MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 840/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 840         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 7 decembrie 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 1.499 din 10 noiembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. 1 si 4, art. 70 alin. 2, art. 171 alin. 1 si art. 224 alin. 1 si 3din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.481. - Hotărâre privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părti din costul chiriei, energiei electrice si energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război si văduvelor de război, precum si accidentatilor de război în afara serviciului ordonat

 

            1.482. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURÂRI DE SĂNĂTATE

 

            968. - Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr.  438/2008 privind aprobarea conditiilor si documentelor necesare furnizorilor de servicii medicale de dializă în vederea intrării în relatii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.499 din 10 noiembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. 1 si 4, art. 70 alin. 2, art. 171 alin. 1 si art. 224 alin. 1 si 3 din Codul de procedură penală

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. 1 si 4, art. 70 alin. 2, art. 171 alin. 1 si art. 224 alin. 1 si 3 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Victor Zăgrean în Dosarul nr. 9.990/271/2008 al Judecătoriei Oradea - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca nefondată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 20 mai 2009, pronuntată în Dosarul nr. 9.990/271/2008, Judecătoria Oradea - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. 1 si 4, art. 70 alin. 2, art. 171 alin. 1 si art. 224 alin. 1 si 3 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Victor Zăgrean în dosarul de mai sus.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile legale mentionate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 24, art. 53, precum si ale art. 6 paragraful 1 si paragraful 3 lit. c) si d) din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece în faza actelor premergătoare făptuitorul, personal ori prin apărătorul său, nu are dreptul de a asista la niciun act ce precedă începerea urmăririi penale, lată de ce actele efectuate fără o minimă garantare a dreptului la apărare nu ar trebui să poată fi valorificate cu titlu de probă.

Judecătoria Oradea - Sectia penală nu si-a exprimat opinia cu privire la exceptia de neconstitutionalitate invocată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, sens în care face trimitere la jurisprudenta în materie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului si dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 6 alin. 1 si 4 cu denumirea marginală Garantarea dreptului de apărare, art. 70 alin. 2 cu denumirea marginală întrebări si lămuriri prealabile (referitoare la ascultarea învinuitului sau inculpatului), art. 171 alin. 1 cu denumirea marginală Asistenta învinuitului sau inculpatului si art. 224 alin. 1 si 3 cu denumirea marginală Acte premergătoare, toate din Codul de procedură penală, care au următorul continut:

- Art. 6 alin. 1 si 4: „Dreptul de apărare este garantat învinuitului, inculpatului si celorlalte părti în tot cursul procesului penal. [...]

Orice parte are dreptul să fie asistată de apărător în tot cursul procesului penal.";

- Art. 70 alin. 2: „învinuitului sau inculpatului i se aduc apoi la cunostintă fapta care formează obiectul cauzei, încadrarea juridică a acesteia, dreptul de a avea un apărător, precum si dreptul de a nu face nicio declaratie, atrăgându-i-se totodată atentia că ceea ce declară poate fi folosit si împotriva sa. Dacă învinuitul sau inculpatul dă o declaratie, i se pune în vedere să declare tot ce stie cu privire la fapta si la învinuirea ce i se aduce în legătură cu aceasta.";

- Art. 171 alin. 1: „învinuitul sau inculpatul are dreptul să fie asistat de apărător în tot cursul urmăririi penale si al judecătii, iar organele judiciare sunt obligate să-i aducă la cunostintă acest drept";

- Art. 224 alin. 1 si 3: „în vederea începerii urmăririi penale, organul de urmărire penală poate efectua acte premergătoare. [...]

Procesul-verbal prin care se constată efectuarea unor acte premergătoare poate constitui mijloc de probă."

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile legale criticate au mai fost supuse controlului său, prin raportare la critici similare. Astfel, cu prilejul pronuntării Deciziei nr. 647 din 28 aprilie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 10 iunie 2009, Curtea Constitutională a respins ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. 1 si 4, art. 70 alin. 2, art! 171 alin. 1 si art. 224 alin. 1 si 3 din Codul de procedură penală.

Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, considerentele deciziei mai sus mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.


Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. 1 si 4, art. 70 alin. 2, art. 171 alin. 1 si art. 224 alin. 1 si 3 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Victor Zăgrean în Dosarul nr. 9.990/271/2008 al Judecătoriei Oradea - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 noiembrie 2009.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părti din costul chiriei, energiei electrice si energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război si văduvelor de război, precum si accidentatilor de război în afara serviciului ordonat

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 16 lit. g) si art. 18 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. -Veteranii de război, văduvele de război, precum si accidentatii de război în afara serviciului ordonat, care au suferit o infirmitate din cauza actiunii mijloacelor de luptă ale războiului, beneficiază în anul 2009 de un ajutor anual în cuantum de 135 lei/persoană pentru acoperirea unei părti din costul chiriei, energiei electrice si energiei termice pentru nevoi casnice.

Art. 2. - Sumele pentru plata ajutorului prevăzut la art. 1, inclusiv cheltuielile necesare transmiterii acestora la beneficiari, se suportă, după caz, din bugetele Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Român de Informatii.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor, interimar,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2009.

Nr. 1.481.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 12 iunie 2007, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

Art. 6. - (1) Secretarul general coordonează activitatea administrativă, financiar-contabilă si resurse umane."

2. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

Art. 7. - (1) în cadrul A.N.R.M.A.P, în subordinea presedintelui functionează următoarele structuri organizatorice:

a) Directia generală politici, reglementare si analiză;

b) Directia generală supraveghere, monitorizare si evaluare;

c) Cabinetul presedintelui;

d) Departamentul de comunicare si relatii publice;

e) Serviciul juridic si resurse umane;

f) Compartimentul audit intern;

g) Serviciul financiar-contabilitate; h) Serviciul administrativ.

(2) Structura organizatorică prevăzută la alin. (1) lit. b) se află în directa coordonare a vicepresedintelui.

(3) Structurile organizatorice prevăzute la alin. (1) lit. g) si h) se află în directa coordonare a secretarului general."

3. La articolul 9, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„(5) Departamentul de comunicare si relatii publice functionează ca directie si se încadrează cu personal contractual conform legislatiei în vigoare."

4. Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Punerea în aplicare a modificărilor în structura organizatorică a Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice se face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Presedintele Autoritătii Nationale pentru

Reglementarea si Monitorizarea

Achizitiilor Publice,

Cristina Trăilă

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei

sociale, interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2009.

Nr. 1.482.

 

ANEXĂ1)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 525/2007)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice si personalul aferent acesteia

 


1) Anexa este reprodusă în facsimil.


 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 438/2008 privind aprobarea conditiilor si documentelor necesare furnizorilor de servicii medicale de dializă în vederea intrării în relatii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. RN./1.596/JA/6.367 din 17 noiembrie 2009 al Directiei programe nationale si al Directiei juridic contencios si acorduri internationale;

- art. 246 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2009, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2009, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 967/2009 pentru aprobarea Normelor privind conditiile si modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de Casa Natională de Asigurări de Sănătate cu furnizorii din sectorul privat, câstigători ai licitatiei nationale pentru centrele-pilot si alti furnizori privati de servicii de dializă, autorizati si evaluati în conditiile legii;

- Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.718/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitătilor de dializă publice si private, cu modificările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 438/2008 privind aprobarea conditiilor si documentelor necesare furnizorilor de servicii medicale de dializă în vederea intrării în relatii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 10 iulie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), punctul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„4. avizul eliberat de Ministerul Sănătătii, cu avizul Comisiei de Nefrologie a Ministerului Sănătătii, pentru unitătile sanitare private;".

