MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 873/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 873        LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 15 decembrie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

380. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate

 

1.856. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate

 

1.861. - Decret privind conferirea unor ordine

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 1.384 din 29 octombrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II pct. 10 din Legea nr. 441/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, si ale Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.341. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Mures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Mures

 

1.522. - Hotărâre pentru modificarea si completarea unor acte normative privind organizarea si functionarea unor institutii din subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

 

1.535. - Hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.500. - Ordin al ministrului sănătătii, interimar, privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a sectiilor si compartimentelor de anestezie si terapie intensivă din unitătile sanitare

 

1.731. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind înscrierea pe documente a numărului de înregistrare ca operator de date cu caracter personal

 

3.291. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea anexei nr. 8 la Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003

 


LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78 din 24 iunie 2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

TEODOR VIOREL MELESCANU

 

Bucuresti, 10 decembrie 2009.

Nr. 380.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 decembrie 2009.

Nr. 1.856.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor ordine

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe, interimar,

cu prilejul sărbătoririi celor 90 de ani de la stabilirea relatiilor bilaterale dintre România si Republica Polonă, în semn de înaltă apreciere pentru contributia avută la înfăptuirea parteneriatului strategic româno-polon si la consolidarea, pe bază de reciprocitate, a relatiilor dintre cele două tări în context euroatlantic,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul National Serviciul Credincios în grad de Mare Ofiter domnului Mariusz Handzlik, consilier prezidential pe probleme de politică externă în cadrul Administratiei Prezidentiale a Republicii Polone.

Art. 2. - Se conferă Ordinul National Pentru Merit în grad de Mare Ofiter domnului ambasador Witold Waszczykowski, adjunct al sefului Biroului de Securitate Natională în cadrul Administratiei Prezidentiale a Republicii Polone.

Art. 3. - Se conferă Ordinul National Serviciul Credincios în grad de Comandor Excelentei Sale domnului Wojciech Zajaczkowski, ambasador al Republicii Polone la Bucuresti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 10 decembrie 2009.

Nr. 1.861.

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.384 din 29 octombrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II pct. 10 din Legea nr. 441/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, si ale Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. II pct. 10 din Legea nr. 441/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, si ale Legii nr. 26/1990 privind registrul

comertului, republicată, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Peterson Company Liability Limited" - S.R.L. din Eforie Nord în Dosarul nr. 459/42/2008 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 22 ianuarie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 459/42/2008, Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea


Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II pct. 10 din Legea nr. 441/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, si ale Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Peterson Company Liability Limited" - S.R.L. din Eforie Nord.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că textele de lege criticate contravin art. 16, art.21, art. 125 alin. (2) si art. 134 alin. (2) din Constitutie, deoarece instituie posibilitatea ca Oficiul National al Registrului Comertului să intervină în orice proces privind înregistrările în registrul comertului.

Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal apreciază că prevederile de lege criticate sunt constitutionale.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. II pct. 10 din Legea nr. 441/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, si ale Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 955 din 28 noiembrie 2006.

Textul art. II pct. 10 din Legea nr. 441/2006 are următoarea redactare: „După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 261, cu următorul cuprins:

«Art. 261. - (1) Oficiul National al Registrului Comertului are legitimare procesuală activă si poate interveni în orice proces privind înregistrări în registrul comertului, interesul fiind prezumat si constând în respectarea cerintelor generale ale activitătii comerciale.

(2) Cererile introduse de Oficiul National al Registrului Comertului, în temeiul prezentei legi, nu sunt supuse taxei de timbru si nici timbrului judiciar.»"

Dispozitiile constitutionale considerate a fi încălcate sunt cele ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 privind liberul acces la justitie, art. 125 alin. (2) privind statutul judecătorilor si art. 134 alin. (2) privind Consiliul Superior al Magistraturii.

Examinând exceptia, Curtea constată că prevederile art. II pct. 10 din Legea nr. 441/2006 si ale Legii nr. 26/1990 au mai fost supuse controlului de constitutionalitate pentru critici similare.

Astfel, prin Decizia nr. 866 din 16 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 558 din 11 august 2009, Curtea a statuat că normele constitutionale referitoare la asigurarea unui proces echitabil nu interzic interventia într-un litigiu a unor persoane sau institutii în vederea apărării unor interese sau drepturi care sunt puse în discutie cu prilejul solutionării acelui litigiu, în măsura în care părtile nu sunt împiedicate să îsi exercite în continuare dreptul la apărare si să se bucure de toate garantiile specifice unui proces echitabil.

Referitor la încălcarea principiului egalitătii cetătenilor în fata legii, consacrat de art. 16 din Constitutie, Curtea a retinut că dispozitiile procedurale atacate nu instituie un tratament juridic diferentiat pentru persoane aflate în situatii similare. Instituirea unor norme de procedură speciale, în deplin acord cu prevederile art. 126 alin. (2) din Constitutie, nu are nici ea semnificatia încălcării principiului egalitătii în drepturi a cetătenilor, atât timp cât aceasta este justificată de existenta unor elemente specifice ce caracterizează acea procedură, reprezentate în spetă de natura obiectului si a intereselor legitime puse în discutie.

Considerentele si solutia deciziei mentionate sunt valabile si în cauza de fată, întrucât nu au intervenit elemente noi de natură a determina o reconsiderare a jurisprudentei Curtii.

Totodată, Curtea constată că dispozitiile art. 124 alin. (2) si ale art. 134 alin. (2) din Constitutie invocate de autorul exceptiei nu sunt incidente în cauză.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II pct. 10 din Legea nr. 441/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, si ale Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Peterson Company Liability Limited" - S.R.L. din Eforie Nord în Dosarul nr. 459/42/2008 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 29 octombrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Mures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Mures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - A nexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Mures" la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Mures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Mures, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686 si 686 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, la sectiunea I „Bunuri imobile" se modifică după cum urmează:

- pozitia nr. 253 „Clădire - Muzeul de Stiinte ale Naturii, cu teren aferent în suprafată de 1.886 mp" se modifică astfel: la coloana 3 „Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: „Clădire - Muzeul de Stiinte ale Naturii cu teren aferent"; la coloana 4 „Elementele de identificare" va avea următorul cuprins: „Municipiul Târgu Mures, str. Horea nr. 24, clădire monument stil neoclasic cu etaj, din cărămidă, încălzire cu sobe de teracotă si teren aferent 3.180 mp"; la coloana 7 „Situatia juridică actuală" va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judetului Mures, conform Hotărârii Consiliului Judetean nr. 42/2001, modificată prin Hotărârea Consiliului Judetean nr. 98/2009, imobil înscris în CF 90387/N/L Târgu Mures si CF 90279/N Târgu Mures".

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2009.

Nr. 1.341.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor acte normative privind organizarea si functionarea unor institutii din subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - La articolul 11 din Regulamentul de organizare si functionare a Inspectiei Muncii, prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.377/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 25 noiembrie 2009, alineatul (7) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(7) Pot fi inspectori de muncă si inspectori sociali persoanele cu studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă în domeniile fundamentale: stiinte ingineresti, stiinte agricole si silvice, stiinte juridice, stiinte economice, stiinte socioumane sau în următoarele specializări: asistentă socială, sociologie, psihologie, medicină si administratie publică."

Art. II. - După articolul 23 din Hotărârea Guvernului nr. 1.385/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Familiei si a Drepturilor Copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 26 noiembrie 2009, se introduce un nou articol, articolul 231, cu următorul cuprins:

„Art. 231. - Autoritatea Natională pentru Protectia Familiei si a Drepturilor Copilului are în dotare 6 autoturisme pentru realizarea activitătilor proprii, cu un consum lunar de carburant pe autoturism de 300 litri."

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 2 decembrie 2009.

Nr. 1.522.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 3 lit. e) si f) coroborat cu art. 4 alin. (1) si cu art. 5 alin. (1) si (5) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 27 ianuarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) CNCAN este institutie publică de interes national, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, aflată în coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat."

2. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Presedintele conduce întreaga activitate a CNCAN, având calitatea de ordonator tertiar de credite."

3. La articolul 8 alineatul (1), literele e) si f) vor avea următorul cuprins:

,,e) propune ordonatorului principal de credite planul de investitii al CNCAN;

f) transmite ordonatorului principal de credite propunerea de buget a CNCAN pentru a fi analizată si inclusă în proiectul de buget al ordonatorului principal de credite."

4. La articolul 8 alineatul (1), litera g) se abrogă.

5. La articolul 9, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu este de 103, exclusiv presedintele."

6. La articolul 15, alineatul (3) se abrogă.

7. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Finantarea CNCAN se asigură integral de la bugetul de stat, iar veniturile obtinute, potrivit legii, se varsă integral la bugetul de stat.

(2) Veniturile încasate de CNCAN vărsate integral la bugetul de stat provin din tarife percepute pentru autorizarea si controlul activitătilor nucleare, contributii ale organismelor internationale si ale operatorilor economici si încasări din alte surse, conform prevederilor legale."

8. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - Salarizarea presedintelui si a personalului CNCAN se face potrivit legislatiei în domeniul salarizării personalului bugetar."

9. Anexa nr. 1 „Structura organizatorică a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare (CNCAN)" la regulament se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 27 ianuarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor

Nucleare, Vajda Borbâla

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 9 decembrie 2009.

Nr. 1.535.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la regulament)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare (CNCAN)

 

            Total posturi: 103, cu exceptia presedintelui

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a sectiilor si compartimentelor de anestezie si terapie intensivă din unitătile sanitare

 

Având în vedere:

- prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Referatul de aprobare al Directiei planificarea sistemului sanitar si politici salariale nr. A.V. 1.806 din 25 noiembrie 2009, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea

Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii, interimar, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a sectiilor si compartimentelor de anestezie si terapie intensivă din unitătile sanitare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile implicate din cadrul Ministerului Sănătătii, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, precum si conducerea unitătilor sanitare implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sanatatn, interimar,

Cristian- Anton Irimie,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2009.

Nr. 1.500.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a sectiilor si compartimentelor de anestezie si terapie intensivă din unitătile sanitare

 

Art. 1. -în sensul prezentului ordin, prin sintagma anestezie si terapie intensivă, denumită în continuare ATI, se întelege specialitatea medicală care asigură:

a) conditiile necesare pentru desfăsurarea actului chirurgical, îngrijirea perioperatorie si terapia durerii, alte proceduri diagnostice si/sau terapeutice, prin mijloace farmacologice si tehnice specifice;

b) suportul indispensabil pacientului critic pentru evaluarea si tratamentul disfunctiilor si/sau leziunilor acute de organ care amenintă viata.

Art. 2. - Terapia intensivă cuprinde: diagnosticul, prevenirea si tratamentul tuturor insuficientelor acute ale functiilor vitale. Măsurile specifice de tratament se adresează pacientilor cărora le este amenintată imediat viata.

Art. 3. - (1) Activitatea de anestezie si terapie intensivă este desfăsurată de o echipă medicală complexă, formată din: medici, asistente, personal auxiliar sanitar si alte categorii de personal pregătit si autorizat, conform reglementărilor în vigoare.

(2) Activitatea de ATI se poate desfăsura:

a) în spital:

- în blocul operator: în sala de operatie si în sala de preanestezie;

- în afara sălii de operatie;

- în componenta cu paturi a sectiei/compartimentului ATI situată într-un amplasament definit si destinat exclusiv acestei activităti;

b) în ambulatoriu: consult preanestezie si terapia durerii.

(3) Activitatea de ATI în afara sălii de operatie se referă la asigurarea conditiilor necesare desfăsurării unor manevre diagnostice si/sau terapeutice nonchirurgicale ce necesită anestezie si care se desfăsoară în:

a) laboratorul de radiologie si imagistică medicală (unitatea de tomografie computerizată, angiografie, RMN etc);

b) laboratoare/compartimente de explorări functionale (cardiorespiratorii, a functiilor digestive);

c) alte structuri în care se justifică.

Art. 4. - Sectiile/Compartimentele ATI se organizează si functionează numai în unităti sanitare cu paturi care furnizează servicii medicale spitalicesti, în conditiile legii.

Art. 5. - (1) În unitătile sanitare publice sau private, aprobate/avizate după caz, care furnizează servicii în regim de spitalizare de zi si investighează/tratează pacienti care necesită administrarea oricărei forme de anestezie, alta decât anestezia locală prin infiltratie, se vor organiza minimum un post de lucru de anestezie, precum si un salon de supraveghere postanestezică, denumit în continuare SPA.

(2) Baremul minim care trebuie îndeplinit pentru organizarea postului de lucru de anestezie si a salonului SPA este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 6. - (1) Sectiile/compartimentele ATI din unitătile sanitare cu paturi functionează în spatii special destinate si amenajate, care să permită izolarea eficientă a componentei cu paturi a sectiei - de restul circuitelor -, inclusiv de unitatea primire urgente, blocul operator, unitatea de transfuzie sanguină sau statia centrală de sterilizare.

(2) În situatia în care unitatea sanitară cu paturi este multipavilionară, iar sectiile de profil chirurgical functionează în pavilioane diferite sau unul dintre profilele chirurgicale functionează în clădire diferită de clădirea în care este organizată sectia ATI, se pot organiza compartimente ATI în clădirea în care functionează sectia/sectiile de profil chirurgical respective.

(3) Compartimentele prevăzute la alin. (2) vor fi cuprinse în cadrul sectiei ATI a spitalului, cu utilizarea comună a personalului, si vor fi coordonate din punct de vedere profesional de către medicul de specialitate ATI delegat de către seful sectiei ATI a spitalului.

(4) În situatii speciale, compartimentele prevăzute la alin. (2) pot fi cuprinse ca compartimente distincte la adresa respectivă, dacă clădirile nu functionează în aceeasi curte si conducerea sectiei ATI a spitalului apreciază că nu este functională includerea acestui compartiment în structura sectiei ATI, situatie în care coordonarea profesională a compartimentului va fi asigurată de către medicul specialist/primar ATI încadrat, cu cel mai înalt grad de pregătire, si se va subordona directorului medical al unitătii sanitare cu personalitate juridică.

(5) În situatia în care într-o unitate sanitară nu se justifică un număr de paturi ATI, care să se constituie într-o sectie ATI (minimum 15 paturi), se vor organiza compartimente ATI cu numărul de paturi necesare unitătii respective, care vor fi coordonate de medicul de specialitate ATI cu cel mai înalt grad profesional, desemnat de către conducerea unitătii.

Art. 7. - Structura generală a sectiei/compartimentului de ATI are două componente:

1. Posturi de lucru de anestezie

2. Componenta cu paturi, denumită în continuare CP, formată din:

a) paturi de terapie intensivă, denumite în continuare 77;

b) paturi de terapie intermediară/îngrijire postoperatorie, denumite în continuare TIIP;

c) paturi de supraveghere postanestezică - SPA, în functie de posibilitătile si necesitătile locale, destinate pacientilor care necesită supraveghere de scurtă durată (ore).

Art. 8. - (1) Postul de lucru de anestezie este locul unde pacientul beneficiază de anestezie generală, locoregională sau sedare efectuată sub responsabilitatea unui medic în specialitatea ATI.

(2) Posturile de lucru de anestezie se organizează în:

a) blocul operator: sălile de operatii, sălile de preanestezie;

b) laboratorul de radiologie si imagistica medicală: unitatea de tomografie computerizată, angiografie, RMN si altele asemenea;

c) laboratoarele/compartimentele de explorări functionale: cardiorespiratorii, a functiilor digestive;

d) alte structuri din cadrul unitătii sanitare unde este necesară administrarea oricărei forme de anestezie.

