MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 580/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 580            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Joi, 20 august 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            902. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul National de Dezvoltare Rurală 2007-2013

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1. - Raport al Comisiei de coordonare privind constatările efectuate de Comisia de coordonare ca urmare a monitorizării aspectelor legate de siguranta aprovizionării cu gaze naturale pentru perioada iulie 2008 - iulie 2009

 

28/2.338. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, si al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national pentru aprobarea Dispozitiilor generale de apărare împotriva incendiilor la obiective de cult

 

509/2.471. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul National de Dezvoltare Rurală 2007-2013

 

Având în vedere:

- prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 277 din 21 octombrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 1.974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 368 din 23 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 1.975/2006 al Comisiei din 7 decembrie 2006 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului în ceea ce priveste punerea în aplicare a procedurilor de control si a eco-conditionalitătii în ceea ce priveste măsurile de sprijin pentru dezvoltarea rurală, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 368 din 23 decembrie 2006, cu modificările ulterioare, si ale Deciziei (CE) nr. 664/2006 a Consiliului din 19 iunie 2006 de adaptare a anexei VIII la Actul de aderare a Bulgariei si României, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 277 din 9 octombrie 2006, ale Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitătilor Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 248 din 16 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 2.342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1.605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitătilor Europene;

- dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul National de Dezvoltare Rurală 2007- 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 7 martie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Un solicitant poate depune în acelasi timp mai multe proiecte pentru măsuri diferite din cadrul PNDR, pentru a fi cofinantate din FEADR.

(2) Un solicitant poate depune proiecte pentru a fi cofinantate din FEADR si în situatia în care are în derulare proiecte de investitii diferite, finantate prin Programul SAPARD.

(3) Un beneficiar poate depune un al doilea proiect în cadrul aceleiasi măsuri cofinantate din FEADR, cu conditia ca primul proiect să fie finalizat, cu exceptia beneficiarilor care aplică pentru măsura 125 «îmbunătătirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii» si pentru schema de ajutor de stat XS 13/2008.

(4) În cadrul măsurii 125 «îmbunătătirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii» pot să se deruleze în acelasi timp mai multe proiecte pentru activităti distincte, cu conditia ca depunerea unui nou proiect pentru aceeasi activitate să se facă după finalizarea precedentului.

(5) Pentru măsura 125 «îmbunătătirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii» din cadrul PNDR, Regia Natională a Pădurilor - Romsilva poate să aplice prin intermediul unitătilor si filialelor sale din teritoriu si poate să deruleze în acelasi timp mai multe proiecte pentru aceeasi activitate.

(6) Proiectele solicitantilor ai căror actionari majoritari au în derulare alte proiecte finantate din FEADR în cadrul aceleiasi măsuri nu sunt eligibile, cu exceptia celor care aplică pentru schema de ajutor de stat XS 13/2008."


2. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Proiectele având ca obiect amenajări de îmbunătătiri funciare în întelesul Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu completările ulterioare, realizate pe domeniul public sau privat pentru dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii si pentru care proprietarul sau administratorul acestora asigură accesul liber la infrastructura realizată, sunt eligibile, iar finantarea publică nerambursabilă a acestora este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile."

3. După articolul 12 se introduc două noi articole, articolele 121 si 122, cu următorul cuprins:

„Art. 121. - (1) Beneficiarii măsurilor de investitii pot primi avans, stabilit în conformitate cu Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare.

(2) Avansul va fi utilizat pentru plata cheltuielilor eligibile si neeligibile prevăzute în bugetul indicativ al proiectului avizat de APDRP

(3) În cazul beneficiarilor privati, APDRP va efectua plata avansului în contul acestora deschis la banca comercială care a emis scrisoarea de garantie bancară.

Art. 122. - (1) Pentru măsura 141 «Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistentă», APDRP emite decizie de finantare pentru aprobarea cererii de finantare a solicitantului si pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil reprezentat de prime anuale exprimate în euro.

(2) Pentru măsura 141 «Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistentă», angajarea sumelor alocate prin raportul de selectie se face anual, după depunerea cererii de plată, iar conversia euro/lei se realizează la cursul stabilit prin procedurile de plată."

4. La articolul 18, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) si (6), cu următorul cuprins:

„(5) Plata proiectelor finantate în cadrul măsurilor 111 «Formare profesională - training, informare si difuzare de cunostinte», 143 «Furnizarea de servicii de consiliere si consultantă pentru agricultori», submăsurii 431.1 «Constructie parteneriate public-private», fazele 1, 2 si 3, precum si în cadrul măsurii 511 «Asistentă tehnică» se face fără a limita numărul transelor de plată.

(6) În conformitate cu măsura «Asistentă tehnică» din cadrul PNDR, din subcapitolul «Cheltuieli efectuate direct către beneficiarii măsurii 511 de asistentă tehnică» se suportă cheltuielile cu plata salariilor brute ale personalului AM-PNDR cu atributii în derularea programului, inclusiv contributiile sociale datorate de angajator pentru acesta."

5. La articolul 201, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) si (22), cu următorul cuprins:

„(21) AM-PNDR transmite Directiei generale buget finante si fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale alocarea indicativă pentru măsurile de dezvoltare rurală, pentru întreaga perioadă de programare 2007-2013, defalcate conform anexei nr. 3, atât în euro, cât si în lei, la cursul de schimb mediu stabilit în Proiectia principalilor indicatori macroeconomici de către Comisia Natională de Prognoză. Disponibilul alocării indicative pentru măsurile de dezvoltare rurală, în euro, va fi reevaluat la cursul de schimb mediu stabilit în Proiectia principalilor indicatori macroeconomici de către Comisia Natională de Prognoză pentru anul respectiv.

(22) La propunerea AM-PNDR, alocările publice anuale pentru sesiunile de depunere a proiectelor, în euro si lei, repartizate pe axe si măsuri, vor fi supuse consultării Comitetului de Monitorizare pentru PNDR."

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Mie Sârbu

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul întreprinderilor mici si mijlocii,

comertului si mediului de afaceri,

Constantin Nită

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Vasile Puscas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 5 august 2009.

Nr. 902.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI COMISIA DE COORDONARE

 

RAPORT

privind constatările efectuate de Comisia de coordonare ca urmare a monitorizării aspectelor legate de siguranta aprovizionării cu gaze naturale pentru perioada iulie 2008 - iulie 2009

 

1. Preambul

În conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea sigurantei în aprovizionarea cu gaze naturale, prin Decizia primului-ministru nr. 21/2008 pentru numirea Comisiei de coordonare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea sigurantei în aprovizionarea cu gaze naturale, cu modificările si completările ulterioare, s-a constituit Comisia de coordonare însărcinată cu elaborarea Planului de actiuni pentru situatii de urgentă si totodată cu avizarea si monitorizarea măsurilor necesare pentru asigurarea sigurantei în aprovizionarea cu gaze naturale a României.

2. Activitatea Comisiei de coordonare

În vederea asigurării securitătii si continuitătii în furnizarea gazelor naturale, în special în sezonul rece al anului 2008- 2009, Comisia de coordonare s-a întâlnit în scopul monitorizării aspectelor si adoptării deciziilor privind siguranta si continuitatea în aprovizionarea cu gaze naturale, după cum urmează:

a) periodic, în scopul monitorizării unor aspecte relevante, astfel:

- îndeplinirea obligatiei furnizorilor de gaze naturale, prevăzută în Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2008 privind stabilirea nivelurilor minime ale stocului de gaze naturale pe care titularii licentelor de furnizare a gazelor naturale au obligatia să îl detină în depozitele de înmagazinare subterană, la încheierea activitătii de injectie din anul 2008, precum si în Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2009 privind stabilirea stocului de gaze naturale pe care titularii licentelor de furnizare a gazelor naturale au obligatia să îl detină în depozitele de înmagazinare subterană la încheierea activitătii de injectie din anul 2009;

- situatia referitoare la cantitătile de gaze naturale extrase, stocul rămas disponibil si capacitatea de extractie zilnică, detaliată pe depozite de înmagazinare;

- situatia stocurilor de combustibili alternativi (păcură, cărbune etc), respectiv a numărului de zile pentru care acest stoc acoperă necesarul de consum al fiecărui utilizator;

- nivelul productiei de gaze naturale realizat de cei 2 mari producători interni: Societatea Natională de Gaze Naturale ROMGAZ - S.A. si Societatea Comercială PETROM - S.A.;

b) în regim de urgentă, ca urmare a notificărilor transmise de Dispeceratul National de Gaze Naturale, astfel:

- convocări în regim de urgentă ale Comisiei de coordonare, determinate de reducerea livrărilor de gaze naturale din import în perioada 1-6 ianuarie 2009, urmată de sistarea importului de gaze naturale în intervalul 7-21 ianuarie 2009;

- declararea situatiei de urgentă în aprovizionarea cu gaze naturale începând cu data de 7 ianuarie 2009, instituită prin Decizia primului-ministru nr. 38/2009;

- aplicarea măsurilor dispuse de Comisia de coordonare, respectiv:

- maximizarea productiei interne de gaze naturale;

- maximizarea capacitătii de extractie zilnică din depozitele de înmagazinare subterană;

- întreruperea/limitarea consumului la consumatorii care detineau statut de consumatori întreruptibili;

- reducerea sau mentinerea la un nivel scăzut a consumului de gaze naturale al altor consumatori care nu aveau statut de consumatori întreruptibili (prin reducerea sau amânarea reluării productiei pe perioada situatiei de urgentă); această actiune s-a realizat în mod amiabil, prin întelegerea părtilor;

- disponibilizarea unor cantităti de gaze naturale prin utilizarea de combustibili alternativi (păcură, cărbune etc.) de către producătorii de energie electrică si termică.

Situatia de urgentă a durat până în data de 21 ianuarie 2009, aceasta fiind ridicată prin Decizia primului-ministru nr. 171/2009 privind constatarea încetării situatiei de urgentă în asigurarea sigurantei aprovizionării cu gaze naturale.

3. Constatările efectuate de Comisia de coordonare ca urmare a monitorizării aspectelor legate de siguranta aprovizionării cu gaze naturale pentru perioada iulie 2008-iulie 2009

3.1. Constatări privind influenta măsurilor adoptate de către Comisia de coordonare în domeniile obligatiei de serviciu public si concurentei:

Măsurile adoptate de Comisia de coordonare în perioada situatiei de urgentă au vizat următoarele obiective:

a) îndeplinirea obligatiei de serviciu public:

- Livrările de gaze naturale către categoriile de consumatori prevăzute la art. 10 alin. (2) din Legea nr. 346/2007 s-au efectuat în regim continuu si în conditii de sigurantă.


- Livrările de gaze naturale către consumatorii industriali, altii decât cei cu statut de întreruptibili sau care au avut posibilitatea functionării pe combustibili alternativi, au avut în vedere reducerea/eliminarea efectelor negative asupra activitătii acestora.

În acest fel, măsurile luate de Comisia de coordonare pe timpul situatiei de urgentă si care au fost puse în aplicare cu maximă operativitate atât de operatorul Sistemului national de transport al gazelor naturale, cât si de către ceilalti operatori din sectorul gazelor naturale au contribuit esential la îndeplinirea obligatiei de serviciu public, asa cum este definită în Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare;

b) reducerea impactului asupra cadrului concurential:

- în perioada când a fost activată situatia de urgentă, măsurile dispuse de Comisia de coordonare au prevalat fată de întelegerile contractuale si reglementările specifice pietei gazelor naturale.

- în perioada în care importul gazelor naturale a fost redus sau sistat, pentru evitarea epuizării stocului de păcură si cărbune, consumatorilor care au avut posibilitatea utilizării acestor tipuri de combustibili alternativi li s-a permis exceptarea de la prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, în ceea ce priveste achizitionarea acestor combustibili.

Ca urmare a celor precizate mai sus si a faptului că amploarea si efectele crizei în aprovizionarea cu gaze naturale nu au fost deosebit de mari, Comisia de coordonare apreciază că impactul asupra concurentei nu a fost semnificativ.

3.2. Constatări privind impactul asupra capacitătilor de înmagazinare si extractie

În perioada iulie 2008-iulie 2009 nivelul maxim al productiei de gaze naturale a fost de 33 milioane mc/zi, înregistrat în perioada situatiei de urgentă.

Capacitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale este de 3.150 milioane mc, cantitate înregistrată la începutul ciclului de extractie (octombrie 2008).

În perioada situatiei de urgentă au fost maximizate livrările de gaze naturale din productia internă si din depozitele de înmagazinare subterană (26 milioane mc/zi), înregistrându-se un aport suplimentar de 4 milioane mc/zi fată de perioada anterioară situatiei de urgentă.

Acest aport suplimentar de gaze naturale a condus la acoperirea cererii consumatorilor casnici si industriali, exceptie făcând doar consumatorii cu statut de consumatori întreruptibili si cei care au utilizat în acea perioadă combustibili alternativi.

Pentru perioada în care a fost sistată livrarea gazelor din import, maximizarea productiei interne, respectiv a extrasului de gaze din depozite nu a avut ca efect depletarea de zăcăminte sau epuizarea rapidă a stocului existent.

3.3. Constatări privind durata contractelor de achizitie a gazelor naturale

Contractele de achizitie a gazelor naturale din import, asimilate tipului de contracte pe termen lung, expiră în perioada 2011-2012, urmând ca operatorii economici să initieze în perioada următoare contacte si negocieri în scopul asigurării necesarului de gaze naturale din import, corelat cu cererea previzionată.

3.4. Constatări privind lichiditatea pietei gazelor naturale din România

Numărul participantilor pe piata gazelor naturale din România a crescut constant odată cu adoptarea măsurilor de liberalizare a pietei, dar gradul de concentrare se mentine încă la niveluri relativ ridicate.

Piata gazelor naturale din România se caracterizează în prezent printr-un nivel scăzut de lichiditate.

În ceea ce priveste evolutia pietei gazelor naturale din România, adoptarea Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale creează mecanisme pentru asigurarea pentru utilizatorii retelei a posibilitătii de a transfera reciproc cantităti de gaze naturale, procedură facilitată de către operatorul Sistemului national de transport al gazelor naturale, Societatea Natională de Transport Gaze Naturale „Transgaz" - S.A. Medias, prin implementarea unei platforme informatice pentru comunicarea si schimbul de date dintre utilizatorii retelei.

3.5. Constatări privind cadrul de reglementare a măsurilor de promovare corespunzătoare noilor investitii aferente productiei, înmagazinării si transportului gazelor naturale, inclusiv gazului natural lichefiat (GNL), avându-se în vedere si prevederile art. 691-699 din Legea nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare

Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a asigurat cadrul de reglementare care să garanteze recunoasterea costurilor operatorilor pentru investitiile efectuate.

De asemenea, prin Legea nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, corelat cu acquis-ul comunitar relevant, respectiv Directiva 2003/55/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune pentru piata internă în sectorul gazelor naturale si de abrogare a Directivei 98/30/CE, a fost creat cadrul legal pentru exceptarea noilor infrastructuri de interconectare de la prevederile privind accesul tertilor. Pe această bază, ANRE a primit si acceptat cererea de exceptare a gazoductului Nabucco de la aplicarea prevederilor privind accesul tertilor.

 

Presedintele Comisiei de coordonare,

Tudor Serban,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 august 2009.

Nr. 1.

 


MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 28 din 26 martie 2009

MINISTERUL CULTURII, CULTELOR SI PATRIMONIULUI NATIONAL

Nr. 2.338 din 5 august 2009

 

ORDIN

pentru aprobarea Dispozitiilor generale de apărare împotriva incendiilor la obiective de cult

 

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, ale art. 11 lit. c) din Regulamentul de organizare si functionare al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările ulterioare, precum si prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societătii informationale între România si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeană, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare, si ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, si ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Dispozitiile generale de apărare împotriva incendiilor la obiective de cult, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prezentul ordin a fost adoptat conform procedurii de notificare prevăzute de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 204 din 21 iulie 1998, astfel cum a fost modificată de Directiva 98/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 217 din 5 august 1998, si de litera F din anexa la Directiva Consiliului 2006/96/CE din 20 noiembrie 2006 de adaptare a anumitor directive din domeniul liberei circulatii a mărfurilor, având în vedere aderarea Bulgariei si a României, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 363 din 20 decembrie 2006.

 

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national

Theodor Paleologu

 

ANEXA

 

DISPOZITII GENERALE

de apărare împotriva incendiilor la obiective de cult

 

CAPITOLUL I

Scop si domeniu de aplicare

 

Art. 1. - Dispozitiile generale de apărare împotriva incendiilor la obiective de cult, denumite în continuare dispozitii generale, au ca scop prevenirea si reducerea riscurilor de producere a incendiilor, asigurarea conditiilor pentru limitarea propagării si dezvoltării acestora prin măsuri tehnice si organizatorice, protectia utilizatorilor, a fortelor care actionează la interventie si a mediului împotriva efectelor incendiilor.

Art. 2. - (1) Dispozitiile generale se aplică tuturor obiectivelor din cadrul cultelor religioase recunoscute în România, indiferent de activitatea desfăsurată, destinatia sau amplasarea constructiilor apartinând acestora sau aflate în folosintă, ansamblurilor mănăstiresti, centrelor ecumenice, lăcasurilor de cult de toate tipurile, indiferent de locul unde functionează, spatiilor de cazare pentru personalul propriu sau persoane din exterior, căminelor de îngrijire si cazare a persoanelor, muzeelor si colectiilor având caracter religios, depozitelor de obiecte de valoare sau de carte rară, unitătilor de învătământ de toate nivelurile organizate, atelierelor de productie de toate tipurile sau în care se desfăsoară activităti de creatie, posturilor de radio si televiziune, fondului forestier si agricol, anexelor gospodăresti sau spatiilor de garare a autovehiculelor, precum si celorlalte tipuri de activităti sau constructii specifice.

(2) Prezentele dispozitii completează cu prevederi specifice Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 163/2007, si reglementările tehnice din domeniul apărării împotriva incendiilor aplicabile exploatării constructiilor si instalatiilor în toate spatiile obiectivelor de cult.

Art. 3. - (1) Prezentele dispozitii generale sunt aplicabile si obiectivelor de cult care functionează în cadrul unitătilor structurilor din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională, din sistemul penitenciar, din unităti sanitare ori din cadrul altor categorii de obiective.

(2) La obiectivele de cult apartinând cultelor religioase recunoscute în România, care îsi desfăsoară activitatea în străinătate, prezentele dispozitii au caracter de recomandare.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si desfăsurarea activitătii de apărare împotriva incendiilor

 

Art. 4. - (1) Sefii cultelor religioase recunoscute conform legii asigură, prin structurile de organizare centrală din subordine, îndeplinirea următoarelor obligatii:

a) urmăresc, cu prilejul activitătilor de control care se desfăsoară la obiectivele de cult din teritoriu, păstrarea în sigurantă a bunurilor imobile si mobile care constituie patrimoniul cultului, inclusiv din punctul de vedere al apărării împotriva incendiilor, precum si protectia utilizatorilor, potrivit prezentelor dispozitii generale;

b) asigură conditii pentru difuzarea prezentelor dispozitii generale către toate obiectivele de cult din teritoriu;

c) asigură participarea personalului cu atributii în domeniul apărării împotriva incendiilor la instruiri de specialitate sau la programe de pregătire ce se organizează la nivelul Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, al altor institutii de specialitate ori în centre de formare autorizate, potrivit legii;

d) asigură resursele financiare necesare activitătilor de apărare împotriva incendiilor, inclusiv pentru solutionarea neregulilor constatate la obiectivele de cult, de către personalul propriu desemnat ori de către inspectorii de prevenire din cadrul inspectoratelor pentru situatii de urgentă judetene si al municipiului Bucuresti;

e) analizează, anual sau ori de câte ori situatia o impune, eficienta activitătilor de apărare împotriva incendiilor la obiectivele de cult si incendiile produse, stabilind măsuri concrete pentru îmbunătătirea în perspectivă a acestei activităti.

(2) Îndeplinirea obligatiilor stabilite prin lege în domeniul apărării împotriva incendiilor, precum si a celor prevăzute la alin. (1) se asigură prin personalul de specialitate numit la nivelul structurilor de organizare centrală si locală ale cultului pe care îl reprezintă.

Art. 5. - Persoanele cu atributii de conducere de la nivelul structurilor de organizare locale ori regionale ale cultelor religioase recunoscute, conform legii, conducătorii de eparhii, ceilalti ierarhi, precum si asimilatii au următoarele obligatii principale:

a) desemnează personalul cu atributii de organizare, îndrumare si control pentru păstrarea în sigurantă a bunurilor imobile si mobile, inclusiv din punctul de vedere al apărării împotriva incendiilor, precum si protectia utilizatorilor, prin urmărirea respectării prezentelor dispozitii generale;

b) desemnează si comunică structurilor de organizare centrală ale cultului persoanele din cadrul obiectivelor de cult ce functionează în zona de competentă propuse să participe la instruirile de specialitate sau la programele de pregătire ori de formare profesională ce se organizează la nivelul Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, al altor institutii de specialitate ori în centre de formare autorizate, potrivit legii;

c) asigură conditii pentru solutionarea neregulilor din punctul de vedere al apărării împotriva incendiilor constatate la obiectivele de cult, de către personalul propriu desemnat ori de către inspectorii de prevenire din cadrul inspectoratelor pentru situatii de urgentă judetene si al municipiului Bucuresti;

d) furnizează, ierarhic, către structurile de organizare centrală ale cultului, datele si informatiile necesare în vederea analizării anuale a activitătii de apărare împotriva incendiilor la obiectivele de cult si privind incendiile produse în obiectivele de cult din competentă.

Art. 6. - Personalul clerical si cel asimilat al cultelor recunoscute, care are atributii de conducere la nivelul obiectivelor de cult, denumit în continuare persoană cu atributii de conducere, are următoarele obligatii principale:

a) stabileste, prin dispozitii scrise, responsabilitătile privind apărarea împotriva incendiilor în entitatea pe care o reprezintă;

b) actualizează dispozitiile prevăzute la lit. a) ori de câte ori este cazul si le aduce la cunostinta întregului personal, utilizatorilor, precum si altor persoane îndreptătit interesate, în părtile ce îi privesc;

c) asigură, potrivit prezentelor dispozitii generale, întocmirea instructiunilor de apărare împotriva incendiilor proprii obiectivului de cult si stabileste atributiile ce revin întregului personal pe locurile de muncă, care desfăsoară activităti permanent, ocazional sau cu caracter sezonier;

d) desemnează o persoană cu responsabilităti în domeniul apărării împotriva incendiilor, la nivelul obiectivului de cult;

e) permite desfăsurarea activitătilor de muzeografie în cadrul obiectivului de cult numai de către personalul care detine competenta necesară, obtinută în urma absolvirii unui program de formare profesională în ocupatii definite pe baza standardelor ocupationale din acest domeniu;

f) stabileste planurile cuprinzând ordinea si prioritătile care trebuie avute în vedere la salvarea bunurilor/exponatelor de valoare din lăcasurile de cult, muzee, depozite, biblioteci, arhive, ateliere de restaurare-conservare, precum si altele similare, în situatia producerii unor incendii; planurile au caracter confidential, după caz, si se aduc la cunostintă exclusiv persoanelor cu atributii privind punerea acestora în practică în caz de incendiu;

g) permite, în conditiile legii, executarea controalelor de prevenire la nivelul obiectivelor de cult, de către inspectorii de prevenire din cadrul inspectoratelor pentru situatii de urgentă judetene si al municipiului Bucuresti, prezintă documentele necesare si furnizează informatiile de interes solicitate;

h) aduce la cunostinta populatiei, cu prilejul manifestărilor religioase ce presupun mare afluentă de participanti, regulile si măsurile ce trebuie respectate în domeniul apărării împotriva incendiilor, specifice comunitătii locale.

