MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 589/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 589            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 25 august 2009

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.090. - Ordin al ministrului mediului pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de îmbunătătire a calitătii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului

de îmbunătătire a calitătii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 23.632 din 13 august 2009 al Serviciului strategii si promovare programe din cadrul Administratiei Fondului pentru Mediu,

în baza art. 131 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului,

ministrul mediului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Ghidul de finantare a Programului de îmbunătătire a calitătii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului,

Nicolae Nemirschi

 

Bucuresti, 13 august 2009.

Nr. 1.090.

 

ANEXA

 

GHID DE FINANTARE

a Programului de îmbunătătire a calitătii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ARTICOLUL 1

Rolul Ghidului de finantare

 

(1) Ghidul de finantare a Programului de îmbunătătire a calitătii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate, denumit în continuare Ghid de finantare, constituie un suport informativ complex, având rolul de a furniza solicitantului de finantare din Fondul pentru mediu informatii esentiale privind derularea Programului de îmbunătătire a calitătii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate, denumit în continuare Program.

(2) Ghidul de finantare contine dispozitii privind:

a) bugetul prevăzut pentru derularea Programului;

b) criteriile de eligibilitate care trebuie îndeplinite de către solicitantul finantării, proiectul propus si cheltuielile acestuia;

c) conditiile si termenele de depunere, analiză, evaluare si selectare, avizare si aprobare, finantare si implementare a proiectului propus.

 

ARTICOLUL 2

Obiectul, scopul si obiectivele Programului

 

(1) Obiectul Programului îl reprezintă finantarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu a proiectelor care vizează împădurirea terenurilor agricole degradate.

(2) Scopul Programului îl constituie îmbunătătirea calitătii mediului prin extinderea suprafetei împădurite la nivel national, ameliorarea progresivă a capacitătii de productie a terenurilor agricole degradate, mentinerea biodiversitătii si dezvoltarea continuă a functiilor ecologice si sociale ale pădurilor.

(3) Programul vizează atingerea următoarelor obiective de protectie a mediului de interes general:

a) îmbunătătirea calitătii aerului prin retinerea carbonului;

b) refacerea si îmbunătătirea calitătii solului;

c) refacerea echilibrului hidrologic;

d) asigurarea permanentei si stabilitătii biodiversitătii;

e) combaterea schimbărilor climatice prin diminuarea efectelor secetei si limitarea desertificării;

f) protectia solului, diminuarea intensitătii proceselor de degradare a terenurilor si ameliorarea progresivă a capacitătii de productie a acestora sub efectul direct al culturilor forestiere;

g) asigurarea standardelor de sănătate a populatiei si protectia colectivitătilor umane împotriva factorilor dăunători, naturali si antropici;

h) îmbunătătirea aspectului peisagistic.

 

ARTICOLUL 3

Aria geografică de aplicare a Programului

 

            Programul se aplică pe întregul teritoriu national, în zonele rurale si periurbane din extravilanul unitătilor administrativ-teritoriale.


 

ARTICOLUL 4

Sursa de finantare si suma prevăzută pentru derularea Programului

 

(1) Finantarea Programului se realizează din Fondul pentru mediu, din sumele virate de către organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, cu titlu de taxă pe poluare pentru autovehicule.

(2) Programul poate fi derulat anual, în limita fondurilor prevăzute cu această destinatie prin bugetul anual de venituri si cheltuieli al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

 

ARTICOLUL 5

Coordonarea unitară în cadrul Programului

 

(1) Obiectul, scopul, obiectivele si aria geografică de aplicare a Programului impun coordonarea unitară la nivel judetean a depunerii dosarelor de finantare, precum si a finantării proiectelor aprobate.

(2) Coordonarea unitară se asigură prin consiliul judetean, denumit în continuare coordonator.

(3) Rolul coordonatorului constă în:

a) evaluarea si stabilirea necesitătilor si oportunitătii măsurilor de împădurire la nivel judetean, precum si fundamentarea acestor măsuri în functie de conditiile pedolitologice si climatice caracteristice zonei;

b) adoptarea hotărârii privind participarea la Program în conditiile prezentului ghid de finantare si întocmirea dosarului de coordonare;

c) înregistrarea si centralizarea dosarelor de finantare primite din partea solicitantilor si depunerea acestora împreună cu dosarul de coordonare la sediul Autoritătii, în cadrul sesiunii de depunere;

d) informarea solicitantului cu privire la aprobarea sau respingerea finantării;

e) adoptarea hotărârii de asociere cu solicitantii ale căror proiecte au fost aprobate în vederea finantării si încheierea acordului de asociere, anexă la hotărâre;

f) încheierea, în termenul prevăzut în cuprinsul prezentului ghid de finantare, a contractului pentru finantare nerambursabilă cu Autoritatea;

g) întocmirea documentatiei de achizitie publică, organizarea si derularea procedurii de achizitie publică si realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizitiile publice;

h) colaborarea permanentă cu Autoritatea si titularii proiectelor, monitorizarea implementării, raportarea anuală a stadiului de executie, precum si raportarea finalizării investitiilor.

 

ARTICOLUL 6

Definitii

 

În sensul prezentului ghid de finantare, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) Autoritatea - Administratia Fondului pentru Mediu;

b) beneficiar- persoana juridică eligibilă, care a solicitat finantare din Fondul pentru mediu si al cărei proiect a fost aprobat în vederea finantării; finantarea se derulează prin intermediul coordonatorului, acesta încheind în termenul prevăzut contract pentru finantare cu Autoritatea, în baza acordului de asociere cu beneficiarul;

c) cerere de finantare - document completat si depus în cadrul sesiunii de depunere de către solicitant, în vederea obtinerii finantării din Fondul pentru mediu; formularul cererii de finantare este prevăzut în anexa nr. 1;

d) cerere de tragere - solicitare a beneficiarului adresată în scris Autoritătii, în baza căreia se face decontarea esalonată a lucrărilor prevăzute în graficul de lucrări, anexă la contractul pentru finantare nerambursabilă; formularul cererii de tragere este prevăzut în anexa nr. 2;

e) cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achizitia de servicii, produse sau lucrări necesare implementării proiectului si care sunt suportate din Fondul pentru mediu sub conditia îndeplinirii în mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate si a încadrării lor în categoriile de cheltuieli eligibile;

f) cheltuieli neeligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achizitia de servicii, produse sau lucrări necesare implementării proiectului si care nu sunt suportate din Fondul pentru mediu, neîndeplinind conditia prevăzută la lit. e);

g) contributie proprie - parte a cheltuielilor necesare implementării proiectului, nefinantată din Fondul pentru mediu, sustinută de către beneficiar din surse financiare proprii;

h) criterii de eligibilitate - normele sau principiile care trebuie îndeplinite cumulativ pentru obtinerea finantării; acestea vizează coordonatorul, solicitantul, proiectul propus, cheltuielile proiectului;

i) criterii de selectie - normele sau principiile pe baza cărora proiectul este analizat, evaluat si selectat în vederea avizării si aprobării finantării;

j) dosar de coordonare - documentatia care trebuie depusă de către coordonator în cadrul sesiunii de depunere si care însoteste dosarele de finantare ale solicitantilor;

k) dosar de finantare - cererea de finantare definită la lit. c), însotită de întreaga documentatie care trebuie depusă de către solicitant în vederea analizării, evaluării, selectării, avizării si aprobării finantării de către Autoritate: acte de validare, acte de constituire, declaratii/dispozitii/decizii/hotărâri, avize, acorduri, autorizatii si aprobări, certificate fiscale si nefiscale, documente financiar-contabile, fise tehnice, documente de atestare a regimului juridic al imobilului pe care urmează a se implementa proiectul, planuri de amplasament si delimitare a terenului/perimetrului, planse, schite, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, precum si alte documente relevante prevăzute în cuprinsul prezentului ghid de finantare; coordonatorul poate depune propriul dosar de finantare, sub conditia îndeplinirii criteriilor de eligibilitate referitoare la solicitant, proiect si cheltuielile acestuia;

l) dosar de decontare - cererea de tragere definită la lit. d), însotită în mod obligatoriu de documentele justificative fiscale si nefiscale a căror listă exemplificativă este prevăzută în anexa nr. 3;

m) finantare nerambursabilă - modalitate de sustinere financiară a proiectului, caracterizată prin decontarea de către Autoritate, a cheltuielilor eligibile realizate de către beneficiar cu achizitia serviciilor, produselor sau lucrărilor;

n) Fondul pentru mediu - instrument economico-financiar destinat sustinerii si realizării proiectelor si programelor pentru protectia mediului, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare în domeniul protectiei mediului;

o) perimetru de ameliorare - terenul degradat sau neproductiv agricol care poate fi ameliorat prin împădurire, a cărui punere în valoare este necesară din punctul de vedere al protectiei solului, al regimului apelor, al îmbunătătirii conditiilor de mediu si al diversitătii biologice; acesta este constituit prin emiterea unei fise a perimetrului de ameliorare, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 786/1993 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, precum si componenta, functionarea si atributiile comisiilor de specialisti constituite pentru delimitarea perimetrelorde ameliorare;

p) sesiune de depunere - perioadă de timp determinată, etapă a sesiunii de finantare, în interiorul căreia se pot depune la registratura Autoritătii dosarul de coordonare si dosarul de finantare al solicitantului reprezentat de coordonator;


q) sesiune de finantare - perioadă de timp determinată si organizată etapizat de către Autoritate; data deschiderii sesiunii de finantare coincide cu prima zi a sesiunii de depunere, iar data închiderii sesiunii de finantare coincide cu data aprobării finantării proiectului;

r) solicitant - judetul sau persoana juridică, care, prin intermediul coordonatorului, a depus dosar de finantare la sediul Autoritătii;

s) stare de masiv - conform pct. 44 din anexa la Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare;

s) teren degradat - conform pct. 48 din anexa la Legea nr. 46/2008, cu modificările si completările ulterioare;

t) zonă periurbană - conform anexei nr. 2 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare;

t) zonă rurală - spatiul geografic interior sau de coastă în care majoritatea terenurilor sunt utilizate pentru activităti economice de productie si valorificare a productiei agricole, viticole, silvice, piscicole si de acvacultura, activităti de protectie si conservare a mediului, precum si activităti de agrement si turism.

 

CAPITOLUL II

Eligibilitatea

 

SECTIUNEA 1

Eligibilitatea solicitantului

 

ARTICOLUL 7

Categorii de solicitanti eligibili

 

Sunt eligibile următoarele categorii de solicitanti cu personalitate juridică:

a) unităti administrativ-teritoriale: comune, orase, municipii, judete, legal înfiintate si delimitate, administrate conform Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

b) asociatii de proprietari de terenuri agricole, înfiintate în temeiul Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările ulterioare, cu exceptia celor în care cel putin unul dintre asociati este constituit ca operator economic.

 

ARTICOLUL 8

Criterii de eligibilitate

 

(1) Este eligibil solicitantul care îndeplineste cumulativ următoarele criterii:

a) actionează în nume propriu si depune la registratura coordonatorului/Autoritătii un singur dosar de finantare, pentru un singur proiect, în cadrul sesiunii de depunere si în termenul anuntat de coordonator/Autoritate;

b) detine în proprietate publică sau privată ori în administrare, după caz, terenul agricol degradat constituit în perimetru de ameliorare, pe întreaga durată a implementării proiectului; terenul este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de solutionare la instantele judecătoresti, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică si nu este adus ca aport la capitalul social al vreunei societăti comerciale;

c) a adoptat prin autoritatea deliberativă/organele de decizie hotărârea privind participarea la Program si, după caz, hotărârea de încheiere a acordului de asociere în vederea contractării finantării si realizării proiectului prin coordonator;

d) se angajează să nu întrerupă implementarea proiectului si să actioneze în vederea atragerii finantării din alte surse legal constituite, pentru continuarea si finalizarea acestuia, în situatia în care finantarea cheltuielilor eligibile din Fondul pentru mediu este împiedicată în mod obiectiv, ca urmare a aparitiei unor împrejurări de fapt si/sau de drept, imprevizibile la momentul încheierii contractului dintre Autoritate si coordonator;

e) detine toate acordurile, avizele, autorizatiile si aprobările impuse de legislatia în vigoare pentru lucrările aferente proiectului propus sau este în curs de obtinere a acestora, având obligatia ca, în cazul aprobării finantării proiectului, să le prezinte Autoritătii până cel mai târziu la data perfectării contractului pentru finantare dintre Autoritate si coordonator;

f) are îndeplinite obligatiile de plată a taxelor, impozitelor si contributiilor către bugetul de stat si bugetul local;

g) nu este înregistrat cu fapte sanctionate de legislatia financiară, vamală, precum si cu fapte care privesc disciplina financiară;

h) nu este implicat în proceduri civile, penale, administrative sau de altă natură, care pot afecta realizarea proiectului, nu a încălcat dispozitiile legale privind protectia mediului si regimul silvic, nu sponsorizează activităti cu efect negativ asupra mediului;

i) proiectul propus nu face obiectul unui alt program de finantare;

j) are desemnat un responsabil de proiect;

k) nu se află în procedură de insolventă.

(2) Nu sunt eligibili solicitantii care pun la dispozitie pentru realizarea proiectului:

a) perimetre de ameliorare constituite pe suprafete de teren mentionate în programe sau planuri nationale ori locale de amenajare a teritoriului ca deservind un interes public major, altul decât protectia mediului prin împădurire;

b) perimetre de ameliorare constituite pe suprafete de teren situate în arii naturale protejate, stabilite conform prevederilor legale în vigoare;

c) pajisti naturale permanente, care nu sunt afectate de fenomene de degradare a solului si al căror stadiu de degradare se constată conform legislatiei nationale în vigoare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Eligibilitatea coordonatorului

 

ARTICOLUL 9

Criterii de eligibilitate

 

Este eligibil coordonatorul care îndeplineste cumulativ următoarele criterii:

a) a adoptat hotărârea privind participarea la Program, prin care si-a exprimat consimtământul cu privire la încheierea acordului de asociere cu solicitantii aflati pe raza sa de administrare teritorială în cazul aprobării finantării proiectelor acestora, contractarea finantării cu Autoritatea, întocmirea documentatiei de achizitie publică, organizarea si derularea procedurii de achizitie publică si realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizitiile publice;

b) are desemnat un reprezentant numit responsabil coordonator de proiecte, care va colabora cu reprezentantii solicitantului si ai Autoritătii pentru toate aspectele tehnico-economice si financiare implicate în desfăsurarea proiectului, pe întregul parcurs al derulării contractului pentru finantare.


 

SECTIUNEA a 3-a

Eligibilitatea proiectului

 

ARTICOLUL 10

Criterii de eligibilitate

 

(1) Este eligibil proiectul care îndeplineste cumulativ următoarele criterii:

a) studiul de fezabilitate este elaborat în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, adaptat pentru lucrări de împădurire si întretinere a plantatiilor silvice, al cărui continut-cadru este prevăzut în anexa nr. 4;

b) proiectul tehnic este elaborat în conformitate cu Instructiunile de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor nr. 863/2008, adaptat pentru lucrări de împădurire si întretinere a plantatiilor silvice;

c) demonstrează prin studiul de fezabilitate, utilitatea si eficienta investitiei, în special privind protectia mediului: îmbunătătirea calitătii aerului prin retinerea carbonului, îmbunătătirea calitătii solului si substratului litologic, reglarea regimului hidric, protectia solului, diminuarea intensitătii proceselor de degradare a terenurilor si ameliorarea progresivă a capacitătii de productie a acestora sub efectul direct al culturilor forestiere, combaterea schimbărilor climatice prin diminuarea efectelor secetei si limitarea desertificării, îmbunătătirea peisajului;

d) respectă prevederile legale în vigoare privind protectia mediului si regimul silvic;

e) asigură permanenta si stabilitatea biodiversitătii specifice zonei în care se implementează;

f) respectă normele metodologice privitoare la compozitia, schemele si tehnologia de împădurire si întretinere a plantatiei, până la realizarea stării de masiv;

g) utilizează specii forestiere eligibile, dintre cele prevăzute în anexa nr. 5, corespunzătoare conditiilor stationale sau tipului natural fundamental de pădure specific zonei de implementare;

h) puietii forestieri provin din surse aprobate, conform legislatiei în vigoare;

i) suprafata însumată a perimetrelor de ameliorare propuse pentru realizarea investitiei este de minimum: 1,0 ha în zona de câmpie, 2,0 ha în zona de deal si 3,0 ha în zona de munte;

j) numărul de puieti forestieri care se plantează variază între minimum 625 si maximum 10.000 bucăti/ha, în functie de încadrarea în grupa ecologică;

k) are prevăzută o durată de realizare de maximum 60 de luni.

