MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 573/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 573            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 18 august 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            861. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare si control al sumelor anuale destinate gestionării durabile a fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice si juridice si a celui proprietate publică si privată a unitătilor administrativ-teritoriale si pentru aprobarea Procedurii de realizare a serviciilor silvice si de efectuare a controalelor de fond

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.456. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea structurii organizatorice a Secretariatului tehnic al Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor

 

2.268. - Ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind clasarea în Lista Monumentelor Istorice, grupa „B", a imobilului Casa „Partenie Cosma" din Bd. Victoriei nr. 25, municipiul Sibiu, judetul Sibiu

 

2.270. - Ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind clasarea în Lista Monumentelor Istorice, grupa „B", a imobilului Fostul spital I. O Brătianu din bd. Nicolae Bălcescu nr. 40, municipiul Buzău, judetul Buzău

 

2.271. - Ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind clasarea în Lista Monumentelor Istorice, grupa „B", a imobilului din str. Hegel nr. 7, municipiul Sibiu, judetul Sibiu

 

2.298. - Ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind declasarea partială din Lista Monumentelor Istorice a imobilului Fabrica de bere „Luther" din Sos. Orhideelor nr. 46, sectorul 1, Bucuresti, clasată în Lista Monumentelor Istorice cu adresa în Sos. Orhideelor nr. 64, sectorul 6, Bucuresti

 

2.328. - Ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind clasarea în Lista Monumentelor Istorice, grupa „B", a corpurilor Asi B - partea dinspre str. Dionisie Lupu, apartinând imobilului din str. Dionisie Lupu nr. 70-72, sectorul 1, Bucuresti

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare si control al sumelor anuale

destinate gestionării durabile a fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice si juridice

si a celui proprietate publică si privată a unitătilor administrativ-teritoriale si pentru aprobarea

Procedurii de realizare a serviciilor silvice si de efectuare a controalelor de fond

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 99 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de acordare, utilizare si control al sumelor anuale destinate gestionării durabile a fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice si juridice si a celui proprietate publică si privată a unitătilor administrativ-teritoriale, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Procedura de realizare a serviciilor silvice si de efectuare a controalelor de fond, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) Folosirea alocatiilor în alte scopuri decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) din anexa nr. 1 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei.

(2) Constatarea contraventiei prevăzute la alin. (1) si aplicarea sanctiunii se fac de către personalul silvic cu atributii de control din cadrul structurilor teritoriale de specialitate din subordinea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 4. - Prevederile art. 3 referitoare la contraventii se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. - (1) Formele de sprijin prevăzute la art. 97 alin. (1) lit. a), la art. 97 alin. (1) lit. b) pentru persoane juridice si la art. 97 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare, se vor finanta numai după primirea deciziei favorabile a Comisiei Europene privind ajutoarele de stat.

(2) Toate formele de sprijin prevăzute în Legea nr. 46/2008, cu modificările si completările ulterioare, vor fi continuate după data de 1 ianuarie 2010 numai după primirea deciziei favorabile a Comisiei Europene privind ajutoarele de stat.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.071/2006 privind aprobarea Normelor metodologice pentru acordarea, utilizarea si controlul sumelor destinate proprietarilor de păduri pentru gestionarea durabilă a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 23 august 2006.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

p. Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Cristian Făinisi,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 iulie 2009.

Nr. 861.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORME METODOLOGICE

de acordare, utilizare si control al sumelor anuale destinate gestionării durabile a fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice si juridice si a celui proprietate publică si privată a unitătilor administrativ-teritoriale

 

Art. 1. - Fundamentarea anuală a necesarului de fonduri pentru lucrările si/sau actiunile prevăzute la art. 97 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare, se face de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, la propunerea structurilor teritoriale de specialitate din subordine, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind elaborarea, aprobarea si finantarea actiunilor din fondurile bugetare.

Art. 2. - (1) Consiliul tehnico-economic al autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură analizează si avizează propunerea de defalcare a alocatiei bugetare destinate proprietarilor de păduri, pentru gestionarea durabilă a acestora, întocmită de directiile de specialitate din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(2) Propunerea de defalcare se face în raport cu importanta si prioritatea lucrărilor sau actiunilor necesare de realizat.


(3) Defalcarea alocatiilor bugetare, avizate în conformitate cu prevederile alin. (1), se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 3. - (1) Administrarea sau serviciile silvice, după caz, pentru proprietarii de fond forestier proprietate privată a persoanelor fizice si juridice cu suprafete mai mici sau egale cu 30 ha se realizează de către ocoalele silvice, la cerere, cu respectarea principiului teritorialitătii.

(2) Calculul alocatiilor bugetare destinate administrării sau serviciilor silvice, după caz, pentru proprietarii prevăzuti la alin. (1) se face conform metodologiei de calcul prevăzute în anexa nr. 1, plata acestora făcându-se lunar în contul ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, după caz.

(3) Calculul drepturilor financiare cuvenite drept compensatii reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită functiilor de protectie stabilite prin amenajamente silvice care determină restrictii în recoltarea de masă lemnoasă pentru proprietarii prevăzuti la alin. (1) se face conform metodologiei de calcul prevăzute în anexa nr. 2.

(4) Sumele destinate actiunilor de regenerare a pădurilor, prevăzute la art. 97 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 46/2008, cu modificările si completările ulterioare, se stabilesc ca diferentă între sumele necesare pentru finantarea integrală a lucrărilor prevăzute la art. 33 alin. (3) lit. a)-d) din acest act normativ, stabilite pe bază de deviz, si cele calculate la nivelul maxim pentru fondul de conservare si regenerare a pădurilor, conform prevederilor legale.

