MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 591/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 591            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Miercuri, 26 august 2009

 

SUMAR

 

DECIZII

 

            5. - Decizie privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

73. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Procedurii privind prognoza consumului de energie electrică a consumatorilor cu putere aprobată mai mare sau egală cu 1 MVA

 

M.88. - Ordin al ministrului apărării nationale privind aprobarea Normelor pentru ocuparea posturilor permanente în străinătate de către personalul Ministerului Apărării Nationale

 

524. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind completarea anexei nr. 1 la Schema de ajutor de minimis „Sprijinirea activitătilor economice în vederea diversificării economiei rurale si a cresterii calitătii vietii în spatiul rural”, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 567/2008

 

1.415. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului si continutului unor documente si formulare utilizate în activitatea de inspectie fiscală la persoane fizice

 

DECIZII

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

DECIZIE

privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

 

În temeiul art. 66 alin. (1) si (3) din Constitutia României, republicată,

 

Articol unic. - Se convoacă Senatul în a doua sesiune ordinară a anului 2009, în ziua de 1 septembrie, orele 15,00.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 25 august 2009.

Nr. 5.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind prognoza consumului de energie electrică a consumatorilor cu putere aprobată mai mare sau egală cu 1 MVA

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) si (9), ale art. 11 alin. (1)si (2) lit. a) si h), precum si ale art. 56 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Procedura privind prognoza consumului de energie electrică a consumatorilor cu putere aprobată mai mare sau egală cu 1 MVA, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Procedura mentionată la alin. (1) este obligatorie pentru consumatorii de energie electrică ce utilizează tarife reglementate si au puterea aprobată mai mare sau egală cu 1 MVA pe loc de consum si pentru furnizorii acestor consumatori.

(3) Furnizorii prevăd în contractele negociate de furnizare a energiei electrice clauze specifice privind modul cum se elaborează si se transmit prognozele de către consumatorii de energie electrică cu putere aprobată mai mare sau egală cu 1 MVA pe loc de consum.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2006 pentru aprobarea Procedurii privind modul în care consumatorii cu tarife reglementate, cu putere maximă contractată mai mare sau egală cu 3 MW, asigură furnizorilor datele necesare la elaborarea prognozei energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.030 din 27 decembrie 2006.

Art. 3. - Furnizorii si consumatorii de energie electrică cu putere aprobată mai mare sau egală cu 1 MVA pe loc de consum vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Entitătile organizatorice din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor cuprinse în prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin intră în vigoare la 5 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 6 august 2009.

Nr. 73.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

privind prognoza consumului de energie electrică a consumatorilor cu putere aprobată mai mare sau egală cu 1 MVA

 

CAPITOLUL I

Scop si domeniu de aplicare

 

Art. 1. - Prevederile procedurii se aplică de următoarele categorii de participanti la piata cu amănuntul de energie electrică aflati pe teritoriul României:

a) furnizorii consumatorilor de energie electrică ce utilizează tarife reglementate, denumiti în continuare furnizori;

b) consumatorii de energie electrică cu putere aprobată mai mare sau egală cu 1 MVA pe loc de consum, care nu si-au exercitat dreptul la eligibilitate, denumiti în continuare consumatori de tip C-1MVA.

Art. 2. - Procedura urmăreste realizarea următoarelor obiective:

a) responsabilizarea părtilor contractante în realizarea prognozelor de consum a energiei electrice pentru furnizarea energiei electrice;

b) minimizarea riscurilor legate de dimensionarea achizitiei energiei electrice pentru consumatorii de tip C-1MVA.

 

CAPITOLUL II

Definitii si abrevieri

 

Art. 3. - În cuprinsul procedurii se aplică următoarele definitii si abrevieri:

1. ANRE Autoritatea Natională de Reglementare în

Domeniul Energiei

2. Consumator Abreviere pentru consumator cu putere de tip C-1MVA aprobată mai mare sau egală cu 1 MVA

3. SN Abreviere pentru abaterile consumului de energie electrică activă realizat fată de cel prognozat, care depăsesc eroarea maximă admisibilă.

4. Perioada de Interval de timp prevăzut în contractul de facturare furnizare pentru care se determină cantitatea de energie electrică si puterile furnizate, valorile respective fiind cuprinse într-o factură. De regulă, pentru consumatorii captivi de tip C-1MVA, intervalul de facturare este luna calendaristică.


5. Eroare de Abaterea relativă, în valori procentuale, prognoză stabilită pe fiecare interval orar, a prognozei de consum transmise furnizorului în raport cu consumul determinat pe baza indicatiilor grupului de măsură si, după caz, a corectiilor stabilite conform prevederilor legale în vigoare.

6. Putere Putere activă (aparentă) maximă simultană aprobată pe care utilizatorul o poate absorbi sau evacua prin instalatia de racordare la reteaua electrică, pentru care se emite avizul tehnic de racordare; se consemnează în avizul tehnic de racordare si este luată în considerare la dimensionarea instalatiei de racordare a utilizatorului respectiv.

 

CAPITOLULUI

Documente de referintă

 

            Art. 4. - Procedura are la bază prevederile Legii energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL IV

Participarea consumatorilor la realizarea prognozei

 

Art. 5. - În vederea fundamentării achizitiei energiei electrice, consumatorii de tip C-1MVAau obligatia de a elabora si a transmite furnizorilor cu care au încheiate sau urmează să încheie contracte de furnizare a energiei electrice, următoarele prognoze orare de consum:

5.1. Prognoza anuală de consum

5.1.1. Prognoza anuală de consum contine cantităti de energie electrică defalcate pe fiecare lună, zi si oră a anului, atasată ca anexă la contractul de furnizare (câte o pagină pentru fiecare lună a anului).

5.1.2. Prognoza pentru anul următor va fi transmisă la cererea furnizorului o dată pe an. Prognoza anuală se transmite în termen de 15 zile de la data în care primeste solicitarea furnizorului.

5.1.3. În cazul în care consumatorul nu transmite în termen datele de prognoză anuală, furnizorul va lua în considerare prognoza transmisă de consumator pentru perioada similară a anului anterior.

5.1.4. În cazul consumatorilor noi, furnizorul va solicita la încheierea contractului de furnizare prognoza de consum defalcată lunar pentru următoarele 12 luni calendaristice, începând cu luna încheierii contractului.

5.2. Prognoza lunară de consum

5.2.1. Prognoza lunară de consum contine cantităti de energie electrică defalcate pe fiecare zi si oră a anului si se transmite furnizorului până la data de 10 a lunii curente pentru luna următoare.

5.2.2. Prognoza lunară de consum se transmite numai în cazul în care consumatorul doreste să modifice cantitătile transmise în prognoza anuală.

5.2.3. În cazul în care consumatorul nu transmite în termen datele de prognoză lunară, datele din prognoza anuală sunt considerate date de prognoză lunară.

5.3. Prognoza zilnică de consum

5.3.1. Prognoza zilnică de consum cu cantităti orare de energie electrică se transmite furnizorului în fiecare zi până la ora 9 pentru ziua următoare, cu exceptia prognozelor pentru zilele de sâmbătă, duminică si luni, care se transmit vineri până la ora 24. în cazuri deosebite precum sărbătorile legale furnizorul convine cu consumatorul perioada de prognoză si data transmiterii acesteia.

5.3.2. Prognoza zilnică de consum va fi transmisă numai în cazul în care consumatorul doreste să modifice cantitătile transmise în prognoza lunară sau anuală.

5.3.3. În cazul în care consumatorul nu transmite în termen datele de prognoză zilnică, conform punctului 5.3.1, datele de prognoză lunară sau, după caz, anuală sunt considerate date de prognoză zilnică.

Art. 6. - Prognozele mentionate la art. 5 vor fi transmise la furnizor într-un format legal, convenit de părti si opozabil în justitie, precum si într-un format informatic anterior convenit care să permită prelucrarea automată a datelor.

Art. 7. - Prin exceptie de la art. 6, consumatorul are dreptul să transmită operativ prognoza zilnică numai în format electronic.

Art. 8. - Prognoza zilnică transmisă cu respectarea art. 5 pct. 5.3, art. 6 si 7 constituie pentru părti clauză contractuală fermă.

 

CAPITOLUL V

Erori de prognoză

 

Art. 9. - Furnizorul facturează consumatorului abaterile suplimentare ale consumului realizat fată de cel prognozat, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.

Art. 10. - Eroarea de prognoză Łj a consumatorului de tip C-1MVAse calculează de către furnizor pentru fiecare oră, conform formulei de mai jos:

 

FORMULA

 

unde:

qmi = cantitatea de energie electrică consumată în ora i de consumator, determinată pe baza măsurătorilor si, după caz, a corectiilor stabilite prin reglementările emise de ANRE;

qpi = cantitatea de energie electrică prognozată de consumator a fi consumată în ora i, în conformitate cu art. 5.

Art. 11. - Eroarea de prognoză maximă admisibilă Łmaxeste egală în modul cu 25%.

 

FORMULA

 

CAPITOLUL VI

Facturarea abaterilor suplimentare ale consumului realizat în raport cu prognoza

 

Art. 12. - Pentru o perioadă de facturare dată, furnizorii facturează suplimentar, în conditiile prezentei proceduri, abaterile consumului de energie electrică activă realizat fată de cel prognozat care depăsesc eroarea maximă admisibilă, utilizând formula următoare:

 

FORMULA

 

unde:

qi = cantitatea orară de energie electrică la care se aplică SNj în cazul în care | Ł j | > Łmax,

qi se calculează cu formula următoare:

 

FORMULA

 

i = ora în care s-a înregistrat depăsirea erorii maxim admisibile;

k = numărul de ore din perioada de facturare în care s-au înregistrat abateri fată de eroarea maxim admisibilă;


Pi = pretul reglementat al energiei electrice pentru intervalul orar în care se încadrează ora i;

fi = coeficient egal cu:

0,15 în orele în care consumul realizat este mai mic decât consumul prognozat, respectiv 0,25 în orele în care consumul realizat este mai mare decât consumul prognozat.

Art. 13. - Pentru facturarea abaterilor suplimentare ale consumurilor orare realizate fată de datele orare prognozate se aplică următoarele reguli:

a) în cazul în care eroarea calculată conform art. 10 este mai mică sau egală cu 25%, nu se facturează abaterile de prognoză;

b) în cazul în care eroarea calculată conform art. 10 este negativă si mai mare în valoare absolută decât 25%, pentru abaterea suplimentară a consumului în raport cu prognoza se aplică 15% din componenta de pret a energiei electrice pentru intervalul orar respectiv, aferentă tarifului reglementat aplicat; în cazul în care eroarea calculată conform art. 10 este pozitivă si mai mare în valoare absolută decât 25%, pentru abaterea suplimentară a consumului în raport cu prognoza se aplică 25% din componenta de pret a energiei electrice pentru intervalul orar respectiv, aferentă tarifului reglementat aplicat.

Art. 14. -Valoarea SN fie se va evidentia pe factura emisă pentru consumul de energie electrică, fie se va factura separat, în anexa la factură se va specifica anul, luna si ora pentru care sunt calculate valorile SNj, precum si cantitătile de energie electrică finale prognozate si cele consumate pentru fiecare oră în care s-au înregistrat erori peste limita admisă.

Art. 15. - În cazul în care constată că nu sunt respectate prevederile prezentei proceduri sau ale contractelor încheiate,

consumatorul de tip C-1MVAare dreptul să conteste la furnizor facturile prin care i se solicită plăti pentru abateri suplimentare de prognoză.

Art. 16. - Prin exceptie de la art. 12 nu se vor calcula SN pentru abaterile suplimentare de la prognoza de consum realizate din motive neimputabile consumatorului, cum ar fi:

a) avarii tehnologice la consumator notificate prin fax sau e-mail furnizorului cel mai târziu în prima zi lucrătoare după producerea evenimentului;

b) reduceri de consum la solicitarea operatorului de retea;

c) evenimente seismice sau meteorologice deosebite, încadrabile la nivel de calamitate.

Art. 17. - Consumatorii de tip C-1MVA vor înregistra toate evenimentele enumerate la art. 16 într-un registru special de evenimente cu care vor proba eventualele contestatii adresate furnizorului.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 18. - Consumatorii de tip C-1MVAsi furnizorii acestora vor aplica prevederile prezentei proceduri în relatiile lor contractuale.

Art. 19. - Consumatorii cărora li se aplică prevederile prezentei proceduri sunt exceptati de la aplicarea prevederilor referitoare la facturarea depăsirii de putere din ordinul ANRE pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii impliciti, în vigoare.

 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor pentru ocuparea posturilor permanente în străinătate de către personalul Ministerului Apărării Nationale

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 74 alin. 4 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2 si 51 din Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 582/2001, precum si ale art. 30 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele pentru ocuparea posturilor permanente în străinătate de către personalul Ministerului Apărării Nationale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La intrarea în vigoare a prezentului ordin se abrogă „M.R.U.-5/2, Norme pentru ocuparea posturilor permanente ale Ministerului Apărării Nationale în străinătate”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M. 106/2006*), completat prin Ordinul ministrului apărării nr. M. 147/2007*).

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării nationale,

Mihai Stănisoară

 

Bucuresti, 17 august 2009.

Nr. M.88.


*) Ordinele nr. M.106/2006 si M.147/2007 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece aveau ca obiect reglementări din sectorul de apărare a tării si securitate natională.


 

ANEXĂ

 

NORME

pentru ocuparea posturilor permanente în străinătate de către personalul Ministerului Apărării Nationale

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Ministerul Apărării Nationale selectionează si trimite personal militar si civil pentru a ocupa posturi permanente în străinătate, denumite în continuare posturi, în cadrul delegatiilor si misiunilor României pe lângă organizatiile internationale, reprezentantele militare nationale, structurile ONU, NATO, UE, OSCE, precum si în cadrul altor structuri internationale la care România este parte.

(2) Termenii si definitiile utilizate în prezentele norme sunt prezentate în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Evidenta posturilor prevăzute la art. 1 si a personalului Ministerului Apărării Nationale care le încadrează se tine de către Departamentul pentru politica de apărare si planificare si Statul Major General prin structurile de resurse umane.

(2) Departamentul pentru politica de apărare si planificare tine evidenta pentru:

a) posturile din cadrul Delegatiei României la NATO;

b) posturile din cadrul Reprezentantei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.

(3) Statul Major General tine evidenta pentru:

a) posturile din cadrul Misiunii permanente a României la ONU;

b) posturile din cadrul Reprezentantei Militare Permanente la OSCE, Reprezentantei Militare a României la NATO si UE, Reprezentantei Statului Major General la Comandamentul Suprem al Fortelor Aliate din Europa - SHAPE si Reprezentantei Nationale de Legătură la Comandamentul Aliat pentru Transformare;

c) posturile de ofiteri de legătură pe lângă comandamentele si agentiile NATO;

d) posturile de administratori la elementele de sprijin national de pe lângă comandamentele NATO;

e) posturile alocate României în structurile NATO si UE, în regim QUOTA, rotational sau de contributie natională voluntară;

f) posturile repartizate Ministerului Apărării Nationale în cadrul initiativelor regionale la care România este parte.

Art. 3. - (1) Posturile prevăzute la art. 1 se ocupă prin concurs/examen, care presupune parcurgerea următoarelor etape:

a) selectia si evaluarea initială a candidatilor pe baza documentelor existente în memoriile originale/dosarele profesionale si a rezultatelor testelor pentru determinarea profilului lingvistic standardizat;

b) interviu;

c) stabilirea ierarhiei finale de către comisia de selectie, în baza evaluării initiale si a rezultatelor obtinute la interviu.

