MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 554/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 554            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 10 august 2009

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

9. - Ordonantă pentru prelungirea termenelor prevăzute la pct. 17.2 lit. g din contractul de privatizare a Societătii Comerciale „Electrica Oltenia” - S.A., aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova” - S.A. si „Electrica Oltenia” - S.A.

 

869. - Hotărâre privind constituirea Comisiei pentru solutionarea întâmpinărilor persoanelor propuse pentru expropriere în vederea realizării lucrării de interes national „Racorduri la reteaua de metrou din Bucuresti, tronson I: Nicolae Grigorescu (Sălăjan) - Linia de Centură si tronson II: Gara de Nord - Basarab - Laromet”

 

883. - Hotărâre pentru aprobarea plătii de către Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare a contributiei la costurile nationale de participare la programul de cooperare tehnică al Agentiei Internationale pentru Energia Atomică furnizată în cadrul proiectului regional RER/0/016 - „Dezvoltarea resurselor umane si sprijinul tehnologiei nucleare”, pe anul 2007-2008

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

334/432.- Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru aprobarea Normelor tehnice privind definirea, descrierea, prezentarea si etichetarea băuturilor alcoolice fermentate nedistilate, altele decât berea si vinul, destinate consumului uman ca atare

 

987. - Ordin al ministrului sănătătii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 426/2009 privind aprobarea Listei si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2009

 

4.595. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind aprobarea criteriilor de performantă pentru evaluarea cadrelor didactice din învătământul preuniversitar

 

6.431. - Ordin al ministrului afacerilor externe pentru publicarea Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.874 (2009) privind situatia din Republica Populară Democrată Coreeană

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

            573. - Decizie privind retragerea autorizatiei acordate Societătii Comerciale „MAFF Asigurări Broker de Asigurare” - S.R.L.


 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru prelungirea termenelor prevăzute la pct. 17.2 lit. g din contractul de privatizare a Societătii Comerciale „Electrica Oltenia” - S.A., aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova” - S.A. si „Electrica Oltenia” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. VIII din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - Termenul de finalizare a procedurilor de vânzare si cumpărare a actiunilor aferente optiunii de cumpărare, prevăzut la pct. 17.2 lit. g din contractul de privatizare a Societătii Comerciale „Electrica Oltenia” - S.A., aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova” - S.A. si „Electrica Oltenia” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 27 iulie 2005, aprobată cu completări prin Legea nr. 277/2005, cu modificările ulterioare, se prelungeste până în a 70-a zi lucrătoare de la data transmiterii notificării de exercitare a optiunii de cumpărare.

Art. 2. - Plata pentru actiunile aferente optiunii de cumpărare prevăzute la art. 1 se va face de către cumpărător vânzătorului, în euro, în termen de 70 de zile lucrătoare de la încheierea perioadei de notificare a optiunii de cumpărare respective, în conformitate cu instructiunile vânzătorului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

 

Bucuresti, 5 august 2009.

Nr. 9.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea Comisiei pentru solutionarea întâmpinărilor persoanelor propuse pentru expropriere în vederea realizării lucrării de interes national „Racorduri la reteaua de metrou din Bucuresti, tronson I: Nicolae Grigorescu (Sălăjan) - Linia de Centură si tronson II: Gara de Nord - Basarab - Laromet”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 15 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se constituie Comisia pentru solutionarea întâmpinărilor persoanelor fizice si juridice propuse pentru expropriere în vederea realizării lucrării de interes national „Racorduri la reteaua de metrou din Bucuresti, tronson I: Nicolae Grigorescu (Sălăjan) - Linia de Centură si tronson II: Gara de Nord - Basarab - Laromet”, în componenta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Functionarea si atributiile comisiei sunt cele prevăzute la art. 15-19 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Constantin Dascălu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 29 iulie 2009.

Nr. 869.

 


ANEXĂ

 

COMPONENTA

Comisiei pentru solutionarea întâmpinărilor persoanelor fizice si juridice propuse pentru expropriere în vederea realizării lucrării de interes national „Racorduri la reteaua de metrou din Bucuresti, tronson I: Nicolae Grigorescu (Sălăjan) - Linia de Centură si tronson II: Gara de Nord - Basarab - Laromet”

 

Presedinte: ing. Dumitru Prioteasa, delegat al Guvernului

Membri:

1. prof. dr. Sorin Mircea Oprescu, primarul municipiului Bucuresti

2. Raluca Grumăzescu, consilier juridic - Directia generală juridică si resurse umane - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

3. Elena Voicu, consilier superior - Directia infrastructură si transport feroviar - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

4. Cristian Gheorghe, consilier superior - Directia generală investitii achizitii si privatizare - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

5. Ion Constantinescu, proprietar din Bucuresti

6. Ion Drăgan, proprietar din Bucuresti

7. Gabriela Robe, proprietar din Bucuresti

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea plătii de către Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare a contributiei la costurile nationale de participare la programul de cooperare tehnică al Agentiei Internationale pentru Energia Atomică furnizată în cadrul proiectului regional RER/0/016 - „Dezvoltarea resurselor umane si sprijinul tehnologiei nucleare”, pe anul 2007-2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 35 lit. f) din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata echivalentului în lei al sumei de 319 dolari S.U.A., reprezentând contributia de 5% a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare la costurile nationale de participare la programul de cooperare tehnică al Agentiei Internationale pentru Energia Atomică furnizată în cadrul proiectului regional RER/0/016 - „Dezvoltarea resurselor umane si sprijinul tehnologiei nucleare”, pe anul 2007-2008.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se suportă integral din bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor

Nucleare,

Vajda Borbâla

Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu

Presedintele Agentiei Nucleare,

Ion Năstăsescu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 29 iulie 2009.

Nr. 883.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 334 din 11 iunie 2009

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

Nr. 432 din 16 iunie 2009

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor tehnice privind definirea, descrierea, prezentarea si etichetarea băuturilor alcoolice fermentate nedistilate, altele decât berea si vinul, destinate consumului uman ca atare

 

Având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, republicată, si ale Regulamentului (CEE) nr. 2.658/1987 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară si statistică si Tariful Vamal Comun, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 131.268 din 30 aprilie 2009, întocmit de Directia generală politici agricole, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, ale Hotărârii Guvernului nr. 284/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice privind definirea, descrierea, prezentarea si etichetarea băuturilor alcoolice fermentate nedistilate, altele decât berea si vinul, destinate consumului uman ca atare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor si Ministerul Sănătătii, prin directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, comisariatele regionale pentru protectia consumatorilor si comisariatele judetene pentru protectia consumatorilor si al municipiului Bucuresti, respectiv prin directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

(2) Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctionează potrivit Ordonantei Guvernului nr. 42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializării, cu modificările si completările ulterioare, Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, si Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor în relatia cu consumatorii si armonizarea reglementărilor cu legislatia europeană privind protectia consumatorilor.

(3) Verificarea si controlul respectării prevederilor prezentului ordin privind producerea si comercializarea băuturilor alcoolice fermentate nedistilate, altele decât berea si vinul, constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute în Ordonanta Guvernului nr. 42/1995, republicată, se fac de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prin inspectiile tehnice din agricultură.

(4) Verificarea si controlul respectării prevederilor prezentului ordin privind etichetarea si conformitatea cu declaratiile de pe etichete a băuturilor alcoolice fermentate nedistilate, altele decât berea si vinul, constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute în Ordonanta Guvernului nr. 21/1992, republicată, si în Legea nr. 363/2007 se fac de către Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, prin comisariatele pentru protectia consumatorilor.

