MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 845/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 845         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 8 decembrie 2009

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.496 din 10 noiembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 350 si art. 160b din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 1.497 din 10 noiembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 394 alin. 1 lit. e) din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.414. - Hotărâre pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Sănătate Publică

 

1.420. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii

 

1.423. - Hotărâre privind reorganizarea institutiilor publice din subordinea Ministerului Afacerilor Externe

 

1.480. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Autostrada Nădlac-Arad"

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE AASIGURÂRILOR

 

893. - Decizie privind sanctionarea cu interzicerea temporară a exercitării activitătii Societătii Comerciale MIGO BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE -S.R.L.

 

900. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale DIAS-BROKER DE ASIGURARE -S.R.L.


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

DECIZIA Nr. 1.496 din 10 noiembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 350 si art. 160b din Codul de procedură penală

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 350 si art. 160b din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Andrei Chiseliov în Dosarul nr. 3.205/117/2008 al Curtii de Apel Cluj - Sectia penală si de minori.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Autorul exceptiei a depus la dosar un document olograf scris în limba rusă, motiv pentru care s-a procedat la traducerea acestuia de către doamna Liliana Silvestru, traducător autorizat, care, în acest sens, s-a prezentat în ziua de 10 noiembrie 2009 la sediul Curtii.

Potrivit notelor depuse de autor, acesta sustine admiterea exceptiei, întrucât prevederile legale criticate contravin Legii fundamentale.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca nefondată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 22 aprilie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 3.205/117/2008, Curtea de Apel Cluj - Sectia penală si de minori a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 350 si art. 160b din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Andrei Chiseliov în dosarul de mai sus.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile legale mentionate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 21 referitoare la Accesul liber la justitie si ale art. 23 referitoare la Libertatea individuală, deoarece de la data de 6 ianuarie 2009 si până la data de 22 aprilie 2009, când a invocat prezenta exceptie, au trecut mai mult de 60 de zile, perioadă în care instanta era obligată să verifice legalitatea si temeinicia măsurii arestării preventive. De asemenea, textele sunt apreciate a fi neconstitutionale, întrucât inculpatii nu au fost prezenti în instantă la data mentinerii arestării preventive.

Curtea de Apel Cluj - Sectia penală si de minori opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit.d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 350 cu denumirea marginală Măsuri cu privire la starea de libertate si ale art. 160b cu denumirea marginală Verificări privind arestarea inculpatului în cursul judecătii, ambele din Codul de procedură penală, care au următorul continut:

- Art. 350: „Instanta are obligatia ca, prin hotărâre, să se pronunte asupra luării, mentinerii sau revocării măsurii arestării preventive a inculpatului si asupra luării sau revocării măsurii obligării acestuia de a nu părăsi localitatea ori tara, motivând solutia pronuntată.

În caz de achitare sau de încetare a procesului penal, instanta dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului arestat preventiv.

De asemenea, instanta dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului arestat preventiv, atunci când pronuntă:

a) o pedeapsă cu închisoare cel mult egală cu durata retinerii si arestării preventive;

b) o pedeapsă cu închisoare, cu suspendarea conditionată a executării ori cu suspendarea executării sub supraveghere sau cu executare la locul de muncă;

c) amenda;

d) o măsură educativă.

Hotărârea pronuntată în cazul alineatelor precedente cu privire la arestarea preventivă a inculpatului sau la obligarea acestuia de a nu părăsi localitatea ori tara este executorie.

Când potrivit dispozitiilor prevăzute în alin. 1, 2 si 3 inculpatul este pus în libertate, instanta comunică aceasta administratiei locului de detinere.

Inculpatul condamnat de prima instantă si aflat în stare de detinere este liberat de îndată ce durata retinerii si a arestării devin egale cu durata pedepsei pronuntate, desi hotărârea nu este definitivă. Liberarea se dispune de administratia locului de detinere. În acest scop i se comunică, îndată după pronuntarea hotărârii, o copie după dispozitiv sau extras, care va cuprinde mentiunile prevăzute în art. 140 alin. 3.

Când în cursul urmăririi penale sau al judecătii, învinuitul sau inculpatul a fost liberat provizoriu pe cautiune, instanta va dispune restituirea sumei depuse drept cautiune, în cazurile prevăzute de lege. Dispozitiile art. 1605 alin. 5 se aplică în mod corespunzător.";

- Art. 160b: „Judecătorul poate dispune, în cursul judecătii, prin încheiere motivată, arestarea preventivă a inculpatului, dacă sunt întrunite conditiile prevăzute în art. 143 si există vreunul dintre cazurile prevăzute de art. 148. În cursul judecătii în primă instantă arestarea preventivă este luată pe o durată ce nu poate depăsi 30 de zile.

Dacă instanta constată că arestarea preventivă este nelegală sau că temeiurile care au determinat arestarea preventivă au încetat sau nu există temeiuri noi care să justifice privarea de libertate, dispune, prin încheiere motivată, revocarea arestării preventive si punerea de îndată în libertate a inculpatului.

