MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 851/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 851         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 8 decembrie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.436. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

1.500. - Hotărâre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire a municipiului Arad" km 0+000-km 12+000, judetul Arad

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.120.- Ordin al ministrului apărării nationale pentru aprobarea Normelor metodologice privind vânzarea de către Ministerul Apărării Nationale a unor locuinte de serviciu pe care le are în administrare

 

1.519. - Ordin al ministrului sănătătii, interimar, pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare a furnizorilor privati de servicii de asistentă medicală de urgentă prespitalicească si de transport medical asistat si transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulantă judetene si al municipiului Bucuresti si a serviciilor mobile de urgentă, reanimare si descarcerare (SMURD), precum si a modelului de autorizatie emis de directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti

 

1.521. - Ordin al ministrului sănătătii, interimar, pentru modificarea anexei nr. 2A la Ordinul ministrului sănătătii nr. 326/2009 privind înfiintarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii si Comisiei nationale de transparentă

 

2.060. - Ordin al ministrului economiei pentru modificarea pct. 9.1 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.287/2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investitii în modernizarea si realizarea de noi capacităti de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, pentru acordarea asistentei financiare nerambursabile prin Programul operational sectorial „Crestere a competitivitătii economice", axa prioritară 4, domeniul major de interventie 2, operatiunea 4.2 „Sprijinirea investitiilor în modernizarea si realizarea de noi capacităti de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităti cu putere instalată mai mică sau egală 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie"


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare, prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare, si al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 4 iunie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 4. - (1) Structura organizatorică a AVAS se aprobă prin hotărâre a Guvernului. În structura organizatorică a AVAS pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri, precum si activităti în teritoriu.

(2) Numărul maxim de posturi în structura organizatorică a AVAS este de 422, exclusiv presedintele si vicepresedintii.

(3) Încetarea raporturilor de muncă ale salariatilor, ca urmare a reorganizării, se face cu respectarea procedurilor legale aplicabile categoriei de personal din care acestia fac parte si a prevederilor legale privind protectia socială, pe baza criteriilor stabilite între conducerea AVAS si reprezentantii salariatilor."

2. La articolul 6, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Salarizarea personalului AVAS se face potrivit reglementărilor legale în vigoare aplicabile personalului din institutiile si autoritătile publice finantate integral de la bugetul de stat."

3. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Functia de presedinte al AVAS este asimilată functiei de secretar de stat, iar functia de vicepresedinte al AVAS este asimilată functiei de subsecretar de stat."

4. La articolul 9, alineatul (2) se abrogă.

5. Articolul 11 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Finantarea cheltuielilor de personal si a celor aferente functionării AVAS se asigură integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(2) Veniturile rezultate din activitatea de privatizare si valorificare a activelor statului urmează regimul stabilit potrivit legislatiei specifice în domeniu, cu exceptia veniturilor cuvenite bugetului de stat care se virează integral la acesta.

(3) Bugetul de venituri si cheltuieli aferent activitătii de privatizare si de valorificare a activelor statului se aprobă prin hotărâre a Guvernului."

Art. II. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conducerea AVAS si reprezentantii salariatilor vor renegocia contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul institutiei, în conformitate cu noile prevederi legale aplicabile.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Aurelian Popa

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.436.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire a municipiului Arad" km 0+000-km 12+000, judetul Arad

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. II din Legea nr. 184/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire a municipiului Arad" km 0+000-km 12+000, judetul Arad, expropriator fiind statul român, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

Art. 2. - Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul pentru lucrarea prevăzută la art. 1 suma globală estimată de 44.632 mii lei alocată de la bugetul de stat, aprobat potrivit legii, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, titlul „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare".

Art. 3. - Suma prevăzută la art. 2 se virează de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acesteia, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 2 decembrie 2009.

Nr. 1.500.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind vânzarea de către Ministerul Apărării Nationale a unor locuinte de serviciu pe care le are în administrare

 

Pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 562/2004 privind autorizarea institutiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională de a vinde personalului propriu unele locuinte de serviciu pe care acestea le au în administrare, republicată,

în temeiul dispozitiilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind vânzarea de către Ministerul Apărării Nationale a unor locuinte de serviciu pe care le are în administrare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Normele metodologice privind vânzarea locuintelor de serviciu de către Ministerul Apărării Nationale, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării nationale, nr. M.98/1998*);

b) Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.60/2005*) pentru abilitarea centrelor de domenii si infrastructuri din subordinea Directiei domenii si infrastructuri să vândă unele locuinte de serviciu din administrarea Ministerului Apărării Nationale;

c) Normele metodologice privind vânzarea de către Ministerul Apărării Nationale a locuintelor de serviciu pe care le are în administrare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M.129/2006*), cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul apărării nationale,

Aurel Ionel Lascu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2009.

Nr. M.120.


*) Ordinele nr. M.98/1998, M.60/2005 si M.129/2006 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece aveau ca obiect reglementări din sectorul de apărare a tării si securitate natională.

 

ANEXĂ

 

 
NORME METODOLOGICE

privind vânzarea de către Ministerul Apărării Nationale a unor locuinte de serviciu pe care le are în administrare

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice reglementează în mod unitar vânzarea de către Ministerul Apărării Nationale a unor locuinte de serviciu pe care acesta le are în administrare către titularii contractelor de închiriere, precum si către pensionarii sau urmasii titularilor contractelor de închiriere decedati.

Art. 2. - (1) Poate cumpăra o singură locuintă de serviciu titularul contractului de închiriere, dacă o detine în baza unui contract valabil încheiat si îndeplineste o functie în Ministerul Apărării Nationale, precum si pensionarii sau urmasii titularilor contractelor de închiriere decedati, în situatia în care fac dovada că, la data intrării în vigoare a Legii nr. 174/2009 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 562/2004 privind autorizarea institutiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională de a vinde personalului propriu unele locuinte de serviciu pe care acestea le au în administrare, ocupau locuinta de serviciu, au achitat chiria la zi si nu au detinut în proprietate o locuintă după anul 1990.

(2) De prevederile alin. (1) beneficiază si persoanele transferate de la Ministerul Apărării Nationale la alte institutii din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională, dacă nu li s-a repartizat o altă locuintă din fondul locativ de stat.