Art. 3. - (1) Producerea, îmbutelierea si comercializarea băuturilor alcoolice fermentate nedistilate, altele decât berea si vinul, se fac în baza licentei de fabricatie eliberate conform Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 357/2003 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea, suspendarea si retragerea (anularea) licentelor de fabricatie agentilor economici care desfăsoară activităti în domeniul productiei de produse alimentare, cu modificările si completările ulterioare, si cu respectarea prevederilor prezentului ordin.

(2) Fără a aduce atingere prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 42/1995, republicată, în vederea obtinerii licentei de fabricatie pentru domeniul VIII punctul 4 - „Băuturi alcoolice fermentate nedistilate” din Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 357/2003, cu modificările si completările ulterioare, solicitantii vor prezenta pentru fiecare produs mentionat în normele tehnice prevăzute în anexă modelul de etichetă si contraetichetă, după caz, ale produsului, însotit de un aviz de conformitate a sistemului de etichetare emis de inspectiile tehnice pentru agricultură cu consultarea prealabilă a comisariatelor regionale pentru protectia consumatorilor.

(3) Producătorii, persoane fizice sau juridice, au obligatia să tină un registru special de evidentă, pentru fiecare produs, materiile prime utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice fermentate nedistilate, substantele aromatizante naturale, îndulcitorii alimentari si/sau produsele aromatizante naturale si/sau plantele aromatice si/sau mirodeniile si/sau substantele aromatizante identice cu cele naturale, acidifianti si conservanti, conform normelor tehnice prevăzute în anexă.

(4) Registrul special de evidentă va fi vizat si verificat de către inspectiile tehnice în agricultură din cadrul directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti.

(5) Nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (3) de către producători conduce la retragerea licentei si interzicerea producerii, îmbutelierii si comercializării băuturilor alcoolice fermentate nedistilate.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, stocurile de băuturi alcoolice fermentate nedistilate, altele decât berea si vinul, destinate consumului uman ca atare, existente în reteaua de comercializare, se comercializează până la epuizare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Bogdan Marcel Pandelică


ANEXA

 

NORME TEHNICE

privind definirea, descrierea, prezentarea si etichetarea băuturilor alcoolice fermentate nedistilate, altele decât berea si vinul, destinate consumului uman ca atare

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme tehnice definesc originea, termenii utilizati si stabilesc autoritătile responsabile cu verificarea si controlul respectării prevederilor privind producerea, comercializarea si etichetarea băuturilor alcoolice fermentate nedistilate, altele decât berea si vinul, destinate consumului uman ca atare.

(2) Prezentele norme tehnice nu se aplică băuturilor alcoolice fermentate nedistilate fabricate si/sau comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau în Turcia ori care sunt fabricate în mod legal într-un stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European, cu conditia ca cerintele aplicabile acestor produse în statul respectiv să asigure un nivel de protectie echivalent cu cel prevăzut în prezentele norme tehnice.

Art. 2. - (1) In sensul prezentelor norme tehnice, băutura alcoolică fermentată nedistilată este obtinută în exclusivitate prin fermentarea următoarelor materii prime agricole:

- fructe si/sau părti de fructe din plantatii pomicole si/sau din plantatii de arbusti fructiferi din cultura si/sau flora spontană (afine, agrise, coacăze, mure, zmeură, cătină, coarne, măcese, porumbe etaj;

- produse apicole;

- must de mere/pere sau alte fructe, must concentrat de mere/pere sau alte fructe, must concentrat rectificat de mere/pere sau alte fructe, în proportie de minimum 50% din produsul final.

(2) La fabricarea băuturilor alcoolice fermentate nedistilate pot fi utilizate materiile prime agricole ca atare sau în amestec.

(3) Utilizarea la fermentare a zaharurilor, a amidonului sau a altor produse similare în scopul cresterii potentialului alcoolic este interzisă.

(4) Utilizarea la fabricarea băuturilor alcoolice fermentate nedistilate prevăzute în prezentele norme tehnice a vinului si/sau a mustului de struguri si/sau a mustului de struguri partial fermentat si/sau a mustului proaspăt oprit din fermentatia alcoolică si/sau a subproduselor vitivinicole rezultate din prelucrarea vinurilor este interzisă.

(5) Utilizarea la fabricarea băuturilor alcoolice fermentate nedistilate a alcoolului etilic, distilatelor, rachiurilor sau a băuturilor spirtoase, definite conform Regulamentului (CE) nr. 110/2008 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea si protectia indicatiilor geografice ale băuturilor spirtoase si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1.576/89 al Consiliului, este interzisă.

(6) Aromatizarea cu substante aromatizante naturale si/sau cu produse aromatizante naturale si/sau cu substante aromatizante identice cu cele naturale, în conformitate cu prevederile legale în domeniu, precum si aromatizarea cu mirodenii si/sau cu plante aromatice, cu exceptia aromelor de struguri, sunt permise.

(7) Utilizarea apei eventual distilată sau demineralizată este permisă cu conditia de a nu se modifica calitătile organoleptice ale produsului; calitatea acesteia trebuie să fie în conformitate cu prevederile legale în domeniu.

(8) Utilizarea unuia sau mai multor conservanti, acidifianti, coloranti si îndulcitori alimentari, în limite admise legal si în sensul îmbunătătirii sau corectării caracteristicilor organoleptice, este permisă, justificându-se tehnologic utilizarea, cu conditia de a nu se modifica calitătile organoleptice ale produsului.

(9) Concentratia alcoolică în volume dobândită este de minimum 1,2% în volume si maximum 15% în volume, alcoolul provenind exclusiv din fermentatia materiilor prime agricole prevăzute la art. 2 alin. (1).

(10) Denumirea „băutură alcoolică fermentată nedistilată” poate fi completată cu mentiunea „continut de zaharuri”, urmată de continutul efectiv de zaharuri din produsul finit.

Art. 3. - Registrul special de evidentă va contine în mod obligatoriu următoarele informatii:

a) tipul de materie primă agricolă sau de produs agricol folosit la fabricarea băuturilor alcoolice fermentate nedistilate, însotit de buletinul de analiză;

b) furnizorul materiei prime agricole sau al produsului agricol folosit la fabricarea băuturilor alcoolice fermentate nedistilate si documentele de evidentă a circulatiei acestora;

c) aromele si cantitătile utilizate;

d) aditivi alimentari (conservantii, acidifiantii, îndulcitorii si alti aditivi) si cantitătile utilizate;

e) denumirea sub care se comercializează băutura;

f) loturile de produs finit rezultate; fiecare lot de produs finit va fi însotit de fisă tehnică, buletin de analiză, probă-martor.

Art. 4. - (1) Băuturile obtinute în conformitate cu prevederile prezentelor norme tehnice se denumesc „băuturi alcoolice fermentate nedistilate”.

(2) Pentru băuturile alcoolice fermentate nedistilate care se obtin prin fermentarea exclusivă a unui fruct sau a unui produs prevăzut la art. 2 alin. (1) este permisă utilizarea denumirii „băutură alcoolică fermentată nedistilată”, însotită de numele fructului sau al produsului agricol.

(3) Băuturile alcoolice fermentate nedistilate care se obtin prin fermentarea mai multor fructe se pot comercializa sub denumirea de „băutură alcoolică fermentată nedistilată din fructe”.

(4) Denumirea de „băutură alcoolică fermentată nedistilată” poate fi înlocuită cu denumirea de „cidru”, urmată de denumirea fructului, atunci când produsul este obtinut prin fermentarea merelor si/sau perelor.

(5) Băuturile prevăzute în prezentele norme tehnice, obtinute prin fermentarea exclusivă a produselor apicole, pot purta denumirea de „hidromel”.