2. La articolul 2 alineatul (1) punctul 10, lit. a) si c) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) documente privind încadrarea personalului potrivit Regulamentul de organizare si functionare a unitătilor de dializă publice si private;

..............................................................................................................................................................

c) dovada că asistentii medicali angajati au pregătire de bază în Medicină internă, Chirurgie, Terapie intensivă sau Pediatrie si specializare în hemodializă (hemodializă conventională si/sau hemodiafiltrare intermitentă on-line) si dializă peritoneală (continuă si/sau automată) si au urmat un stagiu de cel putin 6 săptămâni în centre de dializă autorizate (atestat semnat de medicul coordonator al centrului) si, respectiv, dovada că au efectuat independent cel putin 7 sedinte de hemodiafiltrare intermitentă on-line si au instruit cel putin 5 bolnavi pentru dializă peritoneală automată;".

3. La articolul 2 alineatul (1) punctul 12.1, lit. a) si g) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) contract(e) cu furnizori autorizati potrivit legii pentru distribuirea de medicamente si materiale sanitare specifice hemodializei (hemodializă conventională si/sau hemodiafiltrare intermitentă on-line) si dializei peritoneale (continuă si/sau automată);

............................................................................................................................................................

g) contract (e) cu transportatori autorizati potrivit legii, pentru transportul nemedicalizat al pacientilor hemodializati prin hemodializă conventională sau hemodiafiltrare intermitentă on-line de la si la domiciliul pacientilor si transportul lunar al medicamentelor si materialelor sanitare specifice dializei peritoneale continue sau automate la domiciliul pacientilor. În situatia în care transportul se realizează de către furnizor se vor prezenta documente care să ateste că acesta detine în mod legal vehiculele folosite pentru transport autorizat si că este autorizat si evaluat pentru activitatea de transport sanitar nemedicalizat."

4. La articolul 2, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) si (5), cu următorul cuprins:

„(4) Pentru contractarea serviciilor de hemodiafiltrare intermitentă on-line, furnizorii vor prezenta si următoarele documente:

a) dovada detinerii aparatului/aparatelor de dializă echipate pentru tratament prin hemodiafiltrare intermitentă on-line (seria aparatului/aparatelor) sau certificatul de conformitate emis de producător prin care se face dovada că aparatul de dializă este prevăzut cu dispozitiv pentru hemodiafiltrare intermitentă on-line; si


b) dovada detinerii unui contract cu un laborator acreditat pentru analiza apei produse si încadrarea în nivelele maxime admise, mentionate în tabelul nr. 1, si cu frecventa mentionată în tabelul nr. 2.

 

Tabelul nr. 1

 

Nivele maxim admise pentru puritatea microbiologică a apei

 

Nivel maxim admis

 

 

Framacopeea europeană

Apă obisnuită

Apă ultrapură

Apă sterilă

Contaminare microbiană (CFU/ml)

<100

<0,1

0,000001

Endotoxine bacteriene (lU/ml*)

<0,25

<0,03

<0,03


* 1IU endoxină este standardizată din 1982 de către OMS ca reprezentând reactivitatea a 0,1 ng de endotoxină standard EC-5 a tulpinii 0113: H10: K de E. Coli reactionând cu reactivul LAL (Limulus Amoebocyte Lysate - un lizat de celule imunocompetente al crabului Limulus polyphemus, care are habitatul natural în ape cu o mare concentratie de endotoxine, dezvoltând astfel o imunitate naturală împotriva acestora).

 

            Tabelul nr. 2

 

Frecventa de urmărire a calitătii microbiologice a apei în perioadele de validare si de monitorizare

 

Frecventa

Validare (3 luni)

Monitorizare (12 luni)

Apa de la robinet

săptămânal

lunar

Apa dedurizată

săptămânal

-

Apa filtrată/deionizată/prin osmoză inversă

săptămânal

-

Intrarea în reteaua de distributie

săptămânal

-

Apa care alimentează aparatul de dializă

săptămânal

lunar

Drenajul dializantului

săptămânal

lunar

 

(5) Pentru contractarea serviciilor de dializă peritoneală automată, furnizorii vor prezenta si următoarele documente:

a) dovada detinerii aparatelor care pot efectua tratament prin dializă peritoneală automată;

b) procesul-verbal de predare-primire al aparatului încheiat cu bolnavul, precum si consemnarea că bolnavul a fost instruit cu privire la modul de utilizare al acestui aparat."

5. Anexa nr. 1 se modifică si va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

6. Anexa nr. 2 se modifică si va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Directiile de specialitate din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, precum si furnizorii de servicii medicale de dializă care intră în contract cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Irinel Popescu

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2009.

Nr. 968.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 438/2008)

 

ADEZIUNEA PACIENTULUI

 

Subsemnatul(a),.........................................., pacient(ă) al(a) Centrului de Dializă......................................., tratat(ă) prin:

O - Hemodializă conventională

O - Hemodiafiltrare intermitentă on-line*

O - Dializă peritoneală continuă

O - Dializă peritoneală automată,*

posesor(posesoare) al(a) CI. Seria ........nr. ....., eliberată de ............................ la data de ................., CNP..............., domiciliat(ă) în .............................................................., dializat(ă) cronic din data de ................., solicit efectuarea sedintelor de dializă în Centrul de Dializă .................................................................

 

Data

...................................

Semnătura

.............................


* În această situatie adeziunea va fi însotită de Referatul medical elaborat de medicul sef al centrului de dializă din care să rezulte că sunt întrunite criteriile medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2009, cu modificările si completările ulterioare, cu mentionarea expresă a acestor criterii de includere. Referatul medical poate fi întocmit pentru maximum 7% din totalul bolnavilor tratati în centru si inclusi în contract cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate.


 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 438/2008)

 

CONTRACT

pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu între Casa Natională de Asigurări de Sănătate (CNAS)

si

....................................................

Părtile contractante:

Casa Natională de Asigurări de Sănătate (CNAS), cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Călărasilor nr. 248, sectorul 3, cont nr. RO02TREZ70027660520XXXXX, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, cod fiscal nr. 11697800, reprezentată legal prin presedinte.............................,

si

...................................................... (Furnizorul), cu sediul în  ..............................................................................................., cont nr. ................................, deschis la ..............................................., cod unic de înregistrare nr. ........................., reprezentată legal prin ......................,

având în vedere:

- art. 246 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2009, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2009, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 438/2008 privind aprobarea conditiilor si documentelor necesare furnizorilor de servicii medicale de dializă în vederea intrării în relatii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 967/2009 pentru aprobarea Normelor privind conditiile si modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de Casa Natională de Asigurări de Sănătate cu furnizorii din sectorul privat, câstigători ai licitatiei nationale pentru centrele-pilot, si alti furnizori privati de servicii de dializă, autorizati si evaluati în conditiile legii;

- Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.718/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitătilor de dializă publice si private, cu modificările ulterioare, CNAS si Furnizorul au încheiat prezentul contract pentru furnizarea serviciilor în următorii termeni si conditii: Contractul este format din:

- Partea 1 - Volumul estimat de servicii;

- Partea a 2-a - Prevederi operationale;

- Anexe:

- anexa A - Conditii suspensive;

- anexa B - Descrierea centrului.

