MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 861/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 861         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 10 decembrie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.490. - Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea regulamentelor (CE) ale Comisiei nr. 1.275/2008, nr. 107/2009, nr. 244/2009, nr. 245/2009 si nr. 278/2009, prin care se implementează Directiva 2005/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 6 iulie 2005 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerintelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie si de modificare a Directivei 92/42/CEE a Consiliului si a directivelor 96/57/CE si 2000/55/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            10. - Normă pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 25/2009 al Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2008 privind bilantul sectorului institutii financiare monetare (reformare) (BCE/2008/32)

 

            Rectificări la:

             - Regulamentul nr. 7/2009 pentru modificarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisei Nationale a Valorilor Mobiliare


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea regulamentelor (CE) ale Comisiei nr. 1.275/2008, nr. 107/2009, nr. 244/2009, nr. 245/2009 si nr. 278/2009, prin care se implementează Directiva 2005/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 6 iulie 2005 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerintelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie si de modificare a Directivei 92/42/CEE a Consiliului si a directivelor 96/57/CE si 2000/55/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului

 

În scopul asigurării aplicării în România a prevederilor:

a) Regulamentului (CE) nr. 1.275/2008 al Comisiei din 17 decembrie 2008 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului în ceea ce priveste cerintele în materie de ecoproiectare pentru consumul de energie electrică în modul stand by si oprit al echipamentelor electrice si electronice de uz casnic si de birou;

b) Regulamentului (CE) nr. 107/2009 al Comisiei din 4 februarie 2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului în ceea ce priveste cerintele de proiectare ecologică pentru unitătile simple de conversie semnal;

c) Regulamentului (CE) nr. 244/2009 al Comisiei din 18 martie 2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului în ceea ce priveste cerintele de proiectare ecologică pentru lămpi de uz casnic nondirectionale, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 859/2009 al Comisiei din 18 septembrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 244/2009 în ceea ce priveste cerintele de proiectare ecologică referitoare la radiatia ultravioletă a lămpilor de uz casnic nondirectionale;

d) Regulamentului (CE) nr. 245/2009 al Comisiei din 18 martie 2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului în ceea ce priveste cerintele de proiectare ecologică aplicabile lămpilor fluorescente fără balast încorporat, lămpilor cu descărcare de intensitate ridicată, precum si balasturilor si corpurilor de iluminat compatibile cu aceste lămpi si de abrogare a Directivei 2000/55/CE a Parlamentului European si a Consiliului;

e) Regulamentului (CE) nr. 278/2009 al Comisiei din 6 aprilie 2009 de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului în ceea ce priveste cerintele în materie de proiectare ecologică pentru puterea absorbită în regim fără sarcină si pentru randamentul mediu în regim activ al surselor externe de alimentare,

 

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileste cadrul legal si institutional necesar aplicării directe a:

a) Regulamentului (CE) nr. 1.275/2008 al Comisiei din

17 decembrie 2008 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului în ceea ce priveste cerintele în materie de ecoproiectare pentru consumul de energie electrică în modul stand by si oprit al echipamentelor electrice si electronice de uz casnic si de birou, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 339 din

18 decembrie 2008;

b) Regulamentului (CE) nr. 107/2009 al Comisiei din 4 februarie 2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului în ceea ce priveste cerintele de proiectare ecologică pentru unitătile simple de conversie semnal, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 36 din 5 februarie 2009;

c) Regulamentului (CE) nr. 244/2009 al Comisiei din 18 martie 2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului în ceea ce priveste cerintele de proiectare ecologică pentru lămpi de uz casnic nondirectionale, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 76 din 24 martie 2009, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 859/2009 al Comisiei din 18 septembrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 244/2009 în ceea ce priveste cerintele de proiectare ecologică referitoare la radiatia ultravioletă a lămpilor de uz casnic nondirectionale, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 247 din

19 septembrie 2009;

d) Regulamentului (CE) nr. 245/2009 al Comisiei din 18 martie 2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului în ceea ce priveste cerintele de proiectare ecologică aplicabile lămpilor fluorescente fără balast încorporat, lămpilor cu descărcare de intensitate ridicată, precum si balasturilor si corpurilor de iluminat compatibile cu aceste lămpi si de abrogare a Directivei 2000/55/CE a Parlamentului European si a Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 76 din 24 martie 2009;

e) Regulamentului (CE) nr. 278/2009 al Comisiei din 6 aprilie 2009 de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului în ceea ce priveste cerintele în materie de proiectare ecologică pentru puterea absorbită în regim fără sarcină si pentru randamentul mediu în regim activ al surselor externe de alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 93 din 7 aprilie 2009.

