MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 871/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 871         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 14 decembrie 2009

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.339 din 22 octombrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 si art. 34 din Codul de procedură civilă, ale art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului si ale art. 3 din Normele metodologice nr. P/608/773/1998 privind modul de tinere a registrelor comertului si de efectuare a înregistrărilor

 

Decizia nr. 1.388 din 29 octombrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. n) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 

Decizia nr. 1.583 din 19 noiembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 394 din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 1.588 din 19 noiembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 29 alin. (32) teza întâi din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.449. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.627/2008 privind aprobarea activitătilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic în anul 2009, a cuantumului acestuia, precum si a sumei totale alocate fiecărei activităti, a Hotărârii Guvernului nr. 693/2009 privind aprobarea activitătilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal pentru anul 2009, a cuantumului acestuia si a sumelor totale alocate fiecărei activităti, precum si a Hotărârii Guvernului nr. 269/2009 privind aprobarea activitătilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul de îmbunătătiri funciare în anul 2009, a cuantumului acestuia si a sumei totale alocate fiecărei activităti

 

1.514. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii din cadrul proiectului „Initiativa Copiii Străzii", din judetele Bihor si Galati

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.460/3.305 - Ordin al ministrului economiei si al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.341/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul operatiunilor 2.2.3 „Dezvoltarea unor retele de centre C-D, coordonate la nivel national si racordate la retele europene si internationale de profil (GRID, GEANT)", 2.2.4 „Întărirea capacitătii administrative" si 2.3.2 „Dezvoltarea infrastructurii de C-D a întreprinderilor, cu crearea de noi locuri de muncă pentru C-D" ale Axei prioritare 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică si inovare" din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice" 2007-2013

 

1.461/3.306. - Ordin al ministrului economiei si al ministrului finantelor publice pentru modificarea anexelor la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.508/2007 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul operatiunilor 2.2.1 „Dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare)" si 2.3.1 „Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile ihovative" ale axei prioritare 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică si inovare" din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice" (POS CCE) 2007-2013

 

2.069/3.304. - Ordin al ministrului economiei si al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea anexelor la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.345/2008 pentru aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul operatiunilor 2.1.1 „Proiecte de cercetare în parteneriat între universităti/institutii de cercetare-dezvoltare si întreprinderi", 2.1.2 „Proiecte CD de înalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din străinătate" si 2.3.3 „Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor" ale axei prioritare 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică si inovare" din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice" 2007-2013


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.339 din 22 octombrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 si art. 34 din Codul de procedură civilă, ale art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului si ale art. 3 din Normele metodologice nr. P/608/773/1998 privind modul de tinere a registrelor comertului si de efectuare a înregistrărilor

 

Nicolae Cochinescu - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 si art. 34 din Codul de procedură civilă, ale art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului si ale art. 3 din Normele metodologice nr. P/608/773/1998 privind modul de tinere a registrelor comertului si de efectuare a înregistrărilor, exceptie ridicată de Adrian Horea, Constantin Otelea si Nicolae Tănase Marinescu în Dosarul nr. 18.249/2009 al judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Arges.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 4.043D/2009, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 si art. 34 din Codul de procedură civilă si ale art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, exceptie ridicată de Marian Dobrescu, Sevastian Dobre si loan Dobre în Dosarul nr. 24.733/2009 al judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Arges.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 4.044D/2009, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a art. 31 si art. 34 din Codul de procedură civilă si ale art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, exceptie ridicată de Marian Dobrescu, Sevastian Dobre si loan Dobre în Dosarul nr. 24.937/2009 al judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Arges.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea Dosarului nr. 4.043D/2009 si a Dosarului nr. 4.044D/2009 la Dosarul nr. 2.176D/2009, având în vedere că acestea au un obiect partial identic.

Reprezentantul Ministerului Public arată că este de acord cu conexarea cauzelor.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 4.043D/2009 si a Dosarului nr. 4.044D/2009 la Dosarul nr. 2.176D/2009, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 din Normele metodologice nr. P/608/773/1998 si de respingere, ca neîntemeiată, a dispozitiilor art. 31 si art. 34 din Codul de procedură civilă si ale art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierea din 27 aprilie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 18.249/2009, judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Arges a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 si art. 34 din Codul de procedură civilă, ale art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului si ale art. 3 din Normele metodologice nr. P/608/773/1998 privind modul de tinere a registrelor comertului si de efectuare a înregistrărilor, exceptie ridicată de Adrian Florea, Constantin Otelea si Nicolae Tănase Marinescu într-o cauză având ca obiect solutionarea cererii de înregistrare a unor mentiuni în registrul comertului.

Prin încheierile din 1 iunie 2009, pronuntate în dosarele nr. 24.733/2009 si nr. 24.937/2009, judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Arges a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 si art. 34 din Codul de procedură civilă, ale art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, exceptie ridicată de Marian Dobrescu, Sevastian Dobre si loan Dobre în cauze având ca obiect solutionarea cererilor de înregistrare a unor mentiuni în registrul comertului.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin, în esentă, că dispozitiile de lege criticate sunt neconstitutionale deoarece procedura de solutionare a cererilor de recuzare nu asigură dreptul la un proces echitabil. Totodată, arată că dispozitiile art. 6 din Legea nr. 26/1990 încalcă accesul liber la justitie si dreptul la apărare, deoarece prevăd că nu se citează actionarii, administratorii sau ceilalti reprezentanti legali ai societătii comerciale în cauzele prin care se solutionează cererile depuse de terti pentru înregistrarea unor mentiuni în registrul comertului.

Judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Arges apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 din Normele metodologice nr. P/608/773/1998 este inadmisibilă, iar celelalte dispozitii de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat Curtii Constitutionale punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum este mentionat în încheierile de sesizare, îl constituie dispozitiile art. 31 si art. 34 din Codul de procedură civilă, ale art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 3 din Normele metodologice nr. P/608/773/1998 privind modul de tinere a registrelor comertului si de efectuare a înregistrărilor, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 11 mai 1998.

Dispozitiile de lege criticate au următorul continut:

- Art. 31 din Codul de procedură civilă: „Instanta decide asupra recuzării, în camera de consiliu, fără prezenta părtilor si ascultând pe judecătorul recuzat.

Nu se admite interogatoriul sau jurământul ca mijloc de dovadă a motivelor de recuzare.

În cursul judecării cererii de recuzare nu se va face niciun act de procedură.";

-         Art. 34 din Codul de procedură civilă: „încheierea prin care s-a încuviintat sau respins abtinerea, ca si aceea prin care s-a încuviintat recuzarea, nu este supusă la nicio cale de atac.

-         Încheierea prin care s-a respins recuzarea se poate ataca numai odată cu fondul.

Când instanta superioară de fond constată că recuzarea a fost pe nedrept respinsă, reface toate actele si dovezile administrate la prima instantă.";

- Art. 6 din Legea nr. 26/1990: „(1) înregistrările în registrul comertului se fac pe baza unei încheieri a judecătorului delegat sau, după caz, a unei hotărâri judecătoresti irevocabile, în afară de cazurile în care legea prevede altfel.

(11) Judecătorul-delegat întâi sesizat spre a dispune înregistrarea în registrul comertului a mentiunilor privind fuziunea, divizarea sau schimbarea sediului social al unei persoane juridice în alt judet se va pronunta, prin aceeasi încheiere, si asupra înmatriculării persoanelor juridice astfel înfiintate, radierii celor care îsi încetează existenta ori înregistrării în registrul comertului a modificării actelor constitutive ale persoanelor juridice care dobândesc o parte din patrimoniul persoanei juridice divizate, după caz, precum si asupra înmatriculării si radierii persoanelor juridice care îsi schimbă sediul social în alt judet.

(2) Încheierile judecătorului delegat privitoare la înmatriculare sau la orice alte înregistrări în registrul comertului sunt executorii de drept si sunt supuse numai recursului.

(3) Termenul de recurs este de 15 zile si curge de la data pronuntării încheierii pentru părti si de la data publicării încheierii sau a actului modificator al actului constitutiv în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pentru orice alte persoane interesate.

(4) Recursul se depune si se mentionează în registrul comertului unde s-a făcut înregistrarea. În termen de 3 zile de la data depunerii, oficiul registrului comertului înaintează recursul curtii de apel în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau sediul comerciantului, iar în cazul sucursalelor înfiintate în alt judet, la curtea de apel în a cărei rază teritorială se află sediul sucursalei.

(5) Motivele recursului se pot depune la instantă, cu cel putin două zile înaintea termenului de judecată.

(6) În cazul admiterii recursului, decizia instantei de recurs va fi mentionată în registrul comertului."

Autorii exceptiei de neconstitutionalitate consideră că aceste dispozitii contravin prevederilor constitutionale cuprinse în art. 16 alin. (1) privind egalitatea în fata legii, art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 21 privind accesul liber la justitie, art. 24 privind dreptul la apărare, art. 124 alin. (2) potrivit cărora justitia este unică, egală si impartială pentru toti si ale art. 6 si art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil si la principiul nediscriminării.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine următoarele:

I. Cu privire la dispozitiile art. 3 din Normele metodologice nr. P/608/773/1998, Curtea constată că, potrivit art. 146 lit. d) teza întâi din Constitutie, instanta de contencios constitutional „hotărăste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate privind legile si ordonantele, ridicate în fata instantelor judecătoresti sau de arbitraj comercial". De asemenea, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constitutională „decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti sau de arbitraj comercial privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare". Asa fiind, normele metodologice nu pot constitui obiect al controlului de constitutionalitate, astfel că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 din Normele metodologice nr. P/608/773/1998 privind modul de tinere a registrelor comertului si de efectuare a înregistrărilor este inadmisibilă.

II. În ceea ce priveste dispozitiile art. 31 si art. 34 din Codul de procedură civilă, Curtea constată că acestea au mai făcut obiect al controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi prevederi constitutionale ca si cele invocate în prezenta cauză, în numeroase cazuri. În acest sens, prin Decizia nr. 1.074/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 18 noiembrie 2008, Curtea a retinut că prevederile criticate din Codul de procedură civilă nu contravin dispozitiilor art. 21 din Constitutie, întrucât judecarea cererii de recuzare nu vizează fondul cauzei si nu presupune în mod necesar dezbateri contradictorii. Prin această reglementare legiuitorul a avut în vedere instituirea unei proceduri simple si operative de solutionare a acestei cereri, încheierea prin care s-a respins recuzarea putându-se ataca o dată cu fondul, instanta superioară de fond urmând a reface toate actele si dovezile administrate la prima instantă, atunci când constată că cererea de recuzare a fost pe nedrept respinsă.

Pentru aceleasi considerente nu a putut fi retinută nici critica privind încălcarea art. 24 privind dreptul la apărare din Constitutie.

În final, Curtea a retinut că procedura privind judecarea cererii de recuzare este aceeasi, indiferent de calitatea părtilor în proces, astfel încât nu se poate retine încălcarea nici a principiului egalitătii în drepturi si nici a prevederilor art. 124 din Legea fundamentală, potrivit cărora justitia este unică, impartială si egală pentru toti.