(3) Postul de lucru de anestezie se organizează cu respectarea baremului minim prevăzut în anexa nr. 1, astfel :

a) în blocul operator: în sala de operatie si sala de preanestezie, fiind destinat asigurării anesteziei si terapiei intensive necesare desfăsurării interventiilor chirurgicale, si poate cuprinde dotări specifice adaptate profilului chirurgical respectiv;

b) în afara sălii de operatie, fiind destinat asigurării conditiilor desfăsurării unor manevre diagnostice si/sau terapeutice nonchirurgicale ce necesită anestezie: laboratoarele de radiologie si imagistică si imagistică (unitatea de tomografie computerizată, angiografie, RMN etc), precum si laboratoare/ compartimente de explorări functionale (cardiorespiratorii, a functiilor digestive), alte structuri în care se justifică.

Art. 9. - Componenta cu paturi (CP) este destinată:

a) supravegherii si tratamentului postoperator/postanestezic al pacientilor cu evolutie normală;

b) îngrijirii pacientilor care necesită supraveghere continuă pentru riscul de dezechilibru al functiilor vitale;

c) îngrijirii pacientilor care necesită terapie intensivă mono-sau pluriorganică (protezare respiratorie avansată, monitorizare invazivă, protezare mecanică circulatorie, terapie de substitutie a functiei renale sau hepatice acut afectată etc);

d) pacientilor care necesită terapia durerii acute;

e) pacientilor cu moarte cerebrală potentiali donatori de organe.

Art. 10. - (1) Terapia Intensivă (TI) reprezintă nivelul cel mai ridicat de îngrijire dintr-o unitate sanitară cu paturi. Este partea distinctă din cadrul componentei cu paturi a sectiei/ compartimentului ATI, destinată preluării, monitorizării, tratamentului si îngrijirii pacientilor care prezintă deja sau sunt susceptibili de a dezvolta insuficiente organice acute multiple: cardiocirculatorie, respiratorie, renală etc, care amenintă prognosticul vital.

(2) Pacientii îngrijiti în TI necesită o îngrijire specializată si utilizarea prelungită a metodelor de supleere a acestor functii si organe precum: suport hemodinamic, suport ventilator, epurare extrarenală etc.

(3) Criteriile de internare/admisie si triaj al sectiilor în TI sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(4) În sectiile/compartimentele ATI se vor organiza minimum 6 paturi de terapie intensivă (TI).

(5) Dotarea minimă a unui pat de terapie intensivă si echipamentul minim necesar TI sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(6) TI poate fi multifunctională (pacienti cu patologie chirurgicală/pacienti cu patologie medicală) sau poate fi specializată (chirurgie cardiacă si/sau vasculară, hepatică, transplant de organe solide, neurochirurgie etc).

(7) Medicul sef al sectiei ATI sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia ori medicul de gardă din sectia ATI este responsabil de triajul corect, admisia/internarea si transferul/ externarea din această unitate, precum si de stabilirea limitelor exacte ale îngrijirii posibile în TI, în functie de necesitătile spitalului, calificarea colectivului medical si disponibilitătile tehnice.

(8) Unitătile sanitare private cu paturi care furnizează servicii medicale spitalicesti si acordă servicii chirurgicale în domeniul chirurgiei cardiace si/sau vasculare (altul decât chirurgia vaselor periferice), chirurgiei hepatice, transplantului de organe solide, neurochirurgie sau orice tip de servicii chirurgicale, care necesită urmărirea continuă a pacientului în perioada postoperatorie mai mult de 48 de ore, au obligatia de a avea componenta cu paturi de TI, organizată si dotată în conformitate cu prevederile anexei nr. 3.

Art. 11. - (1) Terapia intermediară/îngrijirea postoperatorie (TIIP) reprezintă partea distinctă din cadrul componentei cu paturi (CP) a sectiei/compartimentului ATI, destinată pacientilor care necesită îngrijire postoperatorie adecvată, precum si acelora care necesită terapie intermediară.

(2) TIIP prevăzută la alin. (1) reprezintă supravegherea medicală continuă a bolnavilor pentru că:

a) starea bolnavilor se poate complica cu insuficiente organice acute multiple;

b) starea pacientului după trecerea printr-o asemenea conditie patologică este încă prea gravă sau prea instabilă pentru a fi transferat în sectia cu paturi de unde provine.

(3) TIIP poate fi multifunctională (pacienti cu patologie chirurgicală/pacienti cu patologie medicală) sau poate fi specializată (chirurgie cardiacă si/sau vasculară, hepatică, transplant de organe solide, neurochirurgie etc).

(4) Criteriile de internare/admisie si triajul pacientilor în TIIP sunt prevăzute în anexa nr. 4.

(5) Dotarea minimă a unui pat de terapie intermediară/ îngrijirea postoperatorie si echipamentul minim necesar TIIP sunt prevăzute în anexa nr. 5.

(6) Deoarece TIIP functionează integrat în cadrul sectiei ATI, TIIP trebuie să aibă un număr suficient de paturi pentru a putea primi pacientii din TI sau din celelalte sectii ale spitalului.

(7) Medicul sef al sectiei ATI sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia ori medicul de gardă din sectia ATI este responsabil de triajul corect, admisia/internarea si transferul/ externarea din acea unitate, precum si de stabilirea limitelor exacte ale îngrijirii posibile în TIIP, în functie de necesitătile spitalului, calificarea colectivului medical si disponibilitătile tehnice.

(8) Unitătile sanitare private cu paturi care furnizează servicii medicale si care acordă servicii chirurgicale ce necesită urmărirea continuă a pacientului în perioada postoperatorie mai mult de 24 de ore au obligatia de a avea componenta de TIIP, organizată si dotată în conformitate cu prevederile anexei nr. 5.

Art. 12. - (1) Supravegherea postanestezică (SPA) reprezintă partea distinctă din cadrul componentei cu paturi (CP) a sectiei/compartimentului ATI, destinată pacientilor care necesită supraveghere de scurtă durată, până la epuizarea efectelor anesteziei (după interventii chirurgicale de mică amploare ori manevre diagnostice si/sau terapeutice care necesită orice tip de anestezie, cu exceptia anesteziei locale prin infiltratie).

(2) SPA se poate organiza în spitale în următoarele situatii:

a) TIIP nu poate face fată numărului mare de interventii chirurgicale (mici/mijlocii);

b) amploarea interventiilor chirurgicale nu justifică înfiintarea unei TIIP: structurile sanitare care oferă servicii spitalicesti în regim de spitalizare de zi, publice sau private.

(3) Sectiile/Compartimentele ATI a căror activitate nu justifică existenta a 6 paturi de TI (unele spitale chirurgicale monoprofil sau spitale mici, în care în mod obisnuit există un risc scăzut ca pacientii să întrunească criteriile de admisie în terapie intensivă) vor avea în structură doar posturi de anestezie si paturi de TIIP pentru a fi clasificate în categoria a III-a de competentă bazală.

Art. 13. - Sectiile de ATI se clasifică, în functie de complexitatea activitătii desfăsurate, în 3 categorii după cum urmează:

a) sectiile ATI categoria a III-a: nivel de competentă bazală;

b) sectiile ATI categoria a II-a: nivel de competentă medie;

c) sectiile ATI categoria I: nivel de competentă extinsă.

Art. 14. - (1) Sectiile ATI categoria a III-a au în componentă:

a) posturi de lucru de anestezie;

b) paturi de terapie intermediară/îngrijire postoperatorie (TIIP);

c) paturi de supraveghere postanestezică (SPA), optional.

(2) Sectiile ATI de categoria a III-a au posibilităti limitate de asigurare a unei îngrijiri de terapie intensivă de lungă durată si acordă servicii medicale de profil în specialitătile din structura organizatorică aprobată, a unitătii sanitare respective, inclusiv în cazul urgentelor, precum si stabilizarea initială a pacientilor critici medicali si chirurgicali.

(3) Sectiile ATI de categoria a III-a sunt obligate să încheie protocoale de colaborare cu alte unităti sanitare cu paturi care au sectii ATI de categoria a II-a sau I, pentru transferul pacientilor critici.

(4) După caz, în sectiile ATI de categoria a III-a se pot desfăsura activităti de învătământ.

Art. 15. - (1) Sectiile ATI categoria a II-a au în componentă:

a) posturi de lucru de anestezie;

b) paturi de terapie intensivă (TI);

c) paturi de terapie intermediară/îngrijire postoperatorie (TIIP);

d) paturi de supraveghere postanestezică (SPA), optional.

(2) Sectiile ATI de categoria a II-a asigură servicii medicale complete de profil pentru pacientul critic medical sau chirurgical, cu următoarele exceptii: chirurgie cardiovasculară, neurochirurgie majoră, transplant de organe, politraumă, chirurgie hepatică majoră, marii arsi.

(3) Sectiile ATI de categoria a II-a sunt obligate să încheie protocoale de colaborare cu alte unităti sanitare cu paturi care au sectii ATI de categoria I, pentru transferul pacientilor critici de: chirurgie cardiovasculară, neurochirurgie majoră, transplant de organe, politraumă, chirurgie hepatică majoră, marii arsi.

(4) În sectiile ATI de categoria II-a se pot desfăsura activităti de învătământ.

Art. 16. - (1) Sectiile ATI de categoria I au în componentă:

a) posturi de lucru de anestezie;

b) paturi de terapie intensivă (TI);

c) paturi de terapie intermediară/îngrijire postoperatorie (TIIP);

d) paturi de supraveghere postanestezică (SPA), optional.

(2) Sectiile ATI de categoria I asigură servicii medicale complete de profil pentru pacientul critic medical sau chirurgical, inclusiv pentru următoarele situatii: chirurgie cardiovasculară, neurochirurgie majoră, transplant de organe, politraumă, chirurgie hepatică majoră, marii arsi.

(3) Pentru a asigura servicii medicale complete de profil, în regim continuu, sectiile ATI de categoria I au permanent echipamente, echipe de medici si asistente instruite în fiecare dintre domeniile respective, precum si servicii speciale de suport, după caz: asistare circulatorie, circulatie extracorporeală, epurare extrarenală, epurare hepatică.

(4) În sectiile ATI de categoria I se pot desfăsura activităti de învătământ.

Art. 17. - Încadrarea sectiilor ATI existente în unitătile sanitare cu paturi, inclusiv în spitalele de pediatrie, în una dintre cele 3 categorii prevăzute în prezentul regulament se face pe baza evaluării potrivit prevederilor anexei nr. 6.

Art. 18. - (1) Compartimentele/Sectiile de terapie intensivă deja existente, care îndeplinesc conditiile stabilite prin prezentul ordin referitoare la componenta de terapie intensivă, respectiv:

a) sunt coordonate si deservite de medici specialisti/primari ATI sau medici specialisti/primari confirmati în una dintre specialitătile medicale clinice, cu atestat în terapie intensivă;

b) detin spatiu propriu;

c) au dotare corespunzătoare,

îsi mentin în continuare denumirea de sectii/compartimente de terapie intensivă.

(2) Compartimentele de terapie intensivă deja existente, aprobate în structura organizatorică a unitătilor sanitare cu paturi, care îngrijesc pacienti cu o singură disfunctie/insuficientă viscerală, legată de o singură specialitate (cardiologie, neurologie, gastroenterologie, nefrologie, diabet etc.) si care nu îndeplinesc conditiile prevăzute în prezentul ordin, nu au competentă să desfăsoare activitate specifică de terapie intensivă si nu mai pot purta denumirea de terapie intensivă.

(3) Unitătile sanitare care au în structură compartimentele prevăzute la alin. (2) sunt obligate ca în termen de 90 de zile de ia data intrării în vigoare a dispozitiilor prezentului ordin să solicite Ministerului Sănătătii modificarea structurii organizatorice, unitatea putând nominaliza un număr de paturi destinate terapiei acute în specialitatea respectivă (cardiologie, neurologie, gastroenterologie, nefrologie, diabet etc).

(4) Compartimentele prevăzute la alin. (2) sunt obligate să încheie protocoale cu o sectie ATI care să preia pacientii în situatia când suferinta acestora se agravează, necesitând suport ventilator avansat si/sau dezvoltând suferintă organică multiplă.

Art. 19. - Sectiile de neonatologie au particularităti proprii, se organizează si functionează conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 20. - Numărul paturilor de ATI din cadrul unei unităti sanitare cu paturi este între 6%-10% din numărul total al paturilor din sectiile care îngrijesc pacienti cu suferinte acute.

Art. 21. - Evaluarea sectiilor/compartimentelor ATI se face în conformitate cu prevederile anexei nr. 6.

Art. 22. - Organizarea si functionarea sectiilor ATI

(1) Sectia ATI este condusă de către un medic sef de sectie, care are în principal următoarele atributii:

a) coordonează întreaga activitate a sectiei din punct de vedere medical, administrativ si educational;

b) se implică direct în îngrijirea pacientilor din sectie (în sala de operatie si în compartimentul cu paturi);


c) răspunde de elaborarea, adoptarea si actualizarea protocoalelor si procedurilor terapeutice specifice;

d) coordonează activitatea de educatie medicală continuă a personalului medical;

e) răspunde de asigurarea calitătii actului medical;

f) asigură direct sau printr-un înlocuitor de drept continuitatea conducerii sectiei, 24 de ore pe zi 7 zile pe săptămână, pentru probleme medicale si/sau administrative;

g) repartizează medicii sectiei pe sectoare de activitate: săli de operatie, săli de investigatii, componenta cu paturi(TI, TIIP, SPA), circulatie extracorporeală etc;

h) desemnează medici responsabili de un anumit sector de activitate al sectiei (anestezie, terapie intensivă, terapie intermediară etc), după caz;

i) întocmeste referate de necesitate privitoare la medicamentele, materialele, dispozitivele medicale, aparatura necesară sectiei, precum si cu privire la întretinerea si repararea acestora;

j) în sectiile clinice, răspunde si coordonează activitatea medicală din cadrul procesului de învătământ care se desfăsoară la nivelul sectiei;

k) propune calificativele anuale, premiile si salariile de merit pentru personalul din subordine;

l) propune conducerii spitalului sanctionarea administrativă a personalului din subordine;

m) face parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din sectie;

n) participă activ la activitatea din cadrul societătii academice de profil: Societatea Româna de Anestezie si Terapie Intensivă (SRATI) la nivel national sau local si, eventual, în societătile academice de profil internationale;

o) participă la programele de educatie medicală continuă în domeniul ATI (la nivel national si/sau international);

p) participă activ la evaluarea utilizării adecvate a resurselor sectiei ATI în spital.

(2) Asistenta-sefă a sectiei ATI se subordonează direct medicului sef de sectie, coordonează întreaga activitate a personalului implicat direct în îngrijirea pacientilor si are în principal următoarele atributii:

a) răspunde de calitatea îngrijirilor acordate pacientilor de către personalul din subordine;

b) răspunde de educatia medicală continuă a personalului din subordine;

c) participă la programele de educatie medicală continuă;

d) organizează echipele de lucru (asistente medicale, infirmiere, brancardieri, fiziokinetoterapeuti/kinetoterapeuti etc.) si întocmeste graficul pe ture, în vederea asigurării continuitătii asistentei medicale;

e) verifică respectarea programului de lucru de către personalul din subordine si întocmeste lunar foaia colectivă de prezentă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

f) supraveghează corectitudinea aplicării manevrelor terapeutice de către personalul subordonat direct;

g) coordonează activitatea de întretinere a aparaturii medicale si a echipamentelor informatice din dotare;

h) coordonează si răspunde de activitatea de mentinere a curăteniei, asepsiei si antisepsiei, precum si a dezinfectiei si dezinsectiei;

i) propune medicului sef de sectie sanctionarea administrativă a personalului din subordine;

j) face parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de asistente, infirmiere, brancardieri etc. din sectie;

k) răspunde de corectitudinea raportărilor efectuate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

1) verifică si completează zilnic stocul obligatoriu de medicamente si materiale necesare desfăsurării activitătii specifice sectiei.