(2) Un proiect poate viza mai multe perimetre de ameliorare, constituite pe terenuri agricole degradate aflate în proprietatea sau în administrarea aceluiasi solicitant.

(3) Nu este eligibil proiectul care prevede împădurirea terenului agricol degradat constituit în perimetru de ameliorare si situat pe o pantă mai mare de 25°, exceptând cazurile în care proiectul include lucrări funciare complementare, conform tehnologiei aplicabile: garnisaje, cleionaje si lucrări de corectare a torentilor.

 

SECTIUNEA a 4-a

Eligibilitatea cheltuielilor proiectului

 

ARTICOLUL 11

Criterii de eligibilitate

 

Sunt eligibile cheltuielile care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a) sunt în concordantă cu scopul Programului, sunt necesare si utile pentru desfăsurarea proiectului, sunt prevăzute în cuprinsul contractului pentru finantare si sunt în conformitate cu principiile unui management financiar solid;

b) sunt realizate ulterior perfectării contractului pentru finantare, cu exceptiile prevăzute în cuprinsul prezentului ghid de finantare; sunt efectiv realizate pe durata executiei proiectului si respectă prevederile din contractul pentru finantare;

c) reflectă costurile reale de piată, figurează în registrele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile si verificabile si sunt sustinute de originalele actelor de plată justificative.

 

ARTICOLUL 12

Categorii de cheltuieli eligibile

 

Sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli:

a) executarea drumurilor tehnologice de acces la santierele de împădurire prin tăierea manuală si/sau mecanică a vegetatiei existente si amenajarea căilor de acces;

b) transportul rutier al utilajelor pentru pregătirea terenului si a solului;

c) pregătirea terenului si a solului în vederea împăduririi prin executarea de lucrări de îmbunătătiri funciare - scosul si evacuatul de cioate, nivelări, terasări, drenaje, desecări, cleionaje, garnisaje -, lucrări de consolidare a terenului, pregătirea solului - scarificat, arat, discuit -, decoplesiri de alte specii ierboase si lemnoase;

d) achizitionarea puietilor forestieri din surse autorizate;

e) transportul puietilor forestieri si al materialelor necesare înfiintării plantatiei;

f) înfiintarea plantatiei: descărcatul puietilor forestieri din vehicul, executarea de santuri pentru depozitarea puietilor forestieri, depozitarea puietilor forestieri la sant, confectionarea pichetilor si pichetarea terenului; transportul puietilor forestieri prin purtat direct, executarea gropilor pentru plantare, manual si/sau cu masina de săpat gropi, plantarea puietilor forestieri în gropile executate, receparea puietilor forestieri, instalarea de sisteme individuale de protectie a puietilor forestieri, confectionarea si amplasarea bornelor amenajistice, lucrări de prevenire si combatere a bolilor si dăunătorilor, executarea controlului anual al regenerărilor - inventarierea anuală -, confectionarea si amplasarea bornelor pentru controlul anual al culturilor, conform Normelor tehnice privind efectuarea controlului anual al regenerărilor, lucrări de irigare a culturilor;

g) lucrări pedoameliorative: aplicarea de amendamente si administrarea îngrăsămintelor organice si/sau chimice;

h) supravegherea executării lucrărilor de împădurire prin diriginte/inspector de santier desemnat de către beneficiar;

i) materiale si manopera pentru executarea gardului de împrejmuire a plantatiei si a unui gard viu; în acest caz, cheltuielile nu pot depăsi 15% din cheltuielile eligibile ale proiectului;

j) lucrări silvo-tehnice specifice de întretinere a plantatiei si completări curente prevăzute de Normele tehnice privind compozitii, scheme si tehnologii de regenerare a pădurilor si de împădurire a terenurilor degradate;

k) elaborarea studiilor de fezabilitate, elaborarea sau actualizarea proiectelor tehnice necesare realizării investitiilor, realizarea de materiale cu scop de informare, educatie si constientizare privind protectia mediului (editarea si difuzarea de pliante, brosuri, flyere, afise, producerea si difuzarea de spoturi audiovideo, realizarea si instalarea de bannere si a panourilor de informare etc), numai pentru solicitantii ale căror proiecte au fost aprobate în vederea finantării; decontarea acestora se face în procent de maximum 6% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului;

l) taxa pe valoarea adăugată, în conditiile în care, potrivit prevederilor legale în vigoare, aceasta nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice mijloace.

 

ARTICOLUL 13

Categorii de cheltuieli neeligibile

 

(1) Nu sunt eligibile cheltuielile de orice fel, efectuate anterior perfectării contractului pentru finantare, exceptându-se cheltuielile efectuate pentru elaborarea studiilor de fezabilitate si elaborarea sau actualizarea proiectelor tehnice, acestea fiind sustinute de Autoritate în conditiile si în limita prevăzute la art. 12 lit. k).

(2) De asemenea, nu sunt eligibile cheltuielile de orice fel privind sau care derivă ori sunt asociate cu:

a) emiterea avizelor, acordurilor, autorizatiilor, aprobărilor si a altor documente similare;

b) neplata taxelor, impozitelor si contributiilor legal constituite si reglementate către bugetul de stat, bugetele locale sau bugetele speciale;

c) neîndeplinirea obligatiilor financiare si/sau în natură care derivă sau nu dintr-un raport contractual, indiferent de creditorii acestora, altii decât cei prevăzuti la lit. b);

d) taxe, comisioane, garantii, dobânzi si penalităti bancare/valutare/de import, pierderi ocazionate de schimburi valutare, taxe de utilizator, precum si alte cheltuieli similare;

e) amenzi, cheltuieli de judecată si/sau alte cheltuieli litigioase sub orice titlu;

f) proceduri notariale si traducerea documentelor;

g) utilizarea serviciilor postale si de curierat, utilizarea serviciilor telefonice si de internet;

h) achizitionarea, instalarea sau întretinerea mobilierului, a oricărui sistem, echipament, instalatie, precum si a elementelor ori a componentelor acestora, noi sau second-hand, a programelor si aplicatiilor informatice, precum si a mijloacelor de comunicare;

i) achizitionarea sau întretinerea vehiculelor destinate transportului de persoane si/sau de mărfuri ori a vehiculelor specializate;

j) achizitionarea, instalarea sau întretinerea utilajelor, echipamentelor si dispozitivelor specializate pentru tăierea, încărcatul si transportul materialului lemnos;

k) achizitionarea, instalarea sau întretinerea utilajelor, echipamentelor si dispozitivelor pentru procesarea primară si/sau subsecventă a lemnului: uscare, aschiere, despicare, tratare;

l) cumpărarea, închirierea, luarea în arendă sau luarea în leasing a terenului si/sau a constructiilor aferente, indiferent dacă leasingul are ca rezultat trecerea terenului si/sau constructiilor în proprietatea celui care ia în leasing;

m) edificarea oricărui fel de constructie, inclusiv extinderea sau modernizarea acesteia;

n) demolarea sau desfiintarea oricărui fel de constructie, inclusiv transportul, depozitarea sau valorificarea materialelor ori a deseurilor rezultate;

o) schimbarea destinatiei, a categoriei de folosintă sau modificarea configuratiei imobilului, intabularea dreptului de proprietate ori a dreptului de administrare, lucrări de cadastru, lucrări si studii topografice, topometrice, geodezice, geologice, precum si alte cheltuieli similare;

p) executia, modernizarea sau întretinerea de drumuri forestiere, poduri si podete, a lucrărilor de artă, precum si executia, instalarea, modernizarea sau întretinerea sistemelor de semnalizare si avertizare, inclusiv a elementelor de protectie, executia sau instalarea bornelor kilometrice ori hectometrice pentru marcarea lungimii drumurilor forestiere;

q) asigurarea utilitătilor: alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaze naturale, energie termică, telecomunicatii;

r) asigurarea cu personal si dotări, pe toată durata implementării proiectului, a santierului de împădurire ce face obiectul investitiei;

s) asigurarea pazei santierului de împădurire, precum si a plantatiei înfiintate, pe toată durata implementării proiectului;

s) înfiintarea, extinderea sau modernizarea pepinierelor, producerea, achizitionarea, transportul, depozitarea, sortarea si conservarea materialului forestier de reproducere;

t) desfiintarea pepinierelor, transportul, depozitarea si valorificarea materialelor de orice fel rezultate în urma desfiintării, precum si a deseurilor generate;

t) salarii, stimulente, alocatii, compensatii, deplasări, management, monitorizare, control si alte cheltuieli similare, cu exceptia cheltuielilor efectuate pentru dirigintele/inspectorul de santier desemnat de către beneficiar să supravegheze executarea lucrărilor de împădurire;

u) onorariile/plata specialistilor: arhitecti, ingineri, consultanti, experti etc;

v) crearea de culturi specializate pentru pomii de Crăciun;

w) lucrări de întretinere si completare curentă a culturilor prevăzute la lit. v).

 

CAPITOLULUI

Selectia

 

SECTIUNEA 1

Selectia coordonatorului

 

ARTICOLUL 14

Dosarul de coordonare

 

(1) Selectia coordonatorului se face în baza dosarului de coordonare depus la Autoritate si are caracter eliminatoriu.

(2) Selectia coordonatorului se realizează prin completarea grilei prevăzute în anexa nr. 6, în urma analizei conformitătii administrative si a eligibilitătii acestuia, care constă din:

a) verificarea existentei la dosar a documentelor în forma cerută;

b) verificarea valabilitătii documentelor;

c) analiza juridică a cuprinsului documentelor în vederea stabilirii îndeplinirii criteriilor de eligibilitate.

(3) Autoritatea poate solicita:

a) documentul care lipseste din dosar;

b) refacerea documentului neconform din punctul de vedere al formei, continutului si/sau valabilitătii;

c) documente sau informatii suplimentare referitoare la dosarul de coordonare, dacă se constată necesitatea furnizării lor.

(4) Coordonatorul are obligatia de a transmite, în maximum 5 zile lucrătoare de la solicitare, documentele si informatiile prevăzute la alin. (3).

(5) Netransmiterea documentelor solicitate de Autoritate potrivit prevederilor alin. (3), în termenul prevăzut la alin. (4), determină respingerea dosarului de coordonare si, implicit, respingerea tuturor dosarelor de finantare ale solicitantilor reprezentati de coordonator.

(6) Dosarul de coordonare trebuie să cuprindă:

a) hotărârea consiliului judetean de aplicare la Program, însotită de nota de fundamentare si de raportul directiei/comisiei de specialitate, în copii certificate „conform cu originalul" de către secretarul judetului;

b) copia certificatului de înregistrare fiscală, corespunzător formularului cod M.F.P. 14.13.20.99/2, prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările ulterioare; codul de înregistrare fiscală trebuie să fie atribuit titularului „unitate administrativ-teritorială";

c) centralizatorul plicurilor continând dosarele de finantare primite de la solicitanti, semnat si stampilat de presedintele consiliului judetean si contrasemnat de secretarul judetului.

(7) Hotărârea consiliului judetean de aplicare la Program trebuie să contină:

a) acordul cu privire la înregistrarea, centralizarea si depunerea la Autoritate, în cadrul sesiunii de depunere, a dosarelor de finantare primite de la solicitantii din raza sa de competentă administrativ-teritorială;

b) desemnarea responsabilului coordonator de proiecte, cu mentiunea că acesta va colabora cu reprezentantii solicitantului si ai Autoritătii pentru toate aspectele tehnico-economice si financiare implicate în desfăsurarea proiectelor, pe întregul parcurs al derulării contractului pentru finantare;

c) consimtământul de adoptare a hotărârii privind asocierea cu solicitantul, al cărei proiect va fi aprobat de Autoritate în vederea finantării, si încheierea, prin reprezentantul legal al unitătii administrativ-teritoriale, a acordului de asociere, anexă la hotărâre;

d) acordul privind încheierea în termenul prevăzut, prin reprezentantul legal al unitătii administrativ-teritoriale, a contractului pentru finantare cu Autoritatea;

e) angajamentul privind întocmirea documentatiei de achizitie publică, organizarea si derularea procedurii de achizitie publică si realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizitiile publice;

f) eventualul acord privind asigurarea si sustinerea unei contributii financiare si/sau în natură la realizarea proiectelor, cu mentionarea cuantumului acesteia/echivalentului în lei.

(8) Centralizatorul dosarelor de finantare întocmit de coordonator va cuprinde:

a) denumirea solicitantului;

b) sediul solicitantului;

c) titlul proiectului;

d) suma solicitată, în lei;

e) numărul de înregistrare al dosarului de finantare.

(9) Dosarul de coordonare trebuie însotit în mod obligatoriu de plicurile sigilate continând dosarele de finantare ale solicitantilor, având numere de înregistrare aplicate de registratura coordonatorului.

 

SECTIUNEA a 2-a

Selectia solicitantului

 

ARTICOLUL 15

Dosarul de finantare

 

(1) Selectia solicitantului se face în baza dosarului de finantare si are caracter eliminatoriu.

(2) Selectia solicitantului se realizează prin completarea grilei prevăzute în anexa nr. 7, în urma analizei conformitătii administrative si a eligibilitătii acestuia, care constă din:

a) verificarea existentei la dosar a documentelor în forma cerută;

b) verificarea valabilitătii documentelor;

c) analiza juridică si economică a cuprinsului documentelor în vederea stabilirii îndeplinirii criteriilor de eligibilitate.

(3) Autoritatea poate solicita:

a) documentul care lipseste din dosar;

b) refacerea documentului neconform din punctul de vedere al formei, continutului si/sau valabilitătii;

c) documente sau informatii suplimentare referitoare la dosarul de finantare, dacă se constată necesitatea furnizării lor.

(4) Coordonatorul are obligatia de a furniza, în maximum 5 zile lucrătoare de la solicitare, documentele si informatiile prevăzute la alin. (3).

(5) Lipsa unui document sau prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată ori iesirea sa din perioada de valabilitate, precum si neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate determină respingerea dosarului de finantare.

(6) Dosarul de finantare al solicitantului unitate administrativ-teritorială trebuie să cuprindă:

a) cererea de finantare, în original;

b) hotărârea consiliului local privind participarea la Program, în copie certificat㠄conform cu originalul" de către secretarul unitătii administrativ-teritoriale;

c) copia certificatului de înregistrare fiscală, corespunzător formularului cod M.F.P. 14.13.20.99/2, prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 262/2007, cu modificările ulterioare; codul de înregistrare fiscală trebuie să fie atribuit titularului „unitate administrativ-teritorială";

d) certificat de atestare fiscală emis de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, valabil la data depunerii la Autoritate, în original;

e) certificat de atestare fiscală emis de directia taxe si impozite locale, valabil la data depunerii la Autoritate, în original; dacă nu este cazul, se va depune o declaratie pe propria răspundere a secretarului unitătii administrativ-teritoriale;

f) certificat de cazier fiscal eliberat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, valabil la data depunerii la Autoritate, în original;

g) formularele de raportare contabilă la încheierea ultimului exercitiu financiar, cu viza organelor teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, în copie, însotite de raportul de analiză pe bază de bilant, ultimul raport de audit si ultima balantă de verificare lunară, aferentă anului în curs;

h) fisa perimetrului de ameliorare, în copie certificat㠄conform cu originalul" de către secretarul unitătii administrativ-teritoriale, însotită de: copia schitei perimetrului si declaratia pe propria răspundere a reprezentantului legal, contrasemnată de secretarul unitătii administrativ-teritoriale, din care să rezulte că terenul constituit în perimetru de ameliorare este liber de sarcini, sunt achitate taxele si/sau impozitele aferente, nu face obiectul vreunui litigiu în curs de solutionare la instantele judecătoresti, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică si nu este adus ca aport la capitalul social al vreunei societăti comerciale;

i) studiu de fezabilitate;

j) proiectul tehnic.