Art. 7. - Persoanele care îsi desfăsoară activitatea în cadrul obiectivelor de cult au următoarele obligatii principale:

a) să participe la activitătile de pregătire teoretică si practică în domeniul apărării împotriva incendiilor, organizate la nivelul obiectivului de cult;

b) să cunoască si să respecte regulile si măsurile de apărare împotriva incendiilor specifice tuturor activitătilor pe care le desfăsoară în obiectivul de cult, care le-au fost aduse la cunostintă sub orice formă de către cei în drept;

c) să aducă la cunostinta persoanei cu atributii de conducere orice defectiune tehnică ori altă situatie care poate constitui pericol de incendiu;

d) să actioneze, în cazul producerii unui incendiu, potrivit procedurilor stabilite la locul de desfăsurare a activitătii, pentru salvarea persoanelor si bunurilor si stingerea operativă a acestuia.

Art. 8. - La solicitarea persoanelor mentionate la art. 4, 5 si 6, autoritătile administratiei publice locale sprijină asigurarea solutionării unor probleme prilejuite de organizarea manifestărilor religioase care presupun mare afluentă de persoane, cum ar fi amenajarea locurilor de parcare, măsurile de pază, puncte de prim ajutor, distribuirea apei potabile, dirijarea circulatiei ori alte necesităti justificate, pentru desfăsurarea acestora în conditii de sigurantă.

Art. 9. - (1) Dispozitiile scrise mentionate la art. 6 lit. a), cuprinzând responsabilitătile si modul de organizare pentru apărarea împotriva incendiilor, se întocmesc la:

a) obiectivele de cult în cadrul cărora îsi desfăsoară activitatea permanent, 24 de ore pe zi, un număr de 5 sau mai mult de 5 persoane, în afara persoanei cu atributii de conducere;

b) obiectivele de cult înscrise în Lista patrimoniului mondial ori care sunt încadrate în categoria monumentelor istorice din grupa A - monumente istorice de valoare natională si universală sau din grupa B - monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local, indiferent de numărul de persoane care îsi desfăsoară activitatea si programul stabilit.

(2) Prin dispozitiile scrise se stabilesc următoarele:

a) responsabilitătile personalului pe linia apărării împotriva incendiilor, ceea ce presupune organizarea controlului intern de prevenire a incendiilor, realizarea practică a sistemului operativ, permanent, de observare, alarmare, anuntare a incendiului de către personalul propriu si serviciile profesioniste sau voluntare pentru situatii de urgentă, de interventie, precum si de alertare a fortelor ce intervin în cazul producerii unui asemenea eveniment;

b) reglementarea executării lucrărilor cu foc deschis si a fumatului;

c) stabilirea locurilor/spatiilor cu pericol de incendiu din cadrul obiectivului;

d) organizarea instruirii personalului, inclusiv având în vedere categoria specifică de vizitatori si de persoane din afara obiectivului, când acestea stau în obiectiv mai mult de 24 de ore;

e) înstiintarea vizitatorilor care stau mai putin de 24 de ore în obiectiv asupra unor reguli specifice privind comportamentul preventiv în caz de incendiu.

(3) La unitătile de cult care nu se încadrează în prevederile alin. (1), documentele de apărare împotriva incendiilor se întocmesc de către persoana cu atributii de conducere si se referă la:

a) stabilirea modului de organizare propriu si a responsabilitătilor personalului pe linia apărării împotriva incendiilor privind modalitătile de observare, alarmare, anuntare a producerii incendiului de către personalul propriu si serviciile profesioniste sau voluntare pentru situatii de urgentă, de interventie, precum si de alertare a fortelor ce intervin în cazul producerii unui asemenea eveniment, stabilirea modului de evacuare a persoanelor adecvat categoriilor de utilizatori, precum personal propriu, persoane din afara unitătii ori care nu se pot evacua singure, salvarea bunurilor si a valorilor în ordinea importantei si adăpostirea acestora la locuri sigure;

b) instruirea privind executarea lucrărilor cu foc deschis si a fumatului;

c) organizarea instruirii personalului, inclusiv pentru categoria specifică de vizitatori si persoane din afara obiectivului, când acestea stau în obiectiv mai mult de 24 de ore;

d) prezentarea, pentru vizitatorii care stau în obiectiv mai putin de 24 de ore, a unor reguli specifice obiectivului care să vizeze comportamentul preventiv.

Art. 10. - (1) Instructiunile de apărare împotriva incendiilor proprii obiectivului de cult reprezintă setul de reguli si măsuri pe segmentul apărării împotriva incendiilor care definesc concret ansamblul tuturor activitătilor ce se desfăsoară în entitate.

(2) Instructiunile de apărare împotriva incendiilor se elaborează în situatia în care la nivelul obiectivului de cult se desfăsoară si o altă activitate din categoria celor enumerate la art. 2 alin. (1), în afară de cea specifică desfăsurată în lăcasul de cult.

(3) Instructiunile se întocmesc explicit, utilizând un limbaj adecvat persoanelor care trebuie să le cunoască si să le aplice, si se referă strict la domeniul/domeniile de activitate, tipul/tipurile de constructii utilizate ori detinute sub orice formă, categoriile de utilizatori si alte conditii specifice, continând referiri inclusiv la amplasarea obiectivelor, sursele de apă naturale, valorile păstrate în constructii, precum si concluziile din evenimente produse anterior în cadrul acestor categorii de clădiri.

(4) La întocmirea instructiunilor se au în vedere următoarele cerinte minimale:

a) includerea regulilor de prevenire a incendiilor si enumerarea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor din dotarea sau echiparea constructiilor;

b) stipularea modalitătilor practice în vederea evacuării utilizatorilor;

c) prevederea modalitătilor de salvare a obiectelor de valoare, în ordinea valorii si importantei lor, si asigurarea adăpostirii si pazei acestora, cu mentiunea necesitătii păstrării confidentialitătii datelor;

d) cuprinderea modalitătilor de interventie adecvate pentru stingerea incendiului, în vederea reducerii pierderilor, necesare personalului de interventie propriu si extern din unitatea de cult;

e) colaborarea cu serviciile profesioniste si voluntare pentru situatii de urgentă, precum si cu personalul din structurile teritoriale cu atributii în domeniul culturii, cultelor si patrimoniului cultural national privind interventia în cazul producerii de incendii.

Art. 11. - Persoana sau persoanele cu responsabilităti în domeniul apărării împotriva incendiilor, desemnată(e) potrivit art. 4 alin. (2) si art. 6 lit. d), are(au) următoarele sarcini principale:

a) organizează, controlează si îndrumă activitatea de apărare împotriva incendiilor;

b) elaborează procedurile mentionate la art. 7 lit. d) conform cărora personalul trebuie să actioneze în cazul producerii unui incendiu la locul de desfăsurare a activitătii, în vederea salvării persoanelor si bunurilor si a stingerii operative a acestuia;

c) comunică operativ persoanei cu atributii de conducere orice situatie de pericol potential de incendiu care se manifestă la nivelul obiectivului de cult;

d) urmăreste/urmăresc permanent stadiul de realizare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor stabilite în baza controalelor întreprinse de către autoritătile abilitate, potrivit legii;

e) asigură întocmirea planurilor de protectie împotriva incendiilor, respectiv pentru evacuarea persoanelor si a bunurilor, de depozitare si de interventie si verifică periodic nivelul de cunoastere a acestor planuri de către personalul care îsi desfăsoară activitatea în cadrul obiectivului de cult;

f) stabileste/stabilesc necesarul de mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor si propune/propun persoanei cu atributii de conducere alocarea de resurse financiare atât în vederea procurării acestor mijloace, cât si pentru mentinerea functionalitătii celor existente;


g) asigură instruirea periodică a personalului propriu si sprijină instruirea, în părtile ce le privesc, a persoanelor din categoria specifică a vizitatorilor si a persoanelor din afara unitătii privind cunoasterea si respectarea instructiunilor, regulilor si măsurilor de apărare împotriva incendiilor specifice exploatării obiectivelor de cult, inclusiv în ceea ce priveste manifestările ce prilejuiesc mari afluente de persoane, precum si marile sărbători religioase;

h) colaborează permanent cu structurile teritoriale cu atributii în domeniul culturii, cultelor si patrimoniului cultural national, precum si cu serviciile pentru situatii de urgentă, pentru organizarea cu regularitate de exercitii de evacuare, salvare si stingere a incendiilor corelat particularitătilor obiectivului;

i) urmăreste/urmăresc, cu prilejul instruirilor, aplicatiilor, exercitiilor, precum si al stingerii incendiilor, modul de interventie, respectarea ordinii si prioritătilor la salvarea bunurilor/ exponatelor de valoare din lăcasurile de cult, muzee, depozite, biblioteci, arhive, ateliere de restaurare-conservare, precum si altele similare, stabilite de persoanele cu atributii de conducere.

Art. 12. - În cazul producerii unui incendiu, personalul care îsi desfăsoară activitatea în cadrul obiectivelor de cult actionează de urgentă pentru:

a) evacuarea tuturor utilizatorilor clădirii, precum si a bunurilor importante adăpostite, în ordinea stabilită conform art. 10 alin. (4) lit. c);

b) anuntarea incendiului la numărul de apel unic 112;

c) stingerea incendiului cu mijloacele de primă interventie.

 

CAPITOLULUI

Reguli si măsuri specifice de prevenire a incendiilor la exploatarea constructiilor si spatiilor aferente obiectivelor de cult

 

SECTIUNEA 1

Categorii de constructii, spatii si amenajări

 

Art. 13. - Într-un obiectiv de cult, ansamblu mănăstiresc, centru ecumenic ori altul similar pot exista următoarele categorii de constructii, spatii si amenajări cu pericole ori riscuri potentiale de incendiu si pot fi administrate următoarele categorii de terenuri:

a) lăcasuri de cult;

b) colectii muzeale având caracter religios si ateliere de restaurare a obiectelor muzeale;

c) biblioteci, săli de lectură, depozite de valori si carte rară/veche si arhive;

d) spatii de cazare pentru personalul propriu, inclusiv din unitătile de învătământ care functionează în cadrul obiectivelor de cult;

e) spatii de cazare pentru persoane din exterior;

f) spatii destinate îngrijirii si cazării persoanelor vârstnice;

g) spatii destinate îngrijirii sănătătii;

h) spatii destinate preparării si servirii mesei; i) spatii în care se desfăsoară activităti de învătământ; j) ateliere de productie de diverse tipuri sau în care se desfăsoară activităti de creatie, de pictură si tipărituri; k) spatii destinate procesului de panificatie; l) spatii pentru fabricarea lumânărilor; m) spatii comerciale;

n) posturi si studiouri de radio si televiziune; o) centrale termice; p) spatii de garare a autovehiculelor; q) depozite de combustibili lichizi ori solizi;

r) fond forestier, pomicol, viticol, apicol, agricol si anexe gospodăresti;

s) adăposturi de animale si depozite de furaje; t) clădiri/spatii cu destinatii administrative; u) depozite si magazii; v) amenajări temporare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Obiective în care se desfăsoară activităti ce presupun prezenta publicului

 

Art. 14. - La utilizarea lăcasurilor de cult se asigură respectarea următoarelor măsuri:

a) mentinerea usilor de pe căile de acces si evacuare în pozitie deschis, în mod obligatoriu, pe timpul slujbelor religioase cu public numeros; în conditiile unui număr foarte mare de participanti se recomandă organizarea slujbelor religioase în aer liber;

b) parcarea autoturismelor persoanelor care participă la slujbele religioase cu public numeros, a atelajelor, autocarelor si microbuzelor se face astfel încât să nu se blocheze căile de acces pentru autospecialele de interventie ale serviciilor pentru situatii de urgentă la un eventual incendiu;

c) asigurarea supravegherii sobelor si a celorlalte mijloace de încălzire cu/fără acumulare de căldură, din constructii, pe tot timpul functionării si întreruperea alimentării acestora înainte de începerea slujbelor religioase;

d) amplasarea mijloacelor de încălzire la distante de sigurantă fată de elementele de constructie, decorurile sau mobilierul combustibile;

e) asigurarea întretinerii corespunzătoare si verificării periodice a instalatiilor electrice, a sistemelor de încălzire utilizate, a aparatelor de preparat si încălzit hrană si a cosurilor de fum, precum si remedierea tuturor defectiunilor constatate la acestea, de către personal autorizat;

f) amenajarea de locuri speciale pentru depunerea lumânărilor aprinse, realizate din materiale incombustibile, respectiv având clasă de reactie la foc minim A2, precum beton, cărămidă, metal ori altele similare, în exteriorul lăcasului de cult si la distante de sigurantă fată de constructii, parcări, vegetatie, arbori si materiale combustibile; lumânările aprinse se introduc în tăvi metalice umplute cu nisip sau cu apă, iar arderea acestora se supraveghează permanent;

g) evacuarea pe timpul desfăsurării slujbelor religioase cu public numeros din interiorul lăcasului de cult a covoarelor, mochetelor, scaunelor si băncilor nefixate de pardoseală si care pot îngreuna evacuarea persoanelor în caz de incendiu, cu exceptia celor care constituie obiecte de cult sau care se utilizează potrivit traditiei ori ritualurilor religioase;

h) amenajarea de arhive în lăcasurile de cult se face cu asigurarea măsurilor de protectie corespunzătoare în vederea limitării propagării incendiilor;

i) interzicerea amenajării de arhive, precum si depozitarea materialelor, registrelor, cărtilor, albumelor, lumânărilor, icoanelor, coroanelor, jerbelor în poduri, turnuri, balcoane, subsoluri, spatii comerciale ori pe circulatiile interioare si scările din lăcasurile de cult;

j) persoanele care exercită functia de preot sau orice altă functie care presupune exercitarea atributiilor de preot recomandă participantilor la activitătile de cult specifice sau la slujbele religioase măsuri principale pentru apărarea vietii si bunurilor împotriva incendiilor;

k) la efectuarea de amenajări temporare ce se utilizează la desfăsurarea manifestărilor religioase cu public numeros se are în vedere neafectarea posibilitătilor de evacuare a persoanelor si amplasarea acestora la distante de sigurantă de constructii;

l) la terminarea programului de lucru se asigură, de către persoana cu responsabilităti în domeniul apărării împotriva incendiilor, controlul vizual al spatiilor, pentru a fi eliminate cauzele potentiale de incendiu ce pot fi datorate activitătilor care s-au desfăsurat;

m) la terminarea activitătilor de cult specifice sau a slujbelor religioase, instalatia electrică din aceste spatii se deconectează de la sursele de alimentare, cu exceptia iluminatului de sigurantă si a circuitelor care alimentează sistemele si instalatiile de detectare, semnalizare si stingere a incendiilor si de protectie contra efractiei.

Art. 15. - În sălile de expunere a colectiilor muzeale având caracter religios, în atelierele de restaurare a obiectelor muzeale, precum si la activitătile de muzeografie se asigură respectarea următoarelor măsuri:

a) instalatiile electrice pentru iluminatul obiectelor expuse în vitrine, pe panouri ori pe postamente se realizează si se mentin în exploatare conform prevederilor normativelor tehnice de specialitate si proiectului de executie;

b) standurile cu exponate se amplasează si se realizează în asa fel încât căile de evacuare si de circulatie destinate publicului să fie permanent libere;

c) se evită gruparea de obiecte foarte valoroase într-o singură încăpere sau zonă a constructiei, cu exceptia situatiilor în care se asigură supravegherea permanentă cu personal sau protejarea spatiilor respective cu sisteme automate de detectare, semnalizare ori de stingere a incendiului;

d) circuitul vizitatorilor se marchează obligatoriu cu indicatoare corespunzătoare de tipul săgetilor, începând cu usa de intrare în sălile de expunere până la iesirea din acestea, iar circulatia vizitatorilor se face într-un singur sens, sub supravegherea personalului de specialitate instruit în acest scop;

e) se întocmesc si se afisează planurile de evacuare a vizitatorilor;

f) exponatele se evacuează, în caz de incendiu, potrivit planurilor stabilite la art. 6 lit. f), în ordinea valorii si importantei acestora, cu precizarea locurilor de depozitare, a personalului destinat pazei, supravegherii, manipulării, transportării, precum si a mijloacelor tehnice necesare; pentru obiectele voluminoase ce nu se pot evacua se prevăd prelate care, în caz de incendiu, se umezesc cu apă înainte de asezarea lor pe obiectele ce urmează a fi protejate de actiunea focului;

g) se interzice accesul publicului pentru vizitarea sălilor de expunere pe durata efectuării lucrărilor de reamenajare a acestora;

h) gestionarea, supravegherea, conservarea, restaurarea, punerea în valoare a exponatelor, precum si activitătile de muzeografie se realizează de către personalul care detine aceste competente, obtinute în urma absolvirii unui program de formare profesională în ocupatiile definite pe baza standardelor ocupationale din acest domeniu; pot presta aceste categorii de activităti si persoanele din statele membre ale Uniunii Europene sau din cele membre ale Asociatiei Europene a Liberului Schimb (EFTA) - părti ale întelegerii privind Zona Economică Europeană, care au obtinut recunoasterea calificării pentru exercitarea ocupatiilor respective;

i) se interzice utilizarea pentru încălzire a sobelor metalice sau a altor sisteme de încălzire cu flacără, fără acumulare de căldură, neomologate sau care prezintă suprafete incandescente;

j) instalarea stelajelor si a vitrinelor pe care sunt expuse tesături, tapiserii, costume, cusături si alte materiale textile, precum si amplasarea exponatelor din materiale combustibile se face la distantă de cel putin 1,00 m fată de elementele instalatiilor de încălzire centrală si sobele cu acumulare de căldură;

k) cărtile, documentele prevăzute cu sigilii de ceară, cele scrise pe diverse pergamente, vesmintele, precum si alte obiecte similare se expun în vitrine având sisteme de iluminat electric din exterior, vitrinele fiind amplasate la distante de sigurantă stabilite conform normelor de conservare fată de sursele de căldură din vecinătate;

l) se interzice efectuarea lucrărilor de reproducere a textelor, facsimilelor, sigiliilor în sălile de expunere ale muzeului, aceste lucrări fiind permise numai în încăperi separate, amenajate adecvat cerintelor reglementărilor tehnice specifice, prevăzute cu instalatii electrice corespunzătoare si dotate cu mobilierul necesar, de tipul meselor îmbrăcate cu tablă si al dulapurilor metalice pentru păstrarea substantelor inflamabile sau toxice;

m) la efectuarea operatiunilor de curătare a pardoselilor din materiale combustibile, a dusumelei, parchetului si a altora similare cu lichide inflamabile si/sau ceară se întrerupe focul în sobe si se aerisesc încăperile, până la evacuarea totală a gazelor si uscarea pardoselii;

n) se interzice curătarea costumelor, stofelor, pielăriei cu substante inflamabile, în interiorul sălilor de expunere;

o) în interiorul atelierelor de restaurare se păstrează numai obiectele care sunt în faza de restaurare efectivă, evitând aglomerarea cu materiale care nu sunt strict necesare; vopselele si solutiile inflamabile se păstrează în cantităti cât mai mici, care să nu depăsească necesarul pentru o zi de lucru;

p) în spatiul atelierelor de restaurare se mentine permanent o curătenie desăvârsită, înlăturându-se cu ritmicitate toate deseurile si scamele care pot initia incendii, iar fiarele de călcat se tin pe suporturi din materiale având clasă de reactie la foc minim A2, atât în timpul folosirii, cât si după scoaterea acestora din priză;

q) curătarea obiectelor-exponat din materiale textile cu substante inflamabile precum neofalină, benzină ori altele similare este admisă doar în încăperi în care nu există surse de foc deschis, asigurându-se aerisirea completă a încăperilor, iar lichidele folosite se introduc numai în cantitătile necesare pentru o zi de lucru;

r) cârpele îmbibate cu uleiuri, vopsele, lacuri, diluanti sau cu alte substante inflamabile, folosite la curătarea obiectelor-exponat, a pensulelor ori a altor instrumente de lucru, se strâng în cutii metalice închise care se evacuează la locuri sigure după terminarea zilei de lucru;

s) substantele inflamabile sau toxice destinate activitătilor de conservare si restaurare se păstrează/depozitează în încăperi separate fată de atelierele de restaurare, cu respectarea cerintelor impuse prin fisele tehnice ale produselor respective;

t) la terminarea programului de lucru se asigură, de către persoana cu responsabilităti în domeniul apărării împotriva incendiilor, controlul vizual al spatiilor, pentru a fi eliminate cauzele potentiale de incendiu ce pot fi datorate activitătilor care s-au desfăsurat, cum ar fi deseuri din hârtie, carton, textile, lemn si alte materiale combustibile;

u) la terminarea programului de lucru, instalatia electrică din aceste spatii se deconectează de la sursele de alimentare, cu exceptia iluminatului de sigurantă si a circuitelor care alimentează sistemele si instalatiile de detectare, semnalizare si stingere a incendiilor si de protectie contra efractiei.

