MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 570/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 570            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 17 august 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 841 din 2 iunie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            122. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice pentru modificarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 107/2009

 

            4.651. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării pentru completarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 3.331/2009 privind criteriile generale de organizare si desfăsurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licentă, de masterat si de doctorat pentru anul universitar 2009-2010

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

            588. - Decizie privind aprobarea retragerii autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale 2INVEST BROKER DE ASIGURARE -S.R.L.

 

            591. - Decizie privind suspendarea activitătii Societătii Comerciale GT-RO BrokerdeAsigurare-Reasigurare - S.R.L.

 

            603. - Decizie privind suspendarea, la cerere, a desfăsurării activitătii de broker de asigurare de către Societatea Comercială AS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE -S.R.L.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            15. - Regulament pentru modificarea Regulamentului nr. 11/2007 privind autorizarea institutiilor de credit, persoane juridice române, si a sucursalelor din România ale institutiilor de credit din state terte

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 841

din 2 iunie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asiqurări sociale

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată de Eugeniu Goga în Dosarul nr. 24.715/3/2008 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei de neconstitutionalitate, lipsind cealaltă parte, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.


Având cuvântul, Eugeniu Goga solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, sustinând că aplicarea textului de lege criticat este neconstitutională.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, considerând că aceasta priveste aspecte ce vizează aplicarea legii, ceea ce intră în competenta instantelor judecătoresti.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 9 decembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 24.715/3/2008, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 din Legea nr. 19/2000, exceptie ridicată de Eugeniu Goga în cauza ce are ca obiect judecarea cererii de modificare a punctajului mediu anual - obligatie de a face.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile de lege criticate încalcă dispozitiile art. 52 din Constitutie, având în vedere caracterul său incomplet, ambiguu si permisiv pentru casa de pensii. Desi textul de lege criticat nu contine nicio precizare referitoare la procedura privind fractiunile de an lucrate, casa de pensii a calculat punctajul si pe perioada lipsei veniturilor din salariu. De asemenea, arată că sistemul de calcul aplicat de casa de pensii este în vădită contradictie cu prevederile art. 8, art. 21, art. 23, art. 37, art. 160 si art. 164 din Legea nr. 19/2000, cu dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 si cu Normele metodologice de aplicare a pensiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.550/2004.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale apreciază că dispozitiile de lege criticate nu contravin prevederilor art. 52 din Constitutie.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulată, este inadmisibilă, deoarece autorul exceptiei nu precizează în ce constă încălcarea prevederilor constitutionale invocate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat Curtii Constitutionale punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 78 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările si completările ulterioare.

În prezent, textul de lege criticat are următoarea redactare: „(1) Punctajul anual al asiguratului se determină prin împărtirea la 12 a punctajului rezultat în anul respectiv din însumarea numărului de puncte realizat în fiecare lună. Numărul de puncte realizat în fiecare lună se calculează prin raportarea salariului brut lunar individual, inclusiv sporurile si adaosurile, sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei individuale de asigurări sociale, la salariul mediu brut lunar din luna respectivă, comunicat de Institutul National de Statistică.

(2) Pentru perioadele în care Institutul National de Statistică si Studii Economice a comunicat numai salariul mediu brut lunar pe economie la nivel anual punctajul anual al asiguratului se determină ca raport între media lunară din anul respectiv a salariilor brute individuale, inclusiv sporurile si adaosurile, sau, după caz, a venitului asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei individuale de asigurări sociale, si salariul mediu brut lunar pe economie din anul respectiv, comunicat de Institutul National de Statistică si Studii Economice.

(3) Pentru lunile pentru care Institutul National de Statistică si Studii Economice nu a comunicat încă salariul mediu brut lunar pe economie se utilizează (pentru întreaga lună) ultimul salariu mediu brut lunar pe economie comunicat.

(4) Punctajul asiguratului, stabilit conform prevederilor alin. (1) si (2), se calculează la nivelul veniturilor brute realizate pentru care s-au plătit contributii de asigurări sociale."

(5) Pentru perioadele asimilate, la determinarea punctajului anual al asiguratului se utilizează:

a) cuantumul pensiei de invaliditate sau al altor drepturi de asigurări sociale obtinute în perioadele respective, în cazurile prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a);

b) 25% din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadele respective, pentru cazurile prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. b) si c) si la art. 53 alin. (3).

(6) Pentru stagiul potential, acordat asiguratilor în drept să obtină o pensie de invaliditate, punctajul anual al asiguratului este de:

a) 0,75 puncte pentru gradul I de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap grav;

b) 0,60 puncte pentru gradul II de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap accentuat;

c) 0,40 puncte pentru gradul III de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap mediu.

