MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 584/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 584            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Vineri, 21 august 2009

 

SUMAR

 

DECIZII

 

            4. - Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 20-22 august 2009

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

827. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind procedura specifică pentru elaborarea si transmiterea cererii de constatare a faptului că o anumită activitate relevantă este expusă direct concurentei pe o piată la care accesul nu este restrictionat

 

901. - Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor judetene a unui sector de drum comunal situat în judetul Alba

 

935. - Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea unor consilii locale

 

936. - Hotărâre pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea actiunilor referitoare la organizarea si desfăsurarea alegerilor locale partiale pentru consilii locale din data de 27 septembrie 2009

 

937. - Hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2009

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

o532532. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 102/2009 pentru aprobarea tipurilor de investitii si a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acorda în anul 2009, în conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultura, precum si în activităti nonagricole

 

DECIZII

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

DECIZIE

privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 20-22 august 2009

 

În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Regulamentul Senatului,

 

presedintele Senatului decide:

 

Articol unic.  - Pe durata absentei din tară a presedintelui Senatului, în perioada 20-22 august 2009, conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Alexandru Peres, vicepresedinte al Senatului.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 19 august 2009.

Nr. 4.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor privind procedura specifică pentru elaborarea si transmiterea cererii de constatare a faptului că o anumită activitate relevantă este expusă direct concurentei pe o piată la care accesul nu este restrictionat

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 248 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele privind procedura specifică pentru elaborarea si transmiterea cererii de constatare a faptului că o anumită activitate relevantă este expusă direct concurentei pe o piată la care accesul nu este restrictionat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

*

Prezenta hotărâre creează cadrul juridic necesar aplicării Deciziei Comisiei 2005/15/CE din 7 ianuarie 2005 de stabilire a normelor de aplicare a procedurii prevăzute la articolul 30 din

Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European si a Consiliului, de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii în sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale, decizie publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L7 din 11 ianuarie 2005, transpus prin art. 248 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Presedintele Autoritătii Nationale pentru

Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice,

Cristina Trăilă

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Vasile Puscas

p. Ministrul economiei,

Tudor Serban,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 iulie 2009.

Nr. 827.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind procedura specifică pentru elaborarea si transmiterea cererii de constatare a faptului că o anumită activitate relevantă este expusă direct concurentei pe o piată la care accesul nu este restrictionat

 

Art. 1. - Atunci când o autoritate contractantă care atribuie contracte sectoriale apreciază că sunt întrunite conditiile necesare aplicării art. 248 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare ordonantă de urgentă, aceasta are obligatia de a solicita Comisiei Europene să decidă, pentru activitatea relevantă pe care respectiva autoritate contractantă o desfăsoară, cu privire la aplicabilitatea acestui articol.

Art. 2. - (1) Autoritatea contractantă interesată să obtină decizia prevăzută la art. 1 trebuie să formuleze o cerere care va cuprinde toate informatiile necesare pentru descrierea situatiei existente, astfel cum sunt acestea prevăzute în anexa nr. 1 la Decizia Comisiei 2005/15/CE din 7 ianuarie 2005 de stabilire a normelor de aplicare a procedurii prevăzute la articolul 30 din Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European si a Consiliului, de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii în sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale.

(2) Cererea se transmite Comisiei Europene în conformitate cu dispozitiile art. 1 alin. (2) din Decizia Comisiei 2005/15/CE.

Art. 3. - (1) În cazul în care, conform prevederilor legale în vigoare, există o autoritate de reglementare în domeniul activitătii relevante desfăsurate de către autoritatea contractantă solicitantă, atunci aceasta din urmă are obligatia de a transmite cererea prevăzută la art. 2 mai întâi către autoritatea de reglementare, solicitând acesteia să emită un punct de vedere argumentat cu privire la faptul că activitatea relevantă care face obiect al solicitării este expusă direct concurentei pe o piată la care accesul nu este restrictionat.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), autoritatea contractantă are obligatia de a transmite cererea numai însotită de punctul de vedere formulat de autoritatea de reglementare.

Art. 4. - În cel mult 5 zile de la transmiterea cererii către Comisia Europeană, autoritatea contractantă are obligatia de a notifica Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice cu privire la solicitarea respectivă, atasând o copie de pe cererea transmisă si, dacă este cazul, o copie a punctului de vedere al autoritătii de reglementare în domeniu.

Art. 5. - Autoritatea contractantă are obligatia de a transmite Comisiei Europene, la solicitarea acesteia, orice clarificări sau completări pe care aceasta le consideră necesare în vederea adoptării deciziei prevăzute la art. 1.

Art. 6. - Autoritatea contractantă beneficiază de aplicabilitatea prevederilor art. 248 alin. (1) din ordonanta de urgentă în oricare dintre următoarele situatii:

a) Comisia Europeană a adoptat, în conformitate cu procedura reglementată la art. 30 alin. (6) din Directiva 2004/17/CE, o decizie prin care se constată că activitatea relevantă care a reprezentat obiect al solicitării este expusă direct concurentei pe o piată la care accesul nu este restrictionat;

b) după o perioadă de 3 luni, calculată începând din prima zi lucrătoare următoare datei la care Comisia Europeană a primit cererea prevăzută la art. 2, dacă în această perioadă Comisia Europeană nu a adoptat nicio decizie si nu a anuntat o extindere a perioadei initiale de analiză;

c) după o perioadă de 6 luni, calculată începând din prima zi lucrătoare următoare datei la care Comisia Europeană a primit cererea prevăzută la art. 2, dacă în această perioadă Comisia Europeană a anuntat o extindere a perioadei initiale de analiză, dar nu a adoptat, ulterior extinderii, nicio decizie.