Art. 16. - La biblioteci, săli de lectură, depozite de valori si carte rară/veche si arhive se asigură respectarea următoarelor măsuri:

a) cărtile, cataloagele, manuscrisele, fisele, precum si documentele aflate pe suport electronic se depozitează în rafturi sau, după caz, în stive confectionate din materiale având clasă de reactie la foc minim A2 sau din lemn ignifugat ori protejat prin metode similare, în încăperi cu parametrii de mediu si nivel de performantă adecvate, astfel încât să fie ferite de foc;

b) între rafturile sau stivele de depozitare se asigură spatii libere suficiente pentru accesul si evacuarea operativă în caz de necesitate;

c) în situatia detinerii unor exemplare si/sau colectii cu valoare deosebită, unicate, cărti rare, cărti de patrimoniu, monede, bancnote, precum si a altor valori, se asigură măsuri speciale de protectie, potrivit reglementărilor tehnice, iar în caz de incendiu se are în vedere salvarea lor cu prioritate;

d) pentru protectia bunurilor de valoare, bibliotecile, depozitele de valori si carte rară/veche si arhivele se echipează cu sistemele, instalatiile si mijloacele tehnice corespunzătoare de apărare împotriva incendiilor, potrivit prezentelor dispozitii generale si reglementărilor tehnice, care se mentin în stare de functionare pe toată durata exploatării constructiilor;

e) sistemul de încălzire este de tip central, instalatia electrică îngropată, iar corpurile de iluminat si tablourile electrice etanse;

f) încăperile folosite în scopul păstrării si depozitării valorilor si cărtilor rare/vechi se separă fată de restul constructiei prin pereti rezistenti la foc REI 180 si plansee rezistente la foc REI 120, iar protectia golurilor se realizează cu usi rezistente la foc prevăzute cu dispozitive de închidere automată sau de autoînchidere, tip EI-120-C, care se mentin în stare permanentă de functionare;

g) în situatia în care încăperile folosite în scopul păstrării si depozitării valorilor si cărtilor rare/vechi sunt amplasate în constructii încadrate în categoria monumentelor istorice, prevederile mentionate la lit. f) au caracter de recomandare, urmând a fi luate, de la caz la caz, numai măsuri alternative de îmbunătătire a securitătii la incendiu posibil de realizat, fără afectarea caracterului monumentului;

h) se interzice depozitarea valorilor, a obiectelor muzeale si a documentelor în clădiri si în încăperi situate în apropierea atelierelor de prelucrare a materialelor combustibile, a locurilor unde se lucrează cu foc deschis sau a depozitelor cu substante combustibile lichide;

i) pentru sistemele de încălzire si iluminat electric se asigură respectarea măsurilor prevăzute la art. 15, acordându-se atentie deosebită mentinerii temperaturii în raport cu indicii de conservare specifici obiectelor muzeale;

j) prin amplasarea rafturilor în biblioteci, depozite de valori si arhive se asigură culoarele de acces, circulatie si interventie necesare, care în permanentă trebuie să fie libere, interzicându-se cu desăvârsire aglomerarea obiectelor si a documentelor în rafturi sau aglomerarea de rafturi în depozite;

k) în interiorul depozitelor de valori sunt interzise cu desăvârsire fumatul si folosirea focului deschis, a lumânărilor, a lămpilor cu petrol sau gaz, a candelelor si a altor dispozitive similare, precum si păstrarea lichidelor inflamabile;

l) la depozitele de valori se asigură cel putin două căi de acces spre exterior, pentru evacuarea în sigurantă a persoanelor si a materialelor adăpostite, iar în cazul păstrării fondului si colectiilor de carte se utilizează rafturi confectionate din materiale având clasă de reactie la foc minim A2 sau din lemn ignifugat ori protejat prin metode similare, cu spatii suficiente de acces atât între rafturi, cât si între rafturi si pereti;

m) în subsoluri, poduri, precum si în încăperi situate mai sus de nivelul parterului nu este admisă amplasarea depozitelor de valori, decât dacă sunt prevăzute astfel de spatii prin proiect, cu amenajarea corespunzătoare;

n) se interzice accesul persoanelor neautorizate;

o) în sălile de lectură se interzic fumatul, utilizarea mijloacelor de iluminat cu flacără si a focului deschis, iar accesul persoanelor se limitează numeric, pentru evitarea supraaglomerării; elementele de mobilier aferente, precum mese si scaune, se amplasează mentinând functionale căile de circulatie interioare, pentru a nu fi afectată evacuarea persoanelor în caz de incendiu;

p) la terminarea programului de lucru se asigură, de către persoana cu responsabilităti în domeniul apărării împotriva incendiilor, controlul vizual al spatiilor, pentru a fi eliminate cauzele potentiale de incendiu ce pot fi datorate activitătilor care s-au desfăsurat, cum ar fi deseuri din hârtie, carton, textile, lemn si alte materiale combustibile;

q) la terminarea programului de lucru, instalatia electrică din aceste spatii se deconectează de la sursele de alimentare, cu exceptia iluminatului de sigurantă si a circuitelor care alimentează sistemele si instalatiile de detectare, semnalizare si stingere a incendiilor si de protectie contra efractiei.

Art. 17. - La spatiile de cazare pentru personalul propriu, inclusiv din unitătile de învătământ care functionează în cadrul obiectivelor de cult sau pentru persoane din exterior, amplasate în constructii tip chilii, în case de oaspeti, în cămine sau în altele similare se asigură respectarea următoarelor măsuri:

a) se mentine în permanentă practicabilitatea căilor de evacuare a persoanelor si a celor de acces pentru fortele de interventie;

b) se interzice blocarea căilor de evacuare din constructii sau reducerea gabaritelor acestora prin depozitarea de materiale, elemente de mobilier, obiecte electrocasnice, aranjamente florale, combustibili solizi, recipiente având combustibili lichizi ori altele similare, precum si prin parcarea în mod necorespunzător a mijloacelor de transport si a autoturismelor în imediata vecinătate a iesirilor spre exterior;

c) se interzic amplasarea pe căile de evacuare a usilor false, a oglinzilor, a draperiilor si a altor decoruri ori elemente similare care pot deruta persoanele care se evacuează în cazul producerii unui incendiu, precum si amenajarea de boxe pentru depozitarea materialelor, alimentelor, combustibililor ori cu alte destinatii sub rampele de scări;

d) în cazul amplasării, pe scările de pe căile de evacuare, a unor traverse ori covoare, acestea se fixează pe fiecare treaptă cu baghete metalice ori cu alte elemente specifice, astfel încât să se excludă posibilitatea de împiedicare a persoanelor pe timpul evacuării, în cazul producerii unui incendiu;

e) în scopul asigurării conditiilor pentru evacuarea persoanelor din asemenea spatii, se marchează clar si vizibil si se iluminează, pe întreaga durată a întunericului, căile de evacuare, iar usile amplasate pe acestea se prevăd cu sensul de deschidere spre exterior si se mentin în permanentă descuiate;

f) sunt obligatorii asigurarea alarmării si anuntării, în caz de incendiu, a persoanelor cazate, cu mijloace adecvate tipului de utilizatori si dinainte stabilite si cunoscute de către acestia, astfel încât să nu se producă panică, precum si mentinerea permanentă a functionalitătii iluminatului de sigurantă;

g) personalul obiectivului este instruit de către persoana cu responsabilităti în domeniul apărării împotriva incendiilor asupra modului distinct, specific, în care se face alarmarea, anuntarea si orientarea persoanelor spre iesiri, precum si privind coordonarea efectivă a evacuării persoanelor adăpostite, mai ales pentru turisti, vizitatori, persoane care nu se pot evacua singure, copii si bătrâni;

h) se interzic utilizarea, în asemenea spatii, a mijloacelor de iluminat cu flacără de tipul lumânărilor, lămpilor cu petrol si a altora similare, cu exceptia obiectivelor de cult amplasate în zone neelectrificate, precum si fumatul;

i) aprinderea candelelor si lumânărilor este permisă doar pe durata cât persoanele cazate se află în camere; pe timpul de odihnă se permite utilizarea acestora doar în conditiile amplasării pe suporturi având clasă de reactie la foc minim A2 si aflate la distante de sigurantă fată de elemente care se pot aprinde usor, precum perdele, draperii, cărti, mobilier, îmbrăcăminte, decoruri interioare din materiale combustibile;

j) în podurile clădirilor în care sunt amenajate spatii de cazare nu se permite depozitarea materialelor combustibile si desfăsurarea unor activităti care pot pune în pericol viata persoanelor cazate, de tipul spălătoriilor, atelierelor, magaziilor, afumătoriilor;

k) se asigură verificarea si curătarea periodică a sobelor si a cosurilor de evacuare a fumului, precum si remedierea operativă a defectiunilor constatate la verificarea acestora;

l) se interzice utilizarea mijloacelor de încălzire improvizate; în situatia utilizării în camere a mijloacelor de încălzit electrice, acestea se amplasează pe suporturi având clasă de reactie la foc minim A2 la distante de sigurantă fată de materialele si mobilierul din materiale combustibile si se mentin racordate la retea doar pe durata cât se asigură supravegherea, fiind obligatorie scoaterea de sub tensiune înainte de începerea perioadelor de odihnă;

m) personalul propriu si persoanele cazate în spatiile destinate primirii oaspetilor din incinta obiectivelor de cult se instruiesc de către persoana cu responsabilităti în domeniul apărării împotriva incendiilor pentru cunoasterea si respectarea regulilor de prevenire a incendiilor la exploatarea mijloacelor de încălzire si a instalatiilor electrice, privind sistemul existent de alarmare în caz de incendiu, evacuarea constructiei în caz de incendiu, precum si cu privire la interdictia fumatului si a utilizării focului deschis;

n) în fiecare cameră se pun la dispozitia utilizatorilor informatii clare scrise, inclusiv în limbi de circulatie internatională, privind posibilitătile de alarmare, alertare, evacuare în caz de incendiu, precum si modul în care trebuie să se actioneze în caz de incendiu, adecvate tuturor categoriilor de utilizatori;

o) planul de evacuare se întocmeste si se afisează conform normelor generale de apărare împotriva incendiilor.

Art. 18. - Informatiile care se pun la dispozitia persoanelor cazate trebuie să cuprindă cel putin următoarele reguli privind comportarea în caz de incendiu produs în spatiul de cazare:

a) dacă incendiul este în cameră se procedează la părăsirea imediată a încăperii, actionarea butonului de semnalizare, dacă constructia este echipată cu astfel de sistem, si anuntarea personalului de la receptie sau a celui responsabil cu administrarea acestor spatii;

b) pentru evacuarea de la nivelurile superioare ale clădirii se folosesc întotdeauna scările de evacuare mentionate în planul de evacuare; nu se folosesc lifturile;

c) dacă incendiul nu este în propria cameră de cazare se procedează la părăsirea încăperii, dacă acest lucru poate fi făcut în sigurantă; la părăsirea camerei de cazare se urmăreste luarea cheii de la intrare pentru situatia în care incendiul blochează calea de evacuare si utilizatorul trebuie să se întoarcă în cameră;

d) pentru a verifica dacă incendiul se manifestă pe coridor, se procedează la verificarea, cu dosul palmei, a temperaturii usii de corespondentă cu acesta; în situatia în care usa este rece, din pozitia aplecat spre pardoseală cu umărul sprijinit de usă se procedează la deschiderea acesteia cu atentie; se are în vedere că închiderea usii trebuie să se facă imediat ce se constată că dincolo de aceasta sunt flăcări, iar parcurgerea distantei până la scara de evacuare, în situatia în care coridorul este inundat cu fum, se realizează din pozitia aplecat sau târâs, având în vedere că zona dinspre pardoseală este mai putin afectată de fum;

e) în situatia în care usa este fierbinte, aceasta nu se deschide, ci se etansează cu prosoape sau cearceafuri umede;

f) în cazul în care coridorul sau scările sunt impracticabile din cauza fumului, utilizatorii trebuie să rămână în cameră, cu mentinerea închisă a usii;

g) se procedează la anuntarea incendiului la numărul de apel unic 112.

Art. 19. - În cazul spatiilor de cazare care deservesc grădinitele ori cresele, suplimentar fată de prevederile art. 17 se au în vedere si următoarele măsuri:

a) spatiile de acest tip se amplasează exclusiv la parterul clădirilor, cât mai aproape de calea de evacuare;

b) amplasarea paturilor în dormitoare se face astfel încât să fie asigurate culoare de trecere pentru salvarea copiilor si evacuarea în caz de incendiu;

c) se asigură personal instruit si suficient, în raport cu numărul si vârsta copiilor, pentru supravegherea permanentă a dormitoarelor pe timpul cât copiii se odihnesc, atât pe durata zilei, cât si pe cea a noptii, si salvarea ori evacuarea acestora în eventualitatea producerii unui incendiu;

d) personalului de supraveghere i se repartizează nominal, concret si în detaliu responsabilitatea salvării si evacuării copiilor, astfel încât acesta să cunoască în ce sector actionează si care sunt copiii de a căror salvare răspunde;

e) se asigură, prin supravegherea permanentă, educatia copiilor si măsuri tehnice, conditii pentru eliminarea completă a posibilitătii copiilor de a intra în contact direct cu elemente ale instalatiilor electrice, de joc cu focul deschis ori de acces în spatii cu pericol de incendiu, precum bucătăriile, centralele termice, podurile, subsolurile, turnurile si alte asemenea locuri;

f) se asigură echiparea cu instalatii de încălzire centrală, iar atunci când, din motive justificate, acest lucru nu este posibil, se pot utiliza sobe cu acumulare de căldură, executate cu usitele de alimentare în exterior.

Art. 20. - La spatiile destinate îngrijirii si cazării persoanelor vârstnice si, respectiv, îngrijirii sănătătii, suplimentar fată de cerintele de la art. 17 se au în vedere si următoarele măsuri:

a) amplasarea încăperilor si a spatiilor destinate îngrijirii si cazării persoanelor, mai ales cele utilizate de persoane care nu se pot deplasa singure, se face de regulă la parterul clădirilor si cât mai aproape de calea de evacuare;

b) se asigură supravegherea periodică sau, după caz, permanentă a persoanelor în functie de gradul de mobilitate, vârstă si starea de sănătate, astfel încât să se elimine posibilitătile de manifestare a unor cauze potentiale de incendiu ce pot fi determinate de acestea, precum lăsarea la îndemână a unor obiecte ori materiale care facilitează aprinderea focului de tipul chibrituri si brichete, a mijloacelor de încălzire ori a altor aparate electrice;

c) se asigură mijloace tehnice adecvate si facil de manevrat, amplasate în imediata vecinătate a paturilor, precum sonerii, dispozitive optice ori de alt tip, adecvate tuturor categoriilor de persoane cazate, prin care acestea, mai ales cele care nu se pot deplasa singure ori prezintă dizabilităti, să poată anunta operativ personalului de supraveghere o situatie deosebită constatată;

d) se asigură instruirea personalului de supraveghere asupra modalitătilor practice de asigurare a evacuării si salvării persoanelor care nu se pot evacua singure si dotarea cu mijloace tehnice specifice adecvate, în cantitătile necesare, precum cărucioare, tărgi, pături, cârje, cadre pentru sprijin ori altele similare;

e) în functie de gradul de mobilitate ori tipul de dizabilitate a persoanelor, este necesar ca modul de distribuire a acestora în saloane ori camere să fie echilibrat, astfel încât să poată permite personalului de supraveghere repartizat pe încăperi salvarea acestora în cel mai scurt timp posibil;


f) pentru spatiile în care se află persoane cu deficiente de vedere se asigură marcarea directiei si sensului de evacuare prin pictogramă în relief corespunzătoare, amplasată pe perete la o înăltime de circa 120 cm fată de pardoseală;

g) în vederea cunoasterii permanente, de către personalul medical sau de supraveghere, a posibilitătii de deplasare ori evacuare a persoanelor, se stabileste marcarea si montarea de etichete pe usile camerelor si în dreptul paturilor.

Art. 21. - La spatiile destinate îngrijirii si cazării persoanelor vârstnice si, respectiv, îngrijirii sănătătii, etichetele prevăzute la art. 20 lit. g) se marchează cu următoarele culori:

a) rosu: persoane care nu se pot evacua singure;

b) galben: persoane care necesită sprijin la evacuare;

c) verde: persoane care se pot evacua singure.

Art. 22. - La spatiile destinate preparării si servirii mesei de către personal propriu sau persoane din exterior, inclusiv în regim de asistati social, se asigură următoarele măsuri:

a) verificarea periodică a mijloacelor de preparat si încălzit hrană si remedierea de îndată a deficientelor constatate, în asa fel încât să fie excluse scăpări de gaze ori scurgeri de lichide inflamabile;

b) evitarea pregătirii pe plită a diverselor preparate, dacă acestea pot prezenta pericol de incendiu prin prelingerea grăsimilor pe plită din tăvi sau din vase umplute peste limită ori manipularea necorespunzătoare a acestora;

c) mijloacele de preparat si încălzit hrană si grătarele pentru fript se prevăd cu hote având site de protectie;

d) hotele si tubulaturile de ventilare aferente acestora, grătarele pentru fript, cuptoarele pentru copt si cotloanele se curătă si se degresează săptămânal si ori de câte ori este nevoie, interzicându-se cu desăvârsire curătarea acestora prin ardere;

e) amenajarea sălilor pentru servirea mesei se face cu mentinerea spatiilor de sigurantă între elementele de mobilier specifice astfel încât să fie asigurate circulatiile interioare, marcarea căilor de evacuare, iar pentru usile amplasate pe căile de evacuare se asigură sensul de deschidere spre exterior, precum si mentinerea descuiată a acestora pe întreaga durată cât sunt prezente persoane în sală;

f) se interzic amplasarea, pe căile de evacuare, a unor obiecte care pot îngreuna evacuarea în caz de incendiu, precum aranjamente florale, draperii, cuiere, oglinzi ori alte elemente de mobilier, precum si existenta unor praguri si a unor covoare ori mochete nefixate pe pardoseală;

g) la terminarea programului de lucru se asigură, de către persoana cu responsabilităti în domeniul apărării împotriva incendiilor, controlul vizual al spatiilor, pentru a fi eliminate cauzele potentiale de incendiu ce pot fi datorate activitătilor care s-au desfăsurat;

h) la terminarea programului de lucru în aceste categorii de spatii se asigură obligatoriu întreruperea alimentării cu energie electrică si gaze, oprirea masinilor, utilajelor, aparatelor, dispozitivelor, verificarea închiderii tuturor robinetelor de gaz de pe conducte si recipiente, evacuarea deseurilor rezultate în urma desfăsurării activitătii si efectuarea curăteniei la locul de muncă, stingerea luminilor, încuierea si predarea cheilor la locurile stabilite de persoanele cu atributii de conducere;

i) se afisează instructiuni specifice privind modul de operare si manevrare a sistemelor, instalatiilor si utilajelor mentionate la lit. h), a echipamentelor de preparare a hranei si a instalatiilor si mijloacelor specifice de stingere a incendiilor, îndeosebi a celor datorate uleiurilor si grăsimilor.

Art. 23. - La exploatarea spatiilor în care se desfăsoară activităti de învătământ de toate gradele, în institute de învătământ superior, academii, seminare teologice, precum si în altele similare se asigură următoarele măsuri:

a) în sălile de clasă sau de cursuri nu se admite accesul unui număr mai mare de persoane decât cel stabilit;

b) se interzic fumatul si utilizarea focului deschis în astfel de spatii, precum si iluminarea cu flacără deschisă ori prin intermediul lumânărilor, chibriturilor, faclelor ori al altor mijloace similare;

c) atunci când în procesul de învătământ sunt necesare si se utilizează obiecte specifice de cult care presupun prezenta focului deschis sau a substantelor incandescente, precum lumânări, cădelnite ori alte obiecte similare, se asigură măsurile de apărare împotriva incendiilor de către cadrele didactice si personalul implicat, prin mentinerea acestor obiecte la distante de sigurantă fată de orice element combustibil precum mobilier, covoare, mochete, draperii, perdele, obiecte de îmbrăcăminte, cărti sau alte materiale combustibile;

d) în activitătile de învătământ se acordă atentie deosebită transmiterii către elevi, studenti ori alti participanti la procesul educational a tuturor regulilor de apărare împotriva incendiilor care trebuie respectate la utilizarea acestor categorii de mijloace si obiecte de cult ce presupun utilizarea focului deschis;

e) în sălile si încăperile în care încălzirea se face cu sobe, alimentarea cu combustibil a acestora se întrerupe înainte de accesul utilizatorilor în interiorul lor;

f) covoarele, mochetele, presurile utilizate în aceste spatii, pe holuri, coridoare, culoare si scări se fixează pe pardoseală, pentru a nu împiedica evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu;

g) la amplasarea mobilierului în aceste categorii de săli si încăperi se asigură culoare de circulatie corespunzător directionate, iar în conditiile în care capacitatea sălilor depăseste 20 de persoane, scaunele si băncile se fixează de pardoseală;

h) se interzice amplasarea meselor, scaunelor, băncilor, fisetelor sau a altui mobilier în apropierea usilor de evacuare sau pe circulatiile, holurile, culoarele care constituie căi de evacuare în caz de incendiu;

i) se întocmesc si se afisează, la loc vizibil, planurile de evacuare a persoanelor.

Art. 24. - La exploatarea spatiilor în care functionează grădinite si crese, suplimentar fată de cerintele prevăzute la art. 19 si 23, se au în vedere si următoarele:

a) se asigură atât măsuri de supraveghere permanentă, cât si conditii tehnice pentru eliminarea posibilitătii accesului copiilor în alte spatii decât cele special destinate procesului de învătământ, precum cele în care se prepară hrana, în depozite, magazii, poduri, subsoluri tehnice, pivnite ori în alte spatii si locuri în care acestia ar putea provoca incendii;

b) se interzic fumatul si utilizarea focului deschis de către personalul cu atributii de educator si cel de supraveghere în astfel de încăperi sau în cele alăturate, precum si iluminarea cu flacără deschisă în poduri, arhive, magazii, alte încăperi, spatii si locuri cu risc de incendiu din constructiile în care acestea sunt amplasate;

c) personalul cu atributii de educator urmăreste ca prin procesul didactic să comunice copiilor regulile elementare privind apărarea împotriva incendiilor si modul de evacuare a sălilor de clasă, a dormitoarelor si a celorlalte spatii utilizate, în cazul producerii unui incendiu, si să asigure însusirea acestora de către copii.

 

SECTIUNEA a 3-a

Obiective în care se desfăsoară activităti productive sau de creatie

 

Art. 25. - În atelierele de prelucrare primară si superioară a lemnului se asigură următoarele măsuri:

a) instalatiile electrice de fortă si iluminat trebuie să corespundă mediului de lucru în care sunt amplasate,


caracterizat de prezenta particulelor de praf si, respectiv, a pericolului de explozie, iar verificarea, exploatarea si întretinerea acestora se fac numai de personal autorizat, în conditiile legii;

b) încălzirea atelierelor de prelucrare a lemnului se asigură cu instalatii de încălzire centrală, iar atunci când, din motive justificate, acest lucru nu este posibil, la atelierele cu suprafete de maximum 300 m2 se pot utiliza sobe cu acumulare de căldură, executate cu usitele de alimentare în exterior;

c) se interzice utilizarea sobelor fără acumulare de căldură, a celor metalice, a radiatoarelor electrice sau a oricăror sisteme de încălzire care prezintă suprafete incandescente;

d) se interzic asezarea si uscarea materialelor combustibile pe sobe sau pe corpuri de încălzire;

e) se admite introducerea materialului lemnos în ateliere numai în cantitătile strict necesare desfăsurării procesului de productie pentru un schimb de lucru, iar stivuirea acestuia se face ordonat, astfel încât să nu afecteze utilizarea corespunzătoare a căilor de evacuare a persoanelor;

f) se interzice acumularea deseurilor în ateliere, mai ales în apropierea elementelor componente ale utilajelor precum motoare electrice de actionare, lagăre calde, conductoare electrice, corpuri de încălzire ori conducte aferente ale acestora;

g) deseurile exhaustabile rezultate din procesul de fabricatie se evacuează în mod continuu, prin instalatiile de transport pneumatic de exhaustare, iar praful de lemn rezultat din prelucrare se colectează si depozitează separat de celelalte deseuri;

h) săptămânal, la terminarea lucrului se face curătenie generală, prin îndepărtarea prafului depus pe utilaje, motoare, aparate, corpuri de încălzire si iluminat, pereti, tavane, precum si alte elemente ale constructiilor sau instalatiilor, evitându-se antrenarea si răspândirea norilor de praf în incintă;

i) se interzic fumatul si utilizarea focului deschis în atelierele de prelucrare a lemnului, iar păstrarea materialelor inflamabile sau explozive utilizate în procesul tehnologic se face numai în cantitătile necesare unui schimb de lucru;

j) se interzice exploatarea utilajelor în cazul neasigurării functionării instalatiilor de exhaustare la parametrii proiectati;

k) se interzice lucrul la masinile de slefuit uscat sau la alte utilaje la care se poate produce electricitatea statică fără utilizarea echipamentului individual de protectie adecvat;

l) pentru evacuarea gazelor din atelierele de prelucrare superioară a lemnului se asigură un sistem de evacuare a aerului viciat si de introducere a aerului proaspăt, independent de ventilarea altor ateliere;

m) cârpele îmbibate cu uleiuri, vopsele, lacuri, diluanti etc, folosite în procesul de productie, pensulele ori alte instrumente se strâng în cutii metalice închise, care se evacuează la locuri sigure după terminarea zilei de lucru;

n) colectarea si evacuarea deseurilor se fac periodic, conform instructiunilor de exploatare;

o) la terminarea programului de lucru, instalatia electrică din aceste spatii se deconectează de la sursele de alimentare, cu exceptia iluminatului de sigurantă si a circuitelor care alimentează sistemele si instalatiile de detectare, semnalizare si stingere a incendiilor;

p) carcasele utilajelor actionate electric trebuie prevăzute cu elemente de legare la pământ pentru scurgerea electricitătii statice.