Art. 5. - (1) Obtinerea băuturilor alcoolice fermentate nedistilate, altele decât berea si vinul, prin amestecul sau combinarea mai multor băuturi fermentate este permisă prin:

a) amestec - operatiunea care constă în a pune împreună două sau mai multe băuturi alcoolice fermentate nedistilate obtinute din aceleasi tip de materie primă;

b) combinare (cupajare) - operatiunea care constă în punerea împreună a două sau mai multe băuturi alcoolice fermentate nedistilate din aceeasi categorie (băuturi alcoolice fermentate nedistilate din fructe).

(2) Sunt interzise amestecul si/sau cupajarea între diferitele băuturi prevăzute la art. 2 alin. (1 j.

 

CAPITOLUL II

Producere si comercializare

 

Art. 6. - (1) Producerea băuturilor alcoolice fermentate nedistilate, altele decât berea si vinul, destinate consumului uman ca atare, care nu corespund prevederilor prezentelor norme tehnice, este interzisă.

(2) Spatiile de productie, utilajele si instalatiile în care se realizează, se depozitează si se îmbuteiiază băuturile definite în prezentele norme tehnice trebuie să fie de uz alimentar si să corespundă reglementărilor în vigoare.

(3) Băuturile alcoolice fermentate nedistilate, produse în conformitate cu prezentele norme tehnice, vor fi încadrate în Nomenclatura combinată cuprinsă în anexa nr. 1 la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/1987 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară si statistică si Tariful Vamal Comun, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. - Comercializarea băuturilor alcoolice fermentate nedistilate, altele decât berea si vinul, sub alte denumiri decât cele prevăzute în prezentele norme tehnice sau prin asociere de termeni ori cuvinte precum: „gen”, „tip”, „mod”, „stil”, „marca”, „gust” sau sub alte denumiri asemănătoare celor prevăzute în prezentele norme tehnice, ori în Regulamentul (CEE) nr. 479/2008 privind organizarea comună a pietei vitivinicole, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999, a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 si a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.392/86 si a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999, în Regulamentul (CE)nr. 110/2008, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 39/16 din 13 februarie 2008, ori în Regulamentul (CEE) nr. 1.601/1991 cu privire la regulile generale privind definirea, descrierea si prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin si a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole, cu amendamentele si modificările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 149 din 14 iunie 1991, este interzisă.

 

CAPITOLULUI

Etichetarea si îmbutelierea

 

Art. 8 - (1) Etichetarea băuturilor prevăzute în prezentele norme tehnice se face cu respectarea art. 1 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificările si completările ulterioare, si trebuie să cuprindă, în conformitate cu prevederile legale în domeniu si în mod obligatoriu, următoarele elemente:

a) denumirea sub care este vândut produsul, care va fi inscriptionată cu caractere de aceeasi formă si mărime de maximum 10 milimetri;

b) denumirea grupei de băuturi, cu caractere de aceeasi formă si mărime de minimum 10 milimetri;

c) lista cuprinzând toate ingredientele în ordinea descrescătoare a cantitătii determinată în momentul introducerii în fabricatie;

d) volumul net;

e) concentratia alcoolică, care se va înscrie în cifre cu cel mult o zecimală, urmată de simbolul „% voi.” si poate fi precedată de cuvântul „alcool” sau de abrevierea „ale.” cu caractere de aceeasi formă si mărime de maximum 5 milimetri;

f) data durabilitătii minimale pentru băuturile fermentate ce prezintă concentratia alcoolică mai mică de 10% exclusiv, cu caractere de minimum 5 milimetri;

g) conditii de depozitare sau de folosire, atunci când acestea necesită indicatii speciale;

h) numele si adresa producătorului sau ale ambalatorului ori ale distribuitorului, iar în cazul produselor provenite din afara Uniunii Europene se înscriu si denumirea si sediul importatorului sau ale distribuitorului înregistrat în România;

i) data îmbutelierii;

j) ingrediente mentionate în anexa nr. 1f) „Lista cuprinzând ingredientele la care se face referire la art. 7 alin. (62), (11)-(14)” la anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 106/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Etichetarea, publicitatea si prezentarea băuturilor prevăzute în prezentele norme tehnice nu trebuie să contină cuvinte, desene, orice elemente figurative, inclusiv al unei categorii de calitate ori învechire sau orice altă combinatie a acestor semne ori cuvinte identice sau similare utilizate pentru descrierea sau prezentarea unui vin, a unei băuturi spirtoase cu denumire definită ori a unei băuturi traditionale românesti, a unui soi de struguri, a unui areal de productie, a unei categorii de calitate sau învechire, a unei denumiri de origine sau a unei indicatii geografice, care:

- pot crea confuzii sau induce în eroare consumatorii cărora le sunt adresate;

- pot fi confundate de către consumatorii cărora le sunt destinate cu prezentarea completă sau partială a unui vin a cărui descriere este stabilită prin dispozitii speciale.

(3) Denumirea sub care se vinde produsul, volumul net, concentratia alcoolică si, după caz, data durabilitătii minimale trebuie să fie înscrise în acelasi câmp vizual; informatiile înscrise pe etichetă nu pot contine cuvinte care reprezintă denumirea unui soi de struguri, a unui areal viticol de productie (de exemplu: nume de podgorii viticole), a unei categorii de calitate sau învechire (de exemplu: superior, extra, fin, extrafin etc), a unei indicatii geografice sau denumiri de origine controlată a vinurilor; toate cuvintele din denumirea sub care se vinde produsul se vor înscrie cu caractere de aceeasi formă si mărime.

(4) Elementele obligatorii de etichetare prevăzute la alin. (1) se înscriu cu caractere vizibile, lizibile, care să nu permită stergerea, să nu fie acoperite de alte înscrisuri, imagini sau desene.

(5) Denumirea comercială, mărcile comerciale utilizate, precum si orice informatie înscrisă pe etichetele băuturilor alcoolice fermentate nedistilate, altele decât berea si vinul, definite în prezentele norme tehnice, nu trebuie să cuprindă cuvinte precum „cramă”, „castel” „chateau”, „podgorie”, „colinele”, „terasele”, „plaiul”, „podisul”, “mustărie”, „pivnita”, „premiat”, desene, elemente figurative sau orice altă combinatie a acestora, precum si orice alt înscris, utilizate pentru descrierea si prezentarea unui vin, vin aromatizat, a unei băuturi pe bază de vin, băuturi spirtoase cu denumire definită sau a unei băuturi traditionale românesti, a unui soi de struguri, a unui areal viticol de productie, a unei categorii de calitate, indicatii geografice sau denumiri de origine controlată; nu pot fi folosite cuvinte sau părti de cuvinte folosite în denumirea soiurilor de vin, precum Sauvignon, Muscat, Ottonel, Fetească, Regală, Alba, Blanc, Busuioacă, Busuioc, Galbenă, Golden, Noir, Negru, Grasa si altele.

(6) Reprezentarea grafică a fructelor, arbustilor sau pomilor fructiferi din cultura ori flora spontană sau a părtilor vegetale ale acestora ori a materiilor prime agricole din care au fost obtinute băuturile prevăzute în prezentele norme tehnice, pe etichetă, contraetichetă, banderole sau pe alte materiale de promovare, se face cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 106/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(7) Reprezentarea grafică a strugurilor, vitei-de-vie sau a părtilor vegetale din acestea pe etichete, contraetichete, banderole sau pe alte materiale de promovare este interzisă.

Art. 9. - Comercializarea băuturilor prevăzute în prezentele norme tehnice se face numai în formă îmbuteliată, în recipiente cu capacitatea de maximum 2 litri, în conformitate cu reglementările în vigoare privind preambalarea unor produse în functie de masă sau volum, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 530/2001 pentru aprobarea Instructiunilor de metrologie legală IML 8-01 „Preambalarea unor produse în functie de masă sau volum”, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL IV

Verificare si control

 

Art. 10. - (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prin inspectiile tehnice la nivel central si judetean, împreună cu Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, prin comisariatele regionale pentru protectia consumatorilor, si Ministerul Sănătătii, prin autoritătile din subordinea sa cu atributii de control, verifică si controlează materiile prime agricole utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice fermentate nedistilate, spatiile de productie, ambalare si depozitare, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Verificarea calitătii loturilor de produse se face pe întregul lor circuit, de la producere până la comercializare, pe baza documentatiei tehnice a produsului însotite de licenta de fabricatie, a buletinului de analiză si a probei-martor.