Referitor la prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990, prin Decizia nr. 79/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 6 aprilie 2009, Curtea a retinut că, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, este atributul exclusiv al legiuitorului să reglementeze procedura de judecată, atâta vreme cât îsi subordonează acest demers regulilor si principiilor constitutionale, iar prevederile de lege criticate sunt norme procedurale care reglementează aspecte referitoare la functionarea societătilor comerciale în conditii de legalitate, fără să contină dispozitii de natură să îngrădească dreptul de liber acces la justitie ori dreptul de a beneficia de un proces echitabil, întrucât criticile de neconstitutionalitate privesc, în esentă, aceleasi aspecte si având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, solutiile si considerentele deciziilor mentionate îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 din Normele metodologice nr. P/608/773/1998 privind modul de tinere a registrelor comertului si de efectuare a înregistrărilor, exceptie ridicată de Adrian Florea, Constantin Otelea si Nicolae Tănase Marinescu în Dosarul nr. 18.249/2009 al judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Arges.

2. Respinge, ca fiind neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 si art. 34 din Codul de procedură civilă si ale art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, exceptie ridicată de Adrian Florea, Constantin Otelea si Nicolae Tănase Marinescu în Dosarul nr. 18.249/2009 si de Marian Dobrescu, Sevastian Dobre si loan Dobre în dosarele nr. 24.733/2009 si nr. 24.937/2009, toate ale judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Arges.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 22 octombrie 2009.

 

PRESEDINTE,

NICOLAE COCHINESCU

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.388 din 29 octombrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. n) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

            Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. n) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Ista România" - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 1.777/225/2009 al Judecătoriei Drobeta-Turnu Severin.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că dispozitiile art. 16 din Constitutie, invocate ca fiind încălcate de textul de lege criticat, consacră egalitatea cetătenilor în fata legii, nicidecum egalitatea în fata legii a persoanelor juridice.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 27 aprilie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 1.777/225/2009, Judecătoria Drobeta-Turnu Severin a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. n) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de


marcat electronice fiscale, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Ista România" - S.R.L. din Bucuresti într-un litigiu având ca obiect o plângere contraventională.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile de lege criticate contravin art. 16 din Constitutie, întrucât exceptarea de la contorizarea veniturilor prin intermediul caselor de marcat electronice fiscale si de la eliberarea bonului fiscal nu se aplică tuturor societătilor care prestează activităti la domiciliul clientului, ci numai celor din categoriile expres nominalizate de textul care formează obiectul exceptiei de neconstitutionalitate.

Judecătoria Drobeta-Turnu Severin apreciază că prevederile de lege criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale invocate.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră exceptia neîntemeiată.

Avocatul Poporului consideră că textul de lege criticat este constitutional.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului si al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 2 lit. n) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările si completările ulterioare, cu următoarea redactare: „Se exceptează de la prevederile art. 1 alin. (1):

[...]

n) furnizarea la domiciliul clientului a energiei electrice si termice, a gazelor naturale, a apei, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobilă, de postă si curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de Internet;".

Art. 1 alin. (1), la care se face trimitere, are următoarea redactare: „Agentii economici care efectuează livrări de bunuri cu amănuntul, precum si prestări de servicii direct către populatie sunt obligati să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale."

Dispozitiile constitutionale pretins a fi încălcate sunt cele ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că art. 2 alin. (1) lit. n) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 exceptează agentii economici care furnizează la domiciliul clientului energia electrică si termică, gaze naturale, apă, servicii de telefonie, inclusiv de telefonie mobilă, de postă si curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de internet, de la obligatia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

Autorul exceptiei sustine că, prin această exceptare, s-ar încălca dispozitiile art. 16 alin. (1) din Constitutie, întrucât nu se aplică tuturor societătilor care prestează activităti la domiciliul clientului, ci numai celor din categoriile expres nominalizate de textul care formează obiectul exceptiei de neconstitutionalitate.

Curtea constată că această critică nu poate fi retinută, deoarece prevederea constitutională invocată de autorul exceptiei consacră egalitatea cetătenilor români în fata legii si a autoritătilor publice, nicidecum egalitatea persoanelor juridice. Curtea Constitutională a statuat în jurisprudenta sa, de exemplu prin Decizia nr. 102 din 31 octombrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 11 decembrie 1995, că: „Art. 16 alin. (1) din Constitutie proclamasi garantează egalitatea în drepturi a cetătenilor, deci a persoanelor fizice, care apartin statului român, iar nu egalitatea persoanelor colective, a persoanelor juridice. Textul art. 16 alin. (1) ar fi aplicabil, în cazul persoanelor colective fată de care s-a promovat un tratament juridic diferentiat, numai dacă astfel regimul juridic diferit s-ar răsfrânge asupra cetătenilor, implicând inegalitatea lor în fata legii si a autoritătilor publice". Or, în speta de fată, cetătenii nu sunt în niciun fel afectati de reglementarea impusă de textul de lege criticat.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. n) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Ista România" - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 1.777/225/2009 al Judecătoriei Drobeta-Turnu Severin.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 29 octombrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.583 din 19 noiembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 394 din Codul de procedură penală

            Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 50 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Dragos Ciupercescu în Dosarul nr. 2.130/3/2009 (număr în format vechi 765/2009) al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia I penală.