Când instanta constată că temeiurile care au determinat arestarea impun în continuare privarea de libertate sau că există temeiuri noi care justifică privarea de libertate, instanta dispune, prin^ încheiere motivată, mentinerea arestării preventive.

Încheierea poate fi atacată cu recurs, prevederile art. 160a alin. 2 aplicându-se în mod corespunzător."

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că autorul sesizării s-a limitat la o simplă enuntare a principiilor constitutionale pretins încălcate de textele legale contestate. Astfel, singurele argumente juridice aduse, care nu pot fi convertite însă în vicii de neconstitutionalitate, sunt cele referitoare la nemultumirea legată de modul de aplicare a dispozitiilor procedural penale privitoare la verificarea legalitătii si temeiniciei măsurii arestării preventive si la mentinerea acesteia. De altfel, toate aceste neajunsuri au fost avute în vedere de Înalta Curte de Casatie si Justitie, când, pronuntându-se asupra recursului formulat de cei 2 inculpati, a admis si a trimis cauza spre rejudecare, mentinând starea de arest.

Asa fiind, prezenta exceptie urmează a fi respinsă ca inadmisibilă, deoarece, potrivit art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, „Sesizările trebuie făcute în formă scrisă si motivate".

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 350 si art. 160b din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Andrei Chiseliovîn Dosarul nr. 3.205/117/2008 al Curtii de Apel Cluj - Sectia penală si de minori.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 noiembrie 2009.

 

PRESEDINTE, ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.497 din 10 noiembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 394 alin. 1 lit. e) din Codul de procedură penală

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 394 alin. 1 lit. e) din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Mihai Florin Radavoi în Dosarul nr. 1.909/190/2009 al Judecătoriei Bistrita.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 11 iunie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 1.909/190/2009, Judecătoria Bistrita a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 394 alin. 1 lit. e) din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Mihai Florin Radavoi în dosarul de mai sus.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile legale mentionate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2), ale art. 21 alin. (1) si (2) si ale art. 124, deoarece permite accesul la justitie numai persoanelor implicate într-o cauză penală în care s-a pronuntat achitarea, condamnarea sau încetarea procesului penal de către instanta de judecată, si nu si cetătenilor care sunt implicati în cauze de natura celor prevăzute de art. 278 si art. 2781 din Codul de procedură penală. De altfel, chiar prin Decizia nr. XVII din 19 martie 2007, Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile Unite, admitând recursul în interesul legii, a statuat că este inadmisibilă o cerere de revizuire formulată împotriva unei hotărâri judecătoresti definitive pronuntate în temeiul art. 2781 alin. 8 lit. a) si b) din Codul de procedură penală.

Judecătoria Bistrita opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, sens în care face trimitere la jurisprudenta în materie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 394 alin. 1 lit. e) cu denumirea marginală Cazurile de revizuire din Codul de procedură penală, care au următorul continut: „Revizuirea poate fi cerută când: [...]

e) când două sau mai multe hotărâri judecătoresti definitive nu se pot concilia."

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că o problemă similară a fost supusă controlului său si dezlegată prin Decizia nr. 1.232 din 20 decembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 4 februarie 2008, prilej cu care, pronuntându-se asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 393 alin. 1 si ale art. 394 alin. 2 din Codul de procedură penală, instanta de contencios constitutional a statuat că revizuirea se poate exercita numai în anumite cazuri, strict si limitativ prevăzute de legiuitor, fapt determinat de caracterul acesteia de cale extraordinară de atac si nu împiedică părtile interesate de a apela la instantele judecătoresti, de a fi apărate, de a promova căile de atac ordinare prevăzute de lege si de a se prevala de garantiile procesuale care conditionează un proces echitabil. [...] Posibilitatea exercitării căii de atac extraordinare a revizuirii reprezintă o garantie în plus a eliminării pericolului neîndreptării erorilor judiciare, în concordantă cu imperativele dreptului la un proces echitabil, iar nu o încălcare a acestui drept. [...]

De altfel, revizuirea constituie o cale extraordinară de atac, reglementată de legiuitor în temeiul prerogativelor acordate acestuia de prevederile art. 126 alin. (2) din Constitutie, republicată, potrivit cărora «Competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege». Aceste dispozitii constitutionale conferă legiuitorului competenta exclusivă de a stabili procedura de judecată si îl îndrituiesc pe acesta ca, în considerarea unor situatii deosebite, să stabilească reguli speciale de procedură, precum si modalităti de exercitare a drepturilor procesuale, asa cum este si cazul reglementării exprese si limitative a cazurilor în care poate fi promovată revizuirea, precum si a conditiilor în care poate fi exercitată această cale de atac.

Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, considerentele deciziei mai sus mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 394 alin. 1 lit. e) din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Mihai Florin Radavoi în Dosarul nr. 1.909/190/2009 al Judecătoriei Bistrita.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 noiembrie 2009.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Sănătate Publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 alin. (1) si al art. 6 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, precum si al punctelor 25 si 27-32 din anexa nr. 2 la Legea nr. 329/2009,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Institutul National de Sănătate Publică, denumit în continuare Institutul, institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătătii, prin comasare prin fuziune a Institutului de Sănătate Publică Bucuresti cu Institutul de Sănătate Publică „Prof. Dr. luliu Moldovan" Cluj-Napoca, Institutul de Sănătate Publică lasi, Institutul de Sănătate Publică „Prof. dr. Leonida Georgescu" Timisoara, Centrul de Sănătate Publică Târgu Mures si cu Centrul de Sănătate Publică Sibiu, care se desfiintează.

(2) Institutul are sediul în municipiul Bucuresti, str. dr. Leonte nr. 1-3, sectorul 5.

Art. 2. - Institutul are ca scop:

a) prevenirea, supravegherea si controlul bolilor transmisibile si netransmisibile;

b) monitorizarea stării de sănătate;

c) promovarea sănătătii si educatia pentru sănătate;

d) evaluarea sănătătii ocupationale;

e) monitorizarea sănătătii în relatie cu mediul;

f) elaborarea reglementărilor în domeniul sănătătii publice;

g) asigurarea managementului sănătătii publice;

h) dezvoltarea serviciilor de sănătate publică specifice.

Art. 3. - Pentru îndeplinirea scopurilor prevăzute la art. 2, Institutul exercită următoarele atributii generale:

a) asigură îndrumarea tehnică si metodologică a retelei de sănătate publică, în functie de domeniul de competentă;

b) participă la elaborarea strategiilor si politicilor din domeniul de competentă;

c) elaborează proiecte de acte normative, norme, metodologii si instructiuni privind domeniile specifice din cadrul sănătătii publice;

d) efectuează expertize, oferă asistentă tehnică si realizează servicii de sănătate publică, la solicitarea unor persoane fizice sau juridice;

e) supraveghează starea de sănătate a populatiei, bolile transmisibile si netransmisibile, pentru identificarea problemelor de sănătate comunitară;

f) asigură sistemul de supraveghere epidemiologică, precum si de alertă precoce si răspuns rapid si participă la schimbul de informatii în cadrul retelei europene de supraveghere epidemiologică în domeniul bolilor transmisibile;

g) participă la efectuarea de investigatii epidemiologice de teren, din proprie initiativă, la solicitarea Ministerului Sănătătii sau a autoritătilor locale de sănătate publică;

h) elaborează metodologia, instrumentele si indicatorii de monitorizare si evaluare a serviciilor si programelor de sănătate publică, de promovare a sănătătii si de educatie pentru sănătate;

i) participă la procesul de învătământ medical de specializare si perfectionare în domeniile specifice din cadrul sănătătii;

j) desfăsoară activităti de cercetare-dezvoltare în domeniul sănătătii publice si al managementului sănătătii publice;

k) colectează, analizează si diseminează date statistice privind sănătatea publică;

l) asigură existenta unui sistem informational si informatic integrat pentru managementul sănătătii publice;

m) asigură activitatea economico-financiară, administrativă si juridică a Institutului si a centrelor nationale si regionale de sănătate publică atât prin personalul propriu, cât si prin personalul de specialitate preluat de la Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti, institutie care se desfiintează, în conditiile legii.

Art. 4. - (1) Activitatea Institutului la nivel teritorial se realizează prin 3 centre nationale si 6 centre regionale de sănătate publică, organizate în structura acestuia, fără personalitate juridică.

(2) Centrele nationale, care asigură coordonarea profesională specifică pe plan national a Institutului, sunt:

a) Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT);

b) Centrul National de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar (CNMRMC);

c) Centrul National de Evaluare si Promovare a Stării de Sănătate (CNEPSS).

(3) Centrele regionale de sănătate publică, care asigură coordonarea si executia profesională la nivel regional a Institutului, sunt:

a) Centrul Regional de Sănătate Publică Bucuresti (CRSPB);

b) Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj (CRSPC);

c) Centrul Regional de Sănătate Publică lasi (CRSPI);

d) Centrul Regional de Sănătate Publică Timisoara (CRSPT);

e) Centrul Regional de Sănătate Publică Târgu Mures (CRSPM);

f) Centrul Regional de Sănătate Publică Sibiu (CRSPS).

Art. 5. - (1) Structura organizatorică a Institutului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


(2) Regulamentul de organizare si functionare al Institutului se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. - (1) În cadrul Institutului functionează un consiliu de coordonare format din 11 membri, care are rolul de a aproba principalele directii de actiune în domeniile de strategie, organizare si functionare a Institutului.

(2) Presedintele si membrii consiliului de coordonare prevăzut la alin. (1) sunt numiti prin ordin al ministrului sănătătii si nu sunt remunerati.

Art. 7. - (1) Conducerea executivă a Institutului este asigurată de un director general si de un director general adjunct economic.

