inclusiv în rândul elevilor.

(2) Fiecare persoană desemnată în comisii semnează o declaratie pe propria răspundere, în care precizează că nu se află în vreuna dintre situatiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (1) si că va respecta confidentialitatea lucrărilor comisiei si a variantelor de subiecte elaborate (anexa nr. 1).

(3) O persoană poate detine calitatea de membru într-o singură comisie dintre cele prevăzute la art. 6 alin. (1).

Art. 8. - Comisia centrală de absolvire are următoarele atributii:

a) asigură aplicarea metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului de absolvire;

b) stabileste baza materială necesară examenului de absolvire;

c) verifică îndeplinirea de către elevi a conditiilor de participare la examenul de absolvire;

d) elaborează graficul desfăsurării examenului de absolvire în baza prevederilor Planului de învătământ;

e) organizează elevii în grupe pentru sustinerea probelor de examen si asigură instruirea acestora privind programul, conditiile si regulile de desfăsurare a examenului de absolvire;

f) întocmeste documentele necesare organizării si desfăsurării examenului de absolvire, precum si concluziile privind desfăsurarea acestuia;

g) transmite Directiei management resurse umane din Administratia Natională a Penitenciarelor documentele privind examenul de absolvire (procesul-verbal final si concluziile privind desfăsurarea examenului de absolvire), în termen de 7 zile de la finalizarea examenului de absolvire;

h) asigură efectuarea comunicărilor impuse de desfăsurarea examenului de absolvire si afisarea rezultatelor după fiecare probă;

i) primeste, înregistrează si transmite contestatiile spre solutionare.

Art. 9. - Presedintele comisiei centrale de absolvire răspunde de întreaga activitate si are următoarele atributii:

a) stabileste responsabilităti si atributii concrete pentru fiecare persoană implicată în organizarea si desfăsurarea examenului de absolvire;

b) propune directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, dacă este cazul, schimbări în componenta comisiilor;

c) instruieste personalul privind atributiile ce îi revin în cadrul examenului de absolvire;

d) instruieste elevii cu privire la modul de desfăsurare a examenului de absolvire;


e) stabileste împreună cu membrii Comisiei centrale de absolvire timpul alocat pentru sustinerea probelor scrise;

f) stabileste prin tragere la sorti supraveghetorii pentru fiecare sală în care se desfăsoară probele scrise;

g) asigură multiplicarea subiectelor pentru probele scrise, în prezenta a cel putin 2 membri ai Comisiei centrale de absolvire si a cel putin 3 elevi, într-un număr de exemplare egal cu numărul de săli destinate desfăsurării probelor scrise sau cu cel al elevilor, si urmăreste ca subiectele să fie introduse în plicuri, care se sigilează, urmând să fie înmânate responsabililor de săli;

h) asigură afisarea baremelor de corectare si notare la expirarea timpului alocat probelor scrise;

i) asigură afisarea rezultatelor examenului de absolvire la sediul Scolii Nationale de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna si transmiterea acestora către Administratia Natională a Penitenciarelor.

Art. 10. - Comisiile pentru verificarea cunostintelor au următoarele atributii:

a) elaborează subiectele si baremele de corectare si notare pentru probele scrise;

b) elaborează subiectele pentru probele orale;

c) verifică si notează lucrările scrise conform baremelor de corectare si notare;

d) notează cu note răspunsurile date de elevi la probele orale.

Art. 11. - Secretarul Comisiei centrale de absolvire:

a) întocmeste documentele necesare desfăsurării examenului de absolvire;

b) primeste si înregistrează contestatiile;

c) întocmeste concluziile cu privire la desfăsurarea examenului de absolvire;

d) răspunde de arhivarea lucrărilor scrise si a documentelor întocmite pe parcursul desfăsurării examenului de absolvire.

Art. 12. - În perioada desfăsurării examenului de absolvire se interzice accesul persoanelor neautorizate în sălile de examen, în spatiile destinate comisiilor si în zonele semnalizate corespunzător.

Art. 13. - Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna asigură spatii corespunzătoare pentru efectuarea instructajelor, desfăsurarea probelor de examen si corectarea lucrărilor, precum si pentru mijloacele de multiplicare, rechizitele si tehnica de calcul necesare.

Art. 14. - Personalul implicat în organizarea si desfăsurarea examenului de absolvire are obligatia de a informa imediat, în scris, presedintele Comisiei centrale de absolvire referitor la neregulile de orice fel constatate personal ori despre care ia cunostintă, precum si despre orice încercare de influentare exercitată asupra sa în ceea ce priveste organizarea si desfăsurarea examenului de absolvire.

Art. 15. - Sunt interzise divulgarea subiectelor sau a solutiilor acestora, înlocuirea lucrărilor scrise, modificarea nejustificată de note si medii, facilitarea unor actiuni sau intentii de fraudă ori alte actiuni care prejudiciază corectitudinea examenului de absolvire.

 

CAPITOLULUI

Desfăsurarea examenului de absolvire

 

SECTIUNEA 1

Desfăsurarea probelor scrise de verificare a cunostintelor

 

Art. 16. - Probele scrise pentru verificarea cunostintelor la Teorie si practică penitenciară, Stiinte juridice si socioumane se desfăsoară la data stabilită în Planul de învătământ.

Art. 17. - Subiectele si baremele de corectare si notare pentru probele scrise sunt elaborate de comisiile pentru verificarea cunostintelor, cu respectarea următoarelor criterii:

- să fie în concordantă cu programele analitice;

- să fie astfel formulate încât să permită verificarea complexă a cunostintelor elevilor;

- să asigure cuprinderea echilibrată a materiilor studiate, să aibă un grad de complexitate corespunzător continutului temelor, astfel încât să fie posibilă tratarea acestora în timpul alocat;

- să asigure unitatea de evaluare a lucrărilor scrise.

Art. 18. - (1) Subiectele si baremele de corectare si notare pentru probele scrise sunt elaborate separat pentru Teorie si practică penitenciară, respectiv pentru Stiinte juridice si socioumane.

(2) În ziua sustinerii probelor scrise, cu maximum 3 ore înainte de începerea acestora, se stabilesc 3 variante de subiecte. Fiecare variantă, semnată de comisie, se introduce într-un plic care se sigilează. Pe fiecare plic se aplică stampila Scolii Nationale de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna, apoi plicurile se predau presedintelui Comisiei centrale de absolvire de către presedintii comisiilor pentru verificarea cunostintelor.

(3) În prezenta presedintelui Comisiei centrale de absolvire si a cel putin 3 elevi, unul dintre elevi alege câte un plic pentru teorie si practică penitenciară, respectiv Stiinte juridice si socioumane.

(4) Plicurile alese se desfac de către presedintele Comisiei centrale de absolvire în prezenta membrilor acesteia si a cel putin 3 elevi. Subiectele se multiplică într-un număr de exemplare egal cu numărul de săli destinate desfăsurării probei scrise sau cu numărul elevilor. După multiplicare, subiectele se introduc în plicuri, care se sigilează si stampilează, urmând să fie înmânate responsabililor de săli.

(5) Persoanele care asistă la alegerea si desfacerea plicurilor si la multiplicarea subiectelor certifică acest fapt prin semnătură în procesul-verbal întocmit de secretarul Comisiei centrale de absolvire (anexa nr. 2).

(6) Pentru variantele alese, comisiile elaborează baremele de corectare si notare în timpul desfăsurării probelor scrise.

Art. 19. - (1) Probele scrise pentru verificarea cunostintelor se desfăsoară în săli din care s-au înlăturat materialele care pot constitui surse de informare pentru elevi. În ziua desfăsurării probelor scrise, pe usa fiecărei săli se afisează lista nominală, în ordine alfabetică, cu elevii repartizati în sala respectivă.

(2) Personalul necesar supravegherii elevilor în sălile de examen se stabileste prin decizie de zi pe unitate, emisă de directorul Scolii Nationale de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna.

(3) În ziua sustinerii probei scrise, presedintele Comisiei centrale de absolvire desemnează prin tragere la sorti câte 2 supraveghetori la fiecare sală. În cazul în care capacitatea sălii este mai mare de 25 de locuri, numărul de supraveghetori este suplimentat. Unul dintre supraveghetori este desemnat responsabil de sală.

(4) Nu pot fi desemnati pentru supraveghere profesorii de specialitate la disciplinele probei scrise.

(5) Nu pot fi desemnate pentru supraveghere persoanele care au sotul sau sotia, rude sau afini până la gradul IV inclusiv în rândul elevilor.

(6) Fiecare dintre persoanele desemnate ca supraveghetori semnează, după numire, o declaratie pe propria răspundere, în care precizează că nu se află în vreuna dintre situatiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (4) si (5) (anexa nr. 3).

(7) Supraveghetorii sunt instruiti de către presedintele Comisiei centrale de absolvire si semnează procesul-verbal de instruire.

(8) Înainte de a se deplasa spre sălile unde au fost repartizati, responsabilii de săli primesc:

- foi tipizate (cu colt negru pentru secretizare);

- hârtie stampilată pentru ciorne;

- etichete;

- procese-verbale de predare-primire a lucrărilor (anexa nr. 4).


Art. 20. - (1) Accesul elevilor în sălile de examen este permis cu cel putin 30 de minute înainte de începerea probelor scrise.

(2) Elevii se prezintă în sălile de examen echipati în uniforma de oras, fără sapcă.

(3) La intrarea elevilor în sală, personalul de supraveghere verifică identitatea acestora pe baza legitimatiei de elev si a tabelului nominal cu elevii repartizati în sala respectivă.

(4) Elevii ocupă locurile în ordinea înscrisă în tabel numai după ce au lăsat, în afara sălilor de concurs, toate materialele sau obiectele pe care le au asupra lor: cărti, caiete, notite, serviete sau aparatură electronică.

(5) Legitimatia de elev rămâne la vedere pe toata perioada desfăsurării probei scrise.

Art. 21. - După intrarea elevilor în săli, responsabilul de sală desfăsoară următoarele activităti:

a) înmânează fiecărui elev câte o foaie tipizată pentru Teorie si practică penitenciară, respectiv pentru Stiinte juridice si socioumane, hârtie stampilată pentru ciorne si etichete;

b) precizează elevilor modul de înscriere în coltul din dreapta sus, cu majuscule, a numelui, prenumelui tatălui, prenumelui si clasei;

c) verifică corectitudinea scrierii datelor si apoi secretizează lucrarea prin lipirea etichetei;

d) după primirea subiectelor le scrie citet pe tablă sau distribuie foile cu subiecte, multiplicate pentru fiecare elev.

Art. 22. - (1) Din momentul primirii subiectelor, elevii nu mai pot părăsi sala decât dacă predau foaia tipizată si semnează de predarea acesteia.

(2) În cazuri exceptionale, dacă un elev solicită, din motive întemeiate, părăsirea temporară a sălii, acesta este însotit de unul dintre supraveghetori până la înapoierea în sală.

(3) Elevii care nu se află în sală în momentul primirii subiectelor pierd dreptul de a mai sustine probele scrise.

Art. 23. - Coltul lipit al fiecărei lucrări (cu acelasi tip de etichete pentru toti elevii) se semnează de către presedintele sau vicepresedintele Comisiei centrale de absolvire, iar secretarul aplică stampila.

Art. 24. - (1) Timpul destinat probelor scrise este de maximum 3 ore din momentul în care s-au terminat de scris subiectele pe tablă sau din momentul primirii de către elevi a foilor cu subiecte.

(2) Responsabilul de sală comunică elevilor ora la care începe elaborarea lucrării si ora la care aceasta se va încheia.

Art. 25. - În timpul desfăsurării probelor scrise, în sălile de examen au dreptul să intre numai presedintele, vicepresedintele si un secretar al Comisiei centrale de absolvire.

Art. 26. - (1) Pentru redactarea lucrărilor, elevii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră.

(2) Se interzice înscrierea oricărui semn distinctiv care ar permite identificarea lucrării. Eventualele greseli se taie cu o singură linie orizontală.

(3) La cerere, responsabilul de sală distribuie suplimentar elevilor foi tipizate sau ciorne stampilate, arătându-le în prealabil întregii săli pentru a se constata că nu contin înscrisuri. Rubricile din coltul care urmează să fie secretizat se completează în acelasi mod ca s[ la foile tipizate distribuite initial.

Art. 27. - (1) În cazul în care unii elevi trebuie să îsi transcrie lucrarea, vor primi alte foi tipizate. Transcrierea nu trebuie să depăsească ora-limită stabilită.

(2) Foile tipizate de pe care s-a făcut transcrierea se anulează prin înscrierea în diagonală a cuvântului „ANULAT", sub semnătura responsabilului de sală.

Art. 28. - In timpul desfăsurării probelor scrise, supraveghetorilor le este interzis să dea indicatii referitoare la modalitatea de rezolvare a subiectelor de către elevi, să părăsească sala, să desfăsoare orice activitate care să distragă atentia atât lor cât si elevilor, să permită elevilor să discute între ei, să copieze unii de la ceilalti ori să folosească surse de informare.

Art. 29. - (1) Fraudele dovedite se solutionează prin eliminarea elevului în cauză din examen. Responsabilul de sală îi ia elevului în cauză o declaratie, întocmeste un proces-verbal semnat si de ceilalti supraveghetori, din care să rezulte în ce a constat frauda săvârsită, la care se atasează probele materiale.

(2) Se consideră fraudă folosirea surselor de informare sau comunicare, copierea si comunicarea între elevi.

(3) Lucrarea se anulează cu mentiunea „FRAUDĂ", sub semnătura responsabilului de sală.

Art. 30. - (1) Candidatii predau lucrările încheiate responsabilului de sală, separat pentru Teorie si practică penitenciară si Stiinte juridice si socioumane. La expirarea timpului acordat, elevii predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depăsirea timpului stabilit. Ultimii 5 elevi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.

(2) La predarea lucrărilor, responsabilul de sală barează spatiile nescrise, verifică numărul de pagini si îl trece în procesele-verbale de predare/primire a lucrărilor (anexa nr. 4), pe care le semnează si elevii.

(3) Ciornele si lucrările anulate se strâng separat.

Art. 31. - (1 j Responsabilii de săli, în prezenta presedintelui sau vicepresedintelui Comisiei centrale de absolvire, predau lucrările scrise secretarului, care verifică dacă numărul lucrărilor predate corespunde cu numărul semnăturilor din procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor.

(2) Toate lucrările sunt amestecate si numerotate cu cerneală rosie de către secretarul Comisiei centrale de absolvire, separat pentru Teorie si practică penitenciară, respectiv Stiinte juridice si socioumane.

Art. 32. - Lucrările numerotate sunt predate cu proces-verbal de predare-primire pentru corectare si notare presedintilor comisiilor pentru verificarea cunostintelor.

