MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 559/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 559            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 11 august 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

288. - Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea si certificarea produselor si materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum si conditiile de introducere pe piată a acestora

 

1.238. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea si certificarea produselor si materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum si conditiile de introducere pe piată a acestora

 

289. - Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărtii de identitate si certificarea autenticitătii vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România

 

1.239. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărtii de identitate si certificarea autenticitătii vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

528. - Ordin al presedintelui Institutului National de Statistică privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate contraventii si să aplice sanctiuni pentru contraventiile prevăzute de Legea organizării si functionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009 si de Legea nr. 422/2006 privind organizarea si functionarea sistemului statistic de comert international cu bunuri, precum si pentru aprobarea modelului legitimatiei persoanelor împuternicite, a modelelor proceseior-verbale de constatare si sanctionare a contraventiei si a modelului înstiintării de plată

 

957. - Ordin al ministrului economiei pentru modificarea si completarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului economiei nr. 450/2009 privind aprobarea componentei si Regulamentului de organizare si functionare ale Comisiei pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar, precum si a modului de gestionare a activitătilor pentru aprobarea sprijinului financiar de la bugetul de stat

 

1.210. - Ordin al ministrului economiei privind aprobarea Prescriptiilor tehnice de stabilire a tarifelor percepute de Agentia Română pentru Conservarea Energiei pentru activitătile proprii de autorizare, avizare si atestare

 


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea si certificarea produselor si materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum si conditiile de introducere pe piată a acestora

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea si certificarea produselor si materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum si conditiile de introducere pe piată a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 30 august 2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 671/2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul ordonantei se modifică si va avea următorul cuprins:

„ORDONANTĂ

privind omologarea si certificarea produselor si materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum si conditiile de introducere pe piată si de comercializare a acestora"

2. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Produsele si materialele de exploatare noi, destinate utilizării la vehicule rutiere, pot fi introduse pe piată si/sau comercializate numai dacă respectă conditiile prevăzute de prezenta ordonantă.

(2) Produsele si materialele de exploatare noi, din categoria celor care privesc siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului, eficienta energetică si protectia împotriva furturilor vehiculelor rutiere, pot fi introduse pe piată si/sau comercializate numai dacă sunt omologate sau certificate, după caz.

(3) Produsele si materialele de exploatare noi care necesită omologare sau certificare în vederea introducerii pe piată si/sau a comercializării, conform prevederilor alin. (2), se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.

(4) Omologarea produselor prevăzute la alin. (2) se efectuează de Regia Autonomă «Registrul Auto Român», organism tehnic specializat aflat sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, denumit în continuare R.A.R., pe baza rezultatelor încercărilor efectuate de R.A.R. sau de servicii tehnice evaluate de R.A.R.

(5) Certificarea produselor si a materialelor de exploatare prevăzute la alin. (2) se efectuează de R.A.R. pe baza rezultatelor încercărilor efectuate de R.A.R. sau de servicii tehnice evaluate de R.A.R.

(6) Dacă R.A.R. consideră că anumite produse si materiale de exploatare noi care detin omologare comunitară (CE) de tip, acordată de un alt stat membru al Uniunii Europene, prezintă un risc serios pentru siguranta rutieră sau dăunează semnificativ mediului si/sau sănătătii publice, R.A.R. poate refuza, pe motive temeinice, pentru o perioadă de maximum 6 luni, introducerea pe piată, comercializarea sau utilizarea acestora. În acest caz, R.A.R. informează de îndată producătorul, celelalte state membre si Comisia Europeană, specificând motivele refuzului, în special dacă acesta este rezultatul lacunelor din reglementările relevante sau al aplicării incorecte a cerintelor relevante.

(7) R.A.R. poate refuza, pe motive temeinice, să acorde omologarea sau certificarea, în cazul în care constată că un tip de produs sau material de exploatare, desi se conformează reglementărilor aplicabile, prezintă un risc serios pentru siguranta rutieră sau dăunează semnificativ mediului si/sau sănătătii publice.

(8) Se exceptează de la prevederile alin. (4) si (5):

a) produsele omologate de autoritătile competente ale părtilor contractante în baza acordurilor de la Geneva;

b) produsele omologate sau certificate de autoritătile competente ale statelor membre potrivit directivelor/regulamentelor Uniunii Europene;

c) produsele de origine sau produsele de schimb de origine;

d) produsele si materialele de exploatare noi fabricate în mod exclusiv pentru a fi utilizate de vehiculele destinate competitiilor sportive, care nu sunt destinate utilizării în circulatia rutieră. Această exceptie nu se aplică în cazul în care produsele si materialele de exploatare respective au dublă utilizare, atât pentru vehiculele destinate competitiilor sportive, cât si pentru vehiculele destinate circulatiei rutiere.

(9) Se supun omologării sau certificării, potrivit prezentei ordonante, si componentele, piesele de schimb si entitătile tehnice neomologate sau necertificate de autoritătile competente din statele membre ale Uniunii Europene si care sunt destinate înlocuirii componentelor, pieselor si entitătilor tehnice care fac parte dintr-un sistem sau un echipament de origine ori care fac parte dintr-un sistem sau un echipament omologat, potrivit prevederilor directivelor/regulamentelor Uniunii Europene ori regulamentelor CEE-ONU.

(10) Produsele prevăzute la alin. (2), respectiv componentele, piesele si entitătile tehnice, care sunt fabricate si comercializate legal în state membre ale Uniunii Europene, altele decât România, si care nu fac parte dintr-un sistem sau echipament care este reglementat printr-o directivă/regulament al Uniunii Europene sau printr-un regulament CEE-ONU aplicat de Uniunea Europeană, sunt exceptate de la obligativitatea omologării sau a certificării în vederea introducerii pe piată si/sau comercializării, dacă acestea asigură un nivel echivalent de protectie a sigurantei rutiere sau de protectie a mediului în raport cu cerintele nationale de introducere pe piată, nivel demonstrabil pe baza unor documente oficiale.

(11) Sunt exceptati de la obligativitatea certificării în vederea introducerii pe piată si/sau a comercializării carburantii auto fabricati si comercializati legal în state membre ale Uniunii Europene, altele decât România, dacă acestia asigură un nivel echivalent de protectie a mediului în raport cu cerintele nationale de introducere pe piată, nivel demonstrabil pe baza unor documente oficiale.

(12) Produsele si materialele de exploatare noi, altele decât cele prevăzute la alin. (2), pot fi introduse pe piată si/sau comercializate numai dacă respectă prevederile art. 3 si 4.

(13) Comercializarea produselor si a materialelor de exploatare este admisă pe toată durata termenului de garantie/valabilitate a produselor si a materialelor de exploatare certificate/omologate, indiferent de termenul de expirare a certificării/omologării, cu conditia ca certificarea/omologarea să nu fie suspendată sau să nu fi fost retrasă.

(14) Producătorul unui vehicul sau reprezentantul acestuia este obligat să comunice R.A.R. situatia abilitărilor retrase pentru fabricarea de produse de origine, în termen de 7 zile de la data retragerii acestora."

3. Articolul 11 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Al. 11. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în calitate de autoritate competentă în domeniu, asigură notificarea R.A.R. ca autoritate si serviciu tehnic pentru omologarea, certificarea si supravegherea introducerii pe piată a produselor si a materialelor de exploatare noi, precum si notificarea celorlalte servicii tehnice evaluate de R.A.R., după caz, către Comisia Europeană si Secretariatul General al Organizatiei Natiunilor Unite, potrivit procedurilor prevăzute de actele comunitare si de acordurile de la Geneva."

