MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 597/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 597            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 31 august 2009

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            167. - Instructiuni ale viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, privind scoaterea din functiune, valorificarea si casarea bunurilor în unitătile Ministerului Administratiei si Internelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

INSTRUCTIUNI

privind scoaterea din functiune, valorificarea si casarea bunurilor în unitătile Ministerului Administratiei si Internelor

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată si de valorificare a bunurilor apartinând institutiilor publice, cu modificările si completările ulterioare, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, cu modificările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 909/1997, cu modificările si completările ulterioare.ale Ordonantei Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate în administrarea institutiilorpublice de apărare, ordine publică si sigurantă natională, aprobată cu modificări prin Legea nr. 28/2001, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea si împrospătarea produselor din rezervele proprii ale fortelor destinate apărării nationale, aprobată prin Legea nr. 50/1999, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publică din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare, si ale Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din functiune, precum si a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 81/2003, cu modificările si completările ulterioare.

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, emite următoarele instructiuni:

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentele instructiuni reglementează în mod unitar organizarea si desfăsurarea în unitătile si structurile Ministerului Administratiei si Internelor a următoarelor activităti:

a) disponibilizarea bunurilor;

b) scoaterea din functiune a mijloacelor fixe;

c) valorificarea bunurilor, altele decât clădiri si terenuri;

d) casarea mijloacelor fixe;


e) declasarea si casarea bunurilor materiale, altele decât mijloacele fixe.

(2) Prevederile prezentelor instructiuni se aplică pentru bunurile aflate în uzul curent si pentru celedin rezervele proprii, după efectuarea operatiuniide trecere la uzul curent, în următoarele conditii:

a) bunurile nu pot fi împrospătate sau păstrarea lor în depozite ar duce la deprecieri ori stări periculoase de orice fel, stabilite prin analize si încercări în laboratoare si poligoane specializate, potrivit normelor de specialitate;

b) bunurile nu mai sunt necesare, au devenit excedentare sau atipice, nu mai sunt prevăzute în înzestrarea unitătilor, nu se mai fabrică sau din cauza uzurii fizice sau morale nu mai corespund destinatiei sijac obiectul înlocuirii cu tehnică performantă.

Art. 2. - În sensul prezentelor instructiuni, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) bunuri- produsele, echipamentele si orice alte obiecte de orice fel si cu orice fel de descriere, cu exceptia clădirilor si terenurilor;

b) bunuri materiale, altele decât mijloace fixe - categoria de bunuri care cuprinde: obiectele de inventar, materialele, piesele de schimb si alte bunuri care nu sunt considerate mijloace fixe si care sunt stabilite prin reglementările în vigoare;

c) mijloace fixe - obiecte singulare sau complexe de obiecte ce se utilizează ca atare si îndeplinesc cumulativ următoarele două conditii:

1. au valoare mai mare decât limita stabilită de reglementările legale în vigoare; programele informatice (produse software), indiferent de valoare, sunt asimilate mijloacelor fixe în ceea ce priveste regimul scoaterii din functiune;

2. au o durată normală de utilizare mai mare de un an;

d) bunuri aflate la uzul curent - mijloacele fixe si bunurile materiale, altele decât mijloace fixe reprezentând tehnica si materialele asigurate potrivit prevederilor tabelelor de înzestrare în timp de pace si a altor norme de dotare si consum, care se găsesc asupra structurilor si se folosesc pentru îndeplinirea misiunilor operative sau în cadrul procesului de pregătire a personalului;

e) bunuri din rezervele proprii- produsele greu de aprovizionat sau cu ciclu lung de fabricatie, care se asigură din productia internă sau din import, acestea incluzând:

1. stocurile de sigurantă: se constituie potrivit nivelurilor stabilite prin ordine si instructiunide specialitate, pentru executarea unor întretineri si reparatii neprevăzute în conditii de exploatare normale sau pe timpul îndeplinirii misiunilor specifice;

2. rezervele de înlocuire: se constituie pentru diferite categorii de tehnică si materiale la nivelul fiecărei structuri, potrivit nivelurilor stabilite prin normele de înzestrare din timp de pace, în functie de misiunile specifice;

3. rezervele de mobilizare: se realizează, din timp de pace, potrivit nomenclatorului si nivelurilor maxime stabilite, în conditiile legii, de către fiecare unitate pentru dotarea structurilor subordonate care se înfiintează sau se completează, corespunzător sarcinilor de mobilizareprevăzute în cadrul organizatoric de război;

4. rezerva operativă: se constituie prin ordin al ministrului si se asigură de către directiile de specialitate, potrivit domeniului de competentă, precum si de către inspectoratele generale, potrivit nivelurilor aprobate,  pentru dotarea unitătilor nou-înfiintate, completarea consumurilor structurilor pe timpul participării la operatiuni în afara teritoriului national, la înlăturarea efectelor urmărilor unor situatii de urgentă sipe timpul actiunilor specifice în timp de război, în limita unei perioade de timp stabilite;

f) bunuri scoase din functiune - mijloacele fixe scoase din functiune, mijloacele fixe atipice sau excedentare, chiar dacă sunt în stare de functionare, precum si alte bunuri, în starea în care se află, declasate sau clasate;

g) bunuri atipice - mijloacele fixe care au fost aprobate pentru scoatere din înzestrarea unitătilor Ministerului Administratiei si Internelor, de către Consiliul de Supraveghere a înzestrării, piesele de schimb aferente, precum si alte bunuri care nu mai pot fi utilizate conform destinatiei;

h) bunuri excedentare - mijloacele fixe si alte bunuri materiale care depăsesc necesarul prevăzut în tabelele de înzestrare sau nevoile unitătii detinătoare;

i) scoaterea din functiune a mijloacelor fixe - scoaterea definitivă din utilizare a mijloacelor fixe care au îndeplinit conditiile stabilite prin prezentele instructiuni si care se realizează prin întocmirea, avizarea si aprobareadocufnentelor prevăzute în acest scop;

j) declasarea unor bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe - trecerea bunurilor de la starea de utilizare corespunzătoare destinatiei acestora la starea de casare în cazurile când sunt îndeplinite conditiile stabilite prin prezentele instructiuni, operatiunea realizându-se prin întocmirea, avizarea si aprobarea documentelor prevăzute în acest scop;

k) disponibilizare - activitatea de stabilire a bunurilor ce nu mai sunt necesare unitătii care le are în administrare si se propun spre a fi puse la dispozitie, spre folosinta altor unităti din Ministerul Administratiei si Internelor sau spre valorificare;

l) valorificare - activitatea de punere în vânzare prin proceduri de atribuire, conform reglementărilor în vigoare, a bunurilor disponibilizate sau a componentelor acestora obtinute în urma dezmembrării;

m) casare - totalitatea operatiunilor de dezmembrare, demolare, demontare, desfacere, tăiere, spargere si alte asemenea operatiuni care se efectuează astfel încât bunurile în cauză să-si piardă forma initială ca obiect de sine stătător si să nu mai poată fi folosite potrivit destinatiei pentru care au fost create; pentru animalele de serviciu si reproductie care au contactat boli incurabile ori tare fizice, se procedează potrivit măsurilor stabilite de către personalul care îndeplineste atributii de medic veterinar oficial în unitătile Ministerului Administratieisi Internelor, cu respectarea prevederilor legale privind protectia animalelor;

n) tineret în crestere- tineret canin si cabalin, cu vârste cuprinse până la 1 ansi 6 luni la câini si pânăla 3 ani împliniti la cai;

o) redistribuire - transferul între unitătile Ministerului Administratiei si Internelor, pe bază de ordin de distributie, al bunurilor care nu mai sunt necesare unitătii detinătoare;

p) valoarea de înlocuire - costul de achizitie a unui bun similar.

 

CAPITOLUL II

Disponibilizarea bunurilor

 

Art. 3. - (1) Mijloacele fixe aflate în stare de functionare, indiferent de durata de folosintă, care nu mai sunt necesare unitătilor în a căror administrare se află pot fi valorificate conform prevederilor art. 23, numai dacă au devenit disponibile în urma procesului de redistribuire între unităti din structura Ministerului Administratiei si Internelor.

(2) Sedisponibilizează si bunurile materiale, altele decât mijloacele fixe, care nu mai sunt necesare unitătilor Ministerului Administratiei si Internelor, cu exceptia celor care sunt rezultate din procesul de reparatii si care fac obiectul valorificării direct ca deseuri sau sunt reintroduseîn utilizare după efectuarea reparatiilor.

Art. 4. - Rapoartele de disponibilizare se întocmesc conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1a si 1b.

Art. 5. - (1) Consultarea structurilor Ministerului Administratiei si Internelor, în vederea disponibilizării unor mijloace fixe si bunuri materiale, altele decât mijloace fixe de resortul Directiei logistică, Directiei generale pentru comunicatii si tehnologia informatiei sau Directiei medicale, aflate în administrare proprie sau a structurilor subordonate, se realizează astfel:

a) ordonatorii tertiari de credite din subordinea ordonatorilor secundari de credite transmit acestora din urmă propunerile de disponibilizare a mijloacelor fixe si a celorlalte bunuri materiale; ordonatorii secundari de credite supun consultării structurilor Ministerului Administratiei si Internelor ce ar putea fi interesate de preluarea bunurilor propunerile de disponibilizare a bunurilor din aparatul propriu, precum si pentru cele aflate în administrarea ordonatorilor tertiari de credite din subordinea lor;

b) ordonatorii tertiari din finantarea ordonatorului principal de credite transmit propunerile de disponibilizare structurilor Ministerului Administratiei si Internelor ce ar putea fi interesate de preluarea bunurilor respective;

c) transmiterea propunerilor de disponibilizare se poate face în scris si prin e-mail, atunci când nivelul de clasificare permite această formă de comunicare;


d) termenul în care structurile Ministerului Administratiei si Internelor au obligatia să răspundă solicitărilor privind disponibilizările este de 15 zile.

(2) În situatia existentei unor optiuni de preluare care necesită redistribuirea bunurilor între unitătile din finantarea directă a ordonatorului principal de credite ai căror conducători au calitatea de ordonatori tertiari de credite, precum si/sau unitătile ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari de credite, se solicită Directiei logistice, Directiei generale pentru comunicatii si tehnologia informatiei sau Directiei medicale, după caz, emiterea ordinelor de distributie aferente.

(3) Rapoartele de disponibilizare întocmite de către unitătile din finantarea directă a ordonatorului principal de credite ai căror conducători au calitatea de ordonatori tertiari de credite, vizate pentru control financiar preventiv propriu de către compartimentele financiare proprii, se înaintează, după caz, la Directia logistică, Directia generală pentru comunicatii si tehnologia informatiei sau Directia medicală, împreună cu solicitările unitătilor interesate de preluarea bunurilor respective sau corespondenta aferentă consultării.

(4) Rapoartele de disponibilizare întocmite de unitătile subordonate ordonatorilor secundari de credite ai căror conducători au calitatea de ordonatori tertiari de credite, vizate pentru control financiar preventiv propriu de către compartimentele financiare proprii, se înaintează la structurile de specialitate spre analiză. Structurile de specialitate le difuzează spre consultare unitătilor subordonate, precum si altor structuri ale Ministerului Administratiei si Internelor.

(5) Pentru tineretul canin si cabalin până la vârsta de intrare în serviciu si animalele de serviciu care, potrivit constatărilor personalului ce îndeplineste atributii de medic veterinar oficial pentru unitătile Ministerului Administratiei si Internelor, nu au sau si-au pierdut aptitudinile de serviciu, rapoartele de disponibilizare, fntocmite de unitătile detinătoare în conditiile prevăzute la alin. (4), se înaintează la directia medicală, prin ordonatorul secundar de credite, pentru promovare spre consultarea altor unităti din structura Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 6. - (1) Directia Logistică, Directia generală pentru comunicatii si tehnologia informatiei si Directia medicală analizează cererile de redistribuire primite si emit ordine de distributie în baza documentelor transmise de către unitătile din finantarea directă a ordonatorului principal de credite ai căror conducători au calitatea de ordonatori tertiari de credite si de către ordonatorii secundari de credite.

(2) Directia logistică, Directia generală pentru comunicatii si tehnologia informatiei si Directia medicală, în functie de competente, promoveazărapoarteie de disponibilizare cu bunurile neredistribuite ale unitătilor prevăzute la alin. (1), ca anexe la un raport explicativ privind disponibilizarea si valorificarea acestora, pentru a fi aprobate. Raportul explicativprezentat ordonatorului principal de credite se vizează pentru control financiar preventiv propriu de către persoana desemnată din cadrul Directiei generale financiare si se avizează pentru legalitate de către directorul Directiei juridice. Pe toate filele lucrării prezentate se aplică stampila ordonatorului principal de credite.

(3) După aprobarea lor de către ordonatorul principal de credite, rapoartele de disponibilizare cu bunurile neredistribuite se restituie de către Directia logistică, Directia generală pentru comunicatii si tehnologia informatiei, respectiv Directia medicală unitătilor emitente, în vederea valorificării.

(4) Pentru bunurile rămase neredistribuite structurile de specialitate cu atributii logistice/similari promovează ordonatorilor secundari de credite rapoartele de disponibilizare cu bunurile unitătilor din structură, ca anexe la un raport explicativ privind disponibilizarea si valorificarea acestora, pentru a fi aprobate.

(5) Ordonatorii secundari de credite analizează rapoartele de disponibilizare primite de la ordonatorii tertiari de credite, le transmit spre consultare unitătilor subordonate si emit ordine de distributie în baza documentelor transmise de acestia.

(6) Raportul explicativ prezentat ordonatorului secundar de credite se avizează pentru legalitate de către compartimentul juridic propriu si se vizează pentru control financiar preventiv propriu. Pe toate filele lucrării prezentate se aplică stampila ordonatorului secundar de credite.

 

CAPITOLULUI

Scoaterea din functiune a mijloacelor fixe

 

Art. 7. - (1) Scoaterea din functiune a mijloacelor fixe cu durata normală de utilizare îndeplinită sau înainte de expirarea duratei normale de utilizare se aprobă astfel:

a) de către ordonatorul principal de credite pentru unitătile din finantarea directă a acestuia si ai căror conducători au calitatea de ordonatori tertiari de credite, precum si pentru unitătile ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari de credite si administrează nemijlocit bunuri;

b) de către ordonatorul secundar de credite pentru unitătile din subordine ai căror conducători au calitatea de ordonatori tertiari de credite.

(2) Organul financiar al structurii care aprobă scoaterea din functiune acordă viza pentru control financiar preventiv propriu.

Art. 8. - (1) Mijloacele fixe pot fi scoase din functiune dacă au durata normală de utilizare îndeplinită, cu exceptia celor prevăzute la art. 11.

(2) Pentru scoaterea din functiune si verificarea stării mijloacelor fixe, ordonatorul de credite care are în evidentă mijloace fixe stabileste prin dispozitie zilnică/ordin de zi pe unitate/document similar o comisie tehnică formată din 2-3 specialisti în domeniu, care analizează fiecare mijloc fix în parte si în functie de starea constatată, înaintează propuneri de utilizare în continuare sau de scoatere din functiune.

(3) Utilizarea fn continuare se aprobă de către ordonatorul de credite care are în evidentă mijloacele fixe, pe baza propunerilor formulate în scris, pentru fiecare mijloc fix, de către comisia tehnică de verificare a acestora, cu exceptia celor care pot afecta protectia vietii, a sănătătii si a mediului, pentru care sunt necesare si documente emise de organismele abilitate în acest sens, care să certifice că starea tehnică permite exploatarea în continuare în sigurantă.