 

SECTIUNEA a 2-a

Corectarea si notarea lucrărilor scrise

 

Art. 33. - Corectarea si notarea lucrărilor scrise se realizează de către comisiile pentru verificarea cunostintelor în intervalul de timp stabilit în Planul de învătământ.

Art. 34. - (1) Lucrările scrise se corectează si se notează de fiecare membru al comisiei respective, individual, cu note de la 10 la 1, respectându-se baremele de corectare si notare, iar notele acordate se înscriu în borderouri de notare (anexa nr. 5), cu cerneală de culoare albastră, de către fiecare membru.

(2) În cazul în care unul dintre membrii comisiei constată existenta unor înscrieri, semnături sau alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării, informează presedintele comisiei. După analizarea situatiei, împreună cu membrii comisiei, presedintele poate propune presedintelui Comisiei centrale de absolvire anularea lucrării.

(3) În intervalele de timp în care nu se corectează, lucrările scrise si borderourile de notare sunt păstrate în dulapuri metalice închise si sigilate.

(4) În intervalele de timp în care membrii comisiilor nu se află în încăperile repartizate, usile si ferestrele sunt încuiate si sigilate.

(5) Notele acordate de fiecare membru al comisiei se înscriu într-un borderou centralizator (anexa nr. 6) de către presedintele comisiei respective. Acesta calculează nota finală, reprezentând media aritmetică a notelor acordate fiecărei lucrări, cu două zecimale, fără rotunjire, si o înscrie cu cerneală de culoare albastră în borderoul centralizator.

(6) În cazul în care presedintele comisiei constată la una dintre lucrări o diferentă egală sau mai mare de un punct între notele acordate de membrii comisiei, acesta recorectează lucrarea în prezenta membrilor comisiei, stabileste nota finală a lucrării si o înscrie cu cerneală de culoare rosie în borderoul centralizator.

(7) Presedintele si membrii comisiei semnează borderoul centralizator.


(8) Notele finale se înscriu pe lucrări, cu cerneală de culoare rosie, de către presedintele comisiei care le certifică prin semnătură.

(9) Notele înscrise pe lucrări sunt verificate de către presedintele Comisiei centrale de absolvire, care certifică acest fapt prin semnătură pe fiecare lucrare.

(10) Lucrările scrise, borderourile de notare si borderoul centralizator sunt predate presedintelui Comisiei centrale de absolvire pe bază de proces-verbal.

Art. 35. - (1) Colturile secretizate ale lucrărilor se deschid de către secretar, în prezenta Comisiei centrale de absolvire.

(2) Secretarul Comisiei centrale de absolvire înscrie notele finale în procesele-verbale cu rezultatele probei scrise (anexa nr. 7) pentru fiecare comisie, apoi în procesele-verbale centralizatoare pentru fiecare comisie (anexa nr. 11), în coloana rezervată rezultatelor probei scrise.

Art. 36. - (1) Procesele-verbale cu rezultatele probei scrise la Teorie si practică penitenciară, respectiv la Stiinte juridice si socioumane se afisează la data stabilită în Planul de învătământ.

(2) Odată cu afisarea rezultatelor probei scrise se afisează termenele de depunere si de solutionare a contestatiilor, precum si zilele de desfăsurare a probelor orale de verificare a cunostintelor, stabilite în Planul de învătământ.

 

SECTIUNEA a 3-a

Solutionarea contestatiilor

 

Art. 37. - Contestatiile pentru rezultatele probei scrise se pot face separat pentru Teorie si practică penitenciară, respectiv Stiinte juridice si socioumane.

Art. 38. - (1) Contestatia este adresată presedintelui Comisiei centrale de absolvire.

(2) Contestatia este predată personal de către elev secretarului Comisiei centrale de absolvire, în termen de 24 de ore de la data si ora afisării rezultatelor probei scrise de verificare a cunostintelor.

(3) Contestatiile depuse în afara termenului precizat la alin. (2) se resping.

(4) Contestatiile depuse în termenul precizat la alin. (2) se înregistrează de către secretarul Comisiei centrale de absolvire.

Art. 39. - În cazul înregistrării unei contestatii, lucrarea respectivă se recorectează de către Comisia pentru solutionarea contestatiilor prevăzută la art. 6 alin. (3).

Art. 40. - (1) Pentru recorectare, secretarul Comisiei centrale de absolvire resigilează lucrările prin lipirea coltului drept, acoperă notele acordate initial si numerele de ordine cu etichete si le renumerotează. Presedintele Comisiei centrale de absolvire semnează coltul lipit al fiecărei lucrări, iar secretarul aplică stampila.

(2) Presedintele Comisiei centrale de absolvire predă lucrările, pe bază de proces-verbal, presedintelui Comisiei, pentru solutionarea contestatiilor.

Art. 41. - (1) Pentru fiecare specialitate, lucrările se corectează si se notează de membrii subcomisiilor pentru solutionarea contestatiilor, individual, cu note de la 10 la 1, respectându-se baremele de corectare si notare folosite la proba scrisă, iar notele acordate se înscriu cu cerneală de culoare albastră în borderourile de notare (anexa nr. 5).

(2) În intervalele de timp în care nu se corectează, lucrările si borderourile de notare sunt păstrate în dulapuri metalice închise si sigilate.

(3) În intervalele de timp în care membrii subcomisiilor pentru solutionarea contestatiilor nu se află în încăperile repartizate, usile si ferestrele sunt încuiate si sigilate.

(4) Notele acordate de fiecare membru al subcomisiei se înscriu cu cerneală de culoare albastră, într-un borderou centralizator (anexa nr. 6), de către presedintele Comisiei pentru solutionarea contestatiilor. Acesta calculează nota finală, reprezentând media aritmetică a notelor acordate fiecărei lucrări, cu două zecimale, fără rotunjire, si o înscrie în borderoul centralizator.

(5) În cazul în care presedintele Comisiei pentru solutionarea contestatiilor constată la una dintre lucrări o diferentă mai mare de un punct între notele acordate de membrii subcomisiei, acesta recorectează lucrarea în prezenta membrilor subcomisiei, stabileste nota finală a lucrării si o înscrie cu cerneală de culoare rosie în borderoul centralizator.

(6) Presedintele comisiei si membrii subcomisiei de solutionare a contestatiilor semnează borderoul centralizator.

Art. 42. - (1) Notele finale se înscriu pe lucrări, cu cerneală de culoare rosie, de către presedintele Comisiei de solutionare a contestatiilor, care le certifică prin semnătură. Notele înscrise pe lucrări sunt verificate de către presedintele Comisiei centrale de absolvire, care certifică acest fapt prin semnătură pe fiecare lucrare.

(2) Lucrările recorectate, borderourile de notare si borderourile centralizatoare sunt predate presedintelui Comisiei centrale de absolvire pe bază de proces-verbal.

Art. 43. - (1) Colturile secretizate ale lucrărilor se deschid de către secretar, în prezenta Comisiei centrale de absolvire.

(2) Secretarul Comisiei centrale de absolvire înscrie notele finale obtinute după recorectare în procesul-verbal cu rezultatele obtinute la contestatii (anexa nr. 8).

Art. 44. - (1) În cazul în care după recorectarea lucrării se constată o diferentă egală sau mai mare de un punct fată de nota initială, Comisia centrală de absolvire admite contestatia.

(2) În cazul admiterii contestatiei, secretarul întocmeste alte procese-verbale cu rezultatele probei scrise (anexa nr. 7), în care înscrie nota finală obtinută după recorectare.

(3) În cazul în care după recorectarea lucrării se constată o diferentă mai mică de un punct fată de nota initială, contestatia nu este admisă, iar nota initială nu se modifică.

(4) Nota finală acordată după recorectare este definitivă.

Art. 45. - Procesul-verbal cu rezultatele obtinute la contestatii se afisează la data stabilită în Planul de învătământ.

 

SECTIUNEA a 4-a

Desfăsurarea probelor orale de verificare a cunostintelor

 

Art. 46. - Probele orale se desfăsoară la datele stabilite în Planul de învătământ, separat pentru fiecare specialitate, în baza planificării aprobate de presedintele Comisiei centrale de absolvire.

Art. 47. - (1) Verificarea cunostintelor la probele orale se desfăsoară cu bilete de examen, elaborate de comisiile pentru verificarea cunostintelor.

(2) Fiecare bilet are acelasi număr de subiecte, cu grad de dificultate apropiat si care permite tratarea lor integrală în maximum 15 minute.

(3) Numărul de bilete de examen este cu cel putin 20% mai mare decât numărul elevilor care sustin proba orală, în aceeasi zi, la o comisie pentru verificarea cunostintelor.

Art. 48. - (1) La intrarea elevilor în sală, membrii comisiei verifică identitatea acestora pe baza legitimatiei de elev si a tabelului nominal cu elevii care sustin proba orală în ziua respectivă.

(2) Elevii se prezintă în sălile de examen echipati în uniforma de oras, fără sapcă.

(3) Elevii ocupă locurile în ordinea stabilită de presedintele comisiei, numai după ce au lăsat în afara sălii de examen toate materialele sau obiectele pe care le au asupra lor.

(4) Legitimatia de elev rămâne la vedere pe toata perioada desfăsurării probei orale.

Art. 49. - (1) După ce i s-a verificat identitatea, presedintele comisiej cere elevului să aleagă unul dintre bilete.

(2) În situatia în care elevul constată că nu poate să răspundă la subiectele de pe biletul ales, poate să solicite al doilea bilet. În acest caz, membrii comisiei scad 1 (un) punct din nota acordată pentru răspunsul prezentat.


(3) După alegerea biletului, elevul comunică numărul acestuia membrilor comisiei, primeste o ciornă stampilată, apoi i se cere să ocupe locul stabilit în sală.

(4) Fiecărui elev i se acordă maximum 20 de minute pentru pregătirea răspunsurilor la subiectele de pe biletele de examen.

Art. 50. - Elevii prezintă oral răspunsurile la subiectele de pe biletele de examen în ordinea intrării în sală. Membrii comisiilor pot interveni cu întrebări pentru clarificarea unor aspecte din răspunsurile prezentate de elevi.

Art. 51. - (1) Răspunsurile date de elevi la subiectele de pe biletele de examen se notează de presedintele si membrii comisiei cu note de la 10 la 1, iar notele acordate se înscriu cu cerneală de culoare albastră în borderouri de notare (anexa nr. 9).

(2) Notele acordate de fiecare membru al comisiei se înscriu într-un proces-verbal (anexa nr. 10) de către presedintele comisiei respective. Acesta calculează nota finală, reprezentând media aritmetică a notelor acordate, cu două zecimale, fără rotunjire, si o înscrie cu cerneală de culoare albastră în procesul-verbal.

(3) Presedintele si membrii comisiei semnează procesul-verbal.

Art. 52. - (1) Eventualele fraude se solutionează prin eliminarea elevului în cauză din examen. Presedintele comisiei îi ia elevului în cauză o declaratie, întocmeste un proces-verbal semnat si de membrii comisiei, din care să rezulte în ce a constat frauda săvârsită, la care atasează probele materiale.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1), în borderoul centralizator se înscrie mentiunea „FRAUDĂ" în rubrica rezervată notei finale.

Art. 53. - (1) Borderourile de notare si procesul-verbal sunt predate presedintelui Comisiei centrale de absolvire.

(2) Secretarul Comisiei centrale de absolvire înscrie notele finale în procesele-verbale centralizatoare pentru fiecare comisie (anexa nr. 11) în coloana rezervată rezultatelor probei orale si calculează media aritmetică a rezultatelor probei scrise si rezultatelor probei orale, cu două zecimale, fără rotunjire.

(3) Secretarul Comisiei centrale de absolvire înscrie mediile obtinute de fiecare elev la Teorie si practică penitenciară si la Stiinte juridice si socioumane în procesul-verbal final (anexa nr. 12), calculând media finală a examenului de absolvire, cu două zecimale, fără rotunjire.

Art. 54. - (1) La sfârsitul fiecărei zile în care se desfăsoară probele orale, se comunică elevilor rezultatele obtinute.

(2) La probele orale pentru verificarea cunostintelor nu se admit contestatii.

Art. 55. - (1) Procesul-verbal final se afisează la data stabilită în Planul de învătământ.

(2) Procesul-verbal final cuprinde: numele si prenumele elevilor, mediile obtinute la fiecare specialitate, media finală a examenului de absolvire si una dintre mentiunile: „PROMOVAT", „NEPROMOVAT", „NEPREZENTAT", „ELIMINAT DIN EXAMEN".

Art. 56. - În termen de 7 zile de la finalizarea examenului de absolvire, secretarul Comisiei centrale transmite Directiei management resurse umane din Administratia Natională a Penitenciarelor documentele privind examenul de absolvire (procesul-verbal final si concluziile privind desfăsurarea examenului de absolvire).

 

SECTIUNEA a 5-a

Finalizarea examenului de absolvire

 

Art. 57. - (1) Pentru a fi declarati promovati la examenul de absolvire, elevii trebuie să obtină cel putin nota 5,00 la fiecare probă scrisă si orală de evaluare a cunostintelor, iar media finală trebuie să fie cel putin 6,00.

(2) Elevii care nu îndeplinesc conditiile mentionate la alin. (1) sunt declarati „NEPROMOVAT".

Art. 58. - (1) Media de absolvire a cursului de formare initială este media aritmetică a mediei generale obtinute pe perioada cursului de formare initială si media finală a examenului de absolvire, cu două zecimale, fără rotunjire.

(2) Media generală obtinută pe perioada cursului de formare initială reprezintă media aritmetică a mediilor generale la disciplinele studiate si la purtare.

(3) Media finală a examenului de absolvire reprezintă media aritmetică a mediilor probelor de examen pentru fiecare specialitate.

 

CAPITOLUL IV

Sesiunea unică de reexaminare

 

Art. 59. - (1) Sesiunea unică de reexaminare se organizează si se desfăsoară în baza deciziei directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, în termen de cel mult 30 de zile de la data finalizării examenului de absolvire.

(2) Sesiunea unică de reexaminare presupune sustinerea tuturor probelor prevăzute pentru examenul de absolvire.

(3) Procedura de organizare si desfăsurare a sesiunii unice de reexaminare este aceeasi cu cea prevăzută pentru examenul de absolvire.

Art. 60. - La sesiunea unică de reexaminare pot participa elevii care se află în una dintre următoarele situatii:

a) au fost declarati nepromovati în conditiile art. 57 alin. (1);

b) au lipsit motivat de la probele examenului de absolvire;

c) au întrerupt examenul din motive obiective;

d) li s-au anulat lucrările în conditiile art. 34 alin (2). Art. 61. - Nu fac obiectul reexaminării elevii care:

a) au fost eliminati din examenul de absolvire pentru fraudă;

b) au lipsit nemotivat de la probele examenului de absolvire.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 62. - După promovarea examenului de absolvire sau a sesiunii unice de reexaminare, elevilor li se eliberează un certificat de absolvire (anexa nr. 13).