(7) Hotărârea consiliului local privind participarea la Program trebuie să cuprindă:

a) acordul privind depunerea dosarului de finantare prin coordonator, în cadrul sesiunii de depunere organizate de Autoritate;

b) consimtământul privind încheierea, prin reprezentantul legal al unitătii administrativ-teritoriale, a acordului de asociere în vederea contractării finantării proiectului prin coordonator si realizarea investitiei;

c) suprafata terenului agricol degradat care urmează să fie împădurit; se vor preciza suprafata conform fisei perimetrului de ameliorare, precum si suprafata determinată în urma ridicării topografice, continută în studiul de fezabilitate;

d) aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici;


e) acordul cu privire la o eventuală asigurare si sustinere financiară si/sau în natură a contributiei proprii, cu mentionarea cuantumului acesteia/echivalentului în lei;

f) angajamentul potrivit căruia unitatea administrativ-teritorială nu va întrerupe implementarea proiectului si va actiona în vederea atragerii finantării din alte surse legal constituite, pentru continuarea si finalizarea acestuia, în situatia în care finantarea cheltuielilor eligibile din Fondul pentru mediu este împiedicată în mod obiectiv ca urmare a aparitiei unor împrejurări de fapt si/sau de drept, imprevizibile la momentul încheierii contractului dintre Autoritate si coordonator;

g) acordul privind desemnarea unui responsabil de proiect, care va colabora cu responsabilul coordonator de proiecte pentru toate aspectele tehnico-economice si financiare implicate în desfăsurarea proiectului, pe întregul parcurs al derulării contractului pentru finantare.

(8) Dosarul de finantare al solicitantului asociatie de proprietari de terenuri agricole trebuie să cuprindă:

a) cerere de finantare, în original;

b) actul constitutiv al asociatiei, în copie certificat㠄conform cu originalul", cu toate modificările si completările ulterioare;

c) statutul asociatiei, în copie certificat㠄conform cu originalul", cu toate modificările si completările ulterioare;

d) certificatul de înscriere în Registrul asociatiilor si fundatiilor, în copie legalizată;

e) certificatul eliberat de instanta competentă, care atestă că asociatia nu a fost radiată din Registrul asociatiilor si fundatiilor, în original si nu mai vechi de 10 zile fată de data depunerii la Autoritate;

f) hotărârea adunării generale privind participarea la Program, în copie legalizată;

g) copia certificatului de înregistrare fiscală, corespunzător formularului cod M.F.R 14.13.20.99/2, prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 262/2007, cu modificările ulterioare;

h) certificat de atestare fiscală emis de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, valabil la data depunerii la Autoritate, în original;

i) certificat de atestare fiscală emis de directia taxe si impozite locale, valabil la data depunerii la Autoritate, în original;

j) certificat de cazier fiscal eliberat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, valabil la data depunerii la Autoritate, în original;

k) formularele de raportare contabilă la încheierea ultimului exercitiu financiar, cu viza organelor teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, în copie, însotite de raportul administratorilor/comitetului director si al comisiei de cenzori sau ultimul raport de audit, după caz, precum si ultima balantă de verificare lunară, aferentă anului în curs; pentru asociatia de proprietari cu activitate mai mică de un an, se depune ultima balantă de verificare pe anul în curs, transpusă în formular de bilant contabil;

l) declaratia, în original, privind activitatea economică a asociatiei de proprietari de terenuri agricole, al cărei formular este prevăzut în anexa nr. 8;

m) fisa perimetrului de ameliorare, în copie legalizată, însotită de: schita perimetrului si procesul-verbal privind acordul proprietarului, în copii, precum si de declaratia pe propria răspundere a proprietarului, autentificată de un notar public, din care să rezulte că terenul constituit în perimetru de ameliorare este liber de sarcini, sunt achitate taxele si/sau impozitele aferente, nu face obiectul vreunui litigiu în curs de solutionare la instantele judecătoresti, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică si nu este adus ca aport la capitalul social al vreunei societăti comerciale;

n) studiu de fezabilitate;

o) proiectul tehnic.

(9) Hotărârea adunării generale a asociatiei de proprietari de terenuri agricole privind participarea la Program trebuie să cuprindă:

a) acordul privind depunerea dosarului de finantare prin coordonator, în cadrul sesiunii de depunere organizate de Autoritate;

b) consimtământul privind încheierea, prin reprezentantul legal al asociatiei, a acordului de asociere în vederea contractării finantării proiectului prin coordonator si realizarea investitiei;

c) suprafata terenului agricol degradat care urmează să fie împădurit; se vor preciza suprafata conform fisei perimetrului de ameliorare, precum si suprafata determinată în urma ridicării topografice, continută în studiul de fezabilitate;

d) aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici;

e) acordul cu privire la o eventuală asigurare si sustinere financiară si/sau în natură a contributiei proprii, cu mentionarea cuantumului acesteia/echivalentului în lei;

f) angajamentul potrivit căruia asociatia de proprietari nu va întrerupe implementarea proiectului si va actiona în vederea atragerii finantării din alte surse legal constituite, pentru continuarea si finalizarea acestuia, în situatia în care finantarea cheltuielilor eligibile din Fondul pentru mediu este împiedicată în mod obiectiv ca urmare a aparitiei unor împrejurări de fapt si/sau de drept, imprevizibile la momentul încheierii contractului dintre Autoritate si coordonator;

g) acordul privind desemnarea unui responsabil de proiect, care va colabora cu responsabilul coordonator de proiecte pentru toate aspectele tehnico-economice si financiare implicate în desfăsurarea proiectului, pe întregul parcurs al derulării contractului pentru finantare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Selectia si finantarea proiectului

 

ARTICOLUL 16

Criterii de selectie

 

(1) Este selectat proiectul care:

a) respectă criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 10;

b) a obtinut cel putin 71 de puncte, pe baza criteriilor de punctaj stabilite în grila de evaluare si selectare a proiectului prevăzută în anexa nr. 9.

(2) Este considerat neselectat proiectul:

a) care nu îndeplineste criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 10;

b) care obtine un punctaj mai mic de 71 de puncte;

c) a cărui valoare totală a investitiei asa cum rezultă din proiectul tehnic este mai mare fată de valoarea totală a investitiei asa cum a fost prezentată în studiul de fezabilitate (devizul general) si cererea de finantare.

 

ARTICOLUL 17

Criterii de finantare

 

            Proiectele selectate se finantează în ordinea descrescătoare a punctajelor obtinute, în limita sumei maxime acordate în cadrul sesiunii de finantare pentru judetul respectiv.


 

CAPITOLUL IV

Sesiunea de finantare

 

ARTICOLUL 18

Organizarea sesiunii de finantare

 

(1) În cadrul Programului derulat anual se pot organiza una, două sau mai multe sesiuni de finantare, în limita sumei alocate în conditiile prevăzute la art. 4 alin. (2).

(2) Organizarea sesiunii de finantare constă în stabilirea si aprobarea:

a) sesiunii de depunere a dosarelor de coordonare si a dosarelor de finantare;

b) sumei alocate sesiunii de finantare;

c) sumei maxime care poate fi acordată unui judet în cadrul sesiunii de finantare;

d) componentei comisiei de analiză, evaluare si selectare, denumită în continuare comisia de selectare.

(3) Aprobarea sesiunii de depunere, a sumei alocate sesiunii de finantare, precum si a sumei maxime care poate fi acordată unui coordonator în cadrul sesiunii de finantare se face prin dispozitie a presedintelui Autoritătii.

(4) Dispozitia presedintelui prevăzută la alin. (3) se publică pe pagina de internet a Autoritătii cu cel putin 10 zile înainte de data deschiderii sesiunii de finantare.

(5) Aprobarea componentei comisiei de selectare se face prin dispozitie a presedintelui Autoritătii.

 

ARTICOLUL 19

Etapele sesiunii de finantare

 

Sesiunea de finantare constă din următoarele etape:

a) depunerea dosarelor de coordonare si a dosarelor de finantare;

b) analiza conformitătii administrative si a eligibilitătii;

c) evaluarea si selectarea proiectelor;

d) avizarea proiectelor selectate;

e) transmiterea scrisorilor de respingere a finantării;

f) aprobarea finantării proiectelor avizate;

g) transmiterea scrisorilor de aprobare a finantării.

 

ARTICOLUL 20

Depunerea dosarului de coordonare si a dosarului de finantare

 

(1) Începând cu prima zi a sesiunii de depunere, coordonatorul procedează la:

a) adoptarea hotărârii privind participarea la Program;

b) aducerea la cunostinta publică, pe raza sa de competentă administrativ-teritorială, a adoptării hotărârii prevăzute la lit. a), a conditiilor de participare la Program si a termenului în interiorul căruia solicitantii pot depune dosarele de finantare la registratura sa;

c) primirea si înregistrarea plicurilor continând dosarele de finantare ale solicitantilor din raza sa de competentă administrativ-teritorială si întocmirea centralizatorului acestora;

d) constituirea dosarului de coordonare din documentele prevăzute la art. 14 alin. (6).

(2) Dosarul de coordonare va fi depus la sediul Autoritătii, într-un singur exemplar, în plic sigilat, odată cu plicurile continând dosarele de finantare ale solicitantilor. Coordonatorul va înscrie pe plic, în mod obligatoriu, următoarele informatii:

a) denumirea;

b) adresa sediului;

c) titlul: „Programul de îmbunătătire a calitătii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate";

d) denumirea: „Dosar de coordonare - Judet.....................";

e) sesiunea de depunere, aprobată conform dispozitiilor art. 18 alin. (3).

(3) Lipsa informatiilor prevăzute la alin. (2) conferă Autoritătii dreptul de a refuza primirea si înregistrarea plicului continând dosarul de coordonare, precum si a plicurilor continând dosarele de finantare ale solicitantilor reprezentati de coordonator.

(4) Din momentul aducerii la cunostinta publică de către coordonator a adoptării hotărârii privind participarea la Program, solicitantul care îndeplineste cumulativ conditiile de eligibilitate poate depune la registratura coordonatorului dosarul de finantare constituit din documentele prevăzute la art. 15, într-un singur exemplar, în plic sigilat.

(5) Pe plic, solicitantul va înscrie în mod obligatoriu următoarele informatii:

a) denumirea;

b) adresa sediului;

c) titlul: „Programul de îmbunătătire a calitătii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate";

d) titlul proiectului;

e) denumirea: „Dosar de finantare - Judet.....................";

f) sesiunea de depunere, aprobată conform dispozitiilor art. 18 alin. (3);

g) suma solicitată, în lei.

(6) Coordonatorul nu va desigila, sub niciun motiv, plicurile depuse de către solicitanti. Lipsa informatiilor prevăzute la alin. (5) conferă coordonatorului dreptul de a refuza primirea si înregistrarea plicurilor.

(7) Coordonatorul poate depune plicul continând dosarul de coordonare împreună cu plicurile continând dosarele de finantare ale solicitantilor numai în cadrul sesiunii de depunere si numai la registratura Autoritătii, la adresa: Administratia Fondului pentru Mediu, municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod postal 060031; acestea pot fi transmise si prin postă, cu confirmare de primire, sub conditia ca data de expediere, evidentiată prin stampila postei, să nu depăsească data-limită a sesiunii de depunere.

(8) Autoritatea nu răspunde pentru situatia în care plicurile transmise prin postă sunt receptionate după 5 zile lucrătoare de la data-limită a sesiunii de depunere, chiar dacă data de expediere, evidentiată prin stampila postei, nu depăseste data-limită a sesiunii de depunere, dosarele de coordonare si dosarele de finantare nemaifăcând obiectul analizei si evaluării.

(9) La data receptionării plicurilor, acestea primesc de la registratura Autoritătii un număr de înregistrare în ordinea sosirii.

(10) În cazul în care plicurile depuse de către coordonator se prezintă în mod compact, acestea vor fi separate în vederea atribuirii unui număr de înregistrare individual.

(11) Separarea plicurilor se face în cadrul registraturii Autoritătii, în prezenta secretarului comisiei de selectare.

 

ARTICOLUL 21

Analiza, evaluarea si selectarea

 

(1) După 7 zile lucrătoare de la data închiderii sesiunii de depunere, comisia de selectare procedează la:

a) verificarea informatiilor înscrise pe plicurile continând dosarele de coordonare;

b) deschiderea plicurilor continând dosarele de coordonare;

c) analiza conformitătii administrative si a eligibilitătii coordonatorilor;

d) verificarea informatiilor înscrise pe plicurile continând dosarele de finantare, în baza centralizatoarelor depuse de către coordonatorii cărora le-au fost acceptate dosarele de coordonare;

e) deschiderea plicurilor continând dosarele de finantare ale solicitantilor reprezentati de coordonatori ale căror dosare de coordonare au fost acceptate;

f) analiza conformitătii administrative si a eligibilitătii solicitantilor;

g) evaluarea si selectarea proiectelor;


h) înaintarea către Comitetul director al Autoritătii a centralizatorului cuprinzând proiectele selectate si a căror valoare se încadrează în limita sumei aprobate sesiunii de finantare, a centralizatorului cuprinzând proiectele selectate si a căror valoare depăseste limita sumei aprobate sesiunii de finantare, a centralizatorului cuprinzând proiectele neselectate si a centralizatorului cuprinzând dosarele de coordonare si/sau dosarele de finantare respinse.

(2) Proiectele selectate vor fi dispuse în centralizatoare în ordinea descrescătoare a punctajului obtinut.

(3) Proiectele neselectate vor fi dispuse în centralizator în ordinea descrescătoare a punctajului obtinut, cu indicarea motivului neselectării si cu precizarea valorii lor individuale, precum si a valorii totale a acestora.

(4) Dosarele de coordonare respinse vor fi dispuse în centralizator în ordinea alfabetică a judetelor, cu precizarea motivului respingerii, precum si cu indicarea dosarelor de finantare aferente si a sumelor solicitate. Dosarele de finantare respinse vor fi dispuse în centralizator în ordinea alfabetică a judetelor, cu indicarea motivului respingerii si a sumei solicitate prin cererea de finantare.

(5) Comisia de selectare poate solicita documente sau informatii suplimentare referitoare la dosarul de coordonare sau la dosarul de finantare, dacă pe parcursul analizei criteriilor de eligibilitate si al evaluării criteriilor de selectie se constată necesitatea furnizării lor. Coordonatorii au obligatia de a furniza, în maximum 5 zile lucrătoare, documentele si informatiile solicitate.

 

ARTICOLUL 22

Avizarea proiectelor

 

(1) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. h), Comitetul director al Autoritătii, întrunit în sedintă, avizează centralizatorul cuprinzând proiectele selectate si a căror valoare se încadrează în limita sumei aprobate sesiunii de finantare si îl înaintează Comitetului de avizare, împreună cu:

a) centralizatorul cuprinzând proiectele selectate, dara căror valoare depăseste suma aprobată sesiunii de finantare;

b) centralizatorul cuprinzând proiectele neselectate;

c) centralizatorul cuprinzând dosarele de coordonare si/sau dosarele de finantare respinse;

d) propunerile de aprobare a finantării proiectelor avizate, în limita sumei alocate sesiunii de finantare;

e) propunerile referitoare la proiectele selectate, dar pentru a căror finantare s-ar depăsi suma alocată sesiunii de finantare: respingerea sau retinerea acestora în vederea finantării într-o sesiune de finantare ulterioară.

(2) În termenul prevăzut la alin. (1), Comitetul director al Autoritătii poate solicita comisiei de selectare orice document relevant, în vederea avizării centralizatorului cuprinzând proiectele selectate în limita sumei aprobate sesiunii de finantare si a formulării propunerilor prevăzute la alin. (1) lit. d) si e).

 

ARTICOLUL 23

Aprobarea finantării proiectelor

 

(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor prevăzute la art. 22 alin. (1), Comitetul de avizare, întrunit în sedintă, adoptă hotărârea privind:

a) aprobarea finantării proiectelor avizate, în limita sumei alocate sesiunii de finantare;

b) aprobarea fie a respingerii, fie a retinerii de către Autoritate, în vederea finantării într-o sesiune de finantare ulterioară, a proiectelor selectate, dar a căror valoare depăseste suma alocată sesiunii de finantare.

(2) In termenul prevăzut la alin. (1), Comitetul de avizare poate solicita comisiei de selectare si/sau Comitetului director al Autoritătii orice document relevant, în vederea fundamentării si adoptării hotărârii.

 

ARTICOLUL 24

Comunicarea rezultatelor sesiunii de finantare

 

(1) Comunicarea rezultatelor sesiunii de finantare se face prin transmiterea către coordonator a unei scrisori de aprobare/respingere a finantării.

