MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 839/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 839         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 4 decembrie 2009

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.738. - Decret privind conferirea Ordinului si Medaliei Meritul pentru Învătământ

 

1.739. - Decret privind conferirea unor decoratii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.410. - Hotărâre privind reorganizarea unor institutii aflate în subordinea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

 

1.497. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti pe anul 2009 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

770. - Decizie pentru numirea domnului Constantin Cristian Baci în functia publică de secretar general în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor

 

771. - Decizie pentru numirea domnului Dănut Tudor în functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor

 

772. - Decizie privind numirea domnului Adrian Gurău în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale


 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului si Medaliei Meritul pentru Învătământ

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si B si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere propunerea primului-ministru,

în semn de apreciere deosebită pentru întreaga activitate desfăsurată de specialistii Laboratorului de Control Doping, pentru demersurile sustinute în vederea obtinerii acreditării internationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Meritul pentru Învătământ în grad de Cavaler.

- doamnei Vâjială Graziela Elena, presedinte;

- doamnei Lamor Mia, director cercetare;

- doamnei Vâjială Ileana, director stiintific;

- doamnei Bican Georgeta Marcela, cercetător stiintific III;

- doamnei Colev Jeni Caria, cercetător stiintific III;

- doamnei Picu Rodica Maria, cercetător stiintific;

- domnului Pop Valentin Mihai, cercetător stiintific III;

- doamnei Zorio Mirela, cercetător stiintific III.

Art. 2. - Se conferă Medalia Meritul pentru Învătământ clasa a III-a:

- doamnei Condrut Mărioara, tehnician;

- doamnei Ionescu Estera, tehnician;

- doamnei Manta Elena, tehnician;

- doamnei Milian Silvia, tehnician.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2009.

Nr. 1.738.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. B si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decoratiilor de război,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

în semn de recunostintă si apreciere pentru curajul si devotamentul dovedite pe timpul îndeplinirii unor misiuni în teatrul de operatiuni militare din Afganistan, în cursul cărora au fost răniti,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Medalia natională Serviciul Credincios clasa a II-a, cu însemn de război, pentru militari:

- domnului sergent Ciofu Petru Mihai-Marian;

- domnului sergent Cojocaru Emil Emil-Florin.

Art. 2. - Se conferă Medalia natională Serviciul Credincios clasa a III-a, cu însemn de război, pentru militari:

- domnului caporal Andrei Constantin Marian;

- domnului caporal Ciocîntă Giorgică Ionel;

- domnului caporal Pavăl Gheorghe Gheorghită;

- domnului fruntas Buturugă Nicolae Constantin;

- domnului fruntas Drehlută Dumitru Florin;

- domnului soldat Cretu Petru Ciprian-Petrisor;

- domnului soldat Ungureanu loan Bogdan.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2009.

Nr. 1.739.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea unor institutii aflate în subordinea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 alin. (5), al art. 6 alin. (5) si al art. 8 pozitiile 68-74 din anexa nr. 1 si pozitiile nr. 39-48 din anexa nr. 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 21 ianuarie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Numărul maxim de posturi este de 171, exclusiv demnitarii si personalul aferent cabinetului ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national."

2. Anexa nr. 1 „Structura organizatorică a Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National" se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

3. Anexa nr. 2 „Unităti care functionează în subordinea, sub autoritatea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National ori în coordonarea ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national" se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.258/2001 privind organizarea si functionarea Oficiului National al Monumentelor Istorice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 20 decembrie 2001, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul se modifică după cum urmează:

„HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Institutului National al Patrimoniului"

2. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 1. - (1) Oficiul National al Monumentelor Istorice, institutie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, se reorganizează si îsi schimbă denumirea în Institutul National al Patrimoniului, ca urmare a comasării cu Institutul National al Monumentelor Istorice, care se desfiintează.

(2) Institutul National al Patrimoniului, denumit în continuare Institutul, preia obiectul de activitate al Oficiului National al Monumentelor Istorice si al Institutului National al Monumentelor Istorice.

(3) Institutul este institutie publică de importantă natională.

(4) Institutul are sediul în municipiul Bucuresti, str. Enăchită Văcărescu nr. 16, sectorul 4."

3. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 2. - Institutul are următoarele atributii principale:

a) gestionează, în conditiile legii, fondurile destinate cercetării, expertizării si executării lucrărilor de consolidare-restaurare si punere în valoare a monumentelor istorice, prin Programul National de Restaurare a Monumentelor Istorice, finantat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National;

b) administrează, în numele Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, monumentele istorice intrate cu orice titlu în proprietatea statului, altele decât cele administrate de alte institutii publice; propune promovarea de proiecte si programe de revitalizare a acestora, realizarea de parteneriate sau prin concesionare, dare în folosintă gratuită ori închiriere, în conditiile legii;

c) fundamentează, în conformitate cu normele privind creditarea, elaborate de Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National si aprobate prin hotărâre a Guvernului, necesarul de credite; stabileste prioritătile si evaluează documentatiile prezentate de persoanele de drept privat în vederea obtinerii de credite fără dobândă, cu dobândă redusă sau cu dobândă legală, pentru efectuarea de lucrări de protejare la monumentele istorice detinute;

d) gestionează, prin acordarea de credite în conformitate cu prevederile lit. c), sumele provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice, precum si din alte surse cu aceeasi destinatie, obtinute în conditiile legii; sumele încasate din rambursări de credite si plăti din dobânzi se utilizează în sistem revolving, cu acelasi scop;

e) gestionează Registrul operatorilor economici din domeniul protejării monumentelor istorice, precum si procedurile si mecanismele de autorizare si înscriere în acesta, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national;

f) elaborează, potrivit strategiei Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, si supune spre aprobare acestuia, Programul national de restaurare si asigurarea atribuirii contractelor de proiectare si executie a lucrărilor de restaurare, conservare, protectie si punere în valoare a obiectivelor cuprinse în acesta, potrivit legii;

g) verifică si propune spre avizare, potrivit legii, documentatiile tehnico-economice pentru lucrările contractate;

h) asigură asistenta tehnică de specialitate pentru Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National în domeniul organizării activitătii de protejare a monumentelor istorice;

i) elaborează reglementările privind continutul-cadru al documentatiilor, tarifarea acestora, executarea lucrărilor, organizarea achizitiilor publice, contractarea si decontarea lucrărilor;

j) propune Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National initierea de acte normative în domeniul protejării monumentelor istorice;


k) propune Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National proiecte de formare a specialistilor în domeniul protejării monumentelor istorice;

l) asigură fundamentarea stiintifică a deciziilor si a avizelor Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice privind clasarea si evidenta monumentelor istorice, interventiile asupra acestora, precum si în zonele lor de protectie;

m) elaborează dosarele pentru monumentele istorice propuse a fi incluse în Lista patrimoniului mondial;

n) elaborează si actualizează periodic Lista monumentelor istorice din România;

o) administrează fondul documentar al monumentelor istorice, care cuprinde: arhiva, fototeca, fondul cartografic si biblioteca, care sunt proprietatea publică a statului român;

p) gestionează Registrul specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici, precum si procedurile de atestare si înscriere în acesta, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national;

q) elaborează normele si metodologiile specifice pentru domeniul monumentelor istorice, care se aprobă prin ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national;

r) gestionează, în conditiile legii, fondurile destinate inventarierii, elaborării normelor si metodologiilor pentru monumente istorice;

s) editează Revista monumentelor istorice si Buletinul monumentelor istorice, precum si alte publicatii de specialitate, pe orice tip de suport, si comercializează materialele privind protejarea si punerea în valoare a monumentelor istorice;

s) colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National si cu institutii de specialitate în activitatea de inventariere si de cadastru a monumentelor istorice;

t) poate declansa procedura de clasare a bunurilor imobile si a bunurilor imobile aflate în pericol si poate elabora dosarele de clasare conform Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national;

t) elaborează proiecte de valorificare prin turism cultural a monumentelor istorice, precum si a zonelor de protectie a acestora si propune în acest sens colaborarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National cu ministerele si autoritătile de resort;

u) organizează si participă la manifestări stiintifice, nationale si internationale, în domeniul protejării monumentelor istorice."

4. La articolul 3, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) si (3), cu următorul cuprins:

„(2) Institutul centralizează si prelucrează datele statistice primare referitoare la activitătile din domeniu.

(3) Institutul colaborează cu institutii de specialitate pentru realizarea unor studii si cercetări privind evolutia si prognoza activitătilor din domeniu."

5. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Cheltuielile curente si de capital ale Institutului se finantează din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat.

(2) Veniturile proprii se obtin din activităti realizate direct de Institut, si anume:

a) gestionarea timbrului monumentelor istorice;

b) contractarea si realizarea de studii, cercetări si expertize în domeniul protejării monumentelor istorice;

c) realizarea de lucrări si servicii de specialitate, tehnice si economice, în domeniul protejării monumentelor istorice;

d) editarea si comercializarea materialelor privind protejarea si punerea în valoare a monumentelor istorice;

e) alte activităti specifice realizate în conformitate cu atributiile sale legale;

f) cofinantări de programe si proiecte;

g) publicatii pe orice tip de suport; h) prestatii editoriale;

i) studii, proiecte si prestări de servicii;

j) exploatarea bunurilor pe care le are în administrare (arhivă, fonotecă si altele);

k) sponsorizări sau donatii ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine."

6. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Numărul maxim de posturi ale Institutului este de 113 si se asigură în limita numărului maxim de posturi prevăzut în anexa nr. 2 „Unităti care functionează în subordinea, sub autoritatea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National ori în coordonarea ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national" la Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare.

(2) Personalul Institutului este salarizat potrivit reglementarilor aplicabile personalului din institutiile bugetare."

7. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Institutul este condus de un director general, potrivit legii.

(2) Directorul general al Institutului conduce întreaga activitate a institutiei, pe care o reprezintă în raporturile cu autoritătile publice, institutii si organizatii, precum si cu persoanele juridice si fizice din tară sau din străinătate.

(3) în exercitarea atributiilor sale, directorul general este ajutat de Consiliul de administratie al Institutului.

(4) Componenta si atributiile Consiliului de administratie se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare al Institutului, aprobat prin ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national.

(5) Directorul general este ordonator de credite.

(6) Directorul general numeste si eliberează din functie, în conditiile legii, personalul Institutului.

(7) în exercitarea atributiilor sale directorul general emite dispozitii.

(8) Pe lângă directorul general functionează Consiliul stiintific al Institutului, organism consultativ alcătuit din specialisti în domeniul protejării monumentelor istorice; componenta, atributiile si modul de organizare si functionare ale Consiliului stiintific se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a Institutului, aprobat prin ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national."

8. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 7. - (1) Institutul are dreptul la două autoturisme pentru transportul personalului, cu un consum lunar de carburant de 350 litri.

(2) Pentru îndeplinirea activitătilor specifice, a activitătilor de control si inspectie si a activitătilor de protectie a patrimoniului cultural national imobil, Institutul are dreptul la un microbuz de până la 9 locuri si la 4 autoturisme de teren. Consumul lunar maxim de carburant este de 250 litri fiecare."

9. Articolele 8-11 se abrogă.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 1.463/2003 privind organizarea si functionarea Centrului National pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 din 17 decembrie 2003, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 3. - (1) Numărul maxim de posturi al Centrului este de 22."


2. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Al. 6. - (1) Centrul este finantat integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National.

(2) Veniturile obtinute de Centru se fac venit la bugetul de stat.

(3) Centrul obtine venituri din activităti realizate, si anume din:

a) contractarea si realizarea de studii si cercetări în domeniul culturii traditionale si al educatiei permanente;

b) realizarea de lucrări si servicii de specialitate în domeniul educatiei permanente si al promovării culturii traditionale si creatiei populare contemporane;

c) editarea, difuzarea si comercializarea materialelor privind educatia permanentă, cultura traditională si patrimoniul cultural national imaterial;

d) organizarea de manifestări culturale - festivaluri, concursuri, expozitii, gale, tabere de creatie si interpretare, târguri, spectacole si altele asemenea - de interes zonal, national si international si desfăsurarea de activităti de impresariat artistic în domeniul culturii traditionale si al creatiei populare contemporane;

e) realizarea de programe culturale cu finantare natională si internatională;

f) realizarea de servicii de productie si editare digitală;

g) organizarea de seminarii, simpozioane, consfătuiri, sesiuni stiintifice si alte cursuri pentru perfectionarea profesională, îndrumarea metodologică si fundamentarea stiintifică a activitătii institutiilor de cultură;

h) comercializarea on-line a produselor din domeniul creatiei populare contemporane;

i) sponsorizări sau donatii ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine;

j) alte activităti specifice realizate în conditiile legii."

Art. IV. - Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 31 martie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 10, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Numărul maxim de posturi al Oficiului este de 73, exclusiv directorul general si directorul general adjunct."

2. Anexa se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. V. - Hotărârea Guvernului nr. 67/2005 privind înfiintarea Centrului de Studii si Cercetări în Domeniul Culturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 7 februarie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul se modifică si va avea următorul cuprins:

„HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Centrului de Cercetare si Consultantă în Domeniul Culturii"

2. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 1. - (1) Centrul de Studii si Cercetări în Domeniul Culturii se reorganizează, ca urmare a comasării cu Centrul de Consultantă pentru Programe Culturale Europene, care se desfiintează, si îsi schimbă denumirea în Centrul de Cercetare si Consultantă în Domeniul Culturii, denumit în continuare Centrul.

(2) Sediul Centrului este în str. Barbu Stefănescu Delavrancea nr. 57, sectorul 1."

3. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul V, cu următorul cuprins:

„Art. V. - Principalele obiective ale Centrului sunt:

a) elaborarea, monitorizarea si evaluarea politicilor publice din sectorul cultural;

b) acordarea consultantei pentru programe culturale europene."

4. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 2. - (1) în domeniul cercetării sectorului cultural din România, Centrul are următoarele atributii:

a) efectuează studii, cercetări, analize de impact, măsurători pentru studiile de fundamentare pentru programele si politicile Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National;

b) gestionează, colectează si analizează statistici despre sectorul cultural din România;

c) elaborează strategii în vederea promovării valorilor culturale si fundamentează politicile publice în domeniul culturii;

d) efectuează studii despre audientele operatorilor culturali, infrastructura sectorului cultural, economia culturii, sociologia culturii, piata fortei de muncă în sectorul cultural, precum si despre orice alt subiect legat de sectorul cultural din România;

e) identifică, evaluează si prognozează nevoile culturale si cercetează tendintele de consum cultural;

f) efectuează, la cerere, studii, cercetări, analize de impact, măsurători pentru studiile de fundamentare pentru proiectele si programele operatorilor publici si privati din sectorul cultural;

g) furnizează, la cerere, date si analize solicitate Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National de către organismele internationale (de exemplu, UNESCO, Consiliul Europei) preocupate de sectorul cultural;

h) efectuează studii privind monitorizarea insertiei socioprofesionale pe piata muncii;

i) realizează studii privind cultura antreprenorială si propune strategii de promovare a antreprenoriatului în sectorul cultural;

j) efectuează studii de evaluare a mediului intern organizational al operatorilor culturali pentru îmbunătătirea eficacitătii organizationale;

k) valorifică studiile, analizele, cercetările si activitătile prin derularea de proiecte finantate prin fonduri structurale europene în calitate de beneficiar sau partener de proiect;

l) realizează activităti privind educarea la locul de muncă si formare profesională continuă prin oferirea stagiilor de practică în cadrul institutiei sau al institutiilor partenere.

(2) în domeniul consultantei si promovării programelor culturale si media europene, Centrul are următoarele atributii:

a) asigură promovarea programelor comunitare dedicate sectorului cultural si media, facilitează participarea la programele comunitare dedicate sectorului cultural si media a unui număr cât mai mare de operatori, asigură comunicarea la nivel national si regional dintre operatorii culturali si realizează schimbul de informatii cu structurile similare din statele participante la programele comunitare dedicate sectorului cultural si media;

b) diseminează informatii privind licitatiile de proiecte organizate în cadrul programelor comunitare dedicate sectorului cultural si media si face cunoscute mecanismele de finantare;

c) elaborează evaluări, sinteze si metodologii cu aplicabilitate în domeniul dezvoltării de proiecte cu finantare nerambursabilă în cadrul sectorului cultural;

d) constituie birourile de informare si promovare ale Uniunii Europene în România pentru programele comunitare dedicate sectorului cultural si media, întretine si dezvoltă portalul web de consultantă pentru programe culturale europene Eurocult.ro;

e) reprezintă Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National în comitetele de management ale programelor comunitare ale Uniunii Europene dedicate sectorului cultural;


f) asigură, la cerere, servicii de consultantă si asistentă metodologică de specialitate operatorilor culturali eligibili pentru accesarea fondurilor nerambursabile si structurale, inclusiv prin încheierea de contracte;

g) realizează si editează publicatii specifice pe orice tip de suport;

h) organizează simpozioane, colocvii si alte manifestări stiintifice în domeniu;

i) colaborează cu institutii similare din tară si din străinătate. (3) Centrul îndeplineste orice alte atributii, potrivit legii."

5. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Centrul este condus de un director general numit prin ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national, în conditiile legii.

(2) Directorul general al Centrului este ordonator tertiar de credite si reprezintă institutia în raporturile cu persoanele fizice si juridice din tară si din străinătate.

(3) în exercitarea atributiilor sale, directorul general emite decizii.

(4) Directorul general numeste si eliberează din functie, în conditiile legii, personalul din aparatul propriu."

6. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Coordonarea stiintifică a Centrului este asigurată de un Consiliu stiintific format din 7-9 membri cu realizări deosebite în domeniul studiilor si cercetărilor culturale, numiti prin ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national.

(2) Constituirea, organizarea, functionarea si atributiile consiliului stiintific se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Din consiliul stiintific face parte, de drept, directorul general al Centrului."

7. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Numărul maxim de posturi al Centrului este de 25 si se asigură în limita numărului maxim de posturi prevăzut la pct. II «Organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat» din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare.

(2) Salarizarea personalului Centrului se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare."

8. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Cheltuielile curente si de capital ale Centrului se finantează din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National.