Art. 26. - La ateliere de confectii, textile, tesătorii se asigură următoarele măsuri:

a) instalatia de iluminat din ateliere se realizează de tip etans, asigurându-se înlăturarea zilnică a prafului de pe aceasta;

b) la amplasarea utilajelor specifice în ateliere si a elementelor de mobilier necesare, precum mese de croit, călcat, scaune, trebuie să fie asigurate culoarele de evacuare în caz de incendiu pentru personal;

c) masinile de cusut si cele de tesut actionate electric, prizele, stecherele si fisele de conectare se mentin în stare perfectă de functionare, nefiind permise niciun fel de improvizatii, protejându-se totodată cablurile pentru evitarea deteriorărilor care pot conduce la scurtcircuite si electrocutări;

d) la terminarea programului de lucru sau când functionarea masinilor de cusut ori de tesut este întreruptă pentru o perioadă mai mare de timp, acestea se scot de sub tensiune;

e) toate deseurile de materiale utilizate, precum pânză, stofă, lână, catifea, bumbac, vată, zegras etc. rezultate din activitatea productivă se strâng în cosuri sau în cutii si se evacuează din ateliere la sfârsitul programului de lucru, depozitându-se în locurile special amenajate pentru colectarea lor;

f) operatiile de curătare a produselor din materialele textile cu benzină, neofalină ori alte substante inflamabile se fac în aer liber sau în încăperi separate, ferite de orice sursă de foc, cu ventilatie normală, naturală sau mecanică, numai la lumina zilei;

g) pe durata efectuării operatiilor de călcat, fiarele electrice de călcat se asază pe suporturi incombustibile, având clasă de reactie la foc minim A2, iar după folosire acestea se deconectează de la sursa de curent;

h) se interzice depozitarea materialelor utilizate în apropierea sistemelor de încălzire;

i) pentru utilajele care în timpul functionării produc electricitate statică, se asigură legarea la instalatia de împământare;

j) în situatiile în care în timpul lucrului apar slăbiri de mecanisme, frecări, ruperi si deformări ale pieselor componente, se asigură oprirea de îndată a functionării utilajelor, până la remedierea deficientelor;

k) se asigură curătarea tubulaturii de evacuare a scamelor de la masini, acolo unde este prevăzută asemenea instalatie, cel putin o dată pe lună;

l) se asigură în mod sistematic curătarea atât a războaielor mecanice si manuale, cât si a încăperilor, iar instalatia de ventilatie se mentine în functionare pe toată durata cât războaiele sunt în lucru;

m) se asigură curătarea instalatiilor electrice montate aparent de scamele si praful rezultate din activitatea productivă, cel putin o dată pe săptămână.

Art. 27. - În atelierele de prelucrări mecanice, inclusiv cele care presupun utilizarea focului deschis ori a sudării, se asigură următoarele măsuri:

a) pardoseala atelierelor de sudură si de tăiere a metalelor se realizează din materiale incombustibile, având clasa de reactie la foc minim A2fi;

b) la prelucrarea metalelor la rece prin aschiere, se asigură adoptarea măsurilor astfel încât aschiile încinse să nu cadă în locurile unde se pot găsi materiale combustibile;

c) la controlul periodic al masinilor si utilajelor sau la terminarea lucrului nu se folosesc, pentru iluminat, mijloace care utilizează flacăra deschisă, pentru aceste operatiuni utilizându-se lămpi portative;

d) se asigură înlăturarea, din imediata vecinătate a masinilor si a utilajelor care produc scântei în timpul lucrului, a oricăror materiale combustibile si se protejează corespunzător pardoselile din apropiere, prin placare ori acoperire cu materiale având clasa de reactie la foc minim A2fl, de exemplu prin acoperire cu foi de tablă;

e) se interzice blocarea cu materiale sau cu unelte de lucru a căilor de evacuare, precum si a circulatiilor interioare dintre utilaje, iar la locurile de muncă se permite depozitarea materialelor numai în cantitătile strict necesare pentru o zi de lucru;


f) nu se permite depozitarea de materiale combustibile în încăperile destinate amplasării generatorului de acetilenă.

Art. 28. - La sudarea cu flacără oxiacetilenică se asigură următoarele măsuri:

a) generatoarele de acetilenă transportabile se instalează în aer liber, în afara încăperii unde se sudează, ferite de razele soarelui, precum si de orice sursă cu foc deschis;

b) se asigură distante minime de sigurantă de la generator si recipientul de oxigen până la flacăra de sudură sau la orice sursă de căldură cu peste 500°C de 10 m, iar de la generator la butelia de oxigen de 5 m;

c) utilizarea si supravegherea generatorului de acetilenă se asigură de personalul calificat în acest scop;

d) se opresc utilajele la care se lucrează cu flacără sau care produc scântei în timpul functionării, pe durata cât este amplasat generatorul de acetilenă în încăpere;

e) se interzice instalarea generatoarelor de acetilenă transportabile în locuri unde există surse de căldură si foc deschis;

f) atelierele de sudură se dotează cu dispozitive de aprindere, vase cu apă rece curată pentru răcirea becului arzătorului în caz de supraîncălzire, precum si cu suporti cu cârlig pentru agătarea arzătorului în timpul întreruperii lucrului;

g) se interzice introducerea ori păstrarea în atelierele de sudură si de tăiere a metalelor a recipientelor sau vaselor care contin substante combustibile;

h) înainte de începerea si la terminarea lucrului se controlează arzătoarele aparatelor de sudură, pentru a se elimina orice posibilitate de manifestare a unor scăpări ca urmare a neînchiderii perfecte a robinetelor recipientelor de oxigen;

i) se asigură închiderea robinetelor recipientelor de oxigen si ale generatorului de acetilenă la întreruperi ale lucrului care depăsesc 10 minute, iar dacă alimentarea cu oxigen, acetilenă sau alte gaze se face de la conducte, se închid robinetele de la punctele de distributie;

j) se interzice lăsarea fără supraveghere a generatorului de acetilenă în stare încărcată, iar în situatia întreruperii lucrului pe o perioadă mai mare de 8 ore se asigură evacuarea carbidului din generator;

k) la aprinderea arzătorului de sudură sau de tăiere se deschide mai întâi robinetul pentru oxigen si apoi cel de acetilenă, după care se aprinde amestecul acetilenă - oxigen, iar la stingere se opreste mai întâi robinetul de gaze si apoi cel de oxigen;

l) la încărcarea si golirea generatoarelor de acetilenă trebuie respectate obligatoriu instructiunile de deservire elaborate de producător si datele caracteristice referitoare la cantitatea si calitatea încărcăturii de carbid, debitul orar si presiunea de regim a gazului, indicate pe placa de timbru;

m) se interzice încărcarea generatoarelor de acetilenă cu praf de carbid cu granulatie mică;

n) generatorul de acetilenă se reîncarcă numai după descompunerea completă a carbidului, după îndepărtarea nămolului, spălarea si uscarea cosului de încărcare;

o) se interzice evacuarea nămolului si a resturilor descompuse de carbid în canalizare; nămolul de carbid scos din generatorul de acetilenă se evacuează din încăpere ritmic, în containerele destinate acestui scop si se depozitează într-o groapă amenajată si amplasată în locuri fără pericol de incendiu, la distante de sigurantă de orice constructii, instalatii si amenajări si unde să fie exclusă posibilitatea de a se face foc deschis de către diverse persoane;

p) încărcarea cu carbid si apă trebuie să se realizeze cât mai repede, pentru a se elimina posibilitatea de a se produce scăpări de gaze si pătrunderea aerului în generator;

q) după încărcarea cu carbid a generatorului de acetilenă, înainte de folosire, prima acetilenă produsă în acesta se evacuează în atmosferă;

r) pe durata exploatării generatoarelor de acetilenă se verifică, periodic, etanseitatea întregii instalatii, utilizându-se în acest scop o emulsie de apă cu săpun;

s) dacă se constată la aparatură o crestere prea rapidă a presiunii, neetanseităti, precum si scăpări de gaze, generatorul se opreste, întrerupându-se mai întâi alimentarea cu acetilenă, după care se evacuează nămolul, respectându-se măsurile de sigurantă pentru aceste operatii;

t) înainte de repararea generatorului de acetilenă, acesta se spală de trei ori cu apă, după care se usucă si se purjează cu gaze inerte;

u) la utilizarea generatoarelor de acetilenă pe timp de vară se iau măsuri de protejare împotriva încălzirii excesive, iar pe timp de iarnă se iau măsuri de protejare împotriva înghetului, avându-se în vedere că generatoarele de acetilenă înghetate se pot dezgheta numai cu apă caldă sau cu aburi, interzicându-se folosirea altor metode precum spargerea ghetii ori folosirea focului;

v) transportul generatoarelor de acetilenă se efectuează numai în stare demontată si neîncărcată, doar după ce, în prealabil, au fost golite si curătate;

w) în cazul când se constată aparitia unor socuri produse la întoarcerea flăcării, se adoptă imediat măsuri privind închiderea robinetelor pentru acetilenă si oxigen, introducerea becului într-un vas cu apă rece curată, purjarea furtunului pentru acetilenă, desfundarea becului cu sârmă din metal moale sau schimbarea acestuia si se controlează dacă nivelul apei din supapa de sigurantă este la înăltimea robinetului de control.

Art. 29. - La utilizarea recipientelor de oxigen se impune respectarea următoarelor măsuri principale:

a) se admit la utilizare numai recipiente cu oxigen care au capacele sigilate, scoaterea capacului si montarea reductorului de presiune la butelie fiind permise doar în momentul începerii lucrului;

b) se interzice folosirea sau depozitarea acestora în conditii în care se pot produce loviri, socuri mecanice ori supraîncălziri;

c) recipientele-butelie încărcate se amplasează la distantă de cel putin 1 m de corpurile, elementele si conductele de încălzire centrală, iar fată de sobe sau alte surse de foc deschis si scântei, la cel putin 10 m distantă;

d) se interzice introducerea recipientelor-butelie ce contin oxigen în încăperi în care se lucrează cu ulei sau grăsimi, acestea fiind deservite numai de către persoane cu echipament curat, fără pete de ulei sau de unsoare si cu mâinile curate;

e) pe durata depozitării si transportului acestora, buteliile se asigură cu inele de cauciuc, capace de protectie si se fixează, împotriva căderii, cu brătări speciale;

f) se interzice depozitarea buteliilor sub actiunea directă a soarelui sau în locuri umede ori cu actiune corozivă;

g) la lucrările de sudură de scurtă durată efectuate în aer liber, în exteriorul încăperilor, butelia de oxigen se asază în pozitie verticală;

h) robinetele aferente buteliilor si reductoarelor de presiune se dezgheată cu cârpe curate, fără urme de ulei sau grăsimi si udate cu apă fierbinte sau cu săculeti de nisip încălzit, fiind interzisă utilizarea surselor de foc;

i) se interzice folosirea recipientelor fără reductoare de presiune ori utilizarea reductoarelor de presiune de la buteliile de gaze combustibile la cele de oxigen si invers;

j) în situatia unor întreruperi mai îndelungate ale lucrului, reductoarele de presiune se păstrează sub cheie în locuri uscate, ferite de praf si izolate de substante uleioase sau grase.


Art. 30. - La depozitarea carbidului utilizat se asigură respectarea următoarelor măsuri principale:

a) depozitarea se realizează în spatii ori încăperi separate fată de ateliere, special amenajate si destinate acestui scop, iar butoaiele/recipientele metalice în care se păstrează carbidul se mentin închise ermetic, se depozitează în pozitie verticală, cu capacul în sus si numai în încăperi uscate, bine ventilate si protejate împotriva pătrunderii umezelii si a apei;

b) elementele de tâmplărie ale încăperilor, precum usi, ferestre, se realizează astfel încât să fie eliminată posibilitatea pătrunderii apei si aparitia scânteilor;

c) pardoselile încăperilor sau platformelor amenajate pentru depozitarea butoaielor cu carbid se realizează cu 20 cm mai ridicate decât cota încăperilor vecine si cu 50 cm mai ridicate decât cota terenului;

d) se interzice trecerea conductelor de apă, de canalizare sau de încălzire prin încăperea depozitului de carbid ori prin peretii sau planseul acestora;

e) se interzice depozitarea carbidului în subsoluri, demisoluri sau în zone inundabile, precum si în clădiri realizate din materiale combustibile;

f) se interzic introducerea sau păstrarea, în încăperile destinate depozitării carbidului, a oricărui fel de lichid combustibil ori incombustibil, a buteliilor de gaze sub presiune si a altor materiale, precum si manipularea bruscă sau prin rostogolire a butoaielor de carbid, pentru transportul butoaielor utilizându-se cărucioare;

g) pentru deschiderea butoaielor de carbid se utilizează numai scule din materiale neferoase si care să nu contină cupru în aliaj mai mult de 65%, această operatiune efectuându-se în spatiul special amenajat pentru dezambalare si se deschide numai câte un singur butoi;

h) butoaiele deschise care nu se pot proteja corespunzător, precum si cele avariate accidental se golesc imediat în alte ambalaje care se pot închide ermetic;

i) se interzice utilizarea flăcărilor, a corpurilor incandescente, a mijloacelor ce pot produce scântei, în apropierea depozitului de carbid.

Art. 31. - La pregătirea sarjei si topirea metalelor în atelierele de turnătorie se asigură următoarele măsuri:

a) materialele pentru alcătuirea unei sarje, inclusiv combustibilul solid sau feroaliajele cu elemente de aliere, trebuie să fie uscate separat înainte de încărcare, întrucât introducerea acestora în stare umedă în cuptor poate produce explozii; din acelasi motiv, la formarea unei sarje se evită contactul metalului lichid cu apa, cu materialele umede sau cu metalele reci, oxidate;

b) pentru prevenirea exploziilor se îndepărtează, din încărcătura metalică ce urmează a se introduce în cuptor, recipientele si tevile închise;

c) la pornirea cuptorului ori a cubiloului se asigură uscarea întregii căptuseli refractare, mai ales vatra, căptuseala creuzetului si antecreuzetului, deoarece aburul degajat de la o uscare insuficientă se poate disocia formând un amestec de hidrogen-oxigen explozibil;

d) eventualele interventii ori reparatii la vatra si peretii cuptoarelor se efectuează cu mare grijă, pentru a preveni perforările în timpul elaborării sarjei;

e) pornirea cubiloului cu cocs si gaz combustibil se face numai după ce a fost bine purjat, în scopul eliminării scăpărilor de gaze care pot provoca explozii; pentru a preveni explozia amestecului de dioxid de carbon si aer, în zona gurilor de vânt, vizoarele basculante trebuie să fie mentinute în stare de functionare pentru a putea fi deschise în timpul reparatiilor sau înaintea pornirii cubiloului;

f) se curătă si se întretine periodic dispozitivul parascântei, pentru a retine particulele incandescente care ar putea provoca incendii în zonele învecinate;

g) la cuptoarele electrice, înainte de stabilirea contactului pentru punerea în functiune, se face un control amănuntit în vederea înlăturării scurtcircuitelor, infiltratiilor de apă, gaze etc;

h) cuptoarele alimentate cu combustibil gazos se purjează, înainte de pornire, prin suflare puternică cu aer, pentru a se evacua amestecul exploziv format în urma eventualelor scăpări de gaze;

i) spatiul din jurul cuptoarelor se mentine uscat si acoperit cu un strat subtire de nisip, în vecinătatea acestora interzicându-se depozitarea materialelor combustibile care ar putea fi incendiate de particule incandescente ce sar la golirea metalului lichid sau a zgurii;

j) sculele si răngile care intră în contact cu metalul topit se mentin bine uscate si încălzite pentru prevenirea eventualelor împroscări datorate vaporilor de apă;

k) în cazul în care căptuseala refractară a unui cuptor s-a deteriorat, metalul topit poate ataca mantaua de otel a cuptorului, fapt care se constată prin înrosirea si umflarea mantalei; pentru a preveni răbufnirea metalului topit în exterior, se opreste imediat functionarea cuptorului, iar pentru răcire se poate folosi aerul comprimat sau apa pulverizată, interzicându-se stropirea cu jet de apă a peretelui cuptorului;

l) în caz de obturare ori blocare a orificiului de evacuare din cuptor cu metal răcit, înlăturarea se realizează prin topirea cu oxigen; buteliile de oxigen trebuie să se afle în timpul acestei operatii la o distantă de minimum 10 m fată de cuptor; înainte de folosire se verifică reductorul, furtunul si teava; pentru efectuarea operatiei de destupare a orificiului înfundat cu metal răcit, se deschide robinetul si numai după ce se simte curent de gaz se introduce teava la locul respectiv, pentru a evita întoarcerea flăcării care creează pericol de explozii; la terminarea operatiei se închide întâi robinetul de acces al oxigenului, după care se retrage teava din orificiul de evacuare, iar după folosire butelia de oxigen se îndepărtează de lângă cuptor în locuri care nu prezintă pericol de incendiu sau explozie.

Art. 32. - La turnarea metalelor în atelierele de turnătorie se asigură următoarele măsuri:

a) pregătirea oalelor pentru turnare se face cu atentie, acestea trebuie să fie bine uscate pentru a evita împroscarea metalului la contactul cu peretii umezi;

b) se verifică si se probează dispozitivele de prindere si de manevrare a oalelor de turnare;

c) în fata oalei, precum si în celelalte părti unde se toarnă sau se transportă metalul topit, pardoseala se acoperă cu un strat de nisip uscat, iar ca măsură suplimentară de protectie contra stropilor de metal incandescent, în jurul oalei se montează apărători mobile sau paravane din materiale având clasă de reactie la foc minim A2;

d) este necesar ca umplerea cu metal topit a oalelor deschise să se facă până la maximum 7/8 din înăltimea lor, pentru a preveni revărsarea metalului pe timpul transportului, în acelasi scop oalele prevăzându-se cu sigurante de blocaj;

e) spatiul unde se execută turnarea în forme trebuie să fie bine uscat, iar în zona de turnare se interzice depozitarea modelelor de lemn sau a altor materiale combustibile, deoarece acestea pot fi incendiate de stropii de metal lichid, care sunt împroscati la turnare;

f) la turnarea în cochilie sau sub presiune, se verifică matritele sau formele metalice înainte de operatiunea de turnare, în ceea ce priveste buna functionare si închiderea etansă, eliberarea canalelor de aerisire de orice resturi si curătarea si încălzirea suprafetelor de lucru ale matritelor care intră în contact cu metalul lichid, pentru evitarea exploziilor;

g) transportul pieselor turnate calde se face numai cu ajutorul containerelor metalice sau/si al transportoarelor cu plăci, interzicându-se depozitarea pieselor calde lângă materiale combustibile sau rezervoare continând gaze sub presiune;

h) operatiunea de tăiere a maselotelor si culeelor cu flacără oxiacetilenică se organizează într-un spatiu în care nu sunt materiale combustibile care pot fi incendiate de metalul topit, împrăstiat la tăierea cu flacără;

i) transportul materialelor a căror temperatură depăseste 90°C se efectuează numai cu utilaje special destinate, prin spatii dinainte stabilite, indicate prin linii de marcaj;

j) oprirea cubilourilorîn vederea refacerii zidăriei se face cu atentie, avându-se în vedere ca solul de sub cubilou să se niveleze si să se acopere cu un strat uscat de zgură sau nisip uzat de turnătorie, după care se procedează la deschiderea usilor de evacuare, iar zgura incandescentă, restul de metal, scoartele rezultate în timpul turnării să fie colectate si transportate numai în containere metalice.

Art. 33. - În caz de incendiu provocat de deversările de otel topit se actionează astfel:

a) se utilizează, de regulă, apa sub formă de jeturi compacte, la debite mari, începând cu extremitătile spre mijloc, pe măsura formării crustei de metal, evitându-se împroscarea apei pe suprafata metalului incandescent, care poate produce explozii prin disocierea apei;

b) se opreste functionarea cuptoarelor, întrerupându-se alimentarea cu gaz ori curent electric;

c) se dirijează scurgerile de metal topit, prin jgheaburi, către oalele de turnare;

d) se creează diguri din nisip uscat pentru limitarea extinderii metalului topit;

e) se îndepărtează din zonă materialele combustibile, utilajele si alte mijloace mobile ce pot fi afectate de incendiu;

f) se actionează cu apă de răcire asupra constructiilor, conductelor si utilajelor din zonă, pentru diminuarea efectului de radiatie termică.

Art. 34. - La pregătirea formelor pentru turnare în atelierele de turnătorie se asigură următoarele măsuri:

a) permeabilitatea la gaze a amestecurilor de formare pe timpul solidificării metalului în formă, în scopul prevenirii formării de gaze ce pot provoca răbufniri sau explozii, cu respectarea tehnologiei operatiunilor de formare, în ceea ce priveste executarea canalelor de aerisire;

b) se supraveghează îndeaproape modelele fuzibile, precum si toate operatiunile tehnologice în care ceara modelelor se află în contact direct cu surse calde, pentru evitarea oricărei posibilităti de aprindere;

c) se respectă procesul tehnologic stabilit în cazul executării miezurilor în cutii calde, cu utilizarea răsinilor termoreactive sau termoplastice care prezintă pericol de incendiu sau explozie, prin degajare de aerosoli sau gaze inflamabile;

d) se interzice orice abatere de la reteta stabilită calitativ sau cantitativ;

e) zonele în care se execută miezuri cu nisipuri peliculizate trebuie să fie izolate si prevăzute în mod obligatoriu cu sisteme de ventilare exhaustivă, cu admisie de aer si exhaustoare locale în stare de functionare;

f) transportarea nisipului peliculizat se face în saci ermetici sau în containere închise;

g) la constatarea existentei unor depuneri de praf provenit din antrenarea particulelor de răsini utilizate sau de praf de cărbune, pe grinzi, forme sau alte suprafete din atelier, se iau măsuri urgente de îndepărtare;

h) constructiile metalice fixe în care se depozitează amestecuri de formare si miezuit peliculizate se leagă la priza de pământ, iar amplasarea acestora se face, pe cât posibil, în zonele mai ferite de căldură din turnătorie, cu temperaturi de maximum 40°C.