(2) Posturile prevăzute cu grade de generali/similari se ocupă în conformitate cu prevederile normelor privind organizarea si functionarea sistemului de selectie si ierarhizare în vederea evolutiei în carieră a cadrelor militare din Ministerul Apărării Nationale, aprobate prin ordin al ministrului apărării nationale.

Art. 4. - (1) Scopul concursului/examenului este de a evalua si ierarhiza candidatii, în vederea ocupării posturilor.

(2) Pentru organizarea si desfăsurarea concursului/examenului se abilitează următoarele structuri:

a) Directia management resurse umane;

b) Directia personal si mobilizare din cadrul Statului Major General;

c) Serviciul coordonare activităti si resurse din cadrul Departamentului pentru politica de apărare si planificare.

(3) Concursul/examenul se organizează, de regulă, cu minimum 6 luni înainte de data stabilită pentru trimiterea la post sau cu cel putin 30 de zile înainte de această dată, în situatii deosebite precum întoarcerea din misiune înainte de încheierea acesteia din cauza unor motive obiective, lansarea cu întârziere a ofertei de către structurile/organizatiile internationale sau imposibilitatea participării la misiune, din motive obiective, a celor care au câstigat concursul/examenul.

Art. 5. - (1) Posturile scoase la concurs/examen sunt aduse la cunostinta personalului de către structurile care tin evidenta acestora, potrivit art. 2, astfel:

a) prin publicare în Buletinul Informativ al Armatei, în trimestrul al lll-lea al anului precedent celui în care posturile urmează să fie încadrate;

b) prin publicare pesite-ul INTRANET al Ministerului Apărării Nationale, însotite de fisele posturilor;

c) prin transmitere pe cale ierarhică, de către Directia management resurse umane structurilor centrale ale Ministerului Apărării Nationale si celor subordonate nemijlocit ministrului apărării nationale si de către Directia personal si mobilizare structurilor din compunerea si subordinea Statului Major General.

(2) În cazul în care unele posturi trebuie ocupate în timp scurt, în situatiile prevăzute la art. 4 alin. (3), aducerea la cunostinta personalului se realizează numai prin transmitere pe cale ierarhică.

(3) Responsabilitatea aducerii la cunostinta întregului personal revine structurilor de resurse umane de la toate esaloanele.

 

CAPITOLUL II

Organizarea, componenta, competentele si functionarea comisiilor de selectie

 

Art. 6. - (1) În vederea selectiei candidatilor care participă la concurs/examen pentru ocuparea posturilor permanente în străinătate, se constituie comisii de selectie, astfel:

a) Comisia de selectie nr. 1/PS - pentru posturile militare si civile de conducere, precum si pentru posturile de vizibilitate, indiferent de grad/nivel, stabilite în sedinta de analiză si planificare a posturilor;

b) Comisia de selectie nr. 2/PS - pentru posturile militare si civile care nu intră în competenta Comisiei de selectie nr. 1/PS.

(2) Comisia de selectie nr. 1/PS are următoarea componentă:

a) presedinte: loctiitorul sefului/directorul general al Departamentului pentru politica de apărare si planificare, în functie de posturile analizate;


b) vicepresedinte: loctiitorul pentru resurse/operatii si instructie la Statul Major General sau loctiitorul/directorul general adjunct al Directiei generale de informatii a apărării - când se evaluează prin interviu numai candidati pentru posturile specifice din domeniul de activitate;

c) membri: câte un reprezentant din Departamentul pentru politica de apărare si planificare, Directia management resurse umane, Directia personal si mobilizare din Statul Major General, statele majore ale categoriilor de forte ale armatei, iar pentru posturile specifice domeniului de activitate si câte un reprezentant din Directia generală de informatii a apărării, Departamentul pentru relatia cu Parlamentul si informare publică, Departamentul pentru armamente, Directia financiar-contabilă si structura de specialitate din Statul Major General din domeniul de apartenentă al postului pentru care se organizează concursul/examenul;

d) secretar: seful Serviciului coordonare activităti si resurse din cadrul Departamentului pentru politica de apărare si planificare.

(3) Comisia de selectie nr. 2/PS are următoarea componentă:

a) presedinte: loctiitorul pentru resurse/operatii si instructie la Statul Major General, în functie de posturile analizate;

b) vicepresedinte: seful directiei/directorul adjunct din Departamentul pentru politica de apărare si planificare sau seful directiei/loctiitorul sefului Directiei generale de informatii a apărării - numai când se evaluează prin interviu candidati pentru posturile specifice din domeniul de activitate;

c) membri: câte un reprezentant din Departamentul pentru politica de apărare si planificare, Directia management resurse umane, Directia personal si mobilizare din Statul Major General, statele majore ale categoriilor de forte ale armatei, iar pentru posturile specifice domeniului de activitate si câte un reprezentant din Directia generală de informatii a apărării, Departamentul pentru relatia cu Parlamentul si informare publică, Departamentul pentru armamente, Directia financiar-contabilă si structura de specialitate din Statul Major General din domeniul de apartenentă al postului pentru care se organizează concursul/examenul;

d) secretar: un ofiter din Directia personal si mobilizare a Statului Major General.

(4) Comisiile de selectie îsi desfăsoară activitatea în prezenta a cel putin 2/3 din totalul membrilor acestora.

Art. 7. - (1) Structurile care desemnează reprezentanti în comisiile de selectie nominalizează persoana care urmează să participe la sedinte, astfel încât nivelul de reprezentare să fie pentru Comisia de selectie nr. 1/PS de cel putin sef sectie/birou cu grad de colonel/echivalent civil, iar pentru Comisia de selectie nr. 2/PS, cu grad/echivalent civil cel putin egal cu cel al candidatilor evaluati, iar experienta/pregătirea acestora să fie în domeniul de specialitate al posturilor scoase la concurs/examen.

(2) Secretariatul comisiei de selectie informează structurile în cauză despre data si locul de desfăsurare a sedintei, posturile scoase la concurs/examen, precum si gradele candidatilor care urmează a fi evaluati.

(3) Gradul/echivalentul civil al membrilor comisiilor de selectie nu poate fi mai mare decât al presedintelui comisiei de selectie.

Art. 8. - Repartizarea posturilor pe comisii de selectie se face de către Comisia de selectie nr. 1/PS, într-o sedintă de analiză si planificare, după lansarea ofertei de posturi si se trimite de către secretariatul acesteia la Directia management resurse umane si la secretariatul Comisiei de selectie nr. 2/PS. Art. 9. - Pentru rezolvarea problemelor tehnice de organizare si desfăsurare a concursului/examenului se înfiintează secretariatul tehnic al comisiei de selectie, denumit în continuare secretariat, după cum urmează:

a) pentru Comisia de selectie nr. 1/PS - 2 sau 3 membri din cadrul Serviciului coordonare activităti si resurse din cadrul Departamentului pentru politica de apărare si planificare;

b) pentru Comisia de selectie nr. 2/PS - 2 sau 3 membri din cadrul Directiei personal si mobilizare a Statului Major General.

 

CAPITOLULUI

Organizarea si desfăsurarea concursului/examenului

 

SECTIUNEA 1

Selectia si evaluarea initială a candidatilor

 

Art. 10. - Etapa de selectie a candidatilor cuprinde:

a) înscrierea candidatilor pe bază de raport personal în care acestia nominalizează posturile pentru care optează;

b) centralizarea datelor si documentelor necesare analizei candidatilor: raportul personal, fisa cu principalele date întocmită de către structura de resurse umane, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, memoriul original/dosarul profesional al candidatului si înaintarea acestora, pe cale ierarhică, la structurile abilitate pentru desfăsurarea etapelor concursului/examenului, potrivit prezentului ordin;

c) analiza îndeplinirii de către candidatii propusi a cerintelor de personal prevăzute în fisele posturilor: grad, categorie de forte ale armatei, armă/specialitate militară, permis de conducere, abilităti în lucrul cu computerul, experientă în domeniu si evaluarea initială pe baza datelor din documentele de evidentă a personalului;

d) sustinerea testelor pentru determinarea profilului lingvistic standardizat de către candidatii care îndeplinesc cerintele de personal din fisele posturilor;

e) sustinerea testului de specialitate de către candidatii care participă la concurs/examen pentru ocuparea posturilor din domeniul financiar.

Art. 11. - (1) Pentru selectia candidatilor se abilitează următoarele structuri:

a) Directia management resurse umane, pentru personalul din structurile centrale ale Ministerului Apărării Nationale si cele subordonate nemijlocit ministrului apărării nationale, pentru activitătile prevăzute la art. 10 lit. c) si d);

b) Directia personal si mobilizare, pentru personalul din Statul Major General si structurile subordonate acestuia, pentru activitătile prevăzute la art. 10 lit. b) si c);

c) Directia financiar-contabilă, pentru activitătile prevăzute la art. 10 lit. e);

d) Comandantii/sefii unitătilor militare si structurile de resurse umane de la toate esaloanele, pentru activitătile prevăzute la art. 10 lit. a) si b).

(2) În urma desfăsurării selectiei, candidatii sunt declarati „admisi” sau „respinsi”.

Art. 12. - (1) Evaluarea initială a candidatilor declarati admisi se face de către Directia management resurse umane care stabileste nota pentru experienta profesională corespunzător cerintelor postului, potrivit anexei nr. 3, si trimite tabelul centralizator secretariatului comisiei de selectie.


(2) Candidatii care nu îndeplinesc cerintele de personal din fisele posturilor sau au obtinut calificative inferioare celui de „bun” în aprecierile de serviciu/evaluările profesionale individuale din ultimii 3 ani de activitate, au fost judecati si găsiti vinovati de către consiliile de onoare si/sau de judecată sau au fost condamnati cu suspendarea conditionată a executării pedepsei si mentinuti în activitate sunt declarati „respinsi” si nu pot participa la interviu.

(3) Tabelele cu candidatii declarati „respinsi”, cu precizarea standardului care nu a fost îndeplinit, sunt întocmite de Directia management resurse umane si trimise structurilor centrale ale Ministerului Apărării Nationale de unde provin candidatii.

 

SECTIUNEA a 2-a

Organizarea si desfăsurarea interviului

 

Art. 13. - Interviul se organizează pe posturi si se desfăsoară individual, în ordine alfabetică, cu fiecare dintre candidati, de regulă, în limba engleză.

Art. 14. - (1) În cadrul interviului se evaluează următoarele criterii:

a) cunostintele din tematica generală;

b) cunostintele de specialitate din domeniul de referintă al postului;

c) capacitatea de comunicare.

(2) Tematica si bibliografia generală pentru sustinerea interviului sunt prevăzute în anexa nr. 4.

(3) Tematica si bibliografia specifică domeniului de apartenentă al postului pentru care se organizează interviul se stabilesc de către structurile de specialitate din cadrul Ministerului Apărării Nationale si se comunică secretariatelor comisiilor de selectie cu cel putin 30 de zile înainte de data desfăsurării interviului.

Art. 15. - (1) Durata interviului pentru fiecare candidat este de aproximativ 30 de minute, iar rezultatele se concretizează în fisa de evaluare a candidatului, prevăzută în anexa nr. 5.

(2) Fisa de evaluare a candidatului se completează individual de către fiecare membru al comisiei, care acordă note pe o scară de la 1 la 10 la rubricile D2, D3 si D4.

Art. 16. - (1) Nota pentru fiecare criteriu la interviu este dată de media aritmetică a notelor acordate de către fiecare membru al comisiei de selectie.

(2) În situatia în care între notele acordate de membrii comisiei de selectie există diferente mai mari de 3 puncte, notele cea mai mare si cea mai mică acordate se anulează, iar nota finală la fiecare criteriu al interviului se calculează pe baza mediei aritmetice a notelor rămase.

(3) Nota finală se calculează după formula prevăzută în anexa nr. 5.

(4) Candidatii care nu obtin cel putin 6 la nota acordată la criteriile D2 si D3 sunt declarati „respinsi”.

Art. 17. - Rezultatele se comunică participantilor la terminarea concursului/examenului pentru fiecare post în parte.

Art. 18. - (1) Pentru organizarea si desfăsurarea interviului secretariatul are următoarele atributii:

a) solicită structurilor prevăzute la art. 6 alin. (2) si (3) desemnarea reprezentantilor în cadrul comisiei de selectie;

b) solicită structurilor de specialitate stabilirea tematicii si bibliografiei aferente domeniului de apartenentă al postului pentru care se organizează concursul/examenul;

c) informează Directia management resurse umane, Directia personal si mobilizare si membrii comisiei de selectie despre data si locul desfăsurării interviului si le trimite fisele posturilor scoase la concurs/examen, tematica si bibliografia aferentă domeniului de apartenentă al postului pentru care se organizează concursul/examenul;

d) pregăteste fisele de evaluare ale candidatilor, conform modelului prezentat în anexa nr. 5;

e) completează rubrica „Experienta profesională” corespunzătoare cerintelor postului (D1) din fisa de evaluare a candidatului cu nota acordată de Directia management resurse umane pentru experienta profesională corespunzător cerintelor postului;

f) pune la dispozitia membrilor comisiei de selectie fisele de evaluare necesare interviului, conform modelului prezentat în anexa nr. 5, tabelul cu evaluarea initială a candidatilor si fisele cu principalele date ale acestora;

g) centralizează rezultatele din fisele de evaluare pentru interviu si aduce la cunostinta comisiei de selectie rezultatele finale;

h) comunică Directiei management resurse umane si structurilor care tin evidenta posturilor, potrivit art. 2, rezultatele finale ale concursului/examenului.

(2) Pentru organizarea si desfăsurarea interviului Directia management resurse umane are următoarele atributii:

a) informează structurile pentru care are competente de selectie despre: data si locul desfăsurării interviului, tematica, bibliografia si tinuta pentru interviu cu cel putin 20 de zile înainte de desfăsurarea acestuia;

b) comunică structurilor centrale ale Ministerului Apărării Nationale si celor subordonate nemijlocit ministrului apărării nationale rezultatele finale ale concursului/examenului, inclusiv tabelul cu candidatii declarati „respinsi” si standardul care nu a fost îndeplinit.

(3) Pentru organizarea si desfăsurarea interviului Directia personal si mobilizare are următoarele atributii:

a) informează candidatii din Statul Major General si structurile subordonate acestuia, declarati admisi în urma desfăsurării procesului de selectie, prin structurile din care provin, despre: data si locul desfăsurării interviului, tematica, bibliografia si tinuta pentru interviu cu cel putin 20 de zile înainte de desfăsurarea acestuia;

b) comunică rezultatele finale ale concursului/examenului structurilor din Statul Major General si celor subordonate acestuia, inclusiv tabelul cu candidatii declarati „respinsi” si standardul care nu a fost îndeplinit.

Art. 19. - Pentru stabilirea salariului de bază al personalului civil care urmează să ocupe posturi permanente ale Ministerului Apărării Nationale în străinătate, performanta profesională a salariatului, respectiv punctajul total realizat la angajare se obtin prin împărtirea notei finale la 2.

 

SECTIUNEA a 3-a

Stabilirea ierarhiei finale si numirea la post

 

Art. 20. - (1) Ierarhia finală a candidatilor se stabileste pe baza notei finale.

(2) În cazul în care 2 sau mai multi candidati la acelasi post au rezultate egale, acestia se departajează pe baza mediei notelor acordate de membrii comisiei la cunostintele de specialitate din domeniul de referintă al postului. în situatia în care egalitatea persistă, departajarea se efectuează în baza mediei notelor obtinute la celelalte criterii, în următoarea ordine: experientă profesională, cunostinte din tematica generală si capacitatea de comunicare.