(2) Veniturile proprii necesare realizării activitătilor specifice se pot realiza din:

a) contracte de cercetare stiintifică;

b) valorificarea studiilor, analizelor, cercetărilor si activitătilor prin derularea de proiecte finantate prin fonduri structurale europene în calitate de beneficiar sau partener de proiect;

c) organizarea de congrese, seminarii, conferinte;

d) editarea pe orice tip de suport si comercializarea de materiale de specialitate, inclusiv privind initierea, desfăsurarea si finalizarea programelor europene specifice;

e) realizarea de studii, analize si cercetări, precum si derularea de programe si proiecte specifice, pe bază de contracte, inclusiv în parteneriat public-privat;

f) efectuarea de servicii de consultantă si expertiză pentru operatorii culturali, inclusiv prin încheierea de contracte;

g) valorificarea drepturilor de autor în raport cu alte persoane fizice sau juridice;

h) sponsorizări sau donatii ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine;

i) alte activităti specifice realizate de Centru, în conformitate cu atributiile sale legale.

(3) Centrul poate accesa fonduri comunitare (inclusiv structurale), cu exceptia programelor comunitare pe care le promovează prin birourile de informare ale Uniunii Europene în România."

9. Articolele 8 si 9 se abrogă.

Art. VI. - Hotărârea Guvernului nr. 1.878/2005 privind înfiintarea Centrului de Pregătire Profesională în Cultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 17 ianuarie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 1. - (1) Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, denumit în continuare Centrul, se reorganizează prin comasare cu Centrul European de Cultură din Sinaia si cu Institutul de Memorie Culturală - CIMEC, care se desfiintează.

(2) Centrul functionează ca institutie publică educatională, de importantă natională, cu activitate în domeniul formării profesionale, managementului cultural si informaticii culturale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National.

(3) Centrul este finantat integral din venituri proprii si are sediul în municipiul Bucuresti, piata Walter Mărăcineanu nr. 1-3, intr. nr. 2, camera 325, sectorul 1.

(4) Numărul maxim de posturi al Centrului este de 77.

(5) Centrul poate înfiinta, în conditiile legii:

a) sucursale fără personalitate juridică, cu încadrarea în numărul maxim de posturi ale Centrului finantate din bugetul Centrului;

b) filiale, cu personalitate juridică, finantate din venituri proprii."

2. La articolul 2, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

Art. 2. - (1) Misiunea Centrului este ducerea la îndeplinire a Strategiei Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National în domeniile formării profesionale continue, educatiei permanente, managementului cultural, cercetării si documentării informatizate a patrimoniului si activitătilor culturale, managementului informatiei si informaticii culturale.

(2) Scopul Centrului constă în realizarea activitătilor specifice formării profesionale continue, educatiei permanente, managementului si informatizării în domeniul culturii, în beneficiul institutiilor publice de cultură, indiferent de subordonare, al persoanelor juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural si al persoanelor fizice, prin elaborarea si implementarea de programe si proiecte."

3. La articolul 2 alineatul (3) punctul A, după litera m) se introduc două noi litere, literele n) si o), cu următorul cuprins:

,,n) asigură îndrumarea metodologică pentru activitătile de formare profesională desfăsurate de asezămintele culturale;

o) asigură atestarea în domeniul managementului si formarea profesională a managerilor operatorilor culturali, conform legii."

4. La articolul 2 alineatul (3) punctul B, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

,,e) elaborează si propune, în vederea aprobării prin ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national, sistemul multianual de planificare si management al pregătirii profesionale a personalului din institutiile publice de cultură."


5. La articolul 2 alineatul (3), după punctul C se introduce un nou punct, punctul C1, cu următorul cuprins:

„ C1. În domeniul informaticii culturale, managementului informatiei si comunicării:

a) realizează si pune în valoare, în interes public, baze nationale de date, registre si depozite pentru patrimoniul arheologic, patrimoniul cultural mobil, patrimoniul cultelor, patrimoniul cultural imaterial, artele interpretative si resursele informationale asociate (institutii, persoane, locuri, evenimente, bibliografii, date statistice, imagini, înregistrări video si audio, hărti si altele). Acestea includ:

- baza natională de date a inventarului patrimoniului cultural national mobil si a patrimoniului clasat;

- baza natională de date a Repertoriului arheologic national (RAN) si sistemul informational geografic aferent;

- Sistemul informatic de administrare a cercetărilor arheologice (ACERA);

- baza natională de date a lăcasurilor de cult;

- baza natională de date a arhitecturii vernaculare din muzeele în aer liber (ETNOMON);

- Registrul bunurilor culturale distruse, dispărute, furate sau exportate ilegal;

- Catalogul colectiv national al cărtii vechi si Catalogul colectiv national al manuscriselor medievale;

- bazele de date ale repertoriului teatral (STAR) si muzical national (DOMINO);

- baza de date a Repertoriului patrimoniului imaterial;