Art. 7. - (1) Autoritatea contractantă care, conform prevederilor art. 6, beneficiază de aplicabilitatea art. 248 alin. (1) din ordonanta de urgentă, pentru una sau mai multe dintre activitătile relevante pe care le desfăsoară, are dreptul de a atribui contractele sectoriale destinate activitătii/activitătilor relevante respective prin aplicarea unor proceduri interne proprii.

(2) Procedurile interne prevăzute la alin. (1) trebuie să asigure promovarea concurentei între operatorii economici si să garanteze transparenta, tratamentul egal si nediscriminarea acestora.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor judetene a unui sector de drum comunal situat în judetul Alba

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor judetene a unui sector de drum comunal situat în judetul Alba, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anexele nr. 2 si 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 5 august 2009.

Nr. 901.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a sectorului de drum comunal situat în judetul Alba, care se încadrează în categoria functională a drumurilor judetene

 

Indicativul si traseul drumului propus

Pozitii kilometrice (origine - destinatie)

Lungime

- km -

Provine din:

DJ 107N:DJ 107N - Mirăslău - Cicău

2+000 -2+600

0,600

DC 82


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea unor consilii locale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 9 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se stabileste data de duminică, 27 septembrie 2009, ca dată pentru organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Consiliul Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita, si Consiliul Local al Comunei Gâlgău, judetul Sălaj.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 19 august 2009.

Nr. 935.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea actiunilor referitoare la organizarea si desfăsurarea alegerilor locale partiale pentru consilii locale din data de 27 septembrie 2009

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) si ale art. 131 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 125 alin. (1) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Programul calendaristic privind realizarea actiunilor referitoare la organizarea si desfăsurarea alegerilor locale partiale pentru consilii locale din data de 27 septembrie 2009, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Presedintele

Autoritătii Electorale Permanente,

Octavian Opris

 

Bucuresti, 19 august 2009.

Nr. 936.

 


ANEXĂ

 

PROGRAMUL CALENDARISTIC

privind realizarea actiunilor referitoare la organizarea si desfăsurarea alegerilor locale partiale pentru consilii locale din data de 27 septembrie 2009

 

Nr. crt.

Termenul de realizare potrivit Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare (articolul)

Actiunea

Cine realizează actiunea

Modalitatea de realizare

0

1

2

3

4

1.

Se stabileste cu cel putin 35 de zile înaintea votării

21 august 2009

Art. 9 alin. (2)

Stabilirea si aducerea la cunostinta publică a datei desfăsurării alegerilor

Guvernul

Hotărâre, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

2.

În termen de două zile de la stabilirea datei alegerilor, dar nu mai târziu de

22 august 2009

Art. 11 alin. (1)

Numerotarea circumscriptiilor electorale

Prefectul

Prin ordin

3.

Cu o zi înainte de desemnare

29 august 2009

Art. 24 alin. (5) si (7)

Întocmirea listelor cu magistrati si alti juristi care participă la tragerea la sorti pentru desemnarea presedintelui biroului electoral de circumscriptie si a loctiitorului acestuia

Completarea listei prevăzute la art. 24 alin. (5) cu alte persoane care se bucură de prestigiu în fata locuitorilor, care nu fac parte din niciun partid politic si au cel putin studii medii

Presedintele tribunalului, prefectul, cu participarea reprezentantilor partidelor politice Prefectul, la propunerea primarilor

 

4.

Cu cel putin 24 de ore înainte de data sedintei

29 august 2009

Art. 24 alin. (8)

Aducerea la cunostinta publică a datei sedintei în care se va efectua tragerea la sorti a presedintelui biroului electoral de circumscriptie si a loctiitorului acestuia

Presedintele tribunalului

Anunt în presă si afisare la usa instantei

5.

În termen de cel mult 10 zile de la stabilirea datei alegerilor, dar nu mai târziu de

30 august 2009

Art. 15 Art. 12

Delimitarea si numerotarea sectiilor de votare; aducerea la cunostinta publică a delimitării si numerotării sectiilor de votare si a numerotării circumscriptiei electorale

Primarul

Prin dispozitie Prin afisare

6.

În termen de cel mult 10 zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu

30 august 2009

Art. 24 alin. (5)

Desemnarea presedintelui biroului electoral de circumscriptie si a loctiitorului acestuia

Presedintele tribunalului

Tragere la sorti

7.

În termen de 24 de ore de la solicitare, după

30 august 2009

Art. 24 alin. (11)

Punerea la dispozitia partidelor politice, aliantelor politice sau a aliantelor electorale a listei cuprinzând datele necesare ale presedintilor birourilor electorale de circumscriptie si ale loctiitorilor acestora, pentru a fi contactati, precum si adresele si numerele de telefon ale sediilor birourilor electorale de circumscriptie

Presedintele tribunalului împreună cu prefectul

În scris

8.

În termen de o zi de la constituire, dar nu mai târziu de

31 august 2009

Art. 27

Aducerea la cunostinta publică a sediului biroului electoral de circumscriptie si a programului de activitate al acestuia

Prefectul

Prin afisare si prin orice alt mijloc de publicitate


0

1

2

3

4

9.