La apelul nominal lipseste autorul exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă că autorul exceptiei de neconstitutionalitate a transmis Curtii note scrise prin care solicită admiterea acesteia.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, întrucât autorul acesteia solicită, în realitate, completarea textului art. 394 din Codul de procedură penală, astfel încât să constituie motiv de revizuire si încălcarea dispozitiilor referitoare la incompatibilitatea unui judecător care a participat la solutionarea cauzei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 14 mai 2009, pronuntată în Dosarul nr. 2.130/3/2009 (număr în format vechi 765/2009), Curtea de Apel Bucuresti - Sectia I penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 50 din Codul de procedură penală. Exceptia a fost ridicată de Dragos Ciupercescu cu ocazia solutionării apelului formulat împotriva unei sentinte penale prin care a fost respinsă o cerere de revizuire.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că art. 394 din Codul de procedură penală aduce atingere egalitătii în fata legii, precum si dispozitiilor constitutionale referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, în conditiile în care încălcarea prevederilor referitoare la incompatibilitatea unui judecător care a participat la solutionarea cauzei nu constituie motiv de revizuire.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia I penală nu si-a exprimat opinia asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Potrivit încheierii de sesizare, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 50 din Codul de procedură penală. Din sustinerile apărătorului autorului exceptiei consemnate în considerentele încheierii de sesizare, reiese, însă, că acesta critică prevederile art. 394 din Codul de procedură penală. Prin urmare, Curtea se va pronunta asupra acestui text de lege, având următorul cuprins: „Revizuirea poate fi cerută când:

a) s-au descoperit fapte sau împrejurări ce nu au fost cunoscute de instantă la solutionarea cauzei;

b) un martor, un expert sau un interpret a săvârsit infractiunea de mărturie mincinoasă în cauza a cărei revizuire se cere;

c) un înscris care a servit ca temei al hotărârii a cărei revizuire se cere a fost declarat fals;

d) un membru al completului de judecată, procurorul ori persoana care a efectuat acte de cercetare penală a comis o infractiune în legătură cu cauza a cărei revizuire se cere;

e) când două sau mai multe hotărâri judecătoresti definitive nu se pot concilia.

Cazul de la lit. a) constituie motiv de revizuire, dacă pe baza faptelor sau împrejurărilor noi se poate dovedi netemeinicia hotărârii de achitare, de încetare a procesului penal ori de condamnare.

Cazurile de la lit. b), c) si d) constituie motive de revizuire, dacă au dus la darea unei hotărâri nelegale sau netemeinice.

În cazul prevăzut de lit. e), toate hotărârile care nu se pot concilia sunt supuse revizuirii."

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor prevederi de lege, autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 16 privind egalitatea în fata legii si ale art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că autorul exceptiei solicită, în realitate, completarea textului de lege criticat, în sensul de a prevedea că încălcarea dispozitiilor referitoare la incompatibilitatea unui judecător care a participat la solutionarea cauzei constituie motiv de revizuire. Or, o asemenea solicitare nu intră în competenta de solutionare a Curtii Constitutionale, care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 394 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Dragos Ciupercescu în Dosarul nr. 2.130/3/2009 (număr în format vechi 765/2009) al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia I penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 noiembrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.588 din 19 noiembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 29 alin. (32) teza întâi din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

            Carmen-Cătălina Gliga - procuror

            Mihaela Ionescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 29 alin. (32) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, exceptie ridicată de Comisia judeteană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de pe lângă Institutia Prefectului Judetului Suceava si de prefectul judetului Suceava în Dosarul nr. 915/86/2006 al Tribunalului Suceava - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca fiind inadmisibilă, având în vedere faptul că, anterior sesizării Curtii Constitutionale, teza întâi a art. 29 alin. (3)2 din Legea nr. 1/2000 a fost modificată de art. I punctul 1 din Legea nr. 261/2008, în noua redactare solutia legislativă de principiu, anterioară modificării, nefiind mentinută.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 22 mai 2007, pronuntată în Dosarul nr. 915/86/2006, Tribunalul Suceava - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 29 alin. (32) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997.

Exceptia a fost ridicată de Comisia judeteană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de pe lângă Institutia Prefectului Judetului Suceava si de prefectul judetului Suceava într-o cauză având ca obiect reconstituirea dreptului de proprietate asupra unui teren cu vegetatie forestieră.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii exceptiei sustin, în esentă, că din asocierea termenilor „formă” si „structură” cu cel de „proprietate” în sintagma „forma si structura de proprietate” „rezultă existenta mai multor proprietari individuali, constituiti într-un întreg”, or, prin această formulare se încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 44 si art. 136 alin. (5).

Tribunalul Suceava - Sectia civilă consideră că nu se poate retine faptul că textul de lege criticat, care prevede posibilitatea reconstituirii dreptului de proprietate în favoarea unitătilor de cult, în forma si structura în care se găsea la data preluării de stat, încalcă dispozitiile art. 44 si art. 136 alin. (5) din Constitutie.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate a devenit inadmisibilă, de vreme ce textul de lege criticat, modificat prin art. I pct. 1 din Legea nr. 261/2008, în noua sa redactare nu conservă reglementarea initială.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Prin încheiere, instanta de judecată a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 29 alin. (32) din Legea nr. 1/2000. Din notele scrise ale autorilor exceptiei rezultă, însă, că acestia critică prevederile art. 29 alin. (32) teza întâi din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000, în forma anterioară modificării prin Legea nr. 261/2008, care avea următorul continut: „Diferenta de suprafată neatribuită se reconstituie în forma si structura de proprietate existentă la momentul nationalizării terenurilor forestiere de către regimul comunist;".

Art. 29 alin. (32) a fost modificat de art. I pct. 1 din Legea nr. 261/2008 privind modificarea si completarea art. 29 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 10 noiembrie 2008.