(3) Medicii specialisti/primari din sectia/compartimentul ATI au în principal următoarele atributii:

a) asigură îngrijirea perioperatorie a pacientilor chirurgicali (examen preanestezic si pregătirea preoperatorie specifică, administrarea anesteziei si terapia intensivă intraoperatorie, urmărirea postanestezică) în conformitate cu protocoalele recomandate de SRATI si adoptate de sectie;

b) completează fisa de anestezie, care trebuie să cuprindă toate datele îngrijirii perioperatorii, inclusiv consumul de medicamente si materiale;

c) verifică aparatura înaintea utilizării, iar orice incident sau accident legat de functionarea aparaturii trebuie semnalat în scris administratiei spitalului;

d) examinează pacientii din sectia cu paturi ori de câte ori este nevoie, dar cei putin de două ori pe zi;

e) la internarea sau transferul pacientilor în sectiile ATI, medicul ATI de salon sau de gardă completează toate evidentele primare necesare, care contin obligatoriu cel putin: datele personale esentiale ale pacientului, diagnosticul principal si bolile asociate, motivul internării sau transferului în sectia ATI si consemnează starea prezentă. Foaia de observatie clinică întocmită de sectia care transferă pacientul în sectia ATI va rămâne în sectia ATI până la retransferul pacientului în sectia de origine;

f) consemnează în foaia de observatie toate recomandările terapeutice necesare pacientilor internati în sectie;

g) consemnează zilnic în foaia de observatie: evolutia, medicatia administrată, manevrele diagnostice si terapeutice, parametrii de monitorizare, rezultatele diverselor analize de laborator, precum si materialele consumabile folosite;

h) solicită si consemnează în foaia de observatie clinică efectuarea consulturilor interdisciplinare, ori de câte ori evolutia cazului o impune;

i) au obligatia să efectueze gărzi conform programării si normelor în vigoare;

j) participă la formele de educatie medicală continuă (la nivel local, national, international);

k) participă activ la activitatea din cadrul societătii academice de profil (SRATI).

(4) Medicii rezidenti ATI au competente limitate, desfăsurându-si activitatea în limita nivelului lor de pregătire.

(5) Asistentii medicali din sectiile ATI au în principal următoarele atributii:

a) asigură asistenta medicală specifică, în limita competentelor;

b) verifică aparatura înaintea utilizării, iar orice incident sau accident legat de functionarea aparaturii trebuie semnalat imediat medicului ATI;

c) respectă programul de ture aprobat al sectiei;

d) consemnează zilnic în foaia de observatie clinică, în limita competentelor, evolutia, medicatia administrată, manevrele diagnostice si terapeutice, parametrii de monitorizare, rezultatele diverselor analize de laborator, precum si materialele consumabile folosite;

e) înregistrează si raportează, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, datele care reflectă activitatea desfăsurată la nivelul sectiei;

f) participă la formele de educatie medicală continuă specifică asistentilor (local, national, international);

g) participă la instruirile cu privire la efectuarea unor tehnici speciale: epurare extrarenală, urmărirea balonului de contrapulsatie, monitorizarea presiunii intracraniene, precum si altele asemenea.

Art. 23. - (1) Medicii de alte specialităti care au transferat pacienti în sectia ATI sunt obligati să răspundă ori de câte ori este nevoie solicitărilor medicului curant ATI de a vizita pacientii respectivi.


(2) Medicii de specialitate solicitati pentru consulturi interdisciplinare sunt obligati să răspundă solicitării în cel mai scurt timp posibil si să consemneze consultul si recomandările în foaia de observatie clinică.

(3) În cazul unor divergente de opinii, se efectuează un consult la care participă medicul sef de sectie ATI si medicul sef al sectiei din care provine medicul solicitat, care vor hotărî de comun acord conduita terapeutică adecvată.

Art. 24. - (1) În sectiile ATI care au paturi de terapie intensivă, respectiv sectiile ATI categoria I si a II-a, este necesar un număr de minimum 2 medici de gardă, un medic pentru asigurarea asistentei medicale la paturi si un medic pentru asigurarea activitătii de anestezie.

(2) În sectiile în care paturile de TI împreună cu paturile de TIIP depăsesc 30 de paturi sunt necesare minimum 3 linii de gardă (pentru sectiile ATI, una care asigură serviciile de anestezie si două pentru asigurarea asistentei medicale la paturile din sectie) si două linii de gardă pentru sectiile de terapie intensivă (pentru asigurarea asistentei medicale la paturile din sectie).

Art. 25. - În sectiile/compartimentele ATI pot fi angajate următoarele categorii de personal (anexa nr. 7):

a) medici în specialitatea ATI;

b) asistenti medicali;

c) psiholog;

d) infirmiere;

e) brancardieri; f)fiziokinetoterapeuti/kinetoterapeuti;

g) ingineri sau tehnicieni întretinere aparatură medicală; h) operatori calculatoare; i) statistician medical sau registrator; j) îngrijitoare; k) secretară, după caz.

Art. 26. - A ctivitatea în cadrul sectiilor/compartimentelor ATI trebuie să respecte cel putin următoarele cerinte:

a) evaluarea personalizată a fiecărui pacient în parte de către echipa de medici si asistenti, atât la admisia, cât si la externarea din sectie;

b) la prezentarea în sectie pacientul să fie însotit de toate documentele medicale (foaie de observatie unică, analize, radiografii etc);

c) rudele pacientului si medicul curant să fie imediat informati în legătură cu transferul pacientului;

d) afisarea la loc vizibil a listei echipei de gardă la nivelul sectiei, precum si a spitalului;

e) întocmirea si completarea la zi a unei fise de întretinere pentru fiecare aparat, pe care sunt înregistrate data reparatiei si a controlului tehnic;

f) existenta unui spatiu distinct, propriu, pentru depozitarea medicamentelor si materialelor necesare asigurării activitătii de urgentă specifică. Medicamentele cu regim de stupefiante să fie păstrate în conditii speciale, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 27. - Internarea/Admisia în sectia/compartimentul ATI se efectuează după cum urmează:

1. internarea/admisia pacientilor în sectiile/compartimentele ATI se face la propunerea medicilor din sectia ATI sau la propunerea medicilor din alte sectii, cu acordul medicului sef de sectie ATI ori, după caz, al înlocuitorului de drept al acestuia sau al medicului de gardă din sectia ATI;

2. decizia de internare/admisie în TI se bazează pe criteriile de prioritate, diagnostic si pe parametrii obiectivi (anexa nr. 2);

3. decizia de internare/admisie în TIIP se bazează pe criterii clinice si paraclinice (anexa nr. 4);

4. criteriile de mutare a pacientului în interiorul sectiei ATI din TI în TIIP sunt similare cu criteriile de internare/admisie în TIIP: când acestea sunt îndeplinite, pacientul va fi transferat la acel nivel la propunerea medicului curant ATI, cu acordul medicului sef de sectie ATI sau, după caz, al înlocuitorului de drept al acestuia ori al medicului de gardă din sectia ATI;

5. internarea/admisia pacientilor internati, pe paturile destinate pentru terapia acută monospecialitate din sectiile de profilul respectiv, în sectiile/compartimentele ATI, se face atunci când pacientul necesită mai mult decât terapia specializată a suferintei acute a unui organ si se impune: fie monitorizarea invazivă cu scop terapeutic complex, fie protezarea unei functii vitale (suport ventilator avansat), fie suferinta a devenit pluriorganică si pune în pericol imediat viata pacientului. Transferul se face, după caz, cu acordul medicului de salon ATI, al medicului sef de sectie ATI/Înlocuitorului de drept sau al medicului de gardă ATI;

6. pacientii cu disfunctii vitale sunt internati/admisi cât mai rapid posibil în terapie intensivă pentru a beneficia la maximum de posibilitătile speciale ale sectiei. În aceste conditii pacientul poate fi internat direct în terapie intensivă (din UPU/CPU) sau transferat din orice sectie a spitalului la solicitarea medicului curant sau a sefului sectiei respective;

7. În situatiile de internare/admisie, dacă există conflict de opinii, decizia va fi luată de directorul medical al unitătii sau, în absenta acestuia, de către înlocuitorul de drept al acestuia si este necesară informarea comisiei de etică a spitalului;

8. nu pot fi internati în sectia/compartimentul ATI pacientii care declară în scris că nu doresc aceasta;

9. nu pot fi utilizate pentru decizia de internare/admisie în TI scorurile de severitate (de exemplu: APACHE sau SAPS ) care estimează mortalitatea intraspitalicească a unor grupuri de pacienti;

10. sectiile/compartimentele ATI trebuie să dispună de mijloace adecvate pentru transportul intraspitalicesc al pacientilor critici în conditii de maximă securitate: (brancard special dotat cu butelie de oxigen, ventilator de transport, monitor de transport, suport pentru perfuzii/seringi automate si pompe de perfuzie).

Art. 28. - Transferul/Externarea din sectia/compartimentul ATI se efectuează după cum urmează:

1. transferul/externarea din sectia/compartimentul ATI al/a pacientului care nu mai necesită terapie de specialitate ATI în orice altă sectie se face la propunerea medicului ATI curant, cu acordul sefului de sectie ATI sau, după caz, al înlocuitorului de drept al acestuia ori al medicului de gardă din sectia ATI, după anuntarea prealabilă a medicului curant din sectia din care provine pacientul, cu acordul sefului sectiei respective sau, după caz, al înlocuitorului de drept al acestuia ori al medicului de gardă din sectia respectivă;

2. decizia de transfer/externare din sectia/compartimentul ATI (TI si TIIP) se bazează pe criteriile cuprinse în anexa nr. 8;

3. În situatiile de transfer/externare, dacă există conflict de opinii, decizia va fi luată de directorul medical al unitătii sau, în absenta acestuia.de către înlocuitorul de drept al acestuia si este necesară informarea comisiei de etică a spitalului.

Art. 29. - (1) Pentru eficientizarea calitătii îngrijirii medicale si optimizarea cheltuielii resurselor, fiecare sectie/compartiment ATI are obligatia să îsi evalueze de cel putin două ori pe an performantele si să prezinte datele respective consiliului medical, administratiei spitalului si Ministerului Sănătătii - Directia generală sănătate publică, asistentă medicală si programe.

(2) Evaluarea se face pe baza criteriilor specifice, prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 30. - Caracteristicile structurale, arhitecturale si tehnice ale sectiei ATI sunt prevăzute în anexa nr. 9.

Art. 31. - Orice mod de organizare si functionare a sectiilor/compartimentelor ATI, care nu se încadrează în prevederile prezentului regulament, se aprobă de către conducerea Ministerului Sănătătii, cu avizul comisiei de specialitate ATI a Ministerului Sănătătii.


 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

BAREMUL MINIM

care trebuie îndeplinit pentru organizarea postului de lucru de anestezie si salonului SPA

 

I. Post de lucru de anestezie în blocul operator (sălile de operatie si de preanestezie)

A. Echipamente, aparatură medicală si materiale sanitare necesare anesteziei-terapiei intensive în sala de operatie si de preanestezie

A.1. Echipamente generale necesare anesteziei-terapiei intensive intraoperatorii

a) Prize

Prizele de gaze medicinale destinate anesteziei-terapiei intensive într-o sală de operatie trebuie să fie de minimum:

- 2 prize de oxigen;

- 2 prize de aspiratie (vid);

- o priză de aer comprimat medicinal;

- după caz: o priză de N20.

Prizele de gaze medicinale sunt grupate pe un tablou specific pe perete sau pe un brat suspendat. Se recomandă prize rapide cu forme si culori diferite, inscriptionate.

Presiunea de gaz trebuie să fie de 3,5 ± 0,7 bar (350 ± 70 kPa) si depresiunea aspiratiei de 0,6 ± 0,1 bar (60± 10 kPa).

Schema de distributie a gazelor trebuie afisată în blocul operator.

Medicul anestezist trebuie să cunoască localizarea manometrelor si circuitelor de alimentare cu gaze medicinale.

Prizele de curent electric (230 V ± 15%) trebuie alimentate de două circuite diferite. Numărul prizelor trebuie adaptat numărului de aparate susceptibile să fie utilizate.

În caz de întrerupere accidentală a alimentării cu gaze medicinale si/sau cu electricitate, trebuie să existe sisteme sau proceduri care să permită continuarea interventiei chirurgicale fără prejudicii pentru pacient.

b) Mijloace de telecomunicatie între postul de anestezie si componenta cu paturi (CP) a sectiei ATI (TI, TIIP, SPA)

Toate posturile de anestezie trebuie să dispună de telefon si/sau interfon si/sau sonerie de alarmă, care să permită comunicarea de urgentă cu componenta cu paturi a sectiei ATI si/sau cu alte posturi de anestezie. Telefoanele mobile nu sunt recomandate din cauza posibilelor interferente electromagnetice cu aparatură electronică folosită (aparat de ventilatie mecanică, monitor etc).

c) Podea antistatică

d) Sisteme antipoluare

Încăperile unde se practică anestezie generală trebuie echipate cu dispozitive care să asigure evacuarea gazelor si vaporilor anestezici pentru limitarea concentratiei lor în aerul din respectiva încăpere.

Se recomandă utilizarea sistemelor antipoluare care evacuează în exterior protoxidul de azot si vaporii de anestezice volatile (care sunt evacuate prin valvele sistemului anestezic si ale ventilatorului).

Cartusele absorbante retin vaporii anestezicelor volatile, dar nu si protoxidul de azot.

Sistemele antipoluare active sau pasive necesită verificarea lor înaintea punerii în functiune. Sistemele antipoluare improvizate sunt prohibite.

Evacuarea activă nu trebuie să folosească sursa de vid destinată aspiratoarelor. Avându-se în vedere dificultătile instalării sistemelor antipoluare în locurile deja existente, aceste dispozitii se aplică în primul rând sălilor care vor fi construite sau care sunt reabilitate.

Locurile existente trebuie să beneficieze de o ventilatie cu aer proaspăt cel putin 15 volume pe oră.

A.2. Echipamente, aparatură medicală si materiale sanitare specifice, necesare anesteziei-terapiei intensive intraoperatorii

a) Aparat de anestezie

Aparatul de anestezie face obiectul unor reglementări specifice (aparat bazai, aparat de performantă medie, aparat de performantă înaltă) în functie de specificul chirurgiei practicate.

b) Aparatură medicală pentru supravegherea pacientului si a aparatului de anestezie

Sistemele de urmărire (monitorizare) a pacientului si a aparatului de anestezie sunt diferentiate în functie de complexitatea chirurgiei practicate în concordantă cu nivelul aparatului de anestezie.