Fiecare parte si anexa la prezentul contract sunt parte integrantă a prezentului contract.

 

PARTEA 1

Volumul estimat de servicii

 

I. Bolnavi beneficiari ai Programului national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică contractati

Tabelul de mai jos prezintă volumul estimat de servicii corespunzător perioadei contractate (astfel cum este definit în partea a 2-a a prezentului contract).

 

Serviciul

Volumul contractat estimat

Valoarea contractată estimată

- lei -

Nr. bolnavi pentru hemodializă conventională

 

 

Nr. sedinte de hemodializă conventională

 

 

Nr. bolnavi pentru hemodiafiltrare intermitentă on-line

 

 

Nr. sedinte de hemodiafiltrare intermitentă on-line

 

 

Nr. bolnavi pentru dializă peritoneală continuă

 

 

Nr. bolnavi pentru dializă peritoneală automată

 

 

 

Valoarea totală a contractului pentru perioada..........................este de.....................lei, calculată la tarifele prevăzute

la clauza 6.1.1, clauza 6.1.2, clauza 6.1.3 si clauza 6.1.4, respectiv 472 lei/sedinta de hemodializă conventională, 536 lei/sedinta de hemodiafiltrare intermitentă on-line, 50.800 lei pentru dializa peritoneală continuă tarif/pacient/an si 63.500 lei pentru dializa peritoneală automată tarif/pacient/an.

II. Modificări ale volumului estimat

A. Furnizorul trebuie să aibă o capacitate suficientă pentru furnizarea volumului estimat de servicii pentru pacientii asigurati în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.


B. Volumul efectiv al serviciilor furnizate conform prezentului contract depinde de numărul de servicii solicitate Furnizorului pentru pacientii asigurati în sistemul de asigurări sociale de sănătate, sub conditia plafonului de plăti, conform clauzei 6.4.

C. 1. In cazul în care pe durata executării contractului există situatia în care un bolnav constant a întrerupt tratamentul (transplant renal, deces sau alte cauze), Furnizorul va notifica CNAS despre această situatie în primele 10 zile de la întreruperea tratamentului.

2. În cazul în care pe durata executării contractului, Furnizorul primeste noi adeziuni de la bolnavii beneficiari ai Programului national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică, pentru efectuarea dializei în centru, Furnizorul va notifica CNAS despre aceste solicitări si va preciza:

a) dacă este un bolnav nou introdus pe un post vacantat;

b) dacă este un bolnav nou, suplimentar numărului de bolnavi contractat, dar cu încadrare în valoarea contractată estimată;

c) dacă este un bolnav nou, suplimentar numărului de bolnavi contractat si valoarea contractată estimată, si va informa CNAS dacă poate sau nu să onoreze această cerere suplimentară.

3. Dacă Furnizorul poate onora cererea suplimentară pentru bolnavii prevăzuti la lit. c) al pct. 2, părtile pot conveni să majoreze serviciile furnizate în baza acestui contract prin încheierea unui act aditional, cu încadrarea în limita numărului de pacienti cuprinsi în Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică si a fondurilor aprobate cu această destinatie prin buget, în anul în curs, după analiza efectuată la nivelul CNAS. Actul aditional se încheie cu luna următoare celei în care se transmite notificarea prevăzută la pct. 2.

4. Furnizorul nu va raporta bolnavii noi inclusi până la întocmirea actului aditional prevăzut la pct. 2, iar CNAS nu va deconta serviciile prestate de Furnizor pentru pacientii existenti în Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică de la care a primit noi adeziuni.

D. Furnizorul acceptă riscul ca cererea de servicii să fie mai mică decât volumul estimat, situatie în care CNAS va deconta serviciile ce fac obiectul prezentului contractia nivelul realizat. CNAS va plăti Furnizorului tariful contractual, stabilit la clauzele 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 si 6.1.4, pentru toate serviciile furnizate până la plafonul prevăzut în clauza 6.4 - partea a 2-a, dar nu îsi asumă nicio obligatie de a garanta că volumul serviciilor solicitate va atinge întotdeauna volumul estimat.

 

PARTEA a 2-a

Prevederi operationale

 

1. Definitii

1.1. În scopul interpretării prezentului contract:

Caz de fortă majoră înseamnă orice eveniment independent de vointa părtilor, exceptional si imprevizibil, si în afara puterii de control a părtii care îl invocă, al cărui efect nu a putut fi evitat si care afectează substantial executarea obligatiilor părtii conform prezentului contract. Cazurile de fortă majoră includ, fără a se limita la acestea, următoarele: a) cutremure; b) explozii, incendii sau inundatii (cu exceptia celor cauzate de Furnizor); c) contaminare nucleară, chimică sau biologică (cu exceptia celor cauzate de Furnizor); d) bombe neexplodate sau alte munitii ori descoperirea unor vestigii arheologice sau antice; e) război sau război civil (fie declarat sau nedeclarat) sau conflicte armate, invazii, blocade si embargouri; f) revoltă civilă sau tulburare sau rebeliune; g) orice act terorist sau amenintare credibilă privind un act terorist asupra Furnizorului sau a unitătilor sale; sau h) greve sau alte actiuni industriale la nivel national.

Data intrării în vigoare este data prevăzută în clauza 3 la care contractul intră în vigoare.

Data încetării are întelesul prevăzut în clauza 2.

Data semnării este data la care contractul este semnat de ambele părti.

Garantia de bună executie înseamnă o garantie constituită de către Furnizor în favoarea CNAS pentru îndeplinirea serviciilor conform prezentului contract sub formă de: (i) depozit în numerar într-un cont în lei în favoarea CNAS, la o bancă comercială română sau o bancă comercială internatională având o sucursală în România, acceptabilă pentru CNAS; (ii) scrisoare de garantie bancară neconditionată, irevocabilă, independentă si plătibilă la prima cerere, fără beneficiul de discutiune si diviziune, într-o formă rezonabil acceptabilă pentru CNAS, emisă de o bancă comercială înregistrată în România sau o bancă comercială internatională având o sucursală în România, acceptabilă pentru CNAS; sau (iii) orice modalitate care să îmbine cele prezentate mai sus, valabilă pe durata contractului si reînnoită pentru orice modificare apărută în derularea acestuia si pe o durată de 30 de zile de la data încetării contractului, în cuantum de 5% din valoarea estimată a serviciilor de dializă pentru perioada respectivă, în valoare de......lei.

Furnizorul înseamnă prestatorul de servicii definit potrivit prezentului contract.

Legile includ toate actele normative ale Parlamentului României, acte ale Guvernului României, precum si toate reglementările si hotărârile de guvern mai jos amintite si reglementările cu caracter juridic ale autoritătilor publice, municipale si ale altor autorităti competente care afectează în orice mod sau sunt aplicabile serviciilor, astfel cum acestea ar putea fi modificate, completate, înlocuite si/sau republicate din când în când.

Materiale înseamnă toate materialele si documentatia furnizată de către Furnizor pentru îndeplinirea serviciilor.

