MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 857/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 857         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 9 decembrie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.433. - Hotărâre privind înfiintarea, organizarea si functionarea Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor, ca urmare a comasării prin absorbtie si a preluării activitătii Băncii de Resurse Genetice Vegetale Suceava

 

1.439. - Hotărâre privind înfiintarea Centrului National de Management pentru Societatea Informatională si a Centrului National „România Digitală"

 

1.440. - Hotărâre privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice aflate în subordinea Ministerului Economiei

 

1.503. - Hotărâre privind reorganizarea Agentiei Domeniilor Statului

 

1.504. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Societătii Comerciale Studioul Cinematografic „Sahia Film" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            949. - Ordin al ministrului turismului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2009 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare  în Turism - I.N.C.D.T Bucuresti


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor, ca urmare a comasării prin absorbtie si a preluării activitătii Băncii de Resurse Genetice Vegetale Suceava

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International si al art. 20 alin. (2) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor, înfiintat potrivit art. 20 alin. (2) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante, se reorganizează la nivel national ca urmare a comasării prin absorbtie si a preluării activitătii Băncii de Resurse Genetice Vegetale Suceava si functionează ca unitate cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

(2) Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor este laborator oficial, acreditat de Asociatia Internatională pentru Testarea Semintelor (ISTA), si eliberează certificate internationale pentru semintele din speciile de plante agricole si horticole.

(3) Sediul Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor este în municipiul Bucuresti, aleea Sandu Aldea nr. 10, sectorul 1, iar sediul Băncii de Resurse Genetice Vegetale Suceava din structura acestuia este în municipiul Suceava, bd. 1 Mai nr. 17, judetul Suceava.

(4) Structura organizatorică, statul de functii, numărul de posturi si Regulamentul de organizare si functionare ale Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

Art. 2. - (1) Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor are următoarele atributii principale:

a) efectuează analizele privind conditiile de calitate si stare sanitară la semintele destinate exportului, emite documente internationale în baza acreditării acordate de Asociatia Internatională pentru Testarea Semintelor, la care România este parte, si participă la activitătile acestei organizatii;

b) asigură si controlează conformitatea aplicării metodelor de analiză de laborator în toate laboratoarele de profil din tară, împuterniceste laboratoarele pentru determinarea calitătii semintelor si a materialului săditor, instruieste si împuterniceste personalul specializat pentru esantionarea probelor de laborator si pentru efectuarea analizelor de calitate, supraveghează si monitorizează laboratoarele si personalul împuternicit;

c) efectuează instruirea anuală a auditorilor care efectuează auditul esantionorilor împuterniciti pentru esantionarea de probe destinate analizelor de laborator, a inspectorilor în câmp împuterniciti si a laboratoarelor de testare a calitătii semintelor împuternicite;

d) efectuează expertize în caz de litigiu în domeniul său de activitate;

e) face propuneri Serviciului de selectie si calitatea semintelor - Inspectia Natională pentru Calitatea Semintelor din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale privind îmbunătătirea metodologiilor de inspectie în câmp, de analiză a calitătii, esantionare a probelor, închidere a ambalajelor si de împuternicire a acestor activităti în concordantă cu reglementările organismelor internationale în domeniul semintelor si al materialului săditor, la care România este parte;

f) efectuează controlul calitătii în câmp si în laborator, eliberează documentele oficiale de atestare a calitătii semintelor si a materialului săditor, supraveghează, monitorizează, înregistrează operatorii economici pentru producere, conditionare, tratare, ambalare, etichetare, depozitare, păstrare, transport si comercializare a semintelor si materialului săditor, pe teritoriul judetului Ilfov si al municipiului Bucuresti, precum si, dacă este cazul, pe o altă rază teritorială stabilită de Serviciul de selectie si calitatea semintelor - Inspectia Natională pentru Calitatea Semintelor;

g) Înregistrează, eliberează si retrage autorizatiile de functionare pentru operatorii economici care produc, prelucrează si comercializează seminte si material săditor;

h) face propuneri Serviciului de selectie si calitatea semintelor - Inspectia Natională pentru Calitatea Semintelor privind îmbunătătirea regulilor si normelor tehnice de control, certificare si comercializare a semintelor si a materialului săditor, în concordantă cu reglementările organismelor internationale în domeniul semintelor si al materialului săditor, la care România este parte, întocmeste la cererea operatorilor economici programele anuale de multiplicare si certificare si urmăreste aplicarea acestora;

i) asigură exercitarea controlului în scopul mentinerii calitătii semintelor si a materialului săditor la toate categoriile în precontrol, prin tehnici si scheme stiintifice adecvate;

j) urmăreste aplicarea prevederilor legale, a normelor tehnice si a standardelor în vigoare, precum si a reglementărilor internationale în domeniul semintelor si al materialului săditor, la care România este parte, constată contraventiile si aplică sanctiunile prevăzute de lege prin persoanele împuternicite de ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale;

k) execută sarcinile si instructiunile stabilite de Serviciul de selectie si calitatea semintelor - Inspectia Natională pentru Calitatea Semintelor, potrivit prevederilor legale.