- baza de date bibliografice si biblioteca digitală a patrimoniului cultural;

- baza de date a specialistilor si Registrul expertilor în domeniul patrimoniului cultural mobil;

- Registrul arheologilor;

- baza de date a muzeelor si colectiilor si altele;

b) centralizează si procesează datele primite de la Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, de la operatorii culturali si din alte surse, asigură evidenta informatizată, administrarea documentelor si fisierelor destinate actualizării bazelor de date, arhivarea acestora si publicarea, inclusiv pe internet, a datelor de interes public;

c) cercetează si pune în valoare informatiile cuprinse în bazele de date si din alte surse; acordă asistentă de specialitate privind valorificarea documentar-stiintifică a informatiei si publică repertorii, cataloage, bibliografii, ghiduri, dictionare, facsimile digitale si altele;

d) îndeplineste functia de agregator national în procesul de implementare a Programului national pentru digitizarea resurselor culturale nationale si crearea Bibliotecii Digitale a României - componentă a bibliotecii digitale europene Europeana.eu, asigurând interfata dintre furnizorii de continut (institutii publice sau alte organizatii detinătoare de resurse culturale) si serviciile tehnice care gestionează programul la nivel comunitar;

e) elaborează norme, standarde, instrumente de evidentă, chestionare, instrumente informatice, terminologii pentru documentarea bunurilor culturale si realizează studii, cercetări, analize, monitorizări, programe si proiecte în domeniul patrimoniului cultural;

f) oferă asistentă tehnică si de specialitate institutiilor culturale, întretine programul DOCPAT pentru documentarea patrimoniului cultural, precum si alte sisteme informatice si aplicatii utilizate de către operatorii culturali;

g) întretine si dezvoltă situl web al patrimoniului cultural din România E-patrimoniu.ro, portalul national Culturalia.ro, alte situri web tematice si portaluri de interes national, participă la retele europene si internationale de date;

h) administrează bazele de date, arhivele de documente si imagini pe suport clasic si digital, precum si fototeca istorică a patrimoniului cultural, care sunt proprietatea publică a statului român;

i) reprezintă Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National în Sistemul integrat de gestiune a informatiilor pentru protectia patrimoniului cultural mobil si a bunurilor culturale, în alte retele, parteneriate, comisii interministeriale si proiecte nationale si internationale legate de noile tehnologii informatice si de comunicare în domeniul cultural."

6. La articolul 2 alineatul (3) punctul D, litera f) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,f) desfăsoară activităti de cazare si masă în spatiile pe care le are în administrare."

7. Articolele 8 si 9 se abrogă.

8. În tot cuprinsul hotărârii termenul „director" se înlocuieste cu expresia „director general".

Art. VII. - Hotărârea Guvernului nr. 902/2005 privind înfiintarea Institutului National pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 19 august 2005, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Numărul maxim de posturi al Institutului este de

18 si se asigură cu încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut în nota de la pct. I «Organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice finantate integral din bugetul de stat» din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare."

2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Institutul este finantat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National.

(2) Veniturile proprii obtinute de Institut se fac venit la bugetul de stat.

(3) Institutul realizează venituri din următoarele activităti:

a) editarea si vânzarea de cărti, publicatii, lucrări si studii de specialitate;

b) cofinantări de programe si proiecte;

c) realizarea si valorificarea de studii si proiecte, precum si din efectuarea de prestări de servicii;

d) exploatarea bunurilor pe care le are în administrare;

e) sponsorizări sau donatii ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine;

f) alte activităti specifice realizate de către Institut, inclusiv din încheierea de contracte cu persoane fizice sau juridice."

Art. VIII. - Hotărârea Guvernului nr. 1.088/2006 privind înfiintarea Centrului Cultural „Sala Palatului", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 din 28 august 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

„HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Centrului pentru Artele Spectacolului «Sala Palatului»"

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

Art. 1. - Centrul Cultural «Sala Palatului», denumit în continuare Centrul, institutie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, se reorganizează si îsi schimbă denumirea în Centrul pentru Artele Spectacolului «Sala Palatului», denumit în continuare Centrul."


3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Al. 5. - Numărul maxim de posturi al Centrului este de 31 si se asigură în limita numărului maxim de posturi prevăzut la pct. II «Organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat» din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare."

Art. IX. - Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2005 privind reorganizarea si functionarea Centrului National al Cinematografiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 din 12 octombrie 2005, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 7, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

Art. 7. - (1) Structura organizatorică a Centrului National al Cinematografiei este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national, se mai pot organiza, în conditiile legii, servicii sau birouri, precum si colective temporare pentru realizarea unor programe, proiecte, studii sau cercetări.