(4) Mijloacele fixe pot fi scoase din functiune dacă, potrivit legii, au durata de utilizare îndeplinită si numai dacă îndeplinesc cel putin una dintre următoarele conditii:

a) costul reparatiei depăseste 60% din valoarea de înlocuire a mijloacelor fixe respective. Această prevedere se aplică pentru mijloacele fixe a căror stare tehnică initială poate fi restabilită prin înlocuirea componentelor uzate;

b) nu mai prezintă sigurantă în functionare întrucât si-au îndeplinit normele de utilizare exprimate, după caz, în mii kilometri, mii ore de functionare, număr de lovituri, prevăzute prin normativele tehnice în vigoare sau instructiunile constructorului, iar prin reparare nu mai pot fi readuse la parametrii tehnici impusi de normativele sau instructiunile mentionate;

c) nu mai pot fi reparate din cauza lipsei pieselor de schimb necesare sau inexistentei capacitătilor de reparare a mijloacelor respective, precum si în situatiile când nu există materiale necesare întretinerii si functionării acestora;

d) organele autorizate de organismele abilitate din stat si cele de metrologie au interzis folosirea sau exploatarea în continuare, ca urmare a modificării parametrilor functionali si de sigurantă;

e) când mijloacele fixe au devenit inutilizabile datorită avariilor sau distrugerilor provocate de accidente, incendii, calamităti naturale ori alte întâmplări neprevăzute si de neînlăturat, în situatia în care costul reparatiei depăseste 60% din valoarea de înlocuire a mijloacelor fixe respective, cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (2);

f) nu mai pot fi utilizate bunurile scoase din înzestrare, asa cum provin din constructie, unitătile nemaiavând acest drept;

g) au devenit excedentare ca urmare a depăsirii necesarului prevăzut în tabelele sau normele de înzestrare sau nu mai sunt necesare unitătilor.

Art. 9. - Nu se propun pentru scoaterea din functiune mijloace fixe care, desi au îndeplinit durata normală de utilizare, se găsesc în una dintre următoarele situatii:

a) starea tehnică permite exploatarea lor în continuare;

b) din ratiuni militare sau economice se justifică mentinerea acestora în functiune, chiar dacă costul reparatiei depăseste 60% din valoarea de înlocuire;


c) sunt strict necesare unitătilor Ministerului Administratiei si Internelor si nu sunt posibilităti de înlocuire, iar prin reparatii si reconditionări mai pot fi folositeo anumită perioadă.

Art. 10. - (1) Scoaterea din functiune a animalelor de serviciu se efectuează când îndeplinesc una dintre următoarele conditii:

a) pierderea aptitudinilor corespunzătoare unei categorii de serviciu, prin depăsirea limitei de vârstă ori neîndeplinirea criteriilor zootehnice stabilite pentru animalele de serviciu sau tineretul în crestere;

b) contractarea unor boli incurabile sau existenta unor tare dobândite, stabilite de către personalul care îndeplineste atributii de medic veterinar oficial în unitătile Ministerului Administratiei si Internelor.

(2) Animalele care au depăsit limita de vârstă pentru serviciu, dar îsi păstrează capacitatea de muncă si au o stare de sănătate bunăpot fi mentinute în aceeasi categoriede serviciu, până la limita posibilitătilor normale de muncă.

(3) Animalele de reproductie care nu mai îndeplinesc criteriile zootehnice pentru a fi mentinute în această categorie întrucât nu mai dau randamentul stabilit prin norme se scot din functiune concomitent cu propunerea de valorificare conform prevederilor art. 23.

(4) Scoaterea din functiune a animalelor de serviciu la nivelul unitătilor detinătoare se face în baza documentelor sanitar-veterinare emise de personalul care îndeplineste atributii de medic veterinar oficial în unitătile Ministerului Administratiei si Internelor, iar avizarea tehnică a listelor de scoatere din functiune pentru toate animalele de serviciu din dotarea unitătilor ministerului se realizează de Directia medicală.

Art. 11. - (1) Mijloacele fixe care au durata normală de utilizare neîndeplinită se propun pentru scoaterea din functiune numai dacă îndeplinesc una dintre următoarele conditii:

a) când există aprobare pentru executarea unor obiective noi de investitii sau pentru dezvoltarea capacitătilor existente, al căror amplasament afectează unele clădiri, instalatii sau alte mijloace;

b) când clădirea prezintă pericol evident de pierdere a stabilitătii, aspect constatat de inspectorul de specialitate din cadrul serviciului de control al calitătii în constructii si consemnat în procesul-verbal de inspectie încheiat în acest sens;

c) când prin expertizarea constructiei expertul tehnic fundamentează si propune decizia de interventie privind demolarea totală a clădirilor ce prezintă risc în exploatare sau risc seismic;

d) când mijloacele fixe au devenit inutilizabile înaintea expirării duratei normale de utilizare, ca urmare a uzurii morale si fizice avansate, precum si în situatiile când au fost avariate sau distruse, indiferent de cauza;

e) nu mai sunt necesare unitătilor Ministerului Administratiei si Internelor;

f) bunurile au fost scoase din înzestrare si nu mai pot fi utilizate, unitătile nemaiavând acest drept;

g) când există hotărâre judecătorească privind restituirea terenului către persoane îndreptătite, în conditiile legii, pentru clădirile situate pe aceste terenuri.

(2) Situatia bunurilor avariate sau distruse mentionate în cuprinsul lit.d) face obiectul cercetării administrative, potrivit reglementărilor legale în vigoare privind răspunderea materială în Ministerul Administratiei si Internelor.

Art. 12. - Mijloacele fixe care provin din confiscări, au fost abandonate sau sunt intrate potrivit legii, în proprietatea privată a statului, cu situatia juridică clarificată, si care nu fac obiectul introducerii în dotarea unitătilor, al transferului fără plată către alte institutii publice sau al valorificării, se propun pentru declasare si casare.

Art. 13. - (1) Listele mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din functiune se întocmesc de către compartimentele de resortul cărora sunt aceste mijloace, cu participarea nemijlocită a specialistilor care cunosc caracteristicile tehnico-functionale ale bunurilor respective. în cazul aparaturii medicale este obligatoriu avizul organelor de specialitate din structura Directiei medicale.

(2) Propunerile pentru scoaterea din functiunea constructiilor se fac în baza avizelor tehnice de desfiintare emise de Serviciul controlul calitătii în constructii din cadrul Directiei logistice.

(3) Activele corporale de natura mijloacelor fixe care fac parte din domeniul public al statului se scot din functiune numai după aprobarea hotărârii Guvernului de trecere a acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiescdomeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, si ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Proiectele de acte normative sunt însotite de lista prevăzută în anexa nr. 2b, avizată de structurile abilitate, documentatia justificativă prevăzută la art. 16, extrasul de carte funciară al imobilului, documentul de detinere, planul de situatie si planul de încadrare în zonă, vizate de oficiul judetean de cadastru si publicitate imobiliară.

(5) După publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului de trecere a mijlocului fix în domeniul privat al statului, Directia logistică emite autorizatia de desfiintare pentru constructii si instalatii.

(6) Lucrările de desfiintare a obiectivelor de constructii amplasate în imobile reprezentând monumente si ansambluri istorice, arheologice, de arhitectură, artă si cultură si cele din zonele lor de protectie se autorizează potrivit prevederilorlegale în vigoare privind protectia bunurilor imobile cu valoare de patrimoniu.

(7) Pentru scoaterea din functiune a mijloacelor fixe se întocmesc liste separate, pe compartimente de activitate, potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 2a, 2b si 2c.

(8) Lista al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2a se întocmeste pentru scoaterea din functiune a mijloacelor fixe si casare directă enumerate la art. 20 lit. b.

(9) Lista prevăzută în anexa nr. 2b se întocmeste pentru scoaterea din functiune a constructiilor.

(10) Lista prevăzută în anexa nr. 2c se întocmeste pentru scoaterea din functiune a mijloacelor fixe, altele decât clădiri, aflate în stare de functionare, pentru care, conform reglementărilor în vigoare, urmează a se aplica procedurile de valorificare.

Art. 14. - (1) Listele mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din functiune, întocmite potrivit prevederilor art. 13, se prezintă conducătorului unitătii care are calitatea de ordonator de credite si are în subordine gestiunile materiale de resortul cărora surit mijloacele fixe propuse pentru scoaterea din functiune.

(2) La primirea listelor cu propuneri, conducătorul unitătii numeste, prin ordin de zi pe unitate/dispozitie zilnică/document similar, o comisie de analiză compusă din 3-5 persoane din care, obligatoriu, fac parte: seful formatiunii logistice/similar, seful compartimentului de resortul căruia sunt bunurile respective, precum si alti specialisti care cunosc caracteristicile si regulile de folosire ale acestora.

(3) Gestionarii nu pot face parte din comisia de analiză, dar sunt obligati să prezinte bunurile si să dea relatii si explicatii referitoare la existenta si starea acestora.

Art. 15. - (1) Comisia de analiză verifică la fata locului starea bunurilor propuse pentru scoaterea din functiune, pe de o parte, si conformitatea datelor cuprinse în documentatia referitoare la acestea, pe de altă parte, consemnând în coloanele corespunzătoare din lista mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din functiune rezultatul analizei efectuate.

(2) După ce a fost avizată si semnată de comisia de analiză, lista cu propuneri, vizată pentru control financiar preventiv propriu de către organul financiar propriu si avizată pentru legalitate, se prezintă conducătorului unitătii care are calitatea de ordonator de credite pentru a o semna si adispune, după caz, următoarele:

a) înaintarea acesteiala directiile centrale de specialitate cu atributii logistice, pentru avizaretehnică si prezentarea, spre aprobare, ordonatorului principal de credite pentru unitătile din finantarea directă a ordonatorului principal de credite ai căror conducători au calitatea de ordonatori tertiari de credite, precum si pentru unitătile ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari decredite si administrează nemijlocit bunurile respective;

b) înaintarea acesteia la ordonatorii secundari de credite pentru avizare tehnică si aprobarea ordonatorului secundar de credite, de către unitătile care fac parte din structura acestora.

(3) În cazul mijloacelor fixe propuse pentru scoatere din functiune în conditiile art. 11 lit. e), ordonatorii secundari de credite aprobă listele mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din functiune numai după epuizarea tuturor posibilitătilor de redistribuire la unitătile din subordine sau la celelalte unităti ale Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 16. - (1) Listele mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din functiune trebuie să fie însotite, după caz, de următoarele documente justificative:

a) raportul tehnic justificativ din care să rezulte explicit motivele pentru care mijloacele fixe sunt propuse pentru scoaterea din functiune (pierderea caracteristicilor tehnice sau performantelor, starea fizică a acestora, defectiuni majore, dacă mai sunt în stare de functionare sau nu, plus dotare, devenite atipice etc), întocmit de seful compartimentului de resortul căruia sunt mijloacele fixe în cauză, verificat de seful formatiunii logistice/similar si semnat de conducătorul unitătii;

b) documentul fegal de evidentă a exploatării, respectiv cartea tehnică, livretul, carnetul, fisa de evidentă a functionării sau alt asemenea document, pentrumijloacelefixe a căror durată normală de utilizare este stabilită prin norme;

c) devizul estimativ de reparatii întocmit de organe de specialitate din unitate. în situatia când unitătile nu dispun de specialisti, unitătile Ministerului Administratiei si Internelor specializate în reparatii asigură consultantă de specialitate la cererea expresă a beneficiarului sau se apelează la operatori economici specializati;

d) autorizatie acordată de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, denumită în continuare ISCIR, procese-verbale ale Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, buletinele de verificare metrologică, documente de expertizare ale Registrului Auto Român/Autoritatea Feroviară Română - AFER sau ale unitătilor autorizate de acestea, documente ale altor organisme abilitate, din care să rezulte că mijloacele fixe respective nu mai pot fi reparate ori s-au interzis folosirea si exploatarea lor în continuare, ca urmare a modificării parametrilor de sigurantă;

e) raportul justificativ prin care se solicita Directiei logistice eliberarea autorizatiei de desfiintare a constructiilor. Raportul justificativ se înaintează pe cale ierarhică si trebuie să fie însotit de fisa cu datele tehnice ale constructiei, fotografii ale obiectivului, copia documentului de aprobare a investitiei al cărei amplasament impune demolarea ori avizul tehnic de desfiintare emis de Serviciul controlul calitătii în constructii din cadrul Directiei logistice pentru constructiile existente ce prezintă pericol evident de pierdere a stabilitătii, risc în exploatare sau risc seismic;

f) procesul-verbal de cercetare administrativă, pentru mijloace fixe degradate datorită exploatării/manipulării/păstrării necorespunzătoare, precum si pentru cele avariate sau distruse, indiferent de cauză; în situatia când la data întocmirii procesului-verbal de scoatere din functiune cercetarea administrativă nu este încheiată, se anexează actul de constatare tehnică, din care să rezulte natura si cauza degradării mijlocului fix;

g) actul de constatare tehnică sau fisa utilajului, pentru instalatii, utilaje sau alte mijloace fixe de acest gen, din care să rezulte natura si cauza uzurii;

h) carnetele de serviciu si foile matricole, certificatele sanitar-veterinare, foile de observatii si tratament, buletinul de analiză, referatele instructorilor sau conductorilor calificati în probleme de dresaj, pentru animalele de serviciu;

i) în cazul mijloacelor fixe care au fost scoase din înzestrare prin hotărâre a Consiliului de Supraveghere a înzestrării al Ministerului Administratiei si Internelor, la raportul justificativ se anexează copia acestui document.

(2) Documentele justificative mentionate la lit. a) - i) se asigură prin grija compartimentelor prevăzute la art. 13 alin. (1) si însotesc, ca anexe, listele mijloacelor fixe propuse pentru scoatere din functiune, urmând ca după aprobarea acestora să fie returnate unitătilor.

Art. 17. - (1) Listele mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din functiune se avizează din punct de vedere tehnic, după caz, astfel:

a) de către directorul Directiei logistice, Directiei generale pentru comunicatii si tehnologia informatiei sau Directiei medicale, fiecare pentru bunurile de resortul propriu, pentru listele întocmite de unitătile din finantarea directă a ordonatorului principal de credite ai căror conducători au calitatea de ordonatori tertiari de credite, precum si pentru listele întocmite de unitătile ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari de credite si administrează nemijlocit bunuri si se vizează pentru control financiar preventiv propriu de către persoana desemnată din cadrul Directiei generale financiare;

b) de către seful compartimentelor de specialitate ale ordonatorilor secundari de credite, pentru unitătile din subordine, si se vizează pentru control financiar preventiv propriu de către sefii organelor financiare ale ordonatorului secundarele credite;

c) pentru armamentul din dotarea proprie, precum si pentru cel provenit din confiscări sau intrat, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, indiferent de competenta de aprobare, listele mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din functiune se transmit ierarhic si se avizează din punct de vedere tehnic si de compartimentul de specialitate din Directia logistică.

(2) Listele întocmite de unitătile din subordinea ordonatorilor secundari de credite, care se avizează si de către directiile centrale de specialitate cu atributii logistice, se înaintează către acestea după ce au fost avizate din punct de vedere tehnic de compartimentul de specialitate al ordonatorului secundar de credite, vizate pentru control financiar preventiv propriu de către sefii organelor logistice si financiare de la nivelul ordonatorului secundar de credite si avizate pentru legalitate de către compartimentul juridic al ordonatorului tertiar de credite, cu exceptia animalelor de serviciu si a aparaturii medicale.

(3) În cazul mijloacelor fixe propuse pentru scoatere din functiune în conditiile art. 11 lit. e), directiile centrale de specialitate cu atributii logistice îsi dau acordul pe listele mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din functiune numai după verificarea derulării procedurilor de redistribuire de către unitătile din finantarea directă a ordonatorului principal de credite ai căror conducători au calitatea de ordonatori tertiari de credite, precum si de către unitătile ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari de credite.

Art. 18. - (1) Conducătorii unitătilor/compartimentelor care avizează din punct de vedere tehnic listele cu propuneri, atunci când apreciază că unele mijloace fixe înscrise în liste nu trebuie supuse acestei operatiuni, sunt obligati să facă precizări, în scris, privind modul de repunere în functiunea respectivelor bunuri.

(2) În cazul când se considera necesar, se verifică pe teren starea mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din functiune si realitatea datelor consemnate în documentele întocmite în acest scop.

Art. 19. - (1) După derularea procedurilor cuprinse la art. 17, listele mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din functiune se prezintă, ierarhic, spre aprobare, ordonatorului principal, respectiv secundar de credite, de către unitătile/compartimentele ai căror sefi le avizează din punct de vedere tehnic, însotite de un raport justificativ/de prezentare privind cauzele care determină scoaterea din functiune a mijloacelor fixe respective, care se avizează pentru legalitate de către directorul Directiei juridice/compartimentul juridic al ordonatorului secundar de credite si se vizează pentru control financiar preventiv propriu de către persoana desemnată din cadrul Directiei generale financiare/compartimentul financiar contabil al ordonatorului secundar de credite.