Baremul minim pe care trebuie să îl îndeplinească orice post de anestezie în materie de monitorizare a functiilor vitale si a aparatului de anestezie: electrocardioscop, puls oximetru, presiune arterială noninvazivă, temperatură, debitmetre pentru oxigen, aer, N20, capnograf, analizor de vapori anestezici, măsurarea si afisarea concentratiei inspiratorii de oxigen, volum curent, frecventă, volum minut, presiune în căile aeriene, alarme.

c) Echipamente si materiale sanitare necesare accesului căilor aeriene si oxigenoterapiei

Toate posturile de anestezie trebuie să dispună de material necesar mentinerii libertătii căilor aeriene, intubatiei endotraheale si insuflării manuale de oxigen. Materialele necesare pentru intubatia dificilă pot fi comune pentru un ansamblu de posturi de anestezie.

d) Echipamente pentru aspiratie

Toate posturile de anestezie trebuie echipate cu un dispozitiv de aspiratie independent de cel utilizat de operator. Un al doilea regulator de vid trebuie să fie disponibil pentru aspiratia continuă cu depresiune controlată pentru un drenaj pleural.

Pentru sistemele de recuperare intraoperatorie a sângelui pierdut (ceII saver) este necesar un al treilea sistem de aspiratie.

e) Materiale sanitare necesare accesului vascular si perfuziei endovenoase

Fiecare post de anestezie trebuie să dispună de material necesar accesului vascular (catetere venoase periferice, catetere venoase centrale, catetere arteriale, perfuzoare pentru sânge si solutii, prelungitoare, robinete) si dispozitive electrice (seringi automate si/sau pompe de perfuzie) pentru administrarea continuă de medicamente ori agenti anestezici.

f) Aparatură medicală pentru încălzirea lichidelor perfuzate si infuzie rapidă

În locurile unde este necesară resuscitarea volemică si/sau transfuzia rapidă trebuie să fie disponibile sisteme de încălzire a lichidelor perfuzate si un sistem de transfuzie rapidă.

g) Aparatură medicală pentru prevenirea si tratamentul hipotermiei în sălile unde se practică chirurgie majoră trebuie să existe mijloace pentru asigurarea echilibrului termic al pacientului,

h) Materiale sanitare pentru tratamentul hipertermiei maligne

i) Aparatură medicală pentru tratamentul opririi circulatorii Fiecare post de anestezie trebuie să aibă acces la un defibrilatorîn mai putin de 5 minute,

j) Echipament de transport al pacientilor Fiecare post de anestezie trebuie să aibă acces rapid la echipamentul necesar transportului pacientului la componenta cu paturi de terapie intensivă.

În functie de starea pacientului, de tipul interventiei chirurgicale si de distanta parcursă până la componenta cu paturi a sectiei ATI, trebuie să se asigure în timpul transportului: un dispozitiv manual de ventilatie cu butelie de oxigen (sau, după caz, ventilator de transport) si monitor cu traseu ECG si oximetru de puls.

B. Spatiu pentru depozitarea materialelor de rezervă pentru anestezie-terapie intensivă

1. Un post de lucru de anestezie sau un ansamblu de posturi de lucru de anestezie trebuie să dispună de un loc pentru depozitarea medicamentelor si materialelor de primă necesitate la care echipa anestezică să aibă acces rapid. Medicamentele trebuie depozitate într-un dulap sau într-o încăpere închis/închisă cu cheie. Stupefiantele trebuie depozitate separat si securizate în conformitate cu dispozitiile legale. Medicamentele care trebuie conservate la frig trebuie depozitate într-un frigider rezervat acestora.

2. În blocurile operatorii care dispun de mai multe săli de operatie si, implicit, de mai multe posturi de lucru de anestezie grupate, materialele care sunt mai rar folosite pot fi comune, cu conditia să fie accesibile rapid în caz de nevoie.

C. Dotări de laborator pentru determinări de urgentă

Se recomandă existenta în blocul operator a posibilitătii de dozare rapidă si repetată a gazelor sanguine, echilibrului acido-bazic, electrolitilor, lactatului, Hb, glicemiei si de evaluare a coagulării.

II. Post de lucru de anestezie în afara blocului operator

1. Echipamentele, aparatura medicală si materialele sanitare vor fi adaptate tipului de anestezie practicat.

2. Echipamente generale necesare anesteziei-terapiei intensive în afara blocului operator

a) Prize

Sursele de gaze medicinale destinate anesteziei-terapiei intensive în afara blocului operator trebuie să fie de minimum:

- o sursă de oxigen

- o sursă de aspiratie (vid);

- după caz: o sursă de aer comprimat medicinal.

În cazul surselor de gaze medicinale prevăzute cu prize, acestea trebuie grupate pe un tablou specific pe perete sau pe un brat suspendat. Se recomandă prize rapide cu forme si culori diferite, inscriptionate.

Presiunea de gaz trebuie să fie de 3,5 ± 0,7 bar (350 ± 70 kPa) si depresiunea aspiratiei de -0,6 ± 0,1 bar (-60± 10 kPa)

Schema de distributie a gazelor trebuie afisată.

Medicul anestezist trebuie să cunoască localizarea manometrelor si circuitelor de alimentare cu gaze medicinale.

Prizele de curent electric (230 V ± 15%) trebuie alimentate de două circuite diferite. Numărul prizelor trebuie adaptat numărului de aparate susceptibile sa fie utilizate.

În caz de întrerupere accidentală a alimentării cu gaze medicinale si/sau cu electricitate, trebuie să existe sisteme sau proceduri care să permită continuarea interventiei chirurgicale fără prejudicii pentru pacient.

b) Mijloace de telecomunicatie între postul de lucru de anestezie si componenta cu paturi (CP) a sectiei ATI (TI, TIIP si SPA)

Toate posturile de lucru de anestezie trebuie să dispună de telefon si/sau interfon si/sau sonerie de alarmă, care să permită comunicarea de urgentă cu componenta cu paturi a sectiei ATI si/sau cu alte posturi de lucru de anestezie. Telefoanele mobile nu sunt recomandate din cauza posibilelor interferente electromagnetice cu aparatura electronică folosită (monitor etc).

c) Sisteme antipoluare

Încăperile unde se practică anestezie generală inhalatorie trebuie echipate cu dispozitive care să asigure evacuarea gazelor si vaporilor anestezici pentru limitarea concentratiei lor în aerul din respectiva încăpere, similare cu cele ale postului de anestezie din blocul operator.

3. Echipamente, aparatură medicală si materiale sanitare specifice, necesare anesteziei-terapiei intensive în afara blocului operator

a) Aparat de anestezie

În functie de specificul manevrelor diagnostice si/sau terapeutice nonchirurgicale practicate si care necesită anestezie, după caz, poate fi necesară existenta unui aparat de anestezie.

b) Aparatură medicală pentru supravegherea pacientului si, după caz, a aparatului de anestezie

Sistemele de urmărire (monitorizare) a pacientului si, după caz, a aparatului de anestezie sunt adaptate la specificul manevrelor diagnostice si/sau terapeutice nonchirurgicale practicate si care necesită anestezie.

Baremul minim pe care trebuie să îl îndeplinească orice post de lucru de anestezie în afara blocului operator în materie de monitorizare a functiilor vitale sunt: electrocardioscop, puls oximetru, presiune arterială noninvazivă, temperatură.

Baremul minim pe care trebuie să îl îndeplinească orice post de lucru de anestezie în afara blocului operator, în materie de aparat de anestezie, în cazul în care acesta este necesar, sunt: debitmetre pentru oxigen si aer, capnograf si analizor de vapori anestezici, măsurarea si afisarea concentratiei inspiratorii de oxigen, volum curent, frecventă, volum minut, presiune în căile aeriene, alarme.

c) Echipamente si materiale sanitare necesare accesului căilor aeriene si oxigenoterapiei

Toate posturile de anestezie trebuie să dispună de material necesar mentinerii libertătii căilor aeriene, intubatiei endotraheale si insuflării manuale de oxigen. Materialele necesare pentru intubatia dificilă pot fi comune pentru un ansamblu de posturi de anestezie aflate în afara blocului operator.

d) Echipamente pentru aspiratie

Toate posturile de lucru de anestezie aflate în afara blocului operator trebuie echipate cu un dispozitiv de aspiratie independent.

e) Materiale sanitare necesare accesului vascular si perfuziei endovenoase

Fiecare post de lucru de anestezie aflat în afara blocului operator trebuie să dispună de material necesar accesului vascular (catetere venoase periferice, perfuzoare pentru sânge si solutii, prelungitoare, robinete) si, după caz, dispozitive electrice (seringi automate si/sau pompe de perfuzie) pentru administrarea continuă de medicamente ori agenti anestezici.

f) Aparatură medicală pentru tratamentul opririi circulatorii

Fiecare post de lucru de anestezie aflat în afara blocului operator trebuie să aibă acces la un defibrilatorîn mai putin de 5 minute.

g) Echipament de transport al pacientilor

Fiecare post de lucru de anestezie aflat în afara blocului operator trebuie să aibă acces rapid la echipamentul necesar transportului pacientului în componenta cu paturi a sectiei ATI.

În functie de starea pacientului, tipul manevrelor diagnostice si/sau terapeutice nonchirurgicale practicate si de distanta parcursă până la componenta cu paturi a sectiei ATI sau sectia din care provine pacientul, trebuie să se asigure în timpul transportului: un dispozitiv manual de ventilatie cu butelie de oxigen (sau, după caz, ventilator de transport) si monitor cu traseu ECG si oximetru de puls.

III. Salonul cu paturi de supraveghere postanestezică (SPA)

1. Echipamentele, aparatura medicală si materialele sanitare vor fi adaptate tipului de anestezie practicat.

2. Echipamente generale necesare anesteziei-terapiei intensive în salonul cu paturi de supraveghere postanestezică - SPA

a) Prize

Sursele de gaze medicinale destinate anesteziei-terapiei intensive în SPA trebuie să fie de minimum:

- o sursă de oxigen;

- o sursă de aspiratie (vid);


- după caz: o sursă de aer comprimat medicinal.

În cazul surselor de gaze medicinale prevăzute cu prize, acestea trebuie grupate pe un tablou specific pe perete sau pe un brat suspendat. Se recomandă prize rapide cu forme si culori diferite, inscriptionate.

Presiunea de gaz trebuie să fie de 3,5 ± 0,7 bar (350 ± 70 kPa) si depresiunea aspiratiei de 0,6 ± 0,1 bar (60 ± 10 kPa)

Schema de distributie a gazelor trebuie afisată.

Medicul anestezist trebuie să cunoască localizarea manomerelorsi circuitelor de alimentare cu gaze medicinale.

Prizele de curent electric (230 V ± 15%) trebuie alimentate de două circuite diferite. Numărul prizelor trebuie adaptat numărului de aparate susceptibile să fie utilizate.

În caz de întrerupere accidentală a alimentării cu gaze medicinale si/sau cu electricitate, trebuie să existe sisteme sau proceduri care să permită continuarea interventiei chirurgicale fără prejudicii pentru pacient.

b) Mijloace de telecomunicatie între SPA si blocul operator si restul componentei cu paturi (CP) a sectiei ATI (TI si/sau TIIP)

SPA trebuie să dispună de telefon si/sau interfon si/sau sonerie de alarmă, care să permită comunicarea de urgentă cu blocul operator si restul componentei cu paturi a sectiei ATI. Telefoanele mobile nu sunt recomandate din cauza posibilelor interferente electromagnetice cu aparatura electronică folosită (aparat de ventilatie mecanică, monitor).

3. Echipamente, aparatură medicală si materiale sanitare specifice necesare

a) Aparat de ventilatie mecanică

În functie de specificul tehnicii de anestezie si al chirurgiei si/sau al manevrelor diagnostice si/sau terapeutice nonchirurgicale practicate, după caz, poate fi necesară existenta unuia sau mai multor aparate de ventilatie mecanică.

b) Aparatură medicală pentru supravegherea pacientului

Sistemele de urmărire (monitorizare) a pacientului sunt adaptate la specificul tehnicii de anestezie si al chirurgiei si/sau al manevrelor diagnostice si/sau terapeutice nonchirurgicale practicate.

Baremul minim pe care trebuie să îl îndeplinească SPA în materie de monitorizare a functiilor vitale sunt: electrocardioscop, puls oximetru, presiune arterială noninvazivă, temperatură.

Baremul minim pe care trebuie să îl îndeplinească orice SPA, în materie de aparat de ventilatie mecanică, în cazul în care acesta este necesar, este măsurarea si afisarea: concentratiei inspiratorii de oxigen, volum curent, frecventă, volum minut, presiune în căile aeriene, alarme.

c) Echipamente si materiale sanitare necesare accesului căilor aeriene si oxigenoterapiei

Toate SPA trebuie să dispună de material necesar mentinerii libertătii căilor aeriene, intubatiei endotraheale si insuflării manuale de oxigen.

d) Echipamente pentru aspiratie

Toate SPA trebuie echipate cu un dispozitiv de aspiratie independent.

e) Materiale sanitare necesare accesului vascular si perfuziei endovenoase

Fiecare SPA trebuie să dispună de material necesar accesului vascular (catetere venoase periferice, perfuzoare pentru sânge si solutii, prelungitoare, robinete) si, după caz, dispozitive electrice (seringi automate si/sau pompe de perfuzie) pentru administrarea continuă de medicamente sau agenti anestezici.

f) Aparatură medicală pentru tratamentul opririi circulatorii

Fiecare SPA trebuie să aibă acces la un defibrilator în mai putin de 5 minute.

g) Echipament de transport al pacientilor

Fiecare SPA trebuie să aibă acces rapid la echipamentul necesar transportului pacientului în blocul operator, restul componentei cu paturi de terapie intensivă sau sectia de unde provine pacientul.

În functie de starea pacientului, de specificul tehnicii de anestezie si al chirurgiei si/sau al manevrelor diagnostice si/sau terapeutice nonchirurgicale practicate si de distanta parcursă până în blocul operator, restul componentei cu paturi a sectiei ATI sau sectia din care provine pacientul, trebuie să se asigure în timpul transportului, după caz: un dispozitiv manual de ventilatie cu butelie de oxigen (sau, după caz, ventilator de transport) si monitor cu traseu ECG si oximetru de puls.

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

CRITERII

de internare/admisie si triajul pacientilor în terapie intensivă (TI)

 

1. Criterii de internare/admisie

1 .a) Criterii de prioritate

Prioritatea 1: Pacientii critici instabili care necesită tratament si/sau monitorizare care nu pot fi efectuate în afara terapiei intensive. De obicei aceste tratamente includ suport ventilator avansat, administrarea continuă de droguri vasoactive etc.

De exemplu: insuficienta respiratorie acută sau pacienti în postoperator care necesită suport ventilator mecanic si pacientii cu instabilitate hemodinamică sau soc care necesită monitorizare invazivă si/sau tratament cu medicamente vasoactive.

Prioritatea 2: pacientii care necesită monitorizare intensivă si potential au nevoie de interventie terapeutică imediată.

De exemplu: pacienti cu comorbidităti cronice care dezvoltă o suferintă medicală sau chirurgicală acută.

Prioritatea 3: Pacientii critici cu instabilitate care au sanse reduse de recuperare din cauza bolilor concomitente sau din cauza naturii bolii acute.

De exemplu: pacientii cu suferinte maligne metastazate complicate cu infectie, tamponadă cardiacă sau obstructie de căi respiratorii.

Prioritatea 4: Această categorie include pacientii care nu sunt în general admisi în terapie intensivă. Admisia acestora se face pe baza individuală, în circumstante deosebite.

Acesti pacienti sunt:

a) pacienti care nu au un beneficiu anticipat din cauza riscului mic;

b) pacienti cu boli terminale ireversibile în iminentă de deces.