(2) Directorul general trebuie să fie cadru universitar sau medic primar în domeniile sănătate publică, epidemiologie sau igienă.

(3) Directorul general este ordonator de credite si reprezintă Institutul în raporturile cu celelalte autorităti publice, cu persoanele juridice si fizice din tară si din străinătate, precum si în justitie.

(4) Conducerea executivă a centrelor nationale este asigurată de câte un director.

(5) Conducerea executivă a centrelor regionale este asigurată de câte un director coordonator.

(6) Functiile de conducere ale Institutului se ocupă prin concurs organizat conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 8. - Atributiile directorului general si ale directorilor, precum si ale directorului general adjunct economic si ale consiliului de coordonare sunt prevăzute în Regulamentul de organizare si functionare al Institutului.

Art. 9. - (1) În termenul prevăzut la art. 8 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, Institutul National de Sănătate Publică preia în administrare, pe bază de protocol de predare-preluare, clădirile, terenurile si toate celelalte bunuri aflate în proprietatea publică a statului si în administrarea Institutului de Sănătate Publică Bucuresti, Institutului de

Sănătate Publică „Prof. Dr. luliu Moldovan" Cluj-Napoca, Institutului de Sănătate Publică lasi, Institutului de Sănătate Publică „Prof. Dr. Leonida Georgescu" Timisoara, Centrului de Sănătate Publică Târgu Mures si Centrului de Sănătate Publică Sibiu. După semnarea protocoalelor mentionate si finalizarea procesului de reorganizare, inventarul bunurilor din domeniul public al statului va fi actualizat, cu mentionarea datelor de identificare a acestora si precizarea numerelor de identificare MFP

(2) Institutul preia, pe bază de protocol de predare-preluare, personalul de specialitate din cadrul Centrului National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti, care asigură alături de personalul propriu activitatea economico-financiară, administrativă si juridică a Institutului si a centrelor nationale si regionale de sănătate publică, în conditiile legii.

(3) Patrimoniul Institutului National de Sănătate Publică se stabileste pe baza bilantului contabil de închidere la data predării/preluării însotit de celelalte anexe potrivit metodologiei existente, întocmite de institutiile care se desfiintează: Institutul de Sănătate Publică Bucuresti, Institutul de Sănătate Publică „Prof. Dr. luliu Moldovan" Cluj-Napoca, Institutul de Sănătate Publică lasi, Institutul de Sănătate Publică „Prof. Dr. Leonida Georgescu" Timisoara, Centrul de Sănătate Publică Târgu Mures si Centrul de Sănătate Publică Sibiu, precum si a protocoalelor de predare-primire întocmite în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 10. - Cheltuielile curente si de capital ale Institutului se finantează integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii, conform legii.

Art. 11. - (1) Institutul functionează cu un număr maxim de 532 de posturi, finantate integral de la bugetul de stat.

(2) Încadrarea în numărul de posturi prevăzut la alin. (1) se realizează în termen de maximum 60 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Personalul Institutului este format din personal contractual si este salarizat potrivit prevederilor legale în vigoare privind salarizarea personalului în sectorul bugetar. La preluarea personalului se va avea în vedere respectarea întocmai a dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 329/2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii, interimar,

Adriean Videanu

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.414.

 

ANEXĂ)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Institutului National de Sănătate Publică

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (1) si (5) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (1), după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 111, cu următorul cuprins:

„111. urmăreste, în baza normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului sănătătii, examinarea, testarea si controlul dispozitivelor medicale, precum si evaluarea performantelor dispozitivelor medicale, în conditiile prevăzute de lege;".

2. La articolul 4 alineatul (î), după punctul 14 se introduc cinci noi puncte, punctele 141-145, cu următorul cuprins:

„141. aprobă, la propunerea Agentiei Nationale a Medicamentului Bucuresti, norme, instructiuni si alte reglementări cu caracter obligatoriu vizând asigurarea calitătii, eficacitătii si sigurantei medicamentelor de uz uman;

142. supraveghează si controlează, prin Agentia Natională a Medicamentului Bucuresti, calitatea medicamentelor de uz uman în procesul de fabricatie si în toate situatiile în care există alerte privind calitatea si efectul acestora, elaborarea si editarea anuală a Nomenclatoruluimedicamentelorde uz uman;

143. urmăreste eliberarea certificatului de bună practică de fabricatie ca urmare a evaluării făcute de inspectorii Agentiei Nationale a Medicamentului Bucuresti;

144. asigură, prin intermediul Registrului National al Donatorilor Voluntari de Celule Stern Hematopoietice, coordonarea si controlul activitătii de donare de celule stern hematopoietice periferice si centrale, crearea si gestionarea unei baze de date informatice pe teritoriul Românieiprivind persoanele fizice care si-au dat acceptul pentru a dona celule stern, precum si interconectarea obligatorie cu organismele similare internationale;

145. urmăreste elaborarea strategiei nationale antidrog, a planului de actiune si a modului de aplicare a acestora;".