Art. 35. - La depozitele de modele se asigură următoarele măsuri:

a) modelele se păstrează ordonat, pe rafturi din materiale având clasa de reactie la foc minim A2 sau din lemn ignifugat ori protejat prin metode similare, evitându-se aglomerarea acestora si interzicându-se păstrarea oricăror altor materiale;

b) pentru asigurarea evacuării cu rapiditate a modelelor în caz de incendiu, se întocmesc planuri de evacuare, se mentin degajate căile de acces si se mentine functionarea normală a usilor;

c) în încăperile în care se păstrează modelele se interzice executarea lucrărilor cu foc deschis, iar pe timpul cât se fac lucrări de reparatii la instalatiile electrice sau de încălzire, modelele se evacuează din depozit, iar atunci când acest lucru nu este posibil, se stabilesc măsuri suplimentare pentru perioada cât se desfăsoară asemenea lucrări, precum îndepărtarea modelelor din lemn si răsini, supravegherea permanentă, suplimentarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, controlul riguros după terminarea lucrărilor;

d) usile si ferestrele depozitului se mentin în pozitia închis atât pe durata programului de lucru, cât si în afara acestuia;

e) se interzice accesul persoanelor neautorizate în depozitele de modele.

Art. 36. - În atelierele de pictură se asigură următoarele măsuri:

a) la prepararea amestecurilor de diluanti si esentă de terebentină, în componenta cărora intră lichide combustibile în procesul de fabricare a produselor, se evită agitarea lichidelor pe timpul transportului sau folosirea unor ambalaje din materiale plastice;

b) la uscarea lemnului, a cartoanelor si a pânzelor imprimate cu vopsele este obligatorie mentinerea unei distante de cel putin 1 m fată de surse de căldură;

c) pe mesele de lucru se admite păstrarea vopselelor si a solutiilor inflamabile în cantităti de maximum 100 ml, iar în spatiul atelierelor se păstrează numai obiectele care sunt în executie, evitându-se astfel aglomerarea materialelor care nu sunt strict necesare;

d) cârpele îmbibate cu uleiuri, vopsele, lacuri ori diluanti, folosite la curătarea pensulelor, tablourilor, sculpturilor sau a altor piese, se strâng în cutii metalice închise, care se evacuează din ateliere după terminarea lucrului, iar ulterior se distrug potrivit reglementărilor specifice de protectie a mediului;

e) se asigură aerisirea periodică a atelierelor de pictură, pentru îndepărtarea oricăror lichide inflamabile sau urme de vapori care pot afecta căile respiratorii;

f) substantele pentru vopsire se transportă numai în vase închise, iar după golire acestea se evacuează imediat din atelier în locuri speciale pentru spălare;

g) materialul lemnos pentru vopsire se stivuieste în mod ordonat, păstrându-se libere spatiile de circulatie si evitându-se blocarea căilor de acces;

h) se interzic folosirea oricăror surse de foc, precum si fumatul în incinta atelierelor;

i) încălzirea atelierelor se asigură cu instalatii de încălzire centrală, iar atunci când acest lucru nu este posibil, se permite utilizarea sobelor obisnuite cu acumulare de căldură, dar executate cu usile de alimentare amplasate în exterior, în această situatie asigurându-se supravegherea permanentă si nepermiterea supraalimentării cu combustibil, interzicându-se utilizarea în aceste spatii a sobelor metalice si a radiatoarelor electrice.

Art. 37. - În încăperile în care se desfăsoară operatii de preparare a culorilor pentru pictură, pe bază de pigmenti de origine minerală precum oxizi de zinc, crom, fier, plumb, titan ori alti oxizi si ulei de in, se respectă următoarele măsuri:

a) pentru evitarea autoaprinderii, amestecurile de ulei de in cu pigmenti pe bază de crom, albastru de Prusia, albastru ultramarin si negru de fum se realizează cu respectarea retetei si a tehnologiei stabilite, iar după aceea pot fi lăsate un timp mai îndelungat în starea lor de amestec;

b) negrul de fum folosit la prepararea culorilor de ulei si tempera se păstrează în locuri uscate si nu se depozitează împreună cu lichidele combustibile utilizate, precum benzină, ulei sau alti solventi inflamabili;

c) oxizii metalici utilizati, precum oxidul de plumb, bioxidul de mangan, sau sărurile metalice folosite la prepararea uleiurilor sicative se adaugă în cantităti cât mai mici sau prin frecarea prealabilă a acestora cu ulei.

Art. 38. - În atelierele de făltuire, pregătire coli, brosat fundamental, cartonaje si scoarte legătorie, din cadrul tipografiilor, se asigură următoarele măsuri:

a) colectarea si evacuarea, în afara atelierelor, a deseurilor rezultate în urma procesului tehnologic;

b) interzicerea asezării materialelor din hârtie, carton, precum si a solutiilor inflamabile la mai putin de 1,50 m fată de orice surse de căldură si cazane de încălzit clei;

c) evitarea supraîncărcării motoarelor de la masinile de ascutit cutite;

d) urmărirea respectării normelor tehnice de utilizare si deservire a generatoarelor de înaltă frecventă, precum si a masinilor de uscat blocuri de carte;

e) interzicerea introducerii în masinile de uscat cărti a unor materiale bune conducătoare de electricitate, care pot provoca scântei electrice si scurtcircuite;

f) curătarea zilnică de impurităti a benzilor transportoare si a masinilor de uscat si îndepărtarea prafului depus pe electrozii masinilor de uscat si pe filtrul de aer al generatoarelor;

g) resourile si rezistentele electrice netermostatate folosite la încălzirea cleiului si fiarelor de călcat se instalează pe suporturi incombustibile, având clasa de reactie la foc minim A2, si se amplasează la minimum 1,50 m fată de orice material combustibil, iar acolo unde cleiul de lipit se prepară la flacără, această operatie se execută în afara sectiilor de legătorie si cartonaje, în încăperi special amenajate;

h) folosirea solventilor, lacurilor si altor produse inflamabile se face în încăperi separate, lipsite de surse potentiale de incendiu si cu asigurarea ventilării spatiilor respective.

Art. 39. - În atelierele de tipărituri se asigură următoarele măsuri:

a) echiparea punctelor sau a spatiilor de lucru amenajate pentru executarea operatiunilor de prelucrare sau spălare prin utilizarea lichidelor combustibile de tipul solventilor volatili cu instalatii mecanice locale de exhaustare, iar instalatiile electrice trebuie să corespundă mediului de lucru si riscului de incendiu;

b) functionarea instalatiei de ventilare mecanică si exploatarea instalatiilor electrice în conformitate cu reglementările tehnice în spatiile în care se degajă vapori corozivi;

c) respectarea tehnologiei de tipărire si mentinerea în ateliere a unei curătenii desăvârsite, evitându-se introducerea de materiale combustibile specifice precum hârtie, carton ori altele similare în cantităti care depăsesc necesarul pentru o zi de lucru;

d) spălarea cu solventi volatili a elementelor componente ale masinilor si utilajelor se face numai în cutii metalice prevăzute cu capac, în locuri ferite de influenta surselor de căldură, a focului si a instalatiilor electrice neprotejate corespunzător, aceste elemente curătându-se numai după ce masinile s-au oprit si răcit;

e) păstrarea solventilor volatili si a altor substante cu pericol de explozie se face numai în încăperi separate de spatiile de productie, realizate conform reglementărilor specifice;

f) se admite introducerea solventilor volatili si a altor substante cu pericol de explozie în ateliere numai în cantitătile necesare unui schimb de lucru, aceste substante păstrându-se în vase metalice prevăzute cu capac.

 

SECTIUNEA a 4-a

Obiective în care se desfăsoară alte tipuri de activităti

 

Art. 40. - În spatiile destinate procesului de panificatie se asigură următoarele măsuri:

a) se interzice folosirea instalatiilor de ardere improvizate sau defecte si fără verificarea potrivit instructiunilor de exploatare;

b) se interzice lăsarea focului aprins la cuptoare fără supraveghere, iar personalul care îsi desfăsoară activitatea se instruieste de către persoana cu responsabilităti în domeniul apărării împotriva incendiilor privind măsurile specifice la aprinderea si utilizarea instalatiilor de ardere de la cuptoare;

c) înainte de aprinderea focului se verifică robinetele de combustibil, remediindu-se eventualele defectiuni; dacă se constată că robinetele nu au fost închise complet, acestea se închid si se face aerisirea focarului sau a cuptorului timp de 10-15 minute;

d) după aerisire, se aprinde torta, care se introduce în fata arzătorului, se pune în functiune ventilatorul, pentru injectoarele cu ventilator, se deschide robinetul de aer, pentru injectoarele cu ventilator central, după care se deschide robinetul de combustibil sau gaze, aplicând principiul „gaz pe flacără", iar apoi se reglează arderea până se obtine o flacăra fără fum; dacă se stinge flacăra, se închide de urgentă robinetul de combustibil sau gaze;

e) se interzice depozitarea ambalajelor combustibile în apropierea surselor de căldură, distanta minimă admisă între aceste elemente fiind de 1 m.

Art. 41. - În spatiile pentru fabricarea lumânărilor se asigură următoarele măsuri:

a) se interzice topirea sau înmuierea cerii, a parafinei ori a celorlalte materii prime utilizate în contact direct cu focul deschis; topirea sau înmuierea se execută numai introducând recipientul cu materia primă în baie de apă încălzită ori utilizând mijloace de încălzire bine izolate, astfel încât flacăra liberă să nu poată ajunge în contact cu gazele inflamabile degajate ori cu stropi de parafină;

b) se asigură ventilarea permanentă, naturală sau mecanică, a spatiilor de productie;

c) se interzic utilizarea uneltelor si obiectelor ude în contactul cu ceara, precum si introducerea la topit a materiei prime în stare udă;

d) se asigură mentinerea curăteniei la locurile de muncă si se îndepărtează ritmic toate depunerile de material topit si solidificat, precum si cele de substante grase de pe elementele instalatiilor de exhaustare;

e) se interzice păstrarea de materie primă specifică, în încăperea unde se topeste parafina sau ceara, în cantităti mai mari decât necesarul activitătii unui schimb de lucru.

Art. 42. - În spatiile comerciale amenajate în obiectivele de cult sau în vecinătate se asigură următoarele măsuri:

a) amenajarea spatiilor comerciale în lăcasuri de cult se realizează astfel încât să nu afecteze gabaritul căilor de evacuare a persoanelor, iar în situatia în care acestea se amenajează prin efectuarea de compartimentări, nu este admisă utilizarea materialelor ori elementelor de constructie combustibile;

b) la amenajarea spatiilor comerciale în lăcasuri de cult se are în vedere ca prin deschiderea usii de acces în spatiul comercial să nu fie afectate căile de evacuare a persoanelor din clădire;

c) se interzic utilizarea în spatiile comerciale amenajate în lăcasuri de cult a oricăror aparate electrice ori electrocasnice de tipul radiatoarelor electrice cu ulei, resourilor, aerotermelor ori a altor radiatoare, a focului deschis, precum si fumatul;

d) cablurile si conductoarele instalatiilor electrice se montează pe materiale si elemente de constructie combustibile, numai în conditiile precizate de reglementările tehnice specifice;

e) la terminarea activitătii din incinta spatiului comercial se asigură întreruperea iluminatului normal din interiorul acestuia;

f) se interzice depozitarea produselor destinate comercializării în lăcasul de cult, poduri, turnuri, subsoluri, balcoane ori pe circulatiile interioare;

g) se interzice utilizarea instalatiilor electrice aferente spatiilor comerciale cu improvizatii si defectiuni.

Art. 43. - La posturile si studiourile de radio si televiziune se asigură următoarele măsuri:

a) amplasarea decorurilor combustibile în studiouri se face astfel încât să se asigure o distantă de cel putin 1 m fată de pereti combustibili, iar în spatiile dintre decoruri si perete nu se permite depozitarea de materiale care nu sunt utilizate în activitatea propriu-zisă;

b) se asigură păstrarea unor distante de sigurantă de minimum 1 m între proiectoare si materialele combustibile;

c) toate materialele combustibile utilizate la decoruri trebuie să îndeplinească caracteristicile de reactie la foc stabilite potrivit reglementărilor tehnice, fără emisie de fum si particule arzând, clasele sO, dO, d1;

d) pentru proiectoare si reflectoare se prevăd, obligatoriu, plase de protectie;

e) se interzice realizarea unor efecte pirotehnice de tipul focului de artificii, exploziilor, incendiilor, perdelelor de fum, fumului colorat ori cetii în interiorul studiourilor, fără asigurarea măsurilor de protectie adecvate;

f) se interzice fumatul în încăperile posturilor si în interiorul studiourilor de radio si televiziune;

g) se interzice păstrarea în încăperile posturilor si în interiorul studiourilor a altor materiale în afara celor utilizate în activitatea din ziua respectivă;

h) cablurile electrice ale camerelor de luat vederi si ale celorlalte echipamente utilizate trebuie să fie protejate împotriva deteriorărilor mecanice;

i) se interzic orice improvizatii la instalatiile electrice ce deservesc posturile si studiourile de radio si televiziune;

j) se interzice depozitarea sau păstrarea în încăperile posturilor si în interiorul studiourilor de radio si televiziune a substantelor inflamabile;

k) la efectuarea unor activităti specifice realizării emisiunilor de radio sau televiziune, în locatii din cadrul obiectivelor de cult, se asigură, suplimentar, si respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor stabilite pentru acestea.

Art. 44. - La exploatarea centralelor termice fără automatizare amenajate în obiectivele de cult sau care le deservesc se asigură următoarele măsuri:

a) se interzice amplasarea centralelor termice alimentate cu gaz petrolier lichefiat - GPL în subsolul clădirilor si nu se admite amplasarea sub săli aglomerate si căi de evacuare din sălile aglomerate a centralelor termice care folosesc drept combustibil gazul natural sau gazul petrolier lichefiat - GPL;

b) exploatarea centralelor termice, precum si a instalatiilor de cazane aferente se efectuează numai de către personal instruit în domeniu sau, după caz, autorizat potrivit legii;

c) punerea în functiune si exploatarea centralelor termice cu abur peste 0,7 atmosfere sau apă supraîncălzită se fac numai pe baza autorizatiilor emise de autoritătile competente, potrivit legii;

d) punerea în functiune si exploatarea centralelor termice cu abur de joasă presiune si apă caldă până la 100°C se fac conform instructiunilor în vigoare;

e) se interzice depozitarea în centrala termică a unor utilaje sau materiale care nu au legătură cu exploatarea efectivă a acesteia;

f) aparatele pentru controlul temperaturii si presiunii din cazane si conducte, indicatoarele de nivel pentru combustibil, supapele de sigurantă etc. se mentin în perfectă stare de functionare;

g) cazanele alimentate cu combustibil lichid se prevăd, în fata focarelor, sub injectoare, cu tăvi metalice umplute cu nisip, pentru colectarea eventualelor scurgeri provenite din instalatii, iar scurgerile accidentale de combustibil se colectează si se înlătură imediat ce se constată;

h) rezervoarele pentru consum zilnic se prevăd cu conducte de preaplin, conducte de aerisire, indicatoare de nivel si se întretin corespunzător, iar la acestea nu se instalează indicatoare de nivel din sticlă;

i) se interzice folosirea focului deschis pentru fluidizarea combustibilului din rezervoare, prin încălzire;

j) înainte de aprinderea combustibilului la injectoare se verifică focarul si se îndepărtează eventualele scurgeri de combustibil;

k) focarele si canalele de fum se ventilează timp de 10 minute, folosindu-se instalatia prevăzută pentru aceasta, respectiv pentru evacuarea gazelor arse;

l) aprinderea combustibilului pulverizat în focarele cazanelor se efectuează potrivit instructiunilor de exploatare, nefiind admise improvizatii;

m) se interzice reaprinderea focului de la zidăria incandescentă a focarului sau de la flacăra altui arzător;

n) centralele termice care folosesc combustibil gazos se pun în functiune numai după verificarea arzătoarelor si numai dacă acestea corespund presiunii din conductele de gaze, în limitele prevăzute de norme;

o) controlul etanseitătii conductelor, instalatiilor si echipa­mentelor cu gaz se face cu emulsie de apă si săpun sau prin altă metodă indicată de specificatiile tehnice;

p) la aparitia unei neetanseităti sau ruperi a unei conducte din sala cazanelor, se închide robinetul de pe conducta principală din exteriorul clădirii si se deschid ferestrele si usile pentru aerisirea intensă a sălii;

q) aprinderea arzătoarelor cu gaze în focarele cazanelor de la centralele termice se face respectându-se principiul „gaz pe flacără";

r) circuitul de alimentare al fiecărui arzător se prevede cu două ventile montate în serie, dintre care unul cu actionare manuală;

s) pozitia ventilelor „închis" sau „deschis" trebuie marcată vizibil;

t) pentru fiecare cazan se asigură efectuarea periodică a reviziei si lucrările de reparatii potrivit termenelor prevăzute de reglementările specifice.

Art. 45. - În spatiile destinate garării autovehiculelor în cadrul obiectivelor de cult se asigură următoarele măsuri:

a) se marchează cu vopsea albă sau galbenă, pe pardoseala spatiului de garare, delimitarea locurilor pentru autovehicule, avându-se în vedere necesitatea asigurării între autovehicule a unor distante suficiente pentru interventia rapidă în cazul producerii de incendii, precum si a căilor de acces pentru evacuarea acestora;

b) se interzic introducerea în garaje a unui număr mai mare de autovehicule decât cel stabilit conform cerintelor prevăzute la lit. a), precum si introducerea de carburanti, lubrifianti, uleiuri si alte materiale combustibile si inflamabile;

c) se scoate de sub tensiune instalatia electrică a autovehiculelor, prin deconectarea bateriei de acumulator;

d) se interzice efectuarea alimentării cu combustibil a autovehiculelor;

e) se interzice încărcarea acumulatoarelor, această operatiune fiind permisă doar în alte spatii, amenajate corespunzător, în care să fie asigurate conditii de ventilare corespunzătoare pentru evacuarea produsului rezultat din încărcare si introducere de aer proaspăt;

f) se interzice utilizarea focului deschis sau a altor surse de foc pentru pornirea motoarelor ori în alte scopuri;

g) se interzice executarea de operatii sau lucrări de întretinere ori de reparare la autovehicule, indiferent de natura, durata sau complexitatea acestora;

h) se interzice aruncarea de materiale precum cârpe, lavete, bumbac etc. ori de substante combustibile precum benzină, motorină, ulei sau unsori, în incintă, păstrându-se o perfectă stare de curătenie;

i) se interzice introducerea de autovehicule care prezintă scurgeri de combustibil;

j) cheile de contact ale autovehiculelor din garaje, precum si documentele acestora se predau personalului desemnat de persoana cu atributii de conducere, care le va păstra într-un loc anume stabilit;

k) pentru asigurarea posibilitătilor de evacuare operativă a autovehiculelor din garaje, care însă nu sunt în stare de functionare, se prevăd stăngi pentru remorcare.

Art. 46. - La depozitele de combustibili lichizi se asigură următoarele măsuri:

a) vopsirea rezervoarelor supraterane în culori care reflectă radiatiile solare si cele termice;

b) legarea la pământ împotriva acumulării electricitătii statice, a autocisternelor, conductelor si rastelelor metalice pe care se depozitează recipientele în care se face transportul sau transvazarea;

c) măsurarea nivelului lichidelor în rezervoare si cisterne se face numai cu dispozitive executate din materiale care nu produc scântei prin lovire;

d) interzicerea utilizării ambalajelor din material plastic pentru păstrarea, manipularea sau transportarea produselor petroliere, cu exceptia celor antistatizate, certificate în acest sens;

e) interzicerea utilizării la rezervoarele si ambalajele metalice a sculelor care pot produce scântei si a recipientelor din sticlă pentru păstrarea produselor petroliere;

f) interzicerea executării oricăror lucrări la instalatiile electrice, pe timpul manipulării si depozitării lichidelor combustibile în încăperi, rezervoare, rampe ori la altele în care se manipulează sau se depozitează astfel de substante;

g) interzicerea utilizării îmbrăcămintei confectionate din fire ori fibre sintetice si a încăltămintei care pot produce scântei electrostatice ori prin lovire sau frecare în locurile unde există emanatii de vapori si gaze inflamabile;

h) interzicerea fumatului si a lucrului cu foc deschis la o distantă mai mică de 40 m de orice instalatie sau rezervor al depozitului de lichide combustibile;

i) interzicerea folosirii felinarelor, faclelor si a altor asemenea mijloace pentru iluminarea depozitelor, rampelor si statiilor de în că rea re-d escă rea re.

Art. 47. - La depozitele de combustibili solizi din lemn se asigură următoarele măsuri:

a) organizarea în stive ordonate, cu mentinerea culoarelor de trecere între acestea, cu dimensiuni suficiente astfel încât să fie eliminată posibilitatea propagării unui eventual incendiu de la o stivă la alta si asigurată posibilitatea accesului pentru interventia de stingere;

b) interzicerea utilizării focului deschis la mai putin de 15 m de locul de depozitare;

c) amplasarea depozitelor la minimum 15 m de constructii;

d) interzicerea fumatului pe teritoriul depozitului;

e) pe teritoriul depozitului se efectuează periodic curătenie si se elimină rumegusul, alte deseuri, precum si vegetatia.

Art. 48. - La depozitele de combustibili solizi din cărbune se asigură următoarele măsuri:

a) depozitarea se realizează pe sorturi, în grămezi, dimensiunile grămezilor fiind conditionate de modul de exploatare, mecanizată sau nemecanizată, a depozitului, de felul cărbunilor, de durata maximă admisă de depozitare si de modul de asezare a straturilor;

b) platformele pe care se depozitează cărbunii se amenajează cu pante corespunzător alese, astfel încât să se asigure scurgerea apelor de suprafată în afara depozitului;

c) asezarea cărbunilor în grămezi se realizează în straturi cu grosimea de circa 0,5 m, tasate corespunzător, asigurându-se împiedicarea pătrunderii apei din intemperii ori infiltrarea acesteia în grămezi, prin acoperirea suprafetei cu un strat de cărbune fărâmitat si bine bătătorit, marginile grămezilor fiind bine taluzate;

d) la formarea grămezilor de cărbuni se evită amestecarea lor cu plante, aschii de lemn, turbă ori alte deseuri;

e) se interzice depozitarea cărbunilor pe platforme executate din lemn ori din asfalt;

f) fiecare grămadă de cărbune se dotează cu tevi de aerisire si se marchează cu tăblită indicatoare, din care să rezulte cantitatea de cărbune depozitat, precum si data la care s-a făcut depozitarea.