(2) Scrisoarea de respingere a finantării se transmite în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data desfăsurării sedintei Comitetului director al Autoritătii, prevăzută la art. 22 alin. (1). Scrisoarea de respingere a finantării poate viza:

a) respingerea dosarului de coordonare;

b) respingerea dosarului de finantare;

c) neselectarea proiectului.

(3) În situatia receptionării de către coordonator a scrisorii de respingere a dosarului de coordonare, se consideră implicit că toate dosarele de finantare aferente sunt respinse, acestea nefăcând obiectul analizei.

(4) Scrisoarea de aprobare a finantării se transmite în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data desfăsurării sedintei Comitetului de avizare, prevăzută la art. 23 alin. (1).

(5) Scrisoarea de aprobare a finantării vizează doar proiectele si sumele aferente aprobate în vederea finantării. De asemenea, în scrisoare este precizată data programată pentru semnarea contractului si sunt mentionate documentele care trebuie prezentate de către coordonator în vederea perfectării contractului pentru finantare cu Autoritatea.

(6) În cazul prevăzut la art. 23 alin. (1) lit. b), va fi transmisă coordonatorului, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data desfăsurării sedintei Comitetului de avizare, o scrisoare în conformitate cu hotărârea adoptată.

(7) Scrisoarea de aprobare/respingere a finantării se transmite coordonatorului pe bază de aviz postal/fax cu confirmare de primire. Data confirmării de primire a scrisorii de aprobare/respingere a finantării se consideră ca fiind data receptionării acesteia de către coordonator.

(8) Autoritatea nu răspunde în niciun fel pentru situatiile în care coordonatorul a prezentat în mod eronat sau incomplet datele sale de contact ori dacă aceste date s-au modificat fără ca acest fapt să fie adus la cunostinta Autoritătii, drept care scrisoarea de aprobare/respingere a finantării este returnată prin serviciul postal sau curierat ori nu este confirmată prin serviciul de comunicatii prin fax.

(9) Coordonatorul va comunica tuturor solicitantilor pe care îi reprezintă o copie a scrisorii de aprobare/respingere a finantării.

 

CAPITOLUL V

Finantarea proiectului

 

ARTICOLUL 25

Modalitatea de finantare

 

            Finantarea se acordă prin modalitate nerambursabilă, ca procent din cheltuielile eligibile ale proiectului, în baza contractului pentru finantare încheiat între Autoritate si beneficiar.

 

ARTICOLUL 26

Cuantumul finantării

 

            Finantarea se acordă în proportie de 100% din cheltuielile eligibile ale unui proiect, la care se poate adăuga eventuala contributie proprie.


 

ARTICOLUL 27

Perfectarea si acordarea finantării

 

(1) Coordonatorul, prin reprezentantul său legal ori prin persoana desemnată prin dispozitie a acestuia, se prezintă la sediul Autoritătii pentru semnarea contractului pentru finantare, la data programată, având asupra sa stampila consiliului judetean si următoarele documente:

a) hotărârea consiliului judetean de asociere cu solicitantii ale căror proiecte au fost aprobate spre finantare si acordul de asociere, anexă la hotărâre, în copii certificate „conform cu originalul" de către secretarul judetului;

b) actul de identitate al presedintelui consiliului judetean, în original si copie;

c) dispozitia presedintelui consiliului judetean privind desemnarea persoanei care va semna contractul pentru finantare cu Autoritatea, dacă este cazul, însotită de actul de identitate al acesteia, în original si copie;

d) actul de identitate al responsabilului coordonator de proiecte, în copie;

e) documentul doveditor al deschiderii la Trezoreria Statului a contului „50.02.20 - Disponibil din sume alocate din Fondul de mediu reprezentând finantare sau cofinantare nerambursabilă a proiectelor pentru protectia mediului";

f) alte documente solicitate în cuprinsul scrisorii de aprobare a finantării.

(2) Imposibilitatea prezentării coordonatorului la data programată pentru semnarea contractului pentru finantare si/sau imposibilitatea prezentării documentelor solicitate vor fi aduse la cunostinta Autoritătii, în scris, cu cel putin 5 zile înainte de data programată pentru semnarea contractului pentru finantare.

(3) Se consideră renuntare la finantarea aprobată neprezentarea coordonatorului pentru semnarea contractului pentru finantare si/sau neprezentarea documentelor solicitate de către Autoritate prin scrisoarea de aprobare a dosarului de coordonare, într-un termen de maximum 15 zile de la data receptionării de către coordonator a scrisorii de aprobare.

(4) Data confirmării de primire a scrisorii de aprobare a dosarului de coordonare se consideră ca fiind data receptionării acesteia de către coordonator si constituie data de referintă de la care Autoritatea calculează termenul maxim în care acesta se poate prezenta pentru semnarea contractului pentru finantare.

(5) În cazul în care scrisoarea de aprobare a finantării este returnată prin serviciul postal sau curierat ori nu este confirmată prin serviciul de comunicatii prin fax, Autoritatea poate proceda ia calcularea termenului prevăzut la alin. (3).

(6) Coordonatorul împreună cu Autoritatea stabilesc planificarea temporală a implementării proiectelor aprobate si acordarea finantării, prin întocmirea listelor cuprinzând capitolele si subcapitolele de cheltuieli eligibile, precum si a graficelor de finantare nerambursabilă pentru fiecare proiect, documente care vor deveni anexe la contractul pentru finantare.

(7) Modelul de contract pentru finantare este prevăzut în anexa nr. 10 si cuprinde majoritatea clauzelor contractuale, fără a fi prohibite adăugarea de către Autoritate a unor noi clauze de extractie legală si/sau renuntarea justificată la unele dintre acestea, precum si modificarea lor, dacă aceste actiuni sunt esentiale pentru îndeplinirea contractului si atingerea scopului si obiectivelor Programului. Adăugarea de către Autoritate a noi clauze si/sau renuntarea la unele dintre acestea, precum si modificarea lor sunt permise până la momentul perfectării contractului pentru finantare, ulterior orice adăugare, renuntare ori modificare realizându-se prin încheierea de act aditional, cu acordul părtilor contractante.

(8) Contractul pentru finantare se întocmeste în 4 exemplare originale, dintre care 3 pentru Autoritate si unui pentru beneficiar.

(9) Contractul pentru finantare intră în vigoare la data semnării acestuia de către părtile contractante si este valabil până la data înscrisă în cuprinsul său, fără însă a se depăsi 60 de luni de la data perfectării.

(10) Finantarea se utilizează numai după îndeplinirea tuturor conditiilor de intrare în vigoare a contractului pentru finantare prevăzute în cuprinsul său si numai în termenul de valabilitate a acestuia.

(11) Nerespectarea de către beneficiar a clauzelor contractuale si a termenelor de finalizare a investitiilor asumate prin contractul pentru finantare conduce la rezilierea acestuia de către Autoritate si, implicit, la constituirea în sarcina beneficiarului de debite si accesorii pentru sumele plătite până la momentul rezilierii.

 

CAPITOLUL VI

Implementarea proiectului

 

ARTICOLUL 28

Decontarea cheltuielilor eligibile

 

(1) Sustinerea de către Autoritate a finantării proiectului se face prin decontarea sumelor reprezentând cheltuielile eligibile stabilite prin contractul pentru finantare.

(2) Autoritatea nu acordă plăti în avans. Autoritatea decontează cheltuielile eligibile efectuate după perfectarea contractului pentru finantare. Până la momentul decontării, beneficiarul sustine executia proiectului din surse financiare proprii.

(3) Autoritatea nu efectuează plăti pe baza facturilor pro forma, emise de către furnizorii de produse/servicii/lucrări aferente proiectului. De asemenea, Autoritatea nu efectuează plăti pentru facturile reprezentând avansuri în baza contractelor încheiate între beneficiarii finantării si furnizorii de produse/servicii/lucrări aferente proiectului.

(4) Decontarea se realizează lunar sau trimestrial prin virament în contul de trezorerie al beneficiarului, ca urmare a tragerilor succesive efectuate pe măsura realizării proiectului.

(5) Decontarea se face pe baza dosarului de decontare depus la Autoritate la data stabilită prin graficul de finantare nerambursabilă, anexă la contract.

(6) Conditii generale privitoare la dosarul de decontare:

a) dosarul va avea opis, iar documentele continute trebuie numerotate, semnate si stampilate de către beneficiar; referintele din opis trebuie să corespundă cu numărul paginii la care se află documentele, iar la finalul dosarului va exista mentiunea „Acest dosar contine......pagini, numerotate de la 1

la ......";

b) documentele continute trebuie să fie lizibile, iar cele care au regim de document tipizat vor fi conforme prevederilor legale în vigoare;

c) pentru documentul redactat în alte limbi, se va anexa traducerea în limba română făcută de un traducător autorizat;

d) beneficiarul trebuie să se asigure că valoarea cheltuielilor eligibile solicitate spre decontare se încadrează în liniile din bugetul proiectului, atasând la dosar o încadrare pe linii bugetare a cheltuielilor solicitate la plată, devizele pe obiecte si devizul general aferent tragerii; cheltuielile care depăsesc valoarea din linia bugetară sunt considerate cheltuieli neeligibile si sunt suportate în integralitate de către beneficiar.

(7) Conditii generale privitoare la factură:

a) să fie corect completată, să existe stampila furnizorului de servicii/produse/lucrări si semnătura de primire a beneficiarului finantării;

b) data înscrisă pe factură să fie ulterioară datei semnării contractului pentru finantare cu Autoritatea; fac exceptie facturile emise pentru cheltuielile efectuate cu elaborarea studiilor de fezabilitate si cu elaborarea sau actualizarea proiectelor tehnice;

c) data înscrisă pe factură să fie ulterioară datei semnării contractului de achizitii;

d) să aibă mentionat numărul contractului de achizitii pentru produse/servicii/lucrări în baza căruia a fost emisă;


e) să fie datată anterior documentului/documentelor de plată cu care se achită;

f) datele din factură privind numărul contului si banca în care se vor face plătile să corespundă cu datele din contractul de achizitii; dacă aceste date s-au modificat ulterior semnării contractului de achizitii, se va atasa la dosarul de decontare o adresă din partea furnizorului de produse/servicii/lucrări privind modificarea contului bancar;

g) în cazul achizitiei de servicii, dacă au fost emise mai multe facturi, valoarea tuturor facturilor trebuie să fie egală cu valoarea din devizul financiar de servicii aferent tragerii;

h) în cazul achizitiei de lucrări, dacă au fost emise mai multe facturi, valoarea tuturor facturilor trebuie să fie egală cu valoarea din situatia centralizatorului de lucrări aferente tragerii;

i) pentru produsele din import achizitionate direct de la furnizor, factura trebuie însotită de declaratia vamală, iar valoarea în monedă euro din factură trebuie să fie aceeasi cu valoarea în monedă euro a acestor produse din declaratia vamală la data înregistrării în vamă.

(8) Conditii generale privitoare la documentul de plată:

a) să confirme că plata nu s-a efectuat în numerar;

b) să aibă semnătura si stampila băncii emitente;

c) să aibă semnătura si stampila beneficiarului finantării;

d) să mentioneze în clar numărul facturii sau contractul pe care le achită, iar contul si banca beneficiarului plătii să corespundă cu datele din contractul de achizitii sau din adresa furnizorului de produse/servicii/lucrări privind contul bancar al acestuia.

(9) În cazul în care plata se efectuează cu bilet la ordin, trebuie îndeplinite următoarele conditii:

a) biletul la ordin trebuie să fie emis de beneficiarul finantării, în numele furnizorului de produse/servicii/lucrări, fără să fie girat către terti;

b) să fie emis ulterior semnării contractului de achizitii;

c) plata să se regăsească în extrasele de cont;

d) să se ateste că plata s-a efectuat din contul beneficiarului finantării în contul furnizorului de produse/servicii/lucrări, conform contractului de achizitii.

(10) În cazul în care plata se efectuează prin acreditiv extern, la dosarul de plată se atasează copii de pe toate documentele solicitate de bancă pentru transferul sumelor respective, conform contractului de credit.

(11) Conditii generale privitoare la extrasul de cont:

a) să fie datat si stampilat de banca la care are cont deschis beneficiarul finantării;

b) să existe corespondenta datelor din documentele de plată si contractul de achizitii pentru produse/servicii/lucrări privind banca si numărul contului;

c) să fie mentionate în cuprinsul său contractele si facturile care se achită cu documentele de plată;

d) să ateste, valoric si ca dată, efectuarea plătilor din documentele de plată corespondente.

(12) Decontarea se face în termenul prevăzut în contractul pentru finantare.

(13) Personalul Autoritătii verifică stadiul si modul de implementare a proiectului, în conformitate cu prevederile contractuale, prin vizite în perimetrul de ameliorare si la sediul beneficiarului, si va putea solicita în acest sens orice document relevant privind aspectele tehnico-economice si financiare implicate în desfăsurarea proiectului.

(14) La finalul fiecărui an de executie a investitiei, beneficiarul finantării va întocmi un raport anual privind stadiul de realizare a proiectului, care va fi verificat de personalul Autoritătii si va fi supus aprobării presedintelui acesteia. Prin an de executie a investitiei se întelege perioada de 12 luni calendaristice calculată începând cu data semnării contractului pentru finantare.

(15) La finalul implementării proiectului, beneficiarul finantării va întocmi un raport de finalizare, care va fi verificat de personalul Autoritătii si va fi supus aprobării presedintelui acesteia.

 

ARTICOLUL 29

Achizitiile publice

 

(1) Întreaga responsabilitate pentru întocmirea documentatiei de achizitie publică, organizarea si derularea procedurii de achizitie publică si realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizitiile publice revine beneficiarului finantării din Fondul pentru mediu.

(2) Cheltuielile de elaborare a documentatiei de achizitie publică, indiferent că este elaborată cu forte proprii sau de către o firmă de consultantă, sunt suportate integral de către beneficiarul finantării.

(3) La stabilirea conditiilor contractelor de achizitie publică, beneficiarul finantării va avea în vedere faptul că Autoritatea va proceda la acordarea tragerilor pentru cheltuieli eligibile efectiv realizate conform graficului de finantare nerambursabilă, anexă la contractul pentru finantare.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

ARTICOLUL 30

Publicarea informatiilor relevante privind Programul

 

(1) Toate datele, informatiile, instructiunile, comunicatele si alte documente relevante în legătură cu Programul se publică pe site-ul Autoritătii, www.afm.ro, la sectiunea „Informatii privind Programul de îmbunătătire a calitătii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate."

(2) Singurele informatii si instructiuni valabile prezentate în mass-media, referitoare la Program, sunt cele transmise sub formă de comunicate de presă din partea Ministerului Mediului si/sau a Autoritătii.

 

ARTICOLUL 31

Reguli de publicitate

 

(1) Beneficiarul finantării este obligat să instaleze în perimetrul de ameliorare, în loc vizibil, un panou de informare inscriptionat cu sintagma „Proiect de împădurire a terenului agricol degradat, finantat de Administratia Fondului pentru

Mediu, prin intermediul Consiliului Judetean ...............", mentionându-se:

a) denumirea beneficiarului (titularului de proiect);

b) suprafata perimetrului de ameliorare;

c) cuantumul finantării;

d) termenul de realizare a lucrărilor.

(2) Panoul prevăzut la alin. (1) va fi mentinut si întretinut în bună stare, pe toată durata de implementare a proiectului. Prin exceptie de la prevederile art. 12 lit. k), cheltuielile efectuate pentru realizarea, instalarea si întretinerea acestuia nu sunt eligibile.

(3) Orice demers publicitar efectuat de către beneficiar, în orice formă si în orice mediu, cu privire la proiectul implementat sau în curs de implementare, orice referire la acesta în cadrul congreselor, conferintelor, simpozioanelor, seminariilor sau al altor manifestări publice similare ori în relatiile cu mass-media trebuie să specifice că investitia este realizată în cadrul Programului de îmbunătătire a calitătii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate, derulat de Ministerul Mediului si finantat de Administratia Fondului pentru Mediu.

 

ARTICOLUL 32

Anexe

 

            Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul ghid de finantare.


 

ANEXA Nr. 1

la Ghidul de finantare

 

Antetul solicitantului:...................................................................................1)

Nr. de înregistrare la solicitant:...................din data de............................1)

Nr. de înregistrare la coordonator:...................din data de.......................2)

Nr. de înregistrare la Administratia Fondului pentru Mediu (A.F.M.):...................din data de.......................................2)

 

1) Se completează de către solicitant.