Art. 2. - Se desemnează Ministerul Economiei ca autoritate natională competentă pentru coordonarea aplicării dispozitiilor regulamentelor Comisiei prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Se desemnează Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor ca autoritate natională competentă pentru supravegherea pietei, pentru categoriile de produse care fac obiectul dispozitiilor regulamentelor Comisiei prevăzute la art. 1.

Art. 4. - Resursele financiare necesare pentru exercitarea activitătii de supraveghere a pietei se suportă de către Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor în limitele fondurilor alocate anual de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri.

Art. 5. - Informatiile care trebuie furnizate de producători în scopul evaluării conformitătii si/sau al informării consumatorilor, prevăzute la pct. 4 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1.275/2008, la pct. 6 si 7 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 107/2009, la art. 3 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 244/2009, cu modificările ulterioare, si la pct. 3 din anexa II la acesta, precum si la pct. 1.3, 2.2 si 3.2 din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 245/2009, trebuie să fie disponibile în limba română.

Art. 6. - (1) Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei si retragerea de pe piată sau interzicerea introducerii pe piată a produselor neconforme săvârsirea de către persoanele juridice a următoarelor fapte:

a) nerespectarea prevederilor art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 1.275/2008, precum si ale pct. 1-3 din anexa II la acest regulament;

b) nerespectarea prevederilor art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 107/2009, precum si ale pct. 1-5 din anexa I la acest regulament;

c) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 244/2009, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale pct. 1 si 2 din anexa II la acest regulament;

d) nerespectarea prevederilor art. 4 paragraful 1 din Regulamentul (CE) nr. 245/2009, precum si ale pct. 1.1, 1.2, 2.1 si 3.1 din anexa III la acest regulament;

e) nerespectarea prevederilor art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 278/2009, precum si ale pct. 1 si 2 din anexa I la acest regulament.

(2) Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei si suspendarea comercializării produselor neconforme săvârsirea de către persoanele juridice a următoarelor fapte:

a) nerespectarea prevederilor pct. 4 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1.275/2008;

b) nerespectarea prevederilor pct. 6 si 7 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 107/2009;

c) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2) si ale art. 4 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 244/2009, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale pct. 3 din anexa II la acest regulament;

d) nerespectarea prevederilor art. 4 paragraful 2 din Regulamentul (CE) nr. 245/2009, precum si ale pct. 1.3, 2.2 si 3.2 din anexa III la acest regulament;

e) nerespectarea prevederilor pct. 3 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 278/2009;

f) nerespectarea prevederilor art. 5.

Art. 7. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 6 se fac de către reprezentantii împuterniciti ai Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

Art. 8. - (1) Contraventiilor prevăzute la art. 6 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 6, agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.

Art. 9. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

(2) Prevederile art. 6 referitoare la contraventiile si sanctiunile pentru nerespectarea dispozitiilor comunitare din regulamentele prevăzute la art. 1 care se aplică ulterior datei intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aplică de la data la care aceste dispozitii devin aplicabile.

Art.10. - Pe data de 13 aprilie 2010 se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.160/2003 privind stabilirea cerintelor de eficientă energetică pentru introducerea pe piată a balasturilor pentru sursele de iluminat fluorescent, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 716 din 14 octombrie 2003, cu completările ulterioare, prin care au fost transpuse în legislatia natională prevederile Directivei 2000/55/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 18 septembrie 2000 de stabilire a cerintelor de randament energetic aplicabile balasturilor pentru iluminatul fluorescent si publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene, seria L nr. 279 din 1 noiembrie 2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

p. Ministrul întreprinderilor mici si mijlocii,

comertului si mediului de afaceri,

interimar,

Măria Pârcălăbescu,

secretar de stat

p. Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Protectia Consumatorilor,

Rodica Mioara Toth

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2009.

Nr. 1.490.


 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 25/2009 al Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2008 privind bilantul sectorului institutii financiare monetare (reformare) (BCE/2008/32)

 

În baza art. 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Natională a României emite prezenta normă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă defineste mecanismele de raportare potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 25/2009 al Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2008 privind bilantul sectorului institutii financiare monetare (reformare) (BCE/2008/32), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 15 din 20 ianuarie 2009, denumit în continuare Regulament, si se adresează institutiilor de credit rezidente, precum si societătilor de administrare a investitiilor si societătilor de investitii autoadministrate care administrează fonduri de piată monetară.