Norme de dializă înseamnă regulamentul de functionare si organizare al unitătilor de dializă, cu anexele aferente, precum si Ghidul de bună practică, astfel cum acestea sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătătii publice.

Servicii înseamnă pachetul complet de servicii de dializă, incluse în pachetul de bază, cuprins în Normele de dializă, care include servicii de hemodializă: hemodializă conventională sau hemodiafiltrare intermitentă on-line si pentru servicii de dializă peritoneală: continuă sau automată, precum si furnizarea medicamentelor si materialelor sanitare specifice, ce urmează a fi efectuate de către Furnizor în regim ambulatoriu pentru pacienti asigurati în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, inclusiv transportul nemedicalizat al pacientilor hemodializati prin hemodializă conventională sau hemodiafiltrare intermitentă on-line de la si la domiciliul pacientilor si transportul lunar al medicamentelor si materialelor sanitare specifice dializei peritoneale continuă sau automată la domiciliul pacientilor. Serviciile de dializă cuprind:

a) serviciul de hemodializă conventională si hemodiafiltrarea intermitentă on-line: medicamente si materiale sanitare specifice, investigatii de laborator, toate cheltuielile necesare realizării serviciului medical de hemodializă si transportului nemedicalizat al bolnavilor de la domiciliul bolnavilor la unitatea sanitară si retur, exceptie făcând copiii cu vârsta cuprinsă între 0 - 18 ani si persoanele peste 18 ani cu nanism, care nu pot fi preluate în centrele de dializă de adulti, în vederea efectuării dializei în unitătile sanitare situate în alt judet decât cel de domiciliu al persoanei respective, pentru care transportul se suportă din fondul alocat asistentei medicale de urgentă si transport sanitar, în conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.714/2008, cu modificările si completările ulterioare;

b) serviciul de dializă peritoneală, continuă si automată: medicamente si materiale sanitare specifice, investigatii de laborator si transportul lunar al medicamentelor si materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul pacientilor.

Tariful-contractualînseamnă tariful plătibil de către CNAS Furnizorului pentru serviciile furnizate, conform clauzei 6 din această parte a 2-a.

Volumul estimat înseamnă volumul estimat al serviciilor ce urmează să fie furnizate de către Furnizor în conditiile prezentului contract.

Zi lucrătoare înseamnă o zi (dar nu sâmbăta sau duminica, în conditiile în care prin acte normative nu se stabileste altfel) în care băncile sunt deschise în mod normal pentru activitatea bancară în România.

1.2. Titlurile articolelor din prezentul contract au doar scopul de a înlesni citirea si nu vor afecta interpretarea acestuia.

1.3. În cazul unor neconcordante în ce priveste termenii prezentului contract, acestea vor fi solutionate tinându-se cont de următoarea ordine:

a) prezentele clauze, incluse în această parte a 2-a;

b) toate celelalte părti în ordinea numerotării.

2. Durata contractului

2.1. Sub rezerva clauzei 3, obligatiile Furnizorului în baza acestui contract se vor naste la Data intrării în vigoare.

2.2. Durata prezentului contract este de la data intrării în vigoare si până la......si poate fi prelungită prin acte aditionale, în limita creditelor aprobate prin buget pentru anul respectiv, în conditiile respectării dispozitiilor legale în vigoare.

3. Conditii suspensive

3.1. Data intrării în vigoare a contractului este data la care CNAS confirmă primirea, într-o formă si continut acceptabile, a tuturor documentelor si dovezilor care atestă îndeplinirea de către Furnizor a tuturor conditiilor suspensive prevăzute în anexa A. Data intrării în vigoare nu poate fi mai târziu de 15 zile lucrătoare de la data semnării, dacă părtile nu convin altfel.

3.2. Nedepunerea tuturor documentelor si dovezilor care atestă îndeplinirea de către Furnizor a tuturor conditiilor suspensive prevăzute în anexa A, în termenul prevăzut la clauza 3.1, atrage rezilierea de drept a contractului.

4. Locatia serviciilor

4.1. Furnizorului i se solicită să furnizeze servicii în Centrul ............................, cu sediul în .............................................

5. Obligatiile părtilor

5.1. Furnizorul:

a) va depune toată diligentele si va actiona pe toată durata contractului în conformitate cu cele mai înalte principii si standarde profesionale;

b) va respecta si se va conforma tuturor legilor aplicabile;

c) va furniza serviciile în conformitate cu toate normele, incluzând, fără a se limita la Normele de dializă, standardele, legile si reglementările privind evaluarea, certificarea sau licentierea medicală a furnizorilor de servicii medicale privind operarea centrelor de dializă sau furnizarea serviciilor si va utiliza numai medicamente si materiale sanitare, aparatură si echipament aferent, autorizate pentru a fi utilizate în România; pentru a se evita orice îndoială, orice norme de evaluare, certificare sau licentiere medicală ulterioare datei prezentului contract vor fi aplicabile Furnizorului;

d) va furniza serviciile pacientilor asigurati cuprinsi în Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică, ce optează pentru efectuarea tratamentului în prezentul centru, fără niciun fel de discriminare, folosind metodele cele mai eficiente de tratament, în limita valorii de contract;

e) va furniza serviciile pacientilor titulari ai cârdului european de asigurări de sănătate, ai certificatului provizoriu de înlocuire a acestuia, emise în aplicarea regulamentelor (CEE) nr. 1.408/71/CEEal Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariati si cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunitătii si nr. 574/72/CEE al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariatii si cu membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunitătii de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, în perioada de valabilitate a cârdului si în aceleasi conditii ca pentru persoanele asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, urmând a evidentia si raporta distinct caselor de asigurări sociale de sănătate serviciile medicale acordate pentru această categorie de persoane;

f) va solicita documente care să ateste că pacientii sunt asigurati în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

g) va pregăti si va depune la autoritătile relevante rapoartele cerute de normele de dializă si alte legi aplicabile;

h) va angaja personalul de specialitate în proportie cu cerintele minimale de personal prevăzute în normele de dializă si va asigura instruirea tehnică corespunzătoare a acestora pentru utilizarea echipamentelor din dotare;

i) va respecta atât criteriile medicale de calitate prevăzute în normele de dializă, cât si criteriile de calitate a serviciilor de dializă în conformitate cu art. 238 si 239 din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare;

j) va crea, implementa, documenta si mentine un sistem de control intern al calitătii;

k) va oferi relatii asiguratilor despre serviciile acordate, precum si despre modul în care vor fi furnizate acestea si va acorda consilierea în scopul prevenirii îmbolnăvirilor si al păstrării sănătătii;

l) va respecta confidentialitatea prestatiei medicale;

m) va respecta normele de raportare a bolilor, conform prevederilor legale în vigoare;

n) va stabili programul de activitate si îl va afisa la loc vizibil, va stabili programul de activitate si sarcinile de serviciu pentru personalul angajat;

o) va anunta CNAS despre orice modificare a datelor privind Furnizorul, astfel cum au fost trimise către CNAS;


p) va informa pacientii cu privire la pachetul de servicii de bază si obligatiile sale în relatie contractuală cu CNAS, precum si obligatiile pacientilor referitoare la actul medical;

q) are obligatia de a permite personalului CNAS si caselor de asigurări de sănătate verificarea scriptică si faptică a modului de îndeplinire a obligatiilor contractuale asumate de acesta în baza prezentului contract;

r) răspunde de efectuarea si calitatea transportului nemedical al pacientilor pentru hemodializă (hemodializă conventională sau hemodiafiltrare intermitentă on-line), cuprinsi în prezentul contract, cât si de transportul lunar al medicamentelor si materialelor sanitare pentru pacientii cu dializă peritoneală (continuă sau automată), cuprinsi în prezentul contract;

s) să organizeze evidenta indicatorilor de performantă a tratamentului elaborati de comisia de specialitate a Ministerului Sănătătii si să raporteze datele on-line la Registrul Renal Român în formatul cerut de acesta;

t) să transmită CNAS raportări lunare, trimestriale (cumulat de la începutul anului) si anuale privind indicatorii realizati, în primele 10 zile lucrătoare ale lunii următoare încheierii perioadei pentru care se face raportarea;

u) are obligatia de a respecta prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare, precum si a legislatiei subsecvente în acest domeniu.