(2) Pe toate filele listelor mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din functiune se aplică stampila ordonatorului principal de credjte, respectiv secundar de credite.

(3) În cazul mijloacelor fixe propuse pentru casare directă, directiile centrale de specialitate cu atributii logistice, atunci când consideră necesar, fac precizări cu privire la casarea centralizată a acestora, specificând centrele desemnate în acest sens. Bunurile se predau la centrele de casare împreună cu listele mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din functiune, aprobate de cei în drept, si copiile rapoartelor justificative.

(4) Centrele de casare, la primirea bunurilor enuntate la alin. (3), emit documentele legale de primire, după care dispun formarea unei comisii compuse din specialisti cu experientă în domeniu, procedând la casarea propriu-zisă a bunurilor.

Art. 20. - Prin raportul justificativ, întocmit în conditiile art. 19, se propune aprobarea scoaterii din functiune a mijloacelor fixe, simultan cu una dintre următoarele operatiuni:

a) aplicarea procedurilor de valorificarea mijloacelor fixe scoase din functiune, altele decât clădiri si terenuri;


b) casarea directă, în cazul următoarelor bunuri improprii valorificării:

1. armamentul si aparatura electronooptică uzată, din dotarea proprie, precum si bunurile cu regim de „corp delict", cu situatia juridică clarificată în urma unei hotărâri judecătoresti rămase definitivă;

2. mijloacele de geniu-chimic cu utilizare strict militară;

3. mijloacele fixe care au fost avariate sau distruse prin accidente, incendii, calamităti naturale ori în alte împrejurări neprevăzute si de neînlăturat si ale căror costuri de reparatie pentru repunerea în stare de functionare, stabilite potrivit reglementărilor specifice, depăsesc 60% din valoarea de înlocuire a acestora;

4. mijloacele fixe cu durată normală de utilizare depăsită/nedepăsită si care, din cauza uzurii fizice si morale avansate, nu mai corespund din punct de vedere tehnico-economic si al sigurantei în exploatare sau sunt generatoare de noxe ori a căror functionare contravine altor reglementări legale în vigoare, precum si cele devenite atipice;

5. bunuri utilizate în activitatea aeronautică, cu resursa de exploatare expirată;

6. aparatura radiofonică, aparatura radiotelefonică, echipamente si statii radio si radioreleu, aparatura de secretizare, părti sau ansamble din acestea ori componente speciale care, prin procedura de valorificare, ar conduce la furnizarea de informatii cu caracter secret;

7. mijloacele specifice de control si supraveghere a traficului rutier - aparatură radar, etiloteste, etilometre etc. - microscoape si stereomicroscoape, aparatură pentru analize fizico-chimice si de biologie judiciară, sisteme de implementare si comparare automată a urmelor/impresiunilor, sisteme audio/video, aparatură foto si de prelucrare a fotografiilor, mijloace tehnice de determinare a falsurilor;

8. animalele de serviciu care au contractat boli incurabile ori tare fizice, cu respectarea conditiilor prevăzute la art. 10 lit. b);

9. mijloacele specifice de supraveghere si control al trecerii frontierei: aparate cu raze X pentru controlul bagajelor si coletelor postale; aparate cu raze X pentru controlul scrisorilor si trimiterilor postale; detectoare portabile de substante explozive; aparate de detectare a drogurilor; inventarul de complet al laboratoarelor criminalistice; spectografe pentru detectarea si identificarea drogurilor si explozibililor; echipamente pentru înregistrarea rapidă a amprentelor; truse de măsurare a densitătii; echipamentele de supraveghere aflate în dotarea autospecialelor de supraveghere a frontierei pe principiul termoviziunii, după delotizarea acestora; echipamente radiologice, altele decât cele medicale; echipamentele criminalistice aflate în dotarea autolaboratoarelor criminalistice, după delotizarea acestora.

Art. 21. - După aprobarea de către ordonatorul principal, respectiv secundar de credite a listelor mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din functiune, Directia logistică, Directia generală pentru comunicatii si tehnologia informatiei sau Directia medicală, precum si ordonatorii secundari de credite desfăsoară următoarele activităti:

a) restituie unitătilor emitente listele mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din functiune, în vederea demarării procedurilor de valorificare de către unitătile detinătoare, potrivit reglementărilor în vigoare, a mijloacelor fixe scoase din functiune, altele decât clădiri si terenuri;

b) stabilesc si comunică, prin adresa de restituire a listelor mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din functiune, destinatia si modul de folosire a mijloacelor fixe a căror scoatere din functiune nu a fost aprobată, conform art. 18.

Art. 22. - După primirea listelor mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din functiune, aprobate, unitătile care detin mijloacele fixe desfăsoară următoarele activităti:

a) valorifică mijloacele fixe scoase din functiune, altele decât clădiri si terenuri, în conformitate cu prevederile art. 23;

b) casează/demolează mijloacele fixe a căror casare/demolare directă a fost aprobată.

 

CAPITOLUL IV

Valorificarea bunurilor, altele decât clădiri si terenuri

 

Art. 23. - Bunurile, altele decât clădiri si terenuri, se valorifică în starea fizică în care se află sau ca bunuri rezultate în urma dezmembrării sau demolării lor, astfel:

a) prin licitatie publică deschisă cu strigare, selectie de oferte, negociere directă, în conditiile Regulamentului privindorganizarea si desfăsurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din functiune, precum si a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 81/2003, cu modificările si completările ulterioare;

b) prin valorificare directă fără organizare de licitatie, în cazul în care producătorul sau alt ofertant acceptă schimbarea bunului cu altul nou având aceeasi destinatie si caracteristici tehnico-functionale cel putin egale cu ale bunului schimbat, această schimbare fiind supusă acceptării producătorului sau a altui ofertant;

c) prin transmitere fără plată la alte institutii publice sau la unităti de cult apartinând cultelor religioase recunoscute în România.

Art. 24. - (1) Armamentul în stare de functionare, cu regim de „corp delict", cu situatia juridică clarificată, care nu poate intra în dotarea structurilor Ministerului Administratiei si Internelor se valorifică în conformitate cu reglementările cu caracter intern privind evidenta, evaluarea în vederea valorificării, asigurarea dotării cu armament si munitii a persoanelor fizice si institutiilor publice, precum sidestinatia armamentului, munitiilor si materialelor explozive, provenite din confiscări sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.

(2) Armamentul cu regim de „corp delict" aflat la starea de casare poate fi valorificat, în conditiile legii, în vederea transformării acestuia în obiecte de panoplie sau de muzeu, dacă există solicitări în acest sens, după informarea în scris a Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, respectiv a directiilor judetene pentru cultură, culte si patrimoniu cultural national.

 

SECTIUNEA I

Valorificarea prin vânzare sau schimb a bunurilor

 

Art. 25. - (1) După aprobarea listelor cuprinzând mijloacele fixe propuse pentru scoaterea din functiune, respectiva rapoartelor de disponibilizare a bunurilor materiale, altele decât mijloace fixe, ordonatorii secundari de credite si unitătile din finantarea directă a ordonatorului principal de credite ai căror conducători au calitatea de ordonatori tertiari de credite dispun unitătilor din subordine care detin bunurile respective valorificarea acestora prin vânzare, organizată în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din functiune, precum si a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 81/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Conducătorul unitătii organizatoare numeste cu cel putin 30 de zile înainte de data deschiderii procedurii o comisie formată din minimum 3 membri cu experientă profesională si probitate morală. Acestia trebuie să fie specialisti din domeniul logistic, juridic si financiar.

(3) Procedura de valorificare se poate organiza si prin bursele de mărfuri.

Art. 26. - Pretul initial de vânzare se stabileste conform precizărilor cuprinse în anexa nr. 3, de către comisiade evaluare constituită în acest scop. Aceasta întocmeste un raport de evaluare conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, care se supune aprobării conducătorului unitătii ce are calitatea de ordonator de credite, potrivit prevederilor art. 10 din Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din functiune, precum si a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 81/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 27. - (1) În situatia în care bunurile nu au putut fi valorificate în conformitate cu prevederile art. 23 lit. a), acestea pot fi valorificate direct fără organizare de licitatie, conform prevederilor art. 23 lit. b), cu aprobarea ordonatorului superior de credite, prin schimbarea acestora cu bunuri noi având aceeasi destinatie si caracteristici tehnico-functionale cel putin egale cu ale bunului schimbat.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1) diferentele de pret se aprobă de ordonatorul superior de credite, la propunerea ordonatorului de credite care are bunurile în administrare, pe baza testării pietei efectuată de persoanele cu atributii logistice desemnate de acesta.

(3) Valorificarea directă fără organizare de proceduri de valorificare poate fi aprobată înainte de desfăsurarea altei proceduri, de către ordonatorul principal de credite, la propunerea motivată, transmisă pe cale ierarhică de ordonatorul de credite în a cărui administrare nemijlocită se află acestea.

(4) Propunerea prevăzută la alin. (3) trebuie să cuprindă criterii de eficientă tehnico-economică, precum si documente care să ateste existenta confirmării producătorului sau a potentialilor ofertanti privind realizarea operatiunii de schimb.

Art. 28. - Sumele încasate din vânzarea ca atare sau din valorificarea materialelor rezultate în urma demolării, dezmembrării sau dezafectării unor mijloace fixe sau din vânzarea unor bunuri au destinatia prevăzută de dispozitiile legale în vigoare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Transmiterea fără plată a bunurilor

 

Art. 29. - (1) Bunurile scoase din functiune sau disponibilizate, aflate în stare de functionare, care nu au fost valorificate în conformitate cu prevederile art. 23 lit. a) si b), se supun procedurii de transmitere fără plată. în acest sens, Directia logistică, Directia generală pentru comunicatii si tehnologia informatiei, Directia medicală, respectiv ordonatorii secundari de credite, în baza comunicărilor primite de la unitătile detinătoare, informează prin intermediul publicitătii alte institutii publice sau unităti de cult apartinând cultelor religioase recunoscute în România care ar putea fi interesate despre posibilitatea preluării fără plată a bunurilor respective aflate în stare de functionare.

(2) Publicitatea în vederea transmiterii fără plată a bunurilor scoase din functiune care nu au fost valorificate se realizează pe internet astfel:

a) pe pagina web a fiecărui ordonator secundar de credite, inclusiv pentru structurile din subordinea sa, respectând reglementările interne, emise la nivelul ordonatorului secundar de credite, pentru activitatea de publicare pe internet;

b) pe pagina web principală a Ministerului Administratiei si Internelor - www.mai.gov.ro - pentru unitătile din aparatul central si ordonatorii tertiari de credite din finantarea ordonatorului principal de credite, în conformitate cu Metodologia de lucru pentru actualizarea site-ului web al Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată de conducerea ministerului. Publicarea pe pagina web centrală a ministerului se face numai cu avizul Directiei informare si relatii publice, care transmite, în format electronic, Directiei generale pentru comunicatii si tehnologia informatiei lista mijloacelor fixe destinate transmiterii fără plată, în vederea publicării;

c) în afara datelor de identificare a bunurilor respective - categoria, marca, tipul, seria de identificare pentru mijloacele fixe, respectiv denumirea si cantitatea pentru celelalte bunuri - se mentionează: unitatea detinătoare, adresa, persoanele de legătură, coordonatele acestora. Aceste liste se transmit si pe suport magnetic unitătilor desemnate să avizeze continutul paginilor web;

d) anunturile prevăzute la lit. a) si b) se publică pe internet timp de 30 de zile.

(3) Pentru animalele de serviciu si de reproductie care, potrivit constatărilor personalului ce îndeplineste atributii de medic veterinar oficial pentru unitătile Ministerului Administratiei si Internelor, si-au pierdut aptitudinile specifice si nu au fost valorificate conform prevederilor prezentelor instructiuni, unitatea care detine în evidentă aceste animale asigură publicarea ofertei pentru cedarea cu titlu gratuit si într-un ziar de mare tiraj.

Art. 30. - Solicitările de preluare fără plată a bunurilor scoase din functiune se adresează direct ordonatorului de credite care le administrează.

Art. 31. - Pentru bunurile cu specific strict militar se informează numai institutiile publice din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională, Politia Comunitară si serviciile publice de paza din cadful consiliilor judetene.

Art. 32. - (1) Bunurile solicitate în scris în termenul maxim de 30 de zile de la data comunicării se transmit, fără plată, de către unitătile detinătoare, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, aprobat de ordonatorul principal de credite al institutiei publice care a solicitat să îi fie transmis bunul respectiv, precum si de ordonatorul de credite care îl are în administrare si vizat pentru control financiar preventiv propriu de către organul financiar al acestuia.

(2) Solicitările de preluare fără plată a bunurilor scoase din functiune, formulate de autoritătile administratiei publice locale, se avizează de prefect si se însotesc de hotărârea consiliului local sau a consiliului judetean, după caz, din care să reiasă necesitatea si destinatia bunurilor respective.

Art. 33. - În cazul transmiterii fără plată sau vânzării vehiculelor, unitătile detinătoare au obligatia să predea, odată cu mijlocul de transport, cartea de identitate avehiculului, din care să rezulte radierea din evidentă a numerelor de înregistrare de către Baza pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor din cadrul Directiei economico-administrative, în conformitate cu prevederile normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule.

Art. 34. - În situatia în care mijlocului de transport valorificat nu i-a fost eliberată carte de identitate, structura detinătoare are obligatia de a elibera noului proprietar o adeverinta din care să rezulte că vehiculul a fost înregistrat în sistem propriu M.A.I. si care serveste pentru înmatriculare organelor abilitate conform legii.

Art. 35. - (1) Animalele de serviciu si de reproductie care, potrivit constatărilor personalului ce îndeplineste atributii de medic veterinar oficial pentru unitătile Ministerului Administratiei si Internelor, si-au pierdut aptitudinile specifice si nu au fost valorificate conform prevederilor prezentelor instructiuni se pot ceda cu titlu gratuit către persoane fizice sau juridice, în termen de 15 zile de la data parcurgerii procedurilor de valorificare, la solicitarea acestora, pe baza aprobării ordonatorului de credite. Documentul care stă la baza cedării cu titlu gratuit la persoane juridice/fizice este procesul-verbal de predare-preluare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5a.

(2) Unitatea care detine în evidentă animalele prevăzute la alin. (1) asigură publicitatea pentru cedarea cu titlu gratuit, în conditiile prevăzute la art. 29 alin. (3).

(3) Măsurile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b) privind animalele de serviciu si de reproductie care au contractat boli incurabile sau tare fizice ori nu au putut fi cedate cu titlu gratuit potrivit alineatelor precedente se stabilesc, potrivit constatărilor proprii, de către personalul de specialitate prevăzut la alin. (1), cu respectarea prevederilor legale privind protectia animalelor.

(4) Prevederile prezentului articol se aplică si tineretului canin si cabalin, cu vârste cuprinse până la 1 an si 6 luni la câini si până la 3 ani împliniti la cai, care prezintă deficiente de crestere si dezvoltare, lipsa caracterelor de rasă, lipsa aptitudinilor de serviciu, retivitate.

Art. 36. - (1) Mijloacele de transport care nu au fost vândute prin licitatie, selectie de oferte sau negociere directă, valorificate direct fărâ organizare de licitatie ori care nu au fost transmise fără plată altor institutii publice sau unitătilor de cult religios recunoscute în România pot fi valorificate, cu aprobarea ordonatorului de credite care le are în administrare, prin operatori economici autorizati care au ca obiect de activitate achizitionarea de materiale refolosibile. în acest sens se solicită, în scris, oferte de pret de la operatorii economici autorizati care au ca obiect de activitate achizitionarea de materiale refolosibile, respectiv activităti de colectare si/sau tratare a vehiculelor scoase din uz, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor^ scoase din uz, cu modificările si completările ulterioare. în acest sens, la nivelul fiecărei unităti detinătoare de astfel de vehicule se constituie o comisie care analizează ofertele tinând cont inclusiv de eventualele cheltuieli de transport, urmând ca negocierea de pret să se facă cu operatorul economic care a depus cea mai bună ofertă. în situatia în care pe raza judetului/municipiului Bucuresti nu este autorizat decât un singur operator economic, negocierea se face cu acesta.

