MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 568/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 568            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Vineri, 14 august 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

867. - Hotărâre privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

596. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si locuintei pentru aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referintă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii

 

597. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si locuintei pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public, din mediul rural si mic urban - obiectiv reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban, realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I." - S.A., aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si locuintei nr. 195/2009

 

2.195/C. - Ordin al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al prevederilor art. 4 alin. (1) din Conventia nr. 182/1999 - Conventia privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor si actiunea imediată în vederea eliminării lor, adoptată la cea de-a 87-a sesiune a Conferintei Generale a Organizatiei Internationale a Muncii la Geneva la 17 iunie 1999, ratificată prin Legea nr. 203/2000,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre reglementează cadrul legal privind definirea, interzicerea si eliminarea muncilor periculoase pentru copii, care, prin natura lor sau prin conditiile în care se exercită, dăunează sănătătii, securitătii sau moralitătii copiilor.

(2) Dispozitiile prezentei hotărâri se aplică tuturor categoriilor de angajatori, organizatiilor neguvernamentale, persoanelor fizice autorizate si asociatiilor familiale, precum si persoanelor fizice care utilizează munca copiilor în sectorul informai si în cel formal.

(3) Prevederile prezentei hotărâri se aplică în domeniul muncii, asistentei sociale si protectiei copilului, educatiei, sănătătii, precum si în oricare alt domeniu cu incidentă asupra copilului.

(4) În situatia tinerilor angajati în sectorul formal cu contract individual de muncă se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 600/2007 privind protectia tinerilor la locul de muncă, act normativ care se completează cu dispozitiile prezentei hotărâri.

 

CAPITOLUL II

Definitii

 

Art. 2. - În sensul prezentei hotărâri, termenii si notiunile de mai jos au următoarea semnificatie:

a) copil - orice persoană în vârstă de până la 18 ani;

b) munci periculoase - toate activitătile din sectoarele formal si informai, desfăsurate de către copil sau realizate prin implicarea nemijlocită a copilului, care, prin natura lor sau prin conditiile în care se exercită, dăunează sănătătii, securitătii, dezvoltării sau moralitătii copiilor, având următoarele caracteristici: se desfăsoară în sectoare economice periculoase sau în ocupatii periculoase în care munca copiilor este interzisă prin lege; au o frecventă, durată si/sau intensitate care împiedică frecventarea învătământului obligatoriu, participarea la programe de orientare sau de formare profesională aprobate de autoritatea competentă sau capacitatea copilului de a beneficia de instruire;

c) munci intolerabile - activitătile desfăsurate de către copil sau realizate prin implicarea nemijlocită a copilului, care, prin natura lor sau conditiile în care se exercită, dăunează sănătătii, securitătii, dezvoltării sau moralitătii copiilor, si anume: toate formele de sclavie sau practicile similare - vânzarea de sau comertul cu copii, servitutea pentru datorii si munca de servitor - precum si munca fortată sau obligatorie, inclusiv recrutarea fortată sau obligatorie a copiilor în vederea utilizării lor în conflictele armate; utilizarea, recrutarea sau oferirea unui copil în scopul practicării prostitutiei, productiei de material pornografic sau de spectacole pornografice; utilizarea, recrutarea sau oferirea unui copil în scopul unor activităti ilicite, mai ales pentru productia si traficul de stupefiante, asa cum le definesc conventiile internationale;

d) sectorul formal - sectorul în care activitatea sau munca prestată de un copil pentru persoane juridice sau fizice se realizează în baza unei forme contractuale reglementate de lege corespunzător vârstei sale;

e) sectorul informal - sectorul în care activitatea desfăsurată de un copil pentru persoane fizice se realizează fără o formă contractuală reglementată de lege, cum ar fi: activitătile domestice în gospodăriile proprii sau în alte gospodării, activitătile din agricultură, activitătile de pe stradă: spălatul geamurilor în intersectii, închirierea unui loc de parcare, distribuirea de pliante/reviste si altele asemenea, piete, gări si porturi, activitătile traditionale: topirea metalelor neferoase, fabricarea cărămizilor si altele;

f) educatie tehnologică - disciplina de studiu din trunchiul comun pentru învătământ obligatoriu, componentă a ariei curriculare Tehnologii, cu caracter interdisciplinar si practic-aplicativ;

g) instruire practică - activitate prevăzută în planurile-cadru de învătământ pentru învătământul profesional, liceal - filiera tehnologică si postliceal, ia aria curriculară Tehnologii, care asigură achizitia de competente de tip experiente de muncă, corespunzătoare unei anumite calificări profesionale, si care poate fi organizată comasat sau în cadrul săptămânilor mixte: teorie, laborator tehnologic si pregătire practică;

h) stagii de practică la operatorii economici - activitate de instruire practică, prevăzută în planul-cadru de învătământ, desfăsurată la operatorii economici, în baza unei conventii/protocol de colaborare între unitatea de învătământ si operatorul economic.

 

CAPITOLUL III

Tipuri de munci periculoase pentru copii

 

Art. 3. - Muncile periculoase pentru copii sunt determinate de următoarele criterii:

a) expunerea la riscuri fizice, psihologice sau sexuale;

b) efectuarea de activităti sub pământ, sub apă, la înăltimi periculoase sau în spatii restrânse;

c) efectuarea de activităti cu masini, materiale sau instrumente periculoase, care implică manipularea sau transportul unor greutăti;

d) efectuarea de activităti într-un mediu în care copiii sunt expusi la actiunea unor substante, agenti sau proceduri periculoase ori în conditii de temperatură, umiditate, zgomot sau vibratii care le-ar prejudicia sănătatea si în alte conditii de aceeasi natură;

e) efectuarea de activităti în conditii extrem de dificile, pe parcursul mai multor ore sau în timpul noptii, ori pentru care copilul este retinut într-un mod nejustificat de către angajator si în alte conditii de aceeasi natură;

f) efectuarea de activităti în locurile cu conditii deosebite sau speciale de muncă, stabilite potrivit legii;


g) expunerea la riscuri de accidentare sau de îmbolnăvire profesională;

h) orice formă de muncă care, prin natura acesteia, contravine scopurilor si măsurilor luate în vederea frecventării obligatorii a unei forme de învătământ, potrivit legii.

Art. 4. - (1) Lista cuprinzând tipurile de munci periculoase pentru copii este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Lista cuprinzând tipurile de munci periculoase pentru copii va fi examinată periodic de către Comitetul national director pentru prevenirea si combaterea exploatării copiilor prin muncă care, după caz, va propune revizuirea acesteia, în conditiile legii, după consultări cu organizatiile interesate ale angajatorilor si lucrătorilor, precum si ale societătii civile.

Art. 5. - Cazurile de copii implicati în munci intolerabile si munci periculoase în sectorul formal si informai sunt identificate de către profesionistii din diferite domenii de activitate, cum ar fi: inspectia muncii, asistenta socială si protectia copilului, educatia, sănătatea, politia.

Art. 6. - (1) Toate cazurile de copii implicati în cele mai grave forme de muncă a copiilor, respectiv munci intolerabile si munci periculoase, se raportează obligatoriu la directia generală de asistentă socială si protectia copilului, care coordonează activitatea echipei intersectoriale locale pentru prevenirea si combaterea exploatării copiilor prin muncă si asigură monitorizarea acestor cazuri.

(2) Compartimentul de interventie în situatii de abuz, neglijare, trafic si migratie din cadrul directiei generale de asistentă socială si protectia copilului răspunde de evaluarea cazurilor si aprecierea muncilor în sectorul formal, desfăsurate în baza contractelor civile, si a activitătilor din sectorul informai ca fiind munci periculoase, tinând cont de definitia prevăzută la art. 2, criteriile prevăzute la art. 3, lista prevăzută în anexa la prezenta hotărâre si metodologia prevăzută la alin. (4).

(3) Directia generală de asistentă socială si protectia copilului evaluează cazurile de copii implicati în munci intolerabile si munci periculoase în vederea luării măsurilor care se impun si oferirii serviciilor necesare pentru copii si familiile acestora, în baza unui plan de reabilitare si/sau integrare socială ori, în cazul în care copilul este separat de familie, a unui plan individualizat de protectie.

(4) Metodologia de interventie multidisciplinară si interinstitutională, precum si modalitatea prin care se realizează monitorizarea globală a acestor cazuri, la nivel judetean, respectiv local al sectoarelor municipiului Bucuresti, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, adoptată în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 7. - Reglementarea prestării de către copii de activităti în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar, de modeling, în sectorul formal în baza contractelor civile, precum si de activităti din cadrul educatiei tehnologice, instruirii practice, stagiului la operatori economici, în vederea prevenirii muncilor periculoase, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, adoptată în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

CAPITOLUL IV

Contraventii si sanctiuni

 

Art. 8. - (1) Părintii sau reprezentantii legali ai copilului depistati că permit copilului sau folosesc copilul la efectuarea de munci periculoase sunt obligati să frecventeze programe de educatie parentală sau, după caz, de consiliere, în baza serviciilor asigurate sau facilitate de directia generală de asistentă socială si protectia copilului, potrivit prevederilor art. 92 lit. b) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare.

(2) Serviciile mentionate la alin. (1) sunt destinate atât părintilor sau reprezentantilor legali ai copilului, cât si copiilor, în baza unuia dintre planurile prevăzute la art. 6 alin. (3).

(3) Fapta părintelui sau a reprezentantului legal care refuză serviciile prevăzute la alin. (1) sau care a beneficiat de programe de educatie parentală si consiliere si continuă să folosească sau permite copilului efectuarea de munci periculoase constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 100 lei la 1000 lei.

Art. 9. - Fapta persoanei fizice care foloseste copiii la efectuarea de munci periculoase constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 500 lei la 1500 lei.

Art. 10. - Constatarea contraventiilor prevăzute la art. 8 alin. (3) si art. 9 si aplicarea sanctiunilor se fac de către politie, în urma sesizării scrise din partea directiei generale de asistentă socială si protectia copilului.

Art. 11. - (1) Prevederile prezentului capitol referitoare la contraventii se aplică în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri si se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii ori comunicării procesului-verbal jumătate din minimul amenzii prevăzut de lege, corespunzător faptei pentru care a fost sanctionat, agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Dumitru-Nicu Cornoiu,

secretar de stat

p. Ministrul sănătătii,

Aurel Nechita,

secretar de stat

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Vasile Puscas

 

Bucuresti, 29 iulie 2009.

Nr. 867.

 


ANEXA

 

LISTA

cu tipurile de munci periculoase pentru copii

 

I. Activităti/Munci în care copiii sunt expusi actiunii unor agenti care dăunează securitătii si sănătătii, precum:

1. Agenti fizici:

a) radiatiile ionizante;

b) expunere prelungită la radiatiile solare;

c) activitatea/munca în atmosferă hiperbarică, de exemplu în incintele presurizate, la scufundări subacvatice, precum si în atmosferă cu presiune scăzută;

d) activităti/munci ce pun în pericol sănătatea din cauza temperaturilor extreme (sub 0 grade Celsius, respectiv peste +37 grade Celsius) sau a umiditătii crescute ori scăzute;

e) activităti/munci ce pun în pericol sănătatea din cauza zgomotului ori vibratiilor;

f) expunere la ultrasunete;

g) activităti/munci în spatii slab iluminate;

h) activităti/munci în locuri cu emisii de praf de cereale sau de legume.

