MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 848/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 848         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 8 decembrie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.421. - Hotărâre privind înfiintarea, organizarea si functionarea Scolii Nationale de Sănătate Publica, Management si Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            2.100/968/1.737. - Ordin al ministrului finantelor publice, al ministrului dezvoltării regionale si locuintei si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, interimar, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE

 

            Rectificări la:

             - Norma nr. 19/2009 pentru modificarea si completarea Normei nr. 11/2007;

             - Instructiunile pentru aplicarea prevederilor cap. IV „Măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare" din Legea nr. 329/2009

 

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Scolii Nationale de Sănătate Publică, Management si Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 alin. (1) si al art. 6 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, precum si al pct. 55 din anexa nr. 1 si, respectiv, al pct. 25 din anexa nr. 2 la Legea nr. 329/2009,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Scoala Natională de Sănătate Publică, Management si Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti, denumită în continuare SNSPMPDSB, prin comasarea prin fuziune a Scolii Nationale de Sănătate Publică si Management Sanitar Bucuresti cu Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti, care se desfiintează.

(2) SNSPMPDSB este institutie publică cu personalitate juridică română, specializată în domeniul sănătătii publice, administratiei si managementului sanitar, cu sediul în municipiul Bucuresti, Str. Vaselor nr. 31, sectorul 2.

(3) SNSPMPDSB functionează în subordinea Universitătii de Medicină si Farmacie Carol Davila Bucuresti (UMF Carol Davila Bucuresti) si coordonarea Ministerului Sănătătii, având functii didactice, de cercetare stiintifică, de proiectare si de productie în domeniul sănătătii publice, administratiei si managementului sanitar.

(4) SNSPMPDSB acordă asistentă tehnică în domeniul sănătătii publice si al managementului sanitar si are rol de for tehnic si profesional pentru elaborarea propunerilor de strategii specifice sănătătii publice.

(5) SNSPMPDSB se finantează integral din venituri proprii.

 

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate si patrimoniul SNSPMPDSB

 

Art. 2. - (1) Patrimoniul Scolii Nationale de Sănătate Publică si Management Sanitar Bucuresti, precum si al Centrului National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti se transferă si se stabileste pe baza bilantului contabil de închidere la data predării/preluării, însotit de celelalte anexe potrivit metodologiei existente, întocmite de institutiile care se desfiintează, respectiv Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar Bucuresti (SNSPMS) si Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti, precum si a protocoalelor de predare-primire întocmite în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. În protocol se vor mentiona si disponibilitătile care se preiau din contul Centrului National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti, aferente activitătii preluate de SNSPMPDSB.

(2) După semnarea protocoalelor mentionate si finalizarea procesului de reorganizare, inventarul bunurilor din domeniul public al statului va fi actualizat, cu mentionarea datelor de identificare ale acestora si precizarea numerelor de identificare MFP, conform reglementărilor legale în vigoare.

(3) SNSPMPDSB preia toate drepturile si este tinută de toate obligatiile SNSPMS, potrivit reglementărilor legale si contractuale.

(4) SNSPMPDSB preia drepturile si este tinută de obligatiile Centrului National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti, potrivit reglementărilor legale si contractuale.

(5) SNSPMPDSB administrează bunuri proprietate publică si privată a statului, precum si alte bunuri dobândite în conditiile legii.

(6) Bunurile proprietate publică aflate în administrarea SNSPMPDSB, precum si cele dobândite din fonduri publice se evidentiază distinct în patrimoniul acesteia.

(7) Rezultatele cercetărilor efectuate si finalizate din fonduri publice sau din alte fonduri, concretizate în bunuri de orice fel, inclusiv drepturi de proprietate intelectuală, sunt bunuri dobândite cu titlu de proprietate sau în administrare, după caz, de SNSPMPDSB ori de Ministerul Sănătătii, dacă prin contracte nu se prevede altfel, si se înregistrează în evidenta contabilă ca active corporale sau necorporale, după caz, conform reglementărilor legale în vigoare.

(8) În exercitarea drepturilor sale, SNSPMPDSB detine si foloseste bunurile aflate în patrimoniul său si, după caz, dispune de acestea, în conditiile legii, în scopul realizării obiectelor sale de activitate, si beneficiază de rezultatele utilizării acestora.

Art. 3. - SNSPMPDSB, ca institutie specializată în domeniul sănătătii publice, administratiei si managementului sanitar, are ca obiect de activitate:

a) organizarea si desfăsurarea de cursuri în domeniul sănătătii publice, promovării sănătătii, administratiei si al managementului sanitar si perfectionarea personalului cu studii superioare, precum si a celui cu studii medii si postliceale, cu precădere din domeniul sanitar;

b) organizarea si desfăsurarea cursurilor de atestat, cursurilor de scurtă durată si a altor cursuri specifice din domeniul sănătătii publice, promovării sănătătii, managementului sanitar, cu precădere pentru personalul ce lucrează în domeniul sanitar, inclusiv în administratia publică sanitară si comunitară, la nivel central si local;

c) organizarea si desfăsurarea de cursuri postuniversitare si de masterat, inclusiv în parteneriat cu institutii de profil nationale si internationale; programele specifice ciclurilor de studii de masterat se supun evaluării externe, în vederea acreditării de către Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Superior;

d) formarea si perfectionarea functionarilor publici, cu precădere din sistemul sanitar si al asigurărilor sociale de sănătate;

e) educatia continuă, formarea de formatori, gestionarea si derularea programelor de studii complementare pentru personalul din domeniul sanitar, inclusiv pentru obtinerea de atestate;

f) desfăsurarea de activităti de cercetare-dezvoltare în domeniul sănătătii publice, al promovării sănătătii si al managementului în sănătate;

g) desfăsurarea de activităti aferente programelor nationale de sănătate si activităti de analiză, evaluare si monitorizare a serviciilor de sănătate decontate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate;

h) sprijin tehnic si metodologic pentru asistenta medicală comunitară, inclusiv prin desfăsurarea, după caz, de activităti de cercetare specifice programelor nationale de asistentă medicală comunitară;

i) desfăsurarea de activităti de editare si tipărire a publicatiilor de specialitate;

j) alte activităti conexe decise de Consiliul director.

Art. 4. - Pentru realizarea obiectului său de activitate, SNSPMPDSB are următoarele atributii principale:

a) derulează activităti de educatie medicală si perfectionare în domeniul sănătătii publice si al managementului sanitar;

b) desfăsoară activităti de formare si învătământ, conform obiectului său de activitate, eliberând, după caz, în baza prevederilor legale, certificate de absolvire. Diplomele de masterat se eliberează împreună cu UMF Carol Davila Bucuresti, conform reglementărilor legale în vigoare;

c) desfăsoară activităti de cercetare-dezvoltare în domeniul sănătătii publice, al promovării sănătătii si al managementului în sănătate si acordă asistentă tehnică în domeniul sănătătii publice, al promovării sănătătii si al managementului serviciilor de sănătate;

d) evaluează programele de sănătate la nivelul populatiei si al furnizorilor de servicii de sănătate;

e) măsoară si evaluează calitatea serviciilor medicale, inclusiv investigarea satisfactiei pacientilor si a furnizorilor de servicii medicale;

f) evaluează activitatea clinică a spitalelor, pe baza datelor privind pacientii externati, validează si îmbunătăteste sistemul de clasificare a pacientilor pe grupe de diagnostice, propune modificarea valorilor relative asociate grupelor de diagnostice;

g) analizează si evaluează activitătile furnizorilor de servicii de sănătate, pe baza datelor la nivel de pacient, procesează si analizează datele privind activitatea furnizorilor de servicii de sănătate pentru diverse programe, studii si cercetări;

h) dezvoltă criterii de performantă si de calitate pentru furnizorii de servicii de sănătate si colectează electronic date privind pacientii externati, clasifică pacientii externati pe grupe de diagnostice, monitorizează activitătile spitalelor, pe baza datelor clinice raportate, calculează costurile si valorile relative privind grupele de diagnostice, propune variante alternative privind tarifele pe grupe de diagnostice;

i) asigură servicii specifice, pe baza contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate;

j) elaborează, în domeniul asistentei medicale comunitare, împreună cu institutiile abilitate de la nivel central si local, programe de interventii prioritare la nivel national, judetean si local si contribuie la formarea personalului care lucrează în reteaua de asistentă medicală comunitară integrată;

k) fundamentează cheltuielile de functionare, negociază si stabileste taxe, tarife si preturi pentru serviciile si produsele furnizate;

l) efectuează, după caz, importul sau achizitia de echipamente, piese de schimb, materiale consumabile, tehnologii sau licente necesare pentru realizarea obiectelor sale de activitate;

m) asigură functionarea unui sistem de protectie a persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

n) asigură dezvoltarea si functionarea pe baze economice a propriei edituri;

o) organizează si desfăsoară cursuri universitare si postuniversitare de profil;

p) monitorizează si evaluează, la solicitarea Ministerului Sănătătii, conform criteriilor si standardelor de acreditare, programele educationale organizate si desfăsurate pentru dezvoltarea profesională continuă a fiecărei categorii de personal din sistemul sanitar;

q) organizează si desfăsoară programe de perfectionare pentru toate categoriile de personal din sistemul sanitar;

r) gestionează si derulează programele de studii complementare pentru obtinerea de atestate de către personalul sanitar;

s) elaborează si actualizează criteriile si standardele de acreditare a formatorilor si propune Ministerului Sănătătii acreditarea formatorilor si a formatorilor de formatori, conform reglementărilor legale în vigoare;

s) eliberează diplome, certificate, adeverinte si alte documente specifice care atestă absolvirea programelor de perfectionare si, respectiv, de dezvoltare profesională continuă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 5. - (1) SNSPMPDSB desfăsoară activitate de învătământ postuniversitar si de masterat în cadrul UMF Carol Davila Bucuresti, în baza principiului autonomiei universitare, si este autorizată provizoriu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, urmând a face demersurile legale în vederea acreditării, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare, de către Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Superior.

