MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 854/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 854         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 9 decembrie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.425. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 628/2001 privind organizarea, functionarea si atributiile Institutului National de Cercetare pentru Sport

 

1.477. - Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Băita, judetul Hunedoara

 

1.478. - Hotărâre privind aprobarea stemei orasului Bumbesti-Jiu, judetul Gorj

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            11.- Normă pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 63/2002 privind statisticile referitoare la ratele dobânzilor practicate de institutiile financiare monetare pentru depozitele constituite de gospodării si societăti nefinanciare si creditele acordate acestora (BCE/2001/18)


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 628/2001 privind organizarea, functionarea si atributiile Institutului National de Cercetare pentru Sport

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 628/2001 privind organizarea, functionarea si atributiile Institutului National de Cercetare pentru Sport, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 13 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Numărul maxim de posturi din Institutul National de Cercetare pentru Sport este de 31."

2. Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. -încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit la art. I pct. 1 se va face în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul tineretului si sportului,

Sorina Luminita Plăcintă

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.425.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 628/2001)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Institutului National de Cercetare pentru Sport

 

Numărul maxim de posturi = 31

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Băita, judetul Hunedoara

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema comunei Băita, judetul Hunedoara, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea si semnificatiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2009.

Nr. 1.477.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

comunei Băita, judetul Hunedoara

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Băita, judetul Hunedoara

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Băita se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.

În partea superioară, în câmp verde, se află 3 crengute de stejar cu ghindă, de aur.

În vârful scutului, în câmp rosu, se află o intrare în mină, neagră, zidită cu cărămizi inegale, de argint, în care brosează două ciocane de miner încrucisate, de aur.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate

Intrarea în mină simbolizează ocupatia de bază a locuitorilor din zonă, mineritul.

Crengutele de stejar reprezintă bogătia silvică a zonei, precum si potentialul turistic.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei orasului Bumbesti-Jiu, judetul Gorj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema orasului Bumbesti-Jiu, judetul Gorj, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea si semnificatiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2009.

Nr. 1.478.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

orasului Bumbesti-Jiu, judetul Gorj

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei orasului Bumbesti-Jiu, judetul Gorj

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1, stema orasului Bumbesti-Jiu se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat.

În partea superioară, în dreapta, în câmp rosu, se află două ramuri de stejar, de aur, care se întretaie în partea de jos.

În partea superioară, în stânga, în câmp albastru, se află un zid compus din 3 rânduri de cărămizi, de argint, rostuite cu negru, iar deasupra zidului se află o roată crenelată, de argint.

În vârful scutului, în dreapta, în câmp albastru, se află o cruce treflată, de aur.

În vârful scutului, în stânga, în câmp rosu, se află un munte de argint.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu 3 turnuri crenelate.

Semnificatiile elementelor însumate

Muntele si ramurile de stejar reprezintă zona montană si bogătia silvică a acestei zone, iar roata crenelată semnifică activitatea industrială.

Zidul aminteste de castrele romane Vârtop, Bumbesti, Porceni, iar crucea treflată simbolizează mănăstirile Lainici, Visina, Schitul Locurele.

Coroana murală cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oras.


 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 63/2002 privind statisticile referitoare la ratele dobânzilor practicate de institutiile financiare monetare pentru depozitele constituite de gospodării si societăti nefinanciare si creditele acordate acestora (BCE/2001/18)

 

În baza art. 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Natională a României emite prezenta normă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă defineste mecanismele de raportare potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 63/2002 privind statisticile referitoare la ratele dobânzilor practicate de institutiile financiare monetare pentru depozitele constituite de gospodării si societăti nefinanciare si creditele acordate acestora (BCE/2001/18), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L10/vol. 5 din 12 ianuarie 2002, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 290/2009 al Băncii Centrale Europene din 31 martie 2009 (BCE/2009/7), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L94 din 8 aprilie 2009, denumit în continuare Regulament, si se adresează institutiilor de credit rezidente.

Art. 2. - Termenii si expresiile utilizate în cuprinsul normei au următoarele semnificatii:

a) rata anualizată a dobânzii (RAD) - are semnificatia prevăzută în anexa II partea 1 paragraful 1 din Regulament;

b) rata efectivă definită în sens restrâns (REDR) - are semnificatia prevăzută în anexa II partea 1 paragraful 3 din Regulament;

c) dobânda anuală efectivă (DAE) - are semnificatia prevăzută în anexa II partea 1 paragraful 10 din Regulament. Institutiile de credit calculează dobânda anuală efectivă conform metodologiei prevăzute pentru creditele pentru consum în Legea nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor persoane fizice, republicată, cu modificările ulterioare, care transpune prevederile Directivei 2008/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori si de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului;