4. La articolul 12, punctele 1.1, 3, 4 si 8 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„1.1. produs de origine - produsul fabricat potrivit specificatiilor si standardelor de productie prevăzute de producătorul vehiculului pentru fabricarea unor produse utilizate pentru asamblarea vehiculului în cauză. Aceasta cuprinde produsele fabricate pe aceeasi linie de productie cu produsele în cauză. Se consideră, dacă nu se dovedeste contrariul, că produsele sunt de origine în cazul în care producătorul lor atestă faptul că produsele corespund nivelului calitativ al produselor utilizate pentru asamblarea vehiculului în cauză si că au fost fabricate potrivit specificatiilor si standardelor de productie ale producătorului vehiculului;

3. omologarea unui produs - procedura prin care R.A.R. certifică faptul că un produs nou îndeplineste cerintele aplicabile, potrivit legislatiei în vigoare;

4. certificarea unui produs saua unui material de exploatare - procedura prin care R.A.R. certifică faptul că un produs sau un material de exploatare nou îndeplineste conditiile tehnice esentiale pentru siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si eficienta energetică, precizate prin standardele nationale sau standardele internationale aplicabile ori prin specificatiile tehnice declarate de producător;

8. partitionare- împărtirea unei cantităti de materiale de exploatare în vrac în cantităti mai mici, în vederea ambalării pentru introducerea pe piată si/sau pentru comercializare;".

5. La articolul 12, punctul 7 se abrogă.

6. La articolul 12, după punctul 8 se introduc patru noi puncte, punctele 9-12, cu următorul cuprins:

„9. serviciu tehnic - organizatia sau organismul desemnat în urma evaluării de R.A.R. drept laborator de încercări, în vederea efectuării de încercări, sau drept organism de evaluare a conformitătii productiei, în vederea evaluării initiale si a altor încercări sau inspectii, în numele R.A.R.;

10. introducere pe piată- actiunea de a face disponibile pentru prima dată pe teritoriul României, contra cost sau gratuit, produsele si/sau materialele de exploatare noi, în vederea distribuirii si/sau a utilizării acestora;

11. comercializare - actiunea de a face disponibile contra cost, după introducerea pe piată, produsele si/sau materialele de exploatare noi, în vederea redistribuirii si/sau a utilizării acestora;

12. produse si materiale de exploatare noi - produsele si materialele de exploatare neutilizate si aflate în termen de garantie/valabilitate."

7. Articolul 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Pentru fiecare tip de produs omologat de tip, R.A.R. eliberează producătorului, reprezentantului acestuia sau importatorului, după caz:

a) certificatul de omologare natională a unui tip de produs;

b) certificatul de omologare CE a unui tip de produs;

c) certificatul de omologare CEE-ONU a unui tip de produs. (2) Pentru fiecare produs sau material de exploatare certificat, R.A.R. eliberează producătorului, reprezentantului acestuia sau importatorului produsului ori materialului de exploatare un certificat de conformitate."

8. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Omologarea natională de tip/certificarea produselor si/sau a materialelor de exploatare se acordă de R.A.R. la cererea producătorului, a reprezentantului acestuia sau a importatorului, persoană juridică.

(2) Omologarea comunitară (CE) de tip a produsului se acordă de R.A.R., la cererea producătorului sau a reprezentantului acestuia.

(3) Omologarea internatională (CEE-ONU) de tip a produsului se acordă de R.A.R., la cererea producătorului sau a reprezentantului acestuia.

(4) Operatorii economici care nu dispun de împuterniciri de reprezentare din partea producătorilor sau a reprezentantilor producătorilor pot obtine dreptul de introducere pe piată si/sau de comercializare numai prin certificarea de către R.A.R. a loturilor de produse respective, în conditiile prezentei ordonante.

(5) În cazul în care un material de exploatare în vrac, prevăzut la art. 1 alin. (2), este partitionat si/sau ambalat de operatori economici, altii decât detinătorul certificatului de conformitate R.A.R., serviciul de partitionare si ambalare a acestuia trebuie să fie autorizat de R.A.R."

9. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) În vederea introducerii pe piată si/sau a comercializării, produsele si materialele de exploatare trebuie inscriptionate cu toate informatiile stabilite de reglementările în vigoare. În cazul în care dimensiunile sau natura produsului nu permit inscriptionarea direct pe produs, informatiile se înscriu pe ambalajul individual. Pentru materialele de exploatare livrate în vrac, informatiile se înscriu în documentele de însotire stabilite de reglementările în vigoare.

(2) În vederea introducerii pe piată si/sau a comercializării, produsele si materialele de exploatare omologate sau certificate, după caz, conform prezentei ordonante, trebuie să aibă aplicate, după caz, mărci de certificare a conformitătii, mărci/marcaje de omologare sau numărul certificatului de conformitate/omologare.

(3) Obligatia aplicării mărcilor/marcajelor sau a numărului certificatului de conformitate/omologare revine exclusiv titularilor certificatelor de conformitate/omologare sau titularilor de autorizatie pentru activitatea de partitionare si ambalare, prevăzuti la art. 2 alin. (5), după caz."

10. La articolul 4, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) În vederea introducerii pe piată si/sau a comercializării, produsele si materialele de exploatare trebuie să fie însotite de documentele prevăzute de reglementările în vigoare.

(2) Declaratia de conformitate reprezintă asumarea răspunderii de către producător, de reprezentantul acestuia sau de importator în privinta conformitătii produselor ori materialelor de exploatare introduse pe piată cu cele omologate sau certificate."

11. La articolul 4 alineatul (3), partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Dreptul de introducere pe piată si/sau de comercializare încetează în următoarele cazuri:".


12. La articolul 4 alineatul (3), după litera d) se introduc trei noi litere, literele e)-g), cu următorul cuprins:

,,e) omologarea/certificarea/autorizarea, după caz, a fost suspendată sau retrasă;

f) producătorul, reprezentantul acestuia sau importatorul nu furnizează R.A.R., la cererea acestuia, în termen de maximum 30 de zile, documentatia tehnică referitoare la produsele declarate ca fiind produse de origine sau documentatia tehnică respectivă nu aduce dovada că produsul respectiv este produs de origine, potrivit definitiei prevăzute la art. 12 pct. 1.1;

g) producătorul, reprezentantul acestuia sau importatorul nu furnizează R.A.R., la cererea acestuia, în termen de maximum 30 de zile, documentele oficiale care atestă că produsul sau materialul de exploatare introdus pe piată asigură un nivel echivalent de protectie a sigurantei rutiere sau de protectie a mediului în raport cu cerintele nationale de introducere pe piată."

13. La articolul 4, alineatele (5) si (6) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(5) Documentele prevăzute la alin. (1), în original sau copie legalizată, trebuie să cuprindă toate datele prevăzute de legislatia în vigoare, scrise lizibil, explicit si fără ambiguităti, si să fie semnate de persoana care angajează juridic emitentul.

(6) Produsele si materialele de exploatare neconforme cărora li s-a interzis introducerea pe piată si/sau comercializarea, potrivit alin. (3), sunt făcute publice de RAR."