(5) Devizele pentru sumele prevăzute la alin. (4) se întocmesc de către ocoalele silvice care asigură serviciile silvice si se aprobă de structurile teritoriale de specialitate din subordinea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, care au si obligatia verificării modului de calcul pe baza căruia s-a stabilit nivelul maxim al fondului de conservare si regenerare a pădurilor.

(6) Acordarea sumelor prevăzute la alin. (4) se face numai după utilizarea integrală a bugetului din fondul de conservare si regenerare a pădurilor.

(7) Programarea, promovarea, urmărirea derulării în timp si receptia serviciilor si lucrărilor efectuate, pentru actiunile prevăzute la art. 97 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 46/2008, cu modificările si completările ulterioare, se fac potrivit reglementărilor legale privind prevenirea, constatarea, evaluarea si aprobarea pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase si celor privind investitiile publice, de structurile teritoriale de specialitate din subordinea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, în colaborare cu directiile de specialitate din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, conform competentelor legale, în baza solicitărilor ocoalelor silvice care asigură serviciile silvice.

(8) Atribuirea contractelor de servicii si lucrări pentru actiunile prevăzute la art. 97 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 46/2008, cu modificările si completările ulterioare, se face potrivit procedurilor legale privind achizitiile publice, de către ocoalele silvice care asigură serviciile silvice.

(9) Sumele prevăzute anual în bugetul de stat destinate refacerii pădurilor si a căilor forestiere de transport afectate de calamităti naturale sau de incendii se alocă numai dacă sumele constituite la nivel maxim în fondul de conservare si regenerare a pădurilor sunt insuficiente.

(10) Documentatiile tehnico-economice pentru actiunile prevăzute la art. 97 alin.(1) lit. e) din Legea nr. 46/2008, cu modificările si completările ulterioare, se elaborează si se aprobă conform prevederilor legale în vigoare privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii.

(11) Lucrările de combatere a bolilor si dăunătorilor din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice si juridice, prevăzute la art. 97 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 46/2008, cu modificările si completările ulterioare, se execută în baza procedurilor de achizitie publică organizate de ocoalele silvice care asigură administrarea sau serviciile silvice, după caz, pe bază de comenzi date de structurile teritoriale de specialitate din subordinea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, sub coordonarea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 4. - (1) În scopul sprijinirii înfiintării asociatiilor de proprietari de păduri si dezvoltării acestora prin achizitia de logistică necesară administrării si gospodăririi eficiente a pădurilor, se acordă de la bugetul de stat următoarele alocatii:

a) asociere de minimum 100 ha - 500 lei;

b) asociere de peste 100 ha si până la 200 ha inclusiv - 1.500 lei;

c) asociere de peste 200 ha si până la 500 ha inclusiv - 2.500 lei;

d) asociere de peste 500 ha - 3.500 lei.

(2) Alocatiile bugetare prevăzute la alin. (1) se acordă o singură dată după înscrierea asociatiei în Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscriptie teritorială aceasta îsi are sediul.

Art. 5. - Documentatia pentru acordarea alocatiilor bugetare prevăzute la art. 97 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 46/2008, cu modificările si completările ulterioare, se transmite de către structurile teritoriale de specialitate din subordinea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură către directia care gestionează bugetul din cadrul acestei autorităti si cuprinde:

a) cererea de decontare semnată de seful structurii teritoriale de specialitate din subordinea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură;

b) formularul de decont, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3;

c) fisa de calcul al sumelor pentru asigurarea administrării sau serviciilor silvice, după caz, întocmită de ocolul silvic care efectuează administrarea sau serviciile silvice, după caz, si avizată de structurile teritoriale de specialitate din subordinea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 6. - Documentatia pentru acordarea alocatiilor bugetare prevăzute la art. 97 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 46/2008, cu modificările si completările ulterioare, se transmite de către structurile teritoriale de specialitate din subordinea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură către directia care gestionează bugetul din cadrul acestei autorităti si cuprinde:

a) cererea de decontare semnată de seful structurii teritoriale de specialitate din subordinea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură;

b) formularul de decont, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4;

c) copie de pe documentul de proprietate;

d) copie de pe contractul de administrare sau de servicii silvice, după caz, valabil pe perioada pentru care se solicită alocatia bugetară;

e) fisa de calcul al drepturilor financiare cuvenite pentru compensatii, prevăzute la art. 3 alin. (3), întocmită de ocolul


silvic care efectuează administrarea sau serviciile silvice, după caz, si avizată de structurile teritoriale de specialitate din subordinea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură;

f) copie de pe descrierea parcelară din amenajamentul silvic în vigoare, certificată de ocolul silvic care efectuează administrarea sau serviciile silvice, după caz.

Art. 7. - Documentatia pentru acordarea alocatiilor bugetare prevăzute la art. 97 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 46/2008, cu modificările si completările ulterioare, se transmite de către structurile teritoriale de specialitate din subordinea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură către directia care gestionează bugetul din cadrul acestei autorităti si cuprinde:

a) cererea de decontare semnată de seful structurii teritoriale de specialitate din subordinea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură;

b) formularul de decont, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5;

c) copie de pe documentul de proprietate;

d) copie de pe contractul de administrare sau de servicii silvice, după caz;

e) situatia de lucrări întocmită de ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, după caz, însusită de reprezentantul structurii teritoriale de specialitate din subordinea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură;

f) procesul-verbal de receptie a lucrărilor executate;

g) copie de pe factura fiscală emisă de persoana juridică care a executat lucrarea;

h) nota de constatare a reprezentantului structurii teritoriale de specialitate din subordinea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, din care să rezulte clar respectarea prevederilor art. 3 alin. (9) si (10).