Art. 11. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, de Legea nr. 363/2007 si de Ordonanta Guvernului nr. 42/1995, republicată, se realizează de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prin inspectiile tehnice din agricultură, si Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, prin comisariatele regionale pentru protectia consumatorilor, conform atributiilor legale în vigoare ale fiecărei institutii.


 

ANEXA

la normele tehnice

 

Judetul.................

Producător...........

Licenta nr.............

Cantitatea anuală

 

REGISTRU SPECIAL DE EVIDENTA

a băuturilor alcoolice fermentate nedistilate

 

            Denumirea produsului*................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Denumirea

materiilor

prime

agricole

folosite**

Furnizor

Documentele

care atestă

provenienta

materiilor prime

agricole

Cantitatrea (to)

Nr. buletin analiză materii prime

Concentratia

alcoolică (° voi.

alcool %)

îndulcitori (kg)

Acidifianti (kg)

Conservanti (kg)

Arome -

cantitatea

(kg)

Produs finit rezultat

Productie

expediată

lunar din lot

(mii l)

Observatii

Dobândită

Totală

Zaharuti***

Miere

Must fructe

Nr. lot

Cantitatea (mii l)

Concentratia

alcoolică

(° vol. alcool %)

Dobândită

Totală

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit:

Nume...............................................

Verificat:

Nume...............................................

Prenume...............................................

Prenume...........................................

Functia...............................................

Functia...............................................


* Situatia se completează pentru fiecare lot.

**Anual se face inventarul stocurilor materiilor prime agricole, îndulcitorilor, acidifiantilor, conservantilor, aromelor, colorantilor si al produselor finite.

*** Adaosul de zaharuri ca îndulcitor este permis conform art. 2 alin. (8) si cu respectarea art. 2 alin. (3) din normele tehnice.


 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 426/2009 privind aprobarea Listei si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2009

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de sănătate publică, asistentă medicală si programe si al Directiei generale strategii si politica medicamentului nr. IB 7.717/2009, având în vedere:

- prevederile titlului XVII „Medicamentul” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2009, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii nr. 426/2009 privind aprobarea Listei si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 8 aprilie 2009, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, preturile de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2009, cu modificările si completările ulterioare, sunt:

a) preturile cu amănuntul maximale, prevăzute în Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 385/2009, cu completările ulterioare (respectiv pretul cu amănuntul maximal pe ambalaj, inclusiv TVA), calculate pe unitate terapeutică, atunci când medicamentele sunt eliberate prin farmacii comunitare;

b) preturile la care spitalele achizitionează medicamentele care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate, nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul

2009, cu modificările si completările ulterioare, atunci când medicamentele sunt eliberate prin farmaciile cu circuit închis. Preturile la care spitalele achizitionează aceste medicamente nu pot depăsi preturile cu ridicata maximale, prevăzute în Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 385/2009, cu completările ulterioare, calculate pe unitate terapeutică.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

Art. 2. - Lista si preturile de decontare ale medicamentelor, derivatelor din sânge uman sau plasmă umană, vaccinurilor, precum si ale OTC-urilor care se acordă bolnavilor inclusi în programele nationale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 367/2009, cu modificările si completările ulterioare, si care nu fac parte din categoria medicamentelor ale căror preturi sunt prevăzute în Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România, în conformitate cu prevederile legale, se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ion Bazac

 

Bucuresti, 7 august 2009.

Nr. 987.


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind aprobarea criteriilor de performantă pentru evaluarea cadrelor didactice din învătământul preuniversitar

 

În temeiul Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă criteriile de performantă pentru evaluarea cadrelor didactice din învătământul preuniversitar. Criteriile sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Începând cu anul scolar 2009-2010, evaluarea cadrelor didactice din învătământul preuniversitar se va face pe baza criteriilor de performantă aprobate prin prezentul ordin.

(2) Fisele de post, fisele de evaluare si alte documente necesare evaluării cadrelor didactice se elaborează si se aprobă până la începutul anului scolar 2009-2010.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 22 iulie 2009.

Nr. 4.595.

 

ANEXA

 

CRITERII DE PERFORMANTĂ

pentru evaluarea cadrelor didactice din învătământul preuniversitar

 

Prezenta propunere de criterii vizează cresterea calitătii educatiei prin stabilirea clară a responsabilitătii cadrului didactic, atât din perspectiva calitătii, cât si din cea a iminentei descentralizări a sistemului de învătământ.

I. Baza legală

Evaluarea cadrului didactic, inclusiv a performantei profesionale, se realizează conform prevederilor legale în vigoare, cele mai importante fiind cuprinse în următoarele acte normative:

- Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare - art. 149;

- Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare - art. 50, 51 si 52;

- Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei;

- Regulamentul de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 4.925/2005 - art. 19, 21, 31, 43, 44;

Standardele ocupationale pentru „Educatoare”, „învătător/învătătoare”, „Profesor-gimnaziu si liceu”;

- alte prevederi specifice existente, stabilite prin ordine de ministru, metodologii, instructiuni si regulamente.

II. Baza metodologică

Procedura de evaluare a cadrelor didactice, în conformitate cu prevederile legislatiei mentionate mai sus, cuprinde:

- autoevaluarea;

- evaluarea colegială (în catedră/comisie metodică);

- evaluarea de către consiliul de administratie. Evaluarea cadrului didactic se realizează anual, după

încheierea anului scolar, în două etape:

- completarea fisei de evaluare de către cadrul didactic respectiv (autoevaluare), de către seful direct (evaluarea colegială, după caz, a responsabilului de comisie metodică, sefului de catedră, directorului adjunct etc.) si de către conducătorul unitătii;

- interviul de evaluare - în fata consiliului de administratie al unitătii de învătământ, în care se va completa fisa finală de evaluare, prin medierea diferentelor existente între cele 3 aprecieri; pe baza dovezilor prezentate se va stabili calificativul final.

Pentru fiecare etapă vor fi luate în considerare si rezultatele evaluărilor externe din perioada analizată (prin inspectie scolară, evaluare institutională), dacă acestea există.

III. Instrumentul (fisa) de evaluare

Acest instrument stabileste domeniile de evaluare, criteriile de performantă si punctajul aferent fiecărui domeniu.

In baza principiilor descentralizării, consiliul de administratie al unitătii de învătământ stabileste:

- indicatorii de performantă aferenti fiecărui criteriu;

- punctajul alocat fiecărui criteriu.

 

Domenii ale evaluării

Criterii de performantă

Punctaj maxim al criteriului

Autoevaluare

Evaluare colegială

Evaluare CA.

Punctaj final si calificativ CA.

1. Proiectarea eficientă a curriculumului 15 puncte

minimum 13 p. pentru FB

minimum 11 p. pentru B

minimum 8 p. pentru S

- Fundamentarea proiectării didactice pe achizitiile anterioare de învătare ale educabililor (prescolari sau elevi)

- Asigurarea caracterului aplicativ al proiectării curriculare

- Respectarea reglementărilor legale în vigoare privind continutul si forma documentelor de proiectare

- Fundamentarea proiectării curriculare pe rezultatele evaluărilor nationale si locale

5p.

3p.

3p.

3p.

 

 

 

 

 

- Adaptarea la particularitătile geografice, demografice, etnice, economice, sociale si culturale ale comunitătii în care functionează unitatea de învătământ

1p.