(2) Pe perioada functionării în regim de autorizare provizorie, SNSPMPDSB este autorizată să desfăsoare cursuri postuniversitare si de masterat, în conditiile legii, în specializarea sănătate publică, management sanitar si administratie sanitară.

Art. 6. - SNSPMPDSB asigură formarea si perfectionarea functionarilor publici din sistemul sanitar si al asigurărilor de sănătate, conform obligatiei prevăzute în legislatia aplicabilă functionarilor publici, fiind abilitată si recunoscută în acest sens.

Art. 7. - (1) SNSPMPDSB desfăsoară activităti aferente programelor nationale de sănătate, finantate de la bugetul Ministerului Sănătătii, si activităti de analiză, evaluare si monitorizare a serviciilor de sănătate decontate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate.

(2) Activitătile prevăzute la alin. (1) se pot realiza prin negociere directă, pe bază de contracte încheiate cu Ministerul Sănătătii si, respectiv, cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate, conform reglementărilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL III

Structura si finantarea SNSPMPDSB

 

Art. 8. - (1) În structura SNSPMPDSB functionează Catedra de management si administratie sanitară, Centrul de formare în domeniul sănătătii publice, administratiei si managementului serviciilor de sănătate pentru personalul din sistemul sanitar, Centrul de management al serviciilor de sănătate, Centrul de cercetare si evaluare a serviciilor de sănătate, Centrul national de promovare a sănătătii, Centrul national de educatie continuă a medicilor, medicilor dentisti si farmacistilor si Centrul national de dezvoltare profesională a asistentilor medicali generalisti, a asistentilor medicali, a moaselor si a celorlalte categorii de personal medical asimilate acestora.

(2) SNSPMPDSB are normate 15 posturi de personal didactic sau cu grad stiintific echivalent, pentru primii 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, iar ulterior, în functie de necesităti, numărul acestor posturi se va stabili cu aprobarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, conform reglementărilor legale in vigoare.

Art. 9. - (1) SNSPMPDSB functionează ca institutie finantată din venituri proprii, dobânzi, donatii, sponsorizări si taxe percepute în conditiile legii de la persoane fizice si juridice, române sau străine, si din alte surse, potrivit legii.

(2) Veniturile proprii se realizează pe baza contractelor încheiate cu persoane juridice sau fizice, după caz, din tarife aferente produselor si serviciilor furnizate, din alte surse de venituri, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL IV

Organele de conducere ale SNSPMPDSB si atributiile acestora

 

Art.10. - (1) Conducerea SNSPMPDSB este asigurată de directorul general, care este ordonator de credite, în conditiile legii, si de Consiliul director.

(2) Consiliul director are în componentă 7 membri: 2 reprezentanti ai Ministerului Sănătătii, 2 reprezentanti ai Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, 2 reprezentanti ai UMF Carol Davila si directorul general.

(3) Directorul general SNSPMPDSB este de drept presedintele Consiliului director.

(4) Membrii Consiliului director al SNSPMPDSB sunt desemnati de institutiile mentionate la alin. (2) pentru un mandat

de 4 ani; mandatul încetează prin revocarea celor care i-au numit, expirare a mandatului, demisie si deces.

(5) Pentru activitatea desfăsurată în calitate de membri ai Consiliului director, acestia au dreptul la o indemnizatie lunară, stabilită de Consiliul director, în conditiile legii.

Art. 11. -(1) Directorul general al SNSPMPDSB este numit de rectorul UMF Carol Davila pentru un mandat de 4 ani si este membru de drept în Senatul UMF Carol Davila.

(2) Persoana care ocupă functia de director general al SNSPMPDSB trebuie să îndeplinească următoarele conditii minimale:

a) să aibă vechime de minimum 5 ani în functii de conducere în sistemul sanitar;

b) să aibă grad de profesor universitar în management sanitar cu o vechime de minimum 7 ani în învătământul superior;

c) alte conditii specifice stabilite de către Consiliul director.

(3) Directorul general este ales din rândul cadrelor didactice ale SNSPMPDSB de către personalul didactic si de cercetare al acestuia, precum si de către conducătorii Centrului de formare postuniversitară în domeniul sănătătii publice, administratiei si managementului serviciilor de sănătate, Centrului de management al serviciilor de sănătate, Centrului de cercetare si evaluare a serviciilor de sănătate, Centrului national de promovare a sănătătii si ai Centrului de sănătate publică si management al serviciilor de sănătate pentru persoane cu studii medii si postliceale din domeniul sănătătii publice si private.

(4) Alegerile au loc la termenele si în conditiile stabilite de carta UMF Carol Davila din Bucuresti, potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

(5) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, directorul general al SNSPMS îsi continuă mandatul în calitate de director general al SNSPMPDSB, până la momentul organizării alegerilor.

Art. 12. - (1) Consiliul director are, în principal, următoarele atributii:

a) aprobă regulamentul propriu cu privire la desfăsurarea studiilor si a cercetării stiintifice, având în vedere Carta UMF Carol Davila Bucuresti;

b) avizează modificarea organigramei, statului de functii si a structurii de personal ale SNSPMPDSB, înfiintarea, desfiintarea si comasarea structurilor functionale ale SNSPMPDSB, propuse de către directorul general;

c) aprobă procedurile de asigurare internă a calitătii programelor de formare;

d) aprobă strategia de dezvoltare a SNSPMPDSB, în concordantă cu strategia generală în domeniul propriu de activitate;

e) aprobă programul anual de cercetare-dezvoltare,

f) analizează si avizează proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al SNSPMS, în vederea aprobării conform reglementărilor legale;

g) analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investitiile care urmează a fi realizate de SNSPMPDSB, în conformitate cu programele de dezvoltare adoptate, finantate din surse proprii ori din credite bancare;


h) răspunde pentru modul de administrare a întregului patrimoniu, pentru integritatea acestuia, precum si pentru modul de utilizare a mijloacelor financiare ale institutiei, potrivit legii;

i) propune taxele si tarifele pentru produsele si serviciile furnizate, în conformitate cu dispozitiile legii, precum si normativele de cheltuieli privind dotarea cu autoturisme si consumul de carburanti, costurile pentru convorbiri telefonice si nivelul cheltuielilor pentru actiuni de protocol;

j) aprobă orice alte hotărâri si dispune măsuri privind activitatea SNSPMS, cu exceptia celor date, potrivit legii, în competenta altor organe.

(2) În primul trimestru al fiecărui an, Consiliul director prezintă Ministerului Sănătătii si UMF Carol Davila Bucuresti un raport asupra activitătii desfăsurate în anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul în curs.

Art. 13. - Pentru realizarea obiectului de activitate si pentru functionarea SNSPMPDSB, Senatul UMF Carol Davila Bucuresti aprobă:

a) strategia generală si planul de cercetare al SNSPMPDSB;

b) planul de învătământ al SNSPMPDSB;

c) metodologia si conditiile pentru admiterea studentilor;

d) procedurile de asigurare internă a calitătii programelor de formare;

e) intrarea SNSPMPDSB în parteneriate cu alte institutii de învătământ, potrivit legii;

Art. 14. - Atributiile directorului general al SNSPMPDSB sunt următoarele:

a) concepe dezvoltarea strategică a SNSPMPDSB, urmăreste, exercită si răspunde de aplicarea legilor, Cartei si hotărârilor Senatului;

b) coordonează si controlează functionarea structurilor din subordine;

c) propune ordinea de zi si conduce dezbaterile Consiliului director;

d) angajează si eliberează din functie personalul didactic si de cercetare, în conformitate cu prevederile legale;

e) angajează si eliberează din functie personalul administrativ;

f) este ordonator de credite, în conditiile legii;

g) reprezintă SNSPMPDSB în relatia cu tertii. Pentru reprezentarea SNSPMPDSB în activitătile curente sau în caz de indisponibilitate temporară a directorului general, rectorul UMF Carol Davila Bucuresti poate mandata o altă persoană, cu caracter temporar sau permanent, pentru una sau mai multe activităti;

h) alte atributii, date în competenta sa de Consiliul director si Senatul UMF Carol Davila Bucuresti, în conditiile legii;

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 15. - (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se constituie Consiliul director, în conditiile legii.

(2) Până la constituirea noilor organe de conducere ale SNSPMPDSB, consiliul de administratie al SNSPMS îndeplineste rolul de consiliu director.