(7) În cazul persoanelor care beneficiază de perioadele asimilate prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a) si care în aceeasi perioadă obtin venituri pentru care se datorează contributia de asigurări sociale, la calculul punctajului anual al asiguratului se iau în considerare, prin cumulare, veniturile asigurate cu cele stabilite pentru perioadele asimilate.

(8) Asiguratii care, după îndeplinirea conditiilor de pensionare pentru limită de vârstă, reglementate de prezenta lege, contribuie o anumită perioadă la sistemul public, regăsindu-se în una dintre situatiile prevăzute la art. 5, beneficiază de majorarea punctajului realizat în această perioadă cu 0,3% pentru fiecare lună, respectiv cu 3,6% pentru fiecare an suplimentar."

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că au fost încălcate dispozitiile constitutionale cuprinse în art. 52 privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că autorul acesteia nu precizează în ce mod se încalcă dispozitiile art. 52 din Constitutie, ci se limitează în a-l mentiona, în mod constant, în jurisprudenta sa, Curtea Constitutională a statuat că simpla enumerare a unor texte din Constitutie nu echivalează cu o motivare a exceptiei de neconstitutionalitate

Totodată, Curtea retine că autorul exceptiei este nemultumit în realitate de calculul punctajului de pensie efectuat de către casa de pensii, ceea ce excedează controlului de constitutionalitate.

Cu privire la sustinerea potrivit căreia dispozitiile de lege criticate contravin unor prevederi din Legea nr. 19/2000 si din alte acte normative, constatăm că aceasta nu poate fi retinută, deoarece Curtea se pronuntă numai asupra constitutionalitătii dispozitiilor de lege criticate, fără a putea analiza contrarietatea dintre două sau mai multe acte normative.

Având în vedere acestea, fată de dispozitiile art. 2 si ale art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, exceptia de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulată, este inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată de Eugeniu Goga în Dosarul nr. 24.715/3/2008 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 2 iunie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA SI MONITORIZAREAACHIZITIILOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 107/2009

 

Având în vedere dispozitiile art. 3 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006, cu modificările ulterioare, si ale art. 3 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice,

în temeiul art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006, cu modificările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 107/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 9 iulie 2009, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, litera c) va avea următorul cuprins:

,,c) U.C.V.A.P. - Unitatea pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice din cadrul Ministerului Finantelor Publice;".

2. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Pe parcursul procedurii de supraveghere se va întocmi un dosar de supraveghere, care va contine, după caz, următoarele:

a) opisul documentelor de control, conform modelului din anexa nr. 6;

b) sesizarea, conform prevederilor art. 3 alin. (2) lit. b);

c) nota de informare, întocmită potrivit prevederilor art. 6;

d) comunicarea privind începerea procedurii de supraveghere;

e) comunicarea privind încetarea procedurii de supraveghere;

f) documentele aferente fiecărei proceduri de atribuire supuse verificării;

g) declaratia pe propria răspundere a conducătorului autoritătii contractante/operatorului economic sau a reprezentantului legal;

h) notele explicative.

(2) Dosarul de supraveghere poate fi pus doar la dispozitia instantelor judecătoresti si a celorlalte organe judiciare competente.

(3) În cazul în care se constată că s-au săvârsit contraventii din cele prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, agentii constatatori vor întocmi un proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor.

(4) La finalul procedurii de supraveghere se întocmeste un raport de control care, împreună cu documentele în baza cărora s-a întocmit, constituie dosarul final de control.


(5) Utilizarea măsurilor de prevenire, stopare sau remediere a efectelor produse de încălcarea ori eludarea prevederilor legale în organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, altele decât aplicarea de sanctiuni, sunt adoptate prin decizia Colegiului consultativ, care se atasează dosarului de control.

(6) Orice persoană interesată poate solicita informatii cu privire la documentele cuprinse în dosarul final de control.

(7) În functie de volumul si complexitatea dosarului de achizitie publică, A.N.R.M.Â.P. poate emite rapoarte intermediare."

2. La articolul 14 alineatul 1, litera c) va avea următorul cuprins:

,,c) să propună Colegiului consultativ utilizarea măsurilor de prevenire, stopare sau remediere a efectelor produse de încălcarea ori eludarea prevederilor legale în organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, altele decât aplicarea de sanctiuni, conform modelelor din anexele nr. 7 si 8; adoptarea măsurii de formulare de actiuni în constatarea nulitătii absolute a contractelor de achizitie publică/acordurilor-cadru/contractelor de concesiune va fi dispusă de către Colegiul consultativ al A.N.R.M.Â.P. după analizarea situatiei de fapt si de drept cuprinse în raportul de control."

3. Anexa nr. 8 se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice,

Cristina Trăilă

 

Bucuresti, 14 august 2009.