2. Agenti biologici: agentii biologici din clasele 3 si 4 în sensul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.092/2006 privind protectia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici în muncă.

3. Agenti chimici:

a) substantele si preparatele care sunt clasificate în toxice, foarte toxice, corozive, caustice, inflamabile sau explozive;

b) substantele si preparatele care se clasifică în nocive si prezintă următoarele riscuri:

- pot determina efecte ireversibile foarte grave;

- pot determina efecte ireversibile;

- pot antrena o sensibilizare prin inhalare;

- pot antrena o sensibilizare prin contact cu pielea;

- pot cauza cancer;

- pot cauza modificări genetice ereditare;

- pot avea efecte grave pentru sănătate în caz de expunere prelungită;

- pot reduce fertilitatea;

- pot determina aparitia pe durata graviditătii a unor efecte nocive pentru mama minoră si copil;

c) substantele si preparatele care se clasifică în iritante si prezintă următoarele riscuri:

- sunt inflamabile;

- pot antrena o sensibilizare prin inhalare;

- pot antrena o sensibilizare prin contact cu pielea;

d) substantele si preparatele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sănătate pentru protectia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni si mutageni la locul de muncă;

e) plumbul si compusii săi, în măsura în care agentii respectivi pot să fie absorbiti de organismul uman;

f) azbestul.

II. Munci în care copiii sunt expusi actiunii unor procedee si/sau activităti care dăunează securitătii si sănătătii, precum:

1. procedee si/sau activităti prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006;

2. procedee si/sau activităti de fabricatie si de manipulare a dispozitivelor, artificiilor sau diverselor obiecte care contin explozivi;

3. procedee si/sau activităti din menajeriile de animale feroce si veninoase si din crescătoriile de animale;

4. procedee si/sau activităti de tăiere industrială si în gospodării a animalelor si păsărilor, manipularea si depozitarea animalelor sacrificate;

5. procedee si/sau activităti care presupun manipularea aparatelor de producere, de înmagazinare sau de folosire a gazelor comprimate, lichefiate sau dizolvate;

6. procedee si/sau activităti care presupun folosirea cuvelor, bazinelor, rezervoarelor, recipientelor sau canistrelor care contin agentii chimici prevăzuti la pct. I.3;

7. procedee si/sau activităti care comportă risc de prăbusire, surpare, cădere de la înăltime;

8. procedee si/sau activităti care comportă riscuri electrice de înaltă tensiune;

9. procedee si/sau activităti ce prezintă riscuri de accidentare (tăiere, lovire, cădere, zdrobire, amputare, rănire, asfixiere etc.) sau îmbolnăvire pe care copiii se presupune că nu le pot identifica sau preveni din cauza atentiei insuficiente pe care o acordă securitătii în muncă sau a lipsei lor de experientă ori de pregătire;

10. procedee si/sau activităti interzise în mod explicit pentru copii, prevăzute în legislatia muncii;

11. procedee si/sau activităti care presupun manipularea neprotejată a dejectiilor de animale si păsări si altele asemenea;

12. procedee si/sau activităti care presupun manipularea neprotejată a resturilor menajere si/sau a gunoiului, inclusiv colectarea materialelor refolosibile;

13. procedee si/sau activităti care presupun turnarea/prelucrarea de metale;

14. procedee si/sau activităti care presupun fabricarea cărămizilor.

III. Activităti/Munci în care copiii sunt expusi unor conditii care dăunează securitătii, sănătătii si moralitătii, precum:

1. activităti/munci care se desfăsoară pe timp de noapte;

2. activităti/munci ce depăsesc capacitatea fizică a copilului, apreciată de medicul de familie;

3. activităti/munci ce depăsesc capacitatea psihologică a copilului, apreciată de psiholog;

4. munca în acord sau alte munci la care se poate obtine, printr-un tempo de muncă crescut, o răsplată mai mare;


5. munca într-o grupă cu angajati adulti, care lucrează în acord (în sensul celor mentionate la punctul anterior);

6. munci în care tempoul de lucru nu este recomandat doar ocazional, ci este pretins sau obtinut prin metode de constrângere;

7. activităti/munci în subteran;

8. activităti/munci în cariere de piatră, sare si altele asemenea;

9. activităti/munci care implică manipularea sau transportul unor greutăti peste limitele maxime admise prevăzute în tabel;

10. activităti/munci la înăltimi periculoase (peste 2 metri);

11. activităti/munci care presupun contactul cu obiecte/suprafete având temperatură crescută (peste +37 grade Celsius) sau scăzută (sub 0 grade Celsius);

12. munci în cazinouri, sexy-cluburi, sex-shopuri si altele asemenea;

13. activităti/munci pe stradă care expun copilul riscului de exploatare prin muncă sau sexuală si/sau de comitere de infractiuni;

14. activităti/munci în cimitire;

15. activităti/munci care presupun fabricarea băuturilor alcoolice, îmbutelierea si vânzarea alcoolului, în alte conditii decât cele stabilite de lege;

16. activităti/munci desfăsurate în conditii de vreme nefavorabile sau dezastre naturale.

IV. Orice muncă/activitate care împiedică frecventarea unei forme de învătământ, potrivit legii.

 

TABEL

 

Limite maxime admise pentru manipularea sau transportul unor greutăti (în kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip de manipulare

Frecventa operatiilor

Băieti si fete

Băieti

Fete

Vârstă (ani)

Vârstă (ani)

Vârstă (ani)

5-11

12-15

16-18

16-18

Ridicare

Rar*

5

8

35

13

Frecvent**

25

9

Foarte frecvent***

20

8

Purtare

Rar*

5

8

30

13

Frecvent**

20

9

Foarte frecvent***

15

8

Tragere

Rar*

5

8

15

10

Frecvent**

10

7

împingere

Rar*

5

8

16

11

Frecvent**

11

7,5


* Rar: sub 5% din durata muncii. Frecvent: între 6-10% din durata muncii. Foarte frecvent: peste 10% din durata muncii.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI LOCUINTEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referintă ale standardelor române care transpun

standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii

 

În temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a produselor pentru constructii, republicată, precum si al art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, cu modificările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si locuintei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând indicativele de referintă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data publicării prezentului ordin, Ordinul ministrului dezvoltării regionale si locuintei nr. 71/2009 pentru aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referintă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 19 februarie 2009, se abrogă.

 

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 3 august 2009.

Nr. 596.

 

ANEXA

 

LISTA*

cuprinzând indicativele de referintă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate

din domeniul produselor pentru constructii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Indicativ

Denumirea

Data punerii

în aplicare

a standardului

armonizat

DOW"

0

1

2

3

4

1.

SREN 1:2001

Sobe cu combustibil lichid cu arzătoare cu vaporizare, racordate la o conductă de evacuare a produselor de ardere

01.01.2008

01.01.2009

SREN 1:2001/A1:2007

01.01.2008

01.01.2009

2.

SR EN 40-4: 2006

Stâlpi pentru iluminatul public. Partea 4: Cerinte pentru stâlpii pentru iluminatul public de beton armat si beton precomprimat

01.10.2006

01.10.2007

SR EN 40-4: 2006/AC: 2007

01.01.2007

01.01.2007

3.

SR EN 40-5: 2002

Stâlpi pentru iluminat public. Partea 5: Cerinte pentru stâlpi de otel

01.02.2003

01.02.2005

4.

SR EN 40-6: 2002

Stâlpi pentru iluminat public. Partea 6: Cerinte pentru stâlpi de iluminat de aluminiu

01.02.2003

01.02.2005

5.

SR EN 40-7: 2003

Stâlpi pentru iluminat public. Partea 7: Cerinte pentru stâlpi de iluminat din materiale compozite pe bază de polimeri armate cu fibre

01.10.2003

01.10.2004

6.

 

SREN 54-2: 1997

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 2: Echipament de control si semnalizare

01.01.2008

01.08.2009

SREN 54-2: 1997/A1:2007

01.01.2008

01.08.2009

SREN 54-2: 1997/AC:2007

01.01.2008

01.01.2008


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

7.

SR EN 54-3: 2002

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 3: Dispozitive de alarmare la incendiu. Sonerii

01.04.2003

01.06.2009

SREN 54-3: 2002/A1: 2003

01.04.2003

30.06.2005

SR EN 54-3: 2002/A2: 2006

01.03.2007

01.06.2009

8.

SR EN 54-4: 2000

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 4: Echipament de alimentare electrică

01.10.2003

01.08.2009

SREN 54-4: 2000/A1: 2003

01.10.2003

01.08.2009

SR EN 54-4: 2000/A2: 2007

01.06.2007

01.08.2009

SR EN 54-4: 2000/AC: 2000

01.06.2005

01.06.2005

9.

SR EN 54-5: 2002

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 5: Detectoare de căldură. Detectoare punctuale

01.04.2003

30.06.2005

SREN 54-5: 2002/A1: 2003

01.04.2003

30.06.2005

10.

SR EN 54-7: 2002

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 7: Detectoare de fum. Detectoare punctuale care utilizează dispersia luminii, transmisia luminii sau ionizarea

01.04.2003

01.08.2009

SREN 54-7: 2002/A1: 2003

01.04.2003

30.06.2005

SR EN 54-7: 2002/A2: 2007

01.05.2007

01.08.2009

11.

SREN 54-10: 2002

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 10: Detectoare de flacără. Detectoare punctuale

01.09.2006

01.09.2008

SR EN 54-10: 2002/A1: 2006

01.09.2006

01.09.2008

12.

SREN 54-11: 2002

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 11: Declansatoare manuale de alarmare

01.09.2006

01.09.2008

SREN 54-11:2002/A1: 2006

01.09.2006

01.09.2008

13.

SREN 54-12: 2003

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 12: Detectoare de fum. Detectoare liniare care utilizează principiul transmisiei unui fascicul de unde optice

01.10.2003

31.12.2005

14.

SREN 54-16: 2008

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 16: Echipamente de control pentru alarmă vocală

01.01.2009

01.04.2011

15.

SREN 54-17: 2006

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 17: Izolatori de scurtcircuit

01.10.2006

01.12.2008

SREN 54-17: 2006/AC: 2007

01.01.2009

01.01.2009

16.

SREN 54-18: 2006

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 18: Dispozitive de intrare-iesire

01.10.2006

01.12.2008

SREN 54-18: 2006/AC: 2007

01.01.2008

01.01.2008

17.

SR EN 54-20: 2006

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 20: Detectoare de fum prin aspirare

01.04.2007

01.07.2009

EN 54-20: 2006/AC: 2008***

01.08.2009

01.08.2009

18.

SREN 54-21: 2006

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 21: Dispozitiv de transmitere a alarmei de incendiu si a semnalului de deranjament

01.03.2007

01.06.2009

19.

SR EN 54-24: 2008

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 24: Componente ale sistemului de alarmare vocală. Difuzoare

01.01.2009

01.04.2011

20.

SR EN 54-25: 2008

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 25: Componente care folosesc undele radio

01.01.2009

01.04.2011

21.