5.2. Furnizorul nu are obligatia de a furniza servicii de dializă în sistem de internare. Includerea de pacienti noi în cadrul programului pentru tratament specific va fi realizată conform prevederilor Regulamentului de organizare si functionare a unitătilor de dializă publice si private, aprobat prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.718/2004, cu modificările ulterioare, cu avizul medicului coordonator al judetului.....si al comisiei de specialitate a CNAS, mecanismul fiind reglementat prin act aditional, care va face parte integrantă din prezentul contract.

5.3. CNAS, prin reprezentantii săi, respectiv casele de asigurări de sănătate:

a) va monitoriza activitatea si calitatea serviciilor efectuate de Furnizor, incluzând, dar fără a se limita la monitorizarea sistemului de control intern al calitătii si evidentele Furnizorului;

b) va urmări derularea Contractului si modul de îndeplinire a obligatiilor asumate de Furnizor;

c) CNAS va deconta Furnizorului serviciile contractate si prestate, pe baza facturii însotite de desfăsurătoarele privind activitatea realizată, în urma verificării si validării acestora de către casa de asigurări de sănătate;

d) va monitoriza numărul serviciilor medicale furnizate de Furnizor; trimestrial se reevaluează volumul serviciilor, tinându-se cont de serviciile furnizate în trimestrul respectiv, proportional cu perioada de contract rămasă de executat;

e) va verifica scriptic si faptic modul de îndeplinire a obligatiilor contractuale asumate de Furnizor în baza prezentului contract.

6. Plata

6.1. Plata serviciilor

6.1.1. Pentru bolnavii care sunt supusi tratamentului de hemodializă conventională, CNAS decontează serviciile medicale prin tarif/sedintă de hemodializă conventională de 472 lei, în functie de numărul de sedinte de hemodializă efectuate (tariful hemodializei conventionale) si în limita valorii de contract.

6.1.2. Pentru bolnavii care sunt supusi tratamentului de hemodiafiltrare intermitentă on-line, CNAS decontează serviciile medicale prin tarif/sedintă de hemodiafiltrare intermitentă on-line de 536 lei, în functie de numărul de sedinte de hemodializă efectuate (tariful hemodiafiltrării intermitente on-line) si în limita valorii de contract. Hemodiafiltrarea intermitentă on-line este indicată următoarelor categorii de bolnavi (maximum 7% din totalul bolnavilor hemodializati):

a) bolnavi la care tintele de eficientă a dializei (eKt/V >/= 1,4 sau fosfatemie < 5,5 mg/dl) nu pot fi atinse 3 luni consecutiv;

b) bolnavi tineri cu sanse mari de supravietuire prin dializă, dar cu sanse mici de transplant renal;

c) bolnavi cu polineuropatie „uremică" în ciuda tratamentului eficient prin hemodializă conventională;

d) bolnavi cu comorbidităti cardiovasculare sau cu diabet zaharat.

6.1.3. Pentru bolnavii care sunt supusi tratamentului de dializă peritoneală continuă, CNAS va deconta o sumă în functie de numărul de bolnavi cu dializă peritoneală si tariful/bolnav cu dializă peritoneală continuă de 50.800 lei (tariful dializei peritoneale continue), în limita valorii de contract.

6.1.4. Pentru bolnavii care sunt supusi tratamentului de dializă peritoneală automată, CNAS va deconta o sumă în functie de numărul de bolnavi cu dializă peritoneală si tariful/bolnav cu dializă peritoneală automată de 63.500 lei (tariful dializei peritoneale automate), în limita valorii de contract. Dializa peritoneală automată este indicată următoarelor categorii de bolnavi dializati peritoneal (maximum 7% din totalul bolnavilor dializati peritoneal):

a) bolnavi la care tintele de eficientă a dializei peritoneale continue ambulatorii (Kt/Vuree < 1,7; clearance creatinină 60 l/săptămână sau ultrafiltrat < 1.000 ml/24 ore ori absent sau negativ după un schimb de 4 ore cu dextroză 4,25%) nu pot fi atinse 3 luni consecutiv;

b) copii prescolari la care hemodializă si dializa peritoneală continuă ambulatorie sunt dificil de aplicat din punct de vedere tehnic si cu multiple posibile accidente si complicatii;

c) bolnavi cu hernii sau eventratii abdominale, care nu suportă presiunea intraabdominală crescută din DPCA;

d) bolnavi dializati care pot si vor să urmeze studiile scolare si universitare;

e) bolnavi dializati care pot si vor să presteze activitate profesională;

f) bolnavi cu dizabilităti care nu îsi pot efectua schimburile manuale de dializă peritoneală continuă ambulatorie si la care familia sau asistenta la domiciliu poate efectua conectarea si deconectarea de la aparatul de dializă peritoneală automată.

6.1.5. Furnizorul ia la cunostintă si consimte că fiecare tarif acoperă toate costurile suportate de Furnizor în legătură cu prestarea serviciilor, incluzând, dar fără a se limita la echipament, personal, consumabile medicale, produse farmaceutice (inclusiv EPO atunci când este prescris medical), întretinere, utilităti si orice transport necesar pentru personalul medical si/sau echipament de la/către domiciliul pacientilor dializati peritoneal (continuu sau automat), respectiv transportul nemedicalizat al pacientilor hemodializati (hemodializă conventională sau hemodiafiltrare intermitentă on-line) de la/la domiciliul asiguratului, si nicio altă plată suplimentară nu va fi făcută de către CNAS.

6.1.6. CNAS va plăti tariful contractual pentru serviciile furnizate bolnavilor asigurati în sistemul de asigurări sociale de sănătate si cuprinsi în Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică. Tariful pentru hemodializă include toate cheltuielile aferente acestui serviciu, inclusiv cheltuielile pentru medicamente [agenti stimulatori ai


eritropoiezei (epoetin, darbepoetin), preparate de fier, heparine fractionate sau nefractionate, chelatori ai fosfatilor (sevelamer), agonisti ai receptorilor vitaminei D (alfa calcidol, calcitriol, paricalcitol), calcimimetice (cinacalcet)], investigatii de laborator, materiale sanitare specifice, precum si transportul dializatilor de la domiciliul acestora până la centrul de dializă si retur, cu exceptia cheltuielilor aferente serviciilor de transport al copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani si al persoanelor peste 18 ani cu nanism care nu pot fi preluate în centrele de dializă de adulti, în vederea efectuării dializei în unitătile sanitare situate în alt judet decât cel de domiciliu al persoanei respective, pentru care transportul se suportă din fondul alocat asistentei medicale de urgentă si transport sanitar, în conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.714/2008, cu modificările si completările ulterioare. Tariful pentru dializă peritoneală include cheltuielile aferente medicamentelor specifice [agenti stimulatori ai eritropoiezei (epoetin, darbepoetin), preparate de fier, heparine fractionate sau nefractionate, chelatori ai fosfatilor (sevelamer), agonisti ai receptorilor vitaminei D (alfa calcidol, calcitriol, paricalcitol), calcimimetice (cinacalcet)], investigatiilor de laborator, materialelor sanitare specifice, precum si transportului lunar al medicamentelor si al materialelor sanitare la domiciliul pacientilor.