În redactarea actuală, ca urmare a modificării, teza întâi a art. 29 alin. (32) are următorul continut: „Sunt exceptate terenurile forestiere din categoria celor prevăzute la alin. (31), care au făcut obiectul constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate în favoarea structurii de cult respective sau a altor structuri ale aceluiasi cult în judetul respectiv."

Astfel, Curtea observă că, în noua redactare a tezei întâi a art. 29 alin. (32), solutia legislativă de principiu, anterioară modificării, nu a fost mentinută.

Autorii exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 44 privind dreptul de proprietate privată si ale art. 136 alin. (5) referitoare la inviolabilitatea proprietătii private, în conditiile legii organice.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, anterior sesizării sale, teza întâi a art. 29 alin. (3)2 din Legea nr. 1/2000 a fost modificată de art. I punctul 1 din Legea nr. 261/2008 privind modificarea si completarea art. 29 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 10 noiembrie 2008.

În noua redactare a tezei întâi a art. 29 alin. (3)2, solutia legislativă de principiu, anterioară modificării, nu a fost mentinută, astfel încât, având în vedere prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora Curtea Constitutională nu se poate pronunta decât asupra dispozitiilor dintr-o lege sau o ordonantă în vigoare, exceptia urmează a fi respinsă ca inadmisibilă. Chiar dacă interesul urmărit de autorul exceptiei este acelasi, Curtea nu se mai poate pronunta asupra constitutionalitătii dispozitiei legale în noua sa redactare, deoarece ar depăsi limitele sesizării.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 29 alin. (32) teza întâi din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, exceptie ridicată de Comisia judeteană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de pe lângă Institutia Prefectului Judetului Suceava si de prefectul judetului Suceava în Dosarul nr. 915/86/2006 al Tribunalului Suceava - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 noiembrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela lonescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.627/2008 privind aprobarea activitătilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic în anul 2009, a cuantumului acestuia, precum si a sumei totale alocate fiecărei activităti, a Hotărârii Guvernului nr. 693/2009 privind aprobarea activitătilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal pentru anul 2009, a cuantumului acestuia si a sumelor totale alocate fiecărei activităti, precum si a Hotărârii Guvernului nr. 269/2009 privind aprobarea activitătilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul de îmbunătătiri funciare în anul 2009, a cuantumului acestuia si a sumei totale alocate fiecărei activităti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2008 privind aprobarea activitătilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic în anul 2009, a cuantumului acestuia, precum si a sumei totale alocate fiecărei activităti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 18 decembrie 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul unic devine articolul 1, se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 1. - Se aprobă activitătile pentru care se acordă sprijin financiar în anul 2009 beneficiarilor prevăzuti la art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2007, cu modificările si completările ulterioare, cuantumul sprijinului financiar, precum si suma totală alocată fiecărei activităti, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre."

2. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 2, cu următorul cuprins:

Art. 2. - Valoarea totală a sprijinului financiar pentru anul 2009, prevăzut la art. 1, este de 937.805 mii lei si se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe anii 2009 si 2010, în limita prevederilor bugetare anuale, aprobate cu această destinatie."

3. Anexa „Activitătile pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic în anul 2009, cuantumul acestuia, precum si suma totală alocată fiecărei activităti" se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 693/2009 privind aprobarea activitătilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal pentru anul 2009, a cuantumului acestuia si a sumelor totale alocate fiecărei activităti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 19 iunie 2009, se modifică după cum urmează:

1. La articolul unic, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Valoarea totală a sprijinului financiar prevăzut la alin. (1) este de 124.801 mii lei si se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pentru anii 2009 si 2010."

2. Anexa „Activitătile pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, cuantumul acestuia, precum si suma totală alocată fiecărei activităti" se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 269/2009 privind aprobarea activitătilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul de îmbunătătiri funciare în anul 2009, a cuantumului acestuia si a sumei totale alocate fiecărei activităti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 16 martie 2009, se modifică după cum urmează:

1. Articolul unic va avea următorul cuprins:

Articol unic. - Se aprobă activitătile pentru care se acordă sprijin financiar în anul 2009 beneficiarilor prevăzuti la art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2007, cu modificările si completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, pe anii 2009 si 2010, în limita sumei de 140.000 mii lei, cuantumul sprijinului financiar, precum si suma totală alocată fiecărei activităti, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre."

2. Anexa „Activitătile pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul de îmbunătătiri funciare în anul 2009, cuantumul acestuia, precum si suma alocată fiecărei activităti" se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

interimar,

Nicolae Giugea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2009.

Nr. 1.449.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2008)

 

ACTIVITĂTILE

pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic în anul 2009, cuantumul acestuia, precum si suma totală alocată fiecărei activităti

 

Nr. crt.

Denumirea activitătii

Valoarea unitară (cuantum)

Valoarea totală

I.

Sustinerea ameliorării populatiilor de animale

a) conducerea registrelor genealogice pentru:

bovine

7,5 lei/cap

250 mii lei

ovine/caprine

3,68 lei/cap

115 mii lei

b) efectuarea controlului oficial al performantelor de productie la ovine/caprine, astfel:

1. controlul oficial al productiei de lapte la ovine si caprine

5,18 lei/cap

200 mii lei

2. controlul oficial al productiei de lână la ovine

0,50 lei/cap

3. controlul oficial al productiei de pielicele la ovine

1,0 lei/cap

4. controlul oficial al productiei de carne de ovine/caprine

0,80 lei/cap

c) introducerea, la nivelul fermelor, a tehnicilor, biotehnologiilor si practicilor moderne de reproductie la speciile de animale, respectiv achizitia de containere pentru conservarea materialului seminal congelat cu capacitate de peste 20 litri si cu autonomie dinamică de peste 90 de zile

3.500 lei/buc.