(2) Scăderea din evidenta contabilă a bunurilor care se valorifică astfel se face în baza procesului-verbal de negociere, a avizului de însotire a mărfii si a facturii la care se anexează copie după certificatul de distrugere emis în conditiile specificate în art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004, cu modificările si completările ulterioare, de către operatorul economic specializat si autorizat care a preluat vehiculul.

(3) Certificatul de distrugere în original se foloseste pentru radierea din circulatie a mijlocului de transport.

Art. 37. - (1) Bunurile materiale, altele decât mijloacele fixe, ce nu au putut fi valorificate în conformitate cu prevederile art. 23 se declasează si casează conform prezentelor instructiuni.

(2) În cazul mijloacelor fixe scoase din functiune, ce nu au putut fi valorificate în conformitate cu prevederile art. 23, acestea se casează conform prezentelor instructiuni si se valorifică, sub formă de deseuri, prin operatori economici autorizati care au ca obiect de activitate achizitionarea de materiale refolosibile. înainte de casarea mijloacelor de transport, indiferent de modalitatea aprobată odată cu scoaterea din functiune, structura detinătoare poate desfăsura procedura prevăzută la art. 36, privind predarea acestora la operatorii autorizati să primească vehicule scoase din uz, în conditiile reglementarilor în vigoare.

(3) Bunurile transmise fără plată sau vândute se scad din evidentă conform reglementărilor contabile în vigoare.

(4) În cazul transmiterii fără plată sau vânzării autovehiculelor care nu au cărti de identitate, unitatea detinătoare achită taxa percepută de Registrul Auto Român de la titlul II „Bunuri si servicii", articolul bugetar 20.30 „Alte cheltuieli" alin. 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri si servicii".

(5) În cazul mijloacelor de transport auto, de mobilitate navală si căi ferate valorificate în conditiile prezentelor instructiuni se respectă prevederile legale privind radierea numerelor de înregistrare sau de înmatriculare, după caz.

(6) La predarea-primirea fără plată a bunurilor, conducătorii unitătilor care au calitatea de ordonator de credite, împreună cu sefii compartimentelor financiar-contabile, răspund de înregistrarea în evidentele contabile a operatiunilor privind iesirea, respectiv intrarea în gestiune a bunurilor.

(7) La întocmirea documentelor aferente operatiunii de transmitere fără plată - raport de disponibilizare, proces-verbal de predare-preluare - în coloana destinată valorii de transmitere se trece valoarea de intrare contabilă a bunurilor în cauză.

 

CAPITOLUL V

Casarea mijloacelor fixe

 

Art. 38. - Casarea mijloacelor fixe se aprobă de către ordonatorul superior de credite bugetare, după caz.

Art. 39. - (1) Casarea mijloacelor fixe din gestiunile unitătilor care sunt administrate nemijlocit de ordonatorii secundari de credite, precum si cele din gestiunile unitătilor din finantarea directă a ordonatorului principal de credite ai căror conducători au calitatea de ordonatori tertiari de credite se realizează de către o comisie stabilită în acest scop si cu aprobarea ordonatorului de credite care are în evidentă mijloacele fixe.

(2) Lista întocmită conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2a si 2b pentru mijloacele fixe aprobate la scoatere din functiune cu casare directă, respectiv conform modelelor prevăzute în anexa nr. 6 pentru cele care au fost aprobate la scoatere din functiune cu aplicarea procedurilor de valorificare si nu au putut fi valorificate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, aprobată potrivit competentelor legale, constituie documentul în baza căruia se execută casarea. Ulterior, comisia nominalizată în listă întocmeste procesul-verbal de casare pe care îl prezintă spre aprobare ordonatorului de credite al unitătii gestionare, vizat pentru control financiar preventiv propriu de organul financiar al aceleiasi unităti. Procesul-verbal de casare este documentul prin care se scad din evidenta contabilă bunurile casate si se înregistrează materialele rezultate.

Art. 40. - Mijloacele fixe, cu exceptia celor aprobate direct pentru casare/demolare conform art. 20lit. b), se propun pentru casare numai dacă au fost scoase din functiune si nu au putut fi valorificate sau transmise fără plată în conditiile prezentelor instructiuni.

Art.41. - Mijloacele fixe care fac obiectul unei cauze civile sau penale se propun pentru casare numai după ce hotărârea instantei de judecată a rămas definitivă si irevocabilă.

Art. 42. - (1) Listele cu propunerile de casare a mijloacelor fixe se întocmesc, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, pe compartimente de specialitate, de către persoanele care tin evidenta acestora, la ordinul/dispozitia sefilor compartimentelor de resortul cărora sunt bunurile respective. în cazul aprobării casării directe în conditiile art. 20 lit. b), nu se mai întocmesc liste cu propuneri, casarea executându-se în baza listei mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din functiune, aprobată de ordonatorul principal sau secundar de credite.

(2) Confirmarea îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 40 pentru casarea mijloacelor fixe se face de către seful compartimentului de resortul căruia sunt bunurile respective, prin avizarea listelor cu propuneri de casare.

Art. 43. - (1) Listele cu propuneri de casare se verifică si se semnează de către seful formatiunii logistice/similar, se vizează pentru control financiar preventivpropriu de către organul financiar, după care se prezintă conducătorului unitătii care are calitatea de ordonator de credite, însotite de propuneri privind componenta comisiei de casare.

(2) Propunerile privind comisia de casare se fac avându-se în vedere faptul că trebuie să fie compusă din minimum 3 persoane, dintre care cel putin două să aibă cunostinte de specialitate.

(3) Gestionarii din a căror gestiune sunt bunurile, precum si contabilii care tin evidenta gestiunii respective nu pot face parte din comisia de casare.

(4) După obtinerea acordului conducătorului unitătii, persoanele desemnate în compunerea comisiei de casare se înscriu în capitolul corespunzător din listele cu propuneri de casare.

(5) În cazul lipsei de personal cu cunostinte de specialitate în domeniu, conducătorul unitătii poate solicita numirea în comisia de casare a mijloacelor fixe a unor persoane din alte structuri ale Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 44. - (1) Listele cupropuneri de casare se însotesc în mod obligatoriu de un raport explicativ privind propunerile de casare, care trebuie să motiveze, succint, îndeplinirea cerintelor prevăzute la art. 40.

(2) Raportul explicativ se întocmeste de seful compartimentului de resortul căruia sunt mijloacele fixe în cauză, verificat de seful formatiunii logistice/similar si semnat de conducătorul unitătii.

(3) Raportul explicativ întocmit pentru listele ce contin bunuri provenite de la „corp delict" se avizează pentru legalitate de compartimentul juridic al unitătii.

Art. 45. - La primirea listelor cu propuneri de casare vizate de seful organului financiar, conducătorul unitătii care are calitatea de ordonator tertiar de credite le semnează si le înaintează esaloanelor superioare învederea obtinerii aprobării ordonatorului principal sau secundar de credite, după caz.

Art. 46. - (1) Listele cu propuneri de casare se avizează din punct de vedere tehnic, după caz, de directorul Directiei logistice, Directiei generale pentru comunicatii si tehnologiainformatiei, Directiei medicale, fiecare pentru bunurile de resortul propriu, si respectiv de adjunctii pentru logistică/similar, seful compartimentului medical si seful compartimentului transmisiuni si informatică din cadrul unitătilor ai căror conducători au calitatea de ordonator secundar decredite.

(2) Listele mentionate la alin. (1) se vizează pentru control financiar preventiv propriu, potrivit competentelor, de către persoana desemnată din cadrul Directiei generale financiare, respectiv seful organului financiar al ordonatorului secundar de credite.

(3) Cu ocazia avizării, unitătile mentionate la alin. (1) pot desemna, dacă apreciază necesar, un delegat care să asiste la executarea casării propriu-zise. Numele delegatului împuternicit se înscrie pe lista cu propuneri de casare.

(4) Delegatul împuternicit are următoarele atributii:

a) urmăreste si controlează modul de executare ă operatiunii de casare, în sensulrespectării prevederilor prezentelor instructiuni si a dispozitiilor tehnice de casare elaborate de unitătile centrale de specialitate cu atributii logistice;

b) în situatii justificate, poate dispune sistarea actiunii, despre care raportează imediat unitătii centrale de specialitate care l-a desemnat si care decide în consecintă;


c) confirmă prin semnarea procesului-verbal de casare că operatiunea de casare propriu-zisă a materialelor s-a efectuat cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

Art. 47. - (1) După respectarea procedurilor cuprinse la art. 46, listele cu propuneri de casare se prezintă spre aprobare ordonatorului principal sau secundar de credite, după caz, de către unitătile/compartimentele care le-au avizat din punct de vedere tehnic, însotite de un raport justificativ privind cauzele care determină casarea bunurilor respective, care se vizează pentru control financiar preventiv propriu de persoana desemnată din cadrul Directiei generale financiare, respectiv organul financiar al ordonatorului secundar de credite si se avizează pentru legalitate de către directorul Directiei juridice, respectiv seful compartimentului juridic al ordonatorului secundar de credite.

(2) Pe toate filele listelor cu propuneri de casare se aplică stampila ordonatorului principal sau secundar de credite, după caz.

Art. 48. - (1) Listele cu propunerile de casare, aprobate de ordonatorul principal sau secundar de credite, se restituie de către unitătile centrale de specialitate cu atributii logistice, respectiv de organele de specialitate ale ordonatorului secundar de credite, unitătilor care le-au înaintat, în vederea executării casării propriu-zise.

(2) Pentru mijloacele fixe a căror casare nu a fost aprobată, organele care au avut competenta de avizare sunt obligate să comunice, prin adresa de restituire, destinatia si modul de folosire a bunurilor în cauză.

Art. 49. - (1) Casarea propriu-zisă a mijloacelor fixe se execută de către comisia care a fost numită de ordonatorul principal sau secundar de credite, cu ocazia aprobării listei cu propunerile de casare. Modificarea componentei comisiei se face numai în cazuri bine justificate, cu aprobarea ordonatorului principal sau secundar de credite, după caz.

(2) În cazul demolării constructiilor, comisia de casare urmăreste ca operatiunile efective să se realizeze în regie proprie sau prin intermediul unor întreprinderi specializate, cu respectarea legislatiei în domeniu.

(3) Casarea propriu-zisă a mijloacelor fixe de natura armamentului si tehnicii de luptă se poate face si de către operatorii economici autorizati în producerea si comercializarea de astfel de mijloace tehnice, conform legii, în baza unui contract încheiat între operatorul economic autorizat si unitatea detinătoare a bunurilor în cauză, cu respectarea reglementărilor privind achizitiile publice.

(4) Casarea propriu-zisă a vehiculelor rutiere se poate executa numai la unitătile din structură autorizate în acest sens. La nivelul Ministerului Administratiei si Internelor, unitatea autorizată este Baza de Asigurare Tehnică a Misiunilor din cadrul Directiei econom ico-ad m i n istrati ve.

Art. 50. - (1) Comisia de casare a mijloacelor fixe are următoarele obligatii:

a) să verifice, obiect cu obiect, pentru a se convinge dacă bunurile au fost propuse pentru casare ca urmare a îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 40;

b)să urmărească existenta ansamblurilor, subansamblurilor, părtilor componente si a altor elemente ale bunurilor respective, inclusiv a celor din inventarele de complet. în cazul când se constată lipsa nejustificată a unora din acestea, bunurile în cauză se casează numai după executarea cercetării administrative;

c) să execute casarea propriu-zisă, potrivit normelor tehnice în vigoare si să stabilească părtile componente, piesele si materialele refolosibile ce trebuie recuperate;

d) să respingă de la casare bunurile care nu îndeplinesc conditiile stabilite la art. 40;

e)să verifice dacă listele cu propuneri de casare au toate avizele si aprobările prevăzute la art. 46 si 47;

f) să îsi desfăsoare activitatea în prezenta tuturor membrilor comisiei, pe timpui operatiunii de casare;

g) să evalueze componentele - ansambluri, subansambluri, piese etc. - rezultate în urma dezmembrării care pot fi folosite în starea în care se află sau prin reconditionare;

h) să întocmească procesul-verbalde scoatere din functiune si casare a mijloacelor fixe/de declasare si casare a unor bunuri, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, si să îl supună aprobării celor în drept.

(2) În cazul demolării constructiilor, comisia de casare îndeplineste obligatiile de la alin. (1) lit.a), b), d), e), g), h).

Art. 51. - (1) Casarea propriu-zisă a mijloacelor fixe se execută în unitatea în a cărei evidentă sunt bunurile respective.

(2) Unitătile centrale de specialitate cu atributii logistice si ordonatorii secundari de credite pot dispune, după caz, ca operatia de casare a unor mijloace fixe să se efectueze în centre de casare, în functie de cantitatea si regimul bunurilor, economicitatea si operativitatea actiunii, posibilitătile tehnice sau alte criterii de acest gen.

(3) În situatia în care ordonatorul de credite are în administrare mijloace fixe pentru care nu are capacitatea tehnică de a efectua operatiuni de dezmembrare si casare, se organizează proceduri de achizitie a unor astfel de servicii.

(4) În cazul unitătilor care au scos din functiune mijloace fixe de mobilitate navală sau căi ferate si care nu au putut fi valorificate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, acestea solicită fonduri care să le permită organizarea unei proceduri de achizitie pentru prestarea de servicii pentru lucrarea de dezmembrare si casare efectivă. Aceste operatiuni se execută în prezenta comisiei de casare a unitătii detinătoare.

(5) Demolarea constructiilor de orice fel se face în conditiile prezentelor instructiuni, cu respectarea avizelor stabilite de dispozitiile legale referitoare la protejarea si valorificarea materialelor, obiectelor, instalatiilor si altor elemente de interes istoric, artistic, documentar, memoriafsau tehnico-stiintific.

(6) Un exemplar al documentelor care să ateste aprobarea pentru demolarea constructiei si efectuarea acesteia se înaintează Directiei logistice pentru actualizarea evidentei de cadastru.

Art. 52. - Mijloacele fixe existente în afara unitătii se casează acolo unde se găsesc, dacă aducerea lor în unitate generează cheltuieli suplimentare sau nu este posibilă.

Art. 53. - Operatiunile de dezmembrare, demontare, desfacere, tăiere, spargere sau alte modalităti de casare a bunurilor se fac conform normelor tehnice în vigoare, astfel încât obiectul să îsi piardă forma initială, asigurându-se recuperarea ansamblurilor, subansamblurilor si pieselor componente, care pot fi folosite în starea fizică în care se află sau prin reconditionare.

Art. 54. - (1) Părtile componente - ansambluri, sub­ansambluri, piese etc. - rezultate în urma operatiunii propriu-zise de casare, care pot fi folosite în starea fizică în care se află sau prin reconditionare, se identifică si se evaluează de către comisia de casare.

(2) Evaluarea părtilor componente se face avându-se în vedere utilitatea, pretul pietei, valoarea bunurilor din aceeasi grupă de produse cu caracteristici identice/similare, gradul de uzură.

Art. 55. - (1) Piesele si materialele rezultate în urma operatiunii de casare care nu sunt necesare unitătilor pot fi valorificate conform prevederilor cap. IV sectiunea 1.

(2) Materialele de natura deseurilor rezultate în urma procesului de casare, care nu sunt necesare unitătii, se pot valorifica direct, prin operatori economici autorizati, careau ca obiect de activitate achizitionarea de astfel de materiale.

Art. 56. - Materialele care nu se pot folosi în cadrul unitătilor Ministerului Administratiei si Internelor si nici nu se pot valorifica prin operatorii economici autorizati careau ca obiect de activitate achizitionarea de astfel de materiale se distrug, consemnându-se despre aceasta în procesul-verbal încheiat de comisia de casare. Distrugerea bunurilor se face cu respectarea normelor legale în vigoare privind protectia mediului.

Art. 57. - (1) Rezultatul operatiunii de casare propriu-zisă se consemnează într-un proces-verbal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 7. Tabelele cuprinse în modelul de proces-verbal de scoatere din functiune si casare a mijloacelor fixe/de declasare si casare a unor bunuri materiale se completează, după caz, numaiîn situatia în care comisia de casare constată existenta unor bunuri carefac obiectul acestora. Comisia de casafe semnează pe fiecare filă a procesului-verbal.

(2) Procesul-verbal de scoatere din functiune si casare a mijloacelor fixe/de declasare si casare a unorbunuri se înregistrează la secretariatul unitătii unde s-a executat casarea.