Nr. 122.

 

ANEXA

(Anexa nr. 8 la regulament)

 

ANTET

 

 

Aprobat

Presedinte,

.............................

Avizat

Vicepresedinte,

.............................

 

 

PROPUNERI LA RAPORTUL DE CONTROL

privind verificările efectuate la.....................

 

Ca urmare a procedurii de supraveghere efectuate la........................................................................., echipa de control a

constatat că:.....................................................................................................................................................................................

Având în vedere prevederile art. 14 alin. (1) lit. c) din Regulamentul privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 107/2009, echipa de control propune Colegiului consultativ al A.N.R.M.Â.P, ca măsură de stopare a efectelor produse de încălcarea prevederilor legale, să se uzeze de dreptul de a solicita în instantă constatarea nulitătii absolute a contractului, drept conferit de art. 2961 alin. (1) lit..........) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, după analizarea situatiei de fapt si de drept cuprinse în Raportul de control nr................/.................

 

Vizat

Director general,

.............................

 

Avizat

Compartiment juridic

Echipa de control,

.............................


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 3.331/2009 privind criteriile generale de organizare si desfăsurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licentă, de masterat si de doctorat pentru anul universitar 2009-2010

 

În vederea colectării datelor necesare completării Registrului matricol unic,

în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 3.331/2009 privind criteriile generale de organizare si desfăsurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licentă, de masterat si de doctorat pentru anul universitar 2009-2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 4 mai 2009, se completează după cum urmează:

1. La articolul 9, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Pentru fiecare candidat înscris la admitere, institutiile de învătământ superior vor colecta datele cuprinse în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin."

2. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Pentru fiecare candidat declarat admis si înmatriculat, institutiile de învătământ superior vor colecta datele cuprinse în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin."

3. Se introduc două anexe, anexele nr. 1 si 2, al căror continut este prevăzut în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Directia generală învătământ superior si institutiile de învătământ superior vor pune în aplicare prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 30 iulie 2009.

Nr. 4.651.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 3.331/2009)

 

DATELE

care se solicită tuturor candidatilor la admitere de către institutiile de învătământ superior

(pentru toate ciclurile de studii universitare)

 

            Date privind candidatul

 

Nr. crt.

Câmpuri

Subcâmpuri

Observatii

 

Sectiunea 1.1. - Date personale ale candidatului1 cu cetătenie română/străină

1

Numele de familie la nastere (din certificatul de nastere)

 

 

2

Numele de familie actual (după căsătorie, înfiere, modificare la cerere, dacă este cazul, conform actului doveditor)

 

 

3

Prenumele

 

 

4

Initialele tatălui/mamei2

 

 

5

CNP3

 

 

6

Data nasterii

Anul

 

Luna

 

Ziua

 

7

Locul nasterii

Tara de origine

 

Judetul/(Tara 4)

 

Localitatea

 


1 La înscriere sau la modificarea datelor personale (după caz).

2 Acolo unde este cazul (de exemplu: familie monoparentală).

3 Sau alt cod de identificare personală pentru candidatii străini.

4 Numai pentru candidatii străini.

 


Nr. crt.

Câmpuri

Subcâmpuri

Observatii

8

Sexul

F/M

 

9

 

 

 

Starea civilă5

Căsătorit(ă)

 

Necăsătorit(ă)

 

Divortat(ă)/Văduv(ă)

 

10

Starea socială6 specială

Orfan (de un părinte sau de ambii părinti)/provenit din case de copii/provenit din familie monoparentală

 

11

Cetătenia

Română, cu domiciliul în România/străinătate

 

Alte cetătenii

 

Cetătenie anterioară, dacă este cazul

 

12

Etnia7

 

 

13

Domiciliul stabil

Tara

 

Judetu|8/(Tara9)

 

Orasul/Comuna/Satul

 

Adresă (stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, sector)10

 

14

Actul de identitate/Documentul de călătorie11

Seria

 

Numărul

 

Eliberat

 

Data eliberării

 

Perioada de valabilitate

 

15

Alte date personale ale candidatului

Telefon, adresă de e-mail

 

16

Candidat care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităti

Se bifează numai de persoanele aflate în această situatie, pe bază de documente

 

 

Sectiunea l.3.a - Date privind pregătirea anterioară a candidatului12 (absolvent de liceu)

1

Studiile preuniversitare absolvite, nivel liceu

Institutia unde a absolvit

 

Tara

 

Localitatea

 

Judetul

 

Profilul/Domeniul

 

Durata studiilor

 

Anul absolvirii

 

Forma de învătământ (Zi/Seral/FR/ID)

 

2

Datele de identificare ale diplomei

Tipul (diploma de bacalaureat sau echivalentă pentru candidatul care a absolvit studii anterioare în străinătate)

 

Seria

 

Numărul

 

Emisă de

 

Anul emiterii

 

Numărul foii matricole care însoteste actul de studii

 

 

5 Poate să nu fie declarată.

s Se aplică doar candidatilor cu o situatie socială specială.