Art. 2. - Termenii si expresiile utilizate în cuprinsul prezentei norme au următoarele semnificatii:

a) agent raportor- are semnificatia prevăzută la art. 1 din Regulament; agentii raportori sunt:

a1) institutii de credit rezidente;

a2) societăti de administrare a investitiilor si societăti de investitii autoadministrate - au semnificatia prevăzută în Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare;

b) fonduri de piată monetară - au semnificatia prevăzută în anexa I, partea 1, sectiunea a 2-a paragrafele 2.1. si 2.2. din Regulament;

c) bilant monetar - sinteza statistică a tuturor categoriilor bilantiere de activ si pasiv existente în sold la sfârsitul lunii de raportare, clasificate si detaliate astfel încât să permită calcularea agregatelor monetare si a contrapartidelor acestora;

d) rezident - de la data adoptării monedei euro de către România, termenul rezident are semnificatia prevăzută la art. 1 din Regulament, iar până la data adoptării monedei euro de către România, termenul rezident are următoarea semnificatie:

d1) persoane fizice - cetăteni români, cetăteni străini si apatrizi, cu domiciliul în România, atestat cu documente de identitate emise conform legii;

d2) persoane juridice si orice alte entităti, cu sediul în România, precum si persoane fizice, cetăteni români, cetăteni străini si apatrizi, cu domiciliul/resedinta în România, care sunt autorizate si/sau înregistrate să desfăsoare activităti economice pe teritoriul României, în mod independent, în conditiile prevăzute de reglementările legale în vigoare;

d3) sucursale, agentii, reprezentante, birouri ale persoanelor juridice străine, precum si ale oricăror altor entităti străine, înregistrate si/sau autorizate să functioneze în România;

d4) ambasade, consulate si alte reprezentante si misiuni permanente ale României în străinătate;

e) nerezident - până la data adoptării monedei euro de către România, termenul „nerezident" are următoarea semnificatie:

e1) persoane fizice - cetăteni străini, cetăteni români si apatrizi, cu domiciliul în străinătate, atestat cu documente de identitate emise conform legii;

e2) persoane juridice si orice alte entităti, cu sediul în străinătate, precum si persoane fizice cetăteni străini, cetăteni români si apatrizi, cu domiciliul în străinătate, care sunt autorizate si/sau înregistrate să desfăsoare activităti economice în străinătate, în mod independent, în conditiile prevăzute de reglementările legale în vigoare;

e3) sucursale, agentii, reprezentante, birouri ale persoanelor juridice române, precum si ale oricăror altor entităti române, înregistrate si/sau autorizate să functioneze în străinătate;

e4) ambasade, consulate si alte reprezentante si misiuni permanente ale altor state în România, precum si organizatii internationale sau reprezentante ale unor astfel de organizatii care functionează în România;

f) cvasisocietăti- unităti distincte, producători de bunuri si servicii destinate pietei, care se bucură de autonomie de decizie si care se caracterizează prin faptul că dispun de contabilitate completă potrivit legii, dar nu au personalitate juridică;

g) sector institutional - ansamblu de unităti institutionale grupate în functie de comportamentul lor economic, tinând cont de categoria de producători din care fac parte si/sau de natura activitătilor si functiilor lor principale;

h) instrumente financiare nenegociabile - instrumente financiare care nu pot fi negociate deoarece există restrictii în privinta transferului legal al proprietătii asupra lor sau, desi din punct de vedere tehnic pot fi negociabile, nu pot fi tranzactionate datorită absentei unei piete organizate;

i) scadentă initială/scadentă la emisiune - are semnificatia prevăzută în anexa II, partea 2, paragraful 2 din Regulament;

j) perioadă notificată - are semnificatia prevăzută în anexa II, partea 2, paragraful 2 din Regulament;

k) reducere - are semnificatia prevăzută la art. 1 din Regulament;

l) securitizare - are semnificatia prevăzută la art. 1 din Regulament;

m) securitizare clasică - are semnificatia prevăzută la art. 1 din Regulament;

n) securitizare sintetică - are semnificatia prevăzută la art. 1 din Regulament;

o) societate vehicul investitional - are semnificatia prevăzută la art. 1 din Regulament;

p) cedarea creditului - transferul economic al unui credit sau al unui cumul de credite de la institutia de credit raportoare către un cesionar, realizat fie prin transferul proprietătii, fie prin cote de participatie;

q) achizitionarea creditului - transferul economic al unui credit sau al unui cumul de credite de la un cedent către institutia de credit raportoare, realizat fie prin transferul proprietătii, fie prin cote de participatie;

r) prestator - are semnificatia prevăzută la art. 1 din Regulament;

s) de recunoastere - are semnificatia prevăzută în anexa I, partea 6, paragraful 1 din Regulament;

s) scadentă reziduală - durata rămasă de scurs a instrumentuluifinanciar până la rambursare;


t) revizuirea ratei dobânzii - are semnificatia prevăzută în anexa I, partea 3, paragraful 1 alineatul 3 din Regulament;

t) numărul de conturi cu acces prin internet/computer personal atasate depozitelor overnight transferabile - are semnificatia prevăzută în anexa I, partea 4, paragrafele 1 si 2 din Regulament;