(3) Casarea propriu-zisă a animalelor de serviciu se efectuează în prezenta comisiei stabilite de conducerea unitătii detinătoare si a medicului veterinar oficial din structurile Ministerului Administratiei si Internelor specializate. Scăderea din gestiunea unitătii detinătoare se face în baza procesului-verbal de predare-primire întocmit cu ocazia executării operatiunii de eutanasiere, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7a.

Art. 58. - Documentatia privind casarea bunurilor cuprinde următoarele acte:

a) procesul-verbal de scoatere din functiune si casare a mijloacelor fixe/de declasare si casare a unor bunuri materiale, după caz;

b) listele cu propuneri de casare sau, după caz, listele mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din functiune, avizate si aprobate de cei în drept;

c) delegatia de împuternicire a delegatului desemnat conform prevederilor ârt. 46 alin. (3);

d) documentele de predare pentru bunurile care au fost predate la unitătile care au ca obiect de activitate achizitionarea de astfel de materiale. în cazul casării unor autovehicule în documente se consemnează seria sasiului predat.

Art. 59. - (1) Procesul-verbal de scoatere din functiune si casare a mijloacelor fixe/de declasare si casare a unor bunuri materiale se întocmeste în două exemplare si, împreună cu anexele, după vizarea pentru control financiar preventiv propriu de către organul financiar propriu, se supune aprobării conducătorului unitătii care are calitatea de ordonator de credite.

(2) După aprobare, cele două exemplare se stampilează pe fiecare filă, exemplarul nr. 1 se predă la compartimentul financiar-contabil, iar exemplarul nr. 2 rămâne la compartimentul logistic de resortul căruia sunt bunurile respective.

Art. 60. - Scăderea din evidentă a bunurilor casate si înregistrarea în evidentă a ansamblurilor.subansamblurilor, pieselor componente si a celorlalte materiale refolosibile rezultate se face pe baza procesului-verbal de scoatere din functiune si casare a mijloacelor fixe/de declasare si casare a unor bunuri, semnat, vizat si aprobat de cei în drept.

Art. 61. - Justificarea predării unor materiale sau piese la unitătile care au ca obiect de activitate achizitionarea de asemenea materiale sau piese se face potrivit reglementărilor privind evidenta cantitativ-valorică în unitătile Ministerului Administratiei si Internelor.

 

CAPITOLUL VI

Declasarea si casarea unor bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe

 

Art. 62. - (1) Declasarea si casarea unor bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe, se aprobă de ordonatorul superior de credite bugetare, după caz.

(2) Nu se propun pentru declasare si casare bunurile materiale, altele decât mijloacele fixe rezultate dinprocesul de reparatii sau ca urmare a îndeplinirii normelor de utilizare si care sunt retrase ca deseuri - piese de schimb, materiale - sî care se valorifică prin operatori economici autorizati care au ca obiect de activitate achizitionarea de materiale refolosibile, în starea în care se află, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din functiune, precum si a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 81/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 63. - Bunurile materiale, altele decât mijloacele fixe, se propun pentru declasare si casare numai dacă îndeplinesc cel putin una dintre următoarele conditii:

a) au îndeplinit durata deserviciu si au devenit inutilizabile ca urmare a gradului avansat de uzură, iar prin reconditionare nu mai pot fi readuse la parametrii corespunzători sau nu mai prezintă sigurantă sau precizie în exploatare, iar repararea nu este posibilă prin înlocuirea unor părti sau piese cu altele noi;

b) piesele de schimb necesare reparatiei nu mai sunt fabricate de către producători si nici nu se mai găsesc în reteaua comercială;

c) au un grad avansat de uzură sau sunt depăsite din punctul de vedere al continutului, aceste conditii fiind aplicabile pentru filme, pelicule de cinema, diafilme, diapozitive, discuri fotografice, cărti, brosuri, pliante, bunuri de reprezentare, planse, stampile, sigilii, insigne si altele asemenea, cu exceptia celor care prezintă interes documentar istoric;

d) organismele abilitate - metrologie, ISCIR - au constatat că nu se mai pot repara, au interzis folosirea sau exploatarea în continuare, ca urmare a modificării parametrilor functionali si de sigurantă la aparatura sau sculele a căror functionare, potrivit iegii, este supusă avizului acestor organe;

e) au fost disponibilizate si nu au putut fi valorificate în conditiile legislatiei în domeniu;

f) a fost interzisă utilizarea în procesul de instructie, fiind declarate periculoase, prin dispozitii ale Directiei logistice pe baza rezultatelor analizelor fizico-chimice, verificărilor de laborator si tragerilor experimentale periodice. Această conditie se aplica munitiilor, explozivilor, materialelor de geniu si chimice;

g) nu au dat rezultate corespunzătoare în urma activitătilor de experimentare, avizare sau omologare. Această conditie seaplică modelelor experimentale, prototipurilor si seriilor zero;

h) provin din confiscări sau sunt intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului - armament, munitii, mijloace explozive si de dare a focului si chimice periculoase - cu situatia juridică clarificată si care nu fac obiectul introducerii în dotarea unitătilor, a transferului fără plată către alte unităti publice sau al valorificării;

i) au devenit inutilizabile ca urmare a uzurii morale sau fizice avansate, precum si în situatiile când au fost avariate sau distruse, indiferent de cauza;

j) piesele de schimb care au devenit atipice ca urmare a scoaterii din înzestrare a mijloacelor de transport si utilajelor;

k) bunurile de resortul echipamentului, distribuite conform normelor legale în vigoare, după îndeplinirea duratei minime de serviciu, pe baza analizei si propunerilor comisiei de inventariere;

l) bunurile de natura echipamentului devenite atipice;

m) tineretul canin si cabalin, cu vârste până la 1 an si 6 luni la câini si până la 3 ani împliniti la cai, care prezintă tare dobândite ca urmafe a unor boli incurabile.

Art. 64. - (1) Listele cu propunerile de declasare si casare a unor bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe, se întocmesc de către compartimentele/persoanele care tin evidenta acestora, cu consultarea, acolo unde situatia o impune, si a specialistilor care cunosc caracteristicile tehnico-functionale ale bunurilor respective.

(2) Propunerile se întocmesc după cunoasterea si analizarea rezultatelor inventarierii, întocmindu-se lîste separate pe compartimente de activitate si pe nivele de competentă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8, care se prezintă conducătorului unitătii care are calitatea de ordonator de credite, în vederea semnării si înaintării către esaloanele superioare.

Art. 65. - (1) La primirea listelor cu propuneri, conducătorul unitătii care are calitatea de ordonator de credite numeste, prin ordinde zi pe unitate/dispozitie zilnică/document similar, ocomisie de analiză compusă din minimum 3 persoane, din care fac parte în mod obligatoriu: seful formatiunii logistice/similar, seful compartimentului de resortul căruiasunt bunurile în cauză, precum si alti specialisti care cunosc caracteristicile tehnice si functionale ale acestora.

(2) Gestionarii din a căror gestiune sunt bunurile, precum si contabilii care tin evidenta gestiunii respective nu pot face parte din comisia de analiză, dar sunt obligati să prezinte bunurile si să dea explicatii referitoare la existenta si starea acestora.

Art. 66. - (1) Comisia de analiză verifică la fata locului starea bunurilor propuse pentru declasare si casare, pe de o parte, si datele cuprinse în documentatia referitoare la acestea, pe de alta parte, după care completează coloanele corespunzătoare din lista cu propunerile de declasare si casare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, si o semnează.

(2) Listele de declasare si casare a bunurilor materiale, altele decât mijloacele fixe, avizate si semnate de comisia de analiză, vizate pentru control financiarpreventiv propriu de către organul financiar, se aprobă de ordonatorul superior de credite.

(3) Pentru armament, munitii, mijloace de marcare a focului, explozivi si materiale explozive, din dotarea proprie, precum si pentru cefe provenite din confiscări sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, indiferent de competenta de aprobare, listele cu propuneri pentru declasare si casare, avizate de seful structurii logistice si vizate pentru contrai financiar preventiv propriu de seful compartimentului financiar-contabil de la nivelul ordonatorilor secundari de credite, se transmit ierarhic si se avizează din punct de vedere tehnic si de compartimentul de specialitate din cadrul Directiei logistice. Cu ocazia avizării, aceasta poate desemna, dacă apreciază necesar, un delegat care să asiste ia executarea casării propriu-zise. Numele delegatului împuternicit se înscrie pe lista cu propuneri pentru declasare si casare.

Art. 67. - Listele cu propunerile de declasaresi casare a unor bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe, se însotesc, în mod obligatoriu, după caz, de următoarele documente justificative:

a) tabele cu seriile armamentului si ale altor materiale înseriate;

b) fise de lot semnate pentru conformitate, ale bunurilor - munitii, explozivi, materiale chimice - care au fost interzise de la trageri, depozitare sau în procesul de instructie;

c) liste nominale, pentru publicatii;

d) procese-verbale încheiate cu ocazia experimentărilor, avizărilor sau omologărilor, în cazul modelelor experimentale, prototipurilor si seriilor zero;

e) buletine de verificare metrologică, documente de autorizare ISCIRetc;

f) alte documente stabilite de directiile centrale de specialitate cu atributii logistice;

g) raportul tehnic justificativ din care să rezulte explicit motivele pentru care bunurile, altele decât mijloacele fixe, sunt propuse pentru declasare si casare: pierderea caracteristicilor tehnice sau a performantelor, starea fizică a acestora, defectiuni majore, dacă mai sunt în stare de functionare sau nu, plus dotare, devenite atipice etc; raportul tehnic justificativ se întocmeste de seful compartimentului de resortul căruia sunt bunurile în cauza, se verifică de seful formatiunii logistice/similar si se semnează de conducătorul unitătii;

h) carnete de serviciu si foi matricole, certificate sanitare veterinare, foi de observatii sitratament, buletin de analiză, referate ale instructorilor, conductorilor calificati în probleme de dresaj, pentru animaleje de serviciu.

Art. 68. - În cazul bunurilor materiale, altele decât mijloacele fixe, a căror casare intră în competenta de aprobare a ordonatorului principal sau secundar de credite, după caz, listele cu propuneri de declasare se avizează din punct de vedere tehnic si se vizează pentru control financiar preventiv propriu, conform prevederilor art. 46, 47 si art. 66 alin. (3).

Art. 69. - (1) După aprobarea de ordonatorul principal sau secundar de credite, listele întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 cu propuneri de declasare si casare se restituie unitătilor de la care s-au primit, în vederea executării casării propriu-zise, valorificării materialelor rezultate si scăderii din evidentă a bunurilor casate.

(2) Pentru bunurile ale căror declasare si casare nu au fost aprobate, organele care au obligatia de avizare trebuie să comunice, prin adresa de restituire a listelor, destinatia si modul de folosire a bunurilor în cauză.

Art. 70. - (1) Casarea propriu-zisă a bunurilor materiale, altele decât mijloacele fixe, se execută de către o comisie numită prin ordin de zi pe unitate/dispozitie zilnică/document similar de către conducătorul unitătii careare calitatea de ordonator de credite, compusă din minimum 3 persoane, dintre care cel putin două persoane trebuie să aibă cunostinte de specialitate. Gestionarii nu pot face parte din comisia de casare, iar scăderea din evidentă a bunurilor casate si înregistrarea deseurilor rezultate se fac în baza procesului-verbalde casare întocmit de comisia de casare, avizat pentru control financiar preventiv propriu de organul financiar si aprobat de conducătorul unitătii care are în evidentă bunurile casate.

(2) Casarea propriu-zisă a bunurilor materiale, altele decât mijloacele fixe, de natura armamentului, tehnicii de luptă, munitiilor, materialelor explozive si de dare a focului, materialelor chimice periculoase, se poate efectua si de către operatorii economici autorizati în producerea si comercializarea de astfel de mijloace tehnice,conform legii, pe baza unui contract încheiat între operatorul economic si unitatea detinătoare a bunurilor în cauză, cu respectarea reglementărilor privind achizitiile publice.

(3) În cazul lipsei de personal cu cunostinte de specialitate în domeniu, conducătorul unitătii poate solicita numirea în comisia de casare a unor persoane din alte structuri ale Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 71.- Comisia de casare a bunurilor materiale, altele decât mijloacele fixe, are următoarele obligatii:

a) să verifice, obiect cu obiect, dacă bunurile propuse pentru casare îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 63;

b) să execute casarea propriu-zisă, potrivit normelor tehnice în vigoare, si să stabilească care sunt materialele refolosibile ce trebuie recuperate;

c) să respingă de la casare bunurile care nu îndeplinesc conditiile stabilite la art. 63;

d)să verifice dacă listele cu propuneri de declasare si casare au toate avizele si aprobările necesare;

e) să întocmească procesul-verbal de casare a bunurilor, conform modelului prevăzut în anexele nr. 7 si 7a si să îl supună aprobării celor în drept.

Art. 72. - (1) Casarea propriu-zisă a bunurilor materiale, altele decât mijloacele fixe, se execută în unitatea în a cărei evidentă sunt bunurile respective.

(2) În functie de specificul bunurilor, organele care avizează listele cu propuneri de declasare pot dispune ca operatiunea de casare să se execute în anumite unităti/centre de casare.

Art. 73. - (1) Operatiunile de dezmembrare, desfacere, tăiere, spargere sau alte modalităti de casare se fac conform normelor tehnice în vigoare astfel încât obiectul să îsi piardă forma initială, asigurându-se recuperarea materialelor refolosibile.

(2) Exceptie fac deseurile de echipamente electrice si electronice, cafe se predau centrelor de colectare în starea fizică în care se află, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice.

(3) Materialele refolosibile rezultate în urma casării se înscriu în procesul-verbal de casare si se înregistrează în evidenta contabilă a unitătii, urmând a primi destinatia conform prevederilor legislatiei în vigoare.

Art. 74. - (1) Materialele care nu se pot folosi în cadrul unitătilor Ministerului Administratiei si Internelor si nici nu se pot valorifica prin operatorii economici autorizati careau ca obiect de activitate achizitionarea de astfel de materiale se distrug, consemnându-se despre aceasta în procesul-verbal de casare a mijloacelor fixe/de declasare si casare a unor bunuri materiale. Distrugerea materialelorcare intră în aceste categorii se face cu respectarea normelor legale în vigoare privind protectia mediului.

(2) După caz, deseurile pot fi predate gratuit sau contra cost operatorilor economici autorizati să le distrugă, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 75. - După efectuarea operatiunii de casare propriu-zisă se aplică în mod corespunzător prevederile art. 57-61.

Art. 76. - (1) Unitătile au obligatia să opereze în contabilitate modificările apărute în urma dezmembrării mijloacelor fixe scoase din functiune si casate si să evidentieze în conturi distincte sumele rezultate din valorificarea acestora.

(2) Veniturile realizate din valorificarea bunurilor potrivit prezentelor instructiuni au destinatia prevăzută de dispozitiile legale în vigoare.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 77. -Anexele nr. 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 7a si 8 fac parte integrantă din prezentele instructiuni.

Art. 78. - Prezentele instructiuni se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 30 iulie 2009.

Nr. 167.

 


ANEXA Nr. 1a

 

MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

UNITATEA................

COMPARTIMENTUL................

Nr.tel...................

Nr.............din................

 

Aprob1)

Ordonatorul de credite,

Cu nr. ..................din.......................

 

RAPORT DE DISPONIBILIZARE

 

            În conformitate cu prevederile Instructiunilor viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 167/2009 privind scoaterea din functiune, valorificarea si casarea bunurilor în unitătile Ministerului Administratiei si Internelor, unitatea.......................disponibilizează, în vederea valorificării, următoarele piese de schimb si materiale de întretinere:

 

Nr. crt.

Denumirea pieselor de schimb si materialelor de întretinere

U.M.

Cantitatea

Valoarea*)

Cantitatea redistribuită în cadrul

ordonatorilor secundari de credite**)

Cantitatea redistribuită în alte unităti ale MAI.***)

Cantitatea rămasă pentru valorificare

0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit

……………………………………..

(gradul numele prenumele si semnătura)

Seful structurii loaistice.

……………………………………..

(gradul numele prenumele si semnătura)

Vizat pentru control financiar preventiv propriu4)

……………………………………..

De acord.

Rog să aprobati.

Conducătorul unitătii,

……………………………………..

 

L.S.

Avizat 2)

Seful compartimentului de specialitate,

……………………………………..