Art. 8. - Documentatia pentru acordarea alocatiilor bugetare prevăzute la art. 97 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 46/2008, cu modificările si completările ulterioare, se transmite de către structurile teritoriale de specialitate din subordinea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură către directia care gestionează bugetul din cadrul acestei autorităti si cuprinde:

a) cererea de decontare semnată de seful structurii teritoriale de specialitate din subordinea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură;

b) formularul de decont, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6;

c) copie de pe documentul de proprietate;

d) copie de pe contractul de administrare sau de servicii silvice, după caz;

e) situatia de lucrări întocmită de persoana juridică care a executat lucrarea însusită de ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, după caz, si de reprezentantul structurii teritoriale de specialitate din subordinea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură;

f) copie de pe factura fiscală emisă de persoana juridică care a executat lucrarea.

Art. 9. - Documentatia pentru acordarea alocatiilor bugetare prevăzute la art. 97 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 46/2008, cu modificările si completările ulterioare, se transmite de către structurile teritoriale de specialitate din subordinea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură către directia care gestionează bugetul din cadrul acestei autorităti si cuprinde:

a) cererea de decontare semnată de seful structurii teritoriale de specialitate din subordinea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură;

b) formularul de decont, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7, respectiv modelului prevăzut în anexa nr. 8, după caz;

c) copie de pe documentul de proprietate;

d) copie de pe contractul de administrare sau de servicii silvice, după caz;

e) situatia de lucrări întocmită de persoana juridică care a executat lucrarea însusită de ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, după caz, si de reprezentantul structurii teritoriale de specialitate din subordinea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură;

f) borderoul situatiilor de lucrări;

g) procese-verbale de receptie a lucrărilor executate pentru refacerea pădurilor;

h) copie de pe factura fiscală emisă de persoana juridică care a executat lucrarea;

i) proces-verbal de receptie la terminarea lucrărilor;

j) proces-verbal de receptie a serviciilor de proiectare si de verificare a proiectelor tehnice;

k) copie a contractului pentru dirigintii de santier pentru refacerea căilor forestiere de transport.

Art. 10. - Documentatia pentru acordarea alocatiilor bugetare prevăzute la art. 97 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 46/2008, cu modificările si completările ulterioare, se transmite de către structurile teritoriale de specialitate din subordinea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură către directia care gestionează bugetul din cadrul acestei autorităti si cuprinde:

a) cererea de decontare semnată de seful structurii teritoriale de specialitate din subordinea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură;

b) formularul de decont, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9;

c) copie de pe factura fiscală;

d) copie de pe certificatul de înscriere în Registrul asociatiilor si fundatiilor;

e) copie de pe actul constitutiv al asociatiei din care să rezulte suprafata de pădure inclusă în asociatie.

Art. 11. - Decontarea cheltuielilor aferente lucrărilor prevăzute la art. 97 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 46/2008, cu modificările si completările ulterioare, se face pe bază de factură fiscală, numai în baza avizului Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, potrivit anexei nr. 10.

Art. 12. - (1) Documentele primare, actele de decontare si de evidentă a cheltuielilor efectuate din alocatiile bugetare aprobate se îndosariază distinct si se înregistrează în conturi, separat de orice alte cheltuieli.

(2) Sumele necesare decontării se transmit de către directia care gestionează bugetul din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 30 de zile, către structurile teritoriale de specialitate din subordinea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură sau ocoalele silvice care asigură administrarea sau serviciile silvice, după caz, în limita fondurilor alocate autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură cu această destinatie.

(3) Plătile efectuate din alocatiile bugetare sunt supuse controlului financiar preventiv, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 13. - Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.


 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

METODOLOGIE

de calcul al cheltuielilor destinate administrării sau serviciilor silvice, după caz, pentru proprietarii de fond forestier proprietate privată a persoanelor fizice si juridice cu suprafete mai mici sau egale cu 30 ha

 

A. Valoarea sumelor destinate administrării fondului forestier se calculează cu formula:

Vta = Va * Sp

Sp - suprafata aflată în proprietate (ha)

Va = ((Smbe*12/Sc) + Ca*12/Sc) * 115%

Va - contravaloarea administrării pe an si pe hectar (lei)

Smbe - salariul mediu brut pe economie comunicat de Institutul National de Statistică pentru luna iunie a anului precedent efectuării administrării (lei)

Se - suprafata medie a unui canton silvic, respectiv:

- 300 ha în zona de câmpie

- 600 ha în zona de deal

- 1.000 ha în zona de munte

Ca - valoare cote angajator aferente Smbe (lei) 15% - cheltuieli indirecte

B. Valoarea sumelor destinate serviciilor silvice se calculează cu formula:

Vta = Va * Sp

Sp - suprafata aflată în proprietate (ha)

Va = ((Smbe*12/Sc) + Ca*12/Sc) * 110%

Va - contravaloarea administrării pe an si pe hectar (lei)

Smbe - salariul mediu brut pe economie comunicat de Institutul National de Statistică pentru luna iunie a anului precedent efectuării administrării (lei)

Se - suprafata medie a unui canton silvic, respectiv:

- 300 ha în zona de câmpie

- 600 ha în zona de deal

- 1.000 ha în zona de munte

Ca - valoare cote angajator aferente Smbe (lei) 10% - cheltuieli indirecte

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

METODOLOGIE

de calcul al compensatiilor cuvenite proprietarilor persoane fizice si juridice, reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează datorită functiilor de protectie stabilite prin amenajamente silvice care determină restrictii în recoltarea de masă lemnoasă

 

Art. 1. - Prezenta metodologie reglementează modul de calcul al compensatiilor care se acordă de către stat persoanelor fizice si juridice pentru functiile de protectie asigurate de pădurile proprietate privată încadrate la tipurile functionale T-i si T2, respectiv tipurile functionale pentru care nu se reglementează procesul de productie.