(3) Numărul maxim de posturi aprobat pentru SNSPMPDSB este de 108, care se asigură după cum urmează:

a) 86 de posturi de la SNSPMS;

b) 22 de posturi de la Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti.

(4) Posturile didactice mentionate în prezenta hotărâre vor fi scoase la concurs în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit dispozitiilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare.

(5) Cursurile de master în specializarea Management sanitar, aprobate pentru SNSPMS prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor institutiilor de învătământ superior si a specializărilor/programelor de studii universitare de licentă acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu organizate de acestea, cu modificările si completările ulterioare, se includ în programul de studii al SNSPMPDSB si se derulează de aceasta.

(6) Regulamentul de organizare si functionare, statutul, statul de functii si structura de personal ale SNSPMPDSB se aprobă de către Consiliul director al SNSPMPDSB în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(7) Organigrama SNSPMPDSB este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 16. - (1) SNSPMPDSB preia, pe bază de protocol de predare-preluare, personalul de specialitate din cadrul Centrului National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti, aferent activitătii preluate, în conditiile legii.

(2) Încadrarea personalului în numărul de posturi prevăzut la art. 15 alin. (3) se realizează în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conform reglementărilor legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii, interimar, Adriean Videanu

p. Ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar,

Cătălin Ovidiu Baba,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.421.

 

ANEXĂ

 

ORGANIGRAMA

Scolii Nationale de Sănătate Publică, Management si Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti

 

 

            Prin hotărâre a conducerii SNSPMPDSB, în cadrul centrelor si departamentelor se pot organiza compartimente/birouri pe specialităti.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 2.100 din 17 iunie 2009

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI LOCUINTEI

Nr. 968 din 19 noiembrie 2009

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI Sl PROTECTIEI SOCIALE

Nr. 1.737 din 25 noiembrie 2009

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, cu modificările ulterioare, ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE, aprobată prin Legea nr. 132/2009,

ministrul finantelor publice, ministrul dezvoltării regionale si locuintei si ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, interimar, emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE, aprobată prin Legea nr. 132/2009, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ordonatorii principali de credite ai autoritătilor administratiei publice centrale cu rol de agentii de implementare si cele în cadrul cărora functionează agentii de implementare, precum si celelalte institutii publice implicate vor urmări punerea în aplicare a prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

NORME

de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE

 

CAPITOLUL I

Definitii

 

Art. 1. - În sensul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) agentie de implementare înseamnă structura din cadrul administratiei publice centrale, responsabilă cu organizarea si desfăsurarea licitatiilor, în vederea selectării contractantului pentru contractele de servicii, furnizare si lucrări, negocierea si semnarea contractului cu acesta, precum si pentru monitorizarea contractelor, elaborarea si transmiterea cererilor de fonduri la Autoritatea de certificare si plată si de executare a plătilor;

b) autoritate de implementare înseamnă autoritatea din cadrul administratiei publice centrale sau locale, precum si unitătile subordonate ori aflate în coordonarea unei autorităti publice centrale si organizatii neguvernamentale nonprofit de utilitate publică, nominalizate în memorandumul/acordul de finantare, care detin întreaga responsabilitate pentru implementarea contractului, din cadrul componentei/ componentelor programului, din punct de vedere tehnic si în conditiile legii;

c) beneficiar înseamnă oricare dintre autoritătile sau entitătile mentionate limitativ la art. 2 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE, aprobată prin Legea nr. 132/2009, care beneficiază de rezultatele implementării proiectului si răspunde împreună cu autoritatea de implementare de implementarea tehnică a acestuia;

d) contributia financiară a beneficiarului reprezintă acea parte din valoarea proiectului, suportată de beneficiar în scopul realizării obiectivelor proiectului, reflectată în valorile absolute ale angajamentelor de cofinantare asumate, stipulate în anexele memorandumului/acordului de finantare „Prevederi speciale" si în fisele de proiect sectoriale, Standard Summary Project Fiches, sau în Acordul-cadru tripartit;

e) contractor reprezintă persoana juridică care în calitate de contractant/prestator/consultant/contractor sau antreprenor încheie un contract cu agentia de implementare, autoritatea de implementare si beneficiarul în scopul realizării obiectivelor proiectului;


f) inginer reprezintă persoana juridică sau fizică, după caz, care a încheiat un contract de asistentă tehnică cu agentia de implementare, autoritatea de implementare si beneficiar, si pe care îi reprezintă pe durata implementării unui contract de lucrări, asigurând supervizarea acestuia în conformitate cu conditiile generale de contract FIDIC;

g) memorandum/acord de finantare înseamnă documentul încheiat între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată României prin PHARE, aprobat printr-un act normativ intern;

h) contractant/prestator/consultant/contractor/furnizor reprezintă persoana juridică care se obligă, pe baza unor clauze si conditii contractuale, să livreze o marfă, un produs sau să presteze un anumit serviciu, în schimbul unei sume de bani convenite contractual;

i) antreprenor/executant reprezintă persoana juridică care se obligă, pe baza unor clauze si conditii contractuale, să execute lucrări în beneficiul altei persoane sau organizatii, în schimbul unei sume de bani convenite contractual;

j) autoritate contractantă reprezintă organismul responsabil pentru implementarea si derularea procedurii de achizitie, licitatie, contractare si efectuare de plăti eligibile, desemnat în memorandumurile de finantare/acordurile de finantare/deciziile Comisiei Europene;

k) acord-cadru de finantare reprezintă documentul semnat între agentia de implementare si beneficiarii proiectelor PHARE, care prevede suma necesară si perioada estimată pentru care sumele de la bugetul de stat vor înlocui sumele provenite de la bugetele locale, precum si conditiile de acordare si utilizare a finantării;

l) revendicare reprezintă, în conformitate cu conditiile generale aplicabile pentru contractele finantate din fonduri PHARE, instrumentul contractual care stă la baza justificării si determinării ulterioare a compensatiilor financiare la care un contractor poate fi îndreptătit potrivit prevederilor contractului si al cărui cuantum financiar poate fi stabilit, în functie de natura contractului, prin determinarea inginerului, prin hotărârile instantelor competente, prin Decizia Comisiei de adjudecare a disputelor sau prin hotărârile instantelor de arbitraj.

 

CAPITOLUL II

Alocarea sumelor de la bugetul de stat pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE

 

Art. 2. - În sensul prezentelor norme, sumele alocate de la bugetul de stat pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE sunt reprezentate de:

a) costuri aferente finalizării investitiei pentru contractele încheiate între agentiile de implementare si furnizorii de produse, prestatorii de servicii si executantii de lucrări, cu care acestia au încheiat contracte, care au fost reziliate, inclusiv costuri legate de relansarea procesului de achizitie, în vederea atingerii obiectivelor proiectelor, în baza unei justificări întemeiate;

b) finantarea costurilor suplimentare necesare semnării contractelor ca urmare a depăsirii bugetelor alocate initial;

c) finantarea costurilor declarate neeligibile din fondurile nerambursabile PHARE si cofinantare de la bugetul de stat, costuri necesare pentru finalizarea unor activităti si/sau furnizarea de bunuri după expirarea perioadei de implementare a proiectelor, prevăzute în memorandumurile/acordurile de finantare, sub conditia ca respectivele costuri să fie necesare finalizării obiectivelor proiectelor si să nu fie imputabile contractorului, aprecierea urmând a fi făcută de la caz la caz, în baza unei justificări întemeiate;

d) pretentii financiare ale firmelor contractate conform prevederilor contractuale, aprobate/acceptate în prealabil de autoritatea contractantă si/sau stabilite de comisia de adjudecare a disputelor, de instantele de arbitraj si/sau de judecată;

e) costuri suplimentare necesare finalizării lucrărilor din motive neimputabile contractorului, beneficiarului sau autoritătii de implementare si care nu pot fi acoperite de beneficiar, printr-o justificare temeinică;

f) costurile de asistentă si expertiză juridică si tehnică pentru arbitraj, procedura de solutionare a disputelor existente între părti si/sau judecată;

g) sumele necesare finantării proiectelor în cazul indisponibilitătii temporare a contributiei financiare a beneficiarilor prevăzuti la art. 2 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 161/2008, aprobată prin Legea nr. 132/2009, cu exceptia celor din cadrul administratiei publice centrale, unităti subordonate, în coordonarea acestora;

h) suplimentarea bugetelor contractelor de asistentă tehnică si supervizare pentru atingerea obiectivelor proiectelor, din motive neimputabile contractorului si beneficiarului, de la caz la caz, în baza unei justificări întemeiate;

i) cheltuieli neeligibile declarate de misiunile de audit/verificare, rezultate ca urmare a unor schimbări de natură legislativă sau de orice natură, neimputabile părtilor implicate în implementarea contractelor;

j) alte sume necesare continuării si finalizării proiectelor PHARE.

Art. 3. - (1) Contractele încheiate între agentiile de implementare si furnizorii de produse, prestatorii de servicii si executantii de lucrări la care se face referire la art. 2 lit. a) sunt contracte de lucrări, contracte de furnizare si contracte de servicii.