14. Articolul 51 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 51. - Producătorii de vehicule rutiere persoane juridice române sau, după caz, reprezentantii autorizati ai producătorilor au obligatia de a asigura echipamentele, piesele de schimb si materialele de exploatare aferente, precum si service-ul necesar, atât pe durata comercializării vehiculelor noi, cât si după încetarea acesteia, pentru o perioadă de cel putin 8 ani, calculată de la data vânzării ultimului lot de vehicule, direct sau prin terti abilitati."

15. La articolul 52, partea introductivă si literele a) si b) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 52. - Este interzisă introducerea pe piată si/sau comercializarea următoarelor produse si materiale de exploatare:

a) produsele sau materialele de exploatare prevăzute la art. 1 alin. (2), necertificate/neomologate sau cu omologarea/ certificarea suspendată ori retrasă, după caz;

b) produsele sau materialele de exploatare care nu sunt marcate corespunzător, cu marca producătorului, marca de certificare a conformitătii, marca/marcajul de omologare sau numărul certificatului de conformitate/omologare, după caz;".

16. După articolul 52 se introduc două noi articole, articolele 53 si 54, cu următorul cuprins:

„Art. 53. - Producătorul, reprezentantul acestuia sau importatorul, după caz, are următoarele obligatii:

a) să informeze de îndată R.A.R. asupra oricărei modificări a datelor din dosarul de omologare sau certificare;

b) să nu comunice utilizatorilor date tehnice diferite de datele aprobate de autoritatea de omologare/certificare;

c) să pună la dispozitia utilizatorilor toate informatiile relevante, precum si instructiunile necesare care descriu orice conditii speciale sau restrictii privind utilizarea produsului, în cazul în care reglementarea aplicabilă contine astfel de dispozitii;

d) producătorul de componente sau entităti tehnice, în calitatea sa de detinător al unui certificat de omologare de tip pentru aceste produse, certificat care include restrictii de utilizare, conditii speciale de montaj sau ambele, trebuie să furnizeze producătorului vehiculului rutier toate informatiile detaliate relevante;

e) să furnizeze R.A.R., la cererea acestuia, în termen de maximum 30 de zile, documentatia tehnică referitoare la produsele declarate ca fiind produse de origine;

f) să furnizeze R.A.R., la cererea acestuia, în termen de maximum 30 de zile, documentele oficiale care atestă că produsul sau materialul de exploatare introdus pe piată asigură un nivel echivalent de protectie a sigurantei rutiere sau de protectie a mediului în raport cu cerintele nationale de introducere pe piată.

Art. 54. - Nerespectarea prevederilor prezentei ordonante atrage răspunderea disciplinară, contraventională, civilă sau penală, după caz, potrivit legii."

17. La articolul 6 alineatul (1), literele a) si c) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (4) si (5), art. 4 alin. (3), art. 52 lit. a) si f) si ale art. 62 alin. (4), cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;

c) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (14) si ale art. 52 lit. g), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;".

18. La articolul 6 alineatul (1), după litera d) se introduc două noi litere, literele e) si f), cu următorul cuprins:

,,e) nerespectarea de către producător, de către reprezentantul acestuia sau de către importator a obligatiilor prevăzute la art. 53, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;

f) nefurnizarea datelor sau a specificatiilor tehnice care ar putea duce la retragerea omologării sau a certificării, utilizarea dispozitivelor de manipulare a performantelor sau a functionării produselor si refuzul de a acorda acces la informatiile prevăzute în reglementările aplicabile, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei."

19. La articolul 62 alineatul (1), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) acordă omologarea sau certificarea pentru produsele sau materialele de exploatare prevăzute la art. 1 alin. (2);".

20. La articolul 62 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

,,a1) suspendă sau retrage, după caz, omologarea sau certificarea produselor si/sau a materialelor de exploatare;".

21. La articolul 62 alineatul (1), litera g) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,g) realizează functia de serviciu tehnic;".

22. La articolul 62 alineatul (1), după litera I) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:

,,m) evaluează serviciile tehnice, în conditiile prevăzute de prezenta ordonantă."

23. La articolul 62, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) În situatia în care R.A.R. constată că produsele sau materialele de exploatare noi pe care Ie-a omologat/certificat nu mai sunt conforme cu tipul care a fost omologat/certificat, acesta ia măsurile necesare pentru a se asigura că produsele sau materialele de exploatare respective sunt aduse în conformitate cu tipul omologat/certificat."

24. La articolul 62, alineatele (2), (3) si (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) În functie de neconformitătile constatate, măsurile prevăzute la alin. (11) au în vedere sistarea introducerii pe piată sau a comercializării si/sau retragerea lotului de produse si materiale de exploatare neconforme, cu interdictia introducerii pe piată, a comercializării sau a folosirii până la remediere, ori, după caz, suspendarea sau retragerea omologării/certificării.

(3) În functie de gravitatea faptei, personalul împuternicit în acest scop de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii poate dispune confiscarea si/sau distrugerea, oprirea definitivă sau temporară a fabricării ori a introducerii pe piată si/sau a comercializării de produse sau materiale de exploatare necertificate sau neomologate, a celor neinscriptionate ori care nu sunt marcate corespunzător, a celor neînsotite de certificate de garantie si declaratii de conformitate, a celor falsificate, a celor declarate în mod fals ca produse de origine, precum si a celor care se dovedesc neconforme, în conditiile prezentei ordonante.

(5) Cheltuielile datorate retragerii din circulatie, remedierii neconformitătilor si repunerii în circulatie a produselor si a materialelor de exploatare se suportă de detinătorul omologării/certificării/autorizării."

25. După articolul 7 se introduce o mentiune, cu următorul cuprins:

„Prezenta ordonantă transpune prevederile art. 3 pct. 26 si 31, art. 4 alin. (3) (partial) si alin. (4) (partial), art. 8 alin. (3) (partial), art. 13 alin. (1/(partial), art. 29 alin.(1) (partial), art. 30 alin. (1) (partial), art. 31 alin. (1), (3) si (8) (partial), art. 37 alin. (1) (partial) si alin. (2) (partial), art. 38 alin.(2), art. 43 alin. (1) (partial), art. 46 (partial) din Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor si remorcilor acestora, precum si a sistemelor, componentelor si unitătilor tehnice separate destinate vehiculelor respective, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 263/2007."

Art. II. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii va actualiza Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip si eliberarea cărtii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 si 275 bis din 18 aprilie 2003, cu modificările si completările ulterioare.

Art. III. - Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV. - Ordonanta Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea si certificarea produselor si materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum si conditiile de introducere pe piată a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 30 august 2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 671/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DAN VOICULESCU

 

Bucuresti, 5 august 2009.

Nr. 288.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea si certificarea produselor si materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum si conditiile de introducere pe piată a acestora

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea si certificarea produselor si materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum si conditiile de introducere pe piată a acestora si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 august 2009.

Nr. 1.238.

 

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărtii de identitate si certificarea autenticitătii vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărtii de identitate si certificarea autenticitătii vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 30 august 2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul ordonantei va avea următorul cuprins:

„ORDONANTĂ

privind omologarea, eliberarea cărtii de identitate si certificarea autenticitătii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România"

2. La articolul 1, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Vehiculele rutiere pot fi comercializate, înmatriculate sau înregistrate în România numai după omologarea si certificarea autenticitătii acestora, după caz, de către Regia Autonomă «Registrul Auto Român», denumită în continuare R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

(2) Categoriile de vehicule pentru care este obligatorie omologarea în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării în România se stabilesc prin reglementările RNTR 2 si RNTR 7, care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii."