2) Se completează de către personalul A.F.M.

 

CERERE DE FINANTARE NERAMBURSABI

pentru proiectul de împădurire a terenului agricol degradat

 

A. DATE GENERALE

 

Titlul proiectului:........................................................................................................................................................................

Denumirea solicitantului:.......................................................................................................................................................

Forma juridică de organizare:...............................................................................................................................................

Înregistrat la:....................................................................................................sub nr.............................................................

Codul de înregistrare fiscală:.................................................................................................................................................

Adresa sediului: str.................................................................................................................................................nr..........

Localitatea:............................................................................................................................................................................

(municipiu/oras/comună-sat)

Judetul:.............................................................................................................................Cod postal:...................................

Telefon (fix/mobil):.........................................../......................................Fax:.................................E-mail:...........................

Website:...................................................................................................................................................................................

Reprezentant legal:.................................................................................................................................................................

(numele si prenumele)

Act de identitate: B.l./C.l. seria.................nr....................................................., C.N.P.........................................................

Telefon (fix/mobil):.............................../.......................................Fax:.................................E-mail:.....................................

Responsabil de proiect:..........................................................................................................................................................

(numele si prenumele)

Act de identitate: B.l./C.l. seria...................nr......................................................., C.N.R...................................................

Telefon (fix/mobil):......................................./....................................Fax:...............................E-mail:...................................

 

B. FINANTARE SOLICITATĂ

 

Solicitantul: ..........................................................., prin reprezentantul legal: ........................................................., solicită o finantare nerambursabilă în sumă de .................................................... lei (în litere: ........................................................) reprezentând..........................% din valoarea totală eligibilă a proiectului, pe un termen de ......... luni.

Valoarea totală a proiectului (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile) este de ................................................................. lei (în litere:........................................................).

Contributia proprie reprezintă..........% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului si va fi sustinută:

a) financiar, din surse proprii, în cuantum de................................lei (în litere:........................................................);

b) în natură, prin realizarea manoperei, în echivalentul a ........................... lei (în litere:........................................................).

 

C. DECLARATIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

 

Subsemnatul, ..........................................................................., având datele de identificare mentionate la lit. A „Date generale" din cuprinsul prezentei cereri de finantare, reprezentant legal al solicitantului: ................................................................,

luând cunostintă de prevederile Hotărârii Consiliului Judetean/Local ............................./Adunării generale nr. ................ din .......................................... privind participarea la Programul de îmbunătătire a calitătii mediului prin împădurirea terenurilor degradate, declar pe propria răspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în declaratii, următoarele:

a) am depus dosarul de finantare în nume propriu, fără a ne interpune în beneficiul vreunei alte persoane fizice sau persoane juridice de drept public ori de drept privat;

b) avem îndeplinite obligatiile exigibile de plată a taxelor, impozitelor si contributiilor către bugetul de stat si bugetul local;

c) nu suntem înregistrati cu fapte sanctionate de legislatia financiară, vamală sau fapte care privesc disciplina financiară;

d) nu suntem implicati în proceduri civile, penale, administrative sau de altă natură care pot afecta realizarea proiectului, nu am încălcat dispozitiile legale privind protectia mediului si regimul silvic;

e) nu ne aflăm în stare/procedură de insolventă, nu ne aflăm în încetare de plăti sau în procedură de dizolvare ori lichidare;

f) nu încurajăm, nu sustinem si nu sponsorizăm activităti cu efect negativ asupra mediului, iar pe întreaga durată a contractului pentru finantare nu vom încuraja, nu vom sustine si nu vom sponsoriza astfel de activităti;

g) ne angajăm să asigurăm si să sustinem contributia proprie, în cazul aprobării finantării proiectului, în procentul si prin modalitatea prevăzută la lit. B „Finantare solicitată" din cuprinsul prezentei cereri de finantare;

h) activitătile pentru care solicităm finantarea prin Program nu fac obiectul unui alt program de finantare;

i) am luat la cunostintă că, urmare a aparitiei unor împrejurări de fapt si/sau de drept imprevizibile la momentul încheierii contractului dintre A.F.M. si consiliul judetean, finantarea cheltuielilor eligibile din Fondul pentru mediu poate fi împiedicată în mod obiectiv, total sau partial si pe cale de consecintă ne angajăm să nu întrerupem realizarea proiectului si să actionăm în vederea atragerii finantării din alte surse legal constituite, pentru continuarea si finalizarea investitiei;

j) nu am constituit perimetre de ameliorare pe suprafete de teren mentionate în programe sau planuri nationale ori locale de amenajare a teritoriului ca deservind un interes public major, altul decât protectia mediului prin împădurire;

k) nu am constituit perimetre de ameliorare pe suprafete de teren situate în arii naturale protejate, stabilite conform prevederilor legale în vigoare;

l) nu am pus la dispozitie pentru implementarea proiectului pajisti naturale permanente, care nu sunt afectate de fenomene de degradare a solului si al căror stadiu de degradare se constată conform legislatiei nationale în vigoare;

m) confirmăm că suprafata perimetrului/perimetrelor de ameliorare care urmează să fie împădurit/împădurite este de ........ ha, conform datelor din fisa/fisele perimetrului/perimetrelor de ameliorare, si de ........ ha, potrivit ridicării/ridicărilor topografice cuprinsă/cuprinse în studiul de fezabilitate; prin urmare, suprafata perimetrului/perimetrelor de ameliorare care urmează a fi împădurită/împădurite este de .............................. ha, terenul constituit în perimetru/perimetre de ameliorare aflându-se în proprietatea/administrarea: ...................................................................................................., conform următoarelor documente doveditoare: ................................................................, aflate în păstrarea ..........................................................................................;

n) am depus întreaga documentatie, conform cerintelor Ghidului de finantare a Programului de îmbunătătire a calitătii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate, aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr. 1.090/2009 (Ghidul de finantare);

o) suntem de acord cu faptul că, în timpul procesului de analiză, evaluare si selectare, poate apărea ca necesară completarea dosarului de finantare cu noi documente, pe care, la solicitarea Comisiei de selectare, ne obligăm să le depunem în termenul prevăzut în cuprinsul Ghidului de finantare;

p) suntem de acord ca orice institutie, societate comercială, bancă sau alte persoane juridice să furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai A.F.M. cu privire la orice aspect juridic, tehnic si financiar în legătură cu activitatea noastră;

q) taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor proiectului este/nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată;

r) finantarea nerambursabilă solicitată, în situatia aprobării si acordării, va fi utilizată în mod exclusiv pentru scopurile declarate în prezenta cerere de finantare si în celelalte documentele cuprinse în dosarul de finantare;

s) am luat la cunostintă că prezentarea eronată sau falsă a datelor si informatiilor continute în prezenta cerere de finantare si în celelalte documente cuprinse în dosarul de finantare va duce automat la respingerea acestuia ori la neselectarea proiectului sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finantare în cadrul Programului.

Subsemnatul, ............................... întelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informatiilor în scopul de a obtine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informatii false în documentele prezentate si îmi asum responsabilitatea datelor continute în prezenta cerere de finantare si în toate celelalte documente cuprinse în dosarul de finantare depus, inclusiv documentele financiare, garantând, de asemenea, că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte si complete.

 

Prin semnarea prezentei si aplicarea stampilei confirmăm că am înteles si ne-am însusit în integralitate continutul cererii de finantare.

 

Numele, prenumele si functia reprezentantului legal

.............................................

.............................................

Numele, prenumele si functia responsabilului de proiect

.............................................

.............................................

 

Semnătura reprezentantului legal si stampila solicitantului

Semnătura responsabilului de proiect


ANEXA Nr. 2

la Ghidul de finantare

 

Consiliul Judetean...................................

Sediul:.............................................

C.I.F........................................................

Cont nr..................................deschis la Trezoreria...........................................

CERERE DE TRAGERE

Nr............../.........................

 

În baza Contractului pentru finantare nerambursabilă nr. ........... din .........../......./....................., vă rugăm să aprobati prezenta cerere de tragere, pentru suma de ................................ lei (în litere: ........................................................), din finantarea nerambursabilă în valoare de ................................ lei (în litere: ........................................................).

Aceasta sumă va fi utilizată pentru plata cheltuielilor eligibile aferente activitătilor desfăsurate în perioada

Documentele justificative sunt anexate la prezenta, în original si/sau copii.

 

Situatia finantării la data prezentei cereri de tragere:

 

Suma totală aprobată conform contractului

pentru finantare nerambursabilă

Suma acordată până la data prezentei

cereri de tragere

Suma solicitată prin prezenta cerere

de tragere

Suma aprobată prin prezenta cerere

de tragere

Suma totală trasă din finantare, inclusiv suma aprobată prin prezenta cerere de tragere

Suma rămasă de tras din finantarea aprobată

(col. 1 -5)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

            Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaratii, declar că am verificat datele din prezenta cerere si în conformitate cu informatiile furnizate o declar corectă si completă.

 

Reprezentantul legal al beneficiarului,

Numele si prenumele.......................

Functia...............................................

Semnătura........................................

L.S.

 

Aprobat Administratia Fondului pentru Mediu (A.F.M.)

Presedinte,

.............................................

Director buget-finante,

.............................................

Director tehnic,

.............................................

Sef Serviciu implementare si monitorizare tehnică,

.............................................

Referent de specialitate,

.............................................

 

NOTĂ:

Coloanele nr. 1, 2 si 3 se completează de către beneficiar, iar coloanele nr. 4, 5 si 6 se completează de către personalul A.F.M. După aprobare, o copie a cererii de tragere va fi înmânată beneficiarului.


 

ANEXA Nr. 3

la Ghidul de finantare

 

LISTA EXEMPLIFICATIVĂ

a documentelor justificative fiscale si nefiscale pentru efectuarea decontărilor si care însotesc cererea de tragere

 

1. Declaratia pe propria răspundere a reprezentantului legal al beneficiarului privind respectarea legislatiei în vigoare în atribuirea contractului/contractelor de achizitii publice.

2. Declaratia pe propria răspundere a reprezentantului legal al beneficiarului potrivit căreia nu beneficiază de altă finantare pentru acelasi proiect. Se depune la fiecare cerere de tragere.

3. Autorizatia de construire pentru lucrările cu caracter provizoriu, dacă este cazul. Autorizatia este necesară în vederea organizării executiei lucrărilor de bază (organizare de santier) si se depune la prima cerere de tragere. Autorizatia trebuie să fie datată, semnată si stampilată de autoritatea emitentă. Autorizatia trebuie emisă pe numele beneficiarului finantării si să fie valabilă pe toată durata lucrărilor de împădurire.

4. Garantia de bună executie pentru lucrări/servicii trebuie constituită în conformitate cu contractul de lucrări/servicii, în favoarea beneficiarului finantării.

Garantia de bună executie poate fi constituită fie prin emiterea unei scrisori de garantie bancară, a unei polite de asigurare, a unui cec etc, fie prin constituirea acesteia prin retineri succesive din transele de plată.

5. Ordinul de începere a lucrărilor este documentul care atestă momentul începerii executării lucrărilor si se depune la prima tragere.

6. Procesul-verbal de predare a amplasamentului si planul de amplasare a investitiei continând pozitiile bornelor topografice, elaborate ulterior ordinului de începere a lucrărilor.

7. Contractul de servicii: studiu de fezabilitate, proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de executie. Se depune la prima cerere de tragere.

8. Procesul-verbal privind stadiul fizic al lucrărilor, datat, semnat si stampilat de reprezentantul legal al beneficiarului. Procesul-verbal trebuie să descrie stadiul fizic de realizare a investitiei pentru lucrările executate, stadiul lucrărilor fiind conform cu cel din situatiile de plată aferente transei cererii de tragere solicitate.

Situatia existentă pe teren trebuie să corespundă cu procesul-verbal si proiectul tehnic.

Cheltuielile cu achizitiile de lucrări declarate de reprezentantul legal al beneficiarului în procesul-verbal trebuie să coincidă cu cele din facturi si cu stadiul de realizare fizică a lucrărilor constatate în perimetrul de ameliorare.

9. Situatiile de plată pentru lucrările executate si centralizatoarele situatiilor de plată trebuie semnate cu numele mentionat în clar, stampilate si datate de reprezentantul legal al beneficiarului, de dirigintele/inspectorul de santier pentru si de executantul lucrării.

10. Procesele-verbale de receptie calitativă, pentru lucrări ascunse si faze determinante, elaborate si semnate conform programului de urmărire si control al calitătii lucrărilor din proiectul tehnic.

11. Procesele-verbale de receptie a bunurilor achizitionate, completate, datate, semnate si stampilate.

12. Procesul-verbal de receptie la terminarea lucrărilor. Se depune la ultima cerere de tragere.

13. Certificate de calitate/conformitate/origine/provenientă, pentru bunurile/materialele achizitionate, datate, semnate si stampilate de către autoritatea emitentă.

14. Declaratiile vamale (pentru importurile directe), atasate la facturi. Declaratiile vamale se eliberează numai pentru bunurile importate din afara spatiului comunitar. Aceste documente trebuie semnate si stampilate de autoritatea emitentă.

15. Documente privind schimbarea solutiei tehnice, dacă este cazul: memoriu tehnic proiectant, dispozitie santier, antemăsurători, proces-verbal de negociere a pretului pentru cantităti suplimentare neprevăzute în caietul de sarcini, note de renuntare, note de cantităti suplimentare, situatii lucrări

16. Contractul de lucrări si/sau achizitie (cu eventualele anexe si acte aditionale intervenite pe parcursul derulării), care să stipuleze: obiectul, data încheierii, durata, pretul, documentele, modalitatea de plată, clauza privind garantia de bună executie.

17. Oferta câstigătoare (deviz ofertă)

18. Contracte cu terti pentru achizitia de bunuri/servicii/lucrări

19. Situatiile de lucrări executate de beneficiar, cuantificate valoric, după caz

20. Balanta de verificare aferentă lunii anterioare depunerii cererii de tragere, pentru verificarea înscrierii în contabilitate a sumelor decontate de Administratia Fondului pentru Mediu (A.F.M.). Se depune la solicitarea A.F.M.

21. Certificat de atestare fiscală, emis de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, în original. Se depune la solicitarea A.F.M.

22. Certificat de atestare fiscală emis de Directia taxe si impozite locale, în original. Se depune la solicitarea A.F.M.

23. Facturi, ordine de plată, bilete la ordin negirate, dispozitii de plată externă, acreditive externe, extrase de cont, alte documente justificative.

 

NOTĂ:

Cu exceptia documentelor pentru care se mentionează expres prezentarea acestora în original, documentele justificative se depun în copie. La depunerea dosarului de decontare este necesară însă si prezentarea originalelor documentelor, pentru a fi verificate de către personalul A.F.M. în urma verificării, copiile documentelor sunt certificate „conform cu originalul", iar originalele se restituie beneficiarului.