d) contract nou - are semnificatia prevăzută în anexa II partea 2 paragraful 21 din Regulament;

e) perioada initială fixă - are semnificatia prevăzută în anexa II partea 4 paragraful 55 din Regulament;

f) scadenta initială - are semnificatia prevăzută în anexa II partea 4 paragraful 54 din Regulament;

g) perioada notificată - are semnificatia prevăzută în anexa II partea 4 paragraful 54 din Regulament;

h) rată variabilă - are semnificatia prevăzută în anexa II partea 4 paragraful 58 din Regulament;

i) credit neperformant - are semnificatia prevăzută în anexa II partea 2 paragraful 16 din Regulament. Creditele neperformante se identifică în conformitate cu prevederile Normei Băncii Nationale a României nr. 10/2009 pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 25/2009 al Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2008 privind bilantul sectorului institutii financiare monetare (reformare) (BCE/2008/32);

j) credit destinat restructurării datoriei la rate sub nivelul celor aplicate pe piată - are semnificatia prevăzută în anexa II partea 2 paragraful 16 din Regulament;

k) rezident - de la data adoptării monedei euro de către România, termenul rezident are semnificatia prevăzută la art. 1 paragraful 1 din Regulament. Până la data adoptării monedei euro de către România, termenul rezident are următoarea semnificatie:

k1) persoane fizice - cetăteni români, cetăteni străini si apatrizi, cu domiciliul în România, atestat cu documente de identitate emise conform legii;

k2) persoane juridice si orice alte entităti, cu sediul în România, precum si persoane fizice, cetăteni români, cetăteni străini si apatrizi, cu domiciliul/resedinta în România, care sunt autorizate si/sau înregistrate să desfăsoare activităti economice pe teritoriul României, în mod independent, în conditiile prevăzute de reglementările legale în vigoare;

k3) sucursale, agentii, reprezentante, birouri ale persoanelor juridice străine, precum si ale oricăror altor entităti străine, înregistrate si/sau autorizate să functioneze în România;

k4) ambasade, consulate si alte reprezentante si misiuni permanente ale României în străinătate;

I) gospodării ale populatiei, institutii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populatiei, societăti nefinanciare - au semnificatia prevăzută la art. 4 alin. 1 lit. a), g) si, respectiv, h) din Norma Băncii Nationale a României nr. 10/2009.

Art. 3. - (1) Statisticile referitoare la ratele dobânzilor practicate de institutiile de credit se determină pentru categoriile de instrumente definite în anexa II partea 4 cap. XIII din Regulament. Sfera de cuprindere a acestor categorii de instrumente este detaliată în Norma Băncii Nationale a României nr. 10/2009.

(2) Categoria de instrumente credite pentru alte scopuri se defalcă în credite pentru dezvoltarea afacerilor si credite pentru alte scopuri, definite potrivit prevederilor Normei Băncii Nationale a României nr. 10/2009.

Art. 4. - Statisticile referitoare la ratele dobânzilor practicate de institutiile de credit se determină pentru creditele/depozitele existente în sold, respectiv pentru contractele noi de credite/depozite denominate în lei, euro si dolari SUA.

Art. 5. - (1) Ratele dobânzii aferente soldurilor, detaliate în anexa nr. 2, sunt definite în anexa II partea 2 cap. IV din Regulament.

(2) Momentul de referintă pentru ratele dobânzii aferente soldurilor îl constituie sfârsitul lunii pentru care se întocmeste raportarea.

(3) Ratele dobânzii pentru depozitele overnight, depozitele rambursabile după notificare, creantele aferente cărtilor de credit, creditele reînnoibile automat (revolving) si creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts), detaliate în anexa nr. 3, sunt definite în anexa II partea 2 cap. V din Regulament.

(4) Momentul de referintă pentru ratele dobânzii aferente depozitelor overnight, depozitelor rambursabile după notificare, creantelor aferente cărtilor de credit, creditelor reînnoibile automat (revolving) si creditelor acordate pe descoperit de cont (overdrafts) îl constituie sfârsitul lunii pentru care se întocmeste raportarea.

(5) Ratele dobânzii pentru contractele noi având ca obiect alte categorii de instrumente decât depozitele overnight, depozitele rambursabile după notificare, creantele aferente cărtilor de credit, creditele reînnoibile automat (revolving) si creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts), detaliate în anexele nr. 4 si 5, sunt definite în anexa II partea 2 cap. VI din Regulament.

(6) Perioada de referintă pentru ratele dobânzii aferente contractelor noi, altele decât depozitele overnight, depozitele rambursabile după notificare, creantele aferente cărtilor de credit, creditele reînnoibile automat (revolving) si creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts) o constituie întreaga lună de referintă.