SREN 179:2008

Accesorii pentru constructii. Dispozitive pentru iesiri de urgentă actionate printr-un cârlig sau o placă de împingere. Cerinte si metode de încercare

01.01.2009

01.01.2010

22.

SREN 197-1:2002

Ciment. Partea 1: Compozitie, specificatii si criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale

01.04.2001

01.04.2002

SREN 197-1: 2002/A1: 2004

01.02.2005

01.02.2006

SR EN 197-1: 2002/A3: 2007

01.04.2008

01.04.2009


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

23.

SREN 197-4:2004

Ciment. Partea 4: Compozitie, specificatii si criterii de conformitate pentru cimenturi de furnal cu rezistentă initială mică

01.02.2005

01.02.2006

24.

SREN 295-10: 2006

Tuburi si accesorii de gresie si îmbinarea acestora la racorduri si retele de canalizare. Partea 10: Cerinte de performantă

01.01.2006

01.01.2007

25.

SREN 413-1: 2004

Ciment pentru zidărie. Partea 1: Compozitie, specificatii si criterii de conformitate

01.12.2004

01.12.2005

26.

EN 416-1: 2009***

Tuburi radiante suspendate echipate cu un singur arzător care utilizează combustibili gazosi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Securitate

01.12.2009

01.12.2010

27.

SR EN 438-7: 2005

Stratificate decorative de înaltă presiune (HPL). Plăci pe bază de răsini termorigide (denumite, uzual, stratificate). Partea 7: Panouri stratificate compacte si compozite HPL pentru finisarea peretilor si tavanelor interioare si exterioare

01.11.2005

01.11.2006

28.

SREN 442-1: 2000

Radiatoare si convectoare. Partea 1: Specificatii si conditii tehnice

01.12.2004

01.12.2005

SR EN 442-1: 2000/A1: 2004

01.12.2004

01.12.2005

29.

SREN 450-1: 2006+A1: 2007

Cenusă zburătoare pentru beton. Partea 1: Definitii, conditii si criterii de conformitate

01.01.2009

01.01.2010

30.

SREN 459-1: 2003

Var pentru constructii. Partea 1: Definitii, caracteristici si criterii de conformitate

01.08.2002

01.08.2003

31.

SR EN 490: 2005

Tigle si accesorii de beton pentru învelitori de acoperis si placări de pereti. Specificatii de produse

01.09.2005

01.06.2007

SREN 490: 2005/A1: 2006

01.01.2009

01.01.2009

32.

SR EN 492: 2005

Plăci de fibrociment de tip ardezie si accesorii. Specificatie de produs si metode de încercare

01.01.2006

01.01.2007

SREN 492: 2005/A1: 2006

01.01.2006

01.01.2007

SR EN 492: 2005/A2: 2007

01.07.2007

01.07.2008

33.

SR EN 494+A3: 2007

Plăci profilate de fibrociment si accesorii. Specificatii de produs si metode de încercare

01.01.2008

01.01.2009

34.

SREN 516: 2006

Accesorii prefabricate pentru acoperis. Instalatii pentru acces pe acoperis. Pasarele, podine si trepte

01.11.2006

01.11.2007

35.

SREN 517: 2006

Accesorii prefabricate pentru acoperis. Cârlige de sigurantă

01.12.2006

01.12.2007

36.

SR EN 520: 2005

Plăci de gips-carton. Definitii, specificatii si metode de încercări

01.09.2005

01.03.2007

37.

SR EN 523: 2004

Teci de bandă de otel pentru cabluri de precomprimare. Terminologie, conditii, control de calitate

01.06.2004

01.06.2005

38.

SR EN 534: 2006

Foi bitumate ondulate. Specificatii de produse si metode de încercări

01.04.2007

01.04.2008

39.

SR EN 544: 2006

Sindrile bituminoase cu armături minerale si/sau sintetice. Specificatie de produs si metode de încercare

01.10.2006

01.10.2007

40.

SR EN 572-9: 2004

Sticlă pentru constructii. Produse de bază. Sticla silico-calco-sodică. Partea 9: Evaluarea conformitătii/Standard de produs

01.09.2005

01.09.2006

41.

SR EN 588-2: 2002

Tuburi de fibro-ciment pentru racorduri si retele de canalizare. Partea 2: Cămine de vizitare si cămine de inspectie

01.10.2002

01.10.2003

42.

SREN 671-1: 2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 1: Hidranti interiori echipati cu furtunuri semirigide

01.02.2002

01.04.2004

SR EN 671-1: 2002/AC: 2003

01.01.2007

01.01.2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

43.

SREN 671-2: 2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Partea 2: Hidranti interiori echipati cu furtunuri plate

01.02.2002

01.04.2004

SR EN 671-2: 2002/A1: 2004

01.03.2007

01.03.2008

44.

SREN 681-1: 2002

Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinte de material pentru garnituri de etansare a îmbinărilor de tevi utilizate în domeniul apei si canalizării. Partea 1: Cauciuc vulcanizat

01.01.2003

01.01.2009

SREN 681-1: 2002/A1: 2002

01.01.2003

01.01.2004

SR EN 681-1: 2002/A2: 2003

01.01.2003

01.01.2004

SR EN 681-1: 2002/A3: 2006

01.01.2008

01.01.2009

45.

SREN 681-2: 2002

Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinte de material pentru garnituri de etansare a îmbinărilor de tevi utilizate în domeniul apei si canalizării. Partea 2: Elastomeri termoplastici

01.01.2003

01.01.2004

SR EN 681-2: 2002/A1: 2003

01.01.2003

01.01.2004

46.

SREN 681-3: 2002

Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinte de material pentru garnituri de etansare a îmbinărilor de tevi utilizate în domeniul apei si canalizării. Partea 3: Materiale celulare de cauciuc vulcanizat

01.01.2003

01.01.2004

SR EN 681-3: 2002/A1: 2003

01.01.2003

01.01.2004

47.

SREN 681-4: 2002

Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinte de material pentru garnituri de etansare a îmbinărilor de tevi utilizate în domeniul apei si canalizării. Partea 4: Garnituri de etansare de poliuretan turnat

01.01.2003

01.01.2004

SR EN 681-4: 2002/A1: 2003

01.01.2003

01.01.2004

48.

SR EN 682: 2002

Garnituri de etansare de cauciuc. Conditii tehnice ale materialelor pentru garnituri de etansare utilizate la etansarea conductelor de canalizare si a racordurilor prin care se transportă gaze si hidrocarburi fluide

01.10.2002

01.12.2003

49.

SREN 771-1: 2003

Specificatii ale elementelor pentru zidărie. Partea 1: Elemente pentru zidărie de argilă arsă

01.04.2005

01.04.2006

SREN 771-1: 2003/A1: 2005

01.04.2005

01.04.2006

50.

SREN 771-2: 2003

Specificatii ale elementelor pentru zidărie. Partea 2: Elemente pentru zidărie de silico-calcar

01.04.2005

01.04.2006

SR EN 771-2: 2003/A1: 2005

01.04.2005

01.04.2006

51.

SREN 771-3: 2004

Specificatii ale elementelor pentru zidărie. Partea 3: Elemente pentru zidărie de beton cu agregate (agregate grele si usoare)

01.04.2005

01.04.2006

SR EN 771-3: 2004/A1: 2005

01.04.2005

01.04.2006

52.

SREN 771-4: 2004

Specificatii ale elementelor pentru zidărie. Partea 4: Elemente pentru zidărie de beton celular autoclavizat

01.04.2005

01.04.2006

SR EN 771-4: 2004/A1: 2005

01.04.2005

01.04.2006

53.

SREN 771-5: 2004

Specificatii ale elementelor pentru zidărie. Partea 5: Elemente pentru zidărie de piatră artificială

01.04.2005

01.04.2006

SR EN 771-5: 2004/A1: 2005

01.04.2005

01.04.2006

54.

SREN 771-6: 2006

Specificatii ale elementelor pentru zidărie. Partea 6: Elemente pentru zidărie de piatră naturală

01.08.2006

01.08.2007

55.

EN 777-1: 2009***

Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazosi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Sistem D - Securitate

01.11.2009

01.11.2010

56.

EN 777-2: 2009***

Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazosi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Sistem E - Securitate

01.11.2009

01.11.2010

57.

EN 777-3: 2009***

Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazosi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Sistem F - Securitate

01.11.2009

01.11.2010

58.

EN 777-4: 2009***

Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazosi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Sistem H - Securitate

01.11.2009

01.11.2010


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

59.

SR EN 845-1: 2004 +A1: 2008

Specificatie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 1: Agrafe, bride de fixare, etriere-suport si console

01.01.2009

01.01.2010

60.

SR EN 845-2: 2004

Specificatie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 2: Buiandrugi

01.02.2004

01.04.2006

61.

SR EN 845-3: 2004 +A1: 2008

Specificatie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 3: Plase de otel pentru armarea îmbinărilor orizontale

01.01.2009

01.01.2010

62.

SREN 858-1: 2002

Separatoare de lichide usoare (de exemplu, hidrocarburi). Partea 1: Principii pentru proiectare, performante si încercări, marcare si controlul calitătii

01.09.2005

01.09.2006

SR EN 858-1: 2002/A1: 2005

01.09.2005

01.09.2006

63.

SR EN 877: 2004

Tuburi si racorduri de fontă, asamblările lor si accesorii destinate evacuării apelor din clădiri. Conditii, metode de încercare si asigurarea calitătii

01.01.2008

01.09.2009

SREN 877: 2004/A1: 2007

01.01.2008

01.09.2009

SR EN 877: 2004/A1: 2007/AC: 2008

01.01.2009

01.01.2009

64.

EN 934-2: 2009***

Aditivi pentru beton, mortar si pastă. Partea 2: Aditivi pentru beton. Definitii, conditii, conformitate, marcare si etichetare

01.03.2010

01.03.2011

65.

SR EN 934-3: 2004

Aditivi pentru beton, mortar si pastă. Partea 3: Aditivi pentru mortar de zidărie. Definitii, conditii, conformitate, marcare si etichetare

01.06.2005

01.06.2006

SR EN 934-3: 2004/AC: 2005

01.06.2005

01.06.2005

66.

SR EN 934-4: 2002

Aditivi pentru beton, mortar si pastă. Partea 4: Aditivi pentru paste pentru cabluri pretensionate. Definitii, conditii, conformitate, marcare si etichetare

01.03.2010

01.03.2011

67.

SR EN 934-5: 2007

Aditivi pentru beton, mortar si pastă. Partea 5: Aditivi pentru beton aplicat prin pulverizare. Definitii, conditii, conformitate, marcare si etichetare

01.01.2009

01.01.2010

68.

EN 969:2009***

Tuburi, racorduri si accesorii de fontă ductilă si asamblarea lor pentru conducte de gaz. Cerinte si metode de încercare

01.01.2010

01.01.2011

69.

SR EN 997:2004

Vase WC si vase WC cu rezervor alăturat, cu sifon integrat

01.12.2004

01.12.2006

SREN997:2004/A1:2007

01.01.2008

01.01.2009

70.

SREN 998-1:2004

Specificatie a mortarelor pentru zidărie. Partea 1: Mortare pentru tencuire si gletuire

01.02.2004

01.02.2005

SR EN 998-1:2004/AC:2006

01.06.2006

01.06.2006

71.

