MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 548/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 548            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Joi, 6 august 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

841. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Vrancea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vrancea

 

845. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.688/2008 privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilitătii publice pentru lucrarea de interes national „Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, Tronsonul Drumul Taberei - Universitate"

 

847. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unei suprafete totale de teren de 10.841 m2, trecută în domeniul public al statului, în vederea finalizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitie „Constructia variantei de ocolire Deva si Orăstie la profil de autostradă"

 

848. - Hotărâre pentru aprobarea atestării orasului Târgu-Neamt, judetul Neamt, ca statiune turistica de interes national

 

850. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile din domeniul public si privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor- Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Caras-Severin în domeniul public al comunei Berliste si în administrarea Consiliului Local al Comunei Berliste, judetul Caras-Severin

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

511. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 40/2009 pentru stabilirea unor reguli detaliate de implementare a măsurilor din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurală 2007-2013 si Programului operational pentru pescuit în ceea ce priveste aplicarea regulii cumulului ajutoarelor

 

1.991. - Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR

 

1.998. - Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea destinatarilor agreati în cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR si a Normelor tehnice privind agrearea vehiculelor rutiere si containerelor pentru transportul mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR

 

1.999. - Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea normelor tehnice de completare, utilizare si tipărire a declaratiei sumare si a documentului administrativ unic, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 9.988/2006

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Vrancea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vrancea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Vrancea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vrancea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 si 663 bis din 6 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu o nouă anexă pentru atestarea apartenentei bunurilor care apartin domeniului public al comunei Popesti, judetul Vrancea, înfiintată prin Legea nr. 207/2003 privind înfiintarea comunei Popesti, prin reorganizarea comunei Urechesti, judetul Vrancea, respectiv anexa nr. 67 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Popesti", prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 22 iulie 2009.

Nr. 841.


 

ANEXA

Anexa nr. 67 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002

 

Inventarul bunurilor care apartin domeniului publicai comunei Popesti

 

Sectiunea 1 Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

(mii lei)

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

1.

1.6.4

Sediu - Consiliul Local al Comunei Popesti

Comuna Popesti, satul Popesti, constructie în suprafată de 252 m2, cu teren aferent situat în tarlaua nr. 33, parcela nr. 2440-2441 în suprafată de 1.216 m2 (vie si curte)

2004

516,66 24,274

Domeniul public al comunei Popesti,   Hotărârea Consiliului Local Popesti nr. 16/14.05.2009

Protocol predare-primire nr. 1.987/30.06.2004

2.

1.6.2

Căminul Cultural al Comunei Popesti

Comuna Popesti, satul Popesti, constructie în suprafată de 514 m2, cu teren aferent situat în tarlaua nr. 18, parcela nr. 520 în suprafată de 1.918 m2, curte

2004

749,99 38,287

Domeniul public al comunei Popesti, Hotărârea Consiliului Local Popesti nr. 16/14.05.2009

Protocol predare-primire nr. 1.987/30.06.2004

3.

1.6.2

Scoala Generală nr. 1

Comuna Popesti, satul Popesti, corp 2, 6 săli de clasă, constructie în suprafată de 445 m2;

corp 3, 7 săli de clasă, în suprafată de 560 m2, cu terenul aferent situat în tarlaua nr. 33, parcela nr. 2425-2424, în suprafată de 4.848 m2 (curte si livadă)

2004

 

2004

125,13

317,05

96,776

Domeniul public al comunei Popesti, Hotărârea Consiliului Local Popesti nr. 16/14.05.2009,

Protocol predare-primire nr. 1.987/30.06.2004, art.166 alin. 41 din Legea nr. 84/1995

4.

1.6.2

Scoala Generală nr. 2

Comuna Popesti, satul Popesti, zona Runcu,

două săli de clasă, constructie în suprafată de 100 m2, cu terenul aferent situat în tarlaua nr. 3, parcelele nr. 62 si 63 în suprafată de 2.280 m2, curte si arabil

2004

50,01

45,513

Domeniul public al comunei Popesti, Hotărârea Consiliului Local Popesti nr. 16/14.05.2009,

Protocol predare-primire nr. 1.987/30.06.2004, art.166 alin. 41 din Legea nr. 84/1995

5.

1.6.2

Grădinita nr. 1

Comuna Popesti, satul Popesti, constructie în suprafată de 375 m2, cu terenul aferent situat în tarlaua nr. 25, parcela nr. 1.124 în suprafată de 840 m2, curte

2004

175,18

16,768

Domeniul public al comunei Popesti, Hotărârea Consiliului Local Popesti nr. 16/14.05.2009,

Protocol predare-primire nr. 1.987/30.06.2004, art.166 alin. 41 din Legea

nr. 84/1995

6.

1.6.2

Scoala generală

Comuna Popesti, satul Terchesti,

5 săli de clasă, constructie în suprafată de 328 m2, cu terenul aferent situat în tarlaua 7, parcela nr. 206 în suprafată de 5.500 m2

2004

392,81

65,875

Domeniul public al comunei Popesti, Hotărârea Consiliului Local Popesti nr. 16/14.05.2009

Protocol predare-primire nr. 1.987/30.06.2004, art.166 alin. 41 din Legea nr. 84/1995

7.

1.6.2

Bază sportivă

Comuna Popesti, satul Popesti, tarlaua nr. 37, parcela nr. 2.697, suprafată de 14.200 m2

2004

283,460

Domeniul public al comunei Popesti, Hotărârea Consiliului Local Popesti nr. 16/14.05.2009

8.

1.6.2

Grădinită

Comuna Popesti, satul Popesti, zona Runcu, constructie în suprafată de 152 m2, cu teren aferent, situat în tarlaua nr. 3, parcela nr. 61, cu suprafată de 900 m2, curte

2004

81,06

10,779

Domeniul public al comunei Popesti, Hotărârea Consiliului Local Popesti nr. 16/14.05.2009

Protocol predare-primire nr. 1.987/30.06.2004, art.166 alin. 41 din Legea nr. 84/1995

9.

1.6.2

Grădinita nr. 2

Comuna Popesti, satul Popesti, constructie în suprafată de 142,5 m2, cu teren aferent situat în tarlaua nr. 37, parcela nr. 2704-2705 în suprafată de 1.700 m2, curte si arabil

2004

95,78

33,935

Domeniul public al comunei Popesti, Hotărârea Consiliului Local Popesti nr. 16/14.05.2009,

Protocol predare-primire nr. 1.987/30.06.2004, art.166 alin. 41 din Legea nr. 84/1995

10.

1.6.2

Grădinită

Comuna Popesti, satul Terchesti, constructie cu teren aferent fostei grădinite, situat în tarlaua nr. 7, parcela nr.183- 184, suprafată de 1.519 m2, curte si arabil

2004

2008

18,193

Domeniul public al comunei Popesti, Hotărârea Consiliului Local Popesti nr. 16/14.05.2009

Protocol predare-primire nr. 1.987/30.06.2004, art. 166 alin. 41 din Legea nr. 84/1995

11.

1.6.4

Sediu - Post de Politie

Comuna Popesti, satul Popesti, suprafată construită de 172,63 m2, teren aferent 1.420 m2, tarlaua 31, parcela nr. 2173, curte

2004

70,75

28,346

Domeniul public al comunei Popesti, Hotărârea Consiliului Local Popesti nr. 16/14.05.2009

Protocol predare-primire nr. 1.987/30.06.2004

12.

1.6.2

Cabinet veterinar

Comuna Popesti, satul Popesti, suprafată construită de 50,47 m2, tarlaua 31, parcela nr. 2.173

2004

70,75

Domeniul public al comunei Popesti, Hotărârea Consiliului Local Popesti  nr. 16/14.05.2009

Protocol predare-primire nr. 1.987/30.06.2004


13.

1.6.1

Spatiu locativ

Comuna Popesti, satul Popesti, constructie în suprafată de 18,90 m2, tarlaua 31, parcela nr. 2173

2004

70,75

Domeniul public al comunei Popesti, Hotărârea Consiliului Local Popesti nr. 16/14.05.2009

Protocol predare-primire nr. 1.987/30.06.2004

14.

2.4.2.10

Păsune comunală

Comuna Popesti, satul Popesti, satul Terchesti, tarlaua nr. 90, parcela nr. 4092, 4086,4015, 4011, tarlaua nr. 63, parcela nr. 2237, 2257, tarlaua nr. 66, parcela nr. 2319, 2421, tarlaua nr. 71, parcela nr. 2781,2780, 2792, 2794, suprafată totală de 77 ha

2004

245,932

Domeniul public al comunei Popesti, Hotărârea Consiliului Local Popesti nr. 16/14.05.2009

Protocol predare-primire nr. 1.987/30.06.2004

15.

1.3.17.2

Podet

Amplasat în zona Bratosin Gheorghe, construit din beton, în suprafată de 5 m

2004

120,0

Domeniul public al comunei Popesti, Hotărârea Consiliului Local Popesti nr. 16/14.05.2009

Protocol predare-primire nr. 1.987/30.06.2004

16.

1.3.17.2

Podet

Amplasat în zona Gavrila Florea, construit din beton, în suprafată de 5 m

2004

62,0

Domeniul public al comunei Popesti, Hotărârea Consiliului Local Popesti nr. 16/14.05.2009

Protocol predare-primire nr. 1.987/30.06.2004

17.

1.3.17.2

Podet

Amplasat în zona Valea Măriei, construit din beton, în suprafată de 3 m

2004

39,8

Domeniul public al comunei Popesti, Hotărârea Consiliului Local Popesti nr. 16/14.05.2009

Protocol predare-primire nr. 1.987/30.06.2004

18.

1.3.17.2

Podet

Amplasat în zona Dom Mărgărit, construit din beton, în suprafată de 8 m

2004

564,8

Domeniul public al comunei Popesti, Hotărârea Consiliului Local Popesti nr. 16/14.05.2009

Protocol predare-primire nr. 1.987/30.06.2004

19.

1.3.17.2

Podet

Amplasatul în zona SIemnoiu, construit din beton, în suprafată de 3 m

2004

275,0

Domeniul public al comunei Popesti, Hotărârea Consiliului Local Popesti nr. 16/14.05.2009

Protocol predare-primire nr. 1.987/30.06.2004

20.

1.8.1

Put pentru forat de mare adâncime

Comuna Popesti, satul Terchesti

2009

75,04

Domeniul public al comunei Popesti, Hotărârea Consiliului Local Popesti nr. 16/14.05.2009

21.

1.8.11

Rezervor pentru înmagazinare apă nr. 53

Comuna Popesti, satul Popesti, punct Edu Stan, cu teren aferent în suprafată de 2.697 m2

2004

2008

281,0

0,861

Domeniul public al comunei Popesti, Hotărârea Consiliului Local Popesti nr. 16/14.05.2009

Protocol predare-primire nr. 1.987/30.06.2004

22.

1.8.11

Rezervor pentru înmagazinare apă cu nr. 54

Comuna Popesti, satul Popesti, punct Ciocaru Marian (Runcu), cu teren aferent în suprafată de 2.196 m2

2004

2008

281,0

0,701

Domeniul public al comunei Popesti, Hotărârea Consiliului Local Popesti nr. 16/14.05.2009

Protocol predare-primire nr. 1.987/30.06.2004

23.

1.8.11

Rezervor pentru înmagazinare nr. 55

Comuna Popesti, satul Terchesti, punct Dădu Pădure (Terchesti), cu teren aferent în suprafată de 300 m2

2004

281,0

0,096

Domeniul public al comunei Popesti, Hotărârea Consiliului Local Popesti nr. 16/14.05.2009

Protocol predare-primire nr. 1.987/30.06.2004

24.

1.3.7.3

Trotuare

Comuna Popesti, satul Popesti, zona Scoala Popesti - Ciocaru Zaharia, în lungime de 0,8 km

2004

36,518

Domeniul public al comunei Popesti, Hotărârea Consiliului Local Popesti nr. 16/14.05.2009

Protocol predare-primire nr. 1.987/30.06.2004

25.

1.3.17.1

Drumuri comunale

Comuna Popesti, satul Popesti:

- pod Oreavu (tiganie - Mitrea Constantin 0,6 km;

- Mitrea Constantin - Cămin Cultural Popesti - depozit Vincon Popesti -1,7 km;

- Cămin Cultural Popesti - Ciocaru Zaharia - 0,9 km;

- Brutărie Popesti - Perisanesti -Âdam Dumitru (DN2) -2,1 km;

- Ciorusca Ion - Vincon Popesti - 0,8 km;

- Statie autobuz Popesti - magazine Federalcoop Terchesti - 3,6 km;

- Grama Georgică - Iordan Stefan - Brutărie Popesti - Cretu Toader (Bloc Rovihco) - 2,1 km;

- DN Gheorghiu - Brutărie Popesti - 1,5 km;

- Drum islaz - spre Gugesti - 2 km

2004

1.144,353

Domeniul public al comunei Popesti, Hotărârea Consiliului Local Popesti nr. 16/14.05.2009

Protocol predare-primire nr. 1.987/30.06.2004


26.

1.3.17.1

Drumuri comunale Terchesti

- Malureanu Titi - Grama Georgica - 1,2 km;

- Palanceanu Georgica - Pupăza Ion - 0,4 km;

- Lemnaru llie - Soldan - 0,4 km;

- Cioceanu Florica - ferma 16 - 0,6 km;

- Voinea Costică - Stanescu Vasile - 0,5 km;

- Stanescu Vasile Ciobotaru Zamfir - 1 km;

- Ferma 16 - Bloc (Losnita ) - 0,5 km;

- Drum comunal DC 160, 1 km, Terchesti + Dragosloveni

2004

2005

1448,74

Domeniul public al comunei Popesti, Hotărârea Consiliului Local Popesti nr. 16/14.05.2009

Protocol predare-primire nr. 1.987/30.06.2004

Procesul-verbal de receptie nr. 3.424/12.12.2005

27.