3. La articolul 4 alineatul (1), după punctul 19 se introduc patru noi puncte, punctele 191-194, cu următorul cuprins:

„191. coordonează programele de specializare prin rezidentiat, în specialitătile prevăzute în nomenclatorul de specialităti medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală, desfăsurate în centre universitare si unităti sanitare acreditate, pe baza curriculumurilor aprobate de Ministerul Sănătătii si de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării;

192. asigură coordonarea la nivel national a pregătirii teoretice si practice de rezidentiat si în a doua specialitate a medicilor, medicilor dentisti si farmacistilor, inclusiv editarea carnetelor de monitorizare a activitătii rezidentilor;

193. asigură împreună cu alte institutii din domeniu elaborarea si implementarea curriculumurilor de pregătire în specialitate a medicilor, medicilor dentisti si farmacistilor si a curriculumurilor programelor de studii complementare, în vederea obtinerii atestatelor de către medici, medici dentisti si farmacisti;

194. asigură organizarea si desfăsurarea examenelor de promovare si evaluare profesională a medicilor, medicilor dentisti, farmacistilor, biologilor, biochimistilor, chimistilor, asistentilor medicali si moaselor;".

4. La articolul 13, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Numărul maxim de posturi este de 264, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului."

5. La articolul 14, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Organigrama si statele de functii pentru institutiile din subordinea Ministerului Sănătătii se aprobă prin ordin de către ministrul sănătătii."

6. Anexele nr. 1 si 2 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Încadrarea în numărul de posturi aprobat a personalului Ministerului Sănătătii, precum si al unitătilor la care s-a redus numărul de posturi se realizează întermen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiintarea Institutului National de Sănătate Publică, a Scolii Nationale de Sănătate Publică, Management si Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti si a Centrului National de Sănătate Mintală si Luptă Antidrog Bucuresti.

Art. III. - (1) Ministerul Sănătătii organizează concursuri si examene în vederea admiterii la rezidentiat si alte forme de pregătire profesională, ca activitate finantata integral din venituri proprii.

(2) Cheltuielile curente si de capital determinate de organizarea activitătii prevăzute la alin. (1) se suportă din taxele de înscriere la respectivele examene si concursuri.

(3) Ministerul Sănătătii preia pe bază de protocol disponibilul din contul Centrului National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti aferent activitătii preluate.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii, interimar,

Adriean Videanu

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.420.

 

ANEXA Nr. V)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Sănătătii

 


1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008)

 

LISTA

cuprinzând unitătile cu personalitate juridică aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătătii

 

A. UNITĂTI AFLATE ÎN SUBORDINEA MINISTERULUI SĂNĂTĂTII

I. Unităti finantate integral de la bugetul de stat:

1. directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, servicii publice deconcentrate*);

2. Institutul National de Sănătate Publică Bucuresti;

3. Institutul National de Medicină Sportivă Bucuresti;

4. Institutul National de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C. T. Nicolau" Bucuresti;

5. Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul Sănătătii Bucuresti;

6. Academia de Stiinte Medicale Bucuresti;

7. Agentia Natională de Transplant Bucuresti;

8. Oficiul Central de Stocare pentru Situatii Speciale Bucuresti;

9. Registrul National al Donatorilor Voluntari de Celule Stern Hematopoietice;

10. Agentia Natională a Medicamentului Bucuresti;

11. Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Bucuresti. Numărul maxim de posturi la unitătile prevăzute la pct. 1-11 este de 8.337, din care:

- Spitalul Tichilesti (leprozerie) - 28;

- medici rezidenti pe post - 295.

II. Unităti finantate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate:

1. Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu" Bucuresti;

2. Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricută" Cluj-Napoca;

3. Institutul National de Gerontologie si Geriatrie „Ana Aslan" Bucuresti;

4. Institutul de Pneumoftiziologie „Prof. Dr. Marius Nasta" Bucuresti;

5. Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului „Prof. Dr. Alfred Rusescu" Bucuresti;

6. Institutul National de Recuperare, Medicină Fizică si Balneoclimatologie Bucuresti;

7. Institutul National de Endocrinologie „O I. Parhon" Bucuresti;

8. Institutul National de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice „Prof. Dr. N. Paulescu" Bucuresti;

9. Institutul National de Neurologie si Boli Neurovasculare Bucuresti;

10. Institutul de Urgentă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C. C. Iliescu" Bucuresti;

11. Institutul Inimii de Urgentă pentru Boli Cardiovasculare „Nicolae Stăncioiu" Cluj-Napoca;

12. Institutul National de Boli Infectioase „Prof. Dr. Matei Bals" Bucuresti;

13. Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functională O.R.L. „Prof. Dr. Dorin Hociotă" Bucuresti;

14. Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara;

15. Institutul Clinic Fundeni Bucuresti;

16. Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca;