SR EN 998-2:2004

Specificatie a mortarelor pentru zidărie. Partea 2: Mortare pentru zidărie

01.02.2004

01.02.2005

72.

SREN 1036-2:2008

Sticlă pentru constructii - Oglinzi din geam peliculizat cu argint folosite în interior. Partea 2: Evaluarea conformitătii/Standard de produs

01.01.2009

01.01.2010

73.

SREN 1051-2:2007

Sticlă pentru constructii. Cărămizi de sticlă si dale de sticlă. Partea 2: Evaluarea conformitătii/Standard de produs

01.01.2009

01.01.2010

74.

SREN 1057:2006

Cupru si aliaje de cupru. Tevi rotunde fără sudură de cupru pentru apă si gaz utilizate la instalatii sanitare si de încălzire

01.03.2007

01.03.2009

75.

SREN 1096-4:2004

Sticlă pentru constructii. Geam peliculizat. Partea 4: Evaluarea conformitătii/Standard de produs

01.09.2005

01.09.2006

76.

SREN 1123-1:2002

Tuburi si racorduri de tub pentru retele de canalizare de otel galvanizat la cald, sudate longitudinal, cu mufă si capăt drept. Partea 1: Cerinte, încercări, control de calitate

01.06.2005

01.06.2006

SREN 1123-1:2002/A1:2005

01.06.2005

01.06.2006

77.

SREN 1124-1:2002

Tuburi si racorduri de tub pentru retele de canalizare de otel inoxidabil, sudate longitudinal, cu mufă si capăt drept. Partea 1: Cerinte, încercări, control de calitate

01.06.2005

01.06.2006

SREN 1124-1:2002/A1:2005

01.06.2005

01.06.2006


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

78.

SREN 1125:2008

Accesorii pentru clădiri. Dispozitive de iesire antipanică actionate printr-o bară orizontală. Cerinte si metode de încercare

01.01.2009

01.01.2010

79.

SREN 1154:2001

Accesorii pentru constructii. Dispozitiv cu închidere automată pentru usi. Conditii si metode de încercare.

01.10.2003

01.10.2004

SREN 1154:2001/A1:2003

01.10.2003

01.10.2004

80.

SREN 1155:2001

Accesorii pentru constructii. Dispozitive de oprire electromagnetică pentru usi batante. Conditii si metode de încercare

01.10.2003

01.10.2004

SREN 1155:2001/A1:2003

01.10.2003

01.10.2004

81.

SREN 1158:2001

Accesorii pentru constructii. Dispozitive de coordonare a canatelor. Conditii si metode de încercare

01.10.2003

01.10.2004

SREN 1158:2001/A1:2003

01.10.2003

01.10.2004

SREN 1158:2001/A1: 2003/AC:2006

01.06.2006

01.06.2006

82.

SREN 1168:2005+A1:2008

Produse prefabricate de beton. Fâsii cu goluri

01.12.2009

01.12.2010

83.

SR EN 1279-5:2005+A1:2008

Sticlă pentru constructii. Elemente de vitraje izolante. Partea 5: Evaluarea conformitătii

01.09.2009

01.09.2010

84.

SREN 1304:2005

Tigle si accesorii de argilă arsă. Definitii si specificatii de produse

01.02.2006

01.02.2007

85.

SR EN 1317-5:2007+A1:2008

Dispozitive de protectie la drumuri. Partea 5: Cerinte pentru produse si evaluarea conformitătii pentru parapete de sigurantă

01.04.2009

01.01.2011

86.

SREN 1337-3:2005

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 3: Aparate de reazem din elastomeri

01.01.2006

01.01.2007

87.

SREN 1337-4:2004

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 4: Aparate de reazem cu rulouri

01.02.2005

01.02.2006

SR EN 1337-4:2004/AC:2007

01.01.2008

01.01.2008

88.

SREN 1337-5:2005

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 5: Aparate de reazem tip oală

01.01.2006

01.01.2007

89.

SREN 1337-6:2004

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 6: Aparate de reazem cu balansiere

01.02.2005

01.02.2006

90.

SREN 1337-7:2004

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 7: Aparate de reazem sferice si cilindrice din PTFE

01.12.2004

01.06.2005

91.

SREN 1337-8:2007

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 7: Aparate de reazem de ghidare si aparate de reazem blocate

01.01.2009

01.01.2010

92.

SREN 1338:2004

Pavele de beton. Conditii si metode de încercări

01.03.2004

01.03.2005

SR EN 1338:2004/AC:2006

01.01.2007

01.01.2007

93.

SREN 1339:2004

Dale de beton. Conditii si metode de încercări

01.03.2004

01.03.2005

SR EN 1339:2004/AC:2006

01.01.2007

01.01.2007

94.

SREN 1340:2004

Elemente de borduri de beton. Conditii si metode de încercări

01.02.2004

01.02.2005

SR EN 1340:2004/AC:2006

01.01.2007

01.01.2007

95.

SREN 1341:2002

Dale de piatră naturală pentru pavări exterioare. Conditii si metode de încercare

01.10.2002

01.10.2003

96.

SREN 1342:2002

Pavele de piatră naturală pentru pavări exterioare. Conditii si metode de încercare

01.10.2002

01.10.2003

97.

SREN 1343:2002

Borduri de piatră naturală pentru pavări exterioare. Conditii si metode de încercare

01.10.2002

01.10.2003

98.

SREN 1344:2003

Pavele de argilă arsă. Conditii si metode de încercare

01.01.2003

01.01.2004


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

99.

SREN 1423:1999

Produse pentru marcare rutieră. Produse de pulverizare. Microbile de sticlă, granule antiderapante si amestecul celor două componente

01.05.2004

01.05.2005

SREN 1423:1999/A1:2004

01.05.2004

01.05.2004

100.

SREN 1433:2003

Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de pietoni si vehicule. Clasificare, cerinte pentru proiectare si încercare, marcare si evaluarea conformitătii

01.08.2003

01.08.2004

SREN 1433:2003/A1:2006

01.01.2006

01.01.2006

101.

SREN 1457:1999

Cosuri de fum. Canale interioare de argilă/ceramice. Conditii si metode de încercare

01.08.2003

01.08.2004

SREN 1457:1999/A1:2002

01.08.2003

01.08.2004

SREN 1457:1999/AC:2006

01.01.2007

01.01.2007

SREN 1457:1999/A1: 2002/AC:2007

01.01.2008

01.01.2008

102.

SREN 1463-1:2009***

Produse pentru marcare rutieră. Butoane retroreflectorizante. Partea 1: Conditii initiale de performantă

01.01.2010

01.01.2011

103.

SREN 1469:2005

Produse de piatră naturală. Plăci pentru pereti. Conditii

01.07.2005

01.07.2006

104.

SREN 1504-2:2005

Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, control de calitate si evaluarea conformitătii. Partea 2: Sisteme de protectie de suprafată pentru beton

01.09.2005

01.01.2009

105.

SREN 1504-3:2006

Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, controlul calitătii si evaluarea conformitătii. Partea 3: Reparatie structurală si nestructurală

01.10.2006

01.01.2009

106.

SREN 1504-4:2005

Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, controlul calitătii si evaluarea conformitătii. Partea 4: Lipire structurală

01.09.2005

01.01.2009

107.

SREN 1504-5:2005

Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, controlul calitătii si evaluarea conformitătii. Partea 5: Produse de injectie în beton

01.10.2005

01.01.2009

108.

SREN 1504-6:2007

Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, controlul calitătii si evaluarea conformitătii. Partea 6: Ancorarea armăturii

01.06.2007

01.01.2009

109.

SREN 1504-7:2007

Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, controlul calitătii si evaluarea conformitătii. Partea 7: Protectia armăturii împotriva coroziunii

01.06.2007

01.01.2009

110.

SREN 1520:2003

Elemente prefabricate armate de beton cu agregate usoare cu structură deschisă

01.09.2003

01.09.2004

EN 1520:2002/AC:2003***

01.08.2009

01.08.2009

111.

SREN 1748-1-2:2004

Sticlă pentru constructii. Produse de bază speciale. Sticlă borosilicatică. Partea 1—2: Evaluarea conformitătii/Standard de produs

01.09.2005

01.09.2006

112.

SREN 1748-2-2:2004

Sticlă pentru constructii. Produse de bază speciale - Vitroceram. Partea 2—2: Evaluarea conformitătii/Standard de produs

01.09.2005

01.09.2006

113.

SREN 1806:2007

Cosuri de fum. Blocuri speciale de argilă/ceramică pentru realizarea cosurilor de fum. Conditii si metode de încercare

01.05.2007

01.05.2008

114.

SREN 1825-1:2005

Separatoare de grăsimi. Partea 1: Principii pentru proiectare, performante si încercări, marcare si controlul calitătii

01.09.2005

01.09.2006

SR EN 1825-1:2005/AC:2006

01.01.2007

01.01.2007

115.

SREN 1856-1:2004

Cosuri de fum. Conditii pentru cosuri de fum metalice. Partea 1: Componente ale sistemelor cosurilor de fum

01.04.2004

01.04.2005

SR EN 1856-1:2004/A1:2006

01.03.2007

01.03.2008


 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

116.

SREN 1856-2:2004

Cosuri de fum. Conditii pentru cosuri de fum metalice. Partea 2: Tubulaturi si elemente de racordare metalice

01.05.2005

01.11.2007

117.

SREN 1857:2004+A1:2008

Cosuri de fum. Componente. Canale interioare de beton

01.01.2009

01.01.2010

118.

SREN 1858:2004

Cosuri de fum. Componente. Blocuri canal de beton cu pereti simpli sau cu mai multi pereti

01.09.2009

01.09.2010

119.

SREN 1863-2:2004

Sticlă pentru constructii. Geam de sticlă silico-calco-sodică călit termic. Partea 2: Evaluarea conformitătii/Standard de produs

01.09.2005

01.09.2006

120.

SREN 1873:2006

Accesorii prefabricate pentru acoperis. Luminatoare de plafon de material plastic. Specificatie de produs si metode de încercare

01.10.2006

01.10.2009

121.

SREN 1916:2003

Tuburi si accesorii din beton simplu, beton slab armat si beton armat

01.08.2003

23.11.2004

SREN 1916:2003/AC:2007

01.01.2009

01.01.2009

122.

SREN 1917:2003

Cămine de vizitare si cămine de racord din beton simplu, beton slab armat si beton armat

01.08.2003

23.11.2004

SREN 1917:2003/AC:2007

01.01.2009

01.01.2009

123.

SREN 1935:2003

Accesorii pentru constructii. Balama cu ax simplu. Cerinte si metode de încercare

01.10.2002

01.12.2003

SR EN 1935:2003/AC:2004

01.01.2007

01.01.2007

124.

SREN 10025-1:2005

Produse laminate la cald din oteluri pentru constructii. Partea 1: Conditii tehnice generale de livrare

01.09.2005

01.09.2006

125.

EN 10088-4:2009***

Oteluri inoxidabile. Partea 4: Conditii tehnice de livrare pentru table/table groase si benzi din oteluri rezistente la coroziune pentru utilizări la constructii

01.02.2010

01.02.2011

126.