3. La articolul 1, alineatul (4) se abrogă.

4. La articolul 1, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„(5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) privind omologarea vehiculele rutiere utilizate care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) au fost omologate comunitar;

b) au fost înmatriculate ultima dată într-un stat membru al Uniunii Europene;

c) nu au suferit modificări constructive în raport cu datele înscrise în certificatul de înmatriculare."

5. La articolul 11, punctele 9 si 10 vor avea următorul cuprins:

„9. omologarea de tip a întregului vehicul - omologare acordată unui vehicul în ansamblul său, pe baza omologărilor de tip ale vehiculului în ceea ce priveste sistemele, echipamentele, componentele, piesele si/sau unitătile tehnice separate existente, după caz. În cazul în care una sau mai multe dintre omologările mentionate nu pot fi prezentate, acestea se vor acorda pe baza încercărilor efectuate de către R.A.R. sau de alte servicii tehnice evaluate de R.A.R., care să ateste respectarea conditiilor tehnice prevăzute în legislatia în vigoare, în functie de categoria vehiculului respectiv;

10. omologare de tip a unui vehicul în ceea ce priveste sistemele, echipamentele, componentele, piesele si unitătile tehnice separate - procedura prin care R.A.R. certifică faptul că un tip de vehicul rutier îndeplineste cerintele aplicabile pentru sistemul, echipamentul, componenta, piesa sau unitatea tehnică separată respectivă, potrivit legislatiei în vigoare."

6. La articolul V, după punctul 10 se introduc trei noi puncte, punctele 11,12 si 13, cu următorul cuprins:

„11. serviciu tehnic - organizatia sau organismul desemnat în urma evaluării de R.A.R. drept laborator de încercări, în vederea efectuării de încercări, sau drept organism de evaluare a conformitătii productiei, în vederea efectuării evaluării initiale si a altor încercări sau inspectii, în numele R.A.R.;

12. certificat de conformitate - documentul eliberat de producător si care certifică faptul că, în momentul fabricării, un vehicul apartinând seriei tipului omologat comunitar a respectat toate reglementările referitoare la omologarea vehiculelor rutiere;

13. dispozitiv de manipulare - orice element de proiectare menit să influenteze eficienta sistemului de control al emisiilor motorului."

7. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Pentru fiecare vehicul rutier omologat individual, R.A.R eliberează solicitantului omologării, la cererea acestuia, un certificat de omologare individuală."

8. La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) În vederea înmatriculării, a înregistrării sau a comercializării în România, R.A.R. eliberează cartea de identitate a vehiculului, potrivit prevederilor prezentei ordonante."

9. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Omologarea unui vehicul rutier este de tip sau individuală, după cum urmează:

a) omologarea natională de tip a întregului vehicul - procedura prin care R.A.R. sau o autoritate competentă din alt stat membru al Uniunii Europene certifică faptul că un tip de vehicul rutier îndeplineste cerintele prevăzute de legislatia natională în vigoare, valabilitatea omologării fiind limitată la teritoriul statului care a acordat-o;

b) omologarea individuală a unui vehicul - procedura prin care R.A.R. sau o autoritate competentă din alt stat membru al Uniunii Europene certifică faptul că un vehicul rutier îndeplineste individual cerintele prevăzute de legislatia natională în vigoare, valabilitatea omologării fiind limitată la teritoriul statului care a acordat-o;

c) omologarea comunitară (CE) de tip a întregului vehicul - procedura prin care R.A.R. sau o autoritate competentă din alt stat membru al Uniunii Europene certifică faptul că un tip de vehicul rutier îndeplineste cerintele prevăzute de legislatia

 comunitară în vigoare, valabilitatea omologării fiind extinsă pe tot teritoriul Uniunii Europene."

10. La articolul 4, litera b) a alineatului (1) si alineatul (2) vor avea următorul cuprins:

,,b) vehiculele rutiere utilizate care nu au mai fost înmatriculate în România, cu exceptia vehiculelor rutiere prevăzute la art. 1 alin. (5);

(2) Omologarea individuală se acordă de R.A.R. prin reprezentantele sale teritoriale."

11. La articolul 5, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) La omologarea comunitară (CE) de tip a întregului vehicul, R.A.R. recunoaste certificatele de omologare de tip ale unui vehicul în ceea ce priveste sistemele, componentele si/sau unitătile tehnice separate ale acestuia, emise de autoritătile competente din statele membre ale Uniunii Europene în temeiul actelor normative comunitare aplicabile, precum si certificatele de omologare de tip ale unui vehicul în ceea ce priveste echipamentele, piesele si componentele acestuia, emise de autoritătile competente din statele care sunt părti contractante la acordurile de la Geneva în baza regulamentelor CEE-ONU aplicabile si recunoscute prin legislatia comunitară ca fiind echivalente cu actele normative comunitare aplicabile."

12. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Este interzisă comercializarea unui vehicul rutier care nu a fost omologat, de tip sau individual, ori căruia nu i s-a eliberat cartea de identitate a vehiculului de R.A.R potrivit prevederilor prezentei ordonante.

(2) De la prevederile alin. (1) sunt exceptate vehiculele rutiere care nu se supun omologării potrivit reglementărilor în vigoare."

13. La articolul 7, alineatele (1), (3) si (5) vor avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Omologarea natională de tip a unui vehicul în ceea ce priveste sistemele, echipamentele, piesele, componentele si/sau unitătile tehnice separate ale acestuia se acordă de R.A.R., la cererea producătorului, a reprezentantului acestuia sau a importatorului, dacă vehiculul îndeplineste cerintele legale aplicabile.

(3) Omologarea comunitară (CE) de tip a unui vehicul în ceea ce priveste sistemele, componentele si/sau unitătile tehnice separate ale acestuia se acordă de R.A.R., ia cererea producătorului sau a reprezentantului acestuia, dacă vehiculul îndeplineste cerintele legale aplicabile.

(5) Omologarea internatională (CEE-ONU) de tip a unui vehicul în ceea ce priveste echipamentele, piesele si/sau componentele acestuia se acordă de R.A.R., la cererea producătorului sau a reprezentantului acestuia, dacă vehiculul îndeplineste cerintele legale aplicabile."

14. După articolul 7 se introduc două noi articole, articolele 71 si 72, cu următorul cuprins:

„Art. 71. - (1) R.A.R. poate refuza, pe motive întemeiate, să acorde omologarea, în cazul în care constată că un tip de vehicul rutier, desi se conformează reglementărilor aplicabile, prezintă un risc serios pentru siguranta rutieră sau dăunează semnificativ mediului înconjurător si/sau sănătătii publice.

(2) În situatia în care R.A.R. consideră că anumite vehicule rutiere noi, care detin omologare comunitară (CE) de tip acordată de un alt stat membru al Uniunii Europene, prezintă un risc serios pentru siguranta rutieră sau dăunează semnificativ mediului înconjurător si/sau sănătătii publice, acesta poate refuza, pe motive întemeiate, pentru o perioadă de maximum 6 luni, eliberarea cărtii de identitate a vehiculului în vederea înmatriculării, a înregistrării sau a comercializării. În acest caz, R.A.R. informează de îndată producătorul, celelalte state membre si Comisia Europeană, precizând motivele refuzului, în special dacă acesta este rezultatul lacunelor din reglementările relevante sau al aplicării incorecte a cerintelor relevante.