1 .b) Criterii de diagnostic

A. Sistem cardiac

a) infarct miocardic acut cu complicatii;

b) soc cardiogen;

c) aritmii complexe necesitând monitorizare continuă si interventie terapeutică imediată;

d) insuficienta cardiacă acută cu insuficientă respiratorie si/sau necesitând suport hemodinamic;

e) urgentele hipertensive;


f) angina instabilă, în mod deosebit însotită de aritmii, instabilitate hemodinamică sau durere toracică persistentă;

g) pacientii resuscitati după oprire cardiacă si care necesită ulterior terapie intensivă;

h) stări postoprire cardiacă;

i) tamponadă cardiacă sau constrictie cu instabilitate hemodinamică;

j) anevrisme disecante de aortă;

k) bloc cardiac complet;

l) hipovolemia de orice cauză care nu răspunde la repletia volemică de rutină, incluzând si sângerările postoperatorii, hemoragiile gastrointestinale, hemoragiile date de coagulopatii;

m) necesitatea balonului de contrapulsatie;

n) necesitatea administrării continue de droguri vasoactive pentru mentinerea tensiunii arteriale si/sau a debitului cardiac.

B. Sistem pulmonar

a) insuficienta respiratorie acută ce necesită suport ventilator cu intubatie traheală sau ventilatie noninvazivă;

b) embolie pulmonară cu instabilitate hemodinamică;

c) pacientii din terapie intermediară care prezintă deteriorarea functiei respiratorii (necesită oxigen pe mască >50%);

d) necesitatea de nursing/îngrijire respiratorie care nu este posibilă în unitatea de terapie intermediară sau în sectia obisnuită de spital (fizioterapie pentru eliminarea secretiilor la mai putin de două ore);

e) hemoptizie masivă;

f) insuficientă respiratorie cu iminentă de intubatie (riscul de aparitie a unei insuficiente respiratorii care ar necesita intubatie endotraheală si suport ventilator);

g) pacienti intubati pentru protectia căilor respiratorii, chiar dacă nu au alte disfunctii de organ si nu necesită suport ventilator.

C. Tulburări neurologice:

a) stroke acut cu alterarea stării de constientă;

b) comă: metabolică, toxică sau anoxică;

c) hemoragie intracraniană cu potential de herniere;

d) hemoragie subarahnoidă acută;

e) meningită cu alterarea stării de constientă sau afectarea functiei respiratorii;

f) suferinte ale sistemului nervos central sau suferinte neuromusculare cu deteriorarea functiei neurologice ori pulmonare;

g) status epilecticus;

h) moartea cerebrală sau potentiala moarte cerebrală pentru tratament agresiv de mentinere în vederea donării de organe si tesuturi;

i) vasospasm;

j) traumatisme cerebrale severe;

k) disfunctie a sistemului nervos central, indiferent de cauză, suficientă pentru a altera reflexele de protectie si căile respiratorii;

l) monitorizare neurologică invazivă.

D. Ingestie de droguri si supradozare de droguri:

a) instabilitate hemodinamică la pacienti cu ingestie de droguri;

b) alterarea stării de constientă cu protectie inadecvată a căilor respiratorii la pacienti cu ingestie de droguri;

c) convulsii după ingestia de droguri.

E. Tulburări gastrointestinale

a) sângerări digestive amenintătoare de viată, inclusiv hipotensiune, angină, sângerare activă sau cu conditii de comorbiditate;

b) insuficienta hepatică fulminantă;

c) pancreatită acută severă;

d) perforatie esofagiană cu sau fără mediastinită.

F. Tulburări endocrine:

a) cetoacidoză diabetică complicată cu instabilitate hemodinamică, alterarea stării de constientă, insuficientă respiratorie sau acidoză severă;

b) comă tiroidiană cu instabilitate hemodinamică;

c) stare hiperosmolară cu comă si/sau instabilitate hemodinamică;

d) crizele adrenale cu instabilitate hemodinamică;

e) hipercalcemie severă cu alterarea stării de constientă, necesitând monitorizare hemodinamică;

f) hipo- sau hipernatremia cu convulsii si/sau alterarea stării de constientă;

g) hipo- sau hipermagneziemia cu aritmii sau afectare hemodinamică;

h) hipo-sau hipercalemia cu disritmii sau afectare musculară; i) hipofosfatemia cu slăbiciune musculară.

G. Renal

- necesitatea terapiei de epurare extrarenală - hemodializă, hemofiltrare, hemodiafiltrare în acut.

H. Chirurgicale:

- pacienti în postoperator care necesită monitorizare hemodinamică/suport ventilator sau îngrijire specială la nivel de terapie intensivă.

I. Diverse:

a) sepsis sever sau soc septic;

b) monitorizare hemodinamică invazivă;

c) conditii clinice care impun nivel de îngrijire de terapie intensivă;

d) injurii de mediu (hipo-/hipertermia, înecul, electrocutie);

e) tratamente noi/experimentale cu potential de complicatii.

1 .c) Criteriul: Parametrii obiectivi

A. Semne vitale

a) puls <40 sau >150 b/minut;

b) TA sistolică <80 mmHg sau 20 mmHg sub TA obisnuită a pacientului;

c) TA medie < 60 mmHg;

d) PAdiastolică > 120 mmHg;

e) stopul respirator de orice cauză;

f) frecventa respiratorie > 35 r/minut sau <8 r/minut;

g) riscul de oprire respiratorie;

h) alterarea bruscă a stării de constientă (modificarea scorului Glasgow cu mai mult de 2);

i) crize convulsive repetate sau prelungite;

j) orice pacient pe care medicul îl consideră a nu fi în sigurantă altundeva decât în sectia ATI.

B. Date de Laborator:

a) Na <110 mEq/L sau > 170 mEq/L;

b) K < 2,0 mEq/L sau > 7,0 mEq/L;

c) Pa02 <50 mmHg;

d) Sa02 <90 cu 02 >50%;

e) Cresterea acută a Pa C02 cu acidoză respiratorie;

f) pH <7,1 sau >7,7;

g) glicemie >800 mg/dl; h)Ca> 15mg/dl;

i) nivel toxic al drogurilor sau al altor substante chimice la pacienti cu afectare hemodinamică ori neurologică.

C. Rezultate imagistică (radioscopie/radiografie, ecografie, tomografie, rezonantă magnetică) si endoscopie:

a) hemoragie vasculară cerebrală, contuzie sau hemoragie subarahnoidină cu afectarea stării de constientă ori semne neurologice focale;

b) rupturi de viscere, vezică urinară, ficat, varice esofagiene sau uter cu instabilitate hemodinamică;

c) anevrism de aortă disecant.

D. Electrocardiogramă:

a) infarct miocardic cu aritmii complexe, instabilitate hemodinamică sau insuficientă cardiacă congestivă;

b) tahicardie ventriculară sustinută sau fibrilatie ventriculară;


c) bloc complet cu instabilitate hemodinamică. E. Semne fizice apărute acut:

a) pupile inegale la un pacient inconstient;

b) arsuri >10% din suprafata corporeală;

c) anurie;

d) obstructie de căi respiratorii;

e) comă;

f) convulsii sustinute;

g) cianoză;

h) tamponadă cardiacă.

2. Triajul pacientilor

a) în cazul în care numărul potentialilor beneficiari de terapie intensivă depăseste capacitatea sectiei este necesar un triaj.

b) Triajul se recomandă a fi făcut pe baza criteriilor de priorităti medicale prezentate mai sus.

c) Decizia de triaj apartine sefului de sectie ATI sau înlocuitorului de drept, după caz, ori medicului de gardă si trebuie făcută explicit.

d) Vârsta, originea etnică, rasa, sexul, statutul social, preferintele sexuale sau starea financiară a pacientilor nu trebuie să influenteze decizia de triaj.

e) Criteriile de triaj trebuie făcute cunoscute la nivelul spitalului.

f) Situatiile de conflict de opinii vor fi analizate de către comisia de etică a spitalului.

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

DOTAREA MINIMĂ

cu echipamente si aparatură medicală a componentei cu paturi de terapie intensivă (TI)

 

A. Echipamente si aparatură medicală necesare/un pat TI:

1. pat special de terapie intensivă, cu următoarele caracteristici:

a) mobil, pe roti care să dispună de sistem de blocaj;

b) echipat cu mecanisme, motor electric care să permită ridicarea, coborârea sau înclinarea în functie de necesităti;

c) să aibă 4 segmente care pot fi mobilizate separat;

d) să permită efectuarea masajului cardiac extern;

e) să dispună de saltea specială antidecubit;

f) după caz, să permită cântărirea pacientului;

2. instalatii electrice:

a) cel putin 12 prize amplasate de ambele părti ale patului la o înăltime mai mare de 120 cm de sol, usor accesibile, cu împământare si protectie antistatică;

b) lampă articulată care să permită desfăsurarea diverselor manevre terapeutice;

c) lampă puternică în plafon (200 W) care să permită iluminarea patului în ansamblu în caz de nevoie;

d) sonerie de alarmă;

e) priză de telefon;

f) priză radio si tv cu căsti individuale;

g) consolă care să permită instalarea la nevoie a unui aparat tv individual;

3. gaze medicinale:

a) două prize rapide pentru oxigen care să furnizeze o presiune de 4 atmosfere, legate la o sursă centrală sigură;

b) o priză de aer comprimat medicinal la 4 atmosfere, furnizând aer filtrat. Sursă centrală cu compresor fără ulei alimentat de grup electrogen în caz de pană de curent;

c) cel putin două prize de vacuum de -200 mmHg, legate la un generator alimentat de grupul electrogen în caz de nevoie;

d) prizele si conectoarele de oxigen, aer si vacuum sunt de forme si culori diferite si sunt inscriptionate;

4. monitor de înaltă performantă pentru terapie intensivă: a) monitorizare cardiovasculară cu alarme adecvate: ECG si segment ST, presiune arterială noninvazivă, presiune arterială invazivă, presiune pulmonară si venoasă centrală, măsurarea printr-o metodă invazivă a debitului cardiac si a valorilor hemodinamice derivate;

b) pulsoximetrie periferică;

c) monitorizare respiratorie cu alarme adecvate: frecventă respiratorie, end-tidal CO2;

d) monitorizarea temperaturii, inclusiv în caz de hipotermie;

e) EEG, presiune intracraniană (în cazul monitorizării neurologice sau neurochirurgicale);

f) posibilitate de printare si înregistrare a datelor;

5. aparat de ventilatie mecanică de înaltă performantă;

6. seringi automate (injectomate);

7. infuzomate (pompe de perfuzie);

8. sistem de încălzire externă a pacientului;

9. pompe de nutritie (nutripompe).

B. Echipamente si aparatură medicală necesare/6-12 paturi de terapie intensivă - TI:

- 1 aparat ECG portabil;

- 1 defibrilator cu pacemaker extern;

- 2 stimulatoare cardiace externe (pacemaker pentru stimulare internă);

- 1 aparat EEG portabil;

- 2 aparate mobile pentru epurare extrarenală (hemodiafiltrare, hemofiltrare, plasmă exchange);

- aparat de monitorizare hemodinamică complexă;

- aparat de măsurare a debitului cardiac miniinvaziv;

- sisteme de încălzire a lichidelor perfuzate;

- aparat de măsurare a perfuziei cerebrale;

- 2 fibrobronhoscoape (adult, copii);

- 1 aparat Rx mobil;

- 1 ecograf multifunctional cu minimum: sondă cord, sondă părti moi;

- 1 monitor de transport;

- sistem de intubatie dificilă;

- 1 ventilator de transport;

- 1 brancard cu butelie de oxigen;

- 1 cărucior de resuscitare;

- 1 cărucior pentru pansamente;

- 1 sistem de perfuzie rapidă;

- aparat pentru realizarea hipotermiei;

- aparat circulatie extracorporeală simplu;

- aparat de măsurare a gazelor sanguine, echilibru acidobazic, electroliti, hemoglobina, glicemie, lactat;

- aparat pentru măsurarea coagulării.

 


 

Dotarea optimă cu echipamente si aparatură medicală a componentei de terapie intensivă (TI)

1.

6 paturi speciale de terapie intensivă (din care 1 pat pentru marii arsi)

2.

6 monitoare de înaltă performantă + 1 monitor de transport

3.

6 aparate pentru ventilatie mecanică de înaltă performantă + 1 ventilator de transport

6 plinte: 2 prize O2, 1 priză de aer comprimat, 2 prize de vacuum, 2 prize electrice pentru 6 paturi

4.

6 statii mobile pentru administrare fluide si medicamente, fiecare cu: 8 seringi electrice + 2 pompe de perfuzie + 1 nutripompă

5.

3 sisteme de încălzire externă a pacientului

6.

1 ECG portabil

7.

1 defibrilator cu PM extern

8.

2 aparate mobile pentru epurare extrarenală (hemodiafiltrare )

9.

2 aparate de măsurare a debitului cardiac miniinvaziv

10.

1 aparat de monitorizare hemodinamică complexă

11.

2 aparate de măsurare a perfuziei cerebrale

12.

2 pacemaker

13.

1 cărucior de resuscitare

14.

1 aparat de măsurare a gazelor sanguine

15.

2 fibrobronhoscoape (adult + copii)

16.

1 ecograf/sectie ATI

17.

1 aparat Rx mobil/sectie ATI

18.

2 sisteme de perfuzie rapidă

19.

1 sistem de intubatie dificilă

20.

1 EEG portabil

21.

1 brancard

22.

1 aparat circulatie extracorporeală simplu

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

CRITERII

de internare/admisie si triajul pacientilor în terapie intermediară/îngrijire postoperatorie (TIIP)

 

1. Criterii clinice si paraclinice de internare/admisie:

Sistem cardiac:

- probabilitate de infarct miocardic;

- infarct miocardic stabil hemodinamic;

- aritmii acute cu stabilitate hemodinamică;

- oricare pacient stabil hemodinamic, fără evidentă de infarct miocardic, care necesită pacemaker temporar sau permanent;

- insuficientă cardiacă congestivă moderată (clasa I, II KiIIip);

- urgentele hipertensive fără evidentă de complicatii organice. Sistem pulmonar:

- pacienti stabili cu suport ventilator, pentru desprindere de ventilator;

- pacienti stabili hemodinamic cu compromiterea schimburilor gazoase pulmonare si boală concomitentă cu potential de agravare a insuficientei respiratorii, care necesită urmărire si/sau administrare continuă de oxigen;

- pacienti care necesită urmărire continuă si fizioterapie pulmonară agresivă.

Tulburări neurologice:

- pacienti cu accident vascular cerebral care necesită urmărire continuă sau aspiratie frecventă ori schimbarea frecventă a pozitiei;

- pacienti cu traumatisme craniocerebrale acute cu scor Glasgow peste 9, dar care necesită urmărire continuă pentru agravarea semnelor neurologice;

- traumatisme craniocerebrale stabile care necesită toaletă pulmonară frecventă sau schimbarea frecventă a pozitiei;

- pacienti cu hemoragie subarahnoidiană postanevrism clipping, care necesită supraveghere continuă pentru semne de vasospasm sau hidrocefalie;

- pacienti neurochirurgicali stabili care au drenaj lombar pentru tratamentul scurgerii de lichid cefalorahidian;

- pacienti stabili cu traumatism de măduvă;

- pacienti cu tulburări neurologice cronice stabile care necesită nursing frecvent;

- pacienti cu hemoragie subarahnoidiană gradele l-II în asteptarea interventiei chirurgicale;

- pacienti cu ventriculostomie, fără alterarea stării de constientă în asteptarea interventiei pentru instalarea suntului ventriculo-peritoneal.

Ingestie de droguri sau supradozare:

- orice pacient cu ingestie ori supradozare de droguri stabil hemodinamic care necesită urmărire neurologică, pulmonară sau cardiacă.