 

CAPITOLUL II

Vânzarea locuintelor de serviciu

 

Art. 3. - (1) Vânzarea de către Ministerul Apărării Nationale a unor locuinte de serviciu pe care acesta le are în administrare se face prin centrele de domenii si infrastructuri din subordinea Directiei domenii si infrastructuri, denumite în continuare unităti vânzătoare, care sunt abilitate prin prezentele norme metodologice să facă toate demersurile pentru desfăsurarea în deplină legalitate a activitătilor de vânzare a locuintelor de serviciu din administrarea Ministerului Apărării Nationale.

(2) Unitătile vânzătoare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Art. 4. - Locuintele de serviciu se pot vinde dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a) nu sunt incluse în domeniul public al statului;

b) erau în administrarea Ministerului Apărării Nationale la data intrării în vigoare a Legii nr. 562/2004 privind autorizarea institutiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională de a vinde personalului propriu unele locuinte de serviciu pe care acestea le au în administrare, republicată;

c) sunt ocupate de persoane care se încadrează în prevederile Legii nr. 562/2004, republicată;

d) nu sunt exceptate de la vânzare, conform aprobării ministrului apărării nationale.

Art. 5. - (1) Vânzarea locuintei de serviciu se face cu plata integrală sau în rate.

(2) Sumele de plată lunare sunt fixe, compuse din rată si dobândă aferentă.

(3) Plata integrală a locuintei se face la unitatea vânzătoare.

(4) Plata ratelor, dobânzilor si a plătilor cu anticipatie se face la unitatea vânzătoare în numerar la casierie, prin mandat postal sau direct în contul unitătii.

(5) În contractul de vânzare-cumpărare se prevede dreptul cumpărătorului de a achita ratele cu anticipatie, cu recalcularea corespunzătoare a dobânzii.

Art. 6. - (1) Persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) si (2) din Legea nr. 562/2004, republicată, pot solicita în scris cumpărarea locuintelor de serviciu detinute printr-o cerere depusă la unitatea vânzătoare, însotită de următoarele documente:

a) contractul de închiriere, în original sau în copie certificată de către unitatea militară care i-a încheiat contractul, ori, pentru pensionarii sau urmasii titularilor contractelor de închiriere decedati, dovada că, la data intrării în vigoare a Legii nr. 357/2006 pentru modificarea Legii nr. 562/2004 privind autorizarea institutiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională de a vinde personalului propriu unele locuinte de serviciu pe care acestea le au în administrare, ocupau locuinta, care se face printr-o adeverintă eliberată de asociatia de proprietari/locatari;

b) dovada calitătii titularului contractului de închiriere, demonstrată prin înscrisuri;

c) dovada achitării la zi a întretinerii si a chiriei, după caz;

d) declaratie notarială dată în nume propriu de către sot/sotie si de către copiii majori aflati în întretinere, din care să rezulte că acestia si, după caz, copiii minori aflati în întretinere nu se află în situatia prevăzută la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 562/2004, republicată;

e) adeverinte de salariu de la membrii de familie din care să rezulte veniturile si retinerile lunare;

f) dovada achitării pretului, dacă este cazul;

g) actele de identitate si de stare civilă ale tuturor membrilor familiei mentionati în contractul de închiriere.

(2) Documentele se retin la dosarul de vânzare-cumpărare a locuintei de serviciu, mai putin originalele actelor de identitate si certificatelor de nastere si de căsătorie, copiile acestora fiind certificate de către reprezentantii unitătii vânzătoare.

Art. 7. - (1) Cererea de cumpărare a locuintei de serviciu se depune la unitatea vânzătoare care are în responsabilitate judetul în care se găseste locuinta. Unitatea vânzătoare verifică documentele prevăzute la art. 6 alin. (1), planifică efectuarea măsurătorilor dacă este cazul si întocmeste contractul de vânzare-cumpărare.

(2) În cazul în care nu se poate da curs cererii de cumpărare a unei locuinte de serviciu, unitatea vânzătoare comunică solicitantului refuzul motivat, în termen de 30 de zile.

(3) Solicitantul poate contesta modul de solutionare a cererii în conditiile stabilite de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 8. - (1) Concomitent cu transmiterea dreptului de proprietate asupra locuintei se transmite cumpărătorului acesteia si dreptul de proprietate asupra cotelor indivize din suprafetele spatiilor auxiliare, dotările si utilitătile comune, asupra bunurilor accesorii care, prin natura lor, nu pot fi folosite decât în comun.

(2) Dreptul de proprietate sau de folosintă, după caz, se dobândeste si asupra terenului aferent clădirii, pe cote părti, proportional cu suprafata construită a locuintelor de serviciu, asa cum a fost determinat prin autorizatia de construire sau fisele tehnice de măsurători ale terenului.

Art. 9. - (1) Toate cheltuielile privind contractul de vânzare-cumpărare sunt în sarcina cumpărătorului.

(2) Ministerul Apărării Nationale prin unitătile vânzătoare îsi garantează încasarea pretului prin constituirea ipotecii asupra locuintei în favoarea sa.

 

CAPITOLUL III

Evaluarea locuintelor de serviciu

 

Art. 10. - Evaluarea locuintelor de serviciu destinate vânzării se face prin unitătile vânzătoare, conform art. 4 din Legea nr. 562/2004, republicată.

Art. 11. - (1) Pretul si conditiile de plată prevăzute în contractele de vânzare încheiate în baza Legii nr. 562/2004, republicată, pot fi modificate la cererea cumpărătorilor, potrivit prevederilor Legii nr. 357/2006, prin acte aditionale.

(2) În cazul locuintelor de serviciu vândute cu plata integrală, sumele reprezentând diferentele dintre preturile de vânzare stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 562/2004, republicată, si cele stabilite conform Legii nr. 357/2006 se vor restitui după rambursarea lor de către organele specializate ale statului la care au fost virate.

(3) În cazul locuintelor de serviciu vândute cu plata în rate, sumele plătite până la recalcularea pretului, reprezentând avansul si ratele plătite, vor fi considerate plată cu anticipatie efectuată din noile preturi de vânzare, diferenta de pret putând fi achitată integral sau în rate, cu o dobândă anuală de 5%. În măsura în care sumele plătite sunt mai mari decât noile preturi de vânzare, diferentele se vor restitui după rambursarea lor de către organele specializate ale statului la care au fost virate.