Art. 21. - După stabilirea ierarhiei finale, personalul nominalizat pentru ocuparea posturilor se testează psihologic si se examinează din punct de vedere medical, astfel:

a) testare psihologică - de către Laboratorul de psihologie al Statului Major General;

b) examinare medicală - la Spitalul Clinic de Urgentă Militar Central „Dr. Carol Davila”.

Art. 22. - (1) Raportul cu ierarhia finală a candidatilor si propunerile de nominalizare se semnează de către presedintele comisiei de selectie si se înaintează spre aprobare ministrului apărării nationale în termen de 7 zile lucrătoare de la data desfăsurării concursului/examenului.

(2) În situatia în care pentru ocuparea unui post sunt mai multi candidati, cel clasat pe primul loc este declarat câstigător după aprobarea raportului de către ministrul apărării nationale.

Art. 23. - Structurile care tin evidenta posturilor initiază demersurile necesare ocupării posturilor de către candidatii declarati câstigători.

Art. 24. - (1) În situatia în care personalul aprobat pentru ocuparea unui post a fost declarat respins la testele prevăzute la art. 21 sau se retrage ulterior din motive obiective - probleme personale, de familie, medicale, aceasta determină în mod automat trimiterea la post a candidatului clasat pe locul următor, după testarea psihologică si examinarea medicală.

(2) În situatiile prevăzute la alin. (1), când la selectie nu au mai participat si alti candidati, se organizează o nouă selectie.

Art. 25. - Candidatii pot contesta rezultatele, în scris, în termen de 24 de ore de la luarea la cunostintă a rezultatului. Contestatia se adresează presedintelui comisiei de selectie, se depune la secretariat si se solutionează în termen de 5 zile lucrătoare de la depunere.

Art. 26. - (1) Comisia de solutionare a contestatiilor are următoarea componentă:

a) presedinte: loctiitorul sefului Departamentului pentru relatia cu Parlamentul si informare publică;

b) membri: câte un reprezentant al Directiei pentru relatia cu Parlamentul si asistentă juridică, Departamentului pentru politica de apărare si planificare, Directiei management resurse umane, Directiei personal si mobilizare, Directiei generale de informatii a apărării sau al structurii de specialitate din Statul Major General din domeniul de apartenentă al postului pentru a cărui încadrare se organizează concursul/examenul.

(2) Comisia de solutionare a contestatiilor are în componenta sa ofiteri cu gradul cel putin egal cu gradul persoanei care a depus contestatia. Persoanele care au făcut parte din comisia de selectie nu pot face parte din comisia de solutionare a contestatiilor.

(3) Actul de constatare, întocmit în urma analizării contestatiilor, se trimite presedintelui comisiei de selectie care a condus sedinta, în vederea înaintării acestuia către ministrul apărării nationale, împreună cu documentele întocmite de comisia de selectie, pentru luarea deciziei.

(4) Rezultatul contestatiei se aduce la cunostinta petentului după solutionare.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 27. - (1) Personalul care îsi încheie mandatul se încadrează în functii, cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.

(2) Personalul care se înapoiază de la post poate candida din nou pentru ocuparea unui post permanent în străinătate, după o perioadă de timp cel putin egală cu durata mandatului anterior, cu exceptia persoanelor care candidează pentru încadrarea posturilor NON-QUOTA, cu aprobarea ministrului apărării nationale.

Art. 28. - Personalul aflat la post nu poate participa pe durata mandatului la concursurile/examenele organizate de Ministerul Apărării Nationale pentru ocuparea altor posturi permanente în străinătate.

Art. 29. - (1) Limita de vârstă pentru trimiterea la post a personalului din Ministerul Apărării Nationale este dată de principiul folosirii în tară a acestuia, după încheierea mandatului, pentru o perioadă de timp cel putin egală cu durata unui mandat.

(2) Exceptie de la prevederile alin. (1) fac ofiterii cu gradul de colonel/comandor a căror limită de vârstă pentru trimiterea la post este dată de principiul utilizării în tară a acestora pentru o perioadă de cel putin 6 luni după încheierea mandatului ce urmează a fi efectuat în străinătate.

Art. 30. - Pentru lărgirea bazei de selectie si oferirea de sanse egale cât mai multor candidati care îndeplinesc cerintele de specialitate ale posturilor, până la armonizarea metodologiei de testare a competentelor lingvistice cu cea folosită în cadrul structurilor NATO, sunt admisi la interviu următorii:

a) pentru posturile de reprezentare natională, candidatii cu nivel de competentă lingvistică inferior cu o treaptă la cele 4 deprinderi fată de nivelul cerut de fisa postului, dar nu mai mic de nivelul 2;

b) pentru posturile din comandamente NATO/UE cu nivel 4 de cunoastere a limbii străine, candidatii cu nivel de competentă lingvistică inferior cu o treaptă la cele 4 deprinderi, iar pentru posturile cu nivel 3 se admit candidati cu nivel inferior cu o treaptă, respectiv nivel 2, la două deprinderi.

Art. 31. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

GLOSAR

Termeni si definitii

 

Mandat - perioada de ocupare a postului permanent în străinătate

Posturi de vizibilitate - posturi internationale, indiferent de grad, stabilite în sedinta de analiză si planificare a posturilor, care prin natura atributiilor din fisa postului determină o pozitie prioritară în relatia cu celelalte posturi din cadrul organismelor internationale

Posturi permanente în străinătate - posturi din structurile internationale sau structurile de reprezentare natională în străinătate pentru care durata misiunii este de cel putin 1 an si care se încadrează prin eliberarea personalului din functiile detinute în tară si numirea în functiile respective din străinătate

Posturi QUOTA - posturi permanente din structurile militare internationale pe care o natiune membră a organizatiei din care fac parte posturile a acceptat să le încadreze pe termen nedefinit

Posturi NON-QUOTA - posturi permanente din structurile militare internationale deschise tuturor natiunilor membre care se încadrează cu persoana selectionată de structura internatională dintre candidatii nominalizati de natiuni, pe durata unui tur de serviciu

Posturi VNC - posturi permanente din structurile NATO pe care o natiune membră a Aliantei a acceptat să le încadreze pe termen limitat, de 1-3 ani, pentru a sprijini activitatea unui comandament pentru un proiect delimitat în timp

PS - posturi în străinătate

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

FISA

cu principalele date de evaluare ale candidatilor pentru selectia organizată în vederea ocupării posturilor permanente în străinătate

 

- model -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidat

(gradul, arma/specialitatea militară, numele, prenumele tatălui si prenumele)

Functia pe care este încadrat

 

Data numirii în functie

 

Postul pentru care candidează

 

Vechimea în grad

(Anul ultimei înaintări în grad)

Limita de vârstă în grad

(Anul împlinirii)

Data si locul nasterii

(data nasterii, localitatea, judetul)

Stare civilă

 

Limbi străine

engleza

(nivelul PLS, data obtinerii)

 

(nivelul PLS, data obtinerii)

 

(nivelul PLS, data obtinerii)

Abilităti în lucrul cu computerul

 

Permis de conducere

(categoriile detinute si anul obtinerii acestora)

Calificativele în aprecierile de serviciu pe ultimii 3 ani

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiuni evaluate

Detalii

EXPERIENTĂ PROFESIONALĂ

C1

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENTĂ INTERNATIONALĂ

C2

 

 

 

 

 

 

 

(Seful structurii de resurse umane)

(data)

(Candidat)

(data)

 

NOTE:

1. Pentru cele două dimensiuni evaluate se înscriu functia/misiunea, structura, locul si perioada numirii începerii/terminării (încetării) acesteia (zi, lună, an).

2. Se trec functiile/misiunile din ultimii 10 ani de activitate, corespunzătoare domeniului de apartenentă al functiei scoase la concurs/examen.


 

ANEXA Nr. 3

la norme

 

CRITERIILE

care se iau în calcul la stabilirea notei pentru experienta profesională corespunzătoare cerintelor postului

 

- model -

 

 

 

 

 

Criteriul evaluat

Puncte

Observatii

1. Experientă profesională corespunzătoare cerintelor postului

Sub un an

2 puncte

 

Intre 1 si 3 ani

+ 1,5 punct pentru fiecare an

 

Peste 3 ani

+ 6 puncte

 

2. Experientă în misiuni si/sau posturi internationale

Mai mică sau egală cu 6 luni

0,5 puncte

 

între 6 luni si 1 an

1 punct

 

Peste un an

2 puncte

 

 

NOTE:

1. Nota finală se stabileste prin însumarea punctelor obtinute la cele două criterii.

2. La primul criteriu, fractiunile peste 6 luni se rotunjesc la un an, iar cele sub 6 luni nu se iau în considerare.

 

ANEXA Nr. 4 la norme

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA GENERALĂ

pentru sustinerea interviului

 

A. Tematica generală

1. Evolutii relevante ale mediului international de securitate după anul 1990

2. Eforturile comunitătii internationale de răspuns la principalele amenintări si riscuri la adresa securitătii globale

3. Transformarea NATO:

3.1. Structura si principalele misiuni ale NATO

3.2. Sistemul de planificare a apărării în NATO

3.3. Parteneriate NATO

4. Mecanisme de cooperare interinstitutională ale organizatiilor internationale în domeniul securitătii (NATO, UE, ONU, OSCE)

5. Obiectivele politicii europene de securitate si apărare si mecanismele de implementare

6. Structura si principalele obiective ale ONU. Procesul de reformă al organizatiei

7. Structura si principalele obiective ale OSCE

8. Operatii si misiuni NATO, UE, ONU, OSCE

B. Bibliografia generală

1. Strategia de securitate natională a României, www.mapn.ro, www.presidency.ro

2. Carta Albă a Apărării, www.mapn.ro/diepa/

3. Strategia natională de apărare a României

4. Strategia militară a României, www.mapn.ro

5. NATO Handbook, NATO Office of Information and Press, www.nato.int, www.mapn.ro

6. Documentele summiturilor si reuniunilor ministeriale NATO, www.nato.int

7. Conceptul strategic al NATO, Washington 1999, www.nato.int

8. Strategia europeană de securitate, www.europa.eu.int

9. Carta ONU, www.un.org

10. OSCE Handbook, www.osce.org

11. www.europa.eu.int

12. www.un.org

13. www.osce.org


 

ANEXA Nr. 5

la norme

 

FISA DE EVALUARE A CANDIDATULUI

 

- model -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele candidatului:

Data evaluării:

Codul postului:

Aspectul care va fi notat

Se notează candidatul în limitele stabilite pentru fiecare aspect.

Experientă profesională corespunzătoare cerintelor postului (D1)

Cunostinte din tematica generală

(D2)

Nu are cunostinte

1-4

 

Are cunostinte superficiale

5-6

Cunoaste bine domeniul

7-8

Posedă un bagaj bogat de cunostinte, duse chiar la nivel de subtilitate

9

Are o pregătire de exceptie

10

Cunostintele de specialitate din domeniul de referintă al postului

(D3)

Cunostinte elementare

1-4

 

Cunostinte minime în domeniul de specialitate

5-6

Dispune de cunostinte bune

7-8

Este foarte bine informat asupra domeniului

9

Cunostinte exceptionale asupra domeniului căruia îi apartine postul si a altora înrudite

10

Capacitatea de comunicare (D4)

Exprimare cu multe greseli

1-4

 

Trece de la o idee la alta, vocabularul fiind sărac

5-6

Are unele dificultăti în exprimare

7-8

Transmite clar, logic si precis ideile

9

Are o exprimare fluentă, elocventă, utilizând un vocabular bogat

10

 

Functia/Structura

Secretarul comisiei de selectie nr.......

(gradul)

(gradul)

(numele si prenumele)

(numele si prenumele)

 

Data:

Ora:

 

NOTĂ:

Nota finală se calculează după următoarea formulă:

Nf = D1 x 0,20 + D2 x 0,20 + D3 x 0,50 + D 4 x 0,10, unde:

Nf reprezintă nota finală;

D1 reprezintă nota acordată pentru experienta profesională corespunzător cerintelor postului;

D2, D3, D4 reprezintă media notelor acordate de membrii comisiei de selectie pentru fiecare candidat.


 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind completarea anexei nr. 1 la Schema de ajutor de minimis „Sprijinirea activitătilor economice în vederea diversificării economiei rurale si a cresterii calitătii vietii în spatiul rural”, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 567/2008

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 80.596 din 6 august 2009 întocmit de Directia generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru PNDR,

în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) si cele ale anexei nr. II la Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.698/2005,

tinând cont de prevederile măsurilor axei 3 - Calitatea vietii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. CE (2008) 3.831 din 16 iulie 2008,

având în vedere prevederile art. 1, 21 si 23 din Hotărârea Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul National de Dezvoltare Rurală 2007-2013, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.998 din 15 decembrie 2006 pentru aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul privind ajutorul de minimis,

având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007,

în temeiul art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa nr. 1 la Schema de ajutor de minimis „Sprijinirea activitătilor economice în vederea diversificării economiei rurale si a cresterii calitătii vietii în spatiul rural”, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 567/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 656 din 17 septembrie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La sectiunea N - Activităti de servicii administrative si activităti de servicii-suport, înainte de diviziunea 78 se introduce o nouă diviziune, diviziunea 77, cu următorul cuprins:

 

Diviziune

Grupă

Clasă

CAEN Rev. 2

CAEN Rev. 1

ISIC

Rev. 4

„77

 

 

SECTIUNEA N - ACTIVITĂTI DE SERVICII ADMINISTRATIVE SI ACTIVITĂTI DE SERVICII-SUPORT

 

 

 

772

 

Activităti de închiriere si leasing*) cu bunuri personale si gospodăresti

 

 

 

 

7722

închirierea de casete video si discuri (CD-uri, DVD-uri)

7140*

7722

 

 

7729

Activităti de închiriere si leasing cu bunuri personale si gospodăresti n.c.a.

7140*

7729

 

773

 

Activităti de închiriere si leasing*) cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile

 

 

 

 

7731

Activităti de închiriere si leasing cu masini si echipamente agricole

7131

7730*

 

 

7732

Activităti de închiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii

7132*

7730*

 

 

7733

Activităti de închiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)

7133

7730

 

 

7739

Activităti de închiriere si leasing cu masini, echipamente si bunuri tangibile

Sunt permise numai activităti de închiriere a rulotelor special dotate pentru păstrarea produselor agroalimentare în vederea valorificării.

7121*

7132*

7134

7730*


*) Cu exceptia leasingului operational - conform fisei măsurii 312 acesta nu reprezintă o cheltuială eligibilă”.

 

            Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 13 august 2009.

Nr. 524.

 


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea modelului si continutului unor documente si formulare utilizate în activitatea de inspectie fiscală la persoane fizice

 

În temeiul dispozitiilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

având în vedere prevederile art. 86, 109 si art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si pct. 106.1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2004,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul si continutul următoarelor documente utilizate în activitatea de inspectie fiscală la persoane fizice:

a) Raport de inspectie fiscală, încheiat la persoane fizice, prevăzut în anexa nr. 1a);

b) Instructiunile privind continutul si obiectivele minimale ale Raportului de inspectie fiscală, încheiat la persoane fizice, prevăzute în anexa nr. 1b);

c) Raport de inspectie fiscală pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare, încheiat la persoane fizice, prevăzut în anexa nr. 2a);

d) Instructiunile privind continutul si obiectivele minimale ale Raportului de inspectie fiscală pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare, încheiat la persoane fizice, prevăzute în anexa nr. 2b).