În termen de 24 de ore de la constituirea biroului electoral de

circumscriptie, dar nu mai târziu de

31 august 2009

Art. 22 alin. (1)

Comunicarea către biroul electoral de circumscriptie a numărului de alegători rezultat din listele electorale permanente si complementare

Primarul

În scris

10.

În termen de 24 de ore de la desemnare, dar nu mai târziu de

31 august 2009

Art. 39 alin. (1)

Formularea contestatiilor privind desemnarea presedintelui biroului electoral de circumscriptie si a loctiitorului acestuia

Persoanele interesate

În scris

11.

În termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de

1 septembrie 2009

Art. 31 alin. (6)

Solutionarea contestatiilor privind desemnarea presedintelui biroului electoral de circumscriptie si a loctiitorului acestuia

Tribunalul

Hotărâre definitivă si irevocabilă

12.

În termen de 5 zile de la constituirea biroului electoral de

circumscriptie, dar nu mai târziu de

3 septembrie 2009

Art. 56 alin. (1)

Comunicarea de către partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale biroului electoral de circumscriptie a semnelor electorale

Partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale

În scris

13.

În următoarea zi după expirarea termenului de la art. 56 alin. (1)

4 septembrie 2009

Art. 56 alin. (7)

Aducerea la cunostinta publică a semnelor electorale

Biroul electoral de circumscriptie

Prin orice mijloc de publicitate

14.

În termen de 18 zile de la data stabilirii zilei alegerilor, cel mai târziu la data de

7 septembrie 2009

Art. 16 alin. (1) si art. 221

Punerea la dispozitia primarului a listelor electorale permanente si a listelor electorale complementare

Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor si Oficiul Român pentru Imigrări

Proces-verbal

15.

Cel mai târziu cu 20 de zile înainte de data desfăsurării alegerilor, dar nu mai târziu de

7 septembrie 2009

Art. 44 si 45

DEPUNEREA CANDIDATURILOR

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care participă la alegeri, candidatii independenti

În scris, în 4 exemplare

16.

Cel mai târziu cu 20 de zile înaintea datei alegerilor, dar nu mai târziu de

7 septembrie 2009

Art. 65 alin. (6)

Solicitarea acordării timpilor de antenă către conducerile posturilor de radiodifuziune si televiziune publice si private sau, după caz, ale studiourilor teritoriale ale acestora

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, candidati independenti si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale

În scris

17.

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

8 septembrie 2009

Art. 50 alin. (3)

Afisarea candidaturilor acceptate

Biroul electoral de circumscriptie

Prin afisare la sediul biroului electoral de circumscriptie


0

1

2

3

4

18.

În termen de 24 de ore de la respingere, dar nu mai târziu de

8 septembrie 2009

Art. 52 alin. (2)

Formularea de contestatii împotriva respingerii candidaturilor

Candidatii, partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale care au propus candidatura respectivă

În scris

19.

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

9 septembrie 2009

Art. 52 alin. (5)

Solutionarea contestatiilor formulate împotriva respingerii candidaturilor

Judecătoria

Hotărâre

20.

În termen de cel mult 24 de ore de la afisarea candidaturii, dar nu mai târziu de

9 septembrie 2009 Art. 52 alin. (1)

Formularea de contestatii împotriva acceptării unor candidaturi

Cetătenii, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale

În scris

21.

În termen de 24 de ore de la pronuntare, dar nu mai târziu de

10 septembrie 2009

Art. 52 alin. (6)

Declararea recursului împotriva hotărârii pronuntate în cazul respingerii candidaturii

Candidatii, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale care au propus candidatura respectivă

În scris

22.

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

10 septembrie 2009

Art. 52 alin. (5)

Solutionarea contestatiilor formulate împotriva admiterii candidaturilor

Judecătoria

Hotărâre

23.

În termen de 3 zile de la data până la care se pot propune candidaturile, cel mai târziu la data de

10 septembrie 2009

Art. 24 alin. (13)

Comunicarea către birourile electorale de circumscriptie a numelui si prenumelui reprezentantilor partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care vor face parte din aceste birouri electorale

Filialele locale ale partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale

În scris

24.

În termen de 24 de ore de la pronuntare, dar nu mai târziu de

11 septembrie 2009

Art. 52 alin. (6)

Declararea recursului împotriva hotărârii pronuntate în cazul admiterii candidaturii

Cetătenii, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale

În scris

25.

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

11 septembrie 2009

Art. 52 alin. (6) si (7)

Solutionarea recursului declarat împotriva hotărârii pronuntate în solutionarea contestatiei privind respingerea candidaturii

Tribunalul

Hotărâre definitivă si irevocabilă

26.

Până la rămânerea definitivă a candidaturilor, dar nu mai târziu de

11 septembrie 2009

Art. 56 alin. (7)

Comunicarea către prefect a semnelor electorale în vederea imprimării lor pe buletinele de vot

Biroul electoral de circumscriptie

 

27.

Până la începerea campaniei electorale, dar nu mai târziu de

11 septembrie 2009

Art. 76 alin. (1)

Stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral

Primarul

Prin dispozitie

28.

În termen de 5 zile de la primirea listelor electorale permanente, dar nu mai târziu de

11 septembrie 2009

Art. 16 alin. (2)

Punerea la dispozitia partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale, la cererea si pe cheltuiala acestora, a copiilor de pe listele electorale permanente, precum si de pe listele electorale suplimentare

Primarul

La cererea partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale

 

0

1

2

3

4

29.