 

ANEXA Nr. 4

la Ghidul de finantare

 

CONTINUTUL-CADRU AL STUDIULUI DE FEZABILITATE

pentru proiectele de împădurire a terenurilor agricole degradate

 

CAPITOLUL A

Memoriu tehnic

 

1. Date generale

1.1. Denumirea investitiei

1.2. Amplasamentul investitiei

1.3. Ordonatorul principal de credite

1.4. Autoritatea contractantă

1.5. Beneficiar

1.6. Elaborator

1.7. Perioada de executie a lucrărilor

2. Informatii generale privind proiectul

2.1. Situatia actuală si informatii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului

2.1.1. Obiectivul proiectului

2.1.2. Necesitatea actiunii

2.1.3. Finalitatea socială a proiectului

2.1.4. Entitatea responsabilă cu implementarea proiectului

2.2. Descrierea investitiei

2.2.1. Concluziile studiului de fezabilitate

2.2.2. Scenarii propuse

2.2.3. Analiza comparativă a scenariilor

2.3. Date tehnice ale investitiei

2.3.1. Amplasament

2.3.2. Statutul juridic al terenului ce urmează a fi ocupat de lucrările propuse

2.3.3. Repartizarea terenurilor pe categorii de folosintă

2.3.4. Studii de teren

2.3.5. Elemente generale privind cadrul natural

2.3.6. Caracterizarea cadrului natural

2.3.6.1. Geomorfologia

2.3.6.2. Geologia

2.3.6.3. Hidrologia

2.3.6.4. Clima

2.3.6.5. Raionarea climatică

2.3.6.6. Regimul termic

2.3.6.7. Precipitatiile atmosferice

2.3.6.8. Regimul eolian

2.3.6.9. Concluzii privind conditiile climatice

2.3.6.10. Conditii pedologice (soluri)

2.3.6.11. Statiunile de terenuri degradate

2.3.7. Solutia tehnică

2.3.7.1. Propuneri de lucrări

2.3.7.2. Centralizatorul propunerilor de lucrări de pregătire a terenului si a solului pe unităti amenajistice si formule de împădurire

2.3.7.3. Centralizatorul investitiilor

2.3.7.4. Necesarul de puieti

2.3.8. Situatia existentă a utilitătilor si analiza de consum

2.3.8.1. Necesarul de utilităti pentru varianta propusă

2.3.8.2. Solutii tehnice de asigurare cu utilităti

2.3.9. Concluziile evaluării impactului asupra mediului

2.4. Graficul de realizare a investitiei

3. Costurile estimative ale investitiei 3.1. Valoarea totală a investitiei

3.1.1. Centralizatorul cantitativ si valoric al lucrărilor

3.1.2. Deviz general

3.1.3. Deviz financiar

3.1.4. Devize obiect

3.1.5. Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei

4. Analiza cost-beneficiu

4.1. Descrierea si evaluarea efectelor

4.2. Analiza financiară

5. Analiza de risc

6. Surse de finantare

7. Estimări privind forta de muncă

7.1. Numărul de locuri de muncă create în faza de executie

7.2. Numărul de locuri de muncă create în faza de operare


8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

8.1. Valoarea totală, inclusiv TVA (mii lei)

8.2. Esalonarea investitiei (ani)

8.3. Durata de realizare (luni)

8.4. Capacităti (în unităti fizice si valorice)

8.5. Alti indicatori specifici

9. Acorduri, avize, autorizatii si aprobări

10. Anexe

10.1. Rezultatele analizelor de laborator

10.2. Investitiile specifice ale lucrărilor de împădurire pe un hectar

 

CAPITOLUL B

Piese desenate

 

1. Plan de amplasare în zonă (1:25.000 - 1:5.000)

2. Plansa unitătilor stationale (1:5.000 - 1:2.000)

3. Plansa formulelor de împădurire (1:5.000 - 1:2.000)

 

NOTĂ:

Continutul-cadru al studiului de fezabilitate respectă prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, fiind adaptat lucrărilor de împădurire si întretinere a plantatiilor silvice.

 

ANEXA Nr. 5

la Ghidul de finantare

 

LISTA

speciilor forestiere eligibile pentru lucrările de împădurire a terenurilor agricole degradate

 

 

 

Zona

Denumire

Arbori

Foioase

Răsinoase

Câmpie

Anin negru (Alnus glutinosa)

Cer (Quercus cerris)

Cires sălbatic (Cerarus avium)

Dud alb (Morus alba)

Frasin comun (Fraxinus excelsior)

Gârnită (Quercus frainetto)

Glădită (Gleditsia triacanthos)

Jugastru (Acer campestre)

Mojdrean (Fraxinus ornus)

Păr sălbatic (Pirus pyraster)

Plop alb (Populus alba)

Plop negru (Populus nigra)

Salcâm (Robinia pseudoacacia)

Stejar pedunculat (Quercus robur)

Stejar pufos (Quercus pubescens)

Tei argintiu (Tilia tomentosa)

Ulm de câmp (Ulmus minor)

 

Deal

Carpen (Carpinus betulus)

Cărpinită (Carpinus orientalis)

Cer (Quercus cerris)

Cires sălbatic (Cerasus avium)

Fag (Fagus silvatica)

Frasin comun (Fraxinus excelsior)

Gârnită (Quercus frainetto)

Glădită (Gleditsia triacanthos)

Gorun (Quercus petraea)

Jugastru (Acer campestre)

Mojdrean (Fraxinus ornus)

Paltin de munte (Acer

pseudoplatanus)

Păr sălbatic (Pirus pyraster)

Tei de deal (Tilia cordata)

Salcâm (Robinia pseudacacia)

Ulm de munte (Ulmus montana)

Brad alb (Abies alba) Molid (Picea abies) Pin negru (Pinus nigra) Pin silvestru (Pinus sylvestris)

Munte

Fag (Fagus silvatica)

Gorun (Quercus petraea)

Paltin de munte (Acer pseudoplatanus)

Scorus de munte (Sorbus aucuparia)

Ulm de munte (Ulmus montana)

Brad alb (Abies alba)

Lari ce (Larix decidua)

Molid (Picea abies)

Pin negru (Pinus nigra)

Pin silvestru (Pinus sylvestris)

Zâmbru (Pinus cembra)


Câmpie, deal, munte

Cătină albă (Hippophae rhamnoides)

Călin (Viburnum opulus)

Cenuser (Fals otetar) (Ailanthus altissima)

Corn (Cornus mas)

Lemn câinesc (Ligustrum vulgare)

Liliac (Syiringa vulgaris)

Măces (Rosa canina)

Păducel (Crataegus monogyna)

Sălcioară (Eleagnus angustifolia)

Scumpie (Cotinus coggygria)

 

NOTĂ:

Speciile forestiere folosite în compozitiile de împădurire trebuie să corespundă analizei stationale, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice privind compozitii, scheme si tehnologii de regenerare a pădurilor si de împădurire a terenurilor degradate.

 

ANEXA Nr. 6

la Ghidul de finantare

 

GRILA

pentru analiza conformitătii administrative si a eligibilitătii coordonatorului

 

Consiliul Judetean..............................................

Nr. de înregistrare la Administratia Fondului pentru Mediu (A.F.M.) a dosarului de coordonare:.................

 

Criterii/Documente

Îndeplinirea criteriului de eligibilitate

Da

Nu

Comentarii

1.

A depus dosarul de coordonare în cadrul sesiunii de depunere organizată de A.F.M., în conditiile prevăzute prin Ghidul de finantare a Programului de îmbunătătire a calitătii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate.

 

 

 

2.

Dosarul de coordonare cuprinde:

 

2.1.

 

- hotărârea consiliului judetean de aplicare la Program, însotită de nota de fundamentare si de raportul directiei/comisiei de specialitate, în copii certificate „conform cu originalul" de către secretarul judetului;

 

 

 

 

2.2.

 

- copia certificatului de înregistrare fiscală, corespunzător formularului cod M.FP 14.13.20.99/2, prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările ulterioare; codul de înregistrare fiscală este atribuit titularului „unitate administrativ-teritorială";

 

 

 

 

2.3.

- centralizatorul plicurilor continând dosarele de finantare primite de la solicitanti, semnat si stampilat de presedintele consiliului judetean si contrasemnat de secretarul judetului.

 

 

 

3.

Hotărârea consiliului judetean de aplicare la Program contine:

 

3.1.

 

- acordul cu privire la înregistrarea, centralizarea si depunerea la A.F.M., în cadrul sesiunii de depunere, a dosarelor de finantare primite de la solicitantii din raza sa de competentă administrativ-teritorială;

 

 

 

 

3.2.

 

- desemnarea responsabilului coordonator de proiecte, cu mentiunea că acesta va colabora cu reprezentantii solicitantului si ai A.F.M. pentru toate aspectele tehnico-economice si financiare implicate în desfăsurarea proiectelor, pe întregul parcurs al derulării contractului pentru finantare;

 

 

 

 

3.3.

 

- consimtământul de adoptare a hotărârii privind asocierea cu solicitantul al cărui proiect va fi aprobat de A.F.M. în vederea finantării si încheierea, prin reprezentantul legal al unitătii administrativ-teritoriale, a acordului de asociere anexă la hotărâre;

 

 

 

 

3.4.

- acordul privind încheierea în termenul prevăzut, prin reprezentantul legal al unitătii administrativ-teritoriale, a contractului pentru finantare cu A.F.M.;

 

 

 

3.5.

- angajamentul privind întocmirea documentatiei de achizitie publică, organizarea si derularea procedurii de achizitie publică si realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizitiile publice;

 

 

 

3.6.

- eventualul acord privind asigurarea si sustinerea unei contributii financiare si/sau în natură la realizarea proiectelor, cu mentionarea cuantumului acesteia/echivalentului în lei.

 

 

 

4.

Centralizatorul dosarelor de finantare cuprinde:

 

4.1.

- denumirile solicitantilor;

 

 

 

4.2.

- adresele sediilor solicitantilor;

 

 

 

4.3.

- titlurile proiectelor;

 

 

 

4.4.

- sumele solicitate, în lei;

 

 

 

4.5.

- numerele de înregistrare acordate de registratura coordonatorului dosarelor de finantare.

 

 

 

 

            Concluzii:

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatul analizei conformitătii administrative si a eligibilitătii coordonatorului:

 

ACCEPTAT/RESPINS

 

Evaluator, consilier juridic (numele si prenumele):..............

Data:.................................

Semnătura:................................

 

Presedintele Comisiei de selectare (numele si prenumele):

Data:.................................

Semnătura:................................

 

NOTE:

1. În cadrul rubricii „îndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifează, după caz, cu „Da" sau „Nu" îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv si se vor înscrie comentariile de rigoare.

2. Criteriul prevăzut la pct. 3.6 nu are caracter eliminatoriu.

3. Respingerea dosarului de coordonare determină respingerea tuturor dosarelor de finantare aferente.


 

ANEXA Nr. 7

la Ghidul de finantare

GRILA

pentru analiza conformitătii administrative si eligibilitătii solicitantului

 

Solicitant:........................................................

Coordonator/Judet:.........................................................

Nr. de înregistrare la Administratia Fondului pentru Mediu (A.F.M.) a dosarului de finantare: ...........

Suma solicitată:........................[lei]

 

Criterii/Documente

Îndeplinirea criteriului de eligibilitate

Da

Nu

Comentarii

1.

Dosarul de finantare a fost depus prin coordonator în cadrul sesiunii de depunere organizată de A.F.M., în conditiile prevăzute prin Ghidul de finantare a Programului de îmbunătătire a calitătii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate.

 

 

 

2.

Dosarul de finantare al solicitantului unitate administrativ-teritorială cuprinde:

 

2.1.

- cererea de finantare, în original;

 

 

 

2.2.

- hotărârea consiliului local privind participarea la Program, în copie certificat㠄conform cu originalul" de către secretarul unitătii administrativ-teritoriale;

 

 

 

2.3.

- copia certificatului de înregistrare fiscală, corespunzător formularului cod M.FP 14.13.20.99/2, prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările ulterioare; codul de înregistrare fiscală este atribuit titularului „unitate administrativ-teritorială";

 

 

 

2.4.

- certificat de atestare fiscală, emis de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, valabil la data depunerii la A.F.M., în original;

 

 

 

2.5.

- certificat de atestare fiscală emis de directia taxe si impozite locale, valabil la data depunerii la A.F.M., în original, sau declaratia pe propria răspundere a secretarului unitătii administrativ-teritoriale;

 

 

 

2.6.

- certificat de cazier fiscal, eliberat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, valabil la data depunerii la A.F.M., în original;

 

 

 

2.7.

- fisa perimetrului de ameliorare, în copie certificat㠄conform cu originalul" de către secretarul unitătii administrativ-teritoriale, însotită de: copia schitei perimetrului si declaratia pe propria răspundere a reprezentantului legal, contrasemnată de secretarul unitătii administrativ-teritoriale, din care să rezulte că terenul constituit în perimetru de ameliorare este liber de sarcini, sunt achitate taxele si/sau impozitele aferente, nu face obiectul vreunui litigiu în curs de solutionare la instantele judecătoresti, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică si nu este adus ca aport la capitalul social al vreunei societăti comerciale.

 

 

 

3.

Dosarul de finantare al solicitantului asociatie de proprietari cuprinde:

 

3.1.

- cererea de finantare, în original;

 

 

 

3.2.

- actul constitutiv al asociatiei, în copie certificat㠄conform cu originalul", cu toate modificările si completările ulterioare;

 

 

 

3.3.

- statutul asociatiei, în copie certificat㠄conform cu originalul", cu toate modificările si completările ulterioare;

 

 

 

3.4.

- certificatul de înscriere în Registrul asociatiilor si fundatiilor, în copie legalizată;

 

 

 

3.5.

- certificatul eliberat de instanta competentă, care atestă că asociatia nu a fost radiată din Registrul asociatiilor si fundatiilor, în original si nu mai vechi de 10 zile fată de data depunerii la A.F.M.;

 

 

 

3.6.

- hotărârea adunării generale privind participarea la Program, în copie legalizată;

 

 

 

3.7.

- copia certificatului de înregistrare fiscală, corespunzător formularului cod M.FP 14.13.20.99/2, prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 262/2007, cu modificările ulterioare;

 

 

 

3.8.

- certificat de atestare fiscală, emis de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, valabil la data depunerii la Autoritate, în original;

 

 

 

3.9.

- certificat de atestare fiscală emis de directia taxe si impozite locale, valabil la data depunerii la A.F.M., în original;

 

 

 

3.10.

- certificat de cazier fiscal, eliberat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, valabil la data depunerii la A.F.M., în original;

 

 

 

3.11.

- declaratia, în original, privind activitatea economică a asociatiei de proprietari de terenuri agricole;

 

 

 

 

3.12.

- fisa perimetrului de ameliorare, în copie legalizată, însotită de: schita perimetrului si procesul-verbal privind acordul proprietarului, în copii, precum si declaratia pe propria răspundere a proprietarului, autentificată de un notar public, din care să rezulte că terenul este lipsit de sarcini, sunt achitate taxele si/sau impozitele aferente, nu face obiectul vreunui litigiu în curs de solutionare la instantele judecătoresti, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică si nu este adus ca aport la capitalul social al vreunei societăti comerciale;

 

 

 

3.13.

- a fost prezentată declaratia pe propria răspundere a reprezentantului legal al asociatiei de proprietari, autentificată de un notar public, din care rezultă că, în urma verificărilor documentelor prezentate de către proprietarul asociat, terenul constituit în perimetru de ameliorare este liber de sarcini, sunt achitate taxele si/sau impozitele aferente, nu face obiectul vreunui litigiu în curs de solutionare la instantele judecătoresti, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică si nu este adus ca aport la capitalul social al vreunei societăti comerciale. Declaratia este însotită de certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal al asociatiei, din care reiese că acesta nu are înregistrate fapte de natură penală.

 

 

 

4.

Cererea de finantare:

 

4.1.

- corespunde formularului prevăzut în anexa nr. 1 din Ghidul de finantare;

 

 

 

4.2.

- contine toate elementele, este semnată si stampilată de reprezentantul legal si responsabilul de proiect;

 

 

 

4.3.

- este lizibilă, este corect completată, nu contine stersături sau modificări.

 

 

 

5.

Hotărârea consiliului local privind participarea la Program cuprinde:

 

5.1.

- acordul privind depunerea dosarului de finantare prin coordonator, în cadrul sesiunii de depunere organizate de A.F.M.;

 

 

 

5.2.

- consimtământul privind încheierea, prin reprezentantul legal al unitătii administrativ-teritoriale, a acordului de asociere în vederea contractării finantării proiectului prin coordonator si realizarea investitiei;

 

 

 

5.3.

 

- suprafata terenului agricol degradat care urmează să fie împădurit; sunt precizate suprafata conform fisei perimetrului de ameliorare, precum si suprafata determinată în urma ridicării topografice continută în studiul de fezabilitate;

 

 

 

 

5.4.

- aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici;

 

 

 

5.5.

- acordul cu privire la o eventuală asigurare si sustinere financiară si/sau în natură a contributiei proprii, cu mentionarea cuantumului acesteia/echivalentului în lei;

 

 

 

5.6.

- angajamentul potrivit căruia unitatea administrativ-teritorială nu va întrerupe implementarea proiectului si va actiona în vederea atragerii finantării din alte surse legal constituite, pentru continuarea si finalizarea acestuia, în situatia în care finantarea cheltuielilor eligibile din Fondul pentru mediu este împiedicată în mod obiectiv, ca urmare a aparitiei unor împrejurări de fapt si/sau de drept, imprevizibile la momentul încheierii contractului dintre A.F.M. si coordonator;

 

 

 

5.7.

