MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 860/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 860         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 10 decembrie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

353. - Lege pentru ratificarea Memorandumului de întelegere privind cadrul institutional al Initiativei de Pregătire si Prevenire a Dezastrelor din Sud-Estul Europei, semnat la Zagreb la 24 septembrie 2007

Memorandum de întelegere privind cadrul institutional al Initiativei de Pregătire si Prevenire a Dezastrelor din Sud-Estul Europei

 

1.669. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de întelegere privind cadrul institutional al Initiativei de Pregătire si Prevenire a Dezastrelor din Sud-Estul Europei, semnat la Zagreb la 24 septembrie 2007

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 1.577 din 19 noiembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 alin. (1) si (2) teza întăi din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.430. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 4/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri

 

1.431. - Hotărâre privind înfiintarea, organizarea si functionarea Centrului Român pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Străine

 

1.471. - Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.445/2007 privind schimbarea regimului juridic al unor bunuri aflate în domeniul public si privat al statului si în administrarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, urmată de transmiterea acestora în domeniul public al judetului Suceava si în administrarea Consiliului Judetean Suceava, pentru Complexul Muzeal Bucovina

 

1.475. - Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului nr. 2 încheiat între Guvernul României, Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 12 martie 2009 si la Bucuresti la 15 aprilie 2009, la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. pentru finantarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timisoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucuresti la 24 decembrie 2003 si la Luxemburg la 17 decembrie 2003, ratificat prin Legea nr. 250/2004

 

1.502. - Hotărâre privind organizarea si desfăsurarea recensământului populatiei si al locuintelor din România în anul 2011

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.511. - Ordin al ministrului sănătătii, interimar, pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.662/2007 privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în functiune si aflate în utilizar

 


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Memorandumului de întelegere privind cadrul institutional al Initiativei de Pregătire si Prevenire a Dezastrelor din Sud-Estul Europei, semnat la Zagreb la 24 septembrie 2007

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Memorandumul de întelegere privind cadrul institutional al Initiativei de Pregătire si Prevenire a Dezastrelor din Sud-Estul Europei, semnat la Zagreb la 24 septembrie 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

TEODOR VIOREL MELESCANU

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2009.

Nr. 353.

 

INITIATIVA DE PREGĂTIRE SI PREVENIRE A DEZASTRELOR DIN SUD-ESTUL EUROPEI

 

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE*)

privind cadrul institutional al Initiativei de Pregătire si Prevenire a Dezastrelor din Sud-Estul Europei

 


*) Traducere.

 

PREAMBUL

 

Guvernele Republicii Albania, Republicii Bulgaria, Republicii Croatia, Republicii Macedonia, Republicii Moldova, Republicii Muntenegru, României si Republicii Slovenia, denumite în continuare părti ale Initiativei de Pregătire si Prevenire a Dezastrelor din Sud-Estul Europei (părti ale DPPISEE),

recunoscând ca fiind esentială necesitatea de întărire a cooperării si consultării regionale în domeniul managementului dezastrelor (creare de capacităti, metode si practici),

reafirmându-si angajamentul fată de Parteneriatul pentru pregătire, prevenire, răspuns si înlăturare a efectelor dezastrelor, după cum este prevăzut în Declaratia privind cooperarea în domeniul pregătirii si prevenirii dezastrelor în sud-estul Europei, semnată la Bucuresti, România, la 5 iunie 2002,

recunoscând Initiativa de Pregătire si Prevenire a Dezastrelor din Sud-Estul Europei ca fiind cadrul legal institutional regional pentru natiunile din sud-estul Europei, având scopul de a îmbunătăti si de a întări posibilitătile si capabilitătile de prevenire si răspuns la dezastre naturale si antropice,

fiind de acord a transfera conducerea si managementul Initiativei în cadrul regiunii si a asigura sprijinul financiar pentru activitătile Secretariatului regional,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Scopuri si obiective ale DPPI SEE

 

Obiectivele principale ale Initiativei de Pregătire si Prevenire a Dezastrelor din Sud-Estul Europei sunt de a contribui la crearea capacitătilor institutionale ale organizatiilor de management al dezastrelor pentru a intensifica prevenirea si pregătirea în tările regiunii, prin:

- functionarea ca retea regională si de facilitare în domeniul pregătirii si prevenirii dezastrelor naturale sau antropice în regiunea Europa de Sud-Est;

- sprijinirea tărilor din regiune pentru dezvoltarea si/sau aplicarea strategiilor de management al dezastrelor si a altor initiative legislative, reglementări si coduri pentru prevenirea si limitarea dezastrelor, în concordantă cu îndrumarea si practicile comune acceptate de UE si comunitatea internatională;

- întărirea si intensificarea cooperării bilaterale si multilaterale, facilitarea acordurilor bilaterale si multilaterale între state si schimbul de informatii la toate nivelurile între agentiile specializate de protectie civilă si managementul dezastrelor si ministerele cu functii de sprijin din regiunea Europa de Sud-Est,


În conformitate cu regulamentele nationale în domeniul schimbului de informatii;

- evaluarea programelor de pregătire existente si dezvoltarea unei strategii de intensificare a acestor programe si integrarea acestor eforturi în programe viitoare de impact al proiectelor;

- intensificarea eforturilor existente si viitoare de educare/instruire în domeniul pregătirii si prevenirii dezastrelor prin mesaje privind impactul proiectului, prevenirea si înlăturarea efectelor dezastrelor;

- identificarea si diseminarea lectiilor învătate si a celor mai bune practici.

 

ARTICOLUL 2

Structura de guvernare si coordonare a DPPI SEE întâlnirea regională a DPPI SEE

 

Întâlnirea regională a DPPI SEE este un forum/organism de conducere si de decizie, format din sefi/directori/manageri generali ai protectiei civile/agentii de management al dezastrelor ale părtilor DPPI SEE, sprijinit de alte autorităti relevante/ministere responsabile cu pregătirea, prevenirea si managementul dezastrelor.

La întâlnirea regională participă părtile DPPI SEE. De asemenea, pot participa membrii Comitetului consultativ DPPI SEE si partenerii DPPI SEE.

Presedintia întâlnirii regionale a DPPI SEE va fi preluată anual, prin rotatie, de către părtile DPPI SEE. Termenii de referintă pentru presedintele în exercitiu (CIO) al DPPI SEE sunt prezentati în anexa I la prezentul memorandum de întelegere.

Întâlnirea regională a DPPI SEE aprobă programul/planul de lucru anual si bugetul aferent, aprobă proiectele specifice si poate constitui grupuri de lucru.

Întâlnirea regională a DPPI SEE asigură cadrul politic al Initiativei si serveste ca o platformă pentru consultări interne si formulare de recomandări pentru a fi transmise autoritătilor nationale competente în scopul facilitării procesului de luare a deciziilor pe plan national.

Aceasta sprijină colaborarea si cooperarea cu organizatiile internationale, schimbul de informatii, experientă, lectii învătate si rezolvă probleme de interes general pentru Initiativă.

Întâlnirile regionale ale DPPI SEE au loc, în mod normal, de două ori pe an. Sesiunile extraordinare pot fi planificate la initiativa presedintiei si cu aprobarea părtilor DPPI SEE.

Deciziile în cadrul întâlnirilor regionale sunt luate prin majoritate (consens) de voturi.

Presedintele în exercitiu al DPPI SEE va elabora rapoarte către Masa regională a Pactului de Stabilitate. După încheierea perioadei de tranzitie a Pactului de Stabilitate si stabilirea Consiliului de Cooperare Regională (RCC), presedintele în exercitiu al DPPI SEE va raporta în cadrul întâlnirilor Consiliului.

Comitetul consultativ al DPPI SEE (DPPI SEE AB)

Comitetul consultativ al DPPI SEE este format din experti cu expertiză functională, reprezentând partenerii internationali ai DPPI SEE, la invitatia presedintelui în exercitiu al DPPI SEE. Comitetul consultativ al DPPI SEE formulează recomandări cu privire la proiectele si activitătile în derulare si contribuie la sustinerea politică adecvată.

Nu există drept formal de vot; deciziile sunt luate prin consens.

Termenii de referintă pentru Comitetul consultativ al DPPI SEE sunt prezentati în anexa II la prezentul memorandum de întelegere.

Grupurile de lucru ale DPPI SEE (DPPI SEE WG)

Întâlnirea regională a DPPI SEE poate constitui grupuri de lucru ale DPPI SEE ca organisme tehnice pentru dezvoltarea si implementarea proiectelor DPPI SEE. Grupurile de lucru ale DPPI SEE vor fi prezidate de către o tară din regiunea Europa de Sud-Est, cu participarea expertilor nationali si internationali. Grupurile de lucru ale DPPI SEE raportează în cadrul întâlnirii regionale a DPPI SEE si sunt sprijinite de către Secretariatul DPPI SEE.

Partenerii DPPI SEE

Statele interesate si organizatiile/institutiile internationale pot deveni parteneri sau/si donatori ai DPPI SEE si participă la activitătile DPPI SEE prin notificarea presedintelui în exercitiu al DPPI SEE sau printr-un anunt în cadrul întâlnirii regionale a DPPI SEE. Participarea partenerilor la activitătile DPPI SEE se va face prin intermediul resurselor financiare si umane proprii.

 

ARTICOLUL 3

Administrarea DPPI SEE

 

Secretariatul DPPI SEE

Structura administrativă/de sprijin pentru DPPI SEE si presedintele în exercitiu al DPPI SEE este Secretariatul DPPI SEE.

Secretariatul DPPI SEE este format din seful Secretariatului DPPI SEE si asistentul pe probleme administrative/financiare. Locatia în care functionează Secretariatul DPPI SEE este Sarajevo, Bosnia si Hertegovina. Componenta si locatia Secretariatului DPPI SEE pot fi schimbate, în urma deciziei întâlnirii regionale a DPPI SEE, luată prin consens.

Tara-gazdă a Secretariatului DPPI SEE va asigura facilitătile si costurile de functionare ale Secretariatului DPPI SEE. Secretariatul DPPI SEE este administrat din punct de vedere financiare de către Organizatia Internatională pentru Migratie (OIM), în baza Memorandumului de întelegere încheiat între coordonatorul special al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est si OIM, dacă nu se convine altfel.

Termenii de referintă pentru personalul Secretariatului DPPI SEE sunt prezentati în anexa III la prezentul memorandum de întelegere.

Secretariatul DPPI SEE îsi desfăsoară activitatea sub îndrumarea presedintelui în exercitiu al DPPI SEE si va prezenta, de două ori pe an, în cadrul întâlnirilor regionale ale DPPI SEE, raportul asupra activitătilor si cheltuielilor efectuate. Rapoarte suplimentare (descriptive si financiare) pot fi solicitate de către presedintele în exercitiu al DPPI SEE. Bugetul DPPI SEE, pregătit si prezentat de către Secretariat, presupune aprobarea formală în cadrul întâlnirii regionale a DPPI SEE.

 

ARTICOLUL 4

Bugetul si finantarea DPPI SEE

 

Secretariatul DPPI SEE, în baza planului anual de lucru al DPPI SEE, va pregăti bugetul estimativ al DPPI SEE pentru a fi prezentat spre aprobare în cadrul întâlnirii regionale a DPPI SEE, în cadrul sesiunii acesteia de toamnă. Secretariatul DPPI SEE va pregăti, de asemenea, planuri de actiune aditionale si bugetul proiectelor, care urmează a fi implementate cu sprijinul partenerilor DPPI SEE.

Părtile DPPI SEE sunt de acord să asigure, prin finantare proprie, resursele umane, tehnice si financiare necesare pentru functionarea durabilă a Initiativei si a Secretariatului DPPI SEE.


Părtile DPPI SEE sunt de acord să înceapă finantarea costurilor administrative ale DPPI SEE în anul 2007 sau 2008 si să continue această finantare, asumându-si astfel dreptul regional asupra Initiativei si asigurând continuitatea acesteia.

Contributia financiară anuală a fiecărei părti a DPPI SEE va fi de cel putin 25.000 euro si va fi transferată înaintea lunii aprilie a fiecărui an.

Partenerii DPPI SEE care contribuie la bugetul proiectelor DPPI SEE pot solicita rapoarte specifice de audit.

Părtile DPPI SEE care participă la proiecte sunt de acord să asigure contributia echivalentă sprijinului partenerilor DPPI SEE, subiect al acordului mutual, pentru dezvoltarea si implementarea proiectelor.

 

ARTICOLUL 5

Dispozitii finale

 

Prezentul memorandum de întelegere va fi aprobat de către părtile DPPI SEE în concordantă cu procedurile legale interne proprii si va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare lunii în

care 6 părti ale DPPI SEE au notificat depozitarul despre finalizarea procedurilor necesare în acest scop.

Dacă procedurile legale interne îi permit, oricare parte a DPPI SEE poate aplica provizoriu de la data semnării prevederile prezentului memorandum de întelegere. Aplicarea provizorie a dispozitiilor prevăzute în prezentul alineat va fi notificată depozitarului.

Anexele I-III constituie părti integrante ale prezentului memorandum de întelegere.

Guvernul Bosniei si Hertegovinei va fi depozitarul prezentului memorandum de întelegere.

Acest memorandum de întelegere va rămâne valabil pe o perioadă de 2 ani de la data semnării si se va prelungi automat cu încă 2 ani, dacă nu se convine altfel de către părtile DPPI SEE.

Oricare parte a DPPI SEE poate denunta prezentul memorandum de întelegere prin transmiterea unei notificări scrise în acest sens presedintelui în exercitiu al DPPI SEE. Denuntarea va produce efecte după 3 luni de la data primirii notificării.

În temeiul cărora semnatarii, fiind împuterniciti de către guvernele din care fac parte, au semnat prezentul memorandum de întelegere.

Semnat la Zagreb la 24 septembrie 2007, într-o singură copie autentică, în limba engleză.