(2) Pentru contractele de lucrări, agentia de implementare încheie cu beneficiarul proiectului si cu autoritatea de implementare un acord-cadru de finantare în care vor fi stipulate responsabilitătile fiecărei părti pentru fiecare tip de activitate ce va fi derulată în vederea finalizării lucrărilor si îndeplinirii obiectivului proiectului; de asemenea, acordul de finantare va stipula modul de efectuare a plătilor de către agentia de implementare către beneficiarul proiectului pe fiecare tip de activitate; acest acord-cadru de finantare va fi anexă la hotărârea Guvernului prin care se vor aloca sumele necesare continuării si finalizării proiectului respectiv, conform art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 161/2008, aprobată prin Legea nr. 132/2009; activitătile ce urmează a fi implementate în vederea finalizării proiectului se vor decide în functie de stadiul si specificul proiectului în cauză; costurile care vor fi acoperite în această situatie sunt legate de:

a) pregătirea documentatiei de atribuire de către beneficiarul proiectului, pentru încredintarea contractului de servicii, în vederea realizării unei expertize tehnice si a unui studiu de fezabilitate care să evidentieze stadiul proiectului la momentul realizării expertizei, diferentele dintre documentatia initială si situatia de pe teren, lucrări executate si rest de executat, precum si să propună solutiile de interventie adecvate pentru continuarea lucrărilor; beneficiarul proiectului va parcurge etapele impuse de legislatia în vigoare privind achizitiile publice în vederea pregătirii documentatiei de atribuire, evaluare si atribuirea contractului de servicii;

b) contractul de servicii prevăzut la lit. a);


c) pregătirea documentatiei de atribuire de către beneficiarul proiectului, pentru încredintarea contractului de servicii, în vederea realizării proiectului tehnic în baza expertizei tehnice, a studiului de fezabilitate si a documentatiei de atribuire pentru încredintarea contractului de lucrări; de asemenea, în colaborare cu proiectantul desemnat, se vor întocmi documentatiile necesare în vederea obtinerii avizelor si acordurilor necesare; beneficiarul proiectului va parcurge etapele impuse de legislatia în vigoare privind achizitiile publice în vederea pregătirii documentatiei de atribuire, evaluare si atribuire a contractului de servicii;

d) contractul de servicii prevăzut la lit. c);

e) organizarea achizitiei publice în vederea atribuirii contractului de lucrări necesar pentru finalizarea proiectului;

f) organizarea achizitiei publice în vederea atribuirii contractului de servicii pentru asistentă tehnică pentru supervizarea lucrărilor;

g) contractul de servicii pentru asistentă tehnică pentru supervizarea lucrărilor prevăzute la lit. f);

h) contractul de lucrări prevăzut la lit. g).

(3) Pentru contractele de furnizare, costurile care sunt acoperite în această situatie sunt legate de:

a) pregătirea documentatiei de atribuire de către beneficiarul proiectului, pentru încredintarea contractului de servicii, în vederea realizării specificatiilor tehnice si a documentatiei de atribuire pentru încredintarea contractului de furnizare; beneficiarul proiectului parcurge etapele impuse de legislatia în vigoare privind achizitiile publice în vederea pregătirii documentatiei de atribuire, evaluare si atribuire a contractului de servicii;

b) contractul de servicii prevăzut la lit. a);

c) organizarea achizitiei publice în vederea atribuirii contractului de servicii prevăzut la lit. b);

d) organizarea achizitiei publice în vederea atribuirii contractului de furnizare necesar pentru finalizarea proiectului;

e) contractul de furnizare prevăzut la lit. d).

(4) Pentru contractele de servicii, costurile care sunt acoperite în această situatie sunt legate de:

a) pregătirea documentatiei de atribuire de către beneficiarul proiectului, în vederea realizării termenilor de referintă si a documentatiei de atribuire pentru încredintarea contractului de servicii. Beneficiarul proiectului va parcurge etapele impuse de legislatia în vigoare privind achizitiile publice în vederea pregătirii documentatiei de atribuire, evaluare si atribuire a contractului de servicii;

b) contractul de servicii prevăzut la lit. a);

c) organizarea achizitiei publice în vederea atribuirii contractului de servicii prevăzut la lit. b).

(5) Contractele încheiate între agentiile de implementare, beneficiari si autoritătile de implementare si contractanti, prestatorii de servicii si executantii de lucrări, care au fost reziliate si care urmează a fi finantate în temeiul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 161/2008, aprobată prin Legea nr. 132/2009, sunt cele pentru care au fost demarate activitătile în vederea atingerii obiectivelor proiectului finantat din fonduri comunitare si care pe parcursul implementării contractului au întâmpinat probleme care au condus la rezilierea acestuia si implicit la nefinalizarea proiectului, în măsura în care există o justificare temeinică a neîndeplinirii obiectivelor proiectelor.

(6) Alocarea sumelor este justificată prin importanta proiectelor si în scopul evitării emiterii de către Comisia Europeană a unei note de debit, în vederea recuperării în întregime a fondurilor PHARE cheltuite în cadrul proiectului initial.

Art. 4. - (1) Costurile suplimentare necesare semnării contractelor, ca urmare a depăsirii bugetelor alocate initial, prevăzute la art. 2 lit. b), se calculează si se aprobă în conditiile prevăzute în prezentul articol.

(2) Contractele finantate prin Programul PHARE se regăsesc în planurile de achizitii aferente fiecărei autorităti contractante/ agentii de implementare, în conformitate cu prevederile memorandumurilor/acordurilor/deciziei de finantare, iar modificarea/ actualizarea acestor planuri de achizitii se face doar cu aprobarea prealabilă a responsabilului cu autorizarea programului; în cele ce urmează, prin contracte se face referire exclusiv la contractele de achizitie publică incluse în planurile de achizitii bazate pe fisele de proiect aprobate de Comisia Europeană.

(3) Dacă la momentul calculării valorii estimate a contractului de achizitie publică aceasta depăseste suma disponibilă prevăzută în fisele de proiect, anexa la memorandumurile/ acordurile/decizia de finantare, autoritatea contractantă va avea dreptul de a lansa procedura de atribuire, pe baza surselor de finantare cumulate PHARE, bugetul de stat si bugetele beneficiarilor proiectelor; sursa de finantare suplimentară pentru contractul în cauză va fi asigurată din resursele bugetate la capitolul 80.01 „Actiuni generale economice, comerciale si de muncă", titlul „Alte transferuri", alineatul „Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilă", în bugetele proprii ale ordonatorilor principali de credite ai autoritătilor administratiei publice centrale cu rol de agentii de implementare sau în cadrul cărora functionează agentii de implementare, bugetele beneficiarilor de proiecte suportând această suplimentare fată de bugetul initial alocat.

(4) Oferta nu va fi în mod necesar considerată inacceptabilă în sensul prevederilor art. 36 alin. (1) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publică din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare, în situatia în care pretul acesteia depăseste valoarea estimată a contractului de achizitie publică, în conditiile în care valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru ducerea la îndeplinire a contractului respectiv poate fi suplimentată de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 161/2008, aprobată prin Legea nr. 132/2009.

(5) Dacă în urma procesului de evaluare a ofertelor se constată că toate ofertele care îndeplinesc criteriile de calificare si cerintele minime din caietul de sarcini depăsesc ca pret valoarea estimată a contractului de achizitie publică, comisia de evaluare va putea fie să declare ofertele ca fiind inacceptabile si să anuleze procedura de atribuire, fie să continue procedura de evaluare, în baza unei justificări care să expună motivele pentru care anularea procedurii initiale nu este oportună.

(6) În acest din urmă caz, comisia va înainta către conducătorul autoritătii contractante un referat motivat privind necesitatea suplimentării resurselor financiare alocate procedurii de atribuire.

(7) Pe baza referatului comisiei de evaluare, autoritatea contractantă va solicita ordonatorului principal de credite, în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 161/2008, aprobată prin Legea nr. 132/2009, sumele necesare pentru acoperirea de la bugetul de stat a fondurilor reprezentând diferenta dintre suma disponibilă în cadrul deciziei de finantare si pretul ofertei care întruneste atât criteriile de calificare, cât si cerintele din caietul de sarcini pentru a fi desemnată câstigătoare; în situatia nealocării de la bugetul de stat a sumelor necesare suplimentării resurselor financiare aferente procedurii de atribuire ca urmare a neaprobării finantării de către ordonatorul principal de credite, comisia de evaluare poate decide anularea procedurii de atribuire, aceasta urmând a fi reluată după identificarea sursei suplimentare de finantare.

(8) Autoritatea contractantă va înstiinta beneficiarii proiectelor cu privire la alocarea suplimentară de la bugetul de stat pentru completarea sumelor disponibile în bugetele acestora pentru cofinantarea proiectului în vederea respectării obligatiilor ce le revin.