17. Institutul de Urgentă pentru Boli Cardiovasculare si Transplant Târgu Mures;

18. Institutul de Gastroenterologie si Hepatologie lasi;

19. Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. G. I. M. Georgescu" lasi;

20. Institutul Regional de Oncologie lasi;

21. Institutul Clinic de Boli Digestive si Transplant Hepatic Fundeni;

22. Institutul Clinic de Uronefrologie si Transplant Renal Fundeni;

23. Centrul de Cardiologie Craiova;

24. Centrul de Patologie Neuromusculară „Dr. Radu Horia" Vâlcele;

25. Centrul Medical Clinic de Evaluare si Recuperare pentru Copii si Tineri „Cristian Serban" Buzias;

26. Spitalul de Recuperare Neuropsihomotorie Dezna;

27. Spitalul de Recuperare Borsa;

28. Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix;

29. Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Sigurantă Stei;

30. Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Sigurantă Săpoca;

31. Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare;

32. Spitalul de Psihiatrie Zam;

33. Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Sigurantă Pădureni-Grajduri;

34. Spitalul de Psihiatrie Gătaia;

35. Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Sigurantă Jebel;

36. Spitalul Clinic de Psihiatrie „Socola" lasi;

37. Spitalul de Cardiologie Covasna;

38. Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică si Balneologie Eforie Nord;

39. Sanatoriul Balnear si de Recuperare Techirghiol;

40. Sanatoriul Balnear si de Recuperare Mangalia;

41. Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Busteni;

42. Sanatoriul de Nevroze Predeal;

43. Sanatoriul Balnear Slănic-Moldova;

44. Institutul National pentru Medicină Complementară si Alternativă Bucuresti „Prof. Dr. Florin Brătila" Bucuresti;

45. Statia Centrală de Transport Sanitar si Ambulantă Aeriană Bucuresti;

46. Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii „Dr. Nicolae Robănescu" Bucuresti.

Numărul maxim de posturi la unitătile prevăzute la pct. 1-46, precum si pentru unitătile sanitare publice din subordinea directiilor de sănătate publică este de 195.500.

Unitătile sanitare pot primi sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în conditiile legii.

III. Unităti finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat:

1. Institutul National de Medicină Legală „Mina Minovici" Bucuresti;

2. Institutul de Medicină Legală lasi;

3. Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca;

4. Institutul de Medicină Legală Timisoara;

5. Institutul de Medicină Legală Craiova;

6. Institutul de Medicină Legală Târgu Mures;

7. Centrul National de Sănătate Mintală si Luptă Antidrog Bucuresti.

Numărul maxim de posturi la unitătile prevăzute la pct. 1-7 este de 510.

B. UNITĂTI AFLATE SUB AUTORITATEA MINISTERULUI SĂNĂTĂTII:

1. Compania Natională „Unifarm" - S.A. Bucuresti;

2. Societatea Comercială „Sanevit 2003" - S.A. Arad;

3. Societatea Comercială „Antibiotice" - S.A. lasi.

C. UNITĂTI AFLATE ÎN COORDONAREA MINISTERULUI SĂNĂTĂTII:

1. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale „Victor Babes" Bucuresti;

2. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie „Cantacuzino" Bucuresti;

3. Scoala Natională de Sănătate Publică, Management si Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti.


*) În subordinea directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti functionează unităti cu personalitate juridică, finantate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum si serviciile de ambulantă, centrele de diagnostic si tratament, centrele medicale si ambulatoriile de specialitate.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea institutiilor publice din subordinea Ministerului Afacerilor Externe

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Redactia Publicatiilor pentru Străinătate, institutie publică de presă, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Externe, se desfiintează, ca urmare a comasării prin absorbtie, si se reorganizează ca directie, fără personalitate juridică, în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe.

(2) Personalul Redactiei Publicatiilor pentru Străinătate se preia, în limita a 42 de posturi, în cadrul Ministerului Afacerilor Externe si se încadrează, potrivit legii, pe categoriile de functii din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 2. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Agentia Natională de Control al Exporturilor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Externe, desfiintată ca urmare a comasării prin absorbtie, potrivit Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, se reorganizează ca directie generală, fără personalitate juridică, în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe.

(2) Toate atributiile Agentiei Nationale de Control al Exporturilor sunt preluate de Ministerul Afacerilor Externe, prin directia generală prevăzută la alin. (1), si sunt coordonate de un secretar de stat, post care se înfiintează în structura organizatorică a Ministerului Afacerilor Externe.

(3) Personalul Agentiei Nationale de Control al Exporturilor se preia de către Ministerul Afacerilor Externe.