500 mii lei

d) sustinerea cheltuielilor de testare a masculilor de reproductie, respectiv:

1. tăurasi

1.000 lei/cap

10 mii lei

2. berbeci/tapi

50 lei/cap

20 mii lei

e) efectuarea analizei calitătii produselor animaliere în vederea evaluării genetice a animalelor

1,0 lei/analiză

10 mii lei

f) elaborarea si întretinerea sistemului informatic, constituirea bazelor de date si estimarea valorii de ameliorare a animalelor

bovine

10,0 lei/cap

100 mii lei

ovine/caprine

5,0 lei/cap

II.

Sustinerea îmbunătătirii calitătii produselor de origine

animală

a) îmbunătătirea calitătii productiilor de carne prin sustinerea financiară a implementării sistemului de clasificare a carcaselor, respectiv:

1. carcase de porcine E

120 lei/carcasă

291.300 mii lei

2. carcase de porcine U

100 lei/carcasă

3. bovine

100 lei/carcasă

b) îmbunătătirea calitătii si a parametrilor de productie în cresterea efectivelor prin sustinerea productiilor de carne si ouă de consum, astfel:

1. scrofite din ferme comerciale care provin din ferme de reproductie în rasă pură sau hibridare, la prima fătare

150 lei/cap

369.300 mii lei

2. carne pasăre - pui broiler

1,6 lei/cap

3. ouă consum, categorii de greutate: M, L, XL

0,05 lei/buc.

c) îmbunătătirea calitătii productiei de miere prin sustinerea familiilor de albine

20 lei/familie de albine

16.000 mii lei

d) îmbunătătirea calitătii si igienei laptelui de vacă destinat procesării pentru atingerea standardelor de calitate din Uniunea Europeană, respectiv sustinerea laptelui livrat cu număr total de germeni (NTG) mai mic sau egal cu 100.000/ml si un număr de celule somatice mai mic sau egal cu 400.000/ml

0,3 lei/kg

260.000 mii lei


ANEXA Nr. 2

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 693/2009)

 

ACTIVITĂTILE

pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, cuantumul acestuia, precum si suma totală alocată fiecărei activităti

 

Nr. crt.

Denumirea activitătii

 

Procent din cheltuielile eligibile

(%)

Suma fixă

Valoarea totală

1.

a) legume-fructe

implementarea Sistemului european de bune practici agricole

EUREPGAP/GLOBALGA P, în domeniul legumelor si fructelor

 

70% din valoarea costurilor certificării si ale tuturor analizelor si/sau avizelor necesare pentru certificarea unui contract/beneficiar

până la 10.000 lei/contract

200 mii lei

functionarea grupurilor de producători recunoscute

 

-

40.000 lei/grup

40 mii lei

sprijin financiar pentru legumele produse în serele încălzite si pentru ciupercile de cultură produse în spatii climatizate

legume produse si recoltate din serele încălzite până la 31 decembrie 2009

 

600 lei/tonă

28.800 mii lei

ciuperci cultivate si recoltate din spatii climatizate

-

800 lei/tonă

4.700 mii lei

35% din valoarea fără TVA a facturilor de energie termică si/sau electrică si/sau combustibili de orice tip

 

2.250 mii lei

sprijin financiar pentru legume si fructe destinate prelucrării industriale

tomate

-

350 lei/tonă

4.350 mii lei

mazăre boabe verzi

-

300 lei/tonă

1.100 mii lei

fasole păstăi

-

350 lei/tonă

1.050 mii lei

ardei - toate tipurile

-

300 lei/tonă

500 mii lei

castraveti tip cornison

-

150 lei/tonă

150 mii lei

mere

-

160 lei/tonă

10.500 mii lei

prune

-

200 lei/tonă

370 mii lei

cirese

-

200 lei/tonă

450 mii lei

visine

-

200 lei/tonă

130 mii lei

piersici

-

300 lei/tonă

300 mii lei

struguri de masă

-

300 lei/tonă

200 mii lei

sprijin financiar pentru achizitionarea de ambalaje si alte materiale necesare ambalării legumelor si fructelor pentru livrare în stare proaspătă

legume, căpsuni, pomi si arbusti fructiferi

30% din valoarea unitară a ambalajelor si materialelor necesare ambalării

 

 

până la 4 lei/bucată

 

 

legume - 4.000 mii lei

fructe - 3.000 mii lei

conform lit. b) nr. crt. 1 din anexa nr. 1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2007, cu modificările si completările ulterioare: sustinerea unor cheltuieli de depozitare a produselor agricole

ceapă, rădăcinoase, mere, pere si struguri de masă

30% din valoarea cheltuielilor de depozitare

până la 70 lei/tonă/ perioadă de depozitare

4.014 mii lei

sustinerea energiei termice si electrice pentru culturile realizate în sere si solare încălzite

legume si ciuperci

35% din valoarea fără TVA a facturilor de energie termică si/sau electrică si/sau combustibili de orice tip

 

17.251 mii lei

2.

c) sector viticol

autorizarea plantatiilor viticole pentru producerea strugurilor de vin cu denumire de origine controlată, certificarea si marcarea vinurilor cu denumire de origine controlată

costurile aferente autorizării plantatiilor viticole destinate producerii strugurilor de vin cu denumire de origine controlată

 

10 lei/ha

150 mii lei

costurile aferente certificării si marcării vinurilor cu denumire de origine controlată

 

12 lei/hl

5.000 mii lei

tratamente fitosanitare în plantatiile viticole cu soiuri nobile pentru struguri de masă si vin, inclusiv pentru vinuri cu denumire de origine controlată

costurile aferente tratamentelor fitosanitare

 

500 lei/ha

25.000 mii lei

3.