Art. 6. - în vederea întocmirii statisticilor privind ratele dobânzii practicate de institutiile de credit la contractele noi, altele decât depozitele overnight, depozitele rambursabile după notificare, creantele aferente cărtilor de credit, creditele reînnoibile automat (revolving) si creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts), detaliate în anexele nr. 4 si 5, institutiile de credit aplică următoarele reguli:

1. În baza de calcul a ratelor dobânzii aferente contractelor noi de credit/depozit se include întreaga valoare acordată/plasată a acestora, în situatia prevăzută în anexa II partea 2 paragraful 21 prima liniută din Regulament, respectiv valoarea pentru care se renegociază nivelul ratei dobânzii, în situatia prevăzută în anexa II partea 2 paragraful 21 a doua liniută din Regulament.

2. În vederea defalcării în functie de categorii valorice a contractelor noi de credit acordate societătilor nefinanciare, potrivit prevederilor prevăzute în anexa II partea 2 paragraful 52 din Regulament, contractele noi de credit acordate în lei sau dolari SUA sunt evaluate în echivalent euro pe baza cursului de schimb comunicat de Banca Natională a României în ultima zi bancară a lunii pentru care se întocmeste raportarea.

3. Defalcarea în functie de creditele garantate cu garantii reale si/sau garantii personale, potrivit prevederilor anexei II partea 4 paragraful 59 din Regulament, este prevăzută în anexa nr. 5. Defalcarea creditelor în functie de garantiile reale/garantiile personale include volumul total de contracte noi de credit care sunt garantate prin utilizarea tehnicii protectiei finantate a creditului, definită potrivit Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de institutiile de credit si firmele de investitii, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 16/113/2006, si/sau garantate prin utilizarea tehnicii protectiei nefinantate a creditului, definită potrivit aceluiasi regulament, astfel încât valoarea garantiei reale/garantiei personale să fie mai mare sau egală cu valoarea totală a creditului. În cazul în care institutia de credit raportoare aplică, în scop prudential, un sistem diferit de abordarea standard, descrisă în Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 11/108/2006, va aplica, de asemenea, acelasi regim si la completarea anexei nr. 5.

Art. 7. - Institutiile de credit aplică prevederile art. 6 alin. (1) si pentru determinarea dobânzii anuale efective aferente contractelor noi privind creditele pentru consum si, respectiv, creditele pentru locuinte acordate gospodăriilor populatiei, potrivit prevederilor prevăzute în anexa II partea 1 paragraful 9 din Regulament.

Art. 8. - (1) Institutiile de credit rezidente raportează Băncii Nationale a României - Directia statistică date privind ratele dobânzii, astfel:

a) ratele dobânzii aferente soldurilor, conform structurii prevăzute în anexa nr. 2 „Ratele dobânzii aferente creditelor si ale dobânzii aferente depozitelor existente în sold la data de...";

b) ratele dobânzii pentru depozitele overnight, depozitele rambursabile după notificare, creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts), creditele reînnoibile automat (revolving) si creantele aferente cărtilor de credit, conform structurii prevăzute în anexa nr. 3 „Ratele dobânzii aferente depozitelor overnight, depozitelor rambursabile după notificare, creditelor acordate pe descoperit de cont (overdrafts), creditelor reînnoibile automat (revolving) si creantelor aferente cărtilor de credit existente în sold la data de...";

c) ratele dobânzii aferente contractelor noi, altele decât depozitele overnight, depozitele rambursabile după notificare, creantele aferente cărtilor de credit, creditele reînnoibile automat (revolving) si creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts), conform structurii prevăzute în anexa nr. 4 „Ratele dobânzii aferente contractelor noi de credit si depozit din luna...";

d) ratele dobânzii aferente contractelor noi de credit cu garantii reale si/sau garantii personale, conform structurii prevăzute în anexa nr. 5 „Ratele dobânzii aferente contractelor noi de credit cu garantii reale si/sau garantii personale din luna...";

e) dobânda anuală efectivă aferentă contractelor noi privind creditele pentru consum si creditele pentru locuinte acordate gospodăriilor populatiei, conform structurii prevăzute în anexa nr. 3 „Dobânda anuală efectivă aferentă contractelor noi de credit".

(2) Datele raportate Băncii Nationale a României - Directia statistică conform alin. (1) se referă la activitatea tuturor unitătilor operative de pe teritoriul national ale institutiilor de credit rezidente si se transmit lunar, în format electronic, până cel mai târziu în data de 17 a lunii următoare lunii pentru care se întocmeste raportarea. În cazul în care data-limită până la care se transmite raportarea este o zi nebancară, raportarea se transmite cel mai târziu în ultima zi bancară anterioară acesteia.