1.3.17.1

Ulite Popesti

- Biserica Poiana - Păleau Draghicean - 0,5 km;

- Cristea Valentin - Cretu Toader (Moldoveni) - 0,92 km;

- Perisan Cosma - Caldarescu Georgeta (Ghilic) - 0,8 km;

- Fântâna Chircu - Datcu Dobra (Chircu ) - 0,3 km;

- Adam Ionel - Munteanu Vasile - 0,2 km; - Adaml.(DN2)Pamfill - 0,4 km;

- Pod Mărgărit Dom - Bardas Valerica - 0,1 km

2004

148,50

267,72

236

88,50

59

118

29,7

Domeniul public al comunei Popesti, Hotărârea Consiliului Local Popesti nr. 16/14.05.2009

Protocol predare-primire nr. 1.987/30.06.2004

28.

1.3.17.1

Ulite Popesti

- Zamfir Ion (Oreav)-Bardas Valerica, Manolache Ion-Neagu Marcel-Tachita Costica - 0,6 km; -

- Dragomir R. Marcel-Nastase Stoian-Beiliciu George- Dascalu Nicu, Biserica Veche-Buboaca Nedelea - 1,2 km;

- Hornoiu Sebastian-Puescu Măricel (Ghioca) - 0,2 km;

- Dascalu Alexandru - Bondrea-Oreavu 0,3 km;

- Fetcu Sanda-Olaru Vasile - 0,3 km;

- Bancila Gogu-Parau Oreavu-Cismea - 0,3 km

- Radulescu Mircea-Ciocănel Leonida -0,1 km;

- Cosman Ionel-Grosu Lolica- Biserica Runcu-Dobrescu Virgil-Dragoi Dobrica -

0,8 km;

- Paraipan M.-Fântâna 0,2 km;

- Flamanda - 0,3 km;

- Dobrescu Lucia - 0,1 km;

- Despa Nicusor Dorin - 0,1 km;

- Bancila Joita - 0,1 km;

- Ticu Marin-Partenie Mărgărit- Albasei Niculina - 0,5 km;

- Ulita Stoicari-Stoica Vasilica-Ciocârlan Toader - 0,6 km;

- Moldoveanu (Cucutesti- Bornac Constantin - 0,8 km;

- Cucuta Emil-Rapotescu Costica - 0,3 km;

- lliescu Dumitru-Spanu Toma - 0, 5 km;

- Stefan Meca- Dardacesti- Costin Elisabeta - 1,3 km;

- Bajenaru Marinei-Manolache Ion - 0,4 km;

2004

182,40

 

357,6

60,8

88,50

88,50

88,50

29,50

 

236,80

59

88,20

29,40

29,4

29,4

147

182,40

235,20

88,20

149

382,20

121,60

Domeniul public al comunei Popesti, Hotărârea Consiliului Local Popesti nr. 16/14.05.2009

Protocol predare-primire nr. 1.987/30.06.2004

29.

1.3.17.1

Ulite Terchesti

- Mersoiu Mitica-Dan Plaiasu (Ulita Plaiesi) - 0,4 km;

- Petrescu lacob-Militam Zamfir -0,5 km;

- Pod-Catanoiu (canal)- Palanceanu Ristea (Bicari) - 0,7 km;

- Profiriu Lina-Popescu Alexandru (Pod) - 0,6 km;

- Ciobotaru Zamfir-Voinea Costică (Muche) - 1,2 km;

- Mersoiu Alexandru - 0,1 km;

- Gugonea Trandaf - 0,1 km;

- Grama Georgică-Ciupitu- Dragoi - 0,5 km

2004

112,80

141

114,40

169,20

343,20

28,20

28,20

143

Domeniul public al comunei

Popesti, Hotărârea Consiliului

Local Popesti nr. 16/14.05.2009

Protocol predare-primire

nr. 1.987/30.06.2004


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.688/2008 privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilitătii publice pentru lucrarea de interes national „Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, Tronsonul Drumul Taberei - Universitate"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 9 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic.- Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.688/2008 privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilitătii publice pentru lucrarea de interes national „Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, Tronsonul Drumul Taberei - Universitate", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 29 decembrie 2008, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 iulie 2009.

Nr. 845.

 

ANEXĂ

 

COMISIA

pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilitătii publice pentru lucrarea de interes national „Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, Tronsonul Drumul Taberei - Universitate"

 

Presedinte: loan Andreica - secretar de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei

Membri: Mariana lonită - director general al Directiei generale investitii, achizitii si privatizare, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Ciprian Badea - director general al Directiei generale juridice, Ministerul Finantelor Publice

Sorin Oprescu - primarul general al municipiului Bucuresti

Gheorghe Pătrascu - arhitectul-sef al municipiului Bucuresti, seful Directiei urbanism si amenajarea teritoriului, Primăria Municipiului Bucuresti

Victor Grigorescu - director al Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară al Municipiului Bucuresti

Andrei loan Chiliman - primarul sectorului 1, municipiul Bucuresti

Liviu Negoită - primarul sectorului 3, municipiul Bucuresti

Marian Vanghelie - primarul sectorului 5, municipiul Bucuresti

Cristian Constantin Poteras - primarul sectorului 6, municipiul Bucuresti


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unei suprafete totale de teren de 10.841 m2, trecută în domeniul public al statului, în vederea finalizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitie „Constructia variantei de ocolire Deva si Orăstie la profil de autostradă"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unei suprafete totale de teren de 10.841 m2, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecută în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Orăstie nr. 122/2006, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Orăstie nr. 41/2009, în vederea finalizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitie „Constructia variantei de ocolire Deva si Orăstie la profil de autostradă".

(2) Suprafata de teren dată în administrare potrivit alin. (1) nu poate primi altă destinatie.

Art. 2. - Predarea-preluarea suprafetei de teren prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 iulie 2009.

Nr. 847.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unei suprafete totale de teren de 10.841 m2, care se dă în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, trecută în domeniul public al statului, în vederea finalizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitie „Constructia variantei de ocolire Deva si Orăstie la profil de autostradă"

 

Nr. crt.

Locul unde este situată suprafata de teren care se dă în administrare

Persoana juridică de la care se dă în administrare

suprafata de teren

Persoana juridică la care se dă în administrare suprafata de teren

Caracteristicile tehnice si categoria de folosintă a suprafetei de teren

care se dă în administrare

1.

Municipiul Orăstie, judetul Hunedoara, extravilan

Consiliul Local al Municipiului Orăstie

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 186 m2, tarla 35,parcela de 602/2, număr cadastral 228/2, codul de clasificare - 1.3.7.1, drum vicinal

2.

Municipiul Orăstie, judetul Hunedoara, extravilan

Consiliul Local al Municipiului Orăstie

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 185 m2, tarla 35, parcelă 610/2, număr cadastral 229/2, codul de clasificare - 1.3.7.1, drum vicinal

3.

Municipiul Orăstie, judetul Hunedoara, extravilan

Consiliul Local al Municipiului Orăstie

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 259 m2, tarla 36,parcelă 611/1, număr cadastral 240/1, codul de clasificare - 1.3.7.1, drum vicinal

 

4.

Municipiul Orăstie, judetul Hunedoara, extravilan

Consiliul Local al Municipiului Orăstie

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 874 m2, tarla 36,parcelă 614/2, număr cadastral 236/2, codul de clasificare - 1.3.7.1, drum vicinal

 

5.

Municipiul Orăstie, judetul Hunedoara, extravilan

Consiliul Local al Municipiului Orăstie

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 154 m2, tarla 40,parcelă 622/2, număr cadastral 239/2, codul de clasificare - 1.3.7.1, drum vicinal

 

6.

Municipiul Orăstie, judetul Hunedoara, extravilan

Consiliul Local al Municipiului Orăstie

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 167 m2, tarla 59,parcelă 810/2, număr cadastral 237/2, codul de clasificare - 1.3.7.1, drum vicinal

 

7.

Municipiul Orăstie, judetul Hunedoara, extravilan

Consiliul Local al Municipiului Orăstie

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 552 m2, tarla 67, parcelă 835/2, număr cadastral 252/2, codul de clasificare - 1.8.4, canal

 

8.

Municipiul Orăstie, judetul Hunedoara, extravilan

Consiliul Local al Municipiului Orăstie

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 53 m2, tarla 68, parcelă 837/1/2, număr cadastral 250/2, codul de clasificare - 1.3.7.1, drum vicinal

 

9.

Municipiul Orăstie, judetul Hunedoara, extravilan

Consiliul Local al Municipiului Orăstie

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 1.777 m2, tarla 70,parcelă 843/2, număr cadastral 251/2, codul de clasificare - 1.3.7.1, drum vicinal

 

10.

Municipiul Orăstie, judetul Hunedoara, extravilan

Consiliul Local al Municipiului Orăstie

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 278 m2, tarla 70,parcelă 843/4, număr cadastral 251/4 , codul de clasificare - 1.3.7.1, drum vicinal

 

11.

Municipiul Orăstie, judetul Hunedoara, extravilan

Consiliul Local al Municipiului Orăstie

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 1.044 m2, tarla 72,parcelă 847/2, număr cadastral 254/2 codul de clasificare - 1.8.4, canal

 

12.

Municipiul Orăstie, judetul Hunedoara, extravilan

Consiliul Local al municipiului Orăstie

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 314 m2, tarla 72,parcelă 847/4, număr cadastral 254/4 codul de clasificare - 1.8.4, canal

 


13.

Municipiul Orăstie, judetul Hunedoara, extravilan

Consiliul Local al Municipiului Orăstie

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 1.333 m2, tarla 72,parcelă 847/5, număr cadastral 254/5, codul de clasificare - 1.8.4, canal

14.

Municipiul Orăstie, judetul Hunedoara, extravilan

Consiliul Local al Municipiului Orăstie

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 357 m2, tarla 74,parcelă 870/1/2, număr cadastral 233/2, codul de clasificare - 1.8.4, canal

15.

Municipiul Orăstie, judetul Hunedoara, extravilan

Consiliul Local al Municipiului Orăstie

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 215 m2, tarla 74,parcelă 870/2/2, număr cadastral 238/2, codul de clasificare - 1.3.7.1, drum vicinal

16.

Municipiul Orăstie, judetul Hunedoara, extravilan

Consiliul Local al Municipiului Orăstie

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 183 m2, tarla 74,parcelă 870/4/2, număr cadastral 230/2, codul de clasificare - 1.3.7.1, drum vicinal

17.

Municipiul Orăstie, judetul Hunedoara, extravilan

Consiliul Local al Municipiului Orăstie

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 280 m2, tarla 78,parcela 915/2, număr cadastral 227/2, codul de clasificare - 1.8.4, canal

18.

Municipiul Orăstie, judetul Hunedoara, extravilan

Consiliul Local al Municipiului Orăstie

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 149 m2, tarla 34,parcelă 580/2, număr cadastral 235/2, codul de clasificare - 1.8.4, canal

19.

Municipiul Orăstie, judetul Hunedoara, extravilan

Consiliul Local al Municipiului Orăstie

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 216 m2, tarla 35,parcelă 600/2, număr cadastral 232/2, codul de clasificare - 1.8.4, canal

20.

Municipiul Orăstie, judetul Hunedoara, extravilan

Consiliul Local al Municipiului Orăstie

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 170 m2, tarla 34,parcelă 581/2, număr cadastral 234/2, codul de clasificare - 1.3.7.1, drum vicinal

21.

Municipiul Orăstie, judetul Hunedoara, extravilan

Consiliul Local al Municipiului Orăstie

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 180 m2, tarla 33,parcelă 577/2, număr cadastral 231/2, codul de clasificare - 1.3.7.1, drum vicinal

22.

Municipiul Orăstie, judetul Hunedoara, extravilan

Consiliul Local al Municipiului Orăstie

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 254 m2, De 42/2 Orăstie-Gelmar, număr cadastral 255/2, codul de clasificare - 1.3.7.2, drum comunal

23.

Municipiul Orăstie, judetul Hunedoara, extravilan

Consiliul Local al Municipiului Orăstie

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 357 m2, De 42/4 Orăstie - Gelmar, număr cadastral 255/4, codul de clasificare - 1.3.7.2, drum comunal

24.

Municipiul Orăstie, judetul Hunedoara, extravilan

Consiliul Local al Municipiului Orăstie

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 1.304 m2, De 42/6 Orăstie-Gelmar, număr cadastral 255/6, codul de clasificare - 1.3.7.2, drum comunal

Suprafata totală: 10.841 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea atestării orasului Târgu-Neamt, judetul Neamt, ca statiune turistică de interes national

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare, si al art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a statiunilor turistice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă atestarea orasului Târgu-Neamt, judetul Neamt, ca statiune turistică de interes national.

Art. 2. - La anexa nr. 5 punctul I din Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a statiunilor turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 20 august 2008, după pozitia 33 se introduce o nouă pozitie, pozitia 331, cu următorul cuprins:

„331. Târgu-Neamt - judetul Neamt".

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul turismului,

Elena Gabriela Udrea

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 22 iulie 2009.