EN 10088-5:2009***

Oteluri inoxidabile. Partea 5: Conditii tehnice de livrare pentru bare, sârme laminate, sârme trase, profile si produse formate la rece din oteluri rezistente la coroziune pentru utilizări la constructii

01.01.2010

01.01.2011

127.

SREN 10210-1:2006

Profile cave finisate la cald pentru constructii, din oteluri de constructie nealiate si cu granulatie fină. Partea 1: Conditii tehnice de livrare

01.02.2007

01.02.2008

128.

SREN 10219-1:2006

Profile cave deformate la rece pentru constructii, din oteluri de constructie nealiate si cu granulatie fină. Partea 1: Conditii tehnice de livrare

01.02.2007

01.02.2008

129.

SREN 10224:2003

Tevi si racorduri de otel nealiat pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apa potabilă. Conditii tehnice de livrare

01.04.2006

01.04.2007

SR EN 10224:2003/A1:2005

Tevi si racorduri de otel nealiat pentru transportul apei si al altor lichide apoase. Conditii tehnice de livrare

01.04.2006

01.04.2007

130.

SREN 10311:2005

Asamblări pentru racordarea tevilor de otel si racorduri pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv al apei potabile

01.03.2006

01.03.2007

131.

SREN 10312:2003

Tevi de otel inoxidabil sudate pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv al apei potabile. Conditii tehnice de livrare

01.04.2006

01.04.2007

SR EN 10312:2003/A1:2005

01.04.2006

01.04.2007

132.

EN 10343:2009***

Oteluri pentru utilizări în constructii

01.01.2010

01.01.2011

133.

SREN 12004:2008

Adezivi pentru plăci ceramice. Definitii si specificatii

01.06.2008

01.06.2010

134.

SREN 12050-1:2002

Statii de pompare a apelor uzate pentru clădiri si terenuri. Principii de constructie si încercare. Partea 1: Statii de pompare pentru ape uzate cu materii fecale

01.11.2001

01.11.2002

135.

SREN 12050-2:2002

Statii de pompare a apelor uzate pentru clădiri si terenuri. Principii de constructie si încercare. Partea 2: Statii de pompare pentru ape uzate fără materii fecale

01.10.2001

01.10.2002


 

 

0

1

2

3

4

136.

SREN 12050-3:2002

Statii de pompare a apelor uzate pentru clădiri si terenuri. Principii de constructie si încercare. Partea 3: Statii de pompare cu aplicare limitată pentru ape uzate cu materii fecale

01.10.2001

01.10.2002

137.

SREN 12050-4:2002

Statii de pompare a apelor uzate pentru clădiri si terenuri. Principii de constructie si încercare. Partea 4: Robinet de retinere pentru ape uzate cu materii fecale si fără materii fecale

01.10.2001

01.10.2002

138.

SREN 12057:2005

Produse de piatră naturală. Plăci modulare. Conditii

01.09.2005

01.09.2006

139.

SREN 12058:2005

Produse de piatră naturală. Plăci pentru pardoseli si scări. Conditii

01.09.2005

01.09.2006

140.

SREN 12094-1:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 1: Cerinte si metode de încercare pentru dispozitive electrice automate de comandă si temporizare

01.02.2004

01.05.2006

141.

SREN 12094-2:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 2: Cerinte si metode de încercare pentru dispozitive neelectrice automate de comandă si temporizare

01.02.2004

01.05.2006

142.

SREN 12094-3:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 3: Cerinte si metode de încercare pentru dispozitive manuale de declansare si de oprire

01.01.2004

01.09.2005

143.

SREN 12094-4:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 4: Cerinte si metode de încercare pentru ansambluri de supape si declansatoarele lor

01.05.2005

01.08.2007

144.

SREN 12094-5:2006

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 5: Conditii si metode de încercare pentru distribuitoare de înaltă si joasă presiune si declansarea lor

01.02.2007

01.05.2009

145.

SREN 12094-6:2006

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 6: Conditii si metode de încercare pentru dispozitivele neelectrice de scoatere din functiune

01.02.2007

01.05.2009

146.

SREN 12094-7:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 7: Conditii si metode de încercare pentru duzele sistemelor cu CO2

01.10.2001

01.04.2004

SREN 12094-7:2002/A1:2005

01.11.2005

01.11.2006

147.

SREN 12094-8:2006

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 8: Conditii si metode de încercare pentru racorduri

01.02.2007

01.05.2009

148.

SREN 12094-9:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 9: Cerinte si metode de încercare pentru detectoare speciale de incendiu

01.01.2004

01.09.2005

149.

SREN 12094-10:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 10: Cerinte si metode de încercare pentru manometre si presostate

01.02.2004

01.05.2006

150.

SREN 12094-11:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 11: Cerinte si metode de încercare pentru dispozitive mecanice de cântărire

01.01.2004

01.09.2005

151.

SREN 12094-12:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 12: Cerinte si metode de încercare pentru dispozitive de alarmare pneumatice

01.01.2004

01.09.2005


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

152.

SREN 12094-13:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 13: Conditii si metode de încercare pentru clapete antiretur

01.01.2002

01.04.2004

153.

SREN 12101-1:2006

Sisteme pentru controlul fumului si al gazelor fierbinti. Partea 1: Specificatie pentru barierele de fum

01.06.2006

01.09.2008

SREN 12101-1:2006/A1:2006

Sisteme pentru controlul fumului si al gazelor fierbinti. Partea 1: Cerinte relative la ecranele de oprire a fumului

01.12.2006

01.09.2008

154.

SREN 12101-2:2004

Sisteme pentru controlul fumului si al gazelor fierbinti. Partea 2: Specificatii pentru ventilatoare de evacuare naturală a fumului si gazelor fierbinti

01.04.2004

01.09.2006

155.

SREN 12101-3:2003

Sisteme pentru controlul fumului si al gazelor fierbinti. Partea 3: Specificatii pentru ventilatoare de evacuare a căldurii si a fumului

01.04.2004

01.04.2005

SREN 12101-3: 2003/AC:2005

01.01.2006

01.01.2006

156.

SREN 12101-6:2005

Sisteme pentru controlul fumului si al gazelor fierbinti. Partea 6: Specificatii pentru sisteme cu presiune diferentială - Kituri

01.04.2006

01.04.2007

SREN 12101-6: 2005/AC:2007

01.01.2007

01.01.2007

157.

SREN 12101-10:2006

Sisteme pentru controlul fumului si al gazelor fierbinti. Partea 10: Echipament de alimentare cu energie

01.10.2006

01.05.2012

SREN 12101-10: 2006/AC:2007

01.01.2008

01.01.2008

158.

SREN 12150-2:2004

Sticlă pentru constructii. Geam de securitate de sticlă silico-calco-sodică securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformitătii/Standard de produs

01.09.2005

01.09.2006

159.

SREN 12209:2004

Feronerie pentru clădiri. Broaste îngropate si aplicate si plăci-opritor, actionate mecanic. Cerinte si metode de încercare

01.12.2004

01.06.2006

SR EN 12209:2004/AC:2006

01.06.2006

01.06.2006

160.

SREN 12259-1+A1:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apă pulverizată. Partea 1: Sprinklere

01.04.2002

01.09.2005

SREN 12259-1+A1: 2002/A2:2004

01.03.2005

01.03.2006

SREN 12259-1+A1: 2002/A3:2006

01.11.2006

01.11.2007

161.

SREN 12259-2:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiului. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apă pulverizată. Partea 2: Sistem de supape de alarmă apă-apă

01.01.2002

01.08.2007

SREN 12259-2:2002/A1:2002

01.01.2002

01.08.2007

SREN 12259-2:2002/A2:2006

01.09.2006

01.08.2007

SREN 12259-2: 2002/AC:2003

01.06.2005

01.06.2005

162.

SREN 12259-3:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apă pulverizată. Partea 3: Sisteme de supapă de alarmă apă-aer

01.01.2002

01.08.2007

SREN 12259-3:2002/A1:2003

01.01.2002

01.08.2007

SREN 12259-3:2002/A2:2006

01.09.2006

01.08.2007

163.

SREN 12259-4:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apă pulverizată. Partea 4: Dispozitive de alarmare cu motor hidraulic

01.01.2002

01.04.2004

SREN 12259-4:2002/A1:2003

01.01.2002

01.04.2004

164.

SREN 12259-5:2003

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiului. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apă pulverizată. Partea 5: Detectoare de curgere a apei

01.07.2003

01.09.2005

165.

SREN 12271:2007

Straturi bituminoase. Cerinte

01.01.2008

01.01.2011


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

166.

SREN 12273:2008

Straturi bituminoase turnate la rece. Cerinte

01.01.2009

01.01.2011

167.

SREN 12285-2:2005

Rezervoare de otel executate în atelier. Partea 2: Rezervoare cilindrice orizontale cu pereti simpli sau dubli pentru depozitarea deasupra solului a lichidelor inflamabile si neinflamabile care poluează apa

01.01.2006

01.01.2008

168.

SREN 12326-1:2004

Produse de ardezie si piatră pentru învelitori si placări discontinue. Partea 1: Specificatie de produs

01.05.2005

01.05.2008

169.

SREN 12337-2:2004

Sticlă pentru constructii. Geam de sticlă silico-calco-sodică securizat chimic. Partea 2: Evaluarea conformitătii/Standard de produs

01.09.2005

01.09.2006

170.

SREN 12352:2006

Echipament pentru dirijarea traficului. Dispozitive luminoase de avertizare si de securitate

01.02.2007

01.02.2008

171.

SREN 12368:2006

Echipament pentru dirijarea traficului. Semafoare

01.02.2007

01.02.2008

172.

SREN 12380:2003

Supape de echilibrare a presiunii pentru sisteme interioare de canalizare. Cerinte, metode de încercare si evaluarea conformitătii

01.10.2003

01.10.2004

173.

SREN 12416-1:2001

Sisteme fixe de stingere a incendiilor. Sisteme de stingere cu pulbere. Partea 1: Cerinte si metode de încercare pentru elementele componente

01.01.2002

01.04.2004

SREN 12416-1:2001/A1:2004

01.06.2005

01.06.2005

174.

SREN 12416-2:2004

Sisteme fixe de stingere a incendiilor. Sisteme de stingere cu pulbere. Partea 2: Proiectare, instalare si întretinere

01.04.2002

01.04.2004

175.

SREN 12446:2004

Cosuri de fum. Componente. Anvelope exterioare de beton

01.02.2004

01.02.2005

176.

SREN 12467:2006

Plăci plane de fibrociment. Specificatii de produse si metode de încercare

01.01.2006

01.01.2007

SR EN 12467:2006/A1:2006

01.07.2007

01.07.2008

SR EN 12467:2006/A2:2007

01.01.2006

01.01.2007

177.

SREN 12566-1:2002

Statii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 1: Fose septice prefabricate

01.12.2004

01.12.2005

SREN 12566-1:2002/A1:2004

01.12.2004

01.12.2005

178.

EN 12566-3+A1:2009***

Statii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 3: Statii de epurare a apelor uzate menajere prefabricate si/sau asamblate in situ

01.11.2009

01.11.2010

179.

SREN 12566-4:2007

Statii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 4: Fose septice asamblate in situ din elemente prefabricate

01.01.2009

01.01.2010

180.