(4) Contravaloarea taxei pe valoarea adăugată se va restitui după rambursarea lor de către organele specializate ale statului unitătilor vânzătoare, care vor face cereri în acest sens.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 12. - (1) Pentru neachitarea la termenul scadent de către cumpărător a ratelor lunare, acesta datorează majorări de întârziere prevăzute de legislatia în vigoare.

(2) În caz de neplată a 3 rate scadente de către cumpărătorul locuintei, unitatea vânzătoare va putea cere executarea silită asupra locuintei si evacuarea detinătorului, în conditiile legii.

Art. 13. - În prima săptămână a fiecărei luni, unitătile vânzătoare vor transmite Directiei domenii si infrastructuri si unitătilor care au în evidentele contabile locuintele de serviciu câte un exemplar din contractele de vânzare-cumpărare, încheiate în luna anterioară, pentru ca acestea să fie scăzute din evidente.

 

ANEXA

la normele metodologice

 

TABEL

cu unitătile vânzătoare abilitate să vândă unele locuinte de serviciu din administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

Nr. crt.

Unitatea vânzătoare

Judetele aflate în zona de responsabilitate

1.

Centrul de domenii si infrastructuri nr. 1 Bucuresti

Bucuresti, Călărasi, Dâmbovita, Giurgiu, Ialomita, Ilfov, Prahova, Teleorman

2.

Centrul de domenii si infrastructuri nr. 2 Craiova

Arad, Arges, Caras-Severin, Dolj, Gorj, Hunedoara, Mehedinti, Olt, Timis, Vâlcea

3.

Centrul de domenii si infrastructuri nr. 3 Sibiu

Alba, Bihor, Bistrita-Năsăud, Brasov, Cluj, Maramures, Mures, Satu Mare, Sălaj, Sibiu

4.

Centrul de domenii si infrastructuri nr. 4 Focsani

Brăila, Buzău, Constanta, Covasna, Galati, Tulcea, Vrancea

5.

Centrul de domenii si infrastructuri nr. 5 lasi

Bacău, Botosani, lasi, Neamt, Harghita, Vaslui, Suceava


MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare a furnizorilor privati de servicii de asistentă medicală de urgentă prespitalicească si de transport medical asistat si transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulantă judetene si al municipiului Bucuresti si a serviciilor mobile de urgentă, reanimare si descarcerare (SMURD), precum si a modelului de autorizatie emis de directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti

 

Văzând Referatul de aprobare al subsecretarului de stat nr. A.V. 1.922 din 2009,

având în vedere prevederile titlului IV al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii, interimar, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de autorizare a furnizorilor privati de servicii de asistentă medicală de urgentă prespitalicească si de transport medical asistat si transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulantă judetene si al municipiului Bucuresti si a serviciilor mobile de urgentă, reanimare si descarcerare (SMURD), precum si a modelului de autorizatie emis de directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, directiile responsabile din cadrul Ministerului Sănătătii, precum si furnizorii privati de servicii de asistentă medicală de urgentă prespitalicească si de transport medical asistat si transport sanitar neasistat, serviciile de ambulantă judetene si al municipiului Bucuresti si serviciile mobile de urgentă, reanimare si descarcerare (SMURD) vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.333/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare a furnizorilor de servicii de asistentă medicală de urgentă prespitalicească si de transport sanitar, elaborate în aplicarea prevederilor Ordinului ministrului sănătătii nr. 270/2004 privind asistenta medicală de urgentă prespitalicească, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 997 din 29 octombrie 2004, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătătii, interimar,

Cristian- Anton Irimie,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 decembrie 2009.

Nr. 1.519.

 

ANEXĂ

 

 

NORME METODOLOGICE

de autorizare a furnizorilor privati de servicii de asistentă medicală de urgentă prespitalicească si de transport medical asistat si transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulantă judetene si al municipiului Bucuresti si a serviciilor mobile de urgentă, reanimare si descarcerare (SMURD), precum si a modelului de autorizatie emis de directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti

 

Art. 1. - (1) Asistenta medicală publică de urgentă în faza prespitalicească este asigurată de serviciile de ambulantă judetene si de cel al municipiului Bucuresti, precum si de echipajele integrate ale serviciilor mobile de urgentă, reanimare si descarcerare (SMURD), aflate în structura inspectoratelor pentru situatii de urgentă, a autoritătilor publice locale si a spitalelor judetene si regionale.

(2) Asistenta medicală privată de urgentă în faza prespitalicească este asigurată de serviciile private de ambulantă, pe baza unui contract direct cu beneficiarul, cu asigurătorul privat al acestuia sau la solicitarea directă a beneficiarului ori a oricărei alte persoane, cu consimtământul acestuia.

(3) Autorizarea furnizorilor privati de servicii de asistentă medicală de urgentă prespitalicească si de transport medical asistat si transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulantă judetene si al municipiului Bucuresti si a serviciilor mobile de urgentă, reanimare si descarcerare (SMURD) se face de o comisie numită de directia de sănătate publică judeteană sau a municipiului Bucuresti si este supusă avizării secretarului de stat/subsecretarului de stat cu atributii la nivelul Ministerului Sănătătii.

(4) Presedintele comisiei face parte din structura directiei de sănătate publică judetene sau a municipiului Bucuresti pe raza căruia activează furnizorul de servicii.

(5) Din componenta comisiei vor face parte obligatoriu un inginer auto dintr-o structură publică care detine ambulante în dotare, precum si 2 medici cu specialitatea medicină de urgentă sau anestezie terapie intensivă care activează inclusiv într-o structură prespitalicească.


(6) Ministerul Sănătătii aprobă, la propunerea Comisiei de medicină de urgentă si dezastre, o listă natională de medici cu specialitatea medicină de urgentă sau anestezie terapie intensivă care activează inclusiv într-o structură prespitalicească, precum si o listă natională de ingineri auto care vor fi selectati în vederea constituirii comisiilor prevăzute la alin. (3).

(7) Cei 2 medici cu specialitatea medicină de urgentă sau anestezie terapie intensivă care activează inclusiv într-o structură prespitalicească, precum si inginerii auto vor fi alesi din listele prevăzute la alin. (6) si nu vor fi angajati ai unei unităti sanitare din judetul în care se solicită autorizarea furnizorului privat de servicii/serviciului public.