Nr. 848.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile din domeniul public si privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Caras-Severin în domeniul public al comunei Berliste si în administrarea Consiliului Local al Comunei Berliste, judetul Caras-Severin

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil situat în localitatea Milcoveni, judetul Caras-Severin, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Caras-Severin în domeniul public al comunei Berliste si în administrarea Consiliului Local al Comunei Berliste, judetul Caras-Severin, în vederea amenajării unui centru de zi pentru copiii de vârstă scolară din ciclul primar si gimnazial prin „Programul de Interes National - P.I.N. - IV", finantat prin proiect comunitar.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea a două imobile, situate în localitătile lam si Rusova Nouă, judetul Caras-Severin, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Caras-Severin în domeniul public al comunei Berliste si în administrarea Consiliului Local al Comunei Berliste, în vederea amenajării unor depozite pentru produse alimentare provenite din stocurile de interventie comunitare, acordate de Fondul European de Garantare Agricolă, destinate persoanelor celor mai defavorizate.


Art. 3. - Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Anexa nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 532/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Caras-Severin, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Caras-Severin „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Berliste", publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 541 si 541 bis din 24 iulie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se va modifica în mod corespunzător.

Art. 5. - Predarea-primirea imobilelor transmise potrivit art. 1 si 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 iulie 2009.

Nr. 850.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Caras-Severin, care se transmite în domeniul public al comunei Berliste si în administrarea Consiliului Local al Comunei Berliste, judetul Caras-Severin

 

Locul unde este situat imobilul care

se transmite

Persoana juridică de la care se transmite

imobilul

Persoana juridică la care se transmite

imobilul

Valoarea actualizată a imobilului conform

Ordonantei Guvernului nr. 81/2003

Caracteristici tehnice ale imobilului

Nr. atribuit de M.F.P, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006

Satul Milcoveni,

Comuna Berliste,

Judetul Caras-Severin

Domeniul public al statului, din administrarea

Ministerului Administratiei si Internelor -

Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Caras-Severin

Domeniul public al comunei Berliste, judetul Caras-Severin, în administrarea

Consiliului Local al Comunei Berliste

365.054,16 lei

Suprafată teren = 3.340 m2;

Suprafată construită = 915 m2;

Suprafată desfăsurată = 1.413 m2;

Nr. constructii = 12

- Denumire: 49-319-„PPF Berliste";

- Nr. cadastral: 737;

- Nr. C.F:288

105001

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor aflate în domeniul privat al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Caras-Severin, care se transmit în domeniul public al comunei Berliste si în administrarea Consiliului Local al Comunei Berliste, judetul Caras-Severin

 

Nr. crt.

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Valoarea de inventar actualizată a imobilului, conform Ordonantei Guvernului nr. 81/2003

Caracteristici tehnice ale imobilului

1.

Satul lam, comuna Berliste, judetul Caras-Severin

Domeniul privat al statului, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Caras-Severin

Domeniul public al comunei Berliste, judetul Caras-Severin, în administrarea Consiliului Local al Comunei Berliste

869.387,58 lei

Suprafată teren =15.900 m2; Suprafată construită = 836 m2; Suprafată desfăsurată = 836 m2; Nr. constructii = 8 Denumire: 49-320-„PPF lam"; Nr. cadastral: 741

2.

Satul Rusova Nouă, comuna Berliste, judetul Caras-Severin

Domeniul privat al statului, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Caras-Severin

Domeniul public al comunei Berliste, judetul Caras-Severin, în administrarea Consiliului Local al Comunei Berliste

489.317,25 lei

Suprafată teren = 10.350 m2; Suprafată construită = 604 m2; Suprafată desfăsurată = 604 m2; Nr. constructii = 4 Denumire: 49-318-„PPF Rusova"; Nr. cadastral: 739


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 40/2009 pentru stabilirea unor reguli detaliate de implementare a măsurilor din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurală 2007-2013 si Programului operational pentru pescuit în ceea ce priveste aplicarea regulii cumulului ajutoarelor

 

Având în vedere Referatul nr. 153.159 din 2009 al Directiei generale buget finante si fonduri europene,

potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european pentru garantare agricolă prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare,

în baza art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul National de Dezvoltare Rurală 2007-2013, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării diminuarea valorii sprijinului acordat prin PNDR, respectiv POP, rurale nr. 40/2009 pentru stabilirea unor reguli detaliate de implementare a măsurilor din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurală 2007-2013 si Programului operational pentru pescuit în ceea ce priveste aplicarea regulii cumulului ajutoarelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 19 februarie 2009, modificat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 340/2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) APDRP pentru PNDR si ANPAÎn calitate de autoritate de management pentru POP primesc de la institutia financiară o copie a contractului de creditare prevăzut la alin. (2) si documentele prevăzute în cadrul protocolului prevăzut la art. 7 alin. (1)."

2. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Agentia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit si Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura, pe baza informatiilor comunicate de institutiile financiare, aprobă cu nivelul deducerii calculat de institutiile financiare conform art. 2 alin. (2).

(2) Agentia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit si Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura au obligatia să opereze deducerea corespunzătoare a sprijinului nerambursabil prin încheierea unui act aditional la contractul de finantare."

3. La articolul 7, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Agentia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit, Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura în calitate de Autoritate de management pentru POP si institutiile financiare care derulează fondurile alocate în baza Legii nr. 231/2005, cu modificările si completările ulterioare, vor încheia protocoale de colaborare pentru stabilirea normelor detaliate de aplicare a metodologiei mentionate la art. 1."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Liviu Harbuz,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 iulie 2009.

Nr. 511.

 


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

AUTORITATEA NATIONALĂ AVĂMILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR

 

În vederea aplicării unitare a regimului vamal de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările si completările ulterioare, si în Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările si completările ulterioare,

în aplicarea prevederilor Conventiei vamale privind transportul international de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR, 1975), la care România a aderat prin Decretul nr. 420/1979, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor,

vicepresedintele Aqentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice de utilizare a regimului e tranzit sub acoperirea carnetelor TIR, prevăzute în anexa are face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se brogă Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 8.270/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Radu Traian Mărginean

 

Bucuresti, 23 iulie 2009.

Nr. 1.991.

 

ANEXĂ

 

NORME TEHNICE

de utilizare a regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR

 

TITLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme tehnice stabilesc procedura de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR utilizând aplicatia informatică NCTS/TIR.

(2) Normele tehnice de utilizare a regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR se aplică tuturor mărfurilor ce fac obiectul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR, prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările si completările ulterioare, si în Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările si completările ulterioare, si în Conventia vamală privind transportul international de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR, 1975), cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Conventia TIR, 1975.

Art. 2. - În aplicarea prezentelor norme tehnice, prin termenii de mai jos se întelege:

a) aplicatie NCTS/TIR - componentă a aplicatiei informatice NCTS-RO care asigură în cazul operatiunilor de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR transmiterea electronică a datelor structurate în conformitate cu standardele agreate ale mesajelor;

b) NTD - document electronic de tranzit, care contine datele din carnetul TIR, întocmit în aplicarea art. 454 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei;

c) NTSD - document electronic de tranzit, care contine datele din carnetul TIR, inclusiv elemente de securitate si sigurantă, întocmit în aplicarea art. 454 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei;

d) LRN- număr de referintă local - numărul de referintă acordat de titular/reprezentant NTD/NTSD-ului în vederea identificării în aplicatia NCTS/TIR;

e) MRN- numărul de referintă - număr unic de înregistrare al NTD/NTSD, alocat de NCTS/tlR si tipărit pe TAD/TSAD;

f) TAD - document de însotire a tranzitului - document prevăzut de art. 454 alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, imprimat din aplicatia NCTS/TIR, care contine date din declaratia de tranzit si care însoteste mărfurile până la biroul de destinatie;

g) LOI - listă de articole - document întocmit în cazul în care carnetul TIR contine mărfuri constituite din mai mult de un articol si conform modelului din anexa 45b din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei;

h) TSAD - document de însotire tranzit/securitate - document prevăzut de art. 454 alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, imprimat din aplicatia NCTS/TIR, care contine date din declaratia de tranzit, inclusiv elemente de securitate si sigurantă, si care însoteste mărfurile până la biroul de destinatie;


i) TSLOI- listă de articole tranzit/securitate - document întocmit în cazul în care carnetul TIR contine mărfuri constituite din mai mult de un articol si conform modelului din anexa 45f din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei;

j) AAR - aviz anticipat de sosire - mesaj electronic ce contine informatii extrase din NTD/NTSD, generat automat de aplicatia NCTS/TIR la eliberarea în tranzit, ce se transmite de la biroul de plecare la biroul de destinatie;

k) birou centralizator- birou din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor cu atributii în confirmarea si efectuarea procedurii de cercetare a operatiunilor de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR.

 

TITLUL II

Procedura informatică

 

CAPITOLUL I

Formalităti la biroul de plecare/intrare

 

A. Declararea mărfurilor

Art. 3. - (1) Declararea mărfurilor în vederea acordării regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR se face prin completarea de către titular a carnetului TIR, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Conventia vamală privind transportul international de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR, 1975), precum si prin completarea de către titular/reprezentant în aplicatia NCTS/TIR a NTD/NTSD, potrivit dispozitiilor cuprinse la art. 454 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei. NTD/NTSD contine în mod obligatoriu LRN-ul atribuit de titular/reprezentant.

(2) LRN-ul trebuie să contină în structura sa numărul si seria carnetului TIR.

(3) După completare, NTD/NTSD se transmite prin intermediul aplicatiei NCTS/TIR către biroul de plecare/intrare competent.

Art. 4. - După transmiterea NTD/NTSD-ului, titularul/ reprezentantul prezintă la biroul de plecare/intrare carnetul TIR, documentele însotitoare ale transportului, mărfurile si mijlocul de transport, în conditiile prevăzute de art. 199 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 ai Comisiei.

B. Acceptarea operatiunii TIR

Art. 5. - (1) Lucrătorul vamal identifică NTD/NTSD-ul în aplicatia NCTS/TIR pe baza LRN-ului si verifică concordanta dintre datele înscrise în NTD/NTSD si datele înscrise în carnetul TIR si documentele însotitoare ale transportului, în conditiile prevederilor art. 454 alin. (5) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.

(2) În vederea acceptării operatiunii de tranzit, biroul de plecare/intrare verifică:

a) corectitudinea datelor înscrise în carnetul TIR;

b) exactitatea manifestului mărfurilor;

c) validitatea si valabilitatea carnetului TIR;

d) agrearea vehiculului sau containerului pentru transportul de mărfuri sub acoperirea unui carnet TIR, cu exceptia cazului în care sunt transportate mărfuri grele sau voluminoase conform celor definite la art. 1 p) din Conventia TIR, 1975.

Art. 6. - (1) În cazul în care conditiile legale sunt îndeplinite, operatiunea TIR, respectiv NTD/NTSD-ul sunt acceptate, carnetul TIR fiind înregistrat în evidenta biroului de plecare/intrare, iar NTD/NTSD-ului atribuindu-i-se MRN-ul în mod automat de către aplicatia NCTS/TIR.

(2) Dacă operatiunea TIR nu este acceptată, biroul de plecare/intrare comunică aceasta titularului/reprezentantului, informându-l totodată despre motivele neacceptării.

(3) În situatia în care NTD/NTSD-ul nu este acceptat, biroul de plecare/intrare comunică aceasta titularului/reprezentantului, prin intermediul aplicatiei NCTS/TIR, informându-l totodată despre motivele neacceptării.

C. Modificarea datelor declarate

Art. 7. - (1) Titularul/Reprezentantul poate solicita modificarea uneia sau mai multor date din carnetul TIR, respectiv NTD/NTSD, după ce acestea au fost acceptate de biroul de plecare/intrare.

(2) Cererea continând datele ce urmează a fi modificate se depune la biroul de plecare/intrare.

(3) Nu se acceptă nicio modificare a carnetului TIR, respectiv NTD/NTSD, atunci când cererea a fost depusă după ce biroul de plecare/intrare:

a) a informat titularul/reprezentantul că va proceda la controlul mărfurilor; sau

b) a stabilit deja că unele date din declaratie sunt incorecte; sau

c) a acordat liber de vamă.

(4) Modificarea NTD/NTSD nu poate avea ca efect adăugarea/eliminarea unor categorii de mărfuri.

Art. 8. - (1) Dacă biroul de plecare/intrare acceptă cererea de modificare a carnetului TIR, titularul carnetului TIR modifică în mod corespunzător datele din carnetul TIR, cu respectarea prevederilor referitoare la completarea carnetului TIR, prevăzute în anexa nr. 1 la Conventia TIR, 1975.

(2) În situatia în care biroul de plecare/intrare acceptă cererea de modificare a NTD/NTSD-ului, acesta modifică în mod corespunzător NTD/NTSD-ul.

Art. 9. - În cazul în care biroul de plecare/intrare respinge cererea de modificare, acesta comunică titularului/ reprezentantului motivele respingerii.

D. Anularea operatiunii TIR

Art. 10. - (1) Titularul/Reprezentantul poate solicita în scris biroului de plecare/intrare anularea operatiunii TIR după ce aceasta a fost acceptată, în conditiile prevăzute de art. 66 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913 ai Consiliului si art. 251 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.

(2) Anularea operatiunii TIR atrage anularea NTD/NTSD-ului.

(3) Biroul de plecare/intrare nu poate anula NTD/NTSD dacă a fost declansată procedura de cercetare sau dacă biroul de destinatie/iesire a transmis mesajul „Aviz de sosire".

Art. 11. - În cazul în care biroul vamal de plecare/intrare respinge cererea, acesta comunică titularului/reprezentantului motivele respingerii.