SR EN 12620:2003+A1:2008

Agregate pentru beton

01.01.2009

01.01.2010

181.

SREN 12676-1:2002

Sisteme antiorbire pentru drumuri. Partea 1: Performante si caracteristici

01.02.2004

01.02.2006

SREN 12676-1:2002/A1:2004

Sisteme rutiere antiorbire. Partea 1: Performante si caracteristici

01.02.2004

01.02.2006

182.

SR EN 12737:2004+A1:2007

Produse prefabricate de beton. Plăci de pardoseală pentru adăposturi de animale

01.01.2009

01.01.2010

183.

SR EN 12764:2005+A1:2008

Instalatii sanitare. Specificatii pentru băi cu sistem de barbotare a apei

01.01.2009

01.01.2010

184.

SREN 12794:+A1:2007

Produse prefabricate de beton. Piloti de fundatie

01.02.2008

01.02.2009

EN 12794:2005+A1: 2007/AC:2008***

01.08.2009

01.08.2009


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

185.

SREN 12809:2003

Boilere de uz casnic cu combustibil solid. Putere de încălzire nominală până la 50 kW. Cerinte si metode de încercare

01.07.2005

01.07.2007

SREN 12809:2003/A1:2005

01.07.2005

01.07.2007

SREN 12809:2003/AC:2006

01.01.2008

01.01.2008

SREN 12809:2003/A1: 2005/AC:2007

01.01.2008

01.01.2008

186.

SREN 12815:2003

Aparate de gătit casnice cu combustibil solid. Cerinte si metode de încercare

01.07.2005

01.07.2007

SREN 12815:2003/A1:2005

01.07.2005

01.07.2007

SREN 12815:2003/AC:2006

01.01.2007

01.01.2007

SREN 12815:2003/A1: 2005/AC:2007

01.01.2008

01.01.2008

187.

SREN 12839:2002

Produse prefabricate de beton. Elemente pentru împrejmuiri

01.03.2002

01.03.2003

188.

SREN 12843:2005

Produse prefabricate de beton. Stâlpi

01.09.2005

01.09.2007

189.

SREN 12859:2003

Plăci de ipsos. Definitii, conditii si metode de încercare

01.01.2009

01.01.2010

190.

SREN 12860:2003

Lianti-adezivi pe bază de ipsos pentru plăci de ipsos. Definitii, caracteristici si metode de încercare

01.04.2002

01.04.2003

191.

SREN 12878:2005

Pigmenti pentru colorarea materialelor de constructie pe bază de ciment si/sau var. Specificatii si metode de încercare

01.03.2006

01.03.2007

SREN 12878:2005/AC:2006

01.01.2007

01.01.2007

192.

SREN 12899-1:2007

Semnalizare rutieră verticală. Partea 1. Panouri rutiere fixe

01.01.2009

01.01.2013

193.

SREN 12899-2:2007

Semnalizare rutieră verticală. Partea 2. Borne rutiere luminoase

01.01.2009

01.01.2013

194.

SREN 12899-3:2007

Semnalizare rutieră verticală. Partea 3. Stâlpi de dirijare pentru balizajul permanent si dispozitive reflectorizante

01.01.2009

01.01.2013

195.

SREN 12951:2005

Accesorii prefabricate pentru învelitoare de acoperis. Scări de acoperis fixate permanent. Specificatie de produs si metode de încercări

01.09.2005

01.09.2006

196.

SREN 12966-1:2006

Semnalizare rutieră verticală. Indicatoare rutiere cu mesaj variabil. Partea 1: Standard de produs

01.02.2006

01.02.2007

197.

SREN 13024-2:2004

Sticlă pentru constructii. Geam de securitate borosilicatic securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformitătii/standard de produs

01.09.2005

01.09.2006

198.

SREN 13043:2003

Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor, utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic

01.07.2003

01.06.2004

SREN 13043:2003/AC:2004

01.06.2006

01.06.2006

199.

SREN 13055-1:2003

Agregate usoare. Partea 1: Agregate usoare pentru betoane, mortare si paste de ciment

01.03.2003

01.06.2004

200.

SREN 13055-2:2004

Agregate usoare. Partea 2: Agregate usoare pentru amestecuri hidrocarbonate, tratamente superficiale si pentru straturi tratate si netratate

01.05.2005

01.05.2006

201.

SREN 13063-1+A1:2007

Cosuri de fum. Sistem de cosuri de fum cu pereti interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 1: Conditii si metode de încercare corespunzătoare determinării rezistentei la focul din cos

01.05.2008

01.05.2009

202.

SREN 13063-2+A1:2007

Cosuri de fum. Sistem de cosuri de fum cu pereti interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 2: Cerinte si metode de încercare în conditii umede

01.05.2008

01.05.2009

203.

SREN 13063-3:2007

Cosuri de fum. Sistem de cosuri de fum cu pereti interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 3: Conditii si metode de încercare pentru canalele de aer ale sistemului de cosuri

01.05.2008

01.05.2009


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

204.

SREN 13069:2006

Cosuri de fum. Anvelope exterioare de argilă arsă/ceramice pentru sisteme de cosuri de fum. Conditii si metode de încercare

01.05.2006

01.05.2007

205.

SREN 13084-5:2005

Cosuri independente. Partea 5: Materiale pentru canale interioare de argilă arsă. Specificatie de produs

01.04.2006

01.04.2007

SREN 13084-5: 2005/AC:2006

01.01.2007

01.01.2007

206.

SREN 13084-7:2006

Cosuri independente. Partea 7: Specificatii de produs ale prefabricatelor cilindrice de otel pentru cosuri de otel cu pereti simpli si canale interioare de otel

01.08.2006

01.08.2007

EN 13084-7:2005/AC:2009***

01.08.2009

01.08.2009

207.

SREN 13101:2003

Trepte pentru cămine de vizitare. Cerinte, marcare, încercări si evaluarea conformitătii

01.08.2003

01.08.2004

208.

SREN 13108-1:2006

Mixturi asfaltice. Specificatii de material. Partea 1: Beton asfaltic

01.03.2007

01.03.2008

SREN 13108-1: 2006/AC:2008

01.01.2009

01.01.2009

209.

SREN 13108-2:2006

Mixturi asfaltice. Specificatii de material. Partea 2: Beton asfaltic pentru straturi foarte subtiri

01.03.2007

01.03.2008

SREN 13108-2: 2006/AC:2008

01.01.2009

01.01.2009

210.

SREN 13108-3:2006

Mixturi asfaltice. Specificatii de material. Partea 3: Beton asfaltic moale

01.03.2007

01.03.2008

SREN 13108-3: 2006/AC:2008

01.01.2009

01.01.2009

211.

SREN 13108-4:2006

Mixturi asfaltice. Specificatii de material. Partea 4: Mixtura tip HRA

01.03.2007

01.03.2008

SREN 13108-4: 2006/AC:2008

01.01.2009

01.01.2009

212.

SREN 13108-5:2006

Mixturi asfaltice. Specificatii de material. Partea 5: Beton asfaltic cu continut ridicat de mastic

01.03.2007

01.03.2008

SREN 13108-5: 2006/AC:2008

01.01.2009

01.01.2009

213.

SREN 13108-6:2006

Mixturi asfaltice. Specificatii de material. Partea 6: Asfalt turnat

01.03.2007

01.03.2008

SREN 13108-6: 2006/AC:2008

01.01.2009

01.01.2009

214.

SREN 13108-7:2006

Mixturi asfaltice. Specificatii de material. Partea 7: Beton asfaltic drenant

01.03.2007

01.03.2008

SREN 13108-7: 2006/AC:2008

01.01.2009

01.01.2009

215.

SREN 13139:2003

Agregate pentru mortare

01.03.2003

01.06.2004

216.

SREN 13160-1:2003

Sisteme de detectare a scurgerilor. Partea 1: Principii generale

01.03.2004

01.03.2005

217.

EN 13162:2009***

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată minerală (MW). Specificatie

01.09.2009

01.09.2010

218.

EN 13163:2009***

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din polistiren expandat (EPS). Specificatie

01.09.2009

01.09.2010

219.

EN 13164:2009***

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificatie

01.09.2009

01.09.2010

220.

EN 13165:2009***

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă rigidă de poliuretan (PUR). Specificatie

01.09.2009

01.09.2010

221.

EN 13166:2009***

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă fenolică (PF). Specificatie

01.09.2009

01.09.2010

222.

EN 13167:2009***

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din sticlă celulară (CG). Specificatie

01.09.2009

01.09.2010


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

223.

EN 13168:2009***

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată de lemn (WW). Specificatie

01.09.2009

01.09.2010

224.

EN 13169:2009***

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din perlit expandat (EPB). Specificatie

01.09.2009

01.08.2010

225.

EN 13170:2009***

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din plută expandată (ICB). Specificatie

01.09.2009

01.09.2009

226.

EN 13171:2009***

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din fibre de lemn (WF). Specificatie

01.09.2009

01.09.2009

227.

SREN 13224+A1:2007

Produse prefabricate de beton. Elemente de planseu cu nervuri

01.03.2008

01.03.2009

228.

SREN 13225:2005

Produse prefabricate de beton. Elemente liniare de structură

01.09.2005

01.09.2007

SREN 13225:2005/AC:2007

01.01.2008

01.01.2008

229.

SREN 13229:2003

Aparate care includ focare deschise cu combustibili solizi. Cerinte si metode de încercare

01.07.2005

01.07.2007

SREN 13229:2003/A1:2004

01.06.2006

01.06.2007

SREN 13229:2003/A2:2005

01.07.2005

01.07.2007

SREN 13229:2003/AC:2006

01.07.2007

01.07.2007

SREN 13229:2003/A2: 2005/AC:2008

01.01.2008

01.01.2008

230.

SREN 13240:2003

Sobe cu combustibil solid. Cerinte si metode de încercare

01.07.2005

01.07.2007

SREN 13240:2003/A2:2005

01.07.2005

01.07.2007

SREN 13240:2003/AC:2006

01.01.2007

01.01.2007

SREN 13240:2003/A2: 2005/AC:2007

01.01.2008

01.01.2008

231.

SREN 13241-1:2004

Usi pentru uz industrial, comercial si pentru garaje. Standard de produs. Partea 1: Produse fără caracteristici de rezistentă la foc sau protectie la fum

01.05.2004

01.05.2005

232.

SR EN 13242:2003 +A1:2007

Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în ingineria civilă si în constructii de drumuri

01.01.2009

01.01.2010

233.

SREN 13249:2001

Geotextile si produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la constructia de drumuri si alte zone de circulatie (cu exceptia căilor ferate si a straturilor de uzură)

01.10.2001

01.10.2002

SREN 13249:2001/A1:2005

01.11.2005

01.11.2006

234.

SREN 13250:2001

Geotextile si produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la constructia de căi ferate

01.10.2001

01.10.2002

SREN 13250:2001/A1:2005

01.06.2006

01.06.2007

235.

SREN 13251:2001

Geotextile si produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrările de terasamente, fundatii si structuri de sustinere

01.10.2001

01.10.2002

SREN 13251:2001/A1:2005

01.06.2006

01.06.2007

236.