Art. 2. - Se aprobă modelul si continutul următoarelor formulare utilizate în activitatea de inspectie fiscală la persoane fizice:

a) Decizie de impunere privind impozitul pe venit, stabilit de inspectia fiscală, pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităti economice nedeclarate organelor fiscale, prevăzută în anexa nr. 3a);

b) Instructiunile de completare a formularului „Decizie de impunere privind impozitul pe venit, stabilit de inspectia fiscală, pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităti economice nedeclarate organelor fiscale”, prevăzute în anexa nr. 3b);

c) Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de păstrare a formularului „Decizie de impunere privind impozitul pe venit, stabilit de inspectia fiscală, pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităti economice nedeclarate organelor fiscale”, prevăzute în anexa nr. 3c);

d) Decizia de impunere pentru solutionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare, prevăzută în anexa nr. 4a);

e) Instructiunile de completare a formularului „Decizia de impunere pentru solutionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare”, prevăzute în anexa nr. 4b);

f) Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de păstrare a formularului „Decizia de impunere pentru solutionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare”, prevăzute în anexa nr. 4c);

g) Decizia de impunere privind taxa pe valoarea adăugată si alte obligatii fiscale stabilite de inspectia fiscală la persoane fizice, care realizează venituri impozabile din activităti economice nedeclarate organelor fiscale, prevăzută în anexa nr. 5a);

h) Instructiunile de completare a formularului „Decizia de impunere privind taxa pe valoarea adăugată si alte obligatii fiscale stabilite de inspectia fiscală la persoane fizice, care realizează venituri impozabile din activităti economice nedeclarate organelor fiscale”, prevăzute în anexa nr. 5b);

i) Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de păstrare a formularului „Decizia de impunere privind taxa pe valoarea adăugată si alte obligatii fiscale stabilite de inspectia fiscală la persoane fizice, care realizează venituri impozabile din activităti economice nedeclarate organelor fiscale”, prevăzute în anexa nr. 5c).

Art. 3. - Competenta de a stabili obligatii fiscale pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităti economice nedeclarate organelor fiscale revine organelor fiscale cu atributii de administrare a veniturilor statului.

Art. 4. - Prin exceptie de la art. 3, competenta de a stabili obligatii fiscale pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităti economice nedeclarate organelor fiscale revine si organelor de inspectie fiscală care au constatat, prin actiuni de inspectie fiscală, că persoana fizică a obtinut venituri impozabile.

Art. 5. - (1) Obligatiile fiscale vor fi stabilite de organele de inspectie fiscală la persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităti economice nedeclarate organelor fiscale, numai pentru perioada în care s-a constatat că acestea au desfăsurat activitatea.

(2) Dacă activitatea a fost desfăsurată pe parcursul mai multor ani fiscali, atunci impozitul pe venit va fi stabilit pe fiecare an fiscal.

Art. 6. - Rezultatele actiunilor de inspectie fiscală, efectuate la persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităti economice nedeclarate organelor fiscale, se înscriu în raportul de inspectie fiscală prevăzut la art. 1 lit. a) si stau la baza emiterii Deciziei de impunere privind impozitul pe venit, stabilit de inspectia fiscală, pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităti economice nedeclarate organelor fiscale si/sau a Deciziei de impunere privind taxa pe valoarea adăugată si alte obligatii fiscale stabilite de inspectia fiscală la persoane fizice, care realizează venituri impozabile din activităti economice nedeclarate organelor fiscale, după caz.

Art. 7. - Rezultatele actiunii de inspectie fiscală, efectuată la persoane fizice, pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare, se înscriu în raportul de inspectie fiscală prevăzut la art. 1 lit. c) si stau la baza emiterii deciziei de impunere pentru solutionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare sau a deciziei de nemodificare a bazei de impunere, după caz.


Art. 8. - Actele administrative fiscale emise de organele de inspectie fiscală în sarcina persoanelor fizice care realizează venituri impozabile din activităti economice nedeclarate organelor fiscale se comunică organului fiscal unde persoana fizică are domiciliul fiscal, potrivit legii.

Art. 9. - Prin exceptie de la art. 8, Decizia de impunere pentru solutionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare sau Decizia de nemodificare a bazei de impunere, emise de organele de inspectie fiscală, se comunică organului fiscal unde persoana fizică este înregistrată ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată.

Art. 10. - Pentru emiterea Deciziei de nemodificare a bazei de impunere se va utiliza formularul „Decizie privind nemodificarea bazei de impunere”, cod MFP 14.13.02.99/3, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.267/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 29 august 2006, cu modificările ulterioare.

Art. 11. - În cazul unei asocieri între persoane fizice care desfăsoară activităti economice, actele administrative fiscale privind impozitul pe venit se emit pentru fiecare persoană fizică pentru care organele de inspectie fiscală au stabilit obligatii fiscale.

Art. 12. - (1) Directia generală de tehnologia informatiei va elabora aplicatia informatică pentru crearea bazei de date cu rezultatele inspectiei fiscale la persoane fizice si editarea automată a formularelor „Decizie de impunere privind impozitul pe venit, stabilit de inspectia fiscală, pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităti economice nedeclarate organelor fiscale”, „Decizia de impunere pentru solutionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugata cu optiune de rambursare” si „Decizia de impunere privind taxa pe valoarea adăugată si alte obligatii fiscale stabilite de inspectia fiscală la persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităti economice nedeclarate organelor fiscale”.

(2) Până la implementarea aplicatiei informatice, formularele prevăzute la alin. (1) se vor edita si completa manual.

Art. 13. - Directia generală coordonare inspectie fiscală, Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală de tehnologia informatiei, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 14. - Anexele nr. 1a), 1b), 2a), 2b), 3a)-3c), 4a)-4c), 5a)-5c) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 15. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 11 august 2009.

Nr. 1.415.

 

ANEXA Nr. 1a)

 

Nr...../data ....

APROBAT

Functia

……………….

Numele si prenumele,

……………….

Semnătura si stampila

 

RAPORT DE INSPECTIE FISCALĂ

încheiat la persoana fizică......................................

la data de.......................

 

CAPITOLUL I

Date despre inspectia fiscală

 

1. Date despre inspectia fiscală

2. Baza legală pentru efectuarea inspectiei fiscale

 

CAPITOLUL II

Datele de identificare ale contribuabilului

 

1. Numele, initiala tatălui si prenumele persoanei

2. Codul de identificare fiscală, care poate fi:

- codul numeric personal;

- numărul de identificare fiscală (pentru persoanele fizice care nu detin cod numeric personal);

3. Codul de înregistrare fiscală în scopuri de TVA (pentru persoană fizică impozabilă înregistrată în scopuri de TVA)

4. Date privind domiciliul fiscal al persoanei fizice

5. Date privind locul sau locurile unde a desfăsurat activitatea

 

CAPITOLULUI

Constatări privind taxa pe valoarea adăugată

 

1. Stabilirea calitătii de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA

2. Perioada verificată

3. Verificarea depunerii deconturilor de taxă pe valoarea adăugată


4. Stabilirea bazei de impozitare si calculul taxei pe valoarea adăugată, cu prezentarea motivului de fapt si a temeiului de drept

5. Calculul obligatiilor fiscale accesorii

6. Amenzi

 

CAPITOLUL IV

Constatări privind impozitul pe venit

 

1. Perioada supusă inspectiei fiscale

2. Constatările fiscale, cu prezentarea motivului de fapt si a temeiului de drept

1.1. Identificarea activitătii desfăsurate

1.2. Stabilirea bazei impozabile

1.3. Stabilirea impozitului pe venit

3. Calculul obligatiilor fiscale accesorii

4. Amenzi aplicate

 

CAPITOLUL V

Constatări privind alte obligatii fiscale datorate bugetului general consolidat

 

1. Perioada supusă inspectiei fiscale

2. Constatările fiscale, cu prezentarea motivului de fapt si a temeiului de drept

3. Calculul obligatiilor fiscale accesorii

4. Amenzi aplicate

 

CAPITOLUL VI

Discutia finală cu contribuabilul

 

1. Prezentarea punctului de vedere al contribuabilului

2. Consideratii asupra punctului de vedere al contribuabilului

 

CAPITOLUL VII

Sinteza constatărilor inspectiei fiscale

 

1. Taxa pe valoarea adăugată

2. Impozitul pe venit

3. Alte obligatii fiscale datorate bugetului general consolidat

 

CAPITOLUL VIII

Anexe

 

 

 

 

 

Întocmit

Organe de inspectie fiscală

Numele si prenumele,

……………….

Functia si semnătura

……………….

Avizat

Sef serviciu/birou,

Numele si prenumele,

……………….

Semnătura

……………….

 

ANEXA Nr. 1b)

 

INSTRUCTIUNILE

privind continutul si obiectivele minimale ale Raportului de inspectie fiscală încheiat la persoana fizică

 

Raportul de inspectie fiscală se întocmeste de echipa de inspectie fiscală pentru consemnarea rezultatelor verificării, ca urmare a unei inspectii fiscale la persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităti economice nedeclarate organelor fiscale.

De asemenea, modelul de raport de inspectie fiscală se utilizează si pentru consemnarea rezultatelor inspectiei fiscale efectuate la persoanele fizice impozabile înregistrate în scopuri de TVA, dar care au si alte activităti nedeclarate organelor fiscale, cu exceptia inspectiei fiscale anticipate pentru

solutionarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare.

În realizarea inspectiei fiscale se vor avea în vedere următoarele:

1. Raportul de inspectie fiscală se va întocmi ca urmare a unei inspectii fiscale efectuate:

- la persoanele fizice care desfăsoară activităti impozabile din punct de vedere al TVA si care nu s-au înregistrat la organul fiscal competent;


- pentru stabilirea impozitului pe venit si a altor obligatii fiscale datorate de persoanele fizice care desfăsoară activităti economice, fără a fi înregistrate la organul fiscal competent;

- la persoanele fizice impozabile înregistrate în scopuri de TVA, pentru verificarea obligatiilor fiscale datorate ca urmare a activitătii economice desfăsurate, precum si a taxei pe valoarea adăugată în situatia în care nu au depus deconturi de TVA cu sume negative cu optiune de rambursare.

2. Raportul de inspectie fiscală va cuprinde constatări pentru stabilirea bazei impozabile si calculul:

- taxei pe valoarea adăugată, în cazul desfăsurării de activităti impozabile, pentru care persoana fizică s-a declarat sau nu ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, fără să depună decont de TVA cu sume negative cu optiune de rambursare;

- impozitului pe venit datorat, în cazul în care persoana fizică a desfăsurat activităti economice impozabile, fără a fi declarate, iar suma stabilită de organele de inspectie fiscală reprezintă obligatia de plată pentru perioada în care a desfăsurat activitatea;

- altor obligatii fiscale datorate bugetului general consolidat ca urmare a activitătilor desfăsurate în perioada verificată.

 

CAPITOLUL I

Date despre inspectia fiscală

 

Se vor înscrie datele de identificare ale organelor de inspectie fiscală care efectuează verificarea si care întocmesc Raportul de inspectie fiscală, astfel:

- numele si prenumele;

- functia;

- numărul legitimatiei de inspectie fiscală;

- unitatea fiscală din care face parte;

- numărul si data ordinului de serviciu. De asemenea, se vor preciza:

- baza legală pentru efectuarea inspectiei fiscale;

- numărul si data transmiterii avizului de inspectie fiscală (după caz).

În cazul în care data începerii inspectiei a fost amânată se vor specifica numărul si data acordului, precum si noul termen aprobat;

- perioada supusă verificării pentru fiecare obligatie fiscală verificată;

- perioada în care s-a desfăsurat inspectia fiscală, precum si locul de desfăsurare.

 

CAPITOLUL II

Datele de identificare ale contribuabilului

 

1. Numele si prenumele persoanei fizice supuse verificării

2. Codul de identificare fiscală, care poate fi:

2.1. pentru impozitul datorat pentru veniturile proprii:

- codul numeric personal pentru persoanele fizice;

- numărul de identificare fiscală pentru persoanele fizice care nu detin cod numeric personal;

2.2. pentru persoanele fizice înregistrate în scopuri de TVA:

- codul de înregistrare fiscală în scopuri de TVA.

3. Date privind domiciliul fiscal al persoanei fizice:

- adresa (localitate, stradă, etaj, apartament, cod postal, judet/sector).

În cazul asocierilor se vor înscrie datele de identificare pentru fiecare persoană fizică asociată, precum si cota de distribuire pentru fiecare:

- numele, initiala tatălui si prenumele;

- codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală;

- adresa (localitate, stradă, etaj, apartament, cod postal, judet/sector);

- cota de distribuire.

Se va considera asociere si cazul în care două persoane au realizat o operatiune sau o activitate economică impozabilă si nu există un contract de asociere, dar ambele persoane sunt parte în operatiunea sau activitatea desfăsurată.

4. Date privind locul de desfăsurare a activitătii economice impozabile:

- localitate;

- stradă, etaj, apartament, cod postal;

- judet (sector);

- detalii privind activitatea economică desfăsurată.

5. Alte informatii

Se va preciza locul de efectuare a inspectiei fiscale.

În cazul în care persoana este reprezentată de un împuternicit, se va specifica acest fapt, cu precizarea datelor de identificare ale acestuia, si se va anexa împuternicirea în copie.

De asemenea, se vor preciza informatii privind suspendarea inspectiei fiscale, respectiv perioada si motivele suspendării, conform prevederilor legale în vigoare.

Se vor consemna orice alte date sau informatii în legătură cu inspectia fiscală.

 

CAPITOLULUI

Constatări privind taxa pe valoarea adăugată

 

1. Stabilirea calitătii de plătitor de taxă pe valoarea adăugată

În cazul verificării taxei pe valoarea adăugată se vor verifica documentele prin care se face dovada obtinerii calitătii de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, dacă este cazul, cu precizarea datei de la care a devenit plătitor de TVA si dacă înregistrarea s-a făcut prin optiune sau prin depăsirea plafonului de scutire.

În cazul în care persoana nu s-a înregistrat ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, desi activitatea desfăsurată era supusă impozitării din punctul de vedere al taxei pe valoarea adăugată, se vor verifica următoarele:

- documentele care atestă realizarea de venituri din operatiuni impozabile din punctul de vedere al TVA;

- stabilirea datei când a fost depăsit plafonul de scutire privind taxa pe valoarea adăugată;

- identificarea tuturor operatiunilor impozabile efectuate după data la care trebuia să se înregistreze ca plătitor de TVA;

- modul de derulare a operatiunilor impozabile efectuate în perioada verificată, pentru stabilirea tratamentului fiscal.

În cazul în care persoana fizică a fost înregistrată ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA prin optiune, se vor verifica următoarele:

- dacă persoana fizică a respectat prevederile legale ce îi reveneau de la data înregistrării ca plătitor privind întocmirea si depunerea deconturilor de taxă pe valoarea adăugată;

- respectarea prevederilor legale privind încadrarea operatiunilor efectuate din punctul de vedere al taxei pe valoarea adăugată;

- concordanta dintre data înregistrării ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată si data înscrisă în primele documente înregistrate în jurnalul de vânzări sau de cumpărări.

În cazul în care înregistrarea persoanei impozabile în scopuri de TVA s-a făcut ca urmare a depăsirii plafonului de scutire, se vor verifica documentele emise pentru înregistrarea vânzărilor, concordanta acestora cu jurnalul de vânzări, precum si cu documentele întocmite pentru înregistrarea veniturilor, pentru stabilirea corectă a datei depăsirii plafonului de scutire.