Art. 63. - Absolventilor Scolii Nationale de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna li se acordă gradul profesional de agent de penitenciare, prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Art. 64. - (1) Elevilor declarati nepromovati sau celor care nu s-au prezentat la probele de examen nu li se acordă gradul profesional de agent de penitenciare si sunt obligati să restituie cheltuielile de scolarizare.

(2) Elevilor aflati în situatiile prevăzute la alin. (1) li se poate elibera o adeverintă care să ateste frecventarea cursului de formare initială.

Art. 65. - (1) Este declarat sef de promotie absolventul care a obtinut cea mai mare medie de absolvire a cursului de formare initială.

(2) Gradul profesional, numele si prenumele sefului de promotie sunt înscrise pe placa de onoare a Scolii Nationale de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna.

Art. 66. - Repartizarea absolventilor la unitătile din sistemul penitenciar se realizează prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, în ordinea descrescătoare a mediilor, în functie de numărul locurilor alocate.

Art. 67. - Lucrările scrise si documentele emise cu ocazia organizării si desfăsurării examenului de absolvire se arhivează si se păstrează la Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna.

Art. 68. - Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezenta metodologie de absolvire.


 

ANEXA Nr. 1
la metodologia de absolvire

 

            Nr............din...............

DECLARATIE

 

            Subsemnatul..........................................................................................(gradul profesional, numele si prenumele) , în calitate de........................................................(functia în cadrul comisiilor) la examenul de absolvire a cursului de formare initială a agentilor de penitenciare desfăsurat în perioada..............................., declar pe propria răspundere că nu am calitatea de sot, sotie, rudă sau afin până la gradul IV inclusiv cu niciunul dintre elevi.

 

Semnătura

..................................

 

ANEXA Nr. 2

la metodologia de absolvire

 

            Nr..............din..................

PROCES-VERBAL

 

Încheiat astăzi..............., ora..........., cu ocazia desigilării variantelor cu subiectele pentru proba scrisă pentru verificarea cunostintelor la Teorie si practică penitenciară si la Stiinte juridice si socioumane.

Au fost prezenti:

 

Presedintele Comisiei centrale de admitere,

 ............................

(numele si prenumele semnătura)

Vicepresedintele Comisiei centrale de admitere,

 ............................

(numele si prenumele semnătura)

membrii Comisiei centrale de absolvire

1...................................................(gradul profesional, numele si prenumele);

 

2...................................................(gradul profesional, numele si prenumele);

secretarul Comisiei centrale de absolvire

.....................................................(gradul profesional, numele si prenumele);

elevii

1...................................................(numele si prenumele);

 

2...................................................(numele si prenumele);

 

3...................................................(numele si prenumele);

 

4...................................................(numele si prenumele);

 

            Subiectele se aflau în plicuri sigilate si stampilate, câte 3 pentru Teorie si practică penitenciară, respectiv Stiinte juridice si socioumane.

            Elevul..........................................................................(numele si prenumele) a extras plicul nr..................pentru Teorie si practică penitenciară si plicul nr..................pentru Stiinte juridice si socioumane.

            Subiectele au fost multiplicate în ...........exemplare pentru Teorie si practică penitenciară, respectiv Stiinte juridice si socioumane.

 

 

Presedintele Comisiei centrale de absolvire,

 ........................................ (semnătura)

Vicepresedintele Comisiei centrale de absolvire,

......................................... (semnătura)

Membrii Comisiei centrale de absolvire,

1........................................ (semnătura)

 

2........................................ (semnătura)

Secretarul Comisiei centrale de absolvire

 ......................................... (semnătura)

Elevii:

1........................................ (semnătura)

 

2........................................ (semnătura)

 

3........................................ (semnătura)

 

4........................................ (semnătura)

 

ANEXA Nr. 3

la metodologia de absolvire

 

            Nr............din..................

 

DECLARATIE

 

            Subsemnatul .........................................................(gradul profesional, numele si prenumele), , în calitate de supraveghetor la proba scrisă a examenului de absolvire a cursului de formare initială a agentilor de penitenciare desfăsurat în perioada............, declar pe propria răspundere următoarele:

            - nu am calitatea de sot, sotie, rudă sau afin până la gradul IV inclusiv cu niciunul dintre elevi;

            - nu sunt profesor de specialitate la disciplinele probei scrise.

 

Semnătura

......................................

 

ANEXA Nr. 4

la metodologia de absolvire

 

            Nr................din.......................

 

PROCES-VERBAL

 

            Încheiat astăzi ................, cu ocazia sustinerii probei scrise a examenului de absolvire a cursului de formare initială desfăsurat în perioada........................, între...........................................................(gradul profesional, numele si prenumele), responsabil la sala nr.....................,

            si.........................................................(gradul profesional, numele si prenumele) , secretarul Comisiei centrale de absolvire.

            în sala nr.............au sustinut proba scrisă următorii elevi:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele elevului

Numărul paginilor predate

Semnătura elevului

Semnătura responsabilului de sală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            notă:

            Prin semnătură în tabel, elevul certifică predarea si secretizarea lucrării, precum si legalitatea desfăsurării probei scrise.

            Supraveghetori sală:

            1...........................................................................

            2...........................................................................

            3...........................................................................

            Obiectiile elevilor cu privire la legalitatea desfăsurării probei scrise:

 

Am primit

Secretarul Comisiei centrale de absolvire,

……………………………………………

Am predat

Responsabil de sală,

……………………………………………

 

ANEXA Nr. 5

la metodologia de absolvire

 

Comisia pentru verificarea cunostintelor la.....................................................

perioada....................................

 

BORDEROU DE NOTARE

- Proba scrisă -

 

Proba:..................................................................

(forma de desfăsurare)

Corector:..............................................................

(gradul profesional, numele si prenumele)

 

Numărul lucrării

Nota

Observatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura

...........................

 

ANEXA Nr. 6

la metodologia de absolvire

 

Comisia pentru verificarea cunostintelor la.......................................................

perioada..........................................

 

BORDEROU CENTRALIZATOR

 

Proba:.

.......................................(forma de desfăsurare)

Presedinte comisie:

.........................................................

(gradul profesional, numele si prenumele)

Corectori:

1...................................................... (gradul profesional, numele si prenumele)

 

2..................................................... (gradul profesional, numele si prenumele)

 

 

 

 

Numărul lucrării

Corector 1

Corector 2

Media

Observatii

Nota

Nota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătură presedinte.....................

Semnătură corector 1 .........................

 

Semnătură corector 2.........................


ANEXA Nr. 7

la metodologia de absolvire

 

            Nr...................din......................

 

PROCES-VERBAL cu rezultatele probei scrise

 

            Încheiat astăzi,................., de către Comisia centrală de absolvire formată din: presedinte...........................................(gradul profesional, numele si prenumele), vicepresedinte.............................................(gradul profesional, numele si prenumele) , membri...............................................................................................................(gradul profesional, numele si prenumele), si secretar.............................................(gradul profesional, numele si prenumele)

 

În urma sustinerii probei scrise la....................................de către elevii de la cursul de formare initială desfăsurat în perioada.............................................., s-au consemnat următoarele rezultate:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele elevului

Clasa

Nota

Observatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presedinte,

...............................

(gradul profesional, numele si prenumele)

...............................

(semnătura)

Vicepresedinte,

...............................

(gradul profesional, numele si prenumele)

............................

(semnătura)

Membri,

...............................

(gradul profesional, numele si prenumele)

...............................

(semnătura)

...............................

(gradul profesional, numele si prenumele)

...............................

(semnătura)

Secretar,

...............................

(gradul profesional, numele si prenumele)

...........................

(semnătura)

 

 


ANEXA Nr. 8

la metodologia de absolvire

 

Nr...................din.......................

 

PROCES-VERBAL

cu rezultatele obtinute la contestatii la.........................................

 

            Încheiat astăzi,.................(gradul profesional, numele si prenumele), de către Comisia centrală de absolvire formată din: presedinte..........................................., vicepresedinte.............................................(gradul profesional, numele si prenumele), membri...............................................................................................................(gradul profesional, numele si prenumele) si secretar............................................. (gradul profesional, numele si prenumele) în urma recorectării lucrărilor scrise la......................................................, s-au consemnat următoarele rezultate:

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Numele si prenumele elevului

Clasa

Nota

Observatii

Initială

După recorectare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presedinte,

...............................

(gradul profesional, numele si prenumele)

...............................

(semnătura)

Vicepresedinte,

...............................

(gradul profesional, numele si prenumele)

............................

(semnătura)

Membri,

...............................

(gradul profesional, numele si prenumele)

...............................

(semnătura)

...............................

(gradul profesional, numele si prenumele)

...............................

(semnătura)

Secretar,

...............................

(gradul profesional, numele si prenumele)

...........................

            (semnătura)


 

ANEXA Nr. 9

la metodologia de absolvire

 

Comisia pentru verificarea cunostintelor la..........................................................

Perioada...........................

 

BORDEROU DE NOTARE

- Proba orală -

 

            Proba:................................................ (forma de desfăsurare)

            Examinator:........................................................ (gradul profesional, numele si prenumele)

 

Nr. crt.

Numele si prenumele elevului

Nota

Observatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura

.........................

 

ANEXA Nr. 10

la metodologia de absolvire

 

            Nr.................din......................

 

PROCES-VERBAL

cu rezultatele probei orale

 

            Încheiat astăzi,................., de către Comisia centrală de absolvire formată din: presedinte............................................(gradul profesional, numele si prenumele) si membri ................................................................... (gradul profesional, numele si prenumele), ....................................................... (gradul profesional, numele si prenumele) în urma sustinerii probei orale la.............................................de către elevii de la cursul de formare initială desfăsurat în perioada........................, s-au consemnat următoarele rezultate:

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Numele si prenumele elevului

Clasa

Nota

Media

Observatii

Examinator 1

Examinator 2

Examinator 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Presedinte,

            …………………………………

            (gradul profesional, numele si prenumele)

            ……………….

            (semnătura)

            Membri,

            …………………………………

            (gradul profesional, numele si prenumele)

            ……………….

            (semnătura)

            …………………………………

            (gradul profesional, numele si prenumele)

            ……………….

            (semnătura)

 

ANEXA Nr. 11

la metodologia de absolvire

 

            Nr..................din....................

 

PROCES-VERBAL CENTRALIZATOR

 

            Încheiat astăzi,.................(gradul profesional, numele si prenumele), de către Comisia centrală de absolvire formată din: presedinte...........................................(gradul profesional, numele si prenumele), vicepresedinte............................................., membri......................................................(gradul profesional, numele si prenumele) ,.......................................................(gradul profesional, numele si prenumele) si secretar.............................................. (gradul profesional, numele si prenumele)

            În urma sustinerii probelor scrise si orale la...............................................de către elevii de la cursul de formare initială desfăsurat în perioada....................................., s-au consemnat următoarele rezultate:

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Numele si prenumele elevului

Clasa

Nota

Media

Scris

Oral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presedinte,

...............................

(gradul profesional, numele si prenumele)

...............................

(semnătura)

Vicepresedinte,

...............................

(gradul profesional, numele si prenumele)

............................

(semnătura)

Membri,

...............................

(gradul profesional, numele si prenumele)

...............................

(semnătura)

...............................

(gradul profesional, numele si prenumele)

...............................

(semnătura)

Secretar,

...............................

(gradul profesional, numele si prenumele)

...........................

            (semnătura)

 


ANEXA Nr. 12

la metodologia de absolvire

 

            Nr................din.....................

 

PROCES-VERBAL FINAL

 

            Încheiat astăzi,................., de către Comisia centrală de absolvire formată din: presedinte...........................................(gradul profesional, numele si prenumele), vicepresedinte.............................................(gradul profesional, numele si prenumele) , membri......................................................(gradul profesional, numele si prenumele),.......................................................(gradul profesional, numele si prenumele) si secretar................................................... (gradul profesional, numele si prenumele)

            În urma sustinerii probelor scrise si orale la...................................................si la............................................. de către elevii de la cursul deformare initială desfăsurat în perioada.........................................., s-au consemnat următoarele rezultate finale la examenul de absolvire:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Clasa

Teorie si practică penitenciară

Stiinte juridice si socioumane

Media finală a examenului de absolvire

Observatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presedinte,

...............................

(gradul profesional, numele si prenumele)

...............................

(semnătura)

Vicepresedinte,

...............................

(gradul profesional, numele si prenumele)

............................

(semnătura)

Membri,

...............................

(gradul profesional, numele si prenumele)

...............................

(semnătura)

...............................

(gradul profesional, numele si prenumele)

...............................

(semnătura)

Secretar,

...............................

(gradul profesional, numele si prenumele)

...........................

            (semnătura)

 


ANEXA Nr. 13*)

la metodologia de absolvire

 

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

 


*) Anexa nr. 13 este reprodusă în facsimil.

 


EXTRAS DIN REGISTRUL MATRICOL

DIRECTORUL SCOLII

LS. ..................................

FOAIE MATRICOLĂ

Nr. crt.

DISCIPLINELE DE ÎNVĂTĂMÂNT

Medii obtinute (cifre si litere)

Nr. crt.

DISCIPLINELE DE ÎNVĂTĂMÂNT

Medii obtinute

(cifre si litere)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA CURSULUI =

 

REZULTATELE EXAMENULUI DE ABSOLVIRE

 

Nr. crt.

PROBE DE EXAMEN

NOTE OBTINUTE

1

PREGĂTIRE DE SPECIALITATE

 

2

PREGĂTIRE JURIDICĂ

 

MEDIA EXAMENULUI DE ABSOLVIRE =

 

MEDIA GENERALĂ =

 


REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 144/2007

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate*)

 


*) Republicată în temeiul art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 138/2007 pentru modificarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 8 decembrie 2007, aprobată prin Legea nr. 105/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 16 mai 2008, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 25 mai 2007, a fost rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 30 mai 2007 si a mai fost modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 1 iunie 2007, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 94/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 18 aprilie 2008.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Activitatea de verificare privind averea dobândită în perioada exercitării mandatelor sau a îndeplinirii functiilor ori demnitătilor publice, după caz, a conflictelor de interese si a incompatibilitătilorse efectuează de către Agentia Natională de Integritate, denumită în continuare Agentia, si este supusă controlului judecătoresc.

(2) Prin avere dobândită, supusă verificării în sensul prezentei legi, se întelege totalitatea bunurilor, precum si a drepturilor si obligatiilor cu valoare economică ce apartin unei persoane, care trebuie cuprinse în declaratia de avere, potrivit legii.

Art. 2. - Activitatea de verificare a averii dobândite în perioada exercitării mandatelor sau a îndeplinirii functiilor ori demnitătilor publice, după caz, a conflictelor de interese si a incompatibilitătilor se face de către inspectorii de integritate din cadrul Agentiei, potrivit prevederilor prezentei legi, care se completează cu dispozitiile actelor normative în vigoare.