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

12 septembrie 2009

Art. 52 alin. (6) si (7)

Solutionarea recursului declarat împotriva hotărârii pronuntate asupra contestatiei privind admiterea candidaturii

Tribunalul

Hotărâre definitivă si irevocabilă

30.

După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, la care se adaugă, dacă este cazul, termenele prevăzute la art. 52, dar nu mai târziu de

12 septembrie 2009

Art. 53

RĂMÂNEREA DEFINITIVĂ A CANDIDATURILOR

Biroul electoral de circumscriptie

Proces-verbal

31.

Cu 15 zile înainte de data desfăsurării alegerilor

12 septembrie 2009

Art. 61

ÎNCEPEREA CAMPANIEI ELECTORALE

 

 

32.

În termen de 24 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, cel mai târziu la data de

13 septembrie 2009

Art. 24 alin. (14)

Completarea birourilor electorale de circumscriptie cu reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale

Presedintele biroului electoral de circumscriptie

În functie de numărul candidaturilor si, eventual, prin tragere la sorti

33.

Imediat după rămânerea definitivă a candidaturilor, dar nu mai târziu de

13 septembrie 2009

Art. 55 alin. (8) si (12)

Stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot, în prezenta reprezentantilor partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale care depun candidaturi

Presedintele biroului electoral de circumscriptie

Prin tragere la sorti

34.

În termen de 24 de ore de la întocmire, dar nu mai târziu de

13 septembrie 2009

Art. 37 alin. (1) lit. f)

Centralizarea candidaturilor depuse de partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale si comunicarea situatiei centralizate către Societatea Română de Televiziune si Societatea Română de Radiodifuziune (după rămânerea definitivă a candidaturilor)

Biroul electoral de circumscriptie

 

35.

Cel mai târziu până la

14 septembrie 2009

Art. 65 alin. (3)

Stabilirea timpilor de antenă pentru partidele politice parlamentare, aliantele acestora si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale reprezentate în Parlament

Societatea Română de Televiziune si Societatea Română de Radiodifuziune

În functie de ponderea detinută în Parlament

36.

În termen de 24 de ore de la efectuarea tragerii la sorti, dar nu mai târziu de

14 septembrie 2009

Art. 55 alin. (11)

Comunicarea către prefect a ordinii pentru înscrierea pe buletinele de vot a listelor de candidati, precum si a ordinii pentru candidatii independenti

Presedintele biroului electoral de circumscriptie

În scris

37.

În termen de 24 de ore de la primirea comunicării datelor, dar nu mai târziu

de

14 septembrie 2009

Art. 65 alin. (1)si (2)

Calcularea timpilor de antenă acordati partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si candidatilor independenti la serviciile de radiodifuziune si de televiziune, inclusiv la studiourile teritoriale ale acestora

Societatea Română de Televiziune si Societatea Română de Radiodifuziune

În functie de situatia listelor complete prezentate

38.

În termen de 24 de ore de la completare, dar nu mai târziu de

14 septembrie 2009

Art. 39 alin. (1)

Formularea contestatiilor privind completarea biroului electoral de circumscriptie

Persoanele interesate

În scris


0

1

2

3

4

39.

În termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de

15 septembrie 2009

Art. 31 alin. (6)

Solutionarea contestatiilor privind completarea biroului electoral de circumscriptie

Tribunalul

Hotărâre definitivă si irevocabilă

40.

Cel mai târziu în data de

21 septembrie 2009

Art. 28 alin. (2) si (4)

întocmirea listei cu juristi si alte persoane propuse de primar, care au, de regulă, cel putin studii medii si nu fac parte din niciun partid politic, din care vor fi desemnati presedintele biroului electoral al sectiei de votare si loctiitorul acestuia

Prefectul, la propunerea primarului

 

41.

După tipărirea primului tiraj pentru fiecare tip de buletin de vot, dar nu mai târziu de

21 septembrie 2009

Art. 57 alin. (3)

Prezentarea unui exemplar al primului tiraj al fiecărei categorii de buletine de vot membrilor biroului electoral de circumscriptie

Prefect

 

42.

Cel mai târziu cu 5 zile înainte de data alegerilor

22 septembrie 2009

Art. 57 alin. (1)si (4)

TIPĂRIREA BULETINELOR DE VOT

Biroul electoral de circumscriptie, prin grija prefectului

 

43.

Cel mai târziu cu 5 zile înainte de data alegerilor, dar nu mai târziu de

22 septembrie 2009

Art. 28 alin. (6)

Desemnarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare si a loctiitorului acestuia

Presedintele tribunalului

Prin tragere la sorti

44.

În termen de 24 de ore de la desemnare, dar nu mai târziu de

23 septembrie 2009

Art. 39 alin. (1)

Formularea contestatiilor privind desemnarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare, respectiv a loctiitorului acestuia

Persoanele interesate

În scris

45.

Imediat după tipărire, dar nu mai târziu de

23 septembrie 2009

Art. 58 alin. (1)

Preluarea de la prefect a buletinelor de vot de către primar împreună cu presedintele biroului electoral de circumscriptie

Prefectul, primarul, presedintele biroului electoral de circumscriptie

Proces-verbal

46.

În termen de 24 de ore de la desemnarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare si a loctiitorului acestuia, cel mai târziu la data de

23 septembrie 2009

Art. 28 alin. (8)

Comunicarea reprezentantilor în biroul electoral al sectiei de votare

Partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale care au depus liste de candidati în circumscriptia respectivă

În scris

47.