SREN 13252:2001

Geotextile si produse înrudite. Caracteristici impuse pentru a fi utilizate în sistemele de drenaj

01.10.2001

01.10.2002

SREN 13252:2001/A1:2005

01.06.2006

01.06.2007

237.

SREN 13253:2001

Geotextile si produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrările de control al eroziunii (protectii costiere, apărări de maluri)

01.10.2001

01.10.2002

SREN 13253:2001/A1:2005

01.06.2006

01.06.2007

238.

SREN 13254:2001

Geotextile si produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în constructii de rezervoare si baraje

01.10.2001

01.10.2002

SREN 13254:2001/A1:2005

01.06.2006

01.06.2007

SREN 13254:2001/AC:2004

01.06.2006

01.06.2006


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

239.

SREN 13255:2001

Geotextile si produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la constructia de canale

01.10.2001

01.10.2002

SR EN 13255:2001/A1:2005

01.06.2006

01.06.2007

SR EN 13255:2001/AC:2004

01.06.2006

01.06.2006

240.

SREN 13256:2001

Geotextile si produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la constructia de tuneluri si structuri subterane

01.10.2001

01.10.2002

SR EN 13256:2001/A1:2005

01.06.2006

01.06.2007

SR EN 13256:2001/AC:2004

01.06.2006

01.06.2006

241.

SREN 13257:2001

Geotextile si produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrările de depozitare a deseurilor solide

01.10.2001

01.10.2002

SR EN 13257:2001/A1:2005

01.06.2006

01.06.2007

SR EN 13257:2001/AC:2004

01.06.2006

01.06.2006

242.

SREN 13263-1:2005

Silice ultrafine pentru beton. Partea 1: Definitii, conditii si criterii de conformitate

 

 

EN 13263-1:2005+A1:2009***

01.01.2010

01.01.2011

243.

SREN 13265:2003

Geotextile si produse înrudite. Caracteristici cerute pentru utilizarea în proiecte de depozitare a deseurilor lichide

01.10.2001

01.10.2002

SR EN 13265:2003/A1:2005

01.06.2006

01.06.2007

SR EN 13265:2003/AC:2004

01.06.2006

01.06.2006

244.

SREN 13279-1:2008

Ipsos si tencuieli de ipsos. Partea 1: Definitii si conditii

01.10.2009

01.10.2010

245.

SREN 13310:2004

Spălătorie de bucătărie. Conditii de functionare si metode de încercare

01.02.2004

01.02.2006

246.

SREN 13341:2005

Rezervoare termoplastice statice pentru depozitarea deasupra solului a combustibililor pentru încălzire, a benzinei si a motorinei pentru uz casnic. Rezervoare de polietilenă injectată prin suflare, de polietilenă injectată prin centrifugare si de poliamidă 6 prin polimerizare anionică. Cerinte si metode de încercare

01.01.2006

01.01.2009

247.

SREN 13361:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la constructia de rezervoare si baraje

01.09.2005

01.09.2006

SR EN 13361:2005/A1:2007

01.06.2007

01.06.2008

248.

SREN 13362:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în constructia de canale

01.02.2006

01.02.2007

249.

SREN 13383-1:2003

Agregate pentru anrocamente. Partea 1: Specificatii

01.03.2003

01.06.2004

250.

SREN 13407:2007

Pisoare de perete. Cerinte de functionare si metode de încercări

01.01.2008

01.01.2009

251.

SREN 13450:2003

Agregate pentru balast de cale ferată

01.10.2003

01.06.2004

SR EN 13450:2003/AC:2004

01.01.2007

01.01.2007

252.

SREN 13454-1:2005

Lianti, lianti compoziti si amestecuri preparate în fabrică pentru sape pe bază de sulfat de calciu. Partea 1: Definitii si specificatii

01.07.2005

01.07.2006

253.

SREN 13479:2005

Materiale pentru sudare. Standard general de produs pentru metale de adaos si fluxuri pentru sudarea prin topire a materialelor metalice

01.10.2005

01.10.2006

254.

SREN 13491:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea ca bariere hidraulice în constructia de tunele si de structuri subterane

01.09.2005

01.09.2006

SR EN 13491:2005/A1:2007

01.06.2007

01.06.2008

255.

SREN 13492:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la constructia de depozite de deseuri lichide, statii de transfer sau lucrări secundare de stocare

01.09.2005

01.09.2006

SR EN 13492:2005/A1:2007

01.06.2007

01.06.2008


 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

256.

SREN 13493:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în constructia de depozite de deseuri solide si amplasamente de depozitare

01.03.2006

01.03.2007

257.

SREN 13502:2003

Cosuri de fum. Terminale de argilă arsă/ceramice. Conditii si metode de încercare

01.08.2003

01.08.2004

258.

EN 13561+A1:2009***

Jaluzele exterioare. Cerinte de performantă, inclusiv de securitate

01.08.2009

01.08.2010

259.

SREN 13564-1:2003

Clapete împotriva refulării pentru clădiri. Partea 1: Cerinte

01.05.2003

01.05.2004

260.

SREN 13565-1:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme cu spumă. Partea 1: Cerinte si metode de încercare pentru componente

01.12.2004

01.03.2008

261.

SREN 13616:2004

Dispozitive pentru limitarea umplerii rezervoarelor statice pentru combustibili petrolieri lichizi

01.05.2005

01.05.2006

SR EN 13616: 2004/AC: 2006

01.06.2006

01.06.2006

262.

SREN 13658-1:2005

Plase si profiluri metalice. Definitii, specificatii si metode de încercare. Partea 1: Tencuieli interioare

01.03.2006

01.03.2007

263.

SREN 13658-2:2005

Plase si profiluri metalice. Definitii, specificatii si metode de încercări. Partea 2: Tencuieli exterioare

01.03.2006

01.03.2007

264.

EN 13659+A1:2009***

Elemente de închidere pentru goluri echipate cu ferestre. Cerinte de performantă, inclusiv de securitate

01.08.2009

01.08.2010

265.

SREN 13693:2005

Produse prefabricate de beton. Elemente speciale de acoperis

01.06.2005

01.06.2007

266.

SREN 13707:2005

Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi bituminoase armate pentru hidroizolarea acoperisului. Definitii si caracteristici

01.09.2005

01.09.2006

SR EN 13707: 2005/A1: 2007

01.01.2008

01.01.2009

267.

EN 13747+A1:2009***

Produse prefabricate de beton. Predale pentru sisteme de plansee

01.08.2009

01.08.2010

268.

SREN 13748-1:2004

Plăci de mozaic. Partea 1: Plăci de mozaic pentru utilizări la interior

01.06.2005

01.10.2006

SR EN 13748-1: 2004/A1: 2005

01.04.2006

01.10.2006

SR EN 13748-1: 2004/AC: 2005

01.06.2005

01.06.2005

269.

SREN 13748-2:2004

Plăci de mozaic. Partea 2: Plăci de mozaic pentru utilizări la exterior

01.04.2005

01.04.2006

270.

SREN 13813:2003

Materiale pentru sape si pardoseli. Materiale pentru sape. Caracteristici si cerinte

01.08.2003

01.08.2004

271.

SREN 13815:2007

Produse de ipsos cu fibre. Definitii, conditii si metode de încercări

01.06.2007

01.06.2008

272.

SREN 13830:2004

Fatade cortină. Standard de produs

01.12.2004

01.12.2005

273.

EN 13859-1+A1: 2009***

Foi flexibile pentru hidroizolatii. Definitii si caracteristici ale substraturilor. Partea 1: Substraturi pentru învelitori de acoperis discontinue

01.08.2009

01.08.2010

274.

EN 13859-2: 2006+A1: 2009***

Foi flexibile pentru hidroizolatii. Definitii si caracteristici ale substraturilor. Partea 2: Substraturi pentru pereti

01.08.2009

01.08.2010

275.

SREN 13877-3:2005

îmbrăcăminti rutiere de beton. Partea 3: Specificatii pentru gujoanele utilizate la îmbrăcămintile de beton

01.09.2005

01.09.2006

276.

SREN 13915:2007

Plăci prefabricate de gips-carton cu miez de carton celular

01.06.2008

01.06.2009


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

277.

SREN 13950:2006

Compozite de izolare termică/acustică din plăci de ipsos. Definitii, conditii si metode de încercări

01.09.2006

01.09.2007

278.

SREN 13956:2006

Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi hidroizolante de material plastic si cauciuc pentru acoperis. Definitii si caracteristici

01.07.2006

01.07.2007

SR EN 13956: 2006/AC: 2006

01.01.2007

01.01.2007

279.

SREN 13963:2005

Materiale de rostuire pentru îmbinarea panourilor de gips-carton. Definitii, conditii si metode de încercare

01.03.2006

01.03.2007

SR EN 13963: 2005/AC: 2006

01.01.2007

01.01.2007

280.

SREN 13964:2004

Plafoane suspendate. Conditii si metode de încercare

01.01.2005

01.07.2007

SR EN 13964: 2004/A1: 2006

01.01.2008

01.01.2009

281.

SREN 13967:2005

Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi de material plastic si de cauciuc de etansare împotriva umezelii, inclusiv foi de material plastic si de cauciuc pentru etansarea cuvelajelor. Definitii si caracteristici

01.10.2005

01.10.2006

SR EN 13967: 2005/A1: 2007

01.01.2008

01.01.2009

282.

SREN 13969:2005

Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi bituminoase de etansare împotriva umezelii, inclusiv foi bituminoase pentru etansarea cuvelajelor. Definitii si caracteristici

01.09.2005

01.09.2006

SR EN 13969: 2005/A1: 2006

01.01.2008

01.01.2009

283.

SREN 13970:2005

Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi bituminoase utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor. Definitii si caracteristici

01.09.2005

01.09.2006

SR EN 13970: 2005/A1: 2006

01.01.2008

01.01.2009

284.

SREN 13978-1:2005

Produse prefabricate de beton. Garaje prefabricate de beton. Partea 1: Conditii pentru garaje de beton monolit armat sau compuse din elemente individuale de dimensiunile unei camere

01.03.2006

01.03.2008

285.

SREN 13984:2005

Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi de material plastic si de cauciuc utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor. Definitii si caracteristici

01.09.2005

01.09.2006

SR EN 13984: 2005/A1: 2007

01.01.2008

01.01.2009

286.

SREN 13986:2005

Plăci pe bază de lemn destinate constructiei. Caracteristici, evaluarea conformitătii si marcare

01.06.2005

01.06.2006

287.

SREN 14016-1:2004

Lianti pentru sape pe bază de magnezită. Magnezită caustică si clorură de magneziu. Partea 1: Definitii, cerinte

01.12.2004

01.12.2005

288.

SREN 14037-1:2004

Panouri radiante de plafon alimentate cu apă cu temperatura sub 120 grade C. Partea 1: Specificatii si conditii tehnice

01.02.2004

01.02.2005

289.

SREN 14041:2004

îmbrăcăminte rezistentă la soc, textilă si stratificată pentru pardoseală. Caracteristici esentiale

01.01.2006

01.01.2007

SR EN 14041: 2004/AC: 2007

01.01.2007

01.01.2007

290.