u) credite garantate cu garantii reale imobiliare - credite garantate cu garantii reale imobiliare în conditiile îndeplinirii prevederilor art. 22 din Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de institutiile de credit si firmele de investitii, aprobat prin Ordinul Băncii Nationalea României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 16/113/2006;

v) credite neperformante - au semnificatia prevăzută în anexa II, partea 2, pct. 2 lit. g) din tabelul „Categorii de instrumente" din Regulament. Creditele neperformante se identifică în conformitate cu prevederile art. 160 privind starea de nerambursare din Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentulriscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, aprobatprin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/109/2006, cu modificările si completările ulterioare;

x) credite restante - creante comerciale, valori de recuperat, credite acordate inclusiv pe baza valorilor primite în pensiune, nerambursate la scadentă, precum si soldurile debitoare neautorizate (overdraft) ale conturilor curente, creante din dobânzi neîncasate la scadentă evidentiate în conturile de creante restante si îndoielnice.

Art. 3. - (1) Tabelul „Categorii de instrumente" din anexa II, partea 2 din Regulament, denumit în continuare tabelul „Categorii de instrumente", cuprinde o descriere detaliată a categoriilor de instrumente pe care băncile centrale nationale le transpun în categorii aplicabile la nivel national. Definitiile se raportează la Sistemul european al conturilor nationale si regionale din Comunitate (SEC 95).

(2) Agentii raportori clasifică elementele bilantiere de activ în următoarele categorii:

a) numerar- detineri de bancnote si monede metalice în monedă natională si alte monede aflate în circulatie care sunt folosite în mod obisnuit la efectuarea plătilor;

b) credite - are semnificatia prevăzută la pct. 2 din tabelul „Categorii de instrumente". Creditele definite la lit. a) liniuta a treia se detaliază în următoarele categorii:

- credite pentru dezvoltarea afacerilor: credite acordate de către institutiile de credit asociatiilor familiale si persoanelor fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent, altele decât creditele pentru consum si creditele pentru locuinte;

- credite pentru alte scopuri: creditele acordate gospodăriilor populatiei si institutiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populatiei, altele decât creditele pentru consum, creditele pentru locuinte si creditele pentru dezvoltarea afacerilor.

Creditele pentru refinantare acordate gospodăriilor populatiei si institutiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populatiei se încadrează în categoria în care este încadrat creditul refinantat.

Conform definitiei, categoria credite include si depozitele plasate la institutii financiare monetare: depozite transferabile (conturi curente, depozite la vedere si alte asemenea) si alte depozite (depozite la termen, depozite colaterale, depozitele garantii si alte asemenea);

c) titluri de valoare, altele decât actiunile - are semnificatia prevăzută la pct. 3 din tabelul „Categorii de instrumente". Titlurile de valoare, altele decât actiunile, se clasifică, în functie de scadenta la emisiune, astfel:

d) titluri de valoare cu scadenta la emisiune de până la un an inclusiv;

c2) titluri de valoare cu scadenta la emisiune cuprinsă între un an si 2 ani inclusiv;

c3) titluri de valoare cu scadenta la emisiune mai mare de 2 ani;

d) actiuni/unităti de fond ale fondurilor de piată monetară - are semnificatia prevăzută la pct. 4 din tabelul „Categorii de instrumente";

e) actiuni si alte titluri de participatie - are semnificatia prevăzută la pct. 5 din tabelul „Categorii de instrumente";

f) active fixe - are semnificatia prevăzută la pct. 6 din tabelul „Categorii de instrumente";

g) alte active - are semnificatia prevăzută la pct. 7 din tabelul „Categorii de instrumente".

(3) În scopurile prezentei norme, dobânda acumulată de primit aferentă creditelor se înregistrează în categoria credite.

(4) Agentii raportori clasifică elementele bilantiere de pasiv în următoarele categorii:

a) depozite - are semnificatia prevăzută la pct. 9 din tabelul „Categorii de instrumente"; această categorie cuprinde:

a1) depozite overnight - are semnificatia prevăzută la pct. 9.1. din tabelul „Categorii de instrumente"; în această categorie de pasive bilantiere se includ si conturile curente (soldurile creditoare ale conturilor curente), precum si depozitele la vedere.

a1.1) depozite transferabile - depozite din categoria depozitelor overnight; această categorie are semnificatia prevăzută la pct. 9.1a din tabelul „Categorii de instrumente";

a2) depozite la termen - are semnificatia prevăzută la pct. 9.2 din tabelul „Categorii de instrumente." Produsele financiare cu clauze ce prevăd posibilitatea reînnoirii lor vor fi încadrate conform scadentei initiale.