 

 

 

 

TOTAL:

15 p.

 

 

 

 

 

2. Realizarea curriculumului 30 de puncte

minimum 24 p. pentru FB

minimum 21 p. pentru B

minimum 15 p. pentru S

- Utilizarea metodelor active (care presupun activitatea independentă a educabilului, individual sau în grup) în activitătile de învătare

- Adaptarea limbajului la nivelul achizitiilor anterioare ale educabililor

- Utilizarea manualelor, a auxiliarelor curriculare autorizate si a bazei logistice existente în unitatea de învătământ

- Utilizarea experientei individuale si a achizitiilor anterioare de învătare ale educabililor

- Furnizarea de feed-back si informarea sistematică a educabililor si, după caz, a părintilor în privinta progresului scolar realizat

- Realizarea majoritătii obiectivelor curriculare în timpul activitătii scolare a educabililor

- Punctualitate si realizarea întocmai si la timp a activitătilor planificate

- Asigurarea caracterului aplicativ al cunostintelor predate

- Respectarea indicatiilor metodice asociate documentelor curriculare în uz

- Adaptarea metodologiei didactice la particularitătile geografice, demografice, etnice, economice, sociale si culturale ale comunitătii în care functionează unitatea de învătământ

- Respectarea tuturor prevederilor legale privind drepturile copilului si drepturile omului

- Acordarea unui respect egal tuturor educabililor, indiferent de mediul de provenientă, capacitatea de învătare si rezultatele obtinute

5p.

3p.

3p.

3p.

3p.

3p.

2p.

3p.

1p.

1p.

1p.

2p.

 

 

 

 

TOTAL:

30 p.

 

 

 

 

 

3. Evaluarea rezultatelor învătării 20 de puncte

minimum 16 p. pentru FB

minimum 14 p. pentru B

minimum 10 p. pentru S

- Evaluarea continuă si notarea conform reglementărilor legale si standardelor nationale în vigoare

- Asigurarea transparentei criteriilor si a procedurilor de evaluare

- Evaluarea satisfactiei beneficiarilor de educatie conform procedurilor stabilite la nivelul unitătii de învătământ

- Înregistrarea activitătilor de evaluare în conformitate cu legislatia în vigoare

- Comunicarea sistematică, către beneficiarii de educatie, a rezultatelor evaluării

- Promovarea autoevaluării educabililor

5p.

3p.

4p.

2p.

3p.

3p.

 

 

 

 

TOTAL:

20 p.

 

 

 

 

 

4. Realizarea activitătilor extracurriculare 10 puncte

minimum 9 p. pentru FB

minimum 7 p. pentru B

minimum 5 p. pentru S

- Realizarea de activităti extracurriculare care contribuie direct la atingerea obiectivelor curriculare, ale dezvoltării personale, institutionale si comunitare sau a celor propuse de beneficiarii de educatie

- Realizarea activitătilor extracurriculare pe baza documentelor proiective ale unitătii de învătământ

- Asigurarea participării grupurilor-tintă si realizarea activitătilor extracurriculare pe baza planificării stabilite

- Utilizarea potentialului local pentru cresterea atractivitătii activitătilor extracurriculare si comunitare

4p.

2p.

2p.

2p.

 

 

 

 

TOTAL:

10 p.

 

 

 

 

 

5. Dezvoltarea profesională, activitatea metodică si stiintifică 15 puncte

minimum 13 p. pentru FB

minimum 11 p. pentru B

minimum 8 p. pentru S

- Participarea la programele de formare obligatorii stabilite la nivel national sau local

- Aplicarea în activitatea didactică a rezultatelor participării la activitătile metodice, stiintifice si de dezvoltare profesională

- Participarea la activitătile metodice si stiintifice stabilite la nivel de catedră, unitate de învătământ, localitate

- Utilizarea resurselor informationale ale bibliotecii/centrului de documentare si informare si a surselor de informatie disponibile

5p.

5p.

3p.

2p.

 

 

 

 

TOTAL:

15 p.

 

 

 

 

 

6. Contributia la activitatea generală a unitătii de învătământ si la promovarea imaginii acesteia 10 puncte

minimum 9 p. pentru FB

minimum 7 p. pentru B

minimum 5 p. pentru S

- Realizarea integrală si la timp a atributiilor stabilite prin fisa postului

- Realizarea comunicării formale si a schimbului de date conform legislatiei si procedurilor stabilite la nivelul unitătii de învătământ si completarea documentelor scolare conform prevederilor legale

- Respectarea integrală a regulamentelor interne si a procedurilor stabilite la nivelul unitătii de învătământ (inclusiv din domeniul asigurării calitătii)

- Realizarea/Participarea la programe/activităti de prevenire si combatere a violentei si de prevenire si combatere a comportamentelor nesănătoase

- Realizarea/Participarea la programe/activităti în spiritul integrării si solidaritătii europene

- Respectarea sistemelor si a procedurilor de sănătate si securitate a muncii si de PSI prevăzute de legislatia în vigoare pentru activitătile desfăsurate în tipul respectiv de organizatie

- Promovarea în comunitate a activitătii unitătii de învătământ si a ofertei educationale

3p.

 

1p.

1p.

2p.

1p.

1p.

1p.

 

 

 

 

TOTAL:

10 p.

 

 

 

 

 

 

IV. Utilizarea fisei - acordarea calificativului

Acordarea calificativului ar urma să se realizeze după cum urmează:

- calificativul general „foarte bine” se acordă dacă este obtinut calificativul „foarte bine” la cel putin 4 domenii (dintre care, obligatoriu, domeniul 2 „Realizarea efectivă a curriculumului”) si calificativul „bine” la celelalte domenii;

- calificativul general „bine” se acordă dacă este obtinut calificativul „bine” la cel putin 4 domenii (dintre care, obligatoriu, domeniul 2 „Realizarea efectivă a curriculumului”) si calificativul „satisfăcător” la celelalte domenii;

- calificativul general „satisfăcător” se acordă numai dacă este obtinut calificativul cel putin „satisfăcător” la toate domeniile;

- calificativul general „nesatisfăcător” se acordă dacă este obtinut calificativul „nesatisfăcător” la cel putin un domeniu.

V. Urmările evaluării - actiuni corective

în spiritul îmbunătătirii calitătii, orice evaluare trebuie să producă consecinte. Aceste consecinte pot fi individuale sau institutionale.

1. La nivel individual

Rezultatele evaluării vor avea consecinte la nivelul salarizării si al relatiilor de muncă, care vor fi reglementate prin act administrativ separat.

2. La nivel institutional

Rezultatele evaluării se vor consemna si vor fundamenta strategia proprie a unitătii de învătământ de dezvoltare profesională, stabilită prin standardele si standardele de referintă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar si, respectiv, Hotărârea Guvernului nr. 1.534/2008 privind aprobarea Standardelor de referintă si a indicatorilor de performantă pentru evaluarea si asigurarea calitătii în învătământul preuniversitar.

Ca rezultate asteptate ale procedurii de evaluare prezentate mai sus putem mentiona în cadrul programelor de îmbunătătire a calitătii stabilite la nivelul unitătii de învătământ:

- stabilirea salarizării;

- stabilirea planurilor individuale de remediere a punctelor slabe identificate;

- recomandări privind dezvoltarea profesională ulterioară;

- aprecierea meritului didactic.


 

ANEXĂ

la criterii

 

Lista surselor de informare

1. Evaluarea directă:

- la clasă;

- în cadrul activitătilor extracurriculare;

- la activitătile cu părintii sau cu alti purtători de interese de la nivelul comunitătii.