Art. 72. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în calitate de autoritate competentă în domeniu, asigură notificarea R.A.R. ca autoritate si serviciu tehnic pentru omologarea si supravegherea introducerii pe piată a vehiculelor rutiere, precum si notificarea celorlalte servicii tehnice evaluate de R.A.R, după caz, către Comisia Europeană si Secretariatul General al Organizatiei Natiunilor Unite, potrivit procedurilor prevăzute de actele comunitare si de acordurile de la Geneva."

15. La articolul 10, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

„(6) La radierea unui vehicul rutier, ca urmare a scoaterii definitive din România sau a dezmembrării la scoaterea din uz a acestuia, autoritatea competentă care efectuează radierea are obligatia de a retine cartea de identitate a vehiculului si de a o transmite R.A.R. Pe cartea de identitate a vehiculului se mentionează Vehicul scos definitiv din România sau Vehicul dezmembrat."

16. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Eliberarea cărtii de identitate se face cu respectarea următoarelor conditii:

a) în cazul omologării individuale, precum si în cazul vehiculelor rutiere deja înmatriculate sau înregistrate în România, dacă vehiculul poate fi identificat si corespunde normelor tehnice de sigurantă a circulatiei rutiere, de protectie a mediului, precum si folosintei căreia îi este destinat;

b) în cazul existentei unei omologări nationale de tip a întregului vehicul valabile, pe baza copiei certificatului de omologare natională de tip a întregului vehicul;

c) în cazul existentei unei omologări comunitare (CE) de tip a întregului vehicul valabile, pe baza certificatului de conformitate CE si a acordării numărului national de registru;

d) în cazul vehiculelor prevăzute la art. 1 alin. (5), dacă vehiculul corespunde din punctul de vedere al stării tehnice.

(2) Cu exceptia cazurilor prevăzute la art. 71, nu este permisă refuzarea eliberării cărtii de identitate a vehiculului în vederea înmatriculării, a înregistrării sau a comercializării vehiculelor rutiere, din motive privind constructia sau functionarea lor, dacă acestea respectă reglementările aplicabile."

17. La articolul 13 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:

,,c) atestarea faptului că vehiculul nu figurează ca dat în urmărire pe plan intern sau international, la data efectuării certificării autenticitătii, potrivit bazei de date puse la dispozitia R.A.R. de autoritătile competente din România;".

18. La articolul 13, alineatele (6) si (8) vor avea următorul cuprins:

„(6) Pentru vehiculele care nu corespund din punctul de vedere al certificării autenticitătii, în raportul de verificare eliberat se mentionează motivele deciziei R.A.R.

(8) Certificatul de autenticitate al unui vehicul rutier este valabil pentru o singură înmatriculare, dar nu mai mult de 60 de zile calendaristice de la data eliberării acestuia."


19. După articolul 131 se introduc două noi articole, articolele 132 si 133, cu următorul cuprins:

„Al. 132. - Detinătorul unei omologări de tip are următoarele obligatii:

a) să informeze de îndată R.A.R. asupra oricărei modificări a datelor din dosarul de omologare;

b) să notifice R.A.R. cu privire la încetarea definitivă a productiei unui anumit tip de vehicul;

c) să notifice R.A.R. cu privire la cazurile în care o omologare de tip pentru un vehicul este pe cale să îsi înceteze valabilitatea;

d) să informeze de îndată R.A.R. în cazul în care este obligat să recheme o serie de vehicule care au fost deja înmatriculate, înregistrate sau puse în comercializare, deoarece unul sau mai multe sisteme, echipamente, componente sau unităti tehnice separate instalate pe vehicul prezintă un risc important pentru siguranta rutieră, sănătatea publică sau protectia mediului înconjurător;

e) să propună R.A.R. solutii adecvate pentru eliminarea riscurilor prevăzute la lit. d);

f) să nu comunice utilizatorilor date tehnice diferite de datele aprobate de autoritatea de omologare;

g) să pună la dispozitia utilizatorilor toate informatiile relevante, precum si instructiunile necesare care descriu orice conditii speciale sau restrictii privind utilizarea vehiculului rutier, în cazul în care reglementarea aplicabilă contine astfel de dispozitii;

h) să pună la dispozitia producătorilor de echipamente, componente, piese sau unităti tehnice separate toate datele necesare pentru omologarea de tip sau certificarea acestor produse. În acest caz, producătorul vehiculului poate impune un acord obligatoriu producătorilor acestor produse, pentru a proteja confidentialitatea oricăror date care nu sunt destinate publicului, inclusiv a celor legate de drepturile de proprietate intelectuală;

i) să furnizeze R.A.R. inclusiv datele si specificatiile tehnice care ar putea duce la rechemare sau la retragerea omologării de tip;

j) să nu utilizeze dispozitive de manipulare a performantelor sau a functionării vehiculelor rutiere, cu exceptia cazurilor prevăzute în reglementările aplicabile în domeniu;

k) să asigure accesul la informatii, potrivit reglementărilor aplicabile în domeniu.

Art. 133. - Nerespectarea prevederilor prezentei ordonante atrage răspunderea disciplinară, contraventională, civilă sau penală, după caz, potrivit legii."

20. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte:

a) comercializarea unui vehicul rutier care nu este omologat sau nu corespunde cu omologarea acordată, potrivit prevederilor prezentei ordonante;

b) comercializarea unui vehicul rutier care nu detine cartea de identitate a vehiculului eliberată de către R.A.R., potrivit prevederilor prezentei ordonante;

c) mentinerea în circulatie a unui vehicul care a suferit modificări ale caracteristicilor care se înscriu în cartea de identitate a vehiculului, fără ca aceste modificări să fi fost mentionate în cartea de identitate;

d) nerespectarea de către detinătorul unei omologări de tip a obligatiilor prevăzute la art. 132 lit. a)-e) si i);

e) nerespectarea de către detinătorul unei omologări de tip a obligatiilor prevăzute la art. 132 lit. f), g), h) si k);

f) nerespectarea de către detinătorul unei omologări de tip a obligatiei prevăzute la art. 132 lit. j).

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sanctionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, cea prevăzută la lit. c);

b) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. d) si e);

c) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. b) si f);

d) cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei, cea prevăzută la lit. a).

(3) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se constată si se sanctionează de personalul R.A.R. împuternicit în acest scop de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii.

(4) Nivelul amenzilor prevăzute la alin. (2) se actualizează prin hotărâre a Guvernului în functie de rata inflatiei.

(5) Prevederile prezentei ordonante referitoare la contraventii se completează cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare."

21. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 141, cu următorul cuprins:

„Art. 141. - Resursele necesare pentru exercitarea activitătii de control si supraveghere a introducerii vehiculelor pe piata din România se asigură de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii."

22. La articolul 15 alineatul (1), litera m) va avea următorul cuprins:

,,m) supraveghează conformitatea cu tipul omologat a vehiculelor rutiere introduse pentru prima dată pe piată;".

23. La articolul 15 alineatul (1), litera n) se abrogă.

24. La articolul 15 alineatul (1), litera u) va avea următorul cuprins:

,,u) efectuează operatiunile impuse la certificarea autenticitătii vehiculelor si eliberează certificatul de autenticitate."