(2) Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava are următoarele atributii:

a) prospectează zonele ecologice în vederea identificării resurselor genetice, concentrându-si atentia asupra populatiilor locale si varietătilor traditionale care sunt cel mai amenintate de eroziunea genetică;

b) întocmeste programul de colectare, care cuprinde: echipa de colectare, zona ecologică, plantele ce urmează a fi colectate;

c) execută operatiunea de colectare;

d) întocmeste fisa de pasaport;

e) înregistrează în evidenta sectorului materialul colectat;

f) pregăteste semintele în vederea predării lor sectorului de conservare;

g) studiază din punct de vedere morfologic si fiziologic resursele colectate, în câmpul experimental al unitătii, pentru speciile ce găsesc aici conditii optime de exprimare a caracterelor, urmând ca, în functie de posibilitătile financiare ale unitătii, pentru celelalte specii această operatiune să se execute în alte 3 zone ecologice ale tării, cu specialisti din cadrul unitătii;

h) execută analize biochimice, prin laboratorul de biochimie, în conformitate cu descriptorii specifici fiecărui cultivar;

i) organizează activitatea de carantină, în conformitate cu normele internationale în acest sens;

j) execută multiplicarea probelor atunci când stocul de seminte scade sub standardele admise;

k) efectuează conservarea resurselor genetice prin seminte si prin culturi de tesuturi. Conditiile de păstrare sunt cele care se practică pe plan mondial;

l) sectorul de conservare monitorizează viabilitatea semintelor conservate în celule si propune măsuri pentru regenerare;

m) asigură introducerea în baza de date a datelor de conservare, pasaport si caracterizare/evaluare pentru materialul genetic intrat în bancă, precum si pentru culturile in vitro;

n) răspunde de administrarea datelor din bancă, efectuând operatii specifice bazelor de date: modificare, stergere, ordonare, interogare, selectie, vizualizare si listare, oferind listele si rapoartele cerute;

o) prelucrează datele din experimentele de cercetare, utilizând instrumente software adecvate, si listează rezultatele testelor statistice.

Art. 3. - (1) Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor este condus de un director executiv, numit prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, conform legii.

(2) Directorul executiv conduce activitatea Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor si îl reprezintă în raporturile cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, cu alte persoane juridice si fizice, precum si în justitie.

(3) În exercitarea atributiilor sale, directorul executiv emite decizii.

(4) Directorul executiv poate da împuternicire de reprezentare si altor persoane din cadrul Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor.

(5) Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor preia activitatea, activul si pasivul, precum si sediul Băncii de Resurse Genetice Vegetale Suceava, care se desfiintează.

(6) Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava functionează ca unitate fără personalitate juridică în structura Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor.

Art. 4. - (1) Salarizarea personalului încadrat la Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor se face potrivit reglementărilor legale aplicabile functionarilor publici si personalului contractual.

(2) Personalul preluat de la Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava îsi păstrează drepturile salariale, urmând a fi salarizat conform prevederilor legale aplicabile unitătilor de cercetare stiintifică, dezvoltare tehnologică si proiectare.

(3) Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor beneficiază de drepturile si este tinut de obligatiile izvorâte din contractele încheiate de Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava.

Art. 5. - (1) Personalul Băncii de Resurse Genetice Vegetale Suceava se consideră transferat în interesul serviciului în cadrul Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor.

(2) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava va preda Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor, prin protocol de predare-primire, patrimoniul aferent unitătii.

Art. 6. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 955/2002 privind organizarea si functionarea Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 12 septembrie 2002.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

interimar,

Nicolae Giugea,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.433.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Centrului National de Management pentru Societatea Informatională si a Centrului National „România Digitală"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Centrul National de Management pentru Societatea Informatională, denumit în continuare CNMSI, si Centrul National „România Digitală", denumit în continuare CNRD, ca organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, denumit în continuare MCSI, finantate integral de la bugetul de stat, prin divizarea Agentiei pentru Serviciile Societătii Informationale, denumită în continuare ASSI, care se desfiintează.

(2) Atributiile ASSI se preiau de MCSI si se exercită prin CNMSI si prin CNRD, potrivit dispozitiilor prezentei hotărâri.

Art. 2. - (1) MCSI preia, pe bază de protocol de predare-preluare, patrimoniul fostei ASSI, în termen de maximum 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) CNMSI preia, conform protocolului de predare-preluare încheiat cu MCSI, drepturile si obligatiile fostei ASSI, infrastructura si echipamentele necesare exercitării atributiilor pe care le exercită potrivit dispozitiilor prezentei hotărâri, tinându-se cont si de numărul de posturi din statul de functii.

(3) CNRD preia, conform protocolului de predare-preluare încheiat cu MCSI, drepturile si obligatiile fostei ASSI, infrastructura si echipamentele necesare exercitării atributiilor pe care le exercită potrivit dispozitiilor prezentei hotărâri, tinându-se cont si de numărul de posturi din statul de functii.

(4) Imobilul situat în municipiul Bucuresti, Str. Italiană nr. 22, sectorul 2, proprietate privată a statului, intră în patrimoniul MCSI cu acelasi titlu detinut de ASSI, folosinta acestuia de către cele două centre urmând a fi asigurată pe bază de contracte de comodat.

(5) Lucrările necesare pentru întretinerea si administrarea imobilului vor fi realizate de MCSI si suportate din bugetul acestuia, în limita sumelor aprobate cu această destinatie.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si functionarea Centrului National de Management pentru Societatea Informatională

 

Art. 3. - CNMSI are sediul în municipiul Bucuresti, Str. Italiană nr. 22, sectorul 2, în spatiul preluat de la MCSI pe bază de contract de comodat.

Art. 4. - CNMSI îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu legislatia în vigoare si cu regulamentul propriu de organizare si functionare.