 

Pentru Guvernul Republicii Albania,

Alfed OIIi,

director general,

Ministerul de Interne - Directoratul general pentru urgente civile

 

Pentru Guvernul Republicii Moldova,

Andrei Sumleanschi,

sef serviciu,

Ministerul Afacerilor Interne - Serviciul de protectie civilă si situatii de urgentă

 

Pentru Guvernul Republicii Bulgaria,

Andrey Ivanov,

director general,

Ministerul Politiei de Stat si Accidentelor - Serviciul National de Protectie Civilă

 

Pentru Guvernul Republicii Muntenegru,

Zoran Begovic,

ministru asistent adjunct si sef de sector,

Ministerul de Interne si al Reformei Administrative - Sectorul pentru Managementul Situatiilor de Urgentă

 

Pentru Guvernul Republicii Croatia,

Djuro Poldrugac,

Director,

Directoratul National de Protectie

 

Pentru Guvernul României,

Vladimir Secară,

inspector general,

Ministerul Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă

 

Pentru Guvernul Republicii Macedonia,

Kosta Jovcevski,

director,

Directoratul de Protectie si Salvare

 

Pentru Guvernul Republicii Slovenia,

Branko Dervodel,

director adjunct,

Ministerul Apărării - Administratia pentru Protectie Civilă si Salvare

 

Anexa la pagina de semnături a Memorandumului de întelegere privind cadrul institutional al Initiativei de Pregătire si Prevenire a Dezastrelor din Sud-Estul Europei

Semnat la Sofia la 8 aprilie 2008, într-o singură copie autentică, în limba engleză.

Pentru Guvernul Bosniei si Hertegovina,

Samir Agic,

ministru adjunct si sef al Departamentului de Protectie Civilă,

Ministerul Securitătii

Pentru Guvernul Turciei,

Hasan Ipek,

director general,

Directia Generală Agentia pentru Managementul Situatiilor de Urgentă


ANEXA I

 

INITIATIVA DE PREGĂTIRE SI PREVENIRE A DEZASTRELOR DIN SUD-ESTUL EUROPEI (DPPI SEE)

 

Termeni de referintă pentru presedintele în exercitiu (CIO) al DPPI SEE

 

Sub coordonarea generală a întâlnirii regionale a DPPI SEE si a Consiliului de cooperare regională (RCC), presedintele în exercitiu al DPPI SEE este responsabil de implementarea Initiativei, sub toate aspectele, de coordonarea generală a DPPI SEE si de promovarea acesteia atât la nivel regional, cât si international.

Concret, presedintele în exercitiu:

- va stabili si mentine relatii cu oficialitătile din statele DPPI SEE, cu reprezentantii organizatiilor internationale, cu retelele, initiativele si organizatiile nonguvernamentale implicate în managementul dezastrelor, precum si cu comunitatea donatorilor;

- va oferi o conducere strategică si va formula recomandări politice;

- va raporta Mesei regionale a Pactului de Stabilitate, Consiliului de cooperare regională (RCC) si va informa părtile si partenerii DPPI SEE asupra îndeplinirii sarcinilor si diverselor angajamente;

- va coopera îndeaproape cu organizatia sau entitatea ce administrează DPPI SEE (în prezent OIM). CIO va supraveghea bugetul DPPI SEE, activitatea Secretariatului DPPI SEE si a personalului acestuia;

- va monitoriza implementarea activitătilor aprobate în statele SEE;

- va revizui proiectele si va facilita colectarea fondurilor pentru implementare;

- va organiza si va prezida întâlnirile DPPI SEE;

- va participa sau va delega participarea la seminarele, întâlnirile si atelierele de lucru ale DPPI SEE si va coordona activitătile, astfel încât să evite suprapunerile.

Cerinte profesionale pentru presedintele în exercitiu:

- sefi/directori/manageri generali ai agentiilor de protectie civilă/management al dezastrelor ale uneia dintre părtile DPPI SEE sau reprezentantii acestora de rang superior.

 

ANEXA II

 

INITIATIVA DE PREGĂTIRE SI PREVENIRE A DEZASTRELOR DIN SUD-ESTUL EUROPEI (DPPI SEE)

 

Termeni de referintă pentru Comitetul consultativ al DPPI SEE

 

Definirea rolului

Comitetul consultativ al DPPI SEE îndeplineste următoarele functii:

- asigură progresul în activitătile DPPI SEE prin revizuire si schimb de informatii în domeniul pregătirii, prevenirii si răspunsului în situatii de dezastre;

- oferă supervizare si informatii pentru activitătile DPPI SEE;

- coordonează proiectele planificate si în derulare si alte măsuri.

Dispozitii

1. Obiective

Initiativa DPPI SEE caută să ofere un cadru adecvat tărilor din regiunea Europa de Sud-Est pentru dezvoltarea de programe si proiecte de întărire a capabilitătilorde prevenire si răspuns la dezastre naturale si tehnologice. Comitetul consultativ al DPPI SEE oferă îndrumare în acest sens, asigură resurse substantiale si valoroase pentru activitătile DPPI SEE si oferă expertiză pentru proiectele legislative, pe linia pregătirii si prevenirii dezastrelor. Acesti termeni de referintă specifică componenta si sarcinile Comitetului consultativ al DPPI SEE.

2. Componentă

Comitetul consultativ al DPPI SEE este compus din experti nationali si internationali cu expertiză functională si geografică si statele donatoare, invitati de către presedintele în exercitiu al DPPI SEE. Este încurajată contributia si a altor părti, în calitate de participanti. Participantii recunoscuti vor fi inclusi în toate discutiile Comitetului consultativ al DPPI SEE. Nu există drept de vot formal; deciziile trebuie luate prin consens.

3. Sarcini

Comitetul consultativ al DPPI SEE este responsabil în primul rând de asigurarea sprijinului politic relevant pentru DPPI SEE si de îndrumarea generală a Initiativei. Comitetul consultativ al DPPI SEE evaluează activitatea Initiativei si conturează directiile viitoare, precum si prioritătile. De asemenea, Comitetul consultativ al DPPI SEE foloseste acest forum ca o oportunitate pentru diseminarea lectiilor învătate si a celor mai bune practici. Comitetul consultativ al DPPI SEE constituie un cvorum atunci când presedintele în exercitiu al DPPI SEE si mai mult de jumătate dintre membri sunt prezenti; deciziile si activitătile se vor desfăsura în consens. Oricare membru sau participant poate lua cuvântul, initia si sugera solutii posibile si recomandări.

4. Întâlniri

Comitetul consultativ al DPPI SEE se va întâlni de două ori pe an, de preferat în continuarea întâlnirii regionale a DPPI SEE. Presedintele în exercitiu al DPPI SEE poate conveni, în functie de necesitate, si alte întâlniri. Presedintele în exercitiu al DPPI SEE va pregăti, înaintea fiecărei întâlniri, un raport de activitate, stadiul privind finantele si un „program de actiune" informai, conturând planurile de muncă si prioritătile. Presedintele în exercitiu al DPPI SEE va pune la dispozitie, înaintea întâlnirilor, proiectul de agendă si, după, va elabora un raport privind concluziile desprinse. Comitetul consultativ al DPPI SEE este încurajat să utilizeze metode si tehnologii alternative, incluzând conferinte telefonice, e-mail si videoconferinte.

5. Factori decizionali

Implementarea efectivă a DPPI SEE depinde de implicarea deplină a factorilor decizionali, incluzând societatea civilă, autoritătile locale si provinciale, guvernele si organizatiile internationale. Comitetul consultativ al DPPI SEE va lua toate măsurile necesare pentru implicarea factorilor decizionali pentru a asigura eficienta si legătura dintre activitatea DPPI SEE si succesul proiectelor regionale.

6. Finantare

Cheltuielile pentru întâlnirile Comitetului consultativ al DPPI SEE (în particular diurna si transportul) vor fi în principiu suportate de către autoritătile nationale trimitătoare. Tara-gazdă va furniza facilitătile necesare desfăsurării întâlnirilor. Costurile de secretariat pentru Comitetul consultativ al DPPI SEE vor fi acoperite din bugetul normal al DPPI SEE.


 

ANEXA III

 

INITIATIVA DE PREGĂTIRE SI PREVENIRE A DEZASTRELOR DIN SUD-ESTUL EUROPEI (DPPI SEE)

 

Termeni de referintă pentru seful Secretariatului DPPI SEE

 

Seful Secretariatului DPPI SEE, sub supervizarea presedintelui în exercitiu al DPPI SEE, va îndeplini următoarele sarcini si activităti:

- va sprijini presedintele în exercitiu al DPPI în activitătile de conducere, relatiile politice, planurile si operatiunile initiativei;

- va sprijini si va monitoriza a propunerile de proiecte, facilitarea colectării de fonduri, actualizarea informatiilor în conformitate cu standardele internationale/Comisiei Europene;

- va organiza si va coordona activitătile grupurilor de lucru ale DPPI SEE;

- va coordona implementarea proiectelor DPPI SEE;

- va participa la întâlniri în numele presedintelui în exercitiu al DPPI SEE;

- va mentine contactul, corespondenta si schimbul de informatii cu partenerii DPPI SEE implicati în facilitarea si implementarea proiectelor;

- se va deplasa în regiune, la nevoie, în sprijinul activitătilor DPPI SEE;

- va actualiza pagina de web a DPPI SEE.

Concret, ocupantul acestei functii va îndeplini următoarele sarcini:

- va raporta rezultatele activitătilor presedintelui în exercitiu al DPPI SEE si va informa asupra activitătii îndeplinite, planificate si asupra realizărilor;

- va planifica si va pregăti bugetul DPPI SEE;

- va călători în regiune în sprijinul activitătilor DPPI SEE;

- va oferi sprijin general presedintelui în exercitiu al DPPI SEE si statelor din regiune, conform cerintelor;

- va participa la seminarele, întâlnirile si ateliere de lucru ale DPPI SEE, conform cerintelor;

- va coopera strâns cu OIM, care administrează finantele DPPI SEE.

Cerinte profesionale/Calificări:

- studii corespunzătoare;

- experientă în domeniul managementului dezastrelor sau în alt domeniu conex (national, international);

- cunostinte si experientă practică cu organizatiile internationale si structurile din domeniile conexe;

- întelegere complexă a contextului politic, social, economic si de securitate în SEE;

- comunicare excelentă si abilităti de comunicare în scris în limba engleză; cunoasterea unei alte limbi din zona SEE reprezintă un atu;

- angajament, flexibilitate si disponibilitate de a lucra în echipă;

- disponibilitate de a efectua misiuni în teren si călătorii la nevoie.

Reglementări tehnice

Seful Secretariatului DPPI SEE va fi contractat de OIM, dacă nu se convine altfel.

OIM va acoperi toate costurile referitoare la transport si echipament din bugetul DPPI SEE - destinat sefului Secretariatului DPPI SEE.

Activitatea sa va fi evaluată de presedintele în exercitiu al DPPI SEE sau de către reprezentantul desemnat de acesta.

Termeni de referintă pentru asistentul financiar/administrativ din cadrul Secretariatului DPPI SEE

Asistentul financiar/administrativ din cadrul Secretariatului DPPI SEE, sub supervizarea sefului Secretariatului DPPI SEE, va îndeplini următoarele sarcini si activităti:

- va controla si va urmări folosirea bugetului DPPI SEE prin administrarea bazei de date financiar-administrative;

- va colabora cu sefii sectorului financiar-administrativ ai Biroului OIM din Sarajevo;

- va colabora cu sefii sectorului financiar-administrativ ai autoritătilor de protectie civilă si management al dezastrelor din tările din regiune, referitor la procedurile financiare si administrative;

- va pregăti raportul financiar al DPPI SEE care face parte din raportul intermediar al DPPI SEE si raportul final;

- va asista seful Secretariatului DPPI SEE în planificarea si pregătirea bugetului DPPI SEE;

- va îndeplini alte sarcini administrative, conform cerintelor. Concret, ocupantul acestei functii va îndeplini următoarele sarcini:

- va raporta rezultatele activitătilor către seful Secretariatului DPPI SEE si va informa asupra activitătii îndeplinite, planificate si asupra realizărilor;

- la nevoie, va călători în regiune în sprijinul activitătilor DPPI SEE;

- va oferi sprijin general sefului Secretariatului DPPI SEE si statelor membre, la nevoie;

- va participa la seminarele DPPI SEE, la întâlniri si ateliere de lucru, la nevoie;

- va coopera strâns cu OIM, care administrează finantele DPPI SEE.

Cerinte profesionale/Calificări:

- studii corespunzătoare;

- experientă de câtiva ani în domeniul managementului dezastrelor sau în alt domeniu conex (national, international);

- cunostinte si experientă practică în lucrul cu organizatiile internationale si structurile din domeniile conexe;

- întelegere complexă a contextului politic, social, economic si de securitate în SEE;

- comunicare excelentă si abilităti de comunicare în scris în limba engleză; cunoasterea unei alte limbi din zona SEE reprezintă un atu;

- angajament, flexibilitate si disponibilitatea de a lucra în echipă;

- disponibilitatea de a efectua misiuni în teren si călătorii la nevoie.

Reglementări tehnice

Asistentul financiar/administrativ al DPPI SEE va fi contractat de OIM, dacă nu se convine altfel.


 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de întelegere privind cadrul institutional al Initiativei de Pregătire si Prevenire a Dezastrelor din Sud-Estul Europei, semnat la Zagreb la 24 septembrie 2007

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Memorandumului de întelegere privind cadrul institutional al Initiativei de Pregătire si Prevenire a Dezastrelor din Sud-Estul Europei, semnat la Zagreb la 24 septembrie 2007, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2009.

Nr. 1.669.

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.577 din 19 noiembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 alin. (1) si (2) teza întâi din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

            Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Mihaela Ionescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 alin. (1) si (2) teza întâi din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Univers" - S.A. din Râmnicu Vâlcea în Dosarul nr. 9.772/288/2008 al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 30 martie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 9.772/288/2008, Judecătoria Râmnicu Vâlcea a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 alin. (1) si (2) teza întâi din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „Univers"- S.A. din Râmnicu Vâlcea într-o cauză civilă având ca obiect plângerea formulată împotriva încheierii de carte funciară.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că prevederile criticate contravin dispozitiilor constitutionale invocate, întrucât acestea creează „un perpetuum mobile juridic" prin faptul că permit ca, în situatia în care înscrierea s-a făcut în baza unei decizii irevocabile a instantei, aceasta să fie atacată din nou cu plângere, cu consecinta reluării a 3 etape procesuale.

Judecătoria Râmnicu Vâlcea consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile art. 50 alin. (1) din Legea nr. 7/1996 sunt constitutionale. În acest sens, arată că acestea nu sunt de natură să îngrădească dreptul părtilor interesate de a se adresa justitiei pentru apărarea drepturilor si intereselor lor legitime si de a beneficia de toate garantiile procesuale menite să le asigure dreptul la un proces echitabil si ia solutionarea acestuia într-un termen rezonabil. Cât priveste prevederile art. 50 alin. (2) teza întâi din Legea nr. 7/1996, consideră că acestea sunt neconstitutionale în măsura în care nu permit accesul direct al contestatorului si la instanta de judecată competentă. Face referire la Decizia Curtii Constitutionale nr. 467/2008.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 50 alin. (1) si (2) teza întâi din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, având următorul continut:

„Art. 50. - (1) Încheierea se comunică celui care a cerut înscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic, precum si celorlalte persoane interesate potrivit mentiunilor din cartea funciară, cu privire la imobilul în cauză, în termen de 15 zile de la pronuntarea încheierii, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

(2) Încheierea de înscriere sau de respingere poate fi atacată cu plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la biroul teritorial. [...]"

Autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi si ale art. 21 alin. (1)-(3) privind accesul liber la justitie si dreptul părtilor la un proces echitabil, precum si solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.

Examinând exceptia, Curtea constată că prevederile criticate au mai fost supuse controlului de constitutionalitate fată de dispozitiile privind egalitatea în drepturi din Legea fundamentală. Prin Decizia nr. 1.050 din 14 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 13 august 2009, Curtea a retinut că acestea sunt norme de procedură care nu instituie privilegii sau discriminări pe considerente arbitrare, asa încât nu poate fi retinută încălcarea dispozitiilor art. 16 din Constitutie.

Totodată, Curtea retine că prevederile art. 50 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, reglementează procedura de contestare a încheierii de înscriere sau de respingere a cererii de înscriere sau radiere a unui act sau fapt juridic în cartea funciară.

În acest sens, în alin. (1) al art. 50 este reglementată obligativitatea comunicării încheierii „celui care a cerut înscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic, precum si celorlalte persoane interesate potrivit mentiunilor din cartea funciară", iar prin alin. (2) se prevede că „încheierea de înscriere sau de respingere poate fi atacată cu plângere în termen de 15 zile de la comunicare", care se înaintează de către oficiul teritorial de cadastru judecătoriei în a cărei rază de competentă teritorială se află imobilul.

Astfel, Curtea constată că încheierile prin care sunt solutionate cererile de înscriere de către registratorul de carte funciară sunt acte administrative provizorii supuse controlului contenciosului administrativ reglementat prin dispozitiile Legii nr. 7/1996, iar, datorită naturii lor derogatorii, aceste din urmă reglementări au un caracter special în raport cu dispozitiile generale privind procedurile necontencioase cuprinse în cartea a III-a din Codul de procedură civilă, aplicându-se astfel art. 338 alin. 2 din Codul de procedură civilă, potrivit căruia „Materiile necontencioase cu privire la care legea prevede o procedură specială rămân sub dispozitiile speciale, care se vor întregi cu cele prevăzute în cuprinsul cărtii de fată".

În aceste conditii, posibilitatea atacării cu plângere a încheierii de înscriere sau de respingere a cererii de înscriere în cartea funciară nu contravine dreptului celui care a cerut înscrierea sau radierea unui act ori fapt juridic, precum nici al celorlalte persoane interesate potrivit mentiunilor din cartea funciară de a avea acces liber la justitie si de a beneficia de un proces echitabil, ci, dimpotrivă, este expresia acestor drepturi consacrate constitutional.

De altfel, legiuitorul, potrivit dispozitiilor art. 126 alin. (2) si ale art. 129 din Constitutie, poate institui, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedură, ca si modalităti de exercitare a drepturilor procedurale, principiul liberului acces la justitie presupunând posibilitatea neîngrădită a celor interesati de a utiliza aceste proceduri, în formele si în modalitătile instituite de lege.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 alin. (1) si (2) teza întâi din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Univers" - S.A. din Râmnicu Vâlcea în Dosarul nr. 9.772/288/2008 al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 noiembrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Ionescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 4/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 si 6 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritătii si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 4/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 16 ianuarie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 litera A, după punctul 20 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:

„21. realizează, în parteneriat cu patronatele si alte structuri asociative ale mediului de afaceri, cu sindicatele, reprezentanti ai societătii civile, institutii, formatori de opinie si altele, actiuni specifice domeniului său de activitate, pe care le finantează partial sau integral, în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat potrivit legii;".

2. La articolul 4 litera B, punctul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„6. reprezintă statul în exercitiul tuturor drepturilor si îndeplinirea tuturor obligatiilor ce îi revin în calitate de actionar unic al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii - S.A. si al Fondului Român de Contragarantare;".

3. La articolul 4 litera C, punctul 24 se modifică si va avea următorul cuprins:

„24. asigură formarea profesională continuă si pregătirea profesională a lucrătorilor din domeniul comertului si al prestărilor de servicii de piată, preluând atributiile Centrului de Formare si Management pentru Comert;".

4. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - În coordonarea Ministerului întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri functionează Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, finantat de la bugetul de stat, prin trecerea bugetului Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor la bugetul de stat, conform legii."

5. Articolul 11 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) În subordinea Ministerului întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri functionează:

a) Centrul Român pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Străine, institutie publică cu personalitate juridică, finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri, prin preluarea personalului de la Agentia Română pentru Investitii Străine, care se desfiintează;

b) Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci, organ de specialitate cu personalitate juridică, finantat din venituri proprii, conform legii.

(2) Centrul Român pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Străine are sediul în municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, ocupând o suprafată de 1.723 m2 din imobil."

6. Articolul 15 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - Numărul maxim de posturi pentru Ministerul întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri este de 393, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului. Măsura de disponibilizare a personalului se va face cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare."

7. Anexele nr. 1 si 2 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2.

Art. II. - Centrul de Formare si Management pentru Comert, unitate cu personalitate juridică, finantată integral din venituri proprii, se desfiintează, atributiile, patrimoniul si celelalte bunuri ale acestuia urmând a fi preluate de Ministerul întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri.

Art. III. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul întreprinderilor mici si mijlocii, comertului

si mediului de afaceri, interimar,

Gabriel Sandu

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.430.

 

ANEXA Nr. 1V

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 4/2009)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri

 

            Număr maxim de posturi: 393, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului


1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 4/2009)

 

UNITĂTILE

care functionează în coordonarea si în subordinea Ministerului întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri

 

A. Unităti care functionează în coordonarea Ministerului întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri:

- Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor - ANPC - 785 de posturi, exclusiv demnitarii, finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri.

B. Unităti care functionează în subordinea Ministerului întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri:

1. Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci - OSIM - 252 de posturi, finantat din venituri proprii;

2. Centrul Român pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Străine - 96 de posturi, finantat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri;

3. Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii - 21 de posturi, exclusiv demnitarii si posturile aferente oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie, cu finantare din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Centrului Român pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Străine

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 3 lit. c), art. 4, art. 5 alin. (1)-(3) si (5), art. 8 alin. (5), nr. crt. 1 din anexa nr. 1 si nr. crt. 6 din anexa nr. 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Centrul Român pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Străine, denumit în continuare CRPCIS, ca urmare a comasării prin fuziune a Centrului Român pentru Promovarea Comertului si a Agentiei Române pentru Investitii Străine, care se desfiintează. CRPCIS este institutie publică cu personalitate juridică ce functionează în subordinea Ministerului întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri, organ de specialitate al administratiei publice centrale, pentru aplicarea strategiei si politicilor Guvernului în domeniul promovării si dezvoltării comertului, precum si în domeniul promovării si atragerii investitiilor străine directe.

(2) CRPCIS are sediul în municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, si alte spatii necesare desfăsurării activitătii proprii în Bd. Primăverii nr. 22, sectorul 1.

(3) CRPCIS preia în patrimoniu si în administrare, prin protocol de predare-primire, bunurile mobile si imobile si întregul patrimoniu ale Centrului Român pentru Promovarea Comertului si ale Agentiei Române pentru Investitii Străine, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) CRPCIS se substituie în toate drepturile si obligatiile Centrului Român pentru Promovarea Comertului si ale Agentiei Române pentru Investitii Străine, decurgând din: acte normative si administrative, contracte, conventii, întelegeri, protocoale, memorandumuri, acorduri, litigii si din orice alte acte care produc efecte juridice.

(5) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, CRPCIS preia toate drepturile si obligatiile aferente activitătii de promovare si asistentă a investitiilor străine de la Agentia Română pentru Investitii Străine, asa cum sunt recunoscute sau stabilite prin acte normative, acorduri si prin contracte încheiate cu terte persoane fizice sau juridice române ori străine.

(6) Protocolul de predare-primire se încheie în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri si cuprinde creditele bugetare rămase neutilizate până la data preluării, bunurile, structurile de personal preluate, patrimoniul aferent, precum si celelalte drepturi si obligatii ale institutiilor desfiintate, în baza balantelor de verificare si a raportărilor financiar-contabile încheiate anterior termenului de 15 zile.

Art. 2. - Finantarea activitătii CRPCIS se asigură integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri.

Art. 3. - CRPCIS îndeplineste următoarele functii principale:

a) participă, sub coordonarea Ministerului întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri, la elaborarea politicilor publice de promovare si dezvoltare a comertului atât la nivel national, cât si regional, precum si a strategiilor care au acest obiect, prin instrumente specifice de analiză asupra schimburilor interne si internationale de mărfuri si servicii;

b) asigură implementarea mecanismelor de derulare a actiunilor aflate în responsabilitatea Ministerului întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri, conform


prevederilor legale în vigoare, precum si a altor proiecte si programe care vizează dezvoltarea sustenabilă a comertului, elaborate de minister;

c) gestionează si administrează patrimoniul propriu, potrivit legii;

d) promovează pe plan intern si extern interesele de dezvoltare sustenabilă a comertului la nivelul mediului de afaceri si al autoritătilor publice;

e) pune la dispozitia mediului de afaceri servicii de specialitate - informatii, consultantă, training - actionând pentru satisfacerea nevoilor de dezvoltare a comertului si perfectionarea mecanismelor specifice acestuia;

f) promovează si atrage investitiile străine directe;

g) participă si reprezintă România la lucrările institutiilor si asociatiilor internationale cu atributii în domeniul investitiilor străine directe, asigurând plata cotizatiilor anuale corespunzătoare din bugetul anual propriu.

Art. 4. - Pentru îndeplinirea functiilor prevăzute la art. 3, CRPCIS exercită următoarele atributii principale: A. În domeniul comertului international:

a) realizează lucrări de evaluare a potentialului existent pe pietele externe pentru fundamentarea strategiilor de export la nivel de tări partenere si/sau regional, acordând prioritate punerii în aplicare a reglementărilor prevăzute în acordurile de comert sau de parteneriat economic ale Uniunii Europene si promovării ofertei românesti de export în conditiile pietei concurentiale;

b) identifică categoriile de produse românesti cu potential de export si realizează analize sectoriale si de prezentare a capacitătii de absorbtie a ofertei românesti pe plan extern, urmărind promovarea activă a sectorului întreprinderilor mici si mijlocii si a celorlalte componente ale mediului de afaceri;

c) elaborează materiale de informare si documentare economică si comercială;

d) realizează materiale promotionale pentru prezentarea ofertei de export, a oportunitătilor de afaceri si a potentialului economic al României;

e) gestionează si dezvoltă baze de date cu exportatorii si producătorii din România, precum si baze de date statistice de comert exterior si realizează lucrări de sinteză privind evolutia relatiilor comerciale ale României pe plan international;

f) furnizează date statistice privind importurile si exporturile de produse, servicii de informare, asistentă si consultantă comercială firmelor românesti si, în special, întreprinderilor mici si mijlocii, în vederea dezvoltării relatiilor de afaceri cu parteneri străini;

g) mediatizează cererile de produse românesti si propunerile de afaceri ale partenerilor străini la nivelul mediului de afaceri românesc;

h) initiază propuneri de programe si proiecte pentru promovarea exporturilor românesti de produse si servicii, în conformitate cu strategiile sectoriale de sustinere a acestora;

i) organizează seminare, conferinte si forumuri pe teme de promovare si facilitare a comertului si participă la manifestări similare initiate de institutii sau organizatii de profil, în tară si în străinătate;

j) organizează întâlniri de afaceri între firmele romanesti si străine, direct sau în colaborare cu institutii si agentii guvernamentale, camere de comert, asociatii profesionale,

organizatii de promovare a întreprinderilor mici si mijlocii din România si institutii partenere de promovare a comertului din alte tări;

k) organizează misiuni economice în străinătate, cu participarea reprezentantilor din mediul de afaceri, asociatiile profesionale, patronatele de ramură, institutiile implicate în implementarea si derularea programelor de promovare a exportului, mass-media, precum si a formatorilor si a liderilor de opinie;

l) implementează Programul de sustinere si promovare a exportului, administrat de Ministerul întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri, conform prevederilor legale, direct sau prin delegarea unor competente pentru organizarea participării firmelor românesti la târgurile, expozitiile si misiunile economice din străinătate, conform prevederilor legale;

m) colaborează cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri, precum si cu alte autorităti si institutii interesate pentru organizarea în România a actiunilor de promovare a exportului, la care participă firme străine, potential importatoare de bunuri si servicii românesti;

n) acordă asistentă tehnică operatorilor economici, cu deosebire întreprinderilor mici si mijlocii, care intentionează să participe independent din resurse proprii la târgurile, expozitiile si misiunile economice internationale;

o) organizează si coordonează, cu aprobarea ministrului întreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri, reteaua proprie de reprezentante teritoriale, pentru a oferi servicii de informare si consultantă operatorilor economici în profil teritorial, colaborând cu reteaua de oficii teritoriale pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie, pentru întărirea legăturilor si sprijinirea operatorilor economici în activitătile de promovare a productiei si a ofertei locale de export;

p) promovează normele, standardele si recomandările privind facilitarea procedurilor de comert intern si international si participă la activitatea grupurilor de experti în domeniu, constituite la nivel national si international;

q) participă la grupurile de lucru pentru elaborarea si actualizarea Strategiei nationale de export;

r) colaborează cu camerele de comert si industrie, asociatiile profesionale si patronale, precum si cu institutii publice si organizatii neguvernamentale pentru coordonarea actiunilor de promovare a produselor si serviciilor românesti pe pietele externe;

s) dezvoltă relatii de cooperare si parteneriat cu organizatii, institutii si asociatii profesionale românesti si străine pentru promovarea comertului pe plan international, potrivit legii;

s) realizează si editează buletine si jurnale de informare comercială si de afaceri;

t) organizează seminare si cursuri de pregătire profesională de specialitate;