Art. 49. - Pentru exploatarea în conditii de sigurantă a fondului forestier aflat în proprietatea sau în administrarea obiectivelor de cult se au în vedere următoarele măsuri:

a) la intrarea în pădure se amplasează panouri cu texte adecvate privind prevenirea si stingerea incendiilor de pădure;

b) se asigură efectuarea de activităti de prevenire periodice, planificate la fondul forestier, prin patrulare si supraveghere, mai cu seamă în perioadele de secetă si în zilele nelucrătoare;

c) în lunile februarie-martie si septembrie-octombrie, care precedă perioadelor critice, precum si în perioadele de maximă afluentă turistică, se asigură curătarea uscăturilor din apropierea constructiilor cabanelor forestiere, a cantoanelor silvice si a altor constructii si se întretin permanent liniile izolatoare somiere;

d) se stabilesc si se marchează drumurile permise circulatiei autovehiculelor, iar pe drumurile interzise se amplasează indicatoare si bariere corespunzătoare;

e) se interzic aprinderea focurilor în perimetrul silvic, în afara locurilor special amenajate la o distantă de cel putin 100 m de liziera pădurii, precum si fumatul si instalarea corturilor în pădure;

f) se interzice arderea resturilor vegetale rezultate din curătarea păsunilor si a terenurilor agricole limitrofe la o distantă de mai putin de 100 m de liziera pădurii;

g) se asigură conditii pentru observarea si anuntarea operativă a incendiilor produse, cât si pentru asigurarea interventiei operative, profesioniste, pentru eliminarea posibilitătii de propagare a incendiilor si pentru stingere;


h) se organizează, de către persoanele cu responsabilităti în domeniul apărării împotriva incendiilor, actiuni de instruire pe segmentul prevenirii incendiilor cu toate categoriile de persoane care pot desfăsura diferite categorii de activităti în zonele silvice, precum muncitorii din structurile de exploatare forestieră, personalul cabanelor si cantoanelor, pădurarii, conducătorii auto, culegătorii de fructe de pădure, stuparii, ciobanii, turistii si elevii care se găsesc în vacantă, în tabere.

Art. 50. - Pentru exploatarea în conditii de sigurantă a fondului agricol, pomicol si viticol, a depozitelor de produse agricole, precum si a sectorului apicol, aflate în proprietatea sau în administrarea obiectivelor de cult, se au în vedere următoarele măsuri:

a) se interzic fumatul, iluminatul cu flacără deschisă si folosirea, sub orice formă, a focului deschis în lanuri, pe arii, pe miriste, în locurile de depozitare a paielor, în apropierea autovehiculelor ce transportă paie, în apropierea masinilor situate în parcurile din câmp, la depozitele de alimentare cu carburanti, precum si în apropierea acestora la o distantă mai mică de 100 m;

b) se interzice efectuarea oricăror lucrări de igienizare de pe suprafetele agricole utilizându-se focul deschis, fără asigurarea măsurilor corespunzătoare;

c) pregătirea sau încălzirea hranei se face în locuri special amenajate, în afara lanurilor, depozitelor de paie, a ariilor, a punctelor de alimentare cu carburanti;

d) se asigură dotarea cu instalatii de protectie împotriva trăsnetului a silozurilor, depozitelor celulare, uscătoarelor, magaziilor având înăltimi mai mari decât restul clădirilor;

e) în perioada de receptionare a cerealelor, dar mai cu seamă pe timpul depozitării, este necesară supravegherea permanentă a umiditătii si temperaturii acestora;

f) se interzice depozitarea cerealelor cu umiditate ridicată, deoarece acestea prezintă pericol de încălzire si autoaprindere;

g) se interzice păstrarea de materiale cu pericol de incendiu sau explozie în spatii destinate cerealelor, precum si a altor produse vegetale;

h) la depozitarea cerealelor si a celorlalte produse însăcuite se lasă, în mod obligatoriu, în interiorul magaziei spatii libere în lungul si în latul acesteia, care să permită manevrarea utilajelor si mijloacelor de interventie în caz de incendiu;

i) spatiile de sigurantă dintre magazii, silozuri si alte constructii se păstrează în stare de curătenie si fără a fi blocate cu diferite materiale, pentru a se permite manevrarea utilajelor de interventie în caz de incendiu;

j) se asigură curătarea si uscarea corespunzătoare a cerealelor si a celorlalte produse, pentru evitarea exploziilor datorate pulberilor vegetale si altor impurităti;

k) se interzic cu desăvârsire fumatul si folosirea focului deschis în interiorul magaziilor, silozurilor, statiilor de uscare si în general în spatiile cu degajări de pulberi vegetale;

l) în activitatea apicolă se utilizează afumătoare prevăzute cu parascântei, iar golirea jarului din acestea se face în locuri special amenajate si protejate împotriva initierii si dezvoltării unui eventual incendiu;

m) izolarea zonei de ardere a miristilor fată de căi de comunicatie, constructii, culturi agricole vecine, instalatii, fond forestier prin executarea de fâsii arate.

Art. 51. - Pentru functionarea în sigurantă a tuturor categoriilor de utilaje si mijloace tehnice care sunt folosite la lucrări agricole, silvice, pomicole, viticole se asigură următoarele măsuri:

a) reglarea sistemelor de aprindere, de alimentare, de carburatie si de distributie, pentru evitarea producerii de explozii false însotite de eliminarea de scântei sau de gaze în stare arzândă;

b) interzicerea alimentării carburatorului prin turnare de benzină pe la priza de aer sau ca motorul să functioneze fără filtru de aer;

c) asigurarea etanseitătii rezervoarelor de combustibil si a întregii instalatii de alimentare cu combustibil si a neînregistrării de pierderi ori scurgeri de combustibil;

d) nepermiterea efectuării de improvizatii la instalatia electrică a acestora;

e) dotarea tevilor de esapament ale tractoarelor cu dispozitive de captare a scânteilor (parascântei) omologate;

f) curătarea periodică de funingine a tobei de esapament.

Art. 52. - La anexele gospodăresti se au în vedere următoarele măsuri:

a) se interzice instalarea de cuptoare, masini de gătit sau utilizarea bucătăriilor improvizate lângă casele de locuit, în apropierea grajdurilor si magaziilor, a locurilor de depozitare a furajelor si a altor materiale combustibile;

b) se interzice utilizarea focului deschis pentru diverse activităti gospodăresti, precum arderea gunoaielor, prepararea diverselor produse culinare, în apropierea constructiilor;

c) se interzice scoaterea burlanelor de metal aferente instalatiilor de încălzit sau preparat hrană pe fereastră ori sub streasină, fără a fi izolate de părtile combustibile ale constructiei;

d) în cazul iluminatului electric se interzice folosirea instalatiilor improvizate sau cu defectiuni ce pot produce scurtcircuite ori alte evenimente de natură electrică;

e) se interzice folosirea de afumătorii improvizate care prezintă pericol de incendiu în magazii, sub soproane sau în apropierea acestora;

f) cenusa rezultată în urma utilizării, pentru încălzire, a combustibilului solid nu se aruncă la întâmplare pe terenuri agricole, în curti, lângă furaje, grajduri sau în vecinătatea altor materiale combustibile, aceasta depozitându-se într-o groapă special amenajată, după ce, în prealabil, a fost stinsă cu apă;

g) se interzice depozitarea în anexele gospodăresti a oricărui fel de lichid inflamabil, cu exceptia celui necesar uzului casnic în cantitate de cel mult 25 de litri, acestea se păstrează în bidoane metalice închise si la locuri ferite de posibilitatea incendierii.

Art. 53. - În clădirile în care se desfăsoară activitatea de fabricare a alcoolului etilic, la cazane si baterii cu foc direct de fiert tuică se au în vedere următoarele măsuri:

a) în toate încăperile în care se distilează si se depozitează produse alcoolice se asigură permanent ventilarea pentru a se elimina acumularea vaporilor de alcool;

b) depozitarea lemnelor sau a altor materiale combustibile în încăperi, în afara celor strict necesare procesului de productie, este interzisă;

c) în cazul efectuării unor remedieri sau reparatii care necesită prezenta flăcării deschise se iau măsuri pentru oprirea instalatiei, evacuarea produselor distilate, ventilarea încăperilor, închiderea oricăror surse de scurgere a alcoolului, spălarea cu apă a instalatiilor care urmează a se repara;

d) instalatiile electrice pentru spatiile cu posibile acumulări de vapori de alcool se asigură de tip etans, cu respectarea prevederilor normativelor de proiectare specifice;

e) instalatia de distilare si cazanele trebuie supravegheate permanent de personal instruit pentru a se asigura o functionare corespunzătoare;

f) se interzice lăsarea fără supraveghere a instalatiei de răcire;

g) blazele care lucrează în baterie se prevăd, în mod obligatoriu, cu supape hidraulice pentru a se evita eventualele explozii;

h) depozitarea ori păstrarea produselor rezultate din distilare se face, pe măsura fabricatiei, în recipiente sau vase colectoare care se închid, în încăperi neîncălzite, destinate special acestui scop, unde nu se mai păstrează alte materiale combustibile si nu se folosesc surse cu foc ori de căldură;

i) se asigură protejarea termică a portiunilor din elemente de constructie combustibile aflate deasupra sau în imediata apropiere a colanelor de distilare;

j) se asigură refacerea imediată a izolatiei termice a conductelor si coloanelor prin care se vehiculează produse fierbinti, care s-au deteriorat si prezintă pericol de incendiu;

k) cosurile de fum se tencuiesc si se izolează termic corespunzător, evitându-se contactul lor direct cu părtile lemnoase din constructie, se verifică si se curătă ori de câte ori este nevoie;

l) focarele trebuie să fie prevăzute cu grătare si usi, iar lemnele folosite nu vor fi de dimensiuni mai mari decât lungimea vetrei de ardere;

m) cenusa si jarul se evacuează si se sting într-un loc anume destinat acestui scop;

n) se interzice depozitarea în interiorul spatiilor de distilare a borhoturilor pentru materii prime ori a deseurilor rezultate din procesul de fabricare.

Art. 54. - În depozitele de furaje amenajate în constructii se au în vedere următoarele măsuri:

a) se interzice accesul în interior cu mijloace de iluminat cu flacără deschisă;

b) în cazul iluminatului electric, nu se permit folosirea instalatiilor improvizate sau cu defectiuni si nici depozitarea ori stivuirea fânului si furajelor în apropierea acestora sau a corpurilor de iluminat electric;

c) în fanare se interzic cu desăvârsire fumatul, efectuarea lucrărilor cu foc deschis si sudarea;

d) se asigură mentinerea unei curătenii permanente în jurul acestora, înlăturându-se paiele si alte materiale ori deseuri combustibile;

e) furajele concentrate se păstrează în magazii special amenajate, uscate, aerisite si curate.

Art. 55. - La depozitele de furaje amenajate în aer liber se respectă următoarele măsuri:

a) amplasarea acestora se face, pe cât posibil, lângă surse de apă, iar terenul din jur se curătă periodic de ierburi, mărăcinisuri si furaje căzute în timpul transportului;

b) depozitele de furaje se amplasează pe directia opusă vântului dominant si cât mai departe fată de constructii, căi ferate, drumuri sau sosele, păduri ori plantatii si, pe cât posibil, se împrejmuiesc;

c) se asigură supravegherea permanentă a depozitului si limitarea accesului în acesta al persoanelor neautorizate ori al copiilor;

d) drumurile de acces la depozitele de furaje trebuie să asigure circulatia autovehiculelor si mijloacelor de interventie în caz de incendiu sau în alte situatii de urgentă, indiferent de conditiile meteorologice sau de anotimp, pe cel putin două laturi ale depozitului;

e) iluminatul electric în incinta depozitelor se permite numai cu instalatie electrică montată pe stâlpi înalti de circa 5-6 m, iar conductoarele electrice aeriene nu trebuie să treacă deasupra sirelor;

f) paiele si fânul se depozitează numai după ce, în prealabil, au fost uscate;

g) se asigură rezerva de apă pentru incendiu, precum si dotarea cu instalatii de protectie împotriva trăsnetului;

h) activitatea în depozitele de furaje se desfăsoară numai pe timp de zi;

i) pe teritoriul depozitului, precum si la 100 m în jur sunt interzise fumatul, iluminatul cu flacără deschisă si orice lucru cu foc deschis, în acest scop afisându-se inscriptii vizibile.

Art. 56. - În clădirile în care sunt adăpostite animale se au în vedere următoarele măsuri:

a) se interzice utilizarea sobelor cu usite de alimentare din interior;

b) se interzice utilizarea sobelor si cosurilor defecte;

c) se interzice instalarea sobelor si cosurilor metalice;

d) se interzice uscarea lemnului si hainelor lângă sobe;

e) se interzice încălzirea spatiilor în timpul noptii fără asigurarea supravegherii;

f) se interzice mentinerea fără supraveghere a focului aprins în sobe;

g) se interzice utilizarea, pentru aprinderea sobelor, a benzinei, petrolului sau a altor lichide inflamabile ori combustibile;

h) în adăposturi se interzic cu desăvârsire fumatul, efectuarea lucrărilor cu foc deschis si sudarea;

i) se interzice accesul în interior cu mijloace de iluminat cu flacără deschisă;

j) în cazul iluminatului electric, nu se permite folosirea instalatiilor improvizate sau cu defectiuni;

k) se interzice blocarea cu diverse materiale a căilor de circulatie interioare, a culoarelor sau a accesului la mijloacele tehnice de stingere din dotare;

l) se asigură mentinerea unei curătenii permanente în jurul acestora, înlăturându-se paiele, bălegarul si alte materiale ori deseuri combustibile;

m) se interzice amplasarea de ateliere sau depozite pe căile de acces si evacuare;

n) se interzice utilizarea oricăror utilaje pentru tocarea si măcinarea furajelor în interiorul adăposturilor de animale;

o) se interzice cazarea, sub orice formă, a lucrătorilor si altor persoane în adăposturile de animale;

p) usile grajdurilor se realizează fără praguri si având sensul de deschidere spre exterior si nu se admite blocarea, în pozitia închis, a usilor prin fixarea cu diverse obiecte sau materiale;

q) în timpul iernii toate platformele din fata usilor de evacuare se mentin în stare practicabilă, curătate de zăpadă si de gheată, astfel încât să poată fi deschise cu usurintă.

Art. 57. - În sectoarele avicole, pentru porcine si taurine, unde sunt instalate eleveuze pentru încălzirea tineretului, se respectă următoarele:

a) instalarea eleveuzelor se face numai conform notitei tehnice care le însoteste si proiectelor respective;

b) se interzice depăsirea temperaturii de regim, de 30°C;

c) se verifică periodic legăturile electrice, pentru înlăturarea eventualelor defectiuni care pot provoca flamă, scânteie sau scurtcircuit;

d) se interzice folosirea eleveuzelor fără termoregulator individual sau central, cu termoregulatorul blocat ori defect.

Art. 58. - La clădirile si spatiile cu destinatie administrativă se au în vedere următoarele măsuri:

a) organizarea activitătilor se face astfel încât să nu se creeze aglomerări de persoane care să îngreuneze ori să blocheze evacuarea în caz de incendiu;

b) pe durata exploatării se adoptă măsuri pentru reducerea riscului de incendiu, prin limitarea la strictul necesar a cantitătilor de materiale combustibile si eliminarea eventualelor surse cu potential de aprindere a acestora;

c) se interzice folosirea fierbătoarelor, resourilor, radiatoarelor electrice, precum si a altor asemenea mijloace fără respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor si supravegherea permanentă pe durata functionării acestora;

d) se interzice amenajarea de boxe sau depozitarea de materiale pe holuri, în casele scărilor ori sub rampele scărilor;

e) se interzice amplasarea de copiatoare, dozatoare pentru sucuri/cafea în casele scărilor sau pe rampele scărilor;


f) pot fi păstrate pentru curătenie, igienizare, deparazitare, dezinsectie, în bidoane metalice închise si amplasate în locuri special amenajate, lichide inflamabile în cantitate totală de maximum 25 de litri;

g) se interzice curătarea pardoselii cu benzină, neofalină sau alte lichide inflamabile;

h) operatiunile de curătare se fac cu materiale special destinate, numai la lumina zilei, cu respectarea instructiunilor precizate de producător;

i) se interzic fumatul si utilizarea focului deschis în astfel de clădiri/spatii, precum si utilizarea mijloacelor de iluminat cu flacără deschisă, precum lumânări, chibrituri, facle si altele asemenea, în poduri, arhive, magazii, alte încăperi, spatii si locuri cu risc de incendiu din constructiile în care acestea sunt amplasate;

j) la terminarea programului de lucru se deconectează aparatele electrocasnice, se întrerupe iluminatul artificial si se opreste alimentarea cu energie electrică a calculatoarelor si a altor aparate electrice;

k) la constructiile la care casa scărilor se continuă spre subsol, se afisează, la loc vizibil, semne indicatoare corespunzătoare, afisarea făcându-se în sensul iesirii spre exterior.

Art. 59. - La depozite si magazii se au în vedere următoarele măsuri:

a) fiecare magazie sau depozit trebuie să aibă întocmite planuri de depozitare si de interventie, precum si instructiuni si reguli de comportament pentru utilizatori în caz de incendiu, extrase din acestea afisându-se în locuri vizibile;

b) dispunerea materialelor si substantelor periculoase în depozite se face potrivit planului de depozitare;

c) hârtia, cărtile si documentele se depozitează în stive sau rafturi, asigurându-se spatii, culoare pentru interventie în caz de incendiu;

d) la depozitarea hârtiei si documentelor în rafturi sau stive se asigură distante suficiente fată de corpurile de iluminat cu incandescentă si fată de instalatiile electrice;

e) deseurile de hârtie, ambalajele rezultate în urma despachetărilor, sortărilor si livrărilor se îndepărtează zilnic din spatiile de depozitare;

f) depozitarea se face în functie de natura, forma, dimensiunile, modul de ambalare, comportarea la foc si proprietătile fizico-chimice, fără a depăsi însă sarcina termică prevăzută de proiectant;

g) produsele care reactionează periculos în combinatie cu altele se depozitează astfel încât să nu intre în contact cu acestea nici chiar accidental;

h) materialele si substantele care prezintă pericol de autoaprindere se păstrează în conditii adecvate naturii lor, în spatii bine ventilate si luându-se măsuri de control si preîntâmpinare a fenomenului de autoîncălzire;

i) etichetarea si marcarea pericolelor pe care le presupun produsele depozitate, precum si asigurarea căilor de acces si evacuare la amplasarea acestora;

j) depozitarea produselor se face cu respectarea distantelor normate fată de instalatiile electrice, de încălzire, cu surse de foc sau de căldură;

k) se interzice depozitarea materialelor combustibile si explozive ale căror proprietăti nu sunt cunoscute;

l) între rafturile sau stivele de depozitare se asigură spatii libere pentru accesul si evacuarea usoară în caz de necesitate;

m) rafturile pe care se depozitează materiale se execută din materiale incombustibile având clasă de reactie la foc minim A2 sau din lemn ignifugat ori protejat prin metode similare si se asigură împotriva răsturnării sau căderii acestora, precum si a materialelor depozitate;

n) corpurile de iluminat incandescente din depozite, arhive, magazii se protejează cu globuri de protectie, iar atunci când prin natura activitătii există posibilitatea de a fi lovite, se montează si apărători de protectie;

o) orice scurgere de lichid combustibil pe pardoseală sau pe rastel, ambalaj ori alte elemente si materiale se îndepărtează imediat, prin acoperire cu nisip sau prin stergere cu cârpe;

p) cârpele utilizate pentru operatiunile mentionate la lit. o) se depozitează în locuri special amenajate, în afara depozitului, cu adoptarea măsurilor împotriva producerii incendiilor; scurgerile de produse sau nisipul si pământul îmbibate cu produse rezultate din curătări se colectează si se depozitează în gropi de pământ;

q) materialele provenite din ambalaje se evacuează zilnic din magazii si depozite, în locurile stabilite în acest scop;

r) pentru asigurarea căilor de acces si de evacuare, spatiile de depozitare se marchează cu bandă de vopsea albă pe pardoseală, corespunzător prevederilor planului de depozitare;

s) se interzice accesul în depozite, magazii si arhive al altor persoane în afara celor anume stabilite de către persoana cu atributii de conducere, lucru ce se marchează corespunzător pe usa încăperilor respective;

t) la terminarea lucrului, seful depozitului sau magaziei ia măsuri pentru deconectarea instalatiilor electrice existente de la reteaua de alimentare cu energie electrică.

Art. 60. - La efectuarea, în cadrul obiectivelor de cult, a lucrărilor de restaurare, renovare, conservare, consolidare, precum si a interventiilor la constructii existente, care presupun organizări de santier, se asigură respectarea următoarelor măsuri:

a) la lucrările de executie si utilizare a schelelor se interzice depozitarea ori păstrarea materialelor sau a substantelor combustibile sub schele;

b) pe scările de acces la schele se interzice depozitarea materialelor de orice fel;

c) la executarea instalatiilor electrice fixate pe elementele schelelor se respectă conditiile de amplasare si montare fată de materialele combustibile si nu se admit niciun fel de improvizatii la acestea;

d) se interzic fumatul si utilizarea focului deschis pe platforma schelelor;

e) se interzice utilizarea schelelor din materiale combustibile, atât la exterior, cât si la interior, la obiectivele înscrise în Lista patrimoniului mondial ori care sunt încadrate în categoria monumentelor istorice din grupa A- monumente istorice de valoare natională si universală sau din grupa B - monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local;

f) se asigură supravegherea permanentă a perimetrelor în care sunt realizate organizări de santier în exteriorul constructiilor;

g) se asigură îndepărtarea, cu regularitate, a vegetatiei uscate din perimetrul organizărilor de santier exterioare;

h) se asigură limitarea accesului persoanelor în perimetrele organizărilor de santier exterioare, prin împrejmuirea acestora cu panouri din materiale având clasa de reactie la foc minim A2;

i) se asigură instruirea personalului care execută lucrări de constructii, spre a cunoaste măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor;

j) se recomandă întreruperea activitătilor ce presupun prezenta unui public numeros în constructiile în care se efectuează lucrări de restaurare sau conservare;

k) la efectuarea lucrărilor de izolatii se adoptă măsurile specifice lucrului cu foc deschis.