Art. 5. - În realizarea obiectului său de activitate, CNMSI are următoarele atributii principale:

a) gestionează si operează sistemul e-guvernare disponibil la adresa www.e-guvernare.ro, Sistemul electronic de achizitii publice si Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a autorizatiilor de transport international rutier de marfă si pentru atribuirea electronică a traseelor nationale din programele de transport prin serviciile regulate judetene, interjudetene limitrofe si interjudetene;

b) operează solutiile prin care se asigură continuitatea serviciilor oferite prin sistemele gestionate;

c) gestionează capacităti de procesare alocate în acest sens de MCSI;

d) reglementează activitătile specifice domeniului său de activitate;

e) implementează si operează la nivel national sisteme informatice si de comunicatii pe domeniul specific de activitate, în scopul furnizării serviciilor destinate guvernării prin mijloace electronice;

f) colaborează cu institutii si organizatii nationale, regionale si internationale din domeniul său de competentă;

g) înaintează MCSI propuneri de acte normative pentru îmbunătătirea cadrului legislativ în domeniul furnizării de servicii publice prin mijloace electronice si al serviciilor societătii informationale;

h) auditează, la cerere, performanta aplicatiilor si sistemelor informatice destinate furnizării de servicii publice prin mijloace electronice;

i) gestionează si operează sistemul denumit „Ghiseul virtual de plăti";

j) asigură recunoasterea în sistemele pe care le operează a oricărei semnături electronice extinse bazate pe un certificat calificat emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat;

k) acordă consultantă de specialitate pentru institutii si organizatii nationale, regionale si internationale;

l) încheie conventii, protocoale, întelegeri cu institutiile din tară care au atributii în domeniu si cu institutiile similare din străinătate, în conditiile legii;

m) poate fi membru al organizatiilor interne si internationale de specialitate si participă la activitătile acestora;

n) realizează cercetări, studii, analize, sinteze, activităti de proiectare si cursuri de pregătire privind domeniile sale de activitate;

o) întocmeste rapoarte anuale asupra activitătii proprii, pe care le supune spre aprobare ministrului comunicatiilor si societătii informationale;

p) exercită orice alte activităti stabilite în sarcina sa în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare;

q) preia activitatea de gestionare a contractelor de cercetare-dezvoltare multianuale încheiate în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.266/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare, cu modificările ulterioare, pe bază de protocol încheiat cu MCSI.

Art. 6. - (1) Structura organizatorică a CNMSI este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, la propunerea presedintelui, prin ordin al ministrului comunicatiilor si societătii informationale, se pot reorganiza servicii, birouri, compartimente si colective temporare de lucru.


(2) Regulamentul intern de organizare si functionare si statul de functii ale CNMSI se stabilesc prin ordin al ministrului comunicatiilor si societătii informationale, în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 7. - (1) Activitatea curentă a CNMSI este asigurată de un presedinte ajutat de un vicepresedinte, numiti prin ordin al ministrului comunicatiilor si societătii informationale.

(2) Poate ocupa o functie dintre cele prevăzute la alin. (1) persoana care îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) are cetătenia română;

b) cunoaste limba română, scris si vorbit;

c) are capacitate deplină de exercitiu;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

e) are studii universitare de licentă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă;

f) nu a fost condamnată pentru săvârsirea unei infractiuni contra umanitătii, contra statului sau contra autoritătii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni săvârsite cu intentie, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu a desfăsurat activitate de politie politică, astfel cum este definită prin lege;

h) Îndeplineste si alte criterii specifice stabilite de ministrul comunicatiilor si societătii informationale.

(3) Functiile prevăzute la alin. (1) se exercită în baza unui contract de management încheiat cu ministrul comunicatiilor si societătii informationale pe o perioadă de maximum 4 ani, în continutul căruia sunt prevăzuti indicatorii specifici de performantă, obiectivele, clauzele contractuale care reglementează drepturile si obligatiile părtilor, precum si conditiile de suspendare, încetare si reziliere a acestuia.

(4) Contractul de management este asimilat contractului individual de muncă si conferă titularului vechime în muncă si în specialitate.

(5) Remunerarea si celelalte drepturi ale persoanelor care ocupă functii dintre cele prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin asimilare la nivelul maxim al functiei de secretar de stat, respectiv subsecretar de stat din cadrul ministerelor si al altor organe centrale de specialitate.

(6) Presedintele conduce întreaga activitate a CNMSI si îl reprezintă în raporturile cu autoritătile publice, institutii si organizatii, precum si cu persoanele fizice si juridice din tară sau din străinătate.

(7) Presedintele este ordonator tertiar de credite.

(8) În exercitarea atributiilor care îi revin, presedintele CNMSI emite decizii cu caracter normativ sau individual.

Art. 8. - Finantarea activitătilor CNMSI se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul MCSI.

Art. 9. - (1) MCSI va desfăsura toate achizitiile publice pentru achizitia de bunuri, servicii sau lucrări necesare desfăsurării activitătii CNMSI, inclusiv pentru extinderea si îmbunătătirea performantelor sistemelor informatice destinate furnizării serviciilor de guvernare prin mijloace electronice în limita sumelor aprobate prin lege pentru fiecare an cu această destinatie în bugetul MCSI.

(2) Îndeplinirea obligatiilor din contractele cu finantare din fonduri comunitare rămâne atributul exclusiv al CNMSI.

Art. 10. - Rezultatele investitiilor prevăzute la art. 9 vor fi predate pe bază de contract de comodat către CNMSI.

Art. 11. - În vederea desfăsurării procedurilor prevăzute la art. 9, CNMSI va pune la dispozitia MCSI documentatia necesară si va desemna cel putin două persoane care vor face parte din comisia de evaluare.

Art. 12. - (1) În vederea asigurării sumelor necesare pentru procedurile prevăzute la art. 9, prin includerea acestora în bugetul MCSI, CNMSI va transmite, până la data de 1 iulie a fiecărui an, MCSI propunerile pentru achizitia de bunuri, servicii si lucrări, însotite de documentatii si fundamentări detaliate.