Art. 3. - (1) Activitatea de verificare a averii dobândite în perioada exercitării mandatelor sau a îndeplinirii functiilor ori demnitătilor publice, după caz, a conflictelor de interese si a incompatibilitătilor pentru personalul Agentiei se face de o comisie din cadrul Consiliului, constituită în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (2).

(2) Sesizările care vizează activitatea personalului Agentiei se solutionează de Consiliu, prin comisia prevăzută la art. 26 alin. (2).

Art. 4. - (1) Agentia îsi îndeplineste atributiile de verificare prevăzute la art. 2 din oficiu sau, după caz, la sesizarea oricărei persoane fizice sau juridice interesate.

(2) Sesizarea din oficiu se face pe baza unui proces-verbal de sesizare, întocmit de presedintele Agentiei.

(3) Sesizarea de verificare depusă de persoana fizică sau juridică trebuie să indice dovezile si informatiile pe care se întemeiază, precum si sursele de unde acestea pot fi solicitate.

(4) Sesizările formulate de orice persoană trebuie semnate si datate.

(5) Sesizările de verificare care nu îndeplinesc conditiile prevăzute la alin. (3) si (4) nu sunt luate în considerare si se clasează de către inspectorul de integritate.

Art. 5. - (1) În termen de 30 de zile de la primirea sesizării, inspectorul de integritate desemnat de conducerea Agentiei, potrivit legii, efectuează verificarea prealabilă a documentelor depuse prin sesizare, inclusiv declaratia de avere si declaratia de interese ale persoanei în cauză.

(2) Inspectorul de integritate desemnat procedează la verificarea sesizării, a declaratiilor de avere prezentate si compară datele din sesizare cu cele din declaratiile de avere. În situatia în care rezultă că persoana verificată în perioada supusă controlului a dobândit si alte bunuri decât cele înscrise în declaratia de avere sau se constată neconcordante vădite, inspectorul de integritate solicită persoanei în cauză informatii si dovezi suplimentare.

(3) Dacă în urma comparării datelor din declaratii, respectiv a analizării documentelor suplimentare primite, inspectorul de integritate constată că există o diferentă vădită între averea dobândită pe parcursul exercitării functiei si veniturile realizate în aceeasi perioadă, acesta procedează după cum urmează:

a) verifică dacă diferenta vădită este justificată. În cazul în care inspectorul de integritate constată că diferenta nu este justificată, sesizează instanta competentă pentru stabilirea părtii de avere dobândită sau a bunului determinat dobândit cu caracter nejustificat, a cărui confiscare o solicită;

b) sesizează organele fiscale, în situatia în care se constată încălcarea legiSIatiei fiscale;

c) suspendă verificarea si sesizează organele de urmărire penală, în situatia în care se constată existenta unor probe sau indicii temeinice privind săvârsirea unor fapte penale.

(4) Prin diferentă vădită, în sensul prezentei legi, se întelege o diferentă între averea dobândită si veniturile realizate de cel putin 10.000 euro sau echivalentul în lei al acesteia.

(5) Dacă în urma analizei declaratiei de interese inspectorul de integritate constată existenta unui conflict, sesizează autoritătile competente.

(6) Dacă în urma analizei documentelor primite inspectorul de integritate constată existenta unei stări de incompatibilitate, acesta sesizează autoritătile competente.

(7) Dacă în urma comparării datelor din sesizare, declaratii, respectiv a analizării documentelor suplimentare primite, inspectorul de integritate constată că între averea dobândită pe parcursul exercitării functiei si veniturile realizate în aceeasi perioadă nu există o diferentă vădită care nu poate fi justificată, acesta dispune clasarea cauzei. Actul de constatare se comunică persoanelor interesate.

(8) Actele si lucrările efectuate de către inspectorii de integritate din cadrul Agentiei nu sunt publice, cu exceptia actului de constatare. După începerea verificării, persoana verificată are dreptul să fie înstiintată despre declansarea procedurii de verificare si să ia cunostintă de actele si lucrările dosarului, să fie asistată sau reprezentată de avocat si să prezinte orice elemente justificative pe care le consideră necesare.

(9) Actele întocmite de inspectorii de integritate după începerea verificării fără ca persoana verificată să fie înstiintată despre declansarea procedurii de verificare sunt nule de drept.

Art. 6. - Pe parcursul desfăsurării verificărilor, Agentia poate solicita tuturor institutiilor si autoritătilor publice implicate, precum si altor persoane juridice de drept public sau privat documentele si informatiile necesare întocmirii actului de constatare.

Art. 7. - La solicitarea motivată a inspectorului de integritate, conducătorii autoritătilor, institutiilor sau societătilor publice ori private, cei ai regiilor autonome sunt obligati să comunice acestuia, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, datele, informatiile, înscrisurile si documentele prevăzute la art. 6, indiferent de suportul acestora, precum si date, informatii sau documente pe care le detin, care ar putea conduce la solutionarea cauzei.

Art. 8. - (1) Inspectorul de integritate poate dispune, cu acordul persoanei verificate, efectuarea unei expertize pentru lămurirea neconcordantelor dintre valoarea declarată si valoarea reală a bunurilor mentionate în declaratie.

(2) Bunurile care fac obiectul unui act autentic pot fi supuse expertizei, în vederea stabilirii valorii acestora, doar în cazul în care actul autentic a fost anulat potrivit dreptului comun.

(3) Persoana verificată are dreptul să-si aleagă un expert asistent, pe cheltuială proprie.

Art. 9. - (1) Activitatea de verificare nu poate exceda limitelor sesizării.

(2) În activitatea sa, inspectorul de integritate întocmeste acte de constatare si procese-verbale.

(3) Actul de constatare trebuie să cuprindă data si locul întocmirii, numele, prenumele si calitatea celui care îl întocmeste, numele, prenumele si alte date de identificare a persoanei la care se referă, obiectiile si explicatiile acestora, numele, prenumele si calitatea persoanelor care asistă la constatare sau reprezintă persoana supusă verificării, obiectiile si explicatiile acestora, descrierea amănuntită a celor constatate, precum si măsurile luate, mentiunile prevăzute de lege pentru cazurile speciale, semnătura celui care face constatarea si a celorlalte persoane prezente, după caz.

(4) Procesul-verbal trebuie să cuprindă data si locul întocmirii, numele, prenumele si calitatea celui care îl întocmeste, numele, prenumele si alte date de identificare a persoanei la care se referă, obiectiile si explicatiile acestora, numele, prenumele si calitatea persoanelor care asistă la constatare sau reprezintă persoana supusă verificării, obiectiile si explicatiile acestora, descrierea amănuntită a celor constatate, precum si a măsurilor luate, semnătura celui care face constatarea si a celorlalte persoane prezente, după caz.

(5) Actele întocmite în cursul cercetării prealabile sau al procedurii de verificare pot constitui mijloace de probă, potrivit legii.

 

CAPITOLUL II

Implementarea prevederilor legale privind declaratiile de avere si de interese

 

Art. 10. - (1) În cadrul entitătilor unde persoanele care, în conformitate cu prevederile legale, au obligatia de a depune declaratii de avere si de interese se desemnează persoane care vor asigura implementarea prevederilor legale privind declaratiile de avere si de interese.

(2) Declaratiile de avere si declaratiile de interese se depun după cum urmează:

a) Presedintele României, consilierii prezidentiali si consilierii de stat - la persoana desemnată de seful Cancelariei Administratiei Prezidentiale;

b) presedintii Camerelor Parlamentului, deputatii si senatorii - la persoana desemnată de secretarul general al Camerei din care acestia fac parte;

c) primul-ministru, membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat si asimilatii acestora, precum si consilierii de stat din aparatul de lucru al primului-ministru - la persoana desemnată de secretarul general al Guvernului;

d) membrii Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorii, procurorii, asistentii judiciari si magistratii-asistenti - la persoana desemnată de secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii;

e) membrii Consiliului National de Integritate, precum si presedintele si vicepresedintele Agentiei - la persoana desemnată de secretarul general al Senatului;

f) consilierii judeteni si consilierii locali, precum si primarii si viceprimarii - la persoana desemnată de secretarii unitătilor administrativ-teritoriale respective;

g) prefectii si subprefectii - la persoana desemnată de secretarul cancelariei prefectului;

h) alte categorii de persoane prevăzute de lege - la persoana desemnată de seful compartimentului de resurse umane sau, după caz, de seful secretariatului din cadrul autoritătilor publice, institutiilor publice sau unitătilor din care fac parte.

(3) În exercitarea atributiilor prevăzute de prezenta lege, persoanele desemnate potrivit alin. (2) sunt subordonate direct conducătorului institutiei respective, care răspunde pentru desfăsurarea în bune conditii a activitătii acestora.

Art. 11. - Atributiile persoanelor desemnate potrivit art. 10 sunt următoarele:

a) primesc, înregistrează declaratiile de avere si declaratiile de interese si eliberează imediat depunătorului o dovadă de primire;

b) la cerere, pun la dispozitia personalului formularele declaratiilor de avere si de interese;

c) oferă consultantă pentru completarea corectă a rubricilor din declaratii si pentru depunerea în termen a acestora;

d) evidentiază declaratiile de avere si declaratiile de interese în registre speciale, cu caracter public, denumite Registrul declaratiilor de avere si Registrul declaratiilor de interese, al căror model se stabileste prin hotărâre a Guvernului*), la propunerea Agentiei;

e) asigură publicarea si mentinerea declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese, pe pagina de internet a institutiei, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire. Declaratiile de avere si de interese se păstrează pe pagina de internet cel putin 5 ani de la publicare, după care se arhivează potrivit legii;

f) trimit Agentiei, în termen de cel mult 10 zile de la primire, copii certificate ale declaratiilor de avere si ale declaratiilor de interese primite, pe care Agentia le publică pe pagina proprie de internet, în termen de 30 de zile de la primirea acestora, si le mentine publicate pe durata prevăzută de dispozitiile lit. e);

g) publică pe pagina de internet a institutiei, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, numele si functia persoanelor care nu depun declaratia de avere sau declaratia de interese în termen de cel mult 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere, date pe care le comunică Agentiei;

h) acordă consultantă referitor la continutul si aplicarea prevederilor legale privind declararea si verificarea averilor, conflictele de interese si incompatibilitătile si întocmeste note de opinie în acest sens, la solicitarea persoanelor care au obligatia depunerii declaratiilor.

Art. 12. - (1) Dacă în termen de 10 zile de la primirea declaratiei, persoanele desemnate potrivit prevederilor art. 10 sau persoana care semnează declaratia sesizează deficiente în completarea acesteia vor recomanda, în scris, persoanei în cauză rectificarea declaratiei, în termen de cel mult 20 de zile. Declaratia rectificată poate fi însotită de documente justificative.

(2) Declaratia rectificată depusă împreună cu eventualele documente se trimit de îndată Agentiei.

(3) Până la expirarea termenului de depunere a declaratiei rectificate, Agentia nu poate declansa procedurile prevăzute de prezenta lege.

 

*)A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 175/2008 privind stabilirea modelelor Registrului declaratiilor de avere si Registrului declaratiilor de interese, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 22 februarie 2008.

 


CAPITOLUL III

Agentia Natională de Integritate

 

SECTIUNEA 1

Organizare si functionare

 

Art. 13. - (1) Se înfiintează Agentia Natională de Integritate, autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, ce functionează la nivel national, ca structură unică, cu sediul în municipiul Bucuresti.

(2) Personalul Agentiei este format din presedintele Agentiei, vicepresedintele Agentiei, inspectori de integritate, functionari publici si personal contractual. Presedintele Agentiei este demnitar cu rang de secretar de stat, vicepresedintele Agentiei este demnitar cu rang de subsecretar de stat, iar functia de inspector de integritate este functie publică cu statut special.

(3) Prin hotărâre a Consiliului National de Integritate, la propunerea presedintelui Agentiei, la nivel teritorial se pot înfiinta structuri ale Agentiei.

Art. 14. - Agentia exercită următoarele atributii, cu respectarea principiilor legalitătii, impartialitătii, independentei, celeritătii, dreptului la apărare si bunei administrări:

a) verifică declaratiile de avere si declaratiile de interese;

b) efectuează controlul depunerii la termen a declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese de către persoanele prevăzute de lege;

c) constată că între averea dobândită pe parcursul exercitării functiei si veniturile realizate în aceeasi perioadă există o diferentă vădită care nu poate fi justificată si sesizează instanta competentă pentru stabilirea părtii de avere dobândită sau a bunului determinat dobândit cu caracter nejustificat, a cărui confiscare o solicită;

d) constată nerespectarea dispozitiilor legale privind conflictul de interese si regimul incompatibilitătilor;

e) dispune clasarea sesizării, când diferenta între averea dobândită si veniturile realizate nu este vădită sau bunurile sunt justificate sau, după caz, când nu se dovedeste conflictul de interese ori starea de incompatibilitate;

f) sesizează organul de urmărire penală dacă există probe sau indicii temeinice privind săvârsirea unei fapte prevăzute de legea penală;

g) aplică sanctiunile si ia măsurile prevăzute de lege în competenta sa sau, după caz, sesizează autoritătile ori institutiile competente în vederea luării măsurilor si aplicării sanctiunilor prevăzute de lege;

h) elaborează studii, analize, întocmeste statistici anuale privind declaratiile de avere, declaratiile de interese, precum si cu privire la verificarea acestora, efectuată de către cei în drept, si dezvoltă relatii de parteneriat cu persoanele care exercită demnitătile si functiile prevăzute de prezenta lege, inclusiv prin acordarea de servicii de asistentă;

i) elaborează si difuzează ghiduri practice sau alte materiale în domeniu, întocmind propriile materiale în acest sens, având în vedere practica organelor judiciare.

Art. 15. - (1) În îndeplinirea atributiilor care îi revin potrivit legii, Agentia actionează potrivit principiului independentei operationale.

(2) Agentia este condusă de un presedinte, ajutat de un vicepresedinte, numiti în functie de către Senat, pe bază de concurs sau examen, după caz, la propunerea Consiliului National de Integritate.

(3) Potrivit principiului independentei operationale, presedintele, vicepresedintele si inspectorii de integritate nu vor solicita sau primi dispozitii privind derularea verificărilor de la nicio autoritate publică, institutie sau persoană.

Art. 16. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Agentiei se asigură integral de la bugetul de stat. Proiectul de buget se întocmeste de presedintele sau, după caz, de vicepresedintele Agentiei, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, si se înaintează Guvernului, pentru a fi inclus distinct în proiectul bugetului de stat supus aprobării prin lege.