(8) Costul de deplasare, cazarea membrilor comisiei, precum si diurna vor fi suportate de către furnizorii privati de servicii/serviciul public care solicită autorizarea si vor fi calculate conform Hotărârii Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritătilor si institutiilor publice pe perioada delegării si detasării în altă localitate, precum si în cazul deplasării, în cadrul localitătii, în interesul serviciului, cu modificările si completările ulterioare.

(9) Membrii comisiei nu pot fi angajati ai furnizorului privat de servicii/serviciului public care solicită autorizarea/prelungirea valabilitătii autorizatiei de functionare.

(10) În întelesul prezentului ordin, prin utilizarea sintagmei serviciu public se întelege atât serviciul de ambulantă judetean si al municipiului Bucuresti, cât si serviciile mobile de urgentă, reanimare si descarcerare (SMURD).

Art. 2. - (1) În vederea autorizării, furnizorul privat de servicii/serviciul public, prin reprezentantul legal al unitătii, este obligat să depună la directia de sănătate publică judeteană/a municipiului Bucuresti un dosar de autorizare, care să contină următoarele documente:

a) solicitare de autorizare adresată directorului coordonator al directiei de sănătate publică a judetului/municipiului Bucuresti pe teritoriul căruia se află sediul furnizorului privat de servicii/ serviciului public, completată conform anexei nr. 1;

b) lista ambulantelor care urmează să fie utilizate conform anexei nr. 2;

c) lista personalului furnizorului privat de servicii de asistentă medicală de urgentă prespitalicească si de transport medical asistat si transport sanitar neasistat/serviciului public, completată conform anexei nr. 3;

d) lista statiilor, a substatiilor si a punctelor de lucru pe care le detine în judetul respectiv sau în municipiul Bucuresti, precum si în alte judete, în cazul serviciilor private, conform anexei nr. 4;

e) documente care confirmă înregistrarea cu activitatea de asistentă medicală de urgentă prespitalicească si de transport sanitar în registrul comertului, în cazul societătilor comerciale înfiintate în baza Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare/certificat constatator;

f) dovada detinerii spatiului si a tehnicii de interventie;

g) autorizatia sanitară de functionare a institutiei care solicită autorizarea ca furnizor de servicii de asistentă medicală de urgentă prespitalicească si de transport medical asistat si transport sanitar neasistat. La data depunerii dosarului în vederea autorizării, termenul de expirare al acesteia trebuie să nu fie mai mic de 60 de zile;

h) vechea autorizatie de functionare emisă de directia de sănătate publică judeteană/a municipiului Bucuresti.

(2) Toate documentele solicitate la alin. (1) lit. b), c), d) si f) trebuie să fie depuse respectându-se legislatia în vigoare privind asistenta medicală de urgentă prespitalicească, de transport medical asistat si transport sanitar neasistat.

(3) Autorizatia de functionare a furnizorilor privati de servicii de asistentă medicală de urgentă prespitalicească si de transport medical asistat si transport sanitar neasistat si a serviciilor publice se eliberează de directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti pe baza raportului de inspectie întocmit de comisia prevăzută la art. 1.

Art. 3. - Comisia alcătuită în vederea evaluării furnizorilor privati de servicii de asistentă medicală de urgentă prespitalicească si de transport medical asistat si transport sanitar neasistat si a serviciilor publice întocmeste raportul de inspectie, pe care îl transmite directorului coordonator al directiei de sănătate publică judetene/a municipiului Bucuresti, în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea documentatiei complete asa cum se dispune la art. 2 alin. (1).

Art. 4. - (1) Perioada de valabilitate initială a autorizatiei este de 3 ani. Furnizorii privati de servicii de asistentă medicală de urgentă prespitalicească si de transport medical asistat si transport sanitar neasistat/serviciile publice sunt obligati/obligate pe parcursul perioadei de valabilitate a acesteia să notifice directia de sănătate publică judeteană sau a municipiului Bucuresti orice modificare survenită în îndeplinirea criteriilor care au stat la baza obtinerii autorizatiei de functionare, în termen de maximum 5 zile de la producerea acestei modificări.

(2) Anterior expirării perioadei pentru care a fost eliberată autorizatia de functionare, furnizorii privati de servicii de asistentă medicală de urgentă prespitalicească si de transport medical asistat si transport sanitar neasistat si serviciile publice vor depune la directia de sănătate publică judeteană/a municipiului Bucuresti un dosar care va cuprinde documentele actualizate prevăzute la art. 2 alin. (1).

Art. 5. - (1) Comisia nominalizată de directia de sănătate publică judeteană/a municipiului Bucuresti va întocmi un nou raport de inspectie si va propune directorului coordonator:

a) prelungirea perioadei de valabilitate a autorizatiei de functionare pe o perioadă de 5 ani, în conditiile în care raportul de inspectie este favorabil;

b) suspendarea temporară a activitătii conform art. 7;

c) prelungirea perioadei de valabilitate a autorizatiei de functionare pe o perioadă de 6 luni în vederea remedierii deficientelor constatate, dacă acestea nu sunt de natură a pune viata pacientilor în pericol;

d) retragerea autorizatiei de functionare.

(2) Dacă la sfârsitul perioadei prevăzute la alin. (1) lit. c) Comisia constată că nu au fost remediate deficientele constatate, autorizatia va fi retrasă.

(3) Pe perioada prevăzută la alin. (1) lit. c), secretarul de stat/subsecretarul de stat cu atributii la nivelul Ministerului Sănătătii va desemna pentru serviciile publice o comisie de monitorizare, în vederea remedierii deficientelor constatate, care va propune un plan de redresare.

(4) Furnizorii privati de servicii de asistentă medicală de urgentă prespitalicească si de transport medical asistat si transport sanitar neasistat, serviciile de ambulantă judetene si al municipiului Bucuresti si serviciul mobil de urgentă, reanimare si descarcerare (SMURD) pot depune la directia de sănătate publică judeteană/a municipiului Bucuresti contestatie în termen de 48 de ore de la primirea notificării privind suspendarea temporară a activitătii sau retragerea autorizatiei de functionare ori prelungirea perioadei de valabilitate a autorizatiei de functionare pe o perioadă de 6 luni în vederea remedierii deficientelor constatate.