În termen de 24 de ore de la desemnarea acestuia, dar nu mai târziu de

23 septembrie 2009 Art. 28 alin. (8)

Comunicarea către presedintele biroului electoral al sectiei de votare a numărului de candidati propusi de fiecare partid politic, aliantă politică sau aliantă electorală

Presedintele biroului electoral de circumscriptie

În scris

48.

În termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de

24 septembrie 2009

Art. 39 alin. (2)

Solutionarea contestatiilor privind desemnarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare, respectiv a loctiitorului acestuia

Biroul electoral de circumscriptie

Hotărâre definitivă si irevocabilă


0

1

2

3

4

49.

În termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 28 alin. (8), cel mai târziu la data de

24 septembrie 2009

Art. 28 alin. (7), (10) si (12)

Completarea biroului electoral al sectiei de votare cu reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale

Presedintele biroului electoral al sectiei de votare

Proces-verbal

50.

Cu 3 zile înainte de data alegerilor

24 septembrie 2009

Art. 22 alin. (2)

Comunicarea către biroul electoral de circumscriptie a numărului definitiv de alegători, pe baza datelor cuprinse în copiile de pe listele electorale permanente, în copiile de pe listele electorale complementare si în lista suplimentară

Primarul

În scris

51.

În termen de două zile de la expirarea termenului de imprimare, dar nu mai târziu de

24 septembrie 2009

Art. 59

Afisarea unui buletin de vot din fiecare categorie, vizat si anulat de presedintele biroului electoral de circumscriptie, la sediul primăriei, al biroului electoral de circumscriptie si al biroului electoral al sectiei de votare

Primarul, presedintele biroului electoral de circumscriptie

 

52.

În termen de 24 de ore de la completare, dar nu mai târziu de

25 septembrie 2009

Art. 39 alin. (1)

Formularea contestatiilor privind completarea biroului electoral al sectiei de votare

Persoanele interesate

 

53.

Cu două zile înainte de data alegerilor

25 septembrie 2009

Art. 16 alin. (6) Art. 222 alin. (3)

Transmiterea copiilor de pe listele electorale permanente si complementare, în două exemplare, birourilor electorale ale sectiilor de votare

Primarul

 

54.

În termen de cel mult 24 de ore de la efectuarea modificărilor

Art. 16 alin. (8)

Comunicarea către biroul electoral al sectiei de votare a modificărilor făcute în lista electorală permanentă

Primarul

 

55.

În termen de 24 de ore de la pronuntare, dar nu mai târziu de

25 septembrie 2009

Art. 39 alin. (3)

Comunicarea către presedintele tribunalului a hotărârii prin care se admite contestatia privind desemnarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare, respectiv a loctiitorului acestuia

Biroul electoral de circumscriptie

Presedintele tribunalului va face o nouă desemnare.

56.

În termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de

26 septembrie 2009

Art. 39 alin. (2)

Solutionarea contestatiilor privind completarea biroului electoral al sectiei de votare

Biroul electoral de circumscriptie

Hotărâre definitivă si irevocabilă

57.

În ziua de sâmbătă care precedă data alegerilor

26 septembrie 2009 - ora 7,00

Art. 61

ÎNCHEIEREA CAMPANIEI ELECTORALE

 

 

58.

Cel mai târziu în preziua alegerilor

26 septembrie 2009

Art. 58 alin. (1)

Predarea buletinelor de vot presedintilor birourilor electorale ale sectiilorde votare

Primarul, împreună cu presedintele biroului electoral de circumscriptie

Proces-verbal

59.

În ajunul zilei alegerilor

26 septembrie 2009 - ora 18,00

Art. 78 alin. (3) si (4)

Prezentarea presedintelui si a membrilor biroului electoral al sectiei de votare la sediul acesteia si luarea măsurilor pentru asigurarea ordinii si corectitudinii operatiunilor de votare si a pazei în jurul localului de vot

Presedintele si membrii biroului electoral al sectiei de votare

 


0

1

2

3

4

60.

În ziua alegerilor

27 septembrie 2009 - ora 6,00

Art. 79 alin. (1) si (2)

Verificarea de către presedintele biroului electoral al sectiei de votare, în prezenta celorlalti membri, a existentei materialelor necesare votării (urne, liste electorale, formulare de liste electorale suplimentare, stampile, tusiere etc), sigilarea urnelor prin aplicarea stampilei de control a sectiei de votare si aplicarea stampilei de control a sectiei de votare pe ultima pagină a buletinelor de vot

Presedintele si membrii biroului electoral al sectiei de votare

 

61.

În data de

27 septembrie 2009 - ora 7,00

Art. 81

ÎNCEPEREA VOTĂRII

 

 

62.

În data de

27 septembrie 2009 - ora 21,00

Art. 81

ÎNCHIDEREA VOTĂRII

 

 

63.

După încheierea votării

27 septembrie 2009 - ora 21,00

Art. 92 alin. (1)

Numărarea voturilor, încheierea proceselor-verbale si întocmirea dosarelor cu rezultatele votării

Presedintele biroului electoral al sectiei de votare, membri ai biroului

 

64.

În termen de 24 de ore de la închiderea votării, cel mai târziu în

28 septembrie 2009 - ora 21,00

Art. 37 alin. (3)

Formularea de cereri pentru anularea alegerilor

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale sau candidatii independenti

Cerere motivată, însotită de dovezile pe care se întemeiază

65.