(2) Presedintele Agentiei are calitatea de ordonator principal de credite. În cazul în care functia de presedinte al Agentiei este vacantă, precum si în orice alte cazuri în care presedintele se află în imposibilitatea de a-si exercita functia, calitatea de ordonator principal de credite este exercitată de vicepresedintele Agentiei.

(3) Numărul maxim de posturi pentru Agentie este de 200, putând fi modificat prin legea bugetului de stat, la propunerea presedintelui Agentiei.

(4) Structura organizatorică a Agentiei, atributiile, sarcinile si răspunderile personalului din aparatul propriu al Agentiei se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei.

Art. 17. - (1) În vederea desfăsurării activitătii în conditii de profesionalism, cu respectarea principiilor impartialitătii, independentei, celeritătii si bunei administrări, repartizarea cauzelor se face în mod aleatoriu, în sistem informatizat, de către conducerea Agentiei.

(2) Redistribuirea cauzelor repartizate inspectorilor de integritate se poate face numai în următoarele cazuri:

a) imposibilitatea de exercitare a atributiilor, timp de cel putin 20 de zile;

b) solicitarea motivată a inspectorului de integritate căruia i-a fost repartizată lucrarea;

c) suspendarea din activitate, în conditiile legii;

d) incompatibilitate;

e) conflict de interese;

f) admiterea declaratiei de abtinere sau a cererii de recuzare a inspectorului de integritate;

g) lăsarea cauzei în nelucrare mai mult de 10 zile.

 

SECTIUNEA a 2-a

Statutul personalului Agentiei

 

Art. 18. - (1) Poate fi numită în functia de inspector de integritate persoana care îndeplineste conditiile prevăzute la art. 19 alin. (2).

(2) Numirea inspectorilor de integritate se face pe baza unui concurs sau examen, organizat potrivit regulamentului aprobat prin hotărâre*) a Consiliului National de Integritate, la propunerea presedintelui Agentiei, si publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum si pe pagina de internet a Agentiei.

(3) Numirea inspectorului de integritate, a celorlalti functionari publici si, respectiv, a personalului contractual se face potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările ulterioare, si Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Personalului Agentiei îi este interzis să îsi exprime public opinia cu privire la cauzele aflate pe rolul Agentiei.

(5) Personalul Agentiei are obligatia de a nu divulga datele sau informatiile la care a avut acces altfel decât în conditiile legii. Această obligatie se mentine timp de 5 ani si după încetarea activitătii, sub sanctiunea legii penale.


(6) Personalul Agentiei răspunde civil, disciplinar, contraventional, administrativ si penal, în conditiile legii.


*) A se vedea Hotărârea Consiliului National de Integritate nr. 3/2008 privind aprobarea Regulamentului de desfăsurare a concursului sau examenului pentru ocuparea functiei de inspector de integritate în cadrul Agentiei Nationale de Integritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 14 februarie 2008, cu modificăriie si completările ulterioare.

 

Art. 19. - (1) Presedintele si vicepresedintele Agentiei sunt numiti în functie de către Senat, pentru un mandat de 4 ani, care nu poate fi reînnoit, în urma concursului organizat potrivit prezentei legi.

(2) Poate fi numită în functia de presedinte sau de vicepresedinte al Agentiei persoana care îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) este cetătean român;

b) are capacitate deplină de exercitiu;

c) are studii superioare juridice sau economice atestate în conditiile legii;

d) nu face si nici nu a făcut parte, în ultimii 3 ani, din niciun partid politic, formatiune sau aliantă politică;

e) nu a fost agent sau colaborator al serviciilor de informatii înainte de anul 1990, nu a fost si nu este lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informatii;

f) nu a fost condamnat pentru infractiuni săvârsite cu intentie, pentru care nu a intervenit reabilitarea, si care îl fac incompatibil cu functia de demnitate publică, si nu are cazier fiscal;

g) este apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei.

(3) Dovada îndeplinirii conditiilor prevăzute la alin. (2) lit. d) si e) se face pe baza declaratiei pe propria răspundere, autentificată de un notar public.

Art. 20. - (1) În termen de 5 zile de la aprobarea Regulamentului de desfăsurare a concursului sau a examenului, Consiliul va face publică declansarea procedurii de selectie a presedintelui sau a vicepresedintelui, prin publicarea unui anunt pe pagina de internet a Agentiei, în cel putin 3 ziare cu acoperire natională si în Monitorul Oficial al României, Partea a lll-a. Finantarea cheltuielilor ocazionate de organizarea si desfăsurarea concursului sau a examenului în vederea numirii presedintelui sau a vicepresedintelui Agentiei, după caz, se asigură de către aceasta.

(2) Candidaturile însotite de actele doveditoare se depun, în termen de 30 de zile de la publicarea anuntului, la compartimentul de resurse umane din cadrul Agentiei.

Art. 21. - (1) În cel mult 10 zile de la expirarea termenului de depunere a candidaturilor, Consiliul National de Integritate va verifica respectarea conditiilor prevăzute la art. 19 alin. (2) si va efectua selectia dosarelor candidatilor.

(2) În termen de 30 de zile de la terminarea verificărilor, candidatii care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 19 alin. (2) vor sustine un concurs.

Art. 22. - (1) Conditiile si procedura de desfăsurare a concursului se stabilesc prin regulament.

(2) Regulamentul de desfăsurare a concursului sau examenului se aprobă prin hotărâre *) a Consiliului National de Integritate si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si pe pagina de internet a Agentiei, în termen de 15 zile de la constituirea Consiliului.

(3) Tematica de concurs si componenta comisiilor pentru organizarea concursului, elaborarea subiectelor, corectarea lucrărilor si solutionarea contestatiilor se stabilesc prin hotărâre a Consiliului National de Integritate si se publică pe pagina de internet a Agentiei.

(4) Concursul sau examenul constă într-o probă scrisă si în sustinerea unui interviu.

(5) Subiectele de concurs la proba scrisă se stabilesc pe baza tematicii de concurs, astfel încât să reflecte atât

cunostintele de specialitate ale candidatilor, cât si calitătile de conducere si organizare. Subiectele se notează fiecare cu puncte de la 1 la 100.

(6) Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie să obtină un punctaj minim de 70 de puncte la fiecare subiect.

(7) Contestatiile se depun în termen de două zile de la afisarea rezultatelor si se solutionează în termen de două zile de la expirarea termenului de depunere.

(8) Candidatii care au obtinut punctajul minim prevăzut la alin. (6) vor sustine un interviu în fata Consiliului National de Integritate în termen de 5 zile de la solutionarea contestatiilor.

(9) Rezultatele concursului sunt validate de Consiliul National de Integritate, în termen de 15 zile de la solutionarea contestatiilor.

(10- În cel mult 10 zile de la depunerea candidaturilor, comisia de organizare a concursului solicită Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii să verifice si să comunice acesteia apartenenta sau colaborarea candidatilor cu serviciile de informatii înainte de anul 1990. Rezultatele verificărilor se atasează la dosarul candidatului.

Art. 23. - Numirea în functie a candidatilor admisi se face de către Senat, în termen de 15 zile de la validarea rezultatelor concursului, potrivit regulamentului.

Art. 24. - (1) În termen de 5 zile de la validarea concursului sau examenului presedintele si vicepresedintele Agentiei depun în fata Senatului următorul jurământ: „Jur să respect Constitutia si legile tării, să apăr drepturile si libertătile fundamentale ale persoanei, să-mi îndeplinesc atributiile cu onoare, constiintă si fără părtinire. Asa să-mi ajute Dumnezeu!" sau, după caz, rostesc următoarea formulă: „Mă oblig să respect Constitutia si legile tării, să apăr drepturile si libertătile fundamentale ale persoanei, să-mi îndeplinesc atributiile cu onoare, constiintă si fără părtinire." Referirea la divinitate nu este obligatorie.

(2) Refuzul depunerii jurământului sau al rostirii formulei atrage nulitatea numirii în functie.

Art. 25. - Presedintele si vicepresedintele Agentiei pot fi eliberati din functie în următoarele situatii:

a) demisie;

b) incapacitate managerială, constatată potrivit prevederilor art. 26 alin. (2);

c) condamnarea definitivă pentru săvârsirea unei infractiuni;

d) când se constată nerespectarea dispozitiilor legale privind conflictul de interese, regimul incompatibilitătilor sau când se dispune confiscarea unei părti din avere ori a unui bun determinat;

e) neîndeplinirea oricăreia dintre conditiile prevăzute la art. 19 alin. (2).

Art. 26. - (1) În situatiile prevăzute la art. 25, Senatul dispune, prin hotărâre, eliberarea din functie, la propunerea Consiliului National de Integritate.

(2) Constatarea situatiei prevăzute la art. 25 lit. b) se face de o comisie alcătuită din 5 membri desemnati de Consiliu, la propunerea presedintelui Consiliului, care, pe baza informărilor si a rapoartelor întocmite de Agentie, asigură evaluarea capacitătii manageriale a functiilor Agentiei. Concluziile comisiei de evaluare se prezintă Consiliului si se înaintează Senatului de presedintele Consiliului.

(3) Senatul poate dispune efectuarea unui raport anual de audit extern independent.

(4) Constatarea situatiilor prevăzute la art. 25 lit. c) si e) se face de către Consiliul National de Integritate, din oficiu sau la sesizarea oricărei persoane.

 

*) Ase vedea Hotărârea Consiliului National de Integritate nr. 2/2007 privind aprobarea Regulamentului de desfăsurare a concursului sau examenului pentru ocuparea functiilor de presedinte si vicepresedinte ai Agentiei Nationale de Integritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 17 iulie 2007, cu modificările si completările ulterioare.


 

Art. 27. - Functiile de presedinte si vicepresedinte ale Agentiei sunt incompatibile cu orice altă functie publică sau privată, cu exceptia functiilor sau activitătilor exclusiv didactice din învătământul superior.

Art. 28. - (1) Principalele atributii ale presedintelui Agentiei sunt următoarele:

a) organizează, coordonează, conduce si controlează, în limitele legii, activitatea curentă a Agentiei;

b) aprobă statul de functii si de personal;

c) numeste, prin ordin, personalul Agentiei, în conditiile legii;

d) exercită actiunea disciplinară împotriva personalului din subordine;

e) asigură publicarea raportului anual de activitate a Agentiei si a auditului extern independent pe pagina de internet a Agentiei;

f) prezintă Consiliului, trimestrial sau la cererea acestuia, ori de câte ori este necesar, informările referitoare la activitatea Agentiei;

g) reprezintă institutia în raporturile cu orice altă institutie publică sau privată ori persoană fizică;

h) asigură întocmirea strategiei Agentiei privind activitatea de control al averilor si de verificare a conflictelor de interese, tinând seama si de recomandările Consiliului. Strategia se întocmeste anual si se prezintă pentru aprobare Consiliului;

i) emite ordine si instructiuni;

j) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege.

(2) Vicepresedintele Agentiei exercită atributiile prevăzute de prezenta lege ori încredintate de presedintele Agentiei. În cazul în care presedintele Agentiei se află în imposibilitatea de a-si exercita functia sau functia este vacantă, vicepresedintele exercită toate atributiile prevăzute la alin. (1).

(3) Presedintele si vicepresedintele Agentiei nu îndeplinesc atributii operative în domeniul controlului averilor sau verificării conflictelor de interese.

Art. 29. - (1) Salarizarea si celelalte drepturi ale personalului Agentiei se stabilesc tinându-se seama de importanta, răspunderea, complexitatea si riscurile activitătii desfăsurate, de interdictiile si incompatibiiitătile prevăzute de lege, urmărindu-se garantarea independentei si a autonomiei acestuia, potrivit legii.

(2) Presedintele si vicepresedintele Agentiei sunt salarizati potrivit lit. A pct. 1 din anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acordă functionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare, si beneficiază de indemnizatia de conducere prevăzută în anexa nr. 1 lit. C pct. 1 din anexa nr. 1 la aceeasi ordonantă, pentru presedinte, respectiv pct. 2 pentru vicepresedinte, si de alte sporuri, premii si drepturi salariale prevăzute de lege pentru inspectorii de integritate.

(3) Nivelul salariilor de bază pentru functiile de inspector de integritate sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(4) Personalul Agentiei beneficiază pentru activitatea desfăsurată de un spor de confidentialitate de 30%, calculat la salariul de bază, cu exceptia presedintelui si a vicepresedintelui Agentiei, precum si a inspectorilor de integritate, care vor beneficia de un spor de confidentialitate de 50%, calculat la salariul de bază.

(5) Salariile de bază ale înaltilor functionari publici, ale functionarilor publici si ale personalului contractual din cadrul Agentiei sunt cele prevăzute pentru aceleasi categorii de personal din aparatul Guvernului, majorate cu 10%.

(6) Inspectorii de integritate, înaltii functionari publici, functionarii publici si personalul contractual din cadrul Agentiei beneficiază, pe lângă salariile de bază, de sporuri, premii si celelalte drepturi, inclusiv de indemnizatie de conducere, după caz, reglementate de lege pentru categoria respectivă de personal, aplicabile personalului din aparatul Guvernului.

(7) Membrii Consiliului au dreptul la o indemnizatie de sedintă egală cu 20% din venitul salarial brut pe care îl încasează presedintele Agentiei, iar presedintele Consiliului va avea o indemnizatie de sedintă mai mare cu 10% decât indemnizatia ce se acordă membrilor Consiliului. Aceste drepturi se impozitează în conditiile legii.

(8) Agentia suportă pentru membrii Consiliului cheltuielile de deplasare de la domiciliu, în cazul în care domiciliul acestora se află în altă localitate decât municipiul Bucuresti, precum si celelalte cheltuieli necesare efectuării deplasărilor în tară si în străinătate, în interesul realizării obiectivelor prezentei legi.

Art. 30. - (1) Paza sediilor Agentiei, a bunurilor si a valorilor apartinând acestora, supravegherea accesului si mentinerea ordinii interioare necesare desfăsurării normale a activitătii în aceste sedii se asigură, în mod gratuit, de către Jandarmeria Română, prin structurile sale specializate.

(2) Efectivele de jandarmi si fondurile necesare asigurării pazei si protectiei obiectivelor si personalului Agentiei se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea presedintelui Agentiei. Instituirea pazei cu efective de jandarmi se va realiza numai în măsura în care se vor suplimenta efectivele si fondurile financiare necesare prestării acestui serviciu. Modul de utilizare a personalului jandarmeriei pentru asigurarea pazei si protectiei obiectivelor si personalului Agentiei se stabilesc prin protocol încheiat între Ministerul Administratiei si Internelor si Agentie.

Art. 31. - (1) Arestarea preventivă sau punerea în miscare a actiunii penale împotriva presedintelui si vicepresedintelui Agentiei sau a unui inspector de integritate al Agentiei atrage suspendarea de drept din functia pe care acesta o detine.