E. Decizia de control

Art. 12. - În situatia în care, în urma analizei de risc pe baza informatiilor gestionate automat de sistemul informatic sau a altor elemente privind operatiunea de tranzit, biroul de plecare/intrare ia decizia de a nu controla mărfurile declarate, această decizie este mentionată în NTD/NTSD prin înscrierea în sectiunea „Controlul la plecare", câmpul „Rezultatul controlului", a codului A2 cu semnificatia „Considerat satisfăcător", mărfurile urmând să primească liber de vamă.

Art. 13. - Dacă biroul de plecare/intrare ia decizia de a controla mărfurile, controlul se desfăsoară cu respectarea prevederilor art. 68-72 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului, precum si ale art. 239-247 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.

F. Efectuarea controlului

Art. 14. - Dacă în timpul efectuării controlului nu se constată discrepante între datele înscrise în carnetul TIR, NTD/NTSD, documentele însotitoare si mărfurile controlate, lucrătorul vamal înregistrează acest rezultat în NTD/NTSD prin înscrierea în sectiunea „Controlul la plecare", câmpul „Rezultatul controlului", a codului A1 cu semnificatia „Satisfăcător".

Art. 15. - În situatia în care se constată discrepante minore între datele înscrise în carnetul TIR, NTD/NTSD, documentele însotitoare si mărfurile examinate, acestea sunt comunicate titularului/reprezentantului, stabilindu-i-se un termen de răspuns.

Art. 16. - (1) Modificarea datelor din carnetul TIR, ca urmare a constatărilor controlului, se face de către titularul carnetului


TIR, cu respectarea prevederilor referitoare la completarea carnetului TIR prevăzute în anexa nr. 1 la Conventia TIR, 1975.

(2) Modificarea datelor din NTD/NTSD, ca urmare a constatărilor controlului, se face de către biroul de plecare/intrare cu acceptul titularului/reprezentantului.

(3) Aceste modificări se mentionează în NTD/NTSD prin înscrierea de către lucrătorul vamal în sectiunea „Controlul la plecare", câmpul „Rezultatul controlului", a codului A1 cu semnificatia „Satisfăcător", mărfurile urmând să primească liber de vamă.

Art. 17. - Dacă modificările datelor din carnetul TIR si NTD/NTSD nu sunt acceptate de titular sau termenul acordat a expirat, mărfurilor nu li se acordă liber de vamă. Lucrătorul vamal returnează carnetul TIR titularului, înscrie în evidente mentiunea neacordării liberului de vamă si înregistrează rezultatul controlului în NTD/NTSD prin înscrierea în sectiunea „Controlul la plecare", câmpul „Rezultatul controlului", a codului B1 cu semnificatia „Nesatisfăcător".

Art. 18. - Când în urma controlului se constată discrepante majore între datele înscrise în carnetul TIR, NTD/NTSD, documentele însotitoare si mărfurile examinate, acestea sunt comunicate titularului prin înscrierea în NTD/NTSD, în sectiunea „Controlul la plecare", câmpul „rezultatul controlului" a codului B1 cu semnificatia „Nesatisfăcător", mărfurilor neacordându-li-se liber de vamă. Lucrătorul vamal returnează carnetul TIR titularului si înscrie în evidente mentiunea neacordării liberului de vamă.

Art. 19. - Biroul de plecare/intrare decide dacă discrepantele constatate între datele înscrise în carnetul TIR, NTD/NTSD, documentele însotitoare si mărfurile examinate se consideră minore sau majore.

G. Liberul de vamă

Art. 20. - Înainte de acordarea liberului de vamă lucrătorul vamal:

a) înscrie în carnetul TIR si în NTD/NTSD mentiunile referitoare la biroul de destinatie/iesire, data-limită de prezentare la biroul de destinatie/iesire, sigiliile aplicate si itinerarul, dacă este cazul;

b) înscrie în carnetul TIR, în rubrica 21 a voletului nr. 1 si în rubrica 2 a cotorului nr. 1, MRN-ul si numărul de înregistrare al carnetului TIR în evidenta biroului vamal;

c) semnează si stampilează corespunzător voletul nr. 1 al carnetului TIR.

Art. 21. - (1) Liberul de vamă se acordă conform dispozitiilor stabilite la art. 73 si 74 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului.

(2) După acordarea liberului de vamă, lucrătorul vamal tipăreste TAD/TSAD si, după caz, LOI/TSLOI, în două exemplare, pe care le atasează la voletul nr. 1 si, respectiv, voletul nr. 2 ale carnetului TIR.

Art. 22. - Atunci când acelasi mijloc de transport este utilizat pentru încărcarea succesivă cu mărfuri care se plasează în regim TIR la un alt birou de plecare, titularul carnetului TIR are obligatia de a prezenta un nou NTD/NTSD, incluzând toate detaliile încărcării/încărcărilor anterioare. MRN-ul/urile anterior/anterioare va/vor fi înscris/înscrise în rubrica 40 „Document precedent" din NTD/NTSD.

 

CAPITOLUL II

Evenimente în timpul transportului

 

Art. 23. - (1) Procedura aplicabilă în cazul unui incident sau accident în timpul transportului este cea prevăzută în anexa nr. 1 la Conventia TIR, 1975.

(2) În aplicarea procedurii prevăzute la alin. (1), biroul vamal competent este biroul vamal/directia judeteană în a cărui/cărei rază de competentă s-au produs respectivele evenimente.

Art. 24. - (1) În cazul transbordării mărfurilor, lucrătorul vamal din cadrul biroului vamal competent face mentiunile corespunzătoare în carnetul TIR, în conformitate cu prevederile Conventiei TIR, 1975, si în rubricile 55 si F ale TAD/TSAD.

Atunci când pe parcursul transportului s-au făcut mai mult de două transbordări si rubrica F a fost completată, noile mentiuni se vor înscrie în rubricile 56 si G ale TAD/TSAD.

(2) Atunci când transbordarea mărfurilor dintr-un mijloc de transport se face prin încărcarea acestora în două sau mai multe mijloace de transport, operatiunea TIR nu mai poate continua. în acest caz, biroul vamal devine birou de destinatie si efectuează încheierea operatiunii TIR conform prevederilor prezentelor norme tehnice.^

Art. 25. - În cazul unui incident sau accident în timpul transportului, lucrătorul vamal din cadrul biroului vamal competent va face mentiunile corespunzătoare în carnetul TIR, în conformitate cu prevederile Conventiei TIR, 1975, si în rubricile 56 si G ale TAD/TSAD.

 

CAPITOLULUI

Formalităti la biroul de destinatie/iesire

 

A. Prezentarea mărfurilor la biroul de destinatie/iesire

Art. 26. - Titularul prezintă la biroul de destinatie/iesire mărfurile, mijlocul de transport, carnetul TIR, documentele însotitoare, TAD/TSAD si, după caz, LOI/TSLOI.

Art. 27. - Lucrătorul vamal identifică AAR în aplicatia NCTS/TIR pe baza MRN-ului, înregistrează în evidente operatiunea TIR si transmite mesajul „aviz de sosire" către biroul de plecare/intrare prin intermediul aplicatiei NCTS/TIR. în situatia în care pe carnetul TIR si pe TAD/TSAD sunt înscrise mentiuni cu privire la evenimente petrecute în timpul transportului, aceste mentiuni sunt înscrise în AAR în sectiunea „Incident".

B. Decizia de control

Art. 28. - (1) Dacă, în urma analizei de risc pe baza informatiilor gestionate automat de sistemul informatic sau a unor elemente privind operatiunea de tranzit, lucrătorul vamal ia decizia de a nu controla mărfurile prezentate, această decizie se mentionează în AAR prin înscrierea în sectiunea „Control general", câmpul „Rezultatele controlului ladestinatie", a codului A2 cu semnificatia „Considerat satisfăcător" si completarea în mod corespunzător a sectiunii „anexa nr. 10".

(2) În situatia prevăzută la alin. (1), lucrătorul vamal încheie operatiunea TIR fără rezerve conform prevederilor art. 455 alin. (1) si (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, precum si ale art. 28 si anexei nr. 1 din Conventia TIR, 1975.

Art. 29. - În cazul în care lucrătorul vamal ia decizia de a controla mărfurile prezentate, rezultatele controlului vor fi mentionate în AAR.

C. Efectuarea controlului

Art. 30. - Dacă în urma controlului nu s-au constatat discrepante între datele înscrise în carnetul TIR, TAD/TSAD, AAR si mărfurile prezentate la biroul de destinatie/iesire, lucrătorul vamal mentionează acest rezultat în AAR prin înscrierea în sectiunea „Control general", câmpul „Rezultatele controlului la destinatie", a codului A1 cu semnificatia „Satisfăcător" si încheie operatiunea TIR fără rezerve în conformitate cu prevederile art. 455 alin. (1) si (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, precum si ale art. 28 si anexei nr. 1 din Conventia TIR, 1975, sectiunea „anexa nr. 10" din AAR completându-se în mod corespunzător.

Art. 31. - (1) Prevederile art. 30 se aplică si în situatia în care în urma controlului s-au constatat discrepante minore între datele înscrise în carnetul TIR, TAD/TSAD, AAR si mărfurile prezentate la biroul de destinatie/iesire. Discrepantele constatate se mentionează în AAR prin înscrierea în sectiunea „Control general", câmpul „Rezultatele controlului la destinatie - Comentarii".

(2) Prin discrepante minore se întelege, în principal, orice eroare materială care nu afectează operatiunea TIR în cauză.

Art. 32. - (1) Când în urma controlului se constată discrepante majore, iar acestea nu vizează datele înscrise în carnetul TIR, lucrătorul vamal mentionează rezultatul controlului în AAR prin înscrierea în sectiunea „Control general", câmpul „Rezultatele controlului la destinatie", a codului B1 cu semnificatia „Nesatisfăcător" si încheie operatiunea TIR fără rezerve în conformitate cu prevederile art. 455 alin. (1) si (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, precum si ale art. 28 si anexei nr. 1 din Conventia TIR, 1975, sectiunea „anexa nr. 10" din AAR completându-se în mod corespunzător. Discrepantele constatate se mentionează în AAR prin înscrierea în sectiunea „Control general", câmpul „Rezultatele controlului la destinatie - Comentarii".

(2) În situatia prevăzută la alin. (1), biroul de destinatie/iesire transmite biroului de plecare/intrare, prin intermediul biroului centralizator, copii certificate conform cu originalul ale TAD/TSAD-ului si voletului nr. 2, completate corespunzător, în maximum 3 zile de la data înregistrării operatiunii în evidente.

Art. 33. - Atunci când în urma controlului se constată discrepante majore, iar acestea vizează datele înscrise în carnetul TIR, lucrătorul vamal mentionează rezultatul controlului în AAR prin înscrierea în sectiunea „Control general", câmpul „Rezultatele controlului la destinatie", a codului B1 cu semnificatia „Nesatisfăcător" si încheie operatiunea TIR cu rezerve în conformitate cu prevederile art. 455 alin. (1) si (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, precum si ale art. 28 si anexei nr. 1 din Conventia TIR, 1975, sectiunea „anexa nr. 10" din AAR completându-se în mod corespunzător. Discrepantele constatate se mentionează în AAR prin înscrierea în sectiunea „Control general", câmpul „Rezultatele controlului la destinatie - Comentarii".

Art. 34. - Atunci când la biroul de destinatie se descarcă doar o parte a mărfurilor, titularul carnetului TIR are obligatia de a prezenta un nou NTD/NTSD cu datele din carnetul TIR pentru restul de mărfuri, incluzând toate detaliile anterioare privind transportul TIR. MRN-ul/urile anterior/anterioare va/vor fi înscris/înscrise în rubrica 40 „Document precedent" din NTD/NTSD.

Art. 35. - La cererea titularului/reprezentantului, biroul de destinatie/iesire eliberează la momentul încheierii operatiunii TIR o recipisă completată anticipat de persoana interesată sau o copie certificată a TAD/TSAD completată corespunzător în rubrica I „Controlat la biroul de destinatie".

D. Operatiunea de rerutare

Art. 36. - Prin rerutare se întelege redirectionarea AAR-ului de la biroul de destinatie/iesire declarat către biroul de destinatie/iesire unde mărfurile sunt prezentate efectiv.

Art. 37. - (1) Cererea de rerutare pentru operatiunea TIR identificată prin MRN-ul înscris în TAD/TSAD se transmite, prin intermediul aplicatiei NCTS/TIR, de către biroul de destinatie/iesire unde sunt prezentate efectiv mărfurile către biroul de plecare/intrare.

(2) După realizarea rerutării, noul birou de destinatie efectuează formalitătile descrise în prezentul capitol.

(3) În situatia în care biroul de destinatie/iesire unde sunt prezentate efectiv mărfurile nu receptionează prin intermediul aplicatiei NCTS/TIR mesajul care cuprinde informatiile referitoare la operatiune, acesta înregistrează operatiunea în evidente, formalitătile descrise în prezentul capitol fiind efectuate în mod corespunzător, mentiunile referitoare la rezultatul controlului fiind înscrise în TAD/TSAD la rubrica I „Controlat la biroul de destinatie" si, ulterior, în aplicatia NCTS/TIR atunci când este posibil.

(4) În situatia în care biroul de destinatie/iesire este în imposibilitatea de a confirma operatiunea TIR în aplicatia NCTS/TIR în maximum 3 zile de la data încheierii operatiunii, acesta va transmite biroului centralizator o copie certificată a TAD/TSAD.