(5) Directia de sănătate publică judeteană/a municipiului Bucuresti va transmite contestatiile primite secretarului de stat/subsecretarului de stat cu atributii la nivelul Ministerului Sănătătii, în termen de 24 de ore de la primire.

(6) Contestatia se solutionează de o comisie constituită la nivelul Ministerului Sănătătii, prin ordin al ministrului sănătătii.

(7) Comisia prevăzută la alin. (6) solutionează contestatiile în termen de 10 zile de la data înregistrării, în cazuri exceptionale acest termen putând fi prelungit cu cel mult 10 zile, cu obligatia notificării contestatorului.

(8) Comisia prevăzută la alin. (6) întocmeste un raport, în care poate propune mentinerea concluziilor din raportul de inspectie al comisiei numite de către directia de sănătate publică judeteană/a municipiului Bucuresti sau poate propune aplicarea dispozitiilor art. 5 alin. (1), după caz.

(9) Raportul comisiei constituite prin ordin al ministrului sănătătii este consultativ si va fi transmis directorului coordonator al directiei de sănătate publică judetene/a municipiului Bucuresti.

(10) În termen de 3 zile de la primirea raportului, directorul coordonator al directiei de sănătate publică judetene/a municipiului Bucuresti sesizează comisia alcătuită la nivelul directiei, comunicându-i raportul comisiei centrale. Comisia poate, în urma analizării acestui raport, fie să modifice în totalitate sau în parte concluziile cuprinse în raportul initial, fie să îsi mentină concluziile, înaintând directorului coordonator raportul final.

Art. 6. - Autorizatia de functionare se eliberează pentru unul sau mai multe domenii de activitate, după cum urmează:

a) asistentă medicală de urgentă si transport medical asistat;

b) consultatii de urgentă si transport sanitar neasistat.

Art. 7. - (1) Autorizatia de functionare poate fi suspendată temporar, partial, pentru un domeniu de activitate, sau integral, pentru toate domeniile de activitate, pentru o perioadă cuprinsă între 30 si 90 de zile.

(2) Dacă după perioada prevăzută la alin. (1) nu se constată remedierea neregulilor sesizate sau dacă furnizorul privat de servicii de asistentă medicală de urgentă prespitalicească si de transport medical asistat si transport sanitar neasistat/serviciul public înregistrează un număr mai mare de două notificări în decursul a 2 ani, autorizatia de functionare se retrage definitiv, reprezentantul legal al unitătii fiind înstiintat cu privire la această măsură printr-o notificare a directorului coordonator al directiei de sănătate publică judetene/a municipiului Bucuresti.

(3) În vederea obtinerii unei noi autorizatii de functionare, furnizorul privat de servicii de asistentă medicală de urgentă prespitalicească si de transport medical asistat si transport sanitar neasistat/serviciul public va relua procedura prevăzută la art. 2.

(4) Autorizatia de functionare poate fi retrasă fără o suspendare prealabilă în conditiile în care au fost constatate deficiente grave, de natură a pune în pericol viata pacientilor.

Art. 8. - Controlul eliberării autorizatiilor de functionare se efectuează de o comisie numită de secretarul de stat/subsecretarul de stat din cadrul Ministerului Sănătătii.

Art. 9. - La primirea autorizatiei de functionare emise de directia de sănătate publică judeteană/a municipiului Bucuresti, persoana responsabilă de activitatea serviciului autorizat depune o declaratie pe propria răspundere, prin care se angajează să notifice directiei de sănătate publică judetene/a municipiului Bucuresti care a eliberat autorizatia orice schimbare intervenită, în termen de 24 de ore de la aparitia acesteia.

Art. 10. - (1) Furnizorii privati de servicii de asistentă medicală de urgentă prespitalicească si de transport medical asistat si transport sanitar neasistat/serviciile publice au obligatia să solicite autorizarea în baza prevederilor prezentului ordin, la cel mult 3 luni de la publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În cazul serviciilor mobile de urgentă, reanimare si descarcerare (SMURD), solicitarea de autorizare se face de spitalul responsabil de coordonarea medicală a echipajelor serviciilor mobile de urgentă, reanimare si descarcerare (SMURD) pentru care se doreste autorizarea.

(3) Furnizorii privati de servicii de asistentă medicală de urgentă prespitalicească si de transport medical asistat si transport sanitar neasistat/serviciile publice vor fi autorizati/autorizate în baza prezentului ordin până la data de 1 august 2010, în cazul în care autorizatia actuală este în perioada de valabilitate.

Art. 11. - Modelul autorizatiei de functionare eliberate de directia de sănătate publică judeteană/a municipiului Bucuresti este prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 12. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

CERERE

de autorizare a furnizorilor privati de servicii de asistentă medicală de urgentă prespitalicească si de transport medical asistat si transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulantă judetene si al municipiului Bucuresti si a serviciilor mobile de urgentă, reanimare si descarcerare (SMURD)

 

Către

Directia de sănătate publică a judetului/municipiului Bucuresti

..........................................................................................

În atentia dlui/dnei director coordonator

..........................................................................................

Subsemnatul,.............................................................., în calitate de director/medic-sef al:

1. Serviciului de Ambulantă al Judetului/Municipiului Bucuresti.......................................................;

2. Serviciului Mobil de Urgentă, Reanimare si Descarcerare (SMURD) al Judetului/Municipiului Bucuresti...............................................................;

3. Serviciului de Ambulantă..............................................., cu sediul în localitatea........................., judetul..........................., cu activitate pe teritoriul judetelor......................................................................,

vă rog să aprobati constituirea unei comisii în vederea autorizării functionării serviciului de ambulantă/serviciului mobil de urgentă, reanimare si descarcerare (SMURD) sus-mentionat. Vă aduc la cunostintă că sunt de acord cu preluarea costului de deplasare si cazare a membrilor comisiei. Totodată, declar pe propria răspundere că serviciul pe care îl conduc/coordonez/aflat în structura unitătii pe care o conduc îndeplineste toate cerintele în vederea autorizării si înteleg că, în cazul în care cerintele de autorizare nu sunt îndeplinite, directia de sănătate publică poate suspenda temporar activitatea serviciului sau poate retrage autorizatia de functionare.