2. Perioada verificată

Pentru verificarea taxei pe valoarea adăugată, perioada va fi de la data ultimului control (dacă a fost efectuat) sau de la data începerii activitătii, după caz, si până la sfârsitul ultimei perioade


pentru care trebuia sau a fost depus decontul de TVA (anterior datei de începere a inspectiei fiscale).

3. Verificarea deconturilor de taxă pe valoarea adăugată

La verificarea deconturilor de TVA, organele de inspectie vor avea în vedere următoarele:

- se va verifica modul de întocmire a decontului de TVA. în acest sens, se va verifica dacă sumele înscrise în jurnalul de vânzări si cumpărări corespund cu cele din decontul de TVA (taxă colectată si deductibilă);

- dacă persoana fizică nu a înscris corect în decontul de TVA taxa datorată bugetului de stat, diferenta dintre aceasta si cea stabilită de organele de inspectie fiscală constituie suma suplimentară si se înscrie în decizia de impunere;

- dacă în perioada verificată persoana fizică a realizat sau urmează să realizeze atât operatiuni care dau drept de deducere, cât si operatiuni care nu dau drept de deducere, se va verifica corectitudinea determinării si aplicării pro-ratei.

4. Stabilirea bazei de impozitare si calculul taxei pe valoarea adăugată cu prezentarea motivului de fapt si a temeiului de drept

În cazul efectuării inspectiei fiscale pentru verificarea taxei pe valoarea adăugată, pentru stabilirea/verificarea taxei pe valoarea adăugată deductibilă, se vor solicita toate documentele justificative care sunt aferente unor bunuri achizitionate sau unor servicii prestate în legătură cu activitatea economică desfăsurată si care au fost înregistrate în jurnalul de cumpărări, după caz.

Astfel, la verificarea TVA deductibilă se vor urmări înregistrarea corectă în jurnalul de cumpărări sau stabilirea, precum si realitatea acestor operatiuni economice.

Pentru stabilirea TVA colectată si TVA deductibilă, vor fi verificate toate documentele ce reflectă livrările si achizitiile de bunuri sau servicii, avându-se în vedere legalitatea si realitatea operatiunilor cuprinse în acestea. în situatia în care există jurnale de TVA, se vor verifica corectitudinea si completitudinea înregistrărilor din acestea.

a) Verificarea corectitudinii documentelor si realitătii operatiunilor:

- se vor verifica datele înscrise în documentele care au stat la baza exercitării dreptului de deducere a TVAsi a obligatiei de colectare a TVA. în conditiile în care legislatia prevede mai multe cote de TVA, se va stabili dacă operatiunilor impozabile derulate le sunt aplicate cotele corespunzătoare;

- se va verifica dacă documentele contin datele obligatorii în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- se va verifica realitatea operatiunilor înscrise în documente;

- se vor verifica devizele de lucrări, în special pentru fazele deja receptionate;

- se va verifica existenta proceselor-verbale de receptie, partială sau finală, după caz;

- se vor verifica eventualele achizitii de bunuri care prin înregistrarea acestora au condus la exercitarea dreptului de deducere a TVAsi care, ulterior depunerii decontului, au fost stornate sau anulate;

- se va stabili, în baza documentelor privind veniturile obtinute sau prin estimarea acestora, taxa pe valoarea adăugată de plată, pe care persoana impozabilă ar fi trebuit să o colecteze dacă ar fi fost înregistrată normal în scopuri de taxă, conform legii.

b) Controale încrucisate:

- În cazul în care organele de inspectie fiscală au suspiciuni temeinic fundamentate asupra realitătii sau legalitătii unor operatiuni economice efectuate de persoana fizică si pentru clarificarea stării fiscale de fapt a acesteia, se va propune efectuarea unui control încrucisat, precizându-se datele de identificare ale contribuabilului si obiectivele de verificat;

- verificările încrucisate vor fi solicitate doar atunci când este depăsit un prag de semnificatie, concretizat în riscul pe care respectiva tranzactie îl reprezintă pentru bugetul statului, precum si în raportul dintre suma solicitată la rambursare si valoarea tranzactiei.

Constatările pentru care s-au stabilit obligatii fiscale vor fi fundamentate prin înscrierea motivului de fapt si a temeiului de drept.

5. Calculul de obligatii fiscale accesorii

Pentru obligatiile fiscale suplimentare stabilite de organele de inspectie fiscală se datorează majorări de întârziere calculate începând cu ziua imediat următoare scadentei creantei fiscale si până la data stingerii acesteia, dacă este cazul, sau până la data înscrisă în raportul de inspectie fiscală.

6. Amenzi aplicate

Se vor prezenta sanctiunile aplicate cu precizarea numărului procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor.

 

CAPITOLUL IV

Constatări pentru stabilirea impozitului pe venit

 

În cazul verificării modului de determinare a impozitului pe venit se vor avea în vedere următoarele:

1. Perioada supusă inspectiei fiscale

Pentru impozitul pe venit perioada supusă verificării va fi cuprinsă de la data începerii activitătii si până la zi sau până la data încetării activitătii, după caz (cu încadrarea în termenul de prescriptie).

Data de început se va stabili pe baza primului document pentru operatiunea sau activitatea desfăsurată ori pe bază de documente sau informatii primite de la terti.

Data până la care se efectuează inspectia fiscală poate fi:

- data la care a încetat activitatea persoana fizică supusă verificării;

- data de sfârsit a ultimului an fiscal;

- orice dată anterioară începerii inspectiei fiscale stabilită de conducătorul activitătii de inspectie fiscală.

2. Constatările fiscale se vor prezenta pe fiecare an fiscal si se vor referi la:

2.1. Identificarea activitătii desfăsurate

Organele de inspectie fiscală vor proceda la identificarea activitătii prin:

- verificarea realitătii activitătii desfăsurate în corelatie cu documente, informatii culese de la terti, declaratii informative depuse de alti contribuabili care au avut relatii comerciale cu persoana fizică supusă verificării sau, după caz, cu orice alte documente justificative obtinute prin controale încrucisate.

2.2. Stabilirea bazei impozabile cu prezentarea motivului de fapt si a temeiului de drept

Pentru stabilirea bazei impozabile organele de inspectie fiscală vor proceda la:

- verificarea modului în care s-a desfăsurat activitatea pentru determinarea tuturor operatiunilor impozabile realizate de persoana fizică;

- verificarea documentelor pentru stabilirea cheltuielilor aferente obtinerii veniturilor, precum si a tratamentului fiscal al acestora.


In vederea stabilirii venitului impozabil pe an fiscal sau pe o perioadă dintr-un an fiscal, după caz, se vor avea în vedere următoarele:

- faptele constatate de către echipa de control;

- modul de interpretare a aspectelor fiscale de către contribuabil;

- consecintele fiscale ale abaterilor constatate, motivele de fapt si temeiul de drept pentru determinarea venitului impozabil.

Având în vedere că persoana fizică nu a fost autorizată să desfăsoare activităti producătoare de venituri se vor verifica toate documentele identificate direct sau de la terti si se vor anexa la Raportul de inspectie fiscală, în copie, pentru justificarea modului de stabilire a bazei impozabile.

În situatia în care nu sunt identificate suficiente documente pentru stabilirea exactă a veniturilor atunci se va proceda la estimarea veniturilor.

În cazul în care pentru o perioadă (an fiscal) venitul determinat de organele de inspectie fiscală va fi mai mic decât cheltuielile aferente activitătii atunci acest fapt se va consemna în Raportul de inspectie fiscală.

Constatările pentru care s-au stabilit obligatii fiscale vor fi fundamentate prin înscrierea motivului de fapt si a temeiului de drept.

2.3. Stabilirea impozitului pe venit

După stabilirea venitului net anual impozabil organele de inspectie fiscală vor stabili impozitul pe venit în conformitate cu prevederile în vigoare pentru fiecare an fiscal verificat. În cazul în care activitatea se desfăsoară pe o perioadă mai mică de un an fiscal, atunci impozitul pe venit se va stabili pe această fractiune.

3. Calculul de obligatii fiscale accesorii

Pentru obligatiile fiscale stabilite de organele de inspectie fiscală se datorează majorări de întârziere calculate începând cu ziua imediat următoare scadentei creantei fiscale si până la data stingerii acesteia, dacă este cazul, sau până la data înscrisă în Raportul de inspectie fiscală.

4. Amenzi aplicate

Se vor prezenta sanctiunile aplicate cu precizarea numărului procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor.

 

CAPITOLUL V

Constatări privind alte obligatii fiscale datorate bugetului general consolidat

 

Pentru fiecare altă obligatie fiscală datorată bugetului general consolidat care face obiectul inspectiei fiscale se vor înscrie următoarele:

1. Perioada supusă inspectiei fiscale

Pentru alte obligatii fiscale datorate bugetului general consolidat perioada supusă verificării va fi cuprinsă de la data începerii activitătii sau data ultimei inspectii fiscale pentru fiecare obligatie fiscală constatată ca fiind datorată si până la data începerii inspectiei fiscale, după caz (cu încadrarea în termenul de prescriptie).

Data de început se va stabili pe baza primului document pentru operatiunea sau activitatea desfăsurată ori pe bază de documente sau informatii primite de la terti.

Data până la care se efectuează inspectia fiscală poate fi:

- data la care a încetat activitatea persoana fizică supusă verificării;

- data începerii actiunii de inspectie fiscală;

- orice dată anterioară începerii inspectiei fiscale stabilită de conducătorul activitătii de inspectie fiscală.

În cazul în care verificarea se va face pe o perioadă diferită de cea precizată în avizul de inspectie se va preciza perioada verificată efectiv.

2. Constatări fiscale cu prezentarea motivului de fapt si a temeiului de drept

În acest capitol se vor înscrie constatările pentru fiecare obligatie fiscală care a făcut obiectul inspectiei fiscale astfel:

a) în cazul nerespectării prevederilor legale, pentru fiecare obligatie fiscală se va înscrie motivul de fapt prin detalierea modului în care contribuabilul a efectuat si a tratat din punct de vedere fiscal activitatea, cu prezentarea consecintei fiscale;

b) precizarea temeiului de drept pentru faptele constatate se va face prin mentionarea expresă a actului normativ, a articolului, a celorlalte elemente prevăzute de lege, cu prezentarea textului de lege pentru fundamentarea legală a cazului constatat;

c) obligatii fiscale stabilite de inspectia fiscală. Se va prezenta modul de calcul al obligatiilor fiscale stabilite de inspectia fiscală, cu trimitere la anexele în care s-au calculat (acolo unde este cazul).

Constatările pentru care s-au stabilit obligatii fiscale vor fi fundamentate prin înscrierea motivului de fapt si a temeiului de drept.

3. Calculul obligatiilor fiscale accesorii

Pentru obligatiile fiscale stabilite de organele de inspectie fiscală se datorează majorări de întârziere calculate începând cu ziua imediat următoare scadentei creantei fiscale si până la data stingerii acesteia, dacă este cazul, sau până la data înscrisă în Raportul de inspectie fiscală.

4. Amenzi aplicate

Se vor prezenta sanctiunile aplicate cu precizarea numărului procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor.

 

CAPITOLUL VI

Discutia finală

 

1. Prezentarea punctului de vedere al persoanei fizice verificate

În acest capitol se vor consemna, în mod obligatoriu, numărul si data documentului prin care persoana fizică a fost înstiintată despre data, ora si locul de desfăsurare a discutiei finale.

În caz de refuz al acesteia de a se prezenta la discutia finală, acest fapt va fi mentionat expres în Raportul de inspectie fiscală.

Punctul de vedere al persoanei fizice va fi anexat la Raportul de inspectie fiscală.

În cazul în care persoana fizică nu prezintă la discutia finală punctul de vedere în scris, acest fapt va fi consemnat în Raportul de inspectie fiscală.

2. Consideratii asupra punctului de vedere al contribuabilului

Se vor prezenta consideratiile organelor de inspectie fiscală asupra punctului de vedere al contribuabilului, în măsura în care sustinerile acestuia sunt argumentate.

Tot în acest capitol se va preciza dacă reprezentantul legal al contribuabilului sau împuternicitul acestuia a declarat ori nu că a pus la dispozitia organelor de inspectie fiscală toate documentele si informatiile solicitate.

Declaratia va fi anexată la Raportul de inspectie fiscală.

Refuzul contribuabilului de a prezenta această declaratie va fi consemnat în Raportul de inspectie fiscală.


 

CAPITOLUL VII

Sinteza constatărilor inspectiei fiscale

 

1. Taxa pe valoarea adăugată

Acest tabel se va completa numai cu rezultatele inspectiei fiscale privind TVA.

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea obligatiei fiscale

Perioada verificată/Perioada pentru care s-au calculat obligatiile fiscale accesorii

TVA stabilită de inspectia fiscală

De la data

Până la data

1

Taxa pe valoarea adăugată

zz.ll.aa

zz.ll.aa

 

2

Obligatii fiscale accesorii

zz.ll.aa

zz.ll.aa

 

3

Amenzi aplicate

X

X

 

 

2. Impozitul pe venit

În cazul impozitului pe venit, se va completa în următorul tabel câte un rând pentru fiecare persoană verificată, cu următoarele informatii:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Anul verificat

Impozitul pe venitul net anual stabilit de inspectia fiscală

Obligatiile fiscale accesorii

Amenzile aplicate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Alte obligatii fiscale datorate bugetului general consolidat

Pentru fiecare impozit, taxă sau contributie, cu exceptia impozitului pe venit si TVA, datorate bugetului general consolidat, pentru care s-au calculat obligatii fiscale principale si/sau accesorii, se vor prezenta următoarele informatii:

 

 

 

 

Nr. crt.

Denumirea obligatiei fiscale

Perioada verificată/Perioada pentru care s-au calculat obligatiile fiscale accesorii

Obligatia fiscală stabilită de inspectia fiscală2

De la data (zz.ll.aa)

Până la data (zz.ll.aa)

1

Obligatia fiscală1

 

 

 

2

Obligatii fiscale accesorii

 

 

 

3

Amenzi aplicate

X

X

 


1 Se va completa cu denumirea obligatiei bugetare, exclusiv impozitul pe venit si taxa pe valoarea adăugată.

2 Se va completa cu suma totală a obligatiei fiscale stabilită de inspectia fiscală si calculată în anexele la Raportul de inspectie fiscală, pentru fiecare categorie de impozit, taxă sau contributie, cu exceptia impozitului pe venit si TVA.

 

Raportul de inspectie fiscală va fi:

- semnat de organele de inspectie fiscală;

- avizat de seful serviciului/biroului;

- aprobat de conducătorul organului fiscal (conducătorul activitătii de inspectie fiscală) de care apartine echipa de inspectie fiscală.

Raportul va fi întocmit într-un număr de exemplare astfel determinat încât să fie transmis câte un exemplar la:

- organul fiscal unde persoana fizică a desfăsurat activitatea;

- fiecare organ fiscal unde persoanele fizice au domiciliul;

- contribuabilul verificat (în cazul asocierilor, un exemplar pentru asociatie si câte un exemplar pentru fiecare asociat). Un exemplar al raportului va rămâne la echipa de inspectie fiscală care a efectuat inspectia.

 

CAPITOLUL VIII

Anexe

 

Acest capitol va cuprinde la început, în mod obligatoriu, o listă a tuturor anexelor.

Pentru fiecare obligatie fiscală verificată, la Raportul de inspectie fiscală se vor anexa situatii, tabele, copii după documente, note explicative, necesare sustinerii constatărilor, fiind parte integrantă din Raportul de inspectie fiscală.

Tabelele si situatiile anexate la Raportul de inspectie fiscală vor fi semnate de organele de inspectie fiscală si pentru luare la cunostintă, de persoana fizică verificată sau de împuternicitul acesteia.