- acordul privind desemnarea unui responsabil de proiect, care va colabora cu responsabilul coordonator de proiecte pentru toate aspectele tehnico-economice si financiare implicate în desfăsurarea proiectului, pe întregul parcurs al derulării contractului pentru finantare.

 

 

 

6.

Hotărârea adunării generale a asociatiei de proprietari de terenuri agricole privind participarea la Program cuprinde:

 

6.1.

- acordul privind depunerea dosarului de finantare prin coordonator, în cadrul sesiunii de depunere organizate de A.F.M.;

 

 

 

6.2.

- consimtământul privind încheierea, prin reprezentantul legal al asociatiei, a acordului de asociere în vederea contractării finantării proiectului prin coordonator si realizarea investitiei;

 

 

 

6.3.

 

- suprafata terenului agricol degradat care urmează să fie împădurit; sunt precizate suprafata conform fisei perimetrului de ameliorare, precum si suprafata determinată în urma ridicării topografice continută în studiul de fezabilitate;

 

 

 

6.4.

- aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici;

 

 

 

6.5.

- acordul cu privire la o eventuală asigurare si sustinere financiară si/sau în natură a contributiei proprii, cu mentionarea cuantumului acesteia/echivalentului în lei;

 

 

 

6.6.

- angajamentul potrivit căruia asociatia de proprietari nu va întrerupe implementarea proiectului si va actiona în vederea atragerii finantării din alte surse legal constituite, pentru continuarea si finalizarea acestuia, în situatia în care finantarea cheltuielilor eligibile din Fondul pentru mediu este împiedicată în mod obiectiv, ca urmare a aparitiei unor împrejurări de fapt si/sau de drept, imprevizibile la momentul încheierii contractului dintre A.F.M. si coordonator;

 

 

 

 

 

6.7.

- acordul privind desemnarea unui responsabil de proiect, care va colabora cu responsabilul coordonator de proiecte pentru toate aspectele tehnico-economice si financiare implicate în desfăsurarea proiectului, pe întregul parcurs al derulării contractului pentru finantare.

 

 

 

7.

Dosarul de finantare al solicitantului unitate administrativ-teritorială cuprinde:

 

 

 

7.1.

- formularele de raportare contabilă la încheierea ultimului exercitiu financiar, cu viza organelor teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, în copie, însotite de raportul de analiză pe bază de bilant, ultimul raport de audit si ultima balantă de verificare lunară, aferentă anului în curs.

 

 

 

8.

Dosarul de finantare al solicitantului asociatie de proprietari cuprinde:

 

 

 

8.1.

- formularele de raportare contabilă la încheierea ultimului exercitiu financiar, cu viza organelor teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, în copie, însotite de raportul administratorilor/comitetului director si al comisiei de cenzori sau ultimul raport de audit, după caz, precum si ultima balantă de verificare lunară, aferentă anului în curs; asociatia de proprietari cu activitate mai mică de un an a depus ultima balantă de verificare pe anul în curs, transpusă în formular de bilant contabil.

 

 

 

 

            Concluzii:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridic:

Economic:

 

 

 

Rezultatul analizei conformitătii administrative si a eligibilitătii solicitantului:

ACCEPTAT/RESPINS

 

Evaluator, consilier juridic (numele si prenumele):.............................................

Data:.........................................

Semnătura:................................

 

ACCEPTAT/RESPINS

 

Evaluator, economist (numele si prenumele):.............................................

Data:.........................................

Semnătura:................................

 

Presedintele Comisiei de selectare (numele si prenumele):.............................................

Data:.........................................

Semnătura:................................

 

NOTE:

1. În cadrul rubricii „Îndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifează, după caz, cu „Da" sau „Nu" îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv si se vor înscrie comentariile de rigoare.

2. Criteriul prevăzut la pct. 5.5 si 6.5 nu are caracter eliminatoriu.

3. Grila se utilizează si pentru coordonatorul care a depus propriul dosar de finantare, continutul rubricilor destinate solicitantului unitate administrativ-teritorială adaptându-se în mod corespunzător.


 

ANEXA Nr. 8

la Ghidul de finantare

 

DECLARATIE

privind activitatea economică a asociatiei de proprietari de terenuri agricole

 

Subsemnatul, ........................................................................, reprezentant legal al Asociatiei de proprietari..........................................................înregistrată la Judecătoria/Tribunalul................................, cod de înregistrare fiscală............................., cunoscând prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007, precum si dispozitiile Codului penal privind falsul în declaratii, declar pe propria răspundere următoarele:

I. Asociatia

 Nu a înfiintat

societăti comerciale în baza art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările ulterioare.

II. Asociatia

 A înfiintat

societăti comerciale în baza art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările ulterioare.

1. Societătile comerciale înfiintate de Asociatia................sunt:

1.................................................

2.................................................

3.................................................

2. Asociatia..............................................detine actiuni/părti sociale la următoarele societăti comerciale:

1.................................................

2.................................................

3.................................................

3. Asociatia............................................este membră a unei federatii care detine actiuni/părti sociale la următoarele societăti comerciale:

1.................................................

2.................................................

3.................................................

III. Totodată, declar că societătile comerciale la care Asociatia...............................................detine, în mod direct sau prin intermediul unei federatii, actiuni sau părti sociale nu vor fi angajate sub nicio formă în proiectul finantat de Administratia Fondului Pentru Mediu (A.F.M); în caz contrar, sprijinul financiar acordat va fi supus prevederilor legale privind ajutorul de stat. De asemenea, ne obligăm să facem cunoscut A.F.M. dacă Asociatia.............................................detine, în mod direct sau prin intermediul unei federatii, actiuni sau părti sociale ce vor fi angajate în proiectul finantat de A.F.M., pentru a se proceda în conformitate cu legislatia în vigoare în domeniul ajutorului de stat.

IV. Totodată, declar că, în cazul în care printre membrii Asociatiei.......................există operatori economici, acestia nu vor fi angajati sub nicio formă în proiectul finantat de A.F.M.

V. În cazul în care Asociatia...................., în perioada derulării proiectului finantat de A.F.M., se va afla în una dintre situatiile stipulate la pct. II si/sau IV, ne obligăm să informăm A.F.M. cu privire la modificarea survenită.

 

Data.................................

Semnătura si stampila

Reprezentant legal


 

ANEXA Nr. 9

la Ghidul de finantare

 

GRILA DE EVALUARE Sl SELECTARE

a proiectului de împădurire a terenului agricol degradat

 

Solicitant:........................................................

Coordonator/Judet:.........................................................

Nr. de înregistrare la Administratia Fondului pentru Mediu (A.F.M.) a dosarului de finantare: Suma solicitată:........................(lei)

 

 

            A.

 

Criterii de eligibilitate

 

Îndeplinirea criteriului de eligibilitate

Da

Nu

Comentarii

1.

Proiectul se încadrează în cerintele Ghidului de finantare a Programului de îmbunătătire a calitătii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate:

 

 

 

1.1.

- îndeplineste criteriile de eligibilitate cuprinse în art. 10 din Ghidul de finantare;

 

 

 

1.2.

- valoarea totală a investitiei asa cum rezultă din proiectul tehnic nu depăseste valoarea totală a investitiei asa cum a fost prezentată în studiul de fezabilitate (devizul general) si cererea de finantare.

 

 

 

 

            B.

 

Nr. crt.

Criterii de punctaj

Conditii

Punctaj

1.

Pozitia terenului în functie de zona geografică

zonă montană

zonă de deal

zonă de câmpie

10

15

20

2.

Mărimea totală a perimetrelor de ameliorare care urmează a fi împădurite

1 - 10 ha

10 -50 ha

50-100 ha

1 – 10

10 – 15

15 - 20

3.

Gradul de degradare a terenului (conform fisei perimetrului de ameliorare)

slab degradat

moderat degradat

excesiv degradat

10

15

20

4.

Ciclul de productie al pădurii

< 40 ani

40 -80 ani

> 80 ani

10

10 - 15

20

5.

Asigurarea contributiei proprii

1 - 20%

1-20

Punctaj obtinut

 

 

            Concluzii:

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatul evaluării proiectului

SELECTAT/NESELECTAT

 

Evaluator, referent de specialitate (numele si prenumele):......

Data:.........................................

Semnătura:................................

 

Presedintele Comisiei de selectare (numele si prenumele): ....

Data:.........................................

Semnătura:................................

 

NOTĂ:

Pentru a fi selectat în vederea avizării si aprobării finantării, proiectul trebuie să obtină minimum 71 de puncte.


 

ANEXA Nr. 10

la Ghidul de finantare

 

CONTRACT PENTRU FINANTARE NERAMBURSABI

Nr............din.....................

 

Între:

Administratia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod fiscal 14715650, cont nr. RO92TREZ7065017XXX000155 deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucuresti, reprezentată legal prin ...................................... - presedinte, în calitate de Finantator, denumită în continuare A.F.M.,

si

Consiliul Judetean ......................................, cu sediul în municipiul ..............................., str. ............................nr. ........., judetul .................., cod de înregistrare fiscală ........................, cont nr. .................................deschis la.........................................., reprezentat prin .....................................- presedinte, care împuterniceste pe ................................-................., în calitate de Beneficiar, denumit în continuare Beneficiar, a intervenit următorul contract pentru finantare nerambursabilă, denumit în continuare contract:

 

ARTICOLUL 1

Obiectul contractului

 

1.1. A.F.M. acordă Beneficiarului o finantare nerambursabilă, denumită în continuare finantare, în valoare de .............. lei, reprezentând..........% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, pentru implementarea proiectelor de împădurire a terenurilor agricole degradate constituite în perimetre de ameliorare, aprobate spre finantare la nivelul judetului ........................de către A.F.M., denumite în continuare proiecte, în cadrul Programului de îmbunătătire a calitătii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate, denumit în continuare Program, si pentru a căror realizare Beneficiarul a încheiat acord de asociere cu titularii proiectelor.

1.2. Valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectelor este de.................lei.

1.3. În toate cazurile, finantarea se raportează exclusiv la valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectelor mentionate la alin. 1.1.

1.4. Cheltuielile proiectului sunt considerate eligibile dacă sunt îndeplinite următoarele criterii generale:

a) sunt în concordantă cu scopul Programului, sunt necesare si utile pentru desfăsurarea proiectului, sunt prevăzute în cuprinsul contractului pentru finantare si sunt în conformitate cu principiile unui management financiar solid;

b) sunt realizate ulterior perfectării contractului, sunt efectiv realizate pe durata executiei proiectului si respectă prevederile din contract;

c) reflectă costurile reale de piată, figurează în registrele contabile ale Beneficiarului, sunt identificabile si verificabile si sunt sustinute de originalele actelor de plată justificative.

1.5. Prin exceptie de la prevederile alin. 1.4 lit. b), sunt considerate eligibile cheltuielile efectuate pentru elaborarea studiului de fezabilitate, precum si cheltuielile pentru elaborarea sau actualizarea proiectului tehnic si realizarea de materiale cu scop de informare, educatie si constientizare privind protectia mediului (editarea si difuzarea de pliante, brosuri, flyere, afise, producerea si difuzarea de spoturi audiovideo, realizarea si instalarea de bannere si a panourilor de informare eto), acestea putând fi sustinute de către A.F.M. în conditiile si în limita prevăzute în cuprinsul Ghidului de finantare a Programului.

1.6. Cuantumul finantării rezultate în urma procedurilor de analiză, evaluare si selectare, de avizare si aprobare a dosarelor de finantare si a proiectelor aferente devine obligatoriu pentru Beneficiar.

1.7. Beneficiarul acceptă finantarea si se angajează să implementeze proiectele pe propria răspundere.

1.8. Orice plată excedentară efectuată de către A.F.M. constituie plată necuvenită, iar Beneficiarul are obligatia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea A.F.M.

 

ARTICOLUL 2

Destinatia finantării

 

2.1. Finantarea este acordată pentru realizarea proiectelor prevăzute în lista obiectivelor de investitii constituită în anexa nr. 1, Beneficiarul obligându-se să o utilizeze integral si numai în acest scop, conform graficului de finantare nerambursabilă prevăzut în anexa nr. 3.

2.2. Pentru fiecare proiect prevăzut în lista obiectivelor de investitii este întocmit un grafic de finantare nerambursabilă conform anexei nr. 3. Aceasta este numerotată sub forma: „anexa nr. 3/număr proiect conform pozitiei din lista obiectivelor de investitii".

2.3. Anexa nr. 2 „Capitole si subcapitole de cheltuieli eligibile" se numerotează potrivit regulii stabilite în cazul anexei nr. 3.

 

ARTICOLUL 3

Durata contractului si perioada de utilizare a finantării

 

3.1. Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părti si îsi încetează valabilitatea în termen de 30 de zile de la data înregistrării la A.F.M. a ultimului raport de finalizare.

3.2. Durata de executie a unui proiect este de maximum 60 de luni (5 ani), în functie de complexitatea acestuia, începând cu data semnării prezentului contract.

3.3. Perioada de 12 luni calendaristice, calculată începând cu data semnării prezentului contract, reprezintă un an de executie a investitiei.

3.4. Suma neutilizată la finalul executiei unui proiect se consideră anulată si finantarea se diminuează în mod corespunzător.

 

ARTICOLUL 4

Modalitatea de plată

 

4.1. Beneficiarul va utiliza finantarea în mai multe transe, în conformitate cu graficul de finantare nerambursabilă prevăzut în anexa nr. 3.

4.2. Utilizarea finantării se efectuează prin debitarea contului de trezorerie al A.F.M., pe măsura tragerii sumelor si prin creditarea contului nr............................... deschis de către Beneficiar la ..........................., numai pe bază de dosar de decontare verificat si aprobat de A.F.M.

4.3. Debitarea contului A.F.M. se va face în termen de 15 zile de la data stabilită în anexa nr. 3 (care constituie data depunerii dosarului de decontare), în conditiile în care dosarele sunt complete si documentatia continută este corect întocmită.

4.4. În termen de maximum 15 zile de la debitarea contului A.F.M. în baza dosarului de decontare, Beneficiarul este obligat să depună la sediul A.F.M. dovada achitării facturilor de produse, servicii si lucrări aferente proiectelor.

4.5. Valoarea acordată Beneficiarului se calculează prin aplicarea la cheltuielile eligibile aferente fiecărei trageri a procentului aprobat.

4.6. Cheltuielile bancare (comisioanele bancare, diferente de curs valutar etc.) nu constituie cheltuieli eligibile.

 

ARTICOLUL 5

Drepturile si obligatiile părtilor

 

5.1. A.F.M. are dreptul:

a) să verifice, anterior aprobării dosarului de decontare, prin inspectii în perimetrele de ameliorare, la sediile titularilor de proiect, precum si la sediul Beneficiarului, dacă datele declarate de Beneficiar sunt conforme cu realitatea;

b) să solicite Beneficiarului rapoarte privind desfăsurarea proiectelor, precum si orice alt document relevant pentru derularea prezentului contract;

c) să modifice cuantumul finantării acordate sau să rezilieze prezentul contract în situatia neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligatiilor contractuale asumate de către Beneficiar si/sau în cazul în care Beneficiarul comunică date, informatii sau înscrisuri false ori eronate.

5.2. A.F.M. se obligă:

a) să asigure finantarea proiectelor, în conditiile mentionate în prezentul contract, în limita sumelor prevăzute categoriei de proiecte/Programului prin bugetul de venituri si cheltuieli si în limita fondurilor disponibile;

b) să pună la dispozitia Beneficiarului informatiile privitoare la finantare.

