MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 878/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 878         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 16 decembrie 2009

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            1.695. - Decret privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru maistri militari si subofiteri din Serviciul Român de Informatii

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 1.439 din 5 noiembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.446. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă

 

            1.537. - Hotărâre privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009

 

            1.544. - Hotărâre pentru schimbarea titularului dreptului de administrare si modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.379/2009 privind înfiintarea Institutului Clinic de Uronefrologie si Transplant Renal Fundeni si modificarea unor acte normative

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.114/1.534. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii si al ministrului sănătătii, interimar, pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

            13. - Hotărâre pentru desemnarea reprezentantului Autoritătii Electorale Permanente în Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti constituit pentru alegerile partiale în Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr. 1 din Circumscriptia Electorală nr. 42 - Municipiul Bucuresti din data de 17 ianuarie 2010

 

            14. - Hotărâre privind procedura de acreditare pe lângă birourile electorale la alegerile parlamentare partiale din perioada 2009-2012

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

            926. - Decizie privind sanctionarea cu retragerea autorizatiei Societătii Comerciale R&R GLOBAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.


 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Semnului onorific în Serviciul Patriei pentru maistri militari si subofiteri din Serviciul Român de Informatii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 4 si ale art. 11 pct. IX.4 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

la propunerea directorului Serviciului Român de Informatii,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Pe data de 1 decembrie 2009 se conferă Semnul onorific în Serviciul Patriei, pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, subofiterilor si maistrilor militari prevăzuti în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 2. - Pe data de 1 decembrie 2009 se conferă Semnul onorific în Serviciul Patriei, pentru 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, subofiterilor si maistrilor militari prevăzuti în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 3. - Pe data de 1 decembrie 2009 se conferă Semnul onorific în Serviciul Patriei, pentru 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, subofiterilor si maistrilor militari prevăzuti în anexa nr. 3*), care face parte integrantă din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2009.

Nr. 1.695.


*) Anexele nr. 1-3 se comunică institutiilor interesate.

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.439 din 5 noiembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale

 

Tudorel Toader - presedinte

Nicolae Cochinescu -judecător

Aspazia Cojocaru -judecător

Acsinte Gaspar -judecător

Petre Lăzăroiu -judecător

Puskás Valentin Zoltán -judecător

Augustin Zegrean -judecător

Marinela Mincă - procuror

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, exceptie ridicată de Mihaela Almăsan în Dosarul nr. 1.788/221/2009 al Judecătoriei Deva.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 5 martie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 1.788/221/2009, Judecătoria Deva a sesizat Curtea


Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, exceptie ridicată de Mihaela Almăsan într-o cauză penală.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că dispozitiile de lege criticate sunt neconstitutionale, deoarece sunt lipsite de claritate si pot da nastere la o interpretare foarte largă.

Judecătoria Deva si-a exprimat opinia în sensul că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat Curtii Constitutionale punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 4 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005, cu următorul cuprins: „Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente, după ce a fost somată de 3 ori, documentele legale si bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale."

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prevederile de lege criticate încalcă dispozitiile constitutionale cuprinse în art. 1 alin. (3) privind statul de drept, art. 11 alin. (2) privind dreptul international si dreptul intern, art. 15 privind principiul neretroactivitătii legii, art. 16 privind egalitatea în fata legii, art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 21 privind accesul liber la justitie, art. 23 alin. (12) privind principiul legalitătii pedepsei, art. 24 privind dreptul la apărare, art. 73 alin. (3) lit. h) privind reglementarea prin lege organică a infractiunilor, pedepselor si a regimului executării acestora si în art. 129 privind folosirea căilor de atac. De asemenea, sustine că se încalcă si prevederile art. 3 paragraful 2 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, ale art. 15 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice si ale art. 7 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine următoarele:

Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale este o lege organică, reglementând infractiuni si pedepse potrivit art. 73 alin. (3) lit. h) din Constitutie, si fiind adoptată de Parlament cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutie.

Dispozitiile de lege criticate reglementează ca infractiune refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente, după ce a fost somată de 3 ori, documentele legale si bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale. Curtea retine că aceste dispozitii oferă suficiente repere si elemente pentru ca persoana căreia i se adresează să înteleagă care sunt faptele incriminate de legiuitor si, ca atare, nu contravin prevederilor art. 23 alin. (12) din Constitutie si nici celor ale art. 7 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Referitor la invocarea dispozitiilor art. 21 din Constitutie, Curtea constată că acestea se referă la accesul liber la justitie si la dreptul părtilor la un proces echitabil si la solutionarea cauzei într-un termen rezonabil, fără a se putea extinde aplicarea lor la materii din cadrul dreptului substantial.