Art. 61. - La constructiile apartinând obiectivelor de cult, aflate în stare de conservare, se asigură respectarea următoarelor măsuri:

a) se asigură paza si supravegherea permanentă a obiectivelor înscrise în Lista patrimoniului mondial ori care sunt încadrate în categoria monumentelor istorice din grupa A - monumente istorice de valoare natională si universală sau din grupa B - monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local, în scopul eliminării posibilitătilor de acces în incintă al persoanelor;

b) se asigură îndepărtarea, cu regularitate, a vegetatiei uscate din perimetrul organizărilor de santier exterioare;

c) se asigură întreruperea functionării instalatiei de gaze si a celei electrice, cu mentinerea functionalitătii instalatiilor de detectare si semnalizare a incendiilor, precum si antiefractie;

d) se asigură efectuarea verificărilor periodice la instalatiile electrice, de gaze, precum si la cea de protectie împotriva trăsnetului;

e) se interzic fumatul, arderea vegetatiei uscate, precum si efectuarea lucrărilor cu foc deschis.

 

CAPITOLUL IV

Reguli si măsuri de prevenire a incendiilor la instalatii utilitare aferente constructiilor si spatiilor aflate în exploatare din obiectivele de cult

 

Art. 62. - Instalatiile aferente constructiilor, cum sunt cele de gaze, electrice, de apă, de încălzire, de ventilare, de climatizare, de canalizare si altele asemenea, precum si instalatiile tehnologice se exploatează potrivit reglementărilor tehnice si prezentelor dispozitii generale, astfel încât acestea să nu constituie surse de initiere si/sau de propagare a incendiilor.

Art. 63. - Instalatiile aferente constructiilor trebuie să corespundă destinatiei, tipului si categoriei de importantă a constructiei, precum si riscului de incendiu, să aibă nivelul de protectie corespunzător mediului în care sunt amplasate si să respecte prevederile din normativele specifice de apărare împotriva incendiilor.

Art. 64. - Instalatiile tehnologice se exploatează cu respectarea strictă a instructiunilor si regulilor de utilizare, precum si a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, stabilite de proiectanti si de producători.

Art. 65. - Pe timpul exploatării instalatiilor aferente constructiilor, prevăzute la art. 62, si a instalatiilor tehnologice se interzic:

a) neasigurarea supravegherii conform instructiunilor de functionare;

b) functionarea fără sistemele, aparatele si echipamentele necesare conform instructiunilor de functionare pentru controlul si mentinerea parametrilor privind siguranta în functionare sau înlocuirea acestora cu altele supradimensionate;

c) întretinerea necorespunzătoare a elementelor prevăzute pentru izolare termică sau electrică ori pentru separare;

d) depăsirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrărilor de întretinere si reparatii sau executarea necorespunzătoare a acestora;

e) executarea lucrărilor de întretinere si reparatii sau a unor modificări de către personal neautorizat;

f) utilizarea cu improvizatii care să prezinte risc de incendiu si/sau explozie;

g) neasigurarea protectiei la foc corespunzătoare fată de materialele si substantele combustibile existente în spatiul în care sunt utilizate;

h) lăsarea în functiune peste programul stabilit, în cazurile în care instructiunile specifice interzic acest lucru.

Art. 66. - Mentinerea în bună stare a instalatiilor si sistemelor de captare si scurgere la pământ a descărcărilor electrice atmosferice este obligatorie la constructii si instalatii, utilaje si echipamente tehnologice, conform reglementărilor tehnice specifice.

Art. 67. - Utilizarea sistemelor de captare si scurgere la pământ a electricitătii statice, conform instructiunilor specifice si reglementărilor tehnice, este obligatorie.

Art. 68. - La exploatarea instalatiilor electrice se interzic:

a) înlocuirea sigurantelor, releelor de protectie si a întrerupătoarelor automate cu altele necalibrate;

b) racordarea unor consumatori care depăsesc puterea nominală a circuitelor;

c) supraîncărcarea instalatiei electrice, respectiv a conductoarelor, cablurilor, întrerupătoarelor, comutatoarelor, prizelor si transformatoarelor;

d) supunerea legăturilor electrice la eforturi de tractiune care nu fac parte din liniile de contact ce alimentează receptoare mobile si conductele electrice izolate liber;

e) lăsarea neizolată a capetelor conductoarelor electrice, în cazul demontării partiale a unei instalatii;

f) folosirea legăturilor provizorii prin introducerea conductoarelor electrice, fără stecăr, direct în prize;

g) utilizarea prizelor fără prevederea dispozitivului de protectie diferentială si de limitare a puterii, amplasate la distantă mai mică de 1,00 m de materiale combustibile ori în incinta depozitelor si magaziilor cu materiale combustibile;

h) utilizarea receptorilor de energie electrică de tipul radiatoarelor, resourilor, fiarelor de călcat, ciocanelor de lipit etc. fără asigurarea măsurilor de izolare fată de materialele si elementele combustibile din spatiul sau încăperea respectivă;

i) utilizarea lămpilor mobile ori portative alimentate prin cordoane improvizate si/sau uzate;

j) folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumină ori a abajururilor improvizate, din carton, hârtie sau din alte materiale combustibile;

k) asezarea pe motoarele electrice a unor materiale combustibile precum cârpe, hârtii, folii de mase plastice, lemn sau altele similare;

l) utilizarea radiatoarelor, aerotermelorsi a resourilor electrice improvizate, cu defecte;

m) folosirea în stare defectă, uzată si/sau cu improvizatii a instalatiei electrice si/sau a receptorilor electrici;

n) suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele de alimentare, dacă aceasta nu este prevăzută din fabricatie;

o) agătarea sau introducerea în interiorul panourilor, niselor, tablourilor, canalelor sau a tunelelor electrice a obiectelor de orice fel;

p) adăpostirea de obiecte si/sau materiale combustibile în posturile de transformare si/sau încăperile tablourilor generale de distributie electrică;

q) efectuarea lucrărilor de întretinere, revizii si reparatii de către personal neautorizat.

Art. 69. - La exploatarea instalatiilor de gaze se respectă următoarele reguli principale:

a) verificarea si mentinerea în bună stare de functionare a instalatiei si a elementelor componente, pentru înlăturarea oricărei posibilităti de scurgere a gazelor;

b) în cazul în care se constată miros de gaze, înainte de a se aprinde focul, se aeriseste încăperea respectivă, se depistează si se înlătură, de către personal autorizat, defectele care au provocat scăpările de gaze;


c) aprinderea si stingerea focului se execută numai de către personal instruit în acest scop, lângă fiecare sobă afisându-se câte o etichetă pe care se mentionează, pe lângă ora de aprindere si stingere, următorul text: „Pentru aprinderea si stingerea focului răspunde: (numele si prenumele persoanei)";

d) înainte de aprinderea arzătorului de gaze, robinetul trebuie să fie închis, iar când arzătorul este în functiune, usa cenusarului se deschide;

e) atât la aprinderea, cât si la stingerea focului gazele se mentin închise si se deschid mai întâi de la robinetul principal (de sigurantă), apoi de la robinetul de manevră al arzătorului (aparatului);

f) se interzice folosirea gazelor în sobele sau aparatele defecte si a căror etanseitate nu este asigurată;

g) depistarea scăpărilor de gaze se va face numai cu emulsie de apă si săpun sau prin alte metode precizate în specificatiile tehnice.

Art. 70. - La exploatarea instalatiilor de încălzire locală cu sobe si a masinilor si aparatelor de încălzit si de gătit se respectă următoarele reguli:

a) materialele sau elementele combustibile situate în fata focarelor si cenusarelorse asază la distantă de minimum 1,25 m fată de acestea, iar cele greu combustibile pot fi la 1,00 m;

b) în încăperile în care sunt amplasate sobele se interzice depozitarea materialului combustibil peste consumul necesar pentru 24 de ore;

c) depozitarea materialelor combustibile se face la o distantă mai mare de 1,00 m fată de sobele fără acumulare de căldură si de 0,50 m fată de sobele cu acumulare de căldură;

d) masinile si aparatele de gătit cu combustibili solizi sau gaze, precum si rezervoarele de consum ale sobelor care utilizează combustibili lichizi, a căror protectie termică a fost asigurată de producător pe baza încercărilor efectuate si acceptată la omologarea produsului, pot fi amplasate la distante mai mici decât cele prevăzute mai sus doar dacă acest lucru este precizat în instructiunile de folosire;

e) se interzice depozitarea materialului combustibil, a cărtilor, hainelor, lumânărilor etc. deasupra sobelor;

f) în fata usitei de alimentare a sobei, pardoseala combustibilă se protejează cu tablă metalică având dimensiunile de 0,70x0,50 m;

g) înainte de utilizare sobele si cosurile de fum trebuie verificate amănuntit, reparate, curătate si date în exploatare în perfectă stare de functionare;

h) nu se admite utilizarea sobelor fără usite la focare si cenusare, defecte sau izolate necorespunzător fată de elementele combustibile ale clădirilor;

i) în timpul functionării sobelor care utilizează combustibil solid, usitele focarului si cenusarului trebuie mentinute închise si nezăvorâte;

j) este strict interzisă aprinderea focului în sobe prin turnare ori stropire cu benzină, petrol sau alte lichide combustibile;

k) se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe sau în imediata apropiere a lor;

l) nu se admite folosirea lemnelor mai lungi decât vatra focarului sobei sau a cărbunilor cu o putere calorifică mai mare decât cea stabilită de producătorul echipamentului de încălzire;

m) se desemnează persoane care să răspundă de aprinderea si stingerea focului corespunzător fiecărui spatiu ori fiecărei constructii la care încălzirea se realizează astfel;

n) cenusa rezultată se evacuează periodic într-un loc stabilit si amenajat în acest scop, fără pericol de incendiu si numai după ce se sting complet resturile de jar;

o) se interzice functionarea sobelor supraîncălzite.

Art. 71. - La exploatarea sobelor fără acumulare de căldură, suplimentar fată de regulile mentionate la art. 70 se respectă si următoarele măsuri:

a) distanta dintre sobe sau burlane si materialele combustibile învecinate să fie de cel putin 1,00 m, iar fată de cele greu combustibile de 0,70 m;

b) la sobele cu înăltimea picioarelor de cel putin 0,25 m, pardoseala de sub acestea se protejează printr-un strat izolator de cărămidă plină, având grosimea de 6 cm, cu mortar de argilă sau prin două straturi de pâslă îmbibată cu solutie de argilă ori cu alt material incombustibil având aceeasi capacitate termoizolatoare, peste care se pune tablă;

c) postamentul termoizolator trebuie să depăsească perimetrul sobei cu 0,25 m, iar în fata focarului cu 0,50 m;

d) când sobele nu au picioare sau picioarele sunt mai scurte de 0,25 m, pentru a se izola fată de pardoselile combustibile se protejează printr-un postament format din două rânduri de cărămidă, pe lat, cu mortar de argilă, sau alcătuit din alte materiale incombustibile termoizolatoare echivalente termic.

Art. 72. - La exploatarea instalatiilor de ventilare se respectă următoarele reguli principale:

a) sistemele de ventilare natural-organizată si sistemele de ventilare mecanică ale încăperilor în atmosfera cărora se degajă gaze, vapori, praf sau pulberi combustibile se întretin si se utilizează astfel încât în exploatarea normală să se evite posibilitatea acumulării acestor substante în cantităti ce pot prezenta pericol de incendiu ori explozie;

b) la prizele de ventilare se mentin plasele de sârmă sau grătarele de protectie în bună stare, astfel încât să se împiedice pătrunderea diferitelor corpuri străine în canalele de ventilare;

c) amplasarea în încăperi a gurilor de absorbtie se face în raport cu greutatea specifică a gazelor sau a vaporilor ce se evacuează, iar la ventilările locale, acestea trebuie să se afle cât mai aproape de locul de formare a vaporilor, a gazelor sau a pulberilor combustibile;

d) ventilatoarele montate în încăperile si zonele cu degajări de substante combustibile, precum gaze, vapori sau praf, care pot forma cu aerul amestecuri explozive sau care vehiculează astfel de substante, se mentin în bună stare de functionare si se prevăd cu protectii corespunzătoare mediului;

e) mentinerea unei exhaustări continue si a unei viteze constante de circulatie a aerului în canale, pentru înlăturarea posibilitătilor de formare a amestecurilor explozive;

f) interzicerea utilizării surselor de căldură sau a scânteilor la instalatiile amplasate în medii în care există praf, vapori ori gaze combustibile sau inflamabile;

g) întretinerea, verificarea si curătarea periodică a canalelor, tubulaturii si a ventilatoarelor de depunerile combustibile;

h) limitarea posibilitătilor de propagare a incendiilor prin canalele sistemului de ventilare, prin întretinerea în bune conditii a clapetelor antifoc prevăzute;

i) se interzice evacuarea, prin aceeasi instalatie de ventilare, a substantelor combustibile si a celor inflamabile, precum si a substantelor care, în amestec, pot provoca aprindere sau explozie.

Art. 73. - La exploatarea instalatiilor de ventilare amplasate în medii care prezintă pericol de incendiu sau explozie se respectă următoarele reguli:

a) tubulatura de aspiratie trebuie să asigure posibilitatea curătării ei fără dificultate;

b) conductele de ventilare să fie bine întretinute, pentru a se preveni scăpările de particule si de vapori inflamabili;

c) grătarele care se află deasupra canalelor de aspiratie ce sunt dispuse sub podea trebuie executate din materiale ce nu produc scântei la lovire.


Art. 74. - La exploatarea instalatiilor de protectie împotriva trăsnetului se respectă următoarele reguli:

a) mentinerea si exploatarea în stare de functionare, cu asigurarea integritătii tuturor elementelor componente, precum si a continuitătii între acestea;

b) verificarea si întretinerea se efectuează numai de personal specializat si conform cerintelor reglementărilor tehnice în vigoare;

c) verificarea periodică conform unui grafic stabilit, cu urmărirea mentinerii, pe întreaga durată de exploatare, a integritătii fizice, a continuitătii si bunei functionări a tuturor elementelor componente, inclusiv a prizei de împământare.

 

CAPITOLUL V

Reguli si măsuri specifice instalatiilor si sistemelor de protectie împotriva incendiilor

 

Art. 75. - Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor care echipează sau dotează constructiile din obiectivele de cult se amplasează si/sau se depozitează, conform documentatiilor tehnice de executie si reglementărilor specifice, în locuri ferite de intemperii, agenti corozivi, efecte negative ale temperaturii etc. sau, după caz, se protejează corespunzător mediilor în care se utilizează.

Art. 76. - La amplasarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor care sunt utilizate de personalul de la locurile de muncă si/sau de fortele de interventie în caz de incendiu se au în vedere următoarele cerinte:

a) locurile de amplasare să fie vizibile, usor accesibile, pe căi de evacuare, coridoare, holuri, în zonele iesirilor si în alte asemenea spatii si la distante optime fată de focarele cele mai probabile;

b) înăltimea de montare si greutatea acestora să fie pe măsura capacitătii fizice a persoanelor care le utilizează;

c) să fie bine fixate si să nu împiedice evacuarea persoanelor în caz de incendiu.

Art. 77. - Locurile de amplasare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor se indică prin marcaje sau panouri de semnalizare, conform prevederilor legale.

Art. 78. - La amplasarea stingătoarelor în perimetrul suprafetei protejate se recomandă respectarea următoarelor valori ale distantelor si înăltimii de montare:

a) maximum 15 m si 20 m fată de cele mai importante focare de incendiu din clasele B si A;

b) minimum 2 m fată de focarele posibile;

c) maximum 1,4 m înăltime fată de pardoseală.

Art. 79. - Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor se marchează în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice si ale standardelor specifice, iar pe întreaga durată a exploatării se asigură lizibilitatea marcajelor, precum si protejarea acestora împotriva deteriorărilor de orice fel.

Art. 80. - Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor care echipează si dotează constructiile care functionează în cadrul obiectivelor de cult se mentin permanent în stare de functionare, cu asigurarea fiabilitătii si eficientei necesare, conform reglementărilor tehnice.

Art. 81. - Persoanele cu atributii de conducere de la obiectivele de cult asigură executarea periodică a controlului stării de functionare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor cu care acestea sunt echipate si dotate, prin persoanele anume desemnate si instruite în acest scop.

Art. 82. - Controlul stării de functionare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor se execută conform prevederilor cuprinse în reglementările tehnice, precum si în instructiunile tehnice elaborate de proiectanti si/sau de producători.

Art. 83. - Se asigură functionarea la parametrii proiectati a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, potrivit documentatiei tehnice, pe întreaga durată de exploatare a constructiilor si instalatiilor din cadrul obiectivelor de cult, precum si la schimbarea de destinatie, extinderea, modernizarea, conservarea si restaurarea acestora.

Art. 84. - Încărcarea stingătoarelor si a altor aparate de stins incendii cu substante de stingere se face de către persoane juridice si, după caz, fizice, atestate potrivit legii.

Art. 85. - Lucrările de verificare, întretinere si reparare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor se execută numai de către persoane juridice si, după caz, fizice, atestate potrivit prevederilor legale, iar periodicitatea lucrărilor se stabileste conform reglementărilor tehnice de exploatare si precizărilor producătorilor.

Art. 86. - Pe timpul lucrărilor de verificare si întretinere se procedează la controlul complet al functionării sistemelor, instalatiilor, echipamentelor si aparatelor în cauză, iar dacă se constată abateri de la conditiile de functionare stabilite initial, parametrii caracteristici trebuie reglati si adusi la valorile care să asigure buna functionare a acestor mijloace.

Art. 87. - Pe perioadele de oprire a functionării sistemelor, instalatiilor, aparatelor si dispozitivelor de semnalizare, alarmare, avertizare, alertare, limitare si stingere a incendiilor, pentru executarea lucrărilor de întretinere si reparare ori în caz de opriri accidentale, persoanele cu atributii de conducere trebuie să asigure conditii pentru adoptarea măsurilor tehnice si organizatorice suplimentare pentru evitarea producerii unor eventuale incendii, precum si de actiune în caz de necesitate.

Art. 88. - (1) Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor care echipează si dotează constructiile care functionează în cadrul obiectivelor de cult, precum si substantele de stingere se realizează, se amplasează, se depozitează, se manipulează si se utilizează astfel încât să nu pună în pericol viata si integritatea persoanelor, a utilizatorilor, inclusiv a membrilor fortelor de interventie.

(2) La echiparea si dotarea constructiilor si instalatiilor aferente obiectivelor de cult se utilizează numai mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, certificate sau agrementate, potrivit legii.

Art. 89. - Sistemele si instalatiile automate pentru stingerea incendiilor se prevăd cu dispozitive de avertizare a persoanelor si a celorlalti utilizatori, de tip optic si acustic, pentru semnalizarea intrării acestora în functiune.

Art. 90. - În cazul în care substantele stingătoare deversate automat în caz de incendiu pot pune în pericol viata utilizatorilor din zonele protejate, sistemele si instalatiile de stingere se prevăd cu dispozitive de temporizare care să întârzie intrarea acestora în functiune cu o perioadă prestabilită.

Art. 91. - Perioada dintre declansarea semnalului de avertizare si intrarea în functiune a sistemului ori instalatiei de stingere se calculează astfel încât să se asigure evacuarea tuturor utilizatorilor din orice punct al zonei protejate.

Art. 92. - Usile de acces în zone, spatii sau încăperi în care sunt posibile deversări ale substantelor stingătoare ce pot pune în pericol viata utilizatorilor, precum si căile de evacuare din aceste locuri se marchează cu inscriptii de avertizare asupra pericolului, amplasate în locuri vizibile pentru personalul de la locurile de muncă si fortele de interventie.

Art. 93. - Semnalele optice si acustice produse de dispozitivele de avertizare trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele conditii:

a) să fie inactive în starea de asteptare;

b) să indice toate căile de acces în zonele de stingere;


c) să poată fi clar identificate si percepute cu tonalităti diferite, la începutul si la sfârsitul perioadei de temporizare;

d) să nu poată fi oprite înainte de expirarea timpului de functionare a sistemului ori instalatiei de stingere;

e) să fie în concordantă cu capacitătile psihomotorii ale utilizatorilor.

Art. 94. - Pe timpul exploatării constructiilor care functionează în cadrul obiectivelor de cult, persoanele cu atributii de conducere trebuie să stabilească măsuri tehnico-organizatorice care să asigure mentinerea conditiilor si caracteristicilor specifice care s-au avut în vedere la proiectarea si realizarea sistemelor, instalatiilor, aparatelor si dispozitivelor de semnalizare, alarmare, avertizare, alertare, limitare si stingere a incendiilor.

 

CAPITOLUL VI

Planificarea si executarea exercitiilor de evacuare în caz de incendiu

 

Art. 95. - Pentru evacuarea utilizatorilor si a bunurilor din constructiile care functionează în cadrul obiectivelor de cult în conditii de sigurantă, se adoptă următoarele măsuri:

a) se instruieste periodic personalul propriu privind modalitătile practice, concrete, de asigurare a evacuării persoanelor ori, după caz, a salvării persoanelor care nu se pot evacua singure, care îsi desfăsoară activitatea permanent în obiectiv;

b) se instruieste, după caz, personalul din afara obiectivului care desfăsoară diverse activităti sezoniere în obiectiv sau care este cazat în spatiile proprii privind modalitătile practice, concrete, de asigurare a evacuării persoanelor ori, după caz, a salvării persoanelor care nu se pot evacua singure;

c) se instruieste periodic personalul propriu privind modalitătile practice, concrete, de asigurare a salvării obiectelor de valoare detinute în cadrul obiectivului în cazul producerii unui incendiu, cu precizarea ordinii de salvare, prioritatea în salvare fiind determinată de valoarea acestora, a personalului nominalizat pentru salvare, a pazei obiectelor evacuate, a locurilor de adăpostire si, după caz, a mijloacelor auto alocate.

Art. 96. - (1) Cel putin o dată pe semestru, în cadrul fiecărui obiectiv de cult la care îsi desfăsoară activitatea permanent minimum 10 persoane ori care detine colectii muzeale având caracter religios, se efectuează un exercitiu de evacuare în caz de incendiu a persoanelor si a bunurilor de valoare, activitate la care participă întreg personalul.

(2) Cel putin anual unul dintre exercitiile efectuate potrivit prevederilor alin. (1) este coordonat prin participarea, la fata locului, a unui inspector de prevenire din cadrul inspectoratului pentru situatii de urgentă în a cărui zonă de competentă functionează obiectivul respectiv.

Art. 97. - Persoanele cu atributii de conducere asigură măsuri pentru instruirea personalului si a persoanelor cazate pentru prevenirea producerii unor situatii deosebite ca urmare a neefectuării unor manevre strict obligatorii la părăsirea locului de muncă pe durata participării la exercitiu, precum neoprirea alimentării cu energie electrică a unor utilaje care se pot supraîncălzi, nestingerea lumânărilor din lăcasuri de cult înaintea rămânerii acestuia fără supraveghere ori neoprirea alimentării cu gaze a mijloacelor de încălzire, nestingerea candelelor, neoprirea alimentării mijloacelor de preparat hrană ori alte operatiuni necesare.

Art. 98. - Pe timpul exercitiilor de evacuare se urmăreste inclusiv nivelul de respectare a regulilor privind comportamentul personalului în vederea evitării panicii, a busculadelor si pentru actionarea coordonată.