(2) În cazul în care pe parcursul anului bugetar se constată de către CNMSI un necesar suplimentar de bunuri, produse sau servicii, va transmite MCSI datele prevăzute la alin. (1), în vederea introducerii sumelor necesare în proiectul de buget de rectificare, cu cel putin 15 zile înainte ca propunerea să fie depusă la Ministerul Finantelor Publice.

Art. 13. - (1) CNMSI poate realiza venituri din:

a) tarife aferente sistemelor informatice pe care le administrează si operează, încasate potrivit legii;

b) tarife pentru activitătile desfăsurate în domeniul său de activitate;

c) alte venituri ce se pot realiza în conditiile legii;

d) donatii, legate si sponsorizări în conditiile legii.

(2) Sumele încasate din sursele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) constituie venituri la bugetul de stat.

Art. 14. - (1) Personalul ASSI aferent activitătilor prevăzute la art. 5, precum si personalul auxiliar va fi preluat în cadrul CNMSI, în limita a 140 de posturi, si va beneficia de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de functii din cadrul CNMSI.

(2) Preluarea se va face prin echivalarea functiilor, tinându-se cont la stabilirea acestora de vechimea în muncă si categoria studiilor.

(3) Selectia personalului se face tinându-se cont de caracteristicile functiilor înfiintate în cadrul CNMSI si de criteriile stabilite la art. 6 alin. (6) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International.

(4) În termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, presedintele CNMSI va emite deciziile de concediere a personalului ale cărui raporturi de muncă încetează ca urmare a reducerii de posturi, cu respectarea procedurilor legale aplicabile categoriei de personal din care face parte si a prevederilor legale privind protectia socială, pe baza criteriilor stabilite între conducerea autoritătii ori institutiei publice si reprezentantii salariatilor sau, după caz, ai sindicatelor.

(5) Personalul preluat va fi încadrat în limita a 40 de posturi în cadrul CNMSI, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de functii din cadrul CNMSI, tinându-se cont si de dispozitiile Legii nr. 329/2009. Ca urmare a încadrării se va încheia un contract individual de muncă cu CNMSI.

(6) Pentru personalul care refuză încadrarea, presedintele CNMSI va emite deciziile de concediere, cu respectarea legislatiei în vigoare.

(7) Ulterior, încadrarea personalului CNMSI se face pe bază de examen sau concurs, conform legislatiei în vigoare.

(8) Organizarea si desfăsurarea examenelor sau concursurilor se vor face cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

(9) Salarizarea personalului contractual al CNMSI se realizează conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 15. - CNMSI are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de 3 autoturisme, stabilit conform Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare.


 

CAPITOLUL III

Organizarea si functionarea Centrului National „România Digitală"

 

Art. 16. - CNRD are sediul în municipiul Bucuresti, Str. Italiană nr. 22, sectorul 2, în spatiul preluat de la MCSI pe bază de contract de comodat.

Art. 17. - CNRD îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu legislatia în vigoare si cu regulamentul propriu de organizare si functionare.

Art. 18. - În realizarea obiectului său de activitate, CNRD are următoarele atributii principale:

a) asigură managementul continutului informational si serviciile de informare din cadrul eRomania si gestionează si operează sistemele informatice prin intermediul cărora sunt prestate serviciile publice electronice din cadrul eRomania;

b) îndeplineste atributiile de autoritate responsabilă pentru realizarea, operationalizarea si administrarea PCU electronic, potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România;

c) operează sistemul prin care se prestează serviciile de verificare si validare a stării certificatelor digitale emise de furnizori de servicii de certificare acreditati;

d) operează solutiile prin care se asigură continuitatea serviciilor oferite prin sistemele gestionate;

e) gestionează capacităti de procesare alocate în acest sens de MCSI;

f) reglementează activitătile specifice domeniului său de activitate;

g) implementează si operează la nivel national sisteme informatice si de comunicatii pe domeniu specific de activitate, în scopul furnizării serviciilor destinate guvernării prin mijloace electronice;

h) colaborează cu institutii si organizatii nationale, regionale si internationale din domeniul său de competentă;

i) înaintează MCSI propuneri de acte normative pentru îmbunătătirea cadrului legislativ în domeniul furnizării de servicii publice prin mijloace electronice si al serviciilor societătii informationale;

j) auditează, la cerere, performanta aplicatiilor si sistemelor informatice destinate furnizării de servicii publice prin mijloace electronice, specifice domeniului său de activitate;

k) asigură recunoasterea în sistemele pe care le operează a oricărei semnături electronice extinse bazate pe un certificat calificat emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat;

l) acordă consultantă de specialitate pentru institutii si organizatii nationale, regionale si internationale;

m) încheie conventii, protocoale, întelegeri cu institutiile din tară care au atributii în domeniu si cu institutiile similare din străinătate, în conditiile legii;

n) poate fi membru al organizatiilor interne si internationale de specialitate si participă la activitătile acestora;

o) realizează cercetări, studii, analize, sinteze, activităti de proiectare si cursuri de pregătire privind domeniile sale de activitate;

p) întocmeste rapoarte anuale asupra activitătii proprii, pe care le supune spre aprobare ministrului comunicatiilor si societătii informationale;

q) exercită oricare alte activităti stabilite în sarcina sa în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare;

r) asigură coordonarea accesării fondurilor structurale si europene în domeniul societătii informationale;

s) asigură consultantă, expertiză, evaluare si participă cu membri în cadrul comisiilor de atribuire a proiectelor finantate din fonduri structurale.

Art. 19. - (1) Structura organizatorică a CNRD este prevăzută în anexa nr. 2. În cadrul acesteia, la propunerea presedintelui, prin ordin al ministrului comunicatiilor si societătii informationale, se pot reorganiza servicii, birouri, compartimente si colective temporare de lucru.