Depozitele la termen se clasifică, în functie de scadenta initială, conform definitiei prevăzute la pct. 9.2a/9.2b/9.2c din tabelul „Categorii de instrumente", astfel:

a2.1) depozite cu scadenta initială de până la un an inclusiv;

a2.2) depozite cu scadenta initială cuprinsă între un an si 2 ani inclusiv;

a2.3) depozite cu scadenta initială mai mare de 2 ani;

a3) depozite rambursabile după notificare - are semnificatia prevăzută la pct. 9.3 din tabelul „Categorii de instrumente".

Depozite rambursabile după notificare se clasifică, în functie de scadenta initială, conform definitiei prevăzute la pct. 9.3a/9.3b din tabelul „Categorii de instrumente", astfel:

a3.1) depozite rambursabile după notificare cu scadenta până la 3 luni inclusiv;

a3.2) depozite rambursabile după notificare cu scadenta cuprinsă între 3 luni si 2 ani inclusiv;

a3.3) depozite rambursabile după notificare la mai mult de 2 ani;

a4) împrumuturi din operatiuni repo - are semnificatia prevăzută la pct. 9.4 din tabelul „Categorii de instrumente".

Categoria depozite include si împrumuturile primite (inclusiv împrumuturile subordonate) de către institutiile de credit, disponibilul din conturile curente, depozitele colaterale si depozitele garantii;

b) actiuni/unităti de fond ale fondurilor de piată monetară - are semnificatia prevăzută la pct. 10 din tabelul „Categorii de instrumente";

c) titluri de creantă emise - are semnificatia prevăzută la pct. 11 din tabelul „Categorii de instrumente"; se clasifică, în functie de scadenta la emisiune, conform definitiei prevăzute la pct. 11a/11b/11c din tabelul „Categorii de instrumente", astfel:

d) titluri de creantă cu scadentă la emitere până la un an inclusiv;

c2) titluri de creantă cu scadentă la emitere peste un an si până la 2 ani inclusiv;

c2.1) titluri de creantă cu scadentă la emitere până la 2 ani inclusiv si cu garantia de recuperare la răscumpărare a capitalului investit mai mică de 100% - categorie definită la pct. 11d din tabelul „Categorii de instrumente";

c3) titluri de creantă cu scadentă la emitere peste 2 ani;

d) capital si rezerve - are semnificatia prevăzută la pct. 12 din tabelul „Categorii de instrumente"; în această categorie de pasive se includ:

d1) capital propriu:

d1.1) capital social;

d1.2) profit (+)/pierdere (-) - va include atât rezultatul exercitiului curent, cât si rezultatul reportat (profit nerepartizat sau pierdere neacoperita);

d1.3) alte fonduri ( prime legate de capital, rezerve si altele);

d2) capital suplimentar:

d2.1) provizioane, din care:

d2.1.1) pentru riscul de credit;

d2.2) alte fonduri (fondul special constituit de casele de economii pentru domeniul locativ, rezervele din reevaluarea patrimoniului, actiuni preferentiale cumulative pe durate determinate si alte asemenea elemente);

e) alte pasive - are semnificatia prevăzută la pct. 13 din tabelul^Categorii de instrumente".

(5) În scopurile prezentei norme, dobânda acumulată de plătit aferentă depozitelor se înregistrează în categoria depozite.

Art. 4. - Sectoarele institutionale definite în anexa II, partea 3 din Regulament se clasifică după cum urmează:

(1) Sectoare institutionale rezidente definite în Sistemul european al conturilor nationale si regionale din Comunitate (SEC 95):

a) societăti nefinanciare (S11) - cuprinde următoarele tipuri de societăti si cvasisocietăti: regii autonome, companii nationale, societăti nationale, societăti comerciale cu capital public sau privat, societăti cooperatiste, societăti agricole, institutii fără scop lucrativ afiate în serviciul societătilor nefinanciare (asociatii patronale, ale mestesugarilor) si altele asemenea;

b) institutii financiare monetare - cuprinde următoarele sectoare institutionale:

b1) banca centrală (S121) - acest sector institutional cuprinde Banca Natională a României;

b2) alte institutii financiare monetare (S122) - cuprinde, fără a fi limitativ, institutiile de credit si fondurile de piată monetară;

c) alti intermediari financiari (S123) - cuprinde următoarele tipuri de societăti si cvasisocietăti financiare: fonduri de investitii (fonduri deschise de investitii, societăti de investitii si alte asemenea), societăti vehiculeinvestitionale, institutii financiare nebancare, societăti de servicii de investitii financiare, case de compensare cu functia de contrapafte centrală si alti intermediari financiari;

d) auxiliari financiari (S124) - cuprinde următoarele tipuri de societăti si cvasisocietăti financiare: registrele actionarilor, case de schimb valutar, burse de valori, case de compensare fără functia de contraparte centrală, societăti de administrare a fondurilor mutuale si alti auxiliari financiari a căror activitate este asociată cu intermedierea financiară;