2. Ancheta prin chestionar sau interviu:

a) aplicat educabililor si absolventilor, pentru evidentierea:

- nivelului de satisfactie fată de activitatea depusă;

- nivelului respectului reciproc manifestat în cadrul relatiei profesor-elev;

- calitătii limbajului utilizat- corectitudine, accesibilitate;

- nivelului de satisfacere a nevoilor si intereselor individuale;

b) aplicat părintilor, pentru evidentierea:

- nivelului de satisfactie fată de activitatea depusă;

- nivelului respectului reciproc manifestat în cadrul relatiei profesor-elev;

- calitătii limbajului utilizat - corectitudine, accesibilitate;

- nivelului de satisfacere a nevoilor si intereselor individuale;

c) aplicat reprezentantilor altor purtători de interese din comunitate, pentru evidentierea:

- nivelului de satisfactie fată de activitatea depusă;

- utilitătii si aplicabilitătii celor învătate;

- nivelului de satisfacere a nevoilor si intereselor comunitare.

3. Analiza produselor activitătii:

- produsele educabililor - caiete, lucrări scrise, lucrări practice, rezultatele la probele de evaluare, artefacte (desene, lucrări practice eto), înregistrări video sau audio, imagini etc;

- produsele activitătii cadrului didactic: documente de proiectare a activitătii (planificările calendaristice, proiectele unitătilor de învătare), documente privind evaluarea rezultatelor scolare si ale activitătilor extrascolare, portofolii, auxiliare curriculare si material didactic, fise de progres, fise de lucru (individual sau colectiv) etc;

- documente emise de terti: diplome, adeverinte si certificate, procese-verbale si alte documente legate de inspectie, procese-verbale si alte documente ale comisiilor metodice si ale catedrelor, rapoarte de autoevaluare/evaluare internă si de evaluare externă etc.

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

pentru publicarea Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.874 (2009) privind situatia din Republica Populară Democrată Coreeană

 

În baza art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sanctiunilor internationale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009,

în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.874 (2009) privind situatia din Republica Populară Democrată Coreeană, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu

 

Bucuresti, 16 iulie 2009.

Nr. 6.431.

 

ANEXĂ

 

REZOLUTIA

Nr. 1.874(2009)

adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 6.141-a întruniri la 12 iunie 2009

 

Consiliul de Securitate,

amintind rezolutiile sale anterioare relevante, inclusiv Rezolutia nr. 825 (1993), Rezolutia nr. 1.540 (2004), Rezolutia nr. 1.695 (2006) si, în special, Rezolutia nr. 1.718 (2006), precum si declaratiile presedintelui Consiliului din 6 octombrie 2006 (S/PRST/2006/41) si 13 aprilie 2009 (S/PRST/2009/7),

reafirmând faptul că proliferarea armelor nucleare, chimice si biologice si a vectorilor acestora constituie o amenintare la adresa păcii si securitătii internationale,


exprimându-si serioasa îngrijorare fată de testul nuclear realizat de Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC) pe 25 mai 2009 (ora locală), test care reprezintă o încălcare a Rezolutiei nr. 1.718 (2006), precum si fată de provocarea pe care un astfel de test o constituie la adresa Tratatului de neproliferare a armelor nucleare (TNP) si a eforturilor internationale de consolidare a regimului global de neproliferare a armelor nucleare în vederea Conferintei de revizuire a TNP din 2010 si fată de pericolul pe care îl reprezintă pentru pacea si stabilitatea din regiune si din afara acesteia,

subliniind sprijinul colectiv pe care îl acordă TNP si angajamentul său de a consolida Tratatul sub toate aspectele sale, precum si eforturile globale în directia neproliferării si dezarmării nucleare,

amintind că, potrivit TNP, RPDC nu poate avea statutul de stat dotat cu arme nucleare în nicio circumstantă,

deplângând anuntul RPDC privind retragerea din TNP si urmărirea realizării de arme nucleare,

subliniind încă o dată că este important ca RPDC să răspundă altor preocupări umanitare si de securitate ale comunitătii internationale,

subliniind, de asemenea, că măsurile impuse prin prezenta rezolutie nu sunt menite să aibă consecinte negative din punct de vedere umanitar pentru populatia civilă a RPDC,

exprimându-si serioasa îngrijorare fată de cresterea tensiunii în regiune si dincolo de aceasta ca urmare a testului nuclear si a activitătilor balistice ale RPDC si estimând că persistă o amenintare clară la adresa păcii si securitătii internationale,

reafirmând că este important ca toate statele membre să sustină obiectivele si principiile Cartei Organizatiei Natiunilor Unite,

actionând în temeiul cap. VII din Carta Organizatiei Natiunilor Unite si adoptând măsuri potrivit art. 41,

1. condamnă în cei mai fermi termeni testul nuclear realizat de RPDC pe 25 mai 2009 (ora locală), test care încalcă în mod flagrant rezolutiile sale relevante, în special Rezolutia nr. 1.695 (2006) si Rezolutia nr. 1.718 (2006), precum si declaratia presedintelui Consiliului din 13 aprilie 2009 (S/PRST/2009/7);

2. cere ca RPDC să nu mai realizeze niciun alt test nuclear si nicio lansare folosind tehnologia de rachete balistice;

3. hotărăste ca RPDC să îsi suspende toate activitătile din cadrul programului său de rachete balistice si, în acest context, să îsi restabilească angajamentele preexistente fată de moratoriul privind lansările de rachete;

4. cere ca RPDC să îsi îndeplinească imediat si pe deplin obligatiile impuse prin rezolutiile relevante ale Consiliului de Securitate, în special prin Rezolutia nr. 1.718 (2006);

5. cere ca RPDC să revină imediat asupra anuntului de retragere din TNP;

6. cere în continuare ca RPDC să revină cât mai curând la TNP si la garantiile Agentiei Internationale pentru Energia Atomică (AIEA), tinând cont de drepturile si obligatiile statelor părti la TNP, si subliniază necesitatea ca toate statele părti la TNP să continue să îsi îndeplinească obligatiile impuse de Tratat;

7. solicită tuturor statelor membre să îsi îndeplinească obligatiile impuse prin Rezolutia nr. 1.718 (2006), inclusiv în ceea ce priveste numirile făcute de comitetul înfiintat potrivit Rezolutiei nr. 1.718 (2006) (Comitetul), conform declaratiei presedintelui Consiliului din 13 aprilie 2009 (S/PRST/2009/7);

8. hotărăste că RPDC trebuie să abandoneze toate armele nucleare si programele nucleare existente de o manieră totală, verificabilă si ireversibilă si să înceteze imediat toate activitătile conexe, să actioneze în strictă conformitate cu obligatiile aplicabile părtilor potrivit TNP si cu termenii si conditiile Acordului de garantii semnat cu AIEA (IAEAINFCIRC/403) si să asigure o transparentă care să se extindă dincolo de aceste cerinte, inclusiv în ceea ce priveste accesul la persoane, documentatie, echipament si facilităti, conform cerintelor si necesitătilor stabilite de AIEA;

9. hotărăste că măsurile din paragraful 8 (b) al Rezolutiei nr. 1.718 (2006) se vor aplica, de asemenea, tuturor armelor si materialelor conexe, precum si tranzactiilor financiare, instruirii tehnice, consilierii, serviciilor sau asistentei legate de furnizarea, fabricarea, întretinerea sau utilizarea unor astfel de arme sau materiale;

10. hotărăste că măsurile din paragraful 8 (a) al Rezolutiei nr. 1.718 (2006) se vor aplica, de asemenea, tuturor armelor si materialelor conexe, precum si tranzactiilor financiare, instruirii tehnice, consilierii, serviciilor sau asistentei legate de furnizarea, fabricarea, întretinerea sau utilizarea unor astfel de arme, cu exceptia armelor de calibru mic si usoare si materialelor conexe ale acestora, si cere statelor să fie vigilente în ceea ce priveste furnizarea, vânzarea sau transferul către RPDC, pe cale directă sau indirectă, de arme de calibru mic sau usoare si hotărăste în continuare că statele trebuie să anunte Comitetul cu cel putin 5 zile înainte de a vinde, furniza sau transfera către RPDC arme de calibru mic sau usoare;