Art. 9. - (1) Institutiile de credit au obligatia să retransmită datele statistice privind ratele dobânzii în cazul în care au loc revizuiri ale datelor contabile, reclasificări sau se constată erori în datele transmise anterior.

(2) Retransmisiile vor fi însotite de note explicative.

 

CAPITOLUL II

Calculul ratelor dobânzii

 

Art. 10. - (1) Institutiile de credit rezidente determină, agregat la nivelul institutiei de credit, ratele dobânzii aferente creditelor si ale dobânzii aferente depozitelor existente în sold, conform prevederilor prevăzute în anexa II partea 2 paragraful 15 din Regulament.

(2) Ratele dobânzii se determină cu două zecimale, prin rotunjire, utilizându-se formula nr. 1 din anexa nr. 1.

Art. 11. - (1) Institutiile de credit rezidente determină, agregat la nivelul institutiei de credit, ratele dobânzii aferente depozitelor overnight, depozitelor rambursabile după notificare, creditelor acordate pe descoperit de cont (overdrafts), creditelor reînnoibile automat (revolving) si creantelor aferente cărtilor de credit, conform prevederilor prevăzute în anexa II partea 2 paragraful 18 din Regulament.

(2) Ratele dobânzii se determină cu două zecimale, prin rotunjire, utilizându-se formula nr. 1 din anexa nr. 1.

Art. 12. - (1) Institutiile de credit rezidente determină, agregat la nivelul institutiei de credit, ratele dobânzii aferente contractelor noi (de credit, respectiv depozit), altele decât depozitele overnight, depozitele rambursabile după notificare, creantele aferente cărtilor de credit, creditele reînnoibile automat (revolving) si creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts), conform prevederilor prevăzute în anexa II partea 2 paragraful 22 din Regulament.

(2) Ratele dobânzii se determină cu două zecimale, prin rotunjire, utilizându-se formula nr. 4 din anexa nr. 1.

Art. 13. - (1) Institutiile de credit rezidente determină, agregat la nivelul institutiei de credit, dobânda anuală efectivă aferentă contractelor noi privind creditele pentru consum, respectiv creditele pentru locuinte acordate gospodăriilor populatiei, conform prevederilor prevăzute în anexa II partea 2 paragraful 22 din Regulament.

(2) Dobânda anuală efectivă se determină cu două zecimale, prin rotunjire, utilizându-se formula nr. 7 din anexa nr. 1.

(3) Dobânda anuală efectivă aferentă fiecărui contract nou de credit pentru consum, respectiv credit pentru locuinte acordat gospodăriilor populatiei se determină potrivit metodologiei pentru creditele pentru consum descrise în Legea nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor persoane fizice, republicată, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 14. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta normă.

Art. 15. - Nerespectarea prevederilor prezentei norme intră sub incidenta art. 57 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României.

Art. 16. - (1) Prezenta normă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prima raportare în conformitate cu prezenta normă va cuprinde datele pentru luna iunie 2010.

(3) Norma Băncii Nationale a României nr. 14/2006 privind statistica ratelor dobânzii practicate de institutiile de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 8 august 2006, se abrogă de la 1 iulie 2010.

 

p. Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2009.

Nr. 11.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

Formule de calcul

 

Pagina 1

Pagina a 2-a


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

 

Ratele dobânzii aferente creditelor si ale dobânzii aferente depozitelor existente în sold la data de......................

 

Moneda: RON\EUR\USD

 

Credite/Depozite

Scadenta initială

Cod rând

Societăti nefinanciare

Gospodării ale populatiei

Institutii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor

populatiei

Rata dobânzii

(%)

Soldul la sfârsitul lunii

(unităti)

Rata dobânzii

(%)

Soldul la sfârsitul

lunii (unităti)

Rata dobânzii

(%)

Soldul la sfârsitul

lunii (unităti)

A

 

0

1

2

3

4

5

6

Credite - total, din care:

 

1

 

 

 

 

 

 

Credite pentru locuinte

<1 an

2

X

X

 

 

 

 

 

> 1 an si < 5 ani

3

X

X

 

 

 

 

 

> 5 ani

4

X

X

 

 

 

 

Credite pentru consum

<1 an

5

X

X

 

 

 

 

 

> 1 an si < 5 ani

6

X

X

 

 

 

 

 

> 5 ani

7

X

X

 

 

 

 

Credite pentru dezvoltarea afacerilor

<1 an

8

X

X

 

 

X

X

 

> 1 an si < 5 ani

9

X

X

 

 

X

X

 

> 5 ani

10

X

X

 

 

X

X

Credite pentru alte scopuri

<1 an

11

X

X

 

 

 

 

 