Art. 5. - În situatia descrisă la art. 2 lit. c) se pot afla următoarele cazuri:

a) contracte pentru care, din diverse motive, ordinul de începere al lucrărilor a fost emis cu întârziere si, prin urmare, termenul de finalizare depăseste perioada de implementare, execution deadline, prevăzută în memorandumurile/acordurile/ decizia de finantare;

b) contractele de lucrări pentru care a fost extinsă prin act aditional, semnat de toate părtile contractante, perioada de executie a lucrărilor în baza determinării inginerului, emisă în urma revendicărilor contractorilor, iar extinderea depăseste perioada de implementare prevăzută în memorandumurile/ acordurile/decizia de finantare;

c) contractele de lucrări în care lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile contractuale si certificate de inginer după perioada de implementare prevăzută în memorandumurile/ acordurile/decizia de finantare, nefiind eligibile spre finantare din fonduri PHARE, dar susceptibile a fi plătite de agentia de implementare; suma aferentă lucrărilor executate după expirarea perioadei de implementare a memorandumurilor/ acordurilor/deciziei de finantare va fi certificată de inginerul responsabil cu supervizarea lucrărilor si va face obiectul unui act aditional la contractul de lucrări sau, după caz, la acordul-cadru tripartit, în vederea înlocuirii fondurilor PHARE cu fondurile alocate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 161/2008, aprobată prin Legea nr. 132/2009;

d) contractele pentru care lucrările sunt executate cu întârziere si pentru care au fost aplicate majorări de întârziere, în conformitate cu prevederile contractuale, urmând ca acestea să fie recuperate potrivit normelor legale în vigoare, Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autoritătile contractante pe parcursul licitării si implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA si PHARE finantate de Uniunea Europeană, aprobată prin Legea nr. 367/2007;

e) contractele de supervizare a unor lucrări, pentru acele servicii de supervizare executate în conformitate cu prevederile contractuale, care vor trebui plătite de agentia de implementare, în cazul în care fie contractul de lucrări în întregime a fost declarat neeligibil, fie numai o parte din lucrările executate de antreprenor a fost declarată neeligibilă; conformitatea serviciilor prestate de prestatori/consultanti cu prevederile contractuale poate fi certificată prin aprobarea rapoartelor de activitate si/sau, după caz, a foilor de prezentă ale expertilor de către beneficiar si autoritatea de implementare; prestatorii/consultantii nu sunt îndreptătiti la plata acestor servicii, dacă însăsi culpa lor a determinat neeligibilitatea lucrărilor efectuate;

f) contractele de servicii cu o componentă de furnizare, în cazul cărora componenta de servicii a fost finalizată în cadrul perioadei de implementare a contractului, dar componenta de furnizare a fost finalizată după expirarea perioadei de implementare a contractului sau a perioadei de executie a memorandumurilor/acordurilor/deciziei de finantare, contractantul fiind îndreptătit la plata echipamentelor furnizate cu întârziere; dovada furnizării produselor se face prin procesele-verbale de receptie/punere în functiune si/sau prin rapoartele de activitate ale contractantului aprobate de beneficiar si/sau de autoritatea de implementare, în care se mentionează furnizarea produselor respective; în aceste cazuri, agentia de implementare rămâne îndreptătită la încasarea majorărilor de întârziere;

g) contractele de servicii, pentru prestatiile realizate după expirarea perioadei de executie a memorandumurilor/ acordurilor/deciziei de finantare si ca atare neeligibile din fonduri PHARE, în cazul în care agentia de implementare sau, după caz, autoritatea de implementare nu a informat, din orice motive, contractantul să înceteze orice activitate după expirarea perioadei de executie a memorandumurilor/acordurilor/deciziei de finantare, contractantul respectiv fiind îndreptătit la plata prestatiilor sale, după deducerea corespunzătoare, dacă este cazul, a majorărilor de întârziere de către agentia de implementare.

Art. 6. - (1) Pretentiile financiare ale firmelor contractate prevăzute la art. 2 lit. d) sunt acoperite de la bugetul autoritătilor administratiei publice centrale cu rol de agentii de implementare sau în cadrul cărora functionează agentii de implementare, suplimentări ale bugetelor contractelor finantate prin fonduri PHARE sau din sume incluse în pretul contractelor pentru cheltuieli neprevăzute, în baza prevederilor art. 1 alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 161/2008, aprobată prin Legea nr. 132/2009, în situatia îndeplinirii următoarelor conditii:

a) încadrarea în prevederile regulilor aplicabile achizitiei publice, în măsura în care costurile asociate unei revendicări sunt asociate unor lucrări suplimentare instructate de inginer, agreate de proiectant si/sau solicitate de beneficiarul proiectului;

b) neeligibilitatea la rambursare din bugetul eligibil prevăzut în memorandumurile/acordurile/decizia de finantare a acestor sume sau insuficienta sumelor disponibile în cadrul memorandumurilor/acordurilor/deciziei de finantare sau indisponibilitatea fondurilor ca urmare a expirării termenului de plată în cadrul memorandumurilor/acordurilor/deciziei de finantare;

c) respectarea prevederilor contractuale si a principiului cheltuielii eficiente a fondurilor publice în determinarea cuantumului financiar asociat unei revendicări.

(2) Pentru acoperirea de la bugetul autoritătilor administratiei publice centrale cu rol de agentii de implementare sau în cadrul cărora functionează agentii de implementare a sumelor necesare pentru suplimentarea valorii unui contract în vederea acoperirii revendicărilor contractorului, este necesară respectarea mecanismului contractual de determinare a costurilor de compensare, ce presupune ca etape înaintarea unei revendicări de către contractor, detaliată corespunzător si substantiată cu documente justificative, potrivit prevederilor contractului încheiat cu autoritatea contractantă, si stabilirea modului de solutionare a acesteia pe palierele de mediere si decizie constituite conform contractului.

(3) În conformitate cu prevederile contractuale, cuantumul financiar asociat unei revendicări poate fi stabilit, în functie de natura contractului, prin determinare a inginerului, prin hotărârile instantelor competente, prin decizia Comisiei de adjudecare a disputelor, în aceste cazuri fiind necesar acceptul ambelor părti, sau prin hotărârile instantei de arbitraj; părtile sunt, de asemenea, îndreptătite din punct de vedere contractual să stingă în orice moment disputa prin negociere directă pe marginea aspectelor aflate în litigiu.

Art. 7. - (1) Costurile suplimentare necesare finalizării lucrărilor descrise la art. 2 lit. e) sunt acoperite de la bugetul de stat, prin bugetul autoritătilor administratiei publice centrale cu rol de agentii de implementare sau în cadrul cărora functionează agentii de implementare, suplimentări ale bugetelor contractelor de lucrări finantate prin fonduri PHARE, în baza prevederilor art. 1 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 161/2008, aprobată prin Legea nr. 132/2009, în situatia îndeplinirii următoarelor conditii:

a) încadrarea în prevederile regulilor aplicabile achizitiei publice referitoare la suplimentarea bugetului contractului;

b) valoarea suplimentară să fie determinată de inginer si agreată de antreprenor, beneficiar de proiect/local si autoritate de implementare;

c) beneficiarul de proiect/local să se afle în imposibilitatea acoperirii acestor fonduri suplimentare, justificând temeinic acest lucru.

(2) Valoarea suplimentară, astfel determinată de inginer si agreată de toate părtile, va face obiectul unui act aditional în vederea revizuirii valorii contractului si stabilirii modalitătii de plată a sumei suplimentare.

(3) În cazul în care pe parcursul derulării contractului apar lucrări suplimentare necesare atingerii obiectivului final, concretizate în detalii tehnice si liste de cantităti, si care nu au fost incluse nici în studiul de fezabilitate si nici în proiectul tehnic, anexă la documentatia de atribuire, determinate de cauze obiective si care se impun a fi finantate prin cresterea cofinantării beneficiarului proiectului/local, autoritatea contractantă va solicita, în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 161/2008, aprobată prin Legea nr. 132/2009, sumele necesare pentru acoperirea de la bugetul de stat a fondurilor si va transfera aceste fonduri beneficiarilor proiectului/locali pentru completarea sumelor disponibile în bugetele locale pentru cofinantarea proiectului, în vederea respectării obligatiilor ce le revin, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2006 privind stabilirea obligatiilor beneficiarilor contractelor de lucrări finantate din fonduri PHARE componenta Coeziune economică si socială si PHARE Cooperare transfrontalieră, aprobată cu modificări prin Legea nr. 226/2007.

(4) Transferul sumelor se va face numai după încheierea unui act aditional la contractul de lucrări, în conformitate cu prevederile PRAG sau ale legislatiei nationale în vigoare privind achizitiile publice, acceptat de toate părtile prin care sunt incluse aceste lucrări.

(5) În cazul în care alocările bugetare ale beneficiarilor proiectelor/locali ai contractelor de lucrări sunt insuficiente din cauza cresterii cursului de schimb valutar, se vor acoperi si sumele suplimentare apărute ca urmare a diferentelor nefavorabile de curs valutar.

Art. 8. - (1) Costurile de asistentă si expertiză juridică si tehnică descrise la art. 2 lit. f) se acoperă de la bugetul de stat, prin bugetul autoritătilor administratiei publice centrale cu rol de agentii de implementare sau în cadrul cărora functionează agentii de implementare, si includ costurile de asistentă si expertiză juridică si tehnică si costurile de mediere conform prevederilor contractuale, arbitraj si/sau judecată necesare pentru prevenirea si solutionarea disputelor contractuale, atât la nivelul autoritătilor contractante, cât si la nivelul autoritătilor de implementare/beneficiarilor implicati în gestionarea Programului PHARE.