Art. 2. - (1) Pentru calculul compensatiilor se foloseste următoarea relatie:

C = S x Pm| x Cr x fj x kj

(2) În relatia prevăzută la alin. (1), simbolurile folosite au următoarele semnificatii:

a) C - valoarea compensatiei care se acordă, exprimată în lei/an;

b) S - suprafata terenului pentru care s-a solicitat acordarea de compensatii pentru functiile de protectie, exprimată în hectare;

c) Pmi - pretul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, exprimat în lei/m3;

d) Cr - cresterea medie la exploatabilitate a speciei principale majoritare din compozitia arboretului existent la clasa de productie reală a acesteia, exprimată în m3/an/ha;

e) fj - factorul de corectie al Pm|, stabilit în functie de specia principală majoritară astfel:

f) răsinoase: f-| = 0,95; e2)fag:f2 = 1,00; e3) cvercinee si frasin: f3 = 1,65; e4) specii moi si salcâm: f4 = 0,40;

e5)specii tari, altele decât cele prevăzute la lit. e2 si e3: f3 = 0,75;

f) kj- coeficientul de corectie a valorii compensatiei, stabilit în functie de tipul functional de pădure si de vârsta arboretului astfel:

f1) pentru tipul functional T-i si pentru tipul functional T2, cu exceptia arboretelor încadrate în categoriile functionale prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta metodologie, k-i = 1,0;

f2) pentru tipul functional T2, numai pentru arboretele încadrate în categoriile functionale prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta metodologie se aplică după cum urmează:

a) pentru arboretele cu vârste între 3/4 si vârsta exploatabilitătii tehnice, k2 = 0,7;

b) pentru arboretele care depăsesc vârsta exploatabilitătii tehnice, k2 = 0,3.

Art. 3. - Pentru pădurile încadrate în tipul functional 2 - T2 - se acordă compensatii numai pentru arboretele a căror vârstă este mai mare sau egală cu 3/4 din vârsta exploatabilitătii tehnice, stabilită conform normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor, pentru specia principală sau majoritară, după caz.

Art. 4. - (1) Cresterea medie la exploatabilitate Cr, prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. d), se stabileste în functie de compozitia arboretului.

(2) Dacă în compozitia arboretului este o singură specie principală, Crse stabileste pentru aceasta.

(3) Dacă în compozitia arboretului sunt două sau mai multe specii principale, Crse stabileste după cum urmează:

a) dacă este o specie principală majoritară, Cr se stabileste conform prevederilor alin. (2);

b) dacă sunt două sau mai multe specii principale care participă în aceeasi proportie, Cr se stabileste pentru specia principală corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure.

(4) Dacă în compozitia arboretului nu este o specie principală, Cr se stabileste prin asimilare cu alte specii după cum urmează:

a) mesteacăn - în etajul forestier montan (FM-i-FM3 );

b) carpen - în etajul forestier deluros (FD-i-FD4);


c) plop alb si negru - în etajul forestierele câmpie, silvostepă si stepă deluros (CF-SS).

Art. 5. - Cresterea medie anuală la exploatabilitate a arboretului pentru principalele specii forestiere, pe specii si clase de productie, sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta metodologie.

Art. 6. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

CATEGORIILE FUNCTIONALE DIN TIPUL FUNCTIONAL 2 (T2)

în care se încadrează arboretele pentru care la calculul compensatiilor se aplică coeficientul de corectie k2

 

Nr. crt.

Norma tehnică în baza căreia a fost elaborat amenajamentul silvic în vigoare

Grupa si categoria de folosinte

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor, editia 1986

I-2A

I-2C

I-2E

I-2F

I-2H

I-2I

I-3B

I-3C

I-3F

I-3K

2

Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor, editia 2000

I-2A

I-3K

I-2E

I-2F

I-2H

I-2I

I-3B

I-3C

I-3F

-

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

CRESTEREA MEDIE ANUALĂ LA EXPLOATABILITATE A ARBORETULUI

pentru principalele specii forestiere, pe specii si clase de productie (m3/an/ha)

 

 

 

Nr. crt.

Specii forestiere

Clasa de productie

I

II

III

IV

V

1

Molid

13,8

12,2

10,5

8,1

5,7

2

Brad

12,7

10,8

9,4

7,8

5,9

3

Pin silvestru

12,1

9,4

7,4

5,2

3,0

4

Pin negru

10,9

8,6

6,6

4,6

2,8

5

Lari ce

10,5

8,9

7,5

5,7

3,6

6

Fag

11,0

9,1

7,6

6,0

4,4

7

Gorun din sământă

7,5

7,0

5,5

4,7

3,3

8

Gorun din lăstari

8,6

7,2

5,7

4,4

3,1

9

Stejar din sământă

10,6

8,8

7,6

6,2

4,7

10

Stejar din lăstari

9,2

7,5

5,9

4,9

3,9

11

Cer

8,8

7,8

6,3

4,9

3,9

12

Gârnită

6,8

5,9

5,2

4,4

3,5

13

Carpen

10,2

8,8

7,5

5,9

4,6

14

Mesteacăn

9,4

7,9

6,4

4,8

3,2

15

Tei

12,7

10,8

9,1

7,2

5,2

16

Salcâm (plantatii)

18,7

14,7

10,3

6,4

3,3

17

Salcâm (lăstari)

16,5

13,2

9,3

5,7

3,1

18

Plop alb si negru

19,5

15,0

11,6

7,8

4,8

19

Plop selectionat

30,1

23,7

18,0

13,0

8,2

20

Salcie din sământă

27,5

23,9

19,2

14,2

9,5

21

Salcie din sulinari

20,8

18,9

16,5

12,4

8,2


ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

DECONT JUSTIFICATIV*)

privind acordarea alocatiilor bugetare proprietarilor de păduri în vederea gestionării durabile a fondului forestier, conform prevederilor art. 97 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare, pentru: Administrarea sau serviciile silvice, după caz, pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice si juridice, dacă suprafata proprietătii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha, pe luna......................, anul...............