(4) Personalul Agentiei Nationale de Control al Exporturilor va fi încadrat în limita a 20 de posturi, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de functii din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

(5) Încadrarea personalului Agentiei Nationale de Control al Exporturilor în numărul de posturi aprobat si pe noile functii din Ministerul Afacerilor Externe, precum si stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(6) Încetarea raporturilor de muncă ale personalului Agentiei Nationale de Control al Exporturilor, ca urmare a reorganizării, se face cu respectarea procedurilor legale aplicabile categoriei de personal din care face parte si a prevederilor legale privind protectia socială, pe baza criteriilor stabilite între conducerea Ministerului Afacerilor Externe si reprezentantii salariatilor sau, după caz, ai sindicatului, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(7) În absenta criteriilor stabilite potrivit alin. (6), la aplicarea măsurii de încetare a raporturilor de muncă se vor avea în vedere criteriile minimale prevăzute la art. 6 alin. (6) din Legea nr. 329/2009.

Art. 3. - (1) Institutul Diplomatic Român se reorganizează prin reducerea a 24 de posturi.

(2) Încadrarea personalului Institutului Diplomatic Român în numărul de posturi aprobat se realizează în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Încetarea raporturilor de muncă ale personalului Institutului Diplomatic Român, ca urmare a reorganizării, se face cu respectarea procedurilor legale aplicabile categoriei de personal din care face parte si a prevederilor legale privind protectia socială, pe baza criteriilor stabilite între conducerea Institutului Diplomatic Român si reprezentantii salariatilor sau, după caz, ai sindicatului, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) În absenta criteriilor stabilite potrivit alin. (3), la aplicarea măsurii de încetare a raporturilor de muncă se vor avea în vedere criteriile minimale prevăzute de art. 6 alin. (6) din Legea nr. 329/2009.

Art. 4. - Alineatul (1) al articolului 10 din Hotărârea Guvernului nr. 880/2005 privind organizarea si functionarea Institutului Diplomatic Român, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 17 august 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 10. - (1) Numărul maxim de posturi al Institutului Diplomatic Român este de 36. Posturile se ocupă pe bază de concurs. Comisia de concurs se stabileste prin ordin al ministrului afacerilor externe."

Art. 5. - (1) Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi" pentru Românii de Pretutindeni se reorganizează prin reducerea a 19 posturi.

(2) Încadrarea personalului Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi" pentru Românii de Pretutindeni în numărul de posturi aprobat se realizează în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Încetarea raporturilor de muncă ale personalului Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi" pentru Românii de Pretutindeni, ca urmare a reorganizării, se face cu respectarea procedurilor legale aplicabile categoriei de personal din care face parte si a prevederilor legale privind protectia socială, pe baza criteriilor stabilite între conducerea Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi" pentru Românii de Pretutindeni si reprezentantii salariatilor sau, după caz, ai sindicatului, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) În absenta criteriilor stabilite potrivit alin. (3), la aplicarea măsurii de încetare a raporturilor de muncă se vor avea în vedere criteriile minimale prevăzute la art. 6 alin. (6) din Legea nr. 329/2009.

Art. 6. - Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 12 februarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:


1. La articolul 2, după punctul 22 se introduc două noi puncte, punctele 221 si 222, cu următorul cuprins:

„221. coordonează, prin Directia Generală ANCEX, sistemul national de control al operatiunilor cu produse strategice, potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2004, controlul exporturilor pentru produsele cu dublă utilizare, potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dublă utilizare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 136/2007, precum si toate activitătile potrivit Legii nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, republicată;

222. editează reviste românesti, în limba română si în limbi străine, destinate difuzării peste hotare, si desfăsoară si alte activităti editoriale."

2. La articolul 5, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 5. - (1) Ministrul afacerilor externe este ajutat în activitatea sa de 6 secretari de stat, de Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului si de comisarul general pentru expozitii mondiale, numiti în conditiile legii."

3. La articolul 9, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Numărul maxim de posturi în M.A.E. este de 2.561, exclusiv demnitarii si cabinetul ministrului, din care 873 în centrala M.A.E., exclusiv demnitarii si cabinetul ministrului."

4. Articolul 17 se abrogă.

5. Anexele nr. 1 si 2 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. - Ministerul Afacerilor Externe preia patrimoniul institutiilor publice care se desfiintează, prevăzute la art. 1 si 2, pe bază de protocol de predare-primire, încheiat în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, care cuprinde mentiunile prevăzute la art. 8 alin. (5) din Legea nr. 329/2009.

Art. 8. - Hotărârea Guvernului nr. 331/1991 privind functionarea Redactiei Publicatiilor pentru Străinătate, cu modificările si completările ulterioare, nepublicată, si Hotărârea Guvernului nr. 920/2005 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Control al Exporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 19 august 2005, cu modificările ulterioare, se abrogă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe, interimar,

Cătălin Marian Predoiu

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.423.

 

ANEXA Nr. 1*)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 100/2004)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Afacerilor Externe

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.


ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 100/2004)

 

INSTITUTIILE

a căror finantare este asigurată si prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe

 

I. Institutii finantate de la bugetul de stat, prin Ministerul Afacerilor Externe: - Comisia Fulbright.

II. Institutii finantate din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat, prin Ministerul Afacerilor Externe:

1. Institutul Diplomatic Român (36 de posturi);

2. Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi" pentru Românii de Pretutindeni (70 de posturi).