(2) Regulamentul intern de organizare si functionare si statul de functii ale CNRD se stabilesc prin ordin al ministrului comunicatiilor si societătii informationale, în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 20. - (1) Activitatea curentă a CNRD este asigurată de un presedinte ajutat de un vicepresedinte, numiti prin ordin al ministrului comunicatiilor si societătii informationale.

(2) Poate ocupa o functie dintre cele prevăzute la alin. (1) persoana care îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) are cetătenia română;

b) cunoaste limba română, scris si vorbit;

c) are capacitate deplină de exercitiu;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

e) are studii universitare de licentă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă;

f) nu a fost condamnată pentru săvârsirea unei infractiuni contra umanitătii, contra statului sau contra autoritătii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni săvârsite cu intentie, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu a desfăsurat activitate de politie politică, astfel cum este definită prin lege;

h) Îndeplineste si alte criterii specifice stabilite de ministrul comunicatiilor si societătii informationale.

(3) Functiile prevăzute la alin. (1) se exercită în baza unui contract de management încheiat cu ministrul comunicatiilor si societătii informationale pe o perioadă de maximum 4 ani, în continutul căruia sunt prevăzuti indicatorii specifici de performantă, obiectivele, clauzele contractuale care reglementează drepturile si obligatiile părtilor, precum si conditiile de suspendare, încetare si reziliere a acestuia.

(4) Contractul de management este asimilat contractului individual de muncă si conferă titularului vechime în muncă si în specialitate.

(5) Remunerarea si celelalte drepturi ale persoanelor care ocupă functii dintre cele prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin asimilare la nivelul maxim al functiei de secretar de stat, respectiv subsecretar de stat din cadrul ministerelor si al altor organe centrale de specialitate.

(6) Presedintele conduce întreaga activitate a CNRD si îl reprezintă în raporturile cu autoritătile publice, institutii si organizatii, precum si cu persoanele fizice si juridice din tară sau din străinătate.

(7) Presedintele este ordonator tertiar de credite.

(8) În exercitarea atributiilor ce îi revin presedintele CNRD emite decizii cu caracter normativ sau individual.

Art. 21. - Finantarea activitătilor CNRD se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul MCSI.

Art. 22. - (1) MCSI va desfăsura toate achizitiile publice pentru achizitia de bunuri, servicii sau lucrări necesare desfăsurării activitătii CNRD, inclusiv pentru extinderea si îmbunătătirea performantelor sistemelor informatice destinate furnizării serviciilor de guvernare prin mijloace electronice, în limita sumelor aprobate prin lege pentru fiecare an cu această destinatie în bugetul MCSI.

(2) Îndeplinirea obligatiilor din contractele cu finantare din fonduri comunitare rămâne atributul exclusiv al CNRD.


Art. 23. - Rezultatele investitiilor prevăzute la art. 22 vor fi predate pe bază de contract de comodat către CNRD.

Art. 24. - În vederea desfăsurării procedurilor prevăzute la art. 22, CNRD va pune la dispozitia MCSI documentatia necesară si va desemna cel putin doua persoane care vor face parte din comisia de evaluare.

Art. 25. - (1) În vederea asigurării sumelor necesare pentru procedurile prevăzute la art. 22, prin includerea acestora în bugetul MCSI, CNRD va transmite, până la data de 1 iulie a fiecărui an, MCSI propunerile pentru achizitia de bunuri, servicii sau lucrări, însotite de documentatii si fundamentări detaliate.

(2) În cazul în care pe parcursul anului bugetar se constată de către CNRD un necesar suplimentar de bunuri, produse sau servicii, va transmite MCSI datele prevăzute la alin. (1), în vederea introducerii sumelor necesare în proiectul de buget de rectificare, cu cel putin 15 zile înainte ca propunerea să fie depusă la Ministerul Finantelor Publice.

Art. 26. - (1) CNRD poate avea venituri din:

a) tarife aferente sistemelor informatice pe care le administrează si operează, încasate potrivit legii;

b) tarife pentru activitătile desfăsurate în domeniul său de activitate;

c) alte venituri ce se pot realiza în conditiile legii;

d) donatii, legate si sponsorizări în conditiile legii.

(2) Sumele încasate din sursele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) constituie venituri la bugetul de stat.

Art. 27. - (1) Personalul ASSI aferent activitătilor prevăzute la art. 18, precum si personalul auxiliar va fi preluat în cadrul CNRD, în limita a 140 de posturi, si va beneficia de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de functii din cadrul CNRD.

(2) Preluarea se va face prin echivalarea functiilor, tinându-se cont la stabilirea acestora de vechimea în muncă si categoria studiilor.

(3) Selectia personalului se face tinându-se cont de caracteristicile functiilor înfiintate în cadrul CNRD si de criteriile stabilite la art. 6 alin. (6) din Legea nr. 329/2009.

(4) În termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, presedintele CNRD va emite deciziile de concediere a personalului ale cărui raporturi de muncă încetează ca urmare a reducerii de posturi, cu respectarea procedurilor legale aplicabile categoriei de personal din care face parte si a prevederilor legale privind protectia socială, pe baza criteriilor stabilite între conducerea autoritătii ori institutiei publice si reprezentantii salariatilor sau, după caz, ai sindicatelor.

(5) Personalul preluat va fi încadrat în limita a 40 de posturi în cadrul CNRD, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de functii din cadrul CNRD, tinându-se cont de dispozitiile Legii nr. 329/2009. Ca urmare a încadrării se va încheia un contract individual de muncă cu CNRD.