Tulburări gastrointestinale:

- sângerări gastrointestinale cu hipotensiune ortostatică ce răspunde la terapia volemică;


- pacienti cu sângerare din varice esofagiene fără semne de sângerare activă si stabilitatea semnelor vitale;

- insuficientă hepatică acută cu semne vitale stabile. Tulburări endocrine:

- pacienti cu cetoacidoză diabetică necesitând administrarea continuă de insulina în perfuzie pentru stabilizare în faza de recuperare după comă cetoacidotică;

- comele hiperosmolare în faza de recuperare;

- tireotoxicoza sau starea de hipotiroidie care necesită monitorizare.

Chirurgicale:

- pacienti în stare postoperatorie, după chirurgie majoră, stabili hemodinamic, care necesită resuscitare hidroelectrolitică si transfuzie pentru perturbări volemice majore în timpul interventiei;

- orice pacient chirurgical în perioada postoperatorie care necesită urmărire continuă în primele 24-48 de ore.

Diverse:

- sepsis precoce tratat adecvat si fără evidentă de soc sau disfunctii organice;

- pacienti necesitând terapie fluidă intravenoasă continuă titrată;

- paciente obstetricale pentru tratamentul preeclampsiei/ eclampsiei sau alte probleme medicale;

- alte categorii de pacienti care necesită urmărire continuă sau tratament frecvent al plăgilor (de exemplu: boala Addison, insuficientă renală, delirium tremens, hipercalcemie etc).

2. Triajul pacientilor în TIIP

a) în cazul în care numărul potentialilor beneficiari de terapie intermediară/îngrijire postoperatorie depăseste capacitatea sectiei este necesar un triaj.

b) Triajul se recomandă a fi făcut pe baza criteriilor clinice si paraclinice prezentate mai sus.

c) Decizia de triaj apartine sefului de sectie ATI sau înlocuitorului de drept, după caz, ori medicului de gardă si trebuie făcută explicit.

d) Vârsta, originea etnică, rasa, sexul, statutul social, preferintele sexuale sau starea financiară a pacientilor nu trebuie să influenteze decizia de triaj.

e) Criteriile de triaj trebuie făcute cunoscute la nivelul spitalului.

f) Situatiile de conflict de opinii vor fi analizate de către comisia de etică a spitalului.

 

ANEXA Nr. 5

la regulament

 

DOTAREA MINIMĂ

cu echipamente si aparatură medicală a componentei de terapie intermediară/îngrijire postoperatorie (TIIP)

 

A. Echipamente si aparatură medicală necesare/un pat TIIP:

1. pat special de terapie intermediară/îngrijire postoperatorie, cu următoarele caracteristici:

a) mobil, pe roti care să dispună de sistem de blocaj;

b) echipat cu mecanisme, motor electric care să permită ridicarea, coborârea sau înclinarea în functie de necesităti;

c) să permită efectuarea masajului cardiac extern;

2. instalatii electrice:

a) cel putin 12 prize amplasate de ambele părti ale patului la o înăltime mai mare de 120 cm de sol, usor accesibile, cu împământare si protectie antistatică;

b) lampă articulată care să permită desfăsurarea diverselor manevre terapeutice;

c) lampă puternică în plafon (200 W) care să permită iluminarea patului în ansamblu în caz de nevoie;

d) sonerie de alarmă;

e) priză de telefon;

f) priză radio si tv cu căsti individuale;

g) consolă care să permită instalarea la nevoie a unui aparat tv individual;

3. gaze medicinale:

a) două prize rapide pentru oxigen care să furnizeze o presiune de 4 atmosfere, legate la o sursă centrală sigură;

b) o priză de aer comprimat medicinal la 4 atmosfere, furnizând aer filtrat. Sursă centrală cu compresor fără ulei alimentat de grup electrogen în caz de pană de curent;

c) cel putin două prize de vacuum de -200 mmHg, legate la un generator alimentat de grupul electrogen în caz de nevoie;

d) prizele si conectoarele de oxigen, aer si vacuum sunt de forme si culori diferite si sunt inscriptionate;

4. monitor multiparametric:

a) monitorizare cardiovasculară cu alarme adecvate: ECG si segment ST, presiune arterială noninvazivă, presiune arterială invazivă (optional);

b) pulsoximetrie periferică;

c) monitorizare respiratorie cu alarme adecvate: frecventă respiratorie;

d) monitorizarea temperaturii, inclusiv în caz de hipotermie;

e) posibilitate de printare si înregistrare a datelor;

5. aparat de ventilatie mecanică de medie performantă (un aparat la două paturi UTIIP);

6. seringi automate (injectomate);

7. infuzomate (pompe de perfuzie);

8. sistem de încălzire externă a pacientului.

B. Echipamente si aparatură medicală necesare/4-8 paturi TIIP:

- 1 aparat ECG portabil;

- 1 defibrilator cu pacemaker extern;

- stimulator cardiac extern (pacemaker pentru stimulare internă);

- aparat de măsurare a debitului cardiac miniinvaziv;

- sistem de perfuzie rapidă;

- aparat de măsurare a perfuziei cerebrale;

- aparat Rx mobil;

- monitor de transport;

- ventilator de transport;

- sistem de intubatie dificilă;

- brancard cu butelie de oxigen;

- cărucior de resuscitare;

- cărucior pentru pansamente;

- aparat de măsurare a gazelor sanguine, echilibru acidobazic, electroliti, hemoglobina, glicemie, lactat.

 


 

Dotarea optimă cu echipamente si aparatură medicală a componentei de terapie intermediară/îngrijire postoperatorie (TIIP)

1.

6 paturi speciale postoperator

2.

6 monitoare multiparametrice + 1 monitor de transport

3.

3 aparate pentru ventilatie mecanică de medie performantă + 1 ventilator de transport

6 plinte: 2 prize O2, 2 prize de aer comprimat, 2 prize de vacuum, 2 prize electrice pentru 6 paturi

4.

6 statii mobile pentru administrare fluide si medicamente, fiecare cu: 3 seringi electrice + 1 pompă de perfuzie

5.

2 sisteme de încălzire externă a pacientului

6.

1 ECG portabil

7.

1 defibrilator cu PM extern

8.

1 aparat de măsurare a debitului cardiac miniinvaziv

9.

1 aparat de măsurare a perfuziei cerebrale

10.

1 pacemaker

11.

1 cărucior de resuscitare

12.

1 aparat de măsurare a gazelor sanguine

13.

1 aparat Rx mobil/sectie ATI

14.

1 sistem de perfuzie rapidă

15.

1 sistem de intubatie dificilă

16.

1 brancard

 

ANEXA Nr. 6

la regulament

 

EVALUAREA

sectiilor/compartimentelor de anestezie-terapie intensivă

 

Analiza sectiilor/compartimentelor ATI

Etapa I: completarea chestionarului de evaluare (anexa nr. 6.1) Etapa II: analiza activitătii sectiilor/compartimentelor ATI (anexa nr. 6.2)

Interpretarea datelor, rezultate si indicatori (anexa nr. 6.3.)

 

ANEXA Nr. 6.1

la regulament

 

CHESTIONAR DE EVALUARE

a sectiilor/compartimentelor de anestezie-terapie intensivă în România

(de transmis Ministerului Sănătătii până la 31 martie 2010)

 

Judetul ...........................................................................................................................................................................................

Localitatea ......................................................................................................................................................................................

Unitatea sanitară ..............................................................................................................................................................................

Număr de sectii/compartimente ATI: sectii ........................................................., compartimente ........................................................

Sectia/Compartimentul ......................................................................................................................................................................

Număr de paturi unitate sanitară

.........................................................................................................................................................................................................

Număr de posturi de lucru anestezie Număr de paturi TI Număr de paturi TIIP Număr de paturi SPA

Adresă ...............................................................................

Telefon ...............................................................................

Fax .....................................................................................

E-mail ....................................................................................

Sef sectie:                     Nume ............................. Prenume ...........................

                                    Adresă ...........................................

                                    Telefon ............................... fax......

                                    E-mail ............................................

 


            Capitolul 1. Infrastructură

 

Nr.

 

Da

Nu

1.

Tip de spital

 

 

 

Local - comunal

 

 

 

- orăsenesc

 

 

 

- municipal

 

 

 

- altele (centre de sănătate, spitale de specialitate etc.)

 

 

 

Judetean

 

 

 

unităti sanitare clinice/institute

 

 

 

Profilul sectiei ATI:

 

 

 

A. -clinică

 

 

 

B. - adulti

- pediatrie

- adulti si copii

 

 

 

C. - deservind sectii de:

 

 

 

- chirurgie generală

 

 

 

- ortopedie

 

 

 

- neurochirurgie

 

 

 

- chirurgie plastică

 

 

 

- arsi

 

 

 

- politraumatisme

 

 

 

- transplant organe

 

 

 

- urologie

 

 

 

- obstetrică/ginecologie

 

 

 

- chirurgie cardiacă

 

 

 

- chirurgie vasculară

 

 

 

- chirurgie hepatică majoră

 

 

 

- chirurgie toracică

 

 

 

- oftalmologie

 

 

 

- ORL

 

 

 

- chirurgie orală si maxilo-facială

 

 

 

- patologie medicală

 

 

 

- toxicologie

 

 

2.

Structura de rezistentă a clădirii în care functionează sectia/compartimentul ATI - necesită reparatii/consolidări

 

 

3.

Tip de încălzire a clădirii în care functionează sectia/compartimentul ATI:

 

 

 

- centrală proprie

 

 

 

- centrală conectată la reteaua urbană/rurală

 

 

 

- altele

 

 

4.

Aer conditionat în sectie:

 

 

 

- 8 - tip centralizat

- 9 - tip split

- 10 - altul (specificati)

- 11 - beneficiază de AC -% din nr. total de paturi

 

 

5.

Gaze disponibile la patul bolnavului în sectie:

 

 

 

- oxigen medicinal

 

 

 

- aer comprimat medical

 

 

 

- vacuum

 

 

6.

Bucătărie:

 

 

 

- în aceeasi clădire

 

 

 

- în clădiri separate

 

 

 

- conditii de preparare produse sterile pentru alimentatie enterală

 

 


Nr.

 

Da

Nu

7.

Alimentare cu apă rece:

 

 

 

- permanent

 

 

 

- intermitent

 

 

 

- proprie

 

 

 

- racordată la reteaua publică

 

 

 

- put de mare adâncime pentru situatii speciale

 

 

8.

Sursă de apă sterilă în reanimare:

 

 

 

- de la sursa centrală

 

 

 

- sursă proprie

 

 

9.

Alimentare cu apă caldă:

 

 

 

- permanent

 

 

 

- intermitent

 

 

10.

Generator electric propriu:

 

 

 

- 12 - sectiei

 

 

 

- 13 - spitalului

 

 

11.

Spălătorie:

 

 

 

- 14 - proprie

 

 

 

- 15 - comună cu circuit separat

 

 

 

- comună fără circuit separat

 

 

12.

Filtru pentru personal si vizitatori

 

 

13.

Calculatoare în sectie:

 

 

 

- 16 - independente

 

 

 

- 17 - legate în retea

 

 

 

Capitolul 2. Spatii si circuite

 

Nr.

 

Da

Nu

1.

Circuite separate

 

 

2.

Circuit septic separat (saloane, materiale, instrumentar)

 

 

3.

Statie de sterilizare:

 

 

 

- proprie

 

 

 

- comună cu circuit separat

 

 

 

- nu există

 

 

4.

Acces permanent (24 de ore) la:

 

 

 

- unitatea de transfuzie sanguină

 

 

 

- centru de transfuzii

 

 

 

- laborator de analize medicale

 

 

 

- hematologie

 

 

 

- biochimie

 

 

 

- bacteriologie

 

 

 

- determinări toxicologice

 

 

 

- laborator de radiologie si imagistică medicală

 

 

 

- radiologie clasică

 

 

 

- radiografie la pat

 

 

 

- computer tomograf

 

 

 

- RMN

 

 

 

- ecografie

 

 

 

- ecocardiografie

 

 

 

- explorări invazive hemodinamice: angiografie si cateterism cardiac

 

 

 

- endoscopie digestivă

 

 

 

- alte explorări (precizati)

 

 


Nr.

 

Da

Nu

5.

Acces în timpul programului de lucru la:

 

 

 

- unitatea de transfuzie sanguină

 

 

 

- centru de transfuzii

 

 

 

- laborator hematologie

 

 

 

- laborator biochimie

 

 

 

- laborator bacteriologie

 

 

 

- investigarea tulburărilor de coagulare

 

 

 

- laborator toxicologie

 

 

 

- laborator de anatomie patologică

 

 

 

- laborator de imunologie

 

 

 

- laborator de citologie

 

 

 

- imagistică medicală:

 

 

 

- radiologie clasică

 

 

 

- radiografie la pat

 

 

 

- computer tomograf

 

 

 

- RMN

 

 

 

- ecografie abdomen

 

 

 

- ecocardiografie

 

 

 

- cateterism cardiac/angiografie

 

 

 

- endoscopie digestivă

 

 

 

- alte explorări (precizati)

 

 

 

            Capitolul 3. Număr personal angajat si linii de gardă

 

1.

Număr total de medici care îsi desfăsoară activitatea în sectie:

 

 

- medici de specialitate ATI cadre universitare

 

 

- medici de specialitate ATI ( primari: ....; specialisti:.....)

 

 

- medici rezidenti anul V ATI

 

 

- medici de specialitate ATI angajati cu contract de muncă cu timp partial (gărzi)

 

 

Asistenti medicali

 

2.

Infirmiere

 

3.

Fiziokinetoterapeuti/kinetoterapeut

 

 

Brancardieri

 

 

Ingineri sau tehnicieni întretinere aparatură medicală

 

 

Operator calculator

 

 

Registrator medical

 

 

Secretară

 

 

Număr de medici ATI/gardă

 

 

Ture asistenti medicali:

 

 

- de 8 ore

 

 

- de 12 ore

 

 

Ture infirmiere:

 

 

- de 8 ore

 

 

- de 12 ore

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 


            Capitolul 4. Dotare cu echipament pentru un număr de........paturi (aprobate) în schemă (din care: număr paturi TI număr paturi TIIP......., număr paturi SPA.....)

 

 

 

Da

Nu

Nr.

1.

Aparate de anestezie

 

 

 

 

Aparat anestezie tip......................

 

 

 

 

Aparat anestezie tip......................

 

 

 

 

Aparat anestezie tip......................

 

 

 

 

Aparat anestezie tip......................

 

 

 

 

Aparat anestezie tip......................

 

 

 

 

Aparat anestezie tip......................

 

 

 

 

Aparat anestezie tip......................

 

 

 

 

Aparat anestezie tip......................

 

 

 

 

Câte din aparatele de mai sus au următoarele caracteristici:

 

 

 

 

- monitorizare conc. O2

 

 

 

 

- capnograf

 

 

 

 

- monitor volume

 

 

 

 

- monitor presiuni căi aeriene

 

 

 

 

- monitor gaze anestezice

 

 

 

 

- vaporizor Halothan

 

 

 

 

- vaporizor Isofluran

 

 

 

 

- vaporizor Sevofluran

 

 

 

 

- pulsoximetru

 

 

 

 

- cu monitor functii vitale, care contine:

 

 

 

 

ECG 1 derivatie

 

 

 

 

ECG 2/mai multe derivatii

 

 

 

 

monitoring segment ST

 

 

 

 

pulsoximetru

 

 

 

 

monitoring respiratie

 

 

 

 

TAnoninvaziv

 

 

 

 

presiuni invazive

 

 

 

 

măsurare debit cardiac

 

 

 

 

măsurare Sv02

 

 

 

 

măsurare temperatură

 

 

 

 

măsurare BIS

 

 

 

 

altele (specificati)

 

 

 

2.