e) societăti de asigurări si fonduri de pensii (S125) - societăti si cvasisocietăti financiare a căror functie principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară rezultate din reciprocitatea riscurilor; acest sector institutional cuprinde: societăti de asigurări, grupuri financiare de asigurări, fonduri de pensii private sau administrate privat;

f) administratii publice (S13) - acest sector institutional cuprinde: administratia centrală, administratiile locale, administratiile sistemelor de asigurări sociale;

f1) administratia centrală (S1311) - organismele centrale a căror competenta se întinde pe tot teritoriul tării, cu exceptia administratiilor sistemelor de asigurări sociale; în scopul prezentei norme, informatiile referitoare la activele si pasivele autoritătilor publice se includ în acest sector institutional;

f2) administratiile locale (S1313) - administratiile publice a căror competenta se întinde numai pe o unitate administrativă locală (comuna, oras, municipiu, judet, sector, municipiul Bucuresti), cu exceptia institutiilor teritoriale ale administratiilor sistemelor de asigurări sociale;

f3) administratiile sistemelor de asigurări sociale (S1314) - cuprinde autoritătile care administrează sistemele de asigurări sociale (sistemulpublic de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, sistemul asigurărilor pentru somaj, sistemul asigurărilor sociale de sănătate, sistemul asigurărilor pentru accidente de muncă si boli profesionale si altele asemenea), precum si institutiile teritoriale din subordinea acestora, indiferent de modul de finantare;

g) gospodării ale populatiei (S14) - cuprinde persoanele fizice, asociatiile familiale si persoanele fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent, asociatiile de persoane fără personalitate juridică (altele decât cvasisocietătile) care sunt producători de bunuri si servicii pentru piată, institutiile fără scop lucrativ si fără personalitate juridică aflate în serviciul gospodăriilor populatiei, persoanele institutionalizate (în mănăstiri, unităti de asistentă socială si altele asemenea);

h) institutii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populatiei (S15) - cuprinde următoarele tipuri de persoane juridice: sindicate, grupuri profesionale, societăti stiintifice, asociatii de consumatori, biserici si comunităti religioase, cluburi sociale, recreative, culturale si sportive, organizatii de caritate, asociatii si fundatii de binefacere finantate prin transferuri voluntare, în numerar sau în natură, provenite de la alte entităti si altele asemenea.

(2) Sectoare institutionale nerezidente din zona Uniunii Europene definite în Sistemul european al conturilor nationale si regionale din Comunitate (SEC 95):

a) societăti nefinanciare (S11) - unităti cu personalitate juridică a căror activitate principală constă în producerea de bunuri si servicii nefinanciare pentru piată;

b) institutii financiare monetare - cuprinde următoarele sectoare institutionale:

b1) banca centrală (S121) - acest sector institutional cuprinde Banca Centrală Europeană, precum si băncile centrale nationale ale tărilor din zona Uniunii Europene;

b2) alte institutii financiare monetare (S122) - societăti si cvasisocietăti a căror functie principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară ce constau în primirea de depozite si/sau substitute de depozite din partea unitătilor institutionale, altele decât societătile financiare monetare, si acordarea de credite si/sau în efectuarea de plasamente în cont propriu;

c) alti intermediari financiari (S123) - societăti si cvasisocietăti financiare, a căror functie principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară (exclusiv cele furnizate de institutiile financiare monetare);

d) auxiliari financiari (S124) - societăti si cvasisocietăti financiare, a căror functie principală constă în exercitarea de activităti financiare auxiliare;

e) societăti de asigurări si fonduri de pensii (S125) - societăti si cvasisocietăti financiare, a căror functie principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară rezultate din reciprocitatea riscurilor;

f) administratii publice (S13) - acest sector institutional cuprinde: administratia centrală, administratiile statelor federale, administratiile locale, administratiile sistemelor de asigurări sociale;

g) gospodării ale populatiei (S14) - persoane fizice sau grupuri de persoane fizice consumatoare de bunuri si servicii care folosesc aceeasi locuintă, utilizează în comun o parte sau totalitatea veniturilor si a patrimoniului, consumă în colectiv bunuri si servicii si, eventual, produc bunuri si/sau servicii nefinanciare exclusiv pentru consumul lor final;

h) institutii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populatiei (SI 5) - persoane juridice care servesc gospodăriile populatiei furnizând bunuri si servicii nedestinate pietei.

(3) Sectoare institutionale nerezidente din afara zonei Uniunii Europene:

a) institutii bancare - acest sector institutional cuprinde banca centrală si alte institutii financiare monetare;

b) institutii nebancare:

b1) guvernamentale - acest sector institutional cuprinde administratii publice;

b2) neguvernamentale - acest sector institutional cuprinde: societăti nefinanciare, alti intermediari financiari, auxiliari financiari, societăti de asigurări si fonduri de pensii, gospodării ale populatiei, institutii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populatiei.