(6) Pentru personalul care refuză încadrarea, presedintele CNRD va emite deciziile de concediere, cu respectarea legislatiei în vigoare.

(7) Ulterior, încadrarea personalului CNRD se face pe bază de examen sau concurs, conform legislatiei în vigoare.

(8) Organizarea si desfăsurarea examenelor sau concursurilor se va face cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

(9) Salarizarea personalului contractual al CNRD se realizează conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 28. - (1) CNRD asigură participarea personalului în comitetele de evaluare a proiectelor finantate din fonduri structurale dedicate sectorului TIC pentru implementarea operatiunilor axei 3 „Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public" din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice".

(2) În vederea realizării prevederilor alin. (1), în termen de 10 zile de la primirea unei solicitări în acest sens de la MCSI, presedintele desemnează reprezentantii, care sunt delegati în cadrul comitetelor de evaluare constituite prin ordin al ministrului comunicatiilor si societătii informationale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu păstrarea drepturilor, inclusiv salariale, avute la institutiile de la care provin.

(3) Pe perioada desfăsurării activitătilor în cadrul comitetelor de evaluare, reprezentantii desemnati conform alin. (2) vor beneficia de majorări salariale de 75% conform procedurilor din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare.

(4) Drepturile salariale prevăzute la alin. (2) si majorarea salarială prevăzută la alin. (3) vor fi plătite de CNRD.

Art. 29. - CNRD are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de 3 autoturisme, stabilit conform Ordonantei Guvernului nr. 80/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 30. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Gabriel Sandu

p. Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Dan Valentin Fătuloiu,

secretar de stat

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.439.


ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Centrului National de Management pentru Societatea Informatională

 

            Număr maxim de personal: 40

 

ANEXA Nr. 2

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Centrului National „România Digitală"

 

            Număr maxim de personal: 40

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice aflate în subordinea Ministerului Economiei

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei, functionează cu un număr de 65 de posturi, în urma reorganizării efectuate - prin reducere de posturi, si este finantat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, potrivit nr. crt. 36 din anexa nr. 1 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International.

Art. 2. - Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, organ de specialitate cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei, functionează cu un număr de 548 de posturi, în urma reorganizării efectuate - prin reducere de posturi, si este finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, potrivit nr. crt. 21 din anexa nr. 2 la Legea nr. 329/2009.

Art. 3. - Agentia Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - ARDDZI, institutie publică cu personalitate juridică, functionează cu un număr de 48 de posturi, în urma reorganizării efectuate - prin reducere de posturi - potrivit nr. crt. 35 din anexa nr. 1 la Legea nr. 329/2009.

Art. 4. - Încetarea raporturilor de muncă ale personalului prevăzut la art. 1-3 ca urmare a reorganizării potrivit Legii nr. 329/2009 se face cu respectarea procedurilor legale aplicabile si a procedurilor legale privind protectia socială, pe baza criteriilor stabilite între conducerea autoritătii ori institutiei publice si reprezentantii salariatilor sau, după caz, ai sindicatelor.

Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, art. 5 alin. (4) si art. 6 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 869/2001 privind organizarea si functionarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 36 din 12 ianuarie 2005, cu modificările ulterioare, art. 4 alin. (4), art. 9 si anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si nr. crt. A.I.2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 6 ianuarie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.440.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Agentiei Domeniilor Statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se reorganizează Agentia Domeniilor Statului, ca institutie de interes public cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

Art. 2. - Finantarea institutiei se realizează integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

Art. 3. - Atributiile Agentiei Domeniilor Statului sunt cele prevăzute de Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificările si completările ulterioare, principalele fiind următoarele:

a) administrarea terenurilor cu destinatie agricolă din domeniul public si privat al statului, prin concesionarea/ arendarea/închirierea acestora în vederea exploatării eficiente si obtinerii de venituri la bugetul de stat;

b) gestionarea si exploatarea patrimoniului de stat, precum si privatizarea societătilor comerciale din portofoliu;

c) concesionarea sau închirierea bunurilor, activitătilor si serviciilor publice din patrimoniu si/sau aflate în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

d) aplicarea programului de rentă viageră agricolă, prevăzut în titlul XI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, cu modificările si completările ulterioare;

e) comasarea terenurilor cu destinatie agricolă, în numele statului, din domeniul public sau privat al statului, în vederea concesionării, arendării, producerii de energie verde, pentru realizarea de exploatatii si ferme familiale de tip agricol.

Art. 4. - (1) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru Agentia Domeniilor Statului este de 326.

(2) Structura organizatorică si regulamentul de organizare si functionare ale Agentiei Domeniilor Statului se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

(3) La nivel judetean functionează reprezentantele teritoriale ale Agentiei Domeniilor Statului, structuri fără personalitate juridică.

(4) Încadrarea pe numărul maxim de posturi aprobat se face în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Încetarea raporturilor de muncă ale personalului încadrat pe posturile care se reduc ca urmare a reorganizării potrivit Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acord urilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International se va face cu respectarea procedurilor legale aplicabile categoriei de personal din care face parte si a prevederilor legale privind protectia socială, pe baza criteriilor stabilite între conducerea institutiei publice si reprezentantii salariatilor, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, interimar,

Nicolae Giugea,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 2 decembrie 2009.

Nr. 1.503.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Societătii Comerciale Studioul Cinematografic „Sania Film" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, si având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Societătii Comerciale Studioul Cinematografic „Sahia Film" - S.A., societate comercială pe actiuni, cu capital integral de stat, aflată sub autoritatea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Societătii Comerciale Studioul Cinematografic „Sahia Film" - S.A., prevăzut la alin. (1), se aprobă de către Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National în 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor aferente veniturilor, înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Societătii Comerciale Studioul Cinematografic „Sahia Film" - S.A., prevăzut la art. 1 alin. (1), reprezintă limita maximă, care nu poate fi depăsită decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială Studioul Cinematografic „Sahia Film" - S.A. poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei.