B. În domeniul comertului interior:

a) mediatizează si monitorizează aplicarea reglementărilor comunitare referitoare la comertul cu mărfuri si servicii pe piata internă, programele guvernamentale de sustinere a activitătii de comert si de prestări de servicii de piată, precum si proiectele de promovare a sistemelor moderne de distributie si a calitătii produselor în România;


b) participă la realizarea evaluărilor, analizelor si activitătilor de auditare initiate de Ministerul întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri, în vederea determinării impactului pietei interne si externe asupra mediului de afaceri, balantei comerciale si de plăti, a dinamicii fluxurilor comerciale locale, transnationale si regionale, precum si a altor elemente care asigură dezvoltarea comertului;

c) identifică si furnizează informatii privind evolutia indicatorilor economico-financiari care caracterizează activitatea de comert interior, structura retelelor de desfacere a mărfurilor si formele de distributie a acestora;

d) realizează sinteze privind evolutia importurilor de produse care impun măsuri de apărare comercială, distorsionează concurenta pe piata internă sau afectează siguranta consumatorilor;

e) colaborează cu institutii ale administratiei publice si organizatii neguvernamentale cu activitate în domeniul comercializării produselor si serviciilor pentru implementarea strategiilor în domeniul dezvoltării comertului interior si al protectiei consumatorilor;

f) colaborează cu directiile de specialitate si institutiile coordonate de Ministerul întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri pentru organizarea de întâlniri de afaceri între producători si distribuitori autohtoni si sustinerea activitătilor de bună practică ale operatorilor economici;

g) sprijină dezvoltarea pietei interne, a centrelor regionale de sustinere si dezvoltare a comertului si a grupurilor de firme exportatoare si asigură baza de date si de analiză privind concentrările teritoriale de firme si evolutia pietei interne;

C. În domeniul investitiilor străine directe:

a) asigură promovarea climatului investitional din România în mediile de afaceri internationale si desfăsoară activitatea de atragere a capitalului străin în economie, diseminând la nivel national informatiile referitoare la oportunitătile si facilitătile oferite investitorilor;

b) promovează, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, o imagine atractivă privind politica si realitătile economice din România în mediile de afaceri internationale;

c) stabileste tehnicile de abordare a potentialilor investitori străini interesati de dezvoltarea unor proiecte de investitii în România, aplicând cele mai bune practici în domeniu;

d) monitorizează respectarea prevederilor legale privind regimul investitiilor în România si face propuneri ministrului întreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri pentru îmbunătătirea legislatiei în domeniu;

e) identifică, în colaborare cu ministerele, organele de specialitate ale administratiei publice centrale si cu celelalte institutii publice, cu societătile comerciale si regiile autonome interesate, proiecte noi de investitii în sectorul privat si de stat si asigură prezentarea acestora investitorilor străini;

f) asigură legătura dintre investitorii străini si ministrul întreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri, în vederea concretizării cât mai rapide a proiectelor;

g) examinează propunerile investitorilor străini pentru efectuarea de investitii în România si stabileste actiunile pentru implementarea acestora, consultând, după caz, institutiile si societătile comerciale implicate;

h) acordă, la solicitarea investitorilor străini, asistentă de specialitate, împreună cu institutiile competente, pentru realizarea proiectelor de investitii străine directe;

i) acordă, la cerere, asistentă investitorilor străini în teritoriu pentru identificarea celor mai atractive amplasamente pentru investitii, inclusiv prin acordarea de informatii de specialitate referitoare la mediul de afaceri românesc în perioada anterioară si ulterioară realizării investitiei;

j) evaluează reactiile investitorilor străini în legătură cu problemele curente ale activitătii de investitii în România, cu informarea operativă a factorilor de decizie, pentru a actiona în consecintă;

k) organizează, împreună cu alte organisme guvernamentale si neguvernamentale, în tară si în străinătate, seminare, conferinte, mese rotunde si dezbateri pe teme de investitii străine directe si participă la manifestări similare initiate de alte institutii sau de organizatii române ori străine;

l) organizează, împreună cu ministerele, în baza directiilor de dezvoltare si a prioritătilor stabilite de Guvern, misiuni economice specializate pe domeniul său de activitate;

m) organizează întâlniri pentru schimb de experientă cu agentiile sau institutiile guvernamentale similare din străinătate, cu organizatii de profil private din tară si din străinătate;

n) încheie, în conditiile legii, conventii si întelegeri de colaborare cu institutii, asociatii, firme de specialitate si experti din tară si din străinătate, în scopul promovării climatului investitional din România;

o) actionează, inclusiv prin consultări cu investitorii străini, cu organizatiile profesionale, cu patronatele, cu camerele de comert, cu agentiile de dezvoltare regională, pentru mentinerea permanentă a unui mediu de afaceri favorabil implementării investitiilor străine directe, prin informarea operativă a factorilor de decizie;

p) lucrează în strânsă legătură cu firmele românesti si asigură o comunicare efectivă între acestea si companiile străine;

q) elaborează periodic analize cu privire la volumul, originea, structura, domeniul de activitate si tendinta investitiilor străine directe; în acest scop, lunar, Oficiul National al Registrului Comertului, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, Banca Natională a României, Autoritatea Natională a Vămilor, Institutul National de Statistică, Comisia Natională de Prognoză si celelalte institutii publice sau private care înregistrează, conform legii, informatii privind investitiile străine directe în România au obligatia de a comunica CRPCIS datele pe care le detin, referitoare la elementele prevăzute mai sus, periodic si, în functie de necesităti, la cerere;

r) elaborează si difuzează materiale promotionale - brosuri, pliante, afise, informatii pe suport electronic, pagină de internet si altele asemenea, studii si analize privind investitiile străine directe în România - si organizează manifestări promotionale, seminare, mese rotunde si conferinte;

s) identifică si atrage surse de finantare internationale cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe; totodată va contribui la constituirea unei baze de date actualizate permanent privind surse externe de finantare, respectiv domenii de interes pentru partenerii externi;


s) îndeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau prin alte acte normative pentru domeniul său de activitate.

Art. 5. - (1) CRPCIS este condus de un director general, functionar public, ordonator tertiar de credite, numit prin ordin al ministrului întreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri.

(2) Directorul general conduce întreaga activitate a CRPCIS si îl reprezintă în relatiile cu Ministerul întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri, cu ministerele, cu alte organe ale administratiei publice centrale, cu alte institutii publice si organizatii, cu institutiile internationale, precum si cu persoane fizice si juridice din tară si din străinătate, potrivit legii.

(3) În exercitarea atributiilor sale, directorul general emite decizii.

(4) În activitatea de conducere, directorul general al CRPCIS este ajutat de un director general adjunct, functionar public.

(5) Directorul general adjunct este numit prin ordin al ministrului întreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri.

(6) Calitatea de director general si director general adjunct se poate suspenda si poate înceta în conditiile legii.

Art. 6. - (1) Structura organizatorică a CRPCIS este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În structura organizatorică a CRPCIS functionează directii, servicii, birouri si compartimente.

(3) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului întreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri, se pot organiza birouri, servicii si compartimente, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat, în conditiile legii.

(4) Atributiile si sarcinile directiilor, serviciilor, birourilor si compartimentelor se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare al CRPCIS, aprobat prin ordin al ministrului întreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(5) CRPCIS poate organiza reprezentante în tară, fără personalitate juridică, care vor colabora cu reteaua de oficii teritoriale pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie, cu camerele de comert si industrie, Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, precum si cu alte autorităti si institutii publice.

Art. 7. - (1) Personalul Centrului Român pentru Promovarea Comertului si al Agentiei Române pentru Investitii Străine va fi preluat în conditiile art. 6 alin. (1) si (3) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, urmând a fi încadrat în limita posturilor aprobate si urmând a beneficia de drepturile salariale acordate fiecărei categorii de personal potrivit legii.

(2) Selectia personalului mai sus mentionat se va face pe baza criteriilor stabilite în lege, în conditiile art. 6 alin. (5) si (6) din Legea nr. 329/2009.

(3) Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat si pe noile functii, precum si stabilirea drepturilor salariale aferente urmează a se realiza în maximum 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, în conditiile art. 6 alin. (4) din Legea nr. 329/2009.

(4) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se vor emite, pentru personalul ale cărui raporturi de muncă încetează ca urmare a reducerii de posturi, deciziile de încetare a raporturilor de muncă sau de serviciu.

(5) Numărul maxim de posturi din structura CRPCIS este de 96.

(6) Personalul CRPCIS este format din functionari publici si personal contractual.

(7) Încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă se face prin decizie a directorului general al CRPCIS, în conditiile legii.

Art. 8. - CRPCIS va pune în aplicare prevederile prezentei hotărâri în termen de 60 de zile de la data intrării acesteia în vigoare.

Art. 9. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) Hotărârea Guvernului nr. 752/2003 pentru aprobarea numărului de posturi si a structurii organizatorice ale Agentiei Române pentru Investitii Străine, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 9 iulie 2003;

b) Hotărârea Guvernului nr. 892/2004 privind organizarea si functionarea Centrului Român pentru Promovarea Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 18 iunie 2004.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul întreprinderilor mici si mijlocii, comertului

si mediului de afaceri, interimar,

Gabriel Sandu

p. Ministrul muncii, familiei

si protectiei sociale, interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe, interimar,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.431.


 

ANEXĂ*)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Centrului Român pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Străine

 

            Numărul maxim de posturi: 96


*) Anexa este reprodusă în facsimil.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.445/2007 privind schimbarea regimului juridic al unor bunuri aflate în domeniul public si privat al statului si în administrarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, urmată de transmiterea acestora în domeniul public al judetului Suceava si în administrarea Consiliului Judetean Suceava, pentru Complexul Muzeal Bucovina

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexele nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.445/2007 privind schimbarea regimului juridic al unor bunuri aflate în domeniul public si privat al statului si în administrarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, urmată de transmiterea acestora în domeniul public al judetului Suceava si în administrarea Consiliului Judetean Suceava, pentru Complexul Muzeal Bucovina, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 835 din 6 decembrie 2007, se modifică după cum urmează:

1. În anexa nr. 1, datele de identificare a bunurilor imobile prevăzute la pozitiile 2, 4, 5, 6, 7 si 10 se modifică conform anexei nr. 1.

2. În anexa nr. 2, datele de identificare a bunurilor imobile prevăzute la pozitiile 2, 4, 5, 6, 7 si 10 se modifică conform anexei nr. 2.

Art. II. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. - Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. I se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national,

Theodor Paleologu

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2009.

Nr. 1.471.

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor înscrise în domeniul public al statului la pozitiile M.F.P. 61961, 61963, respectiv M.F.P. nr. 34878-34881 si 34884

 

Nr. crt.

Locul unde sunt situate bunurile

Persoana juridică care administrează bunurile

Denumirea bunurilor care se transmit

Caracteristicile tehnice ale bunurilor care se transmit

Numărul de identificare

atribuit de M.F.P.

Codul de clasificare

1.

Municipiul Suceava,

str. Ciprian Porumbescu nr. 5

Statul român -

Ministerul Culturii,

Cultelor si

Patrimoniului

National

Muzeul Etnografic „Hanul Domnesc"

(S+P+1)

1. Număr de constructii = 1 buc.

Suprafata construită = 256 m2

Suprafata desfăsurată = 630 m2

2. Teren aferent inclusiv constructiilor = 1.913 m2

3. Valoarea de inventar a constructiilor = 700.175,00 lei

4. Valoarea de inventar a terenului = 134.661,69 lei

61961

61963

8.29.06

8.29.06

2.

Municipiul Suceava,

Str. Parcului nr. 14

Statul român - Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

Sit arheologic, Câmpul santurilor

Teren = 12.000 m2

34.878

8.27

3.

Municipiul Suceava

Statul român - Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

Sit arheologic, Cetatea Scheia

Teren = 25.000 m2

34879

8.27

4.

Municipiul Suceava,

str. Stefan cel Mare nr. 33

Statul român - Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

Sediul Complexului Muzeal Bucovina

(S+P+1)

1. Număr de constructii = 1 buc. Suprafata construită = 1.781 m2

Suprafata desfăsurată = 3.592 m2

2. Teren aferent inclusiv constructiilor = 2.780 m2

3. Valoarea de inventar

a constructiilor = 4.424.364,00 lei

4. Valoarea de inventar

a terenului = 222.303,74 lei

34880

8.28

5.

Municipiul Suceava,

str. Stefan cel Mare nr. 23

Statul român - Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

Muzeul de Stiintele Naturii (S+P+1)

1. Număr de constructii = 1 buc. Suprafata construită = 691 m2

Suprafata desfăsurată = 1.511,50 m2

2. Teren aferent inclusiv constructiilor = 1.070 m2

3. Valoarea de inventar a constructiilor = 984.156,51 lei

4. Valoarea de inventar a terenului = 69.911,19 lei

34881

8.28

6.

Comuna Ciprian Porumbescu nr. 368, judetul Suceava

Statul român - Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

Depozit sală de auditii Anexa - Muzeul „Ciprian Porumbescu" (P)

1. Număr de constructii = 1 buc. Suprafata construită = 183 m2 Suprafata desfăsurată = 277 m2

2. Valoarea de inventar a constructiilor = 75.040,99 lei

34884

8.28

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National în domeniul public al judetului Suceava si în administrarea Consiliului Judetean Suceava, pentru Complexul Muzeal Bucovina

 

Nr. crt.

Locul unde sunt situate bunurile

Persoana juridică care administrează

bunurile

Persoana juridică la care se transmit bunurile

Denumirea bunurilor care se transmit

Caracteristicile tehnice ale bunurilor care se transmit

Numărul de identificare atribuit de M.F.P.

Codul de clasificare

1.

Municipiul Suceava, str. Ciprian Porumbescu nr. 5

Statul român - Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

Judetul Suceava - Consiliul Judetean Suceava

Muzeul Etnografic „Hanul Domnesc"

(S+P+1)

1. Număr de constructii = 1 buc. Suprafata construită = 256 m2 Suprafata desfăsurată = 630 m2

2. Teren aferent inclusiv constructiilor = 1.913 m2

3. Valoarea de inventar a constructiilor = 700.175,00 lei

4. Valoarea de inventar a terenului = 134.661,69 lei

61961

61963

8.29.06

8.29.06

2.

Municipiul Suceava, Str. Parcului nr. 14

Statul român - Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

Judetul Suceava - Consiliul Judetean Suceava

Sit arheologic, Câmpul santurilor

Teren = 12.000 m2

34.878

8.27

3.

Municipiul Suceava

Statul român - Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

Judetul Suceava - Consiliul Judetean Suceava

Sit arheologic, Cetatea Scheia

Teren = 25.000 m2

34879

8.27

4.