Reprezentant legal al serviciului solicitant:

[în cazul serviciului mobil de urgentă, reanimare si descarcerare (SMURD) - reprezentantul legal al spitalului responsabil de coordonarea activitătii medicale a serviciului la nivel judetean sau al municipiului Bucuresti]

 

Nume............................................................

Calitate..........................................................

Semnătura....................................................

Data..............................................................

Localitatea....................................................

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

LISTA

ambulantelor si a tehnicii aflate în dotarea serviciului

 

Lista ambulantelor include următoarele informatii generale, precum si o copie a fisei individuale pentru fiecare ambulantă aflată în dotare în conformitate cu cerintele prevăzute în prezenta anexă:

I. Informatii generale:

1. Numărul total de ambulante (A, B si C) în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătătii publice si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.092/1.500/2006 privind stabilirea competentelor si atributiilor echipajelor publice de interventie de diferite niveluri în faza prespitalicească:

a) ambulante tip A1 ........................;

b) ambulante tip A2........................;

c) ambulante tip B..........................;

d) ambulante tip C .........................;

e) autospeciale pentru consultatii la domiciliu ........................;

f) autospecială de interventie rapidă a medicului de urgentă........................;

g) elicopter/avion........................(în cazul elicopterelor/avioanelor, în alcătuirea comisiei numite de directia de sănătate publică judeteană/a municipiului Bucuresti este inclus un pilot/inspector de aviatie, apartinând operatorului aerian legal desemnat prin Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare.);

h) navă.............................(în cazul navelor, în alcătuirea comisiei numite de directia de sănătate publică judeteană/a municipiului Bucuresti este inclus un pilot/inginer de navigatie, apartinând operatorului legal desemnat prin Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare.)

2. Numărul de ambulante si tipul acestora pentru fiecare statie, substatie sau punct de lucru Numele/adresa statiei/substatiei sau a punctului de lucru...........................................................

a) ambulante tip A1 ........................;

b) ambulante tip A2........................;

c) ambulante tip B..........................;

d) ambulante tip C..........................;

e) autospeciale consultatii la domiciliu........................;

f) autospeciale de interventie rapidă a medicului de urgentă........................;

g) elicopter........................;

h) avion.............................;

i) navă...............................

(Punctul 2 se completează pentru fiecare substatie în parte.)

II. Fisa individuală pentru fiecare ambulantă include următoarele date:

1. numărul de înmatriculare...........................................................;

2. modelul si anul de fabricatie........................................................;

3. culoarea ambulantei.............................................;

4. tipul ambulantei (Â1, A2, B, C, ACD, AIRMU, elicopter, avion, navă)........................;

5. seria de fabricatie a defibrilatorului........................;

6. modelul defibrilatorului...........................................................Manual ............................................. semiautomat cu indicatii în limba română...........................................Mixt cu indicatii în limba română pentru modulul semiautomat................................„...................;

7. lista echipamentelor aflate în ambulantă (în cazul echipamentelor electronice/electrice, cum ar fi ventilatorul, pompele de injectie, aspiratorul etc, se mentionează numărul de serie si anul fabricatiei alăturat.)...................................................................................................;

8. numărul echipajelor alocate ambulantei si functia (Se comunică lista functiilor personalului care lucrează pe ambulanta respectivă în toate turele, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătătii si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.092/1.500/2006 si ale Ordinului ministrului sănătătii publice si al ministrului internelor si reformei administrative nr. 2.021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului IV „Sistemul national de asistentă medicală de urgentă si de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii.

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................


 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

LISTA

personalului furnizorului privat de servicii de asistentă medicală de urgentă prespitalicească si de transport medical asistat si transport sanitar neasistat/serviciului public

 

I. Lista va include următoarele categorii:

1. medici;

2. asistenti medicali;

3. moase;

4. paramedici;

5. ambulantieri;

6. conducători auto;

7. voluntari cu pregătire medicală de bază (studenti în domeniul medical/elevi ai scolilor sanitare);

8. voluntari fără pregătire medicală de bază, dar care au absolvit un curs de prim ajutor si au încheiat un contract de voluntariat cu serviciul respectiv;

9. alte categorii de personal

 

MEDICI

 

Numărul total

Numărul total pe statie si pe fiecare substatie

Medici MG cu drept de liberă practică fără atestat MU

 

 

Medici de familie fără atestat MU

 

 

Medici MG/de familie cu atestat MU

 

 

Medici specialisti/primari MU

 

 

Medici specialisti/primari ATI

 

 

Medici rezidenti MU an III/IV/V

 

 

Medici rezidenti ATI an III/IV/V

 

 

 

ASISTENTI MEDICALI

 

Numărul total

Numărul total pe statie si pe fiecare substatie

Asistenti medicali cu studii postliceale fără atestat în MU

 

 

Asistenti medicali cu studii postliceale cu atestat în MU

 

 

Asistenti medicali cu studii universitare fără atestat în MU

 

 

Asistenti medicali cu studii universitare cu atestat în MU

 

 

 

MOASE

 

Numărul total

Numărul total pe statie si pe fiecare substatie

Moase cu studii postliceale

 

 

Moase cu studii universitare

 

 

 

PARAMEDICI

 

Numărul total

Numărul total pe statie si pe fiecare substatie

Paramedici debutanti

 

 

Paramedici nivel I

 

 

Paramedici nivel II

 

 

Paramedici nivel III

 

 

Paramedici nivel IV

 

 


AMBULANTIERI - conducători auto

 

Numărul total

Numărul total pe statie si pe fiecare substatie

Ambulantieri cu o vechime sub 3 ani

 

 

Ambulantieri cu o vechime egală sau mai mare de 3 ani

 

 

Conducători auto cu o vechime mai mare de 3 ani

 

 

Conducători auto cu o vechime egală sau mai mare de 3 ani

 

 

 

VOLUNTARI

 

Numărul total

Numărul total pe statie si pe fiecare substatie

Studenti în domeniul medical

 

 

Elevi scoli postliceale

 

 

Fără pregătire medicală de bază cu curs de prim ajutor absolvit

 

 

 

ALTE CATEGORII DE PERSONAL

 

Numărul total

Numărul total pe statie si pe fiecare substatie

Piloti aeronavă

 

 

Personal tehnic de sol pentru deservirea aeronavelor

 

 

Piloti navă

 

 

Ingineri navigatie

 

 

Personal TESA*)

 

 

Personal pază*)

 

 

Personal curătenie - îngrijitori etc.*)

 

 

Alte categorii (Specificati categoriile respective.)