Vizat 3)

pentru control financiar preventiv propriu

……………………………………..

 

1) Ordonatorul de credite bugetare superior ordonatorului de credite care are în administrare bunurile respective.

*) Se va trece valoarea de intrare (contabilă) a bunurilor.

**) Se completează, dacă este cazul, de către ordonatorii secundari de credite.

***) Se completează, dacă este cazul, de către Directia logistică.

2) Se acordă de către compartimentul de specialitate al ordonatorilor secundari de credite, respectiv de către serviciile de specialitate din cadrul Directiei logistică, în cazul unitătilor din finantarea directă a ordonatorului principal de credite ai căror sefi/comandanti au calitatea de ordonatori tertiari de credite.

3) Se acordă de către compartimentul financiar al ordonatorilor secundari de credite. în cazul unitătilor din finantarea directă a ordonatorului principal de credite ai căror sefi/comandanti au calitatea de ordonatori tertiari de credite, se acordă de către compartimentul financiar propriu.

4) Se acordă de către compartimentul financiar al ordonatorului tertiar de credite.


 

ANEXA Nr. 1b

 

MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

UNITATEA....................................................

COMPARTIMENTUL....................................

Nr................din.............................

 

Aprob1)

Ordonator de credite,

Cu nr. ..................din.......................

 

RAPORT DE DISPONIBILIZARE

 

            În conformitate cu prevederile Instructiunilor viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 167/2009 privind scoaterea din functiune, valorificarea si casarea bunurilor în unitătile Ministerului Administratiei si Internelor, unitatea.....................disponibilizează, în vederea valorificării, următoarele bunurile materiale*):

 

Nr. crt.

Denumirea bunurilor materiale

U.M.

Cantitate

Anul fabricatiei

Data dării în folosintă

Durata de folosintă

Valoarea2)

Cantitatea redistribuită3) în cadrul ordonatorilor secundari de credite

Cantitatea4) redistribuită

la alte unităti ale M.A.I.

Cantitatea rămasă pentru valorificare

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit

……………………………………..

(gradul numele prenumele si semnătura)

Seful structurii loaistice.

……………………………………..

(gradul numele prenumele si semnătura)

Vizat pentru control financiar preventiv propriu4)

……………………………………..

De acord.

Rog să aprobati.

Conducătorul unitătii,

……………………………………..

 

L.S.

Avizat 5)

Seful compartimentului de specialitate,

……………………………………..

Vizat 6)

pentru control financiar preventiv propriu

……………………………………..

 

*) Altele decât piese de schimb si materiale de întretinere auto.

1) Ordonatorul de credite bugetare superior ordonatorului de credite care are în administrare bunurile respective.

2) Se trece valoarea de intrare (contabilă) a bunurilor.

3) Se completează, dacă este cazul, de către ordonatorii secundari de credite.

4) Se completează, dacă este cazul, de către directiile centrale de specialitate.

5) Se acordă de către compartimentul de specialitate al ordonatorilor secundari de credite, respectiv din Directia logistică, Directia generală comunicatii si tehnologia informatiei si Directia medicală în cazul unitătilor din finantarea directă a ordonatorului principal de credite ai căror sefi/comandanti au calitatea de ordonatori tertiari de credite.

6) Se acordă de către compartimentul financiar al ordonatorilor secundari de credite. In cazul unitătilor din finantarea directă a ordonatorului principal de credite ai căror sefi/comandanti au calitatea de ordonatori tertiari de credite, se acordă de către compartimentele financiare proprii.

7) Se acordă de către compartimentul financiar al ordonatorului tertiar de credite.


 

ANEXA Nr. 2a

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

UNITATEA........................................

COMPARTIMENTUL.........................................

Nr................din.............................

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprob

1. Scoaterea din functiune a mijloacelor fixe avizate de compartimentul tehnic

2. Casare directă

3. Împuternicire ca delegat pentru a asista la operatiunea de casare

Ordonator de credite, 1)

................................................

(functia, numele si prenumele)

 

Data ................................................

L.S............................

Avizat din punct de vedere tehnic2)

................................................

(functia, gradul, numele si prenumele)  L.S........................

Vizat pentru control financiar preventiv propriu3)

................................................

(gradul, numele si prenumele)

L.S.........................

 

LISTA

mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din functiune si casare directă

 

I. Constatările comisiei de analiză

Noi, comisia de analiză numită prin D.Z/OZU. nr. ................din................., am procedat la verificarea mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din functiune, constatând următoarele:

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

II. Mijloacele fixe propuse pentru scoaterea din functiune:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Cod

Denumirea mijloacelor fixe

Caracteristici de

identificare

(serie, an de fabricatie,

marca, alte date tehnice)

U.M.

Valoarea de

intrare (contabilă)4)

Cantitatea

Conditia tehnică din Instructiunile viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 167/2009 care justifică scoaterea din functiune (art. si lit.)

Durata normală de utilizare

Viza comisiei de analiză

privind admiterea

sau respingerea

propunerilor si semnătura

presedintelui comisiei

Viza, indicatiile si semnătura persoanei care verifică din cadrul compartimentului de specialitate din cadrul directiei centrale de specialitate sau al ordonatorului secundar de credite care acordă avizul tehnic conform art. 17 din Instructiunile viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor,

nr. 167/2009

Stabilită prin norme

îndeplinită efectiv

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


            III. Casarea mijloacelor fixe se va executa de următoarea comisie5)

 

Presedinte................................................................

(functia, gradul, numele si prenumele)

Membri:......................................

...................................................

(functia, gradul, numele si prenumele)

            IV. Se anexează6)

Întocmit

...................................................

(functia, gradul, numele si prenumele)

 

 

 

 

De acord.

Rog a aproba.

Conducătorul unitătii,

...................................................

(gradiul, numele si prenumele)

 

L.S. .......................

Verificat

Comisia de analiză

..............................

..............................

..............................

..............................

(gradul, numele, prenumele si semnătura)

Vizat pentru control financiar preventiv propriu

...................................................

(gradul, numele si prenumele)

Avizat pentru legalitate

...................................................

(gradul, numele si prenumele)

 

ACORDUL ESALOANELOR SUPERIOARE

 

Unitatea......................................7)

Seful compartimentului,

...................................................

(gradul, numele si prenumele)

 

Data...............................

L.S.................................

Unitatea........................................8)

Seful compartimentului,

...................................................

(gradul, numele si prenumele)

 

Data....................................

L.S.....................................

Unitatea..........................................9)

Seful compartimentului,

...................................................

(gradul, numele si prenumele)

 

Data........................................

L.S.........................................

 

1) Se va trece ordonatorul principal de credite sau ordonatorul secundar de credite, potrivit competentei de aprobare.

2) Avizul tehnic se dă potrivit competentelor.

3) Se trece persoana împuternicită din cadrul Directiei generale financiare sau seful compartimentului financiar-contabil al ordonatorului secundar de credite, după caz.

4) Valoarea cu care este înscris mijlocul fix în documentele contabile.

5) Se va trece numai în cazurile prevăzute la art. 20 lit. b) din Instructiunile viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 167/2009.

8) Se vor mentiona documentele justificative prevăzute la art. 16 din Instructiunile vice-prim ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 167/2009.

7) Se acordă de către sefii compartimentelor de specialitate ale ordonatorilor secundari de credite.

8) Se acordă de către seful compartimentului de specialitate din cadrul directiei centrale de resort.

9) Se acordă de către directorul adjunct al directiei centrale de specialitate.


 

ANEXA Nr. 2b

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

UNITATEA.......................................

COMPARTIMENTUL.......................................

Nr................din.............................

 

 

 

Aprob

...................................................

(functia, numele si prenumele)

 

Ordonator de credite, 1)

...................................................

(functia, numele si prenumele)

 

Data...................................

L.S............................

Avizat din punct de vedere tehnic2)

...................................................

(functia, gradul, numele si prenumele)

L.S........................

Vizat pentru control financiar preventiv propriu3)

...................................................

(gradul, numele si prenumele)

L.S.........................

 

LISTA

constructiilor propuse a fi scoase din functiune în vederea casării

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Cod conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004

pentru aprobarea  Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare

Denumirea constructiilor

Nr. cadastru

Valoarea contabilă

Conditia tehnică din Instructiunile viceprim- ministrului, ministrul

administratiei si internelor, nr. 167/2009 care justifică scoaterea din functiune (art. si lit.)

Durata normală de utilizare

Viza comisiei de analiză privind admiterea sau respingerea propunerilor si semnătura presedintelui comisiei

Viza, indicatiile si semnătura persoanei care verifică din cadrul compartimentului de specialitate din cadrul directiei centrale de specialitate sau al ordonatorului secundar de credite care acordă avizul tehnic conform art. 17 din Instructiunile viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 167/2009

Stabilită prin norme

Îndeplinită efectiv

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Casarea mijloacelor fixe se va executa de următoarea comisie:

 

Presedinte................................................................

(functia, gradul, numele si prenumele)

Membri:............................................

...................................................

(functia, gradul, numele si prenumele)

 


II. Se anexează 4)

 

Întocmit

...................................................

(functia, gradul, numele si prenumele)

 

 

 

 

De acord.

Rog a aproba.

Conducătorul unitătii,

...................................................

(gradiul, numele si prenumele)

 

L.S. .......................

Verificat

Comisia de analiză

..............................

..............................

..............................

..............................

(gradul, numele, prenumele si semnătura)

Vizat pentru control financiar preventiv propriu

...................................................

(gradul, numele si prenumele)

Avizat pentru legalitate

...................................................

(gradul, numele si prenumele)

 

ACORDUL ESALOANELOR SUPERIOARE

 

Unitatea......................................7)

Seful compartimentului,

...................................................

(gradul, numele si prenumele)

 

Data...............................

L.S.................................

Unitatea........................................8)

Seful compartimentului,

...................................................

(gradul, numele si prenumele)

 

Data....................................

L.S.....................................

Unitatea..........................................9)

Seful compartimentului,

...................................................

(gradul, numele si prenumele)

 

Data........................................

L.S.........................................

 

1) Se trece ordonatorul principal de credite sau ordonatorul secundar de credite, potrivit competentei de aprobare.

2) Avizul tehnic se dă potrivit competentelor prevăzute la art. 17 din Instructiunile viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 167/2009.

3) Se trece persoana împuternicită din cadrul Directiei generale financiare sau seful compartimentului financiar-contabil al ordonatorului secundar de credite, după caz.

4) Se vor mentiona documentele justificative prevăzute la art. 16 din Instructiunile viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 167/2009.


 

ANEXA Nr. 2c

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

UNITATEA.......................................

COMPARTIMENTUL.......................................

Nr................din.............................

 

Aprob1)

Scoaterea din functiune a mijloacelor fixe

avizate de compartimentul tehnic

Ordonator de credite,

...............................

Avizat din punct de vedere tehnic3)

...............................

(functia, gradul, numele si prenumele)

L.S.............................................

Vizat pentru control financiar preventiv propriu2)

...............................

(gradul, numele si prenumele)

L.S........................................

 

LISTA

mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din functiune în vederea valorificării

 

I. Constatările comisiei de analiză

Noi, comisia de analiză numită prin D.Z./O.Z.U. nr. ..............din................, am procedat la verificarea mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din functiune, constatând următoarele:

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

 

II. Mijloacele fixe propuse pentru scoaterea din functiune:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Cod

Denumirea mijloacelor fixe

Caracteristici de identificare

(serie, an de fabricatie,

marca, alte date tehnice)

U.M.

Valoarea de intrare

(contabilă)4)

Cantitatea

Conditia tehnică din Instructiunile viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor,

nr. 167/2009 care justifică scoaterea din functiune

(art. silit.)

Durata normală de utilizare

Viza comisiei de analiză privind

admiterea sau respingerea

propunerilor si semnătura

presedintelui comisiei

Viza, indicatiile si semnătura persoanei care verifică din cadrul compartimentului de specialitate al directiei centrale de specialitate sau al ordonatorului secundar de credite care acordă avizul tehnic conform art. 17 din Instructiunile viceprim-ministrului, ministrul

administratiei si internelor, nr. 167/2009

Stabilită prin norme

îndeplinită efectiv

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


            III. Se anexează..........................5)

 

Întocmit

...................................................

(functia, gradul, numele si prenumele)

 

 

 

 

De acord.

Rog a aproba.

Conducătorul unitătii,

...................................................

(gradiul, numele si prenumele)

 

L.S. .......................

Verificat

Comisia de analiză

..............................

..............................

..............................

..............................

(gradul, numele, prenumele si semnătura)

Vizat pentru control financiar preventiv propriu

...................................................

(gradul, numele si prenumele)

Avizat pentru legalitate

...................................................

(gradul, numele si prenumele)

 

ACORDUL ESALOANELOR SUPERIOARE

 

Unitatea......................................6)

Seful compartimentului,

...................................................

(gradul, numele si prenumele)

 

Data...............................

L.S.................................

Unitatea........................................7)

Seful compartimentului,

...................................................

(gradul, numele si prenumele)

 

Data....................................

L.S.....................................

Unitatea..........................................8)

Seful compartimentului,

...................................................

(gradul, numele si prenumele)

 

Data........................................

L.S.........................................

 

1) Se trece ordonatorul principal de credite sau ordonatorul secundar de credite, potrivit competentei de aprobare.

2) Se trece persoana împuternicită din cadrul Directiei generale financiare sau seful compartimentului financiar-contabil al ordonatorului secundar de credite, după caz.

3) Avizul tehnic se dă potrivit competentelor prevăzute la art. 17 din Instructiunile viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 167/2009.

4) Valoarea cu care este înscris mijlocul fix în documentele contabile.

5) Se vor mentiona documentele justificative prevăzute la art. 16 din Instructiunile viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 167/2009.

6) Se acordă de către sefii compartimentelor de specialitate ale ordonatorilor secundari de credite.

7) Se acordă de către seful compartimentului de specialitate din cadrul directiei centrale de resort.

8) Se acordă de către directorul adjunct al directiei centrale de specialitate.


 

ANEXA Nr. 3

 

MODUL DE STABILIRE

a pretului initial de vânzare al bunurilor materiale disponibilizate, altele decât clădiri si terenuri

 

I. Evaluarea bunurilor materiale pentru care durata normală de utilizare depinde de 2 parametri normati (rulaj si vechime)

Bunurile materiale pentru care durata normală de utilizare depinde de 2 parametri normati (autoturisme, autocamioane, microbuze, autobuze, autospeciale pe sasiurile acestora, autospeciale p.s.i. si alte bunuri materiale care sunt cuprinse în Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe) se evaluează cu ajutorul relatiei:

Pv = Pa x Cnt x Cst [1 - 0.3 x (Re/Nr+De/Dn)],

în care:

Pv- pretul initial de vânzare (pretul de începere a licitatiei conform Hotărârii Guvernului nr. 81/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din functiune, precum si a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor), exprimat în lei;

Pa - pretul actual al bunului exprimat în lei la data evaluării, care se stabileste astfel:

- pentru bunurile aflate în fabricatia curentă sau pe piată, se consideră pretul de achizitie al bunului respectiv la data evaluării;

- pentru bunurile care nu se mai fabrică sau nu se mai află pe piată, pretul actual se obtine prin aplicarea la pretul de achizitie (valoarea contabilă a bunului material) a unui indice de majorare a pretului unui produs reprezentativ si similar din aceeasi categorie sau grupă de produse asemănătoare. Nivelul indicelui de majorare a pretului este dat de raportul valoric dintre pretul actual al produsului reprezentativ, care se află în fabricatie si despre care se detin informatii de pret, si valoarea sa de inventar sau poate fi asimilat cu coeficientul de inflatie aferent perioadei de timp scurse de la data intrării în dotare până la momentul evaluării, publicat de către Institutul National de Statistică în Buletinul statistic de preturi;

- pentru bunurile de import la care se cunoaste pretul actual în devize, pretul actual în lei se stabileste la cursul valutar oficial înregistrat la data evaluării;

- în situatia în care nu se detin informatii de pret, acesta se stabileste prin compararea bunului respectiv cu cele similare din productia internă sau import, analizându-se comparativ caracteristicile tehnice, functionale, parametrii de calitate etc, întocmindu-se în acest sens un proces-verbal de asimilare;

Cnt - coeficientul de nivel tehnic, determinat cu relatia: Cnt = 1 - 0.03 x n, unde: n - vechimea în ani a bunului; pentru n mai mare sau egal cu 25 se va considera Cnt= 0,25;

CSf - coeficientul de stare tehnică, care este variabil în functie de rulajul vehiculelor si va avea valori cuprinse în intervalul [1; 0,5], astfel:

- 1 când mijlocul de transport a efectuat un rulaj mai mic de 10.000 kilometri;

- 0,9 când mijlocul de transport a efectuat un rulaj cuprins între 10.001 si 50.000 kilometri;

- 0,8 când mijlocul de transport a efectuat un rulaj cuprins între 50.001 si 100.000 kilometri;

- 0,7 când mijlocul de transport a efectuat un rulaj cuprins între 100.001 si 150.000 kilometri;

- 0,6 când mijlocul de transport a efectuat un rulaj cuprins între 150.001 si 200.000 kilometri;

- 0,5 când mijlocul de transport a efectuat un rulaj de peste 200.001 kilometri;

Re - rulajul efectuat de la prima punere în stare de functionare si până la data evaluării, exprimat în kilometri;

Nr- reprezintă norma de rulaj prevăzută în Nomenclatorul CPSA, exprimată în kilometri;

De - durata de exploatare exprimată în ani de la prima punere în functiune si până la data evaluării;

Dn - durata normală de utilizare exprimată în ani.