Municipiul Suceava, str. Stefan cel Mare nr. 33

Statul român - Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

Judetul Suceava - Consiliul Judetean Suceava

Sediul Complexului Muzeal Bucovina

(S+P+1)

1. Număr de constructii = 1 buc. Suprafata construită = 1.781 m2 Suprafata desfăsurată = 3.592 m2

2. Teren aferent inclusiv constructiilor = 2.780 m2

3. Valoarea de inventar a constructiilor = 4.424.364,00 lei

4. Valoarea de inventar a terenului = 222.303,74 lei

34880

8.28

5.

Municipiul Suceava, str. Stefan cel Mare nr. 23

Statul român - Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

Judetul Suceava - Consiliul Judetean Suceava

Muzeul de Stiintele Naturii (S+P+1)

1. Număr de constructii = 1 buc. Suprafata construită = 691 m2 Suprafata desfăsurată = 1.511,50 m2

2. Teren aferent inclusiv constructiilor = 1.070 m2

3. Valoarea de inventar a constructiilor = 984.156,51 lei

4. Valoarea de inventar a terenului = 69.911,19 lei

34881

8.28

6.

Comuna Ciprian Porumbescu nr. 368,

Judetul Suceava

Statul român - Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

Judetul Suceava - Consiliul Judetean Suceava

Depozit sală de auditii Anexa - Muzeul „Ciprian Porumbescu" (P)

1. Număr de constructii = 1 buc. Suprafata construită = 183 m2 Suprafata desfăsurată = 277 m2

2. Valoarea de inventar a constructiilor = 75.040,99 lei

34884

8.28

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Amendamentului nr. 2 încheiat între Guvernul României, Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 12 martie 2009 si la Bucuresti la 15 aprilie 2009, la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. pentru finantarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timisoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucuresti la 24 decembrie 2003 si la Luxemburg la 17 decembrie 2003, ratificat prin Legea nr. 250/2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 250/2004 privind ratificarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. pentru finantarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timisoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucuresti la 24 decembrie 2003 si la Luxemburg la 17 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Amendamentul nr. 2 încheiat între Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice, Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 12 martie 2009 si la Bucuresti la 15 aprilie 2009, la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. pentru finantarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad- Timisoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucuresti la 24 decembrie 2003 si la Luxemburg la 17 decembrie 2003, ratificat prin Legea nr. 250/2004, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2009.

Nr. 1.475.

 

PRIN DHL

Ministerul Finantelor Publice

Str. Apolodor nr.17, sectorul 5, RO-70060 Bucuresti

România

 

În atentia dlui Bogdan Drăgoi, secretar de stat

Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Bd. Dinicu Goiescu nr. 38, sectorul 1, RO-77113 Bucuresti,

România

 

Luxemburg, 12 martie 2009

JUII/MA&SEE/AIA nr.

 

Subiect:                        Autostrada Arad-Timisoara-Lugoj (FI NO. 22.417)

                                    Contract de finantare semnat pe 17/23/24 decembrie 2003 cu amendamente (Contractul de finantare) între România (împrumutat), Banca Europeană de Investitii (Banca) si Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. (CNADNR)

 

Amendamentul nr. 2*)

 

Stimati domni,

Potrivit solicitării dumneavoastră pertinente, acceptăm prin prezenta modificarea următoarelor prevederi din Contractul de finantare, după cum urmează:

a) Subalineatul A din art. 1.02 se modifică si se înlocuieste cu următorul nou subalineat A:

„A. Banca va plăti creditul în până la 12 transe. Valoarea fiecărei transe, dacă nu este restul netras din credit, va fi de 12 milioane de euro sau echivalentul acestei sume si nu va depăsi 50 milioane de euro. O transă solicitată de împrumutat potrivit subalineatului 1.02B este denumită în cele ce urmează Transă."

b) în primul alineat al art. 1.02B, data de 30 noiembrie 2008 devine 15 februarie 2010.

c) în al doilea alineat al art. 1.06D, data de 31 martie 2009 devine 15 iunie 2010.

d) Subalineatul 3 din anexa A devine:

„3. Grafic de timp

Data estimată de finalizare a Proiectului este 31 decembrie 2011."

Toti ceilalti termeni si conditii ale Contractului de finantare rămân neschimbati.

Termenii definiti în Contractul de finantare vor avea acelasi înteles si aici, dacă nu există altă precizare expresă.

Pentru a confirma acordul dumneavoastră fată de cele de mai sus, vă solicităm să parafati prima pagină a tuturor originalelor din această scrisoare si să semnati toate cele 3 originale indicând si data semnării.

Rugăm înaintati cele 3 originale la CNADNR spre aprobare si contrasemnare.

În final, returnati-ne un exemplar original legal contrasemnat din această scrisoare.

 

 

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTITII

C. Murphy

F. Bruni Roccia

 

Convenit si acceptat pentru si în numele României

.........................................

(numele si functia)

Data:....................

 

 

Convenit si acceptat pentru si în numele Companiei

.........................................

(numele si functia)

Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Data:...........................

 


*) Traducere.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind organizarea si desfăsurarea recensământului populatiei si al locuintelor din România în anul 2011

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 alin. (4) si al art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populatiei si al locuintelor din România în anul 2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 5/2008,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Recensământul populatiei si al locuintelor se efectuează pe întregul teritoriu al României în perioada 12-21 martie 2011.

(2) Informatiile care se înregistrează la recensământ au drept moment de referintă ora „0:00" din ziua de 12 martie 2011.

Art. 2. - (1) Înregistrarea se face, de regulă, la domiciliul/resedinta persoanelor de către recenzori, pe baza declaratiei pe propria răspundere a persoanelor recenzate, sau de către un membru al gospodăriei cu capacitate deplină de exercitiu.

(2) Pentru înregistrarea corectă a datelor de identificare a persoanelor, acestea vor prezenta, după caz, pentru cetătenii români actul de identitate, certificatul de nastere în cazul minorilor, iar pentru persoanele de altă cetătenie ori fără cetătenie documente de trecere a frontierei sau documente eliberate de autoritătile române care atestă dreptul de sedere pe teritoriul României.

(3) Alte acte legale, cu exceptia celor prevăzute la alin. (2), care atestă validitatea informatiilor referitoare la persoane si locuinte sunt consultate numai cu acordul persoanelor recenzate.

(4) Pe toată perioada de recenzare, în îndeplinirea atributiilor ce le revin, personalul de recensământ si membrii comisiilor de recensământ se identifică prin prezentarea legitimatiei care să le ateste calitatea.

(5) Persoanele prezente la domiciliu/resedintă sunt înregistrate de către recenzorul sectorului de recensământ în care se află amplasată locuinta.

(6) Persoanele absente temporar din gospodărie sunt înregistrate la domiciliul lor, pe baza informatiilor furnizate de celelalte persoane din gospodărie sau a informatiilor care rezultă din evidentele oficiale existente pe plan local.

(7) Persoanele prevăzute la alin. (6) sunt înregistrate si în localitatea în care se află prezente temporar la momentul de referintă al recensământului, pe baza declaratiei pe propria răspundere si a documentelor prevăzute la alin. (2) si (3).

(8) Persoanele care datorită unor situatii deosebite nu au fost recenzate se prezintă, până în ultima zi a perioadei de înregistrare, la comisia de recensământ din localitatea în care se află, pentru înregistrare.

Art. 3. - Recenzarea persoanelor din incinta unitătilor Ministerului Apărării Nationale, ale Ministerului Administratiei si Internelor si ale Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti se poate face de către aceste institutii publice, potrivit domeniului propriu de activitate, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri si ale normelor specifice elaborate de ele si aprobate de către Comisia centrală pentru recensământul populatiei si al locuintelor.

Art. 4. - Recenzarea cetătenilor români plecati în străinătate în cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor comerciale sau de altă natură din străinătate se face de către Ministerul Afacerilor Externe pe formulare speciale, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri si ale normelor speciale elaborate de Ministerul Afacerilor Externe si aprobate de către Comisia centrală pentru recensământul populatiei si al locuintelor.

Art. 5. - Declaratiile populatiei înregistrate la recensământ nu pot fi utilizate pentru stabilirea unor drepturi si obligatii pentru subiectii statistici la care se referă.

Art. 6. - (1) Persoanele care efectuează înregistrarea, respectiv recenzorii, precum si cele cu atributii de îndrumare, coordonare si control au obligatia să respecte întocmai prevederile prezentei hotărâri si instructiunile specifice aprobate de Comisia centrală pentru recensământul populatiei si al locuintelor.

(2) În îndeplinirea atributiilor care le revin pe timpul efectuării recensământului, persoanele prevăzute la alin. (1) se bucură de protectia legii, fiind considerate ca îndeplinind functii ce implică exercitiul autoritătii de stat.

Art. 7. - (1) Organizatiile neguvernamentale pot delega observatori pe lângă Comisia centrală pentru recensământul populatiei si al locuintelor si comisiile judetene, ale municipiului Bucuresti, municipale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, orăsenesti si comunale pe toată durata recensământului. Delegarea observatorilor se face conform Programului privind desfăsurarea actiunilor si lucrărilor de pregătire si efectuare a recensământului populatiei si al locuintelor, aprobat de către Comisia centrală pentru recensământul populatiei si al locuintelor.

(2) Observatorii acreditati trebuie să respecte prevederile legale si instructiunile privind păstrarea caracterului confidential al datelor.

Art. 8. - (1) Pentru pregătirea, organizarea, conducerea si efectuarea lucrărilor de recensământ, la nivel teritorial se constituie comisii de recensământ judetene, municipale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, orăsenesti si comunale, potrivit art. 8 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populatiei si al locuintelor din România în anul 2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 5/2008, în componenta prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Aceste comisii poartă răspunderea pentru efectuarea recensământului pe teritoriul în care îsi desfăsoară activitatea.

Art. 9. - (1) Personalul de recensământ este format din recenzori, recenzori-sefi, responsabili de circumscriptii urbane, recenzori pentru recensământul de probă, recenzori pentru ancheta de control.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) este selectat din rândul personalului din primării al personalului didactic, al specialistilor în economie, informatică si în alte domenii, precum si din rândul pensionarilor, studentilor si al altor persoane, având cel putin studii medii.

(3) Pentru efectuarea în bune conditii a recensământului si pentru a nu se perturba procesul de învătământ, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării si Comisia centrală pentru recensământul populatiei si al locuintelor stabilesc de comun acord vacanta scolară în perioada de efectuare a recensământului.

Art. 10. - (1) Personalul prevăzut la art. 9 alin. (1), precum si specialistii din secretariatele tehnice organizate potrivit prevederilor art. 8 alin (2) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 5/2008, care apartin administratiei publice locale si cei ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate a administratiei publice centrale sunt scutiti de toate sarcinile care le revin la unitătile unde sunt încadrati si beneficiază de toate drepturile salariale, potrivit legii, pe întreaga perioadă de participare la lucrările de recensământ.

(2) Persoanele prevăzute la art. 9 alin. (1) primesc pentru activitatea depusă, pe lângă drepturile salariale, o indemnizatie brută pe zi de activitate, după cum urmează:

a) responsabilii de circumscriptii urbane - 50 lei pe zi de activitate si lucrează 21 de zile calendaristice;

b) recenzorii-sefi - 50 lei pe zi de activitate si lucrează 18 zile calendaristice;

c) recenzorii - 50 lei pe zi de activitate si lucrează 15 zile calendaristice;

d) recenzorii care efectuează recensământul de probă - 50 lei pe zi de activitate si lucrează 15 zile calendaristice;

e) recenzorii care vor efectua ancheta de control - 50 lei pe zi si lucrează 15 zile calendaristice.

(3) Prin zi de activitate se întelege munca desfăsurată pe parcursul unei zile calendaristice, indiferent de numărul orelor prestate, dar nu mai putin de 6 ore pe zi.

(4) Indemnizatia prevăzută la alin. (2) se acordă într-o singură transă, la terminarea lucrărilor. Veniturile din indemnizatiile prevăzute la alin. (2) se impozitează conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

(5) Plata indemnizatiilor prevăzute la alin. (2) se face din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor pentru organizarea recensământului populatiei si al locuintelor din România din anul 2011, prin bugetele institutiilor prefectului.

Art. 11. - (1) Prefectii si consiliile judetene pentru judete, prefectul si Consiliul General al Municipiul Bucuresti, precum si primarii si consiliile locale ale municipiilor, oraselor, comunelor si sectoarelor municipiului Bucuresti asigură conditiile tehnico-materiale necesare bunei desfăsurări a activitătii de pregătire, organizare si efectuare a recensământului populatiei si al locuintelor, potrivit actiunilor care sunt stabilite de către Comisia centrală pentru recensământul populatiei si al locuintelor.

(2) În acest scop, prefectul si autoritătile administratiei publice locale au următoarele sarcini:

a) constituie si aprobă, prin ordin al prefectului sau prin dispozitie a primarului, după caz, componenta nominală a comisiilor teritoriale de recensământ si a secretariatelor tehnice, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri si cu instructiunile Comisiei centrale pentru recensământul populatiei si al locuintelor;

b) asigură spatiile, mobilierul si mijloacele de telecomunicatii necesare desfăsurării activitătii comisiilor de recensământ si secretariatelor tehnice, depozitării si păstrării în conditii corespunzătoare a materialelor de recensământ, precum si alte mijloace necesare desfăsurării în bune conditii a lucrărilor de recensământ;

c) asigură verificarea si actualizarea denumirii străzilor si numerotarea clădirilor până la data de 31 martie 2011. În perioada iulie 2010-martie 2011, autoritătile administratiei publice locale nu mai efectuează schimbări de denumiri ale străzilor sau renumerotări ale clădirilor;

d) asigură instruirea si coordonează activitatea personalului tehnic recrutat, necesar acestor lucrări;

e) efectuează, potrivit normelor stabilite de către Comisia centrală pentru recensământul populatiei si al locuintelor, împărtirea localitătilor în sectoare, sectii si circumscriptii de recensământ;

f) asigură recrutarea si selectarea recenzorilor, recenzorilor-sefi si a responsabililor de circumscriptii urbane, precum si spatiile necesare desfăsurării instructajelor;

g) asigură mijloacele de transport necesare pregătirii si efectuării recensământului la termenele si pe duratele prevăzute în graficele elaborate de comisiile de recensământ.

Art. 12. - Pentru desfăsurarea actiunilor premergătoare de organizare, precum si a celor de efectuare a recensământului populatiei si al locuintelor, cotele lunare ale consumului de carburant pentru autoturisme, aprobate prin Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare, se suplimentează cu câte 300 de litri de carburant pe lună, cu încadrarea în bugetul aprobat pentru efectuarea recensământului populatiei si al locuintelor al fiecărei institutii publice implicate, pentru câte un autoturism de la fiecare dintre acestea.