 

CAPITOLUL VII

Echiparea si dotarea cu instalatii, sisteme, utilaje si mijloace tehnice de protectie împotriva incendiilor

 

Art. 99. - Echiparea si dotarea constructiilor care functionează în cadrul obiectivelor de cult cu instalatii de protectie împotriva incendiilor si alte mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, stabilirea categoriilor, tipurilor si parametrilor specifici, precum si dimensionarea si amplasarea acestora se asigură conform prezentelor dispozitii generale, precum si reglementărilor tehnice.

Art. 100. - (1) Scoaterea din functiune a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor fără luarea unor măsuri alternative de apărare împotriva incendiilor ori neasigurarea parametrilor necesari functionării acestora în conditii de eficientă sunt strict interzise.

(2) Măsurile alternative de apărare împotriva incendiilor adoptate se comunică în scris inspectoratului pentru situatii de urgentă în a cărui zonă de competentă functionează obiectivul.

Art. 101. - Echiparea cu instalatii de detectare si semnalizare a incendiilor, precum si dotarea cu mijloace tehnice de primă interventie se realizează conform prevederilor prezentelor dispozitii generale, avându-se în vedere următoarele criterii:

a) asigurarea echipării cu instalatii de detectare si semnalizare a incendiului a constructiilor care adăpostesc colectii muzeale având caracter religios, a monumentelor înscrise în Lista patrimoniului mondial ori care sunt încadrate în categoria monumentelor istorice din grupa A - monumente istorice de valoare natională si universală sau din grupa B - monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local;

b) asigurarea mijloacelor specifice pentru alarmarea personalului la producerea unui incendiu, pentru toate clădirile si incintele obiectivelor de cult aflate în exploatare;

c) asigurarea dotării cu stingătoare portative de incendiu adecvate, în număr de cel putin unul la o suprafată de 200 m2, dar minimum două stingătoare pe nivel;

d) asigurarea dotării cu scări care să permită accesul personalului de interventie până la streasină acoperisului;

e) dotarea constructiilor apartinând obiectivelor de cult cu rezerve suficiente de apă ce se păstrează în butoaie si cu găleti necesare, în cazul în care nu este asigurată retea de hidranti exteriori de incendiu, precum si cu scară manuală care să permită interventia la acoperisul constructiilor.

Art. 102. - (1) Pentru stingătoarele portative, documentele de referintă sunt Directiva 97/23/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 mai 1997 de apropiere a legislatiilor statelor membre referitoare la echipamentele sub presiune si SR EN 3 (cu părtile sale). Referitor la performantele de stingere, acestea trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) stingătoarele cu CO2 trebuie să aibă performanta de stingere cel putin conformă cu focar 55B;

b) stingătoarele cu pulbere trebuie să aibă performanta de stingere cel putin conformă cu focare 21 A, 113B;

c) stingătoarele cu apă pulverizată/spumă trebuie să aibă performanta de stingere cel putin conformă cu focare 21 A, 113B.

(2) Pentru stingătoarele mobile cu încărcătura nominală de 50 kg/l sau 50 I, documentul de referintă este SR EN 1866-1:2008.

 


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI LOCUINTEI

Nr. 509 din 10 iulie 2009

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 2.471 din 14 august 2009

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului

 

În temeiul prevederilor art. 317 din cap. V din titlul II partea a II-a din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, cu modificările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si locuintei si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

p. Ministrul finantelor publice

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

pentru aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului

 

CAPITOLUL I

Persoane îndreptătite să primească prime de stat; cuantumul primei

 

Art. 1. - (1) Prima de stat se acordă clientilor, persoane fizice cu cetătenia română si cu domiciliul stabil în România, care au încheiat un contract de economisire-creditare cu o bancă de economisire si creditare în domeniul locativ.

(2) La încheierea unui contract de economisire-creditare, banca de economisire si creditare în domeniul locativ verifică datele personale ale titularului de contract, cuprinse în actul de identitate (carte de identitate, buletin de identitate, pasaport), în vederea constatării îndeplinirii conditiilor pentru acordarea primei de stat prevăzute la alin. (1), si anume:

a) numele si prenumele;

b) codul numeric personal (CNP);

c) cetătenia;

d) domiciliul.

(3) Datele personale prevăzute la alin. (2) se vor înregistra în formă electronică si/sau scriptică în baza de date a băncii de economisire si creditare în domeniul locativ si vor fi utilizate pentru stabilirea cuantumului primei de stat care se va acorda titularului contractului de economisire-creditare încheiat cu banca de economisire si creditare în domeniul locativ, în completarea depunerilor efectuate de către acesta în cursul unui an calendaristic.

(4) Banca de economisire si creditare în domeniul locativ va include în contractul de economisire-creditare clauze referitoare la:

a) obligatia clientului să notifice băncii de economisire si creditare în domeniul locativ orice modificări ale datelor prevăzute la alin. (2) lit. a), c) si d) în termen de 30 de zile de la data producerii acestora, cu precizarea situatiei sale la data de 31 decembrie a anului pentru care se solicită prima de stat;

b) împuternicirea de către client a băncii de economisire si creditare în domeniul locativ în vederea solicitării de către aceasta a primei de stat în numele său.

(5) Beneficiază de primă de stat numai persoanele titulare ale contractelor de economisire-creditare, indiferent de persoanele care au efectuat depunerile în numele acestora.

Art. 2. - (1) Prima de stat se stabileste la 25% din suma economisită în anul respectiv de către client si nu poate depăsi echivalentul în lei a 250 euro, calculat la rata de schimb leu/euro comunicată de Banca Natională a României pentru ultima zi lucrătoare a anului de economisire.

(2) În cazul în care o persoană încheie mai multe contracte de economisire-creditare cu una sau mai multe bănci de economisire si creditare în domeniul locativ, suma primelor de stat acordate nu poate depăsi cuantumul maxim prevăzut la alin. (1).

(3) În cazul încheierii de contracte de economisire-creditare de către un titular de contract de economisire-creditare cu una sau mai multe bănci de economisire si creditare în domeniul locativ, acordarea primei de stat se face astfel:

a) în cazul în care suma primelor stabilite ca urmare a depunerilor realizate de către titular în baza contractului/ contractelor de economisire-creditare ale sale la banca/băncile de economisire si creditare în domeniul locativ nu depăseste plafonul maxim de acordare a primei de stat, prima de stat acordată titularului prin intermediul băncii/băncilor de economisire si creditare în domeniul locativ este egală cu suma primelor calculate pentru depunerile pe fiecare contract de economisire-creditare la banca/băncile de economisire si creditare în domeniul locativ, astfel:

P = IPi = 1(0,25 x Di) = 0,25 x IDi, unde:

i = 1,.... n;

Pi - prima care trebuie acordată de stat titularului prin intermediul băncii de economisire si creditare - i;

P - prima totală pe care trebuie să o primească titularul;

Di - suma depunerii realizate de către titular la banca de economisire si creditare - i;

Pi = 0,25 x Di - prima pe care statul o acordă titularului prin intermediul băncii de economisire si creditare - i;

b) în cazul în care suma primelor care trebuie acordate pentru mai multe contracte de economisire-creditare încheiate la una sau la mai multe bănci de economisire si creditare este mai mare decât plafonul maxim de acordare a primei de stat, prima de stat acordată titularului prin intermediul băncii de economisire si creditare este egală cu valoarea plafonului maxim, conform legii, si este compusă din suma primelor acordate de către fiecare bancă de economisire si creditare, astfel:

P = Pm = IPi, unde:

P - prima totală pe care trebuie să o primească titularul;

Pm - prima de stat maximă pe care o poate primi titularul;

Pi - prima care trebuie acordată de stat beneficiarului prin intermediul băncii de economisire si creditare - i, unde:

Pi = (Di/IDi)xPm, unde:

Di - suma depunerii realizate de către titular la banca de economisire si creditare - i.

(4) Prima de stat se capitalizează la contul de depozit al clientului si este luată în calcul la calculul dobânzii aferente contractului de economisire-creditare.

 

CAPITOLUL II

Conditii de acordare a primei de stat

 

Art. 3. - (1) Clientul băncii de economisire si creditare în domeniul locativ va beneficia anual de prima de stat, cu conditia să fi încheiat un contract de economisire-creditare pentru o durată de minimum 5 (cinci) ani, fără a fi necesară justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite, precum si să nu se fi efectuat de către banca de economisire si creditare în domeniul locativ, la solicitarea clientului, restituiri totale sau partiale din sumele economisite, înainte de expirarea termenului de economisire.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), beneficiază de prima de stat, în conditiile legii si ale prezentelor norme metodologice, clientii cărora li se restituie sumele economisite înainte de expirarea termenului de economisire stabilit prin contractul de economisire-creditare, în una dintre următoarele situatii:

a) suma economisită si/sau suma contractată este pusă la dispozitie după repartizare, iar cel care a economisit utilizează suma primită pentru activităti în domeniul locativ;

b) în cazul cesiunii contractului de economisire-creditare, iar după repartizare, suma economisită si/sau suma contractată se utilizează pentru activităti în domeniul locativ de către cesionar;

c) cel care a economisit pentru activităti în domeniul locativ sau sotul/sotia acestuia a decedat ori a intrat în incapacitate totală de muncă după încheierea contractului de economisire-creditare;

d) cel care a economisit pentru activităti în domeniul locativ a devenit somer si perioada de somaj este de cel putin 9 luni fără întrerupere si durează încă în momentul la care se solicită restituirea sumei.

(3) Prima de stat va fi pusă la dispozitie titularului contractului de economisire-creditare numai după verificarea de către banca de economisire si creditare în domeniul locativ a îndeplinirii conditiilor de acordare a primei de stat conform dispozitiilor cuprinse în prezentul capitol.

Art. 4. - (1) În situatia prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. a), titularul contractului de economisire-creditare este tinut a face dovada utilizării sumei economisite si/sau a sumei contractate puse la dispozitie, după repartizare, imediat si nemijlocit, numai pentru activităti în domeniul locativ, cu documente justificative, conform prevederilor legale în materie si potrivit anexei care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. Activitătile în domeniul locativ sunt cele definite la art. 290 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În situatia prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. b), cesionarul contractului de economisire-creditare este tinut a face dovada cesiunii si a utilizării sumei economisite si/sau sumei contractate sau a sumei contractate numai pentru activităti în domeniul locativ; prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător.

(3) În situatia prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. c), titularul contractului de economisire-creditare sau, după caz, succesorul ori sotul/sotia acestuia este tinut a face dovada decesului, respectiv a incapacitătii totale de muncă, prin:

- certificat de deces cu dată ulterioară celei de încheiere a contractului de economisire-creditare; sau

- certificat de persoană cu handicap gradul I sau II, eliberat sau reconfirmat de autoritatea competentă, în baza evaluării comisiei medicale, la o dată ulterioară datei de încheiere a contractului de economisire-creditare.

(4) În situatia prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. d), titularul contractului de economisire-creditare este tinut a face dovada calitătii de somer, cu carnet de somer eliberat de către agentia de ocupare a fortei de muncă judeteană sau, după caz, de către Agentia de Ocupare a Fortei de Muncă a Municipiului Bucuresti, carnet de somer prin care să se ateste si faptul că perioada de somaj durează de cel putin 9 luni fără întrerupere si se mentine încă la data punerii la dispozitie a sumei economisite.

Art. 5. - (1) Utilizarea în scop locativ a sumei economisite va fi probată fată de banca de economisire si creditare în domeniul locativ de către client sau persoana împuternicită de acesta, în termen de 2 ani de la data la care se consemnează si/sau se efectuează una dintre următoarele operatiuni: plata soldului economisit, gajarea drepturilor rezultând din contractul de economisire-creditare, transferul contractului de economisire-creditare către un tert, finantarea anticipată sau intermediară.

(2) În cazul în care utilizarea sumelor în scop locativ nu este dovedită de clientul băncii de economisire si creditare în domeniul locativ, în conditiile art. 4 si în termenul prevăzut la alin. (1), prima de stat nu va fi pusă la dispozitie clientului si se va restitui Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei.

(3) Banca de economisire si creditare în domeniul locativ va putea solicita titularului de contract documente suplimentare, care să dovedească îndeplinirea conditiilor prevăzute de lege pentru a beneficia de prima de stat sau, după caz, utilizarea sumei economisite si/sau a sumei contractate pentru activităti în domeniul locativ.

(4) Banca de economisire si creditare în domeniul locativ va putea efectua verificări ale datelor si informatiilor furnizate de client, în conditiile prevăzute de legislatia aplicabilă institutiilor de credit aflată în vigoare.

Art. 6. - (1) În cazul decesului unei persoane îndreptătite să primească primă de stat, numai succesorul/succesorii său/săi legal/legali sau testamentar/testamentari are/au dreptul de a solicita încetarea contractului de economisire-creditare sau continuarea acestuia în nume propriu. Succesorul/succesorii primeste/primesc si prima de stat cuvenită persoanei decedate, indiferent dacă este/sunt parte si la alte contracte de economisire-creditare încheiate.

(2) În cazul în care există mai multi succesori, fiecare dintre acestia poate opta fie pentru continuarea în nume propriu a contractului de economisire-creditare, fie pentru restituirea sumei economisite, proportional cu cota succesorală pe care o detine; fiecare succesor are obligatia să notifice această optiune băncii de economisire si creditare în domeniul locativ.

(3) În situatia în care succesorul/succesorii optează pentru continuarea în nume propriu a contractului de economisire-creditare, banca de economisire si creditare în domeniul locativ se va asigura că sunt îndeplinite toate conditiile pentru încheierea unui contract de economisire-creditare.

(4) Dacă sunt îndeplinite conditiile prevăzute la alin. (3) si succesorul/succesorii continuă în nume propriu contractul de economisire-creditare, prima de stat va continua să fie acordată acestuia/acestora începând din anul decesului titularului initial de contract, după prezentarea documentelor prevăzute la art. 4 alin. (3).

(5) În cazul în care contractul de economisire-creditare continuat conform prevederilor alin. (4) este reziliat ulterior, înainte de expirarea termenului de economisire stabilit prin contract, fără să fi fost prezentate dovezile prevăzute la art. 4, banca de economisire si creditare în domeniul locativ va restitui Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei numai cuantumul primei de stat acordat persoanei care a continuat contractul; prima de stat cuvenită titularului anterior de contract nu se restituie.

(6) În cazul în care succesorul/succesorii optează pentru încetarea contractului de economisire-creditare sau în cazul în care nu sunt îndeplinite conditiile pentru continuarea contractului de economisire-creditare, banca de economisire si creditare în domeniul locativ va proceda la punerea la dispozitie a soldului economisit sau, după caz, la împărtirea, proportional cu cota succesorală, atât a soldului economisit, cât si a primei de stat aferente.

 

CAPITOLULUI

Stabilirea, modul de acordare si restituirea primelor de stat

 

Art. 7. - (1) Dreptul la primă de stat se constituie la finele anului de economisire. Anul de economisire este anul calendaristic în care s-au efectuat depunerile îndreptătite la primă de stat. Prima de stat poate fi solicitată Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei în următoarele modalităti:

a) clientul va adresa băncii de economisire si creditare în domeniul locativ o cerere scrisă în acest sens;

b) banca de economisire si creditare în domeniul locativ, în baza împuternicirii date de client conform art. 1 alin. (4) lit. b), va solicita prima de stat în numele acestuia. Prima de stat poate fi solicitată până cel târziu la sfârsitul anului calendaristic următor anului de economisire; în caz contrar, clientul va fi decăzut din dreptul la primă de stat.

(2) Imediat după încheierea anului de economisire, băncile de economisire si creditare în domeniul locativ calculează primele de stat pentru toti clientii îndreptătiti să primească prima de stat, în functie de sumele economisite, fără a depăsi cuantumul maxim pe client, prevăzut la art. 2 alin. (1). Rezultatul calculelor se va rotunji la leu.

(3) Sumele care trebuie luate în considerare la calcularea primei de stat sunt constituite din depunerile efectuate în anul pentru care se acordă prima de stat.

(4) La calcularea primei de stat nu vor fi luate în considerare:

a) sumele acordate drept prime de stat;

b) dobânzile aferente sumelor economisite potrivit contractului de economisire-creditare;

c) depunerile care depăsesc valoarea totală a contractului de economisire-creditare.

(5) Prima de stat se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, după expirarea fiecărui an calendaristic, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinatie.

(6) După încheierea anului calendaristic, dar nu mai târziu de data de 31 ianuarie a anului următor, băncile de economisire si creditare în domeniul locativ vor comunica Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei următoarele date în format electronic:

a) numărul contractului de economisire-creditare;

b) data încheierii acestuia;

c) numele si prenumele titularului contractului de economisire-creditare;

d) codul numeric personal al titularului contractului de economisire-creditare;

e) depunerile efectuate în anul aferent primei de stat;


f) suma reprezentând prima de stat, conform calculelor efectuate de banca de economisire si creditare în domeniul locativ.

Art. 8. - (1) Structura datelor si cerintele tehnice vor fi comunicate de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei băncii de economisire si creditare în domeniul locativ, până cel mai târziu la data de 31 octombrie a anului pentru care se acordă primele de stat.

(2) Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei îsi creează propria bază de date, care va cuprinde numele, prenumele si codurile numerice personale ale persoanelor care au renuntat la sau au pierdut cetătenia română în anul aferent primei de stat. Acestor persoane nu li se acordă primă de stat.

(3) În vederea identificării solicitărilor multiple de primă de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei verifică datele tuturor băncilor de economisire si creditare în domeniul locativ, în cazul în care suma primelor de stat solicitate pentru o persoană este mai mare decât cuantumul maxim admis, aceasta se reduce în mod corespunzător si suma de corectură se înregistrează în evidentele băncii de economisire si creditare în domeniul locativ. în vederea calculului sumei de corectură pentru fiecare bancă de economisire si creditare în domeniul locativ, din prima calculată conform prevederilor art. 2 alin. (3) lit. b) se scade prima calculată si conform dispozitiilor art. 2 alin. (3) lit. a).

(4) Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei va arhiva toate datele în vederea unor eventuale verificări ulterioare.

(5) Anual, până cel târziu la sfârsitul lunii februarie, Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei va transmite băncilor de economisire si creditare în domeniul locativ seturile de date corectate si, ulterior, va vira sumele aferente primelor de stat solicitate si, după caz, corectate, în termenul stabilit la art. 7 alin. (5).

(6) Băncile de economisire si creditare în domeniul locativ îsi vor modifica datele privind primele de stat în functie de seturile de date comunicate de Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei si în baza acestora vor credita conturile aferente contractelor de economisire-creditare cu primele de stat corespunzătoare.

Art. 9. - (1) În cazul în care, prin mijloace proprii sau din comunicarea unei terte părti, banca de economisire si creditare în domeniul locativ constată că atribuirea primei de stat este nejustificată sau prima de stat nu a fost alocată în cuantumul prevăzut de lege, aceasta are obligatia să facă rectificarea cuvenită. Dacă contractul de economisire-creditare a încetat si recuperarea primei de stat nu s-a făcut pe durata valabilitătii acestuia, banca de economisire si creditare în domeniul locativ va înstiinta Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei si va lua toate măsurile pentru restituirea primei de stat încasate necuvenit de beneficiarul acesteia, potrivit reglementărilor legale în materie.

(2) Clientul va fi informat cu privire la corectarea cuantumului primei de stat cel mai târziu odată cu primirea următorului extras de cont. Clientul poate contesta motivul corectării cuantumului primei de stat în termen de un an de la informare si va adresa contestatia băncii de economisire si creditare în domeniul locativ. Banca de economisire si creditare în domeniul locativ va analiza contestatiile primite si va comunica, în termen de 30 de zile, atât clientilor, cât si Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei deciziile luate în solutionarea acestora.

(3) Banca de economisire si creditare în domeniul locativ va arhiva toate corecturile de primă de stat rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (1) si (2).

(4) Banca de economisire si creditare în domeniul locativ răspunde ca fidejusor, alături de clientul care primeste o primă de stat necuvenită. Banca de economisire si creditare în domeniul locativ va returna Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei primele de stat virate în mod nejustificat si penalitătile aferente, calculate la nivelul celor datorate pentru executarea cu întârziere a obligatiilor bugetare. Primele de stat reacordate clientului în baza unei contestatii admise a acestuia vor fi scăzute din sumele pe care banca de economisire si creditare în domeniul locativ urmează să le restituie ca prime de stat necuvenite. în acest scop băncile de economisire si creditare în domeniul locativ comunică Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei soldul corecturilor de primă de stat efectuate.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 10. - După obtinerea autorizării emise de Banca Natională a României, banca de economisire si creditare în domeniul locativ va înstiinta Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei si va transmite acestuia Conditiile generale de afaceri, Conditiile generale ale contractelor de economisire-creditare, împreună cu raportul auditorului independent.

Art. 11. - (1) Până la data de 15 mai a fiecărui an calendaristic, banca de economisire si creditare în domeniul locativ va transmite Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei Planul de afaceri actualizat pentru anul calendaristic în curs, care să includă si o prognoză privind cuantumul primelor de stat, însotit de raportul auditorului independent. Pe baza datelor din aceste documente Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei va fundamenta cuantumul surselor financiare necesare plătii primelor de stat suportate de la bugetul de stat.

(2) În primul an de functionare, dacă obtinerea autorizării emise de Banca Natională a României, prevăzută la art. 10, este ulterioară datei de 15 mai, documentele prevăzute la alin. (1)se transmit, de regulă, în termen de 15 zile de la data obtinerii autorizării.

Art. 12. - Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei va verifica, cel putin o dată pe an, corectitudinea calculării de către banca de economisire si creditare în domeniul locativ a primelor de stat solicitate de clienti.


 

ANEXA

la normele metodologice

 

LISTA

documentelor necesare pentru certificarea utilizării sumelor acumulate numai pentru activităti în domeniul locativ

 

Tipul de activitate în domeniul locativ*)

Acte si documente doveditoare**)

- construirea de locuinte noi sau activitătile prevăzute în art. 290 lit. a) pct. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare

- documente care atestă forma juridică de detinere a terenului destinat constructiei

- autorizatie de construire

- proiect de executie, deviz estimativ, contracte încheiate cu societăti specializate sau persoane fizice autorizate

- extinderea, modernizarea, reabilitarea, consolidarea de locuinte si viabilizarea de terenuri

- act de proprietate (detinere) imobil/teren

- autorizatie de construire

- proiect de executie, deviz estimativ, contracte încheiate cu societăti specializate sau persoane fizice autorizate

- cumpărarea unei locuinte

- antecontract de vânzare-cumpărare

- contract de vânzare-cumpărare

- cumpărarea de terenuri intravilane

- antecontract de vânzare-cumpărare

- contract de vânzare-cumpărare


*) Pentru tipurile de activităti în domeniul locativ pentru care legea nu prevede obtinerea autorizatiei de construire se vor prezenta facturi, bonuri fiscale si/sau alte documente prin care se face dovada procurării legale a materialelor si/sau a efectuării lucrărilor.

**) În functie de particularitătile fiecărui caz, pot fi solicitate si alte documente justificative, conform prevederilor legale.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.