> 1 an si < 5 ani

12

X

X

 

 

 

 

 

> 5 ani

13

X

X

 

 

 

 

Credite acordate societătilor nefinanciare

< 1 an

14

 

 

X

X

X

X

 

> 1 an si < 5 ani

15

 

 

X

X

X

X

 

> 5 ani

16

 

 

X

X

X

X

Depozite la termen - total, din care:

 

17

 

 

 

 

 

 

Depozite la termen

< 1 lună

18

 

 

 

 

 

 

 

> 1 lună si < 3 luni

19

 

 

 

 

 

 

 

> 3 luni si < 6 luni

20

 

 

 

 

 

 

 

> 6 luni si < 12 luni

21

 

 

 

 

 

 

 

> 1 an si < 2 ani

22

 

 

 

 

 

 

 

> 2ani

23

 

 

 

 

 

 

împrumuturi din operatiuni repo

 

24

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

 

Ratele dobânzii aferente depozitelor overnight, depozitelor rambursabile după notificare, creditelor acordate pe descoperit de cont (overdrafts), creditelor reînnoibile automat (revolving) si creantelor aferente cărtilor de credit existente în sold la data de ...

Moneda: RON\EUR\USD

 

Credite/depozite

Cod rând

Societăti nefinanciare

Gospodării ale populatiei

Institutii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populatiei

Rata dobânzii

(%)

Soldul la sfârsitul lunii

(unităti)

Rata dobânzii

(%)

Soldul la sfârsitul

lunii (unităti)

Rata dobânzii

(%)

Soldul la sfârsitul

lunii (unităti)

A

0

1

2

3

4

5

6

Depozite overnight - total, din care:

1

 

 

 

 

 

 

- conturi curente creditoare

2

 

 

 

 

 

 

- depozite la vedere

3

 

 

 

 

 

 

- alte depozite overnight

4

 

 

 

 

 

 

Depozite rambursabile după notificare - total, din care:

5

 

 

 

 

 

 

- depozite rambursabile după notificare la cel mult 3 luni de la notificare

6

 

 

 

 

 

 

- depozite rambursabile după notificare la mai mult de 3 luni de la notificare

7

 

 

 

 

 

 

Credite acordate pe descoperit de cont (overdrafts) - total, din care:

8

 

 

 

 

 

 

- credite reînnoibile automat (revolving), acordate pe descoperit de cont

11

 

 

 

 

 

 

Credite reînnoibile automat (revolving), altele decât creditele acordate pe descoperit de cont

12

 

 

 

 

 

 

Creante extinse aferente cărtilor de credit

13

 

 

 

 

 

 

Creante de oportunitate aferente cărtilor de credit

14

X

 

X

 

X

 

 

Dobânda anuală efectivă aferentă contractelor noi de credit

Moneda: RON\EUR\USD - % -

 

Credite

Cod rând

Dobânda anuală efectivă

Contracte noi privind creditele pentru consum acordate gospodăriilor populatiei

9

 

Contracte noi privind creditele pentru locuinte acordate gospodăriilor populatiei

10

 

 

ANEXA Nr. 4

 

Ratele dobânzii aferente contractelor noi de credit si depozit din luna.......

 

Moneda: RON\EUR\USD

 

Contracte noi de credit/depozit

Scadenta initială

Perioada initială fixă a ratei dobânzii

Cod rând

 

 

Societăti nefinanciare

Gospodării ale populatiei

Institutii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populatiei

Rata dobânzii

(%)

Valoare (unităti)

Rata dobânzii

(%)

Valoare (unităti)

Rata dobânzii

(%)

Valoare (unităti)

A

B

C

0

1

2

3

4

5

6

Contracte noi de credit - total, din care:

 

1

 

 

 

 

 

 

Credite pentru locuinte

<1 an

rata dobânzii variabilă

2

X

X

 

 

 

 

 

 

perioada initială fixă < 1 an

3

X

X

 

 

 

 

 

> 1 an si < 5 ani

rata dobânzii variabilă

4

X

X

 

 

 

 

 

 

perioada initială fixă < 1 an

5

X

X

 

 

 

 

 

 

perioada initială fixă > 1 si < 5 ani

6

X

X

 

 

 

 

 

> 5 ani si < 10 ani

rata dobânzii variabilă

7

X

X

 

 

 

 

 

 

perioada initială fixă < 1 an

8

X

X

 

 

 

 

 

 

perioada initială fixă > 1 si < 5 ani

9

X

X

 

 

 

 

 

 

perioada initială fixă > 5 si > 10 ani

10

X

X

 

 

 

 


A

B

c

0

1

2

3

4

5

6

 

> 10 ani

rata dobânzii variabilă

11

X

X

 