(2) În termen de 24 de ore de la data la care s-au dispus măsurile prevăzute la alin. (1) procurorul sau, după caz, judecătorul comunică solutia dispusă Agentiei si, după caz, Consiliului National de Integritate.

(3) Suspendarea din functie se constată de Consiliul National de Integritate pentru presedintele si vicepresedintele Agentiei si, respectiv, de presedintele Agentiei pentru personalul din subordine. Aceasta se comunică persoanei în cauză.

(4) Dacă presedintele si vicepresedintele Agentiei sunt suspendati din functie, Consiliul National de Integritate deleagă atributiile de conducere unui inspector de integritate. Interimatul încetează la data revenirii în functie a titularilor sau la data numirii altor persoane.

(5) Dacă se dispune scoaterea de sub urmărire penală ori încetarea urmăririi penale, achitarea sau încetarea procesului penal prin hotărâre definitivă, suspendarea încetează, iar persoana respectivă va fi reintegrată în functia detinută anterior si îi vor fi achitate drepturile salariale aferente perioadei de suspendare.

Art. 32. - (1) Evaluarea calitătii managementului Agentiei se face anual, printr-un audit extern independent.

(2) Finantarea auditului prevăzut la alin. (1) se face din bugetul Agentiei. Selectarea entitătii care va efectua auditul se face cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice.

(3) La procedura de achizitie publică nu pot participa entităti din sectorul public sau entităti din sectorul privat la care statul este actionar.

Art. 33. - (1) Raportul de audit se întocmeste în primele 3 luni ale anului si cuprinde, în mod obligatoriu, recomandări privind modul de îndeplinire a atributiilor manageriale, organizarea eficientă, comportamentul si comunicarea, asumarea responsabilitătilor de către conducerea Agentiei,


precum si recomandări privind necesitatea de reducere sau, după caz, de suplimentare a posturilor Agentiei.

(2) În termen de maximum 5 zile de la primirea raportului de audit presedintele Agentiei procedează la comunicarea acestuia Consiliului National de Integritate.

 

CAPITOLUL IV

Consiliul National de Integritate

 

Art. 34. - Consiliul National de Integritate, denumit în continuare Consiliul, este organismul reprezentativ, aflat sub control parlamentar exercitat de Senat, cu activitate nepermanentă, care îndeplineste atributiile prevăzute de prezenta lege.

Art. 35. - (1) Consiliul este numit de Senat si este format dintr-un număr de membri desemnati după cum urmează:

a) câte un membru desemnat de către fiecare grup parlamentar din Senat, plus grupul minoritătilor nationale din Camera Deputatilor;

b) un reprezentant al Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti si un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;

c) un reprezentant al Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din România, desemnat de adunarea generală, potrivit statutului;

d) un reprezentant al Asociatiei Municipiilor din România, desemnat de adunarea generală, potrivit statutului;

e) un reprezentant al Asociatiei Oraselor din România, desemnat de adunarea generală, potrivit statutului;

f) un reprezentant al Asociatiei Comunelor din România, desemnat de adunarea generală, potrivit statutului;

g) un reprezentant al înaltilor functionari publici si un reprezentant al functionarilor publici, desemnati de Agentia Natională a Functionarilor Publici;

h) un reprezentant desemnat de comun acord de asociatiile magistratilor, legal constituite;

i) un reprezentant desemnat de organizatiile societătii civile legal constituite, cu activitate în domeniul drepturilor omului, juridic sau economico-financiar.

(2) Entitătile prevăzute la alin. (1) îsi vor desemna reprezentantii în Consiliu în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a legii. Consiliul este valabil constituit dacă sunt desemnati cel putin jumătate plus unu dintre membri de către entitătile prevăzute la alin. (1).

(3) Entitătile prevăzute la alin. (1) vor desemna în mod corespunzător câte un supleant.

(4) În termen de 5 zile de la desemnarea de către entitătile prevăzute la alin. (1) a membrilor Consiliului, Senatul convoacă sedinta de constituire a Consiliului. Sedinta este legal constituită dacă participă cel putin jumătate plus unu dintre membrii Consiliului.

Art. 36. - (1) Presedintele Consiliului este ales dintre membrii acestuia, prin votul secret a cel putin jumătate plus unu dintre membri, în termen de 5 zile de la data sedintei de constituire a Consiliului.

(2) Presedintele Consiliului poate fi revocat prin votul secret a cel putin două treimi din numărul total al membrilor Consiliului, în cazul în care a încălcat Constitutia si legile tării sau a executat cu rea-credintă atributiile ce îi revin prin functia detinută.

Art. 37. - (1) Mandatul membrilor Consiliului este de 3 ani si poate fi reînnoit o singură dată.

(2) Mandatul de membru al Consiliului încetează la data desemnării noilor membri, cu respectarea prevederilor alin. (1).

(3) Mandatul de membru încetează, înainte de termen, prin revocare de către Senat, pentru neîndeplinirea atributiilor legale, prin demisie ori în caz de deces.

(4) Supleantul participă cu drepturi depline la sedintele Consiliului, în absenta membrului Consiliului pe care îl înlocuieste.

(5) În cazurile prevăzute la alin. (3), desemnarea noilor membri ai Consiliului sau, după caz, a supleantilor acestora se face potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) si (3).

(6) Între a 90-a zi si a 30-a zi înaintea expirării mandatului Consiliului, se vor desemna membrii viitorului Consiliu.

Art. 38. - (1) Sedintele Consiliului sunt publice. (2) Consiliul are următoarele atributii:

a) propune Senatului numirea si revocarea din functie a presedintelui si vicepresedintelui Agentiei;

b) constată suspendarea din functie a presedintelui si vicepresedintelui Agentiei;

c) aprobă prin hotărâre regulamentul sedintelor Consiliului;

d) aprobă regulamentul de desfăsurare a concursului sau examenului pentru numirea în functie a presedintelui si vicepresedintelui Agentiei, precum si tematica de concurs si componenta comisiilor pentru organizarea concursului sau examenului, elaborarea subiectelor, corectarea lucrărilor si solutionarea contestatiilor, adoptând hotărâri în acest sens;

e) analizează informările si rapoartele pe care le prezintă presedintele Agentiei referitoare la activitatea acesteia, trimestrial sau ori de câte ori sunt cerute de Consiliu, prin presedintele acestuia;

f) formulează recomandări referitoare la strategia si activitatea Agentiei privind activitatea de verificare a averilor si a conflictelor de interese;

g) analizează raportul anual de audit prevăzut la art. 33;

h) înaintează Senatului, anual si ori de câte ori consideră necesar, un raport despre activitatea Agentiei;

i) orice alte atributii prevăzute de lege.

Art. 39. - Membrii Consiliului au obligatia ca, în exercitarea atributiilor ce le revin, să se abtină de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor lor politice privind activitatea Consiliului sau a Agentiei si să nu favorizeze vreun partid politic sau vreo organizatie căreia îi este aplicabil acelasi regim juridic ca si partidelor politice.

Art. 40. - (1) Consiliul se întruneste lunar sau ori de câte ori este necesar.

(2) Convocarea Consiliului se face de presedintele Consiliului sau de un număr de membri care reprezintă cel putin un sfert din totalul membrilor săi.

(3) Consiliul lucrează în prezenta a cel putin două treimi din numărul membrilor săi si adoptă hotărâri cu votul majoritătii simple a membrilor prezenti.

(4) Secretariatul Consiliului este asigurat de personalul desemnat din cadrul Agentiei.

(5) Lucrările Consiliului se desfăsoară, de regulă, la sediul Agentiei.

 

CAPITOLUL V

Declararea averilor si a intereselor

 

Art. 41. - (1) Următoarele categorii de persoane au obligatia declarării averii si a intereselor:

1. Presedintele României;

2. consilierii prezidentiali si consilierii de stat;

3. deputatii si senatorii;

4. membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat, asimilatii acestora, precum si consilierii de stat din aparatul de lucru al primului-ministru;

5. membrii Consiliului Superior al Magistraturii;

6. judecătorii, procurorii, magistratii-asistenti, asimilatii acestora, precum si asistentii judiciari;

7. personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecătoresti si parchetelor;

8. judecătorii Curtii Constitutionale;

9. membrii Curtii de Conturi si personalul Curtii de Conturi;

10. presedintele Consiliului LegiSIativ si presedintii de sectie;


11. Avocatul Poporului si adjunctii săi;

12. presedintele si vicepresedintele Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

13. membrii Consiliului Concurentei;

14. membrii Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii;

15. membrii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare;

16. membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor;

17. membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private;

18. membrii Consiliului National pentru Combaterea Discriminării;

19. membrii Consiliului National al Audiovizualului;

20. membrii consiliilor de administratie si ai comitetelor directoare ale Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune;

21. membrii Consiliului National de Integritate, precum si presedintele si vicepresedintele Agentiei Nationale de Integritate;

22. directorul general si membrii consiliului director al Agentiei Nationale de PresăAGERPRES;

23. directorul Serviciului Român de Informatii, prim-adjunctul si adjunctii săi;

24. directorul Serviciului de Informatii Externe si adjunctii săi;

25. personalul diplomatic si consular;

26. directorul Serviciului de Protectie si Pază, prim-adjunctul si adjunctul său;

27. directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale, prim-adjunctul si adjunctii săi;

28. alesii locali;

29. persoanele cu functii de conducere si de control, precum si functionarii publici, inclusiv cei cu statut special, care îsi desfăsoară activitatea în cadrul tuturor autoritătilor publice centrale ori locale sau, după caz, în cadrul tuturor institutiilor publice;

30. persoanele cu functii de conducere si de control din cadrul unitătilor sistemului de învătământ de stat si al unitătilor de stat din sistemul de sănătate publică;

31. personalul încadrat la cabinetul demnitarului, precum si personalul încadrat la cancelaria prefectului;

32. membrii consiliilor de administratie, ai consiliilor de conducere sau ai consiliilor de supraveghere, precum si persoanele care detin functii de conducere în cadrul regiilor autonome de interes national sau local, companiilor si societătilor nationale sau, după caz, al societătilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar sau semnificativ;

33. guvernatorul, prim-viceguvernatorul, viceguvernatorii, membrii consiliului de administratie, angajatii cu functii de conducere ai Băncii Nationale a României, precum si personalul din conducerea băncilor la care statul este actionar majoritar sau semnificativ;

34. personalul institutiilor publice implicate în realizarea procesului de privatizare;

35. presedintii, vicepresedintii, secretarii si trezorierii federatiilor si confederatiilor sindicale.

(2) Obligatia privind declararea averii si a intereselor revine, în conditiile prezentei legi, si celorlalte categorii de persoane, cu exceptia celor apartinând cultelor religioase, care sunt numite în functie de Presedintele României, de Parlament, de Guvern sau de primul-ministru.

Art. 42. - (1) Persoanele care candidează pentru functiile de Presedinte al României, deputat, senator, consilier judetean, consilier local sau primar sunt obligate să îsi declare averea si interesele.

(2) Declaratiile de avere si de interese se depun la Biroul Electoral Central sau, după caz, la biroul electoral de circumscriptie, odată cu declaratia de acceptare a candidaturii, în două exemplare. Biroul Electoral Central si biroul electoral de circumscriptie transmit un exemplar al declaratiilor de avere si de interese la Agentie, în termen de cel mult 48 de ore de la depunere.

(3) Declaratiile de avere si de interese ale candidatilor pentru functia de Presedinte al României se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a lll-a, precum si pe pagina de internet a Agentiei, în termen de 10 zile de la data depunerii sau primirii, după caz, si se mentin publicate pe această pagină.

(4) Declaratiile de avere si de interese ale candidatilor pentru functia de deputat, senator, consilier judetean, consilier local sau primar se publică pe pagina de internet a Agentiei, în termen de 10 zile de la data primirii, si se mentin publicate pe această pagină.

Art. 43. - (1) Declaratiile de avere si de interese reprezintă acte personale si irevocabile, putând fi rectificate numai în conditiile prevăzute de prezenta lege.

(2) Declaratia de avere se face în scris, pe propria răspundere, si cuprinde bunurile proprii, comune si cele detinute în indiviziune, precum si cele ale copiilor aflati în întretinere, potrivit anexei la Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru declaratia de avere si pentru declaratia de interese, aprobată prin Legea nr. 158/2005, care se aplică în mod corespunzător.

(3) Declaratia de interese se face, în scris, pe proprie răspundere si cuprinde functiile si activitătile, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2005, aprobată prin Legea nr. 158/2005.

Art. 44. - (1) Declaratiile de avere si de interese se depun în termen de 15 zile de la data numirii sau alegerii în functie ori de la data începerii activitătii.

(2) Persoanele prevăzute de lege au obligatia să depună sau să actualizeze declaratiile de avere si de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie, pentru anul fiscal anterior.

(3) În termen de cel mult 15 zile de la data încheierii mandatului sau a încetării activitătii, persoanele prevăzute de lege au obligatia să depună o nouă declaratie de avere si declaratie de interese.

(4) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele care nu aveau obligatia de a depune declaratia de avere si declaratia de interese, pentru care legea stabileste această obligatie, trebuie să depună aceste declaratii, potrivit legii.

 

CAPITOLUL VI

Verificarea averilor, a conflictelor de interese si a incompatibilitătilor

 

Art. 45. - (1) Agentia începe verificarea averilor si a conflictelor de interese, precum si a incompatibilitătilor, dacă în urma verificării prealabile rezultă probe sau indicii temeinice referitoare la încălcarea prevederilor legale.

(2) Dispozitiile privind definitia conflictului de interese, precum si obligatiile ce decurg pentru persoanele supuse dispozitiilor legale privind conflictele de interese sunt cele cuprinse în Constitutie, în Legea nr. 161/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si în alte acte normative.


(3) Dispozitiile art. 72 din cap. II. titlul IV al Legii nr. 161/2003, cu modificările si completările ulterioare, se aplică si persoanelor prevăzute la art. 41 alin. (1) pct. 5-26 si 28, cu exceptia functionarilor publici, pct. 29-33 si alin. (2).

(4) Dispozitiile prezentei legi privind regimul incompatibilitătilor se completează cu prevederile Legii nr. 161/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 46. - (1) Agentia întocmeste un act de constatare dacă, în urma probelor aflate la dosar, rezultă că:

a) între averea dobândită pe parcursul exercitării functiei si veniturile realizate în aceeasi perioadă sunt diferente vădite, iar dobândirea unei cote-părti din avere sau a anumitor bunuri determinate nu este justificată, cauza se trimite instantei competente, care poate dispune confiscarea unei părti din averea dobândită sau unui bun determinat;

b) una dintre persoanele supuse dispozitiilor legale privind conflictele de interese a emis un act administrativ, a încheiat un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii, cu încălcarea obligatiilor legale privind conflictul de interese;

c) una dintre persoanele prevăzute de lege se află în stare de incompatibilitate;

d) persoana verificată nu a actionat cu încălcarea obligatiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilitătilor.