 

- model -

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vânătoare............................

 

Avizat

Directia Generală a Finantelor Publice

.......................................................

 

1. Amplasamentul suprafetei pentru care se asigură administrarea sau serviciile silvice, după caz: judetul.........................., localitatea...................................., Ocolul Silvic...............................

2. Beneficiarii lucrării:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele/ denumirea persoanei juridice

C.N.P./ C.U.I.

Nr. si data actului de proprietate/ Nr. si data contractului de administrare sau de servicii silvice, după caz

UP

ua

Suprafata

- ha -

Valoarea

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoane fizice si juridice pentru care administrarea sau serviciile silvice, după caz, este/sunt asigurată/asigurate de ocolul silvic:.......................................................................................................................................................................................................

3. Descrierea lucrării:..........................................................................................................................................................

4. Valoarea totală (inclusiv TVA):....................................................................................................................................lei

5. Ocolul silvic care realizează administrarea sau serviciile silvice, după caz:

Denumirea............................................................................................................................................................................

Sediul: Comuna/Orasul................................................................., str..............................................................nr..............

Numărul de înmatriculare în registrul comertului/numărul de înregistrare în Registrul asociatiilor si fundatiilor........................

Numărul unic de înregistrare fiscală.....................................................................................................................................

 

Seful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, după caz,

Inspector-sef,
.......................................................

.......................................................

(numele si prenumele)

LS./S.S.

Contabil-sef,

.......................................................


*) Se întocmeste un singur decont pentru toate persoanele fizice si juridice ale căror păduri sunt administrate sau au asigurate serviciile silvice, după caz, de acelasi ocol silvic.

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

DECONT JUSTIFICATIV

privind acordarea alocatiilor bugetare proprietarilor de păduri în vederea gestionării durabile a fondului forestier national, conform prevederilor art. 97 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare, prin: Acordarea unor compensatii reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită functiilor de protectie stabilite prin amenajamentele silvice care determină restrictii în recoltarea de masă lemnoasă, pentru anul.................

- model -

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vânătoare............................

 

Avizat

Directia Generală a Finantelor Publice

.......................................................

 

1. Amplasamentul suprafetei pentru care se acordă compensatii: judetul........................., localitatea...................................., Ocolul Silvic...............................


2. Beneficiarii lucrării*):

 

Nr. crt.

Numele si prenumele/ denumirea persoanei juridice

C.N.P./ C.U.I.

Nr. si data actului de proprietate/ Nr. si data contractului de administrare sau de servicii silvice, după caz

UP

ua

Suprafata

- ha -

Valoarea

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Functia pentru care se acordă compensatii:....................................................................................................................

4. Valoarea totală:.............................................................................................................................................................lei

 

Inspector-sef,
.......................................................

Contabil-sef,

.......................................................


*) Se vor înscrie toti solicitantii, indiferent de localitate sau judet, din perioada pentru care se întocmeste decontul.

 

ANEXA Nr. 5

la normele metodologice

 

DECONT JUSTIFICATIV*)

privind acordarea alocatiilor bugetare proprietarilor de păduri în vederea gestionării durabile a fondului forestier national, conform prevederilor art. 97 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare, pentru: Asigurarea diferentei dintre sumele necesare pentru finantarea integrală a lucrărilor prevăzute la art. 33 alin. (3) lit. a)-d)din Legea nr. 46/2008, cu modificările si completările ulterioare, si sumele calculate la nivel maxim în fondul de conservare si regenerare a pădurilor

- model -

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vânătoare............................

 

 

Avizat

Directia Generală a Finantelor Publice

.......................................................

 

1. Amplasamentul terenului pe care se execută lucrările: judetul........................., comuna..............................................,

localitatea...................................., Ocolul Silvic...............................

2. Beneficiarii lucrării:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele/ denumirea persoanei juridice

C.N.P./ C.U.I.

Nr. si data actului de proprietate/ Nr. si data contractului de administrare sau de servicii silvice, după caz

UP

ua

Suprafata

- ha -

Valoarea

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Descrierea lucrării:...........................................................................

4. Valoarea stabilită pe bază de deviz:..................................................................................lei

5. Contributia beneficiarului (valoarea constituită în fondul de conservare si regenerare)......................................lei

6. Alocatiile bugetare de acordat (pct. 4 si pct. 5 din prezenta anexă)...........................lei

7. Ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, după caz:

Denumirea....................................................................................................................................

Orasul/Comuna............................, str.............................................nr..........Judetul.....................

8. Executantul:

Denumirea....................................................................................................................................

Comuna/Orasul..............................., str.........................................nr........................................

Numărul de înmatriculare în registrul comertului.........................................................................

Codul fiscal..................................................................................................................................

 

Seful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, după caz,

Inspector-sef,
.......................................................

.......................................................

(numele si prenumele)

LS./S.S.

Contabil-sef,

.......................................................


*) Se întocmeste un singur decont pentru toate persoanele fizice si juridice ale căror păduri sunt administrate sau au asigurate serviciile silvice, după caz, de acelasi ocol silvic.