7 Numai pentru candidatii români (poate să nu fie declarată).

8 Numai pentru candidatii români.

9 Numai pentru candidatii străini.

10 Se solicită si pentru studentii străini.

11 Documentul de călătorie numai pentru candidatii străini (act de identitate pentru cetătenii UE / SEE sau pasaport pentru studentii străini cu altă cetătenie decât UE / SEE).

12 Pentru candidatul străin care vrea să studieze în România se va considera numai documentul care atestă recunoasterea / echivalarea studiilor anterioare (document eliberat de Directia cetăteni străini din MECI), care permit înscrierea în învătământul superior.

 


Nr. crt.

Câmpuri

Subcâmpuri

Observatii

3

Alte observatii (pentru cazurile în care candidatul care a absolvit studii anterioare în străinătate)

Vizarea/Recunoasterea diplomei prezentate (DGRIAE - acorduri bilaterale/CNRED/Directia cetăteni străini din MECI) Nr./Serie act de recunoastere/echivalare eliberat de DGRIAE/CNREDp

 

 

Sectiunea l.3.b - Date privind pregătirea anterioară a candidatului14 (absolvent de ciclu de învătământ universitar)

1

Studiile universitare absolvite

Tara

 

Localitatea

 

Judetul

 

Denumirea institutiei de învătământ superior

 

Facultatea

 

Domeniul/Profilul

 

Programul de studii/Specializarea

 

Titlul obtinut

 

Forma de învătământ (ZI/FR/ID/Seral)

 

Forma de finantare a studiilor (buget/taxă)

 

Durata studiilor (număr de ani sau număr de semestre, după caz)

 

Anul absolvirii

 

2

Datele de identificare ale actului de studii

Tipul - denumirea (diplomă/diplomă de licentă/echivalentă/diplomă de master)

 

Seria

 

Numărul

 

Emitentul

 

Anul emiterii

 

Supliment diplomă/Foaia matricolă care însoteste actul de studii

 

3

Alte observatii

Vizarea/Recunoasterea diplomei prezentate (DGRIAE - acorduri bilaterale/CNRED) Număr/Serie act de recunoastere/echivalare (eliberat de DGRIAE/CNRED)15

 

 

NOTĂ:

Numerotarea sectiunilor 1.1 si I.3 corespunde cu cea care va fi utilizată în Registrul matricol unic. Sectiunea l.3.b se aplică si pentru înscrierea la studiile universitare de masterat si/sau doctorat.

 

13 Aplicabil pentru candidatii români care au finalizat studiile anterioare în străinătate sau pentru candidatii străini.

14 Se aplică si pentru candidatii străini.

15 Idem 13.


 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 3.331/2009)

 

DATELE

care se solicită tuturor studentilor declarati admisi si înmatriculati, începând cu anul universitar 2009-2010

(pentru toate ciclurile de studii universitare)

 

            I. Date privind studentul

 

Nr. crt.

Câmpuri

Subcâmpuri

Observatii

 

Sectiunea 1.1. Date personale ale studentului1 cu cetătenie română/străină

1

Numele de familie la nastere (din certificatul de nastere)

 

 

2

Numele de familie actual (după căsătorie, înfiere, modificare la cerere, dacă este cazul, conform actului doveditor)

 

 

3

Prenumele

 

 

4

Initialele tatălui/mamei2

 

 

5

CNP3

 

 

6

 

Data nasterii

Anul

 

Luna

 

Ziua

 

7

Locul nasterii

Tara de origine

 

Judetul/(cod tară4)

 

Localitatea

 

8

Sexul

F/M

 

9

Starea civilă5

Căsătorit(ă)

 

Necăsătorit(ă)

 

Divortat(ă)/Văduv(ă)

 

10

Starea socială6 specială

Orfan (de un părinte sau de ambii părinti)/Provenit din case de copii/Provenit din familie monoparentală

 

Student cu dizabilităti

 

11

Cetătenia

Română, cu domiciliul în România/ străinătate

 

Alte cetătenii

 

Cetătenie anterioară, dacă este cazul

 

12

Etnia?