(2) Numărul maxim de posturi este de 45, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru unitătile subventionate din subordinea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National."

2. Anexa se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. X. - Alineatul (2) al articolului 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.123/2004 privind înfiintarea Centrului National al Dansului Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 28 iulie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

„(2) Numărul maxim de posturi al Centrului este de 11, cu încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut în nota de la cap. II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare."

Art. XI. - Alineatul (2) al articolului 7 din Hotărârea Guvernului nr. 802/2005 privind organizarea si functionarea Administratiei Fondului Cultural National, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 din 3 august 2005, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Numărul maxim de posturi al Administratiei este de 9."

Art. XII. - (1) Regulamentele de organizare si functionare, structurile organizatorice, precum si statele de functii ale institutiilor rezultate din reorganizare, prevăzute la art. II, V, VI si

VIII, se aprobă prin ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national, la propunerea directorilor generali/directorilor, după caz, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Personalul institutiilor desfiintate va fi încadrat în limita posturilor aprobate pentru institutia care preia activitatea acestora, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de functii din cadrul autoritătii sau institutiei publice.

(3) încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat si pe noile functii din institutia care îl preia, precum si stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii defunctii.

(4) Personalul disponibilizat ca urmare a reorganizării beneficiază de măsurile de protectie socială prevăzute de lege.

Art. XIII. - (1) Patrimoniul institutiilor create ca urmare a reorganizării se constituie prin preluarea activului si pasivului institutiilor comasate, inclusiv a bunurilor mobile si imobile, pe baza protocolului de predare-preluare încheiat în 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, conform bilantului contabil la data de 30 noiembrie 2009.

(2) Protocolul de predare-preluare prevăzut la alin. (1) va cuprinde si creditele bugetare rămase neutilizate la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, structurile de personal preluate, patrimoniul aferent, precum si celelalte drepturi si obligatii ce decurg din acestea.

(3) În cazul reorganizării prevăzute la art. VI, protocolul de predare-preluare prevăzut la alin. (1) va cuprinde activul si pasivul institutiilor comasate, inclusiv bunurile mobile si imobile, structurile de personal preluate, patrimoniul aferent, precum si celelalte drepturi si obligatii ce decurg din acestea.

Art. XIV. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Institutul National de Cercetare în Domeniul Conservării si Restaurării se desfiintează, fiind organizat ca sectie în cadrul Muzeului National de Istorie a României.

Art. XV. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) Hotărârea Guvernului nr. 68/2005 privind înfiintarea Centrului de Consultantă pentru Programe Culturale Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 1 februarie 2005, cu modificările si completările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 261/2002 privind organizarea si functionarea Institutului National al Monumentelor Istorice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 1 aprilie 2002.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national,

Theodor Paleologu

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.410.

 

ANEXA Nr. 1*)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 9/2009)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

 

            Numărul maxim de posturi - 171 (exclusiv demnitarii si cabinetul ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national)

 

NOTĂ:

La nivelul Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National functionează, în conditiile legii, două Unităti de Management a Proiectului *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 9/2009)

 

UNITĂTI

care functionează în subordinea, sub autoritatea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National ori în coordonarea ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

Sursa de finantare

Unităti care functionează în subordinea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

I.

Organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice finantate integral din bugetul de stat

 

1.

Directiile judetene pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti - servicii publice deconcentrate

Bugetul de stat

2.

Biblioteca Natională a României

Bugetul de stat

3.

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor*)

Bugetul de stat

4.

Centrul National pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale

Bugetul de stat

5.

Institutul National pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel"

Bugetul de stat

 

NOTA:

Unitătile prevăzute la nr. crt. 1-5 pot utiliza un număr maxim de 807 posturi

II.

Organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

6.

Centrul National al Cinematografiei

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

7.

Muzeul National de Artă al României din Bucuresti

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

8.

Muzeul National de Artă Contemporană al României

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

9.

Muzeul National al Hărtilor si Cărtii Vechi

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

10.

Muzeul National de Istorie a României din Bucuresti

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

11.

Muzeul National „Brukenthal"

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

12.

Muzeul National „Peles"

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

13.

Muzeul National al Satului „Dimitrie Gusti"

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

14.

Muzeul National al Tăranului Român din Bucuresti

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

15.

Muzeul National Bran

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

16.

Muzeul National de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

17.

Complexul Muzeal National „Moldova"

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

18.

Muzeul National al Carpatilor Răsăriteni

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

19.

Muzeul National de Istorie Naturală „Grigore Antipa"

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

20.

Muzeul de Artă „Vasile Grigore - pictor si colectionar"

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

21.

Muzeul National „George Enescu" din Bucuresti

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

22.

Teatrul National „I.L. Caragiale" din Bucuresti

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

23.