5.3. Beneficiarul se obligă:

a) să folosească finantarea numai în scopul si în conditiile în care a fost acordată;

b) să asigure si să sustină contributia proprie pentru realizarea proiectelor, prin modalitatea si în cuantumul în care acestea au fost prevăzute (dacă este cazul);

c) să asigure implementarea proiectelor cu diligenta necesară si eficientă, în conformitate cu prezentul contract, precum si cu legislatia în vigoare si standardele de mediu aplicabile;

d) să respecte prevederile legislatiei în vigoare privind achizitiile publice, pentru achizitionarea de bunuri, servicii sau lucrări din finantarea acordată din Fondul pentru mediu;

e) să fie singurul răspunzător în fata A.F.M. pentru implementarea proiectelor si calitatea lucrărilor;

f) să urmărească si să controleze, prin responsabilul coordonator de proiecte, stadiul realizării lucrărilor pentru fiecare obiectiv de investitii;

g) să asigure înregistrarea în evidenta contabilă a tuturor documentelor privind operatiunile aferente prezentului contract, precum si arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;

h) să furnizeze A.F.M. copii ale situatiilor financiare trimestriale/semestriale si anuale, inclusiv balantele lunare de verificare aferente acestora, si să transmită A.F.M. în termen de maximum 7 zile de la solicitare orice altă informatie sau orice alt document relevant pentru prezentul contract;

i) să informeze A.F.M. si să prezinte documentele corespunzătoare, în termen de 7 zile de la aparitia unor modificări cu privire la informatiile furnizate A.F.M. cu ocazia prezentării dosarului de decontare sau pe parcursul derulării prezentului contract;

j) să plătească toate taxele, impozitele si contributiile pe care le datorează potrivit reglementărilor legale în vigoare;

k) să întocmească si să remită A.F.M. în termen de maximum 30 de zile de la data împlinirii unui an de executie a fiecărui proiect un raport anual detaliat privind stadiul de realizare a investitiilor;

l) să întocmească si să remită A.F.M. în termen de maximum 30 de zile de la finalizarea executiei fiecărui proiect un raport de finalizare detaliat privind realizarea activitătilor;

m) să permită reprezentantilor A.F.M. accesul la perimetrele de ameliorare, sediile titularilor de proiecte, precum si la sediul său, pentru inspectarea activitătilor ce se realizează din finantarea acordată si examinarea registrelor si a evidentelor contabile, precum si a oricărui alt document relevant în legătură cu proiectele;

n) să nu încurajeze/sustină/sponsorizeze/finanteze activităti cu impact negativ asupra mediului, pe întreaga perioada de valabilitate a prezentului contract;

o) să suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale si orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare si încetarea prezentului contract si a tuturor documentelor si activitătilor aferente;

p) să informeze A.F.M. cu privire la orice alocatie/finantare pe care o primeste pe durata executării prezentului contract;

q) să nu întrerupă implementarea proiectelor si să actioneze în vederea atragerii finantării din alte surse legal constituite, pentru continuarea si finalizarea acestora, în situatia în care finantarea din Fondul pentru mediu este împiedicată în mod obiectiv, ca urmare a aparitiei unor împrejurări de fapt si/sau de drept imprevizibile la momentul încheierii prezentului contract;

r) să instaleze în perimetrul de ameliorare, în loc vizibil, un panou de informare inscriptionat cu sintagma „Proiect de împădurire a terenului agricol degradat, finantat de Administratia Fondului pentru Mediu prin intermediul Consiliului Judetean ...............", mentionându-se: denumirea Beneficiarului, suprafata perimetrului de ameliorare, cuantumul finantării si termenul de realizare a lucrărilor;

s) să mentină si să întretină în bună stare, pe toată durata implementării proiectului, panoul de informare prevăzut la lit. r).

 

ARTICOLUL 6

Cazuri de culpă

 

6.1. Nerespectarea de către Beneficiar a oricăreia dintre obligatiile sale asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.

6.2. Constituie caz de culpă si următoarele fapte ale Beneficiarului:

a) face declaratii false sau incomplete pentru a obtine finantarea prevăzută în contract sau furnizează rapoarte si documente ce nu reprezintă realitatea;

b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de coruptie în legătură cu proiectul/proiectele, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

c) împotriva titularilor de proiecte/Beneficiarului a fost demarată procedura de dizolvare/lichidare/desfiintare/ insolventă;

d) situatia economico-financiară a titularilor de proiecte/Beneficiarului nu mai asigură conditii de realizarea a proiectelor;

e) întrerupe, fără avizul prealabil al A.F.M., activitătile pentru care i-a fost acordată finantarea sau efectuează alte operatiuni decât cele care au stat la baza acordării acesteia;


f) abaterea de la legalitate, regularitate si conformitate, precum si orice nerespectare a prevederilor Ghidului de finantare a Programului, precum si a prevederilor prezentului contract, rezultată dintr-o actiune sau omisiune a Beneficiarului si care are ca efect prejudicierea A.F.M.

6.3. A.F.M. va notifica Beneficiarul în maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culpă si, în cazul în care deficientele mentionate în notificare nu sunt înlăturate în maximum 30 de zile de la data notificării, A.F.M. are dreptul să ia următoarele măsuri, fără punerea în întârziere si fără nicio altă formalitate prealabilă:

a) sistarea temporară a utilizării finantării, până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;

b) sistarea definitivă si rezilierea unilaterală a contractului cu recuperarea sumelor virate către Beneficiar, în conditiile Codului de procedură fiscală.

 

ARTICOLUL 7

Încetarea contractului

 

7.1. Încetarea de drept:

a) la expirarea duratei prevăzute în contract;

b) la executarea obligatiilor prevăzute în contract;

c) în cazul imposibilitătii obiective a Beneficiarului de a realiza proiectul, prin denuntare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile;

d) la data interventiei unui act de autoritate;

e) la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului si care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în asa măsură încât îndeplinirea contractului ar fi contrară institutiei si interesului public; acest fapt va fi notificat Beneficiarului în termen de 10 zile de la momentul aparitiei unor astfel de circumstante sau de la momentul în care A.F.M. a avut cunostintă de aparitia unor astfel de circumstante.

7.2. Încetarea prin reziliere, la initiativa A.F.M., în următoarele conditii:

a) Beneficiarul nu îsi îndeplineste obligatiile asumate prin contract;

b) În situatia intervenirii unuia dintre cazurile de culpă prevăzute la art. 6 alin. 6.2.

7.3. În caz de reziliere, Beneficiarul este obligat la plata de daune-interese, în cuantum egal cu suma trasă din finantare, la care se adaugă foloase nerealizate la nivelul ratei dobânzii Băncii Nationale a României.

7.4. Beneficiarul rămâne direct răspunzător pentru toate consecintele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la initiativa sa (inclusiv majorări de întârziere, conform legii fiscale aplicabile creantelor bugetare).

7.5. În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de termenul stabilit pentru prima tragere, Beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.

 

ARTICOLUL 8

Forta majoră si cazul fortuit

 

8.1. Prin fortă majoră si/sau caz fortuit se întelege un eveniment independent de vointa părtilor, imprevizibil si insurmontabil, intervenit după încheierea contractului si care împiedică părtile să îsi execute, total sau partial, obligatiile contractuale.

8.2. Partea care invocă forta majoră are următoarele obligatii: a) să o notifice celeilalte părti în termen de 5 zile de la data aparitiei;

b) să transmită, în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de fortă majoră, certificatul de fortă majoră emis de autoritatea competentă;

c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;

d) să ia orice măsuri care îi stau la dispozitie în vederea limitării consecintelor.

8.3. Dacă nu se procedează la anuntare, în conditiile si termenele prevăzute, partea care invocă forta majoră va suporta toate daunele provocate celeilalte părti prin lipsa notificării.

8.4. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de actiune a fortei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părtilor până la aparitia acesteia.

8.5. Forta majoră, comunicată si dovedită în conditiile alin. 8.2, exonerează de răspundere partea care o invocă.

8.6. Dacă forta majoră si/sau consecintele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părtile se obligă să negocieze cu bună-credintă în vederea identificării solutiei celei mai bune:

a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părti să poată pretinde celeilalte daune-interese;

b) modificarea contractului.

8.7. Prevederile de mai sus se aplică si cazului fortuit.

 

ARTICOLUL 9

Alte clauze

 

9.1. Beneficiarul îsi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate tertilor din culpa sa pe parcursul derulării implementării proiectelor, A.F.M. fiind degrevată integral de orice responsabilitate.

9.2. Beneficiarul îsi asumă integral răspunderea pentru respectarea prevederilor legale cu privire la protectia muncii personalului însărcinat cu implementarea proiectelor.

9.3. În nicio circumstantă si din niciun motiv A.F.M. nu poate fi trasă la răspundere si obligată la plata de daune-interese pe durata desfăsurării proiectelor si, ca urmare, A.F.M. nu va accepta nicio cerere de despăgubire sau plăti suplimentare.

9.4. În cazul în care realizarea proiectului generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala Beneficiarului.

9.5. Contractul, în integralitatea sa, precum si toate drepturile si obligatiile decurgând din acesta nu pot face obiectul cesiunii; în caz de imposibilitate, neimputabilă Beneficiarului, de a executa prevederile contractuale, activitatea poate fi preluată de succesorii săi în drepturi, cu aprobarea prealabilă a A.F.M.

9.6. Beneficiarul va adopta o conduită adecvată prin care va evita conflictul de interese si va informa imediat A.F.M. despre orice situatie care dă nastere sau este posibil să dea nastere unui astfel de conflict.

9.7. A.F.M. si Beneficiarul se angajează să păstreze confidentialitatea documentelor si informatiilor legate de derularea prezentului contract, informatiile putând fi furnizate numai autoritătilor competente, în conditiile legii, sau unor terte părti numai cu acordul părtilor prezentului contract.

9.8. Drepturile de proprietate intelectuală rezultate în urma implementării proiectelor, precum si alte documente legate de acestea vor rămâne în patrimoniul Beneficiarului, care, la solicitarea A.F.M., va acorda acesteia dreptul de a utiliza gratuit si după cum consideră necesar informatia cuprinsă în rapoartele proiectelor, precum si rezultatele obtinute, oricare ar fi forma acestora.

9.9. Beneficiarul are obligatia de a despăgubi din surse proprii A.F.M. pentru toate cheltuielile efectuate împotriva oricăror reclamatii si actiuni în justitie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete de inventie, mărci înregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor) legate de activitătile necesare implementării proiectelor, precum si pentru plata de daune-interese, costuri, taxe si alte cheltuieli de orice natură, aferente violării dreptului de proprietate intelectuală.

9.10. Beneficiarul este de acord ca A.F.M. să publice date privind rezultatele implementării proiectelor.

9.11. Beneficiarul se obligă ca, în orice notă, raport, material publicat, în orice demers publicitar efectuat, în orice formă si orice mediu, cu privire la proiectele implementate sau în curs de implementare, orice referire la acestea în cadrul congreselor, conferintelor, simpozioanelor, seminariilor sau al altor manifestări publice similare ori în relatiile cu mass-media să specifice că investitiile sunt realizate în cadrul Programului derulat de Ministerul Mediului si finantat de A.F.M.

9.12. Neexercitarea de către A.F.M. a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o renuntare la acesta, iar A.F.M. va putea uza de acel drept oricând, până la stingerea tuturor obligatiilor Beneficiarului fată de aceasta.

9.13. În situatia rectificării bugetului de venituri si cheltuieli anual al Fondului pentru mediu si al A.F.M., finantarea se diminuează/se sistează temporar, cu posibilitatea de prelungire a duratei contractului/încetează.

9.14. În cazul în care, referitor la prezentul contract, apar modificări ale legislatiei aplicabile, părtile au obligatia să depună toate diligentele, conform noilor reglementări, astfel încât să nu se abată de la obligatiile stabilite în cuprinsul acestuia.

 

ARTICOLUL 10

Jurisdictie

 

10.1. Orice neîntelegere rezultând din interpretarea si/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.

10.2. În cazul în care o solutie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre solutionare instantei judecătoresti de drept comun în a cărei rază teritorială îsi are sediul A.F.M.

 

ARTICOLUL 11

Notificări

 

11.1. Orice notificare sau solicitare în baza prezentului contract se va face în scris, la următoarele adrese:

a) pentru A.F.M.: municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod postal 060031;

b) pentru Beneficiar:...............................................

11.2. În cazul în care Beneficiarul doreste să fie notificat la o altă adresă sau si-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris la A.F.M.

11.3. Notificările făcute Beneficiarului la adresele mentionate la alin. 11.1 lit. b) sau alin. 11.2 se consideră a fi aduse la cunostinta acestuia.

11.4. Sub conditia ca acestea să fie confirmate ulterior, notificările se pot transmite si prin fax, la numerele telefonice:

a) pentru A.F.M.:........................;

b) pentru Beneficiar:...................

 

ARTICOLUL 12

Amendamente

 

12.1. Prezentul contract, inclusiv anexele acestuia, pot fi modificate si/sau completate numai cu acordul părtilor, consemnat într-un act aditional.

12.2. Cererea de modificare a contractului va fi adresată A.F.M. cu minimum 10 zile înaintea datei la care se doreste să opereze modificarea, cu exceptia cazurilor bine întemeiate si justificate de către Beneficiar.

12.3. Prin exceptie de la prevederile alin. 12.1, nu este necesară întocmirea unui act aditional pentru modificările din coloana nr. 1 din anexa nr. 3 la prezentul contract („Data depunerii dosarului de decontare"), dacă acestea nu implică si modificarea duratei de realizare a proiectelor. În acest caz, sumele neutilizate la tragerile programate se vor reporta la tragerile ulterioare.

12.4. Cererea privind decalarea datei de depunere a dosarului de decontare în conditiile prevăzute la alin. 12.3 se transmite cu cel putin două zile înaintea momentului la care se doreste ca această modificare să intre în vigoare.

 

ARTICOLUL 13

Dispozitii finale

 

13.1. Prezentul contract constituie titlu executoriu potrivit art. 13 alin. (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare, fiind întocmit, interpretat si executat conform legislatiei române si guvernat de aceasta.

13.2. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură notarială de împuternicire, noi, reprezentantii legali ai Beneficiarului, am luat cunostintă de prevederile Codului penal privind falsul în declaratii.

13.3. Anexele.................pe care Beneficiarul declară că le cunoaste si acceptă fac parte integrantă din prezentul contract.

13.4. Prezentul contract s-a semnat la data de .................... la sediul A.F.M., în 4 exemplare, toate având valoare juridică egală, din care 3 exemplare pentru A.F.M.

 

Administratia Fondului pentru Mediu,

Presedinte,

................................

Director buget-finante,

................................

 

Viza Control financiar preventiv

(semnătura/ziua, luna, anul)

 

Director tehnic,

................................

Consilier juridic,

................................

Beneficiar, Consiliul Judetean

................................

 

 

Prin

Presedinte/Împuternicit,

................................

 

 


ANEXA Nr. 1

la Contractul pentru finantare nerambursabilă

Nr............../...................

 

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII

- proiecte de împădurire a terenurilor agricole degradate –

 

Nr. crt.

Beneficiar (coordonator)/ Titular proiect

Finantare acordată din

Fondul pentru mediu

[lei]

0

1

2

Tota general

Consiliul Judetean.............................

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

 

 

 

"n"

 

 

 

Administratia Fondului pentru Mediu,

Presedinte,

................................

Director buget-finante,

................................

 

Viza Control financiar preventiv

(semnătura/ziua, luna, anul)

 

Director tehnic,

................................

Consilier juridic,

................................

Beneficiar, Consiliul Judetean

................................

 

 

Prin

Presedinte/Împuternicit,

................................

 

 

 

ANEXA Nr. 2/1 - n

la Contractul pentru finantare nerambursabilă

Nr............/..........................

 

CAPITOLE Sl SUBCAPITOLE DE CHELTUIELI ELIGIBILE

pentru obiectivul de investitii......................................

Capitole si subcapitole de cheltuieli eligibile

 

 

 

 

 

Administratia Fondului pentru Mediu,

Presedinte,

................................

Director buget-finante,

................................

 

Viza Control financiar preventiv

(semnătura/ziua, luna, anul)

 

Director tehnic,

................................

Consilier juridic,

................................

 

Întocmit: referent de specialitate

(numai exemplarele care rămân la A.F.M.)

................................

 

Beneficiar, Consiliul Judetean

................................

 

 

Prin

Presedinte/Împuternicit,

................................

 

 


ANEXA Nr. 3/1 - n

la Contractul pentru finantare nerambursabilă

Nr............../......................

 

GRAFICUL DE FINANTARE NERAMBURSABI

pentru obiectivul de investitii.......................................

 

Nr. crt.

Data depunerii dosarului de decontare

Suma [lei]

0

1

2

1.

 

 

2.

 

 

 

 

 

„n"

 

 

Total

X

 

 

Administratia Fondului pentru Mediu,

Presedinte,

................................

Director buget-finante,

................................

 

Viza Control financiar preventiv

(semnătura/ziua, luna, anul)

 

Director tehnic,

................................

Consilier juridic,

................................

 

Întocmit: referent de specialitate

(numai exemplarele care rămân la A.F.M.)

................................

 

Beneficiar, Consiliul Judetean

................................

 

 

Prin

Presedinte/Împuternicit,

................................

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.