În termen de două zile de la înregistrarea sesizărilor si contestatiilor Art. 31 alin.(4)

Solutionarea cererii pentru anularea alegerilor

Judecătoria

Hotărâre definitivă si irevocabilă

66.

În cel mult 24 de ore de la încheierea votării

28 septembrie 2009 - ora 21,00

Art. 92 alin. (1) si (2)

Predarea de către presedintele biroului electoral al sectiei de votare a dosarelor cu rezultatele votării biroului electoral de circumscriptie

Presedintele biroului electoral al sectiei de votare, împreună cu cel putin 2 membri ai biroului electoral al sectiei de votare, stabiliti prin tragere la sorti

Proces-verbal Transportul se face cu pază militară.

67.

În termen de 24 de ore de la primirea tuturor proceselor-verbale de la birourile electorale ale sectiilor de votare

29 septembrie 2009 - ora 21,00

Art. 94 alin. (1) Art. 99 alin. (5)

Totalizarea voturilor si atribuirea mandatelor înaintarea dosarului privind alegerea consilierilor locali către consiliul local

Biroul electoral de circumscriptie

Transmiterea dosarului se face în vederea validării mandatelor.

68.

Începând cu

29 septembrie 2009 - ora 21,00

Art. 100 alin. (6)

Aducerea la cunostinta publică prin orice mijloc de publicitate a rezultatului alegerilor

Biroul electoral de circumscriptie

Prin orice mijloc de publicitate


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2009

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 31 martie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Casa Natională de Asigurări de Sănătate transmite structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate, trimestrial, în primele 20 de zile ale lunii următoare încheierii trimestrului, indicatorii fizici si de eficientă pentru programele prevăzute la lit. B din anexă.”

2. La articolul 6 alineatul (3), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) În baza contractelor încheiate de Casa Natională de Asigurări de Sănătate pentru servicii de hemodializă: hemodializă conventională sau hemodiafiltrare intermitentă on-line si pentru servicii de dializă peritoneală: continuă sau automată, cu centre-pilot si/sau cu alti furnizori privati de astfel de servicii medicale;”.

3. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Unitătile sanitare cu paturi transferate către autoritătile administratiei publice locale pot derula programe nationale de sănătate finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, din transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii, către Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, precum si din bugetul Ministerului Sănătătii din sumele alocate directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, pentru cheltuieli materiale - bunuri si servicii, în baza contractelor încheiate cu aceste institutii publice.”

4. La articolul 8, alineatul (15) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(15) Până la finalizarea procedurii de achizitie publică prin semnarea contractelor cu ofertantii desemnati câstigători, achizitia medicamentelor si a testelor de monitorizare a tratamentului pentru bolnavii cu HIV/SIDA cuprinsi în Programul national de boli transmisibile se realizează prin licitatie organizată de unitătile sanitare cu paturi prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare privind achizitiile publice.”

5. Articolul 15 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - În cadrul programului national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică, modalitatea de plată a serviciilor de dializă efectuate în baza contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate sau cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate este, după caz, tarif pe sedinta de hemodializă conventională, tarif pe sedintă de hemodiafiltrare intermitentă on-line, tarif/pacient cu dializă peritoneală continuă/an si tarif/pacient cu dializă peritoneală automată/an, tarife care sunt exprimate în lei si sunt prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate.”

6. În anexă, la litera A „Programe nationale de sănătate de evaluare, profilactice si cu scop curativ finantate din bugetul Ministerului Sănătătii”, titlul „Necesar de resurse” se modifică si va avea următorul cuprins:

„Necesar de resurse:

 

1. Buget de stat

 

- credite de angajament

455.735 mii lei

- credite bugetare

455.735 mii lei

din care:

 

a) bunuri si servicii:

 

- credite de angajament

111.222 mii lei

- credite bugetare

111.222 mii lei

b) transferuri:

 

- credite de angajament

344.513 mii lei

- credite bugetare

344.513 mii lei

din care:

 

Transferuri FNUASS:

 

- credite de angajament

213.333 mii lei

- credite bugetare

213.333 mii lei

 

            2. Venituri proprii:

 

- credite de angajament

973.534 mii lei

- credite bugetare

973.534 mii lei

din care:

 

a) bunuri si servicii:

 

- credite de angajament

222.246 mii lei

- credite bugetare

222.246 mii lei

b) transferuri:

 

- credite de angajament

751.288 mii lei

- credite bugetare

751.288 mii lei

din care:

 

Transferuri FNUASS:

 

- credite de angajament

669.643 mii lei

- credite bugetare

669.643 mii lei”

 

7. În anexă, la litera A „Programe nationale de sănătate de evaluare, profilactice si cu scop curativ finantate din bugetul Ministerului Sănătătii”, titlul „Structura”, punctul I „Programele nationale privind bolile transmisibile”, la subpunctul 2 „Programul national de boli transmisibile (infectie HIV, tuberculoză, infectii cu transmitere sexuală si alte boli transmisibile prioritare)” se introduce un nou subprogram, subprogramul 2.5, cu următorul cuprins:

„2.5. Subprogramul national de interventie în pandemia de gripă”


8. În anexă, la litera B „Programe nationale de sănătate de evaluare, profilactice si cu scop curativ, finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”, titlul „Necesar de resurse” se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„Necesar de resurse:

 

Bugetul FNUASS:

 

- credite de angajament

2.249.576 mii lei

- credite bugetare

2.249.576 mii lei

din care:

 