Art. 38. - Prevederile art. 37 se aplică în mod corespunzător si în situatia în care AAR-ul nu este identificat în aplicatia NCTS/TIR de biroul de destinatie/iesire înscris în TAD/TSAD.

 

CAPITOLUL IV

Formalităti în cazul destinatarilor agreati

 

Art. 39. - (1) La sosirea mărfurilor în spatiul autorizat, destinatarul agreat identifică AAR în aplicatia NCTS/TIR pe baza MRN-ului, transmite mesajul „aviz de sosire" către biroul de plecare/intrare prin intermediul aplicatiei NCTS/TIR si informează biroul de destinatie despre sosirea mărfurilor prin intermediul „notificării de sosire". Notificarea de sosire contine MRN-ul operatiunii TIR si informatiile prevăzute la art. 454b alin. (1) lit. a) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.

(2) Notificarea de sosire se transmite biroului vamal de destinatie prin fax, pe cale electronică sau în orice alt mod agreat de biroul vamal de comun acord cu destinatarul agreat, imediat după sosirea efectivă a mijlocului de transport, atunci când aceasta are loc în timpul orelor de program al biroului vamal. Destinatarul agreat este obligat să verifice transmiterea corectă a faxului continând notificarea de sosire (mentionată în mod automat pe susa confirmării de transmitere de către aparat prin mentiunea „OK"), respectiv confirmarea transmisiei efectuate pe cale electronică sau prin orice alt mod acceptat de biroul vamal.

(3) Modalitatea de transmitere a notificării de sosire trebuie să asigure destinatarului agreat obtinerea sau eliberarea unei confirmări a transmiterii, în care să fie indicate data, ora si minutul primirii de către biroul vamal a acesteia.

(4) În cazul în care, din cauza unor defectiuni tehnice sau din alte cauze, destinatarul agreat nu poate transmite notificarea de sosire, acesta este obligat să o predea cât mai curând posibil, personal, agentului vamal desemnat. Acesta înscrie data, ora si minutul primirii.

Art. 40. - Lucrătorul vamal desemnat din cadrul biroului de destinatie înregistrează în evidente notificarea de sosire, identifică AAR în aplicatia NCTS/TIR pe baza MRN-ului si ia decizia privitoare la controlul mărfurilor, în termenul prevăzut în autorizatia privind acordarea statutului de destinatar agreat.

Art. 41. - Dacă în urma analizei de risc pe baza informatiilor gestionate automat de sistemul informatic sau a unor elemente privind operatiunea de tranzit lucrătorul vamal ia decizia de a nu controla mărfurile notificate acordând permisiunea de descărcare, această decizie este comunicată destinatarului agreat prin intermediul aplicatiei NCTS/TIR, prin înscrierea în AAR, sectiunea „Control general", câmpul „Rezultatele controlului  la destinatie", a codului A2 cu semnificatia „Considerat satisfăcător".

Art. 42. - După primirea permisiunii de descărcare sau la expirarea termenului prevăzut în autorizatie, destinatarul agreat verifică existenta si integritatea sigiliilor, descarcă mărfurile, efectuează receptia acestora, introduce imediat rezultatele descărcării în evidentele proprii, comunică acest rezultat biroului de destinatie, prin intermediul aplicatiei NCTS/TIR.

Art. 43. - (1) Dacă la descărcare nu s-au constatat discrepante între datele înscrise în carnetul TIR, TAD/TSAD, AAR si mărfurile descărcate, comunicarea prevăzută la art. 42 se face prin înscrierea în AAR, sectiunea „Control general", câmpul „Rezultatele controlului la destinatie", a codului A1 cu semnificatia „Satisfăcător" si completarea sectiunii „anexa nr. 10" cu mentiunea „descărcare fără rezerve", cu respectarea termenului prevăzut la art. 454b alin. (1) lit. d) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.

(2) Carnetul TIR, TAD/TSAD si, după caz, LOI/TSLOI se prezintă fără întârziere biroului de destinatie.

Art. 44. - După primirea rezultatului descărcării, biroul de destinatie încheie operatiunea TIR fără rezerve în conformitate cu prevederile art. 454b alin. (2) si art. 455 alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, precum si ale art. 28 si anexei nr. 1 din Conventia TIR, 1975.

Art. 45. - (1) În situatia în care la descărcarea mărfurilor se constată discrepante, iar acestea nu vizează datele înscrise în carnetul TIR, comunicarea prevăzută la art. 42 se face prin înscrierea în AAR a rezultatului descărcării în sectiunea „Control general", câmpul „Rezultatele controlului la destinatie", a codului B1 cu semnificatia „Nesatisfăcător" si completarea sectiunii „anexa nr. 10" cu mentiunea „descărcare fără rezerve". Discrepantele constatate se mentionează în AAR prin înscrierea în sectiunea „Control general", câmpul „Rezultatele controlului la destinatie - Comentarii".

(2) Art. 43 alin (2) si art. 44 se aplică corespunzător.

Art. 46. - (1) Atunci când la descărcarea mărfurilor se constată discrepante iar acestea vizează datele înscrise în carnetul TIR, destinatarul agreat opreste imediat descărcarea si comunică biroului de destinatie constatarea discrepantelor prin intermediul aplicatiei NCTS/TIR, prin înscrierea în AAR în sectiunea „Control general", câmpul „Rezultatele controlului la destinatie", a codului B1 cu semnificatia „Nesatisfăcător" si completarea sectiunii „anexa nr. 10" cu mentiunea „descărcare cu rezerve". Discrepantele constatate se mentionează în AAR prin înscrierea în sectiunea „Control general", câmpul „Rezultatele controlului la destinatie - Comentarii".

(2) Biroul de destinatie controlează mărfurile, mentionează rezultatul controlului în AAR prin înscrierea în sectiunea „Control general", câmpul „Rezultatele controlului la destinatie", a codului B1 cu semnificatia „Nesatisfăcător" si încheie operatiunea TIR cu rezerve în conformitate cu prevederile art. 455 alin. (1) si (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, precum si ale art. 28 si anexei nr. 1 din Conventia TIR, 1975. Discrepantele constatate se mentionează în AAR prin înscrierea în sectiunea „Control general", câmpul „Rezultatele controlului la destinatie - Comentarii".

Art. 47. - (1) Dacă în urma analizei de risc pe baza informatiilor gestionate automat de sistemul informatic sau a unor elemente privind operatiunea de tranzit lucrătorul vamal ia decizia de a controla mărfurile notificate, această decizie este comunicată destinatarului agreat prin intermediul aplicatiei NCTS/TIR, prin înscrierea în AAR, sectiunea „Control general", câmpul „Rezultatele controlului la destinatie", a codului B1 cu semnificatia „Nesatisfăcător".

(2) Prevederile art. 29-33 se aplică în mod corespunzător.

 

TITLUL III

Procedura de rezervă

 

CAPITOLUL I

Formalităti la biroul de plecare/intrare

 

Art. 48. - Procedura de rezervă se aplică în cazul acordării dispensei de la obligatia prezentării datelor din carnetul TIR printr-un procedeu informatic, în conditiile prevăzute de art. 454 alin. (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.

Art. 49. - (1) Utilizarea procedurii de rezervă se aprobă de biroul de plecare/intrare. La luarea deciziei de utilizare a procedurii de rezervă, biroul de plecare/intrare se asigură că orice NTD/NTSD introdus în aplicatia NCTS/TIR care nu a fost procesat de sistem se anulează.

(2) Titularul carnetului TIR/Reprezentantul acestuia este obligat să informeze biroul de plecare/intrare în legătură cu fiecare NTD/NTSD înregistrat în NCTS/TIR si căruia nu i s-a acordat liber de vamă, pentru care în continuare s-a trecut la utilizarea procedurii de rezervă.

Art. 50. - După aprobarea procedurii de rezervă, titularul/reprezentantul prezintă la biroul de plecare carnetul TIR, documentele însotitoare ale transportului, mărfurile si mijlocul de transport în conditiile prevăzute de art. 199 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.

Art. 51. - Prevederile art. 6-13, art. 15-21 si art. 23-25 se aplică în mod corespunzător.

Art. 52. - Atunci când se utilizează procedura de rezervă, lucrătorul vamal din cadrul biroului de plecare/intrare:

a) aplică stampila „Procedură de rezervă" pe cotorul nr. 1 si în rubrica „Pentru utilizare oficială" de pe voletele nr. 1 si 2 din carnetul TIR. Modelul stampilei este prevăzut în anexa nr. 1;

b) înscrie în carnetul TIR, în rubrica 21 a voletului nr. 1 si în rubrica 2 a cotorului nr. 1, numărul de înregistrare al carnetului TIR în evidenta biroului vamal;

c) înscrie în rubrica „Pentru utilizare oficială" a voletului nr. 2 următorul text: „De returnat la Biroul centralizator/str. Matei Millo nr. 13, sectorul 1, 010144 Bucuresti, România". Acest text poate fi imprimat pe volet si cu ajutorul unei stampile.

 

CAPITOLUL II

Formalităti la biroul de destinatie/iesire

 

Art. 53. - Titularul prezintă la biroul de destinatie/iesire carnetul TIR, documentele însotitoare ale transportului, mărfurile si mijlocul de transport.

Art. 54. - Biroul de destinatie/iesire înregistrează în evidente operatiunea TIR.

Art. 55. - Prevederile art. 28, 30, 31 si 33 se aplică în mod corespunzător.

Art. 56. - (1) În vederea încheierii operatiunii de tranzit, biroul de destinatie/iesire transmite biroului de plecare/intrare, prin postă, partea corespunzătoare din voletul nr. 2 al carnetului TIR, completată corespunzător, în maximum două zile de la data înregistrării operatiunii si cu respectarea termenului prevăzut la art. 455 alin. (5) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.

(2) Atunci când biroul de plecare/intrare este situat într-un alt stat membru, biroul de destinatie/iesire transmite biroului centralizator, prin postă, partea corespunzătoare din voletul nr. 2 al carnetului TIR, completată corespunzător, în maximum două zile de la data înregistrării operatiunii. Biroul centralizator transmite către autoritatea vamală competentă din statul membru respectiv partea corespunzătoare din voletul nr. 2 al carnetului TIR, cu respectarea termenului prevăzut la art. 455, alin. (5) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.

Art. 57. - În cazul prezentării la un birou vamal de destinatie/iesire, care lucrează în procedură de rezervă, a mărfurilor ce fac obiectul unei operatiuni TIR ale cărei date au fost transmise prin intermediul aplicatiei NCTS/TIR, biroul vamal de destinatie/iesire înregistrează operatiunea TIR în evidente, efectuează în mod corespunzător formalitătile descrise la art. 27-34, mentiunile referitoare la rezultatul controlului fiind înscrise în TAD/TSAD la rubrica I „Controlat la biroul de destinatie" si, ulterior, în aplicatia NCTS/TIR atunci când este posibil.

Art. 58. - Prevederile art. 35 se aplică în mod corespunzător.

 

CAPITOLUL III

Formalităti în cazul destinatarilor agreati

 

Art. 59. - (1) Atunci când în spatiul autorizat al destinatarului agreat sosesc mărfuri ce fac obiectul unei operatiuni TIR ale cărei date au fost transmise prin intermediul aplicatiei NCTS/TIR, iar aplicatia NCTS/TIR nu functionează, destinatarul agreat informează biroul de destinatie despre sosirea mărfurilor prin intermediul „notificării de sosire".

(2) Formalitătile prevăzute la art. 39 alin. (2)-(4) si art. 40^7 se aplică în mod corespunzător.

(3) Mentiunile referitoare la rezultatul descărcării sunt trecute de destinatarul agreat în TAD/TSAD la rubrica I.

(4) Prevederile art. 39 alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător si în cazul comunicării permisiunii de descărcare/deciziei de control si rezultatului descărcării.

Art. 60. - În momentul încetării motivelor care au determinat acordarea dispensei de la obligatia prezentării datelor din carnetul TIR printr-un procedeu informatic, lucrătorul vamal din


cadrul biroului de destinatie identifică AAR în aplicatia NCTS/TIR pe baza MRN-ului, transmite mesajul „aviz de sosire" către biroul de plecare/intrare, mentionează rezultatul descărcării/ controlului mărfurilor în AAR, sectiunea „Control general", câmpul „Rezultatele controlului la destinatie", si încheie operatiunea TIR în conformitate cu prevederile art. 455 alin. (1) si (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, precum si ale art. 28 si anexei nr. 1 din Conventia TIR, 1975, sectiunea „anexa nr. 10" din AAR completându-se în mod corespunzător. Discrepantele constatate se mentionează în AAR prin înscrierea în sectiunea „Control general", câmpul „Rezultatele controlului la destinatie - Comentarii".

Art. 61. - (1) Atunci când în spatiul autorizat al destinatarului agreat sosesc mărfuri ce fac obiectul unei operatiuni TIR ale cărei date nu au fost transmise prin intermediul aplicatiei NCTS/TIR, destinatarul agreat informează biroul de destinatie despre sosirea mărfurilor prin intermediul „notificării de sosire", conform prevederilor art. 39 alin. (2)-(4).

(2) Formalitătile prevăzute la art. 40-44, art. 46, 47 si art. 56-58 se aplică în mod corespunzător.

(3) Prevederile art. 39 alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător si în cazul comunicării permisiunii de descărcare/deciziei de control si rezultatului descărcării.