 

 

 

 

 

perioada initială fixă < 1 an

12

X

X

 

 

 

 

 

 

perioada initială fixă > 1 si < 5 ani

13

X

X

 

 

 

 

 

 

perioada initială fixă > 5 si > 10 ani

14

X

X

 

 

 

 

 

 

perioada initială fixă > 10 ani

15

X

X

 

 

 

 

 

<1 an

rata dobânzii variabilă

16

X

X

 

 

 

 

 

 

perioada initială fixă < 1 an

17

X

X

 

 

 

 

 

> 1 an si < 5 ani

rata dobânzii variabilă

18

X

X

 

 

 

 

Credite pentru consum

 

perioada initială fixă < 1 an

19

X

X

 

 

 

 

 

 

perioada initială fixă > 1 si < 5 ani

20

X

X

 

 

 

 

 

> 5 ani

rata dobânzii variabilă

21

X

X

 

 

 

 

 

 

perioada initială fixă < 1 an

22

X

X

 

 

 

 

 

 

perioada initială fixă >1 si < 5 ani

23

X

X

 

 

 

 

 

 

perioada initială fixă > 5 ani

24

X

X

 

 

 

 

 

<1 an

rata dobânzii variabilă

25

X

X

 

 

X

X

 

 

perioada initială fixă < 1 an

26

X

X

 

 

X

X

 

> 1 an si < 5 ani

rata dobânzii variabilă

27

X

X

 

 

X

X

Credite pentru dezvoltarea afacerilor

 

perioada initială fixă < 1 an

28

X

X

 

 

X

X

 

perioada initială fixă > 1 si < 5 ani

29

X

X

 

 

X

X

> 5 ani

rata dobânzii variabilă

30

X

X

 

 

X

X

 

 

perioada initială fixă < 1 an

31

X

X

 

 

X

X

 

 

perioada initială fixă > 1 si < 5 ani

32

X

X

 

 

X

X

 

 

perioada initială fixă > 5 ani

33

X

X

 

 

X

X

 

<1 an

rata dobânzii variabilă

34

X

X

 

 

 

 

 

 

perioada initială fixă < 1 an

35

X

X

 

 

 

 

 

> 1 an si < 5 ani

rata dobânzii variabilă

36

X

X

 

 

 

 

Credite pentru alte scopuri

 

perioada initială fixă < 1 an

37

X

X

 

 

 

 

 

perioada initială fixă >1 si < 5 ani

38

X

X

 

 

 

 

 

> 5 ani

rata dobânzii variabilă

39

X

X

 

 

 

 

 

 

perioada initială fixă < 1 an

40

X

X

 

 

 

 

 

 

perioada initială fixă >1 si < 5 ani

41

X

X

 

 

 

 

 

 

perioada initială fixă > 5 ani

42

X

X

 

 

 

 

 

<1 an

rata dobânzii variabilă sau perioada initială fixă < 3 luni

69

 

 

X

X

X

X

 

 

perioada initială fixă > 3 luni si < 1 an

70

 

 

X

X

X

X

 

> 1 an si < 5 ani

rata dobânzii variabilă sau perioada initială fixă < 3 luni

71

 

 

X

X

X

X

 

 

perioada initială fixă > 3 luni si < 1 an

72

 

 

X

X

X

X

Credite cu valoarea < 0,25 milioane echivalent euro

 

perioada initială fixă >1 si < 3 ani

73

 

 

X

X

X

X

 

perioada initială fixă >3 si > 5 ani

74

 

 

X

X

X

X

 

> 5 ani

rata dobânzii variabilă sau perioada initială fixă < 3 luni

75

 

 

X

X

X

X

 

 

perioada initială fixă > 3 luni si < 1 an

76

 

 

X

X

X

X

 

 

perioada initială fixă > 1 si < 3 ani

77

 

 

X

X

X

X

 

 

perioada initială fixă >3 si > 5 ani

78

 

 

X

X

X

X

 

 

perioada initială fixă > 5 si > 10 ani

79

 

 

X

X

X

X

 

 

perioada initială fixă > 10 ani

80

 

 

X

X

X

X


A

B

c

0

1

2

3

4

5

6

Credite cu valoarea > 0,25 milioane echivalent euro si < 1 milion echivalent euro

<1 an

rata dobânzii variabilă sau perioada initială fixă < 3 luni

81

 

 

X

X

X

X

 

perioada initială fixă > 3 luni si < 1 an

82

 

 

X

X

X

X

> 1 an si < 5 ani

rata dobânzii variabilă sau perioada initială fixă < 3 luni

83

 

 

X

X

X

X

 

perioada initială fixă > 3 luni si < 1 an

84

 

 