Art. 13. - (1) Pentru verificarea practică a continutului formularelor, a instructiunilor, a programului de înregistrare si de prelucrare, precum si a măsurilor organizatorice, în luna martie 2010 se va desfăsura un recensământ de probă.

(2) Recensământul de probă se va efectua în 3 sectoare de recensământ din fiecare localitate resedintă de judet si din câte o localitate resedintă de comună din fiecare judet cu recenzori special selectati în acest scop.

(3) Personalul prevăzut la alin. (2) beneficiază de drepturile prevăzute la art. 10 alin. (2).

Art. 14. - (1) În perioada 26 martie-4 aprilie 2011 se organizează o anchetă de control pentru verificarea volumului si calitătii informatiilor înscrise în formularele de recensământ, care se efectuează cu recenzori special selectati în acest scop, conform instructiunilor aprobate de către Comisia centrală pentru recensământul populatiei si al locuintelor.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) beneficiază de drepturile prevăzute la art. 10 alin. (2).

Art. 15. - Prelucrarea datelor si publicarea rezultatelor definitive ale recensământului se fac de către Institutul National de Statistică pe baza programului si la termenele aprobate de către Comisia centrală pentru recensământul populatiei si al locuintelor.

Art. 16. - După publicarea rezultatelor finale ale recensământului populatiei si al locuintelor, baza de date cu datele individuale este preluată spre păstrare, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, de către directiile judetene ale arhivelor nationale, respectiv de către Directia Arhivelor Nationale a Municipiului Bucuresti.

Art. 17. - (1) Institutul National de Statistică si directiile teritoriale de statistică angajează persoane cu contract de muncă pe perioadă determinată, cu încadrarea în numărul de posturi prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Având în vedere importanta acestei lucrări, personalul prevăzut la alin. (1) trebuie să aibă experienta metodologică si organizatorică a recensămintelor anterioare, putând fi angajati si pensionari din aparatul statistic.

Art. 18. - Ordonatorii de credite implicati în pregătirea, organizarea si efectuarea recensământului populatiei si al locuintelor cuprind în bugete sumele prevăzute pe ani, conform anexei nr. 3.

Art. 19. - Ministerul Administratiei si Internelor, prin Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară, pune la dispozitie materialul cartografic în format digital, pentru municipiile si orasele din România, necesar în vederea sectorializării teritoriului în unităti de recensământ, respectiv sectoare de recensământ.

Art. 20. - Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage, după caz, răspunderea disciplinară, civilă, contraventională sau penală a celor vinovati.

Art. 21. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte:

a) împiedicarea persoanelor implicate în actiunea de recensământ pentru efectuarea înregistrărilor si controlului datelor ce fac obiectul recensământului în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri sau a desfăsurării, în orice mod, a lucrărilor recensământului;

b) refuzul furnizării personalului de recensământ a informatiilor prevăzute în programul de înregistrare sau furnizarea de date eronate sau incomplete;

c) nerespectarea dispozitiilor legale si a instructiunilor privind modul de înregistrare si prelucrare a populatiei si de păstrare a caracterului confidential al datelor personale declarate de cetăteni;

d) nerespectarea de către personalul prevăzut la art. 9 alin. (1) a caracterului confidential al datelor;

e) utilizarea de către personalul de recensământ a datelor obtinute în alte scopuri decât cele statistice.

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. a) si b) se sanctionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei, iar contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. c), d) si e) se sanctionează cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor, prevăzute la alin. (1) si (2), se fac de către persoanele împuternicite de prefect, primar, precum si de alte persoane anume împuternicite în acest scop de către Comisia centrală pentru recensământul populatiei si al locuintelor.

(4) Dispozitiile privind contraventiile prevăzute la alin. (1) se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 22. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

p. Presedintele Institutului National de Statistică,

Cristian Nicolae Stanică

p. Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 2 decembrie 2009.

Nr. 1.502.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPONENTA

comisiilor judetene, a municipiului Bucuresti, municipale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, orăsenesti si comunale pentru recensământul populatiei si al locuintelor

 

A. Comisia judeteană

Presedinte: - prefectul judetului

Vicepresedinti: - presedintele consiliului judetean

- un subprefect al judetului

- secretarul judetului

- directorul coordonator al directiei regionale/judetene de statistică Secretar: - directorul coordonator adjunct al directiei regionale/judetene de statistică Membri: - seful inspectoratului de politie judetean

- inspectorul general al inspectoratului scolar judetean

- directorul coordonator al directiei de asistentă socială si protectia copilului

- directorul coordonator al directiei judetene de sănătate publică

- arhitectul-sef al judetului

- directorul oficiului de cadastru si publicitate imobiliară

- directorul agentiei judetene de protectie socială


B. Comisia Municipiului Bucuresti

Presedinte: - prefectul municipiului Bucuresti

Vicepresedinti: - un viceprimar general al municipiului Bucuresti

- secretarul general al municipiului Bucuresti

- directorul coordonator al Directiei Regionale de Statistică a Municipiului Bucuresti

- arhitectul-sef al municipiului Bucuresti

Secretar: - un director coordonator adjunct al Directiei Regionale de Statistică a Municipiului Bucuresti

Membri: - directorul adjunct al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti

- directorul executiv al Directiei Generale de Evidentă a Persoanelor a Municipiului Bucuresti

- seful Serviciului de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor al Municipiului Bucuresti

- inspectorul general al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti

- directorul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Bucuresti

- directorul coordonator al Directiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucuresti

- directorul coordonator al Directiei de Muncă si Incluziune Socială a Municipiului Bucuresti

- directorul coordonator al Directiei pentru Cultură, Culte si Patrimoniu Cultural National a Municipiului Bucuresti

- directorul executiv al Directiei servicii publice deconcentrate, strategii guvernamentale si relatii publice din Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti

- directorul Directiei evidentă imobiliară si cadastrală din cadrul Primăriei Municipiului Bucuresti

C. Comisia municipala si orăseneasca

Presedinte: - primarul municipiului sau orasului

Vicepresedinte: - viceprimar al municipiului sau orasului

Secretar: - secretarul municipiului sau orasului

Membri: - seful serviciului/biroului/compartimentului de stare civilă

- seful politiei municipiului sau orasului

- arhitectul-sef sau seful serviciului/biroului/compartimentului de urbanism

- seful compartimentului de cadastru

- un inspector scolar

- seful compartimentului de asistentă socială

- un specialist al directiei de sănătate publică

- un specialist din administratia publică locală

D. Comisia sectorului municipiului Bucuresti

Presedinte: - primarul sectorului

Vicepresedinte: - secretarul sectorului

- arhitectul-sef al sectorului

Secretar: - un sef de serviciu din cadrul Directiei Regionale de Statistică a Municipiului Bucuresti

Membri: - seful politiei de sector

- inspectorul scolar cu managementul educational, evaluare si dezvoltare institutională si asigurarea calitătii al inspectoratului scolar de sector

- un reprezentant al Directiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucuresti

- seful serviciului de cadastru si fond funciar din cadrul primăriei de sector

- seful compartimentului de administrare a fondului sau spatiului locativ din aparatul propriu al primăriei de sector

- directorul general al administratiei domeniului public al sectorului


E. Comisia comunală

Presedinte: - primarul

Vicepresedinte: -viceprimarul

Secretar: - secretarul

Membri: - directorul scolii din localitatea resedintă de comună

- referentul cu starea civilă din aparatul de specialitate al primarului

- seful postului de politie

- un cadru didactic

 

ANEXA Nr. 2

 

NUMĂRUL DE POSTURI

aferente personalului angajat cu contract individual de muncă, pe perioadă determinată, în vederea efectuării recensământului populatiei si al locuintelor

 

Specificare

 

 

Anul 2010

Anul 2011

Anul 2012

Anul 2013

12 luni

12 luni

12 luni

4 luni

2 luni

12 luni

8 luni

7 luni

12 luni

Institutul National de Statistică

33

 

33

 

 

33

 

33

33

- unităti teritoriale ale Institutului National de Statistică

 

240*1)

240*1)

144*2)

500**)

 

384*3)

500**)

 


*1) 5 persoane/judet + municipiul Bucuresti (inclusiv cele 6 sectoare).

*2) 3 persoane/judet + municipiul Bucuresti (inclusiv cele 6 sectoare).

*3) 8 persoane/judet + municipiul Bucuresti (inclusiv cele 6 sectoare)

**) operatori calculator.


 

ANEXA Nr. 3*)

 

BUGETUL

recensământului populatiei si al locuintelor

 

 

 

 

- mii lei -

ARTICOLE DE CHELTUIELI

Institutul National de Statistică

Ministerul Administratiei si Internelor

TOTAL

Recensământul

populatiei si al

locuintelor

 

 

I. CHELTUIELI CU PERSONALUL ANGAJAT PE PERIOADĂ DETERMINATĂ

Institutul National de Statistică

TOTAL

2010

2011

2012

2013

Ministerul

Administratei si Internelor

TOTAL

2010

2011

2012

Centrul

mational de

administrare a bazelor de dale privind

evidenta persoanelor

2010

2011

Agentia national a de

cadastru si

publicitale

imobiliara

TOTAL

2010

Ministerul Administratiei si Intcrnelur

TOTAL GENERAL

A. Salarii de bază si alte drepturi salariale. contributii personal angajat suplimentar în centrală si judele

32 897

9 069

11.459

10.433

1.936

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.897

B. Salarii de baza si alte drepturi salariate, contributii pentru operatori calculator

7.748

 

1.598

5.712

438

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.748

C. Indemnizatii recenzori, recenzări sefi si coordonatori

 

 

 

 

 

94,050

 

94.050

 

 

 

 

 

94.050

94.050

D. Indemnizatii recenzori ancheta pilot

237

 

237

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

237

E. Indemnizatii recenzori ancheta de control

473

 

473

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

473

F. Indemnizatii delegare (diurni)

506

36

421

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

506

TOTAL I

41.861

9.104

14.188

16.195

2 .374

94.050

 

94.050

 

 

 

 

 

94.050

135.911

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. BUNURI SI SERVICII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hârtie, tipânrea materialelor de recensământ si distnbuirea acestora

17.200

 

16.240

960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.200

2. Închirieri spatii peniru depozitarea materialelor de recensământ, pentru instructaj, pentru personal angajat suplimentar

 

 

 

 

 

11.760

 

3.200

8.560

 

 

 

 

11.760

11.760

3. Carburanti

253

50

120

63

 

450

30

420

 

 

 

 

 

450

703

4. Cheltuieli posta, telefoane, transmisii date fax. postă electronica etc

430

60

270

30

70

410

60

300

50

27

17

10

 

437

867

5. Cheltuieli popularizare recensământ

3.586

 

3.586

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.586

6. Cheltuieli personalizare recenzori

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Furnituri de birou

235

25

200

40

30

45

 

45

 

 

 

 

 

45

340

3. Cheltuieli consumabile pentru prelucrarea datelor

610

25

455

90

40

 

 

 

 

74

49

25

 

74

684

9. Deplasări transport si cazare

642

60

400

182

 

5.400

 

5.400

 

 

 

 

 

5.400

6.042

10. Aplicatie informatică (DTS)

1.470

 

1.470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.470

11. Aplicatie informatică generare tabele statistice

2 520

 

2 520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.S20

12. Bunuri si prestări de servicii diverse si nenominalizate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Intretinere parc auto

261

100

161

 

 

160

60

100

 

 

 

 

 

160

421

14. Cheltuieli energie ALTE CHELTUIELI

375

65

280

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

375

15. Cheltuieli creare suport informatic -geografic management necensamant(ANCPI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4222

4.222

4.222

TOTAL II

27.642

385

25.702

1.415

140

18.225

150

9.465

8.610

101

66

35

4.222

22.548

50.190

III. CHELTUIELI DE CAPITAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tehnică de calcul (PC LP la INS, DTS, SERVER)

1.823

 

1.823

 

 

 

 

 

 

3.587

2.646

941

 

3.587

5.410

2. Licente software

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.113

861

252

 

1.113

1.113

TOTAL III

1.823

 

1.823

 

 

 

 

 

 

4.700

3.507

1.193

 

4.700

6.523

TOTAL BUGET(I x II xIII)

71.326

9.489

41.713

17.610

2.514

112.275

150

103.515

8.810

4.801

3.573

1.228

4.222

121.298

192.624

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.662/2007 privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în functiune si aflate în utilizare

 

Având în vedere prevederile art. 5, 6, 7 si 13 din Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, republicată, ale Hotărârii Guvernului nr. 2.281/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale,

văzând Referatul de aprobare al Directiei infrastructura sanitară, logistică si dispozitive medicale nr. A.V. 1.849 din 26 noiembrie 2009,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii, interimar, emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.662/2007 privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în functiune si aflate în utilizare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 1 noiembrie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale nu se referă la activitatea de verificare prestată de unitătile de tehnică medicală, avizate, în conformitate cu Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.636/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificările ulterioare, referitoare la avizarea unitătilor de tehnică medicală, cu modificările ulterioare."

2. Articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 10. - Fiecare unitate sanitară, atât din domeniu public, cât si din cel privat, are obligatia să supună dispozitivele medicale puse în functiune si aflate în utilizare, de tipul celor prevăzute în anexa nr. 1, controlului prin verificare periodică, efectuat de Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale sau alte organisme agreate de acesta, indiferent dacă are sau nu are încheiat contract cu casa de asigurări de sănătate judeteană sau a municipiului Bucuresti, după caz."

3. Articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Se interzice utilizarea dispozitivelor medicale care nu au corespuns la încercările efectuate la controlul prin verificare periodică.

(2) După efectuarea remedierilor, dispozitivele medicale prevăzute la alin. (1) se supun unei noi verificări în vederea emiterii buletinului de verificare periodică.

(3) Sanctiunile pentru nerespectarea prevederilor prezentului ordin sunt cele prevăzute în Legea nr. 176/2000, republicată."

4. Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1.

5. La anexa nr. 3, instructiunea nr. 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Instructiunea nr. 10

Instructiune privind verificarea periodică a dispozitivelor medicale cu functie EKG (electrocardiografe si monitoare)

Criterii de acceptabilitate la evaluarea parametrilor definitorii de securitate si de performantă

1. Verificarea tipului si a gradului de protectie electrică

Document de referintă: SR EN 60601-1 pct. 5.1 si 5.2

2. Verificarea identificării si a marcărilor exterioare Echipamentul trebuie să fie identificat cel putin prin:

- model sau tip;

- firma producătoare;

- seria de fabricatie;

- valoarea tensiunii electrice de alimentare.