Cu privire la celelalte dispozitii invocate din Constitutie si din acte internationale, Curtea constată că acestea nu au relevantă în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, exceptie ridicată de Mihaela Almăsan în Dosarul nr. 1.788/221/2009 al Judecătoriei Deva.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 noiembrie 2009.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. TUDOREL TOADER

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 28 septembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

Art. 2. - Se aprobă organigrama Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă, prevăzută în anexa nr. 2, si lista cuprinzând principalele dotări ale Centrului Operational National din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă, prevăzută în anexa nr. 3."

2. La anexa nr. 1 „Regulament de organizare si functionare al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă", articolul 33 va avea următorul cuprins:

„Art. 33. - Unitatea Specială de Interventie în Situatii de Urgentă, pregătită pentru misiuni specifice interne si internationale, se constituie în subordinea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă."

3. Anexa nr. 2 „Organigrama Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă" se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Unitatea Specială de Securitate Civilă la Obiective de Importantă Deosebită din subordinea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă se comasează prin absorbtie cu Unitatea Specială de Interventie în Situatii de Urgentă din subordinea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă si se desfiintează.

(2) Unitatea Specială de Interventie în Situatii de Urgentă preia atributiile, personalul si patrimoniul Unitătii Speciale de Securitate Civilă la Obiective de Importantă Deosebită.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

p. Ministrul muncii, familiei

si protectiei sociale,

interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2009.

Nr. 1.446.

 

ANEXĂ1)

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004)

 

ORGANIGRAMA

Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă


1) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor, cu suma de 3.000 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru judetele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Sumele prevăzute la art. 1 se utilizează pentru finantarea cheltuielilor de personal ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat.

(2) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 1 pe comune, orase si municipii se face prin decizie a directorului directiei generale a finantelor publice judetene, după consultarea consiliului judetean si a primarilor, si cu asistenta tehnică de specialitate a inspectoratului scolar.

Art. 3. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat pe anul 2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor, interimar,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 9 decembrie 2009.

Nr. 1.537.

 

ANEXA

 

SUME

din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, pentru finantarea cheltuielilor de personal ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat pe anul 2009

 

 

 

- mii lei -

Nr. crt.

Judetul

Suma

 

TOTAL

3.000

1.

Arad

1.010

2.

Brăila

1.000

3.

Neamt

990


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru schimbarea titularului dreptului de administrare si modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.379/2009 privind înfiintarea Institutului Clinic de Uronefrologie si Transplant Renal Fundeni si modificarea unor acte normative

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părti din imobilul aflat în domeniul public al statului si a terenului aferent, având datele de identificare prevăzute la pct. 1 din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Sănătătii - Institutul Clinic Fundeni în administrarea Ministerului Sănătătii pentru Institutul Clinic de Uronefrologie si Transplant Renal Fundeni.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea unei părti din imobilul aflat în domeniul public al statului si a terenului aferent, având datele de identificare prevăzute la pct. 2 din anexă, din administrarea Ministerului Sănătătii - Institutul Clinic de Uronefrologie si Transplant Renal Fundeni în administrarea Ministerului Sănătătii pentru Institutul Clinic Fundeni.

Art. 3. - Punctul 3 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.379/2009 privind înfiintarea Institutului Clinic de Uronefrologie si Transplant Renal Fundeni si modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 25 noiembrie 2009, se modifică si se înlocuieste cu punctul 3 din anexă.

Art. 4. - Predarea-preluarea patrimoniului transmis potrivit art. 1 si 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii, interimar,

Adriean Videanu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 9 decembrie 2009.

Nr. 1.544.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului si terenului care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii - Institutul Clinic Fundeni în administrarea Ministerului Sănătătii pentru Institutul Clinic de Uronefrologie si Transplant Renal Fundeni si a imobilului si terenului aferent care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii - Institutul Clinic de Uronefrologie si Transplant Renal Fundeni în administrarea Ministerului Sănătătii pentru Institutul Clinic Fundeni

 

Nr. crt.

Locul unde este situat imobilul, denumire

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

1.

Municipiul Bucuresti, sos. Fundeni nr. 258, sectorul 2

Domeniul public al statului si administrarea Ministerului Sănătătii - Institutul Clinic Fundeni

Domeniul public al statului si administrarea Ministerului Sănătătii - Institutul Clinic de Uronefrologie si Transplant Renal Fundeni

Imobil: nr. MFP 154.602 Clădirea A, etajul 8, corp B, suprafata desfăsurată utilă = 220 m2, spatiu tehnico-administrativ Imobil: nr. MFP 154607 Clădirea A, etajul 8, corp C, suprafata desfăsurată utilă = 270 m2, spatiu tehnico-administrativ

Domeniul public al statului si administrarea Ministerului Sănătătii - Institutul Clinic Fundeni

Domeniul public al statului si administrarea Ministerului Sănătătii - Institutul Clinic de Uronefrologie si Transplant Renal Fundeni

Nr. MFP 121092 (partial) Teren în suprafată de 1.050 m2

2.

Municipiul Bucuresti, sos. Fundeni nr. 258, sectorul 2

Domeniul public al statului si administrarea Ministerului Sănătătii - Institutul Clinic de Uronefrologie si Transplant Renal Fundeni

Domeniul public al statului si administrarea Ministerului Sănătătii - Institutul Clinic Fundeni

Imobil: nr. MFP 154.782 Clădirea A, etajul VI, corp C, suprafata desfăsurată utilă = 269 m2

Domeniul public al statului si administrarea Ministerului Sănătătii - Institutul Clinic de Uronefrologie si Transplant Renal Fundeni

Domeniul public al statului si administrarea Ministerului Sănătătii - Institutul Clinic Fundeni

Nr. MFP 154.790 (partial) Teren în suprafată de 1.000 m2

3.

Municipiul Bucuresti, sos. Fundeni nr. 258, sectorul 2

Domeniul public al statului si administrarea Ministerului Sănătătii - Institutul Clinic de Boli Digestive si Transplant Hepatic Fundeni

Domeniul public al statului si administrarea Ministerului Sănătătii - Institutul Clinic Fundeni

Imobil: nr. MFP 154.603 Clădirea A, corp B, etajul 9, suprafata desfăsurată utilă = 220,6 m2 (amfiteatru)


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Nr. 1.114 din 30 octombrie 2009

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.534 din 7 decembrie 2009

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.714/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii si ministrul sănătătii, interimar, emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul sănătătii, interimar,

Adriean Videanu

ANEXĂ

 

NORMELE PROPRII

de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme stabilesc reguli de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.714/2008, cu modificările si completările ulterioare, denumit în continuare contract-cadru, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

(2) Prevederile prezentelor norme, în măsura în care nu se dispune altfel, se completează cu dispozitiile Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 416/428/2009, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Furnizorii de servicii medicale din reteaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii sunt cei prevăzuti la art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activitătii de asistentă medicală si psihologică a personalului din transporturi cu atributii în siguranta circulatiei si a navigatiei si înfiintarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 773/2001.

 

CAPITOLUL II

Asistenta medicală primară

 

Art. 3. - Asistenta medicală primară se asigură de către medicii de familie prin cabinete medicale organizate conform prevederilor legale în vigoare, ca furnizori de servicii medicale în asistenta medicală primară, autorizati si evaluati potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 4. - Numărul minim de asigurati si persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale înscrise pe listele medicilor de familie care îsi desfăsoară activitatea în cabinete medicale care functionează în structura sau în coordonarea unitătilor sanitare  din reteaua sanitară a Ministerului Transportului si Infrastructurii este de 500.

 

CAPITOLUL III

Asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice, asistenta medicală stomatologică si asistenta medicală ambulatorie de recuperare-reabilitare a sănătătii

 

Art. 5. - Medicii de specialitate din specialitătile clinice, care îsi desfăsoară activitatea în ambulatoriile de specialitate din structura unitătilor sanitare cu paturi apartinând retelei sanitare a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, pot efectua ecografii ca prestatie independentă, potrivit dispozitiilor legale în vigoare, ca o consecintă a actului medical propriu pentru asiguratii pentru care este necesar a se efectua aceste investigatii în vederea stabilirii diagnosticului sau pe bază de bilet de trimitere de la un alt medic de specialitate, inclusiv de la medicul de familie, dacă la nivelul ambulatoriului de specialitate există aparatura medicală necesară care deserveste exclusiv uzului medicilor de specialitate din specialitătile clinice si medicii de specialitate respectivi au competenta legală necesară, dovedită cu următoarele documente: certificate de competentă, certificate de supraspecializări si atestate de studii complementare.

Art. 6. - (1) La stabilirea sumelor contractate cu furnizorii de investigatii medicale paraclinice-laboratoare de analize medicale, explorări functionale, respectiv cu furnizorii de investigatii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicalădeclarati eligibili, cu puncte de lucru situate în judete diferite, punctajul pentru criteriile privind repartizarea sumelor si defalcarea numărului de investigatii paraclinice prevăzute de legislatia în vigoare se acordă distinct, pentru fiecare punct de lucru.

(2) În situatia în care un furnizor din asistenta medicală ambulatorie pentru specialitătile paraclinice are mai multe puncte de lucru, situate în judete diferite, suma contractată se defalcă pe fiecare punct de lucru, pe luni/trimestru/an, în cadrul contractului de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitătile paraclinice. Furnizorul este obligat să se încadreze în valoarea de contractat trimestrială pentru fiecare punct de lucru, cu asigurarea continuitătii asistentei medicale pe tot parcursul trimestrului.

(3) În situatia în care un furnizor din asistenta medicală ambulatorie pentru specialitătile paraclinice efectuează printr-un punct de lucru atât analize medicale de laborator, explorări functionale, cât si investigatii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală, suma contractată se defalcă distinct pentru analize medicale de laborator, explorări functionale, respectiv pentru investigatii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală, pe luni/trimestru/an, în cadrul contractului de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitătile paraclinice. Furnizorul este obligat să se încadreze în valoarea de contractat trimestrială pe fiecare tip de investigatii medicale paraclinice: analize medicale de laborator, explorări functionale, respectiv radiologie si imagistică medicală, după caz, cu asigurarea continuitătii asistentei medicale pe tot parcursul trimestrului.

Art. 7. - (1) În vederea decontării activitătii realizate, furnizorii de investigatii medicale paraclinice depun la Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în primele 7 zile lucrătoare ale fiecărei luni următoare celei pentru care se face plata, o singură factură detaliată pe fiecare punct de lucru si pentru fiecare tip de investigatii medicale paraclinice: analize medicale de laborator, explorări functionale, respectiv radiologie si imagistică medicală, după caz.

(2) Factura va fi însotită de desfăsurătoarele/documentele justificative privind activitatea realizată, în conformitate cu legislatia în vigoare, atât pe suport hârtie, cât si în format electronic, întocmite distinct pentru fiecare punct de lucru si pentru fiecare tip de investigatii medicale paraclinice: analize medicale de laborator, explorări functionale, respectiv radiologie si imagistică medicală, după caz.

 

CAPITOLUL IV

Servicii medicale în unităti sanitare cu paturi

 

Art. 8. - În relatia contractuală cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, unitătile sanitare cu paturi din reteaua sanitară a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii sunt obligate să afiseze pe pagina de web a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în primele 3 zile lucrătoare ale lunii curente, cheltuielile efectuate în luna precedentă, conform machetei prevăzute în anexa nr. 19 bis la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 416/428/2009, cu modificările si completările ulterioare.

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

HOTĂRÂRE

pentru desemnarea reprezentantului Autoritătii Electorale Permanente în Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti constituit pentru alegerile partiale în Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr. 1 din Circumscriptia Electorală nr. 42 - Municipiul Bucuresti din data de 17 ianuarie 2010

 

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (4) si (11) si ale art. 65 alin. (4) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare,

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se desemnează domnul Ivan Iulian Alexandru în Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti constituit pentru alegerile partiale în Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr. 1 din Circumscriptia Electorală nr. 42 - Municipiul Bucuresti din data de 17 ianuarie 2010.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Electorale Permanente,

Octavian Opris

Contrasemnează:

Vicepresedinte,

Ana Măria Patru

Vicepresedinte,

Marian Muhulet

 

Bucuresti, 14 decembrie 2009.

Nr. 13.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

HOTĂRÂRE

privind procedura de acreditare pe lângă birourile electorale la alegerile parlamentare partiale din perioada 2009-2012

 

Având în vedere dispozitiile art. 43 si art. 48 alin. (16) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 65 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările si completările ulterioare,

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Acreditarea reprezentantilor presei scrise, radioului si televiziunilor din România pe lângă birourile electorale constituite pentru alegerile parlamentare partiale din perioada 2009-2012 se efectuează de Autoritatea Electorală Permanentă, la cererea scrisă a conducerii institutiei mass-media, făcută cu cel putin o zi înaintea datei alegerilor, însotită de documente din care rezultă faptul că institutia respectivă desfăsoară activităti în domeniul mass-media.

(2) Acreditarea reprezentantilor presei, radioului si posturilor de televiziune străine, precum si a reprezentantilor organizatiilor internationale cu activitate în domeniul democratiei si al drepturilor omului pe lângă birourile electorale constituite pentru alegerile parlamentare partiale se efectuează de Autoritatea Electorală Permanentă, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, făcută cu cel putin o zi înaintea datei alegerilor.

Art. 2. - Acreditările emise de Autoritatea Electorală Permanentă sunt valabile numai la alegerile parlamentare partiale pentru care au fost emise.

Art. 3. - Reprezentantii presei scrise, radioului si televiziunilor din România, reprezentantii presei, radioului si posturilor de televiziune străine, precum si reprezentantii organizatiilor internationale cu activitate în domeniul democratiei si al drepturilor omului, acreditati pe lângă birourile electorale constituite pentru alegerile parlamentare partiale, pot asista la operatiunile electorale în conditiile art. 43 alin. (6) si (7) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Modelul cererii de acreditare formulate de institutiile mass-media din România si modelele documentelor de acreditare a reprezentantilor mass-media din România, respectiv a reprezentantilor organizatiilor străine sunt prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - (1) Autoritatea Electorală Permanentă stabileste organizatiile neguvernamentale care pot participa cu observatori interni la alegerile parlamentare partiale.

(2) Cu cel putin 3 zile înaintea datei alegerilor, organizatiile neguvernamentale, care doresc să participe cu observatori interni la alegeri, depun la Autoritatea Electorală Permanentă o cerere prin care solicită verificarea îndeplinirii conditiilor prevăzute de art. 43 alin. (2) din Legea nr. 35/2008, cu modificările si completările ulterioare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, însotită de o copie a statutului si o copie a hotărârii judecătoresti de înfiintare sau a certificatului de înscriere.

(3) Cu cel putin două zile înaintea datei alegerilor, Autoritatea Electorală Permanentă eliberează organizatiilor neguvernamentale, care îndeplinesc conditiile prevăzute de art. 43 alin. (2) din Legea nr. 35/2008, cu modificările si completările ulterioare, o adeverintă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(4) Acreditarea observatorilor interni propusi de organizatiile neguvernamentale, în privinta cărora Autoritatea Electorală Permanentă a stabilit că îndeplinesc conditiile prevăzute de art. 43 alin. (2) din Legea nr. 35/2008, cu modificările si completările ulterioare, se face de birourile electorale de circumscriptie.

Art. 6. - Autoritatea Electorală Permanentă afisează pe pagina proprie de internet acreditările acordate potrivit art. 1, precum si adeverintele eliberate potrivit art. 5.

Art. 7. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Electorale Permanente,

Octavian Opris

Contrasemnează:

Vicepresedinte,

Ana Măria Patru

Vicepresedinte,

Marian Muhulet

 

Bucuresti, 14 decembrie 2009.

Nr. 14.

 

ANEXA Nr. 1

 

CERERE

de acreditare a reprezentantilor..............1 pe lângă birourile electorale constituite pentru alegerile parlamentare partiale din data de.................

 

            Subsemnatul,.......................................................................2,......................................................................................3, în cadrul ..........................1, solicit acreditarea pe lângă birourile electorale constituite pentru alegerile partiale pentru .....................4,.......................5, din data de......................., a persoanelor ale căror nume, prenume si calitate în institutia noastră sunt prevăzute în tabelul anexat la prezenta cerere.

.......................................................... 6

            ..........................................................7

            Date de contact:...................................................................8


1 Se trece denumirea institutiei mass-media din România.

2 Se înscriu numele si prenumele persoanei care face cererea din partea institutiei mass-media.

3 Se trece functia pe care persoana care face cererea o are în institutia mass-media.

4 Camera Deputatilor sau/si Senat, după caz.

5 Se trec circumscriptiile în care au loc alegeri partiale si se solicită acreditarea.

6 Se semnează si se aplică stampila institutiei mass-media.

7 Se trece data.

8 Număr de fax sau/si e-mail.

ANEXA Nr. 2

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA

 

ACREDITARE

 

Având în vedere Cererea ................................................................................1, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr................................,

în temeiul prevederilor art. 43 alin. (3) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare, Autoritatea Electorală Permanentă acreditează reprezentantii ...............................................1 pe lângă birourile electorale constituite pentru alegerile partiale pentru ................................2,.........................................3, din data de............................:

1..............................................................4;

2..............................................;

3..............................................;

4..............................................

 

Presedinte,

...................................... 5

 


1 Se trece denumirea institutiei mass-media.

2 Camera Deputatilor sau/si Senat, după caz.

3 Se trec circumscriptiile în care au loc alegeri partiale pentru care s-a solicitat acreditarea.

4 Se trec numele si prenumele reprezentantului institutiei mass-media.

5 Se trec numele si prenumele presedintelui Autoritătii Electorale Permanente, se trece semnătura presedintelui sau a persoanei împuternicite de acesta să semneze si se aplică stampila Autoritătii Electorale Permanente.

 

NOTĂ:

Persoanele acreditate pot asista la operatiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6,00 si terminând cu momentul încheierii si semnării de către membrii biroului electoral al sectiei de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în sectia respectivă, numai dacă prezintă actul de acreditare. Acestea nu pot interveni în niciun mod în organizarea si desfăsurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris presedintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularităti. Orice act de propagandă pentru sau împotriva unui partid politic, unei aliante politice, aliante electorale sau organizatii a cetătenilor apartinând unei minorităti nationale care participă la alegeri sau încercarea de a influenta optiunea alegătorului, precum si încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sanctiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din sectia de votare.

Prezenta acreditare (în original sau în copie) însotită de actul de identitate al titularului acreditării permite accesul acestuia în localul oricărei sectii de votare, iar la Biroul Electoral Central si birourile electorale de circumscriptie, în spatiile special stabilite în acest sens.

Încălcarea conditiilor de acreditare atrage, de drept, încetarea acreditării.


ANEXA Nr. 3

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA

ACREDITARE

 

Având în vedere Cererea Ministerului Afacerilor Externe cu nr......................, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr....................,

în temeiul prevederilor art. 43 alin. (5) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare, Autoritatea Electorală Permanentă acreditează reprezentantii ............................1 pe lângă birourile electorale constituite pentru alegerile partiale pentru ..................................2, ....................................3, din data de.............................................

1.............................................................4;

2..............................................;

3..............................................;

4..............................................

 

Presedinte,

...................................... 5

 


1 Se trece denumirea institutiei mass-media străine sau a organizatiei internationale cu activitate în domeniul democratiei si al drepturilor omului.

2 Camera Deputatilor sau/si Senat, după caz.

3 Se trec circumscriptiile în care au loc alegeri partiale pentru care s-a solicitat acreditarea.

4 Se trec numele si prenumele reprezentantului institutiei mass-media străine sau al organizatiei internationale cu activitate în domeniul democratiei si al drepturilor omului.

5 Se trec numele si prenumele presedintelui Autoritătii Electorale Permanente, se trece semnătura presedintelui sau a persoanei împuternicite de acesta să semneze si se aplică stampila Autoritătii Electorale Permanente.

 

NOTĂ:

Persoanele acreditate pot asista la operatiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6,00 si terminând cu momentul încheierii si semnării de către membrii biroului electoral al sectiei de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în sectia respectivă, numai dacă prezintă actul de acreditare. Acestea nu pot interveni în niciun mod în organizarea si desfăsurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris presedintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularităti. Orice act de propagandă pentru sau împotriva unui partid politic, unei aliante politice, aliante electorale sau organizatii a cetătenilor apartinând unei minorităti nationale care participă la alegeri sau încercarea de a influenta optiunea alegătorului, precum si încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sanctiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din sectia de votare.

Prezenta acreditare (în original sau în copie) însotită de actul de identitate al titularului acreditării permite accesul acestuia în localul oricărei sectii de votare, iar la Biroul Electoral Central si birourile electorale de circumscriptie, în spatiile special stabilite în acest sens.

            Încălcarea conditiilor de acreditare atrage, de drept, încetarea acreditării.


 

ANEXA Nr. 4

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA

CERERE

de eliberare a adeverintei prin care se atestă îndeplinirea de către organizatiile neguvernamentale a conditiilor prevăzute de art. 43 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare

 

            Subsemnatul.....................................................1,.....................................................2, în cadrul..........3, solicit eliberarea adeverintei prin care se atestă îndeplinirea conditiilor prevăzute de art. 43 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare, în vederea participării cu observatori la alegerile partiale pentru ............................................. 4,

.............................................5, din data de...............................

..............................................6

.............................................................................................................................................................................................7

Date de contact:.................................................................................................................................................................8


1 Se înscriu numele si prenumele persoanei din conducerea organizatiei neguvernamentale care face cererea.

2 Se trece functia pe care persoana care face cererea o are în organizatia neguvernamentală.

3 Se trece denumirea organizatiei neguvernamentale.

4 Camera Deputatilor sau/si Senat, după caz.

5 Se trec circumscriptiile în care au loc alegeri partiale pentru care se solicită acreditarea.

6 Se trec numele si prenumele persoanei din conducerea organizatiei neguvernamentale care face cererea, semnătura acesteia si se aplică stampila organizatiei neguvernamentale. 7 Se trece data. s Se trece numărul de fax sau e-mailul.

 

ANEXA Nr. 5

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA

ADEVERINTĂ

 

            Prin prezenta adeverim că organizatia neguvernamentală ..............................................................1 îndeplineste conditiile prevăzute de art. 43 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare, pentru a participa cu observatori interni la alegerile partiale pentru ......................................................2, ......................................................3.

 

Presedinte,

....................4

 


1 Se trece denumirea organizatiei neguvernamentale.

2 Camera Deputatilor sau/si Senat, după caz.

3 Se trec circumscriptiile în care au loc alegeri partiale pentru care s-a solicitat acreditarea.

4 Se trec numele si prenumele presedintelui Autoritătii Electorale Permanente, se trece semnătura presedintelui sau a persoanei împuternicite de acesta să semneze si se aplică stampila Autoritătii Electorale Permanente.

 

NOTĂ:

Prezenta adeverintă (în original sau în copie) permite organizatiei neguvernamentale să obtină de la birourile electorale de circumscriptie acreditarea ca observatori interni la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor sau/si Senat pentru care a fost emisă a persoanelor pe care le propune acestora.


 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea cu retragerea autorizatiei Societătii Comerciale R&R GLOBAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/1.07.2001, reprezenta legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor consemnate în procesul-verbal al sedintei din data de 24 noiembrie 2009, conform art. 4 alin. (22) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Referatului de constatare nr. V4.926 din 18 noiembrie 2009 întocmit ca urmare a controlului permanent la Societatea Comercială R&R GLOBAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Popa Rusu nr. 19, ap. 1, sectorul 2, J40/12852/21.07.2005, CUI 17804395, RBK- 348/4.07.2006, reprezentată de dl Lucian Rădulescu, în calitate de administrator,

a constatat următoarele:

Prin Adresa înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu nr. 31.449 din 30 octombrie 2009, Societatea Comercială R&R GLOBAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a transmis încheierea judecătorului-delegat de pe lângă Tribunalul Bucuresti nr. 72.529 din 13 august 2009, Certificatul de înregistrare mentiuni nr. 414.449 din 11 august 2009, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti, si certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.

Societatea Comercială R&R GLOBAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a înregistrat la oficiul registrului comertului mentiuni cu privire la suspendarea temporară a activitătii pe o perioadă de 3 ani începând cu data de 15 august 2009 până la data de 14 august 2012, fără avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 5 lit. b) si g) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 4 alin. (1), (2) si (4) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) si c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării dreptului asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 24 noiembrie 2009, sanctionarea cu retragerea autorizatiei, conform art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, a Societătii Comerciale R&R GLOBAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.,

drept care decide:

Art. 1. - Se sanctionează cu retragerea autorizatiei, conform art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, Societatea Comercială R&R GLOBAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Popa Rusu nr. 19, ap. 1, sectorul 2, J40/12852/21.07.2005, CUI 17804395, RBK-348/4.07.2006, reprezentată de dl Lucian Rădulescu, în calitate de administrator.

Art. 2. - (1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială R&R GLOBAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatorii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

Bucuresti, 4 decembrie 2009.

Nr. 926.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.