De asemenea, la Raportul de inspectie fiscală se va anexa orice document întocmit pentru înstiintarea, solicitarea de documente sau procese-verbale pentru consemnarea unor constatări efectuate în timpul inspectiei fiscale.


 

ANEXA Nr. 2a)

 

 

 

 

 

 

Nr....../data..........

APROBAT

Functia

……………………….

Numele si prenumele

……………………….

Semnătura si stampila

 

 

 

RAPORT DE INSPECTIE FISCALĂ

pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare,

încheiat la persoana fizică .................................................. la data de ......................

 

CAPITOLUL I

Date despre inspectia fiscală

 

1. Date despre inspectia fiscală

2. Baza legală pentru efectuarea inspectiei fiscale

 

CAPITOLUL II

Datele de identificare ale contribuabilului

 

1. Numele, initiala tatălui si prenumele persoanei

2. Codul de identificare fiscală, care poate fi:

- codul numeric personal;

- numărul de identificare fiscală (pentru persoanele fizice care nu detin cod numeric personal);

3. Codul de înregistrare fiscală în scopuri de TVA

4. Date privind domiciliul fiscal al persoanei fizice

5. Date privind locul sau locurile unde a desfăsurat activitatea

 

CAPITOLULUI

Constatări privind solutionarea decontului/deconturilor de taxă pe valoarea adăugată cu sume negative cu optiune de rambursare

 

1. Stabilirea calitătii de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA

2. Perioada verificată

3. Verificarea deconturilor de TVA

4. Verificarea bazei de impozitare si a modului de calcul al taxei pe valoarea adăugată, cu prezentarea motivului de fapt si a temeiului de drept

5. Calculul obligatiilor fiscale accesorii

6. Amenzi

 

CAPITOLUL IV

Discutia finală cu contribuabilul

 

1. Prezentarea punctului de vedere al contribuabilului

2. Consideratii asupra punctului de vedere al contribuabilului

 

CAPITOLUL V

Sinteza constatărilor inspectiei fiscale

 

1. TVA solicitată la rambursare

2. TVA stabilită suplimentar

3. TVA respinsă la rambursare

4. TVA aprobată la rambursare

5. TVA rămasă suplimentar de plată

 

CAPITOLUL VI

Anexe

 

 

 

 

 

Întocmit

Organe de inspectie fiscală

Numele si prenumele,

……………….

Functia si semnătura

……………….

Avizat

Sef serviciu/birou,

Numele si prenumele,

……………….

Semnătura

……………….

 


ANEXA Nr. 2b)

 

INSTRUCTIUNILE

privind continutul si obiectivele minimale ale Raportului de inspectie fiscală pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare, încheiat la persoane fizice

 

            Raportul de inspectie fiscală se întocmeste de echipa de inspectie fiscală pentru consemnarea rezultatelor verificării, ca urmare a unei inspectii fiscale anticipate la persoane fizice, pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare.

 

CAPITOLUL I

Date despre inspectia fiscală

 

Se vor înscrie datele de identificare ale organelor de inspectie fiscală care efectuează verificarea si care întocmesc Raportul de inspectie fiscală, astfel:

- numele si prenumele;

- functia;

- numărul legitimatiei de inspectie fiscală;

- unitatea fiscală din care face parte;

- numărul si data ordinului de serviciu. De asemenea, se vor preciza:

- baza legală pentru efectuarea inspectiei fiscale;

- numărul si data transmiterii avizului de inspectie fiscală (după caz).

În cazul  în care data începerii inspectiei a fost amânată se vor specifica numărul si data acordului, precum si noul termen aprobat:

- perioada supusă verificării pentru fiecare obligatie fiscală verificată;

- perioada în care s-a desfăsurat inspectia fiscală, precum si locul de desfăsurare.

 

CAPITOLUL II

Datele de identificare ale contribuabilului

 

1. Numele si prenumele persoanei fizice supuse verificării.

2. Codul de identificare fiscală, care poate fi:

- codul numeric personal pentru persoane fizice;

- numărul de identificare fiscală pentru persoanele fizice care nu detin cod numeric personal.

3. Codul de înregistrare fiscală în scopuri de TVA.

4. Date privind domiciliul fiscal al persoanei fizice:

- adresa (localitate, stradă, etaj, apartament, cod postal, judet/sector).

5. Date privind locul de desfăsurare a activitătii economice impozabile:

- localitate;

- stradă, etaj, apartament, cod postal;

- judet (sector);

- detalii privind activitatea economică desfăsurată.

6. Alte informatii

Se va preciza locul de efectuare a inspectiei fiscale.

În cazul în care persoana este reprezentată de un împuternicit se va specifica acest fapt, cu precizarea datelor de identificare ale acestuia, si se va anexa împuternicirea în copie.

De asemenea, se vor preciza informatii privind suspendarea inspectiei fiscale, respectiv perioada si motivele suspendării, conform prevederilor legale în vigoare.

Se vor consemna orice alte date sau informatii în legătură cu inspectia fiscală.

 

CAPITOLUL III

Constatări privind solutionarea decontului/deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare

 

1. Stabilirea calitătii de plătitor de taxă pe valoarea adăugată

În cazul verificării taxei pe valoarea adăugată se vor verifica documentele prin care se face dovada obtinerii calitătii de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, cu

precizarea datei de la care a devenit plătitor de TVA si daca înregistrarea s-a făcut prin optiune sau prin depăsirea plafonului de scutire.

Pentru activitatea desfăsurată, organele de inspectie fiscală vor verifica următoarele:

- documentele care atestă realizarea de venituri din operatiuni impozabile din punctul de vedere al TVA;

- respectarea prevederilor legale privind stabilirea datei când a fost depăsit plafonul de scutire privind taxa pe valoarea adăugată;

- modul de derulare al operatiunilor impozabile efectuate în perioada verificată, pentru stabilirea tratamentului fiscal.

În cazul în care persoana fizică a fost înregistrată ca plătitoare de taxă pe valoarea adăugată prin optiune se vor verifica următoarele:

- dacă persoana fizică a respectat prevederile legale ce îi reveneau de la data înregistrării ca plătitor privind întocmirea si depunerea deconturilor de taxă pe valoarea adăugată;

- respectarea prevederilor legale privind încadrarea operatiunilor efectuate din punctul de vedere al taxei pe valoarea adăugată;

- concordanta dintre data înregistrării ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată si data înscrisă în primele documente înregistrate în jurnalul de vânzări sau de cumpărări.

În cazul în care înregistrarea persoanei impozabile în scopuri de TVA s-a făcut ca urmare a depăsirii plafonului de scutire se vor verifica documentele emise pentru înregistrarea vânzărilor, concordanta acestora cu jurnalul de vânzări, precum si cu documentele întocmite pentru înregistrarea veniturilor, pentru stabilirea corectă a datei depăsirii plafonului de scutire.

2. Perioada verificată

- perioada verificată va fi de la data ultimei perioade verificate sau de la data începerii activitătii, după caz, si până la data de sfârsit a perioadei pentru care s-a depus ultimul decont de taxă pe valoarea adăugată cu sume negative cu optiune de rambursare, anterior începerii inspectiei fiscale;

- În cazul verificării mai multor deconturi, acestea se vor solutiona în ordine cronologică;

- în toate cazurile se va avea în vedere încadrarea în termenele legale de prescriptie.

3. Verificarea deconturilor de taxă pe valoarea adăugată

- se va verifica modul de întocmire a decontului de TVA. în acest sens se va verifica concordanta dintre sumele înscrise în jurnalul de vânzări si cumpărări si cele din decontul de TVA (taxă colectată si deductibilă);

- dacă în perioada verificată persoana fizică a realizat sau urmează să realizeze atât operatiuni care dau drept de deducere, cât si operatiuni care nu dau drept de deducere, se va verifica corectitudinea determinării si aplicării pro-ratei.

4. Verificarea bazei de impozitare si a modului de calcul al taxei pe valoarea adăugată cu prezentarea motivului de fapt si a temeiului de drept

Obiective minimale

La efectuarea inspectiei fiscale pentru verificarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare se va avea în vedere ca pentru verificarea taxei pe valoarea adăugată deductibilă să fie verificate documentele justificative înregistrate în jurnalul de cumpărări si care sunt aferente unor bunuri achizitionate ori unor servicii prestate în legătură cu activitatea economică desfăsurată.

Astfel, la verificarea taxei pe valoarea adăugată deductibilă se vor urmări înregistrarea corectă în jurnalul de cumpărări, precum si realitatea acestor operatiuni economice.

Pentru verificarea taxei pe valoarea adăugată colectată, organele de inspectie fiscală vor urmări înregistrarea documentelor în jurnalul de vânzări, riscul fiscal fiind acela de a nu se prezenta toate documentele privind veniturile impozabile si/sau operatiunile economice derulate, deci se vor avea în vedere completitudinea tranzactiilor si reflectarea acestora în jurnalul de vânzări.

a) Verificarea corectitudinii documentelor si realitătii operatiunilor:

- se vor verifica datele înscrise în documentele care au stat la baza exercitării dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată si a obligatiei de colectare a taxei pe valoarea adăugată. în conditiile fn care legislatia prevede mai multe cote de taxă pe valoarea adăugată, se va stabili dacă operatiunilor impozabile derulate le sunt aplicate cotele corespunzătoare;

- se va verifica dacă documentele contin datele obligatorii în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- se va verifica realitatea operatiunilor înscrise în documente;

- se vor verifica devizele de lucrări, în special pentru fazele deja receptionate;

- se va verifica existenta proceselor-verbale de receptie, partială sau finală, după caz;

- se vor analiza stornările sau anulările de facturi, care au condus la diminuarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adăugată.

b) Controale încrucisate:

- În cazul în care organele de inspectie fiscală au suspiciuni temeinic fundamentate asupra realitătii sau legalitătii unor operatiuni economice efectuate de persoana fizică si pentru clarificarea stării fiscale de fapt a acestuia, se va propune efectuarea unui control încrucisat, precizându-se datele de identificare ale contribuabilului siobiectivele de verificat;

- verificările încrucisate vor fi solicitate doar atunci când este depăsit un prag desemnificatie, concretizat în riscul pe care respectiva tranzactie îl reprezintă pentru bugetul statului, precum si în raportul dintre suma solicitată la rambursare si valoarea tranzactiei.

În cazul în care se solutionează mai multe deconturi cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare, cu control anticipat, se va efectua o singură inspectie fiscală pentru toate deconturile, dar pentru fiecare decont de taxă pe valoarea adăugată, în ordine cronologică, pentru care s-a solicitat rambursarea de TVA, se vor face constatări aferente fiecăruia dintre acestea, astfel:

- prima perioadă verificată va cuprinde intervalul de timp de la începutul perioadei anterioare neverificate (cu conditia încadrării în termenul legal de prescriptie) până la data de sfârsit a perioadei aferente decontului cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare;

- următoarea perioadă verificată va începe de la data de sfârsit a perioadei aferente ultimului decont verificat până la sfârsitul perioadei aferente următorului decont ce urmează a se verifica.

În acelasi mod se va continua până la solutionarea tuturor deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, depuse si neverificate.

Constatările pentru care s-au stabilit obligatii fiscale vor fi fundamentate prin înscrierea motivului de fapt sia temeiului de drept.

5. Calculul obligatiilor fiscale accesorii

Pentru obligatiile fiscale suplimentare stabilite de organele de inspectie fiscală se datorează majorări de întârziere calculate începând cu ziua imediat următoare scadentei creantei fiscale si până la data stingerii acesteia, dacă este cazul, sau până la data înscrisă în raportul de inspectie fiscală.

6. Amenzi

Se vor prezenta sanctiunile aplicate cu precizarea numărului procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor.

 

CAPITOLUL IV

Discutia finală

 

1. Prezentarea punctului de vedere al persoanei fizice verificate

În acest capitol se vor consemna, în mod obligatoriu, numărul si data documentului prin care persoana fizică a fost înstiintată despre data, ora si locul de desfăsurare a discutiei finale.

În caz de refuz al acesteia de a se prezenta la discutia finală, acest fapt va fi mentionat în mod expres în Raportul de inspectie fiscală.

Punctul de vedere al persoanei fizice va fi anexat la Raportul de inspectie fiscală.

În cazul în care persoana fizică nu prezintă la discutia finală punctul de vedere în scris, acest fapt va fi consemnat în Raportul de inspectie fiscală.

2. Consideratii asupra punctului de vedere al contribuabilului

Se vor prezenta consideratiile organelor de inspectie fiscală asupra punctului de vedere al contribuabilului, în măsura în care sustinerile acestuia sunt argumentate.

Tot în acest capitol se va preciza dacă reprezentantul legal al contribuabilului sau împuternicitul acestuia a declarat ori nu că a pus la dispozitia organelor de inspectie fiscală toate documentele si informatiile solicitate.

Declaratia va fi anexată la Raportul de inspectie fiscală.

Refuzul contribuabilului de a da această declaratie va fi consemnat în Raportul de inspectie fiscală.

 

CAPITOLUL V

Sinteza constatărilor inspectiei fiscale

 

Solutionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu optiunea de rambursare

 

În acest tabel se va completa câte un rând pentru fiecare decont.

Dacă persoana fizică nu a înscris corect în decontul de TVA taxa datorată bugetului de stat, diferenta între aceasta si cea stabilită de organele de inspectie fiscală constituie suma suplimentară si se înscrie în decizia de impunere.

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Perioada verificată

TVA solicitată la rambursare

TVA stabilită suplimentar

de inspectia fiscală

TVA respinsă la rambursare

TVA aprobată la rambursare

TVA rămasă suplimentar de plată

De la data (zz.ll.aa)

Până la data (zz.ll.aa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amenzi aplicate

Număr

Valoare

 

 


Raportul de inspectie fiscală va fi:

- semnat de organele de inspectie fiscală;

- avizat de seful serviciului/biroului;

- aprobat de conducătorul organului fiscal (conducătorul activitătii de inspectie fiscală) de care apartine echipa de inspectie fiscală.

Raportul de inspectie fiscală va fi întocmit într-un număr de exemplare astfel determinat, încât să fie transmis câte un exemplar la:

- organul fiscal unde persoana fizică a desfăsurat activitatea;

- fiecare organ fiscal unde persoanele fizice au domiciliul;

- contribuabilul verificat.

Un exemplar al raportului va rămâne la echipa de inspectie fiscală care a efectuat inspectia fiscală.

 

CAPITOLUL VI

Anexe

 

Acest capitol va cuprinde la început, în mod obligatoriu, o listă a tuturor anexelor.

Pentru fiecare obligatie fiscală verificată, la Raportul de inspectie fiscală se vor anexa situatii, tabele, copii după documente, note explicative, necesare sustinerii constatărilor, fiind parte integrantă din Raportul de inspectie fiscală.

Tabelele si situatiile anexate la Raportul de inspectie fiscală vor fi semnate de organele de inspectie fiscală si, pentru luare la cunostintă, de persoana fizică verificată sau de împuternicitul acesteia.

De asemenea, la Raportul de inspectie fiscală se va anexa orice document întocmit pentru înstiintarea, solicitarea de documente sau procese-verbale pentru consemnarea unor constatări efectuate în timpul inspectiei fiscale.