 

TITLUL IV

Procedura de cercetare si controlul încheierii regimului de tranzit

 

CAPITOLUL I

Procedura de cercetare

 

A. Initierea procedurii de cercetare

Art. 62. - Atunci când regimul de tranzit nu a fost încheiat în conformitate cu prevederile art. 455 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, precum si ale art. 28 si anexei nr. 1 din Conventia TIR, 1975, biroul de plecare/intrare initiază procedura de cercetare, informând în scris biroul centralizator si anexând o copie a voletului nr. 1 al carnetului TIR:

a) a doua zi de la expirarea termenelor prevăzute la art. 455a alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, pentru operatiunile TIR emise în aplicatia NCTS/TIR;

b) înainte de împlinirea termenului prevăzut la art. 455a alin. (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, pentru operatiunile TIR ale căror date nu au fost transmise prin intermediul aplicatiei NCTS/TIR.

B. Declansarea si efectuarea procedurii de cercetare

Art. 63. - (1) Biroul centralizator declansează procedura de cercetare la biroul de destinatie/iesire, cu respectarea prevederilor art. 455a alin. (2), (3), (4) si (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.

(2) Pentru operatiunile TIR ale căror date nu au fost transmise prin intermediul aplicatiei NCTS/TIR, biroul centralizator transmite biroului de destinatie/iesire avizul de cercetare conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 si copia voletului nr. 1 al carnetului TIR.

Art. 64. - (1) Biroul de destinatie/iesire efectuează investigatiile necesare, procedează la verificarea evidentelor proprii sau, după caz, ale destinatarului agreat si în termen de maximum 10 zile comunică biroului centralizator rezultatele verificărilor efectuate.

(2) Pentru operatiunile TIR ale căror date nu au fost transmise prin intermediul aplicatiei NCTS/TIR, biroul de destinatie/iesire efectuează verificările mentionate la alin. (1), completează rubrica IV a avizului de cercetare si îl returnează biroului centralizator împreună cu dovezile corespunzătoare, în termen de maximum 10 zile.

(3) Atunci când mărfurile în cauză au fost prezentate biroului de destinatie/iesire sau destinatarului agreat, dar dovada încheierii regimului nu a fost transmisă în termen, biroul de destinatie/iesire procedează la confirmarea încheierii regimului de tranzit prin transmiterea mesajelor de confirmare în NCTS/TIR sau, după caz, trimiterea documentelor corespunzătoare.

Art. 65. - (1) În situatia în care biroul de destinatie/iesire nu confirmă încheierea operatiunii TIR emisă de un birou de plecare/intrare din România, biroul centralizator informează în scris titularul si asociatia garantă cu privire la neîncheierea operatiunii TIR si le solicită să furnizeze dovezi ale încheierii regimului de tranzit, în termenul si conditiile prevăzute la art. 455a alin. (5) si art. 455b din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei. Modelele scrisorilor de informare a titularului si asociatiei garante sunt prevăzute în anexele nr. 3 si 4.

(2) În aplicarea alin. (1), biroul centralizator informează:

- Asociatia Română pentru Transporturi Rutiere Internationale (A.R.T.R.I.), pentru carnetele TIR eliberate de această asociatie, precum si de asociatii străine afiliate la Uniunea Internatională a Transporturilor Rutiere (IRU); sau

- Uniunea Natională a Transportatorilor Rutieri din România (U.N.T.R.R.), pentru carnetele TIR eliberate de această asociatie.

Art. 66. - (1) Dacă biroul centralizator are suspiciuni în ceea ce priveste autenticitatea dovezilor prezentate sau corectitudinea datelor, initiază controlul ulterior al acestora.

(2) Cererea de control ulterior adresată autoritătii vamale a unui stat membru se întocmeste utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 5.

(3) În situatia prevăzută la alin. (1), conditiile privind încheierea regimului de tranzit nu sunt considerate ca fiind îndeplinite atât timp cât nu a fost confirmată autenticitatea documentelor sau corectitudinea datelor pentru care a fost cerut controlul.

Art. 67. - (1) Atunci când biroul de destinatie/iesire nu confirmă încheierea operatiunii TIR emisă de un birou de plecare/intrare din România si titularul nu furnizează o dovadă a încheierii regimului de tranzit în termenele si conditiile prevăzute la art. 455a alin. (4)-(6) si art. 455b din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, biroul centralizator notifică în termen de maximum 4 luni de la data acceptării carnetului TIR titularul si asociatia garantă cu privire la nedescărcarea operatiunii TIR, în conformitate cu prevederile art. 11 paragraful 1 din Conventia TIR, 1975. Modelele scrisorilor de notificare a titularului si asociatiei garante sunt prevăzute în anexele nr. 6 si 7.

(2) Prevederile art. 65 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

Art. 68. - În situatia în care biroul de destinatie/iesire nu confirmă încheierea regimului de tranzit si destinatarul mărfurilor este stabilit în România, biroul centralizator solicită structurii antifraudă din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor efectuarea unui control la sediul destinatarului mărfurilor pentru a stabili dacă acesta a primit mărfurile fără a le prezenta autoritătii vamale.

C. Finalizarea procedurii de cercetare

Art. 69. - În functie de răspunsul biroului de destinatie/iesire, de dovezile prezentate de titular/asociatia garantă, precum si, dacă este cazul, de rezultatele verificărilor efectuate de structura antifraudă din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor, biroul centralizator stabileste dacă operatiunea de tranzit s-a încheiat în mod corect si finalizează procedura de cercetare.


Art. 70. - Atunci când se stabileste că operatiunea TIR emisă de un birou de plecare/intrare din România s-a încheiat în mod corect, biroul centralizator aplică prevederile art. 455a alin. (7) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.

Art. 71. - (1) Atunci când în cadrul procedurii se stabileste că operatiunea TIR emisă de un birou de plecare/intrare din România nu s-a încheiat sau înainte de împlinirea termenului prevăzut la art. 456 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, biroul centralizator stabileste autoritatea competentă pentru recuperare.

(2) Dacă un alt stat membru este competent pentru recuperarea sumelor devenite exigibile, biroul centralizator informează în acest sens autoritatea vamală a statului membru respectiv.

(3) Dacă autoritatea vamală română este competentă pentru recuperarea sumelor devenite exigibile, biroul centralizator comunică biroului de plecare/intrare dispozitia de încheiere din oficiu a operatiunii de tranzit si întocmirea Deciziei pentru regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal.

Art. 72. - (1) Biroul de plecare/intrare întocmeste Decizia pentru regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal pentru încheierea din oficiu a operatiunii de tranzit si înregistrează datoria vamală în evidenta contabilă în termenul prevăzut la art. 218 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului.

(2) Decizia pentru regularizarea situatiei contine numele si datele de identificare ale tuturor debitorilor, respectiv titularul si asociatia garantă obligată împreună si în solidar conform art. 8 paragraful 1 din Conventia TIR, 1975.

(3) Biroul de plecare/de intrare comunică Decizia pentru regularizarea situatiei titularului carnetului TIR si transmite o copie la biroul centralizator.

Art. 73. - Dacă titularul carnetului TIR nu achită sumele devenite exigibile la expirarea primului termen de plată pentru drepturile de import si alte taxe stabilite prevăzut la art. 222 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului, respectiv la art. 111 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, biroul de plecare/intrare solicită plata acestora de la asociatia garantă, prin transmiterea unui exemplar original al Deciziei pentru regularizarea situatiei.

Art. 74. - Dacă asociatia garantă nu achită sumele devenite exigibile, la expirarea termenului prevăzut la art. 11 paragraful 3 din Conventia TIR, 1975, biroul de plecare/intrare efectuează demersurile legale în vederea executării silite.

Art. 75. - După încasarea sumelor devenite exigibile, biroul de plecare/intrare din România informează imediat biroul centralizator, care finalizează procedura de cercetare în evidentele sale si în aplicatia NCTS/TIR.

Art. 76. - (1) Atunci când în cadrul procedurii de cercetare a unei operatiuni TIR emise de un alt stat membru se stabileste că autoritatea vamală română este competentă pentru recuperarea sumelor devenite exigibile, biroul centralizator comunică biroului de destinatie/iesire dispozitia de încheiere din oficiu a operatiunii de tranzit si întocmirea Deciziei pentru regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal.

(2) Prevederile art. 72-75 se aplică în mod corespunzător.

Art. 77. - Biroul centralizator finalizează procedura de cercetare atunci când sumele devenite exigibile au fost încasate de autoritatea competentă pentru recuperare.

 

CAPITOLUL II

Controlul încheierii regimului de tranzit

 

Art. 78. - (1) Biroul centralizator poate efectua direct sau la cererea biroului de plecare/intrare un control ulterior privind modalitatea de încheiere a unei operatiuni TIR, pentru a verifica informatiile continute în mesajul „rezultatele controlului" sau autenticitatea stampilelor aplicate si a mentiunilor înscrise pe TAD/TSAD sau pe voletul nr. 2 al carnetului TIR.

(2) Acest control se efectuează în cazul unor suspiciuni sau indicii de fraudă ori pe baza unei analize de risc sau prin sondaj.

(3) Cererea de verificare - control ulterior se întocmeste utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 79. - Dacă în cadrul controlului ulterior autoritatea vamală solicitată informează că datele continute în mesajul „rezultatele controlului" nu sunt corecte sau stampilele aplicate si mentiunile înscrise pe TAD/TSAD sau pe voletul nr. 2 (rubricile 18-28) al carnetului TIR nu sunt autentice, biroul centralizator declansează o procedură de cercetare. în acest caz, prevederile art. 67-69, art. 71-75 si art. 77 se aplică în mod corespunzător.

 

TITLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 80. - Dispozitiile prezentelor norme tehnice se completează cu prevederile Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, cu modificările si completările ulterioare, si ale Conventiei TIR, 1975.

Art. 81. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.

 

ANEXA Nr. 1*)

la normele tehnice

 

STAMPILA PENTRU PROCEDURA DE REZERVĂ

 

(dimensiuni: 26 x 59 mm, cerneală rosie) *)


Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 2*)

la normele tehnice

 

CARNET TIR - AVIZ DE CERCETARE

- modelul avizului de cercetare –

 


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 


ANEXA Nr. 3

la normele tehnice

 

Model de scrisoare de informare a titularului carnetului TIR

[Număr de înregistrare]

 

[Numele titularului carnetului TIR]

 

 

 

[Adresa titularului carnetului TIR]

 

Obiect: Tranzit sub acoperirea Conventiei TIR

Absenta dovezii de încheiere a regimului de tranzit

Sunteti titularul operatiunii de tranzit efectuate sub acoperirea carnetului TIR:

[seria, numărul carnetului TIR si data luării în evidentă a operatiunii TIR]

[MRN/dată]

[volet nr. 1 si/sau NTD/NTSD anexate în copie]

depus la biroul de plecare...............

În conformitate cu prevederile art. 455a alin. (5) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările si completările ulterioare, vă informăm că nu dispunem de dovada încheierii regimului de tranzit pentru această operatiune TIR.

Având în vedere acest aspect, vă solicităm să ne transmiteti informatiile si documentele care pot dovedi că regimul a fost încheiat. Veti mentiona totodată, după caz, dacă a fost schimbat biroul de destinatie/iesire. Vă rugăm să furnizati aceste informatii în maximum 28 de zile de la data acestei scrisori.

Dovezile aduse de dumneavoastră trebuie să respecte dispozitiile art. 455b din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, cu modificările si completările ulterioare.

În cazul în care nu se poate stabili că regimul de tranzit a fost încheiat, veti fi considerat debitor pentru plata datoriei (drepturi de import/de export si alte taxe) aferente mărfurilor care au făcut obiectul acestei operatiuni, în conformitate cu art. 8 din Conventia vamală privind transportul international de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR, 1975), cu modificările si completările ulterioare /art. 203-204 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările si completările ulterioare.

Dacă sunteti în imposibilitatea de a dovedi că regimul a fost încheiat, vă rugăm să ne furnizati toate informatiile de care dispuneti, însotite de documentele corespunzătoare, în particular locul (tara) unde estimati că s-au produs faptele care au dus la nasterea datoriei vamale, conform art. 215 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului, cu modificările si completările ulterioare.

 

Numele si prenumele...........................

Calitatea...............................................

Semnătura/Stampila............................

 

ANEXA Nr. 4

la normele tehnice

 

Model de informare a asociatiei garante

[Număr de înregistrare]

 

[Numele asociatiei garante]

 

 

 

[Adresa asociatiei garante]

 

Obiect: Tranzit sub acoperirea Conventiei TIR

Absenta dovezii de încheiere a regimului de tranzit

Sunteti asociatia garantă a titularului operatiunii de tranzit efectuate sub acoperirea carnetului TIR:

[seria, numărul carnetului TIR si data luării în evidentă a operatiunii TIR]

[MRN/dată]

[volet nr. 1 si/sau NTD/NTSD anexate în copie]

depus la biroul de plecare...............

În conformitate cu prevederile art. 455a alin. (5) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările si completările ulterioare, vă informăm că nu dispunem de dovada încheierii regimului de tranzit pentru această operatiune TIR.

Având în vedere acest aspect, vă solicităm să ne transmiteti informatiile si documentele care pot dovedi că regimul a fost încheiat. Veti mentiona totodată, după caz, dacă a fost schimbat biroul de destinatie/iesire. Vă rugăm să furnizati aceste informatii în maximum 28 de zile de la data acestei scrisori.

Dovezile aduse de dumneavoastră trebuie să respecte dispozitiile art. 455b din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, cu modificările si completările ulterioare.

În cazul în care nu se poate stabili că regimul de tranzit a fost încheiat, veti fi considerat debitor pentru plata datoriei (drepturi de import/de export si alte taxe) aferente mărfurilor care au făcut obiectul acestei operatiuni, în conformitate cu art. 8 din Conventia vamală privind transportul international de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR, 1975), cu modificările si completările ulterioare /art. 203-204 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările si completările ulterioare.