11. cere tuturor statelor să inspecteze, în acord cu autoritătile lor nationale si potrivit legislatiei nationale si dreptului international, orice încărcătură cu destinatia sau provenind din RPDC, pe teritoriul lor, inclusiv pe aeroporturi si în porturile maritime, dacă statul respectiv detine informatii care îi dau motive rezonabile de a suspecta că încărcătura contine articole care nu pot fi furnizate, vândute, transferate sau exportate, potrivit paragrafului 8 (a), 8 (b) sau 8 (c) din Rezolutia nr. 1.718 ori potrivit paragrafului 9 sau 10 din prezenta rezolutie, în vederea aplicării stricte a respectivelor prevederi;

12. cere tuturor statelor membre să inspecteze, cu acordul statului de pavilion, vasele aflate în marea liberă, dacă detin informatii care le dau motive rezonabile de a suspecta că încărcătura acestor vase contine articole care nu pot fi furnizate, vândute, transferate sau exportate, potrivit paragrafului 8 (a), 8 (b) sau 8 (c) din Rezolutia nr. 1.718 (2006) ori potrivit paragrafului 9 sau 10 din prezenta rezolutie, în vederea aplicării stricte a respectivelor prevederi;

13. cere tuturor statelor să accepte inspectiile efectuate potrivit paragrafelor 11 si 12 si, dacă statul de pavilion nu este de acord cu inspectia în afara apelor teritoriale, hotărăste că statul de pavilion trebuie să dea instructiuni vasului să se îndrepte către un port adecvat si convenabil în vederea inspectării de către autoritătile locale, potrivit paragrafului 11;

14. hotărăste să autorizeze toate statele membre să confiste si să distrugă articolele care nu pot fi furnizate, vândute, transferate sau exportate potrivit paragrafului 8 (a), 8 (b) sau 8 (c)din Rezolutia nr. 1.718 ori potrivit paragrafului 9 sau 10 din prezenta rezolutie si care sunt identificate la inspectarea efectuată potrivit paragrafului 11, 12 sau 13 de o manieră compatibilă cu obligatiile impuse prin rezolutiile aplicabile ale Consiliului de Securitate, inclusiv prin Rezolutia nr. 1.540 (2004), precum si cu obligatiile părtilor la TNP, Conventia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării si utilizării armelor chimice, precum si privind distrugerea acestora din 29 aprilie 1997 si la Conventia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării si utilizării armelor bacteriologice (biologice) si toxice, precum si privind distrugerea acestora din 10 aprilie 1972 si hotărăste în continuare că toate statele vor coopera în această directie;

15. cere tuturor statelor membre ca, atunci când efectuează o inspectie potrivit paragrafului 11, 12 sau 13 ori atunci când confiscă sau distrug o încărcătură potrivit paragrafului 14, să prezinte imediat Comitetului rapoarte continând informatiile relevante referitoare la inspectie, confiscare si distrugere;

16. solicită tuturor statelor membre ca, atunci când un stat de pavilion nu cooperează cu ele potrivit paragrafului 12 sau 13, să prezinte imediat Comitetului un raport continând informatiile relevante;

17. hotărăste că statele membre trebuie să interzică furnizarea de către cetătenii lor sau de pe teritoriile lor de servicii de alimentare, cum ar fi furnizarea de combustibil sau de alte resurse ori prestarea de alte servicii în beneficiul vaselor RPDC, dacă detin informatii care le dau motive rezonabile să creadă că acestea transportă articole care nu pot fi furnizate, vândute, transferate sau exportate, potrivit paragrafului 8 (a), 8 (b) sau 8 (c)din Rezolutia nr. 1.718 (2006) sau potrivit paragrafului 9 sau 10 din prezenta rezolutie, cu exceptia cazului în care furnizarea de astfel de servicii este necesară în scopuri umanitare sau înainte ca încărcătura să fie inspectată, confiscată si distrusă după necesitate, si subliniază că acest paragraf nu are menirea de a afecta activitătile economice legale;

18. solicită statelor membre, pe lângă respectarea obligatiilor ce le revin potrivit paragrafelor 8 (d) si 8 (e) ale Rezolutiei nr. 1.718 (2006), să împiedice oferirea de servicii financiare sau transferul către teritoriul lor, prin teritoriul lor ori de pe teritoriul lor, către sau de către cetătenii lor, către ori de către entitătile organizate potrivit legilor lor (inclusiv filiale aflate în străinătate), către sau de către persoane ori institutii financiare aflate pe teritoriul lor, de bunuri ori resurse financiare sau de alt tip care ar putea contribui la programele sau activitătile nucleare ale RPDC ori legate de rachetele balistice sau de alte arme de distrugere în masă, inclusiv prin înghetarea tuturor bunurilor sau resurselor financiare ori de alt tip de pe teritoriile lor sau care vor ajunge pe teritoriile lor ori care sunt în jurisdictia lor sau care vor intra în jurisdictia lor, care sunt asociate cu astfel de programe sau activităti, precum si prin intensificarea monitorizării, pentru a împiedica realizarea oricăror tranzactii de acest tip, în acord cu autoritătile lor nationale si potrivit legislatiei lor;

19. solicită tuturor statelor membre si institutiilor internationale financiare si de creditare să nu îsi asume noi angajamente privind granturi, asistentă financiară sau împrumuturi concesionale acordate RPDC, cu exceptia obiectivelor umanitare si de dezvoltare care vizează în mod direct nevoile populatiei civile sau promovarea denuclearizării, si, de asemenea, cere statelor să manifeste vigilentă sporită în vederea reducerii angajamentelor actuale;

20. solicită statelor membre să nu furnizeze sprijin financiar public comertului cu RPDC (nici prin acordarea de credite de export, garantii sau asigurări cetătenilor lor ori entitătilor implicate în acest tip de comert), dacă acest sprijin financiar ar putea contribui la programele sau activitătile RPDC nucleare ori legate de rachetele balistice sau de alte arme de distrugere în masă;

21. subliniază că toate statele membre trebuie să respecte prevederile paragrafelor 8 (a) (iii) si 8 (d) ale Rezolutiei nr. 1.718 (2006), fără prejudicierea activitătilor misiunilor diplomatice din RPDC, potrivit Conventiei de la Viena privind relatiile diplomatice;

22. solicită tuturor statelor membre să raporteze Consiliului de Securitate în termen de 45 de zile de la adoptarea prezentei rezolutii si apoi la cererea Comitetului privind măsurile concrete pe care le-au adoptat pentru a implementa în mod efectiv prevederile paragrafului 8 al Rezolutiei nr. 1.718 (2006), precum si ale paragrafelor 9 si 10 ale prezentei rezolutii, precum si măsurile financiare stabilite în paragrafele 18, 19 si 20 ale prezentei rezolutii;

23. hotărăste că măsurile stabilite în paragrafele 8 (a), 8 (b) si 8 (c) ale Rezolutiei nr. 1.718 (2006) se vor aplica si articolelor enumerate în INFCIRC/254/Rev. 9/Part lasi INFCIRC/254/Rev. 7/Part 2a;

24. hotărăste să modifice măsurile impuse prin paragraful 8 al Rezolutiei nr. 1.718 (2006) si prin prezenta rezolutie, inclusiv prin desemnarea entitătilor, bunurilor si persoanelor vizate, si îndeamnă Comitetul să îsi îndeplinească sarcinile în acest sens si să raporteze Consiliului de Securitate în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei rezolutii si hotărăste în continuare că, în cazul în care Comitetul nu va fi actionat, atunci Consiliul de Securitate va modifica măsurile în termen de 7 zile de la primirea raportului;