25. La articolul 15 alineatul (1), după litera u) se introduc două noi litere, literele v) si x), cu următorul cuprins:

,,v) evaluează serviciile tehnice, în conditiile prevăzute de legislatia în vigoare;

x) îndeplineste functia de serviciu tehnic."

26. La articolul 15, după alineatul (1)se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Dacă R.A.R. constată că vehiculele rutiere noi pe care Ie-a omologat nu mai sunt conforme cu tipul care a fost omologat, R.A.R. ia măsurile necesare pentru a se asigura că vehiculele rutiere produse se conformează tipului omologat."

27. La articolul 15, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) În functie de neconformitătile constatate, măsurile prevăzute la alin. (11) pot avea în vedere sistarea comercializării si/sau retragerea lotului de vehicule rutiere neconforme, cu interdictia comercializării sau a folosirii până la remediere, retragerea din circulatie a vehiculelor rutiere neconforme cu tipul omologat ori, după caz, retragerea omologării de tip."

28. La articolul 15, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) În situatia în care R.A.R. constată că producătorul nu informează, nu propune si/sau nu pune în practică măsurile corective necesare pentru eliminarea riscurilor prevăzute la art. 132 lit. d), acesta ia măsurile prevăzute la alin. (2)."


29. În tot cuprinsul ordonantei termenul „fabricant" se înlocuieste cu termenul „producător", iar sintagma „entităti tehnice" se înlocuieste cu sintagma „unităti tehnice separate".

30. După articolul 18 se introduce următoarea mentiune:

„Prezenta ordonantă transpune prevederile art. 3 pct. 4, 5 (partial), 6, 31 si 36, art. 4 alin. (3) (partial) si alin. (4) (partial), art. 8 alin. (3) (partial), art. 13 alin. (1) (partial), art. 17 alin. (3) (partial) si alin. (4) (partial), art. 24 alin. (5) (partial) si alin. (6) (partial), art. 29 alin. (1) (partial), art. 30 alin. (1) (partial), art. 32 alin. (1), (2) (partial) si alin. (3) (partial), art. 35 alin. (1), art. 37 alin. (1) (partial) si alin. (2) (partial), art. 38 alin. (1), art. 43 alin. (1) (partial), art. 46 (partial) din Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor si a remorcilor acestora, precum si a sistemelor, componentelor si unitătilor tehnice separate destinate vehiculelor respective, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 263 din 9 octombrie 2007."

Art. II. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii va actualiza Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip si eliberarea cărtii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 si 275 bis din 18 aprilie 2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.132/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărtii de identitate si certificarea autenticitătii vehiculelor rutiere - RNTR 7, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005.

Art. III. - Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV. - Ordonanta Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărtii de identitate si certificarea autenticitătii vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 30 august 2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA AN ASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DAN VOICULESCU

 

Bucuresti, 5 august 2009.

Nr. 289.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărtii de identitate si certificarea autenticitătii vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărtii de identitate si certificarea autenticitătii vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 august 2009.

Nr. 1.239.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICĂ

 

ORDIN

privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate contraventii si să aplice sanctiuni pentru contraventiile prevăzute de Legea organizării si functionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009 si de Legea nr. 422/2006 privind organizarea si functionarea sistemului statistic de comert international cu bunuri, precum si pentru aprobarea modelului legitimatiei persoanelor împuternicite, a modelelor proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiei si a modelului înstiintării de plată

 

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistică, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 46 alin. (2) din Legea organizării si functionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, precum si ale art. 10 alin. (4) din Legea nr. 422/2006 privind organizarea si functionarea sistemului statistic de comert international cu bunuri,

în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Institutului National de Statistică emite următorul ordin:

Art. 1. - Directorii generali, directorii, directorii adjuncti, sefii de serviciu, sefii de birou, consilierii, expertii, inspectorii, principali si superiori, din cadrul Institutului National de Statistică, precum si directorii coordonatori, directorii coordonatori adjuncti, sefii de serviciu, consilierii, expertii, inspectorii, referentii de specialitate si referentii, principali si superiori, din cadrul directiilor regionale de statistică si al directiilor judetene de statistică sunt împuterniciti să constate contraventii si să aplice sanctiuni potrivit prevederilor art. 46 alin. (2) din Legea organizării si functionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009 si ale art. 10 alin. (4) din Legea nr. 422/2006 privind organizarea si functionarea sistemului statistic de comert international cu bunuri.

Art. 2. - Presedintele Institutului National de Statistică, precum si directorii coordonatori ai directiilor regionale de statistică si directorii coordonatori ai directiilor judetene de statistică vor nominaliza, prin ordin, respectiv prin decizie, personalul de executie prevăzut la art. 1.

Art. 3. - Se aprobă modelul legitimatiei persoanelor împuternicite potrivit art. 1, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 4. - Se aprobă modelele proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiei, pentru contravenientii persoane fizice si, respectiv, pentru contravenientii persoane juridice, prevăzute în anexele nr. 2 Asi 2 B.

Art. 5. - Se aprobă modelul înstiintării de plată, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 6. - Anexele nr. 1, 2 A, 2 B si 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Directiile generale si directiile din cadrul Institutului National de Statistică, directiile regionale de statistică, directiile judetene de statistică, persoanele prevăzute la art. 1, precum si persoanele nominalizate potrivit art. 2 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Institutului National de Statistică nr. 281/2008 privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate contraventii si să aplice sanctiuni pentru contraventiile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale si de Legea nr. 422/2006 privind organizarea si functionarea sistemului statistic de comert international cu bunuri, precum si pentru aprobarea modelului legitimatiei persoanelor împuternicite, a modelelor proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiei si a modelului înstiintării de plată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 21 aprilie 2008.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Institutului National de Statistică,

Vergii Voineagu

 

Bucuresti, 30 iulie 2009.

Nr. 528.

 


ANEXA Nr. 1

 

LEGITIMATIE

 

ANEXA Nr. 2 A

 

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA/

DIRECTIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ................................./

DIRECTIA JUDETEANĂ DE STATISTICĂ................................./

cu sediul în......................................................................

 

PROCES-VERBAL

de constatare si sanctionare a contraventiei

Nr..............

 

Încheiat astăzi: ziua ....................., luna ...................................., anul ................, în localitatea ..............................................

Subsemnatul/Subsemnata, ...........................................................(numele si prenumele), în calitate de ....................................................................... la ....................................., am constatat că persoana fizică ................................................................................................................(numele si prenumele), fiul/fiica lui .................................. si al/a .........................................., născut/născută la data de ........, în ................, domiciliat/domiciliată în .................., str. .........nr. ...., bl. ....., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul/judetul .........................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ...............nr. ..............................., eliberat/eliberată de ...............la data de ........................., CNP ...............................

(Pentru contravenientul cetătean străin, persoană fără cetătenie sau cetătean român cu domiciliul în străinătate se completează si următoarele date: pasaport/alt document de trecere a frontierei seria ...................nr. ...................................., eliberat la data de ............., statul emitent ..........),

având functia de ............ la ............., se face vinovat/vinovată de următoarea/următoarele faptă/fapte: ..................................................................................................................................................................................., săvârsită/săvârsite la data de ................, ora ........, în localitatea ............., în următoarele împrejurări: ................................................


Fapta/faptele constatată/constatate mai sus constituie contraventie, fiind prevăzută/prevăzute de dispozitiile art. ................. alin. .....lit. ......din ......... si este/sunt sanctionată/sanctionate de prevederile art. .....alin. .....lit. ....din ........., care atrage/atrag sanctionarea cu amendă de la ......................... la ................................. lei.