III. Secretariate ale institutiilor finantate din fondurile Ministerului Afacerilor Externe, în cadrul numărului total de posturi aprobat acestuia:

1. Asociatia de Drept International si Relatii Internationale;

2. Asociatia Internatională de Studii Sud-Est Europene;

3. Casa Americii Latine.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Autostrada Nădlac-Arad"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Autostrada Nădlac-Arad", prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii se face din fonduri nerambursabile alocate de Comisia Europeană prin Fondul de coeziune în proportie de 85% si 15% de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, si din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programului de investitii publice aprobat potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2009.

Nr. 1.480.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea cu interzicerea temporară a exercitării activitătii Societătii Comerciale MIGO BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, Bucuresti, cod de înregistrare fiscală 14045240/1.07.2001, reprezenta legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în procesul-verbal al sedintei din data de 3 noiembrie 2009, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. IX.918 din 26 octombrie 2009 privind controlul efectuat la Societatea Comercială MIGO BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE -S.R.L., cu sediul în municipiul Sibiu, str. Paltinul nr. 16, parter, ap 2/7, judetul Sibiu, înmatriculată în registrul comertului cu nr. J32/455/24.03.2005, CUI 17400869, autorizată în baza Deciziei nr. 3.875 din 16 mai 2005, reprezentată legal prin dl Goia Dragos Vasile, în calitate de director executiv,

a constatat că:

1. Societatea nu are personal angajat, fiind încălcate astfel prevederile art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, faptă ce constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

2. Societatea nu a comunicat către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor numele si functia persoanei responsabile cu prevenirea si combaterea spălării banilor, si nici politicile si procedurile interne în materie de cunoastere a clientului, fiind astfel încălcate prevederile art. 5 alin. (10) si ale art. 6 alin. (4) dinNormele privind prevenirea si combatereaspălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008, coroborate cu prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, fapte ce constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fată de aceste motive, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, în sedinta din data de 3 noiembrie 2009, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât sanctionarea Societătii Comerciale MIGO BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L cu interzicerea temporară a exercitării activitătii, conform art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, drept care decide:

Art. 1. - In conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, se sanctionează Societatea Comercială MIGO - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Sibiu, str. Paltinul nr. 16, parter, ap 2/7, judetul Sibiu, înmatriculată în registrul comertului sub nr. J32/455/24.03.2005, CUI 17400869, autorizata în baza Deciziei nr. 3.875 din 16 mai 2005, reprezentată legal prin dl Goia Dragos Vasile, în calitate de director executiv, cu interzicerea temporară a exercitării activitătii până la data la care societatea va face dovada angajării de personal propriu si va comunica Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor numele, functia si responsabilitătile stabilite pentru persoana desemnată a avea atributii în aplicarea si respectarea prevederilor legale în vigoare privind combatereaspălării banilor si a finantării actelor de terorism, de la data publicării în MonitorulOficial al României, Partea I.

Art. 2. - Societatea prevăzută la art. 1 are obligatia să transmită către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor documentele din care să reiasă că sunt îndeplinite conditiile de autorizare cu privire la obligatia de a avea personal propriu angajat, din care să desemneze si persoana cu responsabilităti în aplicarea si respectarea prevederilor legale în vigoare privind combatereaspălării banilor si a finantării actelor de terorism, precum si politicile si mecanismele adecvate în materie de cunoastere a clientului, de raportare, de păstrare a evidentelor, de control intern, evaluare si gestionare a riscurilor, potrivit prevederilor art. 35 alin. (5) lit. h) din legea mai sus mentionată, măsură ce va fi îndeplinită în maximum 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - (1) Pe toată perioada de interzicere a activitătii societătii prevăzute la art. 1, brokerului de asigurare i se interzic desfăsurarea activitătii de negociere si încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistentă pe durata derulării contractelor în curs sau în legătură cu regularizarea daunelor, precum si desfăsurarea oricăror operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Brokerul de asigurare are obligatia să aducă la cunostinta clientilor săi interzicerea activitătii de asigurare, în termen de cel mult 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 4. - Societatea comercială MIGO BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L are obligatia ca în termen de 3 zile de la data primirii prezentei decizii să restituie societătilor de asigurare toate documentele de asigurare aflate în gestiunea acesteia.

Art. 5. -împotriva prezentei decizii societatea prevăzută la art. 1, prin reprezentantul său legal, poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicare, conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - Plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă pe timpul solutionării acesteia executarea măsurii sanctionatorii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2009.

Nr. 893.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale DIAS-BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 17 noiembrie 2009 prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale DIAS-BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială DIAS-BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul lasi, str. prof. A. Sesan nr. 34, bl. L3, et. 1, ap. 6, judetul lasi, nr. de ordine în registrul comertului J22/1485/28.09.2009, cod unic de înregistrare 26033850/28.09.2009, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2009.

Nr. 900.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.