 

 

13

Domiciliul stabil

Tara

 

Judetu|8/(cod tară9)

 

Orasul/Comuna/Satul

 

Adresă (strada, număr, bloc, scara, etaj, apartament, sector)10

 

14

Actul de identitate/Documentul de călătorie11

Seria

 

Numărul

 

Eliberat

 

Data eliberării

 

Perioada de valabilitate

 

 

1 La înscriere sau la modificarea datelor personale (după caz).

2 Acolo unde este cazul (de exemplu: familie monoparentală).

3 Sau alt cod de identificare personală pentru studentii străini.

4 Numai pentru studentii străini.

5 Poate să nu fie declarată.

6 Se aplică doar studentilor cu o situatie socială specială.

7 Numai pentru studentii români (poate să nu fie declarată).

8 Numai pentru studentii români.

9 Numai pentru studentii străini.

10 Se solicită si pentru studentii străini (nu s-a trecut în propunerea anterioară).

11 Documentul de călătorie numai pentru studentii străini (act de identitate pentru cetătenii UE/SEE sau pasaport pentru studentii străini cu altă cetătenie decât UE/SEE).

 


Nr. crt.

Câmpuri

Subcâmpuri

Observatii

15

Alte date personale ale studentului

Telefon, adresă de e-mail (cu afiliere la universitate)

 

16

Candidat care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităti

Se bifează numai de persoanele aflate în această situatie, pe bază de documente

 

 

Sectiunea I.2. Date privind scolaritatea studentului12

1

Universitatea

 

 

2

Facultatea/Departamentul

 

 

3

Ciclul de studii

Licentă, masterat, doctorat

 

4

Domeniul fundamental de artă, stiintă si cultură

 

 

5

Domeniul de studii

 

 

6

Programul de studii/specializarea

Denumire

 

Localitatea în care se desfăsoară programul de studii

 

Limba de predare în care se desfăsoară programul de studii

 

Durata programului de studii/specializării

 

Număr de credite

 

7

Anul universitar

 

 

8

Anul de studii

 

 

9

Forma de învătământ

Zi

 

Frecventă redusă

 

învătământ la distantă

 

10

An pregătitor (pentru studiul limbii române de către studentii străini)

 

 

11

Forma de finantare a studiilor

Sustinut de la buget

 

Cu taxă (CPL, CPV, bursier, CPNV)

 

12

Tipul de bursă

Nebursier

 

Bursier

 

Bursier, cu bursă acordată pe criterii profesionale (de excelentă, de merit, de studiu)

 

Bursă de excelentă

 

Bursă de merit

 

Bursă de studiu

 

Bursier, cu bursă acordată pe criterii sociale

 

Alte tipuri de bursieri

 

Bursă olimpic international

 

13

Situatia scolaritătii la începutul anului universitar

Admis prin concurs

 

Admis ca olimpic (national/international)

 

Admis la continuare de studii

 

Repartizat de minister (bursier al statului român)13 - numai pentru studentii străini

 

Admis la studii paralele

 

 

12 Se completează cu informatii pe an universitar (pentru fiecare an universitar).

13 Doar pentru studentii străini.

 


Nr. crt.

Câmpuri

Subcâmpuri

Observatii

 

 

Transferat în interiorul universitătii

 

Reînmatriculat

 

Promovat (integralist)

 

Promovat (promovat prin credite)

 

Revenire din întrerupere de studii

 

Prelungire scolaritate

 

Transfer interuniversitar

 

universitatea de la care s-a transferat

 

înscris pentru prima oară ca student în ciclul respectiv de studii

 

Provenit din promotia curentă/anterioară (de liceu, licentă, master, în functie de ciclul la care este admis)

 

Admis/Student la un al doilea program de studii din acelasi ciclu de studii universitare

 

14

Situatia scolaritătii la sfârsitul anului universitar

Promovat (integralist)

 

Promovat (promovat prin credite)

 

număr de credite (atât pentru promovare integrală, cât si pentru promovare partială)

 

Exmatriculat

 

Prelungire scolaritate

 

Retras de la studii

 

întrerupere de studii semestrul I

 

întrerupere semestrul II

 

Absolvent (cu sau fără diplomă)

 

Student în semestru de mobilitate Erasmus/Socrates

 

Cu situatia neîncheiată

 

15

Alte date privind scolaritatea studentului

 

 

 

Sectiunea l.3.a - Date privind pregătirea anterioară a studentului14 (absolvent de liceu)

1

Studiile preuniversitare absolvite, nivel liceu

Denumirea institutiei unde a absolvit

 

Tara

 

Localitatea

 

Judetul

 

Profilul/Domeniul

 

Durata studiilor

 

Anul absolvirii

 

Forma de învătământ (Zi/Seral/FR/IDD)

 

2

Datele de identificare ale diplomei

Tipul (diploma de bacalaureat sau echivalentă pentru candidatul care a absolvit studii anterioare în străinătate)

 

Seria

 

Numărul

 

Emitentul

 

 

14 Pentru studentul străin care vrea să studieze în România se va considera numai documentul care atestă recunoasterea/echivalarea studiilor anterioare (document eliberat de Directia cetăteni străini din MECI), care permit înscrierea în învătământul superior.