e) hamei

sustinerea productiei de hamei cu un continut ridicat în acizi alfa si la cerintele de calitate stabilite prin contract

 

 

100 lei/tonă

36 mii lei

4.

f) cartof

sprijinirea productiei de cartof pentru

industrializare (procesare) la calitatea si cerintele specifice normelor tehnice de procesare, stabilite prin contracte

 

 

150 lei/tonă

4.000 mii lei

conform lit. b) nr. crt. 1 din anexa nr. 1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legeanr. 125/2007, cu modificările si completările ulterioare: sustinerea unor cheltuieli de depozitare a produselor agricole

 

30% din valoarea cheltuielilor de depozitare

70 lei/tonă/perioadă de depozitare

1.500 mii lei

5.

g) plante medicinale si aromatice

sustinerea productiei de plante medicinale si aromatice realizate în conditiile de calitate stabilite prin contract

 

 

pentru culturile de la care se utilizează sământa

 

600 lei/tonă

5.500 mii lei

pentru culturile de la care se utilizează planta întreagă si/sau rădăcina

 

800 lei/tonă

6.

h) flori, plante dendrologice si ornamentale

sprijin pentru productia de flori, plante dendrologice si ornamentale în câmp, în spatii protejate sau amenajate

culturi în câmp

 

5.000 lei/ha

260 mii lei

culturi în sere

 

10.000 lei/ha


ANEXA Nr. 3

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 269/2009)

 

ACTIVITĂTILE

pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul de îmbunătătiri funciare în anul 2009, cuantumul acestuia, precum si suma alocată fiecărei activităti

 

Denumirea activitătii

Suma fixă

Suma alocată*)

- mii lei -

Asigurarea stării de functionare a infrastructurii de îmbunătătiri funciare

1.1. Mentinerea în functiune prin realizarea lucrărilor de întretinere si reparatii a infrastructurii de îmbunătătiri funciare - irigatii, situate în cadrul teritoriului organizatiilor de îmbunătătiri funciare sau al federatiilor de organizatii de îmbunătătiri funciare si aflate în proprietatea sau în folosinta acestora

140 lei/ha

80.000

1.2. Asigurarea pazei si protectiei infrastructurii de îmbunătătiri funciare - irigatii, situate în cadrul teritoriului organizatiilor de îmbunătătiri funciare sau al federatiilor de organizatii de îmbunătătiri funciare si aflate în proprietatea sau în folosinta acestora

31 lei/ha

25.000

2. Executarea lucrărilor de aducere în stare de functiune a infrastructurii de îmbunătătiri funciare situate în cadrul teritoriului organizatiilor de îmbunătătiri funciare sau al federatiilor de organizatii de îmbunătătiri funciare si aflate în proprietatea sau în folosinta acestora

 

27.000

3. Executarea lucrărilor de punere în functiune de către Administratia Natională a îmbunătătirilor Funciare a infrastructurii de îmbunătătiri funciare situate în cadrul teritoriului organizatiilor de îmbunătătiri funciare sau al federatiilor de organizatii de îmbunătătiri funciare si care, din cauza stării de degradare, nu s-a putut transmite în proprietatea sau în folosinta acestora

 

8.000

 

TOTAL:

140.000

*) Sumele alocate în anul 2009 nu depăsesc plafonul notificat aferent celor 3 ani de implementare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2007, cu modificările si completările ulterioare.

NOTĂ:

Sumele neutilizate la activitătile 1.1 si 1.2 pot fi folosite pentru realizarea lucrărilor prevăzute la activitătile 2 si 3.

Sumele neutilizate la activitatea 1.2 pot fi folosite pentru realizarea lucrărilor prevăzute la activitatea 1.1.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii din cadrul proiectului „Initiativa Copiii Străzii", din judetele Bihor si Galati

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă lista obiectivelor de investitii din cadrul proiectului „Initiativa Copiii Străzii", din judetele Bihor si Galati, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investitii prevăzute la alin. (1), potrivit anexelor nr. 2/1-2/2*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivelor de investitii cuprinse în anexele nr. 2/1-2/2 se face din împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit Legii nr. 388/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finantării proiectului „Initiativa Copiii Străzii", semnat la Bucuresti la 22 noiembrie 2005 si la Paris la 5 decembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările si completările ulterioare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, de la bugetele locale, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale răspunde de modul de utilizare a sumelor prevăzute în anexele nr. 2/1-2/2, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 2 decembrie 2009.

Nr. 1.514.


*) Anexele nr. 2/1-2/2 la prezenta hotărâre sunt clasificate potrivit legii si se comunică numai institutiilor interesate.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

obiectivelor de investitii finantate din cadrul proiectului „Initiativa Copiii Străzii", din judetele Bihor si Galati

 

1. Adăpost de zi si de noapte pentru copiii străzii - municipiul Oradea, judetul Bihor

2. Adăpost de zi si de noapte pentru copiii străzii - municipiul Galati, judetul Galati

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Nr. 1.460 din 3 august 2009

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 3.305 din 2 decembrie 2009

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.341/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul operatiunilor 2.2.3 „Dezvoltarea unor retele de centre C-D, coordonate la nivel national si racordate la retele europene si internationale de profil (GRID, GEANT)", 2.2.4 „întărirea capacitătii administrative" si 2.3.2 „Dezvoltarea infrastructurii de C-D a întreprinderilor, cu crearea de noi locuri de muncă pentru C-D" ale Axei prioritare 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică si inovare" din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice" 2007-2013

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare, si ale Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisie din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata comună în aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare),

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. I. - Anexele nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.341/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul operatiunilor 2.2.3

„Dezvoltarea unor retele de centre C-D, coordonate la nivel national si racordate la retele europene si internationale de profil (GRID, GEANT)", 2.2.4 „întărirea capacitătii administrative" si


2.3.2 „Dezvoltarea infrastructurii de C-D a întreprinderilor, cu crearea de noi locuri de muncă pentru C-D" ale Axei prioritare 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică si inovare" din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice" 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 12 mai 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, partea introductivă a punctului 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„1. Cheltuieli pentru achizitia de echipamente (active corporale si obiecte de inventar):".