 

 

 

*) Exceptând serviciile mobile de urgentă, reanimare si descarcerare (SMURD).

 

II. Fiecare angajat al serviciului evaluat are o fisă individuală care include următoarele date, fiind inclusă în dosarul de autorizare atât în format electronic, cât si pe hârtie. Fisa individuală este completată la nivelul rubricilor relevante:

1. nume.............................................................., prenume.............................................................;

2. locul nasterii............................................................, data nasterii...............................................;

3. data începerii activitătii în domeniul asistentei medicale de urgentă prespitalicesti.......................;

4. data începerii activitătii în serviciul de ambulantă/serviciul mobil de urgentă, reanimare si descarcerare (SMURD) care solicită autorizatia.......................................................................................;

5. pregătirea de bază.......................................................................................................................;

data definitivării studiilor de bază.....................................................................................................;

specialitatea de bază .......................................................................................................................;

data definitivării specializării ............................................................................................................;

locul unde a efectuat specializarea...................................................................................................;

6. a II-a specialitate...........................................................................................................................;

data definitivării specializării.............................................................................................................;

locul unde a efectuat specializarea...................................................................................................;

7. locul de muncă de bază (dacă este altul decât cel din serviciul care solicită autorizarea)...............................................................................................................................................;

8. locuri de muncă secundare, în afara locului de muncă de bază, dacă acesta este în serviciul care solicită autorizatia.......................................................................................................................................;

9. data obtinerii atestatului în MU......................................................................................................

si locul unde s-a efectuat pregătirea.................................................................................................;

10. lista cursurilor de perfectionare la care a participat în ultimii 5 ani (în ordine cronologică, cel mai recent primul):

a) titlul........................................., perioada.................................................., locul.........................;

b) titlul........................................., perioada.................................................., locul.........................;

c) titlul........................................., perioada.................................................., locul.........................;

d) titlul........................................., perioada.................................................., locul.........................;

e) titlul........................................., perioada.................................................., locul.........................;


f) titlul........................................., perioada.................................................., locul.........................;

g) titlul........................................., perioada.................................................., locul.........................;

h) titlul........................................., perioada.................................................., locul.........................;

11. lista conferintelor/congreselor la care a participat în ultimii 5 ani (în ordine cronologică, cel mai recent primul):

a) titlul........................................., perioada.................................................., locul.........................;

b) titlul........................................., perioada.................................................., locul.........................;

c) titlul........................................., perioada.................................................., locul.........................;

d) titlul........................................., perioada.................................................., locul.........................;

e) titlul........................................., perioada.................................................., locul.........................;

f) titlul........................................., perioada.................................................., locul.........................;

g) titlul........................................., perioada.................................................., locul.........................;

h) titlul........................................., perioada.................................................., locul.........................;

i) titlul.........................................., perioada.................................................., locul.........................;

12. lista sanctiunilor administrative aplicate în ultimii 5 ani, începând cu cea mai recentă:

a) sanctiunea..........................., data aplicării..........................., motivele aplicării..........................;

b) sanctiunea..........................., data aplicării..........................., motivele aplicării..........................;

c) sanctiunea..........................., data aplicării..........................., motivele aplicării..........................;

d) sanctiunea..........................., data aplicării..........................., motivele aplicării..........................;

13. alte mentiuni, observatii:

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

LISTA

statiilor, substatiilorsi a punctelor de lucru aflate în structura serviciului care solicită autorizarea

 

I. Statia centrală

a) Adresă

b) Numărul total de ambulante functionale:

1. ambulante tip A1 ......................................;

2. ambulante tip A2......................................;

3. ambulante tip B......................................;

4. ambulante tip C......................................;

5. autospeciale pentru consultatii la domiciliu.....;

6. autospecială de interventie rapidă a medicului de urgentă [structurile serviciilor mobile de urgentă, reanimare si descarcerare (SMURD)]......................................;

7. elicopter......................................;

8. autospecială transport personal si multiple victime [structurile serviciilor mobile de urgentă, reanimare si descarcerare (SMURD)]......................................;

9. autospecială de interventie la accidentele colective si calamităti [structurile serviciilor mobile de urgentă, reanimare si descarcerare (SMURD)].......................................

c) Numărul total de personal, din care:

1. medici......................................................;

2. asistenti...................................................;

3. paramedici...............................................;

4. moase.....................................................;

5. ambulantieri.............................................;

6. conducători auto......................................;

7. alte categorii............................................

II. Substatii

Numărul total de substatii din judetul în care se află statia centrală/a municipiului Bucuresti....., din alte judete/municipiul Bucuresti.......

a) Adresa substatiei........

b) Numărul total de ambulante functionale:

1. ambulante tip A1 ......................................;

2. ambulante tip A2......................................;

3. ambulante tip B......................................;

4. ambulante tip C......................................;

5. autospeciale pentru consultatii la domiciliu......;

6. autospecială de interventie rapidă a medicului de urgentă [structurile serviciilor mobile de urgentă, reanimare si descarcerare (SMURD)]......................................;

7. elicopter......................................;


8. autospecială transport personal si multiple victime [structurile serviciilor mobile de urgentă, reanimare si descarcerare (SMURD)]......................................;

9. autospecială de interventie la accidentele colective si calamităti [structurile serviciilor mobile de urgentă, reanimare si descarcerare (SMURD)].......................................

c) Numărul total de personal, din care:

1. medici......................................................;

2. asistenti...................................................;

3. paramedici...............................................;

4. moase.....................................................;

5. ambulantieri.............................................;

6. conducători auto......................................;

7. alte categorii............................................

(Se completează pentru fiecare substatie.)

III. Puncte de lucru

Numărul total de puncte de lucru din judetul în care se află statia centrală/a municipiului Bucuresti.........................................., din alte judete/municipiul Bucuresti.....................................

a) Adresa punctului de lucru............................................................................................................

b) Numărul total de ambulante functionale:

1. ambulante tip A1 ......................................;

2. ambulante tip A2......................................;

3. autospeciale pentru consultatii la domiciliu......

c) Numărul total de personal:

1. medici......................................................;

2. asistenti...................................................;

3. ambulantieri.............................................;

4. conducători auto.....................................