 

ANEXA Nr. 3a)*

 

DECIZIE DE IMPUNERE

privind impozitul pe venit, stabilit de inspectia fiscala, pentru persoane fizice

care realizeaza venituri impozabile din activitati economice nedeclarate organelor fiscale

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

Cod MEF 14.13.02.18/ l.i.v aprobat prin OPANAF nr. 1415/ 11.08,2009


*Anexa nr. 3a) este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 3b)

 

INSTRUCTIUNILE DE COMPLETARE

a formularului „Decizie de impunere privind impozitul pe venit, stabilit de inspectia fiscală, pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităti economice nedeclarate organelor fiscale”

 

Formularul „Decizie de impunere privind impozitul pe venit, stabilit de inspectia fiscală, pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităti economice nedeclarate organelor fiscale” reprezintă actul administrativ fiscal emis de organele de inspectie fiscală în aplicarea prevederilor legale privind stabilirea diferentelor de impozit pe venit.

Acesta se va completa la finalizarea unei inspectii fiscale, ca urmare a stabilirii de obligatii privind impozitul pe venit în sarcina unor persoane fizice, înregistrate sau neînregistrate la organul fiscal, care au desfăsurat activităti economice supuse impozitării, pe baza constatărilor înscrise în „Raportul de inspectie fiscală încheiat la persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităti economice nedeclarate organelor fiscale”.

În cazul asocierilor, formularul „Decizie de impunere privind impozitul pe venit, stabilit de inspectia fiscală, pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităti economice nedeclarate organelor fiscale” se emite pentru fiecare persoană fizică plătitor de impozit pe venit datorat pentru veniturile proprii, în baza constatărilor din raportul de inspectie fiscală.

Formularul „Decizie de impunere privind impozitul pe venit, stabilit de inspectia fiscală, pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităti economice nedeclarate organelor fiscale” se întocmeste de către organul de inspectie fiscală, se avizează de seful de serviciu/birou/compartiment si se aprobă de conducătorul activitătii de inspectie fiscală din care face parte echipa de inspectie fiscală.

Informatiile din continutul formularului „Decizie de impunere privind impozitul pe venit, stabilit de inspectia fiscală pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităti economice nedeclarate organelor fiscale” se vor completa, după cum urmează:

1. „Date de identificare ale contribuabilului” va cuprinde:

1.1. „Numele si prenumele” - se va completa cu numele, initiala tatălui si prenumele persoanei fizice verificate.

1.2. „Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală”, definit conform prevederilor din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se completează astfel:

a) pentru persoanele fizice, codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

b) pentru persoanele fizice care nu detin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

2. „Cod de înregistrare fiscală” se completează în situatia în care persoanei fizice i-a fost atribuit acest cod de către organul fiscal competent pentru activitătile economice desfăsurate.

3. „Date privind domiciliul persoanei fizice” - se va completa cu toate informatiile care definesc complet adresa unde îsi are domiciliul persoana fizică.


4. „Date privind locul de desfăsurare a activitătii” - se va completa cu toate informatiile care definesc complet adresa locului de desfăsurare a activitătii.

5. „Date privind creanta fiscală”

Rezultatele inspectiei fiscale vor fi întotdeauna prezentate distinct, completându-se câte un rând pentru fiecare an fiscal. Punctul 5.1. -Tabelul va fi completat astfel:

- Coloana 1 se va completa cu numărul curent al rândului.

- Coloana 2 se va completa cu anul verificat.

- Coloana 3 se va completa cu perioada din an supusă verificării.

- Coloana 4 se va completa cu venitul net anual impozabil stabilit de organele de inspectie fiscală.

- Coloana 5 se va completa cu impozitul pe venitul anual impozabil stabilit de organele de inspectie fiscală.

- Coloana 6 se va completa cu valoarea obligatiilor fiscale accesorii (majorări de întârziere) calculate pentru impozitul pe venit stabilit de organele de inspectie fiscală.

- Coloana 7 se va completa cu data de început a perioadei pentru care s-au calculat majorări de întârziere.

- Coloana 8 se va completa cu data de sfârsit a perioadei pentru care s-au calculat majorări de întârziere.

Punctul 5.2 - se va înscrie detaliat modul în care contribuabilul a efectuat si a tratat din punct de vedere fiscal o operatiune cu influentă în veniturile sau cheltuielile activitătii economice, cu prezentarea consecintei fiscale. Motivul de fapt va fi completat si pentru accesoriile fiscale calculate.

Punctul 5.3 - se va completa detaliat încadrarea faptei constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului, a celorlalte elemente prevăzute de lege. Temeiul de drept se va înscrie atât pentru obligatia fiscală principală, cât si pentru accesoriile calculate la aceasta.

6. „Data comunicării” - reprezintă data stabilită în conformitate cu prevederile art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si este în functie de modalitatea de comunicare, după cum urmează:

- data semnării de primire, în conditiile art. 44 alin. (2) lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Această dată va fi înscrisă de contribuabil, pe toate exemplarele deciziei de impunere, împreună cu semnătura de primire, la momentul primirii deciziei de impunere;

- data înscrisă de postă la remiterea „confirmării de primire”, în conditiile art. 44 alin (2) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare. „Confirmarea de primire” va fi anexată la exemplarul deciziei de impunere care rămâne la organul fiscal, iar o copie va fi transmisă organului fiscal competent în a cărei administrare se află persoana fizică verificată;

- data la care expiră termenul de 15 zile de la data afisării anuntului publicitar, în conditiile prevăzute la art. 44 alin (2) lit. d) si alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Câte o copie a anuntului publicitar care a fost afisat va fi anexată deciziei de impunere si va fi transmisă împreună cu aceasta la organul fiscal competent în a cărei administrare se află persoana fizică verificată, precum si la exemplarul rămas la organul de inspectie fiscală care a efectuat verificarea.

7. „Termenul de plată”. Impozitul pe venit stabilit de organele de inspectie fiscală, precum si obligatiile accesorii aferente acesteia se plătesc în functie de data comunicării prezentei, astfel:

- până la data de 5 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună;

- până la data de 20 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună.

8. La „Dispozitii finale” se va completa numărul total de pagini al Raportului de inspectie fiscală, care se anexează la Decizia de impunere privind impozitul pe venit, stabilit de inspectia fiscală, pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităti economice nedeclarate organelor fiscale.

Formularul „Decizie de impunere privind impozitul pe venit, stabilit de inspectia fiscală, pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităti economice nedeclarate organelor fiscale” se va întocmi pentru fiecare plătitor de impozit pe venit, în 3 exemplare, toate cu titlu de original, câte un exemplar pentru:

- organul fiscal unde persoana fizică verificată este înregistrată ca plătitoare de impozit pe venit;

- echipa de inspectie fiscală;

- persoana fizică verificată.

 

ANEXA Nr. 3c)

 

CARACTERISTICILE DE TIPĂRIRE

modul de difuzare, de utilizare si de păstrare a formularului „Decizie de impunere privind impozitul pe venit, stabilit de inspectia fiscală, pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităti economice nedeclarate organelor fiscale”

 

1. Denumire: Decizie de impunere privind impozitul pe venit, stabilit de inspectia fiscală, pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităti economice nedeclarate organelor fiscale.

2. Cod:MFP14.13.02.18/1.i.v

3. Format: A4/t1 (număr variabil de pagini).

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreste pe o singură fată, utilizându-se echipamente informatice pentru editare; poate avea un număr variabil de pagini.

5. Se difuzează: gratuit.

6. Se utilizează: la stabilirea obligatiilor fiscale de plată privind impozitul pe venit de către organul fiscal cu atributii de

Inspectie fiscală, pe baza Raportului de inspectie fiscală încheiat la persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităti economice nedeclarate organelor fiscale.

7. Se întocmeste: în 3 exemplare, de către organul fiscal cu atributii de inspectie fiscală.

8. Circulă:

- un exemplar la persoana fizică verificată;

- un exemplar la organul fiscal care a efectuat inspectia fiscală;

- un exemplar la organul fiscal unde persoana fizică verificată este înregistrată ca plătitoare de impozit pe venit.

9. Se arhivează la:

- dosarul fiscal al persoanei fizice.

 


ANEXA Nr. 4a)*

 

DECIZIA DE IMPUNERE

pentru solutionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare”

 

*Stampila se va aplica numai pentru coloana „aprobat”

Cod MFP 14.13.02.18/2.i.v aprobat prin OPANAF nr. 1415/11.08.2009


* Anexa nr. 4a) este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA NrAb)

 

INSTRUCTIUNILE DE COMPLETARE

a formularului „Decizia de impunere pentru solutionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare”

 

Formularul „Decizia de impunere pentru solutionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare” reprezintă actul administrativ fiscal emis de organele de inspectie fiscală la finalizarea inspectiei fiscale pentru solutionarea cu inspectie fiscală anticipată a decontului/deconturilor de taxă pe valoarea adăugată cu sume negative cu optiune de rambursare.

„Decizia de impunere pentru solutionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare” va cuprinde taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar de organele de inspectie fiscală împreună cu accesoriile aferente acesteia, înscrise în Raportul de inspectie fiscală încheiat la persoane fizice pentru solutionarea deconturilor de taxă pe valoarea adăugată cu sume negative cu optiune de rambursare.

Formularul „Decizia de impunere pentru solutionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare” se întocmeste de către echipa de inspectie fiscală, se avizează de seful de serviciu/birou/compartiment si se aprobă de conducătorul activitătii de inspectie fiscală de care apartine echipa de inspectie fiscală.

Informatiile din continutul formularului „Decizia de impunere pentru solutionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare” se vor completa după cum urmează:

1. „Datele de identificare ale persoanei fizice” va cuprinde:

1.1. „Numele si prenumele” se va completa cu numele, initiala tatălui si prenumele persoanei fizice verificate.

1.2. „Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală”, definit conform prevederilor din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se completează astfel, după caz:

a) pentru persoanele fizice, codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

b) pentru persoanele fizice care nu detin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

2. „Cod de înregistrare fiscală” - se completează cu codul atribuit de către organul fiscal competent pentru activitătile economice desfăsurate.

3. „Date privind domiciliul persoanei fizice” - se va completa cu toate informatiile care definesc complet adresa unde îsi are domiciliul persoana fizică.

4. „Date privind locul de desfăsurare a activitătii economice” - se va completa cu toate informatiile care definesc complet adresa locului de desfăsurare a activitătii.

5. „Solutionarea decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare”.

Punctul 5.1 - tabelul va cuprinde rezultatele inspectiei fiscale pentru solutionarea decontului/deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare.

Acest tabel se completează numai în cazul în care inspectia fiscală este efectuată pentru solutionarea cel putin a unui decont cu sumă negativă de taxă pe valoare adăugată cu optiune de rambursare cu control anticipat si numai dacă s-a stabilit suplimentar taxă pe valoarea adăugată.

În cazul în care se solutionează mai multe deconturi cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare se va efectua o singură inspectie fiscală pentru toate deconturile, dar pentru fiecare decont de TVA, în ordine cronologică, se vor face constatări separate, după cum urmează:

- prima perioadă verificată va cuprinde intervalul de timp de la începutul perioadei neverificate până la data de sfârsit a perioadei aferentă primului decont cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, cu respectarea încadrării în termenul legal de prescriptie;

- următoarea perioadă verificată va începe de la data de sfârsit a perioadei cuprinse în ultimul decont verificat până la sfârsitul perioadei aferente următorului decont de TVA ce urmează a se verifica.

Decizia de impunere va cuprinde în tabel câte un rând pentru fiecare perioadă verificată aferentă unui decont cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare.

În acelasi mod se va continua până la solutionarea tuturor deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, depuse si neverificate.

Tabelul va cuprinde următoarele:

- coloana 0 se va completa cu numărul curent al rândului;

- coloana 1 se completează cu numărul si data decontului cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, primit pentru solutionare cu inspectie fiscală anticipată;

- coloana 2 se completează cu data de la care începe verificarea, sub forma zz.ll.aa;

- coloana 3 se completează cu data de sfârsit a perioadei supuse verificării, sub forma zz.ll.aa;

- coloana 4 se completează cu suma solicitată la rambursare care este preluată din decontul de TVA cu sume negative cu optiune de rambursare;

- coloana 5 se completează cu valoarea totală a bazei impozabile asupra căreia se aplică cota de TVA pentru determinarea taxei pe valoarea adăugată suplimentare. În cazul utilizării unor cote diferite de TVAse vor înscrie bazele însumate ale acestora;

- coloana 6 se completează cu taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar de plată în perioada verificată;

- coloana 7 se completează cu suma respinsă la rambursare ca urmare a inspectiei fiscale, cu respectarea următoarelor corelatii:

a) este egală cu TVA solicitată la rambursare, dacă TVA stabilită suplimentar este mai mare sau egală cu TVA solicitată la rambursare;

b) este egală cu TVAstabilită suplimentar, dacă aceasta este mai mică decât TVA solicitată la rambursare;

- coloana 8 se completează cu suma aprobată la rambursare si se calculează ca diferenta dintre TVAsolicitată la rambursare si TVA respinsă la rambursare;

- coloana 9 se completează cu diferenta pozitivă dintre TVA stabilită suplimentar de plată si TVA respinsă la rambursare;

- coloana 10 se completează cu data de la care se calculează majorările de întârziere si se înscrie sub forma zz.ll.aa;

- coloana 11 se va înscrie data până la care se calculează majorările de întârziere si se înscrie sub forma zz.ll.aa;

- coloana 12 se completează cu valoarea obligatiilor fiscale accesorii calculate pentru fiecare perioadă în care s-a calculat TVA rămasă suplimentar de plată;

- coloana 13 se completează cu simbolul codului de cont bugetar pentru taxa pe valoarea adăugată.

Punctul 5.2 - se vor înscrie detaliat modul în care persoana fizică a desfăsurat activitatea, modul cum a tratat din punct de vedere fiscal operatiunile si prezentarea consecintelor fiscale. Motivul de fapt se va înscrie atât pentru taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar, cât si pentru accesoriile aferente acesteia.

Punctul 5.3 - se va înscrie detaliat încadrarea faptei constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului, a celorlalte elemente prevăzute de lege, cu prezentarea concisă a textului de lege pentru situatia constatată. Temeiul de drept se va înscrie atât pentru taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar, cât si pentru accesoriile aferente acesteia.

Formularul „Decizia de impunere pentru solutionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare” are rol si de „Decizie de rambursare a taxei pe valoarea adăugată” în cazul inspectiilor fiscale anticipate efectuate pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoare adăugată cu optiune de rambursare, în urma cărora se stabilesc diferente fată de suma solicitată.

Suma aprobată la rambursare urmează procedura prevăzută la art. 116 sau 117, după caz, din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

6. „Data comunicării” actului administrativ fiscal reprezintă data stabilită în conformitate cu prevederile art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si este, în functie de modalitatea de comunicare, după cum urmează:

- data semnării de primire, în conditiile art. 44 alin (2) lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare; această dată va fi înscrisă de contribuabil pe toate exemplarele deciziei de impunere, împreună cu semnătura de primire, la momentul primirii deciziei de impunere;

- data înscrisă de postă la remiterea „confirmării de primire”, în conditiile art. 44 alin. (2) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare. „Confirmarea de primire” va fi anexată la exemplarul actului administrativ fiscal care rămâne la organul de inspectie fiscală, iar o copie va fi transmisă organului fiscal competent în administrarea căruia se află contribuabilul verificat;

- data la care expiră termenul de 15 zile de la data afisării anuntului publicitar, în conditiile prevăzute la art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

O copie a anuntului publicitar care a fost afisat va fi anexată deciziei de impunere si va fi transmisă împreună cu aceasta la organul fiscal competent în administrarea căruia se află contribuabilul verificat, iar o altă copie va fi anexată la exemplarul rămas la organul de inspectie fiscală care a efectuat verificarea.