(2) În acest sens, vor fi acoperite de la bugetul de stat, prin bugetul autoritătilor administratiei publice centrale cu rol de agentii de implementare sau în cadrul cărora functionează agentii de implementare, următoarele tipuri de cheltuieli:

a) articole de cheltuieli legate de medierea si adjudecarea disputelor contractuale incluse în contractele finantate prin Programul PHARE si considerate neeligibile pentru a fi rambursate din bugetul eligibil aferent memorandumurilor/ acordurilor/deciziei de finantare PHARE; în această situatie, autoritătile de implementare/beneficiarii vor face referire în nota de fundamentare aferentă hotărârii Guvernului de aprobare a fondurilor la următoarele documente care atestă obligatia contractuală de plată a cheltuielilor aferente acestor articole de cheltuieli, si anume dovada faptului că acestea sunt incluse în contractele din cadrul memorandumurilor/acordurilor/deciziei de finantare PHARE, o declaratie pe propria răspundere din care să reiasă că nu au fost încă plătite si că nu există resursele necesare acoperirii lor, iar părtile au intrat într-un acord de mediere si adjudecare a disputelor cu unul sau mai multi adjudecători, în vederea suportării acestor plăti de la bugetul de stat, ori dovada realizării plătii aferente acestor articole de cheltuieli din conturile de cheltuieli eligibile ale programului în vederea reîntregirii acestor conturi cu sumele respective sau din sursele proprii ale beneficiarului proiectului/local în vederea rambursării acestora;

b) sume aferente plătii serviciilor de arbitraj si de conciliere, în relatie exclusivă cu contractele finantate prin Programul PHARE, pe baza acordului contractual de mediere si adjudecare a disputelor contractuale anterior momentului semnării acestuia;

c) sume aferente unor contracte de servicii vizând acordarea de asistentă si expertiză juridică si/sau tehnică de specialitate pentru autoritătile contractante în relatie exclusivă cu implementarea contractelor din planurile de achizitii ale Programului PHARE;

d) sume aferente cheltuielilor de judecată si/sau arbitraj, în conformitate cu hotărârile în acest sens ale instantelor, respectiv regulile aplicabile de arbitraj.

Art. 9. - (1) Pentru sumele necesare finantării proiectelor descrise la art. 2 lit. g), dacă din motive temeinice beneficiarii proiectelor PHARE nu pot să îsi îndeplinească atributiile în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 226/2007, acestia vor transmite autoritătii contractante o notă prin care justifică indisponibilitatea contributiei financiare aferente cofinantării locale. Pe baza acestei justificări, autoritatea contractantă va cere disponibilizarea fondurilor necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului respectiv, pentru suplimentarea de la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 161/2008, aprobată prin Legeanr. 132/2009, a bugetelor locale până la rezolvarea situatiei bugetare care a dus la indisponibilitatea temporară a contributiei acestora.

(2) În acest sens, agentia de implementare va încheia un acord-cadru de finantare cu beneficiarii proiectelor PHARE, care va prevedea suma necesară si perioada estimată pentru care sumele de la bugetul de stat vor înlocui sumele provenite de la bugetele locale.

(3) Beneficiarii proiectelor/locali ai contractelor de lucrări, care au obligatia legală de virare a contributiei financiare proprii în termen de 5 zile de la data emiterii certificatului de plată, dar care se află în imposibilitatea virării sumei respective (întreaga sumă specificată în certificatul de plată sau o parte din aceasta), datorită lipsei de venituri în cadrul bugetului propriu, vor transmite agentiei de implementare, cu avizul prealabil al autoritătii de implementare, o solicitare de acceptare a plătii sumei respective din bugetul autoritătilor administratiei publice centrale cu rol de agentii de implementare sau în cadrul cărora functionează agentii de implementare.

(4) Solicitarea se transmite în acelasi termen de 5 zile de la data emiterii certificatului de plată si va fi însotită de o expunere a motivelor care au determinat indisponibilitatea financiară, orice acte doveditoare a acestei stări financiare, precum si o declaratie pe propria răspundere a reprezentantului legal al beneficiarului privind imposibilitatea temporară a achitării obligatiei financiare asumate în cadrul respectivului contract PHARE.

(5) În cazul în care beneficiarul final estimează că nu îsi va putea achita contributia financiară o perioadă mai lungă de timp, mai mult de 30 de zile calendaristice, atunci va specifica în clar perioada de timp pentru care se face această solicitare.

(6) Agentia de implementare va analiza solicitarea transmisă de beneficiar, însotită de avizul prealabil al autoritătii de implementare si, în cazul acceptării acesteia, va initia hotărârea Guvernului necesară pentru aprobarea finantării de la bugetul de stat; după intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului se vor aloca în bugetele autoritătilor administratiei publice centrale cu rol de agentii de implementare sau în cadrul cărora functionează agentii de implementare sumele prevăzute, necesare finalizării proiectului.

(7) La expirarea perioadei pentru care a fost acceptată solicitarea de plată a contributiei financiare din bugetul autoritătilor administratiei publice centrale cu rol de agentii de implementare sau în cadrul cărora functionează agentii de implementare, beneficiarul proiectului va efectua transferul sumelor de care a beneficiat pe perioada indisponibilitătii fondurilor, în contul de trezorerie al agentiei de implementare, în termen de 5 zile; în caz contrar se vor aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 10. - Suplimentarea bugetelor contractelor de asistentă tehnică si supervizare pentru atingerea obiectivelor proiectelor descrise la art. 2 lit. h) se face în baza prevederilor art. 1 alin. (1) lit. h) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 161/2008, aprobată prin Legea nr. 132/2009, fiind acoperite de la bugetul de stat suplimentări ale bugetelor contractelor de asistentă tehnică si supervizare finantate prin programele PHARE, în următoarele conditii:

a) încadrarea în prevederile regulilor aplicabile pentru achizitie publică;

b) neeligibilitatea la rambursare din bugetul eligibil al memorandumurilor/acordurilor/deciziei de finantare pentru Programul PHARE a acestor sume sau insuficienta resurselor financiare alocate în acest sens prin aceste acorduri;

c) respectarea prevederilor contractuale si a principiului cheltuirii eficiente a fondurilor publice în determinarea cuantumului suplimentării de buget.

Art. 11. - (1) În categoria cheltuielilor neeligibile descrise la art. 2 lit. i) sunt incluse cheltuieli de orice natură, care fac dovada că sunt incluse în proiectul aprobat, că au fost realizate în scopul contractului, respectă principiile de bază privind legalitatea, regularitatea, realitatea si conformitatea si care conduc la atingerea obiectivelor proiectului, care ulterior efectuării lor au fost declarate ca fiind neeligibile de către misiuni de audit/verificare din motive neimputabile părtilor contractante.

(2) Intră în această categorie cheltuielile suportate de beneficiarii finali, în conformitate cu prevederile memorandumului de finantare, puse în sarcina acestora prin acte de control întocmite de autoritătile cu competente de control al utilizării fondurilor comunitare.

Art. 12. - (1) În cazuri exceptionale sustinute cu documente justificative temeinice si pe baza certificărilor si autorizărilor acordate de autoritătile de implementare, agentia de implementare, cu acceptul prealabil al secretarului de stat coordonator al acesteia, poate efectua plăti pentru finantarea altor categorii de cheltuieli necesare pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE descrise la art. 1 alin. (1) lit. j) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 161/2008, aprobată prin Legea nr. 132/2009, cu respectarea principiilor de bază privind legalitatea, regularitatea, realitatea si conformitatea, si care conduc la atingerea obiectivelor proiectului.

(2) Alocarea sumelor se va face de către ordonatorii principali de credite ai autoritătilor administratiei publice centrale cu rol de agentii de implementare sau în cadrul cărora functionează agentii de implementare, prin includerea în bugetele proprii la liniile bugetare „Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilă", la propunerea agentiilor de implementare.

(3) Autoritătile administratiei publice centrale cu rol de agentii de implementare sau în cadrul cărora functionează agentii de implementare vor asigura executia plătilor în baza certificărilor si autorizărilor acordate de beneficiari si autorităti de implementare.

(4) Autoritătile de implementare cărora li s-a delegat prin acordurile de implementare managementul tehnic în vederea implementării proiectelor vor asigura certificarea bunurilor livrate, lucrărilor executate si serviciilor prestate în conformitate cu Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările si completările ulterioare.

(5) Autoritătile de implementare si/sau beneficiarii vor fi răspunzători de aplicarea prevederilor contractuale, de respectarea conditiilor din contracte pentru acele servicii prestate/bunuri furnizate/lucrări executate ce depăsesc termenele-limită de eligibilitate impuse prin memorandumurile/ acordurile/decizia de finantare.

(6) După aprobarea hotărârii Guvernului privind aprobarea si alocarea sumelor în vederea finalizării proiectelor, documentele de plată ce vor fi înaintate agentiei de implementare si care urmează a fi decontate din sumele prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 161/2008, aprobată prin Legea nr. 132/2009, vor purta mentiunea „Bun de plată pentru suma de....."si semnătura ordonatorului de credite al beneficiarului, precum si mentiunea „citit si aprobat" si semnătura persoanei responsabile de program, SPO, din cadrul autoritătii de implementare.