Transferuri din bugetul Ministerului Sănătătii

 

- credite de angajament

882.976 mii lei

- credite bugetare

882.976 mii lei”

 

9. În anexă, la litera B „Programe nationale de sănătate de evaluare, profilactice si cu scop curativ, finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”, punctul I .^Programe nationale de sănătate cu scop curativ”, subpunctul 10 „Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică” se modifică si va avea următorul cuprins:

„10. Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientărenală cronică

Obiectiv:

Asigurarea serviciilor de supleere renală, inclusiv medicamente si materiale sanitare specifice, investigatii medicale paraclinice specifice, transportul nemedicalizat al pacientilor hemodilizati prin hemodializă conventională sau hemodiafiltrare intermitentă on-line de la si la domiciliul pacientilor, transportul lunar al medicamentelor si materialelor sanitare specifice dializei peritoneale continue sau automate la domiciliul pacientilor.”

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ion Bazac

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Irinel Popescu

 

Bucuresti, 19 august 2009.

Nr. 937.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 102/2009 pentru aprobarea tipurilor de investitii si a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acordă în anul 2009, în conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultura, precum si în activităti nonagricole

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei politici de piată în zootehnie nr. 126.664/2009,

în baza prevederilor art. 7 din Legea nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară,  silvicultură, piscicultura, precum si în activităti nonagricole, cu modificările si completărileulterioare, si ale art. 13 si 14 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 934/2005, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 102/2009 pentru aprobarea tipurilor de investitii si a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acordă în anul 2009, în conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultura, precum si în activităti nonagricole, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 3 martie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru certificarea îndeplinirii conditiilor de acordare a creditelor prevăzute în anexa nr. 2, beneficiarii au obligatia să prezinte directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti documentele justificative pentru îndeplinirea conditiilor prevăzute la lit. B-i din anexa nr. 2, în vederea obtinerii avizului prealabil mentionat la alin. (3).”

2. La articolul 2, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (21)-(24), care vor avea următorul cuprins:

„(21) Plafonul maxim de creditare, conform Legii nr. 231/2005, cu modificările si completările ulterioare, va fi acordat diferentiat, în functie de capacitatea de exploatare a solicitantului.

(22) Pentru stabilirea capacitătii de exploatare a crescătorilor de animale care solicită credite pentru tipurile de investitii prevăzute în anexa nr. 2, se constituie o comisie la nivelul fiecărui judet, respectiv al municipiului Bucuresti, alcătuită din specialisti, având următoarea componentă:

a) directorul coordonator adjunct - domeniul implementare productie vegetală si zootehnie - din cadrul Directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, care este presedintele comisiei;

b) inspectorul zonal - Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie;

c) directorul Oficiului pentru ameliorare si reproductie în zootehnie judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.

(23) În vederea stabilirii capacitătii de exploatare a solicitantului, comisia prevăzută la alin. (22) verifică, pe teren, îndeplinirea următoarelor conditii:

a) conditii de cazare - beneficiarul detine/va detine (are în constructie)/are contractat proiect de constructie si modernizare pentru adăpost corespunzător tehnologiei de crestere si normelor de densitate aferente efectivului de animale pentru care se solicită creditul;

b) conditii de furajare - beneficiarul detine suprafată de bază furajeră, mijloace de productie a furajelor/contract de achizitie, pentru obtinerea furajului necesar întretinerii efectivului de animale;

c) conditii de avizare a exploatatiei si valorificare a productiei:

- are aviz prealabil/definitiv de mediu, dacă este cazul;

- are autorizare/înregistrare sanitar-veterinară, după caz;

- precontract/posibilităti reale a valorificării productiei;

d) pregătire profesională în domeniu - beneficiarii programului certifică faptul că au absolvit sau vor absolvi o formă de pregătire profesională în domeniul cresterii animalelor (studii superioare sau medii de profil) ori un cursde specializare de scurtă durată, în cazul persoanelor fizice, sau, în cazul persoanelor juridice, au angajată o persoană care îndeplineste aceste conditii.

(24) Cu ocazia verificării prevăzute la alin. (23) se întocmeste un proces-verbal, care atestă capacitatea de exploatare a solicitantului, semnat de membrii comisiei si contrasemnat de solicitant, si care se depune la Directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, în cadrul termenului prevăzut la alin. (3).”

3. La articolul 2, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) În termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea documentatiei justificative, în urma analizării acesteia si în baza procesului-verbal întocmit de comisia prevăzută la alin. (22), directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, prin Compartimentul de implementare politici si executie programe în zootehnie subordonat directorului coordonator adjunct în domeniul implementare productie vegetală si zootehnie, vor emite un aviz prealabil, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.”

4. La articolul 2, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Înaintea efectuării plătii de către institutia financiară, beneficiarul va prezenta directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti documentele justificative pentru îndeplinirea conditiilor prevăzute la lit. B2 din anexa nr. 2, si va solicita, prin Compartimentul de implementare politici si executie programe în zootehnie subordonat directorului executiv adjunct, coordonator al domeniului implementare, un aviz de plată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.”

5. Anexele nr. 2 si 3 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 102/2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

6. În anexa nr. 4 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 102/2009, cu modificările si completările ulterioare, la ultimul paragraf sintagma „lit. B” se înlocuieste cu sintagma „lit. B2”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 18 august 2009.