Teatrul National „Lucian Blaga" din Cluj-Napoca

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

24.

Teatrul National „Vasile Alecsandri" din lasi

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

25.

Teatrul National „Minai Eminescu" din Timisoara

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

 

*) Organ de specialitate al administratiei publice centrale, aflat în coordonarea ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national.

 


Nr. crt.

Denumirea unitătii

Sursa de finantare

26.

Teatrul National „Marin Sorescu" din Craiova

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

27.

Teatrul National din Târgu Mures

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

28.

Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

29.

Opera Natională Bucuresti

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

30.

Opera Natională Română din Cluj-Napoca

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

31.

Opera Maghiară din Cluj-Napoca

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

32.

Opera Natională Română din lasi

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

33.

Opera Natională Română din Timisoara

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

34.

Teatrul National de Operetă „Ion Dacian"

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

35.

Filarmonica „George Enescu"

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

36.

Centrul National al Dansului Bucuresti

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

37.

Centrul National de Cultură al Romilor

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

38.

Centrul National de Artă „Tinerimea Română"

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

39.

Centrul pentru Artele Spectacolului „Sala Palatului"

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

40.

Centrul de Cultură „George Apostu" din Bacău

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

41.

Centrul de Cultură „Arcus" din Covasna

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

42.

Centrul Cultural Toplita

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

43.

Institutul National al Patrimoniului

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

44.

Studioul de Creatie Cinematografică din Bucuresti

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

45.

Editura „Video"

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

46.

Centrul de Cercetare si Consultantă în Domeniul Culturii

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

47.

Administratia Fondului Cultural National

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

 

NOTA:

Unitătile mentionate la nr. crt. 6-47 pot utiliza un număr maxim de 6.192 de posturi

 

III.

Institutii publice finantate din venituri proprii

 

48.

ARTEXIM

Venituri proprii

49.

Centrul de Pregătire Profesională în Cultură

Venituri proprii

Unităti care functionează sub autoritatea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

50.

Compania Natională a Imprimeriilor „Coresi" - S.A.

 

51.

Regia Autonomă de Distributie si Exploatare a Filmelor „Româniafilm"

 

52.

Studioul Cinematografic „Rofilm" - S.A.

 

53.

Studioul Cinematografic „Sahia Film" - S.A.

 

54.

Studioul Cinematografic „Animafilm" - S.A.

 

55.

Societatea Comercială „Editura Scrisul Românesc" - S.A.

 

56.

Societatea Comercială „Editura Meridiane" - S.A.

 


ANEXA Nr. 3*)

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 401/2006)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA)

 

Numărul maxim de posturi - 73

(exclusiv directorul general si directorul general adjunct)


*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 4*)

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2005)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Centrului National al Cinematografiei

 

45 de posturi


*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti pe anul 2009 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti pe anul 2009 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, cu suma de 10.000 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publică si sigurantă natională", titlul VI „Transferuri între unităti ale administratiei publice", pentru Administratia Natională a Penitenciarelor, pentru cheltuieli de personal.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti pe anul 2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 2 decembrie 2009.

Nr. 1.497.

 

DECIZII ALE PRlMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru numirea domnului Constantin Cristian Baci în functia publică de secretar general în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor

 

Având în vedere Adresa Comisiei de concurs pentru recrutarea înaltilor functionari publici nr. 94 din 2 decembrie 2009, prin care se propune numirea în functiile publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici a candidatilor admisi în urma concursului sustinut în data de 30 noiembrie 2009,

în baza prevederilor art. 69 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 12 lit. b), art. 18 alin. (2), art. 19 alin. (1) lit. b) si art. 62 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Constantin Cristian Baci se numeste în functia publică de secretar general în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 3 decembrie 2009.

Nr. 770.


GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru numirea domnului Dănut Tudor în functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor

 

Având în vedere Adresa Comisiei de concurs pentru recrutarea înaltilor functionari publici nr. 94 din 2 decembrie 2009, prin care se propune numirea în functiile publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici a candidatilor admisi în urma concursului sustinut în data de 30 noiembrie 2009,

în baza prevederilor art. 69 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 12 lit. d), art. 18 alin. (2), art. 19 alin. (1) lit. b) si art. 62 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dănut Tudor se numeste în functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 3 decembrie 2009.

Nr. 771.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind numirea domnului Adrian Gurău în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 1 alin. 3 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiintarea, organizarea, functionarea si atributiile Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Adrian Gurău se numeste în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale.

(2) La aceeasi dată îsi încetează aplicabilitatea Decizia primului-ministru nr. 701/2009 pentru numirea domnului Adrian Gurău în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 7 octombrie 2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 3 decembrie 2009.

Nr. 772.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.