6.2. Modalitătile de plată

6.2.1. Furnizorul va depune la casele de asigurări de sănătate declaratii de servicii lunare, în formatul prevăzut prin ordin al presedintelui CNAS, care vor include tipul si volumul serviciilor furnizate bolnavilor asigurati în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru luna anterioară, incluzând numărul bolnavilor hemodializati si al celor dializati peritoneal si prevăzând suma ce urmează a fi plătită de către CNAS. Această sumă va fi în functie de: (i) numărul sedintelor de hemodializă conventională înmultite cu tariful hemodializei conventionale; (ii) numărul sedintelor de hemodiafiltrare intermitentă on-line înmultite cu tariful hemodiafiltrării intermitente on-line; (iii) numărul bolnavilor supusi dializei peritoneale continue tratati multiplicat cu 1/12 (o douăsprezecime) din tariful dializei peritoneale continue, si (iv) numărul bolnavilor supusi dializei peritoneale automate tratati multiplicat cu 1/12 (o douăsprezecime) din tariful dializei peritoneale automate, cu următoarele exceptii:

6.2.1.1. bolnavul tratat prin ambele proceduri (hemodializă si dializă peritoneală), la care numărul de zile în care s-au efectuat sedinte de hemodializă (plătite la tarif/sedintă) se scad din numărul de zile din lună cu dializă peritoneală (tariful dializei peritoneale pe an/365 x nr. zile cu DP);

6.2.1.2. bolnavul care începe tratamentul de dializă peritoneală în altă zi decât data de întâi a lunii, pentru care tariful dializei peritoneale devine tarif per bolnav per zi si se calculează astfel: tariful dializei peritoneale împărtit la 365 de zile x numărul de zile în care s-a efectuat dializa peritoneală (tariful dializei peritoneale pe an/365 x nr. zile cu DP);

6.2.1.3. bolnavul cu dializă peritoneală continuă sau automată care decedează în decursul lunii de tratament, pentru care calculul se face pentru numărul de zile în care a efectuat dializă peritoneală;

6.2.1.4. bolnavul cu hemodializă care schimbă modalitatea de tratament în cursul lunii va fi decontat prin tariful/sedintă aferent tipului de hemodializă efectuat, cu încadrarea în numărul lunar de sedinte de hemodializă.

6.2.2. Furnizorul are obligatia ca în termen de 3 zile lucrătoare ale lunii următoare să depună declaratia de servicii privind serviciile furnizate în timpul unei luni la casele de asigurări de sănătate, care le va transmite CNAS, în 4 zile lucrătoare. CNAS va notifica în scris observatiile sale în 5 zile lucrătoare de la primirea în original si validarea declaratiei de servicii lunare de la casele de asigurări. Furnizorul va emite o factură în lei pentru suma prevăzută în notificarea transmisă de CNAS. În termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii, CNAS va efectua plata în contul deschis de Furnizor la Trezoreria Statului, potrivit indicatiilor de pe factura emisă de acesta.

6.2.3. Pentru nerespectarea termenelor de plată, CNAS va plăti majorări de întârziere pentru fiecare zi de întârziere, egale cu majorările ce se aplică pentru întârzierea plătii impozitelor către stat.

6.2.4. În conditiile în care Furnizorul nu îndeplineste obligatiile prevăzute la clauza 5.1 lit. j), valoarea de contract se diminuează corespunzător în functie de numărul de servicii care nu au respectat aceste criterii.

6.3. Finantare

6.3.1. Plătile de la CNAS pentru serviciile furnizate conform prezentului contract sunt sub conditia aprobării bugetului anual al CNAS.

6.3.2. În cazul în care: (a) bugetul anual CNAS nu este aprobat în termen de 90 de zile lucrătoare de la începutul anului calendaristic, sau (b) CNAS stabileste că este o alocatie bugetară insuficientă în bugetul său anual pentru a finanta serviciile, conform prezentului contract, orice parte poate înceta contractul în conformitate cu clauza 10 de mai jos sau părtile pot conveni un volum mai mic de servicii.

6.4. Plafonul aplicabil plătilor făcute de către CNAS

6.4.1. Plata totală ce poate fi făcută de către CNAS este de.......lei, calculată ca suma dintre volumul estimat total al sedintelor de hemodializă conventională înmultit cu tariful hemodializei conventionale, respectiv.....lei, volumul estimat total al sedintelor de hemodiafiltrare intermitentă on-line înmultit cu tariful hemodiafiltrării intermitente on-line, respectiv.....lei, volumul estimat total al pacientilor dializati peritoneal continuu înmultit cu tariful dializei peritoneale continue, respectiv .... lei, si volumul estimat total al pacientilor dializati peritoneal automat înmultit cu tariful dializei peritoneale automate, respectiv .... lei.

6.4.2. Plata totală maximă efectuată de către CNAS poate creste în cazul în care părtile convin să majoreze volumul estimat, astfel cum este prevăzut în partea 1.

6.4.3. În situatia în care cererea de servicii este mai mică decât volumul estimat, CNAS va deconta serviciile ce fac obiectul prezentului contract la nivelul realizat.


6.5. Interzicerea plătilor neoficiale

Furnizorului nu îi este permis să solicite sau să accepte orice plăti neoficiale de la pacientii asigurati în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

7. Garantia de bună executie

Pe durata contractului, precum si pentru o perioadă de 30 de zile calendaristice după data încetării contractului, Furnizorul va mentine în vigoare si pentru întreaga sumă garantia de bună executie, indiferent dacă CNAS a înaintat cereri de plată în baza acestei garantiei de bună executie. CNAS poate fnainta cereri de plată în baza acestei garantii de bună executie pentru neîndeplinirea obligatiilor contractuale de către Furnizor. CNAS va notifica Furnizorul în scris cu 5 zile înainte de emiterea cererii de plată, Furnizorul având la dispozitie 30 de zile calendaristice pentru a remedia încălcarea.

8. Despăgubiri

8.1. Furnizorul despăgubeste CNAS, precum si directorii, angajatii si asiguratii CNAS împotriva oricărei pretentii rezultând din toate actiunile, procedurile, litigiile, reclamatiile si cererile, de orice natură, incluzând, dar fără a se limita la orice pretentie, obligatie, pierdere sau prejudiciu cu privire la:

a) rănirea sau moartea oricărei persoane; si

b) pierderea sau prejudicierea oricărei proprietăti, rezultând în orice mod din încălcarea de către Furnizor a obligatiilor sale din prezentul contract, ca urmare a unei actiuni sau omisiuni cu intentie sau din neglijentă sau a oricărei actiuni contrare legii a Furnizorului sau a oricărui membru al personalului salarizat sau contractat de către Furnizor în cursul furnizării serviciilor.