 


Nr. crt.

Câmpuri

Subcâmpuri

Observatii

 

 

Anul emiterii

 

Foaia matricolă care însoteste actul de studii

 

3

Alte observatii (pentru cazurile în care candidatul care a absolvit studii anterioare în străinătate)

Vizarea/Recunoasterea diplomei prezentate (DGRIAE - acorduri bilaterale/CNRED/Directia cetăteni străini din MECI)

Nr/Serie act de recunoastere/echivalare eliberat de DGRIAE/CNREDp

 

 

Sectiunea l.3.b - Date privind pregătirea anterioară a studentului16 (absolvent de facultate)

1

Studiile universitare absolvite

Tara

 

Localitatea

 

Judetul

 

Denumirea institutiei de învătământ superior

 

Facultatea

 

Domeniul/Profilul

 

Programul de studii/Specializarea

 

Titlul obtinut

 

Forma de învătământ1? (ZI/FR/ID/Seral)

 

Forma de finantare a studiilor18 (buget/taxă)

 

Durata studiilor (numărul de ani sau numărul de semestre, după caz)

 

Anul absolvirii

 

2

Datele de identificare ale actului de studii

Tipul/Denumirea (diplomă/diplomă de licentă/echivalentă)

 

Seria

 

Numărul

 

Emitentul

 

Anul emiterii

 

Supliment diplomă / Foaia matricolă care însoteste actul de studii19

 

3

Alte observatii

Vizarea/Recunoasterea diplomei prezentate (DGRIAE - acorduri bilaterale CNRED) Număr/Serie act de recunoastere /echivalare (eliberat de DGRIAE/CNRED)20

 

 

Sectiunea I.4. - Date de tip administrativ privind studentul

1

Numărul matricol din registrul matricol (al facultătii)

Din registrul facultătii

 

2

Informatii privind cazarea studentilor

Căminist

 

Căminist, cu unul dintre părinti cadru didactic

 

Necăminist, cu subventie cazare

 

 

15 Aplicabil pentru studentii români care au finalizat anterior studiile în străinătate sau studentii străini care studiază în România.

16 Se aplică si pentru studentii străini.

17 idem 16.

18 Idem 16.

19 Idem 16.

20 idem 13.

 


Nr. crt.

Câmpuri

Subcâmpuri

Observatii

 

 

Necăminist

 

Alte informatii privind cazarea studentilor înregistrate la nivelul institutiei dumneavoastră

 

3

Alte categorii de informatii având caracter administrativ

Trebuie să fie detaliate

 

4

Alte optiuni ale candidatului român

Moldova-Ordin cifră/Ordin DGAERI

 

 

Sectiunea I.5 - Date privind absolventul

1

Ciclul de studii absolvit

Licentă/Masterat/Doctorat

 

Licentă/Masterat/Doctorat

 

Seria, nr.

 

2

Diploma de absolvire

Data eliberării

 

Institutia emitentă

 

Data sustinerii examenului de finalizare studii

 

3

Alte date suplimentare

Media examenului de finalizare studii (calificativ de absolvire)

 

Nr, seria atestatului de echivalare eliberat de CNRED21

 

 

II. Date privind universitatea

 

 

Sectiunea II.1. - Structură administrativă

1

Universitatea

 

 

2

Facultatea/Departamentul

 

 

3

Ciclul de studii

 

 

5

Domeniul de studii (pe ciclu)

Licentă, masterat, doctorat

 

6

Programul de studii/Specializarea

 

 

7

Acreditat/Autorizat provizoriu

 

 

8

Anul universitar

 

 

9

Forma de învătământ

Zi (inclusiv seral)

 

Frecventă redusă

 

învătământ la distantă

 

 

Sectiunea II.2. - Date privind cifrele de scolarizare

1

Anul de studii

 

 

2

Cifra de scolarizare aprobată pentru fiecare ciclu de studiu (facultate/specializare)

Ciclu de studiu

 

Facultate

 

Specializare/Program de studiu

 

Finantare de la buget - ordin MECI

 

Finantare cu taxă

 

3

Tineri cetăteni din Republica Moldova

 

 

4

Studenti de etnie rromă scolarizati pe locurile speciale

 

 

5

Ordinul DGIAER pentru bursierii statului român

 

 

6

Burse străini

 

 


21 Se aplică doar studentilor care au început studiile în România si au finalizat studiile în altă tară.

 


ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind aprobarea retragerii autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale 2 INVEST BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în procesul-verbal al sedintei din data de 14 iulie 2009, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. IX/366 din 8 iulie 2009 privind controlul efectuat la Societatea Comercială 2 INVEST BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Mosilor nr. 88, se. C, et. 4, ap. 61, sectorul 3, înmatriculată la oficiul registrului comertului cu nr. J40/13385/31.07.2008, codul unic de înregistrare 24274089 si înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare sub numărul RBK-524/17.10.2008, reprezentată legal prin domnul Ales Tkalec, administrator, si ca urmare a verificării situatiei financiare a Societătii Comerciale 2 INVEST BROKER DE ASIGURARE - S.R.L în vederea retragerii autorizatiei de functionare, la cerere, s-au constatat următoarele:

Prin Nota nr. IX/366 din 8 iulie 2009 s-a retinut faptul că începând cu data de 15 aprilie 2009, societatea nu are conducător executiv, iar de la 1 aprilie 2009 nu a desfăsurat nicio activitate de asigurare si nu a mai încasat venituri; contractele au fost reziliate, nemaiavând datorii fată de asigurători.

Societatea Comercială 2 INVEST BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu are înregistrate pe rolul instantelor de judecată litigii cu fosti salariati, asigurati sau cu societătile de asigurare.

Societatea nu înregistrează datorii în contul taxei de functionare către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Fată de motivele arătate, în scopul apărării dreptului asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 14 iulie 2009, retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale 2 INVEST BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., conform art. 5 lit. g) si art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare,

drept care decide:

Art. 1. - Se aprobă încetarea activitătii, la cerere, ca urmare a retragerii autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale 2 INVEST BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Mosilor nr. 88, se. C, et. 4, ap. 61, sectorul 3, înmatriculată la oficiul registrului comertului cu nr. J40/13385/31.07.2008, codul unic de înregistrare 24274089 si înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare sub numărul RBK-524/17.10.2008, reprezentată legal prin domnul Ales Tkalec, administrator, potrivit dispozitiilor art. 5 lit. g) si ale art. 35 alin. (7) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 alin. (4) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare, începând de la data comunicării prezentei decizii.

Art. 2. - Se interzice Societătii Comerciale 2 INVEST BROKER DE ASIGURARE -S.R.L, de la data primirii prezentei decizii, desfăsurarea activitătii de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia.

Art. 3. - Societatea are obligatia să schimbe denumirea societătii prin eliminarea sintagmei „Broker de Asigurare-Reasigurare".

Art. 4. - Societatea, în termen de 60 de zile de la primirea prezentei decizii, are obligatia să transmită Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor dovada înregistrării la oficiul registrului comertului a modificărilor mentionate.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 30 iulie 2009.

Nr. 588.

 


COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind suspendarea activitătii Societătii Comerciale GT-RO Broker de Asigurare-Reasigurare - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezenta legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în procesul-verbal al sedintei din data de 14 iulie 2009, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. IX.382 din 10 iulie 2009 privind controlul efectuat la Societatea Comercială GT-RO Broker de Asigurare-Reasigurare - S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Str. Învingătorilor nr. 10A, sectorul 3, J40/8241/22.05.2006, CUI 18689405, autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor prin Decizia nr. 114.354 din 13 iulie 2006, RBK 353/21.07.2006, reprezentată legal prin domnul Cearapin Tudor, administrator,

a constatat următoarele:

1. Prin Cererea înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu nr. 17.221 din 29 mai 2009, Societatea Comercială GT-RO Broker de Asigurare-Reasigurare - S.R.L. a solicitat suspendarea activitătii societătii pentru o perioadă de 3 ani.

2. Societatea Comercială GT-RO Broker de Asigurare-Reasigurare - S.R.L. a reziliat contractele încheiate cu directorul executiv, personalul propriu si cu asistentii în brokeraj, precum si contractele de intermediere încheiate cu societătile de asigurare si/sau de reasigurare.

3. Brokerul de asigurare nu figurează cu sume restante în contul taxei de functionare datorate Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

4. Societatea Comercială GT-RO Broker de Asigurare-Reasigurare - S.R.L. nu are litigii înregistrate pe rolul instantelor de judecată.

Fată de motivele arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 14 iulie 2009, suspendarea, pentru o perioadă de 3 ani, a activitătii Societătii Comerciale GT-RO Broker de Asigurare-Reasigurare - S.R.L., reprezentată legal prin domnul Cearapin Tudor, administrator, începând cu data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I,

drept care decide:

Art. 1. - Se suspendă, pentru o perioadă de 3 ani, activitatea Societătii Comerciale GT-RO Broker de Asigurare-Reasigurare - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, Str. Învingătorilor nr. 10A, sectorul 3, J40/8241/22.05.2006, CUI 18689405, autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor prin Decizia nr. 114.354 din 13 iulie 2006, RBK 353/21.07.2006, reprezentată legal prin domnul Cearapin Tudor, administrator, începând cu data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si art. 4 alin. (4) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 8 alin. (2) lit. a) si art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 30 iulie 2009.