25. hotărăste că eforturile Comitetului trebuie să se intensifice, în vederea implementării depline a Rezolutiei nr. 1.718 (2006), a declaratiei presedintelui Consiliului din 13 aprilie 2009 (S/PRST/2009/7) si a prezentei rezolutii, printr-un program de lucru care să acopere respectarea prevederilor acestor texte, investigatiile, informarea, dialogul, asistenta si cooperarea, program ce trebuie înaintat Consiliului până la 15 iulie 2009, iar Comitetul trebuie să primească si să analizeze rapoarte de la statele membre conform paragrafelor 10, 15, 16 si 22 ale prezentei rezolutii;

26. cere secretarului general să înfiinteze pentru o perioadă initială de un an, în consultare cu Comitetul, un grup de până la 7 experti (grupul de experti), care va functiona sub directia Comitetului, având următoarele sarcini: (a) asistarea Comitetului în vederea îndeplinirii mandatului acestuia definit în Rezolutia nr. 1.718 (2006) si a functiilor mentionate în paragraful 25 al prezentei rezolutii; (b) colectarea, examinarea si analizarea informatiilor provenind de la state, organismele relevante ale Organizatiei Natiunilor Unite si de la alte părti interesate privind implementarea măsurilor impuse prin Rezolutia nr. 1.718 (2006) si prin prezenta rezolutie, în special privind nerespectarea prevederilor acestora; (c) formularea de recomandări privind actiunile pe care Consiliul, Comitetul sau statele membre le-ar putea întreprinde pentru o mai eficientă implementare a măsurilor impuse prin Rezolutia nr. 1.718 (2006) si prin prezenta rezolutie; (d) înaintarea către Consiliu a unui raport intermediar privind activitatea sa, în termen de 90 de zile de la adoptarea prezentei rezoluti, si a unui raport final continând concluzii si recomandări, cu cel putin 30 de zile înainte de terminarea mandatului său;

27. îndeamnă toate statele, organismele relevante ale Organizatiei Natiunilor Unite si alte părti interesate să coopereze pe deplin cu Comitetul si cu grupul de experti, mai ales furnizându-le toate informatiile aflate la dispozitia lor privind implementarea măsurilor impuse prin Rezolutia nr. 1.718 (2006) si prin prezenta rezolutie;

28. cere tuturor statelor membre să manifeste vigilentă si să nu permită ca cetătenii RPDC să fie beneficiarii unei instruiri specializate oferite pe teritoriile lor sau de către cetătenii lor în privinta unor discipline care ar putea contribui la proliferarea activitătilor nucleare în RPDC si la dezvoltarea vectorilor de arme nucleare;

29. cere RPDC să adere la Tratatul de interzicere totală a testelor nucleare cât mai curând;

30. sprijină dialogul pasnic, cere RPDC să revină imediat la formatul hexagonal de discutii fără preconditii si îi îndeamnă pe toti participantii să îsi intensifice eforturile privind implementarea deplină si rapidă a Declaratiei comune din 19 septembrie 2005 si a documentelor comune din 13 februarie 2007 si 3 octombrie 2007 de către China, RPDC, Japonia, Republica Coreea, Federatia Rusă si Statele Unite, în vederea unei denuclearizări verificabile a Peninsulei Coreene si a mentinerii păcii si stabilitătii în Peninsula Coreeană si în Asia de Nord-Est;

31. îsi exprimă angajamentul fată de găsirea unei rezolvări pasnice, diplomatice si politice a situatiei si salută eforturile membrilor Consiliului si ale altor state membre de a identifica o solutie pasnică si globală, prin dialog, si de a evita actiunile care ar putea agrava tensiunile;

32. afirmă că va monitoriza constant actiunile RPDC si că este gata să reexamineze adecvarea măsurilor prevăzute în paragraful 8 al Rezolutiei nr. 1.718 (2006) si în paragrafele relevante ale prezentei rezolutii, inclusiv prin consolidarea, modificarea, suspendarea sau ridicarea măsurilor, după cum va fi necesar, având în vedere modul în care RPDC se va conforma prevederilor relevante ale Rezolutiei nr. 1.718 (2006) si ale prezentei rezolutii;

33. subliniază că vor fi necesare hotărâri suplimentare în cazul în care se vor impune si alte măsuri;

34. hotărăste să rămână activ sesizat cu această chestiune.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind retragerea autorizatiei acordate Societătii Comerciale „MAFF Asigurări Broker de Asigurare” - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

ca urmare a controlului permanent efectuat conform art. 381 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul din procesul-verbal al sedintei din data de 21 iulie 2009, în cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Referatului de constatare nr. X.4.968 din 20 iulie 2009 privind neînceperea activitătii în termen de 6 luni de la data autorizării de către Societatea Comercială „MAFF Asigurări Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Precupetii Vechi nr. 6, sectorul 2, J40/6344/07.04.2008, CUI 23668972, autorizată prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 902 din 1 octombrie 2008, RBK-518 din 3 octombrie 2008, reprezentată legal de domnul Maftei Constantin Daniel, în calitate de administrator,

a constatat următoarele:

Din Adresa înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu nr. 12.700 din 24 aprilie 2009 a rezultat faptul că de la data eliberării autorizatiei si până la data de 31 decembrie 2008 Societatea Comercială „MAFF Asigurări Broker de Asigurare” - S.R.L. nu a desfăsurat activitate.

De asemenea, din Adresa înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu nr. 15.842 din 14 mai 2009 a rezultat faptul că nici până la data comunicării adresei respective Societatea Comercială „MAFF Asigurări Broker de Asigurare” - S.R.L. nu a desfăsurat activitate.

Din Adresa înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu nr. 19.173 din 23 iunie 2009 a rezultat faptul că în perioada 1 ianuarie-31 martie 2009 Societatea Comercială „MAFF Asigurări Broker de Asigurare” - S.R.L. nu a desfăsurat activitate.

Potrivit evidentelor Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor Societatea Comercială „MAFF Asigurări Broker de Asigurare” - S.R.L. nu a transmis raportările aferente trimestrelor IV 2008 si I 2009, nu a transmis nicio raportare si nici nu a efectuat niciun virament în contul taxei de functionare de la data obtinerii autorizatiei de functionare si până la data de 31 martie 2009.

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (7) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, autorizatia acordată unui broker de asigurare si/sau de reasigurare poate fi retrasă de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în cazul în care acesta nu a început să desfăsoare activitatea de broker de asigurare si/sau de reasigurare în termen de 6 luni de la data eliberării autorizatiei.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, în sedinta din data de 21 iulie 2009 Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât retragerea autorizatiei acordate Societătii Comerciale „MAFF Asigurări Broker de Asigurare” - S.R.L., drept care decide:

Art. 1. - Se retrage autorizatia Societătii Comerciale „MAFF Asigurări Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Precupetii Vechi nr. 6, sectorul 2, J40/6344/07.04.2008, CUI 23668972, autorizată prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 902 din 1 octombrie 2008, RBK-518 din 3 octombrie 2008, reprezentată legal de domnul Maftei Constantin Daniel, în calitate de administrator, începând cu data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform dispozitiilor art. 35 alin. (7) lit. c) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Se interzice Societătii Comerciale „MAFF Asigurări Broker de Asigurare” - S.R.L., de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, desfăsurarea activitătii de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia.

Art. 3. - (1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială „MAFF Asigurări Broker de Asigurare” - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu art. 12 alin. (14) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 8 alin. (2) lit. a) si ale art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 28 iulie 2009.

Nr. 573.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.