SREN 14063-1:2005

Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolatie termică formată in situ pe bază de agregate usoare de argilă expandată. Partea 1: Specificatie de produse în vrac înainte de instalare

01.06.2005

01.06.2006

SREN 14063-1: 2005/AC: 2007

01.01.2008

01.01.2008

291.

SREN 14080:2005

Structuri de lemn. Lemn lamelat încleiat. Cerinte

01.04.2006

01.12.2011

292.

SREN 14081-1:2006

Structuri de lemn. Lemn de constructii cu sectiune dreptunghiulară clasificat după rezistentă. Partea 1: Cerinte generale

01.09.2006

01.09.2012

293.

SREN 14178-2:2004

Sticlă pentru constructii. Produse pe bază de sticlă silico-alcalino-pământoasă. Partea 2: Evaluarea conformitătii/ Standard de produs

01.09.2005

01.09.2006

294.

SREN 14179-2:2005

Sticlă pentru constructii. Geam de securitate de sticlă silico-calco-sodică securizat termic si tratat Heat Soak. Partea 2: Evaluarea conformitătii/Standard de produs

01.03.2006

01.03.2007

295.

SREN 14188-1:2005

Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 1: Specificatii pentru produsele de colmatare aplicate la cald

01.07.2005

01.01.2007


 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

296.

SREN 14188-2:2005

Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 2: Specificatii pentru produsele de colmatare aplicate la rece

01.10.2005

01.01.2007

297.

SREN 14188-3:2006

Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 3: Specificatii pentru produse de colmatare preformate

01.11.2006

01.11.2007

298.

SREN 14190:2005

Produse realizate prin prelucrarea secundară a plăcilor de gips-carton. Definitii, conditii si metode de încercare

01.04.2006

01.04.2007

299.

SREN 14195:2005

Componentele structurii metalice pentru sisteme de plăci de gips-carton. Definitii, conditii si metode de încercare

01.01.2006

01.01.2007

SR EN 14195: 2005/AC: 2006

01.01.2007

01.01.2007

300.

SREN 14209:2006

Cornise preformate din plăci de ipsos acoperite cu carton. Definitii, conditii si metode de încercare

01.09.2006

01.09.2007

301.

SREN 14216:2004

Ciment. Compozitie, specificatii si criterii de conformitate ale cimenturilor speciale cu căldură de hidratare foarte redusă

01.02.2005

01.02.2006

302.

SREN 14246:2006

Elemente de ipsos pentru plafoane suspendate. Definitii, conditii si metode de încercare

01.04.2007

01.04.2008

SR EN 14246: 2006/AC: 2007

01.01.2008

01.01.2008

303.

SREN 14250:2005

Structuri de lemn. Cerinte privind produsele pentru elemente de structură prefabricate cu elemente de fixare cu placă metalică ambutisată

01.09.2005

01.10.2010

304.

SREN 14296:2005

Instalatii sanitare. Lavoare colective

01.03.2006

01.03.2008

305.

SREN 14316-1:2005

Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolatie termică formată in situ pe bază de produse de perlit expandat (EP). Partea 1: Specificatie de produse liate si în vrac înainte de instalare

01.06.2005

01.06.2006

306.

SREN 14317-1:2005

Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolatie termică formată in situ pe bază de vermiculit exfoliat (EV). Partea 1: Specificatie de produse liate si în vrac înainte de instalare

01.06.2005

01.06.2006

307.

SREN 14321-2:2006

Sticlă pentru constructii. Geam de securitate de sticlă silico-alcalino-pământoasă securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformitătii/Standard de produs

01.06.2006

01.06.2007

308.

SREN 14339:2006

Hidranti de incendiu subterani

01.05.2006

01.05.2007

309.

SREN 14342: 2005+A1: 2008

Pardoseli si parchet de lemn. Caracteristici, evaluarea conformitătii si marcare

01.03.2009

01.03.2010

310.

SREN 14351-1:2006

Ferestre si usi. Standard de produs, caracteristici de performantă. Partea 1: Ferestre si usi exterioare pentru pietoni, fără caracteristici de rezistentă la foc si/sau etanseitate la fum

01.02.2007

01.02.2010

311.

SREN 14353:2007

Profile metalice si profile caracteristice pentru fixarea plăcilor de gips-carton. Caracteristici, evaluarea conformitătii si marcaj

01.01.2009

01.01.2010

312.

SREN 14374:2005

Structuri de lemn. LVL (lemn stratificat). Cerinte

01.09.2005

01.09.2006

313.

SREN 14384:2006

Hidranti de incendiu supraterani

01.05.2006

01.05.2007

314.

SREN 14388:2006

Dispozitive de reducere a zgomotului din traficul rutier. Specificatii

01.05.2006

01.05.2007

SR EN 14388: 2006/AC: 2008

01.01.2009

01.01.2009

315.

SREN 14396:2004

Scări fixe pentru cămine de vizitare

01.12.2004

01.12.2005

316.

SREN 14399-1:2005

Asamblări de înaltă rezistentă cu suruburi pretensionate pentru structuri metalice. Partea 1: Cerinte generale

01.01.2006

01.10.2007

317.

SREN 14411:2004

Plăci si dale ceramice. Definitii, clasificare, caracteristici si marcare

01.01.2008

01.01.2009

318.

SR EN 14428: 2005 +A1: 2008

Incintă de dus. Conditii de functionare si metode de încercări

01.01.2009

01.01.2010

319.

SREN 14449:2005

Sticlă pentru constructii. Geam stratificat si geam de securitate stratificat. Evaluarea conformitătii/Standard de produs

01.03.2006

01.03.2007

SR EN 14449: 2005/AC: 2006

01.06.2006

01.06.2006


 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

320.

SREN 14471:2006

Cosuri de fum. Sisteme de cosuri de fum cu canale interioare de material plastic. Conditii si metode de încercare

01.06.2006

01.06.2007

321.

SREN 14496:2006

Adezivi pe bază de ipsos pentru compozite de izolare termică/acustică din plăci de ipsos si izolant. Definitii, conditii si metode de încercare

01.09.2006

01.09.2007

322.

SREN 14509:2006

Panouri sandvis autoportante izolante cu peliculă dublă de acoperire metalică. Produse fabricate. Specificatii

01.01.2009

01.10.2010

SR EN 14509: 2006/AC: 2008

01.01.2009

01.01.2009

323.

SREN 14528:2007

Bideuri. Cerinte de functionare si metode de încercare

01.01.2008

01.01.2009

324.

EN 14545: 2008***

Structuri de lemn - Conectori - Cerinte

01.08.2009

01.08.2010

325.

SREN 14566:2008

Sisteme de plăci de gips-carton cu închidere mecanică. Definitii, conditii si metode de încercare

01.01.2009

01.01.2010

326.

EN 14592: 2008***

închideri de lemn. Elemente de fixare. Cerinte

01.08.2009

01.08.2010

327.

SREN 14604:2006

Dispozitive de alarmă de fum

01.05.2006

01.08.2008

EN 14604: 2006/AC: 2008***

01.08.2009

01.08.2009

328.

SREN 14647:2006

Ciment de aluminat de calciu. Compozitie, specificatii si criterii de conformitate

01.08.2006

01.08.2007

SR EN 14647: 2006/AC: 2007

01.01.2008

01.01.2008

329.

SREN 14680:2007

Adezivi pentru sisteme de canalizare termoplastice fără presiune. Specificatii

01.01.2008

01.01.2009

330.

SREN 14688:2007

Obiecte sanitare. Lavoare. Cerinte de functionare si metode de încercare

01.01.2008

01.01.2009

331.

SREN 14716:2005

Plafoane tensionate. Conditii si metode de încercare

01.10.2005

01.10.2006

332.

SREN 14782:2006

Placă metalică autoportantă pentru acoperis, pentru placări la exterior si căptusiri la interior. Specificatie si conditii pentru produs

01.11.2006

01.11.2007

333.

SREN 14783:2007

Foi si benzi metalice sprijinite complet pentru acoperiri, placări la interior si la exterior. Specificatie de produs si cerinte

01.07.2007

01.07.2008

334.

SREN 14800:2007

Tuburi flexibile metalice ondulate de securitate pentru racordarea aparatelor pentru uz casnic care utilizează combustibili gazosi

01.01.2008

01.01.2009

335.

SREN 14814:2007

Adezivi pentru retele de tevi de materiale plastice pentru lichide sub presiune. Specificatii

01.01.2008

01.01.2009

336.

SREN 14843:2007

Produse prefabricate de beton. Scări

01.01.2008

01.01.2009

337.

EN 14844+A1:2009***

Produse prefabricate de beton. Chesoane subterane

01.08.2009

01.08.2010

338.

SREN 14889-1:2007

Fibre pentru beton. Partea 1: Fibre de otel. Definitii, specificatii si conformitate

01.06.2007

01.06.2008

339.

SREN 14889-2:2007

Fibre pentru beton. Partea 2: Fibre de polimer. Definitii, specificatii si conformitate

01.06.2007

01.06.2008

340.

SREN 14904:2006

Suprafete pentru activităti sportive. Suprafete pentru activităti multisportive în sală. Specificatie

01.02.2007

01.02.2008

341.

SREN 14909:2006

Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi hidroizolante de material plastic si cauciuc pentru etansare împotriva pătrunderii umiditătii. Definitii si caracteristici

01.02.2007

01.02.2008

342.

SREN 14915:2007

Lambriuri si placări de lemn masiv. Caracteristici, evaluarea conformitătii si marcare

01.06.2007

01.06.2008

SR EN 14915: 2007/AC: 2007

01.01.2008

01.01.2008

343.

SREN 14933:2007

Produse termoizolante si de rambleiere pentru aplicatii de inginerie civilă. Produse fabricate industrial din polistiren expandat (EPS). Specificatie

01.07.2008

01.07.2009

344.

SREN 14934:2007

Produse termoizolante si produse usoare de umplere pentru aplicatii de inginerie civilă. Produse fabricate din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificatie

01.07.2008

01.07.2009

345.

EN 14963: 2006***

Învelitori de acoperis. Luminatoare continue de material plastic cu sau fără montanti. Clasificare, cerinte si metode de încercare

01.08.2009

01.08.2012


0

1

2

3

4

346.

SREN 14964:2007

Substraturi de acoperire rigide pentru asezare discontinuă. Definitii si caracteristici

01.01.2008

01.01.2009

347.

SREN 14967:2006

Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi bituminoase pentru etansare împotriva pătrunderii umiditătii. Definitii si caracteristici

01.03.2007

01.03.2008

348.

SREN 14989-1:2007

Cosuri de fum - conditii si metode de încercare pentru cosuri de fum metalice si canale de alimentare cu aer din materiale diferite pentru aparate de încălzire etanse. Partea 1: Terminale verticale aer/gaze de ardere pentru aparate tip C6

01.01.2008

01.01.2009

349.

SREN 14989-2:2007

Cosuri de fum - conditii si metode de încercare pentru cosuri metalice si canale de alimentare cu aer din materiale diferite pentru aparate de încălzire etanse. Partea 2: Canale pentru gaze de ardere alimentate cu aer pentru aparate de încălzire etanse

01.01.2009

01.01.2010

350.

SREN 14991:2007

Produse prefabricate de beton. Elemente de fundatie