(2) Inspectorul de integritate comunică persoanei verificate actul de constatare, în termen de cel mult 5 zile de la data întocmirii.

(3) Agentia sesizează organul de urmărire penală sau organul fiscal competent dacă există probe sau indicii temeinice privind săvârsirea unei fapte prevăzute de legea penală. Verificarea efectuată de inspectorul de integritate se suspendă până la solutionarea cauzei de către organul judiciar, potrivit legii. În acest caz, termenul de prescriptie a răspunderii disciplinare se suspendă până la reluarea verificării de către Agentie. Sesizarea organului fiscal competent se face în vederea stabilirii obligatiilor fiscale, potrivit legii.

Art. 47. - (1) În cazul unui conflict de interese, toate actele juridice sau administrative încheiate direct sau prin persoane interpuse, cu încălcarea dispozitiilor legale privind conflictul de interese, sunt lovite de nulitate absolută.

(2) Actiunea în constatarea nulitătii absolute a actelor juridice sau administrative încheiate cu încălcarea obligatiilor legale privind conflictul de interese poate fi introdusă de Agentie chiar dacă persoana în cauză nu mai detine acea functie.

(3) Instanta va dispune motivat constatarea nulitătii absolute si anularea beneficiilor patrimoniale.

Art. 48. - (1) Pentru solutionarea cererii de confiscare a unei părti din avere sau a unui bun determinat, în termen de 15 zile de la data comunicării actului de constatare Agentia trimite dosarul curtii de apel, sectia de contencios administrativ si fiscal, în a cărei circumscriptie locuieste persoana verificată. Actiunea este scutită de taxă de timbru. Pentru Presedintele României, primul-ministru, membrii Guvernului, secretarul general al Guvernului, senatori si deputati, judecătorii înaltei Curti de Casatie si Justitie, judecătorii curtilor de apel si procurorii parchetelor de pe lângă aceste instante, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie, membrii Consiliului Superior al Magistraturii, membrii Curtii de Conturi si judecătorii Curtii Constitutionale, precum si conducătorii autoritătilor publice numiti de Presedintele României, Parlament sau de primul-ministru, aflati în functie, competenta de judecată apartine înaltei Curti de Casatie si Justitie, Sectia de contencios administrativ si fiscal, care judecă în complet de 3 judecători. Dispozitiile art. 16-20, art. 23-34 si art. 38 din Legea nr. 115/1996, cu modificările si completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

(2- În termen de 15 zile de la data comunicării actului de constatare a conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate, persoana verificată poate face contestatie la curtea de apel, sectia de contencios administrativ si fiscal, în a cărei circumscriptie locuieste. Actiunea este scutită de taxă de timbru. Prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

(3) Constatarea conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate rămâne definitivă la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), în cazul în care nu a fost formulată contestatia, sau la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoresti ca urmare a judecării contestatiei.

Art. 49. - (1) Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat că a emis un act administrativ, a încheiat un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea obligatiilor legale privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară si se sanctionează potrivit reglementării aplicabile demnitătii, functiei sau activitătii respective, dacă fapta nu întruneste elementele constitutive ale unei infractiuni.

(2) Persoana eliberată sau destituită din functie este decăzută din dreptul de a mai exercita o functie sau o demnitate publică dintre cele prevăzute la art. 41, cu exceptia celor elective, pe o perioadă de până la 3 ani de la data eliberării sau destituirii din functia sau demnitatea publică respectivă. Interdictia se dispune, la solicitarea Agentiei, de către instanta competentă prevăzută la art. 48 alin. (1), ca sanctiune complementară, în cazul confiscării unei părti din averea dobândită sau a unui bun determinat ori în cazul conflictelor de interese.

(3) Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat starea de incompatibilitate constituie temei pentru eliberarea din functie sau, după caz, constituie abatere disciplinară si se sanctionează potrivit reglementării aplicabile demnitătii, functiei sau activitătii respective.

(4) Dacă persoana cercetată nu mai ocupă o functie sau o demnitate publică dintre cele prevăzute la art. 41 la data rămânerii definitive a actului de constatare, aceasta este decăzută din dreptul de a mai ocupa o functie sau o demnitate publică dintre cele prevăzute de lege, cu exceptia celor elective, pe o perioadă de 3 ani de la data rămânerii definitive a actului de constatare. Interdictia se dispune, la solicitarea Agentiei, de către instanta competentă prevăzută la art. 48 alin. (1), ca sanctiune complementară, în cazul confiscării unei părti din averea dobândită sau a unui bun determinat ori în cazul conflictelor de interese.

Art. 50. - (1) Actul rămas definitiv, prin care se constată caracterul nejustificat al averii sau al unei părti din aceasta ori prin care se constată conflictul de interese ori starea de incompatibilitate, se publică pe pagina de internet a Agentiei si se comunică, în termen de 10 zile, organelor care aplică sanctiuni disciplinare sau care dispun revocarea, destituirea ori eliberarea din functie, precum si organelor fiscale competente.

(2) Agentia va comunica, de asemenea, actul de constatare, după cum urmează:

a) pentru Presedintele României si pentru primul-ministru - Parlamentului;

b) pentru ceilalti membri ai Guvernului - primului-ministru, care propune Presedintelui României eliberarea din functie, potrivit Legii nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare;

c) pentru secretarii de stat, subsecretarii de stat, precum si pentru asimilatii acestora - primului-ministru, care poate dispune eliberarea din functie;


d) pentru senatori si deputati - Camerei din care face parte parlamentarul, care va aplica sanctiunile disciplinare potrivit legii si regulamentului Camerei respective;

e) pentru judecători, procurori, membrii Consiliului Superior al Magistraturii si magistrati-asistenti - Consiliului Superior al Magistraturii, care va aplica o sanctiune disciplinară;

f) pentru judecătorii Curtii Constitutionale - Curtii Constitutionale, care va aplica o sanctiune disciplinară;

g) pentru membrii Curtii de Conturi, Avocatul Poporului si adjunctii săi - Parlamentului;

h) pentru alesii locali, cu exceptia primarilor - consiliului local sau, după caz, consiliului judetean, care va aplica o sanctiune disciplinară, potrivit legii;

i) pentru primari - consiliului local;

j) pentru functionarii publici - comisiei de disciplină sau consiliului de disciplină, care propune autoritătii prevăzute de lege aplicarea unei sanctiuni, potrivit legii;

k) pentru celelalte persoane prevăzute la art. 41 -comisiilor de disciplină, autoritătii ori institutiei competente, care vor aplica o sanctiune disciplinară, potrivit legii.

(3) Sanctiunea disciplinară se dispune si în cazul în care actul de constatare al Agentiei a fost comunicat si organelor de urmărire penală, potrivit alin. (2).

(4) Prin derogare de la dispozitiile legilor speciale care reglementează răspunderea disciplinară, sanctiunea poate fi aplicată în termen de cel mult 6 luni de la data rămânerii definitive a actului de constatare, potrivit prevederilor art. 48.

 

CAPITOLUL VII

Alte sanctiuni

 

Art. 51. - (1) Nerespectarea dispozitiilor art. 7 se sanctionează cu amendă de 200 lei pentru fiecare zi de întârziere. Sesizarea instantei se face de către inspectorul de integritate din cadrul Agentiei.

(2) Instanta competentă să decidă aplicarea amenzii prevăzute la alin. (1) este judecătoria în a cărei circumscriptie se află sediul persoanei juridice sanctionate. Judecata se face de urgentă si cu precădere, cu citarea părtilor.

(3) Hotărârea instantei prin care se aplică amenda este supusă recursului, în termen de 10 zile de la pronuntare, pentru cei prezenti, si de la comunicare, pentru cei absenti.

Art. 52. - (1) Fapta persoanelor care, cu intentie, depun declaratii de avere care nu corespund adevărului constituie infractiunea de fals în declaratii si se pedepseste potrivit Codului penal.

(2) Fapta celui care, cu stiintă, în sesizarea adresată Agentiei face afirmatii mincinoase sau produce ori ticluieste probe mincinoase cu privire la caracterul nejustificat al averii unei persoane constituie infractiunea de denuntare calomnioasă si se pedepseste potrivit Codului penal.

Art. 53. - (1) Fapta uneia dintre persoanele prevăzute de lege care, cu intentie, depune o declaratie de interese care nu corespunde adevărului constituie infractiunea de fals în declaratii si se pedepseste potrivit Codului penal.

(2) Fapta celui care, cu stiintă, în sesizarea adresată Agentiei face afirmatii mincinoase sau produce ori ticluieste probe cu privire la existenta conflictului de interese al unei persoane supuse dispozitiilor legale privind conflictele de interese constituie infractiunea de denuntare calomnioasă si se pedepseste potrivit Codului penal.

Art. 54. - (1) Nedepunerea declaratiei de avere si a declaratiei de interese în termenele prevăzute de lege constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei si declansarea din oficiu a procedurii de control.

(2) Nerespectarea obligatiilor prevăzute de lege de către persoanele desemnate potrivit prevederilor art. 10 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei. Aceeasi sanctiune se aplică si conducătorului entitătii respective dacă acesta nu îndeplineste obligatiile prevăzute de prezenta lege.

Art. 55. - Neaplicarea sanctiunii disciplinare sau neconstatarea încetării functiei publice, după caz, atunci când actul de constatare a rămas definitiv constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei.

Art. 56. - Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevăzute de prezenta lege se fac de persoanele împuternicite din cadrul Agentiei. Împotriva actelor de sanctionare se poate face plângere în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 57. - Dispozitiile prezentei legi se completează cu dispozitiile Legii nr. 115/1996, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003, cu modificările si completările ulterioare, ale Codului de procedură civilă, ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu dispozitiile altor acte normative, dacă acestea nu sunt contrare prezentei legi.


*) Legea nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 25 mai 2007.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 58. - În cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, potrivit art. 62 alin. (1) lit. b), documentele din arhiva aflată la comisiile prevăzute de Legea nr. 115/1996, cu modificările si completările ulterioare, se predau, pe bază de proces-verbal, Agentiei. Cauzele în care verificările sunt în curs vor fi solutionate în continuare de către comisiile de cercetare a averilor, potrivit Legii nr. 115/1996, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 59. - Pentru ocuparea functiilor de presedinte si vicepresedinte ai Agentiei, documentele se depun la Consiliu.

Art. 60. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele desemnate potrivit art. 10 vor asigura implementarea prevederilor prezentei legi si vor introduce în regulamentele de ordine interioară prevederi detaliate privitoare la declararea averii, declararea intereselor si a incompatibilitătilor, adaptate specificului respectivei institutii, care vor fi aduse la cunostintă tuturor angajatilor împreună cu prevederile prezentei legi.

Art. 61. - Amenzile aplicate în temeiul prezentei legi se constituie venit la bugetul de stat.

Art. 62. - (1) Prezenta lege intră în vigoare:

a) la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I*), în ceea ce priveste cap. III si IV, referitoare la Agentia Natională de Integritate si la Consiliul National de Integritate;

b) la 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, în ceea ce priveste cap. I, II si cap. V-VII.

(2) Consiliul National de Integritate va fi desemnat în termen de cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, potrivit alin. (1) lit. a).

(3) Presedintele si vicepresedintele Agentiei vor fi numiti de către Senat, în conditiile prezentei legi.

(4) Agentia va functiona cu un număr de 28 de posturi până la data când devine operatională, cu încadrarea în termenul prevăzut la alin. (1). Până la data de 15 decembrie 2007, Ministerul Economiei si Finantelor, Ministerul Justitiei, Ministerul Internelor si Reformei Administrative, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse*), Agentia Natională de Administrare Fiscală si Agentia Natională a Functionarilor Publici vor detasa persoane care vor desfăsura operatiuni legate de înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei. La data la care Agentia devine operatională, aceste persoane pot opta, cu acordul presedintelui Agentiei, pentru desfăsurarea activitătii în cadrul Agentiei, prin transfer, potrivit legii.

(5) Institutiile prevăzute la alin. (4) vor desemna personalul detasat, după cum urmează:

a) Ministerul Economiei si Finantelor - 4 persoane;

b) Ministerul Justitiei - 6 persoane;

c) Ministerul Internelor si Reformei Administrative - 5 persoane;

d) Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse - 4 persoane;

e) Agentia Natională de Administrare Fiscală - 6 persoane;

f) Agentia Natională a Functionarilor Publici - 3 persoane.

(6- În vederea respectării dispozitiilor alin. (2)-(5), Guvernul alocă resursele financiare, materiale si logistice în vederea functionării Agentiei, în termen de cel mult 20 de zile de [a intrarea în vigoare a prezentei legi, potrivit alin. (1) lit. a). În acelasi termen, Guvernul si autoritătile administratiei publice locale vor lua măsuri pentru asigurarea sediului Agentiei.

(7) Prima evaluare a activitătii Agentiei se va face începând cu mandatul presedintelui, numit potrivit art. 23.

Art. 63. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, potrivit art. 62 alin. (1) lit. b), se abrogă:

a) art. 1,2, art. 3 alin. (2) si (3), art. 4-9, art. 11-13, art. 14 alin. (1), art. 15 lit. b), art. 16 alin. (2), art. 19, art. 21-23, art. 32, 35, 36, 38 si 39 din Legea nr. 115/1996, cu modificările si completările ulterioare;

b) cap. I. „Dispozitii generale", alin. (3)-(7) ale art. 73, art. 74, alin. (3) si (4) ale art. 76 din cap. II „Conflictul de interese" si art. 112 si 113 din cap. VI „Dispozitii comune" din titlul IV „Conflictul de interese si regimul incompatibilitătilor în exercitarea demnitătilor publice si functiilor publice" al cărtii I „Reglementări generale pentru prevenirea si combaterea coruptiei" din Legea nr. 161/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificările si completările ulterioare;

c) art. 54 alin. (1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Dispozitiile privind incompatibilitătile prevăzute la art. 80-110 din cap. III, titlul IV, cartea I, precum si cele prevăzute la art. 115-117 din cap. VII, titlul IV, cartea I din Legea nr. 161/2003, cu modificările si completările ulterioare, sunt si rămân în vigoare.

(3) Dispozitiile prezentei legi referitoare la verificarea conflictelor de interese si de constatare a incompatibilitătilor nu se aplică magistratilor în activitatea de solutionare a cauzelor aflate pe rolul instantelor de judecată si al parchetelor de pe lângă acestea, cu privire la care s-a invocat conflictul de interese sau constatarea incompatibilitătilor.

Art. 64. - Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 28 octombrie 1996, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 14, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Ordonanta de clasare se comunică părtilor si parchetului competent, precum si directiei generale judetene a finantelor publice în a cărei rază domiciliază persoana a cărei avere este supusă verificării."