 

ANEXA Nr. 6

la normele metodologice

 

DECONT JUSTIFICATIV*)

privind acordarea alocatiilor bugetare proprietarilor de păduri în vederea gestionării durabile a fondului forestier national, conform prevederilor art. 97 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare, pentru lucrarea: Combaterea bolilor si dăunătorilor din fondul forestier proprietate privată

- model -

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vânătoare............................

 

Avizat

Directia Generală a Finantelor Publice

.......................................................

 

1. Amplasamentul suprafetei pe care se execută lucrările: judetul.........................., comuna.........................................,

localitatea...................................., Ocolul Silvic..............................., denumirea locului............................

2. Beneficiarii lucrării:

Persoane fizice si juridice ale căror păduri sunt administrate ori au asigurate serviciile silvice, după caz, de către ocolul silvic:.......................................................................................................................................................................................................

3. Descrierea lucrării:..........................................................................................................................................................

4. Valoarea totală (inclusiv TVA):....................................................................................................................................lei

5. Executantul:

Denumirea...........................................................................................................................................................................

Comuna/Orasul...................................................................., str.........................................................nr...............................

Numărul de înmatriculare în registrul comertului..................................................................................................................

Codul fiscal..................................................................................................................................................................................

 

Seful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, după caz,

Inspector-sef,
.......................................................

.......................................................

(numele si prenumele)

LS./S.S.

Contabil-sef,

.......................................................


*) Se întocmeste un singur decont pentru toate persoanele fizice si juridice ale căror păduri sunt administrate sau au asigurate serviciile silvice, după caz, de acelasi ocol silvic.

 

ANEXA Nr. 7

la normele metodologice

 

DECONT JUSTIFICATIV

privind acordarea alocatiilor bugetare proprietarilor de păduri în vederea gestionării durabile a fondului forestier national, conform prevederilor art. 97 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare, pentru lucrarea: Refacerea căilor forestiere de transport afectate de calamităti naturale

- model -

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vânătoare............................

 

Avizat

Directia Generală a Finantelor Publice

.......................................................

 

1. Amplasamentul căii forestiere de transport pe care se execută lucrările: judetul.........................., comuna......................., localitatea...................................., Ocolul Silvic..............................., unitatea de productie......................., unitatea amenajistică ..........................................., denumirea............................................

2. Beneficiarii lucrării:

a) Persoana juridică:

Denumirea............................................................................................................................................................................

Sediul....................................................................................................................................................................................

Numărul de înmatriculare în registrul comertului.....................................................................................................................

Codul fiscal.................................................................................................................................................................................

b) Persoana fizică:

Numele si prenumele................................................................................................................................................................

Adresa: judetul..................., comuna................................, localitatea........................................, str.................nr...........

Buletinul/Cartea de identitate...............................................................................................................................................


Codul numeric personal........................................................................................................................................................

3. Descrierea lucrării:............................................................................................................................................................

4. Valoarea (inclusiv TVA):.................................................................................................................................................lei

5. Ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, după caz:

Denumirea..................................................................................................................................................................................

Orasul/Comuna............................, str....................................................................nr................Judetul...............................

6. Executantul:

Denumirea.............................................................................................................................................................................

Comuna/Orasul......................................................, str.....................................................nr.................................................

Numărul de înmatriculare în registrul comertului..................................................................................................................

Codul fiscal.............................................................................................................................................................................

 

Seful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, după caz,

Inspector-sef,
.......................................................

.......................................................

(numele si prenumele)

LS./S.S.

Contabil-sef,

.......................................................

 

ANEXA Nr. 8

la normele metodologice

 

DECONT JUSTIFICATIV*)

privind acordarea alocatiilor bugetare proprietarilor de păduri în vederea gestionării durabile a fondului forestier national, conform prevederilor art. 97 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare, pentru lucrarea: Refacerea pădurilor afectate de calamităti naturale sau de incendii cu autor necunoscut

- model -

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vânătoare............................

 

Avizat

Directia Generală a Finantelor Publice

.......................................................

 

1. Amplasamentul terenului pe care se execută lucrările: judetul........................., localitatea...................................., Ocolul

Silvic...............................

2. Beneficiarii lucrării:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele/ denumirea persoanei juridice

C.N.P./ C.U.I.

Nr. si data actului de proprietate/ Nr. si data contractului de administrare sau de servicii silvice, după caz

UP

ua

Suprafata

- ha -

Valoarea

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoane fizice si juridice pentru care administrarea sau serviciile silvice, după caz, este/sunt asigurată/asigurate de ocolul ilvic:.................................................................................................................................................................................................

3. Descrierea lucrării:...........................................................................................................................................................

4. Valoarea (inclusiv TVA):...............................................................................................................................................lei

5. Ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, după caz:

Denumirea............................................................................................................................................................................

Orasul/Comuna...................................................., str.............................................nr......................Judetul.....................

6. Executantul:

Denumirea............................................................................................................................................................................

Comuna/Orasul............................................., str.........................................nr.....................Judetul................................

Numărul de înmatriculare în registrul comertului..................................................................................................................

Numărul unic de înregistrare fiscală.....................................................................................................................................

 

Seful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, după caz,

Inspector-sef,
.......................................................

.......................................................

(numele si prenumele)

LS./S.S.

Contabil-sef,

.......................................................


*) Se întocmeste un singur decont pentru toate persoanele fizice si juridice ale căror păduri sunt administrate sau au asigurate serviciile silvice, după caz, de acelasi ocol silvic.


 

ANEXA Nr. 9

la normele metodologice

 

DECONT JUSTIFICATIV

privind acordarea alocatiilor bugetare proprietarilor de păduri în vederea gestionării durabile a fondului forestier national, conform prevederilor art. 97 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare, pentru lucrarea: Sprijinirea înfiintării si dezvoltării asociatiilor de proprietari de păduri

- model -

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vânătoare.................