Dacă sunteti în imposibilitatea de a dovedi că regimul a fost încheiat, vă rugăm să ne furnizati toate informatiile de care dispuneti, însotite de documentele corespunzătoare, în particular locul (tara) unde estimati că s-au produs faptele care au dus la nasterea datoriei vamale, conform art. 215 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului, cu modificările si completările ulterioare.

 

Numele si prenumele...........................

Calitatea...............................................

Semnătura/Stampila............................

 

ANEXA Nr. 5

la normele tehnice

 

 

Cerere de verificare - control ulterior

 

I. AUTORITATEA CARE SOLICITĂ

(nume, adresă)

II. AUTORITATEA SOLICITATĂ

(nume, adresă)

III. CERERE DE VERIFICARE

 verificarea stampilei

 verificare din motivul indicat în căsuta C sau D

 

Vă rugăm să verificati:

A. Autenticitatea stampilei si a semnăturii:

 1. în rubrica „I. Controlat la biroul de destinatie" a exemplarului nr.........anexat;

 2. în rubrica F si/sau G a exemplarului nr.........anexat;

 3. în rubrica „C. Birou de plecare" a exemplarului nr.........anexat;

 4. în rubrica „D. Controlat la biroul de plecare" a exemplarului nr.........anexat;

 5. în rubrica 31 „Colete si descrierea mărfurilor" a exemplarului nr.........anexat.

B. Autenticitatea si exactitatea mentiunilor înscrise:

 1. în rubrica nr.................;

 2. în documentul nr.............din.............(anexat).

C. Autenticitatea si exactitatea probei alternative.................(anexată)

D. Verificarea este solicitată deoarece:

 1. stampila lipseste;

 2. semnătura lipseste;

 3. stampila nu este lizibilă;

 4. rubrica nu este completată în totalitate;

 5. au fost făcute corecturi fără a fi certificate;

 6. documentul contine stersături si/sau corecturi;

 7. stampila nu este recunoscută;

 8. data nu este mentionată;

 9. alte motive (a se mentiona).

 

 

Locul.............................................

Data..............................................

Semnătura....................................

(Stampila)

 

IV REZULTATUL VERIFICĂRII

A. Semnătura si stampila sunt autentice.

B. Documentul nu a fost prezentat si:

 1. stampila este posibil să fie falsificată;

 2. stampila a fost aplicată neregulamentar;

 3. semnătura nu apartine agentului vamal responsabil.

C. Mentiunile sunt corecte.

D. Mentiunile nu sunt corecte. Mentiunea corectă este:

E. Remarca:

 1. stampila a fost aplicată lizibil;

 2. semnătura a fost înscrisă;

 3. rubrica a fost completată;

 4. corecturile au fost certificate;

 5. stergerile si corecturile se datorează:

 6. stampila este autentică si poate fi acceptată;

 7. data a fost înscrisă;

 8. proba alternativă îndeplineste toate conditiile si poate fi acceptată;

 9. alte motive (a se mentiona).

 

 

Locul.............................................

Data..............................................

Semnătura....................................

(Stampila)

 

NOTE:

1. Se întocmeste câte un formular pentru fiecare document care face obiectul unui control ulterior.

2. Informatiile si răspunsurile sunt date prin bifarea căsutei corespunzătoare.

3. Autoritatea vamală se va asigura că cererea a fost tratată corect.


 

ANEXA Nr. 6

la normele tehnice

 

Model de scrisoare de notificare a titularului carnetului TIR

[Număr de înregistrare]

 

[Numele titularului carnetului TIR]

 

 

 

[Adresa titularului carnetului TIR]

 

Obiect: Tranzit sub acoperirea Conventiei TIR

Notificare privind neîncheierea operatiunii TIR

Sunteti titularul operatiunii de tranzit efectuate sub acoperirea carnetului TIR:

[seria, numărul carnetului TIR si data luării în evidentă a operatiunii TIR]

[MRN/dată]

[volet nr. 1 si/sau NTD/NTSD anexate în copie]

depus la biroul de plecare...............

În conformitate cu prevederile art. 11 paragraful 1 din Conventia vamală privind transportul international de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR, 1975), cu modificările si completările ulterioare, vă notificăm cu privire la neîncheierea regimului de tranzit efectuat sub acoperirea carnetului TIR mai sus mentionat.

Având în vedere acest aspect, vă solicităm să ne transmiteti informatiile si documentele care pot dovedi că regimul a fost încheiat. Veti mentiona totodată, după caz, dacă a fost schimbat biroul de destinatie/iesire. Vă rugăm să furnizati aceste informatii în maximum 3 luni de la data primirii acestei scrisori.

Dovezile aduse de dumneavoastră trebuie să respecte dispozitiile art. 455b din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările si completările ulterioare.

În cazul în care nu se poate stabili că regimul de tranzit a fost încheiat, veti fi considerat debitor pentru plata datoriei (drepturi de import/de export si alte taxe) aferente mărfurilor care au făcut obiectul acestei operatiuni, în conformitate cu art. 8 din Conventia TIR, 1975, cu modificările si completările ulterioare/art. 203-204 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările si completările ulterioare.

Dacă sunteti în imposibilitatea de a dovedi ca regimul a fost încheiat, vă rugăm să ne furnizati toate informatiile de care dispuneti, însotite de documentele corespunzătoare, în particular locul (tara) unde estimati că s-au produs faptele care au dus la nasterea datoriei vamale, conform art. 215 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului, cu modificările si completările ulterioare.

 

Numele si prenumele...................................

Calitatea.......................................................

Semnătura/Stampila....................................

 

ANEXA Nr. 7

la normele tehnice

 

Model de scrisoare de notificare a asociatiei garante

[Număr de înregistrare]

 

[Numele asociatiei garante]

 

 

 

[Adresa asociatiei garante]

 

Obiect: Tranzit sub acoperirea Conventiei TIR

Notificare privind neîncheierea operatiunii TIR

Sunteti asociatia garantă a titularului operatiunii de tranzit efectuate sub acoperirea carnetului TIR:

[seria, numărul carnetului TIR si data luării în evidentă a operatiunii TIR]

[MRN/dată]

[volet nr. 1 si/sau NTD/NTSD anexate în copie]

depus la biroul de plecare...............

În conformitate cu prevederile art. 11 paragraful 1 din Conventia vamală privind transportul international de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR, 1975), cu modificările si completările ulterioare, vă notificăm cu privire la neîncheierea regimului de tranzit efectuat sub acoperirea carnetului TIR mai sus mentionat.

Având în vedere acest aspect, vă solicităm să ne transmiteti informatiile si documentele care pot dovedi că regimul a fost încheiat. Veti mentiona totodată, după caz, dacă a fost schimbat biroul de destinatie/iesire. Vă rugăm să furnizati aceste informatii în maximum 3 luni de la data primirii acestei scrisori.

Dovezile aduse de dumneavoastră trebuie să respecte dispozitiile art. 455b din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările si completările ulterioare.

În cazul în care nu se poate stabili că regimul de tranzit a fost încheiat, veti fi considerat debitor pentru plata datoriei (drepturi de import/de export si alte taxe) aferente mărfurilor care au făcut obiectul acestei operatiuni, în conformitate cu art. 8 din Conventia TIR, 1975, cu modificările si completările ulterioare/art. 203-204 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările si completările ulterioare.

Dacă sunteti în imposibilitatea de a dovedi că regimul a fost încheiat, vă rugăm să ne furnizati toate informatiile de care dispuneti, însotite de documentele corespunzătoare, în particular locul (tara) unde estimati că s-au produs faptele care au dus la nasterea datoriei vamale, conform art. 215 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului, cu modificările si completările ulterioare.

 

Numele si prenumele...................................

Calitatea.......................................................

Semnătura/Stampila....................................


 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

AUTORITATEA NATIONALĂ AVĂMILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea destinatarilor agreati în cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR si a Normelor tehnice privind agrearea vehiculelor rutiere si containerelor pentru transportul mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR

 

Având în vedere dispozitiile Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările si completările ulterioare, si ale Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările si completările ulterioare,

în aplicarea prevederilor art. 454a din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, cu modificările si completările ulterioare, si a prevederilor anexelor 3 si 7, partea a ll-a, din Conventia vamală privind transportul international de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR, 1975), la care România a aderat prin Decretul nr. 420/1979 pentru aderarea României la Conventia vamală relativă la transportul international al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR), întocmită la Geneva la 14 noiembrie 1975, cu modificările si completările ulterioare,

în vederea aplicării unitare a regimului vamal de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR,

în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor,

vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice privind autorizarea destinatarilor agreati în cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Normele tehnice privind agrearea vehiculelor rutiere si containerelor pentru transportul mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Radu Traian Mărginean

 

Bucuresti, 28 iulie 2009.

Nr. 1.998.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORME TEHNICE

privind autorizarea destinatarilor agreati în cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR

 

Art. 1. - Prezentele norme stabilesc procedura de acordare a statutului de destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR.

Art. 2. - (1) Autorizatia de destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR se acordă, la cerere, în conditiile prevăzute la art. 454a alin. (2), (3) si (5) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În aplicarea art. 454a alin. (2) lit. b) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, cu modificările si completările ulterioare, se consideră că o persoană primeste în mod regulat mărfuri care au fost plasate sub regimul TIR atunci când acea persoană primeste, în calitate de destinatar, mărfuri transportate sub acoperirea carnetelor TIR, cel putin 50 de operatiuni TIR într-un an calendaristic.

(3) În aplicarea art. 454a alin. (2) lit. c) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, cu modificările si completările ulterioare, autorizatia nu se acordă operatorilor economici care:

a) au obligatii bugetare restante reprezentând impozite, taxe, contributii, inclusiv contributiile individuale ale salariatilor si orice alte venituri bugetare, cu exceptia celor esalonate si/sau reesalonate la plată, precum si a celor suspendate în conditiile legii;

b) înregistrează debite fată de autoritatea vamală.

Art. 3. - (1) Cererea de autorizare pentru acordarea statutului de destinatar agreat se întocmeste în scris de către operatorul economic si contine următoarele date:

a) denumirea persoanei juridice si sediul social al acesteia, numărul de telefon si fax, precum si alte date considerate ca necesare în vederea contactării;


b) codul unic de înregistrare;

c) datele de identificare ale persoanelor care angajează legal persoana juridică: numele si prenumele, data si locul nasterii, domiciliul;

d) adresa spatiului în care sunt primite mărfurile în vederea încheierii operatiunii TIR.

(2) Cererea se depune la directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal în a cărei rază de activitate se află spatiul în care urmează să se primească mărfurile transportate sub regimul TIR, împreună cu următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare a operatorului economic, în copie;

b) copia actului constitutiv al societătii comerciale, cu modificările si completările ulterioare, după caz;

c) cazierul judiciar al persoanelor fizice care reprezintă legal societatea comercială;

d) certificatul de atestare fiscală, eliberat de autoritatea fiscală competentă;

e) cazierul fiscal;

f) declaratie-angajament din care să rezulte că va respecta reglementările vamale referitoare la procedura TIR;

g) documente doveditoare privind îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 454a din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - (1) Autorizatia se eliberează de către directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme tehnice.

(2) În autorizatie se mentionează:

a) directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/ biroul de destinatie competent pentru controlul vamal al mărfurilor primite în spatiul autorizat;

b) adresa spatiului unde sunt primite mărfurile transportate sub regim TIR;

c) termenul si modalitătile în care destinatarul agreat informează directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/biroul de destinatie în legătură cu sosirea mărfurilor;

d) termenul de interventie, în cadrul căruia directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/biroul de destinatie ia decizia privitoare la efectuarea controlului vamal al mărfurilor primite;

e) categoriile sau transporturile de mărfuri excluse de la această procedură.

Art. 5. - (1) Autorizatia de destinatar agreat se întocmeste în două exemplare si se semnează de conducătorul directiei judetene pentru accize si operatiuni vamale/biroului vamal. Numărul autorizatiei se acordă în ordine cronologică si crescătoare.

(2) Un exemplar al autorizatiei se remite titularului si un exemplar se retine de directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal. O copie a autorizatiei se transmite la biroul centralizator din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor.

Art. 6. - (1) Autorizarea pe lângă alte directii judetene pentru accize si operatiuni vamale/birouri vamale se face cu respectarea procedurii de autorizare prevăzute la art. 2-5.

(2) Conditia prevăzută la art. 2 alin. (2) se aplică pentru fiecare directie judeteană pentru accize si operatiuni vamale/birou vamal în parte.

Art. 7. - (1) În aplicarea art. 454a alin. (2) lit. d) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, cu modificările si completările ulterioare, autorizatia de destinatar agreat îsi produce efecte numai după ce destinatarul agreat se conectează la aplicatia NCTS/TIR - procedura simplificată.

(2) Obligatia privind conectarea la aplicatia NCTS/TIR - procedura simplificată poate fi îndeplinită si de un comisionar în vamă care are contract încheiat cu destinatarul agreat. în această situatie destinatarul agreat depune la directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal o copie a autorizatiei pentru accesul la aplicatia NCTS/TIR detinută de comisionarul vamal.

Art. 8. - (1) Directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal poate suspenda autorizatia de destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR, pe o perioadă de până la 6 luni, atunci când titularul acesteia nu îsi îndeplineste una dintre obligatii sau dacă săvârseste o abatere de la reglementările vamale.