Agentul constatator aplică amenda de ........................ lei.

 

Agent constatator,

...............................

Martor,

...............................

Contravenient,

...............................

 

Alte mentiuni:.............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Contravenientul a formulat următoarele obiectii: ........................................................................................................................

Contravenientul nu este de fată/refuză/nu poate semna, împrejurările fiind confirmate de martorul ..................................(numele si prenumele), fiul/fiica lui ................ si al/a ..........., născut/născută la data de ....................., în .............., domiciliat/domiciliată în ...................., str. ........................................nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul/judetul ......, posesor/posesoare al/a BI/CI seria .....nr. ........, eliberat/eliberată de .................. la data de ...................., CNP ..................................

Motivele încheierii procesului-verbal fără martor:................................................................................................................

Împotriva prezentului proces-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea însotită de copia de pe procesul-verbal de constatare a contraventiei se va depune la judecătoria în a cărei circumscriptie a fost săvârsită contraventia.

Prezentul proces-verbal a fost întocmit în 3 exemplare, dintre care unul împreună cu înstiintarea de plată s-au înmânat contravenientului astăzi,................/vor fi comunicate contravenientului în termen de o lună de la data încheierii procesului-verbal.

 

Agent constatator,

...............................

Martor,

...............................

Am primit procesul-verbal si înstiintarea de plată.

Contravenient,

...............................

 

ANEXA Nr. 2 B

 

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICĂ/

DIRECTIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ................................./

DIRECTIA JUDETEANĂ DE STATISTICĂ................................./

cu sediul în......................................................................

 

PROCES-VERBAL

de constatare si sanctionare a contraventiei

Nr..............

 

Încheiat astăzi: ziua ....................., luna .................................., anul ..............., în localitatea .................................................

Subsemnatul/Subsemnata,..........................................................(numele si prenumele), în calitate de .................................................la ...............,

am constatat că persoana juridică ..........................................................................(denumirea), cu sediul în localitatea ............, str. .........nr. ...., bl. ....., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul/judetul......, număr de ordine în registrul comertului ............................., CUI ..........................., cod fiscal ......................................, reprezentată prin domnul/doamna ........................................ în calitate de .................................., fiul/fiica lui ....................................... si al/a ..............................................., născut/născută la data de ............................................, în ....................................., domiciliat/domiciliată în ...................................str. ............................nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul/judetul ............................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ......nr. ........eliberat/eliberată de ...................................... la data de ................................., CNP .................................., având functia de ............ în cadrul persoanei juridice mai sus mentionate, se face vinovată de următoarea/următoarele faptă/fapte: ................................................................................................. săvârsită/săvârsite la data de ...................................., ora ........., în localitatea ........................................., în următoarele împrejurări:

Fapta/faptele constatată/constatate mai sus constituie contraventie, fiind prevăzută/prevăzute de dispozitiile art. ...........alin. .....lit. ......din ......... si este/sunt sanctionată/sanctionate de prevederile art. .....alin ......lit. ....din ....................., care atrage/atrag sanctionarea cu amendă de la .............. la .............. lei.

Agentul constatator aplică amenda de .............. lei.

 

Agent constatator,

...............................

Martor,

...............................

Contravenient,

...............................


Alte mentiuni:.......................................................................................................................................................................

Contravenientul a formulat următoarele obiectii:........................................................................................................................

Contravenientul nu este de fată/refuză/nu poate semna, împrejurările fiind confirmate de martorul...................................(numele si prenumele), fiul/fiica lui ........................................ si al/a .........................................., născut/născută la data de ..............., în ............, domiciliat/domiciliată în ......................................., str.................................................... nr....., bl....., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul/judetul..................................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria.............nr..........., eliberat/eliberată de........................... la data de ................................................, CNP...............................

Motivele încheierii procesului-verbal fără martor:................................................................................................................

Împotriva prezentului proces-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea însotită de copia de pe procesul-verbal de constatare a contraventiei se va depune la judecătoria în a cărei circumscriptie a fost săvârsită contraventia.

Prezentul proces-verbal a fost întocmit în 3 exemplare, dintre care unul împreună cu înstiintarea de plată s-au înmânat contravenientului astăzi................./vor fi comunicate contravenientului în termen de o lună de la data încheierii procesului-verbal.

 

Agent constatator,

...............................

Martor,

...............................

Am primit procesul-verbal si înstiintarea de plată.

Contravenient,

...............................

 

ANEXA Nr. 3

 

ÎNSTIINTARE DE PLATĂ

 

Amenda prevăzută în Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei nr........., încheiat la data de.............,

aveti obligatia să o achitati în termen de 15 zile de la înmânarea/comunicarea procesului-verbal, la institutiile abilitate să o încaseze, potrivit legislatiei în vigoare, urmând să predati o copie de pe chitantă la sediul institutiei din care face parte agentul constatator.

În caz de neachitare a amenzii în termenul mentionat mai sus se va proceda la executarea silită, potrivit legii.

 

Agentul constatator,

...............................

 

Am luat cunostintă.

Contravenient,

...........................

 

MINISTERUL ECONOMIEI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului economiei nr. 450/2009 privind aprobarea componentei si Regulamentului de organizare si functionare ale Comisiei pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar, precum si a modului de gestionare a activitătilor pentru aprobarea sprijinului financiar de la bugetul de stat

 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.510/2008 privind aprobarea Mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitătii produselor industriale,

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 464/2009 privind numirea controlorilor delegati pentru exercitarea controlului financiar preventiv delegat,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei emite următorul ordin:

Articol unic. - Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului economiei nr. 450/2009 privind aprobarea componentei si Regulamentului de organizare si functionare ale Comisiei pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar, precum si a modului de gestionare a activitătilor pentru aprobarea sprijinului financiar de la bugetul de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 10 august 2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Punctul 14 se modifică si va avea următorul cuprins:

„14. Contractele de finantare/Actele aditionale, precum si cererile de rambursare cu o valoare mai mare de 20.000 lei se prezintă pentru viză de către Directia buget, contabilitate internă controlorului financiar preventiv delegat, reprezentant al Ministerului Finantelor Publice."

2. Punctul 23 se modifică si va avea următorul cuprins:

„23. Directia generală politică industrială si competitivitate întocmeste si depune la Directia buget, contabilitate internă ordonantări de plată, separat pentru documentele de plată cu valoare sub 20.000 lei si peste 20.000 lei, corelate cu programările bugetare trimestriale, cu necesarul lunar, de fonduri de plată si în concordantă cu termenele de realizare a etapelor contractuale."

3. Punctul 24 se modifică si va avea următorul cuprins:

„24. Directia buget, contabilitate internă asigură plata cheltuielilor efectuate de către beneficiarii Programului, în baza fondurilor aprobate pentru Program cu destinatia «Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a tranzactiilor internationale», în limita plafoanelor bugetare anuale si a deschiderilor lunare de credite bugetare, în conditiile legii."

4. După punctul 25 se introduce un nou punct, punctul 26, cu următorul cuprins:

„26. Directia generală politică industrială si competitivitate si Directia buget, contabilitate internă vor organiza efectuarea de controale la operatorii economici care au beneficiat de sprijin financiar în cadrul Programului; în echipele de control vor fi antrenati si reprezentanti ai patronatelor si/sau ai asociatiilor profesionale de ramură si ai camerelor de comert si industrie teritoriale, după caz."