 

CAPITOLUL III

Sistemul de conturi

 

Art. 13. - (1) În scopul gestionării fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea programelor PHARE, ordonatorii principali de credite ai autoritătilor administratiei publice centrale


cu rol de agentii de implementare sau în cadrul cărora functionează agentii de implementare deschid conturi la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti si la societatea bancară, dacă se vor efectua plăti în valută.

(2) La Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti se deschide contul 50.38 „Disponibil din fonduri de la bugetul de stat pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE" si se creditează cu:

a) sume de la bugetul de stat alocate pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE, în concordantă cu prevederile memorandumurilor/acordurilor de finantare aferente destinatiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-j) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 161/2008, aprobată prin Legeanr. 132/2009, incluzând TVA aferentă, precum si diferentele de curs valutar dintre cursul practicat de societatea bancară si cursul leu/euro al Băncii Nationale a României utilizat la deschiderea creditelor bugetare si comisioanele si spezele bancare, în cuantum de 5%;

b) sumele transferate de beneficiarii prevăzuti la art. 2 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 161/2008, aprobată prin Legea nr. 132/2009, pentru reîntregirea contului cu fondurile utilizate în cazul indisponibilitătii temporare a contributiei financiare a beneficiarilor;

c) sume neutilizate rezultate în urma schimbului valutar, returnate din conturile de disponibil în lei 264.xxx ale fiecărui program;

d) dobânda bonificată de societatea bancară la conturile de disponibil în lei 264.xxx ale fiecărui program returnată din aceste conturi;

e) sume neutilizate transferate din contul 50.92.04.

(3) La Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti contul 50.38 „Disponibil din fonduri de la bugetul de stat pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE" se debitează cu:

a) sume de la bugetul de stat alocate pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE, în concordantă cu prevederile memorandumurilor/acordurilor de finantare aferente destinatiilor prevăzute la art. 1 alin (1) lit. a)-j) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 161/2008, aprobată prin Legea nr. 132/2009, incluzând diferentele de curs valutar dintre cursul practicat de societatea bancară si cursul leu/euro al Băncii Nationale a României utilizat la deschiderea creditelor bugetare si comisioanele si spezele bancare, în cuantum de 5%, transferate în conturile de disponibil în lei 264.xxx ale fiecărui program;

b) sume de la bugetul de stat alocate pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE, în concordantă cu prevederile memorandumurilor/acordurilor de finantare aferente sumelor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-j) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 161/2008, aprobată prin Legeanr. 132/2009, reprezentând TVA aferentă si diferentele de curs valutar dintre cursul practicat de societatea bancară si cursul leu/euro al Băncii Nationale a României utilizat la deschiderea creditelor bugetare si comisioanele si spezele bancare, în cuantum de 5%, transferate în contul bancar 264.TVAxxx deschis în lei în vederea efectuării schimbului valutar pentru plata TVA în euro, după caz;

c) sume de la bugetul de stat alocate pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE, în concordantă cu prevederile memorandumurilor/acordurilor de finantare aferente sumelor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-j) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 161/2008, aprobată prin Legeanr. 132/2009, reprezentând TVA aferentă, transferată în contul de trezorerie 50.92.04, pentru plata în lei, după caz;

d) sume de la bugetul de stat rămase neutilizate la sfârsitul programelor PHARE, care provin din finantarea bugetară a anului curent, returnate în contul 23.80.01.55 „Cheltuieli ale bugetului de stat - Actiuni generale, economice, comerciale si de muncă - alte transferuri";

e) sume de la bugetul de stat rămase neutilizate la sfârsitul programelor PHARE, care provin din finantarea bugetară a anilor precedenti, returnate în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.199/2008 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar.

(4) La Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti se deschide contul în lei 50.92.04 „Disponibil din fonduri de la bugetul de stat pentru acoperirea plătii TVA aferente sumelor necesare pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE" si se creditează cu sumele alocate în lei de la bugetul de stat reprezentând TVA aferentă sumelor necesare pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE transferate din contul 50.38 si se debitează cu sumele reprezentând TVA în lei plătită contractorilor/bugetului de stat si cu sume rămase neutilizate transferate în contul 50.38 în termen de 6 zile lucrătoare de la efectuarea plătii către contractori sau beneficiarii finali.

(5) Dacă se vor efectua plăti în valută se deschid la societatea bancară următoarele conturi:

a) un cont 264.xxx de „disponibil în lei din fonduri de la bugetul de stat pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE", deschis pentru fiecare program PHARE;

b) un cont 264.xxx de „disponibil în euro din fonduri de la bugetul de stat pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE", deschis pentru fiecare program PHARE";

c) un cont 264.CBxxx de „disponibil în euro din fonduri de la bugetul de stat pentru finantarea comisioanelor si spezelor bancare aferente plătilor pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE";

d) un cont 264.TVAxxx de „disponibil în lei din fonduri de la bugetul de stat pentru finantarea TVA aferente plătilor pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE";

e) contul 264.TVAxxx de „disponibil în euro din fonduri de la bugetul de stat pentru finantarea TVA aferente plătilor pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE".

(6) Contul 264.xxx de „disponibil în lei din fonduri de la bugetul de stat pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE", deschis pentru fiecare program PHARE, se creditează cu:

a) sume de la bugetul de stat alocate pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE, în concordantă cu prevederile memorandumurilor/acordurilor de finantare aferente destinatiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-j) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 161/2008, aprobată prin Legea nr. 132/2009, incluzând diferentele de curs valutar dintre cursul practicat de societatea bancară si cursul leu/euro al Băncii Nationale a României utilizat la deschiderea creditelor bugetare si comisioanele si spezele bancare, în cuantum de 5%, transferate din contul 50.38;

b) dobânda bonificată de societatea bancară la disponibilitătile din cont;

c) sume rămase disponibile în contul 264xxx în euro transferate în lei după efectuarea schimbului valutar.

(7) Contul 264.xxx de „disponibil în lei din fonduri de la bugetul de stat pentru continuarea si finalizarea proiectelor


PHARE", deschis pentru fiecare program PHARE, se debitează cu:

a) sume supuse schimbului valutar în vederea efectuării plătilor în euro către contractori sau beneficiarii finali;

b) sume supuse schimbului valutar reprezentând comisioanele si spezele bancare aferente plătilor în euro către contractori sau beneficiari;

c) sume rămase neutilizate, inclusiv dobânda bonificată de societatea bancară, ce urmează a fi transferate în contul 50.38 în termen de 9 zile lucrătoare de la efectuarea plătii către contractori sau beneficiarii finali.

(8) Contul 264.xxx de „disponibil în euro din fonduri de la bugetul de stat pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE", deschis pentru fiecare program PHARE, se creditează cu:

a) sume în euro, reprezentând sumele rezultate în urma schimbului valutar din contul în lei 264.xxx pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE în vederea efectuării plătilor în euro către contractori sau beneficiarii finali;

b) sume în euro, reprezentând sumele rezultate în urma schimbului valutar din contul în lei 264.xxx pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE pentru comisioanele si spezele bancare aferente plătilor în euro către contractori sau beneficiarii finali;

c) dobânda bonificată de societatea bancară la disponibilitătile din cont.

(9) Contul 264.xxx de „disponibil în euro din fonduri de la bugetul de stat pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE", deschis pentru fiecare program PHARE, se debitează cu:

a) sume în euro care se transferă contractorilor sau beneficiarilor finali;

b) sume reprezentând comisioanele si spezele bancare transferate în contul bancar aferent comisioanelor si spezelor, denominatîn euro, 264CXxxx;

c) sume rămase neutilizate, inclusiv dobânda bonificată de societatea bancară, care se transferă în contul 264xxx în lei ca urmare a schimbului valutar, în termen de 6 zile lucrătoare de la efectuarea plătii către contractori sau beneficiarii finali.

(10) Contul 264.CBxxx de „disponibil în euro din fonduri de la bugetul de stat pentru finantarea comisioanelor si spezelor bancare aferente plătilor pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE" se creditează cu:

a) sume reprezentând comisioanele si spezele bancare aferente plătilor în euro către contractori sau beneficiari, transferate din contul 264.xxx de „disponibil în euro din fonduri de la bugetul de stat pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE";

b) sume reprezentând comisioanele si spezele bancare pentru plata TVA în euro către contractori sau beneficiari, transferate din contul 264.TVAxxx de „disponibil în euro din fonduri de la bugetul de stat pentru finantarea TVA aferente plătilor pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE";

c) dobânda bonificată de societatea bancară la disponibilitătile din cont.

(11) Contul 264.CBxxx de „disponibil în euro din fonduri de la bugetul de stat pentru finantarea comisioanelor si spezelor bancare aferente plătilor pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE" se debitează cu:

a) sume reprezentând comisioanele si spezele bancare aferente plătilor în euro către contractori sau beneficiari, percepute de bancă;

b) sume reprezentând comisioanele si spezele bancare pentru plata TVA în euro către contractori sau beneficiari, percepute de bancă;

c) sume rămase neutilizate, inclusiv dobânda bonificată de societatea bancară, ce urmează a fi transferate în contul 264.xxx de „disponibil în euro din fonduri de la bugetul de stat pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE" în termen de 3 zile lucrătoare de la efectuarea plătii către contractori sau beneficiarii finali.