 

Avizat

Directia Generală a Finantelor Publice

.......................................................

 

1. Beneficiarul lucrării: Persoana juridică:

Denumirea...............................................................................................................................................................................

Sediul...................................................................................................................................................................................

Numărul de înmatriculare în Registrul asociatiilor si fundatiilor............................................................................................

Codul fiscal...........................................................................................................................................................................

2. Descrierea lucrării:...........................................................................................................................................................

3. Valoarea (cuantum fix):................................................................................................................................................lei

 

Inspector-sef,
.......................................................

Contabil-sef,

.......................................................

 

ANEXA Nr. 10

la normele metodologice

 

DECONT JUSTIFICATIV

privind acordarea alocatiilor bugetare proprietarilor de păduri în vederea efectuării unor lucrări în scopul asigurării integritătii fondului forestier national, conform prevederilor art. 97 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare, pentru lucrarea: Punerea la dispozitie proprietarilor de păduri a materialelor de educatie forestieră privind ocrotirea si conservarea pădurilor

- model -

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vânătoare.................

 

Avizat

Directia Generală a Finantelor Publice

.......................................................

 

1. Beneficiarii lucrării:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele/ denumirea persoanei juridice

C.N.P.

C.U.I.

Localitatea

Judetul

Valoarea - lei -

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Denumirea lucrării:............................................................................................................................................................

3. Valoarea (inclusiv TVA):...............................................................................................................................................lei

4. Alocatii bugetare de acordat.........................................................................................................................................lei

 

Inspector-sef,
.......................................................

Contabil-sef,

.......................................................


ANEXA Nr. 2

 

PROCEDURA

de realizare a serviciilor silvice si de efectuare a controalelor de fond

 

Art. 1. - În scopul gestionării durabile a pădurilor, indiferent de forma de proprietate, proprietarii de păduri din România sunt obligati să asigure, prin ocoale silvice care se înfiintează si functionează în conditiile legii, administrarea sau serviciile silvice, după caz, pentru pădurile pe care le au în proprietate.

Art. 2. - (1) Ocoalele silvice constituite în conditiile legii sunt obligate, la cerere, să asigure pe baze contractuale administrarea sau asigurarea serviciilor silvice, după caz, pentru proprietarii de păduri, cu respectarea principiului teritorialitătii si cu adaptarea corespunzătoare a statutului de functionare.

(2) Pentru suprafetele de fond forestier mai mici sau egale cu 30 ha, decontarea costurilor administrării sau serviciilor silvice se realizează în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la normele metodologice.

(3) Pentru suprafetele de fond forestier mai mari de 30 ha, ocoalele silvice sunt obligate ca în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri să facă publice limitele minime si maxime ale valorii tarifelor de administrare sau asigurarea serviciilor silvice, după caz.

(4) Ofertele de tarife prevăzute la alin. (3) se publică de fiecare ocol silvic care are activitate pe raza unei unităti administrativ-teritoriale, la locul de afisaj al primăriei unitătii administrativ-teritoriale respective, cu obligatia actualizării anuale si urmăririi existentei acestora.

(5) Tarifele prevăzute la alin. (2) si (3) se fundamentează de către ocolul silvic si se aprobă de către structurile teritoriale de specialitate din subordinea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(6) În tarifele prevăzute la alin. (2) si (3) nu se includ:

a) cheltuielile necesare pentru aprovizionarea materială în vederea realizării lucrărilor de împăduriri, a lucrărilor de combatere a dăunătorilor forestieri si a unor lucrări a căror necesitate rezultă din aparitia unor situatii exceptionale;

b) cheltuielile necesare pentru realizarea lucrărilor silvice.

(7) Cheltuielile prevăzute la alin. (6) se suportă de către proprietar.

Art. 3. - Ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice este obligat să realizeze lucrările tehnice necesare pentru a asigura managementul corespunzător al proprietătii forestiere respective, cu aplicarea regulilor regimului silvic.

Art. 4. - (1) Ocolul silvic este obligat să comunice structurii teritoriale de specialitate din subordinea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, care are competentă teritorială, situatia contractelor încheiate, pe tipuri, si anume servicii silvice sau de administrare, pe proprietari si pe unitătile administrativ-teritoriale unde se găsesc pădurile pentru care au fost încheiate contracte.

(2) Comunicarea prevăzută la alin. (1) se face în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) După îndeplinirea obligatiei prevăzute la alin. (2), comunicarea se face în termen de 30 de zile de la data încheierii unui contract.

Art. 5. - Ocolul silvic este obligat să întocmească evidenta constituirii si utilizării fondului de conservare si regenerare a pădurilor pentru fiecare proprietar.

Art. 6. - Obligatiile proprietarilor de păduri, prevăzute la art. 17 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare, indiferent de mărimea proprietătii si de forma de proprietate, sunt preluate de ocolul silvic înfiintat de proprietar sau de ocolul silvic cu care acesta are încheiat contract de administrare sau de servicii silvice.

Art. 7. - Preluarea unei suprafete de fond forestier pentru care nu este încheiat contract de administrare sau de servicii silvice ori contractul a încetat din orice motive, si anume prin reziliere, prin expirarea termenului si altele asemenea sau dacă ocolului silvic i s-a retras autorizatia de functionare, se face la solicitarea proprietarului, prin control de fond.

Art. 8. - Contractul de administrare sau de servicii silvice se semnează odată cu procesul-verbal de predare-primire încheiat în baza controlului de fond.