3. Verificarea curentului/puterii absorbit(e)

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de producător în specificatia tehnică, iar în absenta acestora nu trebuie să depăsească cu mai mult de ±15% valoarea prescrisă.

4. Verificarea legării la pământ de protectie (dacă este cazul) Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele specificate de SR EN 60601-1 pct. 18, conform încadrării specifice.

5. Verificarea curentilor de scurgere stationari

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele specificate de SR EN 60601-1 pct. 19.3, tabel IV, conform încadrării specifice.

6. Verificarea rezistentei de izolatie

Valorile măsurate între partea legată la retea si oricare dintre părtile aplicate trebuie să fie de cel putin 10 MOhm, la o tensiune de încercare de 500 Vcc.

7. Verificarea sensibilitătii

8. Verificarea benzii de frecventă

9. Verificarea vitezei de înregistrare

10. Verificarea constantei de timp

11. Verificarea filtrelor

12. Verificarea altor parametri ai dispozitivelor medicale cu functie EKG

12.1. Verificarea modulului Sp02

12.2. Verificarea monitorizării presiunii sanguine măsurate neinvaziv

Verificările se efectuează conform standardelor SR EN 60601-2-25:2001 si SR EN 60601-2-51:2003 si, după caz, conform SR EN 60601-2-30:2003.

NOTĂ:

Rezultatele verificărilor se consemnează într-un raport de încercări."

6. La anexa nr. 3, instructiunea nr. 13 se modifică si va avea următorul cuprins: „Instructiunea nr. 13

Instructiune privind verificarea periodică a uniturilor si fotoliilor dentare

Criterii de acceptabilitate la evaluarea parametrilor definitorii de securitate si de performantă


1. Verificarea tipului si a gradului de protectie electrică Document de referintă: SR EN 60601-1 pct. 5.1 si 5.2

2. Verificarea identificării si a marcărilor exterioare Echipamentul trebuie să fie identificat cel putin prin:

- model sau tip, module;

- firma producătoare;

- seria de fabricatie;

- valoarea tensiunii electrice de alimentare;

- puterea absorbită.

3. Verificarea curentului/puterii absorbit(e)

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de producător în specificatia tehnică, iar în absenta acestora nu trebuie să depăsească cu mai mult de ±15% valoarea prescrisă.

4. Verificarea legării la pământ de protectie (dacă este cazul) Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele

specificate de SR EN 60601-1 pct. 18, conform încadrării specifice.

5. Verificarea curentilor de scurgere stationari

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele specificate de SR EN 60601-1 pct. 19.3, tabel IV, conform încadrării specifice.

6. Verificarea rezistentei de izolatie

Valorile măsurate între partea legată la retea si oricare dintre părtile aplicate trebuie să fie de cel putin 10 MOhm, la o tensiune de încercare de 500 Vcc.

7. Verificarea componentei/accesoriilor

Se verifică circuitul de pacient dacă este complet si functional.

8. Verificarea iluminării pentru proiectorul mobil, negatoscop, conform SR EN ISO 9680:2002 - Aparate de iluminare operatorie dentară; valorile maxime si minime nu trebuie să depăsească ±10% din valorile prescrise.

9. Verificarea petei luminoase

10. Verificarea presiunii de alimentare a unitătii stomatologice cu aer si cu apă

Verificarea presiunii pentru turbine, micromotoare pneumatice, instrument de detartraj pneumatic cu set de manometre 0...4 bar.

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de specificatia tehnică si de SR EN ISO 7494:2001 - Unituri dentare.

11. Verificarea fluxului luminos si a energiei luminoase cu set de radiometre

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de specificatia tehnică.

12. Verificarea turatiei pentru micromotoare

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de producător în specificatia tehnică, iar în absenta acestora nu trebuie să depăsească cu mai mult de ±20% valoarea prescrisă.

13. Verificarea debitului de aer/apă pentru absorbitorul de salivă, aspiratorul de salivă, seringa-injector si apa la pahar

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de producător în specificatia tehnică, iar în absenta acestora nu trebuie să depăsească cu mai mult de ±20% valoarea prescrisă.

14. Verificarea fortelor de actionare

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de producător în specificatia tehnică, iar în absenta acestora nu trebuie să depăsească cu mai mult de ±20% valoarea prescrisă.

Verificările se efectuează conform SR EN ISO 7494-1: 2006 si SR EN ISO 7494-2: 2003.

15. Verificarea tipului fotoliului existent

16. Verificarea cursei pe verticală (înăltimea minimă si maximă)

17. Verificarea timpilor pentru miscarea fotoliului (urcare, coborâre, pliere, depliere)

18. Verificarea comenzilor

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de producător în specificatia tehnică, iar în absenta acestora nu trebuie să depăsească cu mai mult de ±20% valoarea prescrisă.

 

NOTĂ:

Rezultatele verificărilor se consemnează într-un raport de încercări."

 

7. La anexa nr. 3, după instructiunea nr. 13 se introduc douăsprezece noi instructiuni, instructiunile 14-25, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. II. - Evaluarea conformitătii impedantei de legare la pământ de protectie pentru sistemele electromedicale se face în conformitate cu prevederile standardului SR EN 62353: 2008.

Art. III. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătătii, interimar,

Cristian- Anton Irimie,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2009.

Nr. 1.511.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.662/2007)

 

1. Instalatii cu radiatii ionizante

2. Laseri medicali

3. Instalatii de medicină nucleară

4. Echipamente de protectie radiologică

5. Aparate de electrochirurgie cu curenti de înaltă frecventă

6. Aparate de anestezie si/sau de ventilatie actionate electric si pneumatic

7. Aparate de terapie cu ultrasunete

8. Incubatoare pentru nou-născuti si incubatoare de transport

9. Aparate de hemodializă

10. Dispozitive medicale cu functie EKG (electrocardiografe si monitoare)

11. Defibrilatoare cardiace externe

12. Pompe de infuzie

13. Unituri si fotolii dentare

14. Aparate de fizioterapie cu curenti electrici alimentate de la retea

15. Echipamente de explorare complexă cu ultrasunete (ecograf)

16. Aspiratoare chirurgicale

17. Dispozitive medicale din dotarea unitătilor mobile de interventie (ambulante)

18. Analizoare de laborator clinic: biochimie, hematologie, imunologie-securitate electrică

19. Sterilizatoare cu aer cald/cu abur

20. Instalatii pentru imagistică prin rezonantă magnetică

21. Electroencefalografe

22. Pulsoximetru

23. Spirometru

24. Mese de operatie actionate electric

25. Lămpi de operatie si sateliti


ANEXA Nr. 2

            Instructiunea nr. 14

Instructiune privind verificarea periodică a aparatelor de fizioterapie cu curenti electrici, alimentate de la retea

Criterii de acceptabilitate la evaluarea parametrilor definitorii de securitate si de performantă

1. Verificarea tipului si a gradului de protectie electrică Document de referintă: SR EN 60601-1 pct. 5.1 si 5.2.

2. Verificarea identificării si a marcărilor exterioare Echipamentul trebuie să fie identificat cel putin prin:

- model sau tip;

- firma producătoare;

- seria de fabricatie;

- valoarea tensiunii electrice de alimentare.

3. Verificarea curentului/puterii absorbit(e)

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de specificatia tehnică, valorile maxime si minime nu trebuie să depăsească ±15% din valorile prescrise.

4. Verificarea legării la pământ de protectie, dacă este cazul

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele specificate de SR EN 60601-1 pct. 18, conform încadrării specifice.

5. Verificarea curentilor de scurgere stationari.

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele specificate de SR EN 60601-1 pct. 19.3, tabel IV, conform încadrării specifice.

6. Verificarea rezistentei de izolatie

Valorile măsurate între partea legată la retea si partea aplicată să fie de cel putin 10 MQ, la o tensiune de încercare de 500 Vcc.

7. Verificarea componentei/accesoriilor

Fiecare electrod din dotarea echipamentului nu trebuie să prezinte întreruperi ale conductoarelor sau izolatii necorespunzătoare.

8.Verificarea frecventei curentilor electrici

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de specificatia tehnică, valorile maxime si minime nu trebuie să depăsească ±15% din valorile prescrise.

9. Verificarea duratei impulsurilor curentilor electrici Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de specificatia tehnică, valorile maxime si minime nu trebuie să depăsească ±15% din valorile prescrise.

10. Verificarea duratei trenurilor de impulsuri

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de producător în specificatia tehnică, iar în absenta acestora nu trebuie să depăsească ±20% din valorile prescrise.

11. Verificarea amplitudinii curentilor electrici

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de specificatia tehnică, valorile maxime si minime nu trebuie să depăsească ±15% din valorile prescrise.

12. Blocarea caracteristicilor de iesire

13. Verificarea sistemelor de protectie si alarmare Verificările se efectuează conform standardelor SR EN 60601-2-10:2003 si SR EN 60601-2-10/A1:2003.

 

NOTĂ:

Rezultatele verificărilor se consemnează într-un raport de încercări.

 

Instructiunea nr. 15

Instructiune privind verificarea periodică a echipamentelor de explorare complexă cu ultrasunete (ecografe)

Criterii de acceptabilitate la evaluarea parametrilor definitorii de securitate si de performantă

1. Verificarea tipului si a gradului de protectie electrică Document de referintă: SR EN 60601-1 pct. 5.1 si 5.2

2. Verificarea identificării si a marcărilor exterioare

Echipamentul trebuie să fie identificat cel putin prin:

- model sau tip;

- firma producătoare;

- seria de fabricatie;

- valoarea tensiunii electrice de alimentare.

3. Verificarea curentului/puterii absorbit(e)

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de specificatia tehnică, valorile maxime si minime nu trebuie să depăsească ±15% din valorile prescrise.

4. Verificarea legării la pământ de protectie, dacă este cazul

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele specificate de SR EN 60601-1 pct. 18, conform încadrării specifice.

5. Verificarea curentilor de scurgere stationari

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele specificate de SR EN 60601-1 pct. 19.3, tabel IV, conform încadrării specifice.

6. Verificarea rezistentei de izolatie

Valorile măsurate între partea legată la retea si partea aplicată să fie de cel putin 10 MQ , la o tensiune de încercare de 500 Vcc.

7. Verificarea componentei/accesoriilor

Fiecare transductor din dotarea echipamentului nu trebuie să prezinte întreruperi ale conductoarelor sau izolatii necorespunzătoare si deteriorări ale părtii aplicate.

8. Verificarea adâncimii de penetrare

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de producător în specificatia tehnică, iar în absenta acestora nu trebuie să depăsească ±20% din valorile prescrise.

9. Măsurarea suprafetelor

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de producător în specificatia tehnică, iar în absenta acestora nu trebuie să depăsească ±20% din valorile prescrise.

10. Măsurarea rezolutiei laterale

Acest test stabileste rezolutia ecografului de a distinge structuri mici perpendiculare pe axa fasciculului. Valorile măsurate nu trebuie sa aibă variatii mai mari de 1 mm fată de valorile de referintă.

11. Măsurarea distantelor între două tinte paralele în adâncime

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de producător în specificatia tehnică, iar în absenta acestora nu trebuie să difere cu mai mult de 1 mm sau 1,0% (care este mai mare) fată de valorile constructive ale fantomei.

12. Măsurarea distantelor între două tinte paralele perpendiculare pe axa fasciculului

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de producător în specificatia tehnică, iar în absenta acestora nu trebuie să difere cu mai mult de 2 mm sau 2,0% (care este mai mare) fată de valorile constructive ale fantomei.

13. Verificarea modurilor de lucru

14. Aprecierea imaginii chistului, dacă este cazul

Caracteristicile imaginii unui chist, forma, marginile si textura sunt determinări calitative/comparative.

15. Sensibilitatea la debitul de adâncime

Acest test determină cel mai mic debit constant care poate fi detectat la o adâncime de 5 cm de la suprafata fantomei.

16. Congruenta imaginii Doppler B-Mod, dacă este cazul

Acest test verifică dacă imaginea în B-Mod a vasului se află în acelasi loc cu semnalul Doppler.

Debitul trebuie să umple vasul si să nu se suprapună peste pereti. Este o determinare calitativă.


17. Precizia determinării debitului, dacă este cazul Determinarea precisă a debitului printr-un tub cu curgere laminară. Viteza maximă din interiorul tubului este de două ori viteza medie.

 

NOTĂ:

Rezultatele verificărilor se consemnează într-un raport de încercări.

 

Instructiunea nr. 16

Instructiune privind verificarea periodică a aspiratoarelor chirurgicale

Criterii de acceptabilitate la evaluarea parametrilor definitorii de securitate si de performantă

1. Verificarea tipului si a gradului de protectie electrică Document de referintă: SR EN 60601-1 pct. 5.1 si 5.2

2. Verificarea identificării si a marcărilor exterioare Echipamentul trebuie să fie identificat cel putin prin:

- model sau tip;

- firma producătoare;

- seria de fabricatie;

- valoarea tensiunii electrice de alimentare.

3. Verificarea curentului/puterii absorbit(e)

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de specificatia tehnică, valorile maxime si minime nu trebuie să depăsească ±15% din valorile prescrise.

4. Verificarea legării la pământ de protectie, dacă este cazul

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele specificate de SR EN 60601-1 pct. 18, conform încadrării specifice.

5. Verificarea curentilor de scurgere stationari

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele specificate de SR EN 60601-1 pct. 19.3, tabel IV, conform încadrării specifice.

6. Verificarea rezistentei de izolatie

Valorile măsurate între partea legată la retea si partea aplicată să fie de cel putin 10 MQ, la o tensiune de încercare de 500 Vcc.

7. Verificarea depresiunii realizate

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de producător în specificatia tehnică, iar în absenta acestora nu trebuie să depăsească ±20% din valorile prescrise.

Verificările se efectuează conform standardului SR EN ISO 10079-1:2003.

 

NOTĂ:

Rezultatele verificărilor se consemnează într-un raport de încercări.

 

Instructiunea nr. 17

Instructiune privind verificarea periodică a dispozitivelor medicale din dotarea unitătilor mobile de interventie (ambulante)

Se vor utiliza instructiunile corespunzătoare, pentru verificarea periodică a dispozitivelor medicale din dotare.

 

Instructiunea nr. 18

Instructiune privind verificarea periodică a securitătii electrice a analizoarelor de laborator clinic de biochimie, hematologie, imunologie

Criterii de acceptabilitate la evaluarea parametrilor definitorii de securitate

1. Verificarea tipului si a gradului de protectie electrică Document de referintă: SR EN 61010-1 pct. 5.1.2

2. Verificarea identificării si a marcărilor exterioare Echipamentul trebuie să fie identificat cel putin prin:

- model sau tip;

- firma producătoare;

- seria de fabricatie;

- valoarea tensiunii electrice de alimentare. Document de referintă: SR EN 61010-2-101.