 

ANEXA Nr. 5

la normele metodologice

 

AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE

Nr. ... din data ....

 

            În conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare, în baza Dosarului de autorizare înaintat cu nr......................./........................., Directia de Sănătate Publică a Judetului..........................autorizează pe................................................în vederea desfăsurării următoarelor tipuri de activităti:

 

DA

NU

Denumirea tipului de activitate

DA

NU

Denumirea tipului de activitate

 

 

Asistentă medicală de urgentă si transport medical asistat în regim public

 

 

Asistentă medicală de urgentă si transport medical asistat în regim privat

 

 

Consultatii de urgentă si transport sanitar neasistat în regim public

 

 

Consultatii de urgentă si transport sanitar neasistat în regim privat

 

Prezenta autorizatie este valabilă 3 ani de la data emiterii.

Data eliberării......

 

DIRECTOR COORDONATOR

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

 

MENTIUNI

 

Prezenta autorizatie se prelungeste pe o perioadă de:

(Se completează, după caz.):

a) 5 ani de la data de.....................la data de.....................

 

DIRECTOR COORDONATOR

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

 

sau

b) 6 luni de la data de.....................la data de.....................

 

DIRECTOR COORDONATOR

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ


 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 2A la Ordinul ministrului sănătătii nr. 326/2009 privind înfiintarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii si Comisiei nationale de transparentă

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale de sănătate publică, asistentă medicală si programe nr. A.V. 1.971 din 3 decembrie 2009,

în temeiul art. 16 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 7 alin. (4) si art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii, interimar, emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 2A la Ordinul ministrului sănătătii nr. 326/2009 privind înfiintarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii si Comisiei nationale de transparentă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 6 aprilie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La capitolul II „Componenta comisiilor de specialitate", punctele 17, 21 si 22 vor avea următorul cuprins:

„17. Comisia de neurologie, neurologie pediatrică Presedinte: prof. dr. Ovidiu Alexandru Băjenaru - Bucuresti Vicepresedinte: prof. dr. Marina Ticmeanu - Bucuresti Membri:

- prof. dr. Cristian Dinu Popescu - lasi

- prof. dr. Dafin Mureseanu - Cluj-Napoca

- prof. dr. Lăcrămioara Perju Dumbravă - Cluj-Napoca

- prof. dr. Ana Câmpeanu - Bucuresti

- prof. dr. Mihaela Simu - Timisoara

- prof. dr. Ileana Benga - Cluj-Napoca

- dr. Axinia Corches - Timisoara Secretar: asist. dr. Mihai Vasiie - Bucuresti

21. Comisia de psihiatrie si psihiatrie pediatrică

Presedinte: prof. dr. Dragos Marinescu - Craiova Vicepresedinte: prof. dr. Dan Prelipceanu - Bucuresti

Membri:

- conf. dr. Radu Mihailescu - Bucuresti

- prof. dr. Aurel Nirestean -Târgu Mures

- prof. dr. Delia Podea - Arad

- prof. dr. Ioana Miclutia - Bucuresti

- prof. dr. Iuliana Dobrescu - Bucuresti

- dr. Roman loan - Baia Mare

Secretar: conf. dr. Cristinel Stefănescu - lasi

22. Comisia de recuperare, medicină fizică si balneologie

Presedinte: prof. dr. Mihai Berteanu - Bucuresti

Vicepresedinte: prof. dr. Gelu Onose - Bucuresti

Membri:

- prof. dr. Liviu Pop - Cluj-Napoca

- prof. dr. Roxana Sanda Popescu - Craiova

- prof. dr. Adriana Sarah Nica - Bucuresti

- conf. dr. Anca lonescu - Bucuresti

- conf. dr. Dan Nemes - Timisoara

- conf. dr. Delia Cinteză - Bucuresti

- conf. dr. Liliana Pădure - Bucuresti

- conf. dr. Olga Surdu -Techirghiol Secretar: dr. Horatiu Dinu - Bucuresti".

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătătii, interimar,

Cristian- Anton Irimie,

secretar de stat

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2009.

Nr. 1.521.

 

MINISTERUL ECONOMIEI

 

ORDIN

pentru modificarea pct. 9.1 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.287/2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investitii în modernizarea si realizarea de noi capacităti de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, pentru acordarea asistentei financiare nerambursabile prin Programul operational sectorial „Crestere a competitivitătii economice", axa prioritară 4, domeniul major de interventie 2, operatiunea 4.2 „Sprijinirea investitiilor în modernizarea si realizarea de noi capacităti de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităti cu putere instalată mai mică sau egală 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie"

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale,

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a


Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999, cu Cadrul strategic national de referintă 2007-2013 si cu Decizia Comisiei nr. 3.472/2007 de aprobare a Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice",

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei emite următorul ordin:

Art. I. - Punctul 9.1 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.287/2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investitii în modernizarea si realizarea de noi capacităti de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, pentru acordarea asistentei financiare nerambursabile prin Programul operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice", axa prioritară 4, domeniul major de interventie 2, operatiunea 4.2 „Sprijinirea investitiilor în modernizarea si realizarea de noi capacităti de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităti cu putere instalată mai mică sau egală 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 si 599 bis din 11 august 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- Conditia privind „în cazul în care, în urma cererilor OIE, solicitantul amână nejustificat încheierea contractului sau prezentarea documentelor de mai sus, pe o perioadă mai lungă de 45 de zile de la data solicitării în scris a acestora, se va decide respingerea finantării proiectului. Pentru motive temeinice, OIE poate prelungi termenul de 45 de zile cu maximum încă un termen de 45 de zile." se modifică si va avea următorul cuprins:

„În cazul în care, în urma cererilor OIE, solicitantul amână nejustificat încheierea contractului sau prezentarea documentelor de mai sus, pe o perioadă mai lungă de 45 zile de la data solicitării în scris a acestora, se va decide respingerea finantării proiectului. Pentru motive temeinice, OIE poate prelungi termenul de 45 de zile cu maximum încă un termen de 90 de zile."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2009.

Nr. 2.060.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.