Aparat ceII saver

 

 

 

 

Tip:

 

 

 

 

Tip:

 

 

 

 

Tip:

 

 

 

3.

Aparat transfuzie/perfuzie rapidă si încălzire rapidă a solutiilor

 

 

 

 

Tip:

 

 

 

 

Tip:

 

 

 

4.

Sistem de mentinere/corectare a temperaturii corporale a pacientului:

 

 

 

 

Tip:

 

 

 

 

Tip:

 

 

 

5.

Aparate pentru ventilatie mecanică (adulti + copii)

 

 

 

 

Model:

 

 

 

 

Model:

 

 

 

 

Model:

 

 

 

 

Model:

 

 

 

 

Model:

 

 

 

 

Model:

 

 

 


 

 

Da

Nu

Nr.

6.

Aparate pentru ventilatie mecanică - nou-născut

 

 

 

 

Model:

 

 

 

 

Model:

 

 

 

 

Model:

 

 

 

 

Model:

 

 

 

7.

Monitor functii vitale (posturi fixe)

 

 

 

 

Model:

 

 

 

 

Model:

 

 

 

 

Model:

 

 

 

 

Model:

 

 

 

 

Model:

 

 

 

 

Model:

 

 

 

 

Câte din aparatele de mai sus au următoarele caracteristici:

 

 

 

 

ECG 1 derivatie

 

 

 

 

ECG 2/mai multe derivatii

 

 

 

 

monitoring segment ST

 

 

 

 

pulsoximetru

 

 

 

 

monitoring respiratie

 

 

 

 

TAnoninvaziv

 

 

 

 

presiuni invazive

 

 

 

 

măsurare debit cardiac

 

 

 

 

măsurare Sv02

 

 

 

 

măsurare BIS

 

 

 

 

măsurare temperatură

 

 

 

 

capnog rafie

 

 

 

8.

Monitoare de transport (mobil) functii vitale

 

 

 

9.

Aparate ventilatie mecanică de transport (mobil)

 

 

 

10.

Seringi electrice

 

 

 

11.

Infuzomate (pompe volumetrice)

 

 

 

12.

Pompe nutritie enterală

 

 

 

13.

Pacemaker extern

 

 

 

14.

Bronhoscop

 

 

 

15.

Ecograf

 

 

 

 

- propriu

 

 

 

 

- acces la ecograf

 

 

 

 

- cord

 

 

 

 

- vase

 

 

 

 

- abdomen, ginecologie

 

 

 

 

- transesofagian

 

 

 

16.

Aparat gaze sanguine

(propriu)

(acces la)

 

 

 

 

- dozare Hb./Ht.

 

 

 

 

- dozare ioni ( Na+, K+, Ca++)

 

 

 

 

- dozare lactat

 

 

 

 

- dozare glicemie

 

 

 

17.

Aparat măsurare rapidă glicemie

 

 

 

18.

Aparat măsurare rapidă Hb./Ht.

 

 

 

19.

Aparat hemodializă/hemofiltrare continuă/plasmafereză

 

 

 

 

Tip:

 

 

 

 

Tip:

 

 

 

 

Tip:

 

 

 


 

 

Da

Nu

Nr.

20.

Aparat hemodializă conventională

 

 

 

 

Tip

 

 

 

 

 

Tip

 

 

 

 

 

Tip

 

 

 

 

21.

Aparat radiografie mobil (propriu) Aparat radiografie mobil (acces la)

 

 

 

22.

Sistem administrare oxid nitric (propriu) Sistem administrare oxid nitric (acces la)

 

 

 

23.

Defibrilator

 

 

 

24.

Aparat ECG

 

 

 

25.

Aparat măsurare coagulare

 

 

 

 

Tip

 

 

 

 

 

Tip

 

 

 

 

 

Tip

 

 

 

 

 

Tip

 

 

 

 

26.

Consolă comandă balon contrapulsatie intraaortică

 

 

 

27.

Incubator

 

 

 

28.

Masă cu căldură radiantă pentru îngrijire nou-născut

 

 

 

29.

Paturi speciale terapie intensivă cu caracteristici antidecubit

 

 

 

 

Tip:

 

 

 

 

Tip:

 

 

 

30.

Sisteme de autoadministrare a analgeziei

 

 

 

31.

Endoscopie digestivă

 

 

 

 

- aparat propriu

 

 

 

 

- acces la

 

 

 

32.

Număr de locuri în SSPA

 

 

 

 

- cu monitor

 

 

 

 

- cu monitor si ventilator

 

 

 

33.

Altele (precizati)

 

 

 

34.

Altele (precizati)

 

 

 

35

Altele (precizati)

 

 

 

 

            Capitolul 5. Context local, accesibilitate, comunicatii

 

 

 

Da

Nu

1.

Retea de telefonie

 

 

 

- comunicare „pe interior" cu celelalte sectii

 

 

2.

Acces loco - urban permanent

 

 

3.

Acces loco - urban intermitent

 

 

4.

Acces interurban permanent

 

 

5.

Acces interurban intermitent

 

 

6.

Retea de radiotelefon (comunicatii radio)

 

 

7.

Acces internet

 

 

8.

Ambulantă proprie

 

 

9.

Timpul minim de sosire a ambulantei la solicitare (minute)

 

 

10.

Timpul maxim de sosire a ambulantei la solicitare (minute)

 

 

11.

Timpul minim de transport la esalonul superior (ore)

 

 

12.

Timpul maxim de transport la esalonul superior (ore)

 

 

 

            Comentarii - Observatii


 

ANEXA Nr. 6.2

la regulament

 

ANALIZA

activitătii sectiilor/compartimentelor ATI

 

(1) Unitătile sanitare cu paturi care au în structură sectii/compartimente ATI vor transmite analiza activitătii acestor sectii (redactată prin completarea pct. Asi Bdin prezenta anexă si a scorului OMEGA-RO din anexa nr. 6.3) de două ori pe an Ministerului Sănătătii (Directia generală de sănătate publică, asistentă medicală si programe) astfel:

- până la data de 15 iulie a.c. (pe primele 6 luni); si

- până la data de 15 ianuarie a anului următor (pe ultimele 6 luni si centralizat pe tot anul care a trecut).

(2) Prima transmisie a datelor va fi 15 iulie 2010.

A. Analiza activitătii de anestezie

1. Numărul de posturi de lucru anestezie:

a) în blocul operator

b) în afara blocului operator

2. Numărul de anestezii generale cu pivot volatil

3. Numărul de anestezii generale intravenoase

4. Numărul de anestezii regionale centrale:

a) anestezii subarahnoidiene;

b) anestezii peridurale.

5. Numărul de anestezii prin blocaje de plex

6. Numărul de anestezii combinale generale/regionale

7. Numărul de anestezii în afara blocului operator

8. Riscul bolnavilor conform scalei ASA

9. Numărul de anestezii pentru:

a) interventii chirurgicale de mică amploare;

b) interventii chirurgicale de amploare medie;

c) interventii chirurgicale majore (chirurgie abdomino-toracică cu anestezie generală cu durata > 45 minute);

d) interventii chirurgicale pe cord deschis;

e) interventii neurochirurgicale majore;

f) transplant renal;

g) transplant hepatic; h) transplant cardiac; i) politraumă.

B. Analiza activitătii de terapie intensivă

1. Date privind activitatea sectiei:

a) numărul de paturi;

b) numărul total de zile ocupare;

c) nivel mediu de ocupare;

d) durata medie de spitalizare ATI;

e) % pacienti admisi si decedati în ATI;

f) % mortalitate intraspitalicească legată de ATI;

g) durata medie de spitalizare a pacientilor decedati în ATI.

2. Date privind pacientii:

a) vârsta;

b) diagnosticul la internare: specificând dacă este:

- medical sau chirurgical (numărul absolut si %);

- programat sau neprogramat (numărul absolut si %), mentionând diagnosticul principal si cele asociate;

c) scoruri de gravitate:

- pentru pacienti adulti:

- scoruri generale de gravitate si predictie a mortalitătii: a)scorAPACHEII;

b) scor SOFA;

- traumatologie:

- scor ISS (injury severity score);

- scor RTS (revised trauma score);

- chirurgie cardiacă: scor EUROSCOR;

- pentru pediatrie:

- scor general de gravitate:

a) scor PRISM (pediatric risk of mortality);

b) scor P-MODS (pediatric multiorgan dysfunction score);

- traumatologie pediatrică: PTS (pediatric trauma score).

3. Date privind îngrijirea medicală

Aprecierea cantitătii si complexitătii activitătii se face pe baza unui scor de evaluare a activitătii de îngrijire si a unor date procentuale:

a) scor OMEGA- RO;

b) % pacienti ventilati mecanic;

c) % pacienti ventilati < 48 de ore;

d) % pacienti ventilati > 48 de ore.

4. Date privind prevenirea si supravegherea infectiilor nosocomiale recoltate prin metodologie standardizată:

- prevenirea infectiilor nosocomiale:

1. program de prevenire a:

a) transmisiei încrucisate a infectiilor;

b) infectiilor asociate dispozitivelor invazive;

2. instruirea personalului;

3. aplicarea de protocoale;

- supravegherea infectiilor nosocomiale:

a) nivelul brut: % pacienti infectati: pneumopatii, infectii urinare, becteriemii nosocomiale;

b) nivel de atac: % pacienti infectati expusi la dispozitivele invazive interesate.

 

ANEXA Nr. 6.3

la regulament

 

INTERPRETAREA

datelor, rezultate si indicatori

 

Interpretarea datelor:

a) evaluarea activitătii sectiilor ATI se face pe un interval de 6-12 luni (datorită variabilitătii mari a activitătii pe termen scurt);

b) în acest scop va fi folosit scorul OMEGA-RO.

Scorul OMEGA-RO: scor de activitate pentru sectiile ATI: Principii de elaborare:

- necesitatea de a avea un scor simplu, deci selectarea unui număr limitat de acte;

- se tine cont de aspectul de „serviciu clinic" al reanimării, si nu numai de „serviciu medico-tehnic" prestator de acte;

- evaluarea corectă a complexitătii îngrijirilor în ansamblu. Scorul OMEGA-RO se bazează pe înregistrarea a 48 de acte

terapeutice notate de la 1 la 10 puncte Omega si repartizate în 3 categorii:

- categoria 1: un număr de 29 de acte/manevre medicale înregistrate doar o dată, indiferent de numărul real de efectuări;

- categoria 2: un număr de 11 acte/manevre medicale înregistrate si punctate la fiecare efectuare; punctele Omega sunt adunate ori de câte ori actul este efectuat pe parcursul spitalizării pacientului;

- categoria 3: un număr de 8 acte/manevre medicale înregistrate în fiecare zi în care se efectuează; punctele Omega se obtin înmultind valoarea actului cu durata realizării sale în zile.

Scorul de activitate Omega este calculat la sfârsitul spitalizării si este egal cu suma punctelor din fiecare categorie.

Scorul Omega = puncte categoria 1 + puncte categoria 2 + puncte categoria 3.

Pentru o mai bună caracterizare a activitătii serviciului se analizează nu numai scorul total, dar si valoarea fiecărei categorii pe ansamblul spitalizării.

Scorul OMEGA-RO: acte si manevre medicale

 


Categoria 1 - Acte de notat o dată pe toată perioada îngrijirii în sectia ATI

 

D 100 Traheostomie: montare sau supraveghere

6

D 101 Dren toracic/pericardic: montare sau supraveghere

6

D 102 Cateter periferic: montare sau supraveghere

2

D 103 Cateter central: montare sau supraveghere

4

D 104 Cateter arterial pulmonar: montare sau supraveghere

7

D 105 Cateter arterial: montare sau supraveghere

4

D 106 Sondă de stimulare cardiacă endocavitară: montare sau supraveghere

3

D 107 Intubatie traheală: montare sau supraveghere

6

D 108 Balon contrapulsatie intraaortică: montare sau supraveghere

10

D 109 Cardioversie

3

D 110 Tratamentul unui stop circulator

10

D 111 Utilizarea de droguri vasoactive

6

D 112 Utilizarea de fibrinolitice

10

D 113 Transfuzia de derivati sanguini, în volum mai mare de 10% din volumul circulant/24 de ore

10

D 114 Lavaj gastric

1

D 115 Alimentatie parenterală: 35 calorii/kg/zi timp de minimum 10 zile

6

D 116 Alimentatie enterală: 35 calorii/kg/zi timp de minimum 10 zile, cu debit constant

3

D 117 Reinjectare de lichid de ascită

10

D 118 Tamponare de varice esofagiene: montare sau supraveghere

3

D 119 Sunt arteriovenos: montare sau supraveghere

10

D 120 Sondă ureterală: montare sau supraveghere

3

D 121 Cateter suprapubian: montare sau supraveghere

1

D 122 Tractiune ortopedică complexă

6

D 123 Bilant neurologic

1

D 124 Drenaj de lichid cefalorahidian

1

 

D 125 Monitorizarea presiunii intracraniene

4

 

D 126 Sedare de peste 24 de ore

6

 

D 127 Punctie-lavaj peritoneal

3

 

D 128 Instruire pentru ventilatie la domiciliu

5

 

Categoria 2 - A cte de notat la fiecare realizare

 

 

D 150 Epurare extrarenală/corporeală secventială

10

 

D 151 Plasmafereză

10

 

D 152 Endoscopie bronsică, inclusiv lavaj alveolar

3

 

D 153 Endoscopie digestivă

3

 

D 154 Oxigenoterapie hiperbară

10

 

D 155 Pregătirea si însotirea transportului în afara unitătii de reanimare (Se exclud: transportul efectuat de Salvare, transportul pentru interventia chirurgicală.)

3

 

D 156 Pregătirea transportului efectuat de Salvare

 

 

(Se exclude transportul pentru interventia chirurgicală.)