(12) Contul 264.TVAxxx de „disponibil în lei din fonduri de la bugetul de stat pentru finantarea TVA aferente plătilor pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE" se creditează cu:

a) sume reprezentând TVA si diferentele de curs valutar dintre cursul practicat de societatea bancară si cursul leu/euro al Băncii Nationale a României utilizat la deschiderea creditelor bugetare si comisioanele si spezele bancare, în cuantum de 5%, transferate din contul 50.38;

b) dobânda bonificată de societatea bancară la disponibilitătile din cont;

c) sume rămase disponibile în contul 264TVAxxx în euro transferate în lei după efectuarea schimbului valutar.

(13) Contul 264.TVAxxx de „disponibil în lei din fonduri de la bugetul de stat pentru finantarea TVA aferente plătilor pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE" se debitează cu:

a) sume supuse schimbului valutar în vederea efectuării plătii TVA aferente plătilor în euro către contractori sau beneficiari;

b) sume supuse schimbului valutar reprezentând comisioanele si spezele bancare aferente plătii TVA în euro către contractori sau beneficiari;

c) sume rămase neutilizate, inclusiv dobânda bonificată de societatea bancară, care urmează a fi transferate în contul 50.38 în termen de 6 zile lucrătoare de la efectuarea plătii către contractori sau beneficiarii finali.

(14) Contul 264.TVAxxx de „disponibil în euro din fonduri de la bugetul de stat pentru finantarea TVA aferente plătilor pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE" se creditează cu:

a) sumele în euro, reprezentând sumele rezultate în urma schimbului valutar din contul 264.TVAxxxde „disponibil în lei din fonduri de la bugetul de stat pentru finantarea TVA aferente plătilor pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE" în vederea efectuării plătii TVA aferente plătilor în euro către contractori sau beneficiari;

b) sumele în euro, reprezentând sumele rezultate în urma schimbului valutar din contul în lei 264.TVAxxx de „disponibil în lei din fonduri de la bugetul de stat pentru finantarea TVA aferente plătilor pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE" pentru plata comisioanelor si spezelor bancare aferente plătii TVA în euro către contractori sau beneficiarii finali;

c) dobânda bonificată de societatea bancară la disponibilitătile din cont.

(15) Contul 264.TVAxxxde „disponibil în euro din fonduri de la bugetul de stat pentru finantarea TVA aferente plătilor pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE" se debitează cu:

a) sume reprezentând TVA aferentă plătilor în euro către contractori sau beneficiari;

b) sume reprezentând comisioanele si spezele bancare pentru plata TVA transferate în contul bancar aferent comisioanelor si spezelor, denominat în euro, 264CXxxx;

c) sume rămase neutilizate, inclusiv dobânda bonificată de societatea bancară, care urmează a fi transferate în contul 264.TVAxxx de „disponibil în lei din fonduri de la bugetul de stat pentru finantarea TVA aferente plătilor pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE" ca urmare a schimbului valutar, în termen de 3 zile lucrătoare de la efectuarea plătii către contractori sau beneficiarii finali.

 

CAPITOLUL IV

Programarea si executia bugetară a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE

 

Art. 14. - (1) Autoritătile administratiei publice centrale cu rol de agentii de implementare sau în cadrul cărora functionează agentii de implementare prevăd sumele necesare pentru continuarea si finalizarea programelor PHARE, conform metodologiei elaborate anual de Ministerul Finantelor Publice, în vederea elaborării proiectului anual de buget; fondurile vor fi fundamentate pe baza unei prognoze de flux financiar si vor fi prevăzute în proiectul de buget în urma avizului prealabil al Ministerului Finantelor Publice.

(2) Sumele aferente fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE sunt prevăzute în bugetele proprii ale ordonatorilor principali de credite ai autoritătilor administratiei publice centrale cu rol de agentii de implementare sau în cadrul cărora functionează agentii de implementare la capitolul 80.01 „Actiuni generale economice, comerciale si de muncă", titlul „Alte transferuri", alineatul „Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilă", cod 55.01.XX.

(3) Agentiile de implementare îsi stabilesc temeinic si fundamentat necesitătile de sume necesare acoperirii de la bugetul de stat a plătii sumelor pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE, în baza propunerilor de sume estimate de către autoritătile de implementare.

(4) Ordonatorii principali de credite se asigură că sumele solicitate se încadrează în prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 161/2008, aprobată prin Legea nr. 132/2009, si înaintează Ministerului Finantelor Publice proiectul de buget supus spre aprobare.

(5) Sumele necesare pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE, prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-j) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 161/2008, aprobată prin Legea nr. 132/2009, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerelor cu rol de agentie de implementare sau care au calitatea de autoritate de implementare sau beneficiar.

(6) După aprobarea proiectului de buget, directia de specialitate din cadrul autoritătilor administratiei publice centrale cu rol de agentii de implementare sau în cadrul cărora functionează agentii de implementare responsabilă cu efectuarea plătilor realizează deschiderea de credite bugetare necesare finantării de la bugetul de stat a sumelor necesare pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE, cu încadrarea în limitele creditelor bugetare aprobate în buget pentru anul curent si tinând cont de disponibilul din cont, pe baza următoarelor documente:

a) cererea de deschidere de credite bugetare;

b) angajamentul bugetar;

c) propunerea de angajare;

d) nota de lichidare;

e) ordonantarea de plată.

(7) Documentele mentionate la alin. (6) se supun vizei de control financiar preventiv propriu si delegat si se prezintă spre aprobare ordonatorului principal de credite, pentru finantarea din pozitia bugetară „Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilă".

(8) Directia de specialitate din cadrul autoritătilor administratiei publice centrale cu rol de agentii de implementare sau în cadrul cărora functionează agentii de implementare transmite documentatia prevăzută la alin. (6) la Directia generală de programare bugetară care, după avizare, o transmite Directiei generale trezorerie si contabilitate publică pentru a efectua deschiderea creditelor bugetare de la capitolul 80.01 „Actiuni generale economice, comerciale si de muncă", titlul „Alte transferuri", alineatul „Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilă", cod 55.01.XX, conform metodologiei în vigoare.

(9) Agentia de implementare întocmeste ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) de virare a sumelor din contul 23.80.01.55 „Cheltuieli ale bugetului de stat - Actiuni generale, economice, comerciale si de muncă - Alte transferuri", deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti în contul propriu 50.38 „Disponibil din fonduri de la bugetul de stat pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE".

(10) Agentia de implementare efectuează transferul fondurilor din contul 50.38 în contul de disponibil în lei 264.xxx din fonduri de la bugetul de stat pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE si, respectiv, în contul în lei 50.92.04 „Disponibil din fonduri de la bugetul de stat pentru acoperirea plătii TVA aferente sumelor necesare pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE", în baza ordonantării de plată avizată de controlul financiar preventiv propriu si aprobată de ordonatorul principal de credite.

 

CAPITOLUL V

Gestionarea fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE

 

Art. 15. - (1) La sfârsitul anului, creditele bugetare aprobate în bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de agentie de implementare, conform art. 13 alin. (6), si neutilizate sunt anulate de drept.

(2) Sumele rămase neutilizate în contul de disponibil 50.38 la sfârsitul anului se reportează în anul următor având aceeasi destinatie.

(3) Sumele rămase neutilizate la sfârsitul Programului PHARE, care provin din finantarea bugetară a anului curent, se transferă din contul de disponibil 50.38 în contul 23.80.01.55 „Cheltuieli ale bugetului de stat - Actiuni generale, economice, comerciale si de muncă - alte transferuri".

(4) Sumele rămase neutilizate la sfârsitul Programului PHARE, care provin din finantarea bugetară a anilor precedenti, se transferă din contul de disponibil 50.38 în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.199/2008.

 

CAPITOLUL VI

Prevederi finale

 

Art. 16. - Autoritătile contractante sunt responsabile, în conditiile legii, de corectitudinea sumelor solicitate de la bugetul de stat conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 161/2008, aprobată prin Legea nr. 132/2009.


 

RECTIFICĂRI

 

            În Norma nr. 19/2009 pentru modificarea si completarea Normei nr. 11/2007 privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii administrate privat si administratorii acestora, aprobată prin Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 27/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 780 din 16 noiembrie 2009, se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- la pct. 2, titlul capitolului MM, în loc de: „CAPITOLUL III1 - Dispozitiile privind onorariile de credit"se va citi: „CAPITOLUL III1 - Dispozitiile privind onorariile de audit".

 

            La Instructiunile pentru aplicarea prevederilor cap. IV „Măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare" din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, interimar, nr. 1.730/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 25 noiembrie 2009, se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 5, la lit. B si C, în loc de: „... prevederilor ari. 6 alin. (3) din Legea nr. 329/2009..." se va citi: „... prevederilor ari. 6 alin. (3) din instructiuni...".


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.