2. La anexa nr. 2, punctul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„2. Cheltuieli pentru achizitia de echipamente IT si pentru comunicatii (active corporale si obiecte de inventar)".

3. La anexa nr. 2, după punctul 6.3 se introduc două noi puncte, punctele 7 si 8, cu următorul cuprins:

„7. Cheltuieli de informare si promovare institutională în scopul valorificării rezultatelor cercetării beneficiarului

8. Cheltuieli pentru servicii de audit pentru proiect, cu respectarea prevederilor contractului de finantare/în cazul în care sunt solicitate de către AM/OI".

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

Ministrul finantelor publice

Gheorghe Pogea

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Nr. 1.461 din 3 august 2009

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 3.306 din 2 decembrie 2009

 

ORDIN

pentru modificarea anexelor la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.508/2007 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul operatiunilor 2.2.1 „Dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare)" si 2.3.1 „Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative" ale axei prioritare 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică si inovare" din cadrul Programului

operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice" (POS CCE) 2007-2013

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. I. - Anexele la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.508/2007 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul operatiunilor 2.2.1 „Dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare)" si 2.3.1 „Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative" ale axei prioritare 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică si inovare" din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice" (POS CCE) 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 1 februarie 2008, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, partea introductivă a punctului 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„3. Cheltuieli pentru amenajări pentru protectia mediului si aducerea la starea initială, precum:".

2. La anexa nr. 1, partea introductivă a punctului 14 se modifică si va avea următorul cuprins:

„14. Cheltuielile diverse si neprevăzute pentru proiectele de infrastructură se consideră eligibile dacă sunt detaliate prin documente justificative, în limita a 10% din valoarea cumulată a categoriilor: 2. Cheltuieli pentru amenajarea terenului,

3. Cheltuieli pentru amenajarea terenului pentru protectia mediului si aducerea la starea initială, 4. Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare obiectivului, 5. Cheltuieli pentru proiectare (5.1+5.2+5.3+5.4), 7. Cheltuieli pentru consultantă (7.1+7.2), 8. Cheltuieli pentru asistentă tehnică (8.1+8.2), 9. Cheltuieli pentru constructii si instalatii, 10. Cheltuieli pentru montaj de utilaje tehnologice, 11. Cheltuieli pentru achizitia de instalatii si utilaje, 19. Cheltuieli pentru dotări. Din procentul stabilit se acoperă, după caz, cheltuielile rezultate în următoarele cazuri:".

3. La anexa nr. 1, punctul 18 se abrogă.

4. La anexa nr. 1, punctul 23 se abrogă.

5. La anexa nr. 2, punctul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„2. Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar".

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

Ministrul finantelor publice

Gheorghe Pogea


MINISTERUL ECONOMIEI

Nr. 2.069 din 19 noiembrie 2009

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 3.304 din 2 decembrie 2009

 

ORDIN

privind modificarea si completarea anexelor la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.345/2008 pentru aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul operatiunilor 2.1.1 „Proiecte de cercetare în parteneriat între universităti/institutii de cercetare-dezvoltare si întreprinderi", 2.1.2 „Proiecte CD de înalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din străinătate" si 2.3.3 „Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor" ale axei prioritare 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică si inovare" din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice" 2007-2013

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare, si ale Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata comună în aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare),

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. I. - Anexele la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.345/2008 pentru aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul operatiunilor 2.1.1 „Proiecte de cercetare în parteneriat între universităti/institutii de cercetare-dezvoltare si întreprinderi", 2.1.2 „Proiecte CD de înalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din străinătate" si 2.3.3 „Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor" ale axei prioritare 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică si inovare" din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice" 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 din 4 decembrie 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 1, la litera A, partea introductivă a punctului 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„2. Cheltuieli cu echipamente si instrumente (active corporale si obiecte de inventar), în măsura si pe durata utilizării acestora în cadrul proiectului de cercetare (dacă aceste instrumente si echipamente au o durată de functionare mai mare decât durata proiectului de cercetare, sunt eligibile doar costurile de amortizare pe durata proiectului, calculate pe baza bunelor practici contabile)."

2. În anexa nr. 1, partea introductivă a literei B se modifică si va avea următorul cuprins:

„B. Cheltuieli pentru obtinerea si validarea drepturilor de proprietate industrială (cu exceptia întreprinderilor mari)".

3. În anexa nr. 1, la litera C, după punctul 13.3 se introduce punctul 14, cu următorul cuprins:

„14. Cheltuieli pentru servicii de audit pentru proiect, cu respectarea prevederilor contractului de finantare/în cazul în care sunt solicitate de către AM/OI".

1. În anexa nr. 2, la litera A, partea introductivă a punctului 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„2. Cheltuieli cu echipamente si instrumente (active corporale si obiecte de inventar), în măsura si pe durata utilizării acestora în cadrul proiectului de cercetare (dacă aceste instrumente si echipamente au o durată de functionare mai mare decât durata proiectului de cercetare, sunt eligibile doar costurile de amortizare pe durata proiectului, calculate pe baza bunelor practici contabile)".

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

Ministrul finantelor publice

Gheorghe Pogea

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.