Pretul initial astfel obtinut poate fi corectat de comisia de evaluare pentru fiecare bun material, astfel:

- în plus, cu până la 5%, atunci când bunul material este într-o stare tehnică corespunzătoare;

- în minus, cu până la 20%, atunci când bunul material necesită reparatii, altele decât cele stabilite prin normativele în vigoare, completări cu echipamente etc.

Observatii:

1. Conditiile care se verifică înainte de aplicarea relatiei de mai sus sunt:

a) conditia de bun material nou (Re = 0, De = 0, Cst = 1, Cnt = 1):

Pv=Pa

b) în cazul în care bunul material are îndeplinită cel putin una dintre conditiile Re >1,4 x Nr sau De>1,4 x Dn, se vor aplica următoarele relatii:

- pentru conditiile Re > 1,4 x Nr, se va lua: Re/Nr= 1,4;

- pentru conditiile De > 1,4 x Dn, se va lua: De/Dn= 1,4;

c) în situatia îndeplinirii ambelor conditii de la lit. b), se obtine pretul initial de vânzare egal cu pretul minim de casare (Pc):

Pv = Pc=0,16xPaxCntxCst

În această situatie pretul initial de vânzare al bunului nu se va diminua cu 20%, respectiv cu 40%, la repetarea licitatiilor.

2. Pretul initial de vânzare în cazul repetării licitatiilor se va diminua astfel:

a) cu 20% la prima repetare care va avea loc după trecerea a cel putin 15 zile de la data organizării precedentei licitatii, dar nu mai putin decât pretul minim de casare;

b) cu 40% la a doua repetare care va fi reluată după cel putin 5 zile de la a doua licitatie, dar nu mai putin decât pretul minim de casare.

3. Mijloacele fixe de resortul auto nu se supun procedurilor de valorificare prin vânzare la licitatie, transmitere fără plată, cu anvelope si baterii de acumulatoare, dacă acestea nu au îndeplinit cel putin 50% din durata de exploatare prevăzută în Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 599/2008 pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Administratiei si Internelor.

II. Evaluarea bunurilor materiale la care durata normală de utilizare depinde de un parametru normat (rulaj sau vechime)

Bunurile materiale pentru care durata normală de utilizare depinde de un parametru normat, rulaj sau vechime (tractoare rutiere si agricole, remorci auto si agricole, semiremorci, motorete, motociclete, biciclete, utilaje de atelier, motoutilaje, motopompe, armament, munitie, tehnică specială etc), se evaluează cu ajutorul uneia dintre relatiile:

Pv = Pa x Cst x (1-0,6 x Re/Nr) sau Pv = Pa x Cnt x (1-0,6 x De/Dn), unde: Pv, Pa, Cnt, Cst, Re, Nr, De, Dn sunt explicităti la pct. I. De asemenea, precizările făcute la pct. I la „Observatii" sunt valabile si la pct. II. în acest caz:

Pv = Pc = 0,16 x Pa x Cst, respectiv, Pv = Pc = 0,16 x Pa x Cnt

Evaluarea bunurilor materiale la care durata normală de utilizare depinde de durata de utilizare, starea tehnică si uzura morală pentru toate categoriile de bunuri de resort armament, geniu, chimic si mijloace specifice de ordine publică se va face cu formula:

Pv = Pa x Cut x Cst x Cum,

unde Pv si Pa sunt explicităti la pct. I, iar:

Cut - coeficientul de utilizare, care reprezintă diminuarea valorii bunului datorită uzurii fizice, având la bază anul de fabricatie, si are următoarele valori:

- 1 pentru bunuri care nu au fost utilizate;

- 0,6 pentru bunuri cu vechimea cuprinsă între 0 si 10 ani;

- 0,5 pentru bunuri cu vechimea cuprinsă între 11 si 15 ani;

- 0,4 pentru bunuri cu vechimea cuprinsă între 16 si 20 de ani;

- 0,3 pentru bunuri cu vechimea cuprinsă între 21 si 25 de ani;

- 0,2 pentru bunuri cu vechimea mai mare de 25 de ani; Cst - coeficientul de stare tehnică, egal cu:

- 1 pentru bunuri în stare de functionare, care nu au îndeplinit durata normală de utilizare;

- 0,6 pentru bunuri în stare de functionare, care au durata normală de utilizare îndeplinită;

- 0,5 pentru bunuri cu nevoi de reparatii;

- 0,15 pentru bunuri de pe care a fost retras cu documente legale cel putin un ansamblu de bază;

- 0,05 pentru bunuri aflate la starea de casare;

Cum - coeficient de uzură morală, care are valorile:

a) pentru munitie:

- 1 pentru toate bunurile cu vechimea cuprinsă între 0 si 15 ani, precum si pentru munitia de infanterie cu vechimea între 0 si 25 de ani;

- 0,5 pentru toate bunurile cu vechimea cuprinsă între 16 si 30 de ani, precum si pentru munitia de infanterie cu vechimea cuprinsă între 26 si 35 de ani;

- 0,2 pentru toate bunurile cu vechimea mai mare de 30 de ani, precum si pentru munitia de infanterie cu vechimea mai mare de 35 de ani;

b) pentru armamentul de infanterie:

- 1 pentru bunuri cu vechimea cuprinsă între 0 si 15 ani;

- 0,6 pentru bunuri cu vechimea cuprinsă între 16 si 20 de ani;

- 0,4 pentru bunuri cu vechimea cuprinsă între 21 si 30 de ani;

- 0,2 pentru bunuri cu vechimea mai mare de 30 de ani;

c) pentru celelalte bunuri:

Cum = Cnt

Pretul minim obtinut nu va putea coborî sub valoarea de casare, care se obtine cu următoarea formulă:

"casare - vmr - vrc

unde:

Vmr - valoarea materialelor refolosibile rezultate în urma casării;

Vrc - valoarea resurselor consumate pentru operatiunea de casare.

III. Formula de evaluare si metodologia de evaluare a aeronavelor si navelor

Evaluarea reală a produselor trebuie să tină seama de pretul de achizitie, uzura în functionare, influenta vechimii în functionare, consumul de resursă, numărul si felul reparatiilor executate, nivelul tehnic etc.

Determinarea pretului initial de vânzare (Pv) la data aprobării scoaterii din functiune, în lei, se face cu

formula:

 

în care:

Pa - pretul actual al bunului exprimat în lei la data organizării procedurii de valorificare, care se stabileste în mod similar cu cel de la pct. I „Evaluarea bunurilor materiale la care durata normală de utilizare depinde de 2 parametri normati (rulaj si vechime)";

Tef _ coeficientul de diminuare a valorii Tnorm" ~ produsului datorită îmbătrânirii,

în care:

Tef- durata efectivă de exploatare;

Tnorm - timpul total de viată normat (dacă nu este prevăzut în normative, se va considera Tnorm) = 30 de ani.

Dacă Tef > Tnorm, coeficientul de diminuare a valorii produsului datorită îmbătrânirii se va lua egal cu 0.1.

 

            FORMULA

 

coeficientul de diminuare a valorii produsului datorită uzurii fizice în timpul functionării, fiind influentat de numărul de motoare ce echipează produsul,

unde:

nm - numărul de motoare ce echipează produsul;

Def- durata de functionare efectivă (durata în ore);

Dnorm - durata normală totală de functionare (ore).

Dacă Def > Dnorm, coeficientul de diminuare a valorii produsului datorită uzurii fizice se va lua egal cu 0,1.

Dacă un bun nu are stabilită durata de functionare totală normată, prin acte normative, coeficientul de diminuare a valorii bunului datorită uzurii fizice se ia egal cu cel datorat îmbătrânirii.

Cst - coeficientul de stare tehnică, egal cu:

- 1, dacă produsul este înaintea primei reparatii medii sau echivalent;

- 0,8, dacă s-a efectuat prima reparatie medie sau echivalent;

- 0,75, dacă s-a îndeplinit norma si nu s-a efectuat prima reparatie medie;

- 0,6, dacă s-a efectuat prima reparatie capitală sau echivalent;

- 0,5, dacă s-a îndeplinit norma si nu s-a efectuat prima reparatie capitală sau echivalent;

- 0,45, dacă s-a efectuat a doua reparatie medie sau echivalent;

- 0,4, dacă s-a îndeplinit norma, dar nu s-a efectuat a doua reparatie medie sau echivalent;

- 0,3, dacă s-a efectuat o a doua reparatie capitală sau echivalent;

- 0,2, dacă s-a îndeplinit norma, dar nu s-a efectuat a doua reparatie capitală sau echivalent.

Coeficientul de stare tehnică astfel determinat se diminuează cu 0,1 pentru fiecare 5 ani vechime în exploatare (sau diviziuni, care urmare a deteriorării stării tehnice prin coroziune, îmbătrânire etc). în cazul când valoarea astfel determinată este mai mică de 0,2, Cst = 0,2.

Pentru bunurile la care nu sunt stabilite norme de reparatii medii sau capitale, coeficientul de stare tehnică se apreciază de


către comisia de evaluare tinând seama de starea tehnică reală, utilitatea si parametrii dimensionali ai bunului respectiv si nu poate fi mai mic de 0,2. Pentru produsele nefolosite, valorificate direct din depozit, coeficientul de stare tehnică nu va fi mai mic de 0,75;

Cnt - coeficient de nivel tehnic, care reprezintă diminuarea valorii produsului datorită uzurii morale.

Cnt= 1 -0,03xn,

unde n este vechimea în ani a produsului.

Dacă n > 30, coeficientul de nivel tehnic se va lua egal cu 0,1.

IV. Evaluarea celorlalte bunuri, altele decât mijloace fixe

Bunurile materiale care nu sunt mijloace fixe se vor evalua după cum urmează:

- bunuri cu stare tehnică foarte bună = Pa x 1;

- bunuri cu stare tehnică bună = Pa x 0,7;

- bunuri cu stare tehnică corespunzătoare (de reparat) = Pa x 0,4;

- bunuri cu stare tehnică necorespunzătoare = Pa x 0,16.

Stabilirea valorilor 1; 0,7; 0,4 si 0,16 se va face de comisiile tehnice ale unitătii cu ocazia evaluării bunurilor, sens în care se vor întocmi procese-verbale nominalizându-se bunurile si cantitătile respective.

Calculul pretului de valorificare la animalele de serviciu

1. Comisia de evaluare numită în baza art. 9 din Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din functiune, precum si a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 81/2003, cu modificările si completările ulterioare, determină care este pretul de piată actual (Pa) la categoria animale de serviciu pentru care se calculează pretul de valorificare (Pv).

2. Se calculează gradul de uzură (Gu %) si valoarea gradului de uzură (VGu lei).

A. Determinarea gradului de uzură (Gu) se face tinând cont de următoarele elemente:

 

 

CÂINI

CAI

- vârsta medie de intrare în serviciu

 

 

(Vm), care este de:

1,5 ani

3,0 ani

- durata în serviciu (după intrarea în serviciu)

 

 

(Ds), care este de:

6,0 ani

10,0 ani

- vârsta reală a animalului (Vr) care corespunde scoaterii definitive din serviciu sau valorificării si poate fi mai mare sau mai mică decât:

7,5 ani

13,0 ani

Vr (ani) - Vm (ani) = Ds (ani)

(90 luni)

(156 luni)

 

Se transformă durata folosirii animalelor în serviciu (Ds) din ani în luni pentru a se putea calcula gradul de uzură (Gu) după următoarea formulă:

 

Gradul de uzură câini = [ Ds (luni) / 90 luni ] x 100 = Gu (%)

 

Gradul de uzură cai = [ Ds (luni) / 156 luni ] x 100 = Gu (%)

 

B. Valoarea gradului de uzură (VGu) se calculează după următoarea relatie:

Pa x Gu (%) = VGu (lei)

3. Din pretul actual (Pa) se scade valoarea gradului de uzură (VGu) pentru a afla pretul de valorificare (Pv):

Pa-VGu = Pv(lei)

4. Pe baza recomandărilor medicilor veterinari în functie de starea de sănătate si aptitudinile pe care le au animalele de serviciu, comisia de evaluare poate modifica pretul de valorificare (Pv) prin aplicarea unor coeficienti:

- pentru stare de sănătate foarte bună - 1;

- pentru stare de sănătate bună - 0,7;

- pentru stare de sănătate corespunzătoare - 0,4;

- pentru stare de sănătate necorespunzătoare - 0,16.

Pv x (1; 0,7; 0,4; 0,16) = Pvf (pret de valorificare final)

5. Pentru animalele care nu au intrat în serviciu, pretul de valorificare (Pv) este egal cu pretul actual al pietei (Pa), la care, în functie de situatie, se pot aplica coeficientii de la pct. 4.

Pv = Pa

Pv x (1; 0,7; 0,4; 0,16) = Pvf (pret de valorificare final)


 

ANEXA Nr. 4

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Unitatea........................................................

 

Aprob

Conducătorul..........................

 

RAPORT DE EVALUARE

Nr....................din.............................200.....

 

I. Comisia de evaluare compusă din (se vor înscrie gradele, numele si prenumele, conform art. 14 din Instructiunile viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 167/2009 privind scoaterea din functiune, valorificarea si casarea bunurilor în unitătile Ministerului Administratiei si Internelor):

- presedinte:

- seful compartimentului în a cărui evidentă se află bunurile în cauză;

- membri:

- un cadru din compartimentul financiar

- un cadru din compartimentul logistic

- alti specialisti în domeniu din unitate sau esaloanele superioare,

numită prin dispozitie zilnică/ordin de zi pe unitate ................................................... din ......................................., în baza.................................................., a procedat la stabilirea pretului initial de vânzare al bunurilor disponibilizate cuprinse în raportul de disponibilizare nr. ...................din..................., după cum urmează:

A. Date de identificare si exploatare*):

Bunul material aprobat pentru vânzarea prin licitatie este.................................................................................................. (denumirea, modelul sau tipul, puterea, capacitatea etc.)

Este înregistrat în evidentă cu............................................................................................................................................, (seria de motor, sasiu, lot, capacitatea etc.) în registrul nr. ..................................la fila.......................................

Bunul material............................................................................................... (denumirea) este fabricat în............................................. (anul) si fată de durata normală de functionare (utilizare) de ............................. (ani, km, ore) are o durată de exploatare de .............................  (km, ore)

Au fost efectuate........................................................................reparatii capitale, înregistrându-se o durată normală de functionare (rulaj) de ............................................................. (ani, km, ore) de la ultima reparatie capitală.

B. Starea tehnică a bunului material

Bunul material a fost disponibilizat ca urmare a..................................................................................................................,

(uzurii fizice sau morale, accidentări etc.) fiind în stare de functionare.

Bunul material este complet sau se înregistrează lipsuri (Dacă este cazul, se mentionează degradările.)

C. Pretul initial de vânzare al bunului material

1. Pretul initial de vânzare este de ................lei.

Bunul material se evaluează conform prevederilor anexei nr. 3 la instructiuni. (Se va înscrie calculul desfăsurat, conform formularelor folosite.)