Nr. 532.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 21a Ordinul nr. 102/2009)

 

TIPURILE DE INVESTITII

care nu beneficiază de finantare din fonduri europene si plafoanele maxime de creditare pentru anul 2009, acordate în conditiile Legii nr. 231/2005, cu modificările si completările ulterioare

 

 

 

 

 

 

 

A. Obiectivul de investitie si valoarea unitară maximă

Obiective de investitii directe/proiect

Investitie specifică

Valoarea unitară maximă cu TVA inclus

- euro/cap -

Achizitionarea de material biologic pentru popularea fermelor de:

- bovine pentru lapte si carne

2.100/junincă

- ovine pentru lapte/carne

300/femelă

600/berbec testat după performante proprii

1.000/berbec testat după descendenti

- caprine pentru lapte/carne

300/femelă

600/tap testat după performante proprii

1.000/tap testat după descendenti

- găini ouătoare

4,8/cap puicută la vârsta de 15-16 săptămâni

0,65/cap puicută la o zi

- porcine

280/cap scrofită la iesirea de la testare

110/cap scrofită de minimum 30 kg


B. Conditii pentru achizitionarea de material biologic

B1. Conditii de acordare a avizului prealabil

Solicitantul face parte din categoriile de beneficiari stabilite conform prevederilor art. 6 din Legea nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultura, precum si în activităti nonagricole, cu modificările si completările ulterioare.

Beneficiarii detin/vor detine (au în constructie)/au contractat proiect de constructie si modernizare pentru adăpost corespunzător tehnologiei de crestere si normelor de densitate aferente efectivului de animale pentru care se solicită creditul.

Beneficiarii programului certifică faptul că au parcurs sau parcurg o formă de pregătire profesională în domeniul cresterii animalelor (studii superioare sau medii de profil) ori un curs de specializare de scurtă durată, în cazul persoanelor fizice, sau, în cazul persoanelor juridice, au angajată o persoană care îndeplineste aceste conditii.

B2. Conditii de acordare a avizului de plată

Pentru junincile din rasele de lapte achizitionate, cerintele minime de performantă, confirmate prin certificate de origine, sunt următoarele:

 

Nr. crt.

Rasa

Performanta mamei la prima lactatie

Performanta tatălui, atestată prin performanta mamei tatălui la prima lactatie

1.

Băltată românească sau tulpina Simmental

5.500 l lapte

6.000 l lapte

2.

Brună sau tulpina Schwize

4.500 l lapte

5.500 l lapte

3.

Băltată cu negru românească sau tulpina Holstein Friză

6.500 l lapte

7.000 l lapte

4.

Pintzgau

3.300 l lapte

-

 

Pentru junincile din rasele de carne achizitionate se va prezenta copie de pe certificatul de origine, din care să rezulte că părintii sunt din rase de carne.

Pentru junincile din specia bubaline achizitionate, performanta minimă a mamei la prima lactatie, confirmată prin certificatul de origine, este de 1.300 I lapte pe cap de bivolită.

Mioarele, berbecii de reproductie, iedutele, tapii de reproductie si scrofitele de reproductie vor fi însotiti de certificatul de origine individual, eliberat de detinătorul registrului genealogic.

Puicutele de o zi pentru productia de ouă se achizitionează din unităti specializate pentru producerea hibrizilor industriali de găini ouătoare si vor fi mentinute în exploatatie cel putin un ciclu de ouat.

Achizitionarea de material biologic se poate face din productia internă, din import sau intracomunitar.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 31a Ordinul nr. 102/2009)

 

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului.......................

Director coordonator,

…………………….

(numele si prenumele)

…………………….

(semnătura)

 

AVIZ PREALABIL

Nr............../...............

 

În baza procesului-verbal întocmit de comisia prevăzută la alin. (22) al art. 2 din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 102/2009 pentru aprobarea tipurilor de investitii si a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acordă în anul 2009, în conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultura, precum si în activităti nonagricole, cu modificările si completările ulterioare, si a documentelor depuse de ....................................................... (nume sau denumire), din localitatea ............................................................................. (domiciliul sau sediul social), în nume propriu/prin doamna/domnul ..........................................................., în calitate de reprezentant legal, pentru achizitionarea materialului biologic pentru popularea fermei de ........................................., se constată că sunt îndeplinite următoarele conditii:

- se încadrează în categoria de beneficiar al Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultura, precum si în activităti nonagricole, cu modificările si completările ulterioare, fiind

- dimensiunea exploatatiilor pentru care solicită credit este de ................................;

- beneficiarul a absolvit sau va absolvi o formă de pregătire profesională în domeniul cresterii animalelor;


- beneficiarul detine/va detine (are în constructie)/are contractat proiect de constructie si modernizare pentru adăpost corespunzător tehnologiei de crestere si normelor de densitate aferente efectivului de animale pentru care se solicită creditul, conditie verificată pe teren de comisia prevăzută la alin. (22) al art. 2 din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 102/2009, cu modificările si completările ulterioare;

- beneficiarul se angajează că la populare va obtine avizul Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie.

Fată de cele prezentate, se certifică îndeplinirea conditiilor pentru achizitionarea de material biologic pentru o singură populare a fermelor, prevăzute la lit. B-| din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 102/2009, cu modificările si completările ulterioare.

 

Director coordonator adjunct - domeniu implementare productie vegetală si zootehnie

 

Numele si prenumele................................

Semnătura.................................................

Întocmit

Compartiment implementare politici si executie programe în zootehnie

 

Numele si prenumele.............................

Semnătura..............................................

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.