8.2. Despăgubirile prevăzute în prezenta clauză 8 nu sunt prevăzute cu scopul de a înlocui sau de a limita orice drept al CNAS, al angajatilor acestuia sau al pacientilor de a cere orice despăgubire sau contributie.

8.3. Despăgubirile prevăzute în prezenta clauză 8 au caracter permanent si sunt separate si independente de celelalte obligatii ale părtilor si, de asemenea, subzistă încetării prezentului contract.

8.4. Furnizorul trebuie să îndeplinească si să respecte toate obligatiile si cerintele legale în legătură cu statutul său si cu angajatii săi, incluzând, dar fără a se limita la plata tuturor taxelor, salariilor si îndatoririlor, precum si obtinerea si mentinerea în vigoare a tuturor asigurărilor necesare.

9. Asigurare

9.1. De la data intrării în vigoare, Furnizorul va încheia o polită de asigurare de răspundere civilă pentru o sumă asigurată de cel putin.....euro pe an (sau pentru orice altă valoare aprobată prin ordin al presedintelui CNAS pentru furnizorii de servicii către

CNAS) pentru astfel de riscuri si în astfel de termeni si conditii, cu un asigurător autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Polita de asigurare va fi în vigoare pentru o perioada de 6 luni după data încetării.

9.2. Furnizorul va plăti primele de asigurare, în mod prompt, si va îndeplini toate cerintele necesare pentru a mentine în vigoare toate asigurările prevăzute în clauza 9.1 de mai sus.

9.3. Furnizorul se va asigura că toti membrii personalului său medical si farmaceutic îndeplinesc cerintele de asigurare de răspundere civilă aplicabile lor.

9.4. Furnizorul nu va actiona si nu va omite să actioneze în niciun fel care ar putea determina anularea, anulabilitatea sau imposibilitatea de executare a oricărei asigurări solicitate conform clauzei 9.

10. Încetarea si forta majoră

Denuntare unilaterală

10.1. CNAS poate înceta prezentul contract în orice moment si la discretia sa prin trimiterea către Furnizor a unei notificări scrise cu saizeci (60) de zile calendaristice înainte de încetarea contractului, contractul fiind desfiintat de drept fără a mai fi necesară punerea în întârziere si fără îndeplinirea vreunei alte formalităti prealabile.

Încetarea de către CNAS

10.2. CNAS poate înceta imediat, prin notificare către Furnizor, prezentul contract, dacă Furnizorul încalcă una dintre obligatiile sale conform prezentului contract, iar o astfel de încălcare nu este remediată în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii unei notificări de la CNAS arătând obligatia încălcată, contractul fiind desfiintat de drept fără a mai fi necesară punerea în întârziere si fără îndeplinirea vreunei alte formalităti prealabile. Pe perioada de la încălcarea oricărei obligatii până la remediere sau încetare, CNAS are dreptul să deducă din sumele datorate Furnizorului pentru servicii penalităti pe zi egale cu majorările ce se aplică pentru întârzierea plătii impozitelor către stat.

10.3. CNAS poate înceta prezentul contract, în orice moment, prin notificare către Furnizor, fără a afecta orice alte drepturi, în cazul în care: (i) Furnizorul este în stare de insolventă si/sau orice formă de faliment, lichidare fără faliment, insolvabilitate sau procedura dizolvării este initiată în legătură cu Furnizorul sau de către Furnizor însusi; sau (ii) organele în drept ridică autorizatia sanitară de functionare, valabilitatea acesteia expiră sau evaluarea Furnizorului încetează, contractul fiind desfiintat de drept fără a mai fi necesară punerea în întârziere si fără îndeplinirea vreunei alte formalităti prealabile.

Drepturile prevăzute în prezenta clauză 10.3 sunt suplimentare fată de orice alte drepturi si pot fi exercitate chiar dacă nu a fost nicio încălcare a prezentului contract.

Încetarea de către Furnizor

10.4. Furnizorul poate înceta prezentul contract prin notificare către CNAS dacă:

a) CNAS nu a efectuat plata, prin încălcarea clauzei 6, în termen de 60 de zile calendaristice de la data la care factura a fost emisă de către Furnizor; si

b) încălcarea prevăzută în clauza 10.4 lit. a) nu este remediată în termen de 60 de zile calendaristice de la data primirii notificării de la Furnizor, contractul fiind desfiintat de drept fără a mai fi necesară punerea în întârziere si fără îndeplinirea vreunei alte formalităti prealabile.

Obligatiile Furnizorului la încetarea contractului

10.5. Imediat, odată cu încetarea prezentului contract, Furnizorul:

a) va lua toate măsurile pentru a diminua orice pierdere rezultată din încetare; si

b) va livra către CNAS orice documentatie pusă la dispozitia Furnizorului de către CNAS sau întocmită de către Furnizor în baza acestui contract, fie că această documentatie este în curs de a fi întocmită în baza acestui contract sau este finalizată de către Furnizor la data încetării, si care nu a fost pusă la dispozitia CNAS si va asigura că este în măsură să actioneze, în acelasi mod, în privinta oricărei astfel de documentatii pregătite de orice furnizor subcontractat de către Furnizor. O astfel de documentatie poate include documente medicale, administrative si orice alte documente prevăzute si permise de către lege.

Plata la încetarea contractului

10.6. Dacă CNAS încetează prezentul contract conform clauzei 10.1 sau Furnizorul încetează prezentul contract conform clauzei 10.4, CNAS va fi răspunzătoare doar pentru plata serviciilor prestate până la data încetării.

10.7. Dacă CNAS încetează prezentul contract conform clauzei 10.2 sau 10.3, CNAS va fi răspunzătoare doar pentru plata serviciilor prestate până la data încetării. Pentru costurile suportate de către CNAS în legătură cu încetarea contractului, CNAS va executa garantia de bună executie.

Conditii suspensive aplicabile plătii la încetarea contractului

10.8. Este o conditie suspensivă la orice plată către Furnizor a oricărei sume datorate la data încetării ca Furnizorul să îndeplinească obligatiile sale conform clauzei 10.5.

10.9. Încetarea prezentului contract nu va prejudicia sau afecta drepturile dobândite, pretentiile cu privire la răspunderea oricărei părti potrivit prezentului contract.

Forta majoră

10.10. Un caz de fortă majoră exonerează de răspundere partea care îl invocă, cu conditia ca cealaltă parte să fie informată în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care un astfel de eveniment a apărut. Fiecare parte are dreptul să solicite părtii care invocă un caz de fortă majoră să prezinte un certificat emis de Camera de Comert si Industrie a României si/sau orice altă autoritate competentă în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării de la Furnizor cu privire la cazul de fortă majoră. În cazul în care Furnizorul sesizează existenta sau posibilitatea existentei unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea serviciilor, va notifica de îndată acest fapt CNAS în vederea luării măsurilor ce se impun pentru continuitatea serviciilor.