Art. 5. - (1) Institutiile de credit vor evidentia, separat, ajustările din reevaluare, conform structurii prevăzute în anexa nr. 2.

Ajustările din reevaluare, conform anexei I, partea 5 din Regulament, evidentiază modificările care se produc în cursul lunii de raportare în valoarea creditelor si a titlurilor de valoare detinute de institutiile de credit, astfel:

a) ajustările datorate modificării soldului creditelor, ca urmare a aplicării reducerilor, inclusiv a reducerii soldului complet al creditului (anulare); în acest caz, anexa nr. 2 va cuprinde soldul creditelor scoase în afara bilantului pe parcursul lunii de raportare;

b) ajustările datorate modificării preturilor la titlurile de valoare detinute în perioada de referintă; în acest caz, anexa nr. 2 va cuprinde schimbările (câstig/pierdere) care se produc în luna de raportare în valoarea bilantieră a stocului de titluri.

(2) Societătile de administrare a investitiilor si societătile de investitii autoadministrate vor evidentia, separat, ajustările din reevaluare, conform structurii din anexa nr. 6. Ajustările din reevaluare evidentiază modificările care se produc în cursul lunii de raportare în valoarea titlurilor de valoare detinute de fondurile de piată monetară; anexa nr. 6 va cuprinde schimbările (câstig/pierdere) care se produc în luna de raportare în valoarea bilahtieră a stocului de titluri.

 

CAPITOLUL II

Obligatii de raportare

 

Art. 6. - (1) Institutiile de credit rezidente raportează Băncii Nationale a României - Directia statistică date privind:

a) activele si pasivele bilantiere, conform structurii prevăzute în anexa nr. 1;

b) soldul creditelor restante, conform structurii prevăzute în anexa nr. 1A;

c) soldul creditelor acordate de institutiile de credit, conform structurii prevăzute în anexa nr. 1B;

d) soldul titlurilor de valoare, altele decât actiunile emise de societăti vehicul investitional si detinute de institutiile de credit, conform structurii prevăzute în anexa nr. 1C; soldul titlurilor de creantă emise de institutiile de credit cu scadenta la emitere de până la 2 ani inclusiv si cu garantia de recuperare la răscumpărare a capitalului investit mai mică de 100%, conform structurii prevăzute în anexa nr. 1C;

e) soldul depozitelor atrase de institutiile de credit, conform structurii prevăzute în anexa nr. 1D;

f) ajustări din reevaluare, conform structurii prevăzute în anexa nr. 2;

g) activele si pasivele bilantiere în echivalent lei, conform structurii prevăzute în anexa nr. 3;

h) securitizări si alte transferuri de credite, conform structurii prevăzute în anexa nr. 4;

i) situatia detinerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN, conform structurii prevăzute în anexa nr. 5, care cuprinde date privind titlurile identificabile prin cod ISIN detinute în portofoliu la sfârsitul lunii de către institutia de credit.

(2) Datele statistice raportate Băncii Nationale a României conform alin. (1) se referă la activitatea tuturor unitătilor operative ale institutiilor de credit de pe teritoriul national si se transmit lunar, în format electronic, până cel mai târziu la data de 15 a lunii următoare lunii pentru care se întocmeste raportarea, în cazul în care data-limită până la care se transmite raportarea este o zi nebancară, raportarea se transmite cel mai târziu în ultima zi bancară anterioară acesteia.

(3) Institutiile de credit rezidente raportează Băncii Nationale a României - Directia statistică, anual, în format electronic, în termen de 45 de zile de la sfârsitul anului, informatii nebilantiere conform structurii prevăzute în anexa nr. 6.

(4) Societătile de administrare a investitiilor si societătile de investitii autoadministrate raportează Băncii Nationale a României - Directia statistică, separat pentru fiecare fond de piată monetară administrat si cuprins în lista fondurilor de piată monetară, lunar, date privind:

a) activele si pasivele bilantiere ale fondurilor de piată monetară, conform structurii prevăzute în anexa nr. 7;

b) activele si pasivele bilantiere ale fondurilor de piată monetară în echivalent lei, conform structurii prevăzute în anexa nr. 8;

c) ajustări din reevaluare ale fondurilor de piată monetară, conform structurii prevăzute în anexa nr. 9;

d) situatia detinerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN de către fondurile de piată monetară, conform structurii prevăzute în anexa nr. 10, carecuprinde date privind titlurile identificabile prin cod ISIN detinute în portofoliu la sfârsitul lunii de către fondul de piată monetară.

Lista fondurilor de piată monetară este actualizată de Banca Natională a României pe baza informatiilor primite de la Comisia Natională a Valorilor Mobiliare.