(2) Contraventia prevăzută la alin. (1) intră sub incidenta dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Contraventia prevăzută la art. 3 alin. (1) se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national,

Theodor Paleologu

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 2 decembrie 2009.

Nr. 1.504.

 

ANEXĂ*)

            MINISTERUL CULTURII, CULTELOR SI PATRIMONIULUI NATIONAL

Operatorul economic: Societatea Comercială Studioul Cinematografic SAHIAFILM - S.R.L.

Sediul/Adresa: Bucuresti, sectorul 1, Bd. Aviatorilor nr. 106

Codul fiscal: 9566322

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2009

 

 

Indicatori

Nr. rd.

2009 Propuneri

0

1

2

4

I.

VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)

1

1.229.225

1.

Venituri din expoatare - total, din care:

2

1.229.145

a)

productia vândută

3

1.226.945

b)

venituri din vânzarea mărfurilor

4

0

c)

venituri din subv. de exploat. aferente CA nete, din care:

5

0

- subventii, cf prev legale în vigoare

6

0

- transferuri, cf prev legale în vigoare

7

0

d)

productia imobilizată

8

0

e)

alte venituri din exploatare

9

2 200

2.

Venituri financiare - total, din care:

10

80

a)

venituri drn interese de participare

11

0

b)

venituri din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

0

c)

venituri din dobânzi

13

55

d)

alte venituri financiare

14

25

3.

Venituri extraordinare

15

0

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd 17+47+50)

16

1.201.010

1.

Cheltuieli de exploatare - total (18:21+34+35), de:

17

1.200.710

a)

cheltuieli materiale

18

287.000

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

120.000

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

0

d)

cheltuieli cu personalul, din care (rd22+23+24+28):

21

579.310

- salarii

22

397.600

- contracte de mandat

23

16.400

- cheltuieli cu asigurările si protectia socială, din care (rd25+26+27):

24

114.110

- contributia la asigurări sociale

25

83.525

- contributia la asigurări pentru somaj

26

4.463

- contributia la asigurări sociale de sănătate

27

26.122

- alte cheltuieli cu personalul, din care (rd 29+32+33+34):

28

51.200

- contrib. sociale cf. art21(c)/Legea 571/2003-Cod Fiscal, cu modif. si complet ulterioare, din care: (rd. 30+31)

29

10.000

- tichete de cresă (cf art 3/Legea nr 193/2006)

30

 

- tichete cadou pt cheltuieli sociale (cf art 2/Legea 193/2006)

31

10.000

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

32

 

- tichete de masă

33

41 200

 

- tichete de vacantă

34

 

e)

amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

35

104.000

f)

alte cheltuieli de exploatare, din care (rd 37+44):

36

110.400

 

- cheltuieli privind prestatiile externe, din care (rd38+40+43):

37

110.400

 

- cheltuieli de protocol, din care:

38

2.750

 

- tichete cadou pt protocol (cf Legii 193/2006)

39

0

 

- cheltuieli de reclamă si publicitate, din care (rd41+42):

40

0

 

- tichete cadou pt chelt de reclamă si publicitate (cf Legii 193/2006)

41

0

 

- tichete cadou pt campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi (cf Legii 193/2006)

42

0

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

43

0

 

- alte cheltuieli, din care (rd45+46):

44

0

 

- taxa pt activit de exploatare a resurselor minerale

45

0

 

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

46

0

2.

Cheltuieli financiare - total, din care

47

300

a)

cheltuieli privind dobânzile

48

0

b)

alte cheltuieli financiare

49

300

3.

Cheltuieli extraordinare

50

0

III.

REZULTATUL BRUT (profit+/pierdere-)

51

28.215

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

52

4.514

V.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

53

23.701


 

Indicatori

Nr. rd.

2009 Propuneri

0

1

2

4

1

Rezerve legale

54

0

2

Acoperirea pierderilor din anii precedenti

55

0

3

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de leqe

56

0

4

Constit surselor proprii de finantare pt proiectele coftnantate din împrumuturi externe, precum si pt constit surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrum externe

57

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

58

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd 54, 55, 56, 57 si 58

59

23.701

7

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

60

2.370

8

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

61

11.850

9

Profitul nerepartizat pe destinatiilor prevăzute la pct 1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

62

9.481

VI.

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care (rd 64, 66+69):

63

9.481

1

Surse proprii

64

9.481

2

Alocatii de la buget

65

0

3

Credite bancare (rd67+68)

66

0

 

- interne

67

0

 

- externe

68

0

4

Alte surse

69

0

VII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

70

25.869

1

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

71

25.869

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii (rd73+74)

72

0

 

- interne

73

 

 

- externe

74

 

VIII.

REZERVE, din care:

75

28.058

1

Rezerve legale

76

553

2

Rezerve statutare

77

26.735

3

Alte rezerve

78

769

IX.