7. „Termenul de plată”. Diferenta de obligatie fiscală stabilită suplimentar de plată, precum si obligatiile accesorii aferente acestora se plătesc, în functie de data comunicării prezentei decizii, astfel:

- până la data de 5 a lunii următoare, când data comunicării prezentei decizii este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună;

- până la data de 20 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună.

8. „Dispozitii finale” - se va completa numărul total de pagini al raportului de inspectie fiscală care se anexează la formularul „Decizia de impunere pentru solutionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare”.

Formularul „Decizia de impunere pentru solutionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare” se va întocmi în 3 exemplare, toate cu titlu de original, câte un exemplar pentru:

- organul fiscal în evidenta căruia persoana fizică verificată se află înregistrată în scopuri de TVA;

- echipa de inspectie fiscală;

- persoana fizică verificată.


 

ANEXA Nr. 4c)

 

CARACTERISTICILE DE TIPĂRIRE

modul de difuzare, de utilizare si de păstrare a formularului „Decizia de impunere pentru solutionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare”

 

1. Denumire: Decizia de impunere pentru solutionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare

2. Cod: MFP 14.13.02.18/2.i.v

3. Format: A4/t1 (număr variabil de pagini)

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreste pe o singură fată, utilizându-se echipamente informatice pentru editare; poate avea un număr variabil de pagini.

5. Se difuzează: gratuit

6. Se utilizează: la stabilirea taxei pe valoarea adăugată de către organul fiscal cu atributii de inspectie fiscală, ca urmare a solutionării decontului/deconturilor de TVA, pe baza Raportului de inspectie fiscală încheiat la persoane fizice pentru solutionarea deconturilor de taxă pe valoarea adăugată cu sume negative cu optiune de rambursare.

7. Se întocmeste: în 3 exemplare, de către organul fiscal cu atributii de inspectie fiscală.

8. Circulă:

- un exemplar la persoana fizică verificată;

- un exemplar la organul fiscal care a efectuat inspectia fiscală;

- un exemplar la organul fiscal în evidenta căruia persoana fizică verificată se află înregistrată în scopuri de TVA.

9. Se arhivează la:

- dosarul fiscal al persoanei fizice.

 

ANEXA Nr. 5a)*

 

DECIZIA DE IMPUNERE

privind taxa pe valoarea adăugată si alte obligatii fiscale stabilite de inspectia fiscală la persoane fizice, care realizează venituri impozabile din activităti economice nedeclarate organelor fiscale”

 

Cod MFP 14.13.02.18/ l.i.v. aprobat prin OPANAF nr. 1415/11.08.2009


* Anexa nr. 5a) este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 5b)

 

INSTRUCTIUNILE DE COMPLETARE

a formularului „Decizia de impunere privind taxa pe valoarea adăugată si alte obligatii fiscale stabilite de inspectia fiscală la persoane fizice, care realizează venituri impozabile din activităti economice nedeclarate organelor fiscale”

 

Formularul „Decizia de impunere privind taxa pe valoarea adăugată si alte obligatii fiscale stabilite de inspectia fiscală la persoane fizice, care realizează venituri impozabile din activităti economice nedeclarate organelor fiscale” reprezintă actul administrativ fiscal emis de organele de inspectie fiscală la finalizarea inspectiei fiscale pentru stabilirea taxeipe valoarea adăugată si a altor obligatii fiscale (cu exceptia impozitului pe venit) la persoana fizică sau asocierile de persoane fizice neînregistrate la organele fiscale.

„Decizia de impunere privind taxa pe valoarea adăugată si alte obligatii fiscale stabilite de inspectia fiscală la persoane fizice, care realizează venituri impozabile din activităti economice nedeclarate organelor fiscale” va cuprinde taxa pe valoarea adăugată si alte obligatii fiscale suplimentare împreună cu accesoriile aferente acestora, înscrise în „Raportul de inspectie fiscală încheiat la persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităti economice nedeclarate organelor fiscale”.

Formularul „Decizia de impunere privind taxa pe valoarea adăugată si alte obligatii fiscale stabilite de inspectia fiscală la persoane fizice, care realizează venituri impozabile din activităti economice nedeclarate organelor fiscale” se întocmeste de către echipa de inspectie fiscală, se avizează de seful de serviciu/birou/compartiment si se aprobă de conducătorul activitătii de inspectie fiscală de care apartine echipa de inspectie fiscală.

Informatiile din continutul formularului „Decizia de impunere privind taxa pe valoarea adăugată si alte obligatii fiscale stabilite de inspectia fiscală la persoane fizice, care realizează venituri impozabile din activităti economice nedeclarate organelor fiscale” se vor completa după cum urmează:

1. „Datele de identificare ale persoanei fizice” va cuprinde:

1.1. „Numele si prenumele” - se va completa cu numele, initiala tatălui si prenumele persoanei fizice verificate.

1.2. „Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală”, definit conform prevederilor din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se completează astfel, după caz:

a) pentru persoanele fizice, codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

b) pentru persoanele fizice care nu detin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

2. „Cod de înregistrare fiscală” - se completează în situatia în care persoanei fizice i-a fost atribuit acest cod de către organul fiscal competent pentru activitătile economice desfăsurate.

3. „Date privind domiciliul persoanei fizice” - se va completa cu toate informatiile care definesc complet adresa unde îsi are domiciliul persoana fizică.

4. „Date privind locul de desfăsurare a activitătii economice” - se va completa cu toate informatiile care definesc complet adresa locului de desfăsurare a activitătii.

5. „Date privind creanta fiscală”

Punctul 5.1. - tabelul va cuprinde rezultatele inspectiei fiscale privind taxa pe valoarea adăugată si va fi completat numai în situatia în care, în perioada verificată, persoana fizică nu a depus niciun decont de TVA cu sume negative cu optiune de rambursare, astfel:

Pentru fiecare din rândurile 1-2, organele de inspectie vor înscrie următoarele:

Rând 1:

- coloana 2 - se completează data de la care începe perioada supusă verificării sub forma zz.ll.aa;

- coloana 3 - se completează data de sfârsit a perioadei supuse verificării, sub forma zz.ll.aa;

- coloana 4 - se completează cu valoarea totală a bazei impozabile stabilită de organele de inspectie asupra căreia se aplică cota de TVA pentru calculul taxei pe valoarea adăugată, în cazul utilizării unor cote diferite de TVA se vor înscrie bazele însumate ale acestora;

- coloana 5 - se completează taxa pe valoarea adăugată stabilită de plată de organele de inspectie fiscală;

- coloana 6 - se completează cu simbolul codului de cont bugetar pentru taxa pe valoarea adăugată.

Rând 2:

- coloana 2 - se completează data de început a perioadei pentru care se calculează majorările de întârziere, pentru taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar de plată, sub forma zz.ll.aa;

- coloana 3 - se completează data până la care se calculează majorările de întârziere, sub forma zz.ll.aa;

- coloana 4 - se completează cu taxa pe valoarea adăugată de plată stabilită de organele de inspectie fiscală, care a stat la baza calculului obligatiilor fiscale accesorii;

- coloana 5 - se completează cu suma totală a accesoriilor calculate pentru taxa pe valoarea adăugată stabilită de inspectia fiscală. Pentru perioadele de până la 31 decembrie 2005 se vor calcula dobânzi si penalităti de întârziere care se vor cumula cu majorările de întârziere datorate pentru perioada de după 1 ianuarie 2006;

- coloana 6 - se completează cu simbolul codului de cont bugetar pentru majorările de întârziere.

Punctul 5.2. - se va detalia activitatea economică desfăsurată de persoana fizică si vor fi prezentate implicatiile fiscale din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată identificate. Motivul de fapt se va înscrie atât pentru taxa pe valoarea adăugată, cât si pentru accesoriile calculate pentru aceasta.

Punctul 5.3. - se va înscrie detaliat încadrarea faptei constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului, a celorlalte elemente prevăzute de lege. Temeiul de drept se va înscrie atât pentru taxa pe valoarea adăugată stabilită de inspectia fiscală, cât si pentru accesoriile aferente acesteia.

6. „Alte obligatii fiscale datorate bugetului general consolidat” va cuprinde:

Punctul 6.1. - se va înscrie denumirea obligatiei fiscale. De asemenea, se va completa un tabel pentru fiecare obligatie fiscală stabilită suplimentar cu următoarele informatii:

- rândul 0: se va completa cu numărul curent al rândului;

- rândul 1 coloana 1: în acest rând se vor înscrie denumirea obligatiei fiscale principale, impozitul, taxa sau contributia care a făcut obiectul inspectiei fiscale (cu exceptia taxei pe valoarea adăugată);

- rândul 2 coloana 1: în acest rând se va înscrie denumirea „majorări de întârziere”.

Pentru fiecare din rândurile 1 si 2, organele de inspectie fiscală vor înscrie următoarele:

- rândul 1 coloana 2: se completează cu data de început a perioadei verificate, sub forma zz.ll.aa;

- rândul 1 coloana 3: se completează cu data de sfârsit a perioadei verificate, sub forma zz.ll.aa;

- rândul 1 coloana 4: reprezintă valoarea totală a bazei impozabile asupra căreia se aplică cota de impozit pentru determinarea obligatiei fiscale;

- rândul 1 coloana 5: se completează cu valoarea totală a sumelor stabilite de către inspectia fiscală pentru impozitul, taxa, contributia care a făcut obiectul inspectiei fiscale, pentru toată perioada verificată;

- rândul 1 coloana 6: reprezintă codul de cont bugetar al obligatiei fiscale care a făcut obiectul inspectiei fiscale;

- fândul 2 coloana 2: se completează cu data de la care se calculează majorările de întârziere pentru obligatiile fiscale stabilite de plată de organele de inspectie, sub forma zz.ll.aa;

- rândul 2 coloana 3: se completează cu data până la care se calculează majorările de întârziere pentru obligatiile fiscale stabilite de plată, sub forma zz.ll.aa;

- rândul 2 coloana 4: se completează cu suma totală a bazei impozabile stabilite de organele de inspectie;

- rândul 2 coloana 5: se completează cu suma totală a obligatiilor fiscale accesorii calculate pentru sumele stabilite de inspectia fiscală;

- rândul 2 coloana 6: se completează cu simbolul codului de cont bugetar al majorărilor de întârziere aferente obligatiei fiscale care a făcut obiectul inspectiei fiscale.

Punctul 6.1.1. - se vor înscrie detaliat modul în care persoana fizică a desfăsurat activitatea, tratamentul fiscal aplicat de aceasta, precum si prezentarea consecintelor fiscale. Motivul de fapt se va înscrieatât pentru obligatia fiscală principală, cât si pentru accesoriile aferente acesteia.

Punctul 6.1.2. - se va înscrie detaliat încadrarea faptei constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului, a celorlalte elemente prevăzute de lege, cu prezentarea concisă a textului de lege pentru cazul constatat. Temeiul de drept se va înscrie atât pentru obligatia fiscală principală, cât si pentru accesoriile calculate la aceasta.

Informatiile prevăzute la pct. 6.1.1 si 6.1.2 se vor completa pentru fiecare impozit, taxă sau contributie pentru care s-au constatat diferente de obligatii fiscale si/sau accesorii aferente acestora. în cazurile în care legea permite si există constatări, se pot înscrie obligatii fiscale accesorii, fără ca organele fiscale să stabilească o obligatie fiscală principală suplimentară la sfârsitul perioadei verificate. în acest caz, în coloana 4 „Baza impozabilă stabilită de organele de inspectie fiscală” se va înscrie obligatia fiscală principală stabilită de plată pe o anumită perioadă, chiar dacă în perioadele următoare aceasta s-a anulat.

7. „Data comunicării” actului administrativ fiscal reprezintă data stabilită în conformitate cu prevederile art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si este, în functie de modalitatea de comunicare, după cum urmează:

- data semnării de primire, în conditiile art. 44 alin (2) lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare; această dată va fi înscrisă de contribuabil pe toate exemplarele deciziei de impunere, împreună cu semnătura de primire, la momentul primirii deciziei de impunere;

- data înscrisă de postă la remiterea „confirmării de primire”, în conditiile art. 44 alin. (2) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare. „Confirmarea de primire” va fi anexată la exemplarul actului administrativ fiscal care rămâne la organul de inspectie fiscală, iar o copie va fi transmisă organului fiscal competent în administrarea căruia se află contribuabilul verificat;

- data la care expiră termenul de 15 zile de la data afisării anuntului publicitar, în conditiile prevăzute la art. 44 alin. (3) din

Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

O copie a anuntului publicitar care a fost afisat va fi anexată deciziei de impunere si va fi transmisă împreună cu aceasta la organul fiscal competent în administrarea căruia se află contribuabilul verificat, iar o altă copie va fi anexată la exemplarul rămas la organul de inspectie fiscală care a efectuat verificarea.

8. „Termenul de plată”. Diferenta de obligatie fiscală stabilită suplimentar de plată, precum si obligatiile accesorii aferente acestora se plătesc, în functie de data comunicării prezentei decizii, astfel:

- până la data de 5 a lunii următoare, când data comunicării prezentei decizii este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună;

- până la data de 20 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună.

9. „Dispozitii finale” - se va completa numărul total de pagini al raportului de inspectie fiscală care se anexează la formularul „Decizia de impunere privind taxa pe valoarea adăugată si alte obligatii fiscale stabilite de inspectia fiscală la persoane fizice, care realizează venituri impozabile din activităti economice nedeclarate organelor fiscale”.

Formularul „Decizia de impunere privind taxa pe valoarea adăugată si alte obligatii fiscale stabilite de inspectia fiscală la persoane fizice, care realizează venituri impozabile din activităti economice nedeclarate organelor fiscale” se va întocmi în 3 exemplare, toate cu titlu de original, câte un exemplar pentru:

- organul fiscal pe raza căruia persoana fizică verificată are domiciliul fiscal, potrivit legii, sau în evidenta căruia aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite si taxe, după caz;

- echipa de inspectie fiscală;

- persoana fizică verificată.

 

ANEXA Nr. 5c)

 

CARACTERISTICILE DE TIPĂRIRE,

modul de difuzare, de utilizare si de păstrare a formularului „Decizia de impunere privind taxa pe valoarea adăugată si alte obligatii fiscale stabilite de inspectia fiscală la persoane fizice, care realizează venituri impozabile din activităti economice nedeclarate organelor fiscale”

 

1. Denumire: Decizia de impunere privind taxa pe valoarea adăugată si alte obligatii fiscale stabilite de inspectia fiscală la persoane fizice, care realizează venituri impozabile din activităti economice nedeclarate organelor fiscale

2. Cod: MFP 14.13.02.18/3.i.v

3. Format: A4/t1 (număr variabil de pagini)

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreste pe o singură fată, utilizându-se echipamente informatice pentru editare; poate avea un număr variabil de pagini.

5. Se difuzează: gratuit.

6. Se utilizează: la stabilirea taxei pe valoarea adăugată si a altor obligatii fiscale de către organul fiscal cu atributii de inspectie fiscală, pe baza Raportului de inspectie fiscală încheiat

la persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităti economice nedeclarate organelor fiscale.

7. Se întocmeste: în 3 exemplare, de către organul fiscal cu atributii de inspectie fiscală.

8. Circulă:

- un exemplar la persoana fizică verificată;

- un exemplar la organul fiscal care a efectuat inspectia fiscală;

- un exemplar la organul fiscal pe raza căruia persoana fizică verificată are domiciliul fiscal, potrivit legii, sau în evidenta căruia aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite si taxe, după caz.

9. Se arhivează la:

- dosarul fiscal al persoanei fizice.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.