Nr. 591.

 


COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind suspendarea, la cerere, a desfăsurării activitătii de broker de asigurare de către Societatea Comercială AS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor adoptate în sedinta din data de 21 iulie 2009, conform art. 4 alin. (22)-(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Notei nr. IX.385 din 13 iulie 2009 privind controlul inopinat efectuat la Societatea Comercială AS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Timisoara, Str. Pomiculturii nr. 64, ap. 1, camera 3, judetul Timis, înmatriculată în registrul comertului cu numărul J35/4135/26.11.2008, codul unic de înregistrare 24796090/26.11.2008 si înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare sub numărul RB-567/24.04.2009, reprezentată legal de domnul Dorin loan Daraban, în calitate de administrator,

ca urmare a celor solicitate de societate privind aprobarea cererii de suspendare a activitătii, precum si a constatărilor cuprinse în Procesul-verbal înregistrat la societate sub nr. EO.08 din 10 iulie 2009, iar la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sub nr. 20.731 din 13 iulie 2009, au rezultat următoarele:

1. Societatea a avut un singur angajat cu contract individual de muncă, pe perioadă determinată, si nu a încheiat contracte de mandat cu asistenti în brokeraj - persoane juridice sau fizice.

2. Societatea nu are înregistrate pe rolul instantelor de judecată litigii cu fosti salariati, asigurati sau cu societăti de asigurare.

3. Societatea nu a desfăsurat activitate de intermediere a politelor de asigurare si nu are încheiate contracte de intermediere/brokeraj cu societăti de asigurare.

4. Societatea nu a avut conducător executiv pe o perioadă de 30 de zile de la vacantarea postului si până la data înstiintării Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, astfel fiind încălcate prevederile art. 35 alin. 5 lit. h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, faptă ce constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

5. Societatea nu a transmis către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în format electronic, Registrul pentru personalul propriu, încălcând astfel prevederile art. 35 alin. (5) lit. f), coroborat cu prevederile art. 1 alin. (5) si art. 20 din Normele privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007, cu modificările ulterioare, faptă ce constituie contraventie conform art. 39 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

În sedinta din data de 21 iulie 2009, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât aprobarea cererii de suspendare a activitătii Societătii Comerciale AS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE -S.R.L., în temeiul prevederilor art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare,

drept care decide:

Art. 1. - Se aprobă cererea privind suspendarea activitătii de broker de asigurare desfăsurate de Societatea Comercială AS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Timisoara, Str. Pomiculturii nr. 64, ap. 1, camera 3, judetul Timis, înmatriculată în registrul comertului cu numărul J35/4135/26.11.2008, codul unic de înregistrare 24796090/26.11.2008 si înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare sub numărul RBK-567/24.04.2009, reprezentată legal de domnul Dorin loan Daraban, în calitate de administrator, începând cu data primirii deciziei până la solicitarea societătii de reîncepere a activitătii (până la definitivarea organigramei acesteia) potrivit dispozitiilor art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 alin. (4) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare, începând de la data comunicării prezentei decizii.

Art. 2. - Pe perioada suspendării activitătii de broker de asigurare prevăzută la art. 1, brokerului de asigurare i se interzic desfăsurarea activitătii de negociere si încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistentă pe durata derulării contractelor în curs sau în legătură cu regularizarea daunelor, precum si desfăsurarea oricăror operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 31 iulie 2009.

Nr. 603.

 


ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

pentru modificarea Regulamentului nr. 11/2007 privind autorizarea institutiilor de credit, persoane juridice române, si a sucursalelor din România ale institutiilor de credit din state terte

 

Având în vedere prevederile art. 13 si ale art. 108 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 25 alin. (2) lit. a) si ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite prezentul regulament.

Art. I. - Regulamentul nr. 11/2007 privind autorizarea institutiilor de credit, persoane juridice române, si a sucursalelor din România ale institutiilor de credit din state terte, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 6 decembrie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 16, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Îndeplinirea cerintei de experientă profesională necesită cunostinte teoretice si practice adecvate cu privire la activitătile ce urmează a fi desfăsurate de bancă. Persoanele nominalizate să exercite responsabilităti de conducere a băncii trebuie să detină si experientă în conducerea unei entităti sau a structurilor organizatorice ale acesteia, cu relevantă, inclusiv din perspectiva gradului de complexitate, pentru activitatea ce urmează să fie desfăsurată în cadrul băncii."

Art. II. - Regulamentul nr. 11/2007 privind autorizarea institutiilor de credit, persoane juridice române, si a sucursalelor din România ale institutiilor de credit din state terte, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 6 decembrie 2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările aduse prin prezentul regulament, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 12 august 2009.

Nr. 15.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.