DATE DE FUNDAMENTARE

79

 

1

Venituri totale

80

1.229.225

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

81

1.201.010

3

Nr. de personal proqnozat la finele anului

82

31

4

Nr. mediu de salariati total

83

31

5

Fond de salarii, din care (rd85+86):

84

511.710

a)

fondul de salarii aferent personalului angajat cu CIM

85

397,600

b)

alte cheltuieli cu pesonalul

66

114.110

6

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)

87

1.069

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/ persoană) (rd80/83) - în preturi curente

88

39.652

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/ persoană) (rd80/83) - în preturi comparabile

89

39.652

9

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizicei persoană)

90

0

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt totale/venituri totale)*1000l(rd16/rd1)x1000

91

977

11

Plăti restante - total

92

0

 

- preturi curente

93

 

 

- preturi comparabile

94

 

12

Creante restante - total

95

45.000

 

- preturi curente

96

45.000

 

- preturi comparabile

97

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2009 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucuresti

 

Având în vedere referatul de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2009 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Turism, avizat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si de Ministerul Finantelor Publice,

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.719/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 46 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul turismului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2009 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T Bucuresti din coordonarea Ministerului Turismului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T Bucuresti va efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T Bucuresti din coordonarea Ministerului Turismului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2009.

Nr. 949.

 

ANEXĂ1)

 

MINISTERUL TURISMULUI

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN TURISM - I.N.C.D.T BUCURESTI

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2009 aprobat

-mii lei -

BVC 2009 rectificat

- mii lei -

Influente

%

A

0

1

2

3=2-1

4

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

2.211

2.686

475

121,48

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

2.210

2.685

475

121,49

a) Venituri din activitatea de bază *)

03

2.200

2.430

230

110,45

b) Venituri din alte activităti conexe activitătii de cercetare-dezvoltare

04

10

255

245

2550,00

c) Venituri din subventii de la bugetul de stat pentru investitii

05

0

0

0

 

2. VENITURI FINANCIARE

06

1

1

0

100,00

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

0

0

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care :

08

2.058

2.610

552

126,82

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

2.057

2.609

552

126,84

a) Bunuri si servicii

10

600

900

300

150,00

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

1.365

1.616

251

118,39

- cheltuieli cu salariile

12

949

1.152

203

121,39

- salariati

 

808

921

113

113,99

- indemnizatiile membrilor consiliului de administratie

13

59

101

42

171,19

- drepturile salariale ale directorului general

14

82

130

48

158,54

- contributii de asigurări sociale de stat

15

197

240

43

121,83

- contributii de asigurări de somaj

16

5

6

1

120,00

- contributii de asigurări sociale de sănătate

17

49

60

11

122,45

- contributii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale

18

1

2

1

200,00

- contributii pentru concedii si indemnizatii

19

8

10

2

125,00

- contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale

20

2

3

1

150,00

- contributii la fondul de pensii facultative

21

0

0

0

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

154

143

-11

92,86

- tichete de masă

23

54

43

-11

79,63

- deplasări, detasări

24

100

100

0

100,00

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele si ajustările pentru depreciere

25

70

65

-5

92,86

d) Cheltuieli de protocol

26

3

3

0

100,00

e) Cheltuieli de reclamă si publicitate

27

0

0

0

 

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

0

0

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:

29

4

4

0

100,00

- tichete de crese

30

0

0

0

 

- tichete cadou

31

0

0

0

 

h) Alte cheltuieli

32

15

21

6

140,00

2. Cheltuieli financiare, din care:

33

1

1

0

100,00

- cheltuieli privind dobânzile

34

 

 

0

 

- alte cheltuieli financiare

35

1

1

0

100,00

3. Cheltuieli extraordinare

36

0

0

0

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

37

153

76

-77

49,67

IV. IMPOZIT PE PROFIT

38

24

12

-12

50,00

V. REZULTATUL NET

39

129

64

-65

49,61

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANIl PRECEDENTI

40

0

0

0

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI:

41

129

64

-65

49,61

a), pentru cointeresarea personalului

42

26

13

-13

50,00

b). pentru finantarea dezvoltării institutului national

43

77

38

-39

49,35


INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2009 aprobat

- mii lei -

BVC 2009 rectificat

- mii lei -

Influente

%

A

0

1

2

3=2-1

4

c). pentru desfăsurarea activitătii curente, inclusiv pentru cofinantarea proiectelor

44

26

13

-13

50,00

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

45

50

200

150

400,00

1. Surse proprii

46

50

200

150

400,00

2. Subventii de la bugetul de stat pentru investitii

47

 

 

0

 

3. Credite bancare pentru investitii

48

 

 

0

 

- interne

49

 

 

0

 

- externe

50

 

 

0

 

4. Alte resurse

51

 

 

0

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII, din care:

52

50

200

150

400,00

1. Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

53

50

200

150

400,00

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

54

 

 

0

 

- interne

55

 

 

0

 

- externe

56

 

 

0

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

 

0

 

1. Venituri totale (rd. 01)

57

2.211

2.686

475

121,48

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

58

2.058

2.610

552

126,82

3. Rezultate {+/-) (rd. 57 - rd. 58)

59

153

76

-77

49,67

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

60

27

25

-2,00

92,59

- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare

61

22

21

-1,00

95,45

5. Câstigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

62

2.589,74

3.197,92

608,17

123,48

6. Câstigul mediu lunar pe personal de cercetare - dezvoltare - lei/persoană/lună

63

2.503,08

3.145,83

642,75

125,68

7. Rentabilitatea (rd. 59/rd. 58* 100)

64

7,43

2,91

-4,52

39,17

8. Rata rentabilitătii financiare rd.39 * 100 capital propriu

65

15,99

9,55

-6,44

59,73

9. Productivitatea muncii pe total personal - lei/pers. (rd.03+rd.04)/rd.60

 

81.851,85

107.400,00

25.548,15

131,21

10. Plăti restante

66

0,00

0,00

0,00

 

11. Creante de încasat

67

0,00

0,00

0,00

 


*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării / Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică, inclusiv cele din contracte de finantare pe programe nucleu, sunt în sumă de 879,2 mii lei, încheiate până la data de 31 octombrie 2009, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finantează programe si proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 1457,012 mii lei.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.