2. La articolul 16, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Presedintele curtii de apel sau presedintele sectiei de contencios administrativ si fiscal, primind dosarul, fixează termen de judecată, potrivit legii, si dispune citarea tuturor părtilor care au fost chemate la Agentie. Statul, prin Ministerul Finantelor Publice, va fi întotdeauna citat în instantă. Participarea procurorului si a Agentiei Nationale de Integritate este obligatorie."

3. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - Sentintele curtii de apel - sectia de contencios administrativ si fiscal pot fi atacate cu recurs de părtile interesate, de Agentie si procuror, în termen de 15 zile de la comunicare, la înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal."

4. În tot cuprinsul Legii nr. 115/1996, sintagma „comisia de cercetare" se înlocuieste cu denumirea „Agentia Natională de Integritate".


*) Potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 24 decembrie 2008, în cuprinsul actelor normative în vigoare denumirile Ministerul Economiei si Finantelor, Ministerul Justitiei, Ministerul Internelor si Reformei Administrative si Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse s-au înlocuit cu denumirile Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Justitiei si Libertătilor Cetătenesti, Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

 

ANEXĂ

 

SALARIILE DE BAZĂ

pentru personalul încadrat în functiile de inspector de integritate

 

Nr. crt.

Functia publică

Clasa

Gradul profesional

Treapta de salarizare

Salariul de bază

- lei -

1.

Inspector de integritate

I

Superior

1

3.500

 

 

I

Superior

2

3.200

 

 

I

Superior

3

3.000

 

 

I

Principal

1

2.700

 

 

I

Principal

2

2.500

 

 

I

Principal

3

2.300

 

 

I

Asistent

1

2.000

 

 

I

Asistent

2

1.700

 

 

I

Asistent

3

1.500

 

 

 

Debutant

-

1.100

 

RECTIFICĂRI

 

La Decretul nr. 226/1992 privind conferirea titlului de „Erou-martir al Revolutiei române din decembrie 1989", a titlului de „Luptător pentru victoria Revolutiei române din decembrie 1989" si a medaliei „Revolutia română din decembrie 1989", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 24 februarie 1993, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 3 „Titlul de «Luptător pentru victoria Revolutiei române din decembrie 1989»":

- la Asociatia „16-21 Decembrie", în loc de: „Cotăranu Ion"se va citi: „Cotoranu loan"si în loc de: „P/uf Birtan losifse va citi: „P/uf Birton losif";

- la Asociatia „Tomis" - Constanta, în loc de: „Gliteanu Stere" se va citi: „Guteanu Stere".

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.450/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 1 octombrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 1, la pozitia 47, în loc de: „47. Harghel Irina, fiica lui Serghei si Valentina (fiica lui Sandu Ion, născut la 1.01.1919 în satul lleciul Nou, raionul Sîngerei), născută la data de 18 septembrie 1980 în localitatea Gleciul Nou, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Sîngerei, satul Bălăsesti. (16.846/2003)" se va citi: „47. Harghel Irina, fiica lui Serghei si Valentina (fiica lui Sandu Ion, născut la 1.01.1919 în satul Heciul Nou, raionul Sîngerei), născută la data de 18 septembrie 1980 în localitatea Heciul Nou, raionul Sîngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Sîngerei, satul Bălăsesti. (16.846/2003)".

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.607/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 27 octombrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 2, la pozitia 81, în loc de: „81. Puscas Anna, fiica lui Grigorită Anton (născut la 9.02.1930 în localitatea Chisinău) si Grigorită Măria, născută la data de 22 decembrie 1968 în localitatea Costesti, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bender, str. Sovetscaia nr. 81, ap. 12. (16.865/2003) Copii minori: Puscas Denis Ion, născut la data de 15.05.1991, si Puscas StaniSIav, născut la data de 27.05.1995. "se va citi: „81. Puscas Anna, fiica lui Grigorită Anton (născut la 9.02.1930 în localitatea Chisinău) si Grigorită Măria, născută la data de 22 decembrie 1968 în localitatea Costesti, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bender, str. Sovetscaia nr. 81, ap. 12. (16.865/2003) Copii minori: Puscas Denis, născut la data de 15.05.1991, si Puscas StaniSIav, născut la data de 27.05.1995."

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 649/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 martie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 1, la pozitia 122, în loc de: „122. Fotesco Doina, fiica lui Victor si Doina, născută la data de 2 ianuarie 1986 în localitatea Sîngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Dobrogea, str. Decebalnr. 2, ap. 68. (15.555/2003)"se va citi: „122. Fotesco Doina, fiica lui Victor si Galina, născută la data de 2 ianuarie 1986 în localitatea Sîngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Dobrogea, str. Decebal nr. 2, ap. 68. (15.555/2003)";

- În anexa nr. 2, la pozitia 36, în loc de: „36. Doroschevici Roman, fiul lui Ion si Nina (fiica lui Jignea Tudor, născut la 19.10.1925 în localitatea Nisporeni, si Efrosinia), născut la data de 24 decembrie 1984 în localitatea Tiraspol, judetul Tiraspol, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bender, str. 40 Let Pobedînr. 23, ap. 61 (964/2005)"se va citi: „36. Doroschevici Roman, fiul lui Ivan si Nina (fiica lui Jignea Tudor, născut la 19.10.1925 în localitatea Nisporeni, si Efrosinia), născut la data de 24 decembrie 1984 în localitatea Tiraspol, judetul Tiraspol, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bender, str. 40 Let Pobedînr. 23, ap. 61 (964/2005)";

- În anexa nr. 2, la pozitia 48, în loc de:„48. Hâtu Valeriu, fiul luiAfanasie si Măria (fiica lui Crăciun Ion, născut în anul 1915 în localitatea Cantemir, si Ioana), născut la data de 28 august 1987 în localitatea Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cociulia, raionul Cantemir. (3.620/2005)" se va citi: „48. Hâtu Valeriu, fiul lui Afanasie si Măria (fiica lui Crăciun Ion, născut în anul 1915 în localitatea Cantemir, si Ioana), născut la data de 28 august 1987 în localitatea Cociulia Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cociulia, raionul Cantemir. (3.620/2005)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 741/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 25 martie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 1, la pozitia 137, în loc de: „137. Ciorbă Ana, fiica lui Todirică Ion (născut la 28.01.1931 în localitatea Telenesti) si Elena, născută la data de 2 iulie 1968 în localitatea Cucioaia, judetul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Moscova nr. 16,


ap. 149. (3.110/2004)" se va citi: „137. Ciorbă Ana, fiica lui Todirică Ion (născut la 28.01.1931 în localitatea Cucioaia, judetul Telenesti) si Elena, născută la data de 2 iulie 1968 în localitatea Cucioaia, judetul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Moscova nr. 16, ap. 149. (3.110/2004)";

- În anexa nr. 1, la pozitia 350, în loc de: „350. Mocanu Emanoil, fiul lui Emanoil (născut la 1.11.1929 în localitatea Cârpesti) si Olga, născut la data de 7 mai 1971 în localitatea Cârpesti, raionul Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cârpesti, raionul Cantemir, judetul Cahul. (8.888/2003)" se va citi: „350. Mocanu Emanoil, fiul lui Emanoil (născut la 1.11.1929 în localitatea Cîrpesti) si Olga, născut la data de 7 mai 1971 în localitatea Cîrpesti, raionul Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cîrpesti, raionul Cantemir, judetul Cahul. (8.888/2003)";

- În anexa nr. 2, la pozitia 116, în loc de: „116. Stratan Victor, fiul lui Stefan (născut la 25.03.1911 în localitatea Mândresti, judetul Orhei) si Eugenia, născut la data de 26 august 1944 în localitatea Mândresti, judetul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ion Creangă nr. 78, ap. 64. (3.557/2003)"se va citi:„116. Stratan Victor, fiul lui Stefan (născut la 25.03.191 1 în localitatea Mîndresti, judetul Orhei) si Eugenia, născut la data de 26 august 1944 în localitatea Mîndresti, raionul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ion Creangă nr. 78, ap. 64. (3.557/2003)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 865/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 27 martie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 1, la pozitia 60, în loc de: „60. Cojocari Alexandru, fiul lui Vasile (fiul lui Alexandru, născut la 12.11.1918 în localitatea Fălesti-Bocani) si Elisaveta, născut la data de 2 octombrie 1976 în localitatea Fălesti-Bocani, raionul Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Fălesti-Bocani. (3.090/2006) Copii minori: Cojocari Vasile, născut la data de 2.09.2001, si Cojocari Ana, născută la data de 22 septembrie 2005." se va citi: „60. Cojocari Alexandru, fiul lui Vasile (fiul lui Alexandru, născut la 12.11.1918 în localitatea Bocăni, raionul Fălesti) si Elisaveta, născut la data de 2 octombrie 1976 în localitatea Bocăni, raionul Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bocăni, raionul Fălesti. (3.090/2006) Copii minori: Cojocari Vasile, născut la data de 2 septembrie 2001, si Cojocari Ana, născută la data de 22 septembrie 2005.";

- În anexa nr. 2, la pozitia 58, în loc de: „58. lastremschi Irina, fiica lui Mihail si Măria (fiica lui Mereacre Simion, născut la 24.05.1923 în localitatea Costesti), născută la data de 17 august 1988 în localitatea Mascăuti, judetul Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Zîmbreni, raionul laloveni. (1.763/2008)" se va citi: „58. lastremschi Irina, fiica lui Mihail si Măria (fiica lui Mereacre Simion, născut la 24.05.1923 în localitatea Costesti), născută la data de 17 august 1988 în localitatea Mascăuti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Zîmbreni, raionul laloveni. (1.763/2008)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.134/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 15 aprilie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 1, la pozitia 174, în loc de: „174. Patracheev Măria, fiica lui Rebeja Pantelimon (născut la 10.08.1909 în localitatea Corjova) si Teodosia, născută la data de 3 august 1948 în localitatea Corjova, raionul Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Tohatin. (2.194/2008)" se va citi: „174. Patracheev Măria, fiica lui Rebeja Pantelimon (născut la 10.08.1909 în localitatea Corjova) si Feodosia, născută la data de 3 august 1948 în localitatea Corjova, raionul Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Tohatin. (2.194/2008)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.214/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 28 aprilie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 1, la pozitia 28, în loc de: „28. Ciobanu Valentina, fiica lui Andrei (născut în anul 1923 în localitatea Căsăuti, judetul Soroca) si Măria, născută la data de 30 aprilie 1959 în localitatea Căsăuti, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. Spătarul Milescu nr. 13, bl. 2, ap. 58. (2.004/2004)" se va citi: „28. Ciobanu Valentina, fiica lui Andrei (născut în anul 1923 în localitatea Cosăuti, judetul Soroca) si Măria, născută la data de 30 aprilie 1959 în localitatea Cosăuti, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. Spătarul Milescu nr. 13, bl. 2, ap. 58. (2.004/2004)";

- în anexa nr. 1, la pozitia 39, în loc de: „39. Dodon Elena, fiica lui Lutcan Gheorghe si Vera (fiica lui Rosea Pavel si Ioana, născută la 10.05.1915 în localitatea Rădeni), născută la data de 15 decembrie 1980 în localitatea Călărasi, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Călărasi, str. M. Viteazul nr. 21. (10.397/2003) Copii minori: Dodon Elena, născută la data de 27.05.2000." se va citi: „39. Dodon Elena, fiica lui Lutcan Gheorghe si Vera (fiica lui Rosea Pavel si Ioana, născută la 10.05.1915 în localitatea Rădeni), născută la data de 15 decembrie 1980 în localitatea Călărasi, judetul Ungheni, Republica


Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Călărasi, str. M. Viteazul nr. 21.(10.397/2003) Copii minori: Dodon Daniel, născut la data de 27.05.2000."

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.237/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 28 aprilie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 1, la pozitia 89, în loc de: „89. Surguci Maia, fiica lui Crucovici Ion (născut la 1.02.1938 în localitatea Mihuleni, raionul Soldănesti) si Măria, născută la data de 28 mai 1961 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Stăuceni, Str. Tineretului nr. 55, raionul Criuleni (2.283/2008)" se va citi: „89. Surguci Maia, fiica lui Crucovici Ion (născut la 1.02.1938 în localitatea Mihuleni, raionul Soldănesti) si Măria, născută la data de 28 mai 1961 în localitatea CimiSIia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Stăuceni, Str. Tineretului nr. 55, raionul Criuleni (2.283/2008)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.239/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 29 aprilie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 1, la pozitia 277, în loc de: „277. Ucrainciuc Vera, fiica lui Gîlca Emilian (născut la 10.02.1919 în localitatea Rezina) si Valentina, născută la data de 12 ianuarie 1960 în localitatea Brînzeni, judetul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Rezina, str. 27 August nr. 46, ap. 13 (13.249/2003)"se va citi: „277. Ucrainciuc Vera, fiica lui Gîlca Emilian (născut la 10.02.1919 în localitatea Rezina) si Valentina, născută la data de 12 ianuarie 1960 în localitatea Brînzenii Vechi, raionul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Rezina, str. 27 August nr. 46, ap. 13. (13.249/2003)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.406/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 21 mai 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 1, la pozitia 114, în loc de: „114. Vagher Haghit, fiica lui Isidorsi Judith, născută la data de 13 februarie 1977 în localitatea Haifa, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, str. Haim Laskov 36 (215/2005)" se va citi: „114. Vagner Haghit, fiica lui Isidorsi Judith, născută la data de 13 februarie 1977 în localitatea Haifa, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, str. Haim Laskov 36. (215/2005)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.637/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 25 iunie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 2, la pozitia 40, în loc de: „40. Gherasim Nicolae, fiul lui Gheorghe (născut la 4.09.1930 în localitatea Boian) si Domnica, născut la data de 18 septembrie 1964 în localitatea Boian, Cernăuti, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Cuza-Vodă nr. 9, ap. 113. (1.133/2007) Copii minori: Gherasim Victor, născut la data de 15.07.1992, si Gherasim Corina, născută la data de 11.08.1997."se va citi: „40. Gherasim Nicolae, fiul lui Gheorghe (născut la 4.09.1930 în localitatea Boian) si Domnica, născut la data de 18 septembrie 1964 în localitatea Boian, Cernăuti, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Cuza Vodă nr. 9, ap. 113. (1.133/2007) Copii minori: Gherasim Victor, născut la data de 15.07.1992, si Gherasim Corina, născută la data de 11.05.1997."

 

În anexa la Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 39/2009 privind aprobarea Instructiunii nr. 4/2009 de modificare a Instructiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 14 iulie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- la art. I pct. 2, prima coloană, în loc de: „rd. 35 = rd. 36 la 42

rd. 50 = rd. 51 + 55 rd. 91 = rd. 92 + 94"

se va citi: „rd. 35 = rd. 36 + 42

rd. 50 = rd. 51 la 55 rd. 91 =rd. 92 la 94".


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.