X

X

X

X

 

perioada initială fixă > 1 si < 3 ani

85

 

 

X

X

X

X

 

perioada initială fixă > 3 si > 5 ani

86

 

 

X

X

X

X

> 5 ani

rata dobânzii variabilă sau perioada initială fixă < 3 luni

87

 

 

X

X

X

X

 

perioada initială fixă > 3 luni si < 1 an

88

 

 

X

X

X

X

 

perioada initială fixă > 1 si < 3 ani

89

 

 

X

X

X

X

 

perioada initială fixă > 3 si > 5 ani

90

 

 

X

X

X

X

 

perioada initială fixă > 5 si > 10 ani

91

 

 

X

X

X

X

 

perioada initială fixă > 10 ani

92

 

 

X

X

X

X

Credite cu valoare > 1 milion echivalent euro

<1 an

rata dobânzii variabilă sau perioada initială fixă < 3 luni

93

 

 

X

X

X

X

 

perioada initială fixă > 3 luni si < 1 an

94

 

 

X

X

X

X

> 1 an si < 5 ani

rata dobânzii variabilă sau perioada initială fixă < 3 luni

95

 

 

X

X

X

X

 

perioada initială fixă > 3 luni si < 1 an

96

 

 

X

X

X

X

 

perioada initială fixă > 1 si < 3 ani

97

 

 

X

X

X

X

 

perioada initială fixă > 3 si > 5 ani

98

 

 

X

X

X

X

> 5 ani

rata dobânzii variabilă sau perioada initială fixă < 3 luni

99

 

 

X

X

X

X

 

perioada initială fixă > 3 luni si < 1 an

100

 

 

X

X

X

X

 

perioada initială fixă > 1 si < 3 ani

101

 

 

X

X

X

X

 

perioada initială fixă > 3 si > 5 ani

102

 

 

X

X

X

X

 

perioada initială fixă > 5 si > 10 ani

103

 

 

X

X

X

X

 

perioada initială fixă > 10 ani

104

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

A

 

B

0

1

2

3

4

5

6

Contracte noi de depozite la termen - total, din care:

61

 

 

 

 

 

 

Depozite la termen

scadenta initială < 1 lună

62

 

 

 

 

 

 

scadenta initială > 1 lună si < 3 luni

63

 

 

 

 

 

 

scadenta initială > 3 luni si <6 luni

64

 

 

 

 

 

 

scadenta initială > 6 luni si < 12 luni

65

 

 

 

 

 

 

scadenta initială > 1 an si < 2 ani

66

 

 

 

 

 

 

scadenta initială > 2 ani

67

 

 

 

 

 

 

Contracte noi privind operatiunile repo

 

68

 

 

 

 

 

 


ANEXA Nr. 5

 

Ratele dobânzii aferente contractelor noi de credit cu garantii reale si/sau garantii personale luna...............................

Moneda: RON \ EUR\ USD

 

Credite noi

Scadenta initială

Perioada initială fixă a ratei dobânzii

Cod rând

Societăti nefinanciare

Gospodăriile populatiei

Institutii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populatiei

Rata dobânzii

(%)

Valoare (unităti)

Rata dobânzii

(%)

Valoare (unităti)

Rata dobânzii

(%)

Valoare (unităti)

A

B

C

0

1

2

3

4

5

6

Contracte noi de credit - total, din care :

 

1

 

 

 

 

 

 

 

< 1 an

rata dobânzii variabilă

2

X

X

 

 

 

 

 

 

perioada initială fixă < 1 an

3

X

X

 

 

 

 

 

> 1 an si < 5 ani

rata dobânzii variabilă

4

X

X

 

 

 

 

 

 

perioada initială fixă < 1 an

5

X

X

 

 

 

 

 

 

perioada initială fixă > 1 si < 5 ani

6

X

X

 

 

 

 

 

> 5 ani si < 10 ani

rata dobânzii variabilă

7

X

X

 

 

 

 

Credite pentru locuinte

 

perioada initială fixă < 1 an

8

X

X

 

 

 

 

 

 

perioada initială fixă > 1 si < 5 ani

9

X

X

 

 

 

 

 

 

perioada initială fixă > 5 si > 10 ani

10

X

X

 

 

 

 

 

> 10 ani

rata dobânzii variabilă

11

X

X

 

 

 

 

 

 

perioada initială fixă < 1 an

12

X

X

 

 

 

 

 

 

perioada initială fixă > 1 si < 5 ani

13

X

X

 

 

 

 

 

 

perioada initială fixă > 5 si > 10 ani

14

X

X

 

 

 

 

 

 

perioada initială fixă > 10 ani

15

X

X

 

 

 

 

 

<1 an

rata dobânzii variabilă

16

X

X

 

 

 

 