2. Pretul de vânzare al bunului material la a doua licitatie este de ................................lei. (Acesta reprezintă pretul initial de vânzare, diminuat cu până la 20%.)

3. Pretul de vânzare al bunului material la a treia licitatie este de ................................lei. (Acesta reprezintă pretul initial de vânzare, diminuat cu până la 40%.)

Raportul de evaluare a fost încheiat la ................................................., în două exemplare, dintre care:

- exemplarul nr. 1 pentru comisia de licitatie;

- exemplarul nr. 2 pentru compartimentul care are în evidentă bunul scos din functiune (disponibilizat).

 

 

COMISIA DE EVALUARE

Presedinte:

...................................................

(gradul, numele si prenumele)

(semnătura)

Membri:

...................................................

(gradul, numele si prenumele)

(semnătura)

 

Vizat

pentru control financiar preventiv propriu

...................................................

 

*) Se completează numai pentru bunurile materiale de natura mijloacelor fixe.


 

ANEXA Nr. 5

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Unitatea........................................................

 

Aprob

Ordonatorul principal de credite al institutiei care solicită bunul

Aprob

Ordonatorul de credite care are în administrare bunul

 

PROCES-VERBAL

de predare-preluare

Nr...................din....................

Încheiat astăzi ................................ la ..........................................................

în baza ..................................................................................

Noi, ................................................................................................................, din partea unitătii .........................................., si ..................................................................., din partea ........................................................................................................................, împuternicit cu Delegatia nr. ................................................... din ............................................., am procedat primul la predarea, iar al doilea la primirea auto ..............................................1), marca ......................................., seria sasiu ......................................, seria motor ........................., an de fabricatie ...................., apartinând ............................................

Auto .................................... se predă în stare de functionare si are un rulaj de la începutul exploatării de ......................... km.

Auto ........................................... nu (a) suferit un nr. de ................. reparatii capitale, iar de la ultima reparatie capitală a mai parcurs.................... km.

Auto ................................ este echipat cu:

1.............................. acumulatori de ......................., montat la data de ....................................;

2.............................. anvelope si camere de aer:

 

Nr. crt.

Marca

Dimensiunea

Seria

Rulaj km efectivi

Data montării

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 


Auto .......................................... se predă echipat (ă) cu sculele si accesoriile conform inventarului seria ................. nr. .................., anexat la prezentul proces-verbal.

Valoarea de transmitere a auto ............................................ este de .................................. lei.

Unitatea primitoare se obligă să trimită, în scris, unitătii predătoare confirmarea înregistrării în evidentă a bunurilor materiale primite până la data de .....................................2).

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 4 exemplare, dintre care două exemplare pentru unitatea predătoare, un exemplar se trimite la unitatea primitoare si un exemplar la ordonatorul secundar de credite, Directia generală comunicatii si tehnologia informatiei, Directia medicală, după caz.

 

Am predat

Conducătorul unităti,

...................................................

Am primit

Conducătorul unitătii,

...................................................

 

Vizat

pentru control financiar preventiv propriu

Organul financiar al ordonatorului de credite care are bunul în administrare

 

1) În situatia predării altor bunuri materiale, acestea se înscriu în locul datelor de identificare ale autovehiculului, într-un tabel conform următorului model:

 

Nr. crt.

Denumirea materialului

U/M

Cantitatea

Valoarea de transmitere

Observatii

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

2) 30 de zile de la data predării-primirii.

 

ANEXA Nr. 5a

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Unitatea........................

 

Aprob

Ordonatorul de credite care are în administrare bunul

 

PROCES-VERBAL

de predare-preluare

Nr...............din...................

 

Încheiat astăzi ............. la .................................................................., în baza cererii ............... Noi, ................., din partea unitătii ............................ si .......................(Se trec datele de identificare ale persoanei juridice si fizice.), solicitant/solicitantă, am procedat primul la predarea, iar secundul la primirea animalului de serviciu/reproductie, nr. matricol ......., rasă ......, sex ....., în vârstă de ......., care nu a fost valorificat prin procedurile legale în vigoare.

Animalul ................... se predă în stare de sănătate, conform certificatului sanitar-veterinar ......................, eliberat de ..............

Valoarea de cedare cu titlu gratuit este ...............

Beneficiarul se obligă să transmită în scris unitătii predătoare în termen de 30 de zile confirmarea din partea Consiliului Local din localitatea ............ că sunt asigurate conditiile de hrănire si asistentă medicală, cu respectarea prevederilor legale privind protectia animalelor.

 

Am primit

Nume si prenume,

...................................................

Am predat

Unitatea.............

 

ANEXA Nr. 6

 

MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

UNITATEA...................................

COMPARTIMENTUL...............................

Nr................din.............................

 

 

 

Aprob

1. Trecerea la executarea casării de către comisis stabilită la pct. II, cu respectarea indicatiilot compartimentului tehnic

2. împuternicirea ca delegat pentru a asista Is operatiunea de casare a .....................................

 

Ordonator de credite, 1)

...................................................

(functia, numele si prenumele)

 

Data...................................

L.S............................

Avizat din punct de vedere tehnic 3)

...................................................

(functia, gradul, numele si prenumele)

L.S........................

Vizat pentru control financiar preventiv propriu2)

...................................................

(gradul, numele si prenumele)

L.S.........................

 

LISTA

cu mijloacele fixe care se propun pentru casare în compartimentul

 

Nr. crt.

Cod

Denumirea mijloacelor fixe

Caracteristici de identificare

(serie, an de fabricatie, marca, alte date tehnice)

U/M

Valoarea unitară de intrare (contabilă)

Cantitatea

Conditia din Instructiunile viceprim-ministrului, ministrul administratiei si

internelor, nr. 167/2009 care justifică propunerea de casare (art. si lit. )

Viza sefului compartimentului tehnic din unitate ce se acordă în conditiile stabilite de prevederile art. 42 din Instructiunile viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 167/2009

Viza, indicatiile si semnătura persoanei care verifică din cadrul compartimentului de specialitate din cadrul directiei centrale de specialitate, care acordă avizul tehnic conform art. 46 din Instructiunile viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor,

nr. 167/2009

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            I. Casarea mijloacelor fixe se va executa de următoarea comisie:

 

Presedinte

...................................................

(functia, gradul, numele si prenumele)

Membri:

...................................................

...................................................

(functia, gradul, numele si prenumele)

 


            II. Se anexează raportul explicativ privind propunerile de casare 4)

 

Întocmit

...................................................

(functia, gradul, numele si prenumele)

 

 

 

 

De acord.

Rog a aproba.

Conducătorul unitătii,

...................................................

(gradiul, numele si prenumele)

 

L.S. .......................

Verificat

Seful formatiunii logistice (similari),

..............................

(gradul, numele, prenumele si semnătura)

Vizat pentru control financiar preventiv propriu

...................................................

Avizat pentru legalitate

...................................................

 

ACORDUL ESALOANELOR SUPERIOARE

 

Unitatea......................................5)

Seful compartimentului,

...................................................

(gradul, numele si prenumele)

 

Data...............................

L.S.................................

Unitatea........................................6)

Seful compartimentului,

...................................................

(gradul, numele si prenumele)

 

Data....................................

L.S.....................................

Unitatea..........................................7)

Seful compartimentului,

...................................................

(gradul, numele si prenumele)

 

Data........................................

L.S.........................................

 

1) Se trece ordonatorul principal de credite sau ordonatorul secundar de credite, potrivit competentei de aprobare.

2) Se trece persoana împuternicită din cadrul Directiei generale financiare sau seful compartimentului financiar-contabil al ordonatorului secundar de credite, după caz.

3) Avizul tehnic se dă potrivit competentelor prevăzute la art. 43 din Instructiunile viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 167/2009.

4) Raportul explicativ se va întocmi conform prevederilor art. 44 din Instructiunile viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 167/2009.

5) Se acordă de către sefii compartimentelor de specialitate ale ordonatorilor secundari.

6) Se acordă de către seful compartimentului de specialitate din cadrul directiei centrale de resort.

7) Se acordă de către directorul adjunct al directiei centrale de specialitate.


 

ANEXA Nr. 7

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

UNITATEA..........................................

COMPARTIMENTUL............................................

Nr................din.............................

 

Aprob

Conducătorul unitătii,

...................................................

(functia, gradul, numele, prenumele)

 

PROCE-VERBAL

de scoatere din functiune si casare a mijloacelor fixe

.......................................................

de declasare si casare a unor bunuri materiale

a ..................................... 1)

Nr..................din..............

 

Subsemnatii, ......................................................................................................................................................................... (gradul, numele, prenumele si calitatea în comisie), constituiti în comisie în baza ............................................. din ..................... si în prezenta delegatului împuternicit2) ........................................., am procedat la casarea efectivă a bunurilor materiale din situatia de mai jos, prevăzute în Lista cu propuneri nr. .............din ............aprobată de ordonatorul .................. de credite.

 

Nr. crt.

Denumirea

Cod

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar

Valoarea

Amortizarea până la scoaterea din

functiune

0

1

2

3

4

5

6

7

 

1. Următoarele bunuri materiale, prevăzute în Lista cu propuneri nr. ................din.............., nu au fost casate.

a) 3) Bunuri materiale respinse la casare:

 

Nr. crt.

Cod

Denumirea

Caracteristicile de

identificare (seria,

an de fabricatie,

alte date)

U.M.

Modul de repunere în folosintă

înregistrat Volumul, fila

0

1

2

3

4

5

6

 

            b) Bunuri materiale ce nu au fost prezentate de gestionar la casare:

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Cod

Denumirea bunurilor materiale

Caracteristicile de identificare

(seria, an de fabricatie, alte date)

U.M.

Cantitatea

Observatii

în cifre

în litere

0

1

2

3

4

5

6

7

 

            2. Ansamble, subansamble, piese componente, materiale rezultate:

 

 

 

 

Numărul documentului

Data

Cod predător

Cod primitor

Ziua

Luna

Anul

0

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Denumirea

Cod

U/M

Cantitatea

Pretul unitar

Valoarea

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

            33) Materiale nefolosibile care nu se valorifică si au fost distruse potrivit dispozitiilor legale:

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Denumirea materialelor

U.M.

Cantitatea

Justificarea distrugerii

în cifre

în litere

0

1

2

3

4

5


            4. Materiale (trotil, fitil, oxigen, carbid etc.) consumate la executarea casării si care urmează să se scadă din gestiune:

 

Nr. crt.

Denumirea

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar

Valoarea

0

1

2

3

4

5

 

5. Concluziile comisiei cu privire la îndeplinirea de către bunurile supuse casării a conditiilor prevăzute în instructiuni.

6. Propuneri:

- scăderea din gestiune a bunurilor casate în fapt;

- înregistrarea în gestiune a bunurilor recuperate si retinute pentru a fi folosite în unitate sau valorificate conform prevederilor legale;

- scăderea din gestiune a materialelor consumate la executarea casării;

- alte propuneri.

 

Presedinte,

...................................................

(semnătura)

Membri:

...................................................

...................................................

(semnătura)

Delegat împuternicit2)

...................................................

(gradul, numele, prenumele, nr. delegatie)

 

Vizat,

pentru control financiar preventiv propriu

...................................................

 

1) Se completează corespunzător naturii bunurilor casate, respectiv mijloace fixe sau bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe.

2) Se completează numai în situatia prevăzută la art. 46 din Instructiunile viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 167/2009 privind scoaterea din functiune, valorificarea si casarea bunurilor în unitătile Ministerului Administratiei si Internelor.

3) Nu fac obiectul înregistrării în evidenta contabilă.

 

ANEXA Nr. 7a

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Unitatea.......................

Nr.................din...............

 

Aprob

Ordonatorul de credite care are în administrare bunurile,

...................................................

 

PROCES-VERBAL de predare-primire

Nr..............din..........

 

Încheiat astăzi la Centrul/Unitatea...................................................................................

Noi, comisia: ............................................., si medicul veterinar oficial inspector de stat din reteaua Ministerului Administratiei si Internelor ......... si ................................. (Se trec datele de identificare a centrului, respectiv unitătii care execută eutanasierea.), am procedat primul la predarea, iar secundul la primirea animalului de serviciu ......................., nr. matr. ..................., rasă ......................, sex ..................., vârstă ......................, în vederea eutanasierii acestuia, aprobat pentru casare prin lista nr. ........................................

Animalul ............................. se predă cu următoarele boli înscrise în certificatul sanitar-veterinar nr. ....................., eliberat de .....................................

Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 3 exemplare cu următoarea destinatie: două exemplare la unitatea predătoare si un exemplar la unitatea primitoare.

 

Am primit

Centrul/Unitatea reprezentat/reprezentată prin medic

Am predat

- membrii comisiei

- medicul veterinar oficial

inspector de stat


ANEXA Nr. 8

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

UNITATEA......................

COMPARTIMENTUL....................................

Nr................din.............................

 

 

 

Aprob

1. Declasarea bunurilor cuprinse în listă si avizate mpartimentul tehnic

2. Trecerea la executarea casării, cu respectarea zărilor compartimentului tehnic 3. Împuternicire ca delegat pentru a participa la jtiunea de casare a ............................................

(gradul, numele si prenumele)

 

Ordonator de credite, 3)

...................................................

(functia, numele si prenumele)

 

Data...................................

L.S............................

Avizat

din punct de vedere tehnic 1)

...................................................

(functia, gradul, numele si prenumele)

L.S........................

Vizat

pentru control financiar preventiv propriu2)

...................................................

(gradul, numele si prenumele)

L.S.........................

 

LISTA

cu bunurile materiale, altele decât mijloacele fixe ce se propun pentru declasare si casare în compartimentul

 

            I. Bunurile materiale, altele decât mijloacele fixe, propuse pentru declasare si casare

 

Nr.

crt.

Cod

Denumirea bunurilor materiale

Caracteristicile de identificare (serie, an de fabricatie, marca,

alte date tehnice)

U.M.

Valoarea contabilă

Cantitatea

Conditia tehnică din

Instructiunile viceprim- ministrului, ministrul administratiei si internelor,

nr. 167/2009 care justifică scoaterea din functiune

(art. si lit. )

Durata normală de utilizare

Viza comisiei de analiză privind admiterea sau respingerea propunerilor si semnătura

presedintelui comisiei

Viza, indicatiile si semnătura persoanei care verifică din cadrul compartimentului de specialitate din cadrul directiei centrale de

specialitate sau al ordonatorilor secundari de credite care acordă avizul tehnic conform art. 68 din Instructiunile viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 167/2009

Stabilită prin norme

îndeplinită efectiv

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


            II. Se anexează..........................4)

 

Întocmit

...................................................

(functia, gradul, numele si prenumele)

 

 

 

 

De acord

Rog a aproba.

Conducătorul unitătii,

...................................................

(gradiul, numele si prenumele)

 

L.S. .......................

Verificat

Comisia de analiză

..............................

..............................

..............................

..............................

(gradul, numele, prenumele si semnătura)

Vizat pentru control financiar preventiv propriu

...................................................

(gradul, numele si prenumele)

Avizat pentru legalitate

...................................................

(gradul, numele si prenumele)

 

ACORDUL ESALOANELOR SUPERIOARE

 

Unitatea......................................5)

Seful compartimentului,

...................................................

(gradul, numele si prenumele)

 

Data...............................

L.S.................................

Unitatea........................................6)

Seful compartimentului,

...................................................

(gradul, numele si prenumele)

 

Data....................................

L.S.....................................

Unitatea..........................................7)

Seful compartimentului,

...................................................

(gradul, numele si prenumele)

 

Data........................................

L.S.........................................

 

1) Avizul tehnic se dă conform prevederilor art. 68 din Instructiunile viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 167/2009, potrivit competentelor.

2) Se trece persoana împuternicită din cadrul Directiei generale financiare sau seful compartimentului financiar-contabil al ordonatorului secundar de credite, după caz.

3) Se va completa calitatea de ordonator principal sau secundar, după caz.

4) Se vor mentiona documentele justificative prevăzute la art. 67 din Instructiunile viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 167/2009.

5) Se acordă de către sefii compartimentelor de specialitate ai ordonatorilor secundari.

6) Se acordă de către seful compartimentului de specialitate din cadrul directiei centrale de resort.

7) Se acordă de către directorul adjunct al directiei centrale de specialitate.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.