3. Verificarea curentului/puterii absorbit(e)

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de specificatia tehnică, valorile maxime si minime nu trebuie să depăsească ±15% din valorile prescrise.

4. Verificarea legării la pământ de protectie, dacă este cazul

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele specificate de SR EN 61010-1 pct. 6.5.1.3, conform încadrării specifice.

5. Verificarea rezistentei de izolatie

Valorile măsurate între partea legată la retea si părtile metalice accesibile trebuie să fie de cel putin 10 MQ, la o tensiune de încercare de 500 Vcc.

6. Verificarea valorilor măsurate ale curentilor de scurgere pentru părti accesibile în conditii normale si în conditii de prim defect

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele specificate de SR EN 61010-1 pct. 6.3, conform încadrării specifice.

 

NOTĂ:

Rezultatele verificărilor se consemnează într-un raport de încercări.

 

Instructiunea nr. 19

Instructiune privind verificarea periodică a sterilizatoarelor cu aer cald/cu abur

Criterii de acceptabilitate la evaluarea parametrilor definitorii de securitate si de performantă

1. Verificarea tipului si a gradului de protectie electrică Document de referintă: SR EN 61010-1 pct. 5.1.2

2. Verificarea identificării si a marcărilor exterioare Echipamentul trebuie să fie identificat cel putin prin:

- model sau tip;

- firma producătoare;

- seria de fabricatie;

- valoarea tensiunii electrice de alimentare.

3. Verificarea curentului/puterii absorbit(e)

Valorile măsurate nu trebuie să depăsească valorile din specificatia tehnică.

4. Verificarea legării la pământ de protectie, dacă este cazul

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele specificate de SR EN 61010-1 pct. 6.5.1.3, conform încadrării specifice.

5. Verificarea rezistentei de izolatie

Valorile măsurate între partea legată la retea si părtile metalice accesibile trebuie să fie de cel putin 1 MQ, la o tensiune de încercare de 500 Vcc.

6. Verificarea valorilor măsurate ale curentilor de scurgere pentru părti accesibile în conditii normale si în conditii de prim defect trebuie să se încadreze în limitele specificate de SR EN 61010-1 pct. 6.3, conform încadrării specifice.

7. Verificarea temperaturii de sterilizare

8. Verificarea presiunii de sterilizare

9. Verificarea timpilor (sterilizare, uscare)

10. Precizia termostatării

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de producător în specificatia tehnică, iar în absenta acestora nu trebuie să depăsească ±10% din valorile prescrise.

Verificările sunt efectuate în conformitate cu cap. IV „Sterilizarea" din Normele tehnice privind curătarea, dezinfectia si sterilizarea în unitătile sanitare, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii, publice nr. 261/2007, cu modificările si completările ulterioare.

 

NOTĂ:

Rezultatele verificărilor se consemnează într-un raport de încercări.


 

Instructiunea nr. 20

Instructiune privind verificarea periodică a instalatiilor pentru imagistică prin rezonantă magnetică

Criterii de acceptabilitate la evaluarea parametrilor definitorii de securitate si de performantă

1. Verificarea identificării si a marcărilor exterioare Echipamentul trebuie să fie identificat cel putin prin:

- model sau tip;

- firma producătoare;

- seria de fabricatie.

2. Verificarea legării la pământ de protectie

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele specificate de SR EN 60601-1 pct. 18, conform încadrării specifice.

3. Verificarea curentilor de scurgere stationari

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele specificate de SR EN 60601-1 pct. 19.3, tabel IV, conform încadrării specifice.

4. Verificarea componentei/accesoriilor

5. Verificarea sistemelor de alarmare/interblocare

Se simulează conditiile specifice pentru declansarea alarmei sau actionarea interblocării.

6. Determinarea omogenitătii imaginii

7. Determinarea rezolutiei imaginii

8. Determinarea raportului semnal - zgomot pentru bobina integrată pentru corp

9. Determinarea raportului semnal - zgomot pentru bobina pentru cap

10. Determinarea raportului semnal - zgomot pentru bobina pentru coloană

11. Determinarea raportului semnal - zgomot pentru bobina pentru gât

12. Determinarea raportului semnal - zgomot pentru bobina flexibilă mare

13. Determinarea raportului semnal - zgomot pentru bobina flexibilă mică

14. Determinarea dimensiunii celui mai mare artefact

15. Verificarea caracteristicilor electromecanice

16. Verificarea altor parametri specificati de producător în procedurile specifice pentru asigurarea calitătii imaginii

Valorile determinate trebuie să se încadreze în limitele date de producător în specificatia tehnică.

 

NOTĂ:

Rezultatele verificărilor se consemnează într-un raport de încercări.

 

Instructiunea nr. 21

Instructiune privind verificarea periodică a electroencefalografelor

Criterii de acceptabilitate la evaluarea parametrilor definitorii de securitate si de performantă

1. Verificarea tipului si a gradului de protectie electrică Document de referintă: SR EN 60601-1 pct. 5.1 si 5.2

2. Verificarea identificării si a marcărilor exterioare Echipamentul trebuie să fie identificat cel putin prin:

- model sau tip;

- firma producătoare;

- seria de fabricatie;

- valoarea tensiunii electrice de alimentare.

3. Verificarea curentului/puterii absorbit(e)

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de specificatia tehnică, iar valorile maxime si minime nu trebuie să depăsească ±15% din valorile prescrise.

4. Verificarea legării la pământ de protectie, dacă este cazul Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele

specificate de SR EN 60601-1 pct. 18, conform încadrării specifice

5. Verificarea curentilor de scurgere stationari

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele specificate de SR EN 60601-1 pct. 19.3, tabel IV, conform încadrării specifice.

6. Verificarea rezistentei de izolatie

Valorile măsurate între partea legată la retea si partea aplicată să fie de cel putin 10 MQ, la o tensiune de încercare de 500 Vcc.

a) Verificarea sensibilitătii

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de producător în specificatia tehnică, iar în absenta acestora nu trebuie să depăsească ±5% din valorile prescrise

b) Verificarea vitezei de înregistrare

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de producător în specificatia tehnică, iar în absenta acestora nu trebuie să depăsească ±5% din valorile prescrise

c) Verificarea constantei de timp

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de producător în specificatia tehnică, iar în absenta acestora nu trebuie să depăsească ±10% din valorile prescrise

d) Verificarea lătimii liniei izoelectrice de bază

Valoarea măsurată a lătimii liniei izoelectrice de bază trebuie să fie de 0,5 mm

7. Măsurarea rezistentei de contact a electrodului Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de

producător în specificatia tehnică, iar în absenta acestora nu trebuie să depăsească ±10% din valorile prescrise.

 

NOTĂ:

Rezultatele verificărilor se consemnează într-un raport de încercări.

 

Instructiunea nr. 22

Instructiune privind verificarea periodică a pulsoximetrelor Criterii de acceptabilitate la evaluarea parametrilor definitorii

de securitate si de performantă

Documente de referintă: SR EN 60601-1 pct. 5.1 si 5.2.; SREN ISO 9919: 2005

1. Verificarea tipului si a gradului de protectie electrică

2. Verificarea identificării si a marcărilor exterioare Echipamentul trebuie să fie identificat cel putin prin:

- model sau tip;

- firma producătoare;

- seria de fabricatie;

- valoarea tensiunii electrice de alimentare.

3. Verificarea curentului/puterii absorbit(e)

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de specificatia tehnică, iar valorile maxime si minime nu trebuie să depăsească ±15% din valorile prescrise

4. Verificarea legării la pământ de protectie, dacă este cazul Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele

specificate de SR EN 60601-1 pct. 18, conform încadrării specifice.

5. Verificarea curentilor de scurgere stationari

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele specificate de SR EN 60601-1 pct. 19.3, tabel IV, conform încadrării specifice.

6. Verificarea rezistentei de izolatie

Valorile măsurate între partea legată la retea si partea aplicată să fie de cel putin 10 MQ, la o tensiune de încercare de 500 Vcc.

7. Verificarea comenzilor, comutatoarelor si indicatoarelor

8. Verificarea autotestului (dacă este cazul)

9. Verificarea încărcării bateriei (dacă este cazul)

10. Verificarea testului de saturatie a oxigenului Se face la valorile: 95%, 90% si 70%.

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de specificatia tehnică, în lipsa acestora nu vor depăsi cu mai mult de ±5% valorile setate.

11. Verificarea pulsului

Se face la valorile: 250 bpm, 150 bpm si 70 bpm.

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de specificatia tehnică, în lipsa acestora nu vor depăsi cu mai mult de ±5% valorile setate.

12. Verificarea alarmelor de saturatie si de puls (maxime si minime)

Verificările se efectuează conform standardului SR EN 9919: 2005 „Echipamente electromedicale. Cerinte particulare de


securitate si performante esentiale ale pulsoximetrelor pentru utilizare medicală

 

NOTĂ:

Rezultatele verificărilor se consemnează într-un raport de încercări.

 

Instructiunea nr. 23

Instructiune privind verificarea periodică a spirometrelor Criterii de acceptabilitate la evaluarea parametrilor definitorii de securitate si de performantă

1. Verificarea tipului si a gradului de protectie electrică Document de referintă: SR EN 60601-1 pct. 5.1 si 5.2

2. Verificarea identificării si a marcărilor exterioare Echipamentul trebuie să fie identificat cel putin prin:

- model sau tip;

- firma producătoare;

- seria de fabricatie;

- valoarea tensiunii electrice de alimentare.

3. Verificarea curentului/puterii absorbit(e).

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de specificatia tehnică, iar valorile maxime si minime nu trebuie să depăsească ±15% din valorile prescrise.

4. Verificarea legării la pământ de protectie, dacă este cazul Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele

specificate de SR EN 60601-1 pct. 18, conform încadrării specifice.

5. Verificarea curentilor de scurgere stationari

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele specificate de SR EN 60601-1 pct. 19.3, tabel IV, conform încadrării specifice.

6. Verificarea rezistentei de izolatie

Valorile măsurate între partea legată la retea si partea aplicată să fie de cel putin 10 MQ, la o tensiune de încercare de 500 Vcc.

7. Verificarea comenzilor, comutatoarelor si indicatoarelor

8. Verificarea autotestului (dacă este cazul)

9. Verificarea încărcării bateriei (dacă este cazul)

10. Verificarea volumului curent

Se efectuează la 10% si la 90% din intervalul maxim de măsurare.

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de specificatia tehnică, în lipsa acestora nu vor depăsi cu mai mult de ±10% valorile setate.

11. Verificarea minut volumului

Se efectuează la 10% si la 90% din intervalul maxim de măsurare.

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de specificatia tehnică, în lipsa acestora nu vor depăsi cu mai mult de ±10% valorile setate.

12. Verificarea alarmelor de volum (maxime si minime) si a altor alarme (dacă există)

 

NOTĂ:

Rezultatele verificărilor se consemnează într-un raport de încercări.

 

Instructiunea nr. 24

Instructiune privind verificarea periodică a meselor de operatie actionate electric

Criterii de acceptabilitate la evaluarea parametrilor definitorii de securitate si de performantă

1. Verificarea tipului si a gradului de protectie electrică Document de referintă: SR EN 60601-1 pct. 5.1 si 5.2

2. Verificarea identificării si a marcărilor exterioare Echipamentul trebuie să fie identificat cel putin prin:

- model sau tip;

- firma producătoare;

- seria de fabricatie;

- valoarea tensiunii electrice de alimentare.

3. Verificarea curentului/puterii absorbit(e)

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de specificatia tehnică, valorile maxime si minime nu trebuie să depăsească ±15% din valorile prescrise.

4. Verificarea legării la pământ de protectie, dacă este cazul

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele specificate de SR EN 60601-1 pct. 18, conform încadrării specifice.

5. Verificarea curentilor de scurgere stationari permanenti

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele specificate de SR EN 60601-1 pct. 19.3, tabel IV, conform încadrării specifice.

6. Verificarea rezistentei de izolatie

Valorile măsurate între partea legată la retea si partea aplicată să fie de cel putin 10 MQ, la o tensiune de încercare de 500 Vcc.

7. Verificarea dimensiunilor

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de producător în specificatia tehnică, iar în absenta acestora nu trebuie să depăsească ±20% din valorile prescrise.

8. Verificarea deplasărilor trendelenburg/antitrendelenburg Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de

producător în specificatia tehnică, iar în absenta acestora nu trebuie să depăsească ±10% din valorile prescrise

9. Verificarea înclinărilor: cap, picioare, laterale Verificările de la pct. 8 si 9 se efectuează atât cu alimentarea

de la retea, cât si utilizând sistemele de manevrare fără alimentare de la retea, mecanic sau cu sursă electrică internă, după caz.

 

NOTĂ:

Rezultatele verificărilor se consemnează într-un raport de încercări.

 

Instructiunea nr. 25

Instructiune privind verificarea periodică a lămpilor de operatie sia satelitilor

Criterii de acceptabilitate la evaluarea parametrilor definitorii de securitate si de performantă

1. Verificarea tipului si a gradului de protectie electrică Document de referintă: SR EN 60601-1 pct. 5.1 si 5.2

2. Verificarea identificării si a marcărilor exterioare Echipamentul trebuie să fie identificat cel putin prin:

- model sau tip;

- firma producătoare;

- seria de fabricatie;

- valoarea tensiunii electrice de alimentare.

3. Verificarea curentului/puterii absorbit(e)

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele date de specificatia tehnică, iar valorile maxime si minime nu trebuie să depăsească ±15% din valorile prescrise.

4. Verificarea legării la pământ de protectie, dacă este cazul Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele

specificate de SR EN 60601-1 pct. 18, conform încadrării specifice.

5. Verificarea curentilor de scurgere stationari

Valorile măsurate trebuie să se încadreze în limitele specificate de SR EN 60601-1 pct. 19.3, tabel IV, conform încadrării specifice.

6. Verificarea rezistentei de izolatie

Valorile măsurate între partea legată la retea si părtile accesibile trebuie să fie de cel putin 10 MQ, la 6 tensiune de încercare de 500 Vcc.

7. Verificarea comenzilor si comutatoarelor

8. Verificarea iluminării

9. Verificarea dimensiunii petei luminoase

10. Verificarea functionării reglajului de focalizare

 

NOTĂ:

Rezultatele verificărilor se consemnează într-un raport de încercări.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.