(2) Autorizatia poate fi revocată de directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal atunci când:

a) se constată săvârsirea repetată a unor abateri de la reglementările vamale;

b) titularul autorizatiei îsi încetează activitatea;

c) una sau mai multe conditii avute în vedere la eliberarea sa nu mai sunt îndeplinite.

(3) Decizia de suspendare sau de revocare a autorizatiei produce efecte din momentul comunicării titularului autorizatiei. Aceasta se transmite în scris titularului autorizatiei si în copie la biroul centralizator din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor.

(4) Împotriva deciziei de suspendare sau de revocare se poate formula plângere prealabilă în conditiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 9. - Directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/biroul de destinatie efectuează periodic controlul ulterior al utilizării procedurii simplificate privind statutul de destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR, pentru a se asigura de îndeplinirea obligatiilor pe care operatorul economic si Ie-a asumat la depunerea cererii de autorizare.

Art. 10. - Dispozitiile prezentelor norme tehnice se completează cu prevederile Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările si completările ulterioare, si ale Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, cu modificările si completările ulterioare.


 

ANEXĂ

la normele tehnice

 

ROMÂNIA

AUTORITATEA NATIONALA A VĂMILOR

DJAOV/Biroul vamal...........

 

AUTORIZATIE

pentru utilizarea procedurii simplificate în cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR

nr...........din................

 

În baza prevederilor art. 454a din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările si completările ulterioare,

Societatea Comercială ................................................, CUI ........................., cu sediul în ........................................., este autorizată în calitate de:

 destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR, beneficiind în acest sens de formalităti vamale simplificate la directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/biroul de destinatie, pentru mărfurile pe care le primeste si care au circulat în tranzit sub regimul TIR în tările membre ale UE.

1. Prezenta autorizatie este valabilă pentru directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal.................

2. Spatiul autorizat pentru primirea mărfurilor este situat la adresa:.....................................................................................

3. Modalitatea în care societatea informează directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal în legătură cu sosirea mijlocului de transport si termenul prevăzut pentru interventia autoritătii vamale:

........................................................................................................................................................................................

4. Categoriile de mărfuri excluse de la procedura simplificată:.............................................................................................

Prezenta autorizatie se aplică operatiunilor TIR care au ca loc de descărcare finală spatiile stabilite în autorizatie.

........................................................................................................................................................................................

(functia, numele, semnătura conducătorului si stampila directiei judetene pentru accize si operatiuni vamale/biroului vamal)

 

ANEXA Nr. 2

 

NORME TEHNICE

privind agrearea vehiculelor rutiere si containerelor pentru transportul mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

            Art. 1. - Prezentele norme stabilesc procedura aplicabilă la agrearea vehiculelor rutiere si containerelor pentru transportul de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR, în conformitate cu prevederile anexelor nr. 3 si 7, Partea a ll-a, din Conventia vamală privind transportul international de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR, 1975).

 

CAPITOLUL II

Agrearea vehiculelor rutiere

 

A. Agrearea individuală

Art. 2. - Certificatul de agreare individuală a unui vehicul rutier pentru transportul de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR se eliberează, la cerere, de directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale în a cărei rază de competentă îsi are sediul social proprietarul sau, după caz, utilizatorul vehiculului rutier.

Art. 3. - Cererea de eliberare a certificatului de agreare individuală a unui vehicul rutier pentru transportul de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR se întocmeste în scris de operatorul economic si se prezintă directiei judetene pentru accize si operatiuni vamale competente, însotită de:

a) formularul certificatului de agreare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la Conventia vamală privind transportul international de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR, 1975);

b) copia autorizatiei pentru utilizarea carnetelor TIR, eliberată pe numele solicitantului;

c) cartea de identitate a vehiculului, eliberată de Registrul Auto Român pe numele proprietarului;

d) certificatul de înmatriculare al vehiculului, eliberat de organele de politie pe numele proprietarului;

e) contractul de utilizare (închiriere), după caz;

f) 3 fotografii color ale vehiculului rutier care urmează a fi agreat, fixate pe un suport format A4 si care prezintă vehiculul rutier din fată, lateral dreapta si spate. La vehiculele rutiere prevăzute cu usă laterală, fotografia se realizează numai pe această parte.

Art. 4. - Lucrătorul vamal desemnat identifică vehiculul rutier supus agreării si verifică îndeplinirea, din punctul de vedere al constructiei si echipamentului său, a conditiilor tehnice prevăzute în anexele nr. 2 si 6 la Conventia vamală privind transportul international de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR, 1975).

Art. 5. - (1) Dacă toate conditiile legale sunt îndeplinite, directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale autentifică fotografiile prezentate conform art. 3 lit. f) prin aplicarea stampilei pe colturi si eliberează certificatul de agreare, completat si stampilat în conformitate cu prevederile anexei 3 la Conventia vamală privind transportul international de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR, 1975).

(2) Certificatul de agreare se remite solicitantului însotit de fotografiile autentificate. O copie a certificatului de agreare si a fotografiilor autentificate se păstrează în evidentele directiei judetene pentru accize si operatiuni vamale.

(3) În situatia existentei unui contract de utilizare (închiriere), termenul de valabilitate a certificatului de agreare va fi corelat cu durata contractului de utilizare (închiriere), fără a depăsi termenul prevăzut la alin. (4) din anexa nr. 3 la Conventia vamală privind transportul international de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR, 1975).

Art. 6. - Atunci când una dintre conditiile legale nu este îndeplinită, directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale respinge cererea de eliberare a certificatului de agreare si comunică în scris solicitantului motivele respingerii cererii.

B. Agrearea pe tip de constructie

Art. 7. - (1) Autorizatia privind agrearea pe tip de constructie a vehiculelor rutiere se eliberează, la cerere, de către Directia tehnici de vămuire si tarif vamal din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor.

(2) Cererea de agreare pe tip de constructie a vehiculelor rutiere se întocmeste în scris de constructor si se prezintă Directiei tehnici de vămuire si tarif vamal cu respectarea prevederilor alin. (9)-(12) din anexa nr. 3 la Conventia vamală privind transportul international de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR, 1975).

Art. 8. - Verificarea îndeplinirii din punctul de vedere al constructiei si echipamentului a conditiilor tehnice prevăzute în anexele nr. 2 si 6 la Conventia vamală privind transportul international de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR, 1975) se efectuează de către directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale în a cărei rază de competentă îsi are sediul social sau punctul de lucru constructorul, la solicitarea Directiei tehnici de vămuire si tarif vamal.

Art. 9. - Prevederile art. 6 se aplică în mod corespunzător.

Art. 10. - Dacă toate conditiile legale sunt îndeplinite, Directia tehnici de vămuire si tarif vamal eliberează certificatul de agreare pe tip de constructie a vehiculelor rutiere, păstrând o copie în evidentă.

Art. 11. - Directia tehnici de vămuire si tarif vamal eliberează la cererea constructorului certificate de agreare pentru fiecare vehicul construit în conformitate cu tipul de constructie agreat, în conformitate cu prevederile alin. (16) din anexa nr. 3 la Conventia vamală privind transportul international de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR, 1975).

 

CAPITOLULUI

Agrearea containerelor

 

Art. 12. - Certificatele de agreare a containerelor se eliberează, la cerere, de Directia tehnici de vămuire si tarif vamal din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor.

Art. 13. - Cererea de eliberare a certificatului de agreare pe tip de constructie a containerelor se întocmeste în scris de constructor si se prezintă Directiei tehnici de vămuire si tarif vamal cu respectarea prevederilor alin. (8)-(11) din anexa nr. 7, partea a ll-a, la Conventia vamală privind transportul international de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR, 1975), însotită de:

a) formularul certificatului de agreare pe tip de constructie conform modelului II prevăzut în apendicele 2 din anexa nr. 7, partea a ll-a, la Conventia vamală privind transportul international de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR, 1975);

b) documentele prevăzute la alin. (10) si (11) din anexa nr. 7, partea a ll-a, la Conventia vamală privind transportul international de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR, 1975).

Art. 14. - Cererea de eliberare a certificatului de agreare într-un stadiu ulterior fabricatiei se întocmeste în scris de proprietar sau utilizator si se prezintă Directiei tehnici de vămuire si tarif vamal cu respectarea prevederilor alin. (15) si (16) din anexa nr. 7, partea a ll-a, la Conventia vamală privind transportul international de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR, 1975), însotită de:

a) formularul certificatului de agreare într-un stadiu ulterior fabricatiei, conform modelului III prevăzut în apendicele 2 din anexa nr. 7, partea a ll-a, la Conventia vamală privind transportul international de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR, 1975);

b) dovada proprietătii asupra containerului sau, după caz, contractul de utilizare (închiriere);

c) planuri si specificatii detaliate ale tipului de container care urmează să fie agreat.

Art. 15. - Verificarea îndeplinirii, din punctul de vedere al constructiei si echipamentului său, a conditiilor tehnice prevăzute în anexa nr. 7, partea I, la Conventia vamală privind transportul international de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR, 1975) se efectuează de directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale în a cărei rază de competentă îsi are sediul social sau punctul de lucru constructorul, proprietarul sau utilizatorul, după caz, la solicitarea Directiei tehnici de vămuire si tarif vamal.

Art. 16. - Dacă toate conditiile legale sunt îndeplinite, Directia tehnici de vămuire si tarif vamal eliberează certificatul de agreare a containerelor, prevăzut la art. 13 si 14, după caz, păstrând o copie în evidentă.

Art. 17. - Prevederile art. 6 se aplică în mod corespunzător.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

            Art. 18. - Dispozitiile prezentelor norme tehnice se completează cu prevederile Conventiei vamale privind transportul international de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR, 1975), cu modificările si completările ulterioare.


 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

 

ORDIN

pentru modificarea normelor tehnice de completare, utilizare si tipărire a declaratiei sumare si a documentului administrativ unic, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 9.988/2006

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 312/2009 al Comisiei din 16 aprilie 2009 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar,

în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor,

vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 9.988/2006 pentru aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare si tipărire a declaratiei sumare si a documentului administrativ unic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 5 ianuarie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 2, în tabelul de la punctul 7, în caseta 38, coloana F, simbolul „A" se înlocuieste cu simbolul ,,A[17]".

2. La anexa nr. 2, punctul 13, litera A, CASETA 2: Expeditor/Exportator, primul paragraf se modifică si va avea următorul cuprins:

„Se completează cu numărul EORI prevăzut la art. 1 pct. 16 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei sau cu numărul de înregistrare în sistemul informatic atribuit de autoritatea vamală din România, după caz, urmat de numele si prenumele sau denumirea companiei si adresa completă a expeditorului/exportatorului. Structura numărului EORI este cea prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 312/2009 al Comisiei. Structura numărului de înregistrare în sistemul informatic este cea prevăzută în Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.554/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici si a altor persoane."

3. La anexa nr. 2, punctul 13, litera A, CASETA 8: Destinatar, al doilea paragraf se abrogă.

4. La anexa nr. 2, punctul 13, litera A, CASETA 14: Declarant/Reprezentant, primul paragraf se modifică si va avea următorul cuprins:

„Se completează cu numărul EORI prevăzut la art. 1 pct. 16 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei si codul de reprezentare. Structura numărului EORI este cea prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 312/2009 al Comisiei."

5. La anexa nr. 2, punctul 13, litera A, CASETA 50: Principal obligat, prima teză a celui de-al doilea paragraf se modifică si va avea următorul cuprins:

„Se indică numele complet si adresa principalului obligat, precum si numărul EORI prevăzut la art. 1 pct. 16 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei."

6. La anexa nr. 2, punctul 13, litera C, CASETA 8: Destinatar, primul paragraf se modifică si va avea următorul cuprins:

„Se completează cu numărul EORI prevăzut la art. 1 pct. 16 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei sau cu numărul de înregistrare în sistemul informatic atribuit de autoritatea vamală din România, după caz. Structura numărului EORI este cea prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 312/2009 al Comisiei. Structura numărului de înregistrare în sistemul informatic este cea prevăzută în Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.554/2009."

7. La anexa nr. 2, punctul 13, litera C, CASETA 14: Declarant/Reprezentant, primul paragraf se modifică si va avea următorul cuprins:

„Se completează cu numărul EORI prevăzut la art. 1 pct. 16 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei si codul de reprezentare. Structura numărului EORI este cea prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 312/2009 al Comisiei."

8. La anexa nr. 3, capitolul 2, CASETA 2: Expeditor/ Exportator se abrogă.

9. La anexa nr. 3, capitolul 2, CASETA 8: Destinatar se abrogă.

10. La anexa nr. 3, capitolul 2, CASETA 14: Declarant/ Reprezentant, primul paragraf se modifică si va avea următorul cuprins:

„În această casetă se înscriu următoarele elemente: codul de reprezentare (n1) si numărul EORI."

11. La anexa nr. 3, capitolul 2, CASETA 14: Declarant/ Reprezentant, ultimul paragraf se abrogă.

12. La anexa nr. 4, punctele 1 si 2 se abrogă.

13. La anexa nr. 4, punctul 3, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Exemplarele trebuie să fie prevăzute cu o mentiune care să indice numele si adresa persoanei care a efectuat imprimarea; această mentiune poate fi înlocuită cu un semn distinctiv imprimat pe formulare, care să permită identificarea acestora."

14. La anexa nr. 4, punctul 4 se abrogă.

15. La anexa nr. 4, punctul 5, paragraful al doilea se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Radu Traian Mărginean

 

Bucuresti, 28 iulie 2009.

Nr. 1.999.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.