 

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

 

Bucuresti, 13 mai 2009.

Nr. 957.

 

MINISTERUL ECONOMIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Prescriptiilor tehnice de stabilire a tarifelor percepute de Agentia Română pentru Conservarea Energiei pentru activitătile proprii de autorizare, avizare si atestare

 

În baza prevederilor art. 12 si art. 13 lit. f) si h) din Ordonanta Guvernului nr. 22/2008 privind eficienta energetică si promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, precum si ale art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 941/2002 privind organizarea si functionarea Agentiei Române pentru Conservarea Energiei, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Prescriptiile tehnice de stabilire a tarifelor percepute de Agentia Română pentru Conservarea Energiei pentru activitătile proprii de autorizare, avizare, si atestare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.682/2007 privind aprobarea Prescriptiilor tehnice de stabilire a tarifelor percepute de Agentia Română pentru Conservarea Energiei (ARCE) pentru activitătile proprii de autorizare, avizare si atestare ce decurg din atributiile si responsabilitătile acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 8 iunie 2007.

 

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

 

Bucuresti, 17 iunie 2009.

Nr. 1.210.

 

ANEXĂ

 

PRESCRIPTIILE TEHNICE

de stabilire a tarifelor percepute de Agentia Română pentru Conservarea Energiei pentru activitătile proprii de autorizare, avizare si atestare

 

Art. 1. - În exercitarea atributiilor sale, Agentia Română pentru Conservarea Energiei, denumită în continuare ARCE, elaborează prescriptiile tehnice de stabilire a tarifelor percepute pentru prestările de servicii de autorizare, atestare si avizare în vederea asigurării veniturilor proprii, în conditiile legii.

Art. 2. - (1) Tarifele percepute de ARCE pentru activitătile de autorizare, avizare si atestare se stabilesc conform anexelor nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentele prescriptii tehnice.

(2) Aceste tarife se referă la:

a) activitatea de autorizare a persoanelor fizice si juridice ca auditori energetici, conform anexei nr. 1;

b) activitatea de atestare a managerilor energetici, conform anexei nr. 2;

c) activitatea de evaluare si avizare a documentelor tehnico-economice care intră în componenta dosarelor prezentate la deschiderea finantării, pentru obiectivele de investitii cu caracter


de crestere a eficientei energetice si utilizare a surselor regenerabile de energie, aprobate spre cofinantare din bugetul Ministerului Economiei, bugetul de stat, precum si din alte surse interne si externe la dispozitia Guvernului, conform anexei nr. 3.

Art. 3. - Efectuarea de către ARCE a activitătilor mentionate la art. 2 alin. (2) se înregistrează prin documente scrise corespunzătoare, care, după caz, pot fi procese-verbale, scrisori de însotire a unor documentatii avizate, avize tehnice, autorizatii sau certificate.

Art. 4. - În cazul persoanelor juridice, plata pentru activitătile mentionate la art. 2 alin. (2), precum si pentru alte activităti cu caracter specific executate de ARCE se face de către beneficiarii activitătilor în termen de maximum 30 de zile de la data emiterii facturii de către ARCE, în caz contrar aplicându-se penalizări conform legislatiei în vigoare.

Art. 5. - Sumele încasate pentru executarea activitătilor mentionate la art. 2 alin. (2) constituie venituri proprii care se utilizează pentru finantarea întregii activităti a ARCE. Soldurile aflate în conturile ARCE la finele anului se reportează după regularizarea cu bugetul de stat si se utilizează de ARCE în anul următor.

Art. 6. - Tarifele specificate în anexele nr. 1-3 se actualizează anual sau atunci când este cazul.

 

ANEXA Nr. 1

la prescriptiile tehnice

 

TARIFE

pentru autorizarea persoanelor fizice si juridice ca auditori energetici

 

 

Solicitantul autorizării

Tariful pentru eliberarea autorizatiei de auditor energetic

- lei -

Autorizatie nouă

Prelungirea valabilitătii autorizatiei existente

Persoană fizică

3.000

1.500

Persoană juridică

7.500

3.000

 

NOTE:

1. Tariful include analizarea documentatiei înaintate de solicitant pentru eliberarea autorizatiei de auditor energetic de către ARCE, întocmirea documentelor aferente autorizării si monitorizarea realizării bilanturilor energetice.

2. Prelungirea valabilitătii autorizatiei de auditor energetic se face conform prevederilor Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici, pe baza documentatiei necesare, însotită de o cerere scrisă, depuse de solicitant la ARCE cu cel putin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al autorizatiei de auditor energetic existente.

3. În cazul suspendării de către ARCE a valabilitătii autorizatiei de auditor energetic, reînnoirea acesteia se tarifează la nivelul de autorizatie nouă.

 

ANEXA Nr. 2

la prescriptiile tehnice

 

TARIFE
pentru atestarea managerilor energetici

 

 

Solicitantul atestării

Tariful pentru eliberarea atestatului de manager energetic

- lei -

Atestat nou

Prelungirea valabilitătii atestatului existent

Persoană fizică

7.500

3.000

 

NOTE:

1. Tariful include analizarea documentatiei înaintate de solicitant pentru eliberarea atestatului de manager energetic de către ARCE, examinarea candidatului si întocmirea documentelor aferente autorizării.

2. Prelungirea valabilitătii atestatului de manager energetic se face conform prevederilor Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici, pe baza documentatiei necesare, însotită de o cerere scrisă, depuse de solicitant la ARCE cu cel putin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al atestatului de manager energetic existent.

3. În cazul suspendării de către ARCE a valabilitătii atestatului de manager energetic, reînnoirea acestuia se tarifează la nivelul de atestat nou.


 

ANEXA Nr. 3

la prescriptiile tehnice

 

TARIF

de evaluare si avizare a documentelor tehnico-economice care intră în componenta dosarelor prezentate la deschiderea finantării, pentru obiectivele de investitii cu caracter de crestere a eficientei energetice, aprobate spre cofinantare din bugetul Ministerului Economiei, bugetul de stat, precum si din alte surse interne si externe la dispozitia Guvernului

 

Solicitantul evaluării si avizării

Tariful pentru evaluare si avizare

(procent din programul total anual de

cofinantare - beneficiar)

Autoritate a administratiei publice locale solicitante a avizării documentatiei tehnico-economice care intră în componenta dosarelor prezentate la deschiderea finantării, pentru obiectivele de investitii cu caracter de crestere a eficientei energetice si utilizare a surselor regenerabile de energie, aprobate spre cofinantare din bugetul Ministerului Economiei, bugetul de stat, precum si din alte surse interne si externe la dispozitia Guvernului

3%

 

NOTE:

Tariful aplicat include plata următoarelor activităti specifice ce urmează a fi executate de specialistii ARCE:

1. consultantă de specialitate pentru elaborarea documentatiilor aferente obiectivelor de investitii pentru cresterea eficientei energetice;

2. receptia partială si finală la stadiu fizic a lucrărilor de investitii;

3. consultantă de specialitate pentru întocmirea documentatiilor din componenta dosarelor aferente deschiderilor de finantare;

4. avizarea dosarelor aferente deschiderilor de finantare;

5. monitorizarea lucrărilor de investitii pe întreaga durată a executării si postpunere în functiune, pentru urmărirea atingerii parametrilor de eficientă energetică prevăzuti în proiecte.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.