 

 

perioada initială fixă < 1 an

17

X

X

 

 

 

 

 

> 1 an si < 5 ani

rata dobânzii variabilă

18

X

X

 

 

 

 

 

 

perioada initială fixă < 1 an

19

X

X

 

 

 

 

Credite pentru consum

 

perioada initială fixă > 1 si < 5 ani

20

X

X

 

 

 

 

 

> 5 ani

rata dobânzii variabilă

21

X

X

 

 

 

 

 

 

perioada initială fixă < 1 an

22

X

X

 

 

 

 

 

 

perioada initială fixă > 1 si < 5 ani

23

X

X

 

 

 

 

 

 

perioada initială fixă > 5 ani

24

X

X

 

 

 

 

 

<1 an

rata dobânzii variabilă sau perioada initială fixă < 3 luni

25

 

 

X

X

X

X

 

 

perioada initială fixă > 3 luni si < 1 an

26

 

 

X

X

X

X

Credite cu valoarea < 0,25 milioane echivalent euro

> 1 an si < 5 ani

rata dobânzii variabilă sau perioada initială fixă < 3 luni

27

 

 

X

X

X

X

 

perioada initială fixă > 3 luni si < 1 an

28

 

 

X

X

X

X

 

 

perioada initială fixă > 1 si < 3 ani

29

 

 

X

X

X

X

 

 

perioada initială fixă > 3 si > 5 ani

30

 

 

X

X

X

X


A

B

C

0

1

2

3

4

5

6

 

> 5 ani

rata dobânzii variabilă sau perioada initială fixă < 3 luni

31

 

 

X

X

X

X

 

 

perioada initială fixă > 3 luni si < 1 an

32

 

 

X

X

X

X

 

 

perioada initială fixă > 1 si < 3 ani

33

 

 

X

X

X

X

 

 

perioada initială fixă > 3 si > 5 ani

34

 

 

X

X

X

X

 

 

perioada initială fixă > 5 si > 10 ani

35

 

 

X

X

X

X

 

 

perioada initială fixă > 10 ani

36

 

 

X

X

X

X

 

<1 an

rata dobânzii variabilă sau perioada initială fixă < 3 luni

37

 

 

X

X

X

X

 

 

perioada initială fixă > 3 luni si < 1 an

38

 

 

X

X

X

X

 

> 1 an si < 5 ani

rata dobânzii variabilă sau perioada initială fixă < 3 luni

39

 

 

X

X

X

X

Credite cu valoarea > 0,25 milioane

echivalent euro si < 1 milion echivalent euro

 

perioada initială fixă > 3 luni si < 1 an

40

 

 

X

X

X

X

 

perioada initială fixă > 1 si < 3 ani

41

 

 

X

X

X

X

 

perioada initială fixă > 3 si > 5 ani

42

 

 

X

X

X

X

> 5 ani

rata dobânzii variabilă sau perioada initială fixă < 3 luni

43

 

 

X

X

X

X

 

 

perioada initială fixă > 3 luni si < 1 an

44

 

 

X

X

X

X

 

 

perioada initială fixă > 1 si < 3 ani

45

 

 

X

X

X

X

 

 

perioada initială fixă > 3 si > 5 ani

46

 

 

X

X

X

X

 

 

perioada initială fixă > 5 si > 10 ani

47

 

 

X

X

X

X

 

 

perioada initială fixă > 10 ani

48

 

 

X

X

X

X

 

<1 an

rata dobânzii variabilă sau perioada initială fixă < 3 luni

49

 

 

X

X

X

X

 

 

perioada initială fixă > 3 luni si < 1 an

50

 

 

X

X

X

X

 

> 1 an si < 5 ani

rata dobânzii variabilă sau perioada initială fixă < 3 luni

51

 

 

X

X

X

X

 

 

perioada initială fixă > 3 luni si < 1 an

52

 

 

X

X

X

X

Credite cu valoare > 1 milion echivalent euro

 

perioada initială fixă > 1 si < 3 ani

53

 

 

X

X

X

X

 

perioada initială fixă >3 si > 5 ani

54

 

 

X

X

X

X

 

> 5 ani

rata dobânzii variabilă sau perioada initială fixă < 3 luni

55

 

 

X

X

X

X

 

 

perioada initială fixă > 3 luni si < 1 an

56

 

 

X

X

X

X

 

 

perioada initială fixă > 1 si < 3 ani

57

 

 

X

X

X

X

 

 

perioada initială fixă > 3 si > 5 ani

58

 

 

X

X

X

X

 

 

perioada initială fixă > 5 si > 10 ani

59

 

 

X

X

X

X

 

 

perioada initială fixă > 10 ani

60

 

 

X

X

X

X

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.