1

 

D 157 Ecografie

3

 

D 158 Scintigrafie

6

 

D 159 Angiografie

10

 

D 160 Pregătirea, însotirea sau primirea la întoarcerea de la blocul operator (Se exclude transportul efectuat de Salvare)

6

 

Categoria 3 - A cte de notat numărul de zile în care pacientul a beneficiat de manevră

 

 

D 170 Ventilatia spontană cu PEEP si CPAP

10

 

D 171 Ventilatia mecanică

10

 

D 172 Dializa peritoneală continuă sau hemofiltrarea continuă

10

 

D 115 Pansament chirurgical complex

6

 

D 116 Repunerea în tranzit

6

 

D 129 Izolarea unui pacient în camera sterilă sau izolator

10

 

D 177 Copil în incubator

2

 

D 179 Supravegherea continuă în sectia ATI

1

 

 

ANEXA Nr. 7

la regulament

 

NORMATIV MINIMAL

vizând categoriile de personal din sectiile/compartimentele ATI

 

Categorii de personal normate

Sectii/Compartimente ATI

CATEGORIA a III-a

Sectii/Compartimente ATI

CATEGORIA a II-a

Sectii /Compartimente

ATI  CATEGORIA I

Medici ATI *

1 MEDIC SEF SECTIE

+

1 medic/sală operatie

+

TIIP 1/4-6 paturi UTIIP

1 MEDIC SEF SECTIE

+

1 medic/sală operatie

+

TI                                           TIIP

1/2-4 paturi*                             1/4-6 paturi

1 MEDIC SEF SECTIE

+

1 medic/sală operatie

+

TI

TIIP

1/2-4 paturi*

1/4-6 paturi

Asistenti medicali

ASISTENTĂ SEFĂ

+

1 asistent/sală de operatie

+

1 asistent/tură pentru sala de operatie de urgentă

+

TIIP

1 asistent/4 paturi/tură

ASISTENTĂ SEFĂ

+

1 asistent/sală de operatie

+

1 asistent/tură pentru sală de operatie de urgentă

+

ASISTENTĂ SEFĂ

+

1 asistent/sală de operatie

+

1 asistent/tură pentru sală de operatie de urgentă

+

TI

TIIP

TI

TIIP

2 asistenti/5 paturi/ tură

1 asistent/4 paturi/ tură

1 asistent/2 paturi/tură

2 asistenti/4 paturi/ tură


Categorii de personal normate

Sectii/Compartimente ATI CATEGORIA a III-a

Sectii/Compartimente ATI CATEGORIA a II-a

Sectii/Compartimente ATI  CATEGORIA I

Asistenti medicali supraspecializati**

-

1-4

-

1-4

 

Infirmiere

1 infirmieră/ 8 paturi/tură

1 infirmieră/ 4 paturi/tură

1 infirmieră/ 4 paturi/tură

1 infirmieră/ 3 paturi/tură

1 infirmieră/ 4 paturi/tură

Brancardier

1/tură

1/tură

1/tură

1/tură

1/tură

Psiholog

-

1

1

Fiziokinetoterapeuti/ kinetoterapeuti

-

1-3/sectieATI

2^/sectieATI

Inginer/tehnician întretinere aparatură

1

1

1

Operatori calculator

1

1

1-2

Secretară

Registrator/

Statistician

-

1

1

1

1-2


* Normarea poate ajunge până la 1 medic ATI/2 paturi de terapie intensivă în sectiile în care se desfăsoară activitate de învătământ universitar si/sau cercetare.

** Circulatie extracorporeală, epurare extrarenală/hepatică.

 

ANEXA Nr. 8

la regulament

 

CRITERII

de transfer/externare al/a pacientilor din sectia/compartimentul ATI în alte sectii

 

1. Criterii de externare/transfer din TIIP în alte sectii:

a) când starea fiziologică a pacientului se stabilizează si monitorizarea intensivă nu mai este necesară, pacientul se transferă în sectia căreia îi apartine;

b) când nu mai sunt îndeplinite criteriile de internare/admisie în TIIP.

2. Criterii de externare/transfer din TI direct în alte sectii:

a) când dezechilibrele pacientului au fost stabilizate si nu mai necesită monitorizare si îngrijire în terapie intensivă;

b) când nu mai sunt îndeplinite criteriile de internare/admisie în TI, iar pacientii nu necesită mutarea în TIIP, acestia pot fi transferati în sectiile obisnuite de spital.

 

ANEXA Nr. 9

la regulament

 

CARACTERISTICI STRUCTURALE, ARHITECTURALE SI TEHNICE ALE SECTIEI ATI

 

Art. 1. - Sectia ATI este formată din următoarele elemente structurale:

a) zona administrativă;

b) posturi de lucru de anestezie;

c) componenta cu paturi:

- paturi de terapie intensivă (TI);

- paturi de terapie intermediară/îngrijire postoperatorie (TIIP);

- optional, în functie de posibilitătile si necesitătile locale: paturi organizate în salonul de supraveghere postanestezică (SPA);

d) cabinet pentru consult preanestezic si terapia durerii;

e) zona tehnică:

- depozite pentru aparatură, instrumentar, produse farmaceutice;

- dotări de laborator pentru determinări de urgentă;

- boxă pentru lenjerie curată;

- spatiu sanitar pentru prelucrarea si igienizarea obiectelor de inventar;

- boxă pentru colectarea obiectelor murdare (rufe, deseuri).

Art. 2. - Zona administrativă este comună întregii sectii ATI si cuprinde spatiile rezervate personalului, spatiile necesare pentru administratia sectiei si spatiile necesare pentru învătământ.

Este constituită din:

a) birou sef sectie;

b) secretariat;

c) cabinete medici;

d) vestiare;

e) spatiu de odihnă pentru asistente;

f) cameră(e) de gardă pentru medici;

g) sală de raport de gardă - întruniri colective; h) sală de asteptare pentru apartinători;

i) filtru pentru echiparea vizitatorilor.

Art. 3. - Componenta cu paturi de terapie intensivă (TI) respectă următoarele reguli:

A. amplasament:

a) paturile de terapie intensivă (TI) trebuie să ocupe un teritoriu definit si separat de alte sectii ale spitalului (bloc operator, sterilizare, transfuzii etc);


b) trebuie să aibă acces facil la unitatea de primire a urgentelor, blocul operator si serviciile de imagistică medicală;

c) dacă este situată la etaj trebuie să aibă în proximitate un ascensor pentru paturi;

d) paturile de terapie intermediară/îngrijire postoperatorie (TIIP) se recomandă să fie în proximitatea TI, dar trebuie să dispună de spatiu separat;

B. acces:

a) zona-filtru permite controlul accesului pentru pacienti, personal, vizitatori si aprovizionare;

b) traseul între TI si alte structuri legate de functionarea sectiei se recomandă să fie cât mai scurt pentru a permite transferul rapid al pacientilor;

c) se recomandă ca accesul prevăzut pentru paturi (brancarde), personal si materiale să fie distinct de accesul rezervat vizitatorilor;

d) accesul vizitatorilor este reglementat după un program care va fi afisat;

e) în TI există un sistem de avertizare (sonerie, interfon) care să permită vizitatorilor să se anunte înainte să primească autorizatia să intre;

C. capacitate:

a) în functie de categoria sectiei ATI, se recomandă ca paturile de TI să aibă o capacitate de minimum 5% din numărul total al paturilor din sectiile care îngrijesc pacienti cu suferinte acute;

b) în spitalele regionale de urgentă capacitatea poate ajunge până la 10-15% din totalul numărului de paturi ale spitalului;

c) în sectiile ATI, componenta cu paturi de terapie intensivă (TI) are minimum 6 paturi;

d) dacă paturile de terapie intensivă (TI) sunt mai mult de 6, acestea pot fi împărtite în saloane distincte;

D. zona de spitalizare:

a) culoarul salonului trebuie să aibă o lătime de cel putin 2,5 m si să fie fără structuri care să împiedice trecerea brancardului sau a patului de terapie intensivă;

b) salon de terapie intensivă:

- se recomandă saloane cu 1-2 si cel mult 4-6 paturi;

- suprafata netă destinată fiecărui pat de terapie intensivă este de minimum 12 mp arie utilă minimală;

- suprafata brută pentru un pat de terapie intensivă trebuie să fie de cel putin 40 mp; această suprafată se raportează la suprafata totală a zonei de spitalizare (inclusiv culoare, anexe etc.) împărtită la numărul de paturi.

Suprafetele prevăzute la lit. b) reprezintă o cerintă obligatorie pentru spitalele construite după adoptarea prezentelor norme;

- paravanele (sau peretii despărtitori) de separare dintre paturi nu trebuie să constituie un obstacol pentru supravegherea pacientului de către asistenti;

- distanta dintre paturi trebuie să fie de cel putin 2,5 m;

- fiecare pat trebuie să dispună de o distantă de 3-3,5 m de la perete, pentru a permite mobilizarea si accesul la capul pacientului, fără să împiedice circulatia în încăpere;

- podeaua trebuie acoperită cu material neted, fără striatii, usor de dezinfectat, absorbant acustic, rezistent la trafic, care să permită deplasarea usoară a mobilierului pe roti si să împiedice alunecarea;

- la jonctiunea cu peretii, materialul care acoperă podeaua trebuie să fie rotunjit pe o înăltime minimă de 10 cm;

- plafonul fals trebuie să fie neted si etans;

- peretii trebuie să răspundă exigentelor de izolare acustică si să fie acoperiti cu material neted si lavabil;

- pentru facilitarea supravegherii pacientului, partea superioară a usilor si peretii despărtitori trebuie prevăzuti cu gemuri duble cu stor încorporat, pentru a permite atenuarea luminozitătii;

- se recomandă ca fiecare încăpere să fie prevăzută cu o fereastră, care să se poată deschide la nevoie, iar geamurile să fie prevăzute cu storuri lavabile, jaluzele lavabile sau sticlă fumurie, pentru a atenua căldura si luminozitatea solară;

- în fiecare încăpere există un ceas de perete;

- pentru spălarea pe mâini a personalului, fiecare încăpere trebuie să aibă o chiuvetă cu apă caldă si rece care să permită actionarea cu cotul sau cu piciorul, un rezervor de săpun lichid, un dozator de dezinfectant si servete de unică utilizare; uscătoarele cu aer cald nu sunt autorizate;

- fiecare încăpere trebuie să aibă o priză electrică de 380 V destinată alimentării aparatului mobil de radiologie;

- iluminarea presupune: lumină directă si indirectă cu intensitate reglabilă si sistem de iluminare nocturnă care să permită intrarea si iesirea personalului fără să incomodeze pacientul în timpul somnului;

- salonul de terapie intensivă trebuie să dispună de o ventilatie cu înnoirea aerului de cel putin 6 volume pe oră;

- temperatura ambiantă trebuie mentinută între 22-26° C, cu o umiditate de 30%-60%;

- se recomandă existenta unui sistem de aer conditionat (climatizare), de preferintă centralizat, dar se admit si aparate de tip casnic. Climatizarea centrală reprezintă o cerintă obligatorie pentru spitalele construite după adoptarea prezentelor norme;

- fiecare încăpere trebuie să aibă o rezervă de material de utilizare curentă (seringi, ace, perfuzii, perfuzoare, pansamente, dezinfectante etc.) si material destinat îngrijirii de bază (lenjerie de pat, lenjerie de corp, diverse recipiente). Este recomandat ca reînnoirea stocului respectiv să fie făcută printr-un circuit din afara camerei;

- alimentarea cu electricitate trebuie să respecte normele instalatiilor electrice de joasă tensiune de uzaj medical si să fie în dublu circuit, pentru a evita întreruperea alimentării în caz de pană de curent. Prizele trebuie grupate pe un panou mural sau integrate unui brat paplafonier;

- reteaua de gaze medicinale trebuie instalată în conformitate cu normele în vigoare;

- trebuie să existe un protocol scris cu procedurile de urmat în cazul întreruperii curentului electric si/sau a alimentării cu gaze medicinale;

c) locatia patului trebuie:

- să permită efectuarea masajului cardiac extern, iar părtile laterale si partea de la picioarele pacientului trebuie să fie accesibile permanent;

- să permită pacientului să vadă personalul care îl îngrijeste si să aibă acces vizual la fereastră si la ceas;

- să fie accesibil vizual din postul central de supraveghere (alternativă: sistem de tv cu circuit închis);

- să permită deplasarea pentru accesul la capul pacientului fără să aducă prejudicii circulatiei în jurul patului;

d) rezervă pentru izolare: fiecare unitate cu paturi din sectiile ATI va avea cel putin o rezervă de pat cu un grup sanitar propriu pentru cazurile care necesită izolare epidemiologică severă;

e) post central de supraveghere: situat adecvat pentru a permite supravegherea sumară a ansamblului de pacienti, cuprinzând:

- pupitru accesibil pe ambele laturi pe care sunt regrupate;

- aparate de telecomunicatie (telefon cu fir direct, interfon, telefax, terminal informatic);

- monitor central;

- birou;

- la TI cu capacitatea de 8 paturi este suficient un singur post de supraveghere, dar dacă TI are mai multe paturi, numărul si amplasamentul posturilor de supraveghere pot fi adaptate în functie de configuratia arhitecturală a localului;


- în spatele sau alături de pupitrul central este util să existe: dulap cu medicamente, frigider pentru medicamente, stoc de perfuzii, chiuvetă, spatiu pentru pregătirea perfuziilor;

- în apropierea postului central de supraveghere este util să existe un negatoscop de minimum 150x50 cm.

Art. 4. - Componenta cu paturi de terapie intermediară/îngrijire postoperatorie (TIIP) respectă următoarele reguli:

A. amplasament:

- componenta cu paturi de terapie intensivă/îngrijire postoperatorie (TIIP) trebuie să ocupe un teritoriu definit si separat de alte sectii ale spitalului (bloc operator, sterilizare, transfuzii etc);

- trebuie să aibă acces facil la unitatea de primire a urgentelor/compartimentul de primire a urgentelor, blocul operator si serviciile de imagistică;

- dacă este situată la etaj trebuie să aibă în proximitate un ascensor pentru paturi;

B. acces:

- zona-filtru permite controlul accesului pentru pacienti, personal, vizitatori si aprovizionare;

- traseul între TIIP si alte structuri legate de functionarea sectiei se recomandă să fie cât mai scurt pentru a permite transferul rapid al pacientilor;

- se recomandă ca accesul prevăzut pentru paturi (brancarde), personal si materiale să fie distinct de accesul rezervat vizitatorilor;

- accesul vizitatorilor trebuie reglementat;

- în TIIP există un sistem de avertizare (sonerie, interfon) care să permită vizitatorilor să se anunte înainte să primească autorizatia să intre;

C. capacitate:

- se recomandă ca numărul de paturi de TIIP să fie cel putin de 1,5 ori mai mare decât numărul de paturi de terapie intensivă (Ti);

- în functie de necesităti, într-un spital pot exista unul sau mai multe saloane TIIP;

D. zona de spitalizare:

- zona de spitalizare destinată pacientilor în TIIP trebuie să respecte din punct de vedere structural aceleasi elemente ca si TI.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind înscrierea pe documente a numărului de înregistrare ca operator de date cu caracter personal

 

Având în vedere prevederile art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 24 alin. (2) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Numărul de înregistrare „759", atribuit Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, în calitate de operator de date cu caracter personal, conform art. 24 din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare, se înscrie pe documentele editate sau tipărite de Agentia Natională de Administrare Fiscală si de unitătile sale teritoriale, prin care datele cu caracter personal privind contribuabilii persoane fizice sunt colectate, stocate sau dezvăluite.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 657/2004 privind înscrierea pe documente a numărului de operator de date cu caracter personal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.069 din 17 noiembrie 2004, se abrogă.

Art. 3. - Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală de tehnologia informatiei, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 8 decembrie 2009.

Nr. 1.731.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 8 la Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003

 

Având în vedere prevederile art. II din Legea nr. 84/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 8 „Cod specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăsoară activitatea de control financiar preventiv propriu" la Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 13 mai 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La punctul 3 , litera a) va avea următorul cuprins:

"a) au cetătenie română si domiciliul în România;".

2. Punctul 11 va avea următorul cuprins:

„11. Evaluarea activitătii persoanei care exercită controlul financiar preventiv propriu se face de către conducătorul entitătii publice, cu acordul entitătii publice care a avizat numirea.

Institutiile publice la care se exercită functia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, precum si al oricărui fond special transmit Ministerului Finantelor Publice - Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar si control, în vederea emiterii acordului, următoarele documente:

- propunerea ordonatorului principal de credite cu privire la evaluarea persoanei desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu pe anul respectiv;

- extrase din rapoartele auditului public intern si Curtii de Conturi, unde este cazul, privind activitatea de control financiar preventiv propriu."

Art. II. - Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu modificările aduse prin prezentul ordin, vor fi cuprinse în pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV. - Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar si control va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Ioan Nicolescu,

secretar general

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2009.

Nr. 3.291.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.