Art. 9. - Controlul de fond se va efectua, în cel mult 30 de zile de la data solicitării, de către un reprezentant al structurii teritoriale de specialitate din subordinea autoritătii publice care răspunde de silvicultură, în prezenta proprietarului sau a unui împuternicit al acestuia, a unui delegat al ocolului silvic care urmează să asigure administrarea sau serviciile silvice, împuternicit de către seful de ocol, a pădurarului care preia si, după caz, a pădurarului care predă suprafata de fond forestier.

Art. 10. - Controlul de fond prevăzut la art. 7 urmăreste următoarele aspecte:

a) limitele fondului forestier pentru a stabili eventualele încălcări de hotar;

b) starea bornelor de hotar si a limitelor amenajistice;

c) identificarea arborilor, puietilorsau lăstarilor tăiati, rupti ori scosi din rădăcini, fără drept, prin parcurgerea întregii suprafete, evaluarea prejudiciilor si calculul pagubelor;

d) modul de delimitare pe teren a zonelor si traseelor autorizate pentru păsunat, adăpat si adăpostire, după caz.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

pentru aprobarea structurii organizatorice a Secretariatului tehnic al Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor

 

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 132/1999 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă structura organizatorică a Secretariatului tehnic al Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Dumitru-Nicu Cornoiu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 august 2009.

Nr. 1.456.

 

ANEXĂ*)

 

CONSILIUL NATIONAL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULTILOR

SECRETARIATUL TEHNIC

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.


 

MINISTERUL CULTURII, CULTELOR SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista Monumentelor Istorice, grupa „B", a imobilului Casa „Partenie Cosma" din Bd. Victoriei nr. 25, municipiul Sibiu, judetul Sibiu

 

În temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările ulterioare,

tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 29/E din 28 ianuarie 2009,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul Casa „Partenie Cosma" din Bd. Victoriei nr. 25, municipiul Sibiu, judetul Sibiu, se clasează ca monument istoric, grupa „B", cod în Lista Monumentelor Istorice SB-II-m-B-20952.

Art. 2. - Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Judetului Sibiu va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national,

Theodor Paleologu

 

Bucuresti, 17 iunie 2009.

Nr. 2.268.

 

MINISTERUL CULTURII, CULTELOR SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista Monumentelor Istorice, grupa „B", a imobilului Fostul spital I. C. Brătianu din bd. Nicolae Bălcescu nr. 40, municipiul Buzău, judetul Buzău

 

În temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 1 lit. a) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările ulterioare,

tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 71/E din 25 martie 2009,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul Fostul spital I. C. Brătianu din bd. Nicolae Bălcescu nr. 40, municipiul Buzău, judetul Buzău, se clasează ca monument istoric, grupa „B", cod în Lista Monumentelor Istorice BZ-ll-m-B-20957.

Art. 2. - Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Judetului Buzău va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national,

Theodor Paleologu

 

Bucuresti, 17 iunie 2009.

Nr. 2.270.

 


MINISTERUL CULTURII, CULTELOR SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista Monumentelor Istorice, grupa „B", a imobilului din str. Hegel nr. 7, municipiul Sibiu, judetul Sibiu

 

În temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările ulterioare,

tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 35/E din 28 ianuarie 2009,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul din str. Hegel nr. 7, municipiul Sibiu, judetul Sibiu, se clasează ca monument istoric, grupa „B", cod în Lista Monumentelor Istorice SB-II-m-B-20953.

Art. 2. - Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Judetului Sibiu va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national,

Theodor Paleologu

 

Bucuresti, 17 iunie 2009.

Nr. 2.271.

 

MINISTERUL CULTURII, CULTELOR SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind declasarea partială din Lista Monumentelor Istorice a imobilului Fabrica de bere „Luther" din Sos. Orhideelor nr. 46, sectorul 1, Bucuresti, clasată în Lista Monumentelor Istorice cu adresa în Sos. Orhideelor nr. 64, sectorul 6, Bucuresti

 

în temeiul prevederilor art. 19 alin. (3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările ulterioare,

tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 116/E/2009,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul Fabrica de bere „Luther" din Sos. Orhideelor nr. 46, sectorul 1, Bucuresti, clasată în Lista Monumentelor Istorice cu adresa în Sos. Orhideelor nr. 64, sectorul 6, Bucuresti, având regimul juridic de monument istoric, grupa B, cod B-II-m-B-19313, se declasează partial. Este mentinut în Lista Monumentelor Istorice imobilul Fabrica de bere „Luther", cu adresa în Sos. Orhideelor nr. 46, sectorul 1, Bucuresti, cod B-II-a-B-19313, cu următoarele componente:

- orzăria, cod B-II-m-B-19313.01;

- măltăria, cod B-II-m-B-19313.02;

- pavilionul administrativ, cod B-II-m-B-19313.03;

- ateliere si magazii - fatada dinspre Str. Fluviului, cod B-II-m-B-19313.04.

Art. 2. - Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Municipiului Bucuresti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 5 zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national,

Theodor Paleologu

 

Bucuresti, 13 iulie 2009.

Nr. 2.298.


 

MINISTERUL CULTURII, CULTELOR SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista Monumentelor Istorice, grupa „B", a corpurilor Asi B - partea dinspre str. Dionisie Lupu, apartinând imobilului din str. Dionisie Lupu nr. 70-72, sectorul 1, Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. e) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările ulterioare,

tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 97/E/2009,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Corpurile A si B - partea dinspre str. Dionisie Lupu, apartinând imobilului din str. Dionisie Lupu nr. 70-72, sectorul 1, Bucuresti, se clasează ca monumente istorice, grupa „B", cod în Lista Monumentelor Istorice B-II-m-B-20935.

Art. 2. - Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Municipiului Bucuresti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national,

Theodor Paleologu

 

Bucuresti, 28 iulie 2009.

Nr. 2.328.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.