(5) Datele statistice raportate Băncii Nationale a României conform alin. (4) se transmit lunar, în format electronic, până cel mai târziu la data de 15 a lunii următoare lunii pentru care se întocmeste raportarea. În cazul în care data-limită până la care se transmite raportarea este o zi nelucrătoare, raportarea se transmite cel mai târziu în ultima zi lucrătoare anterioară acesteia.

(6) Datele raportate conform prevederilor alin. (1) si (4) au la bază informatiile din evidenta contabilă a institutiilor de credit, respectiv a fondurilor de piată monetară.

Art. 7. - (1) Agentii raportori au obligatia să retransmită datele statistice în cazul în care au loc revizuiri ale datelor contabile, reclasificări sau se constată erori în datele transmise anterior.

(2) Retransmisiile vor fi însotite de note explicative.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 8. -Anexele nr. 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 si 10*) fac parte integrantă din prezenta normă.

Art. 9. - Nerespectarea prevederilor prezentei norme intră sub incidenta art. 57 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României.

Art. 10. - (1) Prezenta normă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se aplică de la 1 iulie 2010.

(2) Prima raportare în conformitate cu prezenta normă va cuprinde datele pentru luna iunie 2010.

(3) Prima raportare a datelor pentru anexa nr. 4 va cuprinde datele lunare pentru perioada decembrie 2009-iunie 2010.

(4) Norma Băncii Nationale a României nr. 13/2006 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea bilantului monetar se abrogă de la 1 iulie 2010.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2009.

Nr. 10.


*) Anexele nr. 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9 si 10 sunt reproduse în facsimil.


 

ANEXA Nr. 1

 

ACTIVELE SI PASIVELE BILANTIERE

ale institutiilor de credit la data de ..................

 


Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

 


ANEXA Nr. 1A

 

SOLDUL CREDITELOR RESTANTE

acordate de institutiile de credit rezidente la data de...................

 

 

ANEXA Nr. 1B

 

SOLDUL CREDITELOR

acordate de institutiile de credit rezidente la data de.......................

 

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

ANEXA Nr. 1C

 

SOLDUL TITLURILOR DE VALOARE, ALTELE DECÂT ACTIUNILE EMISE DE SOCIETĂTI VEHICUL INVESTITIONAL

si detinute de institutiile de credit rezidente la data de .......................

 

ANEXA Nr. 1D

 

SOLDUL DEPOZITELOR

atrase de institutiile de credit rezidente la data de.......................

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

ANEXA Nr. 2

 

AJUSTĂRI DIN REEVALUARE

institutii de credit rezidente în luna........................

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

ANEXA Nr. 3

 

ACTIVE SI PASIVE BILANTIERE

în echivalent lei la data de.......................

 

ANEXA Nr. 4

 

SECURITIZARI SI ALTE TRANSFERURI DE CREDITE

efectuate de institutiile de credit rezidente în luna .........................

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

ANEXA Nr. 5

 

SITUATIA DETINERILOR DE TITLURI DE VALOARE

identificabile prin cod ISIN de către institutiile de credit rezidente la data de.......................

 

Coci rând

COD 1S1N

Număr titluri de valoare detinute

0

A

B

l

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 6

 

INFORMATII NEBILANTIERE

ale institutiilor de credit rezidente (date raportate anual) la 31 decembrie.................

 

Cod rând

Posturi nebilsntiere

Cod ISO*)

Tara

Unităti

0

A

B

C

1

Numărul de cotituri atasate depozitelor overnight transferabile ale clientilor non-inslitutii financiare monetare (nebancari)

 

 

2

Numărul de conturi cu acces prin internetcomputer personal 1PC) atasate depozitelor overnight transferabile ale clientilor non-institutii financiare monetare (nebancari)

 

 


ANEXA Nr. 7

 

ACTIVELE SI PASIVELE BILANTIERE

ale fondurilor de piată monetară la data de.......................

 

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

ANEXA Nr. 8

 

ACTIVELE SI PASIVELE BILANTIERE

ale fondurilor de piată monetară în echivalent lei la data de.......................

 

ANEXA Nr. 9

 

AJUSTĂRI DIN REEVALUARE

ale fondurilor de piată monetară în luna............................

 

ANEXA Nr. 10

 

SITUATIA DETINERILOR DE TITLURI DE VALOARE

identificabile prin cod ISIN de către fondurile de piată monetară la data de.......................

Cod rând

COD ISIN

Număr titluri de valoare detinute

0

A

6

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

RECTIFICĂRI

 

În Regulamentul nr. 7/2009 pentru modificarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 54/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 29 octombrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- la art. I pct. 7, în anexa la regulament, la nr. cit 1, coloana a 4-a, procentul aferent lit. c), în loc de: „0,04%"se va citi: „0,0004%".


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.