10.11. În cazul aparitiei unui caz de fortă majoră, obligatiile părtii care invocă un caz de fortă majoră se suspendă pe o perioadă de până la 90 de zile calendaristice. Dacă evenimentul de fortă majoră subzistă pe o perioadă mai mare de 90 de zile calendaristice, fiecare dintre părti poate înceta contractul prin notificare scrisă cu 30 de zile calendaristice înainte de data încetării contractului către cealaltă parte.

Continuitatea serviciilor

10.12. La încetarea prezentului contract din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forta majoră, Furnizorul este obligat să asigure continuitatea prestării serviciilor, în conditiile stipulate în prezentul contract, până la preluarea acestora de către un alt furnizor selectat sau numit, în conditiile legii.

11. Confidentialitate

11.1. Părtile convin să mentină confidentialitatea tot timpul după data încheierii acestui contract si pe o perioadă de 2 ani după încetarea acestui contract, indiferent de cauză, si să nu dezvăluie, să nu raporteze, să nu facă publice, direct sau indirect, să nu transfere, să nu folosească în scopuri personale sau ale tertilor informatii confidentiale în conditiile legii, primite sau obtinute ca rezultat al încheierii sau executării acestui contract sau furnizate de către sau în numele unei părti în negocierile care au dus la încheierea prezentului contract si care se referă la:

(i) obiectul si/sau prevederile prezentului contract; (ii) părti si/sau activitătile comerciale ale acestora.

11.2. Fiecare parte este răspunzătoare de respectarea prevederilor clauzei 11.1 de către oricare dintre reprezentantii săi sau dintre tertele persoane cărora le-au fost dezvăluite informatii confidentiale în scopul acestui contract.

11.3. Obligatiile stipulate în clauzele 11.1 si 11.2 nu se aplică în cazul unei informatii care: (i) face parte din informatiile publice la data încheierii acestui contract;

(ii) devin informatii publice ulterior, altfel decât ca rezultat al încălcării acestui contract; (iii) este cerută a fi dezvăluită de către o autoritate publică competentă.

12. Notificări

12.1. Orice notificare către o parte la prezentul contract va fi transmisă după cum urmează:

a) înmânată persoanelor de contact, prevăzute pe pagina de semnături, ale părtii căreia îi este adresată comunicarea; sau

b) prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la adresa părtii, pentru persoanele prevăzute pe pagina de semnături, sau la o astfel de adresă notificată de către partea în cauză în scris; sau

c) prin fax trimis la numerele de fax sau la un număr de fax notificat de către partea în cauză, pentru persoanele prevăzute pe pagina de semnături, în scris.

12.2. Fiecare parte trebuie să notifice cealaltă parte cu privire la orice modificare a datelor sale în termen de 5 zile lucrătoare de la data aparitiei acestor modificări.

13. Integralitatea contractului

13.1. Prezentul contract si părtile la prezentul contract reprezintă întreaga vointă si singura întelegere între părti si înlocuieste toate reprezentările, contractele, declaratiile si întelegerile anterioare ale părtilor.

14. Cesiunea sau subcontractarea

14.1. Furnizorul nu are dreptul să cesioneze, în tot sau în parte, drepturile sale în baza prezentului contract ori să transfere, în tot sau în parte, obligatiile sale în baza prezentului contract ori să contracteze în întregime sau orice parte a lucrărilor ori sarcinilor legate de prestarea serviciilor, fără acordul scris prealabil al CNAS, cu exceptia contractelor prevăzute în anexa A.

14.2. Sub rezerva acordului scris prealabil al CNAS, cesionarul trebuie să îndeplinească toate conditiile asumate de către Furnizor.

14.3. Furnizorul va fi tinut răspunzător, în continuare, fată de CNAS, în mod solidar cu cesionarul pentru îndeplinirea obligatiilor de către acesta, cu drept de regres împotriva cesionarului.

15. Obiectul sau durata serviciilor

În cazul în care una dintre părti are cunostintă despre orice aspect care ar putea modifica volumul de muncă sau durata necesară pentru finalizarea serviciilor, va trimite o notificare scrisă cu privire la acest aspect către cealaltă parte, cât de repede posibil, în mod rezonabil, tinând cont de circumstante.


16. Renuntări

Nicio renuntare de către o parte, expresă sau implicită, de a invoca orice încălcare a oricărui termen, conditie, obligatie de către cealaltă parte nu se va interpreta ca fiind o renuntare la invocarea unei încălcări ulterioare, de natură similară sau diferită, a acelui termen, conditie sau obligatie a contractului.

17. Modificarea contractului

17.1. Prezentul contract poate fi modificat prin acordul scris al părtilor, sub rezerva notificării scrise a intentiei de modificare si a propunerilor de modificare cu cel putin 15 zile lucrătoare înaintea datei de la care se doreste modificarea.

17.2. Dacă pe parcursul derulării prezentului contract apar acte normative noi în materie, clauzele contrare se vor modifica si se vor completa în mod corespunzător.

18. Legea aplicabilă

18.1. Prezentul contract este guvernat si va fi interpretat în conformitate cu legile si reglementările din România.

19. Solutionarea litigiilor

19.1. Fiecare dintre părti va depune toate eforturile pentru a solutiona pe cale amiabilă orice litigiu.

19.2. În cazul aparitiei unei litigiu, partea reclamantă trebuie să notifice în scris, iar litigiul va fi supus spre solutionare directorului general al Furnizorului si presedintelui CNAS.

19.3. În urma notificării trimise înconformitate cu clauza 19.2, nicio parte nu va începe nicio procedură litigioasă cu privire la orice dispută, până când părtile nu vor fi depus toate eforturile pentru solutionarea disputei, iar litigiul nu a fost solutionată în termen de 15 zile calendaristice(sau alt interval de timp convenit de părti).

19.4. În cazul în care nu se ajunge la un acord astfel cum este prevăzut mai sus, disputa va fi solutionată de către Comisia de arbitraj. Hotărârile Comisiei de arbitraj pot fi atacate la instantele judecătoresti competente, cu actiune în anulare.

19.5. Până la solutionarea disputei, părtile vor continua să îndeplinească obligatiile din prezentul contract.

20. Dispozitii finale

20.1. În cadrul Furnizorului, pe baza mecanismului stabilit de comun acord de părti - definit ulterior prin act aditional, care va face parte integrantă din prezentul contract, - pot fi acceptati la tratament si bolnavi tratati temporar, potrivit normelor legale în vigoare.

20.2. Trimestrial, prin acte aditionale, se poate realiza regularizarea care se aplică perioadei de la începutul derulării contractului până la sfârsitul trimestrului respectiv sau perioadei de la ultima regularizare până la sfârsitul trimestrului respectiv, inclusiv pentru pacientii transferati temporar, cu încadrarea în bugetul alocat programului.

Prezentul contract a fost încheiat azi,................, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Presedinte,

...........................

Furnizor,

...........................

 

Reprezentant legal,

...........................

Director general,

...........................

 

Directia generală relatii cu furnizorii

Director general adjunct,

...........................

 

Directia generală evaluare - medic-sef

Director general adjunct,

...........................

 

Directia programe nationale

Director,

...........................

 

Directia evaluare furnizori

Director,

...........................

 

Aviz de legalitate

Directia juridic, contencios si acorduri internationale

Director,

...........................

 

 

ANEXA A

 

CONDITII SUSPENSIVE

 

 

 

ANEXA B

 

Descrierea